ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 183

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

64. årgang
11. maj 2021


Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2021/C 183/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk) ( 1 )

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2021/C 183/02

Euroens vekselkurs — 10. maj 2021

2

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2021/C 183/03

Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om cybersikkerhedsstrategien og NIS 2.0-direktivet (Udtalelsen findes i sin helhed på engelsk, fransk og tysk på EDPS’ websted www.edps.europa.eu)

3


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2021/C 183/04

Meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina og udvidet til at omfatte Vietnam og Den Demokratiske Folkerepublik Laos

8

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2021/C 183/05

Offentliggørelse af en meddelelse om godkendelse af en standardændring af varespecifikationen for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 17, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33

20


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

11.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 183/1


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk)

(EØS-relevant tekst)

(2021/C 183/01)

Den 5. maj 2021 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor,

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32021M10215. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

11.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 183/2


Euroens vekselkurs (1)

10. maj 2021

(2021/C 183/02)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,2169

JPY

japanske yen

132,31

DKK

danske kroner

7,4361

GBP

pund sterling

0,86195

SEK

svenske kroner

10,1235

CHF

schweiziske franc

1,0939

ISK

islandske kroner

150,90

NOK

norske kroner

10,0008

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,591

HUF

ungarske forint

357,26

PLN

polske zloty

4,5631

RON

rumænske leu

4,9248

TRY

tyrkiske lira

10,0495

AUD

australske dollar

1,5433

CAD

canadiske dollar

1,4743

HKD

hongkongske dollar

9,4504

NZD

newzealandske dollar

1,6673

SGD

singaporeanske dollar

1,6110

KRW

sydkoreanske won

1 353,14

ZAR

sydafrikanske rand

17,0843

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,8045

HRK

kroatiske kuna

7,5415

IDR

indonesiske rupiah

17 189,26

MYR

malaysiske ringgit

4,9984

PHP

filippinske pesos

58,247

RUB

russiske rubler

90,0154

THB

thailandske bath

37,809

BRL

brasilianske real

6,3848

MXN

mexicanske pesos

24,2464

INR

indiske rupee

89,2585


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

11.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 183/3


Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om cybersikkerhedsstrategien og NIS 2.0-direktivet

(Udtalelsen findes i sin helhed på engelsk, fransk og tysk på EDPS’ websted www.edps.europa.eu)

(2021/C 183/03)

Den 16. december 2020 vedtog Europa-Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148 (»forslaget«). Samtidig udsendte Europa-Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik en fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med overskriften »EU’s strategi for cybersikkerhed for det digitale årti«(»strategien«).

EDPS støtter fuldt ud strategiens overordnede mål om at sikre et globalt og åbent internet med stærke sikkerhedsforanstaltninger til at imødegå risici for sikkerheden og de grundlæggende rettigheder og anerkender internettets strategiske værdi samt forvaltningen af det og Unionens aktioner på internettet i en model med flere interessenter.

Ligeledes glæder EDPS sig over formålet med forslaget om at indføre systemiske og strukturelle ændringer af det nuværende NIS-direktiv med henblik på at dække flere enheder i hele Unionen med stærkere sikkerhedsforanstaltninger, der bl.a. omfatter obligatorisk risikostyring, minimumsstandarder og relevant tilsyn samt håndhævelsesbestemmelser. EDPS mener i denne forbindelse, at der er behov for fuldstændigt at integrere Unionens institutioner, kontorer, organer og agenturer i den overordnede ramme for cybersikkerhed med henblik på at opnå et ensartet niveau af beskyttelse ved eksplicit at medtage Unionens institutioner, kontorer, organer og agenturer i forslagets anvendelsesområde.

EDPS understreger desuden vigtigheden af at indarbejde perspektivet om privatlivets fred og databeskyttelse i de cybersikkerhedsforanstaltninger, der indføres med forslaget eller andre af strategiens cybersikkerhedstiltag, for at sikre en holistisk tilgang og bane vejen for synergier i varetagelsen af cybersikkerhed og beskyttelse af personoplysninger ved behandlingen af dem. Det er lige så vigtigt, at alle eventuelle begrænsninger af retten til beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred forbundet med sådanne foranstaltninger opfylder kriterierne i artikel 52 i EU’s charter om grundlæggende rettigheder, og navnlig at dette kan opnås ved hjælp af en lovgivningsmæssig foranstaltning, og at de er både nødvendige og forholdsmæssige.

EDPS antager, at forslaget ikke har til formål at påvirke anvendelsen af eksisterende EU-lovgivning om behandling af personoplysninger, herunder de opgaver og beføjelser, der påhviler de uafhængige tilsynsmyndigheder med kompetence til at overvåge, at disse instrumenter overholdes. Det betyder, at alle cybersikkerhedssystemer og -tjenester vedrørende forebyggelse, opdagelse og reaktion på cybertrusler skal være i overensstemmelse med den nuværende retlige ramme for privatlivets fred og databeskyttelse. EDPS finder det i denne henseende vigtigt og nødvendigt at fastlægge en klar og utvetydig definition af begrebet »cybersikkerhed« i forbindelse med forslaget.

EDPS udsteder specifikke henstillinger for at sikre, at forslaget korrekt og effektivt supplerer eksisterende EU-lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, navnlig GDPR og e-databeskyttelsesdirektivet, ved desuden, når det er nødvendigt, at inddrage EDPS og Det Europæiske Databeskyttelsesråd og fastlægge klare mekanismer for samarbejde mellem kompetente myndigheder fra forskellige lovområder.

Derudover bør bestemmelserne om forvaltning af internettopdomæneadministratorer tydeligt definere det pågældende anvendelsesområde og betingelserne i loven. Ligeledes skal begrebet proaktiv scanning af netværks- og informationssystemer, der foretages af CSIRT’er, også præciseres nærmere, hvad angår anvendelsesområde, og hvilke typer personoplysninger der behandles. Der gøres opmærksom på risiciene for dataoverførsler, der ikke overholder lovgivningen, i forbindelse med outsourcing af cybersikkerhedstjenester eller erhvervelse af cybersikkerhedsprodukter og forsyningskæden bag disse.

EDPS glæder sig over opfordringen til at fremme brugen af kryptering, særlig end-to-end-kryptering, og gentager sin holdning til kryptering som en særdeles vigtig og uerstattelig teknologi til effektiv databeskyttelse og effektivt at beskytte privatlivets fred. Med en omgåelse af dette ville metoden ikke længere yde nogen beskyttelse på grund af den eventuelle ulovlige brug og mistede tillid til sikkerhedskontroller. Det bør derfor præciseres, at intet i forslaget skal fortolkes som en godkendelse af at svække end-to-end-kryptering gennem »bagdøre« eller lignende løsninger.

1.   Indledning og baggrund

1.

Den 16. december 2020 vedtog Europa-Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148 (1) (»forslaget«).

2.

Samme dag offentliggjorde Europa-Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik en fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med overskriften »EU’s strategi for cybersikkerhed for det digitale årti«(»strategien«). (2)

3.

Formålet med strategien er at styrke Unionens strategiske autonomi inden for cybersikkerhed og at forbedre dens modstandsdygtighed og kollektive reaktion samt at opbygge et globalt og åbent internet med stærke værn for at imødegå risici for sikkerheden og de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder for befolkningerne i Europa. (3)

4.

Strategien indeholder forslag til regulerings-, investerings- og politiktiltag inden for tre af EU’s indsatsområder: 1) modstandsdygtighed, teknologisk suverænitet og lederskab, 2) opbygning af operationel kapacitet til at forebygge, modvirke og reagere og 3) fremme af et globalt og åbent cyberspace.

5.

Forslaget er et af reguleringstiltagene i strategien, mere specifikt på området modstandsdygtighed, teknologisk suverænitet og lederskab.

6.

I henhold til begrundelsen er formålet med forslaget at modernisere de eksisterende retlige rammer, dvs. i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 (»NIS-direktivet«) (4). Forslaget sigter mod at videreudvikle og ophæve det nuværende NIS-direktiv, som var den første EU-retsakt om cybersikkerhed, og det indeholder retlige foranstaltninger, der skal styrke det generelle cybersikkerhedsniveau i Unionen. Forslaget tager højde for den øgede digitalisering af det indre marked i de senere år og et trusselsbillede for cybersikkerheden, der udvikler sig løbende, og som er blevet forstærket, siden covid-19-krisen satte ind. Forslaget har til hensigt at afhjælpe flere identificerede mangler i NIS-direktivet og sigter mod at øge cyberrobustheden i alle de sektorer, offentlige og private, som varetager vigtige funktioner i økonomien og samfundet.

7.

De væsentligste elementer i forslaget er:

(i)

udvidelsen af det nuværende NIS-direktivs anvendelsesområde ved at tilføje nye sektorer baseret på deres kritiske betydning for økonomien og samfundet

(ii)

skærpede sikkerhedskrav til dækkede virksomheder og enheder ved at indføre krav om en metode til risikostyring med en minimumsliste over de basale sikkerhedselementer, der skal anvendes

(iii)

håndtering af sikkerheden i forsyningskæder og leverandørrelationer ved at kræve, at individuelle virksomheder håndterer cybersikkerhedsrisici i forsyningskæder og leverandørrelationer

(iv)

styrkelse af samarbejdet mellem medlemsstaters myndigheder og med Unionens institutioner, kontorer, organer og agenturer i forbindelse med aktiviteter vedrørende cybersikkerhed, bl.a. cyberkrisestyring.

8.

Den 14. januar 2021 modtog EDPS en anmodning om en formel høring fra Europa-Kommissionen om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148«.

3.   Konklusioner

77.

På baggrund af ovenstående fremsætter den tilsynsførende følgende henstillinger:

Vedrørende cybersikkerhedsstrategien

tage højde for, at første skridt til at afbøde risici for databeskyttelse og privatlivets fred, der er forbundet med nye teknologier til forbedring af cybersikkerhed, såsom AI, er at anvende databeskyttelse gennem design og gennem standardkrav, som fastlagt i artikel 25 i GDPR, som vil bidrage til at integrere de relevante sikkerhedsforanstaltninger, såsom pseudonymisering, kryptering, datanøjagtighed og dataminimering, i designet og anvendelsen af disse teknologier og systemer

tage højde for vigtigheden af at integrere perspektivet om privatlivets fred og databeskyttelse i politikker og standarder, der omhandler cybersikkerhed, samt i traditionel forvaltning af cybersikkerhed for at sikre en holistisk tilgang og bane vejen for synergier mellem offentlige og private organisationer i deres håndtering af cybersikkerhed og beskyttelse af de oplysninger, de behandler, uden unødvendigt dobbeltarbejde

overveje og planlægge de ressourcer, som EU’s institutioner, kontorer, organer og agenturer skal bruge til at styrke deres cybersikkerhedskapacitet, herunder på en måde, der er i fuld overensstemmelse med EU’s værdier

tage hensyn til privatlivets fred og databeskyttelse i cybersikkerhed ved at investere i politikker, praksis og redskaber, hvor privatlivets fred og databeskyttelse indarbejdes i traditionel cybersikkerhedshåndtering, og effektive sikkerhedsforanstaltninger til databeskyttelse er en integreret del af behandlingen af personoplysninger i cybersikkerhedsaktiviteter.

Vedrørende strategiens og forslagets anvendelsesområde for Unionens institutioner, kontorer, organer og agenturer

tage højde for EU’s institutioners, kontorers, organers og agenturers behov og rolle med henblik på, at de kan indgå i denne overordnede ramme for cybersikkerhed som enheder, der har samme høje beskyttelsesniveau, som enheder i medlemsstaterne, og

eksplicit omfatte Unionens institutioner, kontorer, organer og agenturer af forslagets anvendelsesområde.

Vedrørende forholdet til eksisterende EU-lovgivning om beskyttelse af personoplysninger

i forslagets artikel 2 at præcisere, at Unionens lovgivning om behandling af personoplysninger, navnlig GDPR og e-databeskyttelsesdirektivet, finder anvendelse på al behandling af personoplysninger, der er omfattet af forslaget (i stedet for kun i konkrete sammenhænge), og

også præcisere, at den relevante betragtning i forslaget ikke har til formål at berøre anvendelsen af eksisterende EU-lovgivning om behandling af personoplysninger, herunder de opgaver og beføjelser, der påhviler de uafhængige tilsynsmyndigheder med kompetence til at overvåge, at disse instrumenter overholdes.

Vedrørende definitionen af cybersikkerhed

tydeliggøre de forskellige anvendelser af begreberne »cybersikkerhed« og »sikkerhed i net- og informationssystemer« og benytte begrebet »cybersikkerhed« generelt og kun benytte begrebet »sikkerhed i net- og informationssystemer«, når det er hensigtsmæssigt i sammenhængen (f.eks. rene tekniske forhold, uden hensyntagen til påvirkning af brugere af systemer og andre personer).

Vedrørende domænenavne og registreringsdata (»WHOIS-data«)

klart og tydeligt at fastslå, hvad »relevante oplysninger« omfatter i forbindelse med identifikation og kontakt til indehaverne af domænenavne og de kontaktpunkter, der administrerer domænenavne under topdomænenavne

mere udførligt at tydeliggøre, hvilke kategorier af domæneregistreringsdata (som ikke udgør personoplysninger) der skal offentliggøres

yderligere at præcisere, hvilke (offentlige eller private) enheder der kan være »legitime adgangssøgende«

uddybe, om personoplysningerne i topdomæneadministratorerne og de enheder, der leverer domænenavnsregistreringstjenester for topdomænet, også skal være tilgængelige for enheder uden for EØS, og i så fald tydeligt fastlægge betingelserne, begrænsningerne og procedurerne for en sådan adgang, idet der, hvor det er relevant, også tages højde for kravene i artikel 49, stk. 2, i GDPR

yderligere at præcisere, hvad der udgør »lovlige og behørigt begrundede« anmodninger, der skal danne grundlag for adgang og under hvilke betingelser.

Vedrørende CSIRT’ers »proaktiv[e] scanning af net- og informationssystemer«

tydeligt at afgrænse de typer proaktiv scanning, som CSIRT’er kan blive anmodet om at foretage, og udpege de vigtigste kategorier af personoplysninger, der indgår i forslagets tekst.

Vedrørende outsourcing og forsyningskæde

tage højde for de funktioner, der gør det muligt effektivt at gennemføre princippet om databeskyttelse gennem design og standardindstillinger i vurderingen af forsyningskæder til teknologi og systemer, der behandler personoplysninger

for at tage højde for de specifikke krav i oprindelseslandet, som kan være til hinder for overholdelse af EU-lovgivningen om beskyttelse af privatlivets fred og om databeskyttelse, i vurderingen af risici i forsyningskæden for IKT-ydelser, -systemer eller -produkter og

i retsakten at medtage obligatorisk høring af Databeskyttelsesrådet ved definition af førnævnte egenskaber og om nødvendigt ved de koordinerede sektorbaserede risikovurderinger, der er omtalt i betragtning 46

anbefale, at det i en betragtning nævnes, at open source cybersikkerhedsprodukter (software og hardware), bl.a. open source-kryptering, kan give den gennemsigtighed, der er nødvendig for at afværge bestemte risici i forsyningskæden.

Vedrørende kryptering

i betragtning 54 at præcisere, at intet i forslaget skal fortolkes som en godkendelse af at svække end-to-end-kryptering gennem »bagdøre« eller lignende løsninger.

Vedrørende risikohåndteringsforanstaltninger for cybersikkerhed

både i betragtninger og i forslagets punkter at medtage det koncept, at indarbejdelse af privatlivets fred og databeskyttelse i traditionel styring af cybersikkerhedsrisici vil sikre en holistisk tilgang og bane vejen for synergier mellem offentlige og private organisationer i deres håndtering af cybersikkerhed og beskyttelse af de oplysninger, de behandler, uden unødvendigt dobbeltarbejde

i retsakten at tilføje en forpligtelse for ENISA om at høre Databeskyttelsesrådet ved udarbejdelsen af relevant rådgivning.

Vedrørende brud på persondatasikkerheden

ændre ordlyden »inden for en rimelig frist« i artikel 32, stk. 1, til »uden unødigt ophold«.

Vedrørende samarbejdsgruppen

i retsakten at nævne Databeskyttelsesrådets deltagelse i samarbejdsgruppen og tage højde for forbindelsen mellem samarbejdsgruppens opgave og databeskyttelsesrammen.

Vedrørende jurisdiktion og territorialitet

i retsakten at præcisere, at forslaget ikke berører databeskyttelsestilsynsmyndighedernes kompetencer i medfør af GDPR

fastlægge et omfattende retsgrundlag for samarbejdet og udvekslingen af oplysninger blandt kompetente tilsynsmyndigheder, der hver især handler inden for deres respektive kompetenceområder

præcisere, at kompetente myndigheder under forslaget i medfør af forordning (EU) 2016/679 efter anmodning eller på eget initiativ bør kunne forsyne de kompetente tilsynsmyndigheder med alle oplysninger, som er indhentet i forbindelse med revisioner og undersøgelser, der vedrører behandling af personoplysninger, og inkludere et udtrykkeligt retsgrundlag herfor.

Bruxelles, den 11. marts 2021.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148, COM (2020) 823 final.

(2)  EU’s strategi for cybersikkerhed for det digitale årti, JOIN(2020) 18 final.

(3)  Jf. kapitel I. INDLEDNING, s. 4 i strategien.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

Europa-Kommissionen

11.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 183/8


Meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina og udvidet til at omfatte Vietnam og Den Demokratiske Folkerepublik Laos

(2021/C 183/04)

Efter offentliggørelsen af en meddelelse om det forestående udløb (1) af de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»det pågældende land« eller »Kina«) har Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) modtaget en anmodning om en fornyet undersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (2) (»grundforordningen«).

1.   Anmodning om fornyet undersøgelse

Anmodningen blev indgivet den 12. februar 2021 af Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (»ansøgeren«) på vegne af producenter, der tegner sig for over 25 % af EU-produktionen af visse ringmekanismer.

En ikkefortrolig udgave af anmodningen og analysen af, i hvilket omfang EU-producenterne støtter anmodningen, findes i det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter. Der findes oplysninger om adgang til dossieret for interesserede parter i denne meddelelses afsnit 5.6.

2.   Den undersøgte vare

Den vare, der er genstand for denne fornyede undersøgelse, er visse ringmekanismer (»den undersøgte vare«), som i øjeblikket tariferes under KN-kode ex 8305 10 00 (Taric-kode 8305100011, 8305100013, 8305100019, 8305100021, 8305100023, 8305100029, 8305100034 og 8305100035). Disse KN- og Taric-koder angives kun til orientering.

3.   Gældende foranstaltninger

De gældende foranstaltninger er en endelig antidumpingtold indført ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/703 (3) og udvidet til også at omfatte import afsendt fra Vietnam og Den Demokratiske Folkerepublik Laos, uanset om varen er angivet med oprindelse i henholdsvis Vietnam og Den Demokratiske Folkerepublik Laos, ved forordning (EF) nr. 1208/2004 og Rådets forordning (EF) nr. 33/2006 (4).

4.   Begrundelser for den fornyede undersøgelse

Anmodningen begrundes med, at foranstaltningernes udløb sandsynligvis vil medføre fortsat eller fornyet dumping og fortsat eller fornyet skade for EU-erhvervsgrenen.

4.1.    Påstand om sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping

Ansøgeren hævdede, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende hjemmemarkedspriser og -omkostninger i Kina, eftersom der foreligger væsentlige fordrejninger, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b).

For at underbygge påstandene om væsentlige fordrejninger anvendte ansøgeren oplysningerne i den landerapport, som Kommissionens tjenestegrene fremlagde den 20. december 2017, og som indeholdt en beskrivelse af de særlige markedsforhold, der gør sig gældende i Kina (5). Ansøgeren henviste navnlig til fordrejninger i form af differentieret eller præferentiel prisfastsættelse for råmaterialer og fordrejninger med hensyn til andre materialeinput, jord, energi og arbejdskraft.

Ansøgeren har endvidere henvist til 2017-undersøgelsen bestilt af Wirtschafts Vereinigung Metalle e.v., Analysis of Market-Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry (6), og til forordninger om indførelse af midlertidige foranstaltninger for varmvalset rustfrit stål (7) og om aluminiumekstrudering (8).

I lyset af grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a), er påstanden om fortsat eller fornyet dumping derfor baseret på en sammenligning af en beregnet normal værdi på grundlag af produktions- og salgsomkostninger, der afspejler ikke-fordrejede priser eller referenceværdier i et egnet repræsentativt land, med eksportprisen (ab fabrik) på den undersøgte vare fra det pågældende land ved eksportsalg til Unionen.

På baggrund af de tilgængelige oplysninger mener Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser i henhold til grundforordningens artikel 5, stk. 9, for, at det som følge af væsentlige fordrejninger, der påvirker priser og omkostninger, ikke er hensigtsmæssigt at anvende hjemmemarkedspriser og -omkostninger i det pågældende land, hvilket således berettiger indledningen af en undersøgelse på grundlag af grundforordningens artikel 2, stk. 6a.

Landerapporten findes i det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter, og på Generaldirektoratet for Handels websted (9).

På dette grundlag er de beregnede dumpingmargener betydelige for det pågældende land.

4.2.    Påstand om sandsynligheden for fortsat eller fornyet skade

Ansøgeren hævder, at der er sandsynlighed for fortsat eller fornyet skade. Ansøgeren har fremlagt tilstrækkelige beviser for, at importen til Unionen af den undersøgte vare fra det pågældende land er forblevet stabil i absolutte tal og i markedsandele.

De beviser, som blev fremlagt af ansøgeren, viser, at mængden af og priserne på den undersøgte importerede vare bl.a. har haft negative virkninger for EU-erhvervsgrenens salgsmængder og/eller niveauet af de opkrævede priser, hvilket har haft betydelige negative følger for EU-erhvervsgrenens samlede resultater.

Endvidere har ansøgeren i den sammenhæng også fremlagt tilstrækkelige beviser for, at såfremt foranstaltningerne får lov til at udløbe, vil det nuværende importniveau for den undersøgte vare fra det pågældende land til Unionen sandsynligvis stige på grund af en betydelig uudnyttet kapacitet hos de eksporterende producenter i Kina og som følge af EU-markedets tiltrækningskraft. I den forbindelse hævder ansøgeren, at en eventuel afhjælpning af skaden primært ville skyldes foranstaltningerne, og at EU-erhvervsgrenen sandsynligvis vil lide fornyet skade som følge af fornyet import af betydelige mængder til dumpingpriser fra det pågældende land, hvis foranstaltningerne får lov til at udløbe.

5.   Procedure

Efter høring af det ved grundforordningens artikel 15, stk. 1, nedsatte udvalg har Kommissionen konstateret, at der foreligger tilstrækkelige beviser for sandsynligheden for dumping og skade til at berettige indledningen af en udløbsundersøgelse, og indleder hermed en sådan undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2.

Udløbsundersøgelsen vil fastslå, om der er sandsynlighed for, at foranstaltningernes udløb vil føre til fortsat eller fornyet dumping af den undersøgte vare med oprindelse i det pågældende land og fortsat eller fornyet skade for EU-erhvervsgrenen.

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/825 (10) (pakken til modernisering af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter), som trådte i kraft den 8. juni 2018, indførtes der en række ændringer af den tidsplan og de tidsfrister, som tidligere fandt anvendelse i forbindelse med antidumpingprocedurer. Kommissionen opfordrer derfor interesserede parter til at overholde de proceduremæssige skridt og frister, der er fastsat i denne meddelelse samt i andre meddelelser fra Kommissionen. Kommissionen henleder også parternes opmærksomhed på, at der i forbindelse med covid-19-udbruddet er offentliggjort en meddelelse (11) om udbruddets mulige konsekvenser for antidumping- og antisubsidieundersøgelser, som kan være relevant for denne undersøgelse.

5.1.    Den nuværende undersøgelsesperiode og den betragtede periode

Undersøgelsen af sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping omfatter perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020 (»den nuværende undersøgelsesperiode«). Undersøgelsen af de tendenser, der er relevante for vurderingen af sandsynligheden for fortsat eller fornyet skade, omfatter perioden fra den 1. januar 2017 til udgangen af undersøgelsesperioden (»den betragtede periode«).

5.2.    Bemærkninger til anmodningen og indledningen af undersøgelsen

Alle interesserede parter opfordres til at fremsætte bemærkninger vedrørende de inputmaterialer i det harmoniserede system (HS), der er omhandlet i anmodningen (12), senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende (13).

Alle interesserede parter, der ønsker at fremsætte bemærkninger til anmodningen (herunder spørgsmål vedrørende skade og årsagssammenhæng) eller til aspekter vedrørende indledningen af undersøgelsen (herunder omfanget af tilslutning til anmodningen), skal gøre dette senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse.

Anmodninger om at blive hørt med hensyn til indledningen af undersøgelsen skal indgives senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse.

5.3.    Procedure for konstatering af sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping

I en udløbsundersøgelse analyserer Kommissionen den eksport, der blev foretaget til Unionen i den nuværende undersøgelsesperiode, og uagtet denne eksport vurderer Kommissionen, hvorvidt situationen for de virksomheder, der producerer og sælger den undersøgte vare i det pågældende land, er af en sådan art, at der er sandsynlighed for fortsat eller fornyet eksport til dumpingpriser til Unionen, hvis foranstaltningerne udløber.

Derfor opfordres alle producenter (14) af den undersøgte vare fra det pågældende land, uanset om de eksporterede den undersøgte vare til Unionen i den nuværende undersøgelsesperiode, til at deltage i Kommissionens undersøgelse.

5.3.1.   Undersøgelse af producenter i det pågældende land

I betragtning af det potentielt store antal producenter i Kina, som er berørt af denne udløbsundersøgelse, og for at afslutte undersøgelsen inden for den lovbestemte tidsfrist kan Kommissionen begrænse antallet af producenter, der skal indgå i undersøgelsen, til et rimeligt antal ved at udtage en stikprøve (denne proces benævnes også »stikprøveudtagning«). Stikprøveudtagningen foretages i overensstemmelse med grundforordningens artikel 17.

For at sætte Kommissionen i stand til at afgøre, hvorvidt det er nødvendigt med stikprøveudtagning, og i bekræftende fald udtage en stikprøve, anmodes alle producenter eller deres repræsentanter, herunder også de parter, som ikke samarbejdede i forbindelse med den undersøgelse, der førte til de foranstaltninger, der undersøges i denne udløbsundersøgelse, om at give Kommissionen oplysninger om deres virksomhed eller virksomheder, senest syv dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse. Disse oplysninger skal gives via TRON.tdi på følgende adresse: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Oplysninger om adgang til Tron findes i afsnit 5.6 og 5.9.

Kommissionen vil desuden kontakte myndighederne i Kina og vil kunne kontakte alle kendte sammenslutninger af producenter i det pågældende land for at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige for at udtage stikprøven af producenter.

Hvis det er nødvendigt at udtage en stikprøve, vil producenterne blive udtaget ud fra den største repræsentative produktions-, salgs- eller eksportmængde, som med rimelighed kan undersøges inden for den tid, der er til rådighed. Kommissionen orienterer alle kendte producenter i det pågældende land, myndighederne i det pågældende land og sammenslutninger af producenter i det pågældende land, om nødvendigt gennem myndighederne i det pågældende land, om, hvilke virksomheder der er blevet udtaget til at indgå i stikprøven.

Når Kommissionen har modtaget de oplysninger, der er nødvendige for at udtage en stikprøve af producenter, vil den oplyse de berørte parter om, hvorvidt de indgår i stikprøven. De producenter, der indgår i stikprøven, skal indgive et udfyldt spørgeskema senest 30 dage efter datoen for meddelelsen af beslutningen om, at de indgår i stikprøven, medmindre andet er angivet.

Kommissionen vil tilføje en meddelelse, der afspejler stikprøveudtagningen, til det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter. Enhver bemærkning til stikprøveudtagningen skal være modtaget senest tre dage efter datoen for meddelelsen af beslutningen om stikprøveudtagning.

En kopi af spørgeskemaet til producenterne i det pågældende land findes i det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter, og på Generaldirektoratet for Handels websted. https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

Virksomheder, der var indforstået med eventuelt at indgå i stikprøven, men som ikke blev udtaget til at indgå heri, vil blive betragtet som samarbejdsvillige (»samarbejdsvillige producenter, der ikke indgår i stikprøven«), jf. dog grundforordningens artikel 18.

5.3.2.   Supplerende procedure i forbindelse med det pågældende land som følge af væsentlige fordrejninger

I henhold til bestemmelserne i denne meddelelse opfordres alle interesserede parter til at tilkendegive deres synspunkter, indgive oplysninger og fremlægge dokumentation, hvad angår anvendelsen af grundforordningens artikel 2, stk. 6a. Medmindre andet er angivet, skal disse oplysninger med tilhørende dokumentation være Kommissionen i hænde senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse.

Kort efter indledningen af undersøgelsen vil Kommissionen i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra e), underrette undersøgelsens parter gennem en meddelelse, der tilføjes det åbne dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter, om de relevante kilder, som Kommissionen har til hensigt at anvende i forbindelse med fastsættelsen af den normale værdi i det pågældende land, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a. Dette vil omfatte alle kilder, herunder evt. udvælgelsen af et egnet repræsentativt tredjeland. Undersøgelsens parter har 10 dage til at fremsætte bemærkninger gældende fra den dato, meddelelsen tilføjes dossieret.

Ifølge de oplysninger, som Kommissionen råder over, er eventuelle repræsentative tredjelande for det pågældende land i dette tilfælde Tyrkiet og Serbien. Med henblik på den endelige udvælgelse af et egnet repræsentativt tredjeland vil Kommissionen undersøge, om der er lande med et økonomisk udviklingsniveau svarende til det pågældende lands, hvor der foregår produktion og salg af den undersøgte vare, og hvor de relevante oplysninger er lettilgængelige. Hvis flere lande kan komme i betragtning, gives der, når det er relevant, fortrinsret til lande, der har et passende niveau af social beskyttelse og miljømæssig beskyttelse.

Hvad angår de relevante kilder, opfordrer Kommissionen alle producenter i Kina til at fremsende oplysninger om de materialer (rå og forarbejdede) og den energi, der anvendes i produktionen af den undersøgte vare, senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse. Disse oplysninger skal gives via TRON.tdi på følgende adresse: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Oplysninger om adgang til Tron findes i afsnit 5.6 og 5.9.

Endvidere skal alle faktuelle oplysninger med henblik på at beregne omkostninger og priser i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a), indgives senest 65 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse. Sådanne faktuelle oplysninger bør kun hentes fra offentligt tilgængelige kilder.

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige til sin undersøgelse af de påståede væsentlige fordrejninger i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b), vil den også stille et spørgeskema til rådighed for myndighederne i det pågældende land.

5.3.3.   Undersøgelse af ikke forretningsmæssigt forbundne importører (15) (16)

Ikke forretningsmæssigt forbundne importører af den undersøgte vare fra Kina til Unionen, herunder også de importører, der ikke samarbejdede i forbindelse med den eller de undersøgelser, der førte til indførelsen af de gældende foranstaltninger, opfordres til at deltage i denne undersøgelse.

I betragtning af det potentielt store antal ikke forretningsmæssigt forbundne importører, som er berørt af denne udløbsundersøgelse, og for at afslutte undersøgelsen inden for den lovbestemte frist kan Kommissionen begrænse antallet af ikke forretningsmæssigt forbundne importører, der skal indgå i undersøgelsen, til et rimeligt antal ved at udtage en stikprøve (denne proces benævnes også »stikprøveudtagning«). Stikprøveudtagningen foretages i overensstemmelse med grundforordningens artikel 17.

For at Kommissionen kan afgøre, om det er nødvendigt med stikprøveudtagning, og i bekræftende fald udtage en stikprøve, anmodes alle ikke forretningsmæssigt forbundne importører eller deres repræsentanter herunder også de parter, som ikke samarbejdede i forbindelse med den undersøgelse, der førte til de foranstaltninger, der undersøges i denne fornyede undersøgelse, om at give sig til kende over for Kommissionen. Disse parter skal gøre dette senest syv dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse ved at indberette de oplysninger om deres virksomhed(er) til Kommissionen, som der anmodes om i bilaget til denne meddelelse.

Kommissionen kan desuden kontakte alle kendte importørsammenslutninger for at indhente de oplysninger, den anser for nødvendige for at udtage stikprøven af ikke forretningsmæssigt forbundne importører.

Hvis det er nødvendigt at udtage en stikprøve, kan importørerne udtages ud fra den største repræsentative salgsmængde i Unionen af den undersøgte vare fra det pågældende land, som med rimelighed kan undersøges inden for den tid, der er til rådighed. Kommissionen orienterer alle kendte ikke forretningsmæssigt forbundne importører og importørsammenslutninger om, hvilke virksomheder der er udtaget til at indgå i stikprøven.

Kommissionen vil også tilføje en meddelelse, der afspejler stikprøveudtagningen, til det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter. Enhver bemærkning til stikprøveudtagningen skal være modtaget senest tre dage efter datoen for meddelelsen af beslutningen om stikprøveudtagning.

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige til sin undersøgelse, vil den stille spørgeskemaer til rådighed for de ikke forretningsmæssigt forbundne importører i stikprøven. Disse parter skal indgive et udfyldt spørgeskema senest 30 dage efter datoen for meddelelsen om stikprøveudtagningen, medmindre andet er angivet.

En kopi af spørgeskemaet til ikke forretningsmæssigt forbundne importører findes i det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter, og på Generaldirektoratet for Handels websted. https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

5.4.    Procedure for konstatering af sandsynligheden for fortsat eller fornyet skade

For at fastslå, om det er sandsynligt, at EU-erhvervsgrenen vil blive forvoldt fortsat eller fornyet skade, opfordres EU-producenterne af den undersøgte vare til at deltage i Kommissionens undersøgelse.

5.4.1.   Undersøgelse af EU-producenter

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige for sin undersøgelse af EU-producenterne, fremsender den spørgeskemaer til kendte EU-producenter eller repræsentative EU-producenter, dvs.: IML Industria Meccanica Lombarda SRL, Koloman Handler Fémárugyár Magyarország Kft og Ring Alliance Ringbuchtechnik Gmbh.

Førnævnte EU-producenter skal indgive det udfyldte spørgeskema senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse, medmindre andet er angivet.

EU-producenter og repræsentative sammenslutninger, som ikke er nævnt ovenfor, opfordres til at kontakte Kommissionen, fortrinsvis via e-mail, og senest syv dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse, medmindre andet er angivet, med henblik på at give sig selv til kende og anmode om et spørgeskema.

En kopi af spørgeskemaet til EU-producenter findes i det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter, og på Generaldirektoratet for Handels websted. https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

5.5.    Procedure for vurdering af Unionens interesser

Hvis det bekræftes, at der er sandsynlighed for fortsat eller fornyet dumping og fortsat eller fornyet skade, vil der i henhold til grundforordningens artikel 21 blive truffet afgørelse om, hvorvidt det vil være i strid med Unionens interesser at opretholde antidumpingforanstaltningerne.

EU-producenter, importører og deres repræsentative sammenslutninger, brugere og deres repræsentative sammenslutninger, fagforeninger og repræsentative forbrugerorganisationer opfordres til at give Kommissionen oplysninger om Unionens interesser. For at deltage i undersøgelsen skal de repræsentative forbrugerorganisationer påvise, at der er en objektiv forbindelse mellem deres aktiviteter og den undersøgte vare.

Oplysninger vedrørende vurderingen af Unionens interesser skal indgives senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse, medmindre andet er angivet. Disse oplysninger kan enten indgives uformelt eller ved at udfylde et spørgeskema, der er udarbejdet af Kommissionen.

En kopi af spørgeskemaerne, herunder spørgeskemaet til brugere af den undersøgte vare, findes i det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter, og på Generaldirektoratet for Handels websted. https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526. I alle tilfælde vil oplysninger indgivet i henhold til artikel 21 kun blive taget i betragtning, hvis de er underbygget med faktuelle beviser på indgivelsestidspunktet, som bekræfter deres gyldighed.

5.6.    Interesserede parter

For at deltage i undersøgelsen skal interesserede parter, som for eksempel producenter i det pågældende land, EU-producenter, importører og deres repræsentative sammenslutninger, brugere og deres repræsentative sammenslutninger, fagforeninger og repræsentative forbrugersammenslutninger, først påvise, at der er en objektiv forbindelse mellem deres aktiviteter og den undersøgte vare.

Producenter i det pågældende land, EU-producenter, importører og repræsentative sammenslutninger, der har gjort oplysninger tilgængelige i overensstemmelse med procedurerne i afsnit 5.3.1, 5.3.3 og 5.4.1, vil blive betragtet som interesserede parter, hvis der er en objektiv forbindelse mellem deres aktiviteter og den undersøgte vare.

Andre parter vil kun kunne deltage i undersøgelsen som interesseret part, fra det tidspunkt hvor de giver sig til kende, og forudsat at der er en objektiv forbindelse mellem deres aktiviteter og den undersøgte vare. Det at blive betragtet som en interesseret part berører ikke anvendelsen af grundforordningens artikel 18.

Der er adgang til det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter, via Tron.tdi på følgende adresse: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Følg venligst anvisningerne på denne side for at få adgang (17).

5.7.    Andre skriftlige indlæg

I henhold til bestemmelserne i denne meddelelse opfordres alle interesserede parter til at tilkendegive deres synspunkter, indgive oplysninger og fremlægge dokumentation herfor. Medmindre andet er angivet, skal disse oplysninger med tilhørende dokumentation være Kommissionen i hænde senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse.

5.8.    Mulighed for at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester

Alle interesserede parter kan anmode om at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester. Enhver anmodning om at blive hørt skal indgives skriftligt og begrundes, og den skal endvidere indeholde et sammendrag af, hvad den interesserede part ønsker at drøfte under høringen. Høringen vil blive begrænset til de spørgsmål, som de interesserede parter har rejst i den forudgående skriftlige anmodning.

Høringer skal principielt ikke anvendes til at forelægge faktuelle oplysninger, der endnu ikke er registreret. Ikke desto mindre kan interesserede parter af hensyn til god forvaltningsskik og for at give Kommissionens tjenestegrene mulighed for at gøre fremskridt med undersøgelsen blive bedt om at fremlægge nye faktuelle oplysninger efter en høring.

5.9.    Vejledning om indgivelse af skriftlige indlæg og indsendelse af udfyldte spørgeskemaer og korrespondance

Oplysninger, som indgives til Kommissionen som led i handelsbeskyttelsesundersøgelser, må ikke være omfattet af ophavsret. Interesserede parter skal, inden de indgiver oplysninger og/eller data til Kommissionen, der er omfattet af tredjemands ophavsret, anmode indehaveren af ophavsrettighederne om en særlig tilladelse, som udtrykkeligt tillader Kommissionen a) at anvende oplysningerne og dataene i forbindelse med denne handelsbeskyttelsesprocedure og b) at forelægge interesserede parter, der er berørt af denne undersøgelse, oplysningerne og/eller dataene i en form, der gør det muligt for dem at udøve deres ret til forsvar.

Alle skriftlige indlæg, herunder de oplysninger, hvorom der anmodes i denne meddelelse, udfyldte spørgeskemaer og korrespondance fra interesserede parter, for hvilke der anmodes om fortrolig behandling, skal forsynes med påtegningen »Sensitive« (18). Parter, der indgiver oplysninger i løbet af undersøgelsen, opfordres til at begrunde deres anmodning om fortrolig behandling.

Interesserede parter, der indgiver oplysninger forsynet med påtegningen »Sensitive«, skal indgive ikke-fortrolige sammendrag heraf i henhold til grundforordningens artikel 19, stk. 2, som forsynes med påtegningen »For inspection by interested parties«. Disse sammendrag skal være tilstrækkeligt detaljerede til at sikre en rimelig forståelse af de fortrolige oplysningers egentlige indhold. Hvis en part, der indsender fortrolige oplysninger, ikke kan give en god begrundelse for at anmode om fortrolig behandling eller undlader at indsende et ikke-fortroligt sammendrag heraf, der opfylder kravene til form og indhold, kan Kommissionen se bort fra disse oplysninger, medmindre det på et relevant grundlag og på tilfredsstillende måde kan godtgøres, at oplysningerne er korrekte.

Interesserede parter opfordres til at indsende deres indlæg og anmodninger via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), herunder scannede fuldmagter og erklæringer. Ved brug af TRON.tdi eller e-mail udtrykker de interesserede parter accept af de regler, der gælder for elektronisk korrespondance, og som findes i dokumentet »KORRESPONDANCE MED EUROPA-KOMMISSIONEN I HANDELSBESKYTTELSESSAGER«, der er tilgængeligt på Generaldirektoratet for Handels websted: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Interesserede parter skal anføre deres navn, adresse, telefonnummer og en gyldig e-mailadresse og sikre, at denne e-mailadresse er en fungerende officiel virksomhedspostkasse, som tjekkes dagligt. Når Kommissionen har modtaget disse kontaktoplysninger, vil den udelukkende kommunikere med de interesserede parter via TRON.tdi eller pr. e-mail, medmindre de udtrykkeligt har ønsket at modtage alle dokumenter fra Kommissionen på anden vis, eller medmindre dokumenternes art forudsætter brug af anbefalet post. Interesserede parter kan i ovenstående retningslinjer for kommunikation med interesserede parter finde supplerende regler og oplysninger om korrespondance med Kommissionen, herunder de principper, der gælder for indgivelse af indlæg via TRON.tdi og pr. e-mail.

Kommissionens postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat G

Kontor: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

E-mailadresser:

Vedrørende dumpingaspekter: TRADE-R738-RBM-DUMPING@ec.europa.eu

For anliggender vedrørende skade og Unionens interesse: TRADE-R738-RBM-INJURY@ec.europa.eu.

6.   Tidsplan for undersøgelsen

Undersøgelsen skal normalt afsluttes senest 12 måneder og i alle tilfælde senest 15 måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 5.

7.   Indgivelse af oplysninger

Reglen er, at interesserede parter kun kan indgive oplysninger inden for de tidsrammer, der er angivet i denne meddelelses afsnit 5.

Med henblik på at afslutte undersøgelsen inden for de obligatoriske frister accepterer Kommissionen ikke indlæg fra interesserede parter til den endelige fremlæggelse af oplysninger efter fristen, eller at de, hvis det er relevant, fremsætter bemærkninger til den supplerende endelige fremlæggelse af oplysninger efter fristen.

8.   Mulighed for at fremsætte bemærkninger til andre parters indlæg

For at garantere retten til forsvar bør interesserede parter have mulighed for at fremsætte bemærkninger til oplysninger indgivet af andre interesserede parter. Når de gør dette, må interesserede parter kun behandle spørgsmål rejst i forbindelse med andre interesserede parters indlæg og må ikke rejse nye spørgsmål.

Bemærkninger til oplysninger fra andre parter som respons på fremlæggelsen af de endelige konklusioner bør indgives senest fem dage efter fristen for fremsættelse af bemærkninger til de endelige konklusioner, medmindre andet er angivet. Hvis der finder en supplerende endelig fremlæggelse af oplysninger sted, bør bemærkninger til oplysningerne fra andre interesserede parter som respons på denne supplerende fremlæggelse fremsættes senest en dag efter fristen for fremsættelse af bemærkninger til denne supplerende fremlæggelse, medmindre andet er angivet.

Den beskrevne tidsramme berører ikke Kommissionens ret til at anmode om yderligere oplysninger fra interesserede parter i behørigt begrundede tilfælde.

9.   Forlængelse af tidsfristerne i denne meddelelse

De tidsfrister, der er angivet i denne meddelelse, kan forlænges efter anmodning fra interesserede parter, som påviser, at der foreligger en gyldig grund.

Der bør kun anmodes om forlængelse af de tidsfrister, der er angivet i denne meddelelse, under særlige omstændigheder, og tidsfristerne vil kun blive forlænget, hvis forlængelsen er behørigt begrundet. Fristen for at besvare spørgeskemaer vil under alle omstændigheder normalt være begrænset til tre dage og vil som regel ikke overstige syv dage. For så vidt angår tidsfrister for indgivelse af andre oplysninger i denne meddelelse, vil forlængelser blive begrænset til tre dage, medmindre der påvises særlige omstændigheder.

10.   Manglende samarbejdsvilje

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger, undlader at meddele dem inden for de fastsatte tidsfrister eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

Konstateres det, at en interesseret part har givet urigtige eller vildledende oplysninger, kan der ses bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

Hvis en interesseret part helt eller delvist undlader at samarbejde, og resultaterne af undersøgelsen derfor baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde samarbejdet.

Indgives der ikke svar elektronisk, anses dette ikke for manglende samarbejdsvilje, forudsat at den interesserede part påviser, at indgivelse af svar på den ønskede måde ville indebære en urimelig ekstra byrde eller urimelige ekstra omkostninger. I givet fald skal den interesserede part omgående kontakte Kommissionen.

11.   Høringskonsulent

Interesserede parter kan anmode om høringskonsulentens mellemkomst i handelsprocedurer. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister med hensyn til dokumenternes fortrolighed, anmodninger om forlængelse af tidsfrister og eventuelle andre anmodninger vedrørende de interesserede parters og tredjeparters ret til forsvar, som kan opstå under proceduren.

Høringskonsulenten kan foranstalte høringer og mægle mellem den eller de interesserede parter og Kommissionens tjenestegrene for at sikre, at de interesserede parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud. En anmodning om en høring med høringskonsulenten skal indgives skriftligt og begrundes. Høringskonsulenten vil analysere begrundelserne for anmodningerne. Disse høringer bør principielt kun finde sted, hvis spørgsmålene ikke allerede er blevet afklaret med Kommissionens tjenestegrene.

Anmodninger skal indgives i god tid og hurtigst muligt for at sikre en velordnet afvikling af procedurerne. Med henblik herpå bør interesserede parter anmode om høringskonsulentens mellemkomst hurtigst muligt efter den hændelse, der berettiger en sådan mellemkomst. Hvis anmodninger om høring indgives efter den relevante tidsrammes udløb, vil høringskonsulenten også undersøge årsagerne til sådanne sene anmodninger, karakteren af de spørgsmål, der er rejst, og virkningen af disse spørgsmål på retten til forsvar under behørig hensyntagen til god forvaltningsskik og rettidig afslutning af undersøgelsen.

Interesserede parter kan finde yderligere oplysninger og kontaktoplysninger på høringskonsulentens sider på Generaldirektoratet for Handels websted: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Mulighed for anmodning om fornyet undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3

Da denne udløbsundersøgelse indledes i overensstemmelse med bestemmelserne i grundforordningens artikel 11, stk. 2, vil konklusionerne af den ikke føre til, at de gældende foranstaltninger ændres, men at foranstaltningerne enten ophæves eller opretholdes i overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 6.

Hvis en interesseret part mener, at det er berettiget at foretage en fornyet undersøgelse af foranstaltningerne med henblik på at muliggøre en ændring af foranstaltningerne, kan den pågældende part anmode om en fornyet undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3.

Parter, der ønsker at anmode om en sådan fornyet undersøgelse, som i givet fald vil blive foretaget uafhængigt af den udløbsundersøgelse, der er omhandlet i denne meddelelse, kan henvende sig til Kommissionen på ovennævnte adresse.

13.   Behandling af personoplysninger

Personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (19).

En databeskyttelsesmeddelelse, der informerer alle personer om behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af Kommissionens handelsbeskyttelsesaktiviteter, findes på Generaldirektoratet for Handels websted: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  EUT C 331 af 7.10.2020, s. 14.

(2)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/703 af 11. maj 2016 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 122 af 12.5.2016, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 1208/2004 af 28. juni 2004 om udvidelse af de endelige antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved forordning (EF) nr. 119/97, på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af samme vare afsendt fra Den Socialistiske Republik Vietnam (EUT L 232 af 1.7.2004, s. 1). Rådets forordning (EF) nr. 33/2006 af 9. januar 2006 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 2074/2004 på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af samme vare afsendt fra Den Demokratiske Folkerepublik Laos (EUT L 7 af 12.1.2006, s. 1).

(5)  Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om »Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations«, af 20.12.2017, SWD (2017) 483 final/2, findes på: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

(6)  https://eurometaux.eu/media/1624/study_-analysis-of-market-distortions-in-china.pdf.

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/508 af 7. april 2020 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse varmvalsede plader og ruller af rustfrit stål med oprindelse i Indonesien, Folkerepublikken Kina og Taiwan (EUT L 110 af 8.4.2020, s. 3).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1428 af 12. oktober 2020 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af ekstruderet aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 336 af 13.10.2020, s. 8).

(9)  Dokumenter, der er anført i landerapporten, kan også fås efter en behørigt begrundet anmodning.

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/825 af 30. maj 2018 om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (EUT L 143 af 7.6.2018, s. 1).

(11)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29.

(12)  Der er også oplysninger om HS-koderne i resuméet af anmodningen om en undersøgelse, der findes på Generaldirektoratet for Handels websted (http://trade.ec.europa.eu/tdi/?).

(13)  Alle henvisninger til offentliggørelsen af denne meddelelse vil være henvisninger til offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet.

(14)  En producent er en virksomhed i det pågældende land, som producerer den undersøgte vare, herunder alle dennes forretningsmæssigt forbundne virksomheder, der er beskæftiget med produktion, hjemmemarkedssalg eller eksport af den undersøgte vare.

(15)  Kun importører, der ikke er forretningsmæssigt forbundet med producenter i det pågældende land, kan indgå i stikprøven. Importører, der er forretningsmæssigt forbundet med producenter, skal udfylde bilag I til spørgeskemaet for disse eksporterende producenter. I henhold til artikel 127 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558) betragtes to personer som værende indbyrdes afhængige, hvis én af følgende betingelser er opfyldt: a) den ene er medlem af direktionen eller bestyrelsen for den andens virksomhed eller omvendt, b) de anses juridisk set for interessenter eller kompagnoner, c) de er arbejdsgiver og arbejdstager, d) en tredjemand besidder, kontrollerer eller råder direkte eller indirekte over 5 % eller derover af deres aktier eller anparter med stemmeret, e) den ene af dem kontrollerer direkte eller indirekte den anden part, f) de kontrolleres begge direkte eller indirekte af en tredjemand, g) de kontrollerer tilsammen direkte eller indirekte en tredjemand, eller h) de er medlem af samme familie. Personer anses kun for at være medlemmer af samme familie, hvis de står i et af følgende forhold til hinanden: i) mand og hustru, ii) forældre og børn, iii) brødre og søstre (hel- eller halvsøskende), iv) bedsteforældre og børnebørn, v) onkel eller tante og nevø eller niece, vi) svigerforældre og svigersøn eller svigerdatter, vii) svoger og svigerinder. I henhold til artikel 5, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1) forstås ved »person« en fysisk person, en juridisk person og enhver sammenslutning af personer, som ikke er en juridisk person, men som i henhold til EU-retten eller national ret anerkendes at have rets- og handleevne.

(16)  De oplysninger, som ikke forretningsmæssigt forbundne importører indgiver, kan også bruges i forbindelse med andre aspekter af denne undersøgelse end konstatering af dumping.

(17)  I tilfælde af tekniske problemer kan Trade Service Desk kontaktes på følgende e-mailadresse: trade-service-desk@ec.europa.eu eller telefonisk på +32 2 2979797.

(18)  Et dokument med påtegningen »Sensitive« er et fortroligt dokument i henhold til grundforordningens artikel 19 og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (»antidumpingaftalen«). Det er også beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(19)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


BILAG

Sensitive version (Følsom udgave)

For inspection by interested parties (udgave, der stilles til rådighed for interesserede parter)

(Sæt kryds i den relevante rubrik)

UDLØBSUNDERSØGELSE AF ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGERNE VEDRØRENDE IMPORTEN AF VISSE RINGMEKANISMER MED OPRINDELSE I FOLKEREPUBLIKKEN KINA OG UDVIDET TIL AT OMFATTE VIETNAM OG DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK LAOS

OPLYSNINGER TIL BRUG VED UDTAGELSEN AF STIKPRØVEN AF IKKE FORRETNINGSMÆSSIGT FORBUNDNE IMPORTØRER

Hensigten med denne formular er at hjælpe ikke forretningsmæssigt forbundne importører med at indberette de stikprøveoplysninger, der anmodes om i afsnit 5.3.3 i indledningsmeddelelsen.

Både den følsomme udgave (»Sensitive«) og den udgave, der stilles til rådighed for interesserede parter (»Open for inspection by interested parties«), skal returneres til Kommissionen som anført i indledningsmeddelelsen.

1.   NAVN OG KONTAKTOPLYSNINGER

De bedes oplyse følgende om Deres virksomhed:

Virksomhedens navn

 

Adresse

 

Kontaktperson

 

E-mailadresse

 

Telefon

 

Websted

 

2.   OMSÆTNING OG SALGSMÆNGDE

Angiv virksomhedens omsætning i euro (EUR) og omsætning og vægt for importen til Unionen og videresalget på EU-markedet efter import fra Kina i den nuværende undersøgelsesperiode, dvs. fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020, af visse ringmekanismer som defineret i indledningsmeddelelsen. Anfør den anvendte vægtenhed, hvis den ikke er angivet i ton.

 

Ton

Værdi i euro (EUR)

Deres virksomheds samlede omsætning i euro (EUR)

 

 

Import af den undersøgte vare til Unionen

 

 

Videresalg på EU-markedet efter import fra Kina af den undersøgte vare

 

 

3.   DERES VIRKSOMHEDS OG FORRETNINGSMÆSSIGT FORBUNDNE VIRKSOMHEDERS AKTIVITETER (1)

De bedes angive præcise oplysninger om aktiviteterne i virksomheden og i alle de forretningsmæssigt forbundne virksomheder (angiv venligst disse og anfør forbindelsen til Deres virksomhed), der er involveret i produktion og/eller salg (eksport- og/eller hjemmemarkedssalg) af den undersøgte vare. Sådanne aktiviteter kan omfatte anskaffelse af den undersøgte vare, produktion af den i henhold til en underentrepriseaftale eller forarbejdning af eller handel med den undersøgte vare, men er ikke begrænset hertil.

Virksomhedens navn og beliggenhed

Aktiviteter

Forbindelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ANDRE OPLYSNINGER

De bedes angive alle andre relevante oplysninger, som De mener kan være nyttige, og som kan hjælpe Kommissionen, når den udtager stikprøven.

5.   ERKLÆRING

Ved at indgive ovenstående oplysninger indvilliger virksomheden i at indgå i stikprøven. Hvis virksomheden udtages til at indgå i stikprøven, indebærer dette udfyldelse af et spørgeskema og accept af et kontrolbesøg på stedet for at verificere besvarelsen. Hvis virksomheden anfører, at den ikke ønsker at indgå i stikprøven, vil den blive anset for ikke at have samarbejdet i forbindelse med undersøgelsen. Kommissionens konklusioner vedrørende de importører, der ikke er samarbejdsvillige, bygger på de foreliggende faktiske oplysninger, og resultatet kan blive mindre gunstigt for denne virksomhed, end hvis den havde udvist samarbejdsvilje.

Befuldmægtigedes underskrift:

Befuldmægtigedes navn og titel:

Dato:


(1)  I henhold til artikel 127 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558) betragtes to personer som værende indbyrdes afhængige, hvis én af følgende betingelser er opfyldt: a) den ene er medlem af direktionen eller bestyrelsen for den andens virksomhed eller omvendt, b) de anses juridisk set for interessenter eller kompagnoner, c) de er arbejdsgiver og arbejdstager, d) en tredjemand besidder, kontrollerer eller råder direkte eller indirekte over 5 % eller derover af deres aktier eller anparter med stemmeret, e) den ene af dem kontrollerer direkte eller indirekte den anden part, f) de kontrolleres begge direkte eller indirekte af en tredjemand, g) de kontrollerer tilsammen direkte eller indirekte en tredjemand, eller h) de er medlem af samme familie. Personer anses kun for at være medlemmer af samme familie, hvis de står i et af følgende forhold til hinanden: i) mand og hustru, ii) forældre og børn, iii) brødre og søstre (hel- eller halvsøskende), iv) bedsteforældre og børnebørn, v) onkel eller tante og nevø eller niece, vi) svigerforældre og svigersøn eller svigerdatter, vii) svoger og svigerinder. I henhold til artikel 5, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1) forstås ved »person« en fysisk person, en juridisk person og enhver sammenslutning af personer, som ikke er en juridisk person, men som i henhold til EU-retten eller national ret anerkendes at have rets- og handleevne.


ANDET

Europa-Kommissionen

11.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 183/20


Offentliggørelse af en meddelelse om godkendelse af en standardændring af varespecifikationen for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 17, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33

(2021/C 183/05)

Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELELSE AF EN STANDARDÆNDRING TIL ÆNDRING AF ENHEDSDOKUMENTET

»PUISSEGUIN SAINT-EMILION«

PDO-FR-A0992-AM03

Meddelelsesdato: 9. marts 2021

BESKRIVELSE AF OG BEGRUNDELSE FOR DEN VEDTAGNE ÆNDRING

1.   Geografisk område

Det geografiske område er blevet ændret, således at der ikke længere henvises til matrikelafsnittene. Desuden henvises der til den officielle geografiske kode.

Denne ændring har ingen indvirkning på det geografiske område, da den alene er redaktionel.

Denne ændring medfører en ændring af punkt 1.6 i enhedsdokumentet.

2.   Område i umiddelbar nærhed

Området i umiddelbar nærhed er blevet korrigeret for at rette op på en forglemmelse. Ved sammenlægningen af Puisseguin kommune og Mondabon kommune blev den del, der svarer til den sidstnævnte kommune, ikke tilføjet området i umiddelbar nærhed. Desuden henvises der til den officielle geografiske kode.

Denne ændring medfører en ændring af punkt 1.9 i enhedsdokumentet.

3.   Cirkulation mellem godkendte oplagshavere

Kapitel 1, punkt IX, nr. 5, litra b), vedrørende datoen for cirkulation af vinene mellem godkendte oplagshavere udgår.

Denne ændring medfører ikke en ændring af enhedsdokumentet.

4.   Henvisninger til kontrolstrukturen

Affattelsen af henvisningen til kontrolstrukturen er blevet gennemgået for at harmonisere affattelsen med andre varespecifikationer. Denne ændring er alene redaktionel. Denne ændring medfører ikke en ændring af enhedsdokumentet.

ENHEDSDOKUMENT

1.   Betegnelse(r)

Puisseguin Saint-Emilion

2.   Type geografisk betegnelse

BOB — beskyttet oprindelsesbetegnelse

3.   Kategorier af vinavlsprodukter

1.

Vin

4.   Beskrivelse af vinen/vinene

Disse rødvine, der primært er fremstillet af merlot N, er kraftige og runde, har en kraftig farve og en intens duft af røde frugter, der udvikler en kompleks bouquet ved lagring.

Lagring på fade, der ofte benyttes, kan tilføre brændte og vaniljeagtige nuancer, der beriger den aromatiske palet og vinenes struktur.

Vinene har:

et naturligt alkoholindhold udtrykt i volumenprocent på 11 %

et totalt alkoholindhold udtrykt i volumenprocent på 13,5 % efter berigelse

et indhold af æblesyre på 0,30 g/l eller derunder

et indhold af gæringsdygtigt sukker (glucose og fructose) på 3 g/l eller derunder.

Generelle analytiske karakteristika

Totalt alkoholindhold, maksimum (i % vol.):

 

Virkeligt minimumsalkoholindhold (% vol.):

 

Samlet minimumssyreindhold:

i milliækvivalenter pr. liter

Maksimalt indhold af flygtig syre (i milliækvivalenter pr. liter):

13,26

Maksimalt totalt indhold af svovldioxid (i milligram pr. liter):

140

5.   Vinfremstillingsmetoder

5.1.   Særlige ønologiske fremgangsmåder

Tilsætning

Særlig ønologisk fremgangsmåde

Anvendelse af subtraktive berigelsesteknikker (TSE) er tilladt inden for en koncentrationsgrænse på 15 %.

Efter berigelse er vinens totale alkoholindhold udtrykt i volumenprocent højst 13,5 %.

Drift af vinbedriften

Dyrkningspraksis

Beplantningstætheden er mindst 5 500 vinstokke pr. ha.

Afstanden mellem rækkerne må ikke overstige 2meter, og afstanden mellem vinstokkene i en række må ikke være under 0,50 meter.

Vinstokkene skal beskæres. Beskæringen foretages senest på det udviklingsstadium, hvor bladene er udfoldede (Lorenz-stadium 9).

Vinstokkene beskæres i henhold til nedenstående teknikker, der fremmer udbredningen og gennemluftningen af beplantningen på et opbindingsplan, samtidig med at antallet af klaser begrænses:

enkelt eller dobbelt Guyot-beskæring

kort sporebeskæring (korte grene) i vifteform eller efter Royat-metoden

lang sporebeskæring (lange grene).

Hver stok har højst 12 skud.

Under alle omstændigheder er overlapning af de lange grene ikke tilladt.

Kunstvanding

Kunstvanding i vinstokkenes vækstperiode kan kun tillades i tilfælde af vedvarende tørke, og når denne forhindrer en god fysiologisk udvikling af vinstokkene og en god modning af druen.

5.2.   Maksimumsudbytte

Rødvin

65 hektoliter pr. hektar.

6.   Afgrænset geografisk område

Høst af druer samt fremstilling, behandling og lagring af vinene finder sted i den del af kommunen Puisseguin i departementet Gironde (på grundlag af den officielle geografiske kode af 26.2.2020), der svarer til denne kommunes område, således som dette var afgrænset inden sammenlægningen med Monbadon kommune den 1. januar 1989 (præfektens afgørelse af 10.11.1988).

7.   Vigtigste druesort(er)

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Cot N — Malbec

Merlot N

8.   Tilknytning til det geografiske område

Det geografiske område for den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Puisseguin Saint-Emilion« er begrænset til den del af Puisseguin kommune, der svarer til denne kommune, således som den var afgrænset inden sammenlægningen med Monbadon kommune i januar 1989. Dette område er beliggende i den nordøstlige del af departementet Gironde, 48 km nordøst for Bordeaux og 10 km nordøst for Saint-Émilion i Libournais-området.

Ved sammenløbet af to floder, Isle og Dordogne, er jordbunden på de afgrænsede vinmarker, der er omfattet af den kontrollerede oprindelsesbetegnelse, hovedsageligt kalkholdig og kalk- og lerholdig.

Klimaet er som i hele Gironde langs Atlanterhavskysten et tempereret kystklima med moderate temperaturudsving, hvilket er gunstigt for vindyrkning. Det geografiske områdes beliggenhed nordøst for Gironde tilfører dette et strejf af kontinentalklima, der er kendetegnet ved højere temperaturer om sommeren og om efteråret, hvilket fremmer modningen af druerne. Kystklimaet, der er uforudsigeligt og nogle år ledsages af regnfulde efterårslavtryk eller omvendt en varm og meget solrig eftersommer, har en markant indvirkning på årgangene.

Druesorten merlot N trives fantastisk i dette område. Den sætter navnlig pris på den kølige og fugtige jordbund med en lerholdig tekstur, hvor den modner godt.

De øvrige druesorter er forbeholdt en jordbund, der er lidt varmere, sand og grus eller sandblandet svær lerjord samt solbeskinnet ler- og kalkholdig jordbund.

Kystklimaet med et strejf af kontinentalklima (varme somre, lange, lune efterår, milde og generelt tørre vintre) fremmer en langsom modning af druerne.

Det afgrænsede parcelområde omfatter parceller, som enten på grund af jordbundens tekstur eller på grund af deres topografiske placering (højderyg eller skråning) er veldrænede. Parceller med hovedsageligt hydromorfe jorder eller jorde, der er udviklet oven på lerbund eller silt, som er uigennemtrængelig i ringe dybde, er udelukket. Parceller, der er beliggende i dale med en jordbund, der udviser tegn på hydromorfi, og som er udsat for en risiko for frost om foråret, er ligeledes udelukket.

Disse præcist afgrænsede parceller giver de lokale druesorter, der er blevet udvalgt over lang tid på grund af deres egnethed til opbevaring og lagring, hvilket hænger sammen med behovet for langvarig transport af disse produkter, mulighed for at udvikle sig optimalt.

For at sikre en tilstrækkelig høst uden at overbelaste vinstokkene på en jordbund med et velkendt produktionspotentiale, der er garant for modenhed og en optimal koncentration af frugterne, er beplantningstætheden høj. Udbredelsen af trådespalier, der hænger sammen med en streng beskæringsform, og forbuddet mod, at lange grene går ind over hinanden, gør det muligt at sikre en god fordeling af høsten og et løvareal, der er tilstrækkeligt stort til at sikre fotosyntesen og dermed en bedre modenhed.

De høstede druer skal være sunde, og sortering er obligatorisk for at fjerne utilstrækkeligt modne, beskadigede eller syge dele.

Vinene lagres mindst frem til foråret i året efter høståret, idet denne lagringsperiode er nødvendig for stabiliseringen, modningen og udviklingen af vinene, inden de markedsføres.

Vine med betegnelsen »Puisseguin Saint-Emilion« er rødvine, der primært er fremstillet af druesorten merlot N, de er kraftige og runde og har en kraftig farve og en intens duft af røde frugter, som udvikler en kompleks bouquet ved lagring.

I sammenstikninger tilfører druesorterne cabernet franc N og cabernet-Sauvignon N friskhed og struktur, hvorved de øger vinenes lagringspotentiale og deres aromatiske kompleksitet.

Lagring på fade, der ofte benyttes, kan tilføre brændte og vaniljeagtige nuancer, der beriger den aromatiske palet og vinenes struktur.

9.   Andre vigtige betingelser (emballering, mærkning, andre krav)

Større geografisk enhed

Retsgrundlag:

National lovgivning

Type supplerende betingelse:

Supplerende bestemmelser om mærkningen

Beskrivelse af betingelsen:

Den større geografiske enhed »Vin de Bordeaux« eller »Grand Vin de Bordeaux« kan fremgå af etiketten på vin med den kontrollerede oprindelsesbetegnelse. Bogstaverne i angivelsen af den større geografiske enhed er både i højde og bredde højst to tredjedele af størrelsen af de bogstaver, der angiver navnet på den beskyttede oprindelsesbetegnelse.

Område i umiddelbar nærhed

Retsgrundlag:

National lovgivning

Type supplerende betingelse:

Undtagelse vedrørende produktion i det afgrænsede geografiske område

Beskrivelse af betingelsen:

Området i umiddelbar nærhed, som er genstand for undtagelsen vedrørende fremstilling, behandling og lagring af vinene, omfatter følgende kommuner i departementet Gironde på grundlag af den officielle geografiske kode af 26. februar 2020: Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Castillon-la-Bataille, Lalande-de-Pomerol, Lussac, Montagne, Néac, Petit-Palais-et-Cornemps, Pomerol, Saint-Cibard, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Tayac, Vignonet, den del af Puisseguin kommune, der svarer til den tidligere Monbadon kommune forud for sammenlægningen med denne den 1. januar 1989, og Libourne, for så vidt angår den del af det afgrænsede område, der ligger syd for bækken Capelle og forlængelsen heraf frem til kommunevej nr. 28, via denne vej til Dordogne og via jernbanen Bordeaux–Bergerac.

Link til varespecifikationen

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1d2d5602-00ca-4647-86d6-77e59174e42c


(1)  EUT L 9 af 11.1.2019, s. 2.