ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 156A

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang
7. maj 2019


Indhold

Side

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

2019/C 156 A/01

Meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AD/372/19 Administratorer inden for revision (AD 5/AD 7)

1


DA

 


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

7.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 156/1


MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE

EPSO/AD/372/19

ADMINISTRATORER INDEN FOR REVISION (AD 5/AD 7)

(2019/C 156 A/01)

Ansøgningsfrist: 12. juni 2019 kl. 12.00 (middag), centraleuropæisk tid.

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder en almindelig udvælgelsesprøve på grundlag af kvalifikationer og prøver med henblik på at oprette reservelister, som Den Europæiske Unions institutioner, primært Europa-Kommissionen i Bruxelles og Den Europæiske Revisionsret i Luxembourg, kan anvende ved ansættelse af nye tjenestemænd som » administratorer « (ansættelsesgruppe AD).

Denne meddelelse om udvælgelsesprøve og bilagene hertil udgør den juridisk bindende ramme for denne udvælgelsesprocedure.

Yderligere oplysninger om de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver findes i BILAG III.

Antal pladser på reservelisten:

Lønklasse AD 5: 84

Lønklasse AD 7: 37

Denne udvælgelsesprøve vedrører to lønklasser. Man kan kun søge én af dem . Valget foretages i forbindelse med onlinetilmeldingen og kan ikke ændres efter valideringen af den elektroniske ansøgning. Udvælgelseskomitéen kan dog på visse betingelser overføre en ansøgning til lønklasse AD 7 til lønklasse AD 5, jf. punkt 3 Kontrol af adgangsbetingelser .

HVILKE OPGAVER FORVENTES UDFØRT?

Formålet med denne udvælgelsesprøve er at ansætte administratorer inden for revision.

I Den Europæiske Unions institutioner har administratorer hovedsagelig til opgave at støtte beslutningstagerne.

Revisorer i EU-institutionerne foretager en række forskellige revisioner afhængigt af, hvilken institution og tjeneste de er knyttet til, og disse kan bestå af ekstern revision, intern revision og efterfølgende kontrol. De forskellige former for revision kan omfatte finansiel revision, forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision eller en kombination heraf.

Revisorernes arbejde består navnlig i at skabe sikkerhed for organisationens ledelse gennem revision af en lang række EU-politiske områder, hvor de undersøger, om love og bestemmelser overholdes, og om kravet om omkostningseffektivitet overholdes.

De vurderer risikohåndtering, organisationsledelse og interne processer. Omfanget og arten af revision kan variere meget og dækker forskellige administrative og praktiske processer.

De udfærdiger også erklæringer og yder rådgivning inden for alle EU's aktivitetsområder og kan som følge heraf skulle arbejde i forskellige EU-medlemsstater og tredjelande i løbet af deres karriere.

En revisor yder desuden konsulentbistand og optræder som rådgiver for ledelsen med henblik på at forbedre ledelses- og kontrolsystemer og ledelses- og kontrolprocesser.

Yderligere oplysninger om de opgaver, der typisk skal udføres, findes i BILAG I.

KAN JEG SØGE?

Følgende generelle og særlige betingelser skal ALLE være opfyldt ved udløbet af fristen for onlineansøgningen:

1)    Generelle betingelser

Ansøgere skal være i besiddelse af deres civile rettigheder i en af EU's medlemsstater

Ansøgere skal have opfyldt deres forpligtelser i henhold til de nationale love om værnepligt

Ansøgere skal opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende arbejde.

2)    Særlige betingelser — sprog

Ansøgerne skal have kendskab til mindst 2 officielle EU-sprog ; et sprog på minimum C1-niveau (indgående kendskab) og et andet sprog på minimum B2-niveau (tilfredsstillende kendskab).

Bemærk venligst, at de krævede minimumsniveauer ovenfor gælder for alle sprogfærdigheder (tale, skrive, læse og lytte), som skal angives i ansøgningen. For disse færdigheder henvises til den fælles europæiske referenceramme for sprog (https://europass.cedefop.europa.eu/da/resources/european-language-levels-cefr).

I denne meddelelse om udvælgelsesprøve henvises til sprog som følger:

Sprog 1: det sprog, der anvendes til multiple choice-prøver på computer

Sprog 2: det sprog, der anvendes til udvælgelse på grundlag af kvalifikationer (Talent Screener), prøverne i forbindelse med assessmentcentret og kommunikationen mellem EPSO og de ansøgere, som har indsendt en gyldig ansøgning.

Sprog 1 må ikke være det samme som sprog 2.

Sprog 2 skal være engelsk eller fransk.

Ansøgerne gøres opmærksom på, at rækken af sprog, der kan vælges som sprog 2 i forbindelse med denne udvælgelsesprøve, er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse, idet alle nyansatte umiddelbart skal kunne indgå i det daglige arbejde og være i stand til at kommunikere effektivt. Ellers ville der være stor fare for, at institutionerne ikke kunne fungere effektivt.

Selv om det kan være en fordel at have kendskab til flere sprog, anvender de fleste af Kommissionens revisionsafdelinger engelsk eller fransk af følgende årsager:

De opgaver, som revisorer udfører, indebærer hyppig kontakt med forskellige tjenestegrene i Kommissionen, bl.a. analyse af de dokumenter, som disse tjenestegrene udarbejder, og mundtlig og skriftlig kommunikation med de ansatte. Der er dokumentation for, at det skriftlige materiale, som revisorer skal lægge til grund for udførelsen af deres opgaver, primært foreligger på engelsk og fransk.

De opgaver, der udføres på området for denne udvælgelsesprøve, indebærer hyppig kontakt med offentlige myndigheder eller juridiske eller fysiske personer i mange medlemsstater, navnlig med dem, der modtager EU-støtte, eller i tredjelande. Engelsk og fransk er de sprog, der oftest benyttes til at kommunikere med disse lande og til udførelsen af revisorens opgaver. Kontakter med eksterne parter foregår ligeledes mest på engelsk eller fransk.

Kommunikation med Revisionsretten og mere generelt med ligestillede i den internationale revisionsbranche og i europæiske netværk, som er væsentlig for det institutionelle samarbejde, samt den løbende uddannelse og faglige udvikling foregår også primært på engelsk eller fransk.

I henhold til Revisionsrettens afgørelse nr. 22-2004, der vedrører oversættelse af dokumenter ved Revisionsrettens møder, gruppemøder og administrationsudvalgsmøder, er de sprog, som Revisionsretten anvender til udkast/relæsprog, engelsk og fransk. På denne måde vil administratorer, som skal udføre revisionsopgaver, altid være i stand til at udarbejde udkast til dokumenter eller breve, anvende og konsultere interne dokumenter og kommunikere med interne kolleger, reviderede parter og eksterne sagkyndige som en del af deres revisionsopgaver, uden at have behov for at benytte en tredjepart eller anvende oversættelsestjenester. Derved opfyldes behovet for effektivitet og sparsommelighed.

Valget af sprog er derfor baseret på tjenestens interesse, og en ansøger, der ikke har et tilfredsstillende kendskab til et af disse to sprog, vil ikke umiddelbart kunne udføre arbejdet.

Ud fra en betragtning om, at der skal være balance mellem tjenesternes interesser og behov og ansøgernes færdigheder, jf. udvælgelsesprøvens særlige fagområder, er det berettiget at afholde prøverne på disse to sprog, så det sikres, at alle ansøgere, uanset hvilket officielt sprog de har som deres sprog 1, er i stand til at arbejde på mindst et af disse to officielle sprog. Af hensyn til ligebehandlingen skal alle ansøgere, uanset om de har et af de to nævnte sprog som deres sprog 1, aflægge nogle prøver på deres sprog 2 (skal være et af de to nævnte sprog). EU-institutionerne har således ud fra en vurdering af ansøgernes særlige kompetencer mulighed for at afgøre, om de umiddelbart er i stand til at indgå i et miljø svarende til de rammer, hvor de vil skulle arbejde.

3)    Særlige betingelser — kvalifikationer og erhvervserfaring

—   Lønklasse AD 5:

1.

Uddannelse på universitetsniveau, som er normeret til mindst 3 år , og som er afsluttet med erhvervelsen af et eksamensbevis inden for revision, økonomi, bogføring, finans, jura, erhvervsøkonomi og/eller IT

eller

2.

Erhvervsfaglig uddannelse på samme niveau som ovennævnte uddannelse inden for revision, økonomi, bogføring, finans, jura, erhvervsøkonomi og/eller IT.

—   Lønklasse AD 7:

1.

Uddannelse på universitetsniveau, som er normeret til mindst 4 år , og som er afsluttet med erhvervelsen af et eksamensbevis, efterfulgt af mindst 6 års relevant erhvervserfaring , hvoraf mindst 3 år skal være inden for revision (intern eller ekstern revision, herunder IT-revision)

eller

2.

Erhvervsfaglig uddannelse på samme niveau som den under punkt 1 nævnte uddannelse efterfulgt af mindst 6 års relevant erhvervserfaring, hvoraf mindst 3 år skal være inden for revision (intern eller ekstern revision, herunder IT-revision)

eller

3.

Uddannelse på universitetsniveau, som er normeret til mindst 3 år , og som er afsluttet med erhvervelsen af et eksamensbevis, efterfulgt af mindst 7 års relevant erhvervserfaring , hvoraf mindst 4 år skal være inden for revision (intern eller ekstern revision, herunder IT-revision)

eller

4.

Erhvervsfaglig uddannelse på samme niveau som den under punkt 3 nævnte uddannelse efterfulgt af mindst 7 års relevant erhvervserfaring , hvoraf mindst 4 år skal være inden for revision (intern eller ekstern revision, herunder IT-revision).

Se BILAG IV for eksempler på minimumskvalifikationer

HVORDAN FINDER UDVÆLGELSEN STED?

1)    Ansøgningsprocedure

Når ansøgerne udfylder ansøgningsskemaet, vil de blive bedt om at vælge et sprog 1 og et sprog 2. De vil skulle vælge sprog 1 blandt de 24 officielle EU-sprog og sprog 2 blandt engelsk og fransk. Ansøgerne blive også blive bedt om at bekræfte, at de opfylder adgangsbetingelserne til udvælgelsesprøven, og fremlægge yderligere oplysninger, der er relevante for udvælgelsesprøven (f.eks.: eksamensbeviser, bevis for erhvervserfaring og svar på spørgsmål med tilknytning til området (Talent Screener)).

Når ansøgerne udfylder ansøgningsskemaet, kan de vælge et af de 24 officielle EU-sprog, undtagen i afsnittet vedrørende Talent Screener , som skal udfyldes på sprog 2 af følgende årsager: Talent Screener er underlagt en sammenlignende vurdering fra udvælgelseskomitéen, som anvendes som referencedokument af komitéen ved interviewet om specifikke kompetencer i forbindelse med assessmentcentret og ved ansættelse i tilfælde af, at ansøgeren bliver udvalgt. Det er derfor i tjenestens og ansøgernes interesse, at Talent Screener udfyldes på sprog 2.

Bemærk venligst at udvælgelseskomitéen (i løbet af udvælgelsesprøven) og EU-institutionernes HR-tjenester (i forbindelse med ansættelse af udvalgte ansøgere), som arbejder på et begrænset antal fællessprog, vil have adgang til hele ansøgningsskemaet. Udvalgte ansøgere, som placeres på reservelisten, vil i tilfælde af, at de har anvendt et andet sprog til at udfylde ansøgningsskemaet, blive bedt om at fremlægge en oversættelse heraf til sprog 2 (engelsk eller fransk) for den ansættende tjenestegren.

Ved at validere ansøgningen erklærer ansøgerne på tro og love, at de opfylder alle de betingelser, der er nævnt i afsnittet »Kan jeg søge?«. Når ansøgningen er valideret, kan der ikke længere ændres noget. Det er deres eget ansvar at sørge for, at ansøgningen udfyldes og valideres inden for fristen .

2)    Multiple choice-prøver på computer

Hvis antallet af ansøgere overstiger den grænse for hver lønklasse, som EPSO's direktør i sin egenskab af ansættelsesmyndighed har fastsat, vil alle ansøgere, som har valideret deres ansøgning inden fristens udløb, blive indkaldt til at aflægge en række multiple choice-prøver på computer i et af de prøvecentre, som EPSO har godkendt.

Medmindre andet er angivet, skal ansøgerne reservere et tidspunkt for multiple choice-prøverne ved at følge anvisningerne fra EPSO. Normalt har ansøgere flere datoer og steder at vælge mellem, når de skal vælge, hvor og hvornår de vil aflægge prøverne. Det tidsrum, hvor der kan reserveres tid, og hvor prøverne kan aflægges, er begrænset .

Hvis antallet af ansøgere ligger under grænsen , vil prøverne i stedet blive afholdt ved assessmentcentret (punkt 5).

Multiple choice-prøverne på computer vil finde sted som følger:

Prøver

Sprog

Spørgsmål

Varighed

Antal point, der kræves

Verbalt ræsonnement

Sprog 1

20 spørgsmål

35 minutter

10/20

Numerisk ræsonnement

Sprog 1

10 spørgsmål

20 minutter

Numerisk og abstrakt tilsammen: 10/20

Abstrakt ræsonnement

Sprog 1

10 spørgsmål

10 minutter

Disse prøver skal hver især bestås, for at man kan gå videre, men pointene tælles ikke med i forbindelse med assessmentcentrets øvrige prøver.

3)    Kontrol af adgangsbetingelser

De adgangsbetingelser, der er nævnt i afsnittet »Kan jeg søge?« ovenfor, vil blive sammenholdt med oplysningerne i ansøgernes onlineansøgning. EPSO kontrollerer, at ansøgerne opfylder de generelle adgangsbetingelser, og udvælgelseskomitéen kontrollerer, at de opfylder de særlige adgangsbetingelser i afsnittene om uddannelse, erhvervserfaring og sprogkundskaber i deres online ansøgning.

Der er 2 mulige scenarier:

Hvis der afholdes multiple choice-prøver på computer i starten af forløbet , gennemgås ansøgningerne for at kontrollere, om adgangskravene er opfyldt, idet der startes med de ansøgninger, der har opnået det højeste antal point i disse prøver og gås nedefter, indtil antallet af ansøgere når den grænse for hvert område, som EPSO's direktør i sin egenskab af ansættelsesmyndighed har fastsat inden prøverne. De resterende ansøgninger vil ikke blive behandlet.

Hvis der ikke afholdes multiple choice-prøver på computer i starten af forløbet , kontrolleres det, om adgangsbetingelserne er opfyldt for alle ansøgere, som har valideret deres ansøgning inden fristens udløb.

Ansøgere til lønklasse AD 7: Udvælgelseskomitéen kan under kontrollen af, om adgangskravene er opfyldt, overføre en ansøger til AD 5, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Hvis der er afholdt multiple choice-prøver på computer i starten af forløbet, og ansøgeren samlet har opnået et af de højeste antal point for lønklasse AD 7, og

ansøgeren ifølge oplysningerne i ansøgningsskemaet ikke opfylder adgangskravene for AD 7 , men opfylder adgangskravene for lønklasse AD 5, og

ansøgeren har erklæret sig indforstået med at blive overført til AD 5 i ansøgningen, og

forudsat at ansøgeren også samlet har opnået et af de højeste antal point for AD 5, hvis der er blevet afholdt multiple choice-prøver på computer i starten af forløbet.

I så fald vil ansøgeren blive betragtet som ansøger til lønklasse AD 5 i resten af forløbet.

Sådanne overførsler vil finde sted inden udvælgelsen på grundlag af kvalifikationer og foretages på grundlag af oplysningerne i ansøgernes onlineansøgning. Ansøgere med et antal point under den tærskel, der er fastsat for lønklasse AD 7, vil ikke blive taget i betragtning til at blive overført til lønklasse AD 5.

4)    Udvælgelse på grundlag af kvalifikationer (Talent Screener):

For at give udvælgelseskomitéen mulighed for på struktureret vis at foretage en objektiv vurdering af alle ansøgere på grundlag af sammenlignelige kvalifikationer skal alle ansøgere i samme lønklasse svare på de samme spørgsmål i »Talent Screener«-afsnittet i ansøgningsskemaet på sprog 2. Udvælgelsen på grundlag af kvalifikationer vil kun blive foretaget for de ansøgere, der opfylder adgangsbetingelserne som beskrevet ovenfor i afsnit 3 og udelukkende på grundlag af oplysningerne i Talent Screener-afsnittet. Ansøgerne bør derfor give alle relevante oplysninger i svarene under Talent Screener, også selv om de allerede har nævnt dem i andre dele af ansøgningen. Spørgsmålene er baseret på udvælgelseskriterierne i denne meddelelse.

Se BILAG II for listen over kriterier.

For at foretage udvælgelsen på grundlag af kvalifikationer vil udvælgelseskomitéen først fastsætte en vægtning for hvert udvælgelseskriterium , der afspejler dets relative betydning (1-3), og hvert af ansøgerens svar tildeles mellem 0 og 4 point. Pointene multipliceres med vægtningen for de enkelte kriterier og lægges sammen med henblik på at udvælge de ansøgere, der har den bedst egnede profil i forhold til de opgaver, der skal udføres.

Kun ansøgere med det højeste antal samlede point ved udvælgelsen på grundlag af kvalifikationer vil gå videre til næste fase.

5)    Assessmentcenter

Til denne del indkaldes der højst 3 gange så mange ansøgere, som der er plads til på reservelisten for hver lønklasse. Alle, som i henhold til deres onlineansøgning opfylder adgangsbetingelserne, og som samlet har opnået flest point i udvælgelsen efter kvalifikationer, vil blive indkaldt til et assessmentcenter af en eller to dages varighed, som sandsynligvis vil finde sted i Bruxelles , hvor ansøgerne vil skulle aflægge en række prøver på deres sprog 2 .

Hvis der ikke i starten af forløbet er afholdt multiple choice-prøver på computer som beskrevet i punkt 2, vil de blive afholdt ved assessmentcentret. Disse prøver skal hver især bestås, for at man kan gå videre, men pointene tælles ikke med i forbindelse med assessmentcentrets øvrige prøver.

Medmindre andet angives, skal ansøgerne medbringe en USB-nøgle med skannede kopier af deres bilag til assessmentcentret. EPSO downloader dokumenterne, mens ansøgerne aflægger prøverne i forbindelse med assessmentcentret, og giver USB-nøglen tilbage samme dag.

Som det fremgår af nedenstående oversigt, vil ansøgerne i forbindelse med assessmentcentret blive prøvet i otte generelle kompetencer og de områderelaterede kompetencer, ved hjælp af 4 prøver (interview om generelle kompetencer, områdespecifikt interview, gruppeøvelse og casestudy):

Kompetence

Prøver

1.

Analyse og problemløsning

Gruppeøvelse

Casestudy

2.

Kommunikation

Casestudy

Interview om generelle kompetencer

3.

Levering af kvalitet og resultater

Casestudy

Interview om generelle kompetencer

4.

Læring og udvikling

Gruppeøvelse

Interview om generelle kompetencer

5.

Prioritering og organisation

Gruppeøvelse

Casestudy

6.

Stresshåndtering

Gruppeøvelse

Interview om generelle kompetencer

7.

Samarbejde

Gruppeøvelse

Interview om generelle kompetencer

8.

Lederevner

Gruppeøvelse

Interview om generelle kompetencer

Antal point, der kræves: 3/10 for hver kompetence og 40/80 for det samlede resultat

Kompetence

Prøve

Antal point, der kræves

Områdespecifikke kompetencer

Interview om specifikke kompetencer

50/100

6)    Reserveliste

Efter at have kontrolleret ansøgernes bilag og kvalifikationer (Talent Screener) opstiller udvælgelseskomitéen en reserveliste for hver lønklasse over de ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som samlet set har opnået flest point efter assessmentcentret, indtil antallet af pladser er besat. Navnene på reservelisten opstilles alfabetisk.

Reservelisterne og ansøgeres kompetencepas med kvalitativ feedback fra udvælgelseskomitéen vil blive stillet til rådighed for EU-institutionerne med henblik på ansættelse og senere personaleudvikling. At stå på reservelisten er ikke ensbetydende med, at man har ret til eller garanti for at blive ansat.

LIGE MULIGHEDER OG SÆRLIGE HENSYN

EPSO bestræber sig på at tilbyde lige muligheder, samme behandling og lige adgang til alle ansøgere.

Ansøgere med et handicap eller et helbredsproblem, der kan være til hinder for deres deltagelse i prøverne, bedes angive dette i deres ansøgning og oplyse, hvilken form for særlige hensyn de har brug for.

Se mere om vores politik vedrørende lige muligheder og proceduren for at anmode om særlige tilpasninger på vores hjemmeside (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_da) og i de generelle regler i bilaget til denne meddelelse (under punkt 1.3 Lige muligheder og særlige hensyn).

HVORNÅR OG HVOR SØGER MAN?

For at søge skal der først oprettes en EPSO-konto. Der må kun oprettes én konto til brug for alle EPSO-ansøgninger.

Der skal søges online på EPSO's hjemmeside http://jobs.eu-careers.eu senest den:

12. juni 2019 kl. 12.00 (middag), centraleuropæisk tid.


BILAG I

ARBEJDSOPGAVER

Formålet med denne almindelige udvælgelsesprøve er at ansætte administratorer (AD 5/AD 7) inden for revision.

Arbejdet består hovedsageligt, men ikke udelukkende i:

at oparbejde en god forståelse for og kendskab til de revideredes forretningsgange

at udføre risikovurderinger som led i planlægningen

at revidere en lang række EU-politikker og forretningsgange med hensyn til resultater, regeloverholdelse og omkostningseffektivitet

at udføre indledende analyser med henblik på at bestemme mål og omfang af en revision

at gennemføre systembaserede og omfattende afprøvninger for at vurdere den reviderede enheds risikoforvaltning, forvaltning og interne kontrolprocedurer

at validere revisionsresultaterne i samarbejde med den reviderede enhed

at fremlægge revisionsresultater, risici og henstillinger i klart formulerede og præcise udkast til rapporter/endelige rapporter

at stå til rådighed med vejledning/konsulentbistand efter anmodning fra ledelsen

at foretage opfølgende revision for at kontrollere, om henstillingerne er blevet efterlevet i praksis.

Udover ovennævnte opgaver kan ansøgere i lønklasse AD 7 få til opgave:

at tilrettelægge hensigtsmæssige revisionsprocedurer for at sikre målet for en revisionsopgave

at lede revisionsopgaver ved at fordele opgaverne på revisionsholdet

at holde øje med det revisionsarbejde, der udføres af medlemmerne af revisionsholdet.

Slut på BILAG I. Klik her for at komme tilbage til hovedteksten


BILAG II

UDVÆLGELSESKRITERIER

Udvælgelseskomitéen anvender følgende kriterier ved udvælgelsen på grundlag af kvalifikationer:

Lønklasse AD 5:

1.

Anerkendt certifikat eller erhvervsfagligt bevis inden for intern og ekstern revision (inkl. IT-revision)/bogføring

2.

Mindst 1 års erhvervserfaring inden for intern eller ekstern revision

3.

Mindst 1 års erhvervserfaring inden for IT-revision

4.

Erfaring med at udvikle revisionsmetoder (ekskl. revisionsopgaver) eller afholde uddannelsesforløb i revision

5.

Mindst 1 års erhvervserfaring inden for revision af EU-støttede udgifter/programmer

6.

Erhvervserfaring inden for konsulentbistand (ekskl. revisionsopgaver)

7.

Erhvervserfaring inden for et eller flere af følgende områder: bogføring, intern kontrol, finansiel forvaltning, bankvæsen og finans, informationsteknologi og/eller projektledelse

8.

Praktisk erfaring med anvendelse af computerbaserede revisionsteknikker (CAAT).

Lønklasse AD 7:

1.

Anerkendt certifikat eller erhvervsfagligt bevis inden for intern og ekstern revision (inkl. IT-revision)/bogføring

2.

Mindst 1 års erhvervserfaring inden for intern eller ekstern revision ud over den erfaring, der kræves under punkt 3 » Særlige betingelser — kvalifikationer og erhvervserfaring « i meddelelsen om udvælgelsesprøven)

3.

Mindst 1 års erhvervserfaring inden for IT-revision

4.

Erfaring med at udvikle revisionsmetoder (ekskl. revisionsopgaver) eller afholde uddannelsesforløb i revision

5.

Mindst 1 års erhvervserfaring inden for revision af EU-støttede udgifter/programmer

6.

Erhvervserfaring inden for konsulentbistand (ekskl. revisionsopgaver)

7.

Erhvervserfaring inden for et eller flere af følgende områder: bogføring, intern kontrol, finansiel forvaltning, bankvæsen og finans, informationsteknologi og/eller projektledelse

8.

Praktisk erfaring med anvendelse af computerbaserede revisionsteknikker (CAAT)

9.

Mindst 2 års erhvervserfaring med at lede et revisionshold.

Slut på BILAG II, klik her for at komme tilbage til hovedteksten


BILAG III

GENERELLE REGLER FOR ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER

GENERELLE OPLYSNINGER

I forbindelse med udvælgelsesprocedurer tilrettelagt af EPSO gælder enhver henvisning til en person af et specifikt køn ligeledes som henvisning til en person af ethvert andet køn.

Hvis flere ansøgere har opnået det antal point, der kræves til sidstepladsen på et hvilket som helst trin i udvælgelsesprøven, vil de alle gå videre til næste trin i udvælgelsesprøven. Ansøgere, der har fået fornyet adgang til udvælgelsesprøven efter medhold i en klage, vil også blive indbudt til næste trin.

Hvis flere ansøgere har opnået det antal point, der kræves til sidstepladsen på reservelisten, opføres de alle på reservelisten. Ansøgere, der har fået fornyet adgang til udvælgelsesprøven efter medhold i en klage på dette trin i proceduren, vil også blive opført på reservelisten.

1.   HVEM KAN SØGE?

1.1.    Generelle og specifikke betingelser

De generelle og specifikke betingelser (herunder sprogkundskaber) for hvert område eller profil angives i afsnittet »Kan jeg søge?«.

Specifikke betingelser vedrørende kvalifikationer, erhvervserfaring og sprogkundskaber varierer afhængigt af den ønskede profil. Ansøgerne opfordres til i deres ansøgning at oplyse så meget som muligt om deres kvalifikationer og erhvervserfaring (hvis der stilles krav om dette) således som beskrevet i afsnittet »Kan jeg søge?« i denne meddelelse, hvis det er relevant for arbejdsopgaverne.

a)

Eksamensbeviser og/eller andre beviser for bestået eksamen: Eksamensbeviser, hvad enten de er udstedt i et EU-land eller et tredjeland, skal være godkendt af et officielt organ i en EU-medlemsstat, f.eks. en EU-medlemsstats undervisningsministerium. Udvælgelseskomitéen tager hensyn til, at uddannelsessystemerne kan være forskellige.

Med hensyn til videregående uddannelse samt teknisk uddannelse og erhvervs- og specialuddannelse skal der angives område og varighed, og om undervisningen var på fuldtid eller deltid eller havde form af aftenundervisning.

b)

Erhvervserfaring (hvis der stilles krav om dette) vil kun blive taget i betragtning, hvis den er relevant for de pågældende arbejdsopgaver og stammer fra:

et reelt arbejde

et lønnet arbejde

et arbejde under en anden persons ledelse eller levering af en tjenesteydelse, og

opfylder følgende betingelser:

frivilligt arbejde: skal være lønnet, og hvad ugentlig arbejdstid og varighed angår, skal det kunne sammenlignes med et regulært job

praktikophold: skal være lønnet

obligatorisk militærtjeneste: kan være aftjent før eller efter erhvervelsen af det krævede eksamensbevis, men må ikke være længere end den lovpligtige tjeneste i den pågældende medlemsstat

barselsorlov/fædreorlov/adoptionsorlov: hvis orloven er omfattet af en ansættelseskontrakt

ph.d.-studium: højst et treårigt forløb og på betingelse af, at vedkommende har opnået graden, men uanset om arbejdet har været lønnet, og

deltidsarbejde: beregnes på grundlag af det præsterede antal timer, dvs. at ansættelse på halv tid i seks måneder svarer til tre måneders arbejde.

1.2.    Dokumentation

På forskellige trin i udvælgelsesproceduren vil ansøgerne som bevis for statsborgerskab skulle fremlægge et officielt dokument (f.eks. pas eller identitetskort), som skal være gyldigt ved udløbet af fristen for ansøgningen (frist for ansøgningens første del, hvis ansøgningen falder i to dele).

Som belæg for de forskellige erhvervsaktiviteter skal der i form af originaler eller attesterede fotokopier fremlægges:

udtalelser fra tidligere og nuværende arbejdsgiver(e) med angivelse af det udførte arbejdes karakter og niveau samt start- og sluttidspunkt. Udtalelsen skal desuden være forsynet med virksomhedens officielle brevhoved og stempel samt den ansvarliges navn og underskrift eller

ansættelseskontrakt(en)(erne) og den første og den seneste lønseddel samt en detaljeret beskrivelse af de udførte opgaver

(for ikke-lønmodtagere, f.eks. selvstændige og liberale erhverv) fakturaer eller ordresedler med nøje angivelse af det udførte arbejde eller anden relevant officiel dokumentation

(for konferencetolke i tilfælde, hvor der kræves erhvervserfaring) dokumentation for antal tolkedage og antal sprog, der tolkes til og fra, med særligt henblik på konferencetolkning.

Normalt skal der ikke vedlægges dokumentation for sprogkundskaber, bortset fra visse lingvist- eller specialistprofiler.

Ansøgerne kan på et hvilket som helst tidspunkt under forløbet blive bedt om at fremlægge yderligere oplysninger. EPSO giver ansøgerne besked om, hvilken dokumentation de skal fremlægge og hvornår.

1.3.    Lige muligheder og særlige hensyn

Ansøgere med et handicap eller et helbredsproblem, der kan være til hinder for deres deltagelse i prøverne, bedes angive dette i deres ansøgning og oplyse, hvilken form for tilpasning de har brug for. Et handicap eller problem, der er opstået, efter at ansøgningen er valideret, skal så hurtigt som muligt meddeles til EPSO ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er anført nedenfor.

Det understreges, at der skal indsendes en attest fra de nationale myndigheder eller en lægeerklæring til EPSO, for at anmodningen kan tages i betragtning. Dokumentationen vil blive gennemgået med henblik på at træffe de rimelige tilpasninger, der måtte være nødvendige.

Hvis en ansøger oplever adgangsproblemer eller har behov for yderligere oplysninger, så kontaktes EPSO's »accessibility team« pr.:

E-Mail (EPSO-accessibility@ec.europa.eu)

fax (+ 32 22998081) eller

brev:

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   HVEM VIL FORETAGE UDVÆLGELSEN?

Der nedsættes en udvælgelseskomité, som har til opgave at sammenligne ansøgerne og udvælge de bedst egnede på grundlag af deres kompetencer, evner og kvalifikationer sammenholdt med de krav, der er fastsat i denne meddelelse om udvælgelsesprøve. Medlemmerne af udvælgelseskomitéen fastsætter også prøvernes sværhedsgrad og godkender indholdet efter forslag fra EPSO.

Af hensyn til udvælgelseskomitéens uafhængighed er det strengt forbudt for alle, der ikke er medlem af udvælgelseskomitéen, herunder ansøgerne, at forsøge at komme i kontakt med dens medlemmer. Undtaget herfra er prøver, som forudsætter en direkte interaktion mellem ansøgerne og udvælgelseskomiteen.

Hvis en ansøger ønsker at fremføre sine synspunkter eller gøre sine rettigheder gældende, skal det ske skriftligt, og henvendelsen til udvælgelseskomiteen skal sendes til EPSO, som overdrager den til udvælgelseskomitéen. Alle direkte eller indirekte henvendelser fra ansøgere, der ikke følger disse procedurer, er forbudt og kan føre til udelukkelse fra udvælgelsesprøven.

Der er en interessekonflikt, hvis der f.eks. er en familiemæssig eller en hierarkisk forbindelse mellem en ansøger og et medlem af udvælgelseskomitéen. Udvælgelseskomitéerne anmodes om at give EPSO meddelelse om sådanne tilfælde umiddelbart efter, at de har fået kendskab hertil. EPSO vurderer hver enkelt tilfælde og træffer passende foranstaltninger. Hvis ovennævnte bestemmelser ikke overholdes, kan det medføre disciplinære sanktioner for udvælgelseskomiteens medlemmer og udelukkelse fra udvælgelsesprøven for ansøgerne (jf. afsnit 4.4).

Navnene på udvælgelseskomitéens medlemmer offentliggøres på EPSO's hjemmeside (www.eu-careers.eu) inden assessmentcentret/-fasen.

3.   KOMMUNIKATION

3.1.    Kommunikation med EPSO

Så længe udvælgelsesprøven ikke er afsluttet, bør ansøgerne tjekke deres EPSO-konto mindst to gange om ugen for at følge med i forløbet. Hvis dette ikke er muligt på grund af tekniske problemer, som skyldes EPSO, påhviler det ansøgerne straks og udelukkende via EPSO's hjemmeside (https://epso.europa.eu/help_da) at meddele dette til EPSO.

EPSO forbeholder sig ret til ikke at give oplysninger, der allerede er klart angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøve, i bilagene hertil og på EPSO's hjemmeside, bl.a. under »ofte stillede spørgsmål«.

Ved al henvendelse om en ansøgning bedes ansøgeren opgive navn som angivet i EPSO-kontoen, ansøgningsnummer og udvælgelsesprocedurens referencenummer.

EPSO følger principperne i den administrative adfærdskodeks (https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_da) (offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende). Følgelig forbeholder EPSO sig ret til at afbryde enhver useriøs korrespondance (f.eks. hvis henvendelsen er en gentagelse, eller den er urimelig og/eller irrelevant).

3.2.    Adgang til oplysninger

Som følge af forpligtelsen til at begrunde enhver afgørelse indrømmes ansøgerne særlige adgangsrettigheder til visse personlige oplysninger for at give mulighed for at klage over en negativ afgørelse.

Denne begrundelsespligt skal afvejes mod hensynet til den fortrolige karakter af udvælgelseskomitéens arbejde, der sikrer komitéens uafhængighed og udvælgelsens objektivitet. Holdninger indtaget af enkeltmedlemmer i udvælgelseskomitéer vedrørende de individuelle eller sammenlignende vurderinger af ansøgere kan der af hensyn til fortroligheden ikke gives indblik i.

Disse adgangsrettigheder gælder for ansøgere til en almindelig udvælgelsesprøve, og der kan ikke med henvisning til love om offentlig aktindsigt opnås andre rettigheder end dem, der er angivet i dette afsnit.

3.2.1.   Automatisk informering

Ansøgerne vil automatisk få tilsendt følgende oplysninger via deres EPSO-konto efter hver fase af udvælgelsen i den pågældende udvælgelsesprøve:

multiple choice-prøver: resultater og en oversigt over svar og de korrekte svar inddelt efter referencenummer/bogstav. Adgang til selve spørgsmålene og svarene er udtrykkeligt udelukket

adgangsbetingelser: oplysning om, hvorvidt ansøgeren har fået adgang til prøverne, og hvis ikke, oplysning om, hvilke betingelser der ikke er opfyldt

Talent Screener: resultater og en oversigt over vægtning af spørgsmål, opnåede point pr. svar og samlet antal point

indledende prøver: resultater

mellemliggende prøver: resultater, hvis ansøgeren ikke er blandt de ansøgere, der indkaldes til den næste fase

assessmentcenter/-fase: hvis ansøgeren ikke er udelukket, kompetencepas med oplysning om det samlede antal point for hver kompetence og udvælgelseskomitéens bemærkninger med både kvantitativ og kvalitativ feedback om de resultater, der er opnået i assessmentcentret/-fasen.

Som generel regel udleverer EPSO hverken kildetekster eller prøvemateriale til ansøgerne, da dette vil blive genbrugt ved senere udvælgelsesprøver. I forbindelse med visse prøver offentliggøres kildetekster og prøvemateriale imidlertid undtagelsesvist på EPSO's hjemmeside, forudsat at:

at prøverne er afsluttet

at resultaterne foreligger og er blevet meddelt til ansøgerne, og

at kildeteksterne/prøvematerialet ikke skal bruges igen ved senere udvælgelsesprøver.

3.2.2.   Anmodning om oplysninger

Ansøgerne kan anmode om at få udleveret en ikkerettet udgave af deres besvarelse af de skriftlige prøver, hvis indholdet ikke skal bruges igen ved senere udvælgelsesprøver. Herfra er udtrykkeligt udelukket besvarelser af øvelser i e-mailindbakke og casestudies.

Den rettede udgave af ansøgernes besvarelse og især detaljerne i bedømmelsen er omfattet af reglerne om, at udvælgelseskomitéens arbejde er fortroligt, og vil ikke blive udleveret.

EPSO bestræber sig på at gøre så meget information som muligt tilgængelig for ansøgerne, jf. forpligtelsen til at begrunde afgørelser, den fortrolige karakter af udvælgelseskomitéernes arbejde og bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger. Alle anmodninger om oplysninger vil blive behandlet på grundlag af disse forpligtelser.

Eventuelle anmodninger om oplysninger skal indsendes via EPSO's hjemmeside (https://epso.europa.eu/help_da) senest 10 kalenderdage efter, at ansøgerens resultater er blevet meddelt på vedkommendes EPSO-konto.

4.   KLAGER OG SPØRGSMÅL

4.1.    Tekniske og organisatoriske spørgsmål

Hvis en ansøger på et tidspunkt under udvælgelsesproceduren støder på et alvorligt teknisk eller organisatorisk problem, bedes vedkommende udelukkende via EPSO's hjemmeside (https://epso.europa.eu/help_da) underrette EPSO, så forholdet kan blive undersøgt, og der eventuelt kan træffes afhjælpende foranstaltninger.

Ved al henvendelse skal ansøgeren opgive sit navn (som angivet i EPSO-kontoen), ansøgningsnummeret og udvælgelsesprocedurens referencenummer.

Hvis problemet opstår på et prøvecenter

gøres de tilsynshavende med det samme opmærksomme herpå, således at der kan findes en løsning på stedet. De tilsynshavende skal under alle omstændigheder opfordres til at registrere klagen skriftligt, og

EPSO kontaktes inden for 3 kalenderdage efter testen via EPSO's hjemmeside (https://epso.europa.eu/help_da) med en kort beskrivelse af problemet.

Hvis der opstår problemer uden for prøvecentrene (f.eks. i forbindelse med tilmelding), bedes ansøgeren følge vejledningen i EPSO-kontoen og på EPSO's hjemmeside eller omgående kontakte EPSO via EPSO's hjemmeside (https://epso.europa.eu/help_da).

I tilfælde af problemer med ansøgningen kontaktes EPSO omgående og i alle tilfælde inden ansøgningsfristen via EPSO's hjemmeside (https://epso.europa.eu/help_da). Spørgsmål afsendt mindre end fem arbejdsdage inden ansøgningsfristen besvares muligvis ikke inden fristen.

4.2.    Interne klageprocedurer

4.2.1.   Fejl i multiple choice-spørgsmålene, som besvares på computer

EPSO og udvælgelseskomitéerne foretager løbende en grundig kvalitetskontrol af databasen med spørgsmål, der bruges til multiple choice-prøverne på computer.

Hvis en ansøger mener, at der er en eller flere fejl i multiple choice-spørgsmålene, og at dette har påvirket vedkommendes besvarelse, har vedkommende ret til at bede udvælgelseskomitéen om at se på de(t) pågældende spørgsmål (i forbindelse med »neutraliseringsproceduren«).

Inden for rammerne af denne procedure kan udvælgelseskomitéen beslutte at annullere det fejlbehæftede spørgsmål og omfordele pointene mellem prøvens øvrige spørgsmål. Omfordelingen af point kommer kun til at gælde for de ansøgere, der har fået dette spørgsmål. Prøverne vil fortsat blive bedømt som angivet i de relevante afsnit i meddelelsen om udvælgelsesprøve.

Der gælder følgende regler for klager over fejl i multiple choice-spørgsmålene:

fremgangsmåde: Ansøgerne bedes kontakte EPSO, men kun via EPSO's hjemmeside (https://epso.europa.eu/help_da)

sprog: på det sprog, ansøgeren har valgt som sprog 2 for den pågældende udvælgelsesprøve

frist: senest 3 kalenderdage efter den dato, hvor prøverne på computer fandt sted

yderligere oplysninger: Ansøgeren bedes beskrive, hvad spørgsmålet drejede sig om (indhold), så det er muligt at identificere spørgsmålet/spørgsmålene, og så tydeligt som muligt forklare, hvori den påståede fejl består.

Der tages ikke hensyn til klager modtaget efter fristens udløb eller klager uden nogen klar angivelse af, hvilke(t) spørgsmål det drejer sig om, og hvori den påståede fejl består.

Klager, hvori der blot gøres opmærksom på f.eks. oversættelsesproblemer, uden nogen nærmere redegørelse, vil ikke blive taget i betragtning.

Den samme klageprocedure gælder for fejl i forbindelse med øvelsen i e-mailindbakke.

4.2.2.   Anmodninger om fornyet gennemgang

Ansøgerne kan anmode om revurdering af alle udvælgelseskomitéens og EPSO's afgørelser om ansøgernes resultater og/eller muligheder for at gå videre til næste trin eller udelukkelse fra udvælgelsesprøven.

Anmodninger om revurdering kan begrundes med:

materiel uregelmæssighed i udvælgelsesprocessen, og/eller

udvælgelseskomitéens eller EPSO's manglende overholdelse af personalevedtægten, meddelelsen om udvælgelsesprøve, bilagene hertil og/eller retspraksis.

Der gøres opmærksom på, at ansøgerne ikke har mulighed for at anfægte udvælgelseskomitéens vurdering af kvaliteten af deres præstationer under en prøve eller relevansen af deres kvalifikationer og erhvervserfaring. Vurderingen er en værdidom, som træffes af udvælgelseskomitéen, og at ansøgeren ikke er enig i udvælgelseskomitéens vurdering af vedkommendes prøver, erfaring og/eller kvalifikationer er ikke noget bevis for, at udvælgelseskomitéen har begået fejl. Anmodninger om fornyet behandling på denne baggrund vil ikke føre til noget positivt resultat.

Der gælder følgende regler for anmodninger om revurdering:

fremgangsmåde: Ansøgerne bedes kontakte EPSO, men kun via EPSO's hjemmeside (https://epso.europa.eu/help_da)

sprog: på det sprog, ansøgeren har valgt som sprog 2 for den pågældende udvælgelsesprøve

frist: senest 10 kalenderdage efter den dato, hvor den anfægtede afgørelse blev meddelt på ansøgerens EPSO-konto

yderligere oplysninger: Det angives klart, hvilken afgørelse det drejer sig om, og hvad begrundelsen er.

Anmodninger, der modtages efter fristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning.

Ansøgeren modtager en kvittering for modtagelsen inden for en frist på 15 arbejdsdage. Det organ, der har truffet den anfægtede afgørelse (enten udvælgelseskomitéen eller EPSO), vil behandle anmodningen og træffe afgørelse, og ansøgeren vil så hurtigt som muligt modtage et begrundet svar.

Hvis resultatet er positivt, vil ansøgeren blive genoptaget i udvælgelsesprøven på det trin, hvor vedkommende blev udelukket, uanset hvor langt udvælgelsesprøven er kommet i mellemtiden.

4.3.    Andre former for indsigelse

4.3.1.   Administrative klager

Alle, som deltager i en almindelig udvælgelsesprøve, kan indgive en administrativ klage til EPSO's direktør i dennes egenskab af ansættelsesmyndighed.

Der kan klages over en afgørelse eller mangel på afgørelse, som har direkte og umiddelbar indvirkning på ansøgerens retlige status som ansøger, men kun hvis der er sket en klar overtrædelse af bestemmelserne om udvælgelsesproceduren. EPSO's direktør har ikke mulighed for at omgøre en værdidom truffet af udvælgelseskomitéen (se afsnit 4.2.2).

Der gælder følgende regler for administrative klager:

fremgangsmåde: Ansøgerne bedes kontakte EPSO, men kun via EPSO's hjemmeside (https://epso.europa.eu/help_da)

sprog: på det sprog, ansøgeren har valgt som sprog 2 for den pågældende udvælgelsesprøve

frist: senest 3 måneder efter meddelelsen af den anfægtede afgørelse eller efter den dato, hvor der skulle have været truffet en afgørelse

yderligere oplysninger: Det angives klart, hvilken afgørelse det drejer sig om, og hvad begrundelsen er.

Anmodninger, der modtages efter fristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning.

4.3.2.   Søgsmål

Alle, som deltager i en udvælgelsesprøve har i henhold til artikel 270 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 91 i personalevedtægten ret til at indbringe et søgsmål for Retten.

Vær opmærksom på, at afgørelser, der er truffet af EPSO og ikke af udvælgelseskomitéen, ikke vil kunne indbringes for Retten, medmindre der først har været indgivet en administrativ klage i henhold til artikel 90, stk. 2, i personalevedtægten (se afsnit 4.3.1). Det er navnlig tilfældet for de afgørelser vedrørende de almindelige adgangskriterier, som er truffet af EPSO og ikke af udvælgelseskomitéen.

Der gælder følgende regler for søgsmål:

fremgangsmåde: Der henvises til Rettens hjemmeside (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Den Europæiske Ombudsmand

Alle EU-borgere og andre med fast bopæl i Den Europæiske Union kan indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand.

Inden der indgives en klage til Ombudsmanden, skal de fornødne administrative henvendelser være rettet til de berørte institutioner og organer (se afsnit 4.1-4.3).

En klage til Ombudsmanden har ikke opsættende virkning for de frister, der gælder for indgivelse af administrative klager og søgsmål.

Der gælder følgende regler for klager til Ombudsmanden:

fremgangsmåde: Der henvises til Den Europæiske Ombudsmands hjemmeside (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.    Udelukkelse fra udvælgelsesprøven

En ansøger kan på et hvilket som helst tidspunkt udelukkes fra udvælgelsesproceduren, hvis EPSO konstaterer, at ansøgeren:

har oprettet mere end én EPSO-konto

har tilmeldt sig områder eller profiler, der ikke er forenelige

ikke opfylder alle adgangsbetingelserne

har afgivet falske eller udokumenterede erklæringer

har undladt at bestille plads til eller ikke er mødt frem til en eller flere af prøverne

har snydt under prøverne

ikke i ansøgningsskemaet har angivet de sprog, der kræves i meddelelsen om udvælgelsesprøve, eller ikke har angivet kendskab på det minimumsniveau, der kræves for disse sprog

har forsøgt at kontakte et medlem af udvælgelseskomitéen på en uautoriseret måde

har undladt at underrette EPSO om en interessekonflikt i forhold til et medlem af udvælgelseskomitéen

har indgivet sin ansøgning på et andet sprog end det/dem, der er angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøve (der kan tages hensyn til brugen af et andet sprog i forbindelse med egennavne, officielle titler og stillingsbetegnelser i bilag eller mærker/titler på diplomer) og/eller

har undertegnet eller angivet et særligt tegn på skriftlige eller praktiske prøver, der skulle rettes anonymt.

Der gøres opmærksom på, at EU-institutionerne kun ansætter personer med den højest mulige integritet. Enhver form for svig eller forsøg på svig vil kunne straffes og vil kunne indebære udelukkelse fra kommende udvælgelsesprøver.

Slut på BILAG III. Klik her for at komme tilbage til hovedteksten


BILAG IV

EKSEMPLER EFTER LAND OG LØNKLASSE PÅ KVALIFIKATIONER, DER MINDST KRÆVES, OG SOM I PRINCIPPET SVARER TIL DEM, DER KRÆVES I MEDDELELSERNE OM UDVÆLGELSESPRØVER

Klik her for en letlæselig udgave af disse eksempler

LAND

AST-SC 1 — AST-SC 6

AST 1 — AST 7

AST 3 — AST 11

AD 5 — AD 16

Uddannelse på gymnasieniveau (adgangsgivende til videregående uddannelse)

Videregående uddannelse (videregående uddannelse, som ikke er på universitetsniveau, eller kort uddannelse på universitetsniveau normeret til mindst to år)

Uddannelse på universitetsniveau (normeret til mindst tre år)

Uddannelse på universitetsniveau (normeret til mindst fire år)

Belgique — België —

Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel/ Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d'études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licență

Diplomă de licență

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Slut på BILAG IV. Klik her for at komme tilbage til hovedteksten