ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 421

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

65. årgang
4. november 2022


Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2022/C 421/01

Tilbagetrækning af en fusionsanmeldelse (Sag M.10561 — CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE) ( 1 )

1

2022/C 421/02

Oplysninger tilvejebragt af Kommissionen i henhold til artikel 8, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester — Statistikker om tekniske forskrifter, der blev notificeret i 2021 i henhold til notifikationsproceduren 2015/1535 ( 1 )

2

2022/C 421/03

Meddelelse fra Kommissionen — Synergier mellem Horisont Europa og EFRU-programmer

7


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2022/C 421/04

Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner: — 2,00 % pr. 1. november 2022 — Euroens vekselkurs

52

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2022/C 421/05

Oplysninger fra medlemsstaterne om fiskestop

53


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2022/C 421/06

Meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina

54


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

4.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 421/1


Tilbagetrækning af en fusionsanmeldelse

(Sag M.10561 — CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE)

(EØS-relevant tekst)

(2022/C 421/01)

Den 7. oktober 2022 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) (»fusionsforordningen«) en anmeldelse (2) af en planlagt fusion.

Den 26. oktober 2022 meddelte de anmeldende parter Kommissionen, at de trak deres anmeldelse tilbage.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 395 af 14.10.2022, s. 12.


4.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 421/2


Oplysninger tilvejebragt af Kommissionen i henhold til artikel 8, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (1)

Statistikker om tekniske forskrifter, der blev notificeret i 2021 i henhold til notifikationsproceduren 2015/1535

(EØS-relevant tekst)

(2022/C 421/02)

I.-   

Tabel, der viser de forskellige typer reaktioner, der blev sendt til EU-medlemsstaterne om deres respektive notificerede udkast.

Medlemsstat

Antal notifikationer

Bemærkninger (2)

Udførlige udtalelser (3)

Forslag til EU-lovgivning

 

 

MS

COM

EFTA  (4) TR (5)

MS

COM

6.3 (6)

6.4 (7)

Østrig

55

2

6

0

0

0

0

0

Belgien

55

3

13

0

0

6

0

0

Bulgarien

21

3

9

0

0

4

0

0

Kroatien

9

0

4

0

0

3

0

0

Cypern

6

0

1

0

0

0

0

0

Tjekkiet

18

4

5

0

1

2

0

0

Danmark

48

1

2

0

0

0

0

0

Estland

11

4

0

0

1

1

0

0

Finland

25

0

4

0

1

0

0

0

Frankrig

135

23

17

0

3

0

0

0

Tyskland

86

2

17

0

0

4

0

0

Grækenland

88

0

3

0

0

5

0

0

Ungarn

33

1

12

0

12

3

0

0

Irland

5

0

0

0

0

0

0

0

Italien

30

2

4

0

0

1

0

0

Letland

4

1

0

0

0

0

0

0

Litauen

18

4

3

0

0

3

0

0

Luxembourg

5

0

0

0

0

0

0

0

Malta

3

0

2

0

0

0

0

0

Nederlandene

62

0

7

0

1

0

0

0

Polen

41

0

6

0

2

0

0

0

Portugal

17

4

7

0

0

0

0

0

Rumænien

24

2

2

0

1

2

0

0

Slovakiet

10

0

1

0

0

0

0

0

Slovenien

18

1

2

0

0

1

0

0

Spanien

27

0

5

0

0

2

0

0

Sverige

62

1

4

0

0

5

1

0

EU i alt

916

58

136

0

22

42

1

0

II.-   

Tabel, der viser områdefordelingen for de udkast, som EU-medlemsstaterne har notificeret.

Sektor

AT

BE

BG

HR

CY

CZ

DK

EE

FI

FR

DE

EL

HU

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

ES

SW

I alt

Informationssamfundstjenester

4

1

0

0

0

0

0

0

2

18

13

0

1

0

13

0

1

0

0

1

2

0

0

0

3

4

0

63

Landbrug

13

13

7

6

1

7

3

2

0

12

7

7

17

2

1

1

9

0

0

9

9

2

7

0

3

6

8

152

Kemikalier

1

2

0

0

0

3

2

0

5

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

3

25

Konstruktion

24

14

1

3

3

2

8

1

6

8

26

74

2

2

7

1

2

0

1

26

3

1

4

5

4

4

3

235

Fritids- og sportsudstyr

1

1

0

0

2

0

0

0

1

0

6

0

0

0

1

0

3

0

0

1

0

0

0

0

0

3

2

21

Energi, mineraler, træ

0

2

0

0

0

0

4

0

0

2

3

6

0

0

0

0

0

1

0

7

5

4

1

1

0

0

4

40

Miljø

6

3

2

0

0

3

1

1

0

10

2

0

0

0

4

1

0

0

1

6

2

3

0

2

2

2

6

57

Varer og forskellige produkter

0

1

0

0

0

1

15

0

2

12

4

0

2

0

1

0

2

0

0

8

4

1

0

1

0

2

8

64

Sundhed og lægeudstyr

0

4

0

0

0

0

8

0

0

58

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

1

0

0

1

1

80

Mekanik

3

4

0

0

0

0

0

3

0

1

4

1

0

1

2

1

0

0

0

0

3

3

2

0

4

0

1

33

Lægemidler og kosmetik

1

2

3

0

0

2

1

0

2

10

4

0

8

0

0

0

0

0

0

0

4

0

3

0

0

0

5

45

Teletjenester

0

3

8

0

0

0

0

3

2

2

5

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

0

5

0

0

1

1

35

Transport

2

5

0

0

0

0

6

1

5

0

6

0

2

0

1

0

0

4

0

3

5

0

1

1

1

3

20

66

I alt pr. medlemsstat

55

55

21

9

6

18

48

11

25

135

86

88

33

5

30

4

18

5

3

62

41

17

24

10

18

27

62

916

III.   

- Tabel, der viser fordelingen af antal bemærkninger, der er fremsat af Europa-Kommissionen på vegne af EU, om udkast, der er notificeret af Island, Liechtenstein, Norge (8) og Schweiz (9).

Land

Notifikationer

Bemærkninger fra EU (10)

Island

6

0

Liechtenstein

0

0

Norge

16

1

Schweiz

4

0

I alt

26

1

IV.-   

Tabel, der viser områdefordelingen for de udkast, Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz har notificeret.

Sektor

Island

Liechtenstein

Norge

Schweiz

I alt

Landbrug

0

0

1

0

1

Kemikalier

0

0

2

1

3

Mekanik

0

0

3

0

3

Sundhed og lægeudstyr

0

0

0

0

0

Teletjenester

0

0

0

3

3

Transport

1

0

5

0

6

Konstruktion

1

0

2

0

3

Fritids- og sportsudstyr

0

0

1

0

1

Lægemidler og kosmetik

1

0

0

0

1

Varer og forskellige produkter

3

0

0

0

3

Informationssamfundstjenester

0

0

2

0

2

Energi, mineraler, træ

0

0

0

0

0

I alt pr. land

6

0

16

4

26

V.-   

Tabel over de udkast, som Tyrkiet har notificeret, og Europa-Kommissionens bemærkninger til disse udkast på EU’s vegne

Tyrkiet

Notifikationer

Bemærkninger fra EU

I alt

13

0

VI.-   

Tabel, der viser områdefordelingen for de udkast, som Tyrkiet har notificeret

Sektor

Tyrkiet

Konstruktion

0

Varer og forskellige produkter

1

Mekanik

1

Teletjenester

12

I alt

14

VII.-   

Tabel, der viser udkast, der er notificeret af Det Forenede Kongerige (Nordirland), og bemærkninger, der er indgivet af Europa-Kommissionen på EU’s vegne, om disse udkast

DET FORENEDE KONGERIGE (NORDIRLAND)

Notifikationer

Bemærkninger fra EU

I alt

14

0

VIII.-   

Tabel, der viser områdefordelingen for de udkast, som DET FORENEDE KONGERIGE (NORDIRLAND) har notificeret

Sektor

UK (Nordirland)

Konstruktion

8

Varer og forskellige produkter

0

Landbrug

2

Energi, mineraler, træ

1

Teletjenester

2

Transport

1

I alt

14

IX.-   

Statistikker om igangværende traktatbrudssager i 2021, som er iværksat på baggrund af artikel 258 i TEUF om brud på bestemmelserne i direktiv (EU) 2015/1535

Land

Antal traktatbrudssager igangværende og iværksat i 2021

EU i alt

1


(1)  EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1. Herefter benævnt »direktivet«.

(2)  Artikel 5, stk. 2 i direktivet.

(3)  Artikel 6, stk. 2 i direktivet.

(4)  Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 75/2019 af 29. marts 2019 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) og bilag XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuelle tjenesteydelser og informationssamfund) indarbejder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester i EØS-aftalen. EFTA-lande, som er kontraherende parter i denne aftale, må derfor fremsætte bemærkninger til udkast, der notificeres af EU-medlemsstaterne. Schweiz må ligeledes fremsætte sådanne bemærkninger på grundlag af en uformel aftale om udveksling af oplysninger på området for tekniske forskrifter.

(5)  Notifikationsproceduren i henhold til direktivet blev udvidet til også at omfatte Tyrkiet i henhold til den associeringsaftale, der er indgået med dette land (associeringsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet (EFT P 217 af 1964, s. 3687) og afgørelse 1/95 og 2/97 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet).

(6)  Artikel 6, stk. 3, i direktivet, der pålægger medlemsstaterne at udsætte vedtagelsen af det notificerede udkast (bortset fra udkast til tekniske forskrifter vedrørende informationssamfundets tjenester) i 12 måneder regnet fra datoen for Kommissionens modtagelse heraf, hvis Kommissionen meddeler, at den har til hensigt at foreslå eller vedtage et direktiv, en forordning eller en afgørelse herom.

(7)  Artikel 6, stk. 4, i direktivet, der pålægger medlemsstaterne at udsætte vedtagelsen af det notificerede udkast i 12 måneder regnet fra datoen for Kommissionens modtagelse heraf, hvis Kommissionen meddeler, at den har konstateret, at udkastet vedrører samme emne som et forslag til direktiv, forordning eller afgørelse, der er forelagt Europa-Parlamentet og Rådet.

(8)  Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (jf. fodnote 4) fastsætter en forpligtelse for de EFTA-lande, der er parter i aftalen, til at notificere udkast til tekniske forskrifter til Kommissionen.

(9)  På grundlag af den uformelle aftale om udveksling af oplysninger på området for tekniske forskrifter (jf. fodnote 4) indsender Schweiz ligeledes sine udkast til tekniske forskrifter til Kommissionen.

(10)  Den eneste type reaktion, der er hjemmel for i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (jf. fodnote 4 og 8), er muligheden for, at EU fremsætter bemærkninger. Samme type reaktion kan afgives på notifikationer fra Schweiz på grundlag af den uformelle aftale mellem Den Europæiske Union og dette land (se fodnote 4 og 9).


4.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 421/7


MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

Synergier mellem Horisont Europa og EFRU-programmer

(2022/C 421/03)

Indholdsfortegnelse

INDLEDNING 8
PRODUKTTYPE 9

1.

Seal of Excellence 9

2.

Overførsler fra EFRU til Horisont Europa 14

3.

Kumulativ finansiering 18

4.

Europæiske partnerskaber 23

5.

Kombineret finansiering (samarbejdsprojekter) 32

6.

Synergier opstrøms og nedstrøms 33
BILAG 1 36
BILAG 2 39
BILAG 3 41

INDLEDNING

De lovgivningsmæssige rammer for 2021-2027 for samhørighedspolitikkens fonde under delt forvaltning og fonde under direkte forvaltning giver mulighed for at styrke synergierne mellem disse to typer EU-finansiering (1).

Relevante mekanismer omfatter »Seals of Excellence«, overførsler, kumulativ finansiering (som også kan anvendes til at støtte samfinansierede og institutionaliserede europæiske partnerskaber under Horisont Europa) og støtte til samarbejde. Denne vejledning dækker disse mekanismer og »upstream/downstream-synergier«.

Formålet med dette dokument er at skitsere de nye muligheder, der står til rådighed for forvaltningsmyndighederne for samhørighedspolitikkens programmer, nationale kontaktpunkter for Horisont Europa og projektpromotorer/forslagsstillere knyttet til Horisont Europa. Dokumentet har også til formål at gøre det nemmere at anvende de relevante mekanismer, der er nævnt i det foregående afsnit. Det fokuserer på synergier mellem Horisont Europa og programmerne under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) (2).

Den operationelle dimension af synergier, hvor der er gjort store fremskridt i lovgivningen for 2021-2027, er lige så vigtig og supplerer den strategiske dimension. En regelmæssig udveksling af synspunkter om synergier mellem de myndigheder i medlemsstaterne, der er beskæftiget med samhørighedspolitikkens programmer, og gennemførelsen af Horisont Europa vil bidrage til at øge bevidstheden om de muligheder, som sådanne synergier giver i medlemsstaterne.

Strategisk kontekst på EU-plan

Det er en prioritet for EU's politik at fremme innovativ og intelligent og bæredygtig økonomisk omstilling og at fremme topkvalitet inden for forskning og innovation (FoI) og samtidig mindske og overvinde den vedvarende innovationskløft (kløften mellem innovationsevnen i medlemsstaternes private og offentlige sektorer). Horisont Europa og EFRU er vigtige EU-instrumenter til at levere resultater med hensyn til disse indbyrdes forbundne mål.

Horisont Europa går først og fremmest ud på at støtte topkvalitet inden for FoI i overensstemmelse med artikel 179 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Samhørighedspolitikken har til formål at fremme og støtte en harmonisk udvikling af medlemsstaterne og deres regioner generelt i overensstemmelse med artikel 174 i TEUF, navnlig ved at mindske de regionale forskelle. Figuren nedenfor viser de vigtigste strukturelle elementer i støtten til FoI fra Horisont Europa og samhørighedspolitikken.

Image 1

Det har derfor været en vigtig prioritet for Kommissionen i de senere år at bringe samhørighedspolitikken og Horisont Europa nærmere hinanden, navnlig i forbindelse med forberedelserne til 2021-2027. Målet er at styrke effekten af begge politikker ved at skabe komplementaritet, navnlig i mindre udviklede og perifere regioner. Det kan give nye win-win-situationer, som er til gavn for alle, at fremme en integreret tilgang og styrke synergierne mellem disse centrale EU-instrumenter (og deres respektive søjler og politiske mål). Man kan f.eks. skabe bæredygtig og intelligent regional økonomisk udvikling og samtidig forbedre EU's innovationsøkosystem generelt og gøre EU bedre til at reagere på centrale samfundsmæssige udfordringer og udvikle vigtige strategiske værdikæder.

Denne tilgang skaber nye muligheder for at bidrage til at fremme innovation i alle regioner og bedre integrere mindre udviklede og perifere regioner i det europæiske forskningsrum (EFR) og det europæiske innovationsøkosystem.

Kommissionens meddelelse om et nyt EFR for forskning og innovation (3) markerede et vigtigt skridt i forbindelse med oprettelsen af dette EFR. Formålet med EFR er at opbygge topkvalitet, grænseoverskridende samarbejde mellem forskere, kritisk masse på strategiske nøgleområder og mulighed for, at forskere kan flytte og bane vejen for et åbent indre marked for forskning og innovation. Den nye fremadrettede plan, der er beskrevet i meddelelsen, har fire ambitiøse politiske mål — prioritere investeringer og reformer, forbedre adgangen til topkvalitet og styrke FoI-systemer i hele EU, forbedre overførslen af ny FoI til erhvervslivet og uddybe integrationen af nationale politikker.

Kommissionen vedtog desuden den 16. juli 2021 et forslag til Rådets henstilling om en pagt for forskning og innovation i Europa (4). Henstillingen fastlægger en række prioriterede områder for en fælles indsats til støtte for EFR. Dette omfatter samarbejde om at imødegå udfordringerne i forbindelse med den digitale og grønne omstilling (f.eks. i forbindelse med gennemførelsen af missioner og europæiske partnerskaber under Horisont Europa).

Synergier er baseret på forvaltningsmyndighederne for programmer, der er relevante for FoI, og som kender hinanden og deres programmer. De er også baseret på nationale FoI-repræsentanter, der kender prioriteter og aktioner for Horisont Europa (såsom nye missioner og partnerskaber) og regionale prioriteter for intelligent specialisering. Disse prioriteter og aktioner er et fremragende referencepunkt for at skabe komplementaritet. Synergier mellem FoI-rammen og samhørighedsprogrammerne kan maksimere omfanget, kvaliteten og effekten af investeringer i FoI ved at udforme strategiske planer, der supplerer hinanden og anvender forskellige finansieringsstrømme (i overensstemmelse med de specifikke mål for hvert program/hver fond).

Strategier for intelligent specialisering (S3) er afgørende for synergier med intelligente vækstrelaterede instrumenter på EU-plan (navnlig med Horisont Europa). Bottom-up-etableringen af S3-prioriteter bør gøre det lettere at finde partnere i andre medlemsstater for at samarbejde om relaterede emner og værdikæder.

Med hensyn til EFRU kræver artikel 11, stk. 1, litra b), nr. iii), i forordningen om fælles bestemmelser (5), at medlemsstaterne i deres strategiske partnerskabsaftaler angiver: »komplementaritet og synergier mellem de fonde, der er omfattet af partnerskabsaftalen [...] og andre EU-instrumenter [...] og, hvor det er relevant, projekter, der finansieres under Horisont Europa«. Tilsvarende kræver artikel 22, stk. 3, litra a), nr. iii), i forordningen om fælles bestemmelser for hvert enkelt samhørighedspolitikprogram et sammendrag af de vigtigste udfordringer under hensyntagen til »investeringsbehov og komplementaritet og synergier med andre former for støtte«.

Det er under alle omstændigheder op til forvaltningsmyndighederne at beslutte, om de vil anvende synergimekanismer.

PRODUKTTYPE

1.   Seal of Excellence

»Seal of Excellence« er et kvalitetsmærke, som Kommissionen tildeler et forslag, som er blevet indsendt efter en indkaldelse af forslag under et EU-instrument og vurderet til at opfylde minimumskvalitetskravene i det pågældende EU-instrument, men som ikke kunne finansieres på grund af budgetmæssige begrænsninger. »Seal of Excellence« viser, at et projekt kan være en god kandidat til at modtage støtte fra andre EU-finansieringskilder eller nationale finansieringskilder.

Et kvalitetsmærke under Horisont Europa anerkender forslagets værdi og hjælper andre finansieringsorganer med at drage fordel af evalueringsprocessen under Horisont Europa. Det kan f.eks. tildeles til forslag, der indgives under Horisont Europas EIC Accelerator (et tidligere SMV-instrument), EIC Transition, Marie Skłodowska-Curie-aktioner (MSCA), samarbejdsprojekter og Det Europæiske Forskningsråds (EFR) proof of concept.

Forvaltningsmyndighederne for samhørighedspolitikken i medlemsstaterne kan følge en forenklet udvælgelsesprocedure, når der træffes afgørelse om finansiering af operationer med »Seal of Excellence« (6) fra EFRU-programmer. Sådanne operationer skal opfylde tre kriterier:

De skal for det første være i overensstemmelse med programmet (og med de relevante strategier, der ligger til grund for programmet), samt yde et effektivt bidrag til opfyldelsen af de specifikke målsætninger for programmet.

For det andet skal de, dér hvor de er omfattet af en grundforudsætning, være i tråd med de hertil svarende fastlagte strategier og planlægningsdokumenter for at opfylde den pågældende grundforudsætning.

For det tredje skal de falde ind under anvendelsesområdet for den relevante fond og henregnes til en interventionstype (7).

Relevante retsforskrifter

Forordningen om fælles bestemmelser

Artikel 2, nr. 45), og artikel 73, stk. 4, samt betragtning 61

Horisont Europa

Artikel 2, nr. 23), artikel 15, stk. 2, artikel 24, stk. 4, og artikel 48, stk. 7

Relateret lovgivning

Generel gruppefritagelsesforordning

Artikel 25a og 25b (statsstøtte)

Politiske hensyn

»Seal of Excellence« er et kvalitetsmærke, der tildeles projektforslag, som indsendes til Horisont Europa (EU's finansieringsprogram for forskning og innovation frem til 2027) og til det foregående program, Horisont 2020. »Seal of Excellence« bekræfter, at disse forslag er fremragende og gør dem mere synlige i forhold til eventuelle finansieringsorganer (private eller offentlige, nationale eller regionale, herunder forvaltningsmyndighederne under samhørighedspolitikkens fonde), der måtte være interesseret i at investere i lovende FoI-projekter. »Seal of Excellence« hjælper dermed disse forslag med at finde alternativ finansiering.

Finansieringsorganerne kan også drage fordel af den veletablerede Horisont Europa-evalueringsproces af høj kvalitet til at fremme territorial udvikling. Det gør det muligt for medlemsstaterne og regionerne at identificere og drage fordel af en pipeline af fremragende FoI-projektforslag på deres område, som ville forbedre deres FoI-resultater og -kapacitet.

Projektansøgere, der får en positiv evaluering i forbindelse med en indkaldelse af forslag vedrørende Horisont Europa og et kvalitetsmærke, kan ansøge om EFRU-finansiering, hvis projektet er i overensstemmelse med prioriteterne i de samhørighedspolitiske programmer i projektledernes medlemsstat eller region.

»Seal of Excellence« indeholder alle de grundlæggende oplysninger om forslaget, som et finansieringsorgan, der ønsker at identificere forslaget og forstå dets centrale elementer og værdi, har brug for (forslagets titel, henvisning til indkaldelsen eller emnet og navn og adresse på den juridiske enhed, som repræsenterer forslagsstilleren). Det er digitalt forseglet mod svig, og det samme gælder projektforslaget og evalueringsrapporten (dette fremgår af dokumenterne). Endelig viser underskrifterne fra kommissæren med ansvar for samhørighed og reformer og kommissæren med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge deres politiske vilje til at få alternativ finansiering til disse projekter op at stå.

»Seal of Excellence« er særligt velegnet til komponenter af Horisont Europa, som har én støttemodtager (f.eks. EIC's Accelerator og EIC's Transition, MSCA, EFR proof of concept, samarbejdsprojekter). Selv om »Seal of Excellence« med flere modtagere også kan overvejes i fremtiden, er det i øjeblikket hensigten kun at tildele dette kvalitetsmærke til komponenter, som har én støttemodtager, i den første fase af Horisont Europa. Denne betingelse skal være angivet i den relevante indkaldelse. Komponenter, der tildeler »Seal of Excellence«, vil blive angivet i det relevante arbejdsprogram.

Kommissionen kan også tildele »Seal of Excellence« til projektforslag fra lande uden for EU (navnlig fra lande, der er tilknyttet Horisont Europa), som kan anvende andre finansieringskilder, der ikke er knyttet til samhørighedspolitikken.

Det er frivilligt at yde støtte til »Seal of Excellence«-projekter fra et EFRU-program, alt efter hvad forvaltningsmyndighedens beslutter, og såfremt det sker i overensstemmelse med programmet. Kvalitetsmærket giver derfor ikke automatisk ret til at opnå alternativ finansiering. Medlemsstaten eller regionen kan eventuelt beslutte at undersøge sagen, men den endelige afgørelse træffes af den relevante forvaltningsmyndighed.

Der er foretaget følgende forenklinger for at undgå unødvendigt dobbeltarbejde hos støttemodtagere og forvaltningsmyndigheder i forbindelse med indsendelse, evaluering og udvælgelse af operationer til EFRU-støtte.

Medlemsstater, regioner og støttemodtagere kan anvende de kategorier af Horisont Europa, maksimumsbeløb og metoder til beregning af støtteberettigede omkostninger, der er omfattet af forenklinger af EU's gældende statsstøtteregler (den generelle gruppefritagelsesforordning).

Evalueringen af de tekniske aspekter og af indholdet anses for at være gyldig. Det betyder, at forvaltningsmyndigheden for et EFRU-program ikke behøver at foretage en ny evaluering. Inden forvaltningsmyndighederne underskriver det dokument, der fastsætter støttebetingelserne for støttemodtagerne, er de imidlertid nødt til kontrollere, at disse projekter opfylder de specifikke krav i forordningen om fælles bestemmelser og i EFRU, som ikke er omfattet af evalueringen under Horisont Europa. Dette skyldes, at disse projekter skal udvælges formelt i overensstemmelse med forordningen om fælles bestemmelser — dvs. særlig støtteberettigelse (SMV'er i vanskeligheder), bidrag til alternative finansieringsprogrammål, gældende grundforudsætninger og fondens anvendelsesområde (jf. artikel 73, stk. 2, litra a), b) og g), i forordningen om fælles bestemmelser).

Image 2
De vigtigste trin i processen

Forberedelse/programmering

I de årlige eller halvårlige arbejdsprogrammer for Horisont Europa angives det, hvilke indkaldelser »Seals of Excellence« kan tildeles for. Disse arbejdsprogrammer for Horisont Europa kan ses og downloades på portalen for finansiering og udbud. (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon)

Medlemsstaterne og regionerne bør informere Kommissionen om, hvorvidt de er villige til at lade EFRU-programmer yde støtte til projekter med et »Seal of Excellence« for Horisont Europa. Medlemsstaterne eller regionerne kan medtage disse oplysninger i partnerskabsaftalens afsnit om komplementariteter og synergier og i beskrivelsen af den specifikke målsætning i det relevante EFRU-program. Forvaltningsmyndigheden kan beslutte at støtte »Seal of Excellence«-projektforslag, selv om de ikke udtrykkeligt er nævnt i partnerskabsaftalen eller -programmet. Forvaltningsmyndigheden skal under alle omstændigheder sikre, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med programmet.

Kommissionens tildeling af »Seals of Excellence«

»Seal of Excellence«-attesten tildeles støtteberettigede forslag og overbringes sammen med et brev, der informerer forslagsstillerne om resultaterne af evalueringen. Arbejdsprogrammerne for Horisont Europa indeholder nærmere oplysninger om betingelserne og processen forbundet med at modtage »Seal of Excellence«.

Tildeling af støtte

Indehaveren af »Seal of Excellence« ansøger direkte hos det pågældende EFRU-program.

»Seal of Excellence«-projekter behøver ikke at gennemgå en almindelig EFRU-projektudvælgelsesproces. De skal dog som minimum underkastes en forenklet vurdering i henhold til de udvælgelseskriterier, der er godkendt af overvågningsudvalget (overholdelse af de gældende grundforudsætninger, fondens anvendelsesområde og programmålene sammen med gældende EU-statsstøtteregler) for at sikre, at operationerne opfylder kravene i artikel 73, stk. 2, litra a), b) og g), i forordningen om fælles bestemmelser, jf. artikel 73, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser.

Vurderingen af »Seal of Excellence«-projekter med henblik på EFRU-finansiering bør være en forenklet vurdering (overensstemmelseskontrol), men de nationale procedurer kan variere. Forvaltningsmyndighederne kan vælge, hvad de anser for at være den bedste løsning (lancering af en åben indkaldelse, »først til mølle« osv. eller direkte udvælgelse af projekter, når programmet giver mulighed herfor, forudsat at principperne om gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling overholdes).

Med hensyn til støtte til samhørighedspolitikken kan forvaltningsmyndighederne bruge udvælgelseskriterier til at fastsætte tærskler, der er højere end de minimumspoint, der kræves for Horisont Europa-finansiering.

»Seal of Excellence«-webstedet indeholder forskellige eksempler. (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/seal-excellence_en#how)

Der opfordres til, at man fra EFRU-programmets side informerer GD REGIO (relevant geografisk kontor) og det særlige »Seal of Excellence«-praksisfællesskab (RTD-SEAL-OF-EXCELLENCE@ec.europa.eu) om deres støtte til »Seal of Excellence«-projekter.

Gennemførelse, overvågning og kontrol

Støttemodtagerne gennemfører projekter i overensstemmelse med samhørighedspolitikkens regler og procedurer. Forslag med »Seal of Excellence« samfinansieres i overensstemmelse med reglerne i forordningen om fælles bestemmelser og de specifikke EFRU-regler. Såfremt at det er i overensstemmelse med programmets regler, kan forvaltningsmyndigheden anvende visse kategorier af regler for Horisont Europa (f.eks. på kategorier, maksimumsbeløb og metoder til beregning af støtteberettigede omkostninger). Forvaltningsmyndigheden skal angive disse elementer i det dokument, der fastlægger støttebetingelserne.

Den samfinansieringssats, der anvendes på den samlede offentlige finansiering af projektet, må ikke overstige finansieringssatsen i henhold til reglerne for Horisont Europa-programmet, hvis støtten ydes i form af statsstøtte i henhold til artikel 25a eller 25b i den generelle gruppefritagelsesforordning (se afsnittet om statsstøtte nedenfor).

Der gælder samme regler for overvågning og kontrol som for andre operationer under det relevante EFRU-program.

Den offentlige resultattavle for Horisont Europa indeholder aggregerede data om kvalitetsmærket, som vises efter land og region.

Image 3
Vigtigt at vide

Hvad med EU's statsstøtteregler?

Støtte fra EFRU-programmer kan falde ind under EU's statsstøtteregler, hvis støttemodtagerne er virksomheder. I sådanne tilfælde skal finansieringen være forenelig med det indre marked på grundlag af EU's gældende statsstøtteregler. For projekter, der har modtaget »Seal of Excellence«, kan medlemsstaterne bruge artikel 25a og 25b i den generelle gruppefritagelsesforordning (8) til at sikre forenelighed med det indre marked. Den generelle gruppefritagelsesforordning indeholder desuden en række generelle betingelser, som alle støtteforanstaltninger, der gennemføres i henhold til den generelle gruppefritagelsesforordning, skal opfylde, uanset hvad formålet med dem måtte være. De særlige betingelser, der er fastsat i artikel 25a og 25b i den generelle gruppefritagelsesforordning, gør det muligt at yde EFRU-støtte til projekter, der har modtaget »Seal of Excellence« — til samme finansieringssats og med de samme støtteberettigede udgifter til Horisont Europa — uden forudgående formel anmeldelse til Kommissionen og uden behov for at foretage endnu en teknisk vurdering. Den myndighed, der yder støtte, er forpligtet til at overholde de gældende generelle og specifikke betingelser i den generelle gruppefritagelsesforordning, når den tildeler støtten. Ud over den oprindelige Horisont Europa-ansøgning om »Seal of Excellence« skal indehaveren af kvalitetsmærket opfylde de for kvalitetsmærket gældende udvælgelseskriterier, der er fastsat af forvaltningsmyndigheden, og samtidig sikre, at den er i overensstemmelse med de gældende statsstøtteregler.

Hvordan kan vi som forvaltningsmyndighed eller andet finansieringsorgan holde os orienteret om udviklingen og bedste praksis som støtte til forslag om »Seal of Excellence«?

Det særlige praksisfællesskab »Seal of Excellence« vil fortsat give interesserede EFRU-forvaltningsmyndigheder og andre finansieringsorganer mulighed for at udveksle bedste praksis om, hvordan de kan yde støtte til forslag om »Seal of Excellence«, holde sig ajour med den seneste udvikling og få adgang til alle relevante oplysninger og data om forslag til »Seal of Excellence« i deres regioner (antal, ansøgt finansiering osv.). Det burde gøre det nemmere at planlægge alternative finansieringsordninger.

Hvordan kan vi som forvaltningsmyndighed eller andet finansieringsorgan holde os orienteret om de forslag i vores land eller region, der har modtaget »Seal of Excellence«?

Indehavere af »Seal of Excellence« anmodes om at give deres samtykke til, at et begrænset sæt oplysninger (dvs. kontaktoplysninger såsom virksomhedens navn, virksomhedens adresse og kontaktpersonens e-mailadresse, et resumé af forslaget, størrelsen af den finansielle støtte, der anmodes om, og anvendte nøgleord), deles med forvaltningsmyndighederne for samhørighedspolitikken og andre offentlige eller private enheder, der potentielt er interesserede i at finansiere eller støtte deres virksomhed. Forvaltningsmyndighederne vil kunne få adgang til disse oplysninger og kontakte indehaveren af kvalitetsmærket. På »Seal of Excellence«-webstedet findes der yderligere oplysninger om, hvordan kvalitetsmærket anvendes, og hvordan man finder kontaktoplysningerne for forvaltningsmyndighederne i de enkelte lande.

Under hvilke omstændigheder kan forvaltningsmyndighederne finansiere projekter, der ansøgte til Horisont Europa, men ikke blev udvalgt til Horisont Europa-finansiering og ikke modtog et kvalitetsmærke?

Hvis samhørighedspolitikken skal støtte et projekt, der ikke har et »Seal of Excellence«, skal projektet underkastes den fulde standardvurdering, som kræves i et samhørighedspolitisk program (den forenklede vurdering gælder udelukkende for »Seal of Excellence«-projekter og for operationer, der er udvalgt under et program, som samfinansieres af Horisont Europa).

Image 4
Praktisk eksempel

Et projekt med et »Seal of Excellence« fra Horisont Europas EIC Accelerator (EIC's arbejdsprogram for 2022, s. 74, herunder fodnote 63 og 64)

En SMV indgiver en ansøgning som svar på en Horisont Europa-indkaldelse af ansøgninger og består de indledende evalueringstrin (»GO«), der er fastsat i EIC's årlige arbejdsprogram. På trods af den høje kvalitet finder EIC-juryen, at projektforslaget ikke kan finansieres, fordi der er utilstrækkelige midler. SMV'en ville normalt modtage »Seal of Excellence« (undtagen i særlige tilfælde, der er fastsat i EIC's arbejdsprogram — f.eks. hvis SMV'en ikke giver sit samtykke til at udveksle oplysninger om sit forslag).

En SMV, der har et »Seal of Excellence«, kan så henvende sig til andre finansieringsorganer — f.eks. forvaltningsmyndighederne for samhørighedspolitikkens programmer. Kommissionen kan desuden med ansøgerens forudgående tilladelse dele grundlæggende oplysninger, navnlig kontaktoplysninger, om den godkendte ansøgning. Hvad angår evalueringsresultaterne og andre følsomme oplysninger, er deres videregivelse til interesserede finansieringsmyndigheder betinget af, at der indgås specifikke fortrolighedsaftaler. Kommissionen kan endvidere med ansøgerens samtykke dele oplysninger med andre organisationer, der kan støtte SMV'en — f.eks. Enterprise Europe Network (EEN). EEN kan yde én-til-én-støttetjenester til SMV'er, der har opnået »Seal of Excellence«, for at hjælpe dem med at identificere relevante alternative finansieringskilder (herunder EFRU-finansierede programmer) og bistå dem med ansøgningsprocesser (herunder en eventuel tilpasning af projektforslaget), kapacitetsopbygning til ansøgningsprocesser og præsentationsfærdigheder og give dem forbindelser til andre relevante støttetjenester såsom matchmaking og identifikation af egnede forretningspartnere. EEN's tjenester, der er skræddersyet til de enkelte indehavere af kvalitetsmærket, ydes i form af tre- til femdages servicepakker, der stilles gratis til rådighed for den pågældende SMV.

For at støtte »Seal of Excellence« kan forvaltningsmyndighederne beslutte, at kategorierne, maksimumsbeløbene og metoderne til beregning af støtteberettigede omkostninger skal følge Horisont Europa-reglerne, forudsat at de betingelser for statsstøtteforenelighed, der er fastsat i artikel 25a og kapitel 1 i den generelle gruppefritagelsesforordning, er opfyldt. Hvis dette er tilfældet, kan de anvende de Accelerator-regler, der er fastsat i Horisont-rammeprogrammet (»Den del af støtten fra Accelerator, der udgøres af tilskud og tilbagebetalingspligtige forskud, må ikke overstige 70 % af de samlede støtteberettigede omkostninger ved den udvalgte innovationsaktion« — artikel 48, stk. 9, i forordningen om Horisont-rammeprogrammet) (9). Som forklaret i Horisont-særprogrammet (punkt 1.1.2): »Kombinationen og omfanget af finansieringen vil være tilpasset virksomhedens behov, størrelse og fase, karakteren af teknologien eller innovationen og innovationscyklussens varighed« (10).

Hvis det er planlagt i arbejdsprogrammet, kan indehavere af EIC's »Seal of Excellence« for Horisont Europa drage fordel af matchmaking-arrangementer, der organiseres af EIC's virksomhedsaccelerationstjenester for at forbinde EIC-fællesskabet af innovatorer — herunder dem, der har et »Seal of Excellence« — og investorer, partnere og offentlige indkøbere. EIC's virksomhedsaccelerationstjenester omfatter også en række coaching- og mentortjenester og giver innovatorer adgang til internationale netværk af potentielle partnere, såsom potentielle partnere fra erhvervslivet, for at supplere en værdikæde, udvikle markedsmuligheder og/eller finde investorer eller andre kilder til privat finansiering eller virksomhedsfinansiering (11).

Forslag til EIC Accelerator-kvalitetsmærket promoveres ikke kun over for EFRU's forvaltningsmyndigheder, men også over for private finansieringskilder (f.eks. gennem specifikke e-pitching- og matchmaking-arrangementer, der organiseres af samarbejdsnetværk dedikeret til »Seal of Excellence«, og ved at markere »Seal of Excellence« på InvestEU-portalen).

2.   Overførsler fra EFRU til Horisont Europa

I henhold til artikel 26, stk. 1, i fosrordningen om fælles bestemmelser kan medlemsstaterne anmode om at få overført op til 5 % af deres midler under delt forvaltning til andre EU-fonde eller -instrumenter under direkte eller indirekte forvaltning. Grænsen på 5 % gælder for en given fonds oprindelige nationale tildeling og ikke for et bestemt program eller (en kategori af) region. Overførte midler må kun anvendes til fremtidige budgetforpligtelser (dvs. i de efterfølgende år). Midlerne skal anvendes til fordel for den pågældende medlemsstat (12).

Sådanne overførte beløb tæller ikke med i den tematiske koncentration for EFRU.

Alle dele af Horisont Europa har mulighed for at modtage midler fra programmer under delt forvaltning.

Relevante retsforskrifter

Forordningen om fælles bestemmelser

Artikel 26 og betragtning 19 i forordningen om fælles bestemmelser om overførsel af midler

Horisont Europa

Artikel 15, stk. 5 og 6

Relateret lovgivning

Forordningen om fælles bestemmelser

Artikel 24 (Ændring af programmer)

Politiske hensyn

Forvaltningsmyndighederne kan anvende overførsler for at gøre det muligt for fremragende Horisont Europa-forslag fra deres medlemsstat eller region at deltage i Horisont Europa, når budgetmæssige begrænsninger ellers ville forhindre dem i at blive udvalgt til støtte fra Horisont Europa.

Overførsler kan tilføre merværdi, når de er rettet mod FoI-områder, der er blevet udpeget som prioriteter i nationale og/eller regionale strategier for intelligent specialisering (S3), og som typisk er stærkt overrepræsenteret i forbindelse med indkaldelser under Horisont Europa. Det er imidlertid ikke et lovkrav, at investeringer, der er omfattet af de overførte midler, skal matche prioriteter for intelligent specialisering.

Overførsler giver bl.a. mulighed for:

at styrke deltagelsen i Horisont Europa blandt støttemodtagere fra regioner og medlemsstater, der traditionelt har haft en lav deltagelse og succesrate inden for Horisont Europa

at fremme projekter på prioriterede indsatsområder ved hjælp af intelligent specialisering

at bevare den administrative kapacitet på nationalt og regionalt plan i forbindelse med udvælgelse og opfølgning af FoI-projekter, fordi det ikke vil blive varetaget af forvaltningsmyndigheden i henhold til reglerne i forordningen om fælles bestemmelser, men af det respektive organ i henhold til Horisont Europa-reglerne (navnlig når der ikke er tilstrækkeligt gode projekter til at begrunde en fuldstændig indkaldelse på nationalt eller regionalt plan under programmet for fælles bestemmelser, når der er et stort antal af disse fremragende forslag under Horisont Europa, eller når forvaltningsmyndigheden for programmet for fælles bestemmelser ønsker at diversificere støttetypen).

Overførsler er særligt velegnede til komponenter, som har én støttemodtager. Den første fase af Horisont Europa vil kun give mulighed for at overføre disse komponenter.

Overførte midler skal anvendes til fordel for den pågældende medlemsstat. En medlemsstat kan begrænse det territoriale anvendelsesområde for overførslen til en bestemt region (dvs. den region, der er omfattet af et samhørighedspolitisk program, som midlerne overføres fra).

Overførsler kan sætte medlemsstater eller regioner med lav deltagelse i Horisont Europa i stand til at opbygge deres FoI-kapacitet ved at øge deres egne juridiske enheders deltagelse i Horisont Europa. Dette skyldes, at en overførsel kun kan komme støttemodtagerne fra den pågældende medlemsstat eller region til gode.

En overførsel til Horisont Europa kan også give projektiværksættere såsom SMV'er eller universiteter læringsmuligheder, fordi de vil kunne deltage i processen for Horisont Europa takket være de ekstra midler, der stilles til rådighed for Horisont Europa gennem overførslen fra deres medlemsstat eller region. Projektet vil indtræde i tilskudsforberedelsesprocessen og være fuldt ud underlagt Horisont Europa-reglerne, herunder finansieringssatser. Det relevante organ i Kommissionen vil overvåge projektet under hele forløbet.

Image 5
De vigtigste trin i processen

Forberedelse

Overførsler skal udtrykkeligt angives i partnerskabsaftalen (eller i en anmodning om ændring af et program, hvis overvågningsudvalget er nået til enighed herom) (13). Hvis overførsler ikke oprindeligt er angivet i partnerskabsaftalen, kan der til enhver tid indgives en anmodning om at ændre det pågældende program under delt forvaltning (herunder dets finansieringsplan).

Overførsler gennem en programændring kræver forudgående godkendelse fra overvågningsudvalget. Det gælder endvidere, at »Hvis anmodningen vedrører ændring af et program, kan der kun overføres midler vedrørende fremtidige kalenderår.« Se artikel 24 og 26 i forordningen om fælles bestemmelser for yderligere oplysninger om kravene.

Når medlemsstaten eller forvaltningsmyndigheden anmoder om en overførsel, skal den forklare, hvordan overførslen vil gavne den overførende medlemsstat eller (i tilfælde af et regionalt program) specifikke regioner, og hvordan den vil bidrage til at nå målene for det modtagende instrument. For at lette gennemførelsen kan anmodningen angive den Horisont Europa-komponent (f.eks. EIC Accelerator), som overførslen vedrører.

Kommissionens tjenestegrene kan for at definere den komponent og det beløb, der skal overføres, udarbejde et skøn over det beløb, der sandsynligvis vil blive absorberet i den pågældende periode på grundlag af den pågældende medlemsstats eller regions tidligere deltagelse i den valgte komponent.

Kommissionens vurdering af anmodninger

Kommissionen skal gøre indsigelse mod en overførselsanmodning, hvis den vil modarbejde opfyldelsen af målene for det program, som midlerne overføres fra.

Hvis Kommissionen godkender overførslen, bekræftes dette officielt i den afgørelse, hvor partnerskabsaftalen eller programændringen godkendes.

Tidsplanen for godkendelse af overførselsanmodningen fremgår af nedenstående tabel.

Tildeling af støtte

Når overførslen er godkendt, bliver den tilgængelig for Horisont Europa i det efterfølgende kalenderår for indkaldelser i det indeværende år. Fra det tidspunkt kan overførslen anvendes til den pågældende medlemsstat eller region. Den kan støtte forslag, der befinder sig i de overførende regioner eller lande, og som er blevet vurderet positivt af uafhængige eksperter, men som ikke kunne accepteres på grund af budgetmæssige begrænsninger. Overførslen supplerer snarere end erstatter støtten fra det oprindelige Horisont Europa-budget.

Projekterne udvælges på grundlag af den prioriteringsliste, der følger af Horisont Europa-vurderingen eller af specifikke regler (under overholdelse af den nationale eller regionale øremærkning af det overførte beløb). I forbindelse med EIC's Accelerator tildeles det overførte budget efter »først til mølle«-princippet i henhold til afskæringsdatoerne (udvælgelsesprocesserne lanceres hver 3. måned), indtil det er opbrugt.

Reglerne gælder for de overførte beløb, som er underlagt de samme betingelser for projektgennemførelse som ethvert andet Horisont Europa-projekt.

NUTS2-koden vil blive brugt til at bestemme regionen. Data om finansierede projekter (analyseret efter region) er offentligt tilgængelige på Horisont Europa-dashboardet. Det fremgår af dashboardet, at projektet blev støttet med overførte penge.

Gennemførelse, overvågning og kontrol

Efter overførslen foretages gennemførelsen (herunder overvågning) udelukkende af Kommissionen i henhold til Horisont Europa-reglerne og ikke længere af forvaltningsmyndighederne for programmer under delt forvaltning. Forvaltningsmyndighederne har ikke desto mindre en rolle at spille i forbindelse med tilbageførsler til samhørighedspolitikken og indgivelse af en programændring.

Overførslen har ingen direkte konsekvenser for projektiværksættere eller støttemodtagere, som følger Horisont Europa-regler og -procedurer.

Image 6
Tidsplan for overførselsanmodninger

Fase 1: Anmodning om overførsel af midler fra et samhørighedspolitisk instrument

1.1   Overførselsanmodning via partnerskabsaftale

Image 7

1.2   Overførselsanmodning medtaget i programændringen

Image 8

Fase 2: Gennemførelse af de overførte midler gennem Horisont Europa

Image 9

Image 10
Vigtigt at vide

Kan overførte midler tilbageføres til deres oprindelige fond?

Hvis Kommissionen ikke har indgået nogen retlige forpligtelser for de overførte midler under Horisont Europa senest den 31. august i år n+1, kan de tilsvarende ikke-forpligtede midler tilbageføres til den fond, som de oprindeligt blev overført fra. De kan derefter omfordeles til et eller flere programmer (artikel 26, stk. 7, i forordningen om fælles bestemmelser og artikel 15, stk. 6, i forordningen om Horisont Europa) på anmodning af medlemsstaten.

Den samme procedure til anmodning om en programændring finder anvendelse (artikel 24 i forordningen om fælles bestemmelser), og anmodningen skal indgives til Kommissionen mindst 4 måneder før fristen for (finansielle) forpligtelser (dvs. senest den 31. august i år n+1).

Midler, der er blevet tilbageført, vil derefter blive omfordelt til de(t) modtagende program(mer) og være omfattet af reglerne i forordningen om fælles bestemmelser.

Hvis Kommissionen har brug for at geninddrive midler fra Horisont Europa-modtagere, som har modtaget en overførsel fra EFRU, vil disse midler da blive returneret til EFRU-programmet?

Nej. Bevillingerne tilbageføres ikke til den oprindelige budgetpost (EFRU), men forbliver i det relevante program. I dette særlige tilfælde forbliver de i Horisont Europa-programmet (hvortil de er overført fra EFRU).

Image 11
Praktisk eksempel

En medlemsstat beslutter at overføre en del af midlerne fra et givet EFRU-program for fremtidige kalenderår til Horisont Europa (14) ved at ændre programmet i overensstemmelse med artikel 24 i forordningen om fælles bestemmelser.

Kommissionen er enig i, at overførslen er behørigt begrundet og i overensstemmelse med målene for det program, som midlerne vil blive overført fra. Kommissionen godkender programændringen, efter at overvågningsudvalget har givet sit samtykke. Medlemsstaterne og Kommissionen drøfter også det geografiske anvendelsesområde (bestemt ud fra det område, som det overførende program omfatter), den påtænkte anvendelse af de overførte midler under Horisont Europa (inden for Horisont Europa-komponenten) og det beløb, der skal overføres på grundlag af den anslåede »absorptionskapacitet« (f.eks. ved hjælp af historiske statistikker om deltagelse i lignende indkaldelser i det pågældende land/den pågældende region).

Medlemsstaten har til hensigt at anvende de overførte midler til at finansiere SMV-forslag inden for rammerne af en indkaldelse af forslag vedrørende Horisont Europas EIC Accelerator. Det agter den at gøre gennem tilskudsaftaler, der skal indgås senest ved udgangen af år n+1 (dvs. året efter det år, hvor midlerne overføres til Horisont Europa).

Midlerne anvendes til at finansiere SMV-forslag, der indgives under EIC's Accelerator, og som er blevet evalueret, efter at medlemsstaten har besluttet at overføre pengene.

Horisont Europa dækker (på nuværende tidspunkt) eventuelle yderligere administrative omkostninger i forbindelse med overførslens gennemførelse. Som led i midtvejsevalueringen af programmet vil der blive foretaget en vurdering af, om denne tilgang kan opretholdes.

Medlemsstaten kan anmode om at overføre ikke-forpligtede midler tilbage til EFRU op til 4 måneder før udgangen af år n+1 (dvs. senest den 31. august). Det gør den ved at anmode om en ændring af det eller de programmer, hvori disse midler vil indgå. Anmodningen skal godkendes af Kommissionen. Frigørelsesreglen finder anvendelse fra det år, hvor de tilsvarende budgetmæssige forpligtelser indgås.

3.   Kumulativ finansiering

Kumulativ finansiering betyder, at en operation eller et projekt modtager støtte fra mere end én fond, ét program eller ét instrument (herunder både delte og direkte forvaltede midler) til den samme udgift. Ligesom for de andre synergimekanismer er kumulativ finansiering ikke automatisk. Det er derimod en mulighed, som forvaltningsmyndighederne kan undersøge i forbindelse med samhørighedspolitikken og den godkendende myndighed for direkte forvaltede EU-programmer. Kumulativ finansiering kan kun anvendes, hvis der er opnået samtykke fra alle involverede parter (dvs. forvaltningsmyndigheder og den godkendende myndighed for direkte forvaltede EU-programmer).

Relevante retsforskrifter

Forordningen om fælles bestemmelser

Artikel 63, stk. 9

Horisont Europa

Artikel 15, stk. 4

Relateret lovgivning

Programmet for et digitalt Europa

Artikel 23, stk. 1 (15)

Politiske overvejelser/potentielle fordele

Kumulativ finansiering gør det muligt at sprede den finansielle byrde ved en operation og afhjælpe eventuelle budgetmæssige begrænsninger (f.eks. dem, der hidrører fra et instruments lavere finansieringssatser), fordi den kan gøre det muligt at finansiere op til 100 % af et synergiprojekt over EU-budgettet, forudsat at de relevante statsstøtteregler overholdes. Det gør det også muligt at støtte nationale bidrag, navnlig i mindre udviklede medlemsstater og regioner.

Kumulativ finansiering kan også samle midler fra forskellige EU-instrumenter, både ved direkte og delt forvaltning, og det gør det muligt at finansiere 100 % af EU-midlerne. Kumulativ finansiering giver derfor mulighed for at styrke forbindelserne mellem de supplerende FoI-prioriteter i indkaldelser af forslag under Horisont Europa og EFRU-programmer (og relaterede S3).

Image 12
De vigtigste trin i processen

Forberedelse/programmering

Det er muligt at gennemføre kumulativ finansiering mellem direkte og delt forvaltning for de samme udgifter til en operation, forudsat at der træffes særlige foranstaltninger for at sikre overensstemmelse med artikel 63, stk. 9, i forordningen om fælles bestemmelser og finansforordningens artikel 191, stk. 3. Programmyndighederne bør være særligt opmærksomme på følgende fortolkning af artikel 63, stk. 9, i forordningen om fælles bestemmelser og artikel 191, stk. 3, i finansforordningen og gennemføre kumulativ finansiering i overensstemmelse med de praktiske skridt, som er angivet nedenfor.

Artikel 63, stk. 9, første afsnit, i forordningen om fælles bestemmelser indeholder et forbud mod dobbelt anmeldelse af udgifter i henhold til forordningen om fælles bestemmelser, hvoraf det fremgår, at den samme udgiftspost kun kan godtgøres under et enkelt EU-finansieringsinstrument, og at der ikke må forekomme dobbeltfinansiering, der er knyttet til den samme udgiftspost. Dette forbud mod dobbelt anmeldelse gælder for udgifter, der er anmeldt i en betalingsanmodning fra en forvaltningsmyndighed til Kommissionen, og ikke i forbindelse med en betalingsanmodning, der indgives til de nationale myndigheder af en støttemodtager for en bestemt operation.

Denne bestemmelse svarer til finansforordningens artikel 191, stk. 3. Finansforordningen giver ikke desto mindre mulighed for kumulativ tildeling af tilskud fra EU-budgettet, hvis de grundlæggende retsakter tillader det. For så vidt angår FFR 2021-2027 giver de fleste af basisretsakterne, herunder Horisont Europa, mulighed for at kumulere tilskud, forudsat at de ikke godtgør mere end 100 % af de støtteberettigede omkostninger.

Forvaltningsmyndigheden kan i programmet for samhørighedspolitikken angive, at den har til hensigt at tillade kumulativ finansiering og på hvilke områder, en sådan finansiering vil give fordele. Selv hvis programmet ikke henviser til denne mekanisme, kan der stadig anvendes kumulativ finansiering, hvis operationerne er i overensstemmelse med programmets prioriteter.

Forvaltningsmyndighederne og Kommissionens tjenestegrene eller den godkendende myndighed (for det pågældende direkte forvaltede EU-program) kan derefter aftale at iværksætte koordinerede indkaldelser.

Disse indkaldelser bør:

koordineres mellem forvaltningsmyndighederne og Kommissionens tjenestegrene eller den godkendende myndighed og ideelt set iværksættes samtidig

nævne, at hvis ansøgeren vælger at ansøge om begge instrumenters indkaldelser, og hvis begge ansøgninger godkendes, kan projektet modtage kumulativ finansiering (dvs. støtte fra begge instrumenter);

præcisere, at de gældende procedurer og regler for støtteberettigelse skal overholdes for de enkelte tilskud.

fastlægge de finansieringssatser og -betingelser, der skal gælde i følgende tre scenarier:

i)

hvis ansøgeren vælger at deltage i indkaldelsen for begge instrumenter, og begge ansøgninger accepteres

ii)

hvis ansøgeren vælger at deltage i indkaldelsen for begge instrumenter, men kun én af ansøgningerne accepteres

iii)

hvis ansøgeren vælger kun at deltage i én af indkaldelserne for de to instrumenter.

Indkaldelserne skal desuden indeholde oplysninger om:

reglerne for støtteberettigelse (afhængigt af finansieringskilden kan der være to forskellige sæt regler for støtteberettigelse), støtteberettigelsesperioden, projektets varighed, rapporteringsperioderne, fristerne for godkendelse af de to tilskud (de relevante forvaltningsmyndigheder og den godkendende myndighed for det direkte forvaltede EU-program bør koordinere fristerne på forhånd)

de finansieringssatser, der vil blive anvendt under begge instrumenter (i henhold til de respektive retsregler). De kombinerede finansieringssatser må ikke overstige 100 % af de støtteberettigede omkostninger og skal overholde statsstøttereglerne

det indhold, som ansøgerne skal fremlægge i deres forslag (yderligere oplysninger findes nedenfor under »Tildeling af støtte«).

Tildeling af støtte

Forslagene bør omfatte alle de elementer, som forvaltningsmyndigheden og den godkendende myndighed for det direkte forvaltede EU-program skal evaluere i deres respektive udvælgelsesprocesser.

Udvælgelsen og evalueringen af forslag vil foregå særskilt for hver indkaldelse i henhold til de enkelte instrumenters mekanismer og regler.

At en ansøger udvælges under den ene indkaldelse er ikke nogen garanti for, at denne udvælges under den anden.

Det skal fremgå af forslagene, om ansøgeren vil deltage i indkaldelsen for det andet instrument.

Hvis svaret er »ja«, indebærer behovet for effektiv koordinering af finansieringsinstrumenterne, at ansøgningen også skal angive, om ansøgeren agter at gå videre med det potentielt samfinansierede projekt, hvis projektet i) kun udvælges af forvaltningsmyndigheden eller ii) kun udvælges af den godkendende myndighed under det direkte forvaltede EU-program.

Hvis kun én af ansøgningerne udvælges, indgår den ansvarlige myndighed (forvaltningsmyndigheden eller den myndighed, der yder støtte under direkte forvaltning) en tilskudsaftale med modtageren i overensstemmelse med reglerne for den pågældende fond eller det pågældende instrument. Hvis aftalen f.eks. er indgået med forvaltningsmyndigheden (i forbindelse med støtte under et samhørighedsprogram), finder forordningen om fælles bestemmelser og EU's statsstøtteregler anvendelse, og det dokument, der fastsætter støttebetingelserne, udstedes.

Hvis ansøgningerne udvælges for begge indkaldelser, bør modtageren indgå to særskilte tilskudsaftaler — den ene med forvaltningsmyndigheden, nemlig det dokument, der fastsætter støttebetingelserne, og den anden med den støttetildelende myndighed for det direkte forvaltede EU-program. Hver tilskudsaftale skal i) angive de gældende regler for den pågældende fond eller det pågældende instrument og ii) angive forbindelsen til det andet tilskud. En tilskudsaftale under et direkte forvaltet EU-program markeres som en »synergiforanstaltning« i databladet (enten under forberedelsen af tilskuddet eller i forbindelse med en ændring af tilskuddet), og de tilsvarende fakultative bestemmelser vil blive aktiveret.

De respektive myndigheder (forvaltningsmyndigheder og støttetildelende myndigheder for direkte forvaltede programmer) skal sikre, at de kombinerede finansieringssatser, der anvendes på operationelt niveau, ikke overstiger 100 % af de støtteberettigede omkostninger.

Ved delt forvaltning kan den finansieringssats, der anvendes på operationelt niveau, og samfinansieringssatsen for den relevante prioritet variere. I synergiforanstaltningerne skal samfinansieringssatsen på prioritetsniveau tages i betragtning, men i sidste ende vil det være den finansieringssats på det operationelle niveau som fastsat i det dokument, der fastsætter støttebetingelserne, som vil blive anvendt med henblik på afstemning i forhold til finansieringssatsen i det direkte forvaltede program, hvilket sikrer, at højst 100 % dækkes af EU-budgettet.

Gennemførelse, overvågning og kontrol

Gennemførelse

For at gøre det muligt at finansiere 100 % over EU-budgettet i overensstemmelse med hensigten bag synergiforanstaltninger bør der indgives en enkelt udgiftsanmeldelse til Kommissionen for det pågældende synergiprojekt. Denne enkeltstående anmeldelse bør afgives af de myndigheder, der står for den delte forvaltning, til Kommissionen i en betalingsanmodning (og dække de støtteberettigede omkostninger, som støttemodtageren har anmeldt til forvaltningsmyndigheden, og som forvaltningsmyndigheden vil tilføje som supplerende oplysninger i denne betalingsanmodning til Kommissionen). Derved undgås det, at forbuddet mod dobbelt anmeldelse af udgifter til Kommissionen i henhold til artikel 63, stk. 9, i forordningen om fælles bestemmelser overtrædes i forbindelse med betalinger under delt forvaltning.

Modtageren skal derfor først anmelde alle støtteberettigede udgifter til forvaltningsmyndigheden i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne.

Forvaltningsmyndigheden underretter støttemodtageren, når udgifterne er medtaget i en betalingsanmodning til Kommissionen under delt forvaltning. Dette gælder for alle betalingsanmodninger, der indgives i overensstemmelse med artikel 91 i forordningen om fælles bestemmelser: For EFRU-programmerne indgiver medlemsstaten højst seks betalingsanmodninger pr. program, pr. fond og pr. regnskabsår. Der kan hvert år indgives én betalingsanmodning når som helst i hver periode mellem følgende datoer: 28. februar, 31. maj, 31. juli, 31. oktober, 30. november og 31. december.

En kopi af en erklæring fra støttemodtageren til forvaltningsmyndigheden vil (sammen med en kopi af forvaltningsmyndighedens oplysninger til støttemodtageren, der bekræfter, at udgifterne var medtaget i en betalingsanmodning til Kommissionen) derefter blive vedlagt som bilag til den betalingsanmodning, som støttemodtageren har indgivet i eGrants.

Omkostningerne bør under ingen omstændigheder først medtages i en betalingsanmodning under det direkte forvaltede tilskud, da dette ville betyde, at de ikke ville være berettiget til delt forvaltning.

Hvad angår den betalingsanmodning, som forvaltningsmyndigheden indgiver til Kommissionen, følger bidraget fra EFRU reglerne om samfinansieringssatsen og den maksimale støtte fra fondene for hver af de prioriteter, der er fastsat i artikel 112 i forordningen om fælles bestemmelser (samfinansiering på prioritetsniveau). Bidraget fra det direkte forvaltede program tæller ikke med i denne samfinansieringssats og skal præsenteres som et nationalt (offentligt) bidrag.

Det bemærkes, at betalingsanmodninger under delt forvaltning fremsættes på prioritetsniveau og ikke pr. operation. Forvaltningsmyndigheden bør for hver betalingsanmodning angive de beløb, der vedrører synergiprojekterne inden for hver prioritet.

Når forvaltningsmyndigheden har medtaget udgifterne i en betalingsanmodning til Kommissionen, overfører modtageren eller koordinatoren i eGrants en kopi af den anmeldelse, der er indsendt til forvaltningsmyndigheden (sammen med en kopi af forvaltningsmyndighedens oplysninger til støttemodtageren, som bekræfter, at udgifterne var medtaget i en betalingsanmodning til Kommissionen) og oplyser den samfinansieringssats, som forvaltningsmyndigheden anvender eller skal anvende på operationelt niveau og på prioritetsniveau, og samtidig indtaste alle oplysninger om gennemførelsen af foranstaltningen i henhold til reglerne for det direkte forvaltede program (ved hjælp af finansierings- og udbudsportalen til elektronisk forvaltning af EU-tilskud).

Det betyder, at støttemodtageren ikke vil kunne modtage betaling under den direkte forvaltning, før denne kopi af anmeldelsen til forvaltningsmyndigheden er indsendt, hvilket betyder, at der højst ventes 2 måneder.

Begge støttetildelende myndigheder bør have tilstrækkelige oplysninger og dokumentation om anden eksisterende eller planlagt EU-finansiering til at undgå dobbeltfinansiering i hele livscyklussen for en synergiforanstaltning. Så længe bidragene er begrænset til et bestemt beløb på grundlag af en koordineret procentdel af de støtteberettigede omkostninger, vil den samlede kombinerede EU-støtte ikke overstige de samlede omkostninger.

Ansvaret for at sikre, at statsstøttereglerne overholdes, skal kontrolleres.

Gennemførelsen af denne tilgang vil ikke gøre det nødvendigt for programmyndighederne at træffe yderligere foranstaltninger under delt forvaltning ud over at underrette støttemodtageren om den dato, hvor de pågældende udgifter anmeldes til Kommissionen.

Overvågning

Der er ingen undtagelser fra reglerne for kumulativ finansiering med henblik på EFRU-rapportering. Bilag VII til forordningen om fælles bestemmelser skal udfyldes, og der skal tages hensyn til EFRU-bidrag.

EFRU-bidrag skal med henblik på betalingsanmodninger klassificeres som EU-finansiering i overensstemmelse med bilag XXIII til forordningen om fælles bestemmelser Derimod skal bidrag fra de direkte forvaltede instrumenter præsenteres under den offentlige (nationale) fane.

Forvaltningsmyndigheden og den myndighed, der yder støtte under direkte forvaltning, fastsætter fristerne for rapportering og betaling i henhold til de gældende regler for at muliggøre den sekventielle tilgang, der er beskrevet ovenfor (dvs. først indgives anmeldelse til forvaltningsmyndigheden (og fra forvaltningsmyndigheden til Kommissionen) og derefter sendes kopi til det direkte forvaltede instrument).

Modtagerne skal følge reglerne for gennemførelse, overvågning og kontrol af alle de involverede instrumenter eller fonde. Hvis den støttetildelende myndighed for det direkte forvaltede program eller den direkte forvaltede fond kræver en attest for årsregnskaberne i det direkte forvaltede tilskud, kan den dertil knyttede revisor også tage udgangspunkt i revisionsattester for de delte forvaltningsudgifter (for så vidt som de dækker de samme omkostninger og identiske betingelser for støtteberettigelse).

Projekter kan modtage forfinansiering eller forskud i overensstemmelse med de gældende retsregler og den på forhånd aftalte finansieringssats.

Image 13
Vigtigt at vide

Hvad med EU's statsstøtteregler?

EU's statsstøtteregler finder anvendelse på den del af projektet, der finansieres af EFRU. Kumulationsreglerne for offentlig finansiering i EU's statsstøtteregler, der fastsætter den samlede offentlige finansiering, som er mulig for projektet eller aktiviteten, skal også kontrolleres og anvendes korrekt.

Skal det nationale finansieringsorgan eller støttemodtagerne stadig bidrage med en del af finansieringen, hvis der er tale om kumulativ finansiering?

Det afhænger af de finansieringssatser, der er fastsat på projektniveau for begge finansieringskilder. For EFRU er det statsstøttereglerne, der er gældende, og de bestemmer den maksimalt tilladte finansieringssats på operationelt plan. For at kontrollere, at den maksimalt tilladte finansieringssats overholdes, skal der tages hensyn til al offentlig støtte på projektniveau, herunder enhver form for støtte fra f.eks. EFRU og Horisont Europa.

Image 14

4.   Europæiske partnerskaber

Anvendelsen af EFRU som et nationalt bidrag til samfinansierede og institutionaliserede europæiske partnerskaber

»Europæisk partnerskab«: et initiativ, hvorunder EU og private og/eller offentlige partnere (såsom erhvervslivet, offentlige organer eller fonde) forpligter sig til i fællesskab at støtte udvikling og gennemførelse af et program for FoI-aktiviteter. En strategisk forsknings- og innovationsdagsorden — som alle partnere deler og forpligter sig til — danner grundlag for alle europæiske partnerskaber. Denne langsigtede vision omsættes til konkrete aktiviteter gennem årlige arbejdsprogrammer. Europæiske partnerskaber skal angive deres konkrete målsætninger og tilsigtede mål med tilsvarende centrale resultatindikatorer.

I overensstemmelse med artikel 73, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser kan forvaltningsmyndighederne beslutte at yde direkte støtte fra EFRU til operationer, der er udvalgt under et program, der samfinansieres af Horisont Europa (såsom et samfinansieret eller institutionaliseret europæisk partnerskab).

I henhold til artikel 15, stk. 3, i forordningen om Horisont Europa kan finansielle bidrag fra EFRU-programmer (16) betragtes som et bidrag fra den deltagende medlemsstat til et samfinansieret eller institutionaliseret europæisk partnerskab, forudsat at dette er i overensstemmelse med reglerne i forordningen om fælles bestemmelser. Organer, der gennemfører programmer, som samfinansieres af Horisont Europa, skal identificeres som bemyndigede organer under det relevante EFRU-program (artikel 71, stk. 5, i forordningen om fælles bestemmelser). Det gør det lettere at koordinere og synkronisere Horisont Europa, det relevante EFRU-program og den nationale støtte. EFRU-programmer kan dække (en del af) det nationale bidrag til deltagelse i sådanne europæiske partnerskaber. En beslutning om at bidrage til et partnerskab skal ske på grundlag af en udvælgelsesproces, der er i overensstemmelse med samhørighedspolitikkens regler.

Forvaltningsmyndighederne kan desuden ligesom for »Seal of Excellence« yde et sådant bidrag direkte (uden behov for en konkurrencebaseret indkaldelse og en særskilt udvælgelsesprocedure) til operationer, der er udvalgt under et program, som er samfinansieret af Horisont Europa i overensstemmelse med artikel 73, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser. Som det også er tilfældet med »Seal of Excellence«, bør forvaltningsmyndighederne dog stadig foretage en forenklet vurdering og kontrollere, at disse projekter er i overensstemmelse med artikel 73, stk. 2, litra a), b) og g), i forordningen om fælles bestemmelser. Sådanne operationer skal i) være i overensstemmelse med programmet, herunder med de relevante strategier, der ligger til grund for programmet, og yde et effektivt bidrag til opfyldelsen af programmets specifikke mål, ii) være omfattet af en grundforudsætning og være i overensstemmelse med de tilsvarende strategier og planlægningsdokumenter, der er udarbejdet for at opfylde denne grundforudsætning, og iii) falde ind under anvendelsesområdet for den relevante fond og henregnes til en interventionstype.

Forvaltningsmyndighederne kan ligeledes anvende de kategorier, maksimumsbeløb og metoder til beregning af støtteberettigede omkostninger, der er fastsat under Horisont Europa, på disse operationer.

Der kan sikres overholdelse af statsstøttereglerne ved at overholde forenelighedsbetingelserne i artikel 25c i den generelle gruppefritagelsesforordning, som giver mulighed for at anvende omkostninger og finansieringssatser, som er støtteberettigede under Horisont Europa, på forsknings- og udviklingsprojekter, der udvælges under et program, som medfinansieres af Horisont Europa, og som opfylder betingelserne i denne artikel.

EFRU-programbidrag til europæiske partnerskaber skal overholde reglerne om forbud mod dobbeltanmeldelse af udgifter i artikel 63, stk. 9, i forordningen om fælles bestemmelser. De samme omkostninger må ikke anmeldes to gange til Kommissionen. To typer europæiske partnerskaber er relevante for gennemførelsen af artikel 15, stk. 3, i forordningen om Horisont Europa.

Samfinansierede europæiske partnerskaber (der støttes gennem en »programsamfinansieret aktion«) er baseret på en tilskudsaftale mellem Kommissionen og et konsortium af partnere (normalt nationale ministerier eller FoI-finansieringsorganer). Partnerne forpligter sig til at yde finansielle bidrag og bidrag i naturalier. Der er tale om partnerskaber mellem EU-lande og nationale og regionale forskningsbidragydere og andre offentlige myndigheder i centrum af konsortiet. EU yder samfinansiering til et program, der gennemføres af enheder, som forvalter og finansierer FoI-aktiviteter. De vigtigste aktiviteter, der er afholdt gennem samfinansierede europæiske partnerskaber, omfatter fælles indkaldelser, hvorigennem tværnationale FoI-projekter finansieres, og hvor hver partner stiller budgettet til rådighed for de enheder, der deltager i projekterne, og EU yder supplerende finansiering.

Institutionaliserede europæiske partnerskaber er FoI-programmer. De kan iværksættes af i) flere medlemsstater (på grundlag af en afgørelse truffet af Rådet og Europa-Parlamentet i overensstemmelse med artikel 185 i TEUF), ii) organer oprettet ved en afgørelse truffet af Rådet i henhold til artikel 187 i TEUF (f.eks. fællesforetagender) eller iii) Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologis (EIT) videns- og innovationsfællesskaber i overensstemmelse med EIT-forordningen og den strategiske innovationsdagsorden for EIT. De forventes at have et langsigtet perspektiv og at indebære en vis integration.

Figur 1 nedenfor giver et overblik over alle de samfinansierede, samprogrammerede og institutionaliserede europæiske partnerskaber under den første strategiske plan for 2019-2024 for Horisont Europa. De 20 samfinansierede og institutionaliserede europæiske partnerskaber med deltagelse af medlemsstaterne er relevante for anvendelsen af artikel 15, stk. 3, i forordningen om Horisont Europa.

Figur 1.

Oversigt over de fire klynger af europæiske partnerskaber

Image 15

Værd at vide

Europæiske partnerskaber med fælles programlægning er baseret på et aftalememorandum, der er undertegnet mellem Kommissionen og andre partnere end EU. Disse partnerskaber er ikke berettigede til at anvende EFRU som et nationalt bidrag, fordi der ikke er nogen mulighed for at kombinere finansiering (der kan kun foretages parallel eller sekventiel finansiering). For disse typer partnerskaber kan EFRU anvendes som et nationalt bidrag til partnernes supplerende aktiviteter, hvis disse identificeres i planen for yderligere aktiviteter. Den europæiske åbne videnskabscloud er i øjeblikket det eneste samprogrammerede europæiske partnerskab, som har deltagelse af medlemsstaterne.

Relevante retsforskrifter

Forordningen om fælles bestemmelser

Artikel 63, stk. 9, artikel 71, stk. 5, og artikel 73, stk. 4, samt betragtning 61

Horisont Europa

Artikel 15, stk. 3

Relateret lovgivning

Den generelle gruppefritagelsesforordning

Artikel 25c og 25d (statsstøtte)

Politiske overvejelser/potentielle fordele

Der oprettes europæiske partnerskaber for at opfylde EU's prioriteter. De samarbejder med både den offentlige og den private sektor, hvilket gør det muligt at tackle globale udfordringer, der kræver kritisk masse og en langsigtet vision, som partnerne er enige om og forpligter sig til. Partnerskaber iværksætter ikke blot fælles indkaldelser, men gennemfører også andre aktiviteter for at støtte den samfundsmæssige, markedsmæssige og lovgivningsmæssige udbredelse af FoI-resultater.

Europæiske partnerskaber er en vigtig drivkraft for synergier, fordi de gør det muligt at samle og koordinere anvendelsen af de midler, som forskellige EU-instrumenter og nationale instrumenter, programmer og fonde stiller til rådighed. De bidrager også til at styrke EFR ved at stimulere grænseoverskridende samarbejde, tilpasse FoI-planer, forbedre færdigheder og øge de europæiske virksomheders absorptionskapacitet. Det særlige mål med et europæisk partnerskab, der har deltagelse af medlemsstaterne, er at opnå videnskabelig, forvaltningsmæssig og finansiel integration af nationale forskningsprogrammer på det område, som partnerskabet beskæftiger sig med. Tidligere deltog »udvidelsesmedlemsstaterne« kun i EU's FoI-partnerskaber i begrænset omfang på grund af manglende erfaring eller tilgængelig finansiering til tværnationalt samarbejde. Formålet med europæiske partnerskaber er at tage fat på EU's prioriteter, så det er vigtigt at styrke underrepræsenterede landes deltagelse, øge komplementariteten i hele EU og dele de deraf følgende fordele. Dette er særlig relevant, fordi nogle af Horisont Europa-prioriteterne kun imødegås af europæiske partnerskaber. Det betyder, at medlemsstaterne skal deltage, hvis deres enheder skal kunne deltage i de indkaldelser og andre aktiviteter, som partnerskaberne iværksætter.

Når bidrag fra EFRU-programmer anerkendes som nationale bidrag i Horisont Europa-partnerskaber, er det et stort incitament til at indgå i et tværnationalt samarbejde. Det øger også effekten af FoI-investeringer fra forskellige EU-fonde ved at tilpasse investeringerne til EU's fælles prioriteter.

De nye regler gør det lettere at samle midler fra EFRU og Horisont Europa i samfinansierede Horisont-partnerskaber, hvilket skaber muligheder for, at regionerne kan samarbejde med andre EU-lande og -regioner om at imødegå relaterede prioriteter for intelligent specialisering. Den største gevinst er muligheden for at øge mindre udviklede regioners og medlemsstaters deltagelse i tværnationalt samarbejde inden for partnerskabsrammen.

Den samfinansiering, som EU yder gennem partnerskaber, kan derfor skabe særlig merværdi, når de prioriteter, der er identificeret under Horisont Europa og gennem S3, svarer til eller supplerer hinanden.

Image 16
De vigtigste trin i processen — samfinansierede europæiske partnerskaber

Forberedelse/programmering

Nationale myndigheder og andre interessenter bør indgå i en dialog med deres forvaltningsmyndighed i god tid, inden de indgår i formelle forhandlinger om programmet med Kommissionen.

Forvaltningsmyndigheden og nationale og regionale interessenter bør identificere FoI-prioriteter i programmer i overensstemmelse med S3-prioriteterne, planlægge passende foranstaltninger under samhørighedspolitikken og indlede en dialog med det samfinansierede europæiske partnerskabs koordinatorer og kontaktpunkter for at forstå, hvilke typer aktiviteter og midler der skal planlægges.

For samfinansierede europæiske partnerskaber aftales alt i forbindelse med en tilskudsaftale — herunder EU's refusionssats for de støtteberettigede omkostninger og det samlede budget for al den tid, hvor partnerskabet eksisterer. Den årlige arbejdsplan, som skal godkendes af Kommissionen, beskriver partnerskabets aktiviteter. Konsortiet beslutter selv, hvordan EU-finansieringen skal tildeles, under overholdelse af de regler, der er fastsat i det dokument, der fastsætter støttebetingelserne.

Det samlede EU-bidrag beregnes som en procentdel af de samlede støtteberettigede omkostninger. Finansieringssatsen under Horisont Europa for samfinansierede europæiske partnerskaber er normalt 30 % (50 % i særlige tilfælde). Et konsortium har fuld skønsbeføjelse, når det skal beslutte, hvordan EU's bidrag til det planlagte partnerskab skal fordeles mellem de modtagere, der indgår i Horisont Europa-tilskudsaftalen — og dette kan føre til højere eller lavere finansieringssatser for bestemte aktiviteter og/eller modtagere. Hvis et EFRU-program i overensstemmelse med sine mål yder støtte fra EFRU til et program, der medfinansieres af Horisont Europa, bør de organer, som gennemfører de aktiviteter, der udspringer af det af Horisont Europa medfinansierede program (f.eks. nationale finansieringsorganer), udpeges som bemyndigede organer under de relevante programmer. I overensstemmelse med artikel 71, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser skal aftaler mellem forvaltningsmyndigheden og det eller de bemyndigede organer registreres skriftligt.

Bidraget fra et EFRU-program vil være til et bestemt projekt, der finansieres på nationalt eller regionalt plan, og modtageren af dette bidrag vil være støttemodtageren for dette projekt (i forbindelse med samhørighedspolitikken anvendes udtrykket »operation«).

Planer om at bidrage til de projekter, der udvælges inden for de europæiske partnerskaber med et vist nationalt bidrag, bør fastsættes med en forklaring i EFRU-programmet.

Et EFRU-programs bidrag til et europæisk partnerskab skal være omfattet af den gældende grundforudsætning (dvs. S3) og skal være i overensstemmelse med de tilsvarende programspecifikke målsætninger og det relevante anvendelsesområde. Bidraget til et europæisk partnerskab kan også identificeres tidligt i det relevante S3 som en foranstaltning, der skal styrke samarbejdet på prioriterede områder med partnere uden for en given medlemsstat.

Tildeling af støtte

For operationer, der er udvalgt under et aktivitetsprogram, som er medfinansieret af Horisont Europa, kan forvaltningsmyndigheden beslutte at yde direkte støtte fra EFRU-programmet, forudsat at det opfylder kravene i artikel 73, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser (vedrørende overholdelse af programmets målsætninger, fondens anvendelsesområde og gældende grundforudsætninger). Forvaltningsmyndighederne kan også anvende de kategorier, maksimumsbeløb og metoder til beregning af støtteberettigede omkostninger, der er fastlagt under Horisont Europa (disse skal være opført i det dokument, der fastsætter støttebetingelserne).

Den finansielle forvaltning af et samfinansieret europæisk partnerskab er den samme som for alle andre Horisont Europa-projekter (dvs. at støttemodtagerne fra tilskudsaftalen afholder aktiviteter og rapporterer deres omkostninger til Kommissionen).

De indberettede omkostninger skal være i overensstemmelse med Horisont Europas regler for støtteberettigelse og med de særlige regler for programmets samfinansieringsaktioner som defineret i standardtilskudsaftalen (f.eks. skal reglerne for udvælgelse af tværnationale projekter følges). Der kan både ydes naturalydelser og finansielle bidrag, forudsat at de er støtteberettigede under samhørighedspolitikkens fonde og Horisont Europa.

For Horisont Europa godtgøres de støtteberettigede omkostninger i overensstemmelse med den gældende finansieringssats (dette er normalt 30 % af det samlede beløb, som konsortiet har opkrævet, hvilket kan omfatte »finansielle bidrag i henhold til programmer, der medfinansieres af EFRU« i overensstemmelse med artikel 15, stk. 3, i forordningen om Horisont Europa).

Bidraget fra Horisont Europa overføres via koordinatoren til det nationale finansieringsorgan og anvendes som supplerende finansiering til aktivitetsprogrammet.

Det konsortium, der gennemfører programmets samfinansierede aktioner, forvalter EU-bidraget selvstændigt og beslutter (f.eks. i deres konsortieaftale), hvordan midlerne skal fordeles på aktiviteter og støttemodtagere. Modtagerne af programmets samfinansierede aktion (de nationale finansieringsorganer) indberetter deres støtteberettigede omkostninger til forvaltningsmyndigheden. En kopi af erklæringen deles med den Horisont Europa-myndighed, der tildeler støtten.

Den samme proces, som gælder ved kumulativ finansiering, finder anvendelse, når et EFRU-program yder et bidrag (se ovenfor).

Image 17
Praktisk eksempel

En medlemsstat eller region deltager i et konsortium af nationale finansieringsorganer i et samfinansieret europæisk partnerskab.

Medlemsstaten eller regionen ønsker at anvende et EFRU-program til at dække en del af det nationale bidrag til det samfinansierede europæiske partnerskab.

Det nationale finansieringsorgan (dvs. EFRU-programmets bemyndigede organ) rapporterer til Horisont Europa, at det yder finansiel støtte eller finansiering til sine støttemodtagere til en værdi af 100 mio. EUR. Det nationale finansieringsorgan modtager en godtgørelse på 30 % fra Horisont Europa (30 mio. EUR).

De resterende 70 mio. EUR kan medfinansieres af EFRU-programmet (f.eks. med en samfinansieringssats på 50 %, samfinansieringssatsen for programprioriteten skal overholdes — artikel 112 i forordningen om fælles bestemmelser).

De samlede omkostninger på 100 mio. EUR dækkes derfor som følger: 30 mio. EUR fra Horisont Europa, 35 mio. EUR fra EFRU og 35 mio. EUR fra det nationale budget.

Udgifter og omkostninger skal anmeldes og indberettes i overensstemmelse med ovennævnte regler for kumulativ finansiering.

Figur 2.

Hvordan fungerer et samfinansieret europæisk partnerskab?

Image 18

Image 19
Praktiske eksempler på en tværnational fælles indkaldelse — støttemodtager udvalgt på nationalt plan af et nationalt finansieringsorgan

Følgende eksempler er hypotetiske. Den endelige afgørelse træffes af den pågældende medlemsstat.

Hver medlemsstat, der er involveret i et samfinansieret europæisk partnerskab, finansierer typisk sine deltagere på nationalt plan gennem egne nationale procedurer og i henhold til egne nationale regler.

Medlemsstaten vil med udgangspunkt i en samfinansieret standardtilskudsaftale under Horisont Europa og ud fra et partnerskabsperspektiv blive betragtet som modtager af »finansiel støtte til tredjepart«.

Ud fra et nationalt perspektiv kan denne nationale støttemodtager være en af følgende:

1.

Fuldt ud finansieret af et program, der samfinansieres af EFRU.

Den nationale støttemodtager underskriver kun én national tilskudsaftale med det nationale finansieringsorgan. Heri fastsættes de vilkår og betingelser, hvorunder det nationale finansieringsorgan vil udbetale EFRU's midler.

Det nationale finansieringsorgan betragtes som et bemyndiget organ (set i lyset af forordningen om fælles bestemmelser) og rapporterer sine omkostninger (dvs. den EFRU-finansiering, det har ydet til den nationale støttemodtager) til både den støttetildelende myndighed for Horisont Europa[1] og den kompetente forvaltningsmyndighed. Begge rapporterer derefter tilbage til Kommissionen.

2.

Samfinansieret af EFRU og andre nationale kilder, der forvaltes af det samme nationale finansieringsorgan.

Den nationale støttemodtager underskriver én national tilskudsaftale, der fastsætter de vilkår og betingelser, hvorunder det nationale finansieringsorgan vil udbetale EFRU's midler. Den nationale støttemodtager underskriver derefter en anden national tilskudsaftale, der fastsætter de vilkår og betingelser, hvorunder det nationale finansieringsorgan vil udbetale det andet beløb fra nationale kilder.

Det nationale finansieringsorgan betragtes som et bemyndiget organ (set i lyset af forordningen om fælles bestemmelser) og rapporterer både:

omkostningerne forbundet med at yde EFRU-finansiering til den nationale støttemodtager (den rapporterer dette til den kompetente forvaltningsmyndighed)

de aggregerede omkostninger[2] forbundet med at yde både EFRU-finansiering og den øvrige nationale finansiering, som det nationale finansieringsorgan ydede til den nationale støttemodtager (det indberetter dette til den støttetildelende myndighed for Horisont Europa[3]).

I begge ovennævnte tilfælde skal det nationale finansieringsorgan følge proceduren for kumulativ finansiering (se afsnit 3 ovenfor om kumulativ finansiering) og uploade en kopi af en erklæring fra støttemodtageren til forvaltningsmyndigheden (sammen med en kopi af forvaltningsmyndighedens oplysninger til støttemodtageren, der bekræfter, at udgifterne indgik i en betalingsanmodning til Kommissionen) til eGrants som bilag til den indgivne betalingsanmodning.

[1]

Under omkostningskategorien »finansiel støtte til tredjepart« i den samfinansierede og partnerskabsbaserede europæiske standardtilskudsaftale under Horisont Europa

[2]

Under omkostningskategorien »finansiel støtte til tredjepart« i den samfinansierede og partnerskabsbaserede europæiske standardtilskudsaftale under Horisont Europa

[3]

Under omkostningskategorien »finansiel støtte til tredjepart« i den samfinansierede og partnerskabsbaserede europæiske standardtilskudsaftale under Horisont Europa

Image 20
Vigtigt at vide

Hvordan foretages bidrag og forpligtelser fra Horisont Europa?

Forpligtelser og bidrag til samfinansierede europæiske partnerskaber indgås i fem faser:

1.

vejledende forhåndsforpligtelse

2.

samlet forpligtelse ved underskrivelse af tilskudsaftalen

3.

årlig forpligtelse ved fastlæggelsen af det årlige arbejdsprogram (f.eks. fastlæggelse af budgetbidrag til indkaldelsen)

4.

endeligt tilsagn ved godkendelse af rangordning og udvælgelsesliste samt underskrivelse af tilskudsaftaler

5.

bidrag (dvs. betaling af midler).

Hvis partnerskabet bliver det bemyndigede organ i EFRU-programmet i overensstemmelse med artikel 71, stk. 5, i forordningen om fælles bestemmelser, skal den skriftlige ordning (partnerskabet) mellem forvaltningsmyndigheden og dette bemyndigede organ klart angive de enkelte parters ansvar for udførelsen af de opgaver, som forvaltningsmyndigheden har uddelegeret til dette bemyndigede organ.

Image 21
De vigtigste skridt i processen — institutionaliserede europæiske partnerskaber (artikel 185 og 187 i TEUF)

Forberedelse/programmering

Bidrag og aktiviteter er fastsat i en afgørelse, som er truffet af Europa-Parlamentet og Rådet (artikel 185 i TEUF) eller i en rådsforordning (artikel 187 i TEUF). EU's bidrag skal som minimum modsvares af bidraget fra ikke-EU-partneren.

Hvis et EFRU-program i overensstemmelse med sine mål yder støtte til et partnerskab, der også medfinansieres af Horisont Europa, udpeger forvaltningsmyndigheden for det relevante program fællesforetagendet (artikel 187 i TEUF) eller den decentraliserede gennemførelsesstruktur (artikel 185 i TEUF) (17) som et bemyndiget organ i overensstemmelse med artikel 71, stk. 5, i forordningen om fælles bestemmelser. I henhold til artikel 71, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser skal aftaler mellem forvaltningsmyndigheden og det eller de bemyndigede organer nedfældes skriftligt.

Bidraget fra et EFRU-program ydes til et bestemt projekt. Modtageren af et sådant EFRU-bidrag er projektets støttemodtager (projektet kaldes en operation inden for rammerne af samhørighedspolitikken).

Et bidrag til et institutionaliseret europæisk partnerskab bør fastsættes med en begrundelse i afsnittet om synergier og komplementaritet i programmet.

Et bidrag til et institutionaliseret europæisk partnerskab skal opfylde kriterierne i den gældende grundforudsætning (dvs. S3) og være i overensstemmelse med programmets tilsvarende mål og anvendelsesområde i overensstemmelse med artikel 73, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser. Bidraget til et institutionaliseret europæisk partnerskab kan også identificeres tidligt i det relevante S3 som en foranstaltning, der skal styrke samarbejdet på prioriterede områder med partnere uden for en given medlemsstat. En skriftlig aftale mellem en forvaltningsmyndighed og et bemyndiget organ (partnerskabet) bør klart fastlægge ansvarsområderne for udførelsen af disse opgaver.

Tildeling af støtte

Forvaltningsmyndigheden kan beslutte at yde direkte støtte fra EFRU-programmet, forudsat at dette opfylder kravene i artikel 73, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser. Forvaltningsmyndighederne kan også anvende de kategorier, maksimumsbeløb og metoder til beregning af støtteberettigede omkostninger, der er fastlagt under Horisont Europa (fastsættes i det dokument, der opstiller støttebetingelserne).

Den finansiering, som deltagerlandene yder til deres nationale enheder i fællesforetagender, regnes som et finansielt bidrag til fællesforetagendet. I overensstemmelse med de relevante regler for forvaltning af bidrag fra deltagerlandene (18) skal deltagerlandene senest den 31. januar hvert år aflægge rapport til bestyrelsen om de vejledende finansielle bidrag, der skal ydes i det pågældende regnskabsår. Deltagerlandene bør i den forbindelse angive, hvilken andel af disse bidrag der kommer fra fondene under samhørighedspolitikken.

Hvis finansielle bidrag forvaltes fra centralt hold (hvor støttemodtageren underskriver en enkelt tilskudsaftale med det fællesforetagende, der gennemfører EU's bidrag og nationale bidrag), udbetales EFRU-programmets midler til gennemførelsesstrukturen, efter at forslagene er blevet udvalgt, og de nationale og regionale bidrag er blevet identificeret. Horisont Europa-reglerne finder udelukkende anvendelse i dette tilfælde — både i forbindelse med evalueringen og udvælgelsen af indkaldelsen og i betalingsfasen.

Hvis der ydes koordinerede betalinger overfører den nationale myndighed ikke midler til gennemførelsesstrukturen, men refunderer modtagerne direkte på grundlag af en national tilskudsaftale. Nationale finansieringsregler eller EFRU-finansieringsregler gælder for hele det nationale bidrag. Indkaldelsen, evalueringen og udvælgelsen er imidlertid udelukkende underlagt Horisont Europa-reglerne.

Uanset hvordan bidraget afholdes, kan der inden for samme indkaldelse være foranstaltninger, der finansieres af EFRU-midler sammen med midler fra Horisont Europa eller programmet for et digitalt Europa.

Image 22
De vigtigste skridt i processen — gældende for både samfinansierede og institutionaliserede europæiske partnerskaber (artikel 185 og 187 i TEUF)

Forberedelse og programmering

Nye europæiske partnerskaber identificeres som led i den strategiske planlægning af Horisont Europa og den dermed forbundne strategiske koordineringsproces. Medlemsstaterne inddrages fuldt ud i overensstemmelse med artikel 6, stk. 5, i særprogrammet for Horisont Europa.

Gennemførelse, overvågning og kontrol

Partnerskaber skal etablere et overvågningssystem i overensstemmelse med kravene i artikel 45, bilag III og bilag V til forordningen om Horisont Europa. Dette bør indgå i den samme database som de andre Horisont Europa-komponenter. De aggregerede data vedrørende forslag og projekter, der finansieres under de europæiske partnerskaber, vil således blive tilgængelige via eCORDA og Horisont-resultattavlen. Ud over de vigtigste effektveje for Horisont Europa er der udviklet et sæt fælles indikatorer for europæiske partnerskaber for at overvåge deres resultater i forhold til de kriterier, der er fastsat i retsgrundlaget, såsom additionalitet, åbenhed og synergier. Overvågningen bør gøre det muligt over tid at vurdere resultater og fremskridt mod reel effekt og identificere potentielle behov for korrigerende foranstaltninger. Resultaterne af denne overvågning vil indgå i den toårige overvågning af alle europæiske partnerskaber og evalueringscyklusser for Horisont Europa.

Forvaltningsmyndigheden indsamler i overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser data om operationer, herunder de støtteprojekter, som partnerskaberne har udvalgt.

Image 23
Vigtigt at vide

Hvor stor en del af de nationale bidrag kan EFRU-programmet dække?

Bidraget fra et EFRU-program kan dække de nationale bidrag i overensstemmelse med reglerne om samfinansiering og med det maksimale støttebeløb fra fondene for hver af de prioriteter, der er fastsat i artikel 112 i forordningen om fælles bestemmelser og artikel 190 i finansforordningen, forudsat at kravene i artikel 63, stk. 9, i forordningen om fælles bestemmelser er opfyldt.

Artikel 25c i den generelle gruppefritagelsesforordning fastsætter betingelser for statsstøtteforenelighed for at anvende omkostninger og finansieringssatser, der er støtteberettigede under Horisont Europa, på forsknings- og udviklingsprojekter, der støttes gennem et europæisk partnerskab.

Kan et EFRU-program dække alle de nationale bidrag til projektet — eftersom vi programmerer national samfinansiering efter prioritet frem for projekt?

Ja. Bidraget kommer fra det relevante program, som selv er underlagt samfinansieringsregler. Da samfinansieringen imidlertid er fastsat på prioritetsniveau og ikke på operationelt niveau, kan EU's budget dække alle de nationale bidrag til en bestemt operation.

Er det muligt at anvende EFRU-programmer til at yde bidrag i naturalier i stedet for til finansiering af projekter?

EFRU-programmer kan anvendes til at dække de nationale bidrag fra medlemsstater, der deltager i europæiske partnerskaber. Det er uden betydning, om der er tale om finansielle bidrag eller naturalydelser. Der er ingen bidrag i naturalier fra de deltagende medlemsstater til institutionaliserede europæiske partnerskaber.

Hvordan kan forvaltningsmyndigheden for et EFRU-program sikre sig, at en samfinansieret operation bidrager til de indikatorer, der er fastsat i programmet?

Projekter, der udvælges af europæiske partnerskaber, kan støttes, hvis de opfylder kravene i artikel 73, stk. 2, litra a), b) og g), i forordningen om fælles bestemmelser. De skal derfor bidrage til opfyldelsen af programindikatorer.

Er det muligt at anvende midlerne til andre formål, hvis de ikke anvendes til finansiering af partnerskabsprojekter?

Disse bidrag vil gå til bestemte projekter, efter at de er evalueret og udvalgt af bestyrelsen for det europæiske partnerskab. Det ville derfor ikke være muligt at returnere dem.

Hvad med EU's statsstøtteregler?

Statsstøttereglerne finder anvendelse, hvis modtageren af offentlig støtte fra statsmidler, herunder EFRU, er en virksomhed (og hvis alle andre kumulative betingelser for forekomst af statsstøtte er opfyldt, jf. artikel 107, stk. 1, i TEUF). På de betingelser, der er fastsat i artikel 25c i den generelle gruppefritagelsesforordning, kan samfinansierede forsknings- og udviklingsprojekter drage fordel af støtteberettigede omkostninger og finansieringssatser for Horisont Europa. Dette gælder også indkaldelser iværksat af partnerskaber på grundlag af artikel 185 eller artikel 187 i TEUF eller i forbindelse med indkaldelser, der er iværksat under programsamfinansieringsaktioner. Projekterne skal være tværnationale projekter (gennemført af mindst tre medlemsstater eller alternativt to medlemsstater og mindst ét associeret land) og skal være opnået gennem centralt organiserede indkaldelser af forslag, som er omfattet af finansieringsreglerne for Horisont Europa (artikel 25c, stk. 3, i den generelle gruppefritagelsesforordning om kategorier, maksimumsbeløb og metoder til beregning af støtteberettigede omkostninger). Hvis alle de gældende betingelser i den generelle gruppefritagelsesforordning er opfyldt, skal den støtteydende myndighed ikke foretage en særskilt statsstøttevurdering, og den behøver heller ikke anmelde støtten til Kommissionen. Hvis finansieringen er underlagt statsstøttereglerne og ikke er i overensstemmelse med alle betingelserne i artikel 25c i den generelle gruppefritagelsesforordning, finder den forenklede behandling af disse projekter i henhold til statsstøttereglerne ikke anvendelse.

Hvad er vetoret i institutionaliserede europæiske partnerskaber?

Bidrag fra én deltagende medlemsstat skal i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, litra c), i forordningen om Horisont Europa anvendes til at finansiere deltagelse af enheder, der er etableret i den pågældende deltagende medlemsstat. De deltagende medlemsstater har derfor fortsat kontrol over deres nationale bidrag, fordi de kan nedlægge veto mod tildelingen af nationale midler til en bestemt støttemodtager (af særlige grunde og af behørigt begrundede årsager) uden indvirkning på, om forslaget er berettiget til EU-finansiering.

Kan EFRU-programmer støtte medlemskab af eller deltagelsesgebyrer for andre EU-organer eller -netværk (f.eks. EIT-partnerskaber)?

En operation, der medfinansieres af EFRU, skal være omfattet af EFRU-forordningens anvendelsesområde. Artikel 5, stk. 1, litra f), i EFRU-forordningen giver EFRU mulighed for at støtte samarbejde og udveksling af erfaringer og aktiviteter, der involverer innovationsklynger (herunder dem, der bringer virksomheder, forskningsorganisationer og offentlige myndigheder sammen). Et sådant samarbejde kan fremmes gennem en international organisation.

I henhold til artikel 63, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser kan en operation helt eller delvis gennemføres uden for en medlemsstat, herunder uden for EU, forudsat at operationen bidrager til programmets mål.

Medlemsgebyrer til internationale organisationer opfylder derfor ikke ovennævnte betingelser og er ikke berettigede til EFRU-støtte, fordi de mål, som internationale organisationer tilstræber, generelt er for vidtfavnende til at svare til en bestemt operation, der forfølger finansieringsprogrammets mål.

Deltagergebyrer svarer derimod normalt til mere specifikke og konkrete aktiviteter og kan derfor være berettigede til EFRU-støtte — hvis de svarer til en konkret aktion, der gennemføres af en international organisation, som falder ind under EFRU-forordningens anvendelsesområde og bidrager til finansieringsprogrammålene.

5.   Kombineret finansiering (samarbejdsprojekter)

Det er vigtigt at optimere og maksimere de fordele, som FoI kan bibringe samfundet, miljøet og økonomien som helhed, og dens bidrag til opfyldelsen af EU's mål. EU-finansieringen skal derfor være sammenhængende og udnytte potentielle synergier. Dette er navnlig tilfældet for en samarbejdsaktion, der støtter oprettelsen eller moderniseringen af et ekspertisecenter i et land, der er omfattet af udvidelsen, ved at etablere et samarbejde med en førende forskningsinstitution (avanceret partner) i et andet land. Dette kræver supplerende finansiering fra en national, regional, europæisk eller privat kilde. En sådan foranstaltning betegnes derfor som en »synergiaktion« i arbejdsprogrammet for Horisont Europa. Samarbejdsaktioner forventes at blive en indflydelsesrig og meningsfuld bro, navnlig mellem S3 og topkvalitet inden for FoI, hvorved EFR styrkes.

Relateret lovgivning

Artikel 25d i den generelle gruppefritagelsesforordning (statsstøtte)

Image 24
De vigtigste trin i processen

Forberedelse/programmering

I arbejdsprogrammet for Horisont Europa udpeges samarbejdsaktioner som »synergiaktioner«. Programmer under samhørighedspolitikken kan yde supplerende finansiering til et samarbejdsprojekt for et sæt støtteberettigede omkostninger, der adskiller sig fra de omkostninger, der dækkes af Horisont Europa, forudsat at kravene i artikel 73, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser er opfyldt.

Tildeling af støtte

Der åbnes to særskilte indkaldelser (EFRU og Horisont Europa). Horisont Europa-forslaget skal indeholde en klar beskrivelse af det supplerende projekt, der understøttes af EFRU eller andre finansieringskilder. Hvis det er relevant, bør beskrivelsen omfatte omkostningskategorier, tekniske specifikationer for infrastruktur, foreløbig planlægning af bygninger og anlæg, cost-benefit-analyse osv. Denne beskrivelse vil også blive evalueret af uafhængige eksperter i henhold til Horisont Europa-regler og udvælgelseskriterier.

Gennemførelse

EFRU-programmet støtter FoI-projekter, der supplerer Horisont Europa, om end med et andet sæt støtteberettigede omkostninger. Den ændrede artikel 25d i den generelle gruppefritagelsesforordning fastsætter forenelighedsbetingelser for tildeling af statsstøtte (herunder fra EFRU-midler) til samfinansierede FoI-projekter, der supplerer samarbejdsaktioner (i sådanne tilfælde finder omkostninger og finansieringssatser, der er støtteberettigede under Horisont Europa, anvendelse). Den ændrede artikel 25d i den generelle gruppefritagelsesforordning giver desuden mulighed for, at offentlig investeringsstøtte kan dække op til 70 % af de infrastrukturinvesteringer, der foretages i forbindelse med en samarbejdsaktion (også på visse betingelser). Projektforslaget underkastes en enkelt evaluering, der både omfatter projektets dele (dvs. Horisont Europa-delen og den del, der vedrører en udvalgt supplerende finansieringskilde, såsom et samhørighedsprogram). Dette er nødvendigt for at kunne anvende den ændrede artikel 25, litra d), i den generelle gruppefritagelsesforordning, der giver forvalterne af den supplerende finansieringskilde mulighed for at anvende de kategorier, maksimumsbeløb og metoder til beregning af støtteberettigede omkostninger, der er fastsat under Horisont Europa, på den pågældende operation.

6.   Synergier opstrøms og nedstrøms

Der opstår synergier i forudgående og efterfølgende led, når EU-støtte (primært gennem Horisont Europa og EFRU-programmer) giver anledning til en koordineret og gnidningsløs ramme for alle trin i FoI-innovationsprocessen (fra kapacitetsopbygning og grundforskning til erhvervslivets kommercialisering og anvendelse af innovative løsninger). Sådanne synergier skaber særlig merværdi, når de opstår på områder, der er knyttet til EU's centrale politiske mål, og lægger op til væsentlige forbedringer af økonomien som helhed.

Udviklingen af sådanne synergier kræver et tæt samarbejde mellem de relevante aktører — navnlig EU og de nationale myndigheder, der er involveret i programmeringen og gennemførelsen af støtten til Horisont Europa og EFRU.

Missioner under Horisont Europa (19) giver f.eks. nye muligheder for at tackle de udfordringer, der identificeres i deres missioner, og transformative løsninger, der kan bidrage til at fremskynde udbredelsen af de bedste tilgængelige teknologier. Praktiske eksempler på mulige synergier mellem de fem EU-missioner og EFRU er beskrevet i bilaget til denne note.

For at accelerere denne udbredelse vil den nye formidlings- og udnyttelsesstrategi under Horisont Europa fremme en integreret tilgang ved at skabe og vedligeholde missionsresultatporteføljer og ved at kombinere dem med et integreret økosystem af tjenester (f.eks. Horisont-resultatplatformen og Horisont-resultatboosteren) og initiativer (f.eks. arrangementer og workshopper). Dette vil gøre nationale og regionale investorer og politiske beslutningstagere opmærksomme på klare resultater af FoI. I den nye formidlings- og udnyttelsesstrategi under Horisont Europa lægges der også vægt på emner under Horisont Europa-arbejdsprogrammer, så indkaldelsens ansøgere vil overveje, om de kan udnytte potentielle synergier med andre EU-programmer.

Der vil blive taget hensyn til erfaringerne fra den fjerde indkaldelse for Interreg-Centraleuropa for at udnytte resultaterne af eksisterende projekter under Horisont 2020 (og andre EU-programmer), når det besluttes, hvordan Horisont Europas FoI-resultater kan udnyttes ved hjælp af Interreg-programmerne (som en anden måde at øge regionernes adgang til FoI-resultater af høj kvalitet på). Den fremtidige indsats i denne retning vil drage fordel af viden og erfaringer indhøstet ved matchmaking-initiativer (f.eks. det nye Horisont-Interreg-værktøj til kortlægning af synergier, der kombinerer tematiske og regionale oplysninger med henblik på at identificere potentielle synergier mellem disse to finansieringsstrømme).

Disse tilgange og løsninger kan også hjælpe de offentlige forvaltninger med at udvikle nye kapaciteter og levere nye tjenester. Dette er særlig vigtigt for mindre udviklede og perifere regioner, som er mindre i stand til at absorbere nye teknologier og styre den systemiske omstilling.

Mange af disse regioner kan derfor opskalere demonstrations-, innovations- og teknologioverførselsforanstaltninger ved hjælp af samhørighedspolitiske ressourcer for at bidrage til at nå programmålene. Regioner, der har fastlagt prioriteter i strategierne for et bestemt missionsområde, kan udvikle synergier med denne mission (20) for at støtte udviklingen og/eller ibrugtagningen af nye tilgange til udvikling af omstillingsveje. Horisont Europa-missioner kan f.eks. give retningsvirkning, styrke regionalt samarbejde, fremme tværfaglig forvaltning på flere niveauer, inddrage den brede offentlighed samt lokale og regionale interessenter og udbrede kendskabet til investeringer i samhørighedspolitikken og adgang til nye netværk, politiske læringsplatforme og finansieringsinstrumenter.

Regionerne spiller en vigtig rolle for udrulningen af brintøkonomien, navnlig gennem såkaldte brintbyer — Hydrogen Valleys (21). De sikrer brintproduktion, -transport, -lagring og -anvendelse på lokalt eller regionalt plan og spiller en afgørende rolle for opfyldelsen af REPowerEU's mål (22). Fællesforetagendet for ren brint har mange års erfaring med at støtte etableringen af Hydrogen Valleys i EU. Hvis dette vellykkede koncept skal udbredes yderligere i alle medlemsstater, skal der ske en betydelig sammenlægning af ressourcer.

Vedvarende brint vil f.eks. være afgørende for at erstatte naturgas, kul og olie inden for sektorer og transportformer, som er vanskelige at dekarbonisere. REPowerEU fastsætter et mål på 10 mio. ton indenlandsk produktion af vedvarende brint og 10 mio. ton import af vedvarende brint inden 2030. Regionerne spiller en vigtig rolle for udrulningen af brintøkonomien i EU, navnlig gennem Hydrogen Valleys. Hydrogen Valleys sikrer brintproduktion, -transport, -lagring og -anvendelse på lokalt eller regionalt plan og spiller en afgørende rolle for opfyldelsen af REPowerEU's mål. Fællesforetagendet for ren brint og dets forgængere har mange års erfaring med at støtte etableringen af Hydrogen Valleys i EU. Der er i øjeblikket 23 Hydrogen Valleys i ti medlemsstater i EU. Hvis dette vellykkede koncept skal udbredes yderligere i alle medlemsstater, skal der ske en betydelig sammenlægning af ressourcer.

Image 25

Eksempel: Synergier i forbindelse med den nye europæiske innovationsdagsorden

Synergier kan støtte gennemførelsen af den nye europæiske innovationsdagsorden og navnlig flagskib 3, som har til formål at styrke og sammenkoble regionale innovationsøkosystemer og mindske innovationskløften.


(1)  Dette kan også gælde for indirekte forvaltede EU-midler.

(2)  Med henblik på tilpasningen af bestemmelserne i direkte forvaltede EU-programmer, f.eks. Horisont Europa, DEP og CEF vedrørende synergier med programmer under delt forvaltning, kan elementer i dette dokument betragtes som retningslinjer for operationaliseringen af synergier mellem sådanne direkte forvaltede EU-programmer og EFRU-programmer — samtidig med at der tages nøje hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for hvert enkelt gældende retsgrundlag, og de politiske overvejelser, der specifikt vedrører hvert af disse programmer.

(3)  COM(2020) 628 final af 30. september 2020.

(4)  COM(2021) 407 final.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik (EUT L 231 af 30.6.2021, s. 159).

(6)  Selv om der i dette dokument fokuseres på det kvalitetsmærke, der er planlagt under Horisont Europa, er muligheden for at tildele »Seal of Excellence« også fastsat i basisretsakterne for 14 andre programmer inden for EU's flerårige finansielle ramme (et digitalt Europa, programmet for det indre marked, Life, Et Kreativt Europa, Erasmus+, rumprogrammet, Det Europæiske Solidaritetskorps, Connecting Europe-faciliteten, programmet for retlige anliggender, programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier, Euratom, Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Integreret Grænseforvaltning og Fonden for Intern Sikkerhed).

(7)  Jf. artikel 73, stk. 2, litra a), b) og g), og artikel 73, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser.

(8)  Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1 som ændret). En konsolideret udgave af den ændrede forordning findes på Europa-Kommissionens websted til orientering: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/regulations_ens

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/695 af 28. april 2021 om oprettelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation — og om reglerne for deltagelse og formidling og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1290/2013 og (EU) nr. 1291/2013.

(10)  Rådets afgørelse (EU) 2021/764 af 10. maj 2021 om oprettelse af særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation, og om ophævelse af afgørelse 2013/743/EU.

(11)  EIC's arbejdsprogram for 2022.

(12)  Overførsler er også mulige til andre direkte forvaltede programmer, jf. f.eks. artikel 4, stk. 14, i CEF-forordningen, der finder anvendelse på den digitale sektor, og artikel 9, stk. 5, i forordningen om programmet for et digitalt Europa.

(13)  Tabel 4.2 i betalingsmyndighedens skabelon (bilag II til forordningen om fælles bestemmelser) om »Overførsler til instrumenter under direkte eller indirekte forvaltning« gør det muligt at identificere det specifikke instrument, som EFRU-beløbene overføres til.

(14)  Inden for rammerne af artikel 26, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser.

(15)  Det skal bemærkes, at artikel 23, stk. 1, i forordningen om programmet for et digitalt Europa og f.eks. artikel 19, stk. 1, i CEF 2-forordningen indeholder bestemmelser, der er identiske med artikel 15, stk. 4, i Horisont Europa-forordningen. Det gør det således muligt at tilpasse gennemførelsesordningerne vedrørende kumulativ finansiering mellem disse programmer.

(16)  Denne vejledning fokuserer på synergierne mellem Horisont Europa og EFRU-programmer, men der gælder en tilsvarende logik for de andre programmer, der er anført i artikel 15, stk. 3.

(17)  Inden for Horisont Europa er der kun ét initiativ i henhold til artikel 185 i TEUF: det europæiske metrologipartnerskab, der drives af EURAMET.

(18)  Artikel 12 i Rådets forordning 2021/2085 om oprettelse af fællesforetagenderne under Horisont Europa.s

(19)  Yderligere oplysninger om EU's missioner i Horisont Europa: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_en#what

(20)  EU-missionerne er en nyskabelse i Horisont Europas forsknings- og innovationsprogram for årene 2021-2027. EU-missionerne er en koordineret indsats fra Kommissionens side for at samle de nødvendige ressourcer med hensyn til finansieringsprogrammer, politikker og regler og andre aktiviteter. De har også til formål at mobilisere og aktivere offentlige og private aktører såsom EU-medlemsstater, regionale og lokale myndigheder, forskningsinstitutter, landbrugere og arealforvaltere, virksomheder og investorer med henblik på at skabe en reel og varig virkning. Missionerne vil gå i dialog med den brede offentlighed for at fremme samfundets udbredelse af nye løsninger og tilgange. Der er fem EU-missioner (tilpasning til klimaændringer, kræft, genopretning af vores oceaner og farvande inden 2030, 100 klimaneutrale og intelligente byer inden 2030 og en jordpagt for Europa).

(21)  Partnerskab om Hydrogen Valleys Smart Specialisation og pilotprojekt om hydrogen (Hydrogen valleys — Smart Specialisation Platform (europa.eu)

(22)  REPowerEU (COM(2022) 230 final) fastsætter et mål på 10 mio. ton indenlandsk produktion af vedvarende brint og 10 mio. ton import af vedvarende brint inden 2030.


BILAG 1

Synergier med EU-missioner

EU-missionen for tilpasning til klimaændringer

Missionen vedrørende tilpasning til klimaændringer går ud på at støtte mindst 150 europæiske regioner, lokale myndigheder og lokalsamfund i deres bestræbelser på at opnå modstandsdygtighed over for klimaændringer senest i 2030. Den vil yde generel støtte til regioner, lokale myndigheder og lokalsamfund for at hjælpe dem med bedre at forstå, forberede og forvalte klimarisici og -muligheder, fremskynde deres omstilling til modstandsdygtighed over for klimaændringer og gennemføre mindst 75 storstilede klimatilpasningsdemonstrationer på lokalt plan.

Medlemsstaternes, regionernes og de lokale myndigheders deltagelse vil spille en afgørende rolle i gennemførelsen af denne opgave, fordi de er vigtige drivkræfter for forandring. De kan også anvende nye teknologier, eksperimentere med innovative løsninger, der imødekommer lokale behov, og hjælpe forskellige interessenter med at opnå modstandsdygtighed over for klimaændringer.

Missionens mål stemmer overens med EFRU's politikmålsætninger (1) om et mere konkurrencedygtigt og intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling og regional IKT-konnektivitet. Det bidrager også til den politiske målsætning om en grønnere, kulstoffattig omstilling til en kulstofneutral økonomi og et robust Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, grønne og blå investeringer, den cirkulære økonomi, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse og -styring samt bæredygtig mobilitet i byer.

Der kan f.eks. mobiliseres finansiering under disse prioriteter til at opskalere klimatilpasningsløsninger ved hjælp af synergier med den finansiering, som Horisont Europa mobiliserer. Regioner og lokale myndigheder kan også underskrive missionschartret for at give udtryk for deres vilje til at samarbejde og koordinere med andre underskrivere, så de kan mobilisere ressourcer og udvikle aktiviteter på deres respektive områder for at realisere deres klimatilpasningsmål.

Platformen for gennemførelse af missioner vil støtte regioner og lokale myndigheder, f.eks. ved at give dem adgang til viden og teknisk bistand. Der vil være adgang til finansiering gennem Horisont Europas arbejdsprogrammer for FoI-projekter vedrørende klimatilpasning, som kan gennemføres ved at udnytte potentielle synergier med EFRU.

EU's kræftmission

Kræftmissionen har sammen med den europæiske kræfthandlingsplan til formål at forbedre tilværelsen for mere end 3 millioner mennesker inden 2030 gennem forebyggelse, helbredelse og, for kræftramte, herunder deres familier, at leve længere og bedre. Dette overordnede mål er i overensstemmelse med EFRU's politiske målsætning om et mere socialt og inklusivt Europa.

Der er planer om at oprette digitale infrastrukturer til støtte for forskning og innovation (FoI) inden for kræftbekæmpelse. UNCAN.eu-platformen vil blive anvendt til at indsamle data af forskellig art og fra forskellige kilder. Kræftpatienter og overlevende vil kunne indgive sundhedsdata og modtage oplysninger gennem et virtuelt europæisk digitalt center for kræftpatienter. Omfattende kræftinfrastrukturer vil blive understøttet for at tackle uligheder i adgangen til kræftbehandling af høj kvalitet, f.eks. ved at styrke forskningskapaciteten og oprette et netværk på tværs af medlemsstater og regioner.

Medlemsstaternes, regionernes og de lokale myndigheders deltagelse er afgørende for gennemførelsen af de planlagte foranstaltninger, da det er dem, der primært er ansvarlige for tilrettelæggelsen af deres sundhedssystemer. En forbedring af adgangen til tidlig screening eller innovativ kræftbehandling vil f.eks. kræve store investeringer i infrastruktur, udstyr, digitalisering, sundhedspersonale og nye plejemodeller, herunder telemedicinske løsninger for at nå ud til patienter i landdistrikter og fjerntliggende områder.

EFRU spiller en vigtig rolle med hensyn til at forbedre kræftkontrollen. Mange regioner har intelligente specialiseringsstrategier på sundhedsområdet, herunder på kræftområdet. Eksisterende projekter har et kæmpe potentiale til at bidrage til missionens mål. Regionerne vil blive tilskyndet til at tilpasse sig EU's prioriteter og foretage yderligere investeringer i FoI ved at målrette prioriteterne for intelligent specialisering mod innovation inden for kræft. Interreg kan ligeledes støtte kræftpatienter, der søger sundhedsydelser i et andet land, ved at styrke det grænseoverskridende, tværnationale og interregionale samarbejde.

Regionerne vil blive inddraget i gennemførelsen gennem de fremtidige nationale kræftcentre i de enkelte medlemsstater. De vil bidrage til: 1) integration af missionens aktiviteter ved at identificere synergier i kræftrelaterede politiske initiativer og investeringer mellem EU-plan, nationalt, regionalt og lokalt plan, 2) inddragelse af relevante nationale aktører og interessenter, der går videre end FoI- og sundhedssystemerne for at dække relevante områder inden for kræftbekæmpelse (såsom beskæftigelse, uddannelse), 3) politiske dialoger om kræft og 4) aktiviteter med inddragelse af borgerne.

EU-missionen for genopretning af vores oceaner og vandområder

Missionens strategiske mål er at genoprette sundheden i vores have og farvande senest i 2030 ved at beskytte og genoprette marine økosystemer og ferskvandsøkosystemer og biodiversitet, forebygge og eliminere forurening af vores have og farvande og fremme kulstofneutralitet og cirkularitet i EU's blå økonomi.

Der er særligt fokus på regionalt engagement gennem områdebaserede »fyrtårne«. De er tænkt som forsknings- og innovationsprojektporteføljer til udvikling og udbredelse af transformative løsninger i fire store europæiske havområder: Atlanterhavsområdet og det arktiske område, Østersøen og Nordsøen, Middelhavsområdet samt Donau og Sortehavsområdet.

Missionen gennemføres i to faser: udvikling og afprøvning af løsninger (2021-2024) samt udbredelse og opskalering (fra 2025) af disse aktiviteter. Omend Kommissionen har øremærket næsten 350 mio. EUR fra Horisont Europa for perioden 2021-2023 til støtte for den første fase, vil mobiliseringen af yderligere forpligtelser og budgetter fra offentlige og private aktører, herunder gennem EFRU, være afgørende for at nå missionens mål.

Begrebet »associerede regioner« indgår i alle relevante aktiviteter i missionens arbejdsprogram. »Associerede regioner« er områder med økosystemer, der kan drage fordel af demonstrationsaktiviteterne (f.eks. naboregioner og/eller regioner i et andet havområde) og/eller mindre udviklede regioner, som har behov for at opbygge kapacitet for at gennemføre de innovative løsninger, der er udviklet under de forskellige projekter. Disse regioner vil få økonomisk støtte til at demonstrere gennemførligheden, replikabiliteten og opskaleringen af innovative løsninger. EFRU kunne fremme gennemførelsen af innovative løsninger på regionalt plan. Hensigten er at bruge et missionscharter til at indsamle tilsagn og aktioner og samle alle interesserede parter, lige fra medlemsstaterne og associerede lande til regioner og lokale myndigheder, private enheder, NGO'er og borgere.

EU-missionen for klimaneutrale og intelligente byer

Missionen har til formål at levere mindst 100 europæiske klimaneutrale og intelligente byer senest i 2030 og at sikre, at disse byer fungerer som forsøgs- og innovationsknudepunkter og derved sætte alle europæiske byer i stand til at blive klimaneutrale senest i 2050.

Ved at bruge byerne som springbræt og fokusere på lokalt baserede løsninger bidrager missionen til den politiske målsætning om at skabe en grønnere, kulstoffattig omstilling til en kulstofneutral økonomi og et robust Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, grønne og blå investeringer, den cirkulære økonomi, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse og -styring samt bæredygtig mobilitet i byer. Missionen bidrager også til den politiske målsætning om et Europa, der er tættere på borgerne, ved at fremme en bæredygtig og integreret udvikling af alle slags områder og lokale initiativer og støtte skræddersyede investeringsstrategier på territorialt plan, i byer og lokalsamfund for at tackle deres forskelligartede udfordringer og udnytte deres udviklingspotentiale.

Missionen omfattede en indkaldelse af interessetilkendegivelser, hvori byerne opfordredes til at registrere deres hensigt om at blive klimaneutrale senest i 2030. Interessetilkendegivelserne blev evalueret på grundlag af byernes ambitioner, deres beredskabsniveau, deres igangværende og planlagte engagement inden for klimaneutralitet og reduktion af forurening og deres tilsagn om at inddrage borgere og relevante interessenter i byens klimaplan. De udvalgte byer opfordres til at oprette en klimabykontrakt (CCC) med støtte fra en missionsplatform. Klimabykontrakten, der ikke er et juridisk bindende instrument, vil blive udviklet gennem en innovativ fælles skabelsesproces, der involverer byer, nationale/regionale myndigheder, relevante interessenter og Kommissionen. Den er i overensstemmelse med den regionale strategi for intelligent specialisering og sætter byerne i førersædet på baggrund af deres reelle behov. Det vil være en tværsektoriel, efterspørgselsbaseret bottom-up-tilgang med specifikke tilsagn om at udbrede og opskalere innovative og intelligente løsninger i forbindelse med klimaneutralitet på tværs af alle relevante sektorer. Klimabykontrakten omfatter et aftalt referencescenario, en forklaring af hvordan byen planlægger at gennemføre disse forpligtelser senest i 2030 og en investeringsplan med opførelse af relevant finansiering og finansieringskilder.

Missionsplatformen vil navnlig bistå de byer, der forpligter sig til at opnå klimaneutralitet senest i 2030, sikre overordnet sammenhæng og koordinering gennem hele processen og regelmæssigt aflægge rapport om fremskridtene hen imod klimabykontrakten.

Når byer underskriver klimabykontrakten, får de et »missionsmærke«, hvorved de anerkender den strenge evalueringsproces og kvaliteten og gennemførligheden af deres forpligtelser. Dette frigør målrettede finansieringsmuligheder i EU's finansieringsprogrammer og giver regioner, medlemsstater og andre offentlige aktører mulighed for at støtte meget synlige aktiviteter vedrørende klimaneutralitet i foregangsbyer for at bidrage til at videreføre indsatsen for at nå målene i den europæiske grønne pagt. Da aktiviteterne under klimabykontrakten på forhånd er undersøgt og fundet miljømæssigt bæredygtige i overensstemmelse med EU's ramme for fremme af bæredygtige investeringer, vil mærket øge investorernes bevidsthed og tillid. Det vil gøre det lettere for byerne at tiltrække finansiering til deres klimarelaterede aktiviteter fra andre offentlige og private investorer.

EU-missionen for en jordpagt for Europa

Missionen vil gå i spidsen for, demonstrere og fremskynde omstillingen til en sund jordbund gennem ambitiøse tiltag i 100 levende laboratorier og fyrtårne inden for territoriale rammer. Dette vil blive kombineret med et ambitiøst tværfagligt FoI-program, en solid, harmoniseret ramme for jordbundsovervågning, øget kendskab til jordbunden og kommunikation med henblik på at inddrage borgerne.

Missionsmålene er fuldt ud på linje med de politiske målsætninger under EFRU om en grønnere, kulstoffattig omstilling til en kulstofneutral økonomi og et robust Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, grønne og blå investeringer, den cirkulære økonomi, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse og -styring samt bæredygtig mobilitet i byer.

EFRU kan spille en vigtig rolle for jordbundens sundhed. Tre fjerdedele af NUTS 2-regionerne har strategier for intelligent specialisering inden for landbrugsfødevarer, hvilket betyder, at der er et betydeligt potentiale for projekter, der bidrager til missionens mål ud fra et forsknings- og innovationsperspektiv. Missionen vil gøre brug af den tematiske platform for intelligent specialisering i landbrugsfødevarer for at udnytte det tværregionale samarbejde og fremme fremkomsten af fælles innovationsinvesteringsprojekter på områder, der er relevante for missionen.

Den tematiske prioritet »et grønnere, kulstoffrit Europa« vil gøre det muligt at opskalere missionsresultaterne. Regioner, der i deres strategier for intelligent specialisering har identificeret prioriteter vedrørende bæredygtig jordbunds- og arealforvaltning, kan udnytte de løsninger, der er udviklet og afprøvet i missionens »levende laboratorier og fyrtårne«, og omsætte dem i praksis i større målestok.

Interreg kan også bidrage meget effektivt til missionens gennemførelse ved at etablere et samarbejde om missionens mål på tværs af grænserne (grænseoverskridende, tværnationalt og interregionalt samarbejde). Som eksempler herpå kan nævnes: pilotprojekter eller demonstrationer om genopretning af vådområder i grænseoverskridende eller nordeuropæiske tværnationale områder eller samarbejde om udhuling af vandressourcerne i sydeuropæiske tværnationale områder og grænseoverskridende vandløbsoplande (f.eks. Donau) eller samarbejde om fysisk planlægning, der tager behørigt hensyn til areal- og jordbundsforvaltning.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1058 af 24. juni 2021 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden, artikel 3.


BILAG 2

Eksempel på kumulativ finansiering til andre direkte forvaltede instrumenter (programmet for et digitalt Europa)

Synergifinansiering i forbindelse med europæiske digitale innovationsknudepunkter i programmet for et digitalt Europa

Digitale innovationsknudepunkter repræsenterer en fælles investering fra EU, medlemsstaterne og de associerede lande i programmet for et digitalt Europa. Dette afspejles i den totrins udvælgelsesprocedure, der er beskrevet i programmet for et digitalt Europa (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/694). For det første udvælger og opstiller medlemsstaterne kandidatenheder. Fra denne liste udvælger Kommissionen i anden fase de enheder, der skal udgøre netværk af digitale innovationsknudepunkter. Udvælgelsen er baseret på kriterier vedrørende relevans, gennemførelse og virkning, men der tages også hensyn til geografiske, sektorspecifikke og teknologiske mål og det disponible budget pr. land. Programmet for et digitalt Europa medfinansierer udvalgte tilskud med højst 50 %, og medlemsstaterne kan medfinansiere den resterende del gennem EFRU (de kan også anvende anden national offentlig eller privat finansiering).

Dette praktiske eksempel forklarer de vigtigste skridt, der er nødvendige for at skabe synergi i finansieringen af et digitalt innovationsknudepunkt ved hjælp af programmet for et digitalt Europa og EFRU. Kommissionen anslår, at der vil blive anvendt ca. 70 »indbyrdes forbundne foranstaltninger« til gennemførelse af de europæiske innovationsknudepunkter. Eftersom hvert digitale innovationsknudepunkt vil have et regionalt udgangspunkt, vides det, hvilken forvaltningsmyndighed der vil være ansvarlig for den delte forvaltning.

Trin 1 — forberedelse. Den ansvarlige anvisningsberettigede koordinerer og samarbejder med den forvaltningsmyndighed, der er ansvarlig for foranstaltningen under fonden med delt forvaltning, navnlig for at sikre koordineringen af finansieringssatserne, så den kombinerede finansiering ikke overstiger 100 % af de anslåede støtteberettigede omkostninger.

GD CONNECT har afholdt et møde med de medlemsstater, der er involveret i disse forbundne aktioner, og deres forvaltningsmyndigheder for at forklare processen fuldt ud.

Trin 2 — sammenkædning af de to aktioner. Den direkte forvaltningsaktion vil blive udpeget som en »synergiaktion«, enten under forberedelsen af tilskuddet eller efter undertegnelsen af tilskudsaftalen, via en ændring af tilskuddet. Aktionen under delt forvaltning vil blive knyttet til den direkte forvaltningsaktion (f.eks. via MS-MA-Indkaldelsesnummer-Projektnummer).

Dette indgår i proceduren for udarbejdelse af tilskud og blev også bekendtgjort i indkaldelsesdokumentet.

Trin 3 — underskrivelse af tilskud og forfinansiering. Modtageren underskriver to særskilte tilskudsaftaler (1): tilskud under direkte forvaltning og tilskud under delt forvaltning. De godkendende myndigheder sikrer, at de kombinerede finansieringssatser ikke overstiger 100 % af de støtteberettigede omkostninger. Støtteberettigelsesperioden, projektets varighed, rapporteringsperioderne og fristerne for godkendelse af de to tilskud bør også så vidt muligt koordineres af de godkendende myndigheder.

Forfinansieringsbetalinger i henhold til den direkte forvaltede tilskudsaftale vil fortsætte som normalt. Der vil blive udbetalt forskud i forbindelse med tilskud under delt forvaltning, hvis det er fastsat i de gældende nationale regler.

Image 26

Fremstilling over undertegnelsen af tilskudsaftaler

Trin 4 — Rapportering og betalinger. Inden der anmodes om betalinger fra Kommissionen eller fra det organ, der varetager tilskud under direkte forvaltning, skal modtageren først anmelde udgifterne til forvaltningsmyndigheden i forbindelse med tilskuddet under delt forvaltning. Forvaltningsmyndigheden orienterer støttemodtageren om, hvornår udgifterne anmeldes til Kommissionen under delt forvaltning. Omkostningerne bør under ingen omstændigheder først medtages i en betalingsanmodning under det direkte forvaltede tilskud, da dette ville betyde, at de ikke ville være støtteberettiget til den anden fond.

Først når forvaltningsmyndigheden har anmeldt udgifterne til Kommissionen, vil støttemodtageren eller koordinatoren også uploade en kopi af den anmeldelse, der er indsendt til forvaltningsmyndigheden, i eGrants og samtidig indføje alle oplysninger om aktionens gennemførelse i henhold til reglerne for det direkte forvaltede program.

Hvis den anvisningsberettigede kræver en attest for årsregnskaberne i det direkte forvaltede tilskud, kan den dertil knyttede revisor også tage udgangspunkt i revisionsattester for de delte forvaltningsudgifter, for så vidt som de dækker de samme omkostninger og identiske betingelser for støtteberettigelse.

Begge støttetildelende myndigheder kontrollerer omkostningerne i henhold til deres gældende regler på samme måde som for ikke-synergistøtte og vil, hvis omkostningerne accepteres, sørge for betaling på sædvanlig vis.


(1)  Betegnet »dokument, der fastlægger støttebetingelserne« for delt forvaltning, dvs. artikel 73, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser.


BILAG 3

Teksten til relevante retlige bestemmelser (forordningen om fælles bestemmelser, Horisont Europa, den generelle gruppefritagelsesforordning)

SEAL OF EXCELLENCE

Forordningen om fælles bestemmelser

Betragtning 61

»(61)

Synergierne mellem fondene og de direkte forvaltede instrumenter bør optimeres. Ydelse af støtte til operationer, der allerede har modtaget et »Seal of Excellence«, eller som er medfinansieret af Horisont Europa med et bidrag fra fondene, bør lettes. Betingelser, der allerede er vurderet på EU-plan forud for tildeling af »Seal of Excellence« eller medfinansiering af Horisont Europa, bør ikke vurderes igen, så længe operationerne opfylder et begrænset antal krav, der er fastsat i denne forordning. Dette bør også gøre det lettere at følge de relevante regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014« (1).

Artikel 2, nr. 45)

»Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

[…]

45)

»Seal of Excellence«: kvalitetsmærke tildelt af Kommissionen for så vidt angår et forslag, som viser, at forslaget, der er blevet vurderet i forbindelse med en indkaldelse af forslag i henhold til et EU-instrument, anses for at opfylde minimumskvalitetskravene i dette EU-instrument, men ikke kunne finansieres på grund af manglende budgetmidler for den pågældende indkaldelse af forslag, og eventuelt kan modtage støtte fra andre EU-finansieringskilder eller nationale finansieringskilder.«

Artikel 73, stk. 2 til 4

»Artikel 73

Forvaltningsmyndighedens udvælgelse af operationer

[…]

2.   Ved udvælgelsen af operationer skal forvaltningsmyndigheden:

a)

sikre, at de udvalgte operationer er i overensstemmelse med programmet, herunder deres overensstemmelse med de relevante strategier, der ligger til grund for programmet, samt yder et effektivt bidrag til opfyldelsen af de specifikke målsætninger for programmet

b)

sikre, at de udvalgte operationer, der er omfattet af en grundforudsætning, er i tråd med de hertil svarende fastlagte strategier og planlægningsdokumenter for opfyldelse af den pågældende grundforudsætning

[…]

g)

sikre, at de udvalgte operationer falder ind under anvendelsesområdet for den pågældende fond og henregnes til en interventionstype […]

For så vidt angår dette stykkes litra b) og politisk målsætning 1, jf. artikel 3, stk. 1, litra a), i EFRU- og Samhørighedsfondsforordningen, skal kun operationer, der svarer til de specifikke målsætninger omhandlet i nr. i) og iv), i nævnte litra, være i overensstemmelse med de tilsvarende strategier for intelligent specialisering. […]

3.   Forvaltningsmyndigheden sikrer, at støttemodtageren får et dokument, der fastlægger alle støttebetingelserne for hver enkelt operation, herunder de specifikke krav vedrørende de produkter eller tjenesteydelser, der skal leveres, finansieringsplanen, fristen for udførelsen og, hvis det er relevant, den metode, der skal anvendes til at bestemme operationens omkostninger, og betingelserne for betaling af støtten.

4.   For så vidt angår operationer, der har fået tildelt et »Seal of Excellence«, eller operationer, som er udvalgt i henhold til et program, der medfinansieres af Horisont Europa, kan forvaltningsmyndigheden beslutte at yde støtte direkte fra EFRU eller ESF+, forudsat at sådanne operationer opfylder kravene i stk. 2, litra a), b) og g).

Desuden kan forvaltningsmyndighederne for de operationer, der er omhandlet i første afsnit, anvende de kategorier, maksimumsbeløb og metoder til beregning af støtteberettigede omkostninger, som er fastsat i henhold til det relevante EU-instrument. Disse elementer fastsættes i det dokument, der er omhandlet i stk. 3.«

Horisont Europa

»Artikel 2

Definitioner

23)

»Seal of Excellence«: et kvalitetsmærke, som viser, at et forslag, der er indgivet efter en indkaldelse af forslag, ligger over alle de evalueringstærskler, der er fastsat i arbejdsprogrammet, men som ikke har kunnet finansieres på grund af et utilstrækkeligt budget til den pågældende indkaldelse af forslag under arbejdsprogrammet, og som eventuelt kan modtage støtte fra andre EU-finansieringskilder eller nationale finansieringskilder.«

»Artikel 15

Alternativ, kombineret og kumulativ finansiering og overførsel af midler

1.   Programmet gennemføres i synergi med andre EU-programmer i overensstemmelse med princippet i artikel 7, stk. 7.

2.   »Seal of Excellence« tildeles til indkaldelser af forslag, der er anført i arbejdsprogrammet. I henhold til den relevante bestemmelse i forordningen om fælles bestemmelser for 2021-2027 og den relevante bestemmelse i forordningen om strategiske planer under den fælles landbrugspolitik kan EFRU, ESF+ eller ELFUL støtte:

a)

medfinansierede aktioner, der udvælges under programmet, og

b)

aktioner, der fik tildelt et »Seal of Excellence«, forudsat at de opfylder alle følgende betingelser:

i)

de er blevet vurderet som led i en indkaldelse af forslag inden for rammerne af programmet

ii)

de opfylder minimumskravene til kvalitet i den pågældende indkaldelse af forslag og

iii)

de blev ikke finansieret inden for rammerne af den pågældende indkaldelse af forslag udelukkende på grund af budgetmæssige begrænsninger.

3.   Finansielle bidrag i henhold til programmer, der medfinansieres af EFRU, ESF+, EHFF og ELFUL, kan anses for at være et bidrag fra den deltagende medlemsstat til europæiske partnerskaber i henhold til denne forordnings artikel 10, stk. 1, litra b) og c), forudsat at de relevante bestemmelser i forordningen om fælles bestemmelser for 2021-2027 og de fondsspecifikke forordninger overholdes.

4.   En aktion, som har modtaget et bidrag under et andet EU-program, kan også modtage et bidrag under programmet, forudsat at bidragene ikke dækker de samme omkostninger. Reglerne for det relevante EU-program gælder for det tilsvarende bidrag til aktionen. Den kumulative finansiering må ikke overstige de samlede støtteberettigede omkostninger ved aktionen. Støtten fra de forskellige EU-programmer kan beregnes forholdsmæssigt i overensstemmelse med de dokumenter, hvori støttebetingelserne er fastsat.

5.   Midler, som er tildelt medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan på anmodning af den pågældende medlemsstat overføres til programmet på de betingelser, der er fastsat i de relevante bestemmelser i forordningen om fælles bestemmelser for 2021-2027. Kommissionen forvalter disse midler direkte i overensstemmelse med finansforordningens artikel 62, stk. 1, første afsnit, litra a), eller indirekte i overensstemmelse med nævnte afsnits litra c). Disse midler anvendes til fordel for den pågældende medlemsstat.

6.   Hvis Kommissionen ikke har indgået en retlig forpligtelse inden for rammerne af den direkte eller indirekte forvaltning af de midler, der er overført i henhold til stk. 5, kan de tilsvarende ikkeforpligtede midler tilbageføres til et eller flere af de respektive kildeprogrammer på medlemsstatens anmodning i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i de relevante bestemmelser i forordningen om fælles bestemmelser for 2021-2027.«

»Artikel 24

Indkaldelser af forslag

4.   Arbejdsprogrammet præciserer, hvilke indkaldelser af forslag der kan blive tildelt »Seals of Excellence«. Oplysninger vedrørende ansøgningen og evalueringen kan med ansøgerens forhåndstilladelse deles med interesserede finansieringsmyndigheder med forbehold af indgåelse af fortrolighedsaftaler.«

»Artikel 48

Accelerator

1.   Accelerator har til formål i al væsentlighed at støtte markedsskabende innovation. Den støtter kun enkelte støttemodtagere og yder hovedsagelig blandet finansiering. På visse betingelser kan den også yde støtte udelukkende i form af tilskud eller egenkapitalfinansiering.

Accelerator yder følgende typer støtte:

a)

blandet finansieringsstøtte til SMV’er, herunder opstartsvirksomheder, og i undtagelsestilfælde små selskaber med mellemstor markedsværdi (midcapselskaber), der skaber banebrydende og disruptiv innovation, og som ikke er egnede til bankfinansiering

b)

støtte udelukkende i form af tilskud til SMV’er, herunder opstartsvirksomheder, der udfører enhver form for innovation lige fra inkrementel til banebrydende og disruptiv innovation, og som sigter mod efterfølgende opskalering

c)

der kan endvidere ydes støtte udelukkende i form af egenkapitalfinansiering til SMV’er, herunder opstartsvirksomheder, der ikke er egnede til bankfinansiering, og som allerede har modtaget støtte udelukkende i form af tilskud.

Accelerators støtte udelukkende i form af tilskud ydes kun på følgende kumulative betingelser:

a)

projektet indeholder oplysninger om ansøgerens kapacitet og vilje til at opskalere

b)

støttemodtageren er en opstartsvirksomhed eller en SMV

c)

Accelerators støtte udelukkende i form af tilskud ydes kun én gang til en støttemodtager under gennemførelsesperioden for programmet og udgør højst 2,5 mio. EUR.

2.   Støttemodtagere under Accelerator skal være juridiske enheder, der kan karakteriseres som opstartsvirksomheder, SMV’er eller i undtagelsestilfælde små midcapselskaber, der agter at opskalere, og som er etableret i en medlemsstat eller et associeret land. Forslaget kan indgives enten af støttemodtageren eller, med forbehold af støttemodtagerens forudgående samtykke, af en eller flere fysiske personer eller juridiske enheder, der har til hensigt at oprette eller støtte den pågældende støttemodtager. I sidstnævnte tilfælde skal finansieringsaftalen kun indgås med støttemodtageren.

3.   En samlet afgørelse om støtte dækker og yder finansiering for alle former for EU-bidrag inden for rammerne af blandet finansiering under EIC.

4.   Forslagene evalueres efter deres individuelle kvaliteter af uafhængige eksterne eksperter og udvælges til finansiering gennem en åben indkaldelse af forslag med tidsfrister på grundlag af artikel 27, 28 og 29, med forbehold af nærværende artikels stk. 5.

5.   De indgivne forslag evalueres efter følgende tildelingskriterier:

a)

topkvalitet

b)

effekt

c)

aktionens risikoniveau, der vil kunne hindre investeringer, gennemførelsens kvalitet og effektivitet og behovet for EU-støtte.

6.   Kommissionen eller de finansieringsorganer, der gennemfører programmet (herunder EIT's VIF'er), kan med de berørte ansøgeres samtykke indgive et forslag om en innovations- og markedsudrulningsaktion, som allerede opfylder de i stk. 5, litra a) og b), omhandlede tildelingskriterier, direkte til evaluering under det i stk. 5, litra c), omhandlede tildelingskriterium, forudsat at følgende kumulative betingelser er opfyldt:

a)

Forslaget stammer fra en anden aktion finansieret under Horisont 2020, fra programmet eller, med forbehold af en sonderende pilotfase, der iværksættes i henhold til det første arbejdsprogram, fra nationale og/eller regionale programmer, begyndende med kortlægning af efterspørgslen efter en sådan ordning; nærmere bestemmelser fastsættes i særprogrammet, jf. artikel 1, stk. 2, litra a).

b)

Forslaget er baseret på en projektgennemgang, der er gennemført inden for de forudgående to år, hvor topkvaliteten og effekten af forslaget er blevet vurderet, og det er underlagt betingelser og processer, der er nærmere præciseret i arbejdsprogrammet.

7.   Et »Seal of Excellence« kan tildeles på følgende betingelser:

a)

Støttemodtageren er en opstartsvirksomhed, en SMV eller et lille midcapselskab.

b)

Forslaget er støtteberettiget og ligger over de gældende tærskler for tildelingskriterierne som omhandlet i stk. 5, litra a) og b).

c)

Aktiviteten ville være støtteberettiget under en innovationsaktion.

8.   For forslag, som har gennemgået en evaluering, foreslår uafhængige eksterne eksperter tilsvarende støtte fra Accelerator baseret på de pådragne risici og de ressourcer og den tid, der er nødvendig for at bringe innovationen på markedet og udrulle den.

Kommissionen kan af berettigede årsager afvise et forslag, som de uafhængige eksterne eksperter har udvalgt, herunder på grund af manglende overensstemmelse med målsætningerne for Unionens politikker. Programkomitéen underrettes om årsagerne til en sådan afvisning.

9.   Den del af støtten fra Accelerator, der udgøres af tilskud og tilbagebetalingspligtige forskud, må ikke overstige 70 % af de samlede støtteberettigede omkostninger ved den udvalgte innovationsaktion.

10.   Gennemførelsesbetingelserne for den del af støtten fra Accelerator, der udgøres af egenkapital og tilbagebetalingspligtig støtte, er fastsat i afgørelse (EU) 2021/764.

11.   I kontrakten om den udvalgte aktion fastsættes der særlige målbare milepæle og tilsvarende forfinansiering og ratebetalinger under støtten fra Accelerator.

I forbindelse med blandet finansiering under EIC kan der iværksættes aktiviteter i tilknytning til en innovationsaktion, og den første forfinansieringsbetaling af tilskuddet eller det tilbagebetalingspligtige forskud kan udbetales før gennemførelsen af andre dele af den tildelte blandede finansiering under EIC. Gennemførelsen af disse dele sker med forbehold af, at de særlige milepæle, der er fastsat i kontrakten, nås.

12.   I overensstemmelse med kontrakten skal aktionen suspenderes, ændres eller i behørigt begrundede tilfælde afsluttes, hvis målbare milepæle ikke nås. Den kan ligeledes afsluttes, hvis den forventede markedsudrulning, navnlig i Unionen, ikke kan finde sted.

I undtagelsestilfælde og efter rådgivning fra EIC’s bestyrelse kan Kommissionen beslutte at øge støtten fra Accelerator på grundlag af en projektgennemgang foretaget af uafhængige eksterne eksperter. Programkomitéen underrettes om sådanne tilfælde.«

»Artikel 50

Overvågning og rapportering

Kommissionen overvåger løbende forvaltningen og gennemførelsen af programmet, særprogrammet som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), og EIT’s aktiviteter. For at øge gennemsigtigheden offentliggøres den seneste ajourføring af data også på en lettilgængelig måde på Kommissionens websted. Navnlig medtages data for projekter, der finansieres inden for rammerne af ERC, europæiske partnerskaber, missioner, EIC og EIT, i samme database.

Denne database omfatter:

b)

oplysninger om graden af mainstreaming af samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber, forholdet mellem lavere og højere teknologisk modenhedsniveau i forskningssamarbejdet, fremskridtene med hensyn til deltagelse af lande, der er omfattet af initiativet om udvidelse af deltagerkredsen, den geografiske sammensætning af konsortier i samarbejdsprojekter, udviklingen i forskeres lønninger, anvendelsen af en indgivelses- og evalueringsprocedure i to trin, foranstaltningerne til fremme af samarbejdsforbindelser inden for europæisk FoI, anvendelsen af muligheden for en gennemgang af evalueringen og antallet og typen af klager, graden af klimamainstreaming og dertil knyttede udgifter, SMV’ers deltagelse, den private sektors deltagelse, deltagelse af de forskellige køn i finansierede aktioner, evalueringspaneler, bestyrelser og rådgivende grupper, »Seals of Excellence«, de europæiske partnerskaber samt medfinansieringssatsen, den supplerende og kumulative finansiering fra andre EU-programmer, forskningsinfrastrukturer, frister for underretning om og indgåelse af tilskudsaftaler, graden af internationalt samarbejde, inddragelse af borgernes og civilsamfundets deltagelse

Forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation

1.1.3.

Yderligere EIC-aktiviteter

Endvidere vil EIC indføre EIC-virksomhedsaccelerationstjenester til støtte for aktiviteter og aktioner under Pathfinder og Accelerator, som kraftigt anbefales til alle udvalgte nystartede virksomheder og SMV'er og i særlige tilfælde små midcapselskaber, selv om de ikke er obligatoriske. Målet vil være at forbinde EIC-samfundet af støttede innovatorer, herunder finansieret Seal of Excellence, med investorer, partnere og offentlige indkøbere. Den vil ligeledes tilvejebringe en række coaching- og mentortjenester til EIC's aktioner. Den vil give innovatorerne adgang til internationale netværk af potentielle partnere, bl.a. fra erhvervslivet, med det formål at supplere en værdikæde eller udvikle markedsmulighederne samt finde investorer og andre kilder til privat finansiering eller virksomhedsfinansiering. Aktiviteterne vil omfatte livearrangementer (f.eks. formidlingsarrangementer og salgsarrangementer), men også udvikling eller anvendelse af eksisterende platforme til matchning af interessenter i tæt samarbejde med finansielle mellemled støttet af InvestEU og med EIB-gruppen. Disse aktiviteter vil ligeledes tilskynde til peerudvekslinger som kilde til læring inden for innovationsøkosystemer, hvor der gøres særlig god brug af medlemmerne af EIC's rådgivende udvalg på højt niveau og EIC-stipendiater.«

OVERFØRSLER

Forordningen om fælles bestemmelser

Betragtning 19

»(19)

For at give medlemsstaterne tilstrækkelig fleksibilitet i forbindelse med gennemførelsen af deres tildelinger under delt forvaltning bør det være muligt at overføre visse finansieringsniveauer mellem fondene og mellem delt forvaltning og direkte og indirekte forvaltede instrumenter. Hvis de specifikke økonomiske og sociale forhold i en medlemsstat berettiger det, bør dette overførselsniveau være højere.«

»Artikel 26

Overførsel af midler

1.   Medlemsstaterne kan i partnerskabsaftalen eller i en anmodning om ændring af et program, såfremt dette er godkendt af overvågningsudvalget for programmet i henhold til artikel 40, stk. 2, litra d), anmode om, at op til 5 % af hver fonds oprindelige nationale tildeling overføres til et eller flere instrumenter under direkte eller indirekte forvaltning, hvis en sådan mulighed er fastsat i basisretsakten for det pågældende instrument.

Summen af de overførsler, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, og bidragene i henhold til artikel 14, stk. 1, første afsnit, må ikke overstige 5 % af hver fonds oprindelige nationale tildeling.

Medlemsstaterne kan også i partnerskabsaftalen eller i anmodningen om ændring af et program anmode om overførsel af op til 5 % af hver fonds oprindelige nationale tildeling til en eller flere andre fonde, bortset fra de overførsler, der er omhandlet i fjerde afsnit.

Medlemsstaterne kan også i partnerskabsaftalen eller i anmodningen om ændring af et program anmode om en yderligere overførsel på op til 20 % af den oprindelige nationale tildeling pr. fond mellem EFRU, ESF+ eller Samhørighedsfonden inden for medlemsstatens samlede midler under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst. De medlemsstater, hvis samlede gennemsnitlige arbejdsløshedsprocent for perioden 2017-2019 er under 3 %, kan anmode om en sådan yderligere overførsel på op til 25 % af den oprindelige nationale tildeling.

2.   Overførte midler anvendes i overensstemmelse med reglerne for den fond eller det instrument, som midlerne overføres til, og, i tilfælde af overførsler til instrumenter under direkte eller indirekte forvaltning, til fordel for den pågældende medlemsstat.

3.   Anmodninger om ændring af et program skal indeholde det samlede beløb, der overføres for hvert år pr. fond og pr. regionskategori, hvis det er relevant, de skal være behørigt begrundet med hensyn til den komplementaritet og virkning, der skal opnås, og de skal ledsages af det eller de ændrede programmer i overensstemmelse med artikel 24.

4.   Efter høring af den pågældende medlemsstat skal Kommissionen gøre indsigelse mod en anmodning om overførsel i den relaterede programændring, hvis en sådan overførsel ville være til skade for opfyldelsen af målsætningerne for det program, hvorfra midlerne skal overføres.

Kommissionen gør også indsigelse mod anmodningen, hvis den finder, at medlemsstaten ikke har givet en fyldestgørende begrundelse for overførslen med hensyn til de resultater, der skal opnås, eller det bidrag, der skal ydes til målsætningerne for den modtagende fond eller det modtagende instrument under direkte eller indirekte forvaltning.

5.   Hvis anmodningen om overførsel vedrører ændring af et program, kan der kun overføres midler vedrørende fremtidige kalenderår.

6.   FRO-midler, herunder eventuelle midler overført fra EFRU og ESF+ i overensstemmelse med artikel 27, må ikke overføres til andre fonde eller instrumenter i henhold til nærværende artikels stk. 1-5.

FRO må ikke modtage overførsler i henhold til stk. 1-5.

7.   Hvis Kommissionen ikke har indgået en retlig forpligtelse inden for rammerne af den direkte eller indirekte forvaltning af de midler, der er overført i henhold til stk. 1, kan de tilsvarende midler, der ikke er indgået forpligtelser for, tilbageføres til den fond, hvorfra de oprindelig blev overført, og tildeles et eller flere programmer.

Med henblik herpå indgiver medlemsstaten en anmodning om en programændring i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, senest fire måneder inden den frist for forpligtelser, der er fastsat i artikel 114, stk. 2, første afsnit, i finansforordningen.

8.   Midler, der tilbageføres til den fond, hvorfra de oprindelig blev overført, og som tildeles et eller flere programmer, anvendes i overensstemmelse med reglerne i denne forordning og de fondsspecifikke forordninger fra datoen for indgivelse af anmodningen om programændring.

9.   For midler, der tilbageføres til den fond, hvorfra de oprindelig blev overført, og som tildeles et program i henhold til denne artikels stk. 7, begynder frigørelsesfristen, jf. artikel 105, stk. 1, i det år, hvor de tilsvarende budgetforpligtelser indgås.«

Horisont Europa

»Artikel 15

Alternativ, kombineret og kumulativ finansiering og overførsel af midler

...

5.   Midler, som er tildelt medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan på anmodning af den pågældende medlemsstat overføres til programmet på de betingelser, der er fastsat i de relevante bestemmelser i forordningen om fælles bestemmelser for 2021-2027. Kommissionen forvalter disse midler direkte i overensstemmelse med finansforordningens artikel 62, stk. 1, første afsnit, litra a), eller indirekte i overensstemmelse med nævnte afsnits litra c). Disse midler anvendes til fordel for den pågældende medlemsstat.

6.   Hvis Kommissionen ikke har indgået en retlig forpligtelse inden for rammerne af den direkte eller indirekte forvaltning af de midler, der er overført i henhold til stk. 5, kan de tilsvarende ikkeforpligtede midler tilbageføres til et eller flere af de respektive kildeprogrammer på medlemsstatens anmodning i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i de relevante bestemmelser i forordningen om fælles bestemmelser for 2021-2027.«

KUMULATIV FINANSIERING

Forordningen om fælles bestemmelser

»Artikel 63

Støtteberettigelse

[…]

9.   En operation kan modtage støtte fra en eller flere fonde eller fra et eller flere programmer og fra andre EU-instrumenter. I sådanne tilfælde må udgifter, der er angivet i en betalingsanmodning vedrørende en af fondene, ikke angives for begge eller en af følgende:

a)

støtte fra en anden fond eller et andet EU-instrument

b)

støtte fra samme fond under et andet program.

Det udgiftsbeløb, der angives i en betalingsanmodning til en fond, kan beregnes pro rata for hver fond og for det eller de berørte programmer i overensstemmelse med det dokument, hvori støttevilkårene er fastsat.«

Horisont Europa

»Artikel 15

Alternativ, kombineret og kumulativ finansiering og overførsel af midler

...

4.   En aktion, som har modtaget et bidrag under et andet EU-program, kan også modtage et bidrag under programmet, forudsat at bidragene ikke dækker de samme omkostninger. Reglerne for det relevante EU-program gælder for det tilsvarende bidrag til aktionen. Den kumulative finansiering må ikke overstige de samlede støtteberettigede omkostninger ved aktionen. Støtten fra de forskellige EU-programmer kan beregnes forholdsmæssigt i overensstemmelse med de dokumenter, hvori støttebetingelserne er fastsat.«

KOMBINERET FINANSIERING/SAMFINANSIERET EUROPÆISK PARTNERSKAB

Forordningen om fælles bestemmelser

»Artikel 71

Programmyndighede r

[…]

5.   Hvis et program i overensstemmelse med sine målsætninger yder støtte fra EFRU eller ESF+ til et program, som medfinansieres af Horisont Europa som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra b), i Horisont Europa-forordningen, skal det organ, der gennemfører det program, som medfinansieres af Horisont Europa, udpeges til et bemyndiget organ af det pågældende programs forvaltningsmyndighed i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 3.«

»Artikel 73

Forvaltningsmyndighedens udvælgelse af operationer

[…]

4.   For så vidt angår operationer, der har fået tildelt et »Seal of Excellence«, eller operationer, som er udvalgt i henhold til et program, der medfinansieres af Horisont Europa, kan forvaltningsmyndigheden beslutte at yde støtte direkte fra EFRU eller ESF+, forudsat at sådanne operationer opfylder kravene i stk. 2, litra a), b) og g).

Desuden kan forvaltningsmyndighederne for de operationer, der er omhandlet i første afsnit, anvende de kategorier, maksimumsbeløb og metoder til beregning af støtteberettigede omkostninger, som er fastsat i henhold til det relevante EU-instrument. Disse elementer fastsættes i det dokument, der er omhandlet i stk. 3.«

Horisont Europa

»Artikel 15

Alternativ, kombineret og kumulativ finansiering og overførsel af midler

1.   Finansielle bidrag i henhold til programmer, der medfinansieres af EFRU, ESF+, EHFF og ELFUL, kan anses for at være et bidrag fra den deltagende medlemsstat til europæiske partnerskaber i henhold til denne forordnings artikel 10, stk. 1, litra b) og c), forudsat at de relevante bestemmelser i forordningen om fælles bestemmelser for 2021-2027 og de fondsspecifikke forordninger overholdes.«

Kommissionens forordning (EU) 2021/1237 af 23. juli 2021 om ændring af forordning (EU) nr. 651/2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108

»Artikel 25a

Støtte til projekter, der har fået tildelt »Seal of Excellence«

1.   Støtte til SMV’er med henblik på forsknings- og udviklingsprojekter samt gennemførlighedsundersøgelser, der har fået tildelt »Seal of Excellence« inden for rammerne af Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i denne artikel og i kapitel I, er opfyldt.

2.   De aktiviteter inden for det støtteberettigede forsknings- og udviklingsprojekt eller den støtteberettigede gennemførlighedsundersøgelse, der kan modtage støtte, er defineret som støtteberettigede i henhold til reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, bortset fra aktiviteter, der omfatter andet end eksperimentelle udviklingsaktiviteter.

3.   De kategorier, maksimale beløb og beregningsmetoder, der gælder for de støtteberettigede omkostninger i forbindelse med de støtteberettigede forsknings- og udviklingsprojekter eller gennemførlighedsundersøgelser, er dem, der er defineret som støtteberettigede i henhold til reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet.

4.   Det maksimale støttebeløb må ikke overstige 2,5 mio. EUR pr. SMV pr. forsknings- og udviklingsprojekt eller gennemførlighedsundersøgelse.

5.   Den samlede offentlige finansiering, der ydes til hvert forsknings- og udviklingsprojekt eller hver gennemførlighedsundersøgelse, må ikke overstige den finansieringssats, der er fastsat for det pågældende forsknings- og udviklingsprojekt eller den pågældende gennemførlighedsundersøgelse i reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet.

Artikel 25b

Støtte til Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter og EFR’s »proof of concept«-aktiviteter

1.   Støtte til Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter og EFR’s »proof of concept«-aktiviteter, der har fået tildelt »Seal of Excellence« inden for rammerne af Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i denne artikel og i kapitel I, er opfyldt.

2.   De dele af den støtteberettigede aktivitet, der kan modtage støtte, er defineret som støtteberettigede i henhold til reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet.

3.   De kategorier, maksimale beløb og beregningsmetoder, der gælder for de støtteberettigede omkostninger i forbindelse med den støtteberettigede aktivitet, er defineret som støtteberettigede i henhold til reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmerne.

4.   Den samlede offentlige finansiering, der ydes til hver støtteberettiget aktivitet, må ikke overstige det maksimale støtteniveau i Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet.

Artikel 25c

Støtte til samfinansierede forsknings- og udviklingsprojekter

1.   Støtte til et samfinansieret forsknings- og udviklingsprojekt eller en samfinansieret gennemførlighedsundersøgelse (herunder forsknings- og udviklingsprojekter, der gennemføres inden for rammerne af et europæisk institutionaliseret partnerskab baseret på traktatens artikel 185 eller 187, eller en programsamfinansieringsaktion som defineret i reglerne for Horisont Europa-programmet), der gennemføres af mindst tre medlemsstater, eller alternativt to medlemsstater og mindst et associeret land, og som er udvalgt på grundlag af en evaluering og rangordning foretaget af uafhængige eksperter på grundlag af tværnationale indkaldelser i overensstemmelse med reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i denne artikel og i kapital I, er opfyldt.

2.   De aktiviteter inden for det støtteberettigede forsknings- og udviklingsprojekt eller den støtteberettigede gennemførlighedsundersøgelse, der kan modtage støtte, er defineret som støtteberettigede i henhold til reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, bortset fra aktiviteter, der omfatter andet end eksperimentelle udviklingsaktiviteter.

3.   De kategorier, maksimale beløb og beregningsmetoder, der gælder for de støtteberettigede omkostninger, er defineret som støtteberettigede i henhold til reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmerne.

4.   Den samlede ydede offentlige finansiering må ikke overstige den finansieringssats, der er fastsat for forsknings- og udviklingsprojektet eller gennemførlighedsundersøgelsen efter udvælgelsen, rangordningen og vurderingen i henhold til reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet.

5.   Den finansiering, der tilvejebringes af Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, skal dække mindst 30 % af de samlede støtteberettigede omkostninger ved en forsknings- og innovationsaktivitet eller en innovationsaktivitet som defineret i Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet.

Artikel 25d

Støtte til samarbejdsaktioner

1.   Støtte til samarbejdsaktioner, der involverer mindst to medlemsstater, og som er udvalgt på grundlag af en vurdering og en rangordning foretaget af uafhængige eksperter på grundlag af tværnationale indkaldelser i overensstemmelse med reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i denne artikel og i kapitel I, er opfyldt.

2.   De aktiviteter inden for den samfinansierede samarbejdsaktion, der kan modtage støtte, er defineret som støtteberettigede i henhold til reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet. Andre aktiviteter end eksperimentelle udviklingsaktiviteter er udelukket.

3.   De kategorier, maksimale beløb og beregningsmetoder, der gælder for de støtteberettigede omkostninger, er defineret som støtteberettigede i henhold til reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmerne. Derudover er omkostninger til investering i projektrelaterede materielle og immaterielle aktiver også støtteberettigede.

4.   Den samlede ydede offentlige finansiering må ikke overstige den finansieringssats, der er fastsat for samarbejdsaktionen efter udvælgelsen, rangordningen og vurderingen i henhold til reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet. Desuden må støtten i forbindelse med investeringer i projektrelaterede materielle og immaterielle aktiver ikke overstige 70 % af investeringsomkostningerne.

5.   Investeringsstøtte til infrastruktur i forbindelse med en samarbejdsaktion er underlagt følgende yderligere betingelser:

a)

hvis infrastrukturen anvendes til både økonomiske og ikkeøkonomiske aktiviteter, skal der føres adskilte regnskaber for deres respektive finansieringsforhold, omkostninger og indtægter på grundlag af konsekvent anvendte og objektivt begrundede omkostningsregnskabsprincipper

b)

den betaling, der opkræves for driften eller anvendelsen af infrastrukturen, skal svare til markedsprisen

c)

det skal være muligt for flere brugere at få adgang til infrastrukturen, og adgangen skal gives på gennemsigtige og ikkediskriminerende betingelser. Virksomheder, som har finansieret mindst 10 % af investeringsomkostningerne ved infrastrukturen, kan indrømmes præferentiel adgang på mere favorable vilkår. For at undgå overkompensation skal en sådan adgang stå i et rimeligt forhold til virksomhedens bidrag til investeringsomkostningerne, og disse vilkår skal gøres offentligt tilgængelige

d)

hvis infrastrukturen modtager offentlige midler til både økonomiske og ikkeøkonomiske aktiviteter, skal medlemsstaterne indføre et kontrolsystem og en tilbagebetalingsmekanisme for at sikre, at den gældende støtteintensitet ikke overskrides som følge af en stigning i andelen af de økonomiske aktiviteter i forhold til den forudsatte situation på tidspunktet for støttens tildeling.«


(1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

4.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 421/52


Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner (1):

2,00 % pr. 1. november 2022

Euroens vekselkurs (2)

3. november 2022

(2022/C 421/04)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

0,9753

JPY

japanske yen

144,58

DKK

danske kroner

7,4433

GBP

pund sterling

0,87228

SEK

svenske kroner

10,9320

CHF

schweiziske franc

0,9889

ISK

islandske kroner

144,90

NOK

norske kroner

10,3543

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

24,539

HUF

ungarske forint

407,87

PLN

polske zloty

4,7090

RON

rumænske leu

4,9013

TRY

tyrkiske lira

18,1602

AUD

australske dollar

1,5517

CAD

canadiske dollar

1,3452

HKD

hongkongske dollar

7,6560

NZD

newzealandske dollar

1,6957

SGD

singaporeanske dollar

1,3878

KRW

sydkoreanske won

1 391,75

ZAR

sydafrikanske rand

18,0173

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,1367

HRK

kroatiske kuna

7,5375

IDR

indonesiske rupiah

15 400,20

MYR

malaysiske ringgit

4,6271

PHP

filippinske pesos

57,463

RUB

russiske rubler

 

THB

thailandske bath

37,091

BRL

brasilianske real

5,0262

MXN

mexicanske pesos

19,2363

INR

indiske rupee

80,8845


(1)  Rentesats for den seneste transaktion inden den angivne dato. Ved refinansieringstransaktioner til en variabel rente er rentesatsen den marginale rentesats.

(2)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

4.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 421/53


Oplysninger fra medlemsstaterne om fiskestop

(2022/C 421/05)

I overensstemmelse med artikel 35, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1) er der truffet beslutning om et fiskestop, jf. nedenstående skema:

Dato og klokkeslæt for fiskestop

28.9.2022

Varighed

28.9.2022 - 31.12.2022

Medlemsstat

Italien

Bestand eller bestandsgruppe

ARS/GF8-11

Art

Kæmpe rødreje (Aristaeomorpha foliacea)

Område

GSA 8-9-10-11

Fiskerfartøjstype(r)

--

Referencenummer

09/TQ110


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

Europa-Kommissionen

4.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 421/54


Meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina

(2022/C 421/06)

Efter offentliggørelsen af en meddelelse om det forestående udløb (1) af de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina« eller »det pågældende land«) har Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) modtaget en anmodning om en fornyet undersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (2) (»grundforordningen«).

1.   Anmodning om fornyet undersøgelse

Anmodningen blev indgivet den 2. august 2022 af Tech-Fab Europe (»ansøgeren«) på vegne af EU-erhvervsgrenen vedrørende visse åben mesh-stoffer af glasfibre i henhold til grundforordningens artikel 5, stk. 4.

En ikkefortrolig udgave af anmodningen og analysen af, i hvilket omfang EU-producenterne støtter anmodningen, findes i det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter. Der findes oplysninger om adgang til dossieret for interesserede parter i denne meddelelses afsnit 5.6.

2.   Den undersøgte vare

Den vare, der er genstand for undersøgelsen, er åben mesh-stoffer af glasfibre med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2, med undtagelse af glasfiberskiver (»den undersøgte vare«), i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 og ex 7019 69 90 (Taric-kode 7019630019, 7019640019, 7019650018, 7019660018 og 7019699019). Disse KN- og Taric-koder angives kun til orientering.

3.   Gældende foranstaltninger

De gældende foranstaltninger er en endelig antidumpingtold indført ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 (3), ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/788 (4).

4.   Begrundelser for den fornyede undersøgelse

Anmodningen begrundes med, at foranstaltningernes udløb sandsynligvis vil medføre fortsat eller fornyet dumping og fortsat eller fornyet skade for EU-erhvervsgrenen.

4.1.    Påstand om sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping

4.1.1.   Påstand om sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping fra Kina

Ansøgeren hævdede, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende hjemmemarkedspriser og -omkostninger i Kina, eftersom der foreligger væsentlige fordrejninger, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b).

For at underbygge påstandene om væsentlige fordrejninger anvendte ansøgeren oplysningerne i den landerapport, som Kommissionens tjenestegrene fremlagde den 20. december 2017, og som indeholdt en beskrivelse af de særlige markedsforhold, der gør sig gældende i Kina (5). Ansøgeren henviste navnlig til fordrejninger som statslig tilstedeværelse i almindelighed og mere specifikt i den kemiske sektor og kapitlerne om råmaterialer og energi. Ansøgeren anvendte desuden offentligt tilgængelige oplysninger, navnlig den fjortende femårsplan for Folkerepublikken Kinas nationale økonomiske og sociale udvikling og udkastet til langsigtede mål for 2035. Endelig har ansøgeren ligeledes anvendt Kommissionens konklusioner i de seneste antidumping- og antisubsidieundersøgelser (6).

I lyset af grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a), bygger påstanden om fornyet dumping fra Kina således på en sammenligning af en beregnet normal værdi på grundlag af produktions- og salgsomkostninger, der afspejler ikke-fordrejede priser eller referenceværdier i et passende repræsentativt land, med eksportprisen (ab fabrik) på den undersøgte vare ved eksportsalg til visse tredjelande, set i lyset af det aktuelle fravær af betydelige importmængder på Taric-kodeniveau fra Kina til Unionen.

På baggrund af ovennævnte sammenligning, som viser, at dumping finder sted, hævder ansøgeren, at der er sandsynlighed for fornyet dumping fra Kina.

Ansøgeren hævder desuden, at manglen på betydelig import på Taric-kodeniveau fra Kina til Unionen ikke svarer til de oplysninger, der er til rådighed om tilstedeværelsen af importerede varer fra Kina på EU-markedet. Ansøgeren hævder også i denne forbindelse, at dumping fortsat finder sted. Påstanden er baseret på en sammenligning af en beregnet normal værdi på grundlag af produktions- og salgsomkostninger, der afspejler ikke-fordrejede priser eller referenceværdier i et passende repræsentativt land, med eksportprisen (ab fabrik) på den undersøgte vare ved eksportsalg til Unionen.

På dette grundlag er de beregnede dumpingmargener betydelige for Kina.

På baggrund af de tilgængelige oplysninger mener Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser i henhold til grundforordningens artikel 5, stk. 9, for, at det som følge af væsentlige fordrejninger, der påvirker priser og omkostninger, ikke er hensigtsmæssigt at anvende hjemmemarkedspriser og -omkostninger i det pågældende land, hvilket således berettiger indledningen af en undersøgelse på grundlag af grundforordningens artikel 2, stk. 6a.

Landerapporten findes i det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter, og på Generaldirektoratet for Handels websted (7).

4.2.    Påstand om sandsynligheden for fortsat eller fornyet skade

Ansøgeren hævder, at der er sandsynlighed for fortsat eller fornyet skade forårsaget af det pågældende land.

Ansøgeren har fremlagt beviser for, at såfremt foranstaltningerne får lov til at udløbe, vil det nuværende importniveau for den undersøgte vare fra det pågældende land til Unionen sandsynligvis stige. Dette skyldes en betydelig uudnyttet kapacitet i det pågældende land og EU-markedets tiltrækningskraft med hensyn til størrelse og priser.

Ansøgeren hævder, at enhver væsentlig stigning i importen til dumpingpriser fra det pågældende land sandsynligvis ville medføre yderligere skade eller føre til fornyet skade for EU-erhvervsgrenen, hvis foranstaltningerne fik lov at udløbe.

5.   Procedure

Efter høring af det ved grundforordningens artikel 15, stk. 1, nedsatte udvalg har Kommissionen konstateret, at der foreligger tilstrækkelige beviser for sandsynligheden for dumping og skade til at berettige indledningen af en udløbsundersøgelse, og indleder hermed en sådan undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2

Udløbsundersøgelsen vil fastslå, om der er sandsynlighed for, at foranstaltningernes udløb vil føre til fortsat eller fornyet dumping af den undersøgte vare med oprindelse i Kina og fortsat eller fornyet skade for EU-erhvervsgrenen.

Kommissionen henleder også parternes opmærksomhed på den offentliggjorte meddelelse (8) om covid-19-udbruddets mulige konsekvenser for antidumping- og antisubsidieundersøgelser, som kan være relevant for denne undersøgelse.

5.1.    Den nuværende undersøgelsesperiode og den betragtede periode

Undersøgelsen af sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping omfatter perioden fra den 1. juli 2021 til den 30. juni 2022 (»den nuværende undersøgelsesperiode«). Undersøgelsen af de tendenser, der er relevante for vurderingen af sandsynligheden for fortsat eller fornyet skade, omfatter perioden fra den 1. januar 2019 til udgangen af undersøgelsesperioden (»den betragtede periode«).

5.2.    Bemærkninger til anmodningen og til indledningen af undersøgelsen

Alle interesserede parter, der ønsker at fremsætte bemærkninger til anmodningen (herunder spørgsmål vedrørende fortsat eller fornyet skade og årsagssammenhæng) eller til aspekter vedrørende indledningen af undersøgelsen (herunder omfanget af tilslutning til anmodningen), skal gøre dette senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende (9).

Anmodninger om at blive hørt med hensyn til indledningen af undersøgelsen skal indgives senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse.

5.3.    Procedure for konstatering af sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping

I en udløbsundersøgelse analyserer Kommissionen den eksport, der blev foretaget til Unionen i den nuværende undersøgelsesperiode, og uagtet denne eksport vurderer Kommissionen, hvorvidt situationen for de virksomheder, der producerer og sælger den undersøgte vare i det pågældende land, er af en sådan art, at der er sandsynlighed for fortsat eller fornyet eksport til dumpingpriser til Unionen, hvis foranstaltningerne udløber.

Eksporterende producenter (10) af den undersøgte vare fra det pågældende land, herunder også de producenter, der ikke samarbejdede i forbindelse med de undersøgelser, der førte til indførelsen af de gældende foranstaltninger, opfordres derfor til at deltage i Kommissionens undersøgelse.

5.3.1.   Undersøgelse af producenter i det pågældende land

I betragtning af det potentielt store antal producenter i det land, som er berørt af denne udløbsundersøgelse, og for at afslutte undersøgelsen inden for den lovbestemte frist kan Kommissionen begrænse antallet af producenter, der skal indgå i undersøgelsen, til et rimeligt antal ved at udtage en stikprøve (denne proces benævnes også »stikprøveudtagning«). Stikprøveudtagningen foretages i overensstemmelse med grundforordningens artikel 17.

For at sætte Kommissionen i stand til at afgøre, hvorvidt det er nødvendigt med stikprøveudtagning, og i bekræftende fald udtage en stikprøve, anmodes alle producenter eller deres repræsentanter, herunder også de parter, som ikke samarbejdede i forbindelse med den undersøgelse, der førte til de foranstaltninger, der undersøges i denne fornyede undersøgelse, om at give Kommissionen oplysninger om deres virksomheder, senest syv dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse. Disse oplysninger skal gives via TRON.tdi på følgende adresse: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R781_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Oplysninger om adgang til Tron kan findes i afsnit 5.6 og 5.9.

Kommissionen vil desuden kontakte myndighederne i det pågældende land og vil kunne kontakte alle kendte sammenslutninger af producenter i det pågældende land for at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige for at udtage stikprøven af producenter.

Hvis det er nødvendigt at udtage en stikprøve, vil producenterne blive udtaget ud fra den største repræsentative produktions-, salgs- eller eksportmængde, som med rimelighed kan undersøges inden for den tid, der er til rådighed. Kommissionen orienterer alle kendte producenter i det pågældende land, myndighederne i det pågældende land og sammenslutninger af producenter, om nødvendigt gennem myndighederne i det pågældende land, om, hvilke virksomheder der er blevet udtaget til at indgå i stikprøven.

Når Kommissionen har modtaget de oplysninger, der er nødvendige for at udtage en stikprøve af producenter, vil den oplyse de berørte parter om, hvorvidt de indgår i stikprøven. De producenter, der indgår i stikprøven, skal indgive et udfyldt spørgeskema senest 30 dage efter datoen for meddelelsen af beslutningen om, at de indgår i stikprøven, medmindre andet er angivet.

Kommissionen vil tilføje en meddelelse, der afspejler stikprøveudtagningen, til det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter. Enhver bemærkning til stikprøveudtagningen skal være modtaget senest tre dage efter datoen for meddelelsen af beslutningen om stikprøveudtagning.

En kopi af spørgeskemaet til producenterne i det pågældende land findes i det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter, og på Generaldirektoratet for Handels websted: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2633

Virksomheder, der var indforstået med eventuelt at indgå i stikprøven, men som ikke blev udtaget til at indgå heri, vil blive betragtet som samarbejdsvillige, jf. dog grundforordningens artikel 18.

5.3.2.   Supplerende procedure i forbindelse med Kina som følge af væsentlige fordrejninger

I henhold til bestemmelserne i denne meddelelse opfordres alle interesserede parter til at tilkendegive deres synspunkter, indgive oplysninger og fremlægge dokumentation, hvad angår anvendelsen af grundforordningens artikel 2, stk. 6a. Medmindre andet er angivet, skal disse oplysninger med tilhørende dokumentation være Kommissionen i hænde senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse.

Kommissionen opfordrer navnlig alle interesserede parter til at fremsætte bemærkninger om materialer og koder i det harmoniserede system (HS), der er omhandlet i anmodningen, til at foreslå egnede repræsentative lande og til at oplyse identiteten af producenterne af den undersøgte vare i disse lande. Disse oplysninger med tilhørende dokumentation skal være Kommissionen i hænde senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse.

Kort efter indledningen af undersøgelsen vil Kommissionen i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra e), underrette undersøgelsens parter gennem en meddelelse, der tilføjes det åbne dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter, om de relevante kilder, som Kommissionen har til hensigt at anvende i forbindelse med fastsættelsen af den normale værdi i Kina, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a. Dette vil omfatte alle kilder, herunder evt. udvælgelsen af et egnet repræsentativt tredjeland. Undersøgelsens parter har 10 dage til at fremsætte bemærkninger gældende fra den dato, meddelelsen tilføjes dette dossier.

Ifølge de oplysninger, som Kommissionen råder over, er Rusland og Indien, som foreslået af ansøgeren, mulige repræsentative tredjelande for Kina i denne sag. Med henblik på den endelige udvælgelse af et egnet repræsentativt tredjeland vil Kommissionen undersøge, om der er lande med et økonomisk udviklingsniveau svarende til Kinas, hvor der foregår produktion og salg af den undersøgte vare, og hvor de relevante oplysninger er lettilgængelige. Hvis flere lande kan komme i betragtning, gives der, når det er relevant, fortrinsret til lande, der har et passende niveau af social beskyttelse og miljømæssig beskyttelse

Hvad angår de relevante kilder, opfordrer Kommissionen alle producenter i Kina til at fremsende oplysninger om de materialer (rå og forarbejdede) og den energi, der anvendes i produktionen af den undersøgte vare, senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse. Disse oplysninger skal gives via TRON.tdi på følgende adresse: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R781_INFO_ON_INPUTS_FOR _EXPORTING_PRODUCER_FORM. Oplysninger om adgang til Tron kan findes i afsnit 5.6 og 5.9.

Endvidere skal alle faktuelle oplysninger med henblik på at beregne omkostninger og priser i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a), indgives senest 65 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse. Sådanne faktuelle oplysninger bør kun hentes fra offentligt tilgængelige kilder.

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige til sin undersøgelse af de påståede væsentlige fordrejninger i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b), vil den også stille et spørgeskema til rådighed for de kinesiske myndigheder.

5.3.3.   Undersøgelse af ikke forretningsmæssigt forbundne importører (11) (12)

Ikke forretningsmæssigt forbundne importører af den undersøgte vare fra det pågældende land til Unionen, herunder også de importører, der ikke samarbejdede i forbindelse med den undersøgelse, der førte til indførelsen af de gældende foranstaltninger, opfordres til at deltage i denne undersøgelse

I betragtning af det potentielt store antal ikke forretningsmæssigt forbundne importører, som er berørt af denne udløbsundersøgelse, og for at afslutte undersøgelsen inden for den lovbestemte frist kan Kommissionen begrænse antallet af ikke forretningsmæssigt forbundne importører, der skal indgå i undersøgelsen, til et rimeligt antal ved at udtage en stikprøve (denne proces benævnes også »stikprøveudtagning«). Stikprøveudtagningen foretages i overensstemmelse med grundforordningens artikel 17.

For at Kommissionen kan afgøre, om det er nødvendigt med stikprøveudtagning, og i bekræftende fald udtage en stikprøve, anmodes alle ikke forretningsmæssigt forbundne importører eller deres repræsentanter herunder også de parter, som ikke samarbejdede i forbindelse med den undersøgelse, der førte til de foranstaltninger, der undersøges i denne fornyede undersøgelse, om at give sig til kende over for Kommissionen. Disse parter skal gøre dette senest syv dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse ved at indberette de oplysninger om deres virksomhed(er) til Kommissionen, som der anmodes om i bilaget til denne meddelelse.

Kommissionen kan desuden kontakte alle kendte importørsammenslutninger for at indhente de oplysninger, den anser for nødvendige for at udtage stikprøven af ikke forretningsmæssigt forbundne importører.

Hvis det er nødvendigt at udtage en stikprøve, kan importørerne udtages ud fra den største repræsentative salgsmængde i Unionen af den undersøgte vare fra det pågældende land, som med rimelighed kan undersøges inden for den tid, der er til rådighed. Kommissionen orienterer alle kendte ikke forretningsmæssigt forbundne importører og importørsammenslutninger om, hvilke virksomheder der er udtaget til at indgå i stikprøven.

Kommissionen vil også tilføje en meddelelse, der afspejler stikprøveudtagningen, til det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter. Enhver bemærkning til stikprøveudtagningen skal være modtaget senest tre dage efter datoen for meddelelsen af beslutningen om stikprøveudtagning.

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige til sin undersøgelse, vil den stille spørgeskemaer til rådighed for de ikke forretningsmæssigt forbundne importører i stikprøven. Disse parter skal indgive et udfyldt spørgeskema senest 30 dage efter datoen for meddelelsen om stikprøveudtagningen, medmindre andet er angivet.

En kopi af spørgeskemaet til ikke forretningsmæssigt forbundne importører findes i det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter, og på Generaldirektoratet for Handels websted: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2633

5.4.    Procedure for konstatering af sandsynligheden for fortsat eller fornyet skade og undersøgelse af EU-producenter

For at fastslå, om det er sandsynligt, at EU-erhvervsgrenen vil blive forvoldt fortsat eller fornyet skade, opfordrer Kommissionen EU-producenterne af den undersøgte vare til at deltage i undersøgelsen.

I betragtning af det store antal EU-producenter, som er berørt af denne udløbsundersøgelse, og for at afslutte undersøgelsen inden for den lovbestemte tidsfrist har Kommissionen besluttet at begrænse antallet af EU-producenter, der skal indgå i undersøgelsen, til et rimeligt antal ved at udtage en stikprøve (denne proces benævnes også »stikprøveudtagning«). Stikprøveudtagningen vil foregå i overensstemmelse med grundforordningens artikel 17.

Kommissionen har foreløbigt udtaget en stikprøve af EU-producenter. Yderligere oplysninger findes i det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter.

Interesserede parter opfordres hermed til at fremsætte bemærkninger til den foreløbige stikprøve. Andre EU-producenter eller deres repræsentanter, herunder også de EU-producenter, som ikke samarbejdede i forbindelse med de undersøgelser, der førte til de gældende foranstaltninger, og som er af den opfattelse, at der er særlige grunde til, at de bør indgå i stikprøven, skal desuden kontakte Kommissionen senest syv dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse. Alle bemærkninger til den foreløbige stikprøve skal indgives senest syv dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse, medmindre andet er angivet.

Kommissionen underretter alle kendte EU-producenter og/eller sammenslutninger af EU-producenter om, hvilke virksomheder der er endeligt udtaget til at indgå i stikprøven.

De EU-producenter, der indgår i stikprøven, skal indgive et udfyldt spørgeskema senest 30 dage efter datoen for meddelelsen af beslutningen om, at de indgår i stikprøven, medmindre andet er angivet.

En kopi af spørgeskemaet til EU-producenter findes i det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter, og på Generaldirektoratet for Handels websted: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2633

5.5.    Procedure for vurdering af Unionens interesser

Hvis det bekræftes, at der er sandsynlighed for fortsat eller fornyet dumping og skade, vil der i henhold til grundforordningens artikel 21 blive truffet afgørelse om, hvorvidt det vil være i strid med Unionens interesser at opretholde antidumpingforanstaltningerne.

EU-producenter, importører og deres repræsentative sammenslutninger, brugere og deres repræsentative sammenslutninger, fagforeninger og repræsentative forbrugerorganisationer opfordres til at give Kommissionen oplysninger om Unionens interesser.

Oplysninger vedrørende vurderingen af Unionens interesser skal indgives senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse, medmindre andet er angivet. Disse oplysninger kan enten indgives uformelt eller ved at udfylde et spørgeskema, der er udarbejdet af Kommissionen.

En kopi af spørgeskemaerne, herunder spørgeskemaet til brugere af den undersøgte vare, findes i det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter, og på Generaldirektoratet for Handels websted: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2633. I alle tilfælde vil oplysninger indgivet i henhold til grundforordningens artikel 21 kun blive taget i betragtning, hvis de er underbygget med faktuelle beviser på indgivelsestidspunktet, som bekræfter deres gyldighed.

5.6.    Interesserede parter

For at deltage i undersøgelsen skal interesserede parter, som for eksempel producenter i det pågældende land, EU-producenter, importører og deres repræsentative sammenslutninger, brugere og deres repræsentative sammenslutninger, fagforeninger og repræsentative forbrugersammenslutninger, først påvise, at der er en objektiv forbindelse mellem deres aktiviteter og den undersøgte vare.

Producenter i det pågældende land, EU-producenter, importører og repræsentative sammenslutninger, der har gjort oplysninger tilgængelige i overensstemmelse med procedurerne i afsnit 5.3.1, 5.3.3 og 5.4, vil blive betragtet som interesserede parter, hvis der er en objektiv forbindelse mellem deres aktiviteter og den undersøgte vare.

Andre parter vil kun kunne deltage i undersøgelsen som interesseret part, fra det tidspunkt hvor de giver sig til kende, og forudsat at der er en objektiv forbindelse mellem deres aktiviteter og den undersøgte vare. Det at blive betragtet som en interesseret part berører ikke anvendelsen af grundforordningens artikel 18.

Der er adgang til det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter, via Tron.tdi på følgende adresse: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Følg venligst anvisningerne på denne side for at få adgang (13).

5.7.    Andre skriftlige indlæg

I henhold til bestemmelserne i denne meddelelse opfordres alle interesserede parter til at tilkendegive deres synspunkter, indgive oplysninger og fremlægge dokumentation herfor. Medmindre andet er angivet, skal disse oplysninger med tilhørende dokumentation være Kommissionen i hænde senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse.

5.8.    Mulighed for at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester

Alle interesserede parter kan anmode om at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester. Enhver anmodning om at blive hørt skal indgives skriftligt og begrundes, og den skal endvidere indeholde et sammendrag af, hvad den interesserede part ønsker at drøfte under høringen. Høringen vil blive begrænset til de spørgsmål, som de interesserede parter har rejst i den forudgående skriftlige anmodning.

Høringer skal principielt ikke anvendes til at forelægge faktuelle oplysninger, der endnu ikke er registreret. Ikke desto mindre kan interesserede parter af hensyn til god forvaltningsskik og for at give Kommissionens tjenestegrene mulighed for at gøre fremskridt med undersøgelsen blive bedt om at fremlægge nye faktuelle oplysninger efter en høring.

5.9.    Vejledning om indgivelse af skriftlige indlæg og indsendelse af udfyldte spørgeskemaer og korrespondance

Oplysninger, som indgives til Kommissionen som led i handelsbeskyttelsesundersøgelser, må ikke være omfattet af ophavsret. Interesserede parter skal, inden de indgiver oplysninger og/eller data til Kommissionen, der er omfattet af tredjemands ophavsret, anmode indehaveren af ophavsrettighederne om en særlig tilladelse, som udtrykkeligt tillader Kommissionen a) at anvende oplysningerne og dataene i forbindelse med denne handelsbeskyttelsesprocedure og b) at forelægge interesserede parter, der er berørt af denne undersøgelse, oplysningerne og/eller dataene i en form, der gør det muligt for dem at udøve deres ret til forsvar.

Alle skriftlige indlæg, herunder de oplysninger, hvorom der anmodes i denne meddelelse, udfyldte spørgeskemaer og korrespondance fra interesserede parter, for hvilke der anmodes om fortrolig behandling, skal forsynes med påtegningen »Sensitive« (14). Parter, der indgiver oplysninger i løbet af undersøgelsen, opfordres til at begrunde deres anmodning om fortrolig behandling.

Parter, der indgiver oplysninger forsynet med påtegningen »Sensitive«, skal indgive ikke-fortrolige sammendrag heraf i henhold til grundforordningens artikel 19, stk. 2, som forsynes med påtegningen »For inspection by interested parties«. Disse sammendrag skal være tilstrækkeligt detaljerede til at sikre en rimelig forståelse af de fortrolige oplysningers egentlige indhold. Hvis en part, der indsender fortrolige oplysninger, ikke kan give en god begrundelse for at anmode om fortrolig behandling eller undlader at indsende et ikke-fortroligt sammendrag heraf, der opfylder kravene til form og indhold, kan Kommissionen se bort fra disse oplysninger, medmindre det på et relevant grundlag og på tilfredsstillende måde kan godtgøres, at oplysningerne er korrekte.

Interesserede parter opfordres til at indsende deres indlæg og anmodninger via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), herunder anmodninger om registrering som interesserede parter, scannede fuldmagter og erklæringer. Ved brug af TRON.tdi eller e-mail udtrykker de interesserede parter accept af de regler, der gælder for elektronisk korrespondance, og som findes i dokumentet »KORRESPONDANCE MED EUROPA-KOMMISSIONEN I HANDELSBESKYTTELSESSAGER«, der er tilgængeligt på Generaldirektoratet for Handels websted: https://circabc.europa.eu/ui/group/2e3865ad-3886-4131-92bb-a71754fffec6/library/c8672a13-8b83-4129-b94c-bfd1bf27eaac/details. Interesserede parter skal anføre deres navn, adresse, telefonnummer og en gyldig e-mailadresse og sikre, at denne e-mailadresse er en fungerende officiel virksomhedspostkasse, som tjekkes dagligt. Når Kommissionen har modtaget disse kontaktoplysninger, vil den udelukkende kommunikere med de interesserede parter via TRON.tdi eller pr. e-mail, medmindre de udtrykkeligt har ønsket at modtage alle dokumenter fra Kommissionen på anden vis, eller medmindre dokumenternes art forudsætter brug af anbefalet post. Interesserede parter kan i ovenstående retningslinjer for kommunikation med interesserede parter finde supplerende regler og oplysninger om korrespondance med Kommissionen, herunder de principper, der gælder for indgivelse af indlæg via TRON.tdi og pr. e-mail.

Kommissionens postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat G

Kontor: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail:

Vedrørende dumpingaspekter: TRADE-OPEN-MESH-R781-DUMPING@ec.europa.eu

Vedrørende skade og spørgsmål i forbindelse med Unionens interesser samt indgivelse af bilaget til denne meddelelse i udfyldt form: TRADE-OPEN-MESH-R781-INJURY@ec.europa.eu

6.   Tidsplan for undersøgelsen

Undersøgelsen skal normalt afsluttes senest 12 måneder og i alle tilfælde senest 15 måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 5.

7.   Indgivelse af oplysninger

Reglen er, at interesserede parter kun kan indgive oplysninger inden for de tidsrammer, der er angivet i denne meddelelses afsnit 5.

Med henblik på at afslutte undersøgelsen inden for de obligatoriske frister accepterer Kommissionen ikke indlæg fra interesserede parter til den endelige fremlæggelse af oplysninger efter fristen, eller at de, hvis det er relevant, fremsætter bemærkninger til den supplerende endelige fremlæggelse af oplysninger efter fristen.

8.   Mulighed for at fremsætte bemærkninger til andre parters indlæg

For at garantere retten til forsvar bør interesserede parter have mulighed for at fremsætte bemærkninger til oplysninger indgivet af andre interesserede parter. Når de gør dette, må interesserede parter kun behandle spørgsmål rejst i forbindelse med andre interesserede parters indlæg og må ikke rejse nye spørgsmål.

Bemærkninger til oplysninger fra andre parter som respons på fremlæggelsen af de endelige konklusioner bør indgives senest fem dage efter fristen for fremsættelse af bemærkninger til de endelige konklusioner, medmindre andet er angivet. Hvis der finder en supplerende endelig fremlæggelse af oplysninger sted, bør bemærkninger til oplysningerne fra andre interesserede parter som respons på denne supplerende fremlæggelse fremsættes senest en dag efter fristen for fremsættelse af bemærkninger til denne supplerende fremlæggelse, medmindre andet er angivet.

Den beskrevne tidsramme berører ikke Kommissionens ret til at anmode om yderligere oplysninger fra interesserede parter i behørigt begrundede tilfælde.

9.   Forlængelse af tidsfristerne i denne meddelelse

Der bør kun anmodes om forlængelse af de tidsfrister, der er angivet i denne meddelelse, under særlige omstændigheder, og tidsfristerne vil kun blive forlænget, hvis forlængelsen er behørigt begrundet. Enhver forlængelse af fristen for at besvare spørgeskemaer vil under alle omstændigheder normalt være begrænset til tre dage og vil som regel ikke overstige syv dage. For så vidt angår tidsfrister for indgivelse af andre oplysninger i denne meddelelse, vil forlængelser blive begrænset til tre dage, medmindre der påvises særlige omstændigheder.

10.   Manglende samarbejdsvilje

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger, undlader at meddele dem inden for de fastsatte tidsfrister eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

Konstateres det, at en interesseret part har givet urigtige eller vildledende oplysninger, kan der ses bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

Hvis en interesseret part helt eller delvist undlader at samarbejde, og resultaterne af undersøgelsen derfor baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde samarbejdet.

Indgives der ikke svar elektronisk, anses dette ikke for manglende samarbejdsvilje, forudsat at den interesserede part påviser, at indgivelse af svar på den ønskede måde ville indebære en urimelig ekstra byrde eller urimelige ekstra omkostninger. I givet fald skal den interesserede part omgående kontakte Kommissionen.

11.   Høringskonsulent

Interesserede parter kan anmode om høringskonsulentens mellemkomst i handelsprocedurer. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister med hensyn til dokumenternes fortrolighed, anmodninger om forlængelse af tidsfrister og eventuelle andre anmodninger vedrørende de interesserede parters og tredjeparters ret til forsvar, som kan opstå under proceduren.

Høringskonsulenten kan foranstalte høringer og mægle mellem den eller de interesserede parter og Kommissionens tjenestegrene for at sikre, at de interesserede parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud. En anmodning om en høring med høringskonsulenten skal indgives skriftligt og begrundes. Høringskonsulenten vil analysere begrundelserne for anmodningerne. Disse høringer bør principielt kun finde sted, hvis spørgsmålene ikke allerede er blevet afklaret med Kommissionens tjenestegrene.

Anmodninger skal indgives i god tid og hurtigst muligt for at sikre en velordnet afvikling af procedurerne. Med henblik herpå bør interesserede parter anmode om høringskonsulentens mellemkomst hurtigst muligt efter den hændelse, der berettiger en sådan mellemkomst. Hvis anmodninger om høring indgives efter den relevante tidsrammes udløb, vil høringskonsulenten også undersøge årsagerne til sådanne sene anmodninger, karakteren af de spørgsmål, der er rejst, og virkningen af disse spørgsmål på retten til forsvar under behørig hensyntagen til god forvaltningsskik og rettidig afslutning af undersøgelsen.

Interesserede parter kan finde yderligere oplysninger og kontaktoplysninger på høringskonsulentens sider på Generaldirektoratet for Handels websted:

https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en

12.   Mulighed for anmodning om fornyet undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3

Da denne udløbsundersøgelse indledes i overensstemmelse med bestemmelserne i grundforordningens artikel 11, stk. 2, vil konklusionerne af den ikke føre til, at de gældende foranstaltninger ændres, men at foranstaltningerne enten ophæves eller opretholdes i overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 6.

Hvis en interesseret part mener, at det er berettiget at foretage en fornyet undersøgelse af foranstaltningerne med henblik på at muliggøre en ændring af foranstaltningerne, kan den pågældende part anmode om en fornyet undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3.

Parter, der ønsker at anmode om en sådan fornyet undersøgelse, som i givet fald vil blive foretaget uafhængigt af den udløbsundersøgelse, der er omhandlet i denne meddelelse, kan henvende sig til Kommissionen på ovennævnte adresse.

13.   Behandling af personoplysninger

Personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (15).

En databeskyttelsesmeddelelse, der informerer alle personer om behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af Kommissionens handelsbeskyttelsesaktiviteter, findes på Generaldirektoratet for Handels websted:

https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/trade-defence_en


(1)  EUT C 63 af 7.2.2022, s. 11.

(2)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 af 6. november 2017 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (EUT L 288 af 7.11.2017, s. 4).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/788 af 30. maj 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (EUT L 134 af 31.5.2018, s. 5).

(5)  Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om »Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations, 20. december 2017, SWD(2017) 483 final/2«, der kan findes på: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/492 af 1. april 2020 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten (EUT L 108 af 6.4.2020, s. 1), Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/776 af 12. juni 2020 om indførelse af endelig udligningstold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/492 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten (EUT L 189 af 15.6.2020, s. 1), Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/870 af 24. juni 2020 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af endeløse filamenter af glasfibervarer med oprindelse i Egypten og om endelig opkrævning af den midlertidige udligningstold og om opkrævning af den endelige udligningstold på den registrerede import af endeløse filamenter af glasfibervarer med oprindelse i Egypten (EUT L 201 af 25.6.2020, s. 10), Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/328 af 24. februar 2021 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af endeløse filamenter af glasfibervarer med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 (EUT L 65 af 25.2.2021, s. 1) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2287 af 17. december 2021 om indførelse af endelig udligningstold på importen af omformningsfolie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/2170 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af omformningsfolie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 458 af 22.12.2021, s. 344) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/72 af 18. januar 2022 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 12 af 19.1.2022, s. 34).

(7)  Dokumenter, der er anført i landerapporten, kan også fås efter en behørigt begrundet anmodning.

(8)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29

(9)  Alle henvisninger til offentliggørelsen af denne meddelelse vil være henvisninger til offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet.

(10)  En producent er en virksomhed i det pågældende land, som producerer den undersøgte vare, herunder alle dennes forretningsmæssigt forbundne virksomheder, der er beskæftiget med produktion, hjemmemarkedssalg eller eksport af den undersøgte vare.

(11)  Kun importører, der ikke er forretningsmæssigt forbundet med producenter i det pågældende land, kan indgå i stikprøven. Importører, der er forretningsmæssigt forbundet med producenter, skal udfylde bilag I til spørgeskemaet for disse producenter. I henhold til artikel 127 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen betragtes to personer som værende indbyrdes afhængige, hvis én af følgende betingelser er opfyldt: a) den ene er medlem af direktionen eller bestyrelsen for den andens virksomhed eller omvendt, b) de anses juridisk set for interessenter eller kompagnoner, c) de er arbejdsgiver og arbejdstager, d) en tredjemand besidder, kontrollerer eller råder direkte eller indirekte over 5 % eller derover af deres aktier eller anparter med stemmeret, e) den ene af dem kontrollerer direkte eller indirekte den anden part, f) de kontrolleres begge direkte eller indirekte af en tredjemand, g) de kontrollerer tilsammen direkte eller indirekte en tredjemand, eller h) de er medlem af samme familie (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558). Personer anses kun for at være medlemmer af samme familie, hvis de står i et af følgende forhold til hinanden: i) mand og hustru, ii) forældre og børn, iii) brødre og søstre (hel- eller halvsøskende), iv) bedsteforældre og børnebørn, v) onkel eller tante og nevø eller niece, vi) svigerforældre og svigersøn eller svigerdatter, vii) svoger og svigerinder. I henhold til artikel 5, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen forstås ved »person«: en fysisk person, en juridisk person og enhver sammenslutning af personer, som ikke er en juridisk person, men som i henhold til EU-retten eller national ret anerkendes at have rets- og handleevne (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(12)  De oplysninger, som ikke forretningsmæssigt forbundne importører indgiver, kan også bruges i forbindelse med andre aspekter af denne undersøgelse end konstatering af dumping.

(13)  I tilfælde af tekniske problemer kan Trade Service Desk kontaktes på følgende e-mailadresse: trade-service-desk@ec.europa.eu eller telefonisk på +32 22979797.

(14)  Et dokument med påtegningen »Sensitive« er et fortroligt dokument i henhold til grundforordningens artikel 19 og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (»antidumpingaftalen«). Det er også beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


BILAG

»Sensitive« version (Følsom udgave)

»For inspection by interested parties« (udgave, der stilles til rådighed for interesserede parter)

(Sæt kryds i den relevante rubrik)

UDLØBSUNDERSØGELSE AF ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGERNE VEDRØRENDE IMPORTEN AF VISSE ÅBEN MESH-STOFFER AF GLASFIBRE MED OPRINDELSE I FOLKEREPUBLIKKEN KINA

OPLYSNINGER TIL BRUG VED UDTAGELSEN AF STIKPRØVEN AF IKKE FORRETNINGSMÆSSIGT FORBUNDNE IMPORTØRER

Hensigten med denne formular er at hjælpe ikke forretningsmæssigt forbundne importører med at indberette de stikprøveoplysninger, der anmodes om i afsnit 5.3.3. i indledningsmeddelelsen.

Både den følsomme udgave (»Sensitive«) og den udgave, der stilles til rådighed for interesserede parter (»For inspection by interested parties«), skal returneres til Kommissionen som anført i indledningsmeddelelsen.

1.   NAVN OG KONTAKTOPLYSNINGER

De bedes oplyse følgende om Deres virksomhed:

Virksomhedens navn

 

Adresse

 

Kontaktperson

 

E-mailadresse

 

Telefonnummer

 

2.   OMSÆTNING OG SALGSMÆNGDE

Angiv virksomhedens samlede omsætning i euro (EUR), værdien i euro (EUR) og mængden i ton og kvadratmeter ved import og videresalg på EU-markedet efter import fra Folkerepublikken Kina i den nuværende undersøgelsesperiode af den undersøgte vare som defineret i indledningsmeddelelsen.

 

Mængde i ton

Mængde i m2

Værdi i euro (EUR)

Deres virksomheds samlede omsætning i euro (EUR)

 

 

 

Import af den undersøgte vare med oprindelse i Folkerepublikken Kina

 

 

 

Import af den undersøgte vare (alle oprindelseslande)

 

 

 

Videresalg på EU-markedet efter import fra Folkerepublikken Kina af den undersøgte vare

 

 

 

3.   DERES VIRKSOMHEDS OG FORRETNINGSMÆSSIGT FORBUNDNE VIRKSOMHEDERS AKTIVITETER (1)

De bedes angive præcise oplysninger om aktiviteterne i virksomheden og i alle de forretningsmæssigt forbundne virksomheder (angiv venligst disse og anfør forbindelsen til Deres virksomhed), der er involveret i produktion og/eller salg (eksport- og/eller hjemmemarkedssalg) af den undersøgte vare. Sådanne aktiviteter kan omfatte anskaffelsen af den undersøgte vare eller produktionen af den i henhold til en underentrepriseaftale, eller forarbejdningen af eller handelen hermed, men er ikke begrænset hertil.

Virksomhedens navn og beliggenhed

Aktiviteter

Forbindelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ANDRE OPLYSNINGER

De bedes angive alle andre relevante oplysninger, som De mener kan være nyttige, og som kan hjælpe Kommissionen, når den udtager stikprøven.

5.   ERKLÆRING

Ved at indgive ovenstående oplysninger indvilliger virksomheden i at indgå i stikprøven. Hvis virksomheden udtages til at indgå i stikprøven, indebærer dette udfyldelse af et spørgeskema og accept af et kontrolbesøg på stedet for at verificere besvarelsen. Hvis virksomheden anfører, at den ikke ønsker at indgå i stikprøven, vil den blive anset for ikke at have samarbejdet i forbindelse med undersøgelsen. Kommissionens konklusioner vedrørende de importører, der ikke er samarbejdsvillige, bygger på de foreliggende faktiske oplysninger, og resultatet kan blive mindre gunstigt for denne virksomhed, end hvis den havde udvist samarbejdsvilje.

Befuldmægtigedes underskrift:

Befuldmægtigedes navn og titel:

Dato:


(1)  I henhold til artikel 127 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen betragtes to personer som værende indbyrdes afhængige, hvis én af følgende betingelser er opfyldt: a) den ene er medlem af direktionen eller bestyrelsen for den andens virksomhed eller omvendt, b) de anses juridisk set for interessenter eller kompagnoner, c) de er arbejdsgiver og arbejdstager, d) en tredjemand besidder, kontrollerer eller råder direkte eller indirekte over 5 % eller derover af deres aktier eller anparter med stemmeret, e) den ene af dem kontrollerer direkte eller indirekte den anden part, f) de kontrolleres begge direkte eller indirekte af en tredjemand, g) de kontrollerer tilsammen direkte eller indirekte en tredjemand, eller h) de er medlem af samme familie (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558). Personer anses kun for at være medlemmer af samme familie, hvis de står i et af følgende forhold til hinanden: i) mand og hustru, ii) forældre og børn, iii) brødre og søstre (hel- eller halvsøskende), iv) bedsteforældre og børnebørn, v) onkel eller tante og nevø eller niece, vi) svigerforældre og svigersøn eller svigerdatter, vii) svoger og svigerinder. I henhold til artikel 5, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen forstås ved »person«: en fysisk person, en juridisk person og enhver sammenslutning af personer, som ikke er en juridisk person, men som i henhold til EU-retten eller national ret anerkendes at have rets- og handleevne (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).