ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 255

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

66. årgang
20. juli 2023


Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2023/C 255/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.10738 — LEAR / IG BAUERHIN) ( 1 )

1

2023/C 255/02

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.11151 — BDT / LGP / PROMACH) ( 1 )

2


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2023/C 255/03

Euroens vekselkurs — 19. juli 2023

3

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2023/C 255/04

Resumé af udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslaget til et til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indskudsbeskyttelse, grænseoverskridende samarbejde og gennemsigtighed (Udtalelsen findes i sin helhed på engelsk, fransk og tysk på EDPS' websted https://edps.europa.eu)

4


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor

2023/C 255/05

Meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve

7

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2023/C 255/06

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.11185 — PERMIRA / GRUPPO FLORENCE) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

8

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2023/C 255/07

Offentliggørelse af en ansøgning om registrering af en betegnelse i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

10

2023/C 255/08

Offentliggørelse af en ansøgning om ændring af produktspecifikationen for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 105 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013

13


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

20.7.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 255/1


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.10738 — LEAR / IG BAUERHIN)

(EØS-relevant tekst)

(2023/C 255/01)

Den 24. april 2023 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32023M10738. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


20.7.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 255/2


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.11151 — BDT / LGP / PROMACH)

(EØS-relevant tekst)

(2023/C 255/02)

Den 10. juli 2023 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32023M11151. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

20.7.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 255/3


Euroens vekselkurs (1)

19. juli 2023

(2023/C 255/03)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1222

JPY

japanske yen

156,76

DKK

danske kroner

7,4507

GBP

pund sterling

0,86918

SEK

svenske kroner

11,4760

CHF

schweiziske franc

0,9628

ISK

islandske kroner

146,50

NOK

norske kroner

11,2660

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

23,927

HUF

ungarske forint

375,00

PLN

polske zloty

4,4508

RON

rumænske leu

4,9440

TRY

tyrkiske lira

30,2231

AUD

australske dollar

1,6582

CAD

canadiske dollar

1,4795

HKD

hongkongske dollar

8,7612

NZD

newzealandske dollar

1,7949

SGD

singaporeanske dollar

1,4875

KRW

sydkoreanske won

1 420,32

ZAR

sydafrikanske rand

20,1074

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,1014

IDR

indonesiske rupiah

16 830,56

MYR

malaysiske ringgit

5,0976

PHP

filippinske pesos

61,272

RUB

russiske rubler

 

THB

thailandske bath

38,329

BRL

brasilianske real

5,3996

MXN

mexicanske pesos

18,8119

INR

indiske rupee

92,1095


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

20.7.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 255/4


Resumé af udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslaget til et til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indskudsbeskyttelse, grænseoverskridende samarbejde og gennemsigtighed

(2023/C 255/04)

(Udtalelsen findes i sin helhed på engelsk, fransk og tysk på EDPS' websted https://edps.europa.eu)

Den 18. april 2023 fremsatte Europa-Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/49/EU for så vidt angår omfanget af indskudsbeskyttelse, anvendelse af midler fra indskudsgarantiordninger, grænseoverskridende samarbejde og gennemsigtighed.

Forslaget har til formål at forbedre beskyttelsen af indskydere i tilfælde af bankkrak i Unionen og samtidig beskytte Unionens og dens medlemsstaters vigtige finansielle interesser.

Disse mål skal i følge forslaget nås ved at give indskydere et solidt beskyttelsesniveau, øge konvergensen i forbindelse med anvendelsen af midler fra indskudsgarantiordninger og forbedre det nationale grænseoverskridende samarbejde mellem indskudsgarantiordninger og mellem sidstnævnte og deltagende kreditinstitutter og finansielle efterretningsenheder (FIU). Dette indebærer en tilpasning af direktiv 2014/49/EU til de eksisterende og kommende EU-regler om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (AML/CFT).

Denne udtalelse fra EDPS er fremsat på grundlag af en høring fra Europa-Kommissionen af 19. april 2023 i henhold til artikel 42, stk. 1, i EUDPR. EDPS anbefaler, at der tilføjes en henvisning til denne høring i forslagets betragtninger.

Forslaget vil indebære deling af personoplysninger om indskydere eller andre personer i forbindelse med mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme mellem FIU'er, udpegede myndigheder og indskudsgarantiordninger. Denne udtalelse tager hensyn til de risici for registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kan opstå som følge af disse dataudvekslinger, og fremsætter anbefalinger i forbindelse med de forskellige scenarier for dataudveksling i forslaget. I den forbindelse fremsætter EDPS en række anbefalinger.

EDPS anbefaler især, at man definerer de kategorier af oplysninger, der skal være genstand for behandling, de berørte registrerede samt klart fastlægger formålene med behandlingen.

Desuden vil EDPS gerne henlede Kommissionens opmærksomhed på behovet for at høre EDPS inden vedtagelsen af delegerede retsakter, der validerer udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder udarbejdet af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), som vil indebære behandling af personoplysninger.

1.   INDLEDNING

1.

Den 18. april 2023 udsendte Europa-Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/49/EU for så vidt angår omfanget af indskudsbeskyttelse, anvendelse af midler fra indskudsgarantiordninger, grænseoverskridende samarbejde og gennemsigtighed (1) (»forslaget«).

2.

Ifølge Europa-Kommissionens konsekvensanalyse har direktivet om indskudsgarantiordninger (»DGSD«) (2) i det store og hele formået effektivt at øge beskyttelsen af indskydere i hele EU, hvilket er et vigtigt mål for bankunionen. Konsekvensanalysen afslører dog, at beskyttelsesforanstaltningerne i forbindelse med indskudsgarantiordningerne fortsat anvendes forskelligt, når det kommer til de nationale indskudsgarantiordninger, hvilket både understreger behovet for harmoniserede regler for at imødegå forskelle, der har negative konsekvenser for indskydere, og for at præcisere dækningen hvad angår visse typer af indskydere (3). Formålet med forslaget er derfor at forbedre rammerne for indskyderbeskyttelse for at sikre en sammenhængende anvendelse af reglerne og mere lige vilkår, samtidig med at den finansielle stabilitet beskyttes og indskydernes tillid styrkes. Dette indebærer en præcisering af indskyderbeskyttelsens anvendelsesområde, afklaring af divergerende fortolkninger af betingelserne for anvendelse af midler fra indskudsgarantiordninger i Unionen samt en forbedring af den operationelle effektivitet, det grænseoverskridende samarbejde og effektiviteten i den måde, indskudsgarantiordningerne fungerer på (4).

3.

Med henblik på at nå disse mål og yderligere præcisere kravene i direktivet om indskudsgarantiordninger (5) indeholder forslaget bestemmelser, der vil kræve, at kreditinstitutter, indskudsgarantiordninger og udpegede myndigheder (6) behandler personoplysninger vedrørende indskydere, som er fysiske personer, eller potentielt repræsentanter for indskydere, som er juridiske personer. Det drejer sig navnlig om følgende:

a.

Kreditinstitutterne kender måske ikke de kunder, der har ret til tilbagebetaling af indskud på kundekonti, eller kan ikke kontrollere og registrere individuelle data om disse kunder (7). Derfor vil en ny artikel 8b, der indføres med forslaget, gøre det muligt for kreditinstitutter at vurdere, om kunders indskud er dækket af indskudsgarantiordninger, ved at give dem mulighed for at indsamle visse personoplysninger om deres kunder. De kategorier af personoplysninger, der skal behandles til dette formål, vil blive præciseret i udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som udarbejdes af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), og som redegør for de tekniske detaljer vedrørende identifikation af kunder med henblik på tilbagebetaling i overensstemmelse med artikel 8 i direktivet om indskudsgarantiordninger.

b.

Når indskydere tilbagebetales af indskudsgarantiordninger, kan der opstå situationer, hvor der er mistanke om hvidvask af penge. Europa-Kommissionen foreslår derfor, at tilbagebetalingen til indskydere fra indskudsgarantiordninger bør tilbageholdes, når der modtages underretning om, at en finansiel efterretningsenhed (FIU) har suspenderet en transaktion eller en bank- eller betalingskonto i overensstemmelse med de gældende regler om bekæmpelse af hvidvask af penge (AML) (8). En ny artikel 8c, stk. 1, i forslaget vil forpligte myndigheder, der er udpeget på medlemsstatsniveau som administratorer af en indskudsgarantiordning, til at underrette indskudsgarantiordningen i det omfang, det er strengt nødvendigt, om information modtaget fra finansielle tilsynsmyndigheder vedrørende resultatet af due diligence-procedurer, der gennemføres i forbindelse med kunder, jf. AML-ordningen. I henhold til stk. 3 i samme artikel skal FIU'er desuden underrette indskudsgarantiordningerne om deres beslutning om at gribe ind over for en indskyder i henhold til reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge som ændret ved forslaget til et nyt direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge (»forslag til sjette hvidvaskdirektiv«) (9). Hvis indskudsgarantiordningerne modtager en sådan meddelelse, vil de i henhold til artikel 8c, stk. 3, i forslaget være forpligtet til at suspendere tilbagebetalingen til indskyderen i samme periode som den foranstaltning, der er pålagt af den finansielle efterretningsenhed.

c.

Den nye artikel 16a i forslaget vil erstatte den nuværende artikel 4, stk. 8, og artikel 14, stk. 4, i direktivet om indskudsgarantiordninger, som i øjeblikket giver indskudsgarantiordninger ret til efter anmodning at modtage alle de oplysninger fra deres medlemmer, der er nødvendige for at forberede en tilbagebetaling til indskydere, herunder såkaldte »mærkninger« (10), og dele dem med indskudsgarantiordninger i andre medlemsstater.

4.

Denne udtalelse fra EDPS er fremsat på grundlag af en høring fra Europa-Kommissionen af 19. april 2023 i henhold til artikel 42, stk. 1, i EUDPR. EDPS anbefaler at tilføje en henvisning til denne høring i forslagets betragtninger.

6.   KONKLUSIONER

27.

På baggrund af ovenstående fremsætter EDPS følgende henstillinger:

(1)

at der i en betragtning tilføjes en henvisning til det forhold, at de enheder, der er omfattet af forslaget, bør overholde GDPR – og, hvis det er relevant, EUDPR og LED – når de gennemfører deres forpligtelser i henhold til forslaget

(2)

at der tilføjes en betragtning, der nævner høringen af EDPS i henhold til artikel 42, stk. 1, i EUDPR og til denne udtalelse

(3)

at EDPS høres inden vedtagelsen af den delegerede retsakt, der validerer EBA's udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som definerer de kategorier af personoplysninger, som indskudsgarantiordningerne ifølge loven har ret til at behandle i forbindelse med kundeidentifikation med henblik på tilbagebetaling af indskud, jf. artikel 8b i forslaget

(4)

at det vurderes, om henvisningen til overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (11) (»databasedirektivet«) i artikel 8c, stk. 1, er korrekt

(5)

at artikel 8c, stk. 1, i forslaget ændres for yderligere at sikre, at udvekslingen af personoplysninger mellem finansielle tilsynsmyndigheder og udpegede myndigheder og efterfølgende mellem sidstnævnte og indskudsgarantiordningerne begrænses til, hvad der er strengt nødvendigt for at gøre det muligt for indskudsgarantiordningerne at beslutte, om de bør suspendere tilbagebetalingen af indskud i tilfælde af mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

(6)

at der i forslagets artikel 8c, stk. 2, medtages passende garantier for registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, herunder definitionen af de kategorier af personoplysninger, der skal deles med eller indhentes af indskudsgarantiordningerne, de kilder, hvor sådanne personoplysninger bør indhentes, passende forpligtelser vedrørende formålsbegrænsning og en passende datalagringsperiode

(7)

at kategorierne af personoplysninger og de berørte registrerede i meddelelserne fra FIU'er til indskudsgarantiordninger i forslagets artikel 8c, stk. 3 præciseres, og at sådanne meddelelser kun vil finde sted i tilfælde af, at kundens eller den reelle ejers kreditinstitut går konkurs, hvilket kun bør omfatte foranstaltninger truffet over for indskydere i det omfang, at den hermed forbundne deling af personoplysninger er nødvendig og står i et rimeligt forhold til det påtænkte mål om at forhindre tilbagebetaling til indskydere, som FIU'er har grebet ind over for i henhold til forslaget til sjette hvidvaskdirektiv

(8)

at Kommissionen skal høre EDPS inden vedtagelsen af den delegerede retsakt, der validerer EBA's tekniske standarder, som definerer sådanne kategorier af personoplysninger, som kreditinstitutter skal dele med indskudsgarantiordninger med henblik på de formål, der er anført i forslagets artikel 16a.

Bruxelles, den 12. juni 2023.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  COM(2023) 228 final.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

(3)  SWD(2023) 226 final.

(4)  Jf. begrundelsen, s. 1 og 3.

(5)  Se EDPS' udtalelse om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indskudsgarantiordninger, afgivet den 9. september 2010, punkt. 7.

(6)  I henhold til artikel 2, stk. 18, i direktivet om indskudsgarantiordninger forstås ved »udpeget myndighed« et organ, som forvalter en indskudsgarantiordning i henhold til dette direktiv, eller, såfremt driften af indskudsgarantiordningen forvaltes af en privat enhed, en offentlig myndighed, der af den pågældende medlemsstat er udpeget til at føre tilsyn med denne ordning i medfør af dette direktiv.

(7)  Betragtning 14 i forslaget, der vedrører artikel 8b.

(8)  Betragtning 15 i forslaget, der vedrører artikel 8c.

(9)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om de mekanismer, medlemsstaterne skal indføre for at forebygge, at det finansielle system anvendes til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, og om ophævelse af direktiv (EU) 2015/849, COM(2021) 423 final.

(10)  Udtalelse om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indskudsgarantiordninger (omarbejdning) af 9. september 2010, punkt 9.

(11)  EFT L 77 af 27.3.1996, s. 20.


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor

20.7.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 255/7


MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE

(2023/C 255/05)

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder følgende almindelige udvælgelsesprøve:

EUIPO/AD/01/23 — Administratorer (AD 6) inden for intellektuel ejendom

Meddelelsen om udvælgelsesprøve er offentliggjort på 24 sprog i Den Europæiske Unions Tidende, del C 254 A af 20. juli 2023 .

Yderligere oplysninger findes på EPSO's hjemmeside (1):


(1)  https://epso.europa.eu/da


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

20.7.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 255/8


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.11185 — PERMIRA / GRUPPO FLORENCE)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2023/C 255/06)

1.   

Den 11. juli 2023 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Permira Holdings Limited (»Permira«, Guernsey)

Gruppo Florence S.p.A. (»Gruppo Florence«, Italien), der kontrolleres af Florence InvestCo S.r.l.

Permira erhverver enekontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Gruppo Florence.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Permira: forvalter private equity-fonde, som omfatter porteføljevirksomheder, der er aktive i forbruger-, service-, sundheds- og teknologisektoren. Permira kontrollerer bl.a. virksomhederne: i) Golden Goose S.p.A, der er aktiv inden for detailsalg af luksussko, beklædningsgenstande og tilbehør af læder ii) Italian Fashion Team S.r.l., der er aktiv inden for fremstilling af luksusbeklædning, fodtøj og lædervarer

Gruppo Florence: aktiv inden for udvikling og fremstilling af beklædningsgenstande, fodtøj og lædervarer til luksusmærker.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

Sag M.11185 — PERMIRA / GRUPPO FLORENCE

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


ANDET

Europa-Kommissionen

20.7.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 255/10


Offentliggørelse af en ansøgning om registrering af en betegnelse i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

(2023/C 255/07)

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 51 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 (1), senest tre måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse.

ENHEDSDOKUMENT

»Manteiga dos Açores«

EU-nr.: PDO-PT-02645 — 21.10.2020

BOB (X) BGB ( )

1.   Betegnelse

»Manteiga dos Açores«

2.   Medlemsstat

Portugal

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren

3.1.   Produkttype

Kategori 1.5. Fedtstoffer (smør, margarine, olie m.m.)

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1

»Manteiga dos Açores« er smør, der udelukkende er fremstillet af pasteuriseret fløde af rå komælk, med eller uden tilsætning af salt. Hvis der tilsættes salt, er maksimumsmængden 2 g/100 g.

Det er ikke tilladt at anvende rekonstitueret mælk eller fløde.

»Manteiga dos Açores«:

indeholder ikke mælkesyrebakterier, farvestoffer eller konserveringsmidler

har et betacarotenindhold på ≥ 5 mg KOH/g (målt ved højtryksvæskekromatografi), hvilket giver den en gul til lysegul farve

har en intens, frisk, mælkeagtig smag og lugt

har et fedtindhold på mellem 81 % og 86 %

har en ensartet, glat og tæt konsistens, som gør produktet let at sprede.

3.3.   Foder (kun for animalske produkter) og råvarer (kun for forarbejdede produkter)

Malkekvæget opdrættes typisk på friland med adgang til græsning året rundt og en kost baseret på frisk græs og konserveret foder, der produceres i det geografiske område.

Da malkekøernes ernæringsbehov imidlertid ikke altid kan dækkes af de tilgængelige græsningsarealer, der typisk er små, idet dyrene spreder sig i tætte grupper, får de lejlighedsvis supplerende foder, nemlig en blanding af energi-, protein-tilskud og tørret græs, navnlig når ugunstige vejrforhold fører til fødevaremangel.

Fodertilskud indkøbt uden for Azorerne må aldrig udgøre mere end 50 % af tørstoffet i dyrenes samlede årlige kost. Dette sikrer, at tilknytningen til det geografiske område ikke påvirkes af foder fra lande uden for dette område, da dyrene har adgang til græsning i 365 dage om året.

De hyppigst forekommende plantearter på græsningsarealerne på Azorerne er bælgplanter og græs, herunder Lolium perenne (almindelig rajgræs), Lolium multiflorum (italiensk rajgræs), Trifolium repens (hvidkløver), Trifolium pratense (rødkløver) og Dactylis glomerata (hundegræs).

Den ensilage, der fremstilles af fodermajs og græs fra mange forskellige græsningsarealer, produceres alle i det geografiske område.

Den råvare, der anvendes til fremstilling af »Manteiga dos Açores«, er pasteuriseret fløde af rå komælk, der udelukkende stammer fra køer, som græsser på Azorernes græsningsareal. Det er ikke tilladt at anvende rekonstitueret mælk eller fløde.

3.4.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område

Mælkeproduktionen og produktionen af »Manteiga dos Açores« skal finde sted i det geografiske område.

3.5.   Særlige regler for udskæring, rivning eller emballering osv. af det produkt, som betegnelsen henviser til

Al emballering skal finde sted i det geografiske oprindelsesområde, dvs. i anlæg i øgruppen Azorerne, da dette er en meget vanskelig proces i betragtning af produktets art, navnlig risikoen for oxidering, hvis det ikke straks emballeres.

Desuden er Azorerne en øregion og derfor langt fra forbrugermarkederne, hvilket naturligvis påvirker transportmåden.

3.6.   Specifikke regler for mærkning af det produkt, som betegnelsen henviser til

Mærkningen skal indeholde angivelsen »Manteiga dos Açores — DOP« [Manteiga dos Açores — BOB] eller »Manteiga dos Açores — Denominação de Origem Protegida« [Manteiga dos Açores — beskyttet oprindelsesbetegnelse].

4.   Kort angivelse af det geografiske områdes afgrænsning

»Manteiga dos Açores« fremstilles og emballeres i øgruppen Azorerne, som består af ni øer i Nordatlanten.

Fodertilskud indkøbt uden for Azorerne må aldrig udgøre mere end 50 % af tørstoffet i dyrenes samlede årlige kost. Dette sikrer, at tilknytningen til det geografiske område ikke påvirkes af foder fra lande uden for dette område, da dyrene har adgang til græsning i 365 dage om året.

5.   Tilknytning til det geografiske område

På grund af Azorernes geografiske beliggenhed midt i Nordatlanten og højtrykket har Azorerne et tempereret havklima, der er kendetegnet ved:

milde temperaturer med små temperaturudsving på højst 10 °C og en gennemsnitlig lufttemperatur på ca. 14 °C om vinteren og 23 °C om sommeren

høj relativ luftfugtighed på 70-75 % om sommeren og over 80 % om vinteren

nedbør, der er jævnt fordelt over året og varierer fra øst til vest mellem 748 mm om året på Santa Maria og 1 479 mm om året på Flores.

Øerne ligger længere mod nord end de andre makaronesiske øgrupper, så de påvirkes ikke direkte af tropiske cirkulationer, og de påvirkes heller ikke umiddelbart af polarstrømme, da den sæsonbestemte variation i øernes klima bestemmes af højtrykket ved Azorernes beliggenhed, intensitet, retning og udvikling. Det bevæger sig nordpå om sommeren og skubber polarfronten op til højere breddegrader og er placeret syd for øgruppen om vinteren, hvilket bringer polarfronten ned.

Den afdæmpende virkning af det omgivende hav bidrager også til at forklare de konstante temperaturer og den høje luftfugtighed, der karakteriserer klimaet på Azorerne.

Azorerne har også lermuld, sandmuld og lerjord, der er rige på organisk materiale og kalium.

Jordbunden og klimaet i Azorerne giver således naturligt betingelser, der er usædvanligt velegnede til dyrkning af græs, hvilket betyder, at husdyr kan græsse i 365 dage om året.

Hvis køerne får lov til at græsse i fri luft, dvs. at de hovedsagelig fodres med frisk græs det meste af året, får råvarerne fysiske, kemiske og sensoriske egenskaber, der videregives i forarbejdningskæden.

Den særlige karakter af »Manteiga dos Açores« skyldes, at den udelukkende fremstilles af fløde af rå komælk produceret på Azorerne uden tilsætning af mælkesyrebakterier, farvestoffer eller konserveringsmidler, hvilket giver produktet de egenskaber, der er beskrevet i punkt 3.2, nemlig dens gule til lysegule farve og intense, friske, mælkeagtige smag og lugt.

Det høje indhold af beta-caroten giver naturligt smørret en mere intens farve uden brug af fødevarefarvestoffer, og det er resultatet af dyrenes kost, der hovedsagelig er baseret på græsning.

Med »Manteiga dos Açores« er der således en klar forbindelse mellem råvaren (mælken), miljøet og de traditionelle metoder til husdyravl, nemlig permanent græsning hele året, som blev etableret og tog form for over to århundreder siden.

Producenterne har med tiden været i stand til at kombinere deres traditionelle ekspertise inden for fremstilling af smør med nye teknologier og sundheds- og hygiejnekrav uden at ty til anvendelse af mælkesyrebakterier, fødevarefarvestoffer eller konserveringsmidler. Fløden gennemgår således en fysisk snarere end en biologisk proces, uden at der anvendes mælkesyre til at øge produktets syreindhold.

De fremragende jordbunds- og klimaforhold, nemlig frugtbar jord og let adgang til vand som følge af regelmæssig nedbør, som begge fremmer væksten af frisk græs i løbet af året, sammen med de landbrugsmetoder, der er nedarvet fra generation til generation, gør det muligt for producenterne på Azorerne at fremstille smør med en intens, frisk, mælkeagtig smag og lugt.

Mange bedrifter er nu også udstyret med moderne kølesystemer til mælk, hvilket bidrager til at bevare mælken og sikre god kvalitet.

Desuden har regionen et officielt system til klassificering af mælk på producentniveau, hvor der foretages test, der er akkrediteret i henhold til NP EN ISO/IEC 17025: 2018, for at garantere den fysisk-kemiske og sundhedsmæssige og hygiejnemæssige kvalitet af den mælk, der leveres til fabrikkerne, hvilket dermed bidrager til kvaliteten af Azorernes mejeriprodukter, som det er tilfældet med »Manteiga dos Açores«.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen

https://tradicional.dgadr.gov.pt/images/prod_imagens/queijos/docs/CE_Manteiga_Acores_DOP.pdf


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.


20.7.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 255/13


Offentliggørelse af en ansøgning om ændring af produktspecifikationen for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 105 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013

(2023/C 255/08)

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 98 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (1), senest to måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse.

ANSØGNING OM ÆNDRING AF PRODUKTSPECIFIKATION

»Tejo«

PGI-PT-A1547-AM01

Ansøgningsdato: 8.3.2017

1.   Regler, der finder anvendelse på ændringen

Artikel 105 i forordning (EU) nr. 1308/2013 — væsentlig ændring

2.   Beskrivelse af og begrundelse for ændringen

2.1.   Oplysninger om ansøgeren

Beskrivelse: Ajourføring af oplysningerne om ansøgeren.

Begrundelse: Oplysningerne er forældede, og derfor er det nødvendigt at ajourføre dem. Dette er nødvendigt for at sikre, at produktspecifikationen er i overensstemmelse med gældende lovgivning, og for at præcisere den tidligere beskrivelse.

Denne ændring vedrører ikke enhedsdokumentet.

Ændrede punkter (produktspecifikation): »Andre oplysninger« — Oplysninger om ansøgeren

2.2.   Oplysninger om interessenterne

Beskrivelse: Oplysninger om interessenterne er blevet slettet.

Begrundelse: På grund af en misforståelse var oplysningerne om ansøgeren fejlagtigt blevet medtaget i dette felt. Disse oplysninger er nu blevet slettet. Dette er nødvendigt for at sikre, at produktspecifikationen er i overensstemmelse med gældende lovgivning, og for at præcisere den tidligere beskrivelse.

Denne ændring vedrører ikke enhedsdokumentet.

Ændrede punkter (produktspecifikation): »Andre oplysninger« — Interessenter.

2.3.   Oplysninger om kontrolorganerne

Beskrivelse: Ajourføring af oplysningerne om kontrolorganerne

Begrundelse: Oplysningerne er forældede, og derfor er det nødvendigt at ajourføre dem. Dette er nødvendigt for at sikre, at produktspecifikationen er i overensstemmelse med gældende lovgivning, og for at præcisere den tidligere beskrivelse.

Denne ændring vedrører ikke enhedsdokumentet.

Ændrede punkter (produktspecifikation): »Andre oplysninger« — Oplysninger om kontrolorganerne.

2.4.   Oplysninger om kompetente tilsynsmyndigheder

Beskrivelse: Ajourføring af oplysninger om de kompetente myndigheder.

Begrundelse: Oplysningerne er forældede, og derfor er det nødvendigt at ajourføre dem. Dette er nødvendigt for at sikre, at produktspecifikationen er i overensstemmelse med gældende lovgivning, og for at præcisere den tidligere beskrivelse.

Denne ændring vedrører ikke enhedsdokumentet.

Ændrede punkter (produktspecifikation): »Andre oplysninger« — Oplysninger om de kompetente tilsynsmyndigheder.

2.5.   Produktkategori — tilføjelse af en ny kategori af vinavlsprodukter

Beskrivelse: Kategorien »mousserende vin« er blevet tilføjet.

Begrundelse: Hensigten er at øge den økonomiske værdi af et produkt, der allerede findes i regionen, ved at ansøge om anerkendelse af produktet som beskyttet geografisk betegnelse.

Denne produkttype, der er berømt for sin kvalitet og sit særpræg, fremstilles allerede af producenterne i overensstemmelse med den traditionelle praksis i regionen. Beslutningen om at medtage dette nye produkt under den beskyttede geografiske betegnelse »Tejo« er en anerkendelse af dets betydning og kvalitet og den merværdi, det tilfører producenterne.

Ændrede afsnit i enhedsdokumentet: »Kategorier af vinavlsprodukter«, »Beskrivelse af vinen/vinene«, »Væsentlige ønologiske fremgangsmåder«, »Tilknytning til det geografiske område« og »Andre betingelser«.

Ændrede punkter (produktspecifikation): »Kategorier af vinavlsprodukter«, »Beskrivelse af vinen/vinene«, »Væsentlige ønologiske fremgangsmåder«, »Tilknytning til det geografiske område« og »Andre betingelser«.

2.6.   Produktkategori — tilføjelse af en ny kategori af vinavlsprodukter

Beskrivelse: Kategorien »perlevin tilsat kulsyre« er blevet tilføjet.

Begrundelse: Hensigten er at øge den økonomiske værdi af et produkt, der allerede findes i regionen, ved at ansøge om anerkendelse af produktet som beskyttet geografisk betegnelse.

Denne produkttype, der er berømt for sin kvalitet og sit særpræg, fremstilles allerede af producenterne i overensstemmelse med den traditionelle praksis i regionen. Beslutningen om at medtage dette nye produkt under den beskyttede geografiske betegnelse »Tejo« er en anerkendelse af dets betydning og kvalitet og den merværdi, det tilfører producenterne.

Ændrede afsnit i enhedsdokumentet: »Kategorier af vinavlsprodukter«, »Beskrivelse af vinen/vinene«, »Væsentlige ønologiske fremgangsmåder«, »Tilknytning til det geografiske område« og »Andre betingelser«.

Ændrede punkter (produktspecifikation): »Kategorier af vinavlsprodukter«, »Beskrivelse af vinen/vinene«, »Væsentlige ønologiske fremgangsmåder«, »Tilknytning til det geografiske område« og »Andre betingelser«.

2.7.   Beskrivelse af vinen/vinene — kategorierne vin og perlevin

Beskrivelse: Beskrivelsen af kategorierne vin og perlevin er blevet forbedret og tilpasset.

Begrundelse: Den tidligere beskrivelse blev anset for at være for generel og ikke tilstrækkelig specifik, og den er derfor blevet ændret, så den omfatter de egenskaber, der forbindes med de produkter, der er omfattet af den beskyttede geografiske betegnelse »Tejo«. Dette er nødvendigt for at sikre, at enhedsdokumentet og produktspecifikationen overholder gældende lovgivning.

Ændrede afsnit i enhedsdokumentet: »Beskrivelse af vinen/vinene — kategorierne vin og perlevin«.

Ændrede punkter (produktspecifikation): »Beskrivelse af vinen/vinene — kategorierne vin og mousserende vin«.

2.8.   Tilknytning til det geografiske område

Beskrivelse: Beskrivelsen af tilknytningen til det geografiske område er blevet tilpasset og forbedret.

Oplysningerne om det geografiske område, produktoplysningerne og årsagssammenhængen er blevet ændret for både de allerede eksisterende og de nye produktkategorier.

Begrundelse: Eftersom den tidligere beskrivelse blev anset for at være generel og ikke specifik nok, og eftersom det desuden var nødvendigt at tilføje en beskrivelse af tilknytningen for de nye produktkategorier (mousserende vin og perlevin tilsat kulsyre), er indholdet i dette punkt blevet ændret for at medtage alle produktkategorier. Dette betyder, at indholdet er blevet mere objektivt, eftersom tilknytningen til det geografiske område gælder alle kategorier.

Ændrede afsnit i enhedsdokumentet: »Tilknytning til det geografiske område«.

Ændrede punkter (produktspecifikation): »Tilknytning til det geografiske område«.

2.9.   Betegnelsen »Vinho leve« [let vin]

Beskrivelse: Medtagelse af krav til anvendelsen af benævnelsen »Leve« [let] i mærkningen.

Begrundelse: Behovet for at fastsætte betingelserne for og kravene til anvendelsen af benævnelsen »Leve« [let] på mærkningerne på vin, perlevin og perlevin tilsat kulsyre.

Ændrede afsnit (enhedsdokument): »Yderligere betingelser — Supplerende bestemmelser vedrørende mærkning«.

Ændrede punkter (produktspecifikation): »Yderligere betingelser — Supplerende bestemmelser vedrørende mærkning«.

2.10.   Primære druesorter — Medtagelse af nye sorter

Beskrivelse: Ændring/ajourføring af listen over sorter.

De indførte sorter er: Assaraky, Avesso, Azal, Colombard, Donzelinho-Branco, Folha-de-Figueira, Fonte Cal, Greco, Gruner-Veltliner, Malvasia-Branca, Malvasia-Cândida, Manteúdo, Marsanne, Moscadet, Mourisco-Branco, Muller-Thurgau, Perrum, Petit-Manseng, Pintosa, Rabigato, Rotgipfler, Roussanne, Cercialinho, Terrantez, Terrantez-do-Pico, Trajadura, Verdejo, Alvarelhão, Amaral, Carmenere, Cornifesto, Corropio, Cot, Dolcetto, Dornfelder, Durif, Esgana-Cão-Tinto, Espadeiro, Galego, Gamay, Labrusco, Lemberger, Marselan, Marufo, Moscatel-Galego-Tinto, Mourisco, Nebbiolo, Nero, Nero-d’Avola, Petit-Bouschet, Português-Azul, Sangiovese, Sezão, Teinturier, Tinta-da-Barca, Tinta-Francisca, Tinta-Gorda, Tinta-Grossa, Tinta-Negra, Tinto-Pegões, Touriga-Fêmea, Verdelho-Tinto, Vinhão, Zinfandel, Arinto-Roxo, Bastardo-Roxo, Chasselas-Roxo, Donzelinho-Roxo, Galego-Rosado, Gouveio-Roxo, Malvasia-Cândida-Roxa, Malvasia-Fina-Roxa, Malvasia-Preta-Roxa, Moscatel-Galego-Roxo, Verdelho-Roxo.

Begrundelse: Behovet for at ajourføre og tilpasse de fastsatte sorter til vinfremstilling i regionen Tagus (»Tejo«) til det nye retsgrundlag med den nationale liste over sorter, der er egnede til vinfremstilling i Portugal, herunder nye sorter, der er relevante for karakteriseringen af regionens vine.

Disse sorter hører til de traditionelt anvendte sorter i det geografiske område, så deres medtagelse ændrer ikke den særlige karakter af vine med den beskyttede geografiske betegnelse »Tejo«, men bidrager snarere til at optimere beskrivelsen.

Ændrede afsnit i enhedsdokumentet: »Primære druesorter«

Ændrede punkter (produktspecifikation): »Primære druesorter«

ENHEDSDOKUMENT

1.   Produktets betegnelse

Tejo

2.   Type geografisk betegnelse

BGB — Beskyttet geografisk betegnelse

3.   Kategorier af vinavlsprodukter

1.

Vin

4.

Mousserende vin

8.

Perlevin

9.

Perlevin tilsat kulsyre

4.   Beskrivelse af vinen/vinene

4.1.   Vine med den beskyttede geografiske betegnelse »Tejo«

Hvidvine — Farverne varierer mellem citringul, strågul og gyldengul. Blomster- eller frugtagtige aromaer af frugter med hvidt kød, tropisk frugt og stenfrugter. De er friske, moderat bløde og alkoholiske i munden, med medium fylde og persistens og afbalanceret syrlighed.

Rosévine — De varierer i intensitet mellem lyserød og lys laksefarve. De er frugtagtige og duftende med aromaer af røde frugter kombineret med blomsternuancer, der spænder fra sarte til intense. I munden er de friske med afbalanceret syrlighed, god struktur og persistens.

Rødvine — Rødvinene har en moderat intens farve fra rubinrød til granatrød. Moderat intense aromaer af moden frugt som sort blomme og lidt rosin, sekundære noter af røde frugter, træ og planter, med antydninger af balsamico, afhængigt af aromaerne fra de vigtigste sorter, der bruges i vinen. Sød, blød og alkoholisk i munden med medium fylde og persistens, en vis syrlighed og let skarphed.

For de øvrige analyseparametre gælder de værdier, der er fastsat i lovgivningen.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)

11

Minimalt totalt syreindhold

4 gram pr. liter udtrykt i vinsyre

Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l)

 

4.2.   Mousserende vine med den beskyttede geografiske betegnelse »Tejo«

KORT BESKRIVELSE

Hvidvine — Typisk citringul af varierende intensitet med fine og vedvarende bobler. Elegant med blomster- eller frugtagtige aromaer af frugter med hvidt kød, tropisk frugt og stenfrugter, afhængigt af aromaerne i de primære anvendte druesorter. Fornemmelse i munden: afbalanceret friskhed, volumen i munden og en vis syrlighed.

Rosévine — Deres farver varierer fra lyserød til lys laksefarvet. Frugtagtige og velduftende aromaer, hvor de røde frugter kombineres med blomsternoter. I munden er de friske med et afbalanceret syreindhold og fine, vedholdende bobler.

Rødvine — De er kendetegnet ved en rubin- til granatrød farve af moderat intensitet. Aromaer af modne frugter, blommer og friske druer med sekundære noter af røde frugter. I munden er de glatte og afbalancerede med en frisk profil og et vist syreindhold.

For de øvrige analyseparametre gælder de værdier, der er fastsat i lovgivningen.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)

7

Minimalt totalt syreindhold

4

Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l)

 

4.3.   Perlevin med den beskyttede geografiske betegnelse »Tejo«

KORT BESKRIVELSE

Hvidvine — Farverne varierer typisk fra citringul til strågul. Blomster- eller frugtagtige aromaer af frugter med hvidt kød, tropisk frugt og stenfrugter. I munden er de afbalancerede med friskhed, fylde og en vis syrlighed.

Rosévine — Farver, der varierer fra lyserød til lys laksefarvet. Frugtagtige og velduftende aromaer, hvor de røde frugter kombineres med blomsternoter. I munden er de friske med et afbalanceret syreindhold og en vis persistens.

For de øvrige analyseparametre gælder de værdier, der er fastsat i lovgivningen.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)

7

Minimalt totalt syreindhold

4

Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l)

 

4.4.   Perlevin tilsat kulsyre med den beskyttede geografiske betegnelse »Tejo«

KORT BESKRIVELSE

Hvidvine — Farverne varierer fra citringul til strågul. Blomster- eller frugtagtige aromatiske noter af frugter med hvidt kød eller tropiske frugter. I munden er de hovedsagelig lette og friske med et afbalanceret syreindhold. Tilstedeværelsen af kuldioxid giver friskhed og livlighed.

Rosévine — Deres farver varierer fra lyserød til lys laksefarvet. Frugtagtige og velduftende aromaer, hvor de røde frugter kombineres med blomsternoter. I munden er de friske med et afbalanceret syreindhold og en vis persistens. Tilstedeværelsen af kuldioxid giver friskhed og livlighed.

For de øvrige analyseparametre gælder de værdier, der er fastsat i lovgivningen.

Generelle analytiske kendetegn

Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)

7

Minimalt totalt syreindhold

4

Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)

 

Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l)

 

5.   Vinfremstillingsmetoder

Væsentlige ønologiske fremgangsmåder

5.1.   Vin, mousserende vin, perlevin og perlevin tilsat kulsyre — vinbeskærings- og dyrkningsmetoder

Dyrkningsmetoder

Vinstokke til fremstilling af vin og vinprodukter, der er berettiget til den beskyttede geografiske betegnelse »Tejo«, skal være renkulturer og beskåret i busk- eller cordon-stil, så de vokser tæt på jorden.

De dyrkningsmetoder, der anvendes på de vinstokke, der anvendes til fremstilling af vine med den beskyttede geografiske betegnelse »Tejo«, er traditionelle og anbefalet af det tilsvarende certificeringsorgan.

Vinstokke til fremstilling af vinprodukter, der er berettiget til den beskyttede geografiske betegnelse »Tejo«, skal dyrkes eller plantes på en af følgende jordtyper:

a)

normale sandstensholdige og para-hydromorfiske regosoler

b)

moderne og gammel alluvial jord

c)

kolluvial jord

d)

normal litholisk, ikkehumusholdig, let umættet jord dannet af fint og groft sand og sandsten og af gnejs eller fine sten

e)

brun og rød kalkholdig jord, der findes i xeriske miljøer, normal og leragtig, bestående af kridt og mergel

f)

gulbrunt, ikkekalkholdigt basaltler

g)

brun og rød eller gul middelhavsjord af kalkholdige og ikkekalkholdige materialer, normal, leragtig eller para-hydromorfisk, af hårdt kalk og dolomit, af fine sandsten, ler, argillitter, gnejs eller fine sten og af arkose

h)

ikke-hydromorfiske og hydromorfiske podsoler med og uden hårdt lag af sand- og sandsten

i)

saltholdig jord med moderat saltholdighed.

5.2.   Vin, mousserende vin, perlevin og perlevin tilsat kulsyre — naturligt alkoholindhold udtrykt i volumen

Begrænsninger for vinfremstillingen

Den most, der anvendes til produkter, der er berettiget til den beskyttede geografiske betegnelse »Tejo«, skal have et minimalt naturligt alkoholindhold i volumen, der er som følger:

a)

vin — 11 % vol.

b)

mousserende vin — 9 % vol.

c)

perlevin — 9 % vol.

d)

perlevin tilsat kulsyre — 9 % vol.

Maksimale udbytter

Vin, mousserende vin, perlevin og perlevin tilsat kulsyre med den beskyttede geografiske betegnelse »Tejo«

 

225 hl pr. hektar

6.   Afgrænset geografisk område

Det geografiske område for den beskyttede geografiske betegnelse »Tejo« omfatter:

distriktet Santarém, undtagen kommunen Ourém

i distriktet Lissabon, kommunen Azambuja.

7.   Primær(e) druesort(er)

 

Alfrocheiro — Tinta-Bastardinha

 

Alicante-Bouschet

 

Alicante-Branco

 

Alvarelhão — Brancelho

 

Alvarinho

 

Amaral

 

Antão-Vaz

 

Aragonez — Tinta-Roriz, Tempranillo

 

Arinto — Pedernã

 

Arinto-Roxo

 

Assaraky

 

Avesso

 

Azal

 

Baga

 

Bastardo — Graciosa

 

Bastardo-Roxo

 

Bical — Borrado-das-Moscas

 

Boal-Branco

 

Boal-Espinho

 

Cabernet-Franc

 

Cabernet-Sauvignon

 

Caladoc

 

Camarate

 

Carignan

 

Carmenère

 

Castelão — João-de-Santarém(1), Periquita

 

Cerceal-Branco

 

Cercial — Cercial-da-Bairrada

 

Chardonnay

 

Chasselas-Roxo

 

Chenin — Chenin-Blanc

 

Cinsaut

 

Colombard — Semilão

 

Cornifesto

 

Corropio

 

Cot — Malbec

 

Códega-do-Larinho

 

Dolcetto

 

Donzelinho-Branco

 

Donzelinho-Roxo

 

Dornfelder

 

Durif — Petite-Syrah

 

Encruzado

 

Esgana-Cão-Tinto

 

Espadeiro

 

Fernão-Pires — Maria-Gomes

 

Fernão-Pires-Rosado

 

Folha-de-Figueira — Dona-Branca

 

Fonte Cal

 

Galego

 

Galego-Dourado

 

Galego-Rosado

 

Gamay

 

Gewürztraminer

 

Gouveio

 

Gouveio-Roxo

 

Grand-Noir

 

Greco — Greco-di-Tufo

 

Grenache

 

Grüner-Veltliner

 

Jaen — Mencía

 

Jampal

 

Labrusco

 

Lemberger — Blaufränkisch

 

Loureiro

 

Malvasia

 

Malvasia-Branca

 

Malvasia-Cândida

 

Malvasia-Cândida-Roxa

 

Malvasia-Fina — Boal, Bual

 

Malvasia-Fina-Roxa

 

Malvasia-Preta-Roxa — Pinheira-Roxa

 

Malvasia-Rei

 

Manteúdo

 

Marquinhas

 

Marsanne

 

Marselan

 

Marufo — Mourisco-Roxo

 

Merlot

 

Monvedro

 

Moreto

 

Moscadet

 

Moscatel-Galego-Branco — Muscat-à-Petits-Grains

 

Moscatel-Galego-Roxo — Moscatel-Roxo

 

Moscatel-Galego-Tinto

 

Moscatel-Graúdo — Moscatel-de-Setúbal

 

Mourisco

 

Mourisco-Branco

 

Müller-Thurgau

 

Nebbiolo

 

Negra — Mole

 

Nero

 

Nero-d’Avola

 

Parreira-Matias

 

Perrum

 

Petit-Bouschet

 

Petit-Manseng

 

Petit-Verdot

 

Pinot-Blanc

 

Pinot-Gris — Pinot-Grigio

 

Pinot-Noir

 

Pintosa

 

Português-Azul — Blauer-Portugieser

 

Preto-Martinho

 

Rabigato

 

Rabo-de-Ovelha

 

Ramisco

 

Ratinho

 

Riesling

 

Rotgipfler

 

Roussanne

 

Rufete — Tinta-Pinheira

 

Sangiovese

 

Sauvignon - Sauvignon-Blanc

 

Seara-Nova

 

Semillon

 

Sercial — Esgana-Cão

 

Sercialinho

 

Sezão

 

Syrah — Shiraz

 

Síria — Roupeiro, Códega

 

Tamarez — Molinha

 

Tannat

 

Teinturier

 

Terrantez

 

Terrantez-do-Pico

 

Tinta-Barroca

 

Tinta-Caiada — Pau-Ferro, Tinta-Lameira

 

Tinta-Carvalha

 

Tinta-Francisca

 

Tinta-Gorda

 

Tinta-Grossa — Carrega-Tinto

 

Tinta-Miúda

 

Tinta Negra Mole, Saborinho

 

Tinta-Pomar

 

Tinta-da-Barca

 

Tintinha

 

Tinto-Cão

 

Tinto-Pegões

 

Touriga-Franca

 

Touriga-Fêmea

 

Touriga-Nacional

 

Trajadura — Treixadura

 

Trincadeira — Tinta-Amarela, Trincadeira-Preta

 

Trincadeira-das-Pratas

 

Tália — Ugni-Blanc, Trebbiano-Toscano

 

Verdejo

 

Verdelho

 

Verdelho-Roxo

 

Verdelho-Tinto

 

Vinhão — Sousão

 

Viognier

 

Viosinho

 

Vital

 

Zinfandel

8.   Tilknytning til det geografiske område

Vin, mousserende vin, perlevin og perlevin tilsat kulsyre

Nærmere oplysninger om det geografiske område af relevans for tilknytningen

Disse elementer gælder for vin, mousserende vin, perlevin og perlevin tilsat kulsyre.

Naturlige faktorer

Det geografiske område ligger i centrum af Portugal. Det dækker hele Tagus-floddalen, næsten hele dens længde på portugisisk område, indtil dens udmunding i nærheden af Lissabon.

De vigtigste orografiske elementer er bjergkæderne Montejunto, Aires og Candeeiros, som afgrænser regionen mod vest og beskytter den mod påvirkningen fra Atlanterhavet.

Klimaet er tempereret med moderate gennemsnitstemperaturer (mellem 15 °C og 17 °C), kraftig solskin (ca. 2 800 solskinstimer om året) og en stor mængde nedbør (med en gennemsnitlig årlig nedbørsmængde på 750 mm), der hovedsageligt falder i vintermånederne.

Tagus-floden, som krydser og dominerer regionen på grund af den vandmængde, den transporterer, har en meget markant modererende indflydelse på klimaet i regionen hele året, så om sommeren efterfølges varme dage af friske og fugtige nætter.

Ud over sin stærke indflydelse på klimaet i regionen spiller Tagus-floden også en afgørende rolle i dannelsen af dens karakteristiske jordbund: »Campo« — med meget frugtbar alluvial jord, »Charneca« — med sandet og ikke særlig frugtbar jord, og »Bairro« — med moderat frugtbar ler- og kalkholdig jord.

Menneskelige faktorer

Der er tegn på, at vindyrkningens historie i regionen går forud for, at Portugal blev en nation, idet romerne siges at have været de første til at indføre denne afgrøde i regionen, som har spillet en nøglerolle i bosættelsen af regionen gennem århundrederne.

Vinenes særlige kendetegn, som kan tilskrives det geografiske område:

Vin, mousserende vin, perlevin og perlevin tilsat kulsyre med den beskyttede geografiske betegnelse »Tejo« har det til fælles, at de er aromatiske, friske og afbalancerede vinprodukter med et markant syreindhold.

Tilknytning til det geografiske område

Vinens kvalitetskendetegn bestemmes af jordbunds- og klimaforholdene i det geografiske område.

De mange solskinstimer i regionen kombineret med store mængder nedbør fremmer akkumuleringen af sukker i druerne. På den anden side sikrer Tagus-flodens dominerende tilstedeværelse milde temperaturer året rundt. Om sommeren er floden ensbetydende med friske og fugtige nætter, hvilket i betydelig grad mindsker vandstress for planterne.

Kombinationen af disse forhold sikrer en afbalanceret modning af druerne, hvilket betyder, at de bevarer et godt niveau af naturlig syre, hvilket giver vinprodukterne en friskhed og balance mellem syrlighed og alkohol, som er et velkendt kendetegn ved vin, mousserende vin, perlevin og perlevin tilsat kulsyre med den beskyttede geografiske betegnelse »Tejo«.

De forskellige jordbundstyper i regionen med deres varierende frugtbarhed kombineret med udvælgelsen af de druesorter, der er bedst egnet til de specifikke forhold, spiller en stor rolle for deres differentiering, kvalitet og iboende egenskaber.

Sorterne og deres omhyggelige udvælgelse for at sikre, at de er bedst muligt tilpasset forholdene i regionen, er en nøglekomponent i specificiteten af vinprodukter, der er berettiget til den beskyttede geografiske betegnelse »Tejo«. Ud over de mange oprindelige druesorter, der har en stærk regional karakter, er der andre sorter, der er perfekt tilpasset geografien og landskabets begrænsninger i regionen.

Den menneskelige faktor, som gør, at traditioner, der går årtusinder tilbage, bevares, og som afspejles i valget af sorter, der har tilpasset sig forholdene i det geografiske område bedst, er af afgørende betydning for dyrkningen af druer, der giver mousserende vine, perlevine og perlevine tilsat kulsyre med den beskyttede geografiske betegnelse »Tejo« deres særlige kendetegn.

Sammenhængen mellem jordbunds- og klimafaktorer, regionens druesorter og den traditionelle knowhow giver vine med særlige kendetegn, som er præget af mineraliteten, syreindholdet og friskheden i de vinprodukter, der må bære den beskyttede geografiske betegnelse »Tejo«.

9.   Andre vigtige betingelser

Vin, mousserende vin, perlevin og perlevin tilsat kulsyre — Mærkning

Retlig ramme:

National lovgivning

Type supplerende betingelse:

Supplerende bestemmelser vedrørende mærkning

Beskrivelse af betingelsen:

Vurdering af mærkningen inden markedsføring.

Mærket er en obligatorisk angivelse i mærkningen.

Vin, perlevin og perlevin tilsat kulsyre — benævnelsen »Leve«

Retlig ramme:

National lovgivning

Type supplerende betingelse:

Supplerende bestemmelser vedrørende mærkning

Beskrivelse af betingelsen:

Vin, perlevin og perlevin tilsat kulsyre med benævnelsen »Leve« [let] på etiketten skal have et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på højst 10,5 % vol. og et totalt syreindhold udtrykt i vinsyre på mindst 4 g/l.

Link til produktspecifikationen

http://www.ivv.gov.pt/np4/8616.html


(1)  EUT L 347 af 20.12 2013, s. 671.