ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 209A

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang
20. juni 2019


Indhold

Side

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Parlamentet

2019/C 209 A/01

Bekendtgørelse om ledig stilling PE/226/S — Administrator, bygningsingeniør (AD 6) (m/k)

1


DA

 


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Europa-Parlamentet

20.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 209/1


BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/226/S

ADMINISTRATOR, BYGNINGSINGENIØR (AD 6)

(m/k)

(2019/C 209 A/01)

 

Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser og prøver for at opstille en liste over egnede ansøgere til besættelse af 12 stillinger som

ADMINISTRATOR, BYGNINGSINGENIØR (AD 6)

(m/k)

Inden indgivelsen af ansøgningen bedes ansøgeren omhyggeligt læse den vejledning, der er vedføjet denne bekendtgørelse om ledig stilling.

I vejledningen, som er en del af bekendtgørelsen om ledig stilling, redegøres der for reglerne vedrørende procedurerne og ansøgningsvilkårene.

INDHOLD

A.

STILLINGSBESKRIVELSE, ADGANGSBETINGELSER (ØNSKET PROFIL)

B.

PROCEDURE

C.

INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

BILAG:

VEJLEDNING FOR ANSØGERE I FORBINDELSE MED UDVÆLGELSESPROCEDURER AFHOLDT AF EUROPA-PARLAMENTET INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

A.   STILLINGSBESKRIVELSE, ADGANGSBETINGELSER (ØNSKET PROFIL)

1.   Generelt

Europa-Parlamentet har på grundlag af artikel 29, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (1) besluttet at indlede proceduren for besættelse af 12 tjenestemandsstillinger (AD 6) i Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik i Direktoratet for Infrastruktur og Direktoratet for Ejendomsprojekter. De profiler, der søges, er bygningsingeniører (2) og/eller arkitekter, inden for ét af følgende fire områder:

1.

Facility management (forvaltning af horisontale tjenester) (ingeniør)

2.

Bygningsteknik (ingeniør med speciale i hydraulik, ventilation og elektricitet)

3.

Byggeledelse i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder: råbyggeri (arkitekt eller ingeniør)

4.

Byggeledelse i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder: tekniske installationer i bygningen (varme, ventilation, klimaanlæg, sanitære installationer, elektricitet (stærk- og svagstrøm) (ingeniør med speciale i tekniske installationer).

Bemærk, at der kun kan ansøges om ét af de fire områder.

Disse stillinger kræver særlige kvalifikationer som beskrevet i afsnit A.3, litra b), i denne meddelelse.

Ansættelse vil ske i lønklasse AD 6, første løntrin, hvor den månedlige grundløn andrager 5 416,58 EUR. Fra dette vederlag trækkes der EU-skat og andre tilbageholdelser i overensstemmelse med ansættelsesvilkårene for tjenestemænd i Den Europæiske Union (1). Vederlaget er fritaget for national beskatning. Det løntrin, de udvalgte ansøgere ansættes i, kan dog tilpasses i forhold til de pågældendes erhvervserfaring. I visse tilfælde vil grundlønnen endvidere blive forhøjet med tillæg.

Europa-Parlamentet ønsker ligestilling og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.

2.   Stillingsbeskrivelse

De udvalgte ansøgere, der vil have tjenested i Bruxelles, Luxembourg eller Strasbourg (3), vil føre tilsyn med forvaltningen af Europa-Parlamentets bygningsmasse og byggeprojekter. Arbejdsområderne og arbejdsopgaverne, der vil blive udført under ledelse af kontorchefen og inden for rammerne af de programmer og prioriteter, der er fastlagt af de parlamentariske organer og deres hierarki, vil navnlig bestå af:

Område 1: Facility management (forvaltning af horisontale tjenester)

Dette område dækker de forskellige tekniske tjenester og tjenester rettet mod brugerne, der skal iværksættes med henblik på en korrekt vedligeholdelse og udnyttelse af bygningsmassen ved hjælp af Building Information Management/Modelling (BIM).

Område 2: Bygningsteknik (hydraulik, ventilation og elektricitet)

Dette område dækker forvaltningen af de tekniske installationer i bygningen: hydraulik, ventilation og elektricitet, herunder varme-, ventilations- og klimaanlæg samt sanitære installationer. Forvaltning af brandsikringssystemet (SSI) falder under dette område.

Område 3: Byggeledelse i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder: råbyggeri

Dette område dækker forvaltning af projekter enten til opførelse af nye bygninger eller til delvis eller fuldstændig ombygning af eksisterende bygninger.

Område 4: Byggeledelse i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder: tekniske installationer i bygningen (varme-, ventilations- og klimaanlæg, sanitære installationer, elektricitet (stærk- og svagstrøm))

Dette område dækker forvaltning af projekter enten til opførelse eller til ombygning af de tekniske installationer i bygningen: varme-, ventilations- og klimaanlæg, sanitære installationer, elektricitet (stærk- og svagstrøm), elektromekaniske installationer og løfteudstyr.

Varetagelsen af disse opgaver kræver endvidere analytisk sans, evne til at ræsonnere og udtrykke sig på skrift, færdigheder inden for teknisk tilsyn og administrativ forvaltning samt et indgående kendskab til software beregnet til kontorbrug og projektstyring og computerstøttet design. Udvalgte ansøgere, som ansættes, bør også have en veludviklet diplomatisk sans, evne til at tale flydende foran et publikum og evne til at udvikle kontakter med forskellige politiske, økonomiske og sociale samtalepartnere samt være i stand til at lede et team.

Stillingen indebærer hyppige tjenesterejser til Europa-Parlamentets arbejdssteder såvel som betydelig kontakt med interne og eksterne parter.

3.   Adgangsbetingelser

Ved ansøgningsfristens udløb skal ansøgerne opfylde følgende betingelser:

a)   Almindelige betingelser

I overensstemmelse med artikel 28 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union skal ansøgerne bl.a. opfylde følgende betingelser:

være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder

have opfyldt sine forpligtelser efter de gældende love om værnepligt

opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv.

b)   Særlige betingelser

i)   Nødvendige eksamensbeviser og kvalifikationer

Ansøgerne skal kunne dokumentere, at de har afsluttet en officielt anerkendt uddannelse på universitetsniveau af mindst tre års varighed inden for et af følgende områder: arkitekt eller ingeniør i bygge- og anlægssektoren eller ingeniør med speciale i hydraulik, ventilation, elektromekanik og elektricitet.

ii)   Nødvendig erhvervsfaring

Ansøgerne skal have mindst tre års erhvervserfaring, erhvervet efter opfyldelsen af kvalifikationskravene i punkt A.3, litra b), nr. i):

for område 1, Facility management (ingeniør), inden for tjenesteydelser i forbindelse med opførelse og/eller styring af industrielle tekniske anlæg eller bygningsforvaltning, heraf ét års erhvervserfaring med gennemførelse og/eller anvendelse af en BIM-procedure eller en procedure for opstilling af modeller til industriel anvendelse

for område 2, Bygningsteknik (ingeniør med speciale i hydraulik, ventilation og elektricitet), inden for teknisk styring af industrianlægs og/eller bygningers hydraulik-, ventilations- og elanlæg

for område 3, Byggeledelse i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder (arkitekt eller ingeniør), inden for styring af samtidige projekter, enten til opførelse af nye bygninger eller til delvis eller fuldstændig ombygning af eksisterende bygninger

for område 4, Byggeledelse i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder: tekniske installationer i bygningen (varme-, ventilations- og klimaanlæg, sanitære installationer, elektricitet (stærk- og svagstrøm)) (ingeniør med speciale i tekniske installationer), inden for styring af samtidige projekter vedrørende tekniske installationer i forbindelse med opførelse af nye bygninger eller delvis eller fuldstændig ombygning af eksisterende bygninger.

iii)   Sprogkundskaber

Ansøgerne skal have indgående kendskab (mindst niveau C1 (4)) til et af Den Europæiske Unions officielle sprog (sprog 1): bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk

og

særdeles godt kendskab (mindst niveau B2 (1)) til engelsk eller fransk (sprog 2).

Sprog 2 skal være forskelligt fra sprog 1.

Ansøgerne gøres opmærksom på, at de to sprog, der kan vælges som andetsprog i forbindelse med denne procedure (engelsk og fransk), er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse. De stillinger, der tilbydes, kræver særlige kvalifikationer på grund af arbejdsopgaverne: analytisk sans, evne til at udtrykke sig på skrift samt færdigheder inden for teknisk tilsyn og administrativ forvaltning. Nyansatte skal kunne forstå de opgaver, der skal udføres, behandle sagerne og kommunikere effektivt med eksterne interessenter og med deres overordnede og kolleger.

Fransk er det sprog, der hyppigst anvendes til at kommunikere i og mellem afdelingerne i de to direktorater, hvor der vil blive ansat egnede ansøgere. En god beherskelse af fransk er også nødvendig med henblik på korrekt at forstå den lovgivning, der finder anvendelse i byggesektoren og på forvaltningen af bygningsmassen og byggeprojekterne i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg. Det er også det sædvanlige sprog til kommunikation med eksterne interessenter (tjenesteydere, lokale forvaltninger og myndigheder i forbindelse med de gældende byggereglementer samt hygiejne- og sundhedsbestemmelser). Engelsk er det sprog, der hyppigst anvendes i kontakten med de andre direktorater i Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik, med de øvrige generaldirektorater og med Parlamentets politiske og administrative myndigheder, navnlig i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter.

Desuden er de instruktioner og regler, der finder anvendelse på bygningssikkerhed, udfærdiget på engelsk og fransk og skal være tilgængelige for offentligheden på disse to sprog.

For at kunne varetage deres funktioner og sikre, at afdelingerne fungerer korrekt, skal de ansatte derfor inden for en rimelig frist kunne arbejde og kommunikere effektivt på mindst et af disse to sprog.

Af hensyn til ligebehandlingen skal alle ansøgere, der har et af de to nævnte sprog som deres første officielle sprog, også have et tilstrækkeligt kendskab til et sprog nr. 2, som skal være det andet af disse to sprog.

B.   PROCEDURE

Proceduren er baseret på kvalifikationsbeviser og prøver.

1.   Adgang til udvælgelsesproceduren

Hvis ansøgeren

opfylder de almindelige adgangsbetingelser

har indgivet sin ansøgning efter reglerne og inden for fristen,

vil udvælgelseskomitéen vurdere ansøgningen i lyset af de særlige adgangsbetingelser.

Hvis ansøgeren opfylder de særlige adgangsbetingelser, får vedkommende adgang til udvælgelsesproceduren.

Udvælgelseskomitéen tager ved sin afgørelse udelukkende hensyn til de oplysninger i ansøgningen, der er dokumenteret med bilag.

2.   Bedømmelse af kvalifikationer

Udvælgelseskomitéen bedømmer på grundlag af et på forhånd fastlagt evalueringsskema kvalifikationerne hos de ansøgere, der har fået adgang til udvælgelsesproceduren, og opstiller en liste over de 60 bedste ansøgere (15 pr. område), der får adgang til prøverne.

Ved bedømmelsen af ansøgernes kvalifikationer vil udvælgelseskomitéen navnlig lægge vægt på følgende elementer i ansøgningsskemaet:

for område 1, Facility management (styring af anlæg)

erhvervserfaring fra den operationelle tilrettelæggelse af de forskellige aspekter af facility management, herunder:

vedligeholdelse af udstyr

forvaltning af tjenester for brugerne

forvaltning af bygningsmassen

erhvervserfaring med gennemførelse eller anvendelse af en BIM-procedure, navnlig:

udarbejdelse og/eller anvendelse af dokumentation i forbindelse med en BIM-procedure

anvendelse af software til visualisering af digitale bygningsmodeller

anvendelse af software til digitale modeller af udstyr og/eller bygninger

erhvervserfaring med oprettelse og/eller brug af værktøjer til organisering af oplysninger, herunder:

overvågning af kontrakters udførelse (omkostningsberegning og -overvågning, planlægning osv.)

fordeling af arbejdsopgaver mellem medlemmerne af et team

erhvervserfaring med offentlige udbudsprocedurer

for område 2, Bygningsteknik (hydraulik, ventilation og elektricitet)

erfaring med forvaltning af de forskellige tekniske installationer (hydraulik, ventilation og elektricitet):

dimensionering af udstyr

tilsyn med installation af udstyr

analyse og problemløsning i forbindelse med udstyr, der er i brug

udførelse af og/eller tilsyn med vedligeholdelsen af udstyr

erhvervserfaring med teknisk forvaltning af brandsikkerhedssystemer:

udførelse af og/eller tilsyn med vedligeholdelsen af systemets komponenter i overensstemmelse med gældende bestemmelser i Belgien, Frankrig eller Luxembourg

erfaring med udarbejdelse af funktionelle brandsikkerhedsanalyser som led i indretningsarbejdet

erhvervserfaring inden for følgende områder:

udarbejdelse af overslag over forventede udgifter og kontrol af faktiske omkostninger

projektstyring

forvaltning af de administrative og retlige aspekter af kontrakter

erhvervserfaring med offentlige udbudsprocedurer

for område 3, Byggeledelse i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, råbyggeri

erhvervserfaring som arkitekt, navnlig:

overordnet bygningskonstruktion

anvendelse af komponenter og materialer

miljøpræstationer

tilgængelighed

brandforebyggelse

erhvervserfaring inden for andre discipliner i forbindelse med byggeri og teknisk koordinering

erhvervserfaring inden for de forskellige projektfaser, fra høring af brugerne til ibrugtagning og opfølgning på garantier

erhvervserfaring med de forskellige aspekter af projektstyring

erhvervserfaring med computerstøttet design (CAD) i 2D og 3D samt BIM-procedurer

erhvervserfaring inden for følgende områder:

udarbejdelse af overslag over forventede udgifter og kontrol af faktiske omkostninger

forvaltning af de administrative og retlige aspekter af kontrakter

styring af et team og/eller flere interessenter

offentlige udbudsprocedurer

for område 4, Byggeledelse i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, tekniske installationer i bygningen (varme, ventilation, klimaanlæg, sanitære installationer, elektricitet (stærk- og svagstrøm)),

erhvervserfaring inden for de forskellige områder, der vedrører tekniske anlæg, navnlig:

overordnet bygningskonstruktion

dimensionering af udstyr

installation og ibrugtagning af udstyr

analyse og problemløsning i forbindelse med udstyr, der er i brug

miljøpræstationer

vedligeholdelsesvenlighed

brandforebyggelse

erhvervserfaring inden for andre discipliner i forbindelse med byggeri og teknisk koordinering

erhvervserfaring inden for de forskellige projektfaser, fra høring af brugerne til ibrugtagning og opfølgning på garantier

erhvervserfaring med de forskellige aspekter af projektstyring

erhvervserfaring med computerstøttet design (CAD) i 2D og 3D samt BIM-procedurer

erhvervserfaring inden for følgende områder:

udarbejdelse af overslag over forventede udgifter og kontrol af faktiske udgifter

forvaltning af de administrative og retlige aspekter af kontrakter

styring af et team og/eller flere interessenter

offentlige udbudsprocedurer.

Point: 0-20.

3.   Prøver

Skriftlig prøve

a)

Prøve i skriftlig fremstilling på sprog 2 (engelsk eller fransk), på grundlag af et dossier, for at vurdere ansøgernes evne til at udføre de i punkt A.2 omhandlede opgaver (inden for det valgte område) og til at udtrykke sig på skrift.

Varighed: 3 timer.

Point: 0-40 (der kræves mindst 20 point).

Mundtlige prøver

b)

Samtale med udvælgelseskomitéen på sprog 2 (engelsk eller fransk) for på baggrund af samtlige elementer i ansøgningen at bedømme ansøgernes evne til at udføre de i punkt A.2 omhandlede opgaver (inden for det valgte område). Udvælgelseskomitéen kan vælge at kontrollere ansøgernes sprogkundskaber på grundlag af deres oplysninger i ansøgningen.

Varighed: højst 45 minutter.

Point: 0-40 (der kræves mindst 20 point).

c)

Prøve i form af en gruppediskussion på sprog 2 (engelsk eller fransk) med henblik på bedømmelse af ansøgernes tilpasnings- og forhandlingsevner, evne til at træffe beslutninger og adfærd i en gruppe.

Varigheden af denne prøve vil blive fastlagt af udvælgelseskomitéen ud fra gruppernes endelige sammensætning.

Point: 0-20 (der kræves mindst 10 point).

4.   Opførelse på listen over egnede ansøgere

På listen over egnede ansøgere opføres — for hvert område — i pointrækkefølge navnene på de seks ansøgere, som har opnået det højeste samlede pointtal under hele proceduren (bedømmelse af kvalifikationer og prøver) og desuden det krævede mindsteantal point i hver prøve.

Ansøgerne underrettes personligt om deres resultater.

Listen over egnede ansøgere vil blive slået op på de officielle opslagstavler i Europa-Parlamentets bygninger. Listen over egnede ansøgere er gyldig indtil den 31. december 2022. Gyldighedsperioden kan forlænges. Ansøgerne på listen vil i så fald blive underrettet herom i god tid.

Ansøgere, der tilbydes ansættelse, skal forevise originalerne af alle de krævede dokumenter, herunder eksamensbeviser og arbejdsattester, med henblik på kontrol af deres ægthed.

C.   INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

Ansøgerne skal udfylde det officielle ansøgningsskema, i original eller kopi, som følger med bekendtgørelsen om ledig stilling i dette nummer af Den Europæiske Unions Tidende, offentliggjort af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer. Der kan kun ansøges om ét af de fire områder.

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, bedes ansøgerne omhyggeligt læse vejledningen for ansøgere.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsskemaet skal sammen med fotokopier af dokumentationen sendes som rekommanderet brev (5) senest den 22. juli 2019 (poststemplet gælder) til følgende adresse:

EUROPEAN PARLIAMENT

Talent Selection Unit — MON 05 S030

Selection procedure PE/226/S

(udvælgelsesprocedurens referencenummer skal angives)

60 rue Wiertz

1047 Bruxelles

BELGIEN

Ansøgninger, der ikke er sendt som rekommanderet brev, eller som er sendt med intern post, vil ikke blive taget i betragtning. Enheden for Udvælgelse af Talenter tager ikke imod ansøgninger, der indleveres personligt.

Der vil ikke blive sendt nogen bekræftelse på modtagelse af ansøgningen ud over den kvittering for modtagelse, der evt. ledsager det rekommanderede brev.

Ansøgerne bedes UNDLADE AT TELEFONERE for at få oplysninger om tidsplanen for afvikling af proceduren.

Hvis en ansøger ikke senest den 31. oktober 2019 har modtaget en e-mail om sin ansøgning, bedes vedkommende sende en mail til PE-226-S@ep.europa.eu


(1)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1) som ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 (EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1) og senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15).

(2)  Enhver henvisning i denne meddelelse til en person af hankøn gælder ligeledes som henvisning til en person af hunkøn, og omvendt.

(3)  Stillingerne kan blive overført til et af Europa-Parlamentets to andre arbejdssteder.

(4)  Se den fælles europæiske referenceramme for sprog — https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-da.pdf

(5)  Forsendelse med kurertjeneste betragtes som forsendelse som rekommanderet brev. I så fald gælder forsendelsesdatoen på følgesedlen.


BILAG

Vejledning for ansøgere i forbindelse med udvælgelsesprocedurer afholdt af Europa-Parlamentet

Side

1.

INDLEDNING

11

 

Hvordan forløber en udvælgelsesprocedure?

11

2.

UDVÆLGELSESPROCEDURENS ETAPER

11

 

Modtagelse af ansøgningerne

11

 

Undersøgelse af, om de almindelige betingelser er opfyldt

12

 

Undersøgelse af, om de særlige betingelser er opfyldt

12

 

Bedømmelse af kvalifikationer

13

 

Prøver

13

 

Liste over egnede ansøgere

13

3.

INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

13

 

Generelt

13

 

Hvordan indgives ansøgningen?

13

 

Hvilke bilag skal vedlægges ansøgningen?

14

 

Generelt

14

 

Dokumentation vedrørende de almindelige betingelser

14

 

Dokumentation vedrørende de særlige betingelser og bedømmelsen af kvalifikationer

14

4.

KOMMUNIKATION

15

5.

GENERELLE OPLYSNINGER

16

 

Lige muligheder

16

 

Anmodninger fra ansøgere om adgang til oplysninger, som berører dem

16

 

Beskyttelse af personoplysninger

17

 

Rejse- og opholdsudgifter

17

BILAG I

18

BILAG II

21

1.   INDLEDNING

Hvordan forløber en udvælgelsesprocedure?

En udvælgelsesprocedure omfatter flere etaper, som ansøgerne skal igennem, og den er åben for alle borgere i Den Europæiske Union, som ved ansøgningsfristens udløb opfylder de nødvendige kriterier, hvorved der gives alle ansøgere lige muligheder for at vise deres færdigheder, samtidig med at der sikres en kompetencebaseret udvælgelse og overholdelse af princippet om ligebehandling.

De ansøgere, der består en udvælgelsesprocedure, opføres på en liste over egnede ansøgere, som Europa-Parlamentet benytter til at besætte den stilling, som bekendtgørelsen om ledig stilling omhandler.

For hver udvælgelsesprоcedure nedsættes der en udvælgelseskomité, hvis medlemmer udpeges dels af ansættelsesmyndigheden, dels af personaleudvalget. Udvælgelseskomitéens arbejde er fortroligt og forløber i overensstemmelse med bilag III til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (1).

Det er strengt forbudt for ansøgerne at henvende sig direkte eller indirekte til udvælgelseskomitéen. Ansættelsesmyndigheden forbeholder sig ret til at udelukke enhver ansøger, der overtræder dette forbud.

Når udvælgelseskomitéen træffer afgørelse om, hvorvidt den enkelte ansøger skal have adgang til udvælgelsesproceduren, undersøger den omhyggeligt, om ansøgeren opfylder de adgangsbetingelser, der er anført i bekendtgørelsen om ledig stilling. Ansøgerne kan ikke påberåbe sig, at de har fået adgang til en tidligere udvælgelsesprøve eller en tidligere udvælgelsesprocedure.

Med henblik på at udvælge de bedste ansøgere sammenligner udvælgelseskomitéen ansøgernes resultater for at vurdere deres evne til at udfylde de funktioner, der er beskrevet i bekendtgørelsen om ledig stilling. Den skal således ikke kun vurdere den enkelte ansøgers vidensniveau, men også finde frem til de bedst kvalificerede personer.

Opmærksomheden henledes på, at udvælgelsesprocedurerne strækker sig over en periode på mellem seks og ni måneder afhængigt af antallet af ansøgere.

2.   UDVÆLGELSESPROCEDURENS ETAPER

Udvælgelsesproceduren omfatter følgende etaper:

modtagelse af ansøgningerne

undersøgelse af, om de almindelige betingelser er opfyldt

undersøgelse af, om de særlige betingelser er opfyldt

bedømmelse af kvalifikationer

prøver

opførelse på listen over egnede ansøgere.

Modtagelse af ansøgningerne

Ansøgere, der beslutter sig for at indgive en ansøgning, skal for ikke at blive udelukket fra deltagelse indsende samtlige ansøgningsdokumenter, dvs. det ansøgningsskema, som specifikt vedrører denne bekendtgørelse om ledig stilling, i udfyldt og underskrevet stand og alle de nødvendige bilag som dokumentation for, at de opfylder de almindelige og særlige betingelser i bekendtgørelsen om ledig stilling. Dokumenterne skal sendes som rekommanderet brev (forsendelse med kurertjeneste betragtes som forsendelse som rekommanderet brev, og i så fald gælder datoen på følgesedlen) inden den dato, der er fastsat i bekendtgørelsen om ledig stilling. Adressen og ansøgningsfristen fremgår af afsnit C i bekendtgørelsen om ledig stilling.

Undersøgelse af, om de almindelige betingelser er opfyldt

Enheden for Udvælgelse af Talenter undersøger, om ansøgningen kan behandles, dvs. om den opfylder formkravene i bekendtgørelsen om ledig stilling og er indgivet inden for den heri fastsatte frist, og om de almindelige adgangsbetingelser er opfyldt.

Ansættelsesmyndigheden udelukker således automatisk ansøgere, som

har indgivet deres ansøgning efter fristens udløb; poststemplet eller kurertjenestens følgeseddel er afgørende for rettidig fremsendelse, eller

ikke har sendt deres ansøgning som rekommanderet brev eller pr. kurertjeneste, eller

ikke har anvendt det ansøgningsskema, der specifikt vedrører den pågældende bekendtgørelse om ledig stilling, eller

ikke behørigt har udfyldt det ansøgningsskema, der specifikt vedrører den pågældende bekendtgørelse om ledig stilling, eller

ikke har underskrevet ansøgningsskemaet, eller

ikke opfylder de almindelige adgangsbetingelser.

Ansøgerne underrettes individuelt om afslaget efter ansøgningsfristens udløb .

Ansættelsesmyndigheden opstiller en liste over de ansøgere, som opfylder de almindelige adgangsbetingelser i bekendtgørelsen om ledig stilling, og videregiver den derefter sammen med ansøgningerne til udvælgelseskomitéen.

Undersøgelse af, om de særlige betingelser er opfyldt

Udvælgelseskomitéen gennemgår ansøgningerne og fastsætter listen over ansøgere, som opfylder de særlige betingelser i bekendtgørelsen om ledig stilling. Ved fastsættelsen af denne liste tager udvælgelseskomitéen udelukkende udgangspunkt i de oplysninger, som er anført i ansøgningsskemaet og dokumenteret med bilag .

Alle oplysninger om studier, uddannelse, sprogkundskaber og evt. erhvervserfaring skal være udførligt angivet i ansøgningsskemaet, dvs.

med hensyn til studier: begyndelses- og afslutningstidspunkt og eksamensbevisets/eksamensbevisernes art samt fag

med hensyn til eventuel erhvervserfaring: begyndelses- og afslutningstidspunkt for arbejdet og nærmere beskrivelse af arbejdsopgaverne.

Ansøgere, der har offentliggjort studier, artikler eller andre tekster af relevans for stillingsbeskrivelsen, skal anføre dem i ansøgningen.

I denne fase udelukkes ansøgere, som ikke opfylder de særlige adgangsbetingelser i bekendtgørelsen om ledig stilling.

Ansøgerne underrettes pr. brev om udvælgelseskomitéens afgørelse om, hvorvidt de har fået adgang til proceduren.

Bedømmelse af kvalifikationer

Udvælgelseskomitéen bedømmer de godkendte ansøgeres kvalifikationer med henblik på at udvælge de ansøgere, der får adgang til prøverne. Den tager herved udelukkende udgangspunkt i de oplysninger, som er anført i ansøgningsskemaet og dokumenteret med bilag (se punkt 3 nedenfor). Udvælgelseskomitéen baserer sig på kriterier, den har fastlagt på forhånd, bl.a. under hensyntagen til de kvalifikationer, der er nærmere angivet i punkt B.2 i bekendtgørelsen om ledig stilling.

Ansøgerne underrettes individuelt pr. brev om udvælgelseskomitéens afgørelse om, hvorvidt de har fået adgang til udvælgelsesproceduren.

Prøver

Alle prøver er obligatoriske stopprøver. Det maksimale antal ansøgere, der får adgang til prøverne, fremgår af punkt B.2 i bekendtgørelsen om ledig stilling.

Af hensyn til tilrettelæggelsen kan ansøgerne blive indkaldt til alle prøverne, både skriftlige og mundtlige. Prøverne bedømmes imidlertid i den rækkefølge, som fremgår af bekendtgørelsen om ledig stilling. Når en ansøger ikke opnår det nødvendige minimum ved en af prøverne, bedømmer udvælgelseskomitéen ikke de efterfølgende prøver.

Hvis en ansøger opgiver undervejs i proceduren, bliver prøverne ikke bedømt.

Liste over egnede ansøgere

Der opføres højst det antal ansøgere, der er angivet i punkt B.4 i bekendtgørelsen om ledig stilling, på listen over egnede ansøgere.

Det forhold, at en ansøgers navn bliver opført på listen over egnede ansøgere, betyder, at ansøgeren kan blive indkaldt til samtale af en af institutionens tjenestegrene, men det udgør hverken en ret til eller en garanti for ansættelse i institutionen.

3.   INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

Generelt

Før tilmelding skal ansøgerne nøje kontrollere, at de opfylder alle adgangskravene, herunder både de almindelige og særlige betingelser, dvs. at de på forhånd både skal have læst bekendtgørelsen om ledig stilling og denne vejledning og acceptere dem.

I en bekendtgørelse om ledig stilling stilles der ingen alderskrav, men ansøgerne bør dog være opmærksom på pensionsalderen, som er fastsat i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansøgerne skal udfylde det ansøgningsskema (original eller kopi), som specifikt vedrører bekendtgørelsen om ledig stilling, og som er indeholdt i dette nummer af Den Europæiske Unions Tidende, der offentliggøres af Den Europæiske Unions Publikationskontor.

Dokumenter, der indsendes efter fristens udløb, tages ikke i betragtning.

Ansøgere, der har et handicap eller har særlige problemer, som vil kunne vanskeliggøre deltagelsen i prøverne (f.eks. i forbindelse med graviditet, amning, helbred eller lægebehandling el.lign.), skal angive det i ansøgningen og give administrationen alle relevante oplysninger, så den så vidt muligt kan træffe de nødvendige foranstaltninger. De skal i givet fald på et separat ark præcisere, hvilke foranstaltninger de finder nødvendige for at lette deres deltagelse i prøverne.

Hvordan indgives ansøgningen?

1.

Det ansøgningsskema, som specifikt er knyttet til denne bekendtgørelse om ledig stilling, udfyldes og underskrives.

2.

En nummereret oversigt over alle bilagene vedlægges.

3.

Den krævede dokumentation vedlægges (bilagene skal være nummererede).

4.

Ansøgningen indgives efter de gældende retningslinjer og inden for den frist, der er angivet i bekendtgørelsen om ledig stilling.

Hvilke bilag skal vedlægges ansøgningen?

Generelt

Der skal ikke indsendes originaler. Det er tilstrækkeligt at vedlægge ikke-attesterede fotokopier af de krævede dokumenter. Henvisning til websteder kan ikke udgøre det for de dokumenter, der kræves vedlagt. Udskrivning af internetsider kan ikke anvendes som bevis, men kan udelukkende vedlægges som supplerende oplysninger.

Det understreges, at ansøgere fra listen over egnede ansøgere, der får tilbudt en stilling, inden ansættelsen skal forevise originalerne af alle de krævede dokumenter.

Et curriculum vitæ betragtes ikke som dokumentation.

Ansøgere kan ikke henvise til ansøgninger eller andre dokumenter, der er indsendt i forbindelse med tidligere ansøgninger (2).

Indsendte bilag vil ikke blive returneret til ansøgerne.

Dokumentation vedrørende de almindelige betingelser

I denne fase skal der ikke vedlægges bevis for, at ansøgeren:

er statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

er i besiddelse af sine borgerlige rettigheder

har opfyldt sine forpligtelser efter de gældende love om værnepligt eller

opfylder de vandelskrav, der stilles for at udføre de planlagte opgaver.

Ansøgerne skal underskrive ansøgningsskemaet. Med underskriften erklærer de på tro og love, at de afgivne oplysninger er korrekte og fuldstændige.

Dokumentation vedrørende de særlige betingelser og bedømmelsen af kvalifikationer

Det påhviler ansøgerne at give udvælgelseskomitéen alle de oplysninger og dokumenter, som er nødvendige, for at den kan kontrollere, at oplysningerne i ansøgningsskemaet er korrekte.

Eksamensbevis og/eller andre beviser for bestået eksamen

Ansøgerne skal indsende fotokopier af eksamensbeviser eller attester, der viser, at de har afsluttet en uddannelse på det niveau, der kræves i bekendtgørelsen om ledig stilling.

Udvælgelseskomitéen tager hensyn til, at uddannelsessystemerne i EU's medlemsstater kan være forskellige.

Hvad angår eksamensbeviser fra højere læreanstalter skal der vedlægges så detaljerede oplysninger som muligt, bl.a. angående fag og varighed, så udvælgelseskomitéen er i stand til at vurdere, om eksamensbeviserne er relevante for arbejdsopgaverne.

Ved erhvervsuddannelser og efter- og videreuddannelseskurser skal det angives, om der er tale om fuldtids- eller deltidsuddannelse eller aftenkurser, hvilke fag der er undervist i, og uddannelsens/kursernes officielle varighed.

Erhvervserfaring

Hvis der i bekendtgørelsen kræves erhvervserfaring, tages der kun hensyn til den erfaring, der ligger efter det tidspunkt, hvor ansøgeren har erhvervet det eksamensbevis eller kvalifikationsbevis, der kræves. Der skal forelægges dokumentation for erhvervserfaringens varighed og art, og de udførte arbejdsopgaver skal beskrives så detaljeret som muligt, så udvælgelseskomitéen er i stand til at vurdere, om erfaringen er relevant for arbejdsopgaverne.

Det er et krav, at der vedlægges dokumentation for alle de relevante perioder med erhvervsvirksomhed, herunder:

attester fra tidligere arbejdsgivere og den nuværende arbejdsgiver som dokumentation for, at ansøgeren har den krævede erhvervserfaring for at få adgang til udvælgelsesproceduren

hvis ansøgeren af fortrolighedshensyn ikke kan vedlægge de nødvendige arbejdsattester, skal den pågældende i stedet indsende fotokopi af arbejdskontrakten eller ansættelsesbrevet og/eller den første og sidste lønseddel

ved selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændige, liberale erhverv osv.) kan der som bevis vedlægges fakturaer, der beskriver de udførte opgaver, eller anden relevant officiel dokumentation.

Sprogkundskaber

De fornødne sprogkundskaber skal være attesteret ved et eksamensbevis, en attest eller en erklæring på tro og love på et separat ark, hvori der gøres rede for, hvordan sprogkundskaberne er erhvervet.

En ansøger kan fratages retten til at deltage i udvælgelsesproceduren, hvis det på et hvilket som helst trin i proceduren konstateres, at oplysningerne i ansøgningsskemaet er urigtige eller ikke er dokumenteret med de nødvendige bilag, eller at ansøgeren ikke opfylder samtlige betingelser i bekendtgørelsen om ledig stilling.

4.   KOMMUNIKATION

Ansøgerne er selv ansvarlige for at sikre, at det behørigt udfyldte og underskrevne ansøgningsskema (original eller kopi), ledsaget af den nødvendige dokumentation, sendes som rekommanderet brev (3) inden ansøgningsfristens udløb (poststemplet gælder).

Ansøgninger, der ikke er sendt som rekommanderet brev, eller som er sendt med intern post, vil ikke blive taget i betragtning. Enheden for Udvælgelse af Talenter tager ikke imod ansøgninger, der indleveres personligt.

Der vil ikke blive sendt nogen bekræftelse på modtagelse af ansøgningen ud over den kvittering for modtagelse, der evt. ledsager det rekommanderede brev.

Ansøgerne skal fremsende et brev eller en e-mail (4) til Enheden for Udvælgelse af Talenter, hvis de ikke har modtaget en e-mail vedrørende deres ansøgning inden den dato, der er fastsat i sidste afsnit af bekendtgørelsen om ledig stilling.

Al korrespondance fra en ansøger om en ansøgning, der er indgivet under et bestemt navn, skal være påført dette navn og udvælgelsesprocedurens nummer.

Enhver korrespondance, som Europa-Parlamentet fremsender om udvælgelsesproceduren, herunder indkaldelse til prøverne, vil blive sendt med e-mail til den adresse, ansøgeren har oplyst i ansøgningsskemaet. Ansøgeren er selv ansvarlig for regelmæssigt at kontrollere sin e-mailkonto (mindst to gange om ugen) og skal sørge for at underrette Enheden for Udvælgelse af Talenter om eventuelle ændringer i sine personlige data.

Alle henvendelser vedrørende udvælgelsesproceduren skal ske pr. e-mail til den funktionelle mailboks:

PE-226-S@ep.europa.eu

Hvis ansøgeren ikke længere kan kontrollere sin e-mailkonto, skal den pågældende straks meddele dette til Enheden for Udvælgelse af Talenter og oplyse en ny elektronisk adresse.

Af hensyn til udvælgelseskomitéens uafhængighed er alle direkte og indirekte henvendelser fra ansøgerne til udvælgelseskomitéen strengt forbudt og kan føre til udelukkelse fra proceduren.

Alle henvendelser til udvælgelseskomitéen og enhver anmodning om oplysninger eller anden korrespondance vedrørende procedurens forløb skal udelukkende rettes til Enheden for Udvælgelse af Talenter (1), som varetager kommunikationen med ansøgerne indtil udvælgelsesprocedurens afslutning.

5.   GENERELLE OPLYSNINGER

Lige muligheder

Europa-Parlamentet sørger for at undgå enhver form for forskelsbehandling

Det ønsker ligestilling og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.

Anmodninger fra ansøgere om adgang til oplysninger, som berører dem

Ansøgerne har i forbindelse med udvælgelsesprocedurer en særlig ret til på nedenstående betingelser at få adgang til visse oplysninger, som berører dem umiddelbart og personligt. Denne ret indebærer, at Europa-Parlamentet efter anmodning kan give en ansøger følgende supplerende oplysninger:

a)

Ansøgere, der ikke er blevet indkaldt til den skriftlige prøve, kan efter anmodning få en kopi af evalueringsskemaet vedrørende deres kvalifikationer. Anmodninger skal indgives inden for en frist på en måned regnet fra datoen for afsendelsen af skrivelsen med afgørelsen.

b)

Ansøgere, der ikke har bestået den skriftlige prøve og/eller ikke er blandt de ansøgere, der er indkaldt til de mundtlige prøver, kan efter anmodning få en kopi af denne prøve og en kopi af det individuelle evalueringsskema med udvælgelseskomitéens bemærkninger. Anmodninger skal indgives inden for en frist på en måned regnet fra datoen for afsendelsen af skrivelsen med afgørelsen.

c)

Ansøgere, der er blevet indkaldt til de mundtlige prøver, og som ikke er blevet opført på listen over egnede ansøgere, vil først få oplyst, hvor mange point de har opnået i de forskellige prøver, efter at udvælgelseskomitéen har udarbejdet listen over egnede ansøgere. Ansøgerne kan efter anmodning få en kopi af deres skriftlige prøve og for hver af de skriftlige eller mundtlige prøver en kopi af de individuelle evalueringsskemaer med udvælgelseskomitéens bemærkninger. Anmodninger om sådanne kopier skal indgives inden for en frist på en måned regnet fra datoen for afsendelsen af skrivelsen med afgørelsen om ikke at optage ansøgeren på listen over egnede ansøgere.

d)

Ansøgere, der er blevet opført på listen over egnede ansøgere, vil alene få meddelelse om, at de har bestået udvælgelsesproceduren.

Anmodningerne behandles i overensstemmelse med det fortrolighedskrav, der gælder ifølge vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (bilag III, artikel 6), og reglerne om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Beskyttelse af personoplysninger

Europa-Parlamentet, som er ansvarlig for afviklingen af udvælgelsesprocedurerne, sikrer, at ansøgernes personlige oplysninger behandles i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (5), især med hensyn til fortrolighed og sikkerhed.

Rejse- og opholdsudgifter

Der ydes et bidrag til dækning af rejse- og opholdsudgifter til de ansøgere, der indkaldes til prøverne. Ansøgerne vil blive informeret om de nærmere betingelser samt beløbsstørrelser i forbindelse med indkaldelsen til prøverne.

Den adresse, ansøgeren har oplyst i ansøgningsskemaet, vil blive betragtet som ansøgerens afrejsested i forbindelse med indkaldelsen til det sted, hvor prøverne afholdes. Hvis ansøgeren meddeler en adresseændring, efter at Europa-Parlamentet har afsendt indkaldelserne til prøverne, vil denne ikke kunne accepteres, medmindre Parlamentet finder, at de af ansøgeren angivne grunde svarer til force majeure eller hændeligt uheld.


(1)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68.

(2)  Dette gælder for alle ansøgere, også tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

(3)  Forsendelse med kurertjeneste betragtes som forsendelse som rekommanderet brev, og i så fald gælder datoen på følgesedlen.

(4)  Adresse: European Parliament, Talent Selection Unit — MON 05 S030, Selection procedure PE/226/S, 60 rue Wiertz, 1047 Bruxelles, BELGIEN. E-mail: PE-226-S@ep.europa.eu

(5)  Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EUTidende L 295 af 21.11.2018, s. 39)


BILAG I

Vejledende oversigt over eksamensbeviser, som giver adgang til udvælgelsesprocedurer i ansættelsesgruppe AD (1) (skal vurderes i hvert enkelt tilfælde)

LAND

Uddannelse på universitetsniveau – fire år eller mere

Uddannelse på universitetsniveau — mindst tre år

Belgique — België — Belgien

Licence/Licentiaat/Diplôme d'études approfondies (DEA)/Diplôme d'études spécialisées (DES)/Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)/Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)/Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)/Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS)/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrïeel ingenieur/Master — 60/120 ECTS/Master complémentaire — 60 ECTS ou plus

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) — 30 ECTS

Doctorat/Doctoraal Diploma

Bachelor académique (dit »de transition«) — 180 ECTS

Academisch gerichte Bachelor — 180 ECTS

България

Диплома за висше образование Бакалавър — 240 ECTS/Магистър — 300 ECTS/Доктор

Магистър след Бакалавър — 60 ECTS/Магистър след Професионален бакалавър по … — 120 ECTS

 

Česká republika

Diplom o ukončení vysokoškolského studia/Magistr/Doktor

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Danmark

Kandidatgrad/Candidatus/Master/Magistergrad (Mag.art.)/Licenciatgrad/Ph.d.-grad

Bachelorgrad (B.A or B. Sc)/Professionsbachelorgrad/Diplomingeniør

Deutschland

Master (alle Hochschulen)/Diplom (Univ.)/Magister/Staatsexamen/Doktorgrad

Bachelor/Fachhochschulabschluss (FH)

Staatsexamen (Regelstudienzeit 3 Jahre)

Eesti

Rakenduskõrghariduse diplom Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)/Magistrikraad/Arstikraad/Hambaarstikraad/Loomaarstikraad/Filosoofiadoktor/Doktorikraad (120-160 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)/Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Céim Onórach Bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS) Honours Bachelor Degree (4 years/240 ECTS)/Céim Ollscoile University Degree/

Céim Mháistir (60-120 ECTS) Masters Degree (60-120 ECTS)/Céim Dochtúra Doctorate

Céim Onórach Bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng) Honours Bachelor Degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng)

Ελλάδα

Πτυχίο [ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου), ΤΕΙ υποχρεωτικής τετραετούς φοίτησης] 4 χρόνια (1ος κύκλος)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

 

España

Licenciado/Ingeniero/Arquitecto/Graduado/Máster Universitario/Doctor

Diplomado/Ingeniero técnico

Arquitecto técnico/Maestro

France

Maîtrise/MST (maîtrise des sciences et techniques)/MSG (maîtrise des sciences de gestion)

DEST (diplôme d'études supérieures techniques)/DRT (diplôme de recherche technologique)

DESS (diplôme d'études supérieures spécialisées)/DEA (diplôme d'études approfondies)

Master 1/Master 2 professionnel/Master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles/Diplôme d'ingénieur/Doctorat

Licence

Italia

Diploma di Laurea (DL) — da 4 a 6 anni/Laurea specialistica (LS)/Laurea magistrale (LM)/Master universitario di primo livello/Master universitario di secondo livello/Diploma di Specializzazione (DS)/Dottorato di ricerca (DR)

Diploma universitario (3 anni)/Diploma di Scuola diretta a fini speciali (3 anni)/Laurea — L180 crediti

Κύπρος

Πανεπιστημιακό Πτυχíο/Bachelor

Master/Doctorat

 

Latvija

Bakalaura diploms (160 kredītpunkti)/Profesionālā bakalaura diploms/Maģistra diploms/Profesionālā maģistra diploms/Doktora grāds

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunkti)

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas/Bakalauro diplomas/Magistro diplomas/Daktaro diplomas/Meno licenciato diplomas

Profesinio bakalauro diplomas Aukštojo mokslo diplomas

Luxembourg

Master/Diplôme d'ingénieur industriel/DESS en droit européen

Bachelor/Diplôme d'ingénieur technicien

Magyarország

Egyetemi oklevél/Alapfokozat — 240 kredit/Mesterfokozat/Doktori fokozat

Főiskolai oklevél/Alapfokozat — 180 kredit vagy annál több

Malta

Bachelor's degree/Master of Arts/Doctorate

Bachelor’s degree

Nederland

HBO Bachelor degree

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Bachelor (WO)

Österreich

Master Magister/Magistra

Magister/Magistra (FH)

Diplom-Ingenieur/in

Diplom-Ingenieur/in (FH)

Doktor/in

PhD

Bachelor

Bakkalaureus/Bakkalaurea

Bakkalaureus/Bakkalaurea (FH)

Polska

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Licencjat/Inżynier

Portugal

Licenciado/Mestre/Doutor

Bacharel/Licenciado

Hrvatska

Baccalaureus/Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik/Prvostupnica)

Stručni Specijalist

Master degree (magistar struke) 300 kredit min

magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing).

Doktor struke/Doktor umjetnosti

Baccalaureus/Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik/Prvostupnica)

România

Diplomă de Licență/Diplomă de inginer/Diplomă de urbanist/Diplomă de Master/Diplomă de Studii Aprofundate/Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)/Diplomă de doctor

Diplomă de Licență

Slovenija

Univerzitetna diploma/Magisterij/Specializacija/Doktorat

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Slovensko

diplom o ukončení vysokoškolského štúdia/bakalár (Bc.)/magister magister/inžinier/ArtD

diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (bakalár)

Suomi/

Finland

Maisterin tutkinto — Magister-examen

Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen/Lisensiaatti/Licentiat

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto —

Yrkeshögskoleexamen (min 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Sverige

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)/Licentiatexamen/Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå: Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng/Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå: Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng/Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

United Kingdom

Honours Bachelor degree/Master's degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)/Doctorate

(Honours) Bachelor degree

NB: Master's degree in Scotland


(1)  Adgang til lønklasse 7-16 i ansættelsesgruppe AD er underlagt et supplerende krav om mindst et års relevant erhvervserfaring.


BILAG II

ANMODNING OM FORNYET BEHANDLING — KLAGEADGANG — KLAGE TIL DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

Hvis en ansøger mener, at der er truffet en forkert afgørelse, kan han/hun anmode om fornyet behandling af afgørelsen, benytte sig af en af klagemulighederne eller forelægge sin sag for Den Europæiske Ombudsmand (1).

Anmodninger om fornyet behandling

Ansøgerne kan anmode udvælgelseskomitéen om genbehandling af følgende afgørelser:

afslag på deltagelse i udvælgelsesproceduren

afslag på deltagelse i den skriftlige prøve

afslag på deltagelse i de mundtlige prøver.

Afgørelsen om ikke at optage ansøgeren på reservelisten kan ikke gøres til genstand for udvælgelseskomitéens fornyede behandling.

Begrundede anmodninger om fornyet behandling skal sendes pr. e-mail til PE-226-S@ep.europa.eu senest ti kalenderdage efter den dato, hvor Enheden for Udvælgelse af Talenter har fremsendt e-mailen med meddelelse om afgørelsen. Ansøgeren vil få svar hurtigst muligt.

Klageadgang

Der kan indgives klage på grundlag af artikel 90, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (2) til Europa-Parlamentets generalsekretær:

The Secretary-General

European Parliament

Konrad Adenauer Building

L-2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Denne mulighed kan benyttes på et hvilket som helst stade af udvælgelsesproceduren.

Opmærksomheden henledes på, at udvælgelseskomitéerne har vide skønsbeføjelser, og at de træffer afgørelse i fuld uafhængighed. Udvælgelseskomitéernes afgørelser kan ikke ændres af ansættelsesmyndigheden. Disse skønsbeføjelser er kun underlagt kontrol, i tilfælde hvor der foreligger en åbenbar tilsidesættelse af de regler, der gælder for udvælgelseskomitéernes arbejde. I så fald kan udvælgelseskomitéens afgørelse indbringes direkte for Den Europæiske Unions Ret, uden at der forinden skal indgives klage i medfør af artikel 90, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Der kan anlægges sag ved:

Den Europæiske Unions Ret

L-2925 Luxembourg

LUXEMBOURG

på grundlag af artikel 270 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 91 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Denne mulighed vedrører kun udvælgelseskomitéens afgørelser.

Administrative afgørelser om nægtelse af adgang til udvælgelsesproceduren på grund af manglende overholdelse af adgangsbetingelserne i punkt B.1 i bekendtgørelsen kan først indbringes for Den Europæiske Unions Ret, efter at der er indgivet en klage (se ovenfor).

Enhver, der ønsker at anlægge sag ved Den Europæiske Unions Ret, skal lade sig repræsentere af en advokat, der har beskikkelse i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

De frister, der er fastsat i artikel 90 og 91 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union for disse to former for klager, gælder enten fra tidspunktet for meddelelsen af den oprindelige afgørelse, der er genstand for klagen, eller — udelukkende i tilfælde af anmodning om fornyet behandling — fra tidspunktet for meddelelsen af udvælgelseskomitéens oprindelige svar på denne anmodning.

Klage til Den Europæiske Ombudsmand

Som alle andre EU-borgere kan en ansøger klage til Den Europæiske Ombudsmand:

Den Europæiske Ombudsmand

1, avenue du Président Robert Schuman — BP 403

67001 STRASBOURG CEDEX

FRANKRIG

i henhold til artikel 228, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og på de betingelser, der er fastsat i Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom (3).

Der gøres opmærksom på, at en klage indgivet til Ombudsmanden ikke har opsættende virkning for den frist, der ifølge artikel 91 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union gælder for sagsanlæg ved Den Europæiske Unions Ret på grundlag af artikel 270 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.


(1)  Indgivelse af en klage i henhold til artikel 90, stk. 2, et sagsanlæg eller en klage til Ombudsmanden har ikke opsættende virkning på udvælgelseskomitéens arbejde.

(2)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68.

(3)  Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15).


 

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4