ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 57A

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

64. årgang
17. februar 2021


Indhold

Side

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Revisionsretten

2021/C 57 A/01

Stillingsopslag ECA/2021/1 Direktør — én stilling (Ansættelsesgruppe AD, lønklasse 14) — Generalsekretariatet — Direktoratet for Menneskelige Ressourcer, Finanser og Generelle Tjenester (SG1)

1


DA

 


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Revisionsretten

17.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 57/1


STILLINGSOPSLAG ECA/2021/1

Direktør — én stilling

(Ansættelsesgruppe AD, lønklasse 14)

Generalsekretariatet — Direktoratet for Menneskelige Ressourcer, Finanser og Generelle Tjenester (SG1)

(2021/C 57 A/01)

 

HVEM VI ER

Den Europæiske Revisionsret er Den Europæiske Unions eksterne revisor. Den blev oprettet i 1975 og er en af EU's syv institutioner. Vi har til huse i Luxembourg og beskæftiger ca. 900 personer fra alle EU's medlemsstater som revisorer, støttepersonale og administrativt personale.

Revisionsretten fungerer som et kollegialt organ med 27 medlemmer, et fra hver medlemsstat. Vores revisorer kontrollerer, at EU fører et godt regnskab og anvender sine finansielle regler korrekt, og at dets politikker og programmer opfylder de tilsigtede mål og giver valuta for pengene.

Gennem vores arbejde medvirker vi til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og fremme ansvarlighed og gennemsigtighed. Vi advarer om risici, giver sikkerhed, påpeger mangler og succeser og yder vejledning til EU's politiske beslutningstagere og lovgivere. Vi fremlægger vores bemærkninger og anbefalinger for Europa-Parlamentet, EU-Rådet og de nationale regeringer og parlamenter såvel som den brede offentlighed.

I Revisionsrettens generalsekretariat er det Direktoratet for Menneskelige Ressourcer, Finanser og Generelle Tjenesters opgave at hjælpe institutionen med at nå sine strategiske mål ved at sikre effektiv og produktiv anvendelse af dens menneskelige og finansielle ressourcer og kontrollere nøjagtigheden af administrativ og finansiel dokumentation.

For at udføre sin opgave anvender direktoratet sit personale effektivt og produktivt, gennemfører det relevante budget og letter Revisionsrettens funktionsmåde via pålidelige tjenester af høj kvalitet i forbindelse med sikkerhed, transport, postuddeling, tilrettelæggelse af arrangementer samt lægetjenester.

HVAD VI TILBYDER

Ansættelse sker i lønklasse AD 14. Den månedlige grundløn er 14 838 euro. Grundlønnen, som beskattes med en EU-skat og ikke er underlagt national beskatning, vil i henhold til personalevedtægten i visse tilfælde endvidere blive forhøjet med tillæg.

Direktøren for Menneskelige Ressourcer, Finanser og Generelle Tjenester er en højtstående embedsmand med ansvar for:

at udarbejde og føre tilsyn med relevante politikker, forvalte direktoratet og træffe operationelle afgørelser på grundlag af generalsekretariatets arbejdsprogram

at udarbejde og gennemføre det årlige arbejdsprogram og affatte en beretning om dets gennemførelse

at føre tilsyn med, overvåge og koordinere anvendelsen af menneskelige og finansielle ressourcer i direktoratet og generalsekretariatet

at føre tilsyn med, overvåge og koordinere en effektiv anvendelse af specifikke værktøjer vedrørende menneskelige ressourcer, økonomi og tjenester

at repræsentere institutionen og direktoratet i spørgsmål om interinstitutionelt og internationalt samarbejde inden for vedkommendes kompetenceområde

at overvåge kvaliteten af direktoratets interne kontrol- og forvaltningssystemer

at sikre, at de relevante regler, forskrifter og procedurer overholdes

at sikre, at kvalitetsstandarderne og fristerne overholdes.

Den valgte ansøger får mulighed for at arbejde i et dynamisk miljø og beskæftige sig med banebrydende teknologier og innovative arbejdsmetoder.

HVEM VI SØGER

I.   BERETTIGELSESKRITERIER

1.   Ansættelseskrav

I overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 28 skal ansøgere på datoen for deres ansøgning:

være statsborgere i en af EU's medlemsstater

være i besiddelse af deres borgerlige rettigheder

have opfyldt deres forpligtelser i henhold til gældende love om værnepligt

opfylde de vandelskrav, der stilles for at udføre de pågældende opgaver.

2.   Uddannelsesniveau

I overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 5 skal ansøgere have:

i)

et uddannelsesniveau svarende til afsluttede universitetsstudier med bevis for afsluttet uddannelse, hvor den normale varighed af universitetsuddannelsen er fire år eller derover, eller

ii)

et uddannelsesniveau svarende til afsluttede universitetsstudier med bevis for afsluttet uddannelse og relevant erhvervserfaring af mindst et års varighed, hvor den normale varighed af universitetsuddannelsen er mindst tre år, eller

iii)

en erhvervsuddannelse på tilsvarende niveau, hvis det er påkrævet i tjenestens interesse.

3.   Erhvervserfaring

Mindst 18 års dokumenteret erhvervserfaring efter opnåelsen af det ovenfor omtalte uddannelsesniveau, herunder mindst fire år inden for forvaltning af menneskelige eller budgetmæssige ressourcer.

4.   Sprogkundskaber

Engelsk og fransk er Revisionsrettens arbejdssprog, og derfor kræves der et indgående kendskab til et af disse sprog (mindst niveau C1 for forståelse såvel som mundtlig og skriftlig formulering) og et godt kendskab til det andet sprog (mindst niveau B2 for forståelse såvel som mundtlig og skriftlig formulering).

Ansøgere kan vurdere deres sprogkundskaber her:

https://europa.eu/europass/da/common-european-framework-reference

II.   UDVÆLGELSESKRITERIER

Fremragende evne til at udarbejde og gennemføre strategier samt til at fastsætte og rapportere om de mål og resultater, der skal nås.

Fremragende beherskelse af ledelsesmetoder.

Fremragende evne til at lede og motivere flersprogede og multikulturelle team, identificere og maksimere medarbejderes potentiale og håndtere konflikter.

Fremragende interpersonelle og kommunikationsmæssige færdigheder, herunder evne til at indhente, sammensætte og analysere oplysninger.

Erfaring med innovative projekter og gennemførelse af ændringer.

Fremragende kendskab til metoder, værktøjer og teknikker til intern kontrol, herunder principper og praktisk gennemførelse af styring af virksomhedsrisici.

Dokumenteret evne til at træffe og gennemføre afgørelser uafhængigt.

Kendskab til personalevedtægten (1) og finansforordningen vedrørende Den Europæiske Union (2) vil være en stor fordel.

UDVÆLGELSESPROCEDURE

I overensstemmelse med Revisionsrettens afgørelse nr. 31-2015 om procedurerne for udvælgelse af ledende administratorer og direktører vil der blive nedsat en udvælgelseskomité til at vurdere de berettigede ansøgere på grundlag af kriterierne i dette stillingsopslag.

Udvælgelseskomitéen vil vurdere og sammenligne alle de berettigede ansøgere med hensyn til uddannelsesniveau, erhvervserfaring og kompetencer på basis af oplysningerne i deres ansøgninger. På grundlag af sin sammenlignende vurdering udarbejder komitéen derefter en liste over de 6 (seks) mest egnede ansøgere (3).

Eftersom denne første udvælgelse er baseret på en sammenlignende vurdering af den enkeltes kvalifikationer, vil ansøgere, der opfylder kriterierne i dette stillingsopslag, ikke automatisk gå videre til næste fase i proceduren.

Udvælgelseskomitéen vil vurdere de ansøgere, der er opført på listen, på grundlag af en samtale og en skriftlig vurdering (jf. ovennævnte udvælgelseskriterier).

Resultaterne af samtalen og den skriftlige vurdering vil tjene som grundlag for at opstille en liste over den eller de ansøgere, der anses for at være bedst kvalificeret.

På grundlag af komitéens rapport træffer Revisionsretten afgørelse om ansættelse af en kandidat.

ANSØGNINGER

Fristen for indgivelse af ansøgninger er den 17. marts 2021 kl. 12.00 (CET).

Ansøgninger kan kun indgives via den onlineformular, som findes nederst i det stillingsopslag (engelsk eller fransk), som er tilgængeligt på Revisionsrettens webside med jobmuligheder (under »Open positions«): https://www.eca.europa.eu/da/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search-index-lang-en_US

Ansøgningerne skal omfatte følgende dokumenter, som skal være affattet på engelsk eller fransk:

et motivationsbrev (maks. tre sider)

et ajourført CV (maks. syv sider), som skal være udarbejdet i »Europass«-format (jf. https://europa.eu/europass/)

for tjenestemænd, som gør tjeneste i en anden institution end Revisionsretten, kræves der ud over de to ovennævnte dokumenter et dokument, der bekræfter deres ansættelsesgruppe, lønklasse og status som tjenestemand.

Ansøgere, der har bestået en almindelig udvælgelsesprøve, eller som er opført på en reserveliste, skal angive udvælgelsesprøvens eller reservelistens reference i deres ansøgning (CV/motivationsbrev).

Bemærk, at der ved evalueringen af din ansøgning kun vil blive taget højde for oplysningerne i dit CV, dit motivationsbrev og, i relevante tilfælde, dokumentationen for status som tjenestemand.

Ansøgninger, der ikke opfylder ovennævnte betingelser, vil blive afvist.

Om nødvendigt skal ansøgerne efter anmodning kunne fremlægge skriftlig dokumentation for uddannelsesniveau, erhvervserfaring og nuværende arbejdsopgaver.

Interesserede ansøgere bedes udfylde deres onlineansøgning i god tid. Ansøgerne opfordres på det kraftigste til ikke at vente med at indsende ansøgningen til sidste øjeblik. Erfaringen viser, at systemet kan blive overbelastet i tiden op til fristens udløb. Det kan derfor blive vanskeligt at ansøge rettidigt.

ANSÆTTELSESPOLITIK

Med henblik på at besætte en direktørstilling (lønklasse AD 14) i generalsekretariatet har Revisionsretten besluttet at indlede denne ansættelsesprocedure i overensstemmelse med artikel 29, stk. 1 og 2, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (»personalevedtægten«), idet den tilstræber at øge antallet af de potentielle ansøgere, der skal udvælges af ansættelsesmyndigheden.

I overensstemmelse med Revisionsrettens ligestillingspolitik og personalevedtægtens artikel 1d fremmer Revisionsretten mangfoldighed og ligestilling. Revisionsretten accepterer ansøgninger uden forskelsbehandling på noget grundlag og sikrer navnlig en ligelig kønsfordeling i forbindelse med ansættelser som fastsat i artikel 23 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. I betragtning af den lave repræsentation af kvinder i ledende stillinger ser Revisionsretten gerne, at kvinder søger denne stilling. Hvis flere ansøgere har samme uddannelsesniveau eller kvalifikationer, vil en kvindelig kandidat blive valgt. Revisionsretten træffer også foranstaltninger til at forene arbejds- og familieliv.

Hvis du har særlige behov (knyttet til et handicap eller en funktionsnedsættelse), som skal imødekommes, for at de kan deltage i denne udvælgelsesprocedure, bedes de i god tid sende en e-mail til ECA-Recrutement@eca.europa.eu.

DATABESKYTTELSE

Revisionsretten er forpligtet til at sikre, at ansøgeres personoplysninger behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (4).

For nærmere oplysninger henvises der til den specifikke erklæring om databeskyttelse i forbindelse med ledige stillinger, som kan findes på følgende adresse:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Specific_Privacy_Statement_vacancies/Specific_Privacy_Statement_vacancies_DA.PDF

ANMODNING OM GENBEHANDLING — KLAGEADGANG — KLAGE TIL DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

På et hvilket som helst tidspunkt under udvælgelsesproceduren kan du, hvis du mener, at der er truffet en forkert afgørelse, gøre brug af følgende:

I.   Anmodning om at udvælgelseskomitéen genbehandler sin afgørelse

Senest ti dage efter at have fået meddelelse om en afgørelse truffet af udvælgelseskomitéen, kan du skriftligt indgive en motiveret anmodning om genbehandling af denne afgørelse på følgende adresse: ECA-Recours@eca.europa.eu.

II.   Klageadgang

I medfør af personalevedtægtens artikel 90, stk. 2, kan du indgive en klage over Revisionsrettens afgørelse om at afvise din ansøgning inden for tre måneder fra meddelelsen af afgørelsen. Klagen skal sendes til følgende adresse:

Generalsekretæren

Den Europæiske Revisionsret

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

III.   Retslig klage

I medfør af personalevedtægtens artikel 91 kan du indgive en klage over en afgørelse om at afvise din klage, hvis du mener, at den går dig imod, til Den Europæiske Unions Domstol. Denne klage skal fremsættes af en advokat senest tre måneder efter meddelelsen af afgørelsen om at afvise klagen.

IV.   Klage til Den Europæiske Ombudsmand

Hvis du mener, at Revisionsretten ikke har behandlet din sag korrekt, har du ret til at indgive en klage for Den Europæiske Ombudsmand efter først at have kontaktet Revisionsretten med henblik på at bilægge tvisten. Denne klage skal du indgive skriftligt senest to år efter at have opdaget de relevante forhold. En elektronisk klageformular kan findes på Den Europæiske Ombudsmands websted. En klage til Den Europæiske Ombudsmand suspenderer ikke ovennævnte klagefrister.


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20210101&qid=1612273468772&from=DA

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=DA

(3)  Hvis der er tilstrækkeligt mange berettigede ansøgere.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).