European flag

Tidende
Den Europæiske Unions

DA

Serie C


C/2024/2075

5.3.2024

Bekendtgørelse til de personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2014/119/FUSP som ændret ved Rådets afgørelse (FUSP) 2024/828 og i Rådets forordning (EU) nr. 208/2014 som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2024/827 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine

(C/2024/2075)

Følgende oplysninger bekendtgøres hermed for de personer, der er anført i bilaget til Rådets afgørelse 2014/119/FUSP (1) som ændret ved Rådets afgørelse (FUSP) 2024/828 (2) og i bilag I til Rådets forordning (EU) nr. 208/2014 (3) som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2024/827 (4) om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine.

Rådet for Den Europæiske Union har besluttet, at de personer, der er anført i ovennævnte bilag, fortsat skal være opført på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, som er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2014/119/FUSP og i Rådets forordning (EU) nr. 208/2014 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine. Begrundelsen for opførelsen af disse personer på listen gives i de relevante afsnit i disse bilag.

De berørte personer gøres opmærksom på muligheden for at indgive en anmodning til de kompetente myndigheder i den eller de relevante medlemsstater, jf. de websteder, der er nævnt i bilag II til forordning (EU) nr. 208/2014, med henblik på at opnå tilladelse til at anvende indefrosne pengemidler til dækning af basale behov eller til specifikke betalinger (jf. artikel 4 i forordningen).

De berørte personer kan inden den 10. december 2024 indgive en anmodning med tilhørende dokumentation om, at afgørelsen om at opføre dem på ovennævnte liste tages op til fornyet overvejelse, til Rådet på følgende adresse:

Rådet for Den Europæiske Union

Generalsekretariatet

RELEX.1

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mailadresse: sanctions@consilium.europa.eu

De berørte personer gøres ligeledes opmærksom på, at de har mulighed for at indbringe Rådets afgørelse for Den Europæiske Unions Ret på de betingelser, der er fastsat i artikel 275, stk. 2, og artikel 263, stk. 4 og 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.


(1)   EUT L 66 af 6.3.2014, s. 26.

(2)   EUT L, 2024/828, 5.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/dec/2024/828/oj.

(3)   EUT L 66 af 6.3.2014, s. 1.

(4)   EUT L, 2024/827, 5.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/dec/2024/827/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2075/oj

ISSN 1977-0871 (electronic edition)