European flag

Tidende
Den Europæiske Unions

DA

Serie C


C/2023/1021

17.11.2023

Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.11352 - SVP / APCOA)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(C/2023/1021)

1.   

Den 10. november 2023 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 anmeldelse af en planlagt fusion (1).

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Strategic Value Partners LLC (»SVP«, USA)

APCOA Parking Holdings GmbH (»APCOA«, Tyskland), der kontrolleres af Centerbridge Partners, L.P. (»Centerbridge«, USA).

SVP erhverver enekontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele APCOA.

Den planlagte fusion gennemføres ved opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

SVP er et investeringsselskab, der primært er aktivt i Europa og USA, og som fokuserer på forvaltning af hedgefonde og hybride private equity-fonde, der investerer i offentlige og private aktiemarkeder, gældsmarkeder og andre alternative investeringer

APCOA er en paneuropæisk udbyder af tjenester til forvaltning af parkeringspladser, parkeringskonsulent- og håndhævelsestjenester samt taxi- eller busstyringsløsninger.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.11352 - SVP / APCOA

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)   EUT C 160 af 5.5.2023, s. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1021/oj

ISSN 1977-0871 (electronic edition)