ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 456

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

65. årgang
30. november 2022


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

EUROPA-PARLAMENTET
SESSIONEN 2021-2022
Mødeperioden fra den 23. til 24. marts 2022
BRUXELLES

2022/C 456/01

Protokol fra mødet den 23. marts 2022

1

2022/C 456/02

Protokol fra mødet den 24. marts 2022

24


Tegnforklaring

*

Høringsprocedure

***

Consent procedure

***I

Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)

***II

Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III

Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af det retsgrundlag, der er valgt i udkastet til retsakt)

(Proceduren afhænger af det retsgrundlag, der er valgt i udkastet til retsakt)

AFET

Udenrigsudvalget

DEVE

Udviklingsudvalget

INTA

Udvalget om International Handel

BUDG

Budgetudvalget

CONT

Budgetkontroludvalget

ECON

Økonomi- og Valutaudvalget

EMPL

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

ENVI

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ITRE

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

IMCO

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

TRAN

Transport- og Turismeudvalget

REGI

Regionaludviklingsudvalget

AGRI

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

PECH

Fiskeriudvalget

CULT

Kultur- og Uddannelsesudvalget

JURI

Retsudvalget

LIBE

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

AFCO

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

FEMM

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

PETI

Udvalget for Andragender

DROI

Underudvalget for Menneskerettigheder

SEDE

Underudvalget for Sikkerhed og Forsvar

FISC

Underudvalget om Skatteanliggender

Forkortelser for de politiske grupper

PPE

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige demokrater)

S&D

Gruppen for det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Renew

Gruppen Renew Europe

Verts/ALE

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

ID

Gruppen Identitet og Demokrati

ECR

Gruppen De Europæiske Konservative og Reformister

The Left

Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL

NI

Løsgængere

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

EUROPA-PARLAMENTET SESSIONEN 2021-2022 Mødeperioden fra den 23. til 24. marts 2022 BRUXELLES

30.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 456/1


23. marts 2022
PROTOKOL FRA MØDET DEN 23. MARTS 2022

(2022/C 456/01)

Indhold

1.

Genoptagelse af sessionen 3

2.

Åbning af mødet 3

3.

Erklæring fra formanden 3

4.

Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder 3

5.

Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd — sammensætning 3

6.

Udvalgenes og delegationernes sammensætning 4

7.

Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71) 4

8.

Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72) 4

9.

Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2) 5

10.

Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112) 6

11.

Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter) 6

12.

Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger 6

13.

Modtagne dokumenter 7

14.

Arbejdsplan 14

15.

Afstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163) 15

16.

Orientering om Det Europæiske Råds møde i Paris den 10. marts 2022 — Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 24.-25. marts 2022 (forhandling) 16

17.

Genoptagelse af mødet 16

18.

Tale ved Justin Trudeau, Canadas premierminister 16

19.

Behov for en hurtig EU-handlingsplan for at sikre fødevaresikkerheden i og uden for EU i lyset af den russiske invasion af Ukraine (forhandling) 17

20.

Udvalgenes og delegationernes sammensætning 18

21.

Pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi ***I (forhandling) 18

22.

Forordning om roaming (omarbejdning) ***I (forhandling) 19

23.

Suisse Secrets — Hvordan tredjelande kan pålægges standarder for bekæmpelse af hvidvask af penge (forhandling) 19

24.

Ydelse af makrofinansiel bistand til Republikken Moldova ***I (forhandling) 19

25.

FFR 2021-2027: bekæmpelse af oligarkstrukturer, beskyttelse af EU-midler mod svig og interessekonflikter (forhandling) 20

26.

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager 20

27.

Dagsorden for næste møde 21

28.

Hævelse af mødet 21
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 22

Protokol fra mødet den 23. marts 2022

FORSÆDE: Roberta METSOLA

formand

1.   Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 10. marts 2022, for genoptaget.

2.   Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 15.00.

3.   Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori hun glædede sig over, at Parlamentet nu vendte tilbage til at afholde plenarforsamling med fysisk tilstedeværelse.

Hun understregede, at Parlamentet under pandemien havde fortsat sit lovgivningsarbejde i borgernes tjeneste. Hun præciserede, at man i de tre kommende mødeperioder ville benytte anledningen til at teste visse anbefalinger fra de reflektionsgrupper, som var blevet nedsat under den afdøde formand David Sassolis ægide.

Formanden bød velkommen til forhenværende formand for Europa-Parlamentet, Pat Cox, og til Charles Michel (formand for Det Europæiske Råd) og Ursula von der Leyen (formand for Kommissionen).

4.   Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder

Protokollerne fra møderne den 7., 8., 9. og 10. marts 2022 godkendtes.

5.   Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd — sammensætning

Formanden havde den 16. marts 2022 i overensstemmelse med artikel 7 i adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter besluttet at udpege følgende:

Danuta Maria Hübner (PPE)

Giuliano Pisapia (S&D)

Pascal Durand (Renew)

Heidi Hautala (Verts/ALE)

Geert Bourgeois (ECR)

til medlemmer af Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd

og

Gerolf Annemans (ID)

Helmut Scholz (The Left)

— til reservemedlemmer af Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd.

6.   Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Renew, Verts/ALE, ID og ECR havde meddelt formanden følgende afgørelser om ændring af sammensætningen af udvalg og delegationer:

AFET: Mounir Satouri, Salima Yenbou i stedet for María Soraya Rodríguez Ramos

REGI: Maximilian Krah

CULT: Diana Riba i Giner

Underudvalget om Skatteanliggender: Roman Haider i stedet for Hélène Laporte

Delegationen for Forbindelserne med Canada: Johan Van Overtveldt i stedet for Ladislav Ilčić

Afgørelserne finder anvendelse fra dags dato.

7.   Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71)

JURI, EMPL/FEMM og ECON havde truffet afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger jf. forretningsordenens artikel 71, på grundlag af følgende betænkninger:

JURI — Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 for så vidt angår virksomheders bæredygtighedsrapporteringproposition (COM(2021)0189 — C9-0147/2021 — 2021/0104(COD)) — Ordfører: Pascal Durand (A9-0059/2022)

EMPL, FEMM — Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af anvendelsen af princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi ved hjælp af løngennemsigtighed og håndhævelsesmekanismer (COM(2021)0093 — C9-0089/2021 — 2021/0050(COD)) — Ordførere: Kira Marie Peter-Hansen, Samira Rafaela (A9-0056/2022)

ECON — Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markeder for kryptoaktiver og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937 (COM(2020)0593 — C9-0306/2020 — 2020/0265(COD)) — Ordfører: Stefan Berger (A9-0052/2022).

Disse afgørelser kan sættes under afstemning i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 71, stk. 2, inden midnat i morgen, den 24. marts 2022.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning om afgørelsen om at indlede forhandlinger.

8.   Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72)

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 72JURI og FEMM havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af Parlamentets holdning ved førstebehandling som følger:

JURI, FEMM — Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger (COM(2012)0614 — C7-0382/2012 — 2012/0299(COD)) — Holdning ved førstebehandling P7_TA(2013)0488.

Denne holdning vedtaget af Parlamentet ved førstebehandling udgør mandatet for forhandlingerne.

9.   Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2021/2139 for så vidt angår økonomiske aktiviteter i visse energisektorer og delegeret forordning (EU) 2021/2178 for så vidt angår offentliggørelse af specifikke oplysninger vedrørende disse økonomiske aktiviteter (C(2022)00631 — 2022/2594(DEA))

Frist for indsigelse: 4 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 10. marts 2022

henvist til: kor.udv.: ECON, ENVI

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvordan de indirekte eksponeringer mod en kunde, der opstår som følge af derivat- og kreditderivatkontrakter, hvis kontrakten ikke er indgået direkte med kunden, men det underliggende gælds- eller aktieinstrument er udstedt af den pågældende kunde, skal fastlægges (C(2022)01377 — 2022/2595(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 10. marts 2022

henvist til: kor.udv.: ECON

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår præcisering af gebyrer i forbindelse med Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds tilsyn med visse udbydere af dataindberetningstjenester (C(2022)01405 — 2022/2596(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 10. marts 2022

henvist til: kor.udv.: ECON

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for offentliggørelse af investeringsselskabers investeringspolitik (C(2022)01413 — 2022/2598(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2022

henvist til: kor.udv.: ECON

Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af den svenske udgave af delegeret forordning (EU) 2021/1189 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale af bestemte slægter eller arter (C(2022)01416 — 2022/2597(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2022

henvist til: kor.udv.: AGRI

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1009 for så vidt angår fastsættelse af kriterier for agronomisk effektivitet og sikkerhed i forbindelse med anvendelse af biprodukter i EU-gødningsprodukter (C(2022)01437 — 2022/2599(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2022

henvist til: kor.udv.: IMCO, ENVI (forretningsordenens artikel 57), AGRI (forretningsordenens artikel 57)

Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/98 om gennemførelse af Unionens internationale forpligtelser som omhandlet i artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 i henhold til den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet og konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav (C(2022)01489 — 2022/2600(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 15. marts 2022

henvist til: kor.udv.: PECH

Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (C(2022)01534 — 2022/2603(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. marts 2022

henvist til: kor.udv.: ENVI, IMCO (forretningsordenens artikel 57)

Kommissionens delegerede forordning om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder som fastsat i delegeret forordning (EU) 2017/653 for så vidt angår forlængelsen af den overgangsordning, der er fastsat i artikel 14, stk. 2, i nævnte forordning, og om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder som fastsat i delegeret forordning (EU) 2021/2268 for så vidt angår anvendelsesdatoen for nævnte forordning (C(2022)01541 — 2022/2602(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. marts 2022

henvist til: kor.udv.: ECON

Kommissionens delegerede direktiv om ændring af bilaget til Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA for så vidt angår inkluderingen af nye psykoaktive stoffer i definitionen af »narkotika« (C(2022)01552 — 2022/2604(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. marts 2022

henvist til: kor.udv.: LIBE

10.   Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) 2017/2400 for så vidt angår bestemmelse af CO2-emissioner og brændstofforbrug for mellemstore og tunge lastbiler og tunge busser og for at tilføje elektriske køretøjer og andre nye teknologier (D076241/01 — 2022/2592(RPS) — frist: 9. juni 2022)

henvist til: kor.udv.: ENVI

Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 68/2013 om fortegnelsen over fodermidler (D077625/02 — 2022/2601(RPS) — frist: 17. juni 2022)

henvist til: kor.udv.: AGRI.

11.   Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling var blevet opført på dagsordenen (forretningsordenens artikel 136):

O-000008/2022 af Bernd Lange for INTA til Kommissionen: Opdatering fra Kommissionen om status for moderniseringen af energichartertraktaten (B9-0008/2022)

O-000009/2022 af Bernd Lange for INTA til Rådet: Opdatering fra Rådet om status for moderniseringen af energichartertraktaten (B9-0009/2022).

12.   Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger fra mødeperioden november II 2021 forelå på Parlamentets websted.

13.   Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1)

fra andre institutioner

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede regler om fair adgang til og anvendelse af data (dataforordningen) (COM(2022)0068 — C9-0051/2022 — 2022/0047(COD))

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg om dette forslag.

henvist til: kor.udv.: ITRE rådg.udv.: IMCO, JURI, LIBE

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (COM(2022)0105 — C9-0058/2022 — 2022/0066(COD))

henvist til: kor.udv.: FEMM rådg.udv.: BUDG, EMPL, IMCO, LIBE

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for udøvelsen af Unionens rettigheder i forbindelse med gennemførelsen og håndhævelsen af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side (COM(2022)0089 — C9-0059/2022 — 2022/0068(COD))

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til: kor.udv.: INTA rådg.udv.: AFET, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, PECH, JURI, AFCO

Decharge 2020: Unionens almindelige budget — Europa-Kommissionen (06001/2022 [01] — C9-0061/2022 — 2021/2106(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Decharge 2020: Unionens almindelige budget — Europa-Parlamentet (06001/2022 [02] — C9-0062/2022 — 2021/2107(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Decharge 2020: Unionens almindelige budget — Rådet og Det Europæiske Råd (06001/2022 [03] — C9-0063/2022 — 2021/2108(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Decharge 2020: Unionens almindelige budget — Domstolen (06001/2022 [04] — C9-0064/2022 — 2021/2109(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Decharge 2020: Unionens almindelige budget — Revisionsretten (06001/2022 [05] — C9-0065/2022 — 2021/2110(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Decharge 2020: Unionens almindelige budget — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (06001/2022 [06] — C9-0066/2022 — 2021/2111(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Decharge 2020: Unionens almindelige budget — Det Europæiske Regionsudvalg (06001/2022 [07] — C9-0067/2022 — 2021/2112(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Decharge 2020: Unionens almindelige budget — Den Europæiske Ombudsmand (06001/2022 [08] — C9-0068/2022 — 2021/2113(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Decharge 2020: Unionens almindelige budget — Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (06001/2022 [09] — C9-0069/2022 — 2021/2114(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: JURI, LIBE

Decharge 2020: Unionens almindelige budget — Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (06001/2022 [10] — C9-0070/2022 — 2021/2115(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: AFET, DEVE, AFCO

Decharge 2020: Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (06003/2022 [01] — C9-0071/2022 — 2021/2116(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ITRE

Decharge 2020 — Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret) (06003/2022 [02] — C9-0072/2022 — 2021/2117(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ITRE, IMCO

Decharge 2020: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (06003/2022 [03] — C9-0073/2022 — 2021/2118(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: CULT

Decharge 2020 — Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (06003/2022 [04] — C9-0074/2022 — 2021/2119(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: EMPL, ITRE

Decharge 2020 — Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) (06003/2022 [05] — C9-0075/2022 — 2021/2120(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: LIBE

Decharge 2020 — Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (06003/2022 [06] — C9-0076/2022 — 2021/2121(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: TRAN

Decharge 2020 — Det Europæiske Asylstøttekontor (06003/2022 [07] — C9-0077/2022 — 2021/2122(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: LIBE

Decharge 2020 — Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (06003/2022 [08] — C9-0078/2022 — 2021/2123(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ECON

Decharge 2020 — Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (06003/2022 [09] — C9-0079/2022 — 2021/2124(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ENVI

Decharge 2020 — Det Europæiske Kemikalieagentur (06003/2022 [10] — C9-0080/2022 — 2021/2125(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ENVI

Decharge 2020 — Det Europæiske Miljøagentur (06003/2022 [11] — C9-0081/2022 — 2021/2126(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ENVI

Decharge 2020: Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (06003/2022 [12] — C9-0082/2022 — 2021/2127(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: PECH

Decharge 2020: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (06003/2022 [13] — C9-0083/2022 — 2021/2128(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ENVI

Decharge 2020: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (06003/2022 [14] — C9-0084/2022 — 2021/2129(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: FEMM

Decharge 2020: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (06003/2022 [15] — C9-0085/2022 — 2021/2130(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ECON, EMPL

Decharge 2020: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (06003/2022 [16] — C9-0086/2022 — 2021/2131(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ITRE

Decharge 2020: Det Europæiske Lægemiddelagentur (06003/2022 [17] — C9-0087/2022 — 2021/2132(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ENVI

Decharge 2020: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (06003/2022 [18] — C9-0088/2022 — 2021/2133(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ENVI, LIBE

Decharge 2020: Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (06003/2022 [19] — C9-0089/2022 — 2021/2134(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: TRAN

Decharge 2020: ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed) (06003/2022 [20] — C9-0090/2022 — 2021/2135(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ITRE

Decharge 2020: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (06003/2022 [21] — C9-0091/2022 — 2021/2136(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: TRAN

Decharge 2020: Euratoms Forsyningsagentur (06003/2022 [22] — C9-0092/2022 — 2021/2137(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ITRE

Decharge 2020: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (06003/2022 [23] — C9-0093/2022 — 2021/2138(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ECON

Decharge 2020: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (06003/2022 [24] — C9-0094/2022 — 2021/2139(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: EMPL

Decharge 2020: Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (06003/2022 [25] — C9-0095/2022 — 2021/2140(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: LIBE

Decharge 2020: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (06003/2022 [26] — C9-0096/2022 — 2021/2141(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: EMPL

Decharge 2020: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (06003/2022 [27] — C9-0097/2022 — 2021/2142(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: EMPL

Decharge 2020: Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) (06003/2022 [28] — C9-0098/2022 — 2021/2143(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: LIBE

Decharge 2020: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (06003/2022 [29] — C9-0099/2022 — 2021/2144(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: LIBE

Decharge 2020: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (06003/2022 [30] — C9-0100/2022 — 2021/2145(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: LIBE

Decharge 2020: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (06003/2022 [31] — C9-0101/2022 — 2021/2146(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: AFET, LIBE

Decharge 2020: Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (fra den 1. januar 2021, Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet) (06003/2022 [32] — C9-0102/2022 — 2021/2147(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ITRE

Decharge 2020: EU's almindelige budget — Forvaltningsorganer (06004/2022 — C9-0103/2022 — 2021/2106(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Decharge 2020: fællesforetagendet for biobaserede industrier (06005/2022 [01] — C9-0104/2022 — 2021/2148(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ITRE, REGI

Decharge 2020: fællesforetagendet Clean Sky 2 (06005/2022 [02] — C9-0105/2022 — 2021/2149(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ENVI, ITRE, TRAN

Decharge 2020: fællesforetagendet ECSEL (06005/2022 [03] — C9-0106/2022 — 2021/2150(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ITRE

Decharge 2020: fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling (06005/2022 [04] — C9-0107/2022 — 2021/2151(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ITRE

Decharge 2020: europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (06005/2022 [05] — C9-0108/2022 — 2021/2152(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ITRE

Decharge 2020: fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (06005/2022 [06] — C9-0109/2022 — 2021/2153(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ITRE

Decharge 2020: fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (06005/2022 [07] — C9-0110/2022 — 2021/2154(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ENVI, ITRE

Decharge 2020: SESAR-fællesforetagendet (06005/2022 [08] — C9-0111/2022 — 2021/2155(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ITRE, TRAN

Decharge 2020: fællesforetagendet Shift2Rail (06005/2022 [09] — C9-0112/2022 — 2021/2156(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: ITRE, TRAN

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2021/2085 om oprettelse af fællesforetagenderne under Horisont Europa for så vidt angår fællesforetagendet for mikrochips (COM(2022)0047 — C9-0113/2022 — 2022/0033(NLE))

henvist til: kor.udv.: ITRE

Decharge 2020: EU's almindelige budget — 8. EUF (05553/2022 — C9-0114/2022 — 2021/2158(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: DEVE, BUDG

Decharge 2020: EU's almindelige budget — 9. EUF (05554/2022 — C9-0115/2022 — 2021/2158(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: DEVE, BUDG

Decharge 2020: EU's almindelige budget — 10. EUF (05555/2022 — C9-0116/2022 — 2021/2158(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: DEVE, BUDG

Decharge 2020: EU's almindelige budget — 11. EUF (05557/2022 — C9-0117/2022 — 2021/2158(DEC))

henvist til: kor.udv.: CONT rådg.udv.: DEVE, BUDG

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1628 for så vidt angår forlængelse af Kommissionens beføjelse til at vedtage delegerede retsakter (COM(2022)0113 — C9-0119/2022 — 2022/0080(COD))

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg om dette forslag.

henvist til: kor.udv.: ENVI rådg.udv.: IMCO

Udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om operationelle aktiviteter, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Moldova (07202/2022 — C9-0120/2022 — 2022/0087(NLE))

henvist til: kor.udv.: LIBE

2)

fra udvalgene

2.1)

følgende betænkninger:

*** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om ændring af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas (13448/1/2018 — C9-0416/2021 — 2018/0084(NLE)) — LIBE — Ordfører: Paulo Rangel (A9-0029/2022)

*** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om ændring af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas (13445/1/2018 — C9-0415/2021 — 2018/0086(NLE)) — LIBE — Ordfører: Paulo Rangel (A9-0030/2022)

Betænkning om beskyttelse af børns rettigheder i civil-, forvaltnings- og familieretlige sager (2021/2060(INI)) — JURI — Ordfører: Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022)

Betænkning om FFR 2021-2027: bekæmpelse af oligarkstrukturer, beskyttelse af EU-midler mod svig og interessekonflikter (2020/2126(INI)) — CONT — Ordfører: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova (COM(2022)0004 — C9-0007/2022 — 2021/0438(COD)) — INTA — Ordfører: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

* Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Italiens elektroniske udveksling af DNA-oplysninger (14836/2021 — C9-0002/2022 — 2021/0806(CNS)) — LIBE — Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0046/2022)

* Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Italiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (14838/2021 — C9-0004/2022 — 2021/0808(CNS)) — LIBE — Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0047/2022)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for Afskedigede Arbejdstagere på baggrund af en ansøgning fra Frankrig — EGF/2021/007 FR/Selecta (COM(2022)0035 — C9-0036/2022 — 2022/0023(BUD)) — BUDG — Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0048/2022)

* Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Grækenlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (14839/2021 — C9-0005/2022 — 2021/0809(CNS)) — LIBE — Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0049/2022)

* Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Italiens elektroniske udveksling af fingeraftryksdata (14837/2021 — C9-0003/2022 — 2021/0807(CNS)) — LIBE — Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0050/2022)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Ioannis Lagos' immunitet (2021/2225(IMM)) — JURI — Ordfører: Angel Dzhambazki (A9-0055/2022)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Włodzimierz Cimoszewicz' immunitet (2021/2256(IMM)) — JURI — Ordfører: Gilles Lebreton (A9-0057/2022)

2.2)

følgende indstillinger ved andenbehandling:

***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (13531/1/2021 — C9-0014/2022 — 2017/0113(COD)) — TRAN — Ordfører: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022)

14.   Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden marts II 2022 (PE 729.736/PDOJ) var gjort tilgængeligt for medlemmerne i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 157, stk. 3.

Formanden gjorde opmærksom på de tre anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163), der var indgivet af Kommissionen samt REGI og LIBE om følgende lovgivningsmæssige sager:

Flygtninge i Europa: CARE (COM(2022)0109 — C9-0057/2022 — 2022/0075(COD)) — REGI

Mere fleksibel anvendelse af fondene under forordningerne om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden i lyset af krigen i Ukraine (COM(2022)0112 — C9-0056/2022 — 2022/0077(COD)) — LIBE

Statusaftale mellem EU og Moldova om operationelle aktiviteter, som gennemføres af Frontex (COM(2022/0124 — 07202/2022 — C9-0120/2022 — 2022/0087(NLE)) — LIBE.

Afstemningen om disse tre anmodninger ville finde sted efter vedtagelsen af dagsordenen.

Efter aftale med de politiske grupper foreslog formanden følgende ændringer:

Onsdag

En tale ved Justin Trudeau, Canadas premierminister, ville blive tilføjet kl. 17.30 efter forhandlingen under ét om Det Europæiske Rådes møder (punkt 43 og punkt 19 i det endelige forslag til dagsorden).

Efter talen ville der være en talerrunde med de politiske grupper.

De øvrige forhandlinger, som var opført på dagsordenen for onsdag eftermiddag, ville begynde kl. 18.30 eller umiddelbart efter talen ved Canadas premierminister.

Mødet ville blive forlænget til kl. 24.00.

Torsdag

Hvis anmodningen om uopsættelig forhandling af »Flygtninge i Europa: CARE« blev vedtaget, ville der blive indsat en forhandling om dette emne på dagsordenen kl. 11.00.

Formanden meddelte også, at afstemningen om:

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3 og stk. 4, litra c): maksimalgrænseværdier for flutianil (B9-0168/2022)

Gilles Lebretons betænkning (A9-0057/2022) og Angel Dzhambazkis betænkning (A9-0055/2022) om anmodning om ophævelse af immunitet

ville blive indsat direkte under afstemningstiden.

Afstemningen om beslutningsforslag om »Gennemførelse af samhørighedspolitikken 2021-2027«(punkt 34 i det endelige forslag til dagsorden) ville blive udsat til den kommende mødeperiode.

Parlamentet godkendte disse ændringer.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Talere: Manfred Weber, Christine Anderson, Bernhard Zimniok og Iratxe García Pérez.

15.   Afstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

Parlamentet gik over til afstemningen om anmodningerne om uopsættelig forhandling af følgende, som var blevet præsenteret af Kommissionen og af REGI og LIBE:

Flygtninge i Europa: CARE (COM(2022)0109 — C9-0057/2022 — 2022/0075(COD)) — Regionaludviklingsudvalget ***I

Taler: Younous Omarjee (formand for REGI), før afstemningen om anmodningen om uopsættelig forhandling, som talte for anmodningen.

Uopsættelig forhandling vedtaget. Forhandlingen ville finde sted den følgende dag kl. 11.00.

Som følge heraf ville mødet begynde kl. 8.30.

Afstemningen ville finde sted den følgende dag kl. 11.30.

Der var fastsat følgende indgivelsesfrister:

ændringsforslag: 23. marts 2022kl. 17.00.

delt afstemning og særskilt afstemning: 23. marts 2022kl. 20.00.

Mere fleksibel anvendelse af fondene under forordningerne om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden i lyset af krigen i Ukraine (COM(2022)0112 — C9-0056/2022 — 2022/0077(COD)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ***I

Taler: Juan Fernando López Aguilar (formand for LIBE), før afstemningen om anmodningen om uopsættelig forhandling, som talte for anmodningen.

Uopsættelig forhandling vedtaget.

Afstemningen ville finde sted den følgende dag kl. 11.30.

Der var fastsat følgende indgivelsesfrister:

ændringsforslag: 23. marts 2022kl. 17.00.

delt afstemning og særskilt afstemning: 23. marts 2022kl. 20.00.

Statusaftale mellem EU og Moldova om operationelle aktiviteter, som gennemføres af Frontex (COM(2022)0124 — 07202/2022 — C9-0120/2022 — 2022/0087(NLE)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ***

Taler: Juan Fernando López Aguilar (formand for LIBE), før afstemningen om anmodningen om uopsættelig forhandling, som talte for anmodningen.

Uopsættelig forhandling vedtaget

Afstemningen ville finde sted den følgende dag kl. 11.30.

16.   Orientering om Det Europæiske Råds møde i Paris den 10. marts 2022 — Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 24.-25. marts 2022(forhandling)

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen: Orientering om Det Europæiske Råds møde i Paris den 10. marts 2022 (2022/2570(RSP))

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 24.-25. marts 2022 (2022/2532(RSP))

Charles Michel (formand for Det Europæiske Råd) og Ursula von der Leyen (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Stéphane Séjourné for Renew-Gruppen, og Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Pina PICIERNO

næstformand

Talere: Marco Zanni for ID-Gruppen, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for The Left-Gruppen, Daniela Rondinelli, løsgænger, Michael Gahler, Simona Bonafè, Malik Azmani, Jordi Solé, Gunnar Beck, Beata Szydło, Özlem Demirel, Balázs Hidvéghi, Siegfried Mureșan, Marek Belka, Katalin Cseh, Bas Eickhout, Jaak Madison, Hermann Tertsch, José Gusmão, Kostas Papadakis, Arnaud Danjean, Pedro Marques, Luis Garicano, Viola Von Cramon-Taubadel, Anna Fotyga, Clara Ponsatí Obiols, Antonio Tajani, Heléne Fritzon, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Paulo Rangel, Gabriele Bischoff, Nicola Danti, Reinhard Bütikofer, Luděk Niedermayer, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Klára Dobrev, Andrius Kubilius og Ivan Štefanec.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Karlo Ressler, Margarida Marques, Bronis Ropė, Bogdan Rzońca og João Pimenta Lopes.

Talere: Maroš Šefčovič (næstformand for Kommissionen) og Clément Beaune (formand for Rådet).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 17.36.)

FORSÆDE: Roberta METSOLA

formand

17.   Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 17.40.

18.   Tale ved Justin Trudeau, Canadas premierminister

Formanden indledte kort med en erklæring, hvori hun bød Canadas premierminister velkommen og understregede det særlige forhold mellem Canada og Den Europæiske Union, navnlig i lyset af den seneste udvikling i Ukraine.

Justin Trudeau, Canadas premierminister, holdt en tale for Parlamentet.

Talere: Siegfried Mureșan for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Malik Azmani for Renew-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zanni for ID-Gruppen, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen, Nikolaj Villumsen for The Left-Gruppen og Mislav Kolakušić, løsgænger.

FORSÆDE: Evelyn REGNER

næstformand

19.   Behov for en hurtig EU-handlingsplan for at sikre fødevaresikkerheden i og uden for EU i lyset af den russiske invasion af Ukraine (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Behov for en hurtig EU-handlingsplan for at sikre fødevaresikkerheden i og uden for EU i lyset af den russiske invasion af Ukraine (2022/2593(RSP))

Clément Beaune (formand for Rådet) og Janusz Wojciechowski (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Herbert Dorfmann for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Ulrike Müller for Renew-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, Mara Bizzotto for ID-Gruppen, Veronika Vrecionová for ECR-Gruppen, Anja Hazekamp for The Left-Gruppen, Andrea Bocskor, løsgænger, Siegfried Mureșan, Mohammed Chahim, Jan Huitema, Benoît Biteau, Thierry Mariani, Mazaly Aguilar, Eugenia Rodríguez Palop, Dino Giarrusso, Norbert Lins, Clara Aguilera, Pierre Karleskind, Eleonora Evi, Nicolaus Fest, Krzysztof Jurgiel, Luke Ming Flanagan, Ivan Vilibor Sinčić, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Noichl, Atidzhe Alieva-Veli, Erik Marquardt, Julie Lechanteux, Milan Uhrík, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, François-Xavier Bellamy og Paolo De Castro.

FORSÆDE: Nicola BEER

næstformand

Talere: Jérémy Decerle, Roman Haider, Daniela Rondinelli, Gabriel Mato, Carmen Avram, Martin Hlaváček, Krzysztof Hetman, Alin Mituța, Simone Schmiedtbauer, María Soraya Rodríguez Ramos, Annie Schreijer-Pierik, Álvaro Amaro, Marlene Mortler, Benoît Lutgen og Michaela Šojdrová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Salvatore De Meo, Barry Andrews, Bronis Ropė, Bogdan Rzońca, Franc Bogovič, Irène Tolleret og Francisco José Millán Mon.

Talere: Janusz Wojciechowski og Clément Beaune.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

Mohammed Chahim og Clara Aguilera for S&D-Gruppen om behovet for en hurtig EU-indsats for at sikre fødevaresikkerheden i lyset af den russiske invasion af Ukraine og en langsigtet handlingsplan for udvikling af EU's fødevareuafhængighed (2022/2593(RSP)) (B9-0160/2022)

Herbert Dorfmann og Siegfried Mureșan for PPE-Gruppen om behovet for en hurtig EU-handlingsplan for at sikre fødevaresikkerheden i og uden for EU i lyset af den russiske invasion af Ukraine (2022/2593(RSP)) (B9-0162/2022)

Ulrike Müller, Søren Gade og Nils Torvalds for Renew-Gruppen om behovet for en hurtig EU-handlingsplan for at sikre fødevaresikkerheden i og uden for EU i lyset af den russiske invasion af Ukraine (2022/2593(RSP)) (B9-0163/2022)

Eugenia Rodríguez Palop og Anja Hazekamp for The Left-Gruppen om behovet for en hurtig EU-handlingsplan for at sikre fødevaresikkerheden i og uden for EU i lyset af den russiske invasion af Ukraine (2022/2593(RSP)) (B9-0164/2022)

Gilles Lebreton, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Julie Lechanteux, Joëlle Mélin, Elena Lizzi, Jaak Madison og Sylvia Limmer for ID-Gruppen om behovet for en hurtig EU-handlingsplan for at sikre fødevaresikkerheden i og uden for EU i lyset af den russiske invasion af Ukraine (2022/2593(RSP)) (B9-0165/2022)

Veronika Vrecionová, Bert-Jan Ruissen, Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Ladislav Ilčić og Nicola Procaccini for ECR-Gruppen om behovet for en hurtig EU-handlingsplan for at sikre fødevaresikkerheden i og uden for EU i lyset af den russiske invasion af Ukraine (2022/2593(RSP)) (B9-0166/2022)

Martin Häusling, Benoît Biteau, Sarah Wiener, Pär Holmgren, Tilly Metz og Francisco Guerreiro for Verts/ALE-Gruppen om behovet for en hurtig EU-indsats for at sikre fødevaresikkerheden i lyset af den russiske invasion af Ukraine og en langsigtet handlingsplan for udvikling af EU's fødevareuafhængighed (2022/2593(RSP)) (B9-0167/2022).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.19 i protokollen af 24.3.2022.

20.   Udvalgenes og delegationernes sammensætning

ID-Gruppen havde meddelt formanden følgende afgørelser om ændring af sammensætningen af udvalg og delegationer:

INTA: Markus Buchheit i stedet for Maximilian Krah

REGI: Joachim Kuhs i stedet for Maximilian Krah

DROI-underudvalget: Jaak Madison i stedet for Maximilian Krah

SEDE: Bernhard Zimniok i stedet for Maximilian Krah

Afgørelserne finder anvendelse fra dags dato.

21.   Pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi ***I(forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi [COM(2020)0594 — C9-0305/2020 — 2020/0267(COD)] — Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

Johan Van Overtveldt forelagde betænkningen.

Taler: Mairead McGuinness (medlem af Kommissionen).

Talere: Jessica Polfjärd for PPE-Gruppen, Eva Kaili for S&D-Gruppen, Caroline Nagtegaal for Renew-Gruppen, France Jamet for ID-Gruppen, Michiel Hoogeveen for ECR-Gruppen, Chris MacManus for The Left-Gruppen, og Jonás Fernández.

Talere: Mairead McGuinness.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 24.3.2022.

22.   Forordning om roaming (omarbejdning) ***I(forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning) [COM(2021)0085 — C9-0085/2021 — 2021/0045(COD)] — Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

Angelika Winzig forelagde betænkningen.

Taler: Andreas Schwab (ordfører for udtalelse fra IMCO).

Taler: Mairead McGuinness (medlem af Kommissionen).

Talere: Robert Hajšel for S&D-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for Renew-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Lina Gálvez Muñoz, Dita Charanzová og Miapetra Kumpula-Natri.

FORSÆDE: Rainer WIELAND

næstformand

Talere: Mairead McGuinness og Angelika Winzig.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.8 i protokollen af 24.3.2022.

23.   Suisse Secrets — Hvordan tredjelande kan pålægges standarder for bekæmpelse af hvidvask af penge (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Suisse Secrets — Hvordan tredjelande kan pålægges standarder for bekæmpelse af hvidvask af penge (2022/2572(RSP))

Clément Beaune (formand for Rådet) og Mairead McGuinness (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Emil Radev for PPE-Gruppen, Marek Belka for S&D-Gruppen, Ramona Strugariu for Renew-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Assita Kanko for ECR-Gruppen, Clare Daly for The Left-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar og Kira Marie Peter-Hansen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Mick Wallace.

Talere: Mairead McGuinness og Clément Beaune.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

24.   Ydelse af makrofinansiel bistand til Republikken Moldova ***I(forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at yde makrofinansiel bistand til Republikken Moldova [COM(2022)0004 — C9-0007/2022 — 2021/0438(COD)] — Udvalget om International Handel. Ordfører: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

Markéta Gregorová forelagde betænkningen.

Taler: Paolo Gentiloni (medlem af Kommissionen).

Talere: Siegfried Mureșan for PPE-Gruppen, Marek Belka for S&D-Gruppen, Dragoș Tudorache for Renew-Gruppen, Markus Buchheit for ID-Gruppen, Cristian Terheș for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for The Left-Gruppen, Ernő Schaller-Baross, løsgænger, Andrzej Halicki, Juozas Olekas, Ryszard Czarnecki og Anna-Michelle Asimakopoulou.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini.

Taler: Paolo Gentiloni.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA

næstformand

Taler: Markéta Gregorová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9 i protokollen af 24.3.2022.

25.   FFR 2021-2027: bekæmpelse af oligarkstrukturer, beskyttelse af EU-midler mod svig og interessekonflikter (forhandling)

Betænkning om FFR 2021-2027: bekæmpelse af oligarkstrukturer, beskyttelse af EU-midler mod svig og interessekonflikter [2020/2126(INI)] — Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

Monika Hohlmeier (stedfortræder for ordføreren) forelagde betænkningen.

Taler: Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Talere: Maria Noichl (ordfører for udtalelse fra AGRI), Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Sándor Rónai for S&D-Gruppen, Ramona Strugariu for Renew-Gruppen, Daniel Freund for Verts/ALE-Gruppen, Joachim Kuhs for ID-Gruppen, Elżbieta Rafalska for ECR-Gruppen, Luke Ming Flanagan for The Left-Gruppen, José Manuel Fernandes, Maria Grapini, Karin Karlsbro, Claude Gruffat og Siegfried Mureșan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mick Wallace og Clare Daly.

Talere: Johannes Hahn og Monika Hohlmeier.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.20 i protokollen af 24.3.2022.

26.   Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 172:

Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Barry Andrews, Francisco Guerreiro, Gunnar Beck, Eugen Jurzyca, Sandra Pereira, Miriam Lexmann, Anna-Michelle Asimakopoulou, Vlad-Marius Botoș, Michiel Hoogeveen, Peter Pollák, João Pimenta Lopes, Tomislav Sokol, Mick Wallace, Eugen Tomac og Clare Daly.

27.   Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat (»Dagsorden«PE 729.736/OJJE).

28.   Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.45.

Klaus Welle

generalsekretær

Roberta Metsola

formand


23. marts 2022

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareș, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoș Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bușoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolakušić Mislav, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureșan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Repasi René, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ștefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheș Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoș, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Fritaget:

Băsescu Traian, Brunet Sylvie, Číž Miroslav, Estaràs Ferragut Rosa, de Graaff Marcel, Karas Othmar, Limmer Sylvia, Melchior Karen, Ochojska Janina, Picula Tonino, de la Pisa Carrión Margarita, Rafaela Samira, Ripa Manuela, Ruissen Bert-Jan


30.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 456/24


24. marts 2022
PROTOKOL FRA MØDET DEN 24. MARTS 2022

(2022/C 456/02)

Indhold

1.

Åbning af mødet 31

2.

EU's energi — En fælles europæisk indsats for mere sikker og bæredygtig energi til mere overkommelige priser (forhandling) 31

3.

Opdatering fra Kommissionen og Rådet om status for moderniseringen af traktaten om det europæiske energicharter (ECT) (forhandling) 31

4.

Genoptagelse af mødet 32

5.

De nye udvalgs sammensætning 32

6.

Udvalgenes og delegationernes sammensætning 32

7.

Flygtninge i Europa: CARE ***I (forhandling) 33

8.

Genoptagelse af mødet 33

9.

Afstemningstid 33

9.1.

Flygtninge i Europa: CARE ***I (afstemning) 33

9.2.

Mere fleksibel anvendelse af fondene under forordningerne om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden i lyset af krigen i Ukraine ***I (afstemning) 34

9.3.

Statusaftale mellem EU og Moldova om operationelle aktiviteter, som gennemføres af Frontex *** (afstemning) 34

9.4.

Parlamentets mødekalender — 2023 34

9.5.

Anmodning om ophævelse af Włodzimierz Cimoszewicz' immunitet (afstemning) 35

9.6.

Anmodning om ophævelse af Ioannis Lagos' immunitet (afstemning) 35

9.7.

Pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi ***I (afstemning) 35

9.8.

Forordning om roaming (omarbejdning) ***I (afstemning) 36

9.9.

Ydelse af makrofinansiel bistand til Republikken Moldova ***I (afstemning) 36

9.10.

IT-system til grænseoverskridende elektronisk udveksling af data inden for samarbejde på det civil- og strafferetlige område (e-CODEX) ***I (afstemning) 36

9.11.

Italiens elektroniske udveksling af DNA-oplysninger * (afstemning) 36

9.12.

Italiens elektroniske udveksling af fingeraftryksdata * (afstemning) 37

9.13.

Italiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre * (afstemning) 37

9.14.

Grækenlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre * (afstemning) 37

9.15.

Aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas *** (afstemning) 37

9.16.

Aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for inde havere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas *** (afstemning) 38

9.17.

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen — EGF/2021/007 FR/Selecta — Frankrig (afstemning) 38

9.18.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3 og stk. 4, litra c): maksimalgrænseværdier for flutianil (afstemning) 38

9.19.

Behov for en hurtig EU-handlingsplan for at sikre fødevaresikkerheden i og uden for EU i lyset af den russiske invasion af Ukraine (afstemning) 39

9.20.

FFR 2021-2027: bekæmpelse af oligarkstrukturer, beskyttelse af EU-midler mod svig og interessekonflikter (afstemning) 39

10.

Stemmeforklaringer 39

11.

Stemmerettelser og -intentioner 40

12.

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56) 40

13.

Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser 40

14.

Modtagne dokumenter 40

15.

Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster 41

16.

Tidspunkt for næste mødeperiode 41

17.

Hævelse af mødet 42

18.

Afbrydelse af sessionen 42
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 47

BILAG I

AFSTEMNINGSRESULTATER 49

1.

Flygtninge i Europa: CARE ***I 49

2.

Mere fleksibel anvendelse af fondene under forordningerne om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden i lyset af krigen i Ukraine ***I 50

3.

Statusaftale mellem EU og Moldova om operationelle aktiviteter, som gennemføres af Frontex *** 50

4.

Parlamentets mødekalender — 2023 50

5.

Anmodning om ophævelse af Włodzimierz Cimoszewicz' immunitet 51

6.

Anmodning om ophævelse af Ioannis Lagos' immunitet 51

7.

Pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi ***I 51

8.

Forordning om roaming (omarbejdning) ***I 51

9.

Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova ***I 51

10.

IT-system til grænseoverskridende elektronisk udveksling af data inden for samarbejde på det civil strafferetlige område (e-CODEX) ***I 52

11.

Italiens elektroniske udveksling af DNA-oplysninger * 52

12.

Italiens elektroniske udveksling af fingeraftryksdata * 52

13.

Italiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre * 52

14.

Grækenlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre * 52

15.

Aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas *** 53

16.

Aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas *** 53

17.

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen — EGF/2021/007 FR/Selecta — Frankrig 53

18.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3 og stk. 4, litra c): maksimalgrænseværdier for flutianil 53

19.

Behov for en hurtig EU-handlingsplan for at sikre fødevaresikkerheden i og uden for EU i lyset af den russiske invasion af Ukraine 53

20.

FFR 2021-2027: bekæmpelse af oligarkstrukturer, beskyttelse af EU-midler mod svig og interessekonflikter 63

BILAG II

RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB 64

1.

Flygtninge i Europa: CARE — C9-0057/2022 — Kommissionens forslag 64

2.

Mere fleksibel anvendelse af fondene under forordningerne om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden i lyset af krigen i Ukraine — C9-0056/2022 — Artikel 2, nr. 1 — Am 3 65

3.

C9-0056/2022 — Artikel 2, nr. 2 — Am 4 66

4.

C9-0056/2022 — Artikel 3, nr. 1 — Am 5 68

5.

C9-0056/2022 — § 18 — Am 1 69

6.

C9-0056/2022 — Efter § 19 — Am 2 70

7.

C9-0056/2022 — Kommissionens forslag 72

8.

Statusaftale mellem EU og Moldova om operationelle aktiviteter, som gennemføres af Frontex — C9-0120/2022 — Forslag til Rådets afgørelse 73

9.

Pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi — A9-0240/2021 — Johan Van Overtveldt — Foreløbig aftale — Am 2 75

10.

Forordning om roaming (omarbejdning) — A9-0286/2021 — Angelika Winzig — Foreløbig aftale — Am 74 76

11.

Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova — A9-0043/2022 — Markéta Gregorová — Kommissionens forslag 77

12.

IT-system til grænseoverskridende elektronisk udveksling af data inden for samarbejde på det civil- og strafferetlige område) — A9-0288/2021 — Emil Radev, Nuno Melo — Foreløbig aftale — Am 71 79

13.

Italiens elektroniske udveksling af DNA-oplysninger — A9-0046/2022 — Juan Fernando López Aguilar — Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse 80

14.

Italiens elektroniske udveksling af fingeraftryksdata — A9-0050/2022 — Juan Fernando López Aguilar — Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse 82

15.

Italiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre — A9-0047/2022 — Juan Fernando López Aguilar — Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse 83

16.

Grækenlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre — A9-0049/2022 — Juan Fernando López Aguilar — Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse 84

17.

Aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas — A9-0029/2022 — Paulo Rangel — Forslag til Rådets afgørelse 86

18.

Aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas — A9-0030/2022 — Paulo Rangel — Forslag til Rådets afgørelse 87

19.

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen — EGF/2021/007 FR/Selecta — Frankrig — A9-0048/2022 — Eider Gardiazabal Rubial — Forslag til beslutning (tekst som helhed) 88

20.

Behov for en hurtig EU-handlingsplan for at sikre fødevaresikkerheden i og uden for EU i lyset af den russiske invasion af Ukraine — RC-B9-0160/2022 — Efter § 2 — Am 1 90

21.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 2 — Am 13 91

22.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 2 — Am 29 93

23.

RC-B9-0160/2022 — § 4 — Am 41 94

24.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 6 — Am 42 96

25.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 8 — Am 2 97

26.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 8 — Am 3 99

27.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 12 — Am 14 100

28.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 12 — Am 15 102

29.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 12 — Am 16 103

30.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 15 — Am 4 105

31.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 16 — Am 17 106

32.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 21 — Am 5 107

33.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 21 — Am 43 109

34.

RC-B9-0160/2022 — § 22 — Am 27 110

35.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 22 — Am 44 112

36.

RC-B9-0160/2022 — § 25/2 114

37.

RC-B9-0160/2022 — § 26/1 115

38.

RC-B9-0160/2022 — § 26/2 117

39.

RC-B9-0160/2022 — § 26/3 118

40.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 26 — Am 12 120

41.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 26 — Am 18 121

42.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 29 — Am 19/1 123

43.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 29 — Am 19/2 124

44.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 29 — Am 19/3 126

45.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 29 — Am 20 128

46.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 29 — Am 21 129

47.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 36 — Am 22 131

48.

RC-B9-0160/2022 — § 39 — Am 28 132

49.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 39 — Am 23 133

50.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 39 — Am 24 135

51.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 39 — Am 30 136

52.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 39 — Am 31 138

53.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 42 — Am 7 139

54.

RC-B9-0160/2022 — § 47/1 141

55.

RC-B9-0160/2022 — § 47/2 142

56.

RC-B9-0160/2022 — § 47/3 144

57.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 47 — Am 8 145

58.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 47 — Am 9 147

59.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 47 — Am 10 148

60.

RC-B9-0160/2022 — § 48 — Am 45/1 150

61.

RC-B9-0160/2022 — § 48 — Am 45/2 151

62.

RC-B9-0160/2022 — § 49/1 153

63.

RC-B9-0160/2022 — § 49/2 154

64.

RC-B9-0160/2022 — § 49/3 156

65.

RC-B9-0160/2022 — § 49/4 157

66.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 49 — Am 11 159

67.

RC-B9-0160/2022 — § 53 — Am 32/rev 160

68.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 53 — Am 33/rev 162

69.

RC-B9-0160/2022 — § 54/2 164

70.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 55 — Am 25 165

71.

RC-B9-0160/2022 — Efter § 57 — Am 26 167

72.

RC-B9-0160/2022 — § M/2 168

73.

RC-B9-0160/2022 — § M/3 169

74.

RC-B9-0160/2022 — § AE/2 171

75.

RC-B9-0160/2022 — § AK/2 172

76.

RC-B9-0160/2022 — § AK/3 174

77.

RC-B9-0160/2022 — Forslag til beslutning (tekst som helhed) 175

78.

FFR 2021-2027: Bekæmpelse af oligarkstrukturer, beskyttelse af EU-midler mod svig og interessekonflikter — A9-0039/2022 — Petri Sarvamaa — Forslag til beslutning (tekst som helhed) 177

Protokol fra mødet den 24. marts 2022

FORSÆDE: Katarina BARLEY

næstformand

1.   Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.

2.   EU's energi — En fælles europæisk indsats for mere sikker og bæredygtig energi til mere overkommelige priser (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: EU's energi — En fælles europæisk indsats for mere sikker og bæredygtig energi til mere overkommelige priser (2022/2589(RSP))

Clément Beaune (formand for Rådet) og Valdis Dombrovskis (Ledende næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Markus Pieper for PPE-Gruppen, Dan Nica for S&D-Gruppen, Morten Petersen for Renew-Gruppen, Ville Niinistö for Verts/ALE-Gruppen, Paolo Borchia for ID-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, Manon Aubry for The Left-Gruppen, Tiziana Beghin, løsgænger, Maria da Graça Carvalho, Jens Geier, Claudia Gamon, Marie Toussaint, Jean-Lin Lacapelle, Sira Rego, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Jerzy Buzek, Patrizia Toia, Nicola Danti, Jutta Paulus, Markus Buchheit, Grzegorz Tobiszowski, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nicolás González Casares, Nils Torvalds, Michael Bloss, Teuvo Hakkarainen, Patryk Jaki, Dolors Montserrat, Miapetra Kumpula-Natri, Ondřej Knotek, Filip De Man, Alexandr Vondra, Pernille Weiss, Valérie Hayer, Isabella Tovaglieri, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Barbara Thaler og Robert Roos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Radan Kanev, Maria Grapini, Nikos Androulakis, Bogdan Rzońca, Pernando Barrena Arza og Edina Tóth.

Taler: Valdis Dombrovskis.

FORSÆDE: Michal ŠIMEČKA

næstformand

Taler: Clément Beaune.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

3.   Opdatering fra Kommissionen og Rådet om status for moderniseringen af traktaten om det europæiske energicharter (ECT) (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000008/2022 af Bernd Lange for INTA til Kommissionen: Opdatering fra Kommissionen om status for moderniseringen af energichartertraktaten (B9-0008/2022)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000009/2022 af Bernd Lange for INTA til Rådet: Opdatering fra Rådet om status for moderniseringen af energichartertraktaten (B9-0009/2022)

Bernd Lange begrundede forespørgslerne.

Clément Beaune (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet B9-0009/2022.

Valdis Dombrovskis (Ledende næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet B9-0008/2022.

Talere: Danuta Maria Hübner for PPE-Gruppen, Inma Rodríguez-Piñero for S&D-Gruppen, Marie-Pierre Vedrenne for Renew-Gruppen, Anna Cavazzini for Verts/ALE-Gruppen, Anna Zalewska for ECR-Gruppen, Emmanuel Maurel for The Left-Gruppen, Enikő Győri, løsgænger, Seán Kelly, Kathleen Van Brempt, Aurore Lalucq og Łukasz Kohut.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Mick Wallace.

Talere: Valdis Dombrovskis og Clément Beaune.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet afbrudt kl. 10.50.)

FORSÆDE: Roberta METSOLA

formand

4.   Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 11.01.

5.   De nye udvalgs sammensætning

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 209 havde de politiske grupper og løsgængerne meddelt formanden deres udnævnelser til de nye udvalg, Det Særlige Udvalg om Covid-19-pandemien, Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding og Undersøgelsesudvalget til at Efterforske Brugen af Pegasus-spyware og Tilsvarende Overvågningsspyware.

Listen over disse nye udvalgs sammensætning var vedhæftet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 24.3.2022).

6.   Udvalgenes og delegationernes sammensætning

PPE-Gruppen havde meddelt formanden følgende afgørelser om ændring af sammensætningen af udvalg og delegationer:

BUDG: Adam Jarubas i stedet for Jan Olbrycht

CONT: Jan Olbrycht i stedet for Simone Schmiedtbauer

ENVI: Marian-Jean Marinescu i stedet for Dan-Ștefan Motreanu

LIBE: Karolin Braunsberger-Reinhold

Afgørelserne ville finde anvendelse fra dags dato.

7.   Flygtninge i Europa: CARE ***I(forhandling)

Flygtninge i Europa: CARE [COM(2022)0109 — C9-0057/2022 — 2022/0075(COD)]

Formanden afgav en erklæring som indledning til forhandlingen.

Talere: Andrey Novakov for PPE-Gruppen, Rovana Plumb for S&D-Gruppen, Susana Solís Pérez for Renew-Gruppen, Caroline Roose for Verts/ALE-Gruppen, Alessandro Panza for ID-Gruppen, Andżelika Anna Możdżanowska for ECR-Gruppen, Younous Omarjee for The Left-Gruppen og Chiara Gemma, løsgænger.

Taler: Elisa Ferreira (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 24.3.2022.

(Mødet udsat kl. 11.26.)

8.   Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 11.34.

9.   Afstemningstid

De detaljerede resultater af afstemningerne (ændringsforslag, opdelt afstemning, særskilt afstemning …) ville fremgå af bilaget »Afstemningsresultater«, som er vedlagt denne protokol.

Resultaterne af afstemninger ved navneopråb, som er vedlagt denne protokol, ville være til rådighed på Parlamentets websted.

Før afstemningen gik i gang, afgav formanden en erklæring om, hvor vigtig denne dag var, idet man vendte tilbage til afstemning under tilstedeværelse i salen.

9.1.   Flygtninge i Europa: CARE ***I(afstemning)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 223/2014 for så vidt angår samhørighedsaktionen for flygtninge i Europa (CARE)(CARE) (COM(2022)0109 — C9-0057/2022 — 2022/0075(COD)) — Regionaludviklingsudvalget

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P9_TA(2022)0083)

(Bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 1)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

9.2.   Mere fleksibel anvendelse af fondene under forordningerne om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden i lyset af krigen i Ukraine ***I(afstemning)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 514/2014 om almindelige bestemmelser om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring og om ændring af forordning (EU) nr. 516/2014 om oprettelse af asyl-, migrations- og integrationsfonden og om ændring af forordning (EU) 2021/1147 om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (COM(2022)0112 — C9-0056/2022 — 2022/0077(COD)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P9_TA(2022)0084)

(Bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 2)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

9.3.   Statusaftale mellem EU og Moldova om operationelle aktiviteter, som gennemføres af Frontex ***(afstemning)

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om operationelle aktiviteter, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Moldova (COM(2022)0124 — 07202/2022 — C9-0120/2022 — 2022/0087(NLE)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt (P9_TA(2022)0085)

(Bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 3)

9.4.   Parlamentets mødekalender — 2023

Parlamentets mødekalender — 2023 (2022/2591(RSO)): se Formandskonferencens forslag (punkt 8 i protokollen af 10.3.2022)

Vedtaget

(Bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 4)

Europa-Parlamentets mødekalender 2023 fastsattes dermed som følger:

fra den 16. til den 19. januar

den 26. januar

den 1. og 2. februar

fra den 13. til den 16. februar

fra den 13. til den 16. marts

den 29. og 30. marts

fra den 17. til den 20. april

fra den 8. til den 11. maj

den 31. maj og den 1. juni

fra den 12. til den 15. juni

fra den 10. til den 13. juli

fra den 11. til den 14. september

fra den 2. til den 5. oktober

fra den 16. til den 19. oktober

den 8. og 9. november

fra den 20. til den 23. november

fra den 11. til den 14. december

9.5.   Anmodning om ophævelse af Włodzimierz Cimoszewicz' immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Włodzimierz Cimoszewicz' immunitet [2021/2256(IMM)] — Retsudvalget. Ordfører: Gilles Lebreton (A9-0057/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2022)0086)

(Bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 5)

9.6.   Anmodning om ophævelse af Ioannis Lagos' immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Ioannis Lagos' immunitet [2021/2225(IMM)] — Retsudvalget. Ordfører: Angel Dzhambazki (A9-0055/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2022)0087)

(Bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 6)

9.7.   Pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi ***I(afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi [COM(2020)0594 — C9-0305/2020 — 2020/0267(COD)] — Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2022)0088)

(Bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 7)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

9.8.   Forordning om roaming (omarbejdning) ***I(afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning) [COM(2021)0085 — C9-0085/2021 — 2021/0045(COD)] — Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2022)0089)

(Bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 8)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

9.9.   Ydelse af makrofinansiel bistand til Republikken Moldova ***I(afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at yde makrofinansiel bistand til Republikken Moldova [COM(2022)0004 — C9-0007/2022 — 2021/0438(COD)] — Udvalget om International Handel. Ordfører: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P9_TA(2022)0090)

(Bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 9)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

9.10.   IT-system til grænseoverskridende elektronisk udveksling af data inden for samarbejde på det civil- og strafferetlige område (e-CODEX) ***I(afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et IT-system til grænseoverskridende kommunikation i civil- og strafferetlige sager (e-CODEX) og om ændring af forordning (EU) 2018/1726 [COM(2020)0712 — C9-0389/2020 — 2020/0345(COD)] — Retsudvalget — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Emil Radev og Nuno Melo (A9-0288/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2022)0091)

(Bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 10)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

9.11.   Italiens elektroniske udveksling af DNA-oplysninger *(afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Italiens elektroniske udveksling af DNA-oplysninger [14836/2021 — C9-0002/2022 — 2021/0806(CNS)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0046/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2022)0092)

(Bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 11)

9.12.   Italiens elektroniske udveksling af fingeraftryksdata *(afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Italiens elektroniske udveksling af fingeraftryksdata [14837/2021 — C9-0003/2022 — 2021/0807(CNS)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0050/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2022)0093)

(Bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 12)

9.13.   Italiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre *(afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Italiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre [14838/2021 — C9-0004/2022 — 2021/0808(CNS)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0047/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2022)0094)

(Bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 13)

9.14.   Grækenlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre *(afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Grækenlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre [14839/2021 — C9-0005/2022 — 2021/0809(CNS)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0049/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2022)0095)

(Bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 14)

9.15.   Aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas ***(afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om ændring af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas [13448/1/2018 — C9-0416/2021 — 2018/0084(NLE)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Paulo Rangel (A9-0029/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2022)0096)

(Bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 15)

9.16.   Aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for inde havere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas ***(afstemning)

Henstilling om udkast til Rådet aftale om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om ændring af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas [13445/1/2018 — C9-0415/2021 — 2018/0086(NLE)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Paulo Rangel (A9-0030/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2022)0097)

(Bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 16)

9.17.   Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen — EGF/2021/007 FR/Selecta — Frankrig (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for Afskedigede Arbejdstagere på baggrund af en ansøgning fra Frankrig — EGF/2021/007 FR/Selecta [COM(2022)0035 — C9-0036/2022 — 2022/0023(BUD)] — Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0048/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2022)0098)

(Bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 17)

9.18.   Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3 og stk. 4, litra c): maksimalgrænseværdier for flutianil (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3 og stk. 4, litra c), om Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af flutianil i eller på visse produkter (D076996/03 — 2022/2524(RPS)) (B9-0168/2022) — Ansvarlige medlemmer: Jutta Paulus, Maria Arena, Sirpa Pietikäinen og Mick Wallace.

(Flertal af Parlamentets medlemmer)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet

9.19.   Behov for en hurtig EU-handlingsplan for at sikre fødevaresikkerheden i og uden for EU i lyset af den russiske invasion af Ukraine (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022, B9-0164/2022, B9-0165/2022, B9-0166/2022 og B9-0167/2022

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0160/2022

(erstatter B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022 og B9-0166/2022)

Vedtaget (P9_TA(2022)0099)

(Bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 19)

(Forslag til beslutning B9-0164/2022, B9-0165/2022 og B9-0167/2022 bortfaldt).

9.20.   FFR 2021-2027: bekæmpelse af oligarkstrukturer, beskyttelse af EU-midler mod svig og interessekonflikter (afstemning)

Betænkning om FFR 2021-2027: bekæmpelse af oligarkstrukturer, beskyttelse af EU-midler mod svig og interessekonflikter [2020/2126(INI)] — Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2022)0100)

(Bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 20)

Indlæg

Monika Hohlmeier for at stille et mundtligt ændringsforslag til punkt 28. Parlamentet godtog at sætte det mundtlige ændringsforslag under afstemning.

FORSÆDE: Michal ŠIMEČKA

næstformand

10.   Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, er tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer

Flygtninge i Europa: CARE — [COM(2022)0109 — C9-0057/2022 — 2022/0075(COD)]

Angel Dzhambazki

Betænkning: Angelika Winzig — A9-0286/2021

Vlad-Marius Botoș og Clare Daly

Betænkning: Markéta Gregorová — A9-0043/2022

Vlad-Marius Botoș, Clare Daly, Mick Wallace, Eugen Tomac og Angel Dzhambazki

Behov for en hurtig EU-handlingsplan for at sikre fødevaresikkerheden i og uden for EU i lyset af den russiske invasion af Ukraine — RC-B9-0160/2022

Clare Daly, Mick Wallace, Eugen Tomac og Angel Dzhambazki

Betænkning: Petri Sarvamaa — A9-0039/2022

Vlad-Marius Botoș.

11.   Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet »Resultat af afstemningerne ved navneopråb«, der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

12.   Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56)

EU-handlingsplan for den sociale økonomi (2021/2179(INI))

henvist til: kor.udv.: EMPL rådg.udv.: REGI, JURI

Strafferetlig beskyttelse af miljøet og om erstatning af direktiv 2008/99/EF (COM(2021)0851 — C9-0466/2021 — 2021/0422(COD))

henvist til: kor.udv.: JURI rådg.udv.: DEVE, ENVI, LIBE, PETI

13.   Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 31, stk. 3, i finansforordningen besluttet at godkende bevillingsoverførsel fra Kommissionen DEC 04/2022 — Sektion III — Kommissionen.

14.   Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1)

fra andre institutioner

Forslag til bevillingsoverførsel DEC 06/2022 — Sektion III — Kommissionen (N9-0010/2022 — C9-0060/2022 — 2022/2028(GBD))

henvist til: kor.udv.: BUDG

Forslag til bevillingsoverførsel DEC 07/2022 — Sektion III — Kommissionen (N9-0011/2022 — C9-0123/2022 — 2022/2029(GBD))

henvist til: kor.udv.: BUDG

Forslag til bevillingsoverførsel DEC 08/2022 — Sektion III — Kommissionen (N9-0012/2022 — C9-0124/2022 — 2022/2030(GBD))

henvist til: kor.udv.: BUDG

Forslag til bevillingsoverførsel DEC 09/2022 — Sektion III — Kommissionen (N9-0013/2022 — C9-0125/2022 — 2022/2031(GBD))

henvist til: kor.udv.: BUDG

2)

fra medlemmerne

Gianantonio Da Re. Forslag til beslutning om gennemførelse af foranstaltninger til forbedring af den socio-emotionelle læring i skoleundervisningen (B9-0122/2022)

henvist til: kor.udv.: CULT

Łukasz Kohut. Forslag til beslutning om udelukkelse af Rusland fra SWIFT-systemet (B9-0124/2022)

henvist til: kor.udv.: AFET rådg.udv.: ECON

Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af landbrugsjorder (B9-0125/2022)

henvist til: kor.udv.: AGRI

Dominique Bilde. Forslag til beslutning om situationen i Madagaskar (B9-0128/2022)

henvist til: kor.udv.: DEVE

Viktor Uspaskich. Forslag til beslutning om omfattende bistand til Ukraine og dets befolkning (B9-0129/2022)

henvist til: kor.udv.: AFET

Emmanouil Fragkos. Forslag til beslutning om beskæftigelse af europæiske arbejdsløse i primærsektoren (B9-0130/2022)

henvist til: kor.udv.: EMPL

Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Eugen Jurzyca, Dorien Rookmaker, Valdemar Tomaševski og Charlie Weimers. Forslag til beslutning om uopsættelig solidaritet med Ukraine (B9-0131/2022)

henvist til: kor.udv.: AFET

Elena Lizzi og Stefania Zambelli. Forslag til beslutning om europæisk anerkendelse og beskyttelse af omsorgspersoners rettigheder (B9-0132/2022)

henvist til: kor.udv.: EMPL rådg.udv.: FEMM

Nicolas Bay, Gilbert Collard, Maxette Pirbakas og Jérôme Rivière. Forslag til beslutning om ophævelse af sanktionerne mod Polen og Ungarn i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge (B9-0133/2022)

henvist til: kor.udv.: LIBE rådg.udv.: AFET

15.   Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 202, stk. 3, ville protokollen fra dette møde såvel som protokollen fra gårsdagens møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af det følgende møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de tekster, der var blevet vedtaget under den indeværende mødeperiode, allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.

16.   Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 4. april 2022 — 7. april 2022.

17.   Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 12.39.

18.   Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

generalsekretær

Roberta Metsola

formand


24. marts 2022

CE02 PEGA

[ 24/03/22 — ]

Undersøgelsesudvalget til at Efterforske Brugen af Pegasus-spyware og Tilsvarende Overvågningsspyware

(38 medlemmer)

PPE (10)

ARŁUKOWICZ Bartosz

BILČÍK Vladimír

BRAUNSBERGER-REINHOLD Karolin

FALCĂ Gheorghe

LENAERS Jeroen

NOVAK Ljudmila

VIRKKUNEN Henna

VUOLO Lucia

WARBORN Jörgen

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

S&D (8)

BARLEY Katarina

COZZOLINO Andrea

GUILLAUME Sylvie

HEIDE Hannes

HRISTOV Ivo

KOHUT Łukasz

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

RÓNAI Sándor

Renew (6)

DONÁTH Anna Júlia

IN 'T VELD Sophia

KÖRNER Moritz

THUN UND HOHENSTEIN Róża

TUDORACHE Dragoș

YENBOU Salima

Verts/ALE (4)

BRICMONT Saskia

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

NEUMANN Hannah

RIBA I GINER Diana

ID (3)

ANDERSON Christine

ANDROUËT Mathilde

LEBRETON Gilles

ECR (3)

KANKO Assita

KEMPA Beata

TARCZYŃSKI Dominik

The Left (2)

ERNST Cornelia

GEORGIOU Giorgos

NI (2)

HIDVÉGHI Balázs

PUIGDEMONT I CASAMAJÓ Carles

CS04 COVI

[ 24/03/22 — ]

Det Særlige Udvalg om Covid-19-pandemien: Indhøstede Erfaringer og Anbefalinger for Fremtiden

(38 medlemmer)

PPE (10)

CLUNE Deirdre

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

de LANGE Esther

FRANSSEN Cindy

HAVA Mircea-Gheorghe

KOPACZ Ewa

KYMPOUROPOULOS Stelios

MONTSERRAT Dolors

REGIMENTI Luisa

SOKOL Tomislav

S&D (8)

CERDAS Sara

CIUHODARU Tudor

CUTAJAR Josianne

FRITZON Heléne

LUCKE Karsten

MALDONADO LÓPEZ Adriana

MORETTI Alessandra

VAN BREMPT Kathleen

Renew (6)

BAUZÁ DÍAZ José Ramón

BOTOȘ Vlad-Marius

DLABAJOVÁ Martina

GLÜCK Andreas

TRILLET-LENOIR Véronique

ZACHAROPOULOU Chrysoula

Verts/ALE (4)

LANGENSIEPEN Katrin

METZ Tilly

PAULUS Jutta

RIVASI Michèle

ID (3)

LIMMER Sylvia

MÉLIN Joëlle

ZAMBELLI Stefania

ECR (3)

KARSKI Karol

ROOS Robert

WEIMERS Charlie

The Left (2)

KONEČNÁ Kateřina

MATIAS Marisa

NI (2)

RONDINELLI Daniela

SINČIĆ Ivan Vilibor

CS05 ING2

[ 24/03/22 — ]

Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union (INGE 2)

(33 medlemmer)

PPE (9)

BILČÍK Vladimír

BOGDAN Ioan-Rareș

KALNIETE Sandra

KOVATCHEV Andrey

LEWANDOWSKI Janusz

LUTGEN Benoît

MANDL Lukas

VERHEYEN Sabine

ZARZALEJOS Javier

S&D (7)

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

GLUCKSMANN Raphaël

MAJORINO Pierfrancesco

MAXOVÁ Radka

PICULA Tonino

SÁNCHEZ AMOR Nacho

SCHIEDER Andreas

Renew (5)

DONÁTH Anna Júlia

GROOTHUIS Bart

LOISEAU Nathalie

LØKKEGAARD Morten

PAGAZAURTUNDÚA Maite

Verts/ALE (3)

FREUND Daniel

GREGOROVÁ Markéta

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

ID (3)

BEIGNEUX Aurélia

DREOSTO Marco

FEST Nicolaus

ECR (3)

BUXADÉ VILLALBA Jorge

MELBĀRDE Dace

ROOKEN Rob

The Left (1)

DALY Clare

NI (2)

BOCSKOR Andrea

HIDVÉGHI Balázs


24. marts 2022

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoș, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareș, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoș Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Düpont Lena, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureșan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheș Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoș, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Fritaget:

Băsescu Traian, Brunet Sylvie, Číž Miroslav, Estaràs Ferragut Rosa, Karas Othmar, Limmer Sylvia, Melchior Karen, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Picula Tonino, Rafaela Samira, Ripa Manuela, Ruissen Bert-Jan, Silva Pereira Pedro


24. marts 2022

AFSTEMNINGSRESULTATER

Tegnforklaring

+

vedtaget

-

forkastet

bortfaldet

R

taget tilbage

AN (…, …, …)

afstemning ved navneopråb (for, imod, hverken/eller)

VE (…, …, …)

elektronisk afstemning (for, imod, hverken/eller)

div

opdelt afstemning

vs

særskilt afstemning

am

ændringsforslag

AC

kompromisændringsforslag

PC

tilsvarende tekstdel

S

ændringsforslag udgår

=

identiske ændringsforslag

§

punkt/stk./betragtning

art

artikel

cons

considérant

PR

beslutningsforslag

PRC

fælles beslutningsforslag

1/20

lav tærskel (1/20 af medlemmerne)

1/10

lav tærskel (1/10 af medlemmerne)

1/5

høj tærskel (1/5 af medlemmerne)

SEC

hemmelig afstemning

1.   Flygtninge i Europa: CARE ***I

Forslag til forordning (COM(2022)0109 — C9-0057/2022 — 2022/0075(COD))

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Kommissionens forslag

AN

+

562, 2, 3

2.   Mere fleksibel anvendelse af fondene under forordningerne om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden i lyset af krigen i Ukraine ***I

Forslag til forordning (COM(2022)0112 — C9-0056/2022 — 2022/0077(COD))

Angående

Am nr.

Stiller

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Artikel 2, nr. 1

3

Verts/ALE The Left

AN

-

125, 442, 7

Artikel 2, nr. 2

4

Verts/ALE The Left

AN

-

115, 424, 5

Artikel 3, nr. 1

5

Verts/ALE The Left

AN

-

118, 460, 2

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 18

1

Verts/ALE The Left

AN

-

118, 455, 6

Efter § 19

2

Verts/ALE The Left

AN

-

119, 431, 8

Kommissionens forslag

AN

+

575, 4, 3

Anmodning om afstemning ved navneopråb

The Left: ændringsforslag 1, 2, 3, 4, 5

Anmodning om opdelt afstemning

ID:

artikel 3, nr. 1

1. del

:

teksten uden ordene »og andre offentlige eller private donorer«

2. del

:

disse ord

3.   Statusaftale mellem EU og Moldova om operationelle aktiviteter, som gennemføres af Frontex ***

Forslag til Rådets afgørelse (COM(2022)0124 — 07202/2022 — C9-0120/2022 — 2022/0087(NLE))

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Udkast til Rådets afgørelse

AN

+

543, 34, 10

4.   Parlamentets mødekalender — 2023

Forslag fra Formandskonferencen

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Vedtaget uden afstemning

5.   Anmodning om ophævelse af Włodzimierz Cimoszewicz' immunitet

Betænkning: Gilles Lebreton (A9-0057/2022)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Forslag til afgørelse

 

+

 

6.   Anmodning om ophævelse af Ioannis Lagos' immunitet

Betænkning: Angel Dzhambazki (A9-0055/2022)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Forslag til afgørelse

 

+

 

7.   Pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi ***I

Betænkning: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

Angående

Am nr.

Stiller

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale

2

kor. udv.

AN

+

527, 28, 31

8.   Forordning om roaming (omarbejdning) ***I

Betænkning: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

Angående

Am nr.

Stiller

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale

74

kor. udv.

AN

+

581, 2, 5

9.   Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova ***I

Betænkning: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Kommissionens forslag

AN

+

558, 20, 10

10.   IT-system til grænseoverskridende elektronisk udveksling af data inden for samarbejde på det civil strafferetlige område (e-CODEX) ***I

Betænkning: Emil Radev, Nuno Melo (A9-0288/2021)

Angående

Am nr.

Stiller

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Foreløbig aftale

Foreløbig aftale

71

udv.

AN

+

571, 7, 10

11.   Italiens elektroniske udveksling af DNA-oplysninger *

Betænkning: Juan Fernando López Aguilar (A9-0046/2022)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse

AN

+

547, 38, 4

12.   Italiens elektroniske udveksling af fingeraftryksdata *

Betænkning: Juan Fernando López Aguilar (A9-0050/2022)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse

AN

+

546, 37, 3

13.   Italiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre *

Betænkning: Juan Fernando López Aguilar (A9-0047/2022)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse

AN

+

546, 36, 6

14.   Grækenlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre *

Betænkning: Juan Fernando López Aguilar (A9-0049/2022)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse

AN

+

546, 33, 9

15.   Aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas ***

Henstilling: Paulo Rangel (A9-0029/2022)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Udkast til Rådets afgørelse

AN

+

585, 3, 0

16.   Aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas ***

Henstilling: Paulo Rangel (A9-0030/2022)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Udkast til Rådets afgørelse

AN

+

587, 3, 0

17.   Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen — EGF/2021/007 FR/Selecta — Frankrig

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0048/2022)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Forslag til beslutning

AN

+

556, 21, 10

18.   Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3 og stk. 4, litra c): maksimalgrænseværdier for flutianil

Forslag til beslutning: B9-0168/2022 (Et flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Forslag til beslutning B9-0168/2022 (ENVI)

Forslag til beslutning:

VE

-

310, 256, 17

19.   Behov for en hurtig EU-handlingsplan for at sikre fødevaresikkerheden i og uden for EU i lyset af den russiske invasion af Ukraine

Forslag til beslutning: B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022, B9-0164/2022, B9-0165/2022, B9-0166/2022, B9-0167/2022

Angående

Am nr.

Stiller

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0160/2022 (PPE, S&D, Renew, ECR)

Efter § 2

1

ID

AN

-

99, 459, 25

13

The Left

AN

-

150, 424, 12

29

The Left

AN

-

147, 391, 51

§ 4

41

ECR

AN

+

396, 163, 28

§ 5

51

Renew

 

+

 

Efter § 6

42

ECR

AN

-

273, 304, 11

Efter § 8

2

ID

AN

-

263, 307, 18

3

ID

AN

-

110, 462, 11

Efter § 12

14

The Left

AN

-

174, 361, 54

15

The Left

AN

-

155, 426, 5

16

The Left

AN

-

155, 418, 11

Efter § 15

4

ID

AN

-

67, 476, 41

Efter § 16

17

The Left

AN

-

145, 434, 11

§ 17

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

§ 18

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 21

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

388, 176, 24

3

+

 

Efter § 21

5

ID

AN

-

220, 321, 48

43

ECR

AN

+

525, 15, 48

§ 22

27

The Left

AN

+

493, 84, 13

Efter § 22

44

ECR

AN

+

265, 249, 71

§ 24

52

Renew

 

+

 

§

originaltekst

div

 

 

1

 

2/AN

 

§ 25

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2/AN

+

496, 70, 17

§ 26

§

originaltekst

div

 

 

1/AN

+

522, 24, 38

2/AN

+

383, 162, 45

3/AN

+

428, 139, 18

Efter § 26

12

PPE

AN

+

293, 285, 12

18

The Left

AN

-

163, 410, 14

§ 27

40

Verts/ALE

div

 

 

1/VE

+

312, 237, 37

2

-

 

6

ID

AN

 

53

Renew

VE

+

300, 271, 15

§

originaltekst

div

 

 

1/AN

 

2/AN

 

3/AN

 

4/AN

 

5/AN

 

6/AN

 

§ 28

§

originaltekst

vs

+

 

§ 29

38

Verts/ALE

 

-

 

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

Efter § 29

19

The Left

div

 

 

1/AN

+

482, 90, 16

2/AN

-

138, 426, 21

3/AN

+

512, 72, 2

20

The Left

AN

-

166, 411, 10

21

The Left

AN

-

142, 436, 9

39

Verts/ALE

VE

-

158, 340, 88

§ 32

§

originaltekst

vs/VE

+

413, 148, 27

§ 33

54

Renew

 

+

 

§ 36

55

Renew

 

+

 

§

originaltekst

div

 

 

1

 

2

 

Efter § 36

22

The Left

AN

+

348, 204, 37

§ 37

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 39

28

The Left

AN

-

138, 432, 19

Efter § 39

23

The Left

AN

-

140, 435, 10

24

The Left

AN

-

146, 375, 66

30

The Left

AN

-

139, 426, 15

31

The Left

AN

-

165, 406, 13

§ 40

56

Renew

 

+

 

§

originaltekst

div

 

 

1

 

2/AN

 

3/AN

 

4

 

5

 

§ 41

57

Renew

 

+

 

Efter § 42

7

ID

AN

-

273, 295, 15

§ 43

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 44

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

Efter § 46

46

Renew

VE

+

307, 267, 12

§ 47

§

originaltekst

div

 

 

1/AN

+

562, 21, 6

2/AN

+

464, 114, 7

3/AN

+

551, 12, 15

Efter § 47

8

PPE

AN

-

274, 289, 20

9

PPE

AN

-

254, 306, 21

10

PPE

AN

+

298, 276, 7

§ 48

45

ECR

div

 

 

1/AN

+

270, 241, 75

2/AN

-

259, 314, 10

§

originaltekst

div

 

 

1/AN

 

2/AN

 

§ 49

§

originaltekst

div

 

 

1/AN

+

447, 75, 54

2/AN

+

444, 68, 71

3/AN

+

429, 120, 34

4/AN

+

493, 56, 35

Efter § 49

11

PPE

AN

+

284, 278, 25

§ 50

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 53

32/rev

PPE

AN

+

465, 100, 21

Efter § 53

33/rev

PPE

AN

+

429, 127, 26

§ 54

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2/AN

+

469, 88, 28

Efter § 55

25

The Left

AN

-

209, 349, 29

Efter § 57

26

The Left

AN

-

193, 326, 69

§ 58

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

Efter § L

34

Verts/ALE

 

-

 

§ M

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2/AN

+

552, 27, 6

3/AN

+

353, 200, 26

§ W

47

Renew

VE

+

303, 232, 49

§ Z

48

Renew

 

+

 

§ AE

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2/AN

+

479, 105, 2

§ AH

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ AK

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2/AN

+

544, 13, 27

3/AN

+

479, 58, 46

§ AB

35

Verts/ALE

 

-

 

§ AE

49

Renew

 

+

 

§ AL

50

Renew

 

+

 

Efter § AL

36

Verts/ALE

 

-

 

37

Verts/ALE

 

-

 

Forslag til beslutning (tekst som helhed)

AN

+

413, 120, 49

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0160/2022

 

S&D

 

 

B9-0162/2022

 

PPE

 

 

B9-0163/2022

 

Renew

 

 

B9-0164/2022

 

The Left

 

 

B9-0165/2022

 

ID

 

 

B9-0166/2022

 

ECR

 

 

B9-0167/2022

 

Verts/ALE

 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb

ECR: ændringsforslag 41, 42, 43, 44, 45; §§ 27, 47

PPE: ændringsforslag 8, 9, 10, 11, 12, 32/rev, 33/rev

The Left: ændringsforslag 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; §§ 26, 27, 49

ID: ændringsforslag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; §§ 24 (2. del), 25 (2. del), 40 (2. og 3. del), 47 (2. del), 48, 54 (2. del); § M (2. og 3. del), AE (2. del), AK (2. og 3. del),

Verts/ALE: ændringsforslag 9, 10, 12; § 27

Anmodning om særskilt afstemning

Renew: §§ 26, 32, 36

PPE: § 48

The Left: §§ 28, 32, 36

S&D: §§ 32, 37, 49

Anmodning om opdelt afstemning

The Left:

§ 18

1. del

:

»opfordrer Kommissionen til at foregribe potentielle russiske modsanktioner, der vil kunne påvirke sektorerne for landbrugsfødevarer og akvatiske fødevarer, såsom dem, der blev indført i 2014,«

2. del

:

»og til at udpege og åbne nye markeder for at omdirigere eksporten af fødevarer;«

§ 43

1. del

:

»opfordrer Kommissionen til at anvende ekstraordinære foranstaltninger, herunder støtte til privat oplagring, for landbrugsprodukter, der står over for markedsproblemer; noterer sig, at den agter at stille denne støtte til rådighed for svinekødssektoren;«

2. del

:

»opfordrer indtrængende Kommissionen til at oprette en mekanisme, der gør det muligt for NGO'er og andre organer at få adgang til produkter fra privat oplagring med henblik på at hjælpe med at sikre fødevaresikkerheden i Ukraine; mener, at denne mekanisme også kan anvendes gennem Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede i de medlemsstater, der huser flygtninge, med henblik på at imødekomme det presserende behov for at levere yderligere fødevarer; mener desuden, at fonden kan sikre, at sårbare mennesker ikke kommer til at lide uforholdsmæssigt under krisen;«

§ 58

1. del

:

teksten uden ordene »alternative afsætningsmuligheder for eksportvarer,«

2. del

:

disse ord

ID:

§ 24

1. del

:

»bemærker, at alternative organiske kilder til næringsstoffer og cirkulation af næringsstoffer bør udnyttes fuldt ud og så hurtigt som muligt med henblik på at mindske afhængigheden af kunstgødning; opfordrer Kommissionen til at tage fat på de lovgivningsmæssige og praktiske hindringer for gennemførelsen af denne løsning med henblik på at mindske afhængigheden af import af gødning, i første omgang gennem et skift til organisk gødning og derefter gennem yderligere støtte til forskning og nye innovationer på EU-plan; opfordrer navnlig Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder lovgivningsmæssige, til at øge brugen af organiske gødningsprodukter fra spildevandsslam og forarbejdet husdyrgødning med henblik på at erstatte kunstgødning«

2. del

:

»i overensstemmelse med målene i jord til bord-strategien;«

§ 25

1. del

:

teksten uden ordene: »til grønnere, vedvarende alternativer«

2. del

:

disse ord

§ 44

1. del

:

»understreger, at der bør vedtages foranstaltninger til at undgå hindringer for den frie bevægelighed for varer, navnlig med hensyn til den frie bevægelighed for vigtige råvarer såsom korn; insisterer på, at der skal sikres et velfungerende indre marked for landbrugsprodukter, og at forbud mod eksport til andre medlemsstater skal undgås;«

2. del

:

»opfordrer Kommissionen til at være særlig årvågen i denne henseende og til straks at gribe ind over for Ungarns indførelse af et eksportforbud for korn;«

§ 48

1. del

:

»insisterer også på, at formålene og målene med jord til bord-strategien og den bredere grønne pagt ikke bør undermineres i de umiddelbare tiltag for at øge modstandsdygtigheden og opbygge selvforsyning med hensyn til input;«

2. del

:

»fremhæver, at foranstaltninger til at øge effektiviteten af brugen af input og tilgængeligheden af mere bæredygtige alternativer og praksisser og foranstaltninger til håndtering af madspild som fastsat i jord til bord-strategien og den grønne pagt og dermed mindske afhængigheden af input såsom skadelige plantebeskyttelsesmidler og kunstgødning udgør byggestenene til en robust landbrugs-, fiskeri- og akvakultursektor og fødevareforsyningskæde i EU på mellemlang til lang sigt;«

§ 54

1. del

:

teksten uden ordene: »og at disse foranstaltninger skal bidrage til målene og målsætningerne for EU's omstilling til klimaneutralitet senest i 2050;«

2. del

:

disse ord

betragtning M

1. del

:

teksten uden ordene: »til dels på grund af klimapåvirkninger og indvirkningen af covid-19-pandemien;«

2. del

:

»til dels på grund af klimapåvirkninger og indvirkningen af covid-19-pandemien;« uden ordene: »klimapåvirkninger og«

3. del

:

»klimapåvirkninger og«

betragtning AE

1. del

:

teksten uden ordene: »i overensstemmelse med målene i den grønne pagt«

2. del

:

disse ord

betragtning AH

1. del

:

»der henviser til, at et velfungerende europæisk indre marked er en forudsætning for at sikre fødevaresikkerheden;«

2. del

:

»der henviser til, at den ungarske regering for nylig har besluttet at forbyde al korneksport som følge af den russiske invasion af Ukraine, hvilket er i strid med både landets traktatmæssige forpligtelser og EU-solidariteten;«

betragtning AK

1. del

:

teksten »der henviser til, at der er vigtige synergier, der skal opnås og opretholdes efter den nuværende krise, såsom bæredygtige landbrugsmetoder, der forbedrer jordbundskvaliteten og dermed forbedrer produktiviteten og andre økosystemfunktioner og -ydelser, herunder kulstofbinding og regulering af vandkvalitet;« uden ordene: »kulstofbinding og«

2. del

:

»kulstofbinding og«

3. del

:

»der henviser til, at den måde, hvorpå EU producerer og forbruger fødevarer, drikkevarer og andre landbrugsprodukter, bør være i overensstemmelse med EU's politikker og forpligtelser, herunder FN's mål for bæredygtig udvikling og Parisaftalen, for at sikre en solid balance mellem de tre søjler for bæredygtighed;«

S&D:

ændringsforslag 19

1. del

:

»understreger, at en stærk og bæredygtig landbrugssektor i hele EU og et velfungerende og bæredygtigt miljø i landdistrikterne understøttet af en stærk fælles landbrugspolitik er afgørende faktorer for at imødegå fødevaresikkerhedsudfordringen;«

2. del

:

»understreger, at den nuværende eksportorienterede fælles landbrugspolitik, som domineres af intensive landbrugsmodeller, ikke tjener små og mellemstore landbrugeres interesser, skader miljøet og bidrager til klimaændringer, biodiversitetstab, skovrydning, jorderosion, vandknaphed samt vand- og luftforurening;«

3. del

:

»understreger, at landbruget har stor værdi for EU og dets politiske og økonomiske udvikling og har en enorm indvirkning på samfundet gennem fødevareproduktion og sit bidrag til beskæftigelsen, den økonomiske vitalitet, livskvaliteten og den mere generelle udvikling i landdistrikterne;«

Verts/ALE:

§ 29

1. del

:

teksten uden ordene: »og foder«

2. del

:

disse ord

§ 36

1. del

:

teksten uden ordene: »større fleksibilitet i«

2. del

:

disse ord

§ 37

1. del

:

teksten uden ordene: »navnlig til husdyr«

2. del

:

disse ord

§ 50

1. del

:

teksten uden ordene: »på lang sigt«

2. del

:

disse ord

ændringsforslag 40

1. del

:

»anerkender i lyset af de ekstraordinære omstændigheder det presserende behov for midlertidige og reversible foranstaltninger til at øge EU's produktion i høstsæsonen 2022 for at bidrage til EU's fødevaresikkerhed; opfordrer Kommissionen til i lyset af behovet for at afhjælpe den umiddelbare mangel på proteinafgrøder at fremskynde de administrative procedurer for at gøre det muligt i dette overgangsår for den fælles landbrugspolitik at anvende brakmarker til produktion af sådanne afgrøder til konsum eller foder; opfordrer i denne forbindelse til, at man prioriterer proteinafgrøder; opfordrer Kommissionen til at genoverveje situationen i god tid og foreslå passende foranstaltninger for 2023,«

2. del

:

»hvis det er nødvendigt; bemærker i denne forbindelse den rolle, som miljømæssige fokusområder spiller med hensyn til at fremme den funktionelle biodiversitet og udbyttet af de omkringliggende dyrkede arealer med op til 36 %; advarer kraftigt mod anvendelse af pesticider i miljømæssige fokusområder, da akkumulerede produktivitetsgevinster vil gå tabt ved at dræbe rovdyr, der æder skadegørere, og bestøvere, der tiltrækkes af blomsterbælterne, samt mod pløjning, som forårsager tab af akkumuleret kulstof;«

ændringsforslag 45

1. del

:

»insisterer også på, at der som en første prioritet skal gøres alt for at sikre, at der ikke opstår fødevaremangel, navnlig i sårbare regioner, for at undgå udbredt geopolitisk ustabilitet, og mener, at det at bidrage til den globale fødevaresikkerhed på nuværende tidspunkt er en moralsk forpligtelse og ikke må betragtes som en trussel mod de langsigtede formål og mål med jord til bord-strategien og den bredere grønne pagt i de umiddelbare tiltag for at øge modstandsdygtigheden og opbygge selvforsyning med hensyn til input;«

2. del

:

»fremhæver, at foranstaltninger til at øge effektiviteten af brugen af input og tilgængeligheden af mere bæredygtige alternativer og praksisser og foranstaltninger til håndtering af madspild, og dermed mindske afhængigheden af input, udgør byggestenene til en robust landbrugs-, fiskeri- og akvakultursektor og fødevareforsyningskæde i EU på mellemlang til lang sigt;«

Renew, The Left, S&D:

§ 17

1. del

:

teksten uden ordene: »understreger, at løsninger på kort og mellemlang sigt til at sikre fødevaresikkerhed omfatter diversificering af forsyninger fra tredjelande, og« og »og enten indgå nye bilaterale aftaler eller styrke eksisterende aftaler;«

2. del

:

»understreger, at løsninger på kort og mellemlang sigt til at sikre fødevaresikkerhed omfatter diversificering af forsyninger fra tredjelande, og«

3. del

:

»og enten indgå nye bilaterale aftaler eller styrke eksisterende aftaler;«

Renew, The Left, S&D, Verts/ALE:

§ 21

1. del

:

»minder om, at den dramatiske stigning i gødningspriserne, som har stor indvirkning på landbrugsfødevaresektoren som helhed, skete forud for den russiske invasion af Ukraine; understreger, at disse priser vil fortsætte med at stige, da de hænger sammen med priserne på naturgas;«

2. del

:

»opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at begynde at fjerne antidumpingtolden på gødning produceret i tredjelande;«

3. del

:

»beklager endvidere, at Kommissionen ikke specifikt nævnte gødning i sin meddelelse af 8. marts 2022 med titlen »REPowerEU: En fælles europæisk indsats for mere sikker og bæredygtig energi til mere overkommelige priser«;«

S&D, Verts/ALE:

§ 26

1. del

:

teksten »opfordrer Kommissionen til at hæve grænserne for anvendelse af kvælstof fra husdyrgødning, f.eks. genvundet kvælstof fra gødning eller RENURE, som et alternativ til brugen af kunstgødning, i overensstemmelse med gødningsgrænserne;« uden ordene: »Kommissionen til at hæve grænserne for«

2. del

:

»Kommissionen til at hæve grænserne for«

3. del

:

»Kommissionen til både at overveje en midlertidig undtagelse med det formål hurtigt at reducere omkostningerne til gødning og at arbejde hen imod en langsigtet ramme med henblik på at øge cirkulariteten på bedrifterne og mindske afhængigheden af ressourcer fra tredjelande;«

ECR, Renew, Verts/ALE:

§ 27

1. del

:

teksten »anerkender i lyset af de ekstraordinære omstændigheder det presserende behov for midlertidige og reversible foranstaltninger til at øge EU's produktion i høstsæsonen 2022 for at bidrage til EU's fødevaresikkerhed; opfordrer Kommissionen til i lyset af behovet for at afhjælpe den umiddelbare mangel på proteinafgrøder at fremskynde de administrative procedurer for at gøre det muligt i dette overgangsår for den fælles landbrugspolitik at anvende brakmarker til produktion af sådanne afgrøder til konsum eller foder;« uden ordet »proteinafgrøder« (første forekomst)

2. del

:

»proteinafgrøder« (første forekomst)

3. del

:

teksten »opfordrer i denne forbindelse til, at man prioriterer proteinafgrøder og andre afgrøder, der ikke kræver input af pesticider eller kræver meget lave input heraf;« uden ordene: »og andre afgrøder« og »eller kræver meget lave input heraf«

4. del

:

»og andre afgrøder«

5. del

:

»eller kræver meget lave input heraf«

6. del

:

»opfordrer Kommissionen til at genoverveje situationen i god tid og foreslå passende foranstaltninger for 2023, hvis det er nødvendigt;«

The Left, ID, Verts/ALE:

§ 40

1. del

:

teksten uden ordene: »overgang til«, »udvikle og skabe hurtig adgang til markeder for alternative proteiner, organisk gødning, mikrobiel beskyttelse af afgrøder og agroøkologi«, »udvikle og skabe hurtig adgang til markeder for alternative proteiner, organisk gødning, mikrobiel beskyttelse af afgrøder og agroøkologi«, »i overensstemmelse med målene i den grønne pagt« og »og i løbet af dette overgangsår for den fælles landbrugspolitik tillade midlertidig og kortsigtet fleksibilitet, hvor man må overveje betingelser og undtagelser og fremskynder de administrative procedurer for at opnå denne fleksibilitet«

2. del

:

»overgang til« og »udvikle og skabe hurtig adgang til markeder for alternative proteiner, organisk gødning, mikrobiel beskyttelse af afgrøder og agroøkologi«

3. del

:

»i overensstemmelse med målene i den grønne pagt«

4. del

:

teksten »og i løbet af dette overgangsår for den fælles landbrugspolitik tillade midlertidig og kortsigtet fleksibilitet, hvor man må overveje betingelser og undtagelser og fremskynder de administrative procedurer for at opnå denne fleksibilitet« uden ordene: »og undtagelser«

5. del

:

»og undtagelser«

ECR, ID:

§ 47

1. del

:

»gentager, at den europæiske strategiske uafhængighed inden for fødevare-, foder- og landbrugssektoren generelt skal styrkes,«

2. del

:

»i overensstemmelse med målene i den grønne pagt, som er udformet til«

3. del

:

»at beskytte EU's miljø og dets landbrugs-, fiskeri- og akvakulturarealer;«

Renew, ID:

§ 49

1. del

:

teksten uden ordene: »som også tager hensyn til de potentielle følger af den russiske invasion af Ukraine for den europæiske og globale fødevaresikkerhed«, »i forbindelse med gennemførelsen af de køreplaner, der skal føre til målene i jord til bord-strategien« og »eller udflytning af emissioner;«

2. del

:

»som også tager hensyn til de potentielle følger af den russiske invasion af Ukraine for den europæiske og globale fødevaresikkerhed«

3. del

:

»i forbindelse med gennemførelsen af de køreplaner, der skal føre til målene i jord til bord-strategien«

4. del

:

»eller udflytning af emissioner«

20.   FFR 2021-2027: bekæmpelse af oligarkstrukturer, beskyttelse af EU-midler mod svig og interessekonflikter

Betænkning: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

§ 28

 

+

ændret mundtligt

Forslag til beslutning (teksten som helhed)

AN

+

409, 61, 42

Diverse

Monika Hohlmeier havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til punkt 28:

»påpeger, at Rumænien ifølge bilag I til årsrapporterne om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser (PIF-rapporterne) for 2018 og 2019 ved hjælp af aktiv bedrageribekæmpelse har været i stand til at opdage og indberette langt de fleste svigagtige uregelmæssigheder, der er registreret blandt EU's medlemsstater i de respektive år.«


24. marts 2022

1.   Flygtninge i Europa: CARE — C9-0057/2022 — Kommissionens forslag

Ja-stemmer 562

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 2

ECR : Rookmaker

ID : de Graaff

Hverken eller 3

NI : Kolakušić, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Sardone

2.   Mere fleksibel anvendelse af fondene under forordningerne om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden i lyset af krigen i Ukraine — C9-0056/2022 — Artikel 2, nr. 1 — Am 3

Ja-stemmer 125

ECR : Hoogeveen, Lundgren, Rooken, Roos

ID : Mélin

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli

PPE : Didier, Tajani

S&D : Andrieu, Cozzolino, Crețu, García Del Blanco, Glucksmann, Guillaume, Incir, Jerković, Lalucq

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Nej-stemmer 442

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rookmaker, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Hverken eller 7

NI : Gyöngyösi, Kolakušić, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Sinčić

PPE : Polfjärd, Pollák

Stemmerettelser og -intentioner

Nej-stemmer : Didier, García Del Blanco, Incir, Mélin, Sardone, Tajani

3.   C9-0056/2022 — Artikel 2, nr. 2 — Am 4

Ja-stemmer 115

ECR : Hoogeveen, Rooken, Roos

NI : Beghin, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Uhrík

S&D : Andrieu, Cozzolino, Crețu, García Del Blanco, Glucksmann, Kaili, Lalucq, Larrouturou, Pisapia

The Left : Arvanitis, Aubry, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Papadimoulis, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Nej-stemmer 424

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rookmaker, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Schaller-Baross, Tóth

PPE : Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kanev, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gamon, Garicano, Goerens, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Papadakis Demetris, Picierno, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Hverken eller 5

ECR : Lundgren

NI : Buschmann, Kolakušić, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Guillaume

Nej-stemmer : García Del Blanco

4.   C9-0056/2022 — Artikel 3, nr. 1 — Am 5

Ja-stemmer 118

ECR : Lundgren

NI : Beghin, Castaldo, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Uhrík

Renew : Séjourné

S&D : Andrieu, Cozzolino, Glucksmann, Guillaume, Lalucq

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Nej-stemmer 460

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Buschmann, Deli, Gál, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Schaller-Baross, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Hverken eller 2

NI : Kolakušić, Sinčić

Stemmerettelser og -intentioner

Nej-stemmer : Lundgren, Séjourné

5.   C9-0056/2022 — § 18 — Am 1

Ja-stemmer 118

ECR : Hoogeveen, Lundgren, Rooken, Roos

NI : Beghin, Castaldo, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli

PPE : Caspary, Frankowski, Martusciello

S&D : Andrieu, Cozzolino, Glucksmann, Guillaume, Lalucq, Mebarek

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Nej-stemmer 455

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rookmaker, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Buschmann, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Hverken eller 6

NI : Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Sinčić

Verts/ALE : Hautala

Stemmerettelser og -intentioner

Nej-stemmer : Frankowski, Lundgren

6.   C9-0056/2022 — Efter § 19 — Am 2

Ja-stemmer 119

ECR : Lundgren, Zalewska

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó

PPE : Adamowicz, Martusciello, Pietikäinen

Renew : Vázquez Lázara

S&D : Andrieu, Dobrev, Glucksmann, Guillaume, Lalucq, Larrouturou, Molnár, Rónai

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Auken, Biteau, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Gallée, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Nej-stemmer 431

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez

Renew : Alieva-Veli, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Lange, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Ros Sempere, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Zorrinho

Hverken eller 8

ECR : Terheș

ID : Hakkarainen, Huhtasaari

NI : Kolakušić, Konstantinou, Sinčić

Renew : Al-Sahlani, Wiesner

Stemmerettelser og -intentioner

Nej-stemmer : Lundgren, Vázquez Lázara, Zanni

7.   C9-0056/2022 — Kommissionens forslag

Ja-stemmer 575

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Nej-stemmer 4

ID : de Graaff

PPE : Niebler

The Left : Georgiou, Kizilyürek

Hverken eller 3

NI : Kolakušić, Konstantinou, Uhrík

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Georgiou, Kizilyürek

8.   Statusaftale mellem EU og Moldova om operationelle aktiviteter, som gennemføres af Frontex — C9-0120/2022 — Forslag til Rådets afgørelse

Ja-stemmer 543

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rookmaker, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Annemans, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Georgoulis, Kokkalis, Konečná, Kountoura, Maurel, Omarjee, Papadimoulis

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 34

ECR : Hoogeveen, Rooken, Roos

ID : Anderson, Beck, Buchheit, de Graaff, Krah, Kuhs, Reil, Zimniok

NI : Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

S&D : Sant

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Kizilyürek, MacManus, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Wallace

Hverken eller 10

NI : Kolakušić, Konstantinou

The Left : Björk, Gusmão, Hazekamp, Matias, Michels, Modig, Scholz, Villumsen

9.   Pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi — A9-0240/2021 — Johan Van Overtveldt — Foreløbig aftale — Am 2

Ja-stemmer 527

ECR : Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Jalkh, Jamet, Joron, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Mariani, Mélin, Panza, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Zambelli, Zanni

NI : Beghin, Bocskor, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Daly, Gusmão, Matias, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 28

ID : de Graaff

NI : Buschmann, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

The Left : Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Demirel, Flanagan, Georgiou, Hazekamp, Kizilyürek, Konečná, MacManus, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Scholz, Villumsen

Verts/ALE : Jakeliūnas

Hverken eller 31

ECR : Aguilar, de la Pisa Carrión, Tertsch, Weimers

ID : Anderson, Annemans, Buchheit, De Man, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Kofod, Krah, Kuhs, Madison, Reil, Vandendriessche, Vilimsky, Zimniok

NI : Gyöngyösi, Kolakušić, Radačovský, Uhrík

The Left : Arvanitis, Georgoulis, Kokkalis, Kountoura, Papadimoulis, Rodríguez Palop, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz

10.   Forordning om roaming (omarbejdning) — A9-0286/2021 — Angelika Winzig — Foreløbig aftale — Am 74

Ja-stemmer 581

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kolakušić, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 2

NI : Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

Hverken eller 5

ECR : Weimers

ID : Kuhs

NI : Konstantinou

The Left : Pereira Sandra, Pimenta Lopes

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Kountoura

11.   Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova — A9-0043/2022 — Markéta Gregorová — Kommissionens forslag

Ja-stemmer 558

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rookmaker, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Annemans, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Chaibi, Demirel, Flanagan, Georgoulis, Hazekamp, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Scholz, Villumsen

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 20

ECR : Hoogeveen, Lundgren, Rooken, Roos

ID : Anderson, Beck, Buchheit, de Graaff, Krah, Kuhs, Reil, Zimniok

NI : Kolakušić, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

The Left : Botenga, Daly, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Wallace

Hverken eller 10

NI : Uhrík

The Left : Georgiou, Gusmão, Kizilyürek, Matias, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz

12.   IT-system til grænseoverskridende elektronisk udveksling af data inden for samarbejde på det civil- og strafferetlige område) — A9-0288/2021 — Emil Radev, Nuno Melo — Foreløbig aftale — Am 71

Ja-stemmer 571

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Annemans, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 7

ECR : Rookmaker

ID : de Graaff

NI : Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

Renew : Christensen

The Left : Pereira Sandra, Pimenta Lopes

Hverken eller 10

ID : Anderson, Buchheit, Krah, Kuhs, Reil, Zimniok

NI : Kolakušić, Uhrík

Renew : Gade, Søgaard-Lidell

13.   Italiens elektroniske udveksling af DNA-oplysninger — A9-0046/2022 — Juan Fernando López Aguilar — Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse

Ja-stemmer 547

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 38

ECR : Rookmaker

ID : de Graaff, Kuhs

NI : Buschmann, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Kountoura, MacManus, Matias, Michels, Modig, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Hverken eller 4

ECR : Terheș

NI : Kolakušić

The Left : Konečná, Maurel

14.   Italiens elektroniske udveksling af fingeraftryksdata — A9-0050/2022 — Juan Fernando López Aguilar — Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse

Ja-stemmer 546

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 37

ECR : Rookmaker

ID : de Graaff

NI : Buschmann, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Kountoura, MacManus, Matias, Michels, Modig, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Hverken eller 3

NI : Kolakušić

The Left : Konečná, Maurel

15.   Italiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre — A9-0047/2022 — Juan Fernando López Aguilar — Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse

Ja-stemmer 546

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 36

ECR : Rookmaker

ID : de Graaff

NI : Buschmann, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, MacManus, Matias, Michels, Modig, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Hverken eller 6

NI : Kolakušić, Konstantinou, Uhrík

The Left : Konečná, Kountoura, Maurel

16.   Grækenlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre — A9-0049/2022 — Juan Fernando López Aguilar — Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse

Ja-stemmer 546

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 33

ECR : Rookmaker

ID : de Graaff

NI : Buschmann, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

The Left : Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, MacManus, Matias, Michels, Modig, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Hverken eller 9

NI : Kolakušić, Konstantinou, Uhrík

The Left : Arvanitis, Georgoulis, Kokkalis, Konečná, Kountoura, Maurel

17.   Aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas — A9-0029/2022 — Paulo Rangel — Forslag til Rådets afgørelse

Ja-stemmer 585

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Evren, Falcă, Fernandes, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 3

ID : de Graaff

NI : Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

18.   Aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas — A9-0030/2022 — Paulo Rangel — Forslag til Rådets afgørelse

Ja-stemmer 587

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 3

ID : de Graaff

NI : Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

19.   Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen — EGF/2021/007 FR/Selecta — Frankrig — A9-0048/2022 — Eider Gardiazabal Rubial — Forslag til beslutning (tekst som helhed)

Ja-stemmer 556

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Ilčić, Jaki, Kanko, Karski, Kempa, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Waszczykowski, Wiśniewska, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Jalkh, Jamet, Joron, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kolakušić, Kósa, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 21

ECR : Brudziński, Czarnecki, Hoogeveen, Lundgren, Rooken, Rookmaker, Roos, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Weimers, Zahradil

ID : de Graaff, Hakkarainen, Huhtasaari

Renew : Al-Sahlani, Eroglu, Karlsbro, Müller, Pagazaurtundúa, Wiesner

Hverken eller 10

ECR : Jurzyca

ID : Anderson, Buchheit, Kofod, Krah, Kuhs, Reil, Zimniok

NI : Konstantinou, Meuthen

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Fidanza, Pagazaurtundúa

20.   Behov for en hurtig EU-handlingsplan for at sikre fødevaresikkerheden i og uden for EU i lyset af den russiske invasion af Ukraine — RC-B9-0160/2022 — Efter § 2 — Am 1

Ja-stemmer 99

ECR : Aguilar, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Lizzi, Madison, Panza, Reil, Rinaldi, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Radačovský, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Bellamy, van Dalen, Lexmann, Štefanec

S&D : Balt, De Basso, Fritzon, Guteland, Repasi

The Left : Georgiou, Kizilyürek

Verts/ALE : Delbos-Corfield

Nej-stemmer 459

ECR : Bourgeois, Kanko, Lundgren, Rookmaker, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Zahradil

ID : Mariani

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Christoforou, Clune, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Guillaume, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Niinistö, O'Sullivan, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Hverken eller 25

ECR : Berg, Hoogeveen, Jurzyca, Melbārde, Rooken, Roos

ID : Beigneux, Bilde, Bruna, Griset, Jalkh, Jamet, Joron, Lacapelle, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Mélin, Rougé

NI : Kolakušić, Konstantinou, Sinčić

PPE : Polčák, Sokol

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Šojdrová

Nej-stemmer : De Basso, Delbos-Corfield, Fritzon, Gualmini, Guteland

21.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 2 — Am 13

Ja-stemmer 150

ID : Gancia

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

Renew : Durand, Yenbou

S&D : Arena, Barley, Bergkvist, Bischoff, Bullmann, Burkhardt, Ertug, Fernández, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, Guteland, Heide, Incir, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, López Aguilar, Manda, Noichl, Regner, Repasi, Schieder, Sidl, Sippel, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 424

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Herzberger-Fofana

Hverken eller 12

ECR : Lundgren, Terheș

NI : Kolakušić, Konstantinou, Sinčić

PPE : van Dalen, Niedermayer, Polčák

S&D : Angel, Tarabella

The Left : MacManus

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Fuglsang, Schaldemose, Vind

Nej-stemmer : López Aguilar

22.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 2 — Am 29

Ja-stemmer 147

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Uhrík

PPE : Hortefeux

Renew : Durand, Verhofstadt, Yenbou

S&D : Andrieu, Androulakis, Arena, Barley, Bartolo, Bischoff, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Dobrev, Ertug, Geier, Glucksmann, Guillaume, Heide, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Mebarek, Molnár, Noichl, Regner, Repasi, Rónai, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 391

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Anderson, Beck, Buchheit, de Graaff, Krah, Kuhs, Reil, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Avram, Balt, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Breyer, Kolaja, Peksa

Hverken eller 51

ECR : Melbārde

ID : Adinolfi Matteo, Annemans, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni

NI : Kolakušić, Konstantinou, Sinčić

PPE : Polčák

S&D : Angel

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Nej-stemmer : Schaller-Baross

23.   RC-B9-0160/2022 — § 4 — Am 41

Ja-stemmer 396

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Madison, Panza, Reil, Rinaldi, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Castaldo, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Meuthen, Pignedoli, Rondinelli

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Mato, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Andrieu, Blinkevičiūtė, Guillaume, Mebarek, Olekas

The Left : Konečná, Maurel, Omarjee, Pelletier

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Nej-stemmer 163

ECR : Fitto

ID : de Graaff

NI : Bocskor, Buschmann, Comín i Oliveres, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Schaller-Baross, Tóth

PPE : Arimont, Berger, Ehler, Martusciello, Maydell, Schwab

Renew : Thun und Hohenstein

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Barrena Arza, Björk, Botenga, Daly, Demirel, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Kountoura, MacManus, Matias, Michels, Modig, Papadimoulis, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Hverken eller 28

ECR : Czarnecki

ID : Beigneux, Bilde, Bruna, Griset, Jalkh, Jamet, Joron, Lacapelle, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Mariani, Mélin, Rougé

NI : Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Radačovský, Sinčić, Uhrík

Renew : Grošelj

The Left : Aubry, Chaibi, Flanagan

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Thun und Hohenstein

24.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 6 — Am 42

Ja-stemmer 273

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Charanzová, Christensen, Eroglu, Gade, Hlaváček, Knotek, Kovařík, Løkkegaard, Vautmans

S&D : Avram, Fritzon, Grapini

The Left : Konečná

Nej-stemmer 304

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli

PPE : van Dalen, Pietikäinen, Weiss

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Chastel, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Farreng, Flego, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Loiseau, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Hverken eller 11

ECR : Bourgeois, Kanko

NI : Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Radačovský, Sinčić

Renew : Auštrevičius

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Nej-stemmer : Fritzon

25.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 8 — Am 2

Ja-stemmer 263

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Radačovský, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Andrews, Kelleher

The Left : Konečná, MacManus

Nej-stemmer 307

ID : de Graaff

NI : Buschmann, Comín i Oliveres, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó

PPE : Evren, Franssen, Liese, Pietikäinen, Radtke

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Hverken eller 18

ID : Bonfrisco

NI : Beghin, Castaldo, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Kolakušić, Konstantinou, Pignedoli, Rondinelli, Sinčić

PPE : Arimont, Hohlmeier, Vandenkendelaere

The Left : Modig, Villumsen

Verts/ALE : Jakeliūnas

26.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 8 — Am 3

Ja-stemmer 110

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Radačovský, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Bellamy, Lewandowski

Nej-stemmer 462

ECR : Fotyga

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Hverken eller 11

ECR : Jurzyca, Melbārde, Terheș

NI : Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Sinčić

PPE : Danjean, Zoido Álvarez

Renew : Knotek

Verts/ALE : Jakeliūnas

27.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 12 — Am 14

Ja-stemmer 174

ECR : Bourgeois, Kanko

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Győri, Hidvéghi, Kósa, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Clune, van Dalen, Fitzgerald, Kelly, Markey, Martusciello, Pietikäinen, Walsh

Renew : Durand, Gamon, Hojsík, Ries, Šimečka, Thun und Hohenstein, Wiezik, Yenbou

S&D : Andrieu, Arena, Barley, Bartolo, Bergkvist, Bischoff, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Dobrev, Ertug, Fritzon, Geier, Glucksmann, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Incir, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, López, Luena, Mebarek, Molnár, Noichl, Regner, Repasi, Rónai, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 361

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Annemans, De Man, de Graaff, Haider, Kofod, Madison, Vandendriessche, Vilimsky

NI : Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Avram, Balt, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, Grapini, Gualmini, Heinäluoma, Homs Ginel, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López Aguilar, Lucke, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : D'Amato

Hverken eller 54

ECR : Weimers

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Kolakušić, Konstantinou, Sinčić

PPE : Virkkunen

S&D : Angel, Gálvez Muñoz, González Casares, Ros Sempere

Verts/ALE : Jakeliūnas

28.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 12 — Am 15

Ja-stemmer 155

ID : Annemans, De Man, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Kofod, Madison, Vandendriessche, Vilimsky

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Uhrík

PPE : Pietikäinen, Zovko

Renew : Durand, Yenbou

S&D : Androulakis, Angel, Arena, Barley, Bartolo, Bischoff, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Dobrev, Ertug, Geier, Glucksmann, Hajšel, Heide, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Lucke, Molnár, Noichl, Regner, Repasi, Rónai, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 426

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Baldassarre, Beck, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Jalkh, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Schaller-Baross, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Avram, Balt, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Castro, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tax, Tinagli, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : D'Amato

Hverken eller 5

ID : Beigneux

NI : Sinčić

PPE : van Dalen

S&D : Toia

Verts/ALE : Jakeliūnas

29.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 12 — Am 16

Ja-stemmer 155

ID : Kofod

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli

PPE : Pietikäinen

Renew : Durand, Ďuriš Nicholsonová, Gamon, Hojsík, Šimečka, Thun und Hohenstein, Wiezik, Yenbou

S&D : Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Barley, Bartolo, Bergkvist, Bischoff, Bullmann, Burkhardt, Dobrev, Ertug, Fritzon, Geier, Glucksmann, Guillaume, Guteland, Heide, Incir, Krehl, Lange, Larrouturou, López, Lucke, Luena, Mebarek, Molnár, Noichl, Regner, Repasi, Rónai, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Toia, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 418

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Avram, Balt, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tax, Tinagli, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Hverken eller 11

ECR : Bourgeois, Kanko

NI : Kolakušić, Konstantinou, Sinčić

PPE : van Dalen

Renew : Ștefănuță

The Left : Konečná, Pereira Sandra, Pimenta Lopes

Verts/ALE : Jakeliūnas

30.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 15 — Am 4

Ja-stemmer 67

ECR : Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Lundgren, Procaccini, Rooken, Roos, Sofo, Stancanelli, Terheș, Weimers

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Gyöngyösi, Uhrík

Nej-stemmer 476

ID : Bonfrisco

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Schaller-Baross, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Hverken eller 41

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Rookmaker, Rzońca, Saryusz-Wolski, Szydło, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

NI : Kolakušić, Konstantinou, Radačovský, Sinčić

Verts/ALE : Jakeliūnas

31.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 16 — Am 17

Ja-stemmer 145

ID : Kofod

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Uhrík

Renew : Andrews, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Farreng, Gamon, Hojsík, Kelleher, Šimečka, Thun und Hohenstein, Toom, Wiezik, Yenbou

S&D : Andrieu, Bartolo, Belka, Bergkvist, De Basso, Fritzon, Glucksmann, Guillaume, Guteland, Heide, Incir, Lalucq, Mebarek, Regner, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Vollath

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 434

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Schaller-Baross, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Eroglu, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Benea, Benifei, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Sippel, Tinagli, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Hverken eller 11

ID : Haider, Lacapelle, Madison, Vilimsky

NI : Kolakušić, Konstantinou, Radačovský, Sinčić

PPE : Weiss

S&D : Toia

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Nej-stemmer : Farreng, Tax

32.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 21 — Am 5

Ja-stemmer 220

ECR : Aguilar, de la Pisa Carrión, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jurzyca, Lundgren, Procaccini, Rooken, Roos, Sofo, Stancanelli, Terheș, Tertsch, Weimers

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Radačovský, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fourlas, Frankowski, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsmann, Warborn, Weber, Wieland, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Durand

S&D : De Basso, Incir

Verts/ALE : Van Sparrentak

Nej-stemmer 321

ID : de Graaff

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli

PPE : van Dalen, Franssen, Liese, Radtke, Vandenkendelaere, Winkler

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Hverken eller 48

ECR : Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Dzhambazki, Jaki, Jurgiel, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Rookmaker, Rzońca, Saryusz-Wolski, Szydło, Tarczyński, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

NI : Kolakušić, Konstantinou

PPE : Arimont, Bilčík, Clune, Fitzgerald, Kelly, Markey, Martusciello, Niedermayer, Walsh, Weiss

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Nej-stemmer : Evren

33.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 21 — Am 43

Ja-stemmer 525

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Baldassarre, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Dreosto, Gancia, Grant, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Kofod, Lancini, Lizzi, Madison, Panza, Rinaldi, Sardone, Tovaglieri, Vilimsky, Zambelli, Zanni

NI : Beghin, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vollath, Wolters, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Chaibi, Flanagan, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Rodríguez Palop, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Nej-stemmer 15

ID : de Graaff

NI : Buschmann, Radačovský

S&D : Krehl, Papadakis Demetris

The Left : Daly, Demirel, Georgiou, Kizilyürek, Michels, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Scholz

Hverken eller 48

ID : Anderson, Annemans, Beck, Beigneux, Bilde, Bruna, Buchheit, De Man, Griset, Jalkh, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Lacapelle, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Mariani, Mélin, Reil, Rougé, Vandendriessche, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

Renew : Grošelj

S&D : Bullmann, Köster, Lange, Vitanov, Wölken, Yoncheva

The Left : Botenga, Urbán Crespo

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Nej-stemmer : Wallace

Hverken eller : Rodríguez Palop, Villanueva Ruiz

34.   RC-B9-0160/2022 — § 22 — Am 27

Ja-stemmer 493

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rookmaker, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Annemans, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Mariani, Mélin, Panza, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Zambelli, Zanni

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Al-Sahlani, Andrews, Charanzová, Danti, Durand, Farreng, Gamon, Grošelj, Grudler, Hlaváček, in 't Veld, Karlsbro, Kelleher, Knotek, Kovařík, Rodríguez Ramos, Tolleret, Vedrenne, Wiesner, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 84

ECR : Hoogeveen, Rooken, Roos, Stancanelli, Weimers

ID : Anderson, Beck, Buchheit, de Graaff, Krah, Kuhs, Reil, Zimniok

NI : Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

PPE : Motreanu, Winkler

Renew : Alieva-Veli, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Chastel, Christensen, Cicurel, Decerle, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hojsík, Huitema, Ijabs, Karleskind, Katainen, Keller Fabienne, Körner, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin

Hverken eller 13

ID : Haider, Kofod, Madison, Vilimsky

NI : Kolakušić, Konstantinou, Sinčić

PPE : Herbst, Kanev

S&D : Andrieu, Guillaume, Mebarek

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Motreanu

35.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 22 — Am 44

Ja-stemmer 265

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Hakkarainen, Huhtasaari, Kofod

NI : Beghin, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Meuthen, Pignedoli, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli

PPE : Adamowicz, Arimont, Arłukowicz, Bogdan, Frankowski, Halicki, Hetman, Hortefeux, Hübner, Jarubas, Kalinowski, Kanev, Kokalari, Kopacz, Lega, Lewandowski, Łukacijewska, Monteiro de Aguiar, Niedermayer, Olbrycht, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Skyttedal, Šojdrová, Virkkunen, Warborn, Wieland, Winkler, Winzig

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Farreng, Flego, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Loiseau, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Andrieu, Androulakis, Blinkevičiūtė, Glucksmann, Guillaume, Lalucq, Mebarek, Noichl, Olekas

The Left : Arvanitis, Björk, Flanagan, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kokkalis, Konečná, Kountoura, Matias, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Rodríguez Palop, Villanueva Ruiz, Villumsen

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Nej-stemmer 249

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Bizzotto, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Krah, Kuhs, Lancini, Lizzi, Panza, Reil, Rinaldi, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Buschmann, Ponsatí Obiols, Radačovský

PPE : Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Asimakopoulou, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Blaga, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Caspary, Christoforou, van Dalen, De Meo, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Falcă, Fourlas, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Hansen, Hava, Herbst, Hohlmeier, Hölvényi, Jahr, Juknevičienė, Kalniete, Kefalogiannis, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Montserrat, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Nistor, Novak, Novakov, Pieper, Pollák, Radtke, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsmann, Weber, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Gade, Toom

S&D : Aguilera, Ameriks, Angel, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Bonafè, Borzan, Brglez, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kohut, Krehl, Kumpula-Natri, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Chaibi, Georgiou, Kizilyürek, Michels, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Scholz

Hverken eller 71

ID : Beigneux, Bilde, Bruna, Griset, Haider, Jalkh, Jamet, Joron, Lacapelle, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Madison, Mariani, Mélin, Rougé, Vilimsky

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Amaro, Bellamy, Bilčík, Carvalho, Clune, Danjean, Didier, Evren, Fernandes, Fitzgerald, Kelly, Markey, Morano, Pereira Lídia, Rangel, Sander, Walsh, Weiss

Renew : Eroglu, Grošelj, Knotek, Løkkegaard

S&D : Barley, Bullmann, Burkhardt, Kaljurand, Köster, Lange, Mikser, Wölken

The Left : Aubry, Barrena Arza, Botenga, Daly, Demirel, MacManus, Maurel, Urbán Crespo, Wallace

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Buzek, Kumpula-Natri, Lexmann, Maldeikienė, Mažylis, Ponsatí Obiols

Nej-stemmer : Winzig

Hverken eller : Hortefeux, Rodríguez Palop, Villanueva Ruiz

36.   RC-B9-0160/2022 — § 25/2

Ja-stemmer 496

ECR : Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Czarnecki, Fidanza, Fitto, Fotyga, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Procaccini, Sofo, Stancanelli, Tobiszowski, Vrecionová, Waszczykowski, Zahradil

ID : Beigneux, Bilde, Bruna, Griset, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Lacapelle, Laporte, Lechanteux, Mariani, Mélin, Rougé

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Caspary, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Montserrat, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polfjärd, Pollák, Radtke, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Knotek, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 70

ECR : Berg, Brudziński, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fiocchi, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Poręba, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tošenovský, Vondra, Weimers, Wiśniewska, Zalewska, Złotowski

ID : Anderson, Annemans, Beck, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Haider, Krah, Kuhs, Lebreton, Madison, Panza, Reil, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zimniok

NI : Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

PPE : Bellamy, Carvalho, Didier, Monteiro de Aguiar, Polčák, Sander

Renew : Eroglu, Zacharopoulou

S&D : Regner

Hverken eller 17

ECR : Jurzyca

ID : Adinolfi Matteo, Baldassarre, Hakkarainen, Huhtasaari, Lancini, Lizzi, Rinaldi, Zanni

NI : Kolakušić, Konstantinou, Sinčić

PPE : Rangel

Renew : Beer, Hahn Svenja, Körner

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Beer, Lebreton, Rangel, Regner

Hverken eller : Bizzotto, Campomenosi, Zambelli

37.   RC-B9-0160/2022 — § 26/1

Ja-stemmer 522

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Schaller-Baross, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Frankowski, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Liberadzki, López Aguilar, Lucke, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Daly, Flanagan, Kizilyürek, Konečná, MacManus, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 24

ID : Annemans, De Man, de Graaff, Vandendriessche

NI : Radačovský, Uhrík

PPE : Pietikäinen

Renew : Ďuriš Nicholsonová, Hojsík, Šimečka, Thun und Hohenstein, Wiezik

S&D : Andrieu, Guillaume, Heide, Jerković, López, Luena, Mebarek, Regner, Schieder, Sidl, Vollath

The Left : Barrena Arza

Hverken eller 38

ID : Beck, Haider, Madison, Vilimsky

NI : Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Sinčić

The Left : Arvanitis, Aubry, Björk, Botenga, Chaibi, Demirel, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kokkalis, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : López, Luena, Rodríguez Palop, Villanueva Ruiz

Hverken eller : Kofod

38.   RC-B9-0160/2022 — § 26/2

Ja-stemmer 383

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Anderson, Annemans, Beigneux, Bilde, Bruna, Buchheit, De Man, Griset, Jalkh, Jamet, Joron, Kuhs, Lacapelle, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Mariani, Mélin, Reil, Rougé, Vandendriessche, Zimniok

NI : Bocskor, Comín i Oliveres, Deli, Gál, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bilbao Barandica, Botoș, Calenda, Cañas, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Eroglu, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hlaváček, Huitema, Ijabs, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Knotek, Körner, Kovařík, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Heinäluoma, Homs Ginel, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López Aguilar, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Picierno, Pisapia, Plumb, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Vind, Vitanov, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Konečná

Nej-stemmer 162

ECR : Bourgeois, Kanko

ID : Beck, de Graaff

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Pignedoli, Rondinelli

PPE : Kanev

Renew : Bijoux, Boyer, Canfin, Chabaud, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Farreng, Gamon, Gozi, Hayer, Hojsík, in 't Veld, Karleskind, Keller Fabienne, Loiseau, Ries, Šimečka, Thun und Hohenstein, Vedrenne, Wiezik

S&D : Andrieu, Arena, Barley, Bergkvist, Bischoff, Bullmann, Chahim, De Basso, Fritzon, Geier, Glucksmann, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Incir, Jerković, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, López, Lucke, Luena, Mebarek, Noichl, Papadakis Demetris, Regner, Repasi, Reuten, Schieder, Sidl, Sippel, Tax, Van Brempt, Vollath, Wölken, Wolters

The Left : Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Pelletier, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Hverken eller 45

ECR : Lundgren

ID : Adinolfi Matteo, Baldassarre, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Dreosto, Gancia, Grant, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Kofod, Lancini, Lizzi, Madison, Panza, Rinaldi, Sardone, Tovaglieri, Vilimsky, Zambelli, Zanni

NI : Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Sinčić

S&D : Kaili, Tarabella

The Left : Arvanitis, Chaibi, Georgoulis, Kokkalis, Kountoura, MacManus, Papadimoulis, Pereira Sandra, Pimenta Lopes

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Nej-stemmer : Cicurel, Trillet-Lenoir, Yon-Courtin

39.   RC-B9-0160/2022 — § 26/3

Ja-stemmer 428

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bilbao Barandica, Botoș, Calenda, Cañas, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Groothuis, Grošelj, Grudler, Hahn Svenja, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Knotek, Körner, Kovařík, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Toom, Torvalds, Vautmans, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Carvalhais, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Castro, Dobrev, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López Aguilar, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Flanagan, Konečná, MacManus, Pereira Sandra, Pimenta Lopes

Nej-stemmer 139

ECR : Bourgeois, Kanko

ID : de Graaff

NI : Uhrík

Renew : Bijoux, Boyer, Canfin, Chabaud, Decerle, Durand, Farreng, Gamon, Gozi, Guetta, Hayer, in 't Veld, Karleskind, Keller Fabienne, Loiseau, Ries, Thun und Hohenstein, Vedrenne

S&D : Arena, Barley, Bergkvist, Bischoff, Bullmann, Burkhardt, Cerdas, De Basso, Ertug, Fritzon, Geier, Guteland, Heide, Incir, Jerković, Krehl, Lange, Larrouturou, López, Lucke, Luena, Noichl, Papadakis Demetris, Regner, Repasi, Schieder, Sidl, Sippel, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Demirel, Georgiou, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Matias, Maurel, Michels, Modig, Pelletier, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Hverken eller 18

NI : Buschmann, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Sinčić

PPE : Herbst

S&D : Glucksmann, Kaili, Tarabella

The Left : Daly, Georgoulis, Kokkalis, Kountoura, Omarjee, Papadimoulis, Wallace

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Rodríguez Palop, Thun und Hohenstein, Villanueva Ruiz

Nej-stemmer : Cicurel, Trillet-Lenoir, Yon-Courtin

40.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 26 — Am 12

Ja-stemmer 293

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Madison, Mariani, Mélin, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Azmani, Beer, Charanzová, Christensen, Eroglu, Gade, Gozi, Groothuis, Grudler, Hahn Svenja, Huitema, Knotek, Körner, Kovařík, Løkkegaard, Mihaylova, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Rinzema, Tolleret, Vautmans, Wiesner

S&D : Avram, Benea, Ciuhodaru, Crețu, Grapini, Manda, Negrescu, Nica, Plumb

The Left : Konečná

Nej-stemmer 285

ECR : Bourgeois, Kanko

ID : Bruna, de Graaff

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli

PPE : Kalniete, Niedermayer

Renew : Andrews, Auštrevičius, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Chastel, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Farreng, Flego, Gamon, Garicano, Goerens, Guetta, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Loiseau, Mituța, Müller, Pagazaurtundúa, Pîslaru, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cozzolino, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Hverken eller 12

ID : Lizzi, Panza

NI : Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Radačovský, Sinčić

PPE : Arimont, Bilčík

Renew : Grošelj

Verts/ALE : Jakeliūnas

41.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 26 — Am 18

Ja-stemmer 163

ECR : Bourgeois, Kanko, Rookmaker

ID : Bruna

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli

PPE : Polčák

Renew : Durand, Ďuriš Nicholsonová, Gamon, Hojsík, Ries, Šimečka, Thun und Hohenstein, Wiezik, Yenbou

S&D : Andrieu, Angel, Arena, Barley, Bergkvist, Bischoff, Brglez, Bullmann, Burkhardt, De Basso, Dobrev, Ertug, Fritzon, Geier, Glucksmann, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Incir, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Lucke, Mebarek, Molnár, Noichl, Regner, Repasi, Rónai, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Ujhelyi, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 410

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Joron, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Castro, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Heinäluoma, Homs Ginel, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López Aguilar, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tax, Tinagli, Toia, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Hverken eller 14

ECR : Lundgren

ID : Jamet, Kofod

NI : Kolakušić, Konstantinou, Sinčić

PPE : Arimont, van Dalen

S&D : Kaili, López, Luena, Ros Sempere

The Left : Konečná

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Fuglsang, Schaldemose, Vind

Nej-stemmer : Jamet

42.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 29 — Am 19/1

Ja-stemmer 482

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rookmaker, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Baldassarre, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Mariani, Mélin, Panza, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Zambelli, Zanni

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Andrews, Danti, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Gamon, Grošelj, Hojsík, Kelleher, Šimečka, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Wiezik

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 90

ECR : Hoogeveen, Lundgren, Rooken, Roos, Weimers

ID : de Graaff, Haider, Madison, Vilimsky

NI : Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

PPE : Didier, Doleschal, Franssen, Kanev, Maldeikienė

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Decerle, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

Hverken eller 16

ECR : Jurzyca

ID : Anderson, Annemans, Beck, Buchheit, De Man, Hakkarainen, Huhtasaari, Krah, Kuhs, Reil, Vandendriessche, Zimniok

NI : Konstantinou, Sinčić

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Didier, Ries, Tax

43.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 29 — Am 19/2

Ja-stemmer 138

ECR : Weimers

ID : Kofod

NI : Comín i Oliveres, Gyöngyösi, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Sinčić, Uhrík

PPE : Gahler, Lexmann, Virkkunen

Renew : Durand, Grudler, Wiezik, Yenbou, Zacharopoulou

S&D : Andrieu, Arena, Bergkvist, Bischoff, Bullmann, Burkhardt, De Basso, Ertug, Geier, Glucksmann, Guillaume, Guteland, Incir, Krehl, Lalucq, Larrouturou, Lucke, Mebarek, Noichl, Repasi, Sippel, Tarabella, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 426

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Pignedoli, Rondinelli, Schaller-Baross, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Avram, Balt, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Castro, Dobrev, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Jerković, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lange, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Hverken eller 21

ECR : Bourgeois, Kanko, Lundgren

ID : Beigneux, Bilde, Jalkh, Laporte, Mariani

NI : Kolakušić

PPE : van Dalen, Polčák

Renew : Ďuriš Nicholsonová, Gamon, Hojsík, Šimečka, Thun und Hohenstein

S&D : Barley, Bartolo, Brglez, Kaili

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Nej-stemmer : Jalkh, Tax, Virkkunen

44.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 29 — Am 19/3

Ja-stemmer 512

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Andrews, Danti, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Gamon, Groothuis, Grošelj, Hojsík, Huitema, Kelleher, Nagtegaal, Rinzema, Semedo, Šimečka, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Wiezik, Yenbou, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 72

ID : de Graaff

NI : Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

PPE : Kanev

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Decerle, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Gozi, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin

S&D : Lange

Hverken eller 2

ECR : Jurzyca

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Ries

45.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 29 — Am 20

Ja-stemmer 166

ECR : Bourgeois, Kanko

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth

PPE : van Dalen, Vandenkendelaere

Renew : Durand, Ďuriš Nicholsonová, Gamon, Hojsík, Šimečka, Wiezik, Yenbou

S&D : Arena, Barley, Bergkvist, Bischoff, Brglez, Bullmann, Burkhardt, De Basso, Ertug, Geier, Glucksmann, Guteland, Heide, Incir, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, López, Lucke, Luena, Noichl, Regner, Repasi, Ros Sempere, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Toia, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 411

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cozzolino, Crețu, De Castro, Dobrev, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Jerković, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López Aguilar, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tax, Tinagli, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Hverken eller 10

ID : Kofod

PPE : Polčák

Renew : Thun und Hohenstein

S&D : Andrieu, Angel, Ciuhodaru, Guillaume, Kaili, Mebarek

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Fuglsang, Schaldemose, Vind

Nej-stemmer : Vandenkendelaere

46.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 29 — Am 21

Ja-stemmer 142

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Sinčić

PPE : van Dalen

Renew : Durand, Yenbou

S&D : Arena, Barley, Bischoff, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Cozzolino, Dobrev, Ertug, Geier, Heide, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Lucke, Molnár, Noichl, Regner, Repasi, Rónai, Schieder, Sidl, Sippel, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 436

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Ciuhodaru, Crețu, De Castro, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : MacManus

Hverken eller 9

ID : Kofod

NI : Radačovský

S&D : Androulakis, Angel, Bergkvist, De Basso, Guteland, Incir

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Fuglsang, Schaldemose, Vind

47.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 36 — Am 22

Ja-stemmer 348

ECR : Bourgeois, Kanko, Lundgren, Melbārde

ID : Anderson, Annemans, Beck, Buchheit, De Man, Krah, Reil, Vandendriessche, Zimniok

NI : Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

PPE : Arimont, van Dalen, Franssen, Hölvényi, Kokalari, Pietikäinen, Polfjärd, Vandenkendelaere, Warborn

Renew : Alieva-Veli, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Cozzolino, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 204

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Baldassarre, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Lancini, Lizzi, Panza, Rinaldi, Sardone, Tovaglieri, Zambelli, Zanni

NI : Meuthen

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arłukowicz, Asimakopoulou, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, De Meo, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Weber, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Hverken eller 37

ECR : Terheș

ID : Beigneux, Bilde, Bruna, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Madison, Mariani, Mélin, Rougé, Vilimsky

NI : Kolakušić, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

PPE : Bellamy, Bilčík, Danjean, Didier, Evren, Hortefeux, Morano, Sander, Weiss

Renew : Al-Sahlani, Riquet, Wiesner

Verts/ALE : Jakeliūnas

48.   RC-B9-0160/2022 — § 39 — Am 28

Ja-stemmer 138

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Rondinelli

Renew : Durand, Ďuriš Nicholsonová, Hojsík, in 't Veld, Šimečka, Thun und Hohenstein, Wiezik, Yenbou

S&D : Arena, Barley, Bischoff, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Geier, Glucksmann, Heide, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Lucke, Noichl, Regner, Repasi, Schieder, Sidl, Sippel, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 432

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : MacManus

Hverken eller 19

ECR : Bourgeois, Kanko, Terheș

ID : Beigneux, Kofod, Laporte, Mariani

NI : Comín i Oliveres, Kolakušić, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský

S&D : Andrieu, Cozzolino, Guillaume, Mebarek

Verts/ALE : Jakeliūnas

49.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 39 — Am 23

Ja-stemmer 140

ECR : Bourgeois, Kanko

NI : Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Sinčić

PPE : van Dalen

Renew : Durand, in 't Veld, Yenbou

S&D : Arena, Barley, Bischoff, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Cozzolino, Ertug, Geier, Glucksmann, Heide, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Lucke, Noichl, Regner, Repasi, Reuten, Schieder, Sidl, Sippel, Van Brempt, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 435

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Radačovský, Schaller-Baross, Tóth, Uhrík

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Ciuhodaru, Crețu, De Castro, Dobrev, Fernández, Ferrandino, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Vind, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left : MacManus, Pereira Sandra, Pimenta Lopes

Hverken eller 10

ECR : Terheș

S&D : Bergkvist, Chahim, De Basso, Fritzon, Guteland, Incir

The Left : Flanagan, Kountoura

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Fuglsang, Schaldemose, Vind

50.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 39 — Am 24

Ja-stemmer 146

ECR : Bourgeois, Hoogeveen, Jurzyca, Kanko, Rooken, Roos

ID : Krah

NI : Buschmann, Comín i Oliveres, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Sinčić, Uhrík

PPE : Pietikäinen

Renew : Durand

S&D : Arena, Barley, Bischoff, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Dobrev, Ertug, Fuglsang, Geier, Glucksmann, Heide, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Lucke, Molnár, Noichl, Regner, Repasi, Rónai, Schaldemose, Schieder, Sidl, Sippel, Van Brempt, Vind, Vollath, Wölken

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 375

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rookmaker, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : de Graaff, Jalkh

NI : Bocskor, Deli, Gál, Győri, Hidvéghi, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Schaller-Baross, Tóth

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Decerle, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Avram, Balt, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Blinkevičiūtė, Bonafè, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Crețu, De Basso, De Castro, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Reuten, Rodríguez-Piñero, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Vitanov, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Hverken eller 66

ECR : Lundgren

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Annemans, Baldassarre, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Dreosto, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jamet, Kofod, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Beghin, Castaldo, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli

S&D : Andrieu, Bartolo, Cozzolino, Guillaume, Mebarek

Verts/ALE : Jakeliūnas

Stemmerettelser og -intentioner

Hverken eller : Jalkh

51.   RC-B9-0160/2022 — Efter § 39 — Am 30

Ja-stemmer 139

ID : Annemans, Beigneux, Bilde, Bruna, Griset, Jalkh, Jamet, Joron, Lacapelle, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Mariani, Mélin, Rougé, Vandendriessche

NI : Bocskor, Buschmann, Comín i Oliveres, Deli, Gál, Gyöngyösi, Győri, Hidvéghi, Kósa, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Schaller-Baross, Sinčić, Tóth, Uhrík

Renew : Durand, Yenbou

S&D : Andrieu, Brglez, Cozzolino, Glucksmann, Guillaume, Heide, Lalucq, Larrouturou, Mebarek, Schieder, Sidl, Vollath

The Left : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE : Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Rivasi, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka

Nej-stemmer 426

ECR : Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheș, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Złotowski

ID : Adinolfi Matteo, Anderson, Baldassarre, Beck, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Dreosto, Gancia, de Graaff, Grant, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Lizzi, Panza, Reil, Rinaldi, Sardone, Tovaglieri, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI : Meuthen

PPE : Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buzek, Caroppo, Carvalho, Caspary, Christoforou, Clune, van Dalen, Danjean, De Meo, Doleschal, Dorfmann, Ehler, Evren, Falcă, Fernandes, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Calenda, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Danti, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Pîslaru, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Crețu, De Basso, De Castro, Dobrev, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Kaili, Kaljurand, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maxová, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Picierno, Pisapia, Plumb, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Sippel, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Van Brempt, Vind, Vitanov, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Hverken eller 15

NI : Beghin, Castaldo, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Kolakušić, Konstantinou, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Rondinelli

The Left : Flanagan, MacManus