ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 407

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang
3. december 2019


Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2019/C 407/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9432 — Allianz Holdings/Legal and General Insurance) ( 1 )

1

2019/C 407/02

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9538 — Broadcom/Symantec Enterprise Security Business) ( 1 )

2


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2019/C 407/03

Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner: 0,00 % pr. 1. december 2019 — Euroens vekselkurs

3

2019/C 407/04

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på mødet den 3. maj 2019 om et udkast til afgørelse i sag AT.40134 — AB InBev: begrænsninger i handel med øl Referent: Tyskland

4

2019/C 407/05

Høringskonsulentens endelige rapport Sag AT.40134 — AB InBev: begrænsninger af handel med øl

5

2019/C 407/06

Resumé af Kommissionens afgørelse af 13. maj 2019 om en procedure i henhold til artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (sag AT.40134 — AB InBev: begrænsninger i handel med øl) (meddelt under nummer C(2019) 3465)

6


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2019/C 407/07

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9630 — CDC/Total/JMB Solar Nogara/Quadran Nogara) Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

9


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

3.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 407/1


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.9432 — Allianz Holdings/Legal and General Insurance)

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 407/01)

Den 26. september 2019 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32019M9432. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


3.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 407/2


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.9538 — Broadcom/Symantec Enterprise Security Business)

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 407/02)

Den 30. oktober 2019 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32019M9538. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

3.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 407/3


Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner (1):

0,00 % pr. 1. december 2019

Euroens vekselkurs (2)

2. december 2019

(2019/C 407/03)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1023

JPY

japanske yen

120,75

DKK

danske kroner

7,4712

GBP

pund sterling

0,85218

SEK

svenske kroner

10,5385

CHF

schweiziske franc

1,0995

ISK

islandske kroner

134,80

NOK

norske kroner

10,1353

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,534

HUF

ungarske forint

332,98

PLN

polske zloty

4,3001

RON

rumænske leu

4,7794

TRY

tyrkiske lira

6,3436

AUD

australske dollar

1,6240

CAD

canadiske dollar

1,4656

HKD

hongkongske dollar

8,6297

NZD

newzealandske dollar

1,7019

SGD

singaporeanske dollar

1,5085

KRW

sydkoreanske won

1 306,52

ZAR

sydafrikanske rand

16,1770

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,7625

HRK

kroatiske kuna

7,4380

IDR

indonesiske rupiah

15 569,99

MYR

malaysiske ringgit

4,6071

PHP

filippinske pesos

56,317

RUB

russiske rubler

70,9217

THB

thailandske bath

33,383

BRL

brasilianske real

4,6654

MXN

mexicanske pesos

21,5670

INR

indiske rupee

78,9785


(1)  Rentesats for den seneste transaktion inden den angivne dato. Ved refinansieringstransaktioner til en variabel rente er rentesatsen den marginale rentesats.

(2)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


3.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 407/4


Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål

på mødet den 3. maj 2019 om et udkast til afgørelse i

sag AT.40134 — AB InBev: begrænsninger i handel med øl

Referent: Tyskland

(2019/C 407/04)

1.   

Det Rådgivende Udvalg (8 medlemsstater) er enigt med Kommissionen i, at den adfærd, som udkastet til afgørelse omhandler, udgør en overtrædelse af artikel 102 i TEUF.

2.   

Det Rådgivende Udvalg (8 medlemsstater) er enigt i Kommissionens vurdering i udkastet til afgørelse hvad angår overtrædelsens varighed.

3.   

Det Rådgivende Udvalg (8 medlemsstater) er enigt med Kommissionen i, at der bør træffes en afhjælpende foranstaltning som beskrevet i udkastet til afgørelse.

4.   

Det Rådgivende Udvalg (8 medlemsstater) er enigt med Kommissionen i, at afgørelsens adressater bør pålægges en bøde.

5.   

Det Rådgivende Udvalg (8 medlemsstater) er enigt med Kommissionen i bødens endelige størrelse, herunder nedsættelsen heraf på grundlag af punkt 37 i retningslinjerne fra 2006 for beregning af bøder, der pålægges i henhold til artikel 23, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1/2003.

6.   

Det Rådgivende Udvalg (8 medlemsstater) henstiller, at dets udtalelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.


3.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 407/5


Høringskonsulentens endelige rapport (1)

Sag AT.40134 — AB InBev: begrænsninger af handel med øl

(2019/C 407/05)

(1)   

Udkastet til afgørelse, der er rettet til Anheuser-Busch InBev NV/SA, InBev Belgium BVBA/SPRL og InBev Nederland NV (under ét benævnt »AB InBev«) fastslår, at AB InBev begik en samlet og vedvarende overtrædelse af artikel 102 TEUF i perioden fra den 9. februar 2009 til den 31. oktober 2016 i form af forskellige former for praksis, der begrænsede importen fra Nederlandene af nogle af deres øl i Belgien med det overordnede formål at fastholde højere priser og opnå større fortjeneste i Belgien.

(2)   

I forlængelse af uanmeldte kontrolbesøg i 2015 hos en forhandler i Nederlandene og hos AB InBev i Nederlandene og i Belgien den 29. juni 2016 indledte Kommissionen proceduren efter artikel 11, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1/2003 (2) og artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 773/2004 (3) mod AB InBev.

(3)   

Den 30. november 2017 vedtog Kommissionen en klagepunktsmeddelelse.

(4)   

Efter adskillige udvekslinger mellem AB InBev og GD for Konkurrence afleverede AB InBev den […] (4) et formelt tilbud om at samarbejde med henblik på vedtagelse af en afgørelse i henhold til artikel 7 og 23 i forordning (EF) nr. 1/2003. Det indeholdt navnlig følgende:

en klar og utvetydig anerkendelse af AB InBev's fælles og solidariske hæftelse for overtrædelsen

en angivelse af den maksimale bøde, som AB InBev ville acceptere inden for rammerne af en samarbejdsprocedure

en bekræftelse af, at AB InBev var blevet tilstrækkeligt hørt om Kommissionens klagepunkter gennem klagepunktsmeddelelsen og på grundlag fuld adgang til Kommissionens sagsakter

et forslag til tilsagn, der skal sikre, at AB InBev vil angive de obligatoriske oplysninger om produktindhold på emballagen til de ølprodukter, der sælges af InBev Belgium, AB InBev France og InBev Nederland

en bekræftelse af, at tilsagnet er egnet og tilstrækkeligt til at sikre, at den i klagepunktsmeddelelsen beskrevne praksis ikke vil gentage sig, og at AB InBev vurderer, at parallelhandel på tværs af Nederlandene, Belgien og Frankrig vil blive styrket.

(5)   

I udkastet til afgørelse udtaler Kommissionen, at i betragtning af det effektive samarbejde leveret af AB InBev som beskrevet ovenfor bør bøden reduceres med 15 %.

(6)   

I overensstemmelse med artikel 16 i afgørelse 2011/695/EU har jeg undersøgt, om udkastet til afgørelse kun beskæftiger sig med klagepunkter, hvortil parterne har fået lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Jeg konkluderer, at det er tilfældet.

(7)   

Jeg har ikke modtaget klager fra AB InBev eller tredjeparter vedrørende proceduremæssige aspekter. Jeg finder overordnet, at alle proceduremæssige rettigheder er blevet overholdt i denne sag.

Bruxelles, den 6. maj 2019.

Joos STRAGIER


(1)  I henhold til artikel 16 og 17 i afgørelse 2011/695/EU af 13. oktober 2011 vedtaget af formanden for Europa-Kommissionen om høringskonsulentens funktion og kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager (EUT L 275 af 20.10.2011, s. 29).

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 773/2004 af 7. april 2004 om Kommissionens gennemførelse af procedurer i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 82 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 18).

(4)  Der er redigeret i dele af teksten for at sikre, at der ikke videregives fortrolige oplysninger. I stedet for disse dele er der givet et resumé, der ikke er fortroligt, i firkantede parenteser, eller de er markeret med […].


3.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 407/6


Resumé af Kommissionens afgørelse

af 13. maj 2019

om en procedure i henhold til artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

(sag AT.40134 — AB InBev: begrænsninger i handel med øl)

(meddelt under nummer C(2019) 3465)

(kun den engelske udgave er autentisk)

(2019/C 407/06)

Den 13. maj 2019 vedtog Kommissionen en afgørelse om en procedure i henhold til artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. I overensstemmelse med artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (1) offentliggør Kommissionen hermed parternes navne og afgørelsens hovedindhold, herunder de pålagte sanktioner. Der tages hensyn til virksomhedernes berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres.

1.   INDLEDNING

(1)

Denne afgørelse er vedtaget i henhold til artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (herefter »traktaten«) og er rettet til Anheuser-Busch InBev NV/SA og to af selskabets datterselskaber (herefter »AB InBev«). AB InBev er verdens største bryggeri og sælger sine ølmærker i over 100 lande.

(2)

Mellem den 9. februar 2009 og den 31. oktober 2016 deltog AB InBev i en samlet vedvarende overtrædelse bestående af fire ulovlige begrænsninger. Ved bevidst at begrænse importen af sine øl til Belgien søgte AB InBev at fastholde højere priser og opnå større fortjeneste i Belgien.

2.   BESKRIVELSE AF SAGEN

2.1.   Sagsforløb

(3)

Kommissionen indledte denne sag på eget initiativ i slutningen af 2014 på baggrund af sit eget markedstilsyn.

(4)

I november 2015 gennemførte Kommissionen uanmeldte kontrolbesøg hos AB InBev i Belgien og Nederlandene.

(5)

Den 30. juni 2016 indledte Kommissionen en procedure mod AB InBev med henblik på at træffe en afgørelse efter kapitel III i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003.

(6)

Den 30. november 2017 vedtog Kommissionen en klagepunktsmeddelelse rettet til AB InBev med påstand om, at selskabet havde deltaget i konkurrencebegrænsende praksis, der udgjorde et misbrug af en dominerende stilling som omhandlet i traktatens artikel 102.

(7)

Efterfølgende indgav AB InBev et formelt tilbud om at samarbejde med henblik på vedtagelse af en afgørelse i henhold til artikel 7 og 23 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (»forligsindlæg«).

(8)

Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål afgav en positiv udtalelse den 3. maj 2019.

(9)

Kommissionen vedtog afgørelsen den 13. maj 2019.

2.2.   Overtrædelsen i hovedtræk

(10)

Afgørelsen fastslår, at AB InBev fra 9. februar 2009 til 31. oktober 2016 førte en ulovlig strategi bestående i at begrænse salget af øl leveret til sine off-trade-aftagere i Nederlandene med henblik på indførelse i Belgien ved at gennemføre fire former for konkurrencebegrænsende praksis i relation til off-trade-aftagere, herunder særligt følgende:

a)

at begrænse mængden af øl leveret til en grossist i Nederlandene for at begrænse importen heraf til Belgien

b)

at ændre emballagen til øl leveret til off-trade-aftagere i Nederlandene for at begrænse importen heraf til Belgien

c)

at gøre leverancer til en forhandler i Belgien af øl, der ikke markedsføres i Nederlandene, betinget af køb i Belgien af andre øl, der også markedsføres i Nederlandene

d)

at gøre tilbud på øl rettet til en forhandler i Nederlandene betinget af, at tilbuddene ikke omfatter Belgien.

(11)

Disse former for praksis begrænsede konkurrencen som omhandlet i traktatens artikel 102 ved på grund af selve deres art at tjene til at opdele det indre marked langs nationale landegrænser.

2.3.   Adressater og overtrædelsens varighed

(12)

Denne afgørelse er rettet til Anheuser-Busch InBev NV/SA og selskabets to helejede datterselskaber InBev Belgium Bvba/Sprl og InBev Nederland NV.

(13)

Varigheden af den samlede og vedvarende overtrædelse strækker sig fra 9. februar 2009 til 31. oktober 2016.

2.4.   Afhjælpende foranstaltninger

(14)

Afgørelsen pålægger AB InBev at påføre obligatoriske fødevareoplysninger på både nederlandsk og fransk på emballagen til alle selskabets nuværende og nye produkter, dvs. 19 specifikke ølmærker, i Belgien, Frankrig og Nederlandene.

(15)

Denne afhjælpende foranstaltning blev tilbudt af AB InBev i forligsindlægget, og afgørelsen gør foranstaltningen bindende i en periode på fem år fra datoen for meddelelsen af afgørelsen. AB InBev anerkender, at foranstaltningen er velegnet og tilstrækkelig inden for rammerne af samarbejdsproceduren til at sikre, at ændringen af selskabets øl-emballage ikke vil gentage sig. Foranstaltningen skulle også gøre det nemmere for off-trade-aftagere at eksportere produkterne mellem Nederlandene, Belgien og Frankrig, hvilket vil øge muligheden for grænseoverskridende handel.

2.5.   Bøder

(16)

I afgørelsen anvendes retningslinjerne fra 2006 om beregning af bøder (2).

2.5.1.   Bødens grundbeløb

(17)

Ved fastsættelsen af bøden tog Kommissionen udgangspunkt i værdien af salget i Belgien og Nederlandene i 2015, som er det sidste fulde regnskabsår, hvor AB InBev deltog i overtrædelsen.

(18)

Kommissionen tog i betragtning, at den ulovlige adfærd havde et bevidst formål, nemlig at overtræde en klar og grundlæggende regel om ikke at opsplitte det indre marked langs nationale landegrænser. Desuden vedrører overtrædelsen produkter med direkte indvirkning på forbrugerne. På baggrund af disse faktorer og de specifikke sagsforhold fastsættes den andel af værdien af det relevante salg til 10 %.

(19)

Som før nævnt tog Kommissionen hensyn til varigheden af den samlede og vedvarende overtrædelse.

2.5.2.   Skærpende eller formildende omstændigheder

(20)

Der er ingen skærpende eller formildende omstændigheder i denne sag.

2.5.3.   Specifik forhøjelse for at sikre en afskrækkende virkning

(21)

Bøden forøges med en multiplikator på 1,1 for at sikre en afskrækkende virkning for AB InBev, der er et selskab med en stor global omsætning omfattende andet end det salg af varer og tjenesteydelser, som denne overtrædelse omhandler.

2.5.4.   Anvendelse af omsætningsloftet på 10 %

(22)

Bøden overskrider ikke 10 % af AB InBevs globale omsætning.

2.5.5.   Nedsættelse af bøden med henvisning til samarbejde

(23)

For at afspejle det effektive samarbejde fra AB InBev's side, særligt selskabets indrømmelse af overtrædelsen og dets tilbud om en afhjælpende foranstaltning, der skal forhindre en gentagelse af ændringen af sin emballage til øl, nedsættes bøden med 15 % i overensstemmelse med punkt 37 i retningslinjerne for beregning af bøder.

3.   KONKLUSION

(24)

AB InBev overtrådte traktatens artikel 102 ved at deltage i en samlet vedvarende overtrædelse bestående i at begrænse den grænseoverskridende handel med øl fra Nederlandene til Belgien. Overtrædelsen bestod af fire former for praksis i forhold til selskabets off-trade-aftagere, der havde til formål at fastholde højere priser og sikre en større fortjeneste på AB InBevs øl i Belgien.

(25)

Den endelige bøde, som AB InBev pålægges i henhold til artikel 23, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1/2003 for den samlede og vedvarende overtrædelse, fastsættes til 200 409 000 EUR.

(1)  EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1.

(2)  EUT C 210 af 1.9.2006, s. 2.


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

3.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 407/9


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9630 — CDC/Total/JMB Solar Nogara/Quadran Nogara)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 407/07)

1.   

Den 25. november 2019 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Caisse des dépôts et consignations (»CDC«, Frankrig),

Total Quadran (Frankrig), der tilhører koncernen Total S.A.,

JMB Solar Nogara og Quadran Nogara (tilsammen »målvirksomhederne«, Frankrig), der kontrolleres af Total S.A.

CDC og Total Quadran erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over hele JMB Solar Nogara og Quadran Nogara. Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

CDC: en offentlig institution med særlig status, som udfører opgaver af almen interesse og aktiviteter, der er åbne for konkurrence. Sidstnævnte aktiviteter udføres hovedsagelig i Frankrig på fire områder: i) fast ejendom, ii) miljø og energi, iii) tjenesteydelser og iv) kapitalinvesteringer,

Total S.A.: en international integreret energiproducent og -leverandør, der er aktiv inden for alle sektorer i olie- og gasindustrien samt inden for vedvarende energi og elproduktion,

JMB Solar Nogara og Quadran Nogara er aktive inden for udvikling, opførelse og drift af solcelleanlæg og vindmølleparker i Frankrig.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9630 — CDC/Total/JMB Solar Nogara/Quadran Nogara.

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax+32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.