ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 446

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

65. årgang
24. november 2022


Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2022/C 446/01

Vedtægter for EU-SOLARIS ERIC

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2022/C 446/02

Rådets afgørelse af 21. november 2022 om vedtagelse af Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5 for regnskabsåret 2022

23

 

Europa-Kommissionen

2022/C 446/03

Euroens vekselkurs — 23. november 2022

25

 

Revisionsretten

2022/C 446/04

Udtalelse 06/2022 (artikel 322, stk. 1, TEUF) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (omarbejdning) [2022/0162(COD)]

26

 

OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

EFTA-Tilsynsmyndigheden

2022/C 446/05

Helligdage 2023: EØS- og EFTA-staterne og EØS-institutionerne

27


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2022/C 446/06

Indkaldelse af forslag 2023 — EAC/A14/2022 — Det Europæiske Solidaritetskorps

29

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2022/C 446/07

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

31

2022/C 446/08

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag: M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

33

2022/C 446/09

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN) ( 1 )

35

2022/C 446/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

36

2022/C 446/11

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

38


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

24.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 446/1


Vedtægter for EU-SOLARIS ERIC

(2022/C 446/01)

Liste over forkortelser

BNN

Bestyrelsen for de nationale knudepunkter

CSP/STE

Koncentreret solenergi/solvarmeenergi

ERIC

Konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur

GA

Generalforsamling

IPR

Intellektuelle ejendomsrettigheder

MD

Administrerende direktør

RI

Forskningsinfrastruktur

FoU

Forskning og udvikling

STC

Det videnskabelige og tekniske udvalg

SLA

Serviceleveranceaftale

PRÆAMBEL

Den Franske Republik,

Kongeriget Spanien,

Forbundsrepublikken Tyskland,

og

Republikken Cypern,

i det følgende benævnt »medlemmerne«,

og

Den Portugisiske Republik,

i det følgende benævnt »observatøren«,

SOM TAGER HENSYN TIL

at udviklingen af solenergi, navnlig ved hjælp af koncentrerende systemer, har en europæisk dimension, der kræver en stærk alliance mellem de europæiske forskerhold med særlig fokus på forskningsinfrastrukturer (RI) med henblik på at øge forskningseffektiviteten og den teknologiske udvikling;

SOM ANERKENDER

at EU SOLARIS-initiativet har til formål at styrke de menneskelige og videnskabelige forbindelser mellem signatarlandene for at fremme og stimulere forskning og innovation med henblik på bæredygtig udvikling af teknologier til koncentreret solenergi/solvarmeenergi (CSP/STE) på europæisk plan;

IDET DET BEMÆRKES:

at medlemmerne i flere år har samarbejdet om forskning i CSP/STE-systemer med henblik på effektivt at omdanne denne energi til elektrisk energi og vedvarende energibærere, opbevare den, udarbejde eller afprøve materialer, undersøge pålidelige målemetoder og optimere komponenterne, og at de har færdigheder på højt niveau og driver supplerende forskningsinfrastrukturer;

IDET DET BEMÆRKES:

at konsortiemedlemmernes mål er:

at blive et konsortium af distribueret forskningsinfrastruktur (en forskningsinfrastruktur, der er struktureret med mere end ét sted) inden for CSP/STE-teknologier med henblik på at tilvejebringe den mest fuldstændige videnskabelige infrastrukturportefølje af høj kvalitet på internationalt plan, så forskere fra både den akademiske verden og erhvervslivet får adgang til højt specialiseret forskningsinfrastruktur

at forbinde de europæiske videnskabs-, universitets- og industrisamfund, der er involveret i CSP/STE-sektoren

at sikre en effektiv ressourceforvaltning for at undgå unødvendigt teknologisk dobbeltarbejde og gentagelse

at bevare Europa på forkant med udviklingen af CSP/STE-teknologier på verdensplan;

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

KAPITEL I

VÆSENTLIGE ELEMENTER OG DATAPOLITIK

Artikel 1

Navn og hjemsted

1.   Der oprettes et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC) med navnet »European Solar Research Infrastructure for Concentrated Solar Power« (i det følgende benævnt »EU-SOLARIS ERIC«) i henhold til bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 723/2009 af 25. juni 2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC) (1) (i det følgende benævnt »ERIC-forordningen«).

2.   Det vedtægtsmæssige hjemsted for EU-SOLARIS ERIC er Almería, Spanien.

Artikel 2

Vision, mission og strategiske målsætninger

1.   EU-SOLARIS ERIC skal etablere og drive en distribueret forskningsinfrastruktur i verdensklasse for koncentreret solenergi/solvarmeenergi (CSP/STE), der oprettes som et centralt knudepunkt med ansvar for den koordinerede drift af nationale forskningscentre inden for CSP/STE-teknologier. Disse skal afsætte en del af deres forsknings- og udviklingskapacitet til EU-SOLARIS ERIC samt dele indhold, værktøjer og knowhow vedrørende CSP/STE-teknologier.

2.   Alle deltagende forskningsfaciliteter forbliver deres institutioners ejendom, og disse beholder rettighederne til at håndtere adgangen til dem og betingelserne herfor.

3.   Forholdet mellem EU-SOLARIS ERIC og de nationale forskningscentre reguleres gennem indgåelse af specifikke serviceleveranceaftaler.

4.   Med henblik herpå gælder nedenstående formål og målsætninger for EU-SOLARIS ERIC.

5.   Vision: at blive referencepunktet for den europæiske forskningsinfrastruktur inden for den teknologiske udvikling af CSP/STE og relaterede anvendelser.

6.   Mission: at tilbyde de bedste betingelser for udvikling af CSP/STE-forskningsaktiviteter for både forskersamfund og erhvervsliv.

7.   Strategiske målsætninger:

a)

som en unik distribueret infrastruktur at koordinere de vigtigste eksisterende FoU-anlæg i Europa og stille den mest omfattende videnskabelige infrastrukturportefølje af høj kvalitet på internationalt plan til rådighed for CSP/STE-sektoren

b)

at oprette et fælles kontaktpunkt, hvor højt specialiserede faciliteter, ressourcer og forskningstjenester tilbydes effektivt og optimalt til brugere, der har behov for CSP/STE-relaterede tjenester

c)

at styrke samarbejdet mellem de videnskabelige institutioner, den akademiske verden og erhvervslivet og fremme forskningssamarbejde mellem sektorens vigtigste europæiske forskningscentre

d)

at identificere nye krav til forbedring af forskningsfaciliteterne og til opførelsen af nye faciliteter (når det er nødvendigt), herunder støtte til optimering og specialisering af eksisterende faciliteter for at undgå unødvendigt teknologisk overlap

e)

at identificere og fastlægge bedste praksis for forskning og eksperimenter samt lede og koordinere en så vidt mulig åben formidling af resultater og data for dermed at bidrage til at styrke den europæiske førerposition på internationalt plan

f)

at fastholde Europas førerposition og lederrolle inden for udvikling af CSP/STE-teknologier.

Artikel 3

Opgaver og aktiviteter

1.   For at opfylde sine formål og målsætninger skal EU-SOLARIS ERIC, enten direkte eller via tredjeparter, gøre følgende:

a)

give det europæiske forskersamfund og erhvervsliv reel adgang til de ressourcer og tjenester, der stilles til rådighed af de nationale knudepunkter i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i nærværende vedtægter

b)

forbedre interoperabiliteten mellem medlemmernes og observatørernes CSP/STE-specialiserede forskningscentre

c)

etablere og anvende teknologiske fremskridt i forbindelse med ressourcer og tjenester i tilknytning til CSP/STE

d)

indgå samarbejdsaftaler med tredjeparter

e)

udbyde uddannelse og lette forskermobiliteten med henblik på at styrke og strukturere det europæiske forskningsrum

f)

etablere internationale forbindelser med andre organisationer og myndigheder, både offentlige og private og europæiske og ikke-europæiske, som er interesseret i dets aktiviteter og er aktive på beslægtede områder

g)

koordinere aktiviteter med andre europæiske FoU-aktører inden for CSP/STE

h)

engagere sig i enhver anden aktivitet, der er nødvendig for at opfylde EU-SOLARIS ERIC’s formål og målsætninger.

2.   EU-SOLARIS ERIC udbyder en portefølje af forskningsfaciliteter og fælles forsknings- og udviklingsaktiviteter gennem et koordineret langsigtet udviklingsprogram mellem nationale knudepunkter til ikkeøkonomiske formål. Ikke desto mindre kan EU-SOLARIS ERIC deltage i begrænsede profitskabende aktiviteter, forudsat at:

a)

de er tæt knyttet til dets hovedaktiviteter som fastsat i disse vedtægter

b)

de ikke bringer opfyldelsen af EU-SOLARIS ERIC’s formål eller målsætninger i fare.

3.   EU-SOLARIS ERIC registrerer særskilt udgifter og indtægter i forbindelse med disse økonomiske aktiviteter og fakturerer sådanne aktiviteter til markedsprisen. Alle indtægter, der genereres af disse økonomiske aktiviteter, anvendes til at fremme dets formål.

Artikel 4

Aktiviteternes start og varighed

Uden at det berører bestemmelserne i disse vedtægter om afvikling og likvidation, er EU-SOLARIS ERIC oprettet for en ubegrænset periode.

Artikel 5

Ansvar og forsikringer

1.   EU-SOLARIS ERIC hæfter for sin gæld.

2.   Deltagernes finansielle ansvar for ERIC’s gæld er begrænset til deres respektive bidrag til ERIC.

3.   EU-SOLARIS ERIC tegner de relevante forsikringer til dækning af risiciene i forbindelse med driften af ERIC.

Artikel 6

Procedure for afvikling og likvidation af EU-SOLARIS ERIC

1.   EU-SOLARIS ERIC’s administrerende direktør underretter Europa-Kommissionen, hvis der opstår forhold, der i alvorlig grad kan underminere formålet med EU-SOLARIS ERIC eller hindre det i at opfylde betingelserne i ERIC-forordningen.

2.   Navnlig skal EU-SOLARIS ERIC afvikles og likvideres i følgende tilfælde:

a)

som følge af generalforsamlingens beslutning vedtaget med det flertal, der er fastsat i nærværende vedtægter, eller

b)

som følge af en beslutning truffet af Europa-Kommissionen på de betingelser, der er fastsat i ERIC-forordningen.

3.   I den forbindelse skal følgende fremgangsmåde følges:

a)

EU-SOLARIS ERIC’s administrerende direktør underretter Europa-Kommissionen om generalforsamlingens beslutning om at afvikle og likvidere EU-SOLARIS ERIC senest ti (10) dage efter datoen for vedtagelsen af beslutningen.

b)

Med forbehold af artikel 5 i vedtægterne vil alle aktiver og passiver, der resterer efter betaling af EU-SOLARIS ERIC’s gæld, blive fordelt blandt medlemmerne i forhold til deres faktiske bidrag til EU-SOLARIS ERIC på tidspunktet for opløsningen.

c)

EU-SOLARIS ERIC’s administrerende direktør underretter Europa-Kommissionen om afslutningen af EU-SOLARIS ERIC’s afviklings- og likvidationsproces senest ti (10) dage efter datoen for processens afslutning.

d)

EU-SOLARIS ERIC ophører med at bestå fra den dag, hvor bekendtgørelsen herom offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

e)

Hvis EU-SOLARIS ERIC på et hvilket som helst tidspunkt ikke er i stand til at betale sin gæld, underretter det straks Europa-Kommissionen i overensstemmelse med ERIC-forordningens artikel 16, stk. 4.

Artikel 7

Politik for brugeradgang

1.   EU-SOLARIS ERIC giver videnskabelig meritbaseret adgang til tjenester og infrastrukturer, der støtter og stimulerer topkvalitet inden for EU-SOLARIS ERIC’s område, og tilskynder til praktiske forbedringer gennem uddannelsesaktiviteter.

2.   Adgang til EU-SOLARIS-ERIC er åben for alle kategorier af brugere, herunder brugere fra alle europæiske og ikke-europæiske lande, men den er ikke nødvendigvis gratis. Anmodninger behandles efter en strømlinet proces med kontrol af deres videnskabelige kvalitet og gennemførlighed i henhold til procedurerne og evalueringskriterierne.

3.   De procedurer og evalueringskriterier, der giver eller begrænser adgangen til data og værktøjer i EU-SOLARIS ERIC’s infrastruktur, samt prisen for en sådan adgang fastlægges i adgangsreglerne eller i de interne regler, som udarbejdes af den administrerende direktør og godkendes af generalforsamlingen efter høring af det videnskabelige og tekniske udvalg og bestyrelsen for de nationale knudepunkter.

4.   Procedurer og evalueringskriterier skal gøres offentligt tilgængelige på EU-SOLARIS ERIC’s websted.

5.   EU-SOLARIS ERIC udarbejder adgangsregler og retningslinjer til brugerne af EU-SOLARIS ERIC’s infrastruktur for at sikre, at den forskning, der udføres ved hjælp af EU-SOLARIS ERIC’s infrastrukturressourcer tilhørende medlemmernes forskningscentre (som anført i vedtægternes artikel 2), anerkender og respekterer ejendomsretten, privatlivets fred, etiske krav, beskyttelsen af ejerens forskningsinfrastruktur og data samt gældende fortrolighedskrav, og at brugerne overholder betingelserne for adgang, sikkerhed og forvaltning af oplysninger ved de forskningsinstitutioner, der deltager i EU-SOLARIS ERIC-infrastrukturen.

Artikel 8

Politik for videnskabelig evaluering

Proceduren for den videnskabelige evaluering af de projekter, der søger adgang til EU-SOLARIS ERIC’s infrastruktur, skal tage hensyn til den videnskabelige værdi, sektorens uopfyldte behov og den potentielle anvendelse og effekt i sektoren, og den skal baseres på principperne om gennemsigtighed, lighed og upartiskhed. Denne procedure fastlægges i de interne regler, som udarbejdes af den administrerende direktør og godkendes af generalforsamlingen efter høring af det videnskabelige og tekniske udvalg og bestyrelsen for de nationale knudepunkter.

Artikel 9

Formidlingspolitik

1.   EU-SOLARIS ERIC træffer egnede foranstaltninger til udbredelsen af kendskabet til sin infrastruktur og anvendelsen heraf i forskning og i enhver tjeneste, der vedrører EU-SOLARIS ERIC’s mål.

2.   EU-SOLARIS ERIC fremmer formidlingen af de resultater, der opnås ved brug af dets forskningsinfrastruktur.

3.   Uden at det berører eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder, sikrer EU-SOLARIS ERIC, at dets brugere offentliggør resultaterne af den forskning, der er udført i ERIC-infrastrukturerne, og at de gør det via EU-SOLARIS ERIC i overensstemmelse med europæiske og nationale tilskudsvilkår og -betingelser. Dette gælder ikke for forskningscentrenes FoU-aktiviteter, når de anvender deres egne infrastrukturer uden for ERIC’s rammer.

4.   Formidlingspolitikken skal indeholde en definition af målgrupperne, og EU-SOLARIS ERIC anvender alle tilgængelige kanaler for at sikre størst mulig udbredelse blandt dem.

Artikel 10

Politik for intellektuelle ejendomsrettigheder

1.   Alle intellektuelle ejendomsrettigheder (i det følgende benævnt »IPR«), som skabes, erhverves eller udvikles af EU-SOLARIS ERIC, overdrages til og ejes helt af EU-SOLARIS ERIC. Ikke desto mindre kan brugere få tildelt dataejerskab for begrænsede perioder.

2.   Medmindre andet er fastsat i kontrakter mellem EU-SOLARIS ERIC og medlemmer eller observatører, tilhører alle intellektuelle ejendomsrettigheder, der skabes, opstår, opnås eller udvikles af et medlems eller en observatørs personale, det pågældende medlem eller den pågældende observatør.

3.   For så vidt angår spørgsmål om IPR, er forholdet mellem EU-SOLARIS ERIC’s medlemmer og observatører reguleret af medlemmernes og observatørernes respektive nationale lovgivninger og af internationale aftaler, som medlemmerne og observatørerne har indgået.

4.   Bestemmelserne i disse vedtægter og i de interne regler berører ikke de intellektuelle ejendomsrettigheder, der ejes af medlemmer og observatører.

5.   Politikken og bestemmelserne for IPR vedtages og godkendes af medlemmerne af EU-SOLARIS ERIC på generalforsamlingen efter forslag fra den administrerende direktør og efter høring af det videnskabelige og tekniske udvalg og bestyrelsen for de nationale knudepunkter. IPR-bestemmelserne fastsætter EU-SOLARIS ERIC’s regler for identifikation, beskyttelse, forvaltning og vedligeholdelse af EU-SOLARIS ERIC’s intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder adgangen til disse rettigheder.

6.   Bestyrelsen for de nationale knudepunkter kan anbefale den administrerende direktør at indgå aftaler med de nationale infrastrukturcentre og konsortier vedrørende EU-SOLARIS ERIC’s forskningsinfrastruktur for at sikre, at sådanne enheder og tredjeparter har adgang til den videnskabelige viden, der hører under EU-SOLARIS ERIC’s forskningsinfrastruktur.

Artikel 11

Ansættelsespolitik

1.   EU-SOLARIS ERIC overholder principperne om lighed og ikke-forskelsbehandling.

2.   Derfor skal EU-SOLARIS ERIC i sin ansættelsespolitik tilbyde lige muligheder og afholde sig fra at forskelsbehandle personer på grundlag af køn, etnicitet, tro, ideologi, handicap, seksuel orientering eller andre kriterier, der anses for at være diskriminerende i henhold til fællesskabsretten.

3.   Den administrerende direktør kan foreslå ændringer af de interne ansættelsesbestemmelser, hvilket altid kræver generalforsamlingens godkendelse.

Artikel 12

Indkøbspolitik

1.   EU-SOLARIS ERIC anvender i forbindelse med indkøb en retfærdig og ikkediskriminerende behandling af alle tilbudsgivere, vareudbydere og tjenesteudbydere. EU-SOLARIS ERIC’s indkøbspolitik følger principperne om gennemsigtighed, ikkediskrimination og konkurrence.

2.   Den administrerende direktør fastlægger detaljerede interne regler og kriterier for at sikre gennemsigtighed, lighed og ikkediskrimination i forbindelse med tildeling af kontrakter. Disse regler skal godkendes af generalforsamlingen.

3.   Den administrerende direktør er ansvarlig for alle EU-SOLARIS ERIC’s indkøb. Med henblik herpå overholder den administrerende direktør de nationale og europæiske udbudsregler, der er gældende på det pågældende tidspunkt. Alle modtagne bud skal offentliggøres på EU-SOLARIS ERIC’s websted. Beslutninger om tildeling af kontrakter offentliggøres sammen med fuldstændige begrundelser.

Artikel 13

Datapolitik

1.   Open Source- og Open Access-principperne skal foretrækkes i overensstemmelse med FAIR-principperne (søgbarhed, tilgængelighed, interoperabilitet og anvendelighed).

2.   EU-SOLARIS ERIC udstikker retningslinjer (bl.a. på dets websted) for forskere for at sikre, at forskning, som er udført ved hjælp af materiale, der stilles til rådighed via EU-SOLARIS ERIC, udføres under overholdelse af dataejernes rettigheder og det enkelte menneskes ret til privatliv.

3.   EU-SOLARIS ERIC sikrer, at brugerne accepterer gældende adgangsvilkår og -betingelser, samt at der er indført passende sikkerhedsforanstaltninger for intern opbevaring og håndtering.

4.   EU-SOLARIS ERIC fastlægger ordninger for undersøgelse af påståede overtrædelser af sikkerheden og fortroligheden i forbindelse med forskningsdata.

5.   Den administrerende direktør forelægger med henblik på generalforsamlingens godkendelse de interne regler for datapolitik med hensyn til brugere af EU-SOLARIS ERIC’s infrastruktur, de nationale knudepunkter og tredjeparter såsom universiteter, forskningscentre og industrien, uden at dette berører eksisterende intellektuelle ejendomsrettigheder.

KAPITEL II

MEDLEMMER OG OBSERVATØRER

Artikel 14

Medlemmer og observatører

1.   Følgende enheder kan blive medlemmer eller observatører i EU-SOLARIS ERIC:

a)

EU-medlemsstaterne

b)

associerede lande som defineret i ERIC-forordningen

c)

andre tredjelande end de associerede lande

d)

mellemstatslige organisationer.

2.   Observatører må højst optages for en periode på to år, medmindre generalforsamlingen aftaler en forlængelse.

3.   De lande, der er opført i bilag I til disse vedtægter, er EU-SOLARIS ERIC’s medlemmer og observatører.

Artikel 15

Repræsentation af medlemmer og observatører

1.   Hvert medlem eller hver observatør repræsenteres på generalforsamlingen af op til to repræsentanter, som udøver hvert medlems eller hver observatørs rettigheder og forpligtelser på de betingelser, der er fastsat i disse vedtægter. Den repræsentant, der udøver medlemmets stemmeret, skal behørigt identificeres. Nationale eller regionale offentlige institutioner eller private enheder, der udfører en offentlig tjeneste, kan være repræsentanter for medlemmerne og observatørerne.

2.   Hvert medlem eller hver observatør underretter den administrerende direktør om og angiver officielt, hvilket eller hvilke organer der repræsenterer medlemmet/observatøren i EU-SOLARIS ERIC.

3.   Den administrerende direktør skal via officielle kanaler underrettes af det pågældende medlem eller den pågældende observatør om enhver ændring af de officielle repræsentanter.

Artikel 16

Medlemmernes og observatørernes rettigheder

1.   Følgende udgør rettighederne for EU-SOLARIS ERIC's medlemmer, uden at dette berører udviklingen heraf i andre bestemmelser i disse vedtægter. Hvert medlem har:

a)

én stemme i henhold til bestemmelserne i artikel 26 i disse vedtægter, når Den Europæiske Unions medlemsstater og de associerede lande ikke tilsammen har flertallet af stemmerettighederne

b)

ret til at deltage i generalforsamlingens møder

c)

stemmeret i forbindelse med generalforsamlingens procedurer for vedtagelse af beslutninger som fastsat i disse vedtægter

d)

ret til at lade sig repræsentere af et andet medlem på generalforsamlingens møder

e)

ret til at udpege repræsentanter som fastsat i disse vedtægter

f)

ret til at foreslå og vælge medlemmerne af EU-SOLARIS ERIC’s organer

g)

ret til information med henblik på korrekt overvågning af udviklingen i EU-SOLARIS ERIC

h)

ret til at anfægte beslutninger, der er vedtaget af EU-SOLARIS ERIC’s styrende organer, når sådanne beslutninger er vedtaget i strid med gældende ret, disse vedtægter eller andre interne regler, i henhold til hvilke de er udarbejdet. Denne ret udøves inden for tre måneder efter datoen for vedtagelsen af beslutningen

i)

ret til at yde frivillige bidrag ud over de obligatoriske bidrag (i naturalier eller kontanter) til fordel for EU-SOLARIS ERIC

j)

ret til at deltage aktivt i de handlinger og arrangementer, som EU-SOLARIS ERIC organiserer eller deltager i

k)

tilbagetrækningsret på de betingelser, der er fastsat i artikel 19 i disse vedtægter

l)

ret til at modtage den likvidationskvote, der kan svare hertil som følge af EU-SOLARIS ERIC’s afvikling og likvidation.

2.   Følgende udgør rettighederne for EU-SOLARIS ERIC's observatører, uden at dette berører udviklingen heraf i andre bestemmelser i disse vedtægter:

a)

ret til at deltage i, men ikke stemme, på generalforsamlingens møder

b)

ret til at udpege op til to repræsentanter til generalforsamlingen på de betingelser, der er fastsat i disse vedtægter

c)

ret til at yde frivillige bidrag til EU-SOLARIS ERIC

d)

ret til at trække sig tilbage på de betingelser, der er fastsat i artikel 19 i disse vedtægter.

Artikel 17

Medlemmernes og observatørernes forpligtelser

1.   Forpligtelser, der påhviler medlemmerne af EU-SOLARIS ERIC:

a)

hvert år at betale det finansielle bidrag for hvert medlem i henhold til bestemmelserne i disse vedtægter

b)

at udpege op til to repræsentanter, således at det pågældende medlem kan blive repræsenteret på generalforsamlingen

c)

at give deres repræsentanter fuldmagt til at stemme på de møder, der afholdes af EU-SOLARIS ERIC’s generalforsamling, og som er bindende for hvert medlem med hensyn til beslutninger og afstemninger

d)

at fremme og lette adgangen for deres forskersamfund til EU-SOLARIS ERIC’s tjenester og infrastruktur på de betingelser, der er fastsat i disse vedtægter og andre interne regler, i henhold til hvilke de er udarbejdet

e)

at beskytte og korrekt anvende de intellektuelle ejendomsrettigheder, der genereres inden for rammerne af EU-SOLARIS ERIC i henhold til dets IPR-politik

f)

at bevare fortroligheden af de oplysninger, som medlemmerne og deres forskningscentre kan få adgang til, når de udvekslede oplysninger erklæres fortrolige eller som interne oplysninger.

2.   Desuden træffer hvert medlem inden for rammerne af de disponible midler de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at:

a)

fremme et samarbejdsklima og styrke forbindelserne mellem EU-SOLARIS ERIC og dets forskellige interessegrupper såsom forskersamfundet, industrien og samfundet

b)

fremme EU-SOLARIS ERIC som en forskningsinfrastruktur i sektoren.

c)

samarbejde og deltage i de forskellige arrangementer og kommunikations- og reklameaktiviteter, som EU-SOLARIS ERIC organiserer.

3.   Forpligtelser, der påhviler observatørerne i EU-SOLARIS ERIC:

a)

at udpege op til to repræsentanter, således at den pågældende observatør kan deltage i generalforsamlingen

b)

at fremme og lette adgangen for deres forskersamfund til EU-SOLARIS ERIC’s tjenester og infrastruktur på de betingelser, der er fastsat i disse vedtægter og andre interne regler, i henhold til hvilke de er udarbejdet

c)

at bevare fortroligheden af de oplysninger, som observatørerne og deres forskningscentre kan få adgang til, når de udvekslede oplysninger erklæres fortrolige eller som interne oplysninger.

4.   Desuden træffer hver observatør inden for rammerne af de disponible midler de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at:

a)

fremme et samarbejdsklima og styrke forbindelserne mellem EU-SOLARIS ERIC og dets forskellige interessegrupper såsom forskersamfundet, industrien og samfundet

b)

samarbejde og deltage i de forskellige arrangementer og kommunikations- og reklameaktiviteter, som EU-SOLARIS ERIC organiserer

c)

fremme EU-SOLARIS ERIC som en forskningsinfrastruktur i sektoren.

Artikel 18

Optagelse af nye medlemmer og observatører

1.   De enheder, der opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 14 i disse vedtægter, kan tilslutte sig EU-SOLARIS ERIC som nye medlemmer eller observatører.

2.   Proceduren indledes efter anmodning fra ansøgeren ved fremsendelse af et brev til den administrerende direktør.

3.   Den administrerende direktør forelægger medlemmerne alle oplysninger og al dokumentation, som ansøgeren har fremlagt, og som ansøgeren eventuelt skal supplere eller præcisere.

4.   Hvis ansøgeren nægter at fremlægge sådanne oplysninger eller sådan dokumentation eller uberettiget forsinker indgivelsen heraf, skal dette forstås som et afkald på ansøgerens ansøgning om at blive medlem af EU-SOLARIS ERIC.

5.   Når informationsproceduren er afsluttet, træffer generalforsamlingen med enstemmighed afgørelse om, hvorvidt ansøgerens ansøgning om at blive medlem eller observatør er blevet godkendt.

Artikel 19

Frivillig udtrædelse af medlemmer og observatører

1.   For et medlem skal en anmodning om udtrædelse indgives mindst 12 måneder forud for den påtænkte udtrædelse. En sådan udtrædelse får først virkning ved udgangen af et regnskabsår.

2.   Når der er gået to år fra deres optagelse i EU-SOLARIS ERIC, kan observatører udtræde ved udgangen af et regnskabsår efter en anmodning indgivet 12 måneder før udtrædelsen.

3.   Medlemmerne og observatørerne skal opfylde finansielle og andre forpligtelser, inden deres udtrædelse kan træde i kraft.

Artikel 20

Opsigelse af medlemmer og observatører

1.   Manglende overholdelse af en af følgende forpligtelser er god grund til at opsige medlemmer eller observatører:

a)

manglende betaling af de årlige finansielle bidrag eller gentagne og uberettigede forsinkelser i betalingen af de pågældende årlige finansielle bidrag

b)

enhver anden misligholdelse af forpligtelserne i henhold til disse vedtægter, der påvirker opfyldelsen af EU-SOLARIS ERIC’s formål og mål.

2.   På anmodning af den administrerende direktør eller medlemmer, der repræsenterer en tredjedel (1/3) af EU-SOLARIS ERIC’s stemmerettigheder, skal generalforsamlingen udtale sig om udelukkelsen af det medlem eller den observatør, der angiveligt har overtrådt reglerne.

3.   Generalforsamlingen træffer afgørelse om, hvorvidt det pågældende medlem eller den pågældende observatør skal udelukkes, i overensstemmelse med den flertalsordning, der er fastsat i disse vedtægter.

4.   Under alle omstændigheder skal adgangen til retsmidler, høring og forsvar sikres for det medlem eller den observatør, der angiveligt har overtrådt reglerne, inden generalforsamlingen træffer den tilsvarende beslutning.

5.   Uanset bestemmelserne i de foregående afsnit ophører ethvert medlem eller enhver observatør i EU-SOLARIS ERIC straks og automatisk med at have denne status, hvis de betingelser, der er fastsat i artikel 5 i disse vedtægter, ikke længere er opfyldt.

6.   Opsigelsen vil under ingen omstændigheder give det udelukkede medlem eller den udelukkede observatør ret til skadeserstatning på de betingelser, der er fastsat i de regler, der gælder for EU-SOLARIS ERIC.

Artikel 21

Suspension af medlemmers og observatørers rettigheder

1.   Uanset bestemmelserne i den foregående artikel og af samme årsager kan generalforsamlingen med det flertal, der er fastsat i vedtægterne, beslutte at suspendere stemmerettighederne for medlemmerne, deres repræsentanter og alle andre personer, som de har udpeget i EU-SOLARIS ERIC’s forskellige styrende og rådgivende organer.

2.   For så vidt angår observatører består suspensionen i at fratage observatørerne, deres repræsentanter og alle andre personer, som de har udpeget, deres ret til at deltage i møderne i EU-SOLARIS ERIC’s forskellige styrende og rådgivende organer.

3.   Suspensionen af medlemmet eller observatøren medfører også suspension af de rettigheder, der i henhold til disse vedtægter tildeles det pågældende medlems og/eller den pågældende observatørs brugergrupper, for så vidt angår anvendelse af de tjenester, der tilbydes af EU-SOLARIS ERIC, og adgang til de infrastrukturer, der drives af EU-SOLARIS ERIC. Som følge heraf, og så længe suspensionen af medlemmet og/eller observatøren varer ved, skal deres respektive videnskabelige og industrielle samfunds adgang til EU-SOLARIS ERIC’s tjenester og infrastrukturer være de samme som dem, der tilbydes tredjeparter uden for EU-SOLARIS ERIC.

4.   Med samme flertal kan generalforsamlingen beslutte at ophæve suspensionen, efter at den administrerende direktør har kontrolleret, at det suspenderede medlem eller den suspenderede observatør har afhjulpet de overtrædelser, der gav anledning til en sådan suspension.

5.   Under alle omstændigheder skal adgangen til retsmidler, høring og forsvar sikres for det medlem eller den observatør, der angiveligt har overtrådt reglerne, inden generalforsamlingen træffer den tilsvarende beslutning.

6.   Suspensionen af det pågældende medlem eller den pågældende observatør er ikke til hinder for, at generalforsamlingen endeligt beslutter at opsige medlemmet eller observatøren på de betingelser, der er fastsat i artikel 20 ovenfor.

7.   Suspensionen vil under ingen omstændigheder give det suspenderede medlem eller den suspenderede observatør ret til skadeserstatning på de betingelser, der er fastsat i de regler, der gælder for EU-SOLARIS ERIC.

KAPITEL III

FORVALTNING AF EU-SOLARIS ERIC

Artikel 22

EU-SOLARIS ERIC’s styrende organer

1.   ERIC ledes og administreres af generalforsamlingen, som består af repræsentanter for EU-SOLARIS ERIC’s medlemmer og observatører.

2.   Den administrerende direktør er EU-SOLARIS ERIC’s øverste leder og retlige repræsentant og udnævnes af generalforsamlingen.

Artikel 23

EU-SOLARIS ERIC’s rådgivende organer og støtteudvalg

1.   EU-SOLARIS ERIC's styrende organer bistås af mindst følgende rådgivende organer:

a)

det videnskabelige og tekniske udvalg, der bistår generalforsamlingen

b)

bestyrelsen for de nationale knudepunkter, der støtter den administrerende direktør.

2.   Det er muligt at oprette andre rådgivende organer, enten permanent eller for et specifikt projekt eller emne, ved en beslutning vedtaget af generalforsamlingen med tilsvarende flertal.

Artikel 24

Generalforsamlingens rolle

Generalforsamlingen er EU-SOLARIS ERIC’s øverste ledelsesorgan, der træffer afgørelse om de spørgsmål, der er nødvendige for at opfylde EU-SOLARIS ERIC’s formål og mål, og også om alle spørgsmål, der specifikt er forbeholdt generalforsamlingen i disse vedtægter.

Artikel 25

Generalforsamlingens funktionsmåde

1.   Medmindre det udtrykkeligt er fastsat i disse vedtægter, er reglerne for generalforsamlingens funktion underlagt de interne regler, der specifikt er fastsat for generalforsamlingen.

2.   Generalforsamlingen vælger med kvalificeret flertal en formand og en næstformand blandt medlemmernes delegationer. Næstformanden afløser formanden i dennes fravær og i tilfælde af interessekonflikter. Formanden og næstformanden vælges for en periode på højst tre år. De kan genvælges én gang for endnu en periode på højst tre år.

3.   Generalforsamlingens møder er enten ordinære eller ekstraordinære møder. Der afholdes ordinære møder mindst to gange om året på tidspunkter af året, som aftales i den interne forretningsorden, og et af disse møder skal finde sted senest to måneder efter, at årsregnskaberne for det foregående regnskabsår er sendt til medlemmerne. Alle andre møder er ekstraordinære.

4.   Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvis to tredjedele (2/3) af medlemmerne er til stede eller formelt repræsenteret på mødet.

5.   Formanden for generalforsamlingen kan efter at have givet medlemmerne en frist på mindst 14 dage indkalde til ekstraordinære møder når som helst, eller hvis vedkommende skriftligt modtager en sådan anmodning fra den administrerende direktør eller fra mindst en fjerdedel (1/4) af medlemmerne.

6.   Generalforsamlingen vedtager på sit andet møde den strategiske plan, som udarbejdes af den administrerende direktør i samråd med det videnskabelige og tekniske udvalg og bestyrelsen for de nationale knudepunkter. Den strategiske plan skal fastlægge den overordnede videnskabelige strategi for EU-SOLARIS ERIC. Generalforsamlingen vedtager halvårlige ajourføringer af den strategiske plan.

Artikel 26

Generalforsamlingens vedtagelse af beslutninger

1.   I henhold til ERIC-forordningen skal medlemsstaterne i Den Europæiske Union og de associerede lande i fællesskab som minimum have flertallet af stemmerettighederne på generalforsamlingen. Hvis mindre end halvdelen af medlemmerne af EU-SOLARIS ERIC er medlemmer af Den Europæiske Union eller associerede lande, bevarer de derfor i fællesskab 51 % af stemmerne, og hver medlemsstat i Den Europæiske Union eller et associeret land har samme deltagelseskvote i disse 51 % af stemmerne. Resten af stemmerne fordeles ligeligt mellem alle de øvrige medlemmer.

2.   Generalforsamlingen bestræber sig på at opnå enighed om alle beslutninger. Opnås der ikke enighed, vedtages beslutningerne med simpelt flertal af de tilstedeværende eller repræsenterede medlemmers stemmer, medmindre andet er angivet i de følgende stykker i denne artikel.

3.   Uanset ovenstående bør følgende beslutninger vedtages med absolut flertal blandt medlemmerne af EU-SOLARIS ERIC:

a)

suspension af et medlems eller observatørs rettigheder og ophævelse af denne suspension

b)

oprettelse, ændring eller afskaffelse af andre rådgivende organer for EU-SOLARIS ERIC end dem, der er omhandlet i artikel 23

c)

fastsættelse af antallet af medlemmer, udnævnelse og afskedigelse af medlemmerne af det videnskabelige og tekniske udvalg

d)

godkendelse af udpegelsen af EU-SOLARIS ERIC’s revisor

e)

godkendelse af EU-SOLARIS ERIC’s arbejdsplan for hvert år

f)

godkendelse af årsberetningen om den administrerende direktørs budget og økonomiske forvaltning

g)

godkendelse af årsrapporten om EU-SOLARIS ERIC’s aktiviteter, der skal forelægges Europa-Kommissionen.

4.   Desuden bør følgende beslutninger vedtages med et kvalificeret flertal på to tredjedele (2/3) af medlemmerne af EU-SOLARIS ERIC:

a)

indlemmelse, forlængelse eller opsigelse af observatører

b)

godkendelse af EU-SOLARIS ERIC’s budget for hvert regnskabsår

c)

godkendelse af årsregnskabet for hvert regnskabsår og den administrerende direktørs enhedsledelse

d)

udnævnelse og afskedigelse af den administrerende direktør og fastsættelse af dennes eventuelle årlige løn

e)

godkendelse eller ændring af generalforsamlingens interne regler

f)

afvikling af EU-SOLARIS ERIC og godkendelse af dets endelige likvidationsbalance.

g)

godkendelse af ERIC-politikkerne

5.   Der kræves enstemmighed for at vedtage følgende beslutninger på generalforsamlingen:

a)

indlemmelse eller udelukkelse af medlemmer

b)

godkendelse og ændring af medlemmernes og observatørernes årlige finansielle bidrag

c)

godkendelse af forretningsplan og strategiplan udarbejdet af den administrerende direktør

d)

ændringer af vedtægterne.

6.   Generalforsamlingen kan til enhver tid træffe afgørelse om afskedigelse af den administrerende direktør og følgelig om udnævnelse af en stedfortræder til at besætte den ledige stilling, uden at dette punkt udtrykkeligt er opført på dagsordenen for mødet.

Artikel 27

Generalforsamlingens vedtagelse af beslutninger, der berører et medlem

1.   Intet medlem kan udøve sin stemmeret i tilfælde af vedtagelse af en beslutning, der har til formål at udelukke medlemmet fra EU-SOLARIS ERIC, fritage det for en forpligtelse eller give det en rettighed.

2.   Stemmerettighederne for det relevante medlem trækkes i henhold til bestemmelserne i disse vedtægter fra det samlede antal stemmer, der kan tilskrives alle EU-SOLARIS ERIC’s medlemmer, med henblik på at beregne det stemmeflertal, der kræves i hvert enkelt tilfælde.

Artikel 28

Administrerende direktør

1.   Den administrerende direktør er EU-SOLARIS ERIC’s øverste leder og retlige repræsentant.

2.   Bortset fra de opgaver og spørgsmål, der udtrykkeligt er tillagt et andet organ i disse vedtægter, er den administrerende direktør ansvarlig for den daglige drift af EU-SOLARIS ERIC og for gennemførelsen af de beslutninger, der vedtages af generalforsamlingen.

3.   Den administrerende direktørs repræsentation omfatter alle de handlinger, der er omhandlet i artikel 2 i disse vedtægter. Med hensyn til pligter og beføjelser samt EU-SOLARIS ERIC's repræsentation over for tredjeparter vil den administrerende direktør i og uden for retten være ansvarlig for følgende opgaver:

a)

at udarbejde årsregnskabet

b)

at udarbejde budgettet for hvert regnskabsår

c)

at udarbejde arbejdsplanen for hvert år

d)

at udarbejde årsrapporten om EU-SOLARIS ERIC’s aktiviteter, som skal forelægges Europa-Kommissionen

e)

at udarbejde forretningsplanen og den strategiske plan samt eventuelle ændringer heraf, som skal godkendes af generalforsamlingen

f)

at foreslå udnævnelse og afskedigelse af medlemmerne af udvalgene i EU-SOLARIS ERIC, som skal behandles af generalforsamlingen

g)

at fremsætte forslag til generalforsamlingen om nye finansielle bidrag fra medlemmerne

h)

at foreslå optagelse og opsigelse af medlemmer og, hvis det er relevant, observatører

i)

at foreslå ændring af vedtægterne og, hvis det er relevant, af de interne regler for generalforsamlingen og bestyrelsen for de nationale knudepunkter

j)

at føre et ajourført register over repræsentanterne for EU-SOLARIS ERIC’s medlemmer og observatører

k)

at foreslå afvikling og likvidation af EU-SOLARIS ERIC og foreslå en procedure til gennemførelse heraf, medmindre det udtrykkeligt er fastsat i vedtægterne

l)

at støtte generalforsamlingen med sekretariatet.

Artikel 29

Udnævnelse af den administrerende direktør og dennes mandatperiode

1.   Den administrerende direktør udnævnes og afskediges af generalforsamlingen med det flertal, der er fastsat i disse vedtægter.

2.   Den administrerende direktør beklæder stillingen i en periode på fem år og kan genvælges én gang.

Artikel 30

Det videnskabelige og tekniske udvalg

1.   Der nedsættes et videnskabeligt og teknisk udvalg (STC), idet generalforsamlingen er ansvarlig for at fastsætte antallet af medlemmer af STC og for at udpege og afskedige dets medlemmer og godkende dets interne regler, alt sammen i beslutninger, der vedtages med absolut flertal.

2.   Det videnskabelige og tekniske udvalg har følgende opgaver:

a)

at føre tilsyn med enhver rapport udarbejdet af den administrerende direktør og dennes kontor om tekniske og videnskabelige spørgsmål af interesse for EU-SOLARIS ERIC, for forskersamfundet, for industrien og for samfundet generelt inden for rammerne af CSP/STE-teknologier

b)

regelmæssigt at foretage en videnskabelig evaluering af EU-SOLARIS ERIC’s aktiviteter

c)

regelmæssigt at informere om EU-SOLARIS ERIC’s udvikling ud fra et teknisk og videnskabeligt perspektiv og rapportere direkte til generalforsamlingen

d)

at fremsætte forslag til reparation, renovering eller forbedringer, som det finder hensigtsmæssige, til den administrerende direktør, som skal analyseres af generalforsamlingen.

Artikel 31

Bestyrelsen for de nationale knudepunkter

1.   Bestyrelsen for de nationale knudepunkter består af en repræsentant for hvert nationalt knudepunkt, der udpeges af medlemmet.

2.   Bestyrelsen for de nationale knudepunkter støtter og bistår den administrerende direktør med at koordinere anvendelsen af de strategier, der er godkendt af generalforsamlingen, på teknisk og videnskabeligt plan og føre tilsyn med de nationale videnskabelige aktiviteter i forbindelse med EU-SOLARIS ERIC og den bør i samarbejde med den administrerende direktør opretholde sammenhængen i EU-SOLARIS-aktiviteterne og samarbejdet mellem alle de involverede CSP/STE-forskningscentre.

3.   Den administrerende direktør leder møderne i bestyrelsen for de nationale knudepunkter, men uden stemmeret.

4.   Bestyrelsen for de nationale knudepunkter opererer i overensstemmelse med de mandater, der er fastsat i bestyrelsen for de nationale knudepunkters interne regler.

5.   Med forbehold af det kontraktlige indhold af de samarbejdsaftaler, der er indgået mellem EU-SOLARIS ERIC og de forskellige forskningscentre, har bestyrelsen for de nationale knudepunkter en støttende rolle uden udøvende beføjelser over for den administrerende direktør.

KAPITEL IV

ØKONOMISK ORDNING

Artikel 32

EU-SOLARIS ERIC’s ressourcer

1.   EU-SOLARIS ERIC's ressourcer til udvikling af dets formål, mål og aktiviteter består af:

a)

medlemmernes årlige finansielle bidrag (kontingentet)

b)

frivillige bidrag fra medlemmer, observatører og tredjeparter, både offentlige og private enheder

c)

nationale og internationale tilskudsprogrammer og offentlig støtte, som EU-SOLARIS ERIC kan ansøge om

d)

indtægterne fra de begrænsede økonomiske aktiviteter, som EU-SOLARIS ERIC udøver

e)

eventuelle andre indtægter, såsom donationer, som vedtages af generalforsamlingen.

Artikel 33

Medlemmernes obligatoriske finansielle bidrag

1.   Hvert medlem bidrager til EU-SOLARIS ERIC’s årlige budget gennem et årligt kontingent. Hvert medlems årlige bidrag skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i tabellen i bilag II.

2.   Det årlige kontingent vil være det samme for alle medlemmer. Kriterierne for fastsættelse af medlemmernes obligatoriske finansielle bidrag kan kun ændres ved en beslutning, der vedtages enstemmigt af generalforsamlingen.

3.   Enhver ændring af bilag II træder først i kraft den 1. januar i det år, der følger efter det år, hvor ændringen godkendes af generalforsamlingen.

4.   Medlemmernes finansielle bidrag ydes kontant og i euro. I særlige tilfælde kan generalforsamlingen overveje og godkende anvendelsen af bidrag i naturalier.

5.   For bidrag i naturalier indgås en specifik aftale, der fastsætter betingelserne for bidraget, mellem EU-SOLARIS ERIC og det pågældende medlem, som skal godkendes af generalforsamlingen med det flertal, der er fastsat med henblik herpå i disse vedtægter.

Artikel 34

Frivillige bidrag til EU-SOLARIS ERIC

EU-SOLARIS ERIC’s medlemmer og observatører og andre tredjeparter kan til enhver tid yde frivillige bidrag til EU-SOLARIS ERIC.

Artikel 35

Budget og arbejdsplan

1.   Inden for de to (2) måneder umiddelbart forud for hvert regnskabsårs afslutning forelægger den administrerende direktør generalforsamlingen EU-SOLARIS ERIC’s budget og arbejdsplan for det følgende år.

2.   Budgettet udarbejdes, gennemføres og gøres til genstand for regnskabsaflæggelse i overensstemmelse med princippet om gennemsigtighed.

3.   Alle EU-SOLARIS ERIC’s indtægts- og udgiftsposter registreres i budgettet, hvor indtægter og udgifter nødvendigvis bør balancere.

4.   Arbejdsplanen udarbejdes i overensstemmelse med EU-SOLARIS ERIC’s budget og mål.

5.   Ved udarbejdelsen af arbejdsplanen benytter den administrerende direktør sig af bistand og rådgivning fra det videnskabelige og tekniske udvalg og fra bestyrelsen for de nationale knudepunkter. Med henblik herpå deltager formændene for det videnskabelige og tekniske udvalg og bestyrelsen for de nationale knudepunkter efter indbydelse fra den administrerende direktør i det generalforsamlingsmøde, hvor arbejdsplanen bør godkendes.

6.   Det årlige budget og arbejdsplanen for hvert regnskabsår godkendes af generalforsamlingen på de betingelser, der er fastsat i dens egen regler.

Artikel 36

Regnskabsår

1.   EU-SOLARIS ERIC’s regnskabsår begynder den 1. januar og slutter den 31. december hvert år.

2.   Som en undtagelse begynder det første regnskabsår den dag, hvor Europa-Kommissionens beslutning om oprettelse af EU-SOLARIS ERIC træder i kraft, og det slutter den 31. december samme år.

Artikel 37

Regnskaber

1.   Med støtte fra de berørte administrative organer er den administrerende direktør ansvarlig for den almindelige bogføring i EU-SOLARIS ERIC i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og med forbehold af de regnskabsregler, der gælder i den stat, hvor EU-SOLARIS ERIC har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

2.   Under alle omstændigheder føres EU-SOLARIS ERIC’s regnskaber ved, at indtægter og udgifter hidrørende fra dets økonomiske aktiviteter registreres i et særskilt register.

3.   På grundlag af de regnskabsoplysninger, som den administrerende direktør udarbejder senest tre (3) måneder efter hvert regnskabsårs afslutning, udarbejder han/hun årsregnskabet i overensstemmelse med princippet om gennemsigtighed for det pågældende regnskabsår, således at det, når det er verificeret af EU-SOLARIS ERIC’s revisor, kan forelægges og i givet fald godkendes af generalforsamlingen.

4.   Desuden udarbejder den administrerende direktør en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret, hvori der henvises til årsregnskabet.

5.   Både årsregnskabet og beretningen om budgetforvaltningen stilles til rådighed for generalforsamlingen senest ti (10) dage efter den dato, hvor EU-SOLARIS ERIC’s revisor fremlægger revisionsberetningen, som også stilles til rådighed for medlemmerne.

6.   Senest seks (6) måneder efter udgangen af det pågældende regnskabsår gennemgår og godkender generalforsamlingen, hvis det er relevant og gennem den flertalsordning, der er fastsat i disse vedtægter, EU-SOLARIS ERIC’s årsregnskab, en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning og årsberetningen om ERIC’s aktiviteter, jf. artikel 40, som er udarbejdet af den administrerende direktør.

7.   Når ovennævnte dokumenter er godkendt, forelægges de for Europa-Kommissionen og de relevante offentlige myndigheder og gøres tilgængelige på EU-SOLARIS ERIC’s websted.

8.   Ethvert emne, der ikke er omhandlet i disse vedtægter og de regler, i henhold til hvilke de er udarbejdet, er omfattet af bestemmelserne om udarbejdelse, indgivelse, revision og offentliggørelse af regnskaber i den nationale lovgivning i den stat, hvor EU-SOLARIS ERIC har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

Artikel 38

Intern kontrol

1.   Den administrerende direktør varetager den finansielle og budgetmæssige kontrol af EU-SOLARIS ved at gennemgå EU-SOLARIS ERIC’s regnskaber og økonomiske og budgetmæssige dokumentation og informerer generalforsamlingen herom i overensstemmelse med dennes opgaver.

2.   Desuden samarbejder og bistår den administrerende direktør EU-SOLARIS ERIC’s revisor, hvis det er nødvendigt for en korrekt udførelse af dennes opgaver.

Artikel 39

Revision

1.   EU-SOLARIS ERIC er forpligtet til at lade sit årsregnskab revidere af en revisor.

2.   Revisionsberetningen stilles til rådighed for medlemmerne, når årsregnskabet for regnskabsåret er godkendt, og forelægges hvert år Europa-Kommissionen på de betingelser, der er fastsat i disse vedtægter og i ERIC-forordningen.

KAPITEL V

RAPPORTERING TIL EUROPA-KOMMISSIONEN

Artikel 40

Overvågningsaktiviteter

1.   Hvert år udarbejder den administrerende direktør en årsrapport om EU-SOLARIS ERIC’s aktiviteter, hvori denne navnlig redegør for de videnskabelige, operative og finansielle aspekter af EU-SOLARIS ERIC’s aktiviteter.

2.   Ved udarbejdelsen af en sådan årsrapport benytter den administrerende direktør sig af bistand og rådgivning fra det videnskabelige og tekniske udvalg og bestyrelsen for de nationale knudepunkter.

3.   Rapporten godkendes af generalforsamlingen med det flertal, der er fastsat i disse vedtægter, og forelægges for Kommissionen og de relevante offentlige myndigheder senest seks (6) måneder efter udgangen af det regnskabsår, som rapporten vedrører.

4.   Ud over årsrapporten sender den administrerende direktør Kommissionen alle oplysninger om omstændigheder, der kan bringe udførelsen af EU-SOLARIS’ opgaver i alvorlig fare.

5.   Årsrapporten om EU-SOLARIS ERIC’s aktiviteter skal være offentligt tilgængelig og gøres tilgængelig for brugerne på EU-SOLARIS ERIC’s websted.

KAPITEL VI

SKATTEFRITAGELSER

Artikel 41

Skattefritagelser

1.   Momsfritagelse på grundlag af artikel 143, stk. 1, litra g), og artikel 151, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF og i henhold til artikel 50 og 51 i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 er begrænset til indkøb foretaget af EU-SOLARIS ERIC og dets medlemmer til EU-SOLARIS ERIC’s officielle og eksklusive brug, forudsat at sådanne indkøb alene foretages til EU-SOLARIS ERIC’s ikkeøkonomiske aktiviteter i overensstemmelse med dets aktiviteter. Momsfritagelse er begrænset til indkøb på over 250 EUR.

2.   Fritagelser for punktafgifter på grundlag af artikel 11 i Rådets direktiv 2020/262/EF skal begrænses til EU-SOLARIS ERIC’s indkøb til officiel og eksklusiv brug for EU-SOLARIS ERIC, forudsat at sådanne indkøb alene foretages til EU-SOLARIS ERIC’s ikkeøkonomiske aktiviteter i overensstemmelse med dets aktiviteter, og at indkøbet er på over 250 EUR.

3.   De omkostninger, som EU-SOLARIS ERIC og dets medlemmer afholder i forbindelse med konferencer, seminarer og møder med direkte tilknytning til EU-SOLARIS ERIC’s officielle aktiviteter, medtages også. Uanset ovenstående er rejseudgifter og -omkostninger ikke omfattet af skattefritagelser.

4.   EU-SOLARIS ERIC skal registrere omkostninger og indtægter i forbindelse med sine økonomiske aktiviteter særskilt og fakturere sådanne aktiviteter til markedsprisen eller, hvis markedsprisen ikke kan fastslås, til en pris, der dækker alle omkostninger plus en rimelig fortjeneste. Disse aktiviteter skal ikke være omfattet af momsfritagelse.

5.   Personalets indkøb er ikke omfattet af fritagelser.

KAPITEL VII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 42

Udarbejdelse af vedtægterne i henhold til lovgivningen

1.   Disse vedtægter udarbejdes på grundlag de forskellige interne regler for EU-SOLARIS ERIC’s styrende og rådgivende organer, som i givet fald godkendes af generalforsamlingen i henhold til bestemmelserne i disse vedtægter.

2.   I tilfælde af uoverensstemmelse mellem en eller flere af de interne regler og disse vedtægter har sidstnævnte forrang.

Artikel 43

Ændring af vedtægterne

1.   Ethvert forslag til ændring af vedtægterne godkendes enstemmigt af generalforsamlingen og forelægges Europa-Kommissionen i overensstemmelse med ERIC-forordningens artikel 11.

2.   Vedtægterne ajourføres af den administrerende direktør. Vedtægterne offentliggøres på EU-SOLARIS ERIC’s websted og på dets vedtægtsmæssige hjemsted.

Artikel 44

Lovvalg

1.   EU-SOLARIS ERIC's interne drift er underlagt følgende regler i den nedenfor anførte prioritetsrækkefølge:

a)

fællesskabsrettens bestemmelser, navnlig ERIC-forordningen, Europa-Kommissionens beslutning om at oprette EU-SOLARIS ERIC og, hvis det er relevant, beslutningerne om at ændre EU-SOLARIS ERIC’s vedtægter

b)

ethvert emne, der ikke eller kun delvis er reguleret af de nævnte fællesskabsregler, er omfattet af loven i det land, der fungerer som værtsland

c)

disse vedtægter og eventuelle andre interne regler, der gennemfører vedtægterne eller i henhold til hvilke vedtægterne er udarbejdet.

Artikel 45

Tvistbilæggelse og jurisdiktion

1.   Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at afgøre de retssager, der måtte opstå mellem EU-SOLARIS ERIC og dets medlemmer og/eller observatører, mellem medlemmerne og/eller observatørerne selv, forudsat at de udspringer af deres deltagelse i EU-SOLARIS ERIC, og af eventuelle retssager, som Den Europæiske Union er part i.

2.   Med hensyn til de retssager, der måtte opstå mellem EU-SOLARIS ERIC og tredjeparter, gælder følgende jurisdiktion:

a)

for det første den kompetence, der er fastlagt i fællesskabsretten og i mangel af udtrykkelig regulering i denne henseende

b)

den jurisdiktion, der er fastlagt i den lov, der finder anvendelse på værtslandet om jurisdiktion.

Artikel 46

Arbejdssprog

EU-SOLARIS ERIC’s arbejdssprog er engelsk.


(1)  EUT L 206 af 8.8.2009, s. 1.


BILAG I

MEDLEMMER OG OBSERVATØRER

Medlemmer

Land eller mellemstatslig organisation

Repræsentant

Den Franske Republik

Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

Kongeriget Spanien

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)

Republikken Cypern

The Cyprus Institute (CyI)

Forbundsrepublikken Tyskland

Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt (DLR)

Observatører

Land eller mellemstatslig organisation

Repræsentant

Den Portugisiske Republik

Laboratorio Nacional de Energia e Geologia (LNEG)/Universidade de Évora


BILAG II

Finansielle bidrag fra EU-SOLARIS ERIC's medlemmer og observatører til den indledende budgetcyklus

 

År 1

År 2

År 3  (*1)

År 4

Den Franske Republik

20 000

20 000

20 000

20 000

Kongeriget Spanien  (*2)

20 000

20 000

20 000

20 000

Republikken Cypern

20 000

20 000

20 000

20 000

Forbundsrepublikken Tyskland

20 000

20 000

20 000

20 000


(*1)  Generalforsamlingen skal foretage en revision af det årlige kontingent i løbet af år 3.

(*2)  Værtspræmien beløber sig til 95 000 EUR/år. Dette er udførligt beskrevet i forretningsplanen.


BILAG III

DEFINITIONER

Ved »simpelt flertal« forstås et flertal på over halvdelen af stemmerne blandt de medlemmer, der er til stede eller formelt repræsenteret på mødet.

Ved »absolut flertal« forstås et flertal på mere end halvdelen af stemmerettighederne i konsortiet.

Ved »kvalificeret flertal« forstås et flertal på mere end 2/3 af konsortiets stemmerettigheder.

Beslutningsdygtighed: Mindst 2/3 (rundet op) af stemmerettighederne skal være til stede eller formelt repræsenteret på mødet.

Vedtægter: Nærværende vedtægter for EU-SOLARIS ERIC.

IPR: Intellektuelle ejendomsrettigheder i henhold til denne overskrift defineret i artikel 2 i konventionen om oprettelse af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret, undertegnet den 14. juli 1967.

Værtsmedlem: Det land, hvor EU-SOLARIS ERIC har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

Værtspræmie: Yderligere bidrag til ERIC fra værtsmedlemmet, enten i naturalier eller i kontanter.

Administrerende direktør: Den person, der af generalforsamlingen er udpeget til at varetage denne stilling.

Medlem: Ved »medlem« forstås medlem(mer) af EU-SOLARIS ERIC, som omhandlet i artikel 14 i vedtægterne.

Observatør: Ved »observatør(er)« forstås et ikkemedlem af EU-SOLARIS ERIC, som deltager i og bidrager til ERIC's aktiviteter som fastsat i artikel 14 i vedtægterne.

Nationale knudepunkter: Forskningscentre, ressourcer og tjenester, der er organiseret nationalt, ikke nødvendigvis som en enhed med retsevne, hos et medlem og drevet af juridiske enheder, hvor EU-SOLARIS ERIC-relaterede aktiviteter udføres.

Forskningscenter: En national forsknings- og udviklingsorganisation, der er uafhængig af EU-SOLARIS ERIC, og som deltager i driften af EU-SOLARIS ERIC.

CSP/STE-teknologier: Teknologier for koncentreret solenergi/solvarmeenergi.

Bestyrelsen for de nationale knudepunkter: Et rådgivende organ, der repræsenterer de nationale knudepunkter, og som bistår den administrerende direktør, jf. vedtægternes artikel 31.

Det videnskabelige og tekniske udvalg Et rådgivende organ, der bistår generalforsamlingen, jf. vedtægternes artikel 30.

Generalforsamlingen: ERIC's øverste ledelsesorgan.

Centralt knudepunkt: Den administrerende direktør og sekretariatsgruppen i værtslandet.

Serviceleveranceaftale: En kontrakt mellem en udbyder og dennes kunder, der dokumenterer, hvilke tjenester udbyderen vil levere, og definerer de servicestandarder, som udbyderen er forpligtet til at opfylde.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

24.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 446/23


RÅDETS AFGØRELSE

af 21. november 2022

om vedtagelse af Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5 for regnskabsåret 2022

(2022/C 446/02)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (1), særlig artikel 44, og

ud fra følgende betragtninger:

Unionens budget for regnskabsåret 2022 blev endeligt vedtaget den 24. november 2021 (2).

Kommissionen forelagde den 5. oktober 2022 et forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for regnskabsåret 2022.

Rådet bør straks vedtage sin holdning til forslaget til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2022 med henblik på hurtigt at stille tilstrækkelige bevillinger til rådighed, blandt andet a) for at styrke nødforanstaltningerne inden for fødevarekædeområdet i programmet for det indre marked, b) for at fremrykke og styrke EU-civilbeskyttelsesmekanismen med henblik på fortsat at kanalisere bistand i naturalier til Ukraine og lease helikoptere og andre lette fly for at øge Unionens beredskab med hensyn til brandslukning fra luften og c) for at øge de administrative udgifter og pensionerne i udgiftsområde 7 som følge af høj inflation og hurtigt stigende energipriser. Der bør derfor ske fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5 for regnskabsåret 2022 er hermed vedtaget.

Den fuldstændige tekst kan læses eller hentes på Rådets websted: https://www.consilium.europa.eu.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2022.

På Rådets vegne

Z. NEKULA

Formand


(1)  EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(2)  EUT L 45 af 24.2.2022, s. 1.


Europa-Kommissionen

24.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 446/25


Euroens vekselkurs (1)

23. november 2022

(2022/C 446/03)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,0325

JPY

japanske yen

145,75

DKK

danske kroner

7,4370

GBP

pund sterling

0,86369

SEK

svenske kroner

10,8933

CHF

schweiziske franc

0,9795

ISK

islandske kroner

146,70

NOK

norske kroner

10,3659

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

24,356

HUF

ungarske forint

405,75

PLN

polske zloty

4,7033

RON

rumænske leu

4,9370

TRY

tyrkiske lira

19,2316

AUD

australske dollar

1,5522

CAD

canadiske dollar

1,3856

HKD

hongkongske dollar

8,0708

NZD

newzealandske dollar

1,6718

SGD

singaporeanske dollar

1,4295

KRW

sydkoreanske won

1 397,42

ZAR

sydafrikanske rand

17,7103

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,3982

HRK

kroatiske kuna

7,5435

IDR

indonesiske rupiah

16 189,81

MYR

malaysiske ringgit

4,7237

PHP

filippinske pesos

58,914

RUB

russiske rubler

 

THB

thailandske bath

37,423

BRL

brasilianske real

5,5650

MXN

mexicanske pesos

20,0010

INR

indiske rupee

84,4660


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


Revisionsretten

24.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 446/26


Udtalelse 06/2022

(artikel 322, stk. 1, TEUF)

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (omarbejdning) [2022/0162(COD)]

(2022/C 446/04)

Den Europæiske Revisionsret har offentliggjort sin udtalelse 06/2022 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (omarbejdning) [2022/0162(COD)].

Udtalelsen kan læses direkte på eller downloades fra Den Europæiske Revisionsrets websted:

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=62434


OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

EFTA-Tilsynsmyndigheden

24.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 446/27


Helligdage 2023: EØS- og EFTA-staterne og EØS-institutionerne

(2022/C 446/05)

 

Island

Liechtenstein

Norge

EFTA-Tilsynsmyndigheden

EFTA-Domstolen

Mandag den 2. januar

 

 

 

X

X

Fredag den 6. januar

 

X

 

 

 

Torsdag den 2. februar

 

X

 

 

 

Tirsdag den 21. februar

 

X

 

 

 

Torsdag den 6. april

X

 

X

X

X

Fredag den 7. april

X

X

X

X

X

Mandag den 10. april

X

X

X

X

X

Torsdag den 20. april

X

 

 

 

 

Mandag den 1. maj

X

X

X

X

X

Tirsdag den 9. maj

 

 

 

 

X

Onsdag den 17. maj

 

 

X

 

 

Torsdag den 18. maj

X

X

X

X

X

Fredag den 19. maj

 

 

 

X

X

Mandag den 29. maj

X

X

X

X

X

Torsdag den 8. juni

 

X

 

 

 

Fredag den 23. juni

 

 

 

 

X

Mandag den 7. august

X

 

 

 

 

Tirsdag den 15. august

 

X

 

 

X

Fredag den 8. september

 

X

 

 

 

Onsdag den 1. november

 

X

 

X

X

Fredag den 8. december

 

X

 

 

 

Torsdag den 21. december

 

 

 

X

 

Fredag den 22. december

 

 

 

X

 

Mandag den 25. december

X

X

X

X

X

Tirsdag den 26. december

X

X

X

X

X

Onsdag den 27. december

 

 

 

X

X

Torsdag den 28. december

 

 

 

X

X

Fredag den 29. december

 

 

 

X

X

**

Helligdage, der falder på en lørdag eller søndag, er ikke medtaget på listen.

**

EFTA-Domstolens retsferier i 2023 er som følger: Mandag den 2. januar 2023 til søndag den 8. januar 2023, mandag den 3. april 2023 til søndag den 16. april 2023, mandag den 17. juli 2023 til torsdag den 31. august 2023, mandag den 18. december 2023 til mandag den 8. januar 2024


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Europa-Kommissionen

24.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 446/29


Indkaldelse af forslag 2023 — EAC/A14/2022

Det Europæiske Solidaritetskorps

(2022/C 446/06)

1.   Indledning og mål

Denne indkaldelse af forslag er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/888 af 20. maj 2021 om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps (1) og på det årlige arbejdsprogram for 2023 for Det Europæiske Solidaritetskorps (C(2022) 5757). Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps omfatter perioden 2021-2027. De generelle og specifikke mål for programmet Det Europæiske Solidaritetskorps er anført i forordningens artikel 3.

2.   Tiltag

Denne indkaldelse af forslag omfatter følgende tiltag under programmet Det Europæiske Solidaritetskorps:

projekter for frivillige

frivilliggrupper i højt prioriterede områder

solidaritetsprojekter

kvalitetsmærke for frivillige solidaritetsaktiviteter

kvalitetsmærke for frivilligt arbejde inden for humanitær bistand

frivilligt arbejde under Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand.

3.   Støtteberettigelse

Enhver offentlig eller privat enhed kan, uanset om den er profitsøgende eller ikkeprofitsøgende, lokal, regional, national eller international, ansøge om finansiering under Det Europæiske Solidaritetskorps. Ydermere kan grupper af unge, der har tilmeldt sig Det Europæiske Solidaritetskorps' portal, ansøge om finansiering til solidaritetsprojekter.

Følgende lande (2) kan deltage fuldt ud i alle aktioner under Det Europæiske Solidaritetskorps:

de 27 EU-medlemsstater og oversøiske lande og territorier

tredjelande, der er associeret til programmet:

EFTA-/EØS-landene: Island og Liechtenstein

EU-kandidatlande (3): Republikken Tyrkiet og Republikken Nordmakedonien.

Endvidere er visse tiltag åbne for lovligt etablerede enheder i tredjelande, der ikke er associeret til programmet.

Yderligere oplysninger om de nærmere regler for deltagelse findes i programguiden for Det Europæiske Solidaritetskorps for 2023.

4.   Projektbudget og -varighed

Det samlede budget, der er øremærket til denne indkaldelse af forslag, anslås til 142 200 000 EUR.

Det samlede budget for denne indkaldelse af forslag samt dets fordeling er angivet i Det Europæiske Solidaritetskorps' årlige arbejdsprogram for 2023, der blev vedtaget den 22. august 2022, og kan ændres, såfremt der sker en ændring af det årlige arbejdsprogram for Det Europæiske Solidaritetskorps. Potentielle ansøgere opfordres til jævnligt at konsultere de årlige arbejdsprogrammer for Det Europæiske Solidaritetskorps og ændringer heraf, som er offentliggjort på: https://youth.europa.eu/solidarity/organisations/reference-documents-resources_da.

Tilskuddenes størrelse og projekternes varighed vil variere alt efter bl.a. projekttype og type støtteberettigede ansøgere.

5.   Frist for indsendelse af ansøgninger

De nedenfor angivne frister for indsendelse af ansøgninger udløber kl. 12.00 (middag) belgisk tid.

Projekter for frivillige

23. februar 2023

(valgfri runde) 4. oktober 2023

Solidaritetsprojekter

23. februar 2023

(valgfri runde) 4. maj 2023

4. oktober 2023

 

De nedenfor angivne frister for indsendelse af ansøgninger udløber kl. 17.00 belgisk tid.

Frivilliggrupper i højt prioriterede områder

8. februar 2023

Frivilligt arbejde under Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand

3. maj 2023

 

Ansøgninger om kvalitetsmærker kan indgives løbende.

 

Detaljerede instrukser om, hvordan ansøgninger indgives, findes i programvejledningen til Det Europæiske Solidaritetskorps 2023.

6.   Nærmere oplysninger

De nærmere betingelser for denne indkaldelse af forslag, herunder prioriteringer, findes i programvejledningen til Det Europæiske Solidaritetskorps for 2023 på følgende internetadresse: https://youth.europa.eu/solidarity/organisations/calls-for-proposals_da.

Programvejledningen til Det Europæiske Solidaritetskorps for 2023 er en integreret del af denne indkaldelse af forslag, og de betingelser for deltagelse og støtte, den indeholder, er fuldt ud gældende for denne indkaldelse.


(1)  EFT L 202 af 8.6.2021, s. 32.

(2)  Lovligt etablerede enheder og personer med lovligt ophold i disse lande.

(3)  Med forbehold af undertegnelse af de bilaterale associeringsaftaler.


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

24.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 446/31


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2022/C 446/07)

1.   

Den 14. november 2022 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Open Text Corporation (»OpenText«, Canada)

Micro Focus International plc (»Micro Focus«, UK).

OpenText erhverver kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Micro Focus.

Den planlagte fusion gennemføres gennem et offentligt overtagelsestilbud fremsat den 25. august 2022.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

OpenText er leverandør af informationsstyringsprodukter og -tjenester

Micro Focus er leverandør af virksomhedssoftware.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


24.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 446/33


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag: M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2022/C 446/08)

1.   

Den 14. november 2022 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

EP Corporate Group, a.s. (»EPCG«, Tjekkiet), der udelukkende kontrolleres af Daniel Křetínský

J&T CAPITAL PARTNERS, a.s. (»JTCP«, Tjekkiet), der indirekte kontrolleres af PT Equity Investments SICAV, en investeringsfond, der har hjemsted i Tjekkiet, og som er oprettet af Patrik Tkáč og J&T Private Equity Group Limited (»JTPEG«, Cypern)

Eroski, S. Coop (»Eroski«, Spanien), der tilhører EROSKI-koncernen

Supratuc2020, S.L. (»Supratuc2020«, Spanien), der kontrolleres i fællesskab af EPCG, E-Commerce and Media Investments, a.s. (»ECMI«, Tjekkiet) og Eroski.

EPCG, JTCP og Eroski erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over Supratuc2020.

Den planlagte fusion gennemføres gennem en kontrakt eller gennem andre midler.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

EPCG: et tjekkisk investeringsholdingselskab, der hovedsagelig er aktivt inden for energi, infrastruktur og medier. Den endelige ejer af EPCG er en af de førende investorer i bl.a. fødevaredistributionssektoren i Europa

JTCP: et tjekkisk holdingselskab, der i øjeblikket hverken er aktivt i fødevaresektoren eller på noget vertikalt forbundet marked, hverken i Spanien eller internationalt

EROSKI: er som forbrugerkooperativ en distributionsvirksomhed, en forbrugerorganisation og et samarbejdsprojekt, hvor forbrugere og ansatte deler den ledende rolle og myndighed. Selskabet er leder af EROSKI-koncernen, et kooperativ for detailhandel af dagligvarer og tjenesteydelser i Spanien, og det er et benchmark i regionerne Galicien, Baskerlandet, Navarra samt Catalonien og De Baleariske Øer (gennem Supratuc2020)

Supratuc2020: et spansk holdingselskab med 100 % ejerskab i to virksomheder, der beskæftiger sig med detailsalg af dagligvarer i Spanien: Caprabo og Cecosa. Supratuc2020's aktiviteter har fokus på detailsalg af dagligvarer gennem supermarkeder i de spanske regioner i henholdsvis Catalonien (gennem Caprabo) og De Baleariske Øer (gennem Cecosa).

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


24.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 446/35


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN)

(EØS-relevant tekst)

(2022/C 446/09)

1.   

Den 17. november 2022 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

RWE AG (»RWE«, Tyskland)

Newco Eemshaven B.V. (»NewCo Eemshaven«, Nederlandene), der i øjeblikket kontrolleres af Vattenfall N.V. (Nederlandene).

RWE erhverver kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele NewCo Eemshaven.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

RWE: et energiselskab, der fokuserer på elproduktion fra vedvarende og konventionelle energikilder og handel med energi

Newco Eemshaven: driver et gasfyret kraftværk bestående af tre kombinerede gasturbiner og en tilstødende solenergipark i Eemshaven, Nederlandene.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).


24.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 446/36


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2022/C 446/10)

1.   

Den 16. november 2022 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Irish Life Wellbeing Limited (»ILW«, Irland)

Centric Health Primary Care Limited (»CH«, Irland).

ILW og CH erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over hele Carepath Connect Designated Activity Company (»Carepath«, Irland). ILW og CH benævnes under ét »parterne«.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier i et nystiftet joint venture.

2.   

De deltagende virksomheder og det nystiftede joint venture er aktive på følgende områder:

ILW: er en del af Irish Life Group, som tilbyder livsforsikring, pensions- og formueforvaltning, sygeforsikring og sundheds- og trivselstjenester i Irland. ILW tilhører koncernen Power Corporation of Canada, et internationalt forvaltnings- og holdingselskab

CH: leverer primære sundhedsydelser (alment praktiserende læger og speciallæger) til patienter og rekrutteringstjenester til almen praksis og hospitaler i Irland. CH er en del af koncernen Rothschild & Co Investment Managers, en global koncern for finansielle tjenesteydelser

Carepath: skal udforme og gennemføre behandlingsplaner for primær sundhedspleje, som har til formål at forbedre patienternes oplevelse og reducere behandlingsomkostningerne i Irland.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.   

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

5.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


24.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 446/38


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2022/C 446/11)

1.   

Den 15. november 2022 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

BNP Paribas S.A. (»BNP Paribas«, Frankrig)

Stellantis N.V. (»Stellantis«, Nederlandene)

aktiverne i PSA-SCF's finansieringssamarbejde (»PCDF«), der kontrolleres i fællesskab af Stellantis og Crédit Agricole Consumer Finance (»CACF«, Frankrig)

aktiverne i FCA-CACF's finansieringssamarbejde (»FCAB«), der kontrolleres i fællesskab af Stellantis og Santander Consumer Finance (»SCF«, Spanien) (PCDF og FCAB samlet benævnt »målvirksomheden«)

et joint venture mellem BNP Paribas og Stellantis (»BNPP-Stellantis-joint venture-selskabet«).

BNP Paribas og Stellantis erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over BNPP-Stellantis-joint venture-selskabet, som vil kontrollere målvirksomheden (2).

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier og aktiver.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

BNP Paribas er aktiv på verdensplan inden for tre centrale bankforretninger, herunder virksomheds- og detailbankvirksomhed og -tjenester, investerings- og beskyttelsestjenester, og bankvirksomhed for erhvervskunder og institutionelle kunder

Stellantis er aktiv på verdensplan inden for udvikling, fremstilling og distribution af motorkøretøjer under følgende femten mærker: Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati og Ram

PCDF's aktiver og FCAB's aktiver tilbyder lån og leasing i forbindelse med mærkekøretøjer samt lån til bilforhandlere

BNPP-Stellantis-joint venture-selskabet vil omfatte målvirksomheden.

3.   

BNPP-Stellantis-joint venture-selskabet bliver Stellantis’ enepartner i forbindelse med alle Stellantis-mærkernes finansieringsaktiviteter (undtagen B2B operationel leasing) i Østrig, Tyskland og Det Forenede Kongerige. BNPP-Stellantis-joint venture-selskabet vil også håndtere B2C operationel leasing på et ikke-eksklusivt grundlag.

4.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (3).

5.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  BNPP-Stellantis-joint venture-selskabet består af i) 100 % af aktierne i to PCDF-enheder (PSA Bank Germany GmbH (»PSA Bank Germany«) og PSA Finance UK Ltd (»PSA Finance UK«)) svarende til de finansieringsaktiviteter, der er knyttet til PSA-mærker i Tyskland, Østrig og Det Forenede Kongerige, og ii) forretningsaktiver fra FCAB gennem tre forretningsaftaler svarende til de finansieringsaktiviteter, der er knyttet til FCA-mærker i Tyskland, Østrig og Det Forenede Kongerige.

(3)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.