European flag

Tidende
Den Europæiske Unions

DA

Serie C


C/2023/1531

13.12.2023

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af overgangsoprindelsesreglerne for diagonal kumulation mellem de implementerende kontraherende parter i pan-Euro-Middelhavsområdet

(C/2023/1531)

Med henblik på anvendelsen af diagonal oprindelseskumulation mellem de implementerede kontraherende parter (1) meddeler de berørte implementerende kontraherende parter via Europa-Kommissionen hinanden de oprindelsesregler, som anvendes med de andre implementerende kontraherende parter.

Der skal erindres om, at der kun kan anvendes diagonal kumulation (af arbejde, forarbejdning og/eller materialer), hvis den implementerende kontraherende part, hvor den endelige fremstilling finder sted, og den implementerende kontraherende part, hvor den endelige modtagelse finder sted, har indgået frihandelsaftaler indeholdende tilsvarende oprindelsesregler med de andre implementerende kontraherende parter, der deltager i erhvervelsen af oprindelsesstatus.

Produkter, der har oprindelse i en implementerende kontraherende part, som ikke har indgået en aftale med den implementerende kontraherende part, hvor den endelige fremstilling finder sted, og/eller den implementerende kontraherende part, hvor den endelige modtagelse finder sted, behandles som materialer uden oprindelsesstatus.

På grundlag af de implementerende kontraherende parters meddelelser til Europa-Kommissionen angives følgende i de tilknyttede skemaer:

 

Skema 1 — en forenklet oversigt over mulighederne for kumulation den 1 december 2023.

 

Skema 2 — anvendelsesdatoen for diagonal kumulation.

I skema 1 betyder et »X«, at de to partnere har indgået en frihandelsaftale med oprindelsesregler, der tillader kumulation efter overgangsoprindelsesreglerne. I tilfælde af diagonal kumulation med tre partnere skal der indsættes et »X« i de af tabellens rubrikker, der markerer et forhold mellem hver af de tre partnere.

I skema 2 angives anvendelsesdatoen for diagonal kumulation på grundlag af artikel 8 i tillæg A til hver enkelt protokol om oprindelsesregler mellem de implementerende kontraherende parter. I så fald står der »(T)« før datoen.

I bilag findes en liste over implementerende kontraherende parter, der ensidigt har valgt at forlænge anvendelsen af artikel 7, stk. 3, i overgangsreglerne i tillæg A til de bilaterale protokoller om oprindelsesregler ved import af produkter henhørende under kapitel 50-63.

Koderne for de implementerende kontraherende parter i skemaerne er som følger:

Den Europæiske Union

EU

EFTA-landene:

Island

IS

Schweiz (herunder Liechtenstein) (2)

CH (+ LI)

Norge

NO

Færøerne

FO

Deltagerne i Barcelonaprocessen:

Jordan

JO

Palæstina (3)

PS

Deltagerne i EU's stabiliserings- og associeringsproces:

Albanien

AL

Bosnien-Hercegovina

BA

Kosovo (*1)

KO

Nordmakedonien

MK

Serbien

RS

Montenegro

ME

Georgien

GE

Republikken Moldova

MD

Ukraine

UA

Denne meddelelse erstatter meddelelse 2023/C 51/01 (EUT C 51 af 10.2.2023, s. 1).

Skema 1

Forenklet oversigt over mulighederne for diagonal kumulation i henhold til overgangsoprindelsesreglerne i pan-Euro-Middelhavsområdet den 1.12.2023

 

EU

CH (+ LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

BA

KO

MK

RS

ME

GE

MD

UA

EU

 

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

CH (+ LI)

X

 

X

X

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

 

IS

X

X

 

X

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

 

NO

X

X

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

 

FO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

X

 

BA

 

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

KO

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

 

X

X

 

X

X

RS

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

 

X

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

X

 

GE

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

X

UA

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 


Skema 2

Anvendelsesdatoer for overgangsoprindelsesreglerne for diagonal kumulation i pan-Euro-Middelhavsområdet

 

EU

CH (+ LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

BA

KO

MK

RS

ME

GE

MD

UA

EU

 

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

 

(T) 15.10.2022

(T) 9.9.2021

(T) 6.12.2021

(T) 9.2.2022

(T) 1.9.2021

(T) 16.11.2021

(T) 1.12.2023

CH (+ LI)

(T) 1.9.2021

 

(T) 1.11.2021

(T) 1.11.2021

 

 

 

(T) 1.1.2022

(T) 1.9.2023

 

(T) 1.4.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.12.2023

 

 

IS

(T) 1.9.2021

(T) 1.11.2021

 

(T) 1.11.2021

 

 

 

(T) 1.1.2022

(T) 1.9.2023

 

(T) 1.4.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.12.2023

 

 

NO

(T) 1.9.2021

(T) 1.11.2021

(T) 1.11.2021

 

 

 

 

(T) 1.1.2022

(T) 1.9.2023

 

(T) 1.4.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.12.2023

 

 

FO

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

(T) 1.9.2021

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

 

 

 

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

 

BA

 

(T) 1.9.2023

(T) 1.9.2023

(T) 1.9.2023

 

 

 

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

 

KO

(T) 15.10.2022

 

 

 

 

 

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

 

MK

(T) 9.9.2021

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

 

 

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

(T) 6.7.2023

RS

(T) 6.12.2021

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

 

 

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

 

ME

(T) 9.2.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

 

 

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

 

(T) 1.2.2023

 

GE

(T) 1.9.2021

(T) 1.12.2023

(T) 1.12.2023

(T) 1.12.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD

(T) 16.11.2021

 

 

 

 

 

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

 

(T) 24.5.2023

UA

(T) 1.12.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(T) 6.7.2023

 

 

 

(T) 24.5.2023

 


(1)   »implementerende kontraherende part«: en kontraherende part i den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavs-regler for præferenceoprindelse, der indlemmer pan-Euro-Middelhavs-overgangsreglerne for oprindelse i sine bilaterale præferencehandelsaftaler med en anden kontraherende part i konventionen.

(2)  Schweiz og Fyrstendømmet Liechtenstein danner toldunion.

(3)  Denne betegnelse må ikke udlægges som en anerkendelse af en palæstinensisk stat og berører ikke de enkelte medlemsstaters holdninger til dette spørgsmål.

(*1)  Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244/1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.


BILAG

Liste over implementerende kontraherende parter, der har valgt at forlænge anvendelsen af artikel 7, stk. 3

A.

Liste over implementerende kontraherende parter, der har valgt at forlænge anvendelsen af artikel 7, stk. 3, over for alle deres partnere, som anvender overgangsreglerne

Island

Norge

Schweiz (Liechtenstein)

B.

Liste over implementerende kontraherende parter, der har valgt at forlænge anvendelsen af artikel 7, stk. 3, over for et begrænset antal af deres partnere, som anvender overgangsreglerne

Albanien — over for EFTA-landene

Montenegro — over for EFTA-landene

Nordmakedonien — over for EFTA-landene

Serbien — over for EFTA-landene

Deltagerne i EU's stabiliserings- og associeringsproces og Republikken Moldova (parter i den centraleuropæiske frihandelsaftale) — indbyrdes


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1531/oj

ISSN 1977-0871 (electronic edition)