European flag

Tidende
Den Europæiske Unions

DA

C-udgaven


C/2024/2305

2.4.2024

Rettens dom af 7. februar 2024 — Beauty Biosciences mod EUIPO — Société de Recherche Cosmétique (BEAUTYBIO SCIENCE)

(Sag T-81/23) (1)

(EU-varemærker - ugyldighedssag - EU-figurmærket BEAUTYBIO SCIENCE - absolutte ugyldighedsgrunde - beskrivende karakter - artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001] - mangel på fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001])

(C/2024/2305)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Beauty Biosciences LLC (Dallas, Texas, De Forenede Stater) (ved advokat D. Mărginean)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved M. Eberl, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten: Société de Recherche Cosmétique SARL (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokat P. Wilhelm)

Sagens genstand

Sagsøgeren har med sit søgsmål i henhold til artikel 263 TEUF nedlagt påstand om annullation og ændring af afgørelsen truffet den 20. december 2022 af Fjerde Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1039/2022-4).

Konklusion

1)

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2)

Beauty Biosciences LLC bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Société de Recherche Cosmétique SARL i forbindelse med sagen for Retten.

3)

EUIPO bærer sine egne omkostninger.


(1)   EUT C 127 af 11.4.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2305/oj

ISSN 1977-0871 (electronic edition)