ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 421

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang
13. december 2019


Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2019/C 421/01

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 107 og 108 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

1


 


 

(1)   EØS-relevant tekst, undtagen når det gælder produkter som er omfattet af traktatens bilag I.

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

13.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 421/1


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 107 og 108 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst, undtagen når det gælder produkter som er omfattet af traktatens bilag I)

(2019/C 421/01)

Godkendelsesdato

10.10.2019

Støtte nr.

SA.54275 (2019/N)

Medlemsstat

Nederlandene

Region

NEDERLAND

Titel (og/eller modtagerens navn)

NL LNV AGRI Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Retsgrundlag

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen, gebaseerd op de Kaderwet EZK- en LNV-subidies https://wetten.overheid.nl/id/BWBR0007919/2019-01-01/0?g=2019-05-01&z=2019-05-01

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Støtte til kapacitetsnedlæggelse begrundet i dyresundheds-, plantesundheds-, folkesundheds-, hygiejne-, etiske eller miljøhensyn

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 180 (mio.)

Årligt budget: EUR 90 (mio.)

Støtteintensitet

100 %

Varighed

indtil 30.06.2021

Økonomisk sektor

Husdyravl

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

10.10.2019

Støtte nr.

SA.54477 (2019/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Bund: Modell- und Demonstrationsvorhaben „Optimierung der Stickstoffdüngung im Freilandgemüsebau“

Retsgrundlag

Richtlinie zur Förderung eines Modell- und Demonstrationsvorhaben „Optimierung der Stickstoffdüngung im Freilandgemüsebau“, Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Ausgabenbasis (AZA/AZV), §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) und zugehörige Verwaltungsvorschriften.

Durchführungsvorschriften:

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Teknisk bistand (AGRI), Miljøbeskyttelse

Støtteform

Direkte støtte, Subsidierede tjenesteydelser

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 0,5 (mio.)

Støtteintensitet

100 %

Varighed

01.01.2020 - 30.06.2021

Økonomisk sektor

Dyrkning af grøntsager og meloner; rødder og rodknolde

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Godkendelsesdato

24.10.2019

Støtte nr.

SA.54739 (2019/N)

Medlemsstat

Italien

Region

MARCHE

Titel (og/eller modtagerens navn)

Reg. (UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 — Approvazione dei criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020- Sottomisura 16.6 — Operazione A) — “Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale”

Retsgrundlag

DGR no 1069 del 16.09.2019 “Modifica della DGR n. 741 del 24/6/2019 recante “Reg. (UE) n. 1305/2013- PSR della Regione Marche 2014/2020- Approvazione dei criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020- Sottomisura 16.6 — Operazione A) — “Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale” Istituzione regime di aiuto e notifica alla commissione Europea”;

Allegato B della DGR 262 del 25.03.2016;

PSR Regione Marche approvato con decisione della Commissione C(2015)5345 e successive modifiche.

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Støtte til samarbejde i skovbrugssektoren

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet budget: EUR 2 (mio.)

Støtteintensitet

50 %

Varighed

indtil 31.12.2023

Økonomisk sektor

Skovbrug og skovning

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Lorenzo Bisogni

via Tiziano 44 — 60125 Ancona

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.