ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 315

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang
19. september 2019


Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2019/C 315/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9431 — KKR/Grupo Gallardo Balboa) ( 1 )

1

2019/C 315/02

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9514 — Bain Capital Investors/Kantar) ( 1 )

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2019/C 315/03

Euroens vekselkurs

2


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

EFTA-Domstolen

2019/C 315/04

Domstolens dom af 14. maj 2019 i sag E-2/18 — C mod Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein (Forordning (EF) nr. 883/2004 — artikel 24 — pensionist bosiddende uden for den kompetente stat — naturalydelser på bopælsstedet — refusionsprocedure)

3

2019/C 315/05

Domstolens dom af 14. maj 2019 i sag E-3/18 — EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Island (En EFTA-stats tilsidesættelse af sine forpligtelser — manglende gennemførelse — forordning (EU) 2015/1051)

4

2019/C 315/06

Domstolens dom af 14. maj 2019 i sag E-4/18 — EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Island (En EFTA-stats tilsidesættelse af sine forpligtelser — manglende gennemførelse — forordning (EU) nr. 524/2013)

5

2019/C 315/07

Domstolens dom af 14. maj 2019 i sag E-5/18 — EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Island (En EFTA-stats tilsidesættelse af sine forpligtelser — manglende gennemførelse — direktiv 2013/11/EU)

6

2019/C 315/08

Domstolens dom af 14. maj 2019 i sag E-6/18 — EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Island (En EFTA-stats tilsidesættelse af sine forpligtelser — manglende gennemførelse — direktiv 2014/52/EU)

7

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2019/C 315/09

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9551 — Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

8


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

19.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 315/1


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.9431 — KKR/Grupo Gallardo Balboa)

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 315/01)

Den 16. august 2019 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32019M9431. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


19.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 315/1


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.9514 — Bain Capital Investors/Kantar)

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 315/02)

Den 9. september 2019 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32019M9514. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

19.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 315/2


Euroens vekselkurs (1)

18. september 2019

(2019/C 315/03)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1053

JPY

japanske yen

119,54

DKK

danske kroner

7,4673

GBP

pund sterling

0,88720

SEK

svenske kroner

10,7298

CHF

schweiziske franc

1,0999

ISK

islandske kroner

136,80

NOK

norske kroner

9,8905

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,892

HUF

ungarske forint

332,89

PLN

polske zloty

4,3370

RON

rumænske leu

4,7366

TRY

tyrkiske lira

6,2663

AUD

australske dollar

1,6149

CAD

canadiske dollar

1,4645

HKD

hongkongske dollar

8,6533

NZD

newzealandske dollar

1,7428

SGD

singaporeanske dollar

1,5182

KRW

sydkoreanske won

1 316,22

ZAR

sydafrikanske rand

16,1576

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,8349

HRK

kroatiske kuna

7,3980

IDR

indonesiske rupiah

15 541,22

MYR

malaysiske ringgit

4,6246

PHP

filippinske pesos

57,643

RUB

russiske rubler

70,9405

THB

thailandske bath

33,750

BRL

brasilianske real

4,5045

MXN

mexicanske pesos

21,3629

INR

indiske rupee

78,7070


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


V Øvrige meddelelser

RETSLIGE PROCEDURER

EFTA-Domstolen

19.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 315/3


DOMSTOLENS DOM

af 14. maj 2019

i sag E-2/18

C

mod

Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein

(Forordning (EF) nr. 883/2004 — artikel 24 — pensionist bosiddende uden for den kompetente stat — naturalydelser på bopælsstedet — refusionsprocedure)

(2019/C 315/04)

I sag E-2/18, C mod Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein, hvori Fürstliches Landgericht (landsretten i Liechtenstein) har anmodet Domstolen om i henhold til artikel 34 i aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol at fortolke Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, har Domstolen, sammensat af præsidenten Páll Hreinsson og dommerne Per Christiansen (refererende dommer) og Bernd Hammermann, afsagt dom den 14. maj 2019. Domskonklusionen lyder således:

1.

Når en pensionist ikke har ret til naturalydelser i den EØS-stat, hvor han bor, fordi ydelserne falder uden for statens sociale sikringsordning, er pensionisten berettiget til i medfør af artikel 24, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger at modtage naturalydelser for den kompetente institutions regning i det EØS-land, i henhold til hvis lovgivning pensionen udbetales.

2.

Pensionisten har ret til at indgive anmodninger om refusion direkte til den kompetente institution i det EØS-land, i henhold til hvis lovgivning pensionen udbetales, navnlig, men ikke kun, hvis han er blevet nægtet refusion fra bopælsstaten. I overensstemmelse med artikel 22, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og artikel 76, stk. 4, i forordning (EF) nr. 883/2004 må det ikke gøre indgreb i pensionistens rettigheder over for den kompetente institution, hvis denne ikke giver pensionisten oplysninger om den procedure, der skal følges.


19.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 315/4


DOMSTOLENS DOM

af 14. maj 2019

i sag E-3/18

EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Island

(En EFTA-stats tilsidesættelse af sine forpligtelser — manglende gennemførelse — forordning (EU) 2015/1051)

(2019/C 315/05)

I sag E-3/18, EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Island, hvori der er nedlagt påstand om, at det fastslås, at Island har undladt at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre den retsakt, der er nævnt i punkt 7ja i bilag XIX til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1051 af 1. juli 2015 om de nærmere vilkår for varetagelsen af de funktioner, som platformen for onlinetvistbilæggelse (OTB) har, om de nærmere vilkår for den elektroniske klageformular og om de nærmere vilkår for samarbejdet mellem kontaktpunkterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet), som tilpasset ved protokol 1 til EØS-aftalen, i sin retsorden, således som det kræves efter aftalens artikel 7, har Domstolen, sammensat af præsidenten Páll Hreinsson og dommerne Per Christiansen (refererende dommer) og Bernd Hammermann, afsagt dom den 14. maj 2019.

Domskonklusionen lyder således:

1.

Island har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 7 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, idet Island ikke inden for den fastsatte frist har truffet de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre den retsakt, der er nævnt i punkt 7ja i bilag XIX til aftalen (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1051 af 1. juli 2015 om de nærmere vilkår for varetagelsen af de funktioner, som platformen for onlinetvistbilæggelse (OTB) har, om de nærmere vilkår for den elektroniske klageformular og om de nærmere vilkår for samarbejdet mellem kontaktpunkterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet), som tilpasset til aftalen ved protokol 1 hertil.

2.

Island betaler sagens omkostninger.


19.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 315/5


DOMSTOLENS DOM

af 14. maj 2019

i sag E-4/18

EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Island

(En EFTA-stats tilsidesættelse af sine forpligtelser — manglende gennemførelse — forordning (EU) nr. 524/2013)

(2019/C 315/06)

I sag E-4/18, EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Island, hvori der er nedlagt påstand om, at det fastslås, at Island har undladt at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre den retsakt, der er nævnt i punkt 7d, 7f og 7j i bilag XIX til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF), som tilpasset til aftalen ved protokol 1 hertil, i sin retsorden, således som det kræves efter aftalens artikel 7, har domstolen, sammensat af præsidenten Páll Hreinsson og dommerne Per Christiansen (refererende dommer) og Bernd Hammermann, afsagt dom den 14. maj 2019.

Domskonklusionen lyder således:

1.

Island har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 7 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, idet Island ikke inden for den fastsatte frist har truffet de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre den retsakt, der er nævnt i punkt 7d, 7f og 7j i bilag XIX til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF), som tilpasset til aftalen ved protokol 1 hertil, i sin retsorden.

2.

Island betaler sagens omkostninger.


19.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 315/6


DOMSTOLENS DOM

af 14. maj 2019

i sag E-5/18

EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Island

(En EFTA-stats tilsidesættelse af sine forpligtelser — manglende gennemførelse — direktiv 2013/11/EU)

(2019/C 315/07)

I sag E-5/18, EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Island, hvori der er nedlagt påstand om, at det fastslås, at Island har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 7 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, idet Island ikke rettidigt har vedtaget de foranstaltninger, som er nødvendige for at gennemføre den retsakt, der er omhandlet i punkt 7d, 7f og 7k i bilag XIX til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF), som tilpasset til aftalen ved protokol 1 hertil, eller under alle omstændigheder ikke har underrettet EFTA-Tilsynsmyndigheden herom, har Domstolen, sammensat af præsidenten Páll Hreinsson og dommerne Per Christiansen (refererende dommer) og Bernd Hammermann, afsagt dom den 14. maj 2019.

Domskonklusionen lyder således:

1.

Det fastslås, at Island har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til den retsakt, der er nævnt i punkt 7d, 7f, 7k i bilag XIX til EØS-aftalen (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF), som tilpasset til aftalen ved protokol 1 hertil, og i henhold til aftalens artikel 7, idet Island ikke inden for den fastsatte frist har truffet de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre nævnte retsakt.

2.

Island betaler sagens omkostninger.


19.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 315/7


DOMSTOLENS DOM

af 14. maj 2019

i sag E-6/18

EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Island

(En EFTA-stats tilsidesættelse af sine forpligtelser — manglende gennemførelse — direktiv 2014/52/EU)

(2019/C 315/08)

I sag E-6/18, EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Island, hvori der er nedlagt påstand om, at det fastslås, at Island har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 7 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, idet Island ikke rettidigt har vedtaget de foranstaltninger, som er nødvendige for at gennemføre den retsakt, der er omhandlet i punkt 1a i bilag XX til nævnte aftale (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet), som tilpasset til aftalen ved protokol 1 hertil, eller under alle omstændigheder ikke har underrettet EFTA-Tilsynsmyndigheden herom, har Domstolen, sammensat af præsidenten Páll Hreinsson, dommerne Per Christiansen (refererende dommer) og Bernd Hammermann, afsagt dom den 14. maj 2019.

Domskonklusionen lyder således:

1.

Det fastslås, at Island har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til den retsakt, der er nævnt i punkt 1a i bilag XX til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet), som tilpasset ved protokol 1 til EØS-aftalen og i henhold til aftalens artikel 7, idet Island ikke inden for den fastsatte frist har truffet de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre nævnte retsakt.

2.

Island betaler sagens omkostninger.


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

19.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 315/8


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9551 — Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 315/09)

1.   

Den 10. september 2019 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Toyota Motor Corporation (Japan)

Panasonic Corporation (Japan).

Toyota og Panasonic erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over Prime Life Technologies JV.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier i et nystiftet joint venture.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Toyota: primært aktiv inden for design, fremstilling, samling og salg af personbiler, minivans og erhvervskøretøjer (såsom lastbiler) og dertilhørende dele og tilbehør på verdensplan

—   Panasonic: primært aktiv inden for udvikling, fremstilling og salg af en lang række AV- og kommunikationsprodukter, husholdningsapparater, elektroniske komponenter og anordninger (herunder batterier), industrielle og andre produkter på verdensplan

—   Prime Life Technologies JV: aktiv inden for bygge- og anlægsvirksomhed, boligbyggeri, ombygning af boliger og/eller ældrepleje hovedsagelig i Japan.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9551 — Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV.

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.