ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 301A

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

64. årgang
28. juli 2021


Indhold

Side

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2021/C 301 A/01

Generaldirektoratet for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger — GD NEAR — Opslag af stilling som generaldirektør (lønklasse AD15) — Bruxelles (personalevedtægtens artikel 29, stk. 2) COM/2021/10405

1

2021/C 301 A/02

Generaldirektoratet for Budget — Offentliggørelse af en ledig stilling som kommitteret (lønklasse AD 15) (personalevedtægtens artikel 29, stk. 2) — KOM/2021/10404

6

2021/C 301 A/03

Indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på udnævnelse af medlemmer af OLAF-Overvågningsudvalget

11


DA

 


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Europa-Kommissionen

28.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 301/1


Generaldirektoratet for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger — GD NEAR

Opslag af stilling som generaldirektør (lønklasse AD15) — Bruxelles

(personalevedtægtens artikel 29, stk. 2)

COM/2021/10405

(2021/C 301 A/01)

 

Hvem er vi?

Vi er det generaldirektorat, som har ansvaret for naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger (GD NEAR) samt for forholdet til medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Den Europæiske Frihandelssammenslutning, for så vidt angår Kommissionens politikker. GD NEAR arbejder tæt sammen med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og med generaldirektoraterne, der er ansvarlige for tematiske prioriteter.

Ved at gennemføre bistandsaktioner i Europas østlige og sydlige nabolande støtter GD NEAR reformer og demokratisk konsolidering og styrker fremgang, stabilitet og sikkerhed omkring Europa. GD NEAR bidrager til at fremme EU's værdier, politikker og interesser i denne region og udvikle det særlige forhold mellem EU og dets nabolande.

På udvidelsesområdet bistår GD NEAR de lande, der har udsigt til at blive medlem af EU, med at opfylde de kriterier, der er fastsat af Det Europæiske Råd og i traktaten om Den Europæiske Union. Vi følger nøje udvidelseslandenes fremskridt i retning af EU-medlemskab og støtter tiltrædelsesforhandlingerne i det omfang Rådet har behov for det. Vi forvalter EU's bilaterale forbindelser med kandidatlande og potentielle kandidatlande på deres vej mod EU-medlemskab og fremskynder reformer inden for retsstatsområdet, økonomisk styring og reform af den offentlige forvaltning. På Vestbalkan udvikler og gennemfører GD NEAR Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringspolitik som fastsat af Det Europæiske Råd

GD for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger ligger i Bruxelles og har omkring 1 700 ansatte i Bruxelles og i EU-delegationerne i partnerlandene.

Hvad kan vi tilbyde?

Generaldirektøren for GD for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger vil under kommissær Olivér Várhelyis politiske ledelse være ansvarlig for:

at udvikle og styre den overordnede strategiske retning for samt ledelse og forvaltning af GD for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger

at sikre en effektiv planlægning og forvaltning af generaldirektoratets aktiviteter, yde vejledning og føre tilsyn med og kontrollere dets resultater

at sikre, at der er sammenhæng og overensstemmelse mellem generaldirektoratets politikker og Kommissionens overordnede målsætninger.

Hvem søger vi? (udvælgelseskriterier)

Den ideelle ansøger skal have fremragende faglige egenskaber, være dynamisk og bør desuden opfylde følgende udvælgelseskriterier:

a)

Ledelsesfærdigheder:

dokumenteret erfaring med topledelse, stærke lederevner samt evnen til at lede, inspirere og motivere et GD for eksterne forbindelser, som er bemandet med højt kvalificerede fagfolk

dokumenteret evne til at tænke kreativt og strategisk, således at der skabes en klar vision og politik for generaldirektoratet, og der samtidig sikres sammenhæng med Kommissionens overordnede mål

dokumenteret erfaring med en effektiv planlægning og forvaltning af menneskelige og finansielle ressourcer på højeste ledelsesniveau.

b)

Specialistfærdigheder og -erfaring:

fremragende evne til at fastlægge og fokusere på strategiske prioriteter, gøre status og overvåge gennemførelsen

stærke forhandlingsevner og dokumenteret evne til at forstå de udfordringer, som organisationen står over for i forbindelse med naboskabs- og udvidelsesforhandlinger.

c)

Personlige kvaliteter:

gode færdigheder inden for samarbejde, beslutningstagning og forhandling på højt niveau (herunder den politiske sfære)

særdeles god evne til at kommunikere effektivt med alle interessenter i og uden for Kommissionen og opbygge tillidsforhold til dem.

Ansøgerne skal (udvælgelseskrav)

For at komme i betragtning ved udvælgelsen skal ansøgerne opfylde følgende formelle krav ved ansøgningsfristens udløb:

Nationalitet: Som ansøger skal man være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater.

Universitetsuddannelse eller eksamensbevis: Som ansøger skal man have:

enten en uddannelse på universitetsniveau, der er afsluttet med et eksamensbevis, og som er normeret til mindst fire år

eller en uddannelse på universitetsniveau, der er afsluttet med et eksamensbevis, og mindst et års relevant erhvervserfaring, hvis den normerede studietid er på mindst tre år (erhvervserfaringen på et år kan ikke medregnes i den erfaring, der nedenfor kræves efter endt uddannelse).

Erhvervserfaring: Som ansøger skal man have mindst 15 års erhvervserfaring (1) efter endt uddannelse på et niveau, som ovennævnte kvalifikationer giver adgang til. Det kræves, at mindst fem år af denne erhvervserfaring er erfaring inden for et område, som er relevant for denne stililing.

Ledelseserfaring: Mindst fem år af erhvervserfaringen efter endt uddannelse skal være erhvervet fra en ledelsesfunktion på højt niveau (2).

Sprog: Som ansøger skal man have et indgående kendskab til et af de officielle sprog i Den Europæiske Union (3) og et tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog. Udvælgelsespanelet vil under samtalen eller samtalerne afdække, om ansøgerne opfylder kravet om at have et tilfredsstillende kendskab til et andet officielt EU-sprog. En del af eller hele samtalen kan således finde sted på dette andet sprog.

Aldersgrænse: Som ansøger skal man være under pensionsalderen, som for EU-tjenestemænd er udgangen af den måned, hvor tjenestemanden fylder 66 år, jf. personalevedtægtens artikel 52, litra a) (4).

Udvælgelse og udnævnelse

Europa-Kommissionen udvælger og udnævner generaldirektøren i henhold til gældende udvælgelses- og ansættelsesprocedurer (se også: dokument om politik for højtstående embedsmænd (5)).

Europa-Kommissionen nedsætter som en del af denne udvælgelsesprocedure et udvælgelsespanel. Dette panel gennemgår alle ansøgningerne, gennemfører en indledende kontrol af kravenes opfyldelse og identificerer de ansøgere, der har den bedst egnede profil set i forhold til de ovennævnte udvælgelseskriterier, og som kan indkaldes til samtale med udvælgelsespanelet.

Efter samtalerne udfærdiger udvælgelsespanelet en liste over de ansøgere, der foreslås indkaldt til en uddybende samtale med Europa-Kommissionens Rådgivende Udvalg for Udnævnelser (herefter benævnt »udvalget«). Udvalget afgør under hensyntagen til udvælgelsespanelets konklusioner, hvilke ansøgere der indkaldes til en samtale.

Ansøgere, der indkaldes til en samtale med udvalget, vil skulle deltage i et assessmentcenter for ledere af en dags varighed, som varetages af eksterne rekrutteringskonsulenter. På grundlag af samtalen og rapporten fra assessmentcentret udfærdiger udvalget en liste over de ansøgere, som det anser for egnede til at varetage stillingen som generaldirektør.

Ansøgerne på udvalgets slutliste vil blive indkaldt til samtale med Kommissionens medlem med ansvar for naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger (6) og med Kommissionens medlem med ansvar for menneskelige ressourcer og sikkerhed samt med Kommissionens formand.

Efter disse samtaler træffer Europa-Kommissionen afgørelse om udnævnelsen.

Den udvalgte ansøger skal have opfyldt sine forpligtelser i henhold til lovgivningen om værnepligt, opfylde de vandelskrav, der stilles for at udføre de pågældende opgaver, og være fysisk i stand til at udføre deres opgaver.

Den udvalgte ansøger skal have eller kunne få udstedt et gyldigt sikkerhedsgodkendelsescertifikat fra den nationale sikkerhedsmyndighed. En personelsikkerhedsgodkendelse er en administrativ afgørelse, der træffes, efter at den kompetente nationale sikkerhedsmyndighed i overensstemmelse med national sikkerhedslovgivning har foretaget en sikkerhedsundersøgelse, som bekræfter, at den pågældende person kan sikkerhedsgodkendes til klassificerede oplysninger på et bestemt niveau. (Bemærk at proceduren for at blive sikkerhedsgodkendt kun kan indledes af arbejdsgiveren og ikke af den enkelte ansøger).

Først når den relevante medlemsstat har givet personelsikkerhedsgodkendelse, og først når sikkerhedsgodkendelsesproceduren er afsluttet med den lovpligtige orientering fra Europa-Kommissionens sikkerhedsdirektorat, vil ansøgeren kunne få adgang til EU-klassificerede informationer (EUCI) i klassifikationsgraden CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller højere og kunne deltage i møder, hvor sådanne EUCI drøftes.

Udvælgelsesproceduren vil af praktiske grunde og for at afslutte den så hurtigt som muligt, både af hensyn til ansøgerne og institutionerne, udelukkende blive afholdt på engelsk og/eller fransk (7).

Lige muligheder

Kommissionen forfølger i overensstemmelse med artikel 1d i personalevedtægten et strategisk mål om at opnå ligestilling mellem kønnene på alle ledelsesniveauer ved udgangen af sit nuværende mandat og anvender en politik for lige muligheder for at tilskynde til ansøgninger, som kan bidrage til større mangfoldighed, ligestilling mellem kønnene og generel geografisk balance.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkårene er fastsat i personalevedtægten.

Den ansøger, der udvælges til stillingen, ansættes i lønklasse AD15. Vedkommende vil afhængigt af varigheden af sin erhvervserfaring blive indplaceret på trin 1 eller trin 2 i lønklassen.

Der gøres opmærksom på, at alle nyansatte i henhold til personalevedtægten skal gennemgå en ni måneders prøvetid.

Tjenestestedet er Bruxelles, Belgien, hvor Generaldirektoratet for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger har sæde.

Uafhængighed og interesseerklæring

Inden sin tiltræden skal generaldirektøren afgive en erklæring om, at vedkommende forpligter sig til at optræde uafhængigt og handle i almenhedens interesse og til at oplyse om interesser, som eventuelt kan have betydning for vedkommendes uafhængighed.

Ansøgningsprocedure

Ansøgerne opfordres til, inden de indsender ansøgningen, omhyggeligt at kontrollere, om de opfylder alle udvælgelseskravene (»Ansøgerne skal«), navnlig hvad angår kravene til eksamensbevis og erhvervserfaring på højt niveau samt sprogfærdigheder. Hvis ét af kravene ikke er opfyldt, udelukkes ansøgeren automatisk fra udvælgelsesproceduren.

Interesserede bedes søge via internettet på nedenstående websted og følge anvisningerne for hvert trin i proceduren:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Ansøgere skal have en gyldig e-mailadresse. Den benyttes til at bekræfte ansøgningen og til al kontakt undervejs på hvert trin i udvælgelsesproceduren. Ved ny e-mailadresse skal dette derfor meddeles Europa-Kommissionen.

Ansøgningen er først komplet, når der er uploadet et CV i pdf-format, helst i Europass-CV-formatet (8), og skrevet en begrundelse online (maks. 8 000 skrifttegn). Ansøgerne kan indgive deres CV og begrundelse på hvilket som helst af Den Europæiske Unions officielle sprog.

Når onlineansøgningen er indgivet, modtager ansøgeren en e-mail, der bekræfter, at ansøgningen er blevet registreret. Hvis ansøgeren ikke modtager nogen e-mail med bekræftelse af ansøgningen, er ansøgningen ikke blevet registreret.

Bemærk, at det ikke er muligt at følge ansøgningens videre forløb elektronisk. Med hensyn til ansøgningens status vil ansøgerne blive kontaktet direkte af Europa-Kommissionen.

Ønskes yderligere oplysninger og/eller i tilfælde af tekniske problemer, kan ansøgerne sende en e-mail til: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 24. september 2021 kl. 12.00 (middag) lokal tid i Bruxelles, hvorefter det ikke længere vil være muligt at søge.

Ansøgerne har selv ansvaret for, at onlineansøgningen er indgivet inden fristens udløb. Det frarådes på det kraftigste at vente til sidste øjeblik, eftersom stor trafik på internettet eller eventuelle problemer med internetforbindelsen kan føre til, at onlineansøgningen afbrydes, inden den er afsluttet, hvorved hele processen vil skulle gentages forfra. Det er ikke muligt at indgive ansøgninger efter fristens udløb. Ansøgninger, som indkommer efter fristens udløb, tages ikke i betragtning.

Vigtige oplysninger til ansøgerne

Ansøgerne gøres opmærksom på, at udvælgelseskomitéens arbejde er fortroligt. Det er forbudt for ansøgerne og andre, der optræder på deres vegne, at henvende sig direkte eller indirekte til dets medlemmer. Alle spørgsmål skal rettes til de relevante panelers sekretariat.

Beskyttelse af personoplysninger

Kommissionen sikrer, at ansøgernes personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (9). Dette gælder især oplysningernes fortrolighed og sikkerhed.


(1)  Erhvervserfaring tages kun i betragtning, hvis der er tale om et faktisk ansættelsesforhold defineret som et reelt lønnet arbejde som ansat (alle kontrakttyper) eller yder af en tjeneste. Erhvervsaktiviteter på deltidsbasis medregnes forholdsmæssigt på basis af den attesterede procentdel af fuldtidsarbejdstimer. Barselsorlov/forældreorlov/adoptionsorlov tages i betragtning, hvis den falder inden for rammerne af en ansættelseskontrakt. Ph.d.-studier sidestilles med erhvervserfaring, selv om de ikke er lønnet, men for en periode på højst tre år, forudsat at ph.d.-studierne afsluttes med et positivt resultat. En given periode kan kun medregnes en gang.

(2)  Ansøgerne skal for alle de år, hvor ledelseserfaringen er opnået, tydeligt anføre følgende i deres CV: 1) lederstillingernes titel og ledelsesfunktion, 2) antallet af underordnede, 3) størrelsen af de forvaltede budgetter, 4) antallet af hierarkisk overordnede og underordnede niveauer, og 5) antallet af ligestillede.

(3)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=DA

(4)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20210101

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(6)  Medmindre det pågældende medlem af Kommissionen i overensstemmelse med Kommissionens afgørelser af 5. december 2007 (PV(2007) 1811) og 30. september 2020 (PV(2020) 2351) har uddelegeret denne opgave.

(7)  Udvælgelsespanelet sikrer, at personer med et af disse sprog som modersmål ikke uberettiget opnår nogen fordele.

(8)  Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter dit Europass-CV online på: https://europa.eu/europass/da/create-europass-cv

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


28.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 301/6


Generaldirektoratet for Budget

Offentliggørelse af en ledig stilling som kommitteret (lønklasse AD 15)

(personalevedtægtens artikel 29, stk. 2)

KOM/2021/10404

(2021/C 301 A/02)

 

Hvem er vi?

Generaldirektoratet for Budget (GD BUDG) består af omkring 530 medarbejdere og omfatter seks direktorater, fem ligger i Bruxelles, og ét har personale i både Bruxelles og Luxembourg.

GD BUDG er Kommissionens centrale tjenestegren med ansvar for udarbejdelse og gennemførelse af EU-budgettet gennem de årlige og flerårige cyklusser, hvormed det sikres, at budgettet effektivt gennemføres i fuld overensstemmelse med finansforordningen. GD BUDG er også ansvarlig for den retlige ramme, som gælder for gennemførelsen af EU-budgettet i de forskellige institutioner, agenturer og medlemsstater, og det spiller en central rolle med hensyn til at fremme forsvarlig økonomisk forvaltning og en stærk resultatorienteret kultur. I denne forbindelse sigter GD BUDG mod at sikre, at EU-budgettet giver konkrete resultater og merværdi i alle EU's politikker. GD BUDG's ansvar og politiske prioriteter har helt overordnet set traktaten som rettesnor og er nærmere defineret på grundlag af formand Ursula von der Leyens politiske retningslinjer for Kommissionen for perioden 2019-2024.

I forbindelse med den ledige stilling til besættelse spiller GD BUDG en central rolle for finansieringen af Unionens budgetstøtte til Unionens genopretningsplan efter covid-19-krisen gennem låntagnings- og långivningstransaktioner, navnlig under NextGenerationEU, hvor EU vil rejse op til 800 mia. EUR på kapitalmarkederne for at finansiere forskellige EU-politikker til støtte for reparations- og genopretningsfasen. Stigningen i omfanget, kompleksiteten og den politiske betydning af GD BUDG's låntagningsaktiviteter (de finansielle transaktioner er bredere og omfatter kapitalforvaltningsaktiviteter) har fået Kommissionen til at indføre en ny diversificeret og samlet finansieringsstrategi, som skal gøre det muligt for EU at rejse de nødvendige midler rettidigt og med færrest mulige omkostninger. Stigningen i omfanget, kompleksiteten og den politiske betydning af GD BUDG's finansieringsportefølje kræver en tilsvarende forbedring af den strategiske vision og gennemførelse af en diversificeret finansieringsstrategi.

I denne forbindelse og i lyset af opgavernes stadig mere komplekse og udfordrende karakter, herunder behovet for at reagere hensigtsmæssigt på de skiftende udsigter på de finansielle markeder og udfordringerne i forbindelse med den faktiske gennemførelse af transaktioner, skal GD BUDG ansætte en seniorrådgiver med betydelig erfaring med finansieringsstrategier, investoropsøgende arbejde og indgående kendskab til de finansielle markeder, navnlig i mere turbulente tider, for at yde rådgivning på højt niveau på det højst mulige strategiske niveau.

Hvad kan vi tilbyde?

Den kommitterede skal fungere som kontaktperson med hensyn til strategisk rådgivning om gennemførelsen og en eventuel udvikling af EU's diversificerede finansieringsstrategi, som anvendes til at finansiere udgifterne inden for rammerne af NextGenerationEU. Vedkommende skal også efter anmodning engagere sig i investoropsøgende arbejde og bistå med at planlægge roadshows.

Den kommitterede refererer direkte til generaldirektøren for GD BUDG.

Desuden skal den kommitterede repræsentere Kommissionen på øverste ledelsesniveau i relevante fora.

Arbejdsopgaverne bør med et klart mandat til at fastlægge en strategisk vision for en diversificeret finansieringsstrategi til interne og eksterne interessenter samles hos en person i topledelsen, som besidder gode kommunikations- og præsentationsfærdigheder.

Denne person i topledelsen bør arbejde tæt sammen med generaldirektoratets ledelse om at:

yde strategisk rådgivning om udviklingen af Kommissionens diversificerede og fælles finansieringsstrategi, navnlig med hensyn til de tilgange, der skal følges i tider med turbulens på markedet

fungere som omdrejningspunkt for det opsøgende arbejde over for investorfællesskabet og rådgive om finansiering på månedsbasis i forbindelse med alle centrale spørgsmål

deltage i investoropsøgende arbejde

repræsentere Kommissionen på højt plan og i eksterne fora.

Den kommitterede skal med henblik på disse opgaver støttes af følgende funktioner:

Direktorat E, som udfører alle markedsoperationer inden for rammerne af Unionens budget, herunder EU's genopretningsplan. Dette omfatter gældsudstedelse og låneforvaltning (for SURE, NextGenerationEU), kapitalforvaltning og risikostyring i forbindelse med EU-budgetgarantier (EFSI/InvestEU og garantien for foranstaltninger udadtil).

Hvem søger vi? (udvælgelseskriterier)

Den ideelle ansøger skal have fremragende faglige egenskaber, være dynamisk og bør desuden opfylde følgende udvælgelseskriterier:

a)

Rådgivningsfærdigheder:

dokumenteret evne til at arbejde som ledende rådgiver med hensyn til finansiering ved hjælp af obligationer fra statslige og overstatslige udstedere og statsstøttede virksomheder (SSA)

evne til at identificere centrale spørgsmål, tage initiativ til og tænke strategisk set i lyset af seneste finansielle og politiske udvikling, herunder Kommissionens nye politiske prioriteter

evne til at opbygge institutionel kapacitet til at beskytte og udvide de finansielle ressourcer

fremsynet og dynamisk tilgang til nye udfordringer sammen med høj motivation og modstandsdygtighed over at skulle arbejde samtidigt på forskellige emner

evne til at styre og motivere højt kvalificerede teams, så de leverer resultater af høj kvalitet.

b)

Specialistfærdigheder og -erfaring:

en solid baggrund i den offentlige banksektor, navnlig de finansielle markeder, med særlig vægt på de internationale gældsmarkeder, helst inden for internationale organisationer

konkret erfaring med at udvikle finansieringsstrategier for SSA-enheder og udarbejde metoder til håndtering af turbulente markedsforhold

omfattende erfaring med og ansvar på højt niveau for finansieringspolitikker og -operationer på internationalt plan inden for SSA, herunder markedsintroduktion og investorrelationer

særdeles gode økonomiske og analytiske færdigheder

solid forståelse af kravene til intern kontrol i et sådant miljø.

c)

Personlige kvaliteter:

fremragende evner til at netværke og holde taler samt sociale kompetencer, herunder evnen til at lytte aktivt

fremragende kommunikationsfærdigheder med dokumenteret evne til at udvikle og opretholde fremragende forbindelser med interessenter i eller uden for Kommissionen og repræsentere Kommissionen på øverste ledelsesniveau

fremragende forhandlingsevner og navnlig færdigheder inden for beslutningstagning, problemløsning og opbygning af viden.

Ansøgerne skal (udvælgelseskrav)

For at komme i betragtning ved udvælgelsen skal ansøgerne opfylde følgende formelle krav ved ansøgningsfristens udløb:

Nationalitet: som ansøger skal man være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater.

Universitetsuddannelse eller eksamensbevis: Ansøgerne skal have:

enten en uddannelse på universitetsniveau, der er afsluttet med et eksamensbevis, og som er normeret til mindst 4 år

eller en uddannelse på universitetsniveau, der er afsluttet med et eksamensbevis, og mindst 1 års erhvervserfaring, hvis den normerede studietid er på mindst 3 år (erhvervserfaringen på 1 år kan ikke medregnes i den erfaring, der kræves nedenfor efter endt uddannelse).

Erhvervserfaring: Ansøgerne skal have mindst 15 års erhvervserfaring efter endt uddannelse (1) på et niveau, som ovennævnte kvalifikationer giver adgang til.

Rådgivningserfaring: Mindst 5 år af erhvervserfaringen efter endt uddannelse skal være erhvervet fra en rådgivningsfunktion på højt niveau (2) inden for et område med relevans for denne stilling.

Sprog: Ansøgere skal have et indgående kendskab til et af de officielle sprog i Den Europæiske Union (3) og et tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog. Udvælgelsespanelet vil under samtalen eller samtalerne afdække, om ansøgerne opfylder kravet om at have et tilfredsstillende kendskab til et andet officielt EU-sprog. En del af eller hele samtalen kan således finde sted på dette andet sprog.

Aldersgrænse: Som ansøger skal man være under pensionsalderen, som for EU-tjenestemænd er udgangen af den måned, hvor tjenestemanden fylder 66 år, jf. personalevedtægtens artikel 52, litra a) (4).

Udvælgelse og udnævnelse

Europa-Kommissionen udvælger og udnævner den kommitterede i henhold til gældende udvælgelses- og ansættelsesprocedurer (se også: dokument om politik for højtstående embedsmænd (5)).

Europa-Kommissionen nedsætter som en del af denne udvælgelsesprocedure et udvælgelsespanel. Dette panel gennemgår alle ansøgningerne, gennemfører en indledende kontrol af kravenes opfyldelse og identificerer de ansøgere, der har den bedst egnede profil set i forhold til de ovennævnte udvælgelseskriterier, og som kan indkaldes til samtale med udvælgelsespanelet.

Efter samtalerne udfærdiger udvælgelsespanelet en liste over de ansøgere, der foreslås indkaldt til en uddybende samtale med Europa-Kommissionens Rådgivende Udvalg for Udnævnelser (herefter benævnt »udvalget«). Udvalget afgør under hensyntagen til udvælgelsespanelets konklusioner, hvilke ansøgere der indkaldes til en samtale.

Ansøgere, der indkaldes til en samtale med udvalget, vil skulle deltage i et assessmentcenter for ledere af en dags varighed, som varetages af eksterne rekrutteringskonsulenter. På grundlag af samtalen og rapporten fra assessmentcentret udfærdiger udvalget en liste over de ansøgere, som det anser for egnede til at varetage stillingen som kommitteret.

Ansøgerne på udvalgets slutliste vil blive indkaldt til samtale med Kommissionens medlem med ansvar for GD BUDG (6).

Efter disse samtaler træffer Europa-Kommissionen afgørelse om udnævnelsen.

Den udvalgte ansøger skal have opfyldt sine forpligtelser i henhold til lovgivningen om værnepligt, opfylde de vandelskrav, der stilles for at udføre de pågældende opgaver, og være fysisk i stand til at udføre deres opgaver.

Den udvalgte ansøger skal have eller kunne få udstedt et gyldigt sikkerhedsgodkendelsescertifikat fra den nationale sikkerhedsmyndighed. En personelsikkerhedsgodkendelse er en administrativ afgørelse, der træffes, efter at den kompetente nationale sikkerhedsmyndighed i overensstemmelse med national sikkerhedslovgivning har foretaget en sikkerhedsundersøgelse, som bekræfter, at den pågældende person kan sikkerhedsgodkendes til klassificerede oplysninger på et bestemt niveau. (Bemærk at proceduren for at blive sikkerhedsgodkendt kun kan indledes af arbejdsgiveren og ikke af den enkelte ansøger).

Først når den relevante medlemsstat har givet personelsikkerhedsgodkendelse, og først når sikkerhedsgodkendelsesproceduren er afsluttet med den lovpligtige orientering fra Europa-Kommissionens sikkerhedsdirektorat, vil ansøgeren kunne få adgang til EU-klassificerede informationer (EUCI) i klassifikationsgraden CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller højere og kunne deltage i møder, hvor sådanne EUCI drøftes.

Udvælgelsesproceduren vil af praktiske grunde og for at afslutte den så hurtigt som muligt, både af hensyn til ansøgerne og institutionerne, udelukkende blive afholdt på engelsk og/eller fransk (7).

Ligestilling

Kommissionen forfølger i overensstemmelse med artikel 1d i personalevedtægten et strategisk mål om at opnå ligestilling mellem kønnene på alle ledelsesniveauer ved udgangen af sit nuværende mandat og anvender en politik for lige muligheder for at tilskynde til ansøgninger, som kan bidrage til større mangfoldighed, ligestilling mellem kønnene og generel geografisk balance.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkårene er fastsat i personalevedtægten.

Den ansøger, der udvælges til stillingen, ansættes som tjenestemand i lønklasse AD 15. Vedkommende vil afhængigt af varigheden af sin erhvervserfaring blive indplaceret på trin 1 eller trin 2 i lønklassen.

Der gøres opmærksom på, at alle nyansatte skal gennemgå en 9-måneders prøvetid i henhold til personalevedtægten.

Tjenestestedet er Bruxelles, hvor GD BUDG har sæde.

Uafhængighed og interesseerklæring

Inden sin tiltræden skal den kommitterede afgive en erklæring om, at vedkommende forpligter sig til at optræde uafhængigt og handle i almenhedens interesse og til at oplyse om interesser, som eventuelt kan have betydning for vedkommendes uafhængighed.

Ansøgningsprocedure

Ansøgerne opfordres til, inden de indsender ansøgningen, omhyggeligt at kontrollere, om de opfylder alle udvælgelseskravene (»Ansøgerne skal«), navnlig hvad angår kravene til eksamensbevis og erhvervserfaring på højt niveau samt sprogfærdigheder. Hvis ét af kravene ikke er opfyldt, udelukkes ansøgeren automatisk fra udvælgelsesproceduren.

Interesserede bedes søge via internettet på nedenstående websted og følge anvisningerne for de forskellige trin i proceduren:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Ansøgerne skal have en gyldig e-mailadresse. Den benyttes til at bekræfte ansøgningen og til al kontakt undervejs på de forskellige trin i udvælgelsesproceduren. Enhver ændring af e-mailadresse skal derfor meddeles Europa-Kommissionen.

Ansøgningen er først komplet, når der er uploadet et CV i PDF-format, helst i Europass-CV-formatet (8). Ansøgere kan indgive deres CV og motiverede ansøgning på hvilket som helst af de officielle sprog i Den Europæiske Union.

Når onlineansøgningen er færdiggjort, modtager ansøgeren en e-mail, der bekræfter, at ansøgningen er blevet registreret. Hvis ansøgeren ikke modtager en e-mail med bekræftelse af ansøgningen, er ansøgningen ikke blevet registreret!

Bemærk, at det ikke er muligt at følge ansøgningens forløb online. Med hensyn til ansøgningens status kontaktes ansøgerne direkte af Europa-Kommissionen.

Hvis der ønskes yderligere oplysninger og/eller opstår tekniske problemer, kan der sendes en e-mail til: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 24. september 2021 kl. 12.00 lokal tid i Bruxelles, hvorefter registrering ikke længere vil være mulig.

Ansøgere har selv ansvaret for at indsende den elektroniske ansøgning inden fristens udløb. Det anbefales på det kraftigste ikke at vente til sidste øjeblik, eftersom stor trafik på internettet eller eventuelle problemer med internetforbindelsen kan føre til, at den elektroniske registrering afbrydes, før den er afsluttet, hvorpå hele processen skal gentages. Når ansøgningsfristen er udløbet, kan der ikke længere indføres oplysninger. Ansøgninger efter fristens udløb kommer ikke i betragtning.

Hvis der ønskes yderligere oplysninger og/eller opstår tekniske problemer, kan der sendes en e-mail til: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Vigtige oplysninger til ansøgerne

Ansøgerne gøres opmærksom på, at de forskellige udvælgelsespanelers arbejde er fortroligt. Det er forbudt for ansøgerne og andre, der optræder på deres vegne, at henvende sig direkte eller indirekte til dets medlemmer. Alle spørgsmål skal rettes til de relevante panelers sekretariat.

Beskyttelse af personoplysninger

Europa-Kommissionen sikrer, at ansøgernes personoplysninger behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (9). Dette gælder især oplysningernes fortrolighed og sikkerhed.


(1)  Erhvervserfaring tages kun i betragtning, hvis der er tale om et faktisk ansættelsesforhold defineret som et reelt lønnet arbejde som ansat (alle kontrakttyper) eller yder af en tjeneste. Erhvervsaktiviteter på deltidsbasis medregnes forholdsmæssigt på basis af den attesterede procentdel fuldtidsarbejdstimer. Barselsorlov/forældreorlov/adoptionsorlov tages i betragtning, hvis den falder inden for rammerne af en ansættelseskontrakt. Ph.d.-studier sidestilles med erhvervserfaring, selv om de ikke er lønnet, men for en periode på højst tre år, forudsat at ph.d.-studierne afsluttes med et positivt resultat. En given periode kan kun medregnes én gang.

(2)  Ansøgerne skal for alle de år, hvor rådgivningserfaringen er opnået, tydeligt anføre følgende i deres CV: 1) stillingsbetegnelse og arbejdsopgaver, 2) det præcise område og niveau i organisationen, hvor stillingen var placeret (antal hierarkisk overordnede og underordnede), 3) rapporteringslinjerne for hver stilling, ansøgeren har haft.

(3)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20210101

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(6)  Medmindre det pågældende medlem af Kommissionen i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse af 5. december 2007 (PV(2007) 1811) har uddelegeret denne opgave til et andet medlem af Kommissionen.

(7)  Udvælgelsespanelet sikrer, at personer med et af disse sprog som modersmål ikke uberettiget opnår nogen fordele.

(8)  Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter dit Europass-CV online på: https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv.

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


28.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 301/11


Indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på udnævnelse af medlemmer af OLAF-Overvågningsudvalget

(2021/C 301 A/03)

Formålet med denne indkaldelse af interessetilkendegivelser er at muliggøre udnævnelsen af medlemmer af Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

1.   OVERVÅGNINGSUDVALGET FOR DET EUROPÆISKE KONTOR FOR BEKÆMPELSE AF SVIG

Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) er et organ, der er nedsat ved artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 (1) med det formål regelmæssigt at overvåge kontorets varetagelse af dets undersøgelsesfunktion med henblik på at styrke kontorets uafhængighed i forbindelse med den korrekte udøvelse af de beføjelser, det er tillagt ved nævnte forordning. Det skal navnlig holde øje med udviklingen i anvendelsen af processuelle garantier og undersøgelsernes varighed.

Overvågningsudvalget sender udtalelser, herunder om nødvendigt henstillinger, til generaldirektøren for OLAF om blandt andet de ressourcer, der er behov for til udførelsen af kontorets undersøgelsesfunktion, kontorets prioritering af undersøgelser og undersøgelsernes varighed.

Kontoret kan afgive udtalelserne på eget initiativ, på generaldirektørens anmodning eller efter anmodning fra en institution, et organ, et kontor eller et agentur, uden at det dog griber ind i gennemførelsen af igangværende undersøgelser.

Kommissionen stiller et sekretariat til rådighed for Overvågningsudvalget og sikrer, at det fungerer uafhængigt.

Overvågningsudvalget består af fem uafhængige medlemmer med erfaring fra ledende dømmende eller undersøgelsesmæssige funktioner eller sammenlignelige funktioner i tilknytning til kontorets aktivitetsområder. Medlemmerne udnævnes efter fælles aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Afgørelsen om udnævnelse af medlemmerne af Overvågningsudvalget indeholder også en reserveliste over mulige kandidater, som kan træde i stedet for et eller flere medlemmer af Overvågningsudvalget i resten af deres mandatperiode i tilfælde af udtræden af udvalget, død eller permanent uarbejdsdygtighed.

Medlemmerne af Overvågningsudvalget ansættes for en periode på fem år, som ikke kan forlænges. Ved udløbet af deres mandat forbliver de i embedet, indtil de afløses. Der udskiftes henholdsvis skiftevis tre og to medlemmer for at sikre Overvågningsudvalgets ekspertise.

Det anslås, at Overvågningsudvalgets medlemmer vil skulle afsætte ca. 3 dage om måneden til møder og forberedelse. I overensstemmelse med Kommissionens gældende regler modtager medlemmerne af Overvågningsudvalget dagpenge svarende til 1/22 af grundlønnen for en tjenestemand på første løntrin i lønklasse AD 14 (2) (3) for hver arbejdsdag og vil få refunderet udgifter, de har afholdt i forbindelse med deres arbejde.

2.   UDVÆLGELSESKRITERIER

Være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater og være i besiddelse af deres rettigheder som borger

Ikke varetage en politisk funktion, hverken på nationalt eller europæisk plan, ved påbegyndelse af erhvervet

Ikke være ansat i en EU-institution, et EU-organ eller et EU-agentur ved påbegyndelse af erhvervet

Ikke være medlem af en national koordineringstjeneste for bekæmpelse af svig, jf. artikel 3, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, ved påbegyndelse af erhvervet

Have et indgående kendskab til to af de officielle sprog i Den Europæiske Unions institutioner, der er nødvendige for udøvelsen af hvervet (ansøgere bør også angive deres kendskab til andre officielle sprog).

3.   UDVÆLGELSESKRITERIER

3.1.   Faglige kriterier

Mindst 10 års relevant erhvervserfaring på højt niveau, navnlig

erhvervserfaring, helst omfattende betydelig relevant ledelseserfaring, som offentlig anklager, dommer, advokat, revisor eller efterforsker, der er specialiseret i svig, korruption eller interessekonflikter (herunder på EU-plan)

og/eller

praktisk eller akademisk ekspertise inden for strafferet og/eller forvaltningsret med hensyn til beskyttelse af EU's finansielle interesser, EU-budgettet og forvaltning af EU-midler

og/eller

praktisk eller akademisk ekspertise inden for beskyttelse af grundlæggende rettigheder i administrative efterforskninger.

3.2.   Personlige kriterier

Have særdeles godt kendskab til OLAF's arbejde

Have et særdeles godt generelt kendskab til EU's institutioner, politikker, lovrammer og arbejdsmetoder

Være tilgængelig i tilstrækkelig grad til at kunne udføre opgaverne på en effektiv måde (ca. 3 dage om måneden afsat til møder og forberedelse)

4.   INDGIVELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSER

Interesserede bør tilkendegive deres interesse via cvOnline-applikationen (4).

Ansøgerne opfordres til, inden de indsender ansøgningen, omhyggeligt at kontrollere, om de opfylder alle udvælgelseskravene anført under punkt 2 ovenfor. Hvis ét af kravene ikke er opfyldt, udelukkes ansøgeren automatisk fra udvælgelsesproceduren.

Ansøgerne skal have en gyldig e-mailadresse, som benyttes til at bekræfte ansøgningen og til al kontakt undervejs på de forskellige trin i udvælgelsesproceduren. Enhver ændring af e-mailadresse skal derfor meddeles Europa-Kommissionen.

Ansøgningen er først komplet, når der er uploadet et CV i PDF-format og skrevet en begrundelse online (maks. 8 000 skrifttegn). Ansøgerne kan indgive deres CV og begrundelse på et hvilket som helst af Den Europæiske Unions officielle sprog.

Ansøgerne opfordres til at angive alle de EU-sprog, som de har kendskab til, og det niveau, som deres kendskab svarer til i henhold til den fælles europæiske referenceramme for sprog (5).

Når onlineansøgningen er færdiggjort, modtager ansøgeren en e-mail, der bekræfter, at ansøgningen er blevet registreret. Hvis ansøgeren ikke modtager en e-mail med bekræftelse af ansøgningen, er ansøgningen ikke blevet registreret.

Bemærk, at det ikke er muligt at følge ansøgningens forløb online. Med hensyn til ansøgningens status kontaktes ansøgerne direkte af Europa-Kommissionen.

Hvis der ønskes yderligere oplysninger og/eller opstår tekniske problemer, kan der sendes en e-mail til: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Af praktiske grunde og for at sikre et så kort forløb som muligt, både af hensyn til ansøgerne og institutionerne, vil eventuelle samtaler, som udvælgelsespanelet anser for nødvendige, blive gennemført på engelsk (6).

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 24. september 2021. Der lukkes for onlineansøgning kl. 12.00 (middag) Bruxellestid.

Ansøgere har selv ansvaret for at indsende onlineansøgningen inden fristens udløb. Det anbefales på det kraftigste ikke at vente til sidste øjeblik, eftersom stor trafik på internettet eller eventuelle problemer med internetforbindelsen kan føre til, at onlineansøgningen afbrydes, før den er afsluttet, hvorpå hele processen skal gentages. Når ansøgningsfristen er udløbet, kan der ikke længere indføres oplysninger. Ansøgninger efter fristens udløb kommer ikke i betragtning.

5.   UDVÆLGELSESPROCEDURE

Europa-Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om alle modtagne interessetilkendegivelser.

Et fælles udvælgelsesudvalg bestående af et lige stort antal medlemmer fra hver institution vurderer de modtagne interessetilkendegivelser og kommer med forslag til en fælles liste med fem ansøgere, der efter fælles overenskomst skal bekræftes som medlemmer, og en reserveliste med mindst syv ansøgere.

Derefter udnævner Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen efter fælles overenskomst fem medlemmer af OLAF's Overvågningsudvalg og vedtager en reserveliste med mindst syv navne.

Som hovedregel vil de udvalgte ansøgere enten blive udnævnt som medlemmer af OLAF-Overvågningsudvalget eller opført på en reserveliste. Institutionerne kontakter ansøgerne, efter at udvælgelsesprocessen er afsluttet, men inden afgørelsen om udnævnelse vedtages, vedrørende muligheden for at blive opført på reservelisten.

For at gennemføre den gradvise fornyelse, der er fastsat i artikel 15, stk. 3, og artikel 21, stk. 2, i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, indledes mandatet for to medlemmers vedkommende, så snart proceduren er afsluttet. Mandatet for de tre øvrige medlemmer indledes i januar 2022.

6.   LIGE MULIGHEDER

EU's institutioner og andre organer fører en aktiv ligestillingspolitik og godkender ansøgningerne uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk oprindelse, social baggrund, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering.

7.   UAFHÆNGIGHED OG INTERESSEERKLÆRING

Medlemmerne af Overvågningsudvalget skal inden deres tiltræden erklære, at de vil optræde uafhængigt og handle i almenhedens interesse og ikke har interesser, som eventuelt kan have betydning for deres uafhængighed.

8.   BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Europa-Kommissionen sikrer, at ansøgernes personoplysninger behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (7). Dette gælder især oplysningernes fortrolighed og sikkerhed.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2223 af 23. december 2020 (EUT L 437 af 28.12.2020, s. 49).

(2)  Det gennemsnitlige antal arbejdsdage pr. måned er 22.

(3)  Den årlige ajourføring i 2020 af vederlag og pensioner til Den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte og de tilhørende justeringskoefficienter kan ses på: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC1211%2801%29&from=FR.

(4)  https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces.

(5)  https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale.

(6)  Udvælgelsespanelet sikrer, at personer med engelsk som modersmål ikke får nogen uberettigede fordele.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).