ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 114

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang
26. marts 2019


Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2019/C 114/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9254 — MUTB/CFSGAM) ( 1 )

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2019/C 114/02

Rådets konklusioner om den reviderede EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

2

 

Europa-Kommissionen

2019/C 114/03

Euroens vekselkurs

9

 

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

2019/C 114/04

Netværkssamarbejde mellem organisationer, der beskæftiger sig med områder, som hører under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA's) kommissorium

10


 

V   Øvrige meddelelser

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2019/C 114/05

Offentliggørelse af enhedsdokument med ændringer som følge af en ansøgning om godkendelse af en ændring af mindre omfang i henhold til artikel 53, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012

11

2019/C 114/06

Offentliggørelse af enhedsdokument med ændringer som følge af en ansøgning om godkendelse af en mindre ændring i henhold til artikel 53, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012

15


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

26.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/1


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.9254 — MUTB/CFSGAM)

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 114/01)

Den 20. marts 2019 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32019M9254. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

26.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/2


Rådets konklusioner om den reviderede EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

(2019/C 114/02)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION:

1.

MINDER OM Rådets konklusioner af 25. maj 2016 om en ekstern beskatningsstrategi og om foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug af beskatningsoverenskomster, Rådets konklusioner af 8. november 2016 om de kriterier og den proces, der skal føre til udarbejdelsen af en EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, og Rådets konklusioner af 5. december 2017 om EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner;

2.

SER MED TILFREDSHED PÅ det arbejde, som Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) (»Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen«) støttet af Generalsekretariatet for Rådet og med bistand fra Europa-Kommissionens tjenestegrene har udført med overvågning af gennemførelsen af tilsagn, som jurisdiktioner har afgivet, om at gennemføre principper for god forvaltning på skatteområdet og med at gøre status over det arbejde, som relevante OECD-fora har opnået;

3.

GLÆDER SIG OVER, at de fleste af disse jurisdiktioner har deltaget åbent og konstruktivt i dialogen med Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen og løst de mangler, der er konstateret på områderne gennemsigtighed på skatteområdet, fair beskatning og gennemførelse af standarderne for bekæmpelse af udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS) ved at vedtage de nødvendige foranstaltninger inden for den aftalte frist;

4.

BEKLAGER samtidig, at en række jurisdiktioner ikke ved udgangen af 2018 har vedtaget alle de foranstaltninger, som de havde afgivet tilsagn om, mens nogle jurisdiktioner ikke har afgivet tilsagn om at gennemføre nogen eller nogle af de principper for god forvaltning på skatteområdet, for hvilke det blev fastlagt, at de ikke opfylder kravene;

5.

TILSLUTTER SIG i overensstemmelse hermed den reviderede EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, jf. bilag I;

6.

FINDER, at den begrundelse, som nogle jurisdiktioner har anført, for ikke fuldt ud at vedtage alle de foranstaltninger, de havde afgivet tilsagn om, på trods af en håndgribelig indsats, i nogle tilfælde kan ses som berettiget og ER derfor ENIGT I, at fristen for opfyldelsen af deres tilsagn bør forlænges som angivet i bilag II;

7.

MENER navnlig, at

1.

visse udviklingslande bør gives mere tid til at reformere deres skadelige skattebegunstigelsesordninger, som omfatter fremstillingsaktiviteter og tilsvarende ikke særligt mobile aktiviteter, i betragtning af den stærkere økonomiske indvirkning af disse reformer på sådanne lande;

2.

jurisdiktioner, der står over for reelle institutionelle eller forfatningsmæssige spørgsmål, der forhindrede dem i at opfylde deres tilsagn i 2018, bør også gives en rimelig fristforlængelse til at gennemføre deres reformer med forbehold af, at jurisdiktionen har sørget for fyldestgørende udkast til lovgivning;

3.

jurisdiktioner, der har dokumenteret en risiko for retstvister vedrørende afskaffelsen af visse skattebegunstigelsesordninger, bør gives en forlænget frist for bestemmelser om velerhvervede rettigheder;

4.

jurisdiktioner, der har status af »partially compliant« for så vidt angår udveksling af oplysninger efter anmodning og afventer en supplerende gennemgang fra Det Globale Forum, bør gives en forlængelse, indtil den reviderede status foreligger;

8.

UDTRYKKER sin tilfredshed med, at mange jurisdiktioner i henhold til kriterium 2.2 har vedtaget de påkrævede reformer i 2018 og derfor er fjernet fra bilag II, men ANMODER Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen om at overvåge egentlig vedtagelse af deres lov- og håndhævelsesbestemmelser årligt;

9.

ANERKENDER, at der er behov for yderligere arbejde for at definere acceptable krav om økonomisk substans for kollektive investeringsfonde under kriterium 2.2 og OPFORDRER gruppen til at fortsætte dialogen og give yderligere teknisk vejledning til de relevante jurisdiktioner frem til midt i 2019;

10.

NOTERER SIG MED BEKYMRING, at skadelige skattebegunstigelsesordninger er erstattet med foranstaltninger med tilsvarende virkning i visse jurisdiktioner, BEKLAGER, at en af disse jurisdiktioner ikke har afgivet et tilstrækkeligt tilsagn om at ændre eller afskaffe disse foranstaltninger senest ved udgangen af 2019 og UNDERSTREGER, at ingen yderligere erstatning med foranstaltninger med tilsvarende virkning eller forsinkelser vil blive accepteret ved vurderingen i starten af 2020, når de ønskede tilsagn vil skulle være gennemført;

11.

NOTERER SIG, at Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen fortsat vil søge tilsagn fra jurisdiktioner, der endnu ikke har afgivet tilsagn om at sætte ind over for de konstaterede mangler;

12.

NOTERER SIG, at Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen fortsat vil overvåge, at de tilsagn, som udviklingslande uden finanscenter har afgivet vedrørende gennemsigtighed på skatteområdet og gennemførelse af standarderne for bekæmpelse af BEPS, gennemføres effektivt senest ved udgangen af 2019, og vil overvåge, at de relevante gennemsigtighedsstandarder og minimumsstandarder for bekæmpelse af BEPS gennemføres i jurisdiktioner, der ikke kan eller ikke ønsker at være en del af Det Globale Forum eller OECD's inklusive ramme for kampen mod BEPS;

13.

SER MED TILFREDSHED på arbejdet i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen med at gennemgå nyligt konstaterede begunstigelsesordninger og overvåge de tilsagn, som disse jurisdiktioner har afgivet om at fjerne de skadelige elementer fra disse ordninger;

14.

GODKENDER statussen med hensyn til tilsagn, som samarbejdsvillige jurisdiktioner har afgivet, for at gennemføre principper for god forvaltning på skatteområdet, jf. bilag II;

15.

OPFORDRER Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen og dens formand, støttet af Generalsekretariatet for Rådet og med teknisk bistand fra Kommissionens tjenestegrene, til at fortsætte interaktionen og dialogen med de relevante jurisdiktioner, herunder for så vidt angår den generelle »to ud af tre«-tilgang ved udgangen af juni 2019;

16.

MINDER OM punkt 11 i Rådets konklusioner af 5. december 2017 om EU-listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, og BEKRÆFTER, at Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen bør henstille til Rådet, at det til enhver tid og mindst en gang årligt ajourfører EU-listen i bilag I samt status i bilag II på grundlag af eventuelle nye tilsagn eller gennemførelsen heraf. Fra og med 2020 bør sådanne ajourføringer af EU-listen dog højst foretages to gange om året, så medlemsstaterne, hvis det er relevant, har tilstrækkelig tid til at ændre deres nationale lovgivning;

17.

MINDER OM udvidelserne af det geografiske anvendelsesområde for EU-screeningen til andre jurisdiktioner, som blev aftalt i 2018, og OPFORDRER Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen til at gennemgå de økonomiske data, der bruges til at udvælge jurisdiktioner i 2020, med henblik på anvendelse fra 2021;

18.

BEKRÆFTER starten på anvendelsen af kriterium 3.2 (gennemførelse af landeopdelt rapportering — minimumsstandard for landeopdelt rapportering) og GENTAGER sin opfordring til Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen om at færdiggøre drøftelserne vedrørende det fremtidige kriterium 1.4 (gennemsigtighed vedrørende ultimativt egentligt ejerskab);

19.

HILSER det VELKOMMEN, at Europa-Kommissionen tager højde for bilag I til disse rådskonklusioner ved gennemførelsen af EU's finansierings- og investeringstransaktioner samt aftaler med hensyn til koordinerede defensive foranstaltninger på andre områder end skatteområdet over for de ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner siden Rådets konklusioner af 5. december 2017 (1);

20.

GENTAGER samtidig sin opfordring til Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen om at færdiggøre drøftelserne om yderligere koordinerede defensive foranstaltninger med forbehold af medlemsstaternes forpligtelser i henhold til EU-retten og folkeretten;

21.

OPFORDRER EU's institutioner og medlemsstater til, hvis det er relevant, at tage den reviderede EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, jf. bilag I, i betragtning i udenrigspolitik, økonomiske forbindelser og udviklingssamarbejde med relevante tredjelande, at stræbe efter en samlet tilgang i spørgsmålet om opfyldelse af kriterierne, uden at medlemsstaternes og Unionens respektive beføjelser i henhold til traktaterne herved berøres;

22.

GENTAGER, at Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen, støttet af Generalsekretariatet for Rådet og med teknisk bistand fra Europa-Kommissionens tjenestegrene, bør vedblive med at gennemføre og føre tilsyn med EU's screenings-, opførelses- og overvågningsprocesser, i samarbejde med Gruppen på Højt Plan (beskatning) (Gruppen på Højt Plan).

(1)  Forordning (EU) 2017/2402 om en generel ramme for securitisering, forordning (EU) 2017/2396 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og om Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning, afgørelse (EU) 2018/412 om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen, og forordning (EU, Euratom) 2018/1046 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget.


BILAG I

EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

1.   Amerikansk Samoa

Amerikansk Samoa anvender ikke automatisk udveksling af finansielle oplysninger, har ikke undertegnet og ratificeret, herunder gennem den jurisdiktion, de er underlagt, OECD's multilaterale konvention om gensidig administrativ bistand, som ændret, har ikke afgivet tilsagn om at anvende BEPS-minimumsstandarderne og har ikke afgivet tilsagn om at løse disse spørgsmål.

2.   Aruba

Aruba har endnu ikke ændret eller afskaffet en skadelig skattebegunstigelsesordning.

3.   Barbados

Barbados har erstattet en skadelig skattebegunstigelsesordning med en foranstaltning med tilsvarende virkning og har ikke afgivet tilsagn om at ændre eller afskaffe den ved udgangen af 2019.

4.   Belize

Belize har endnu ikke ændret eller afskaffet en skadelig skattebegunstigelsesordning.

Belizes tilsagn om at ændre eller afskaffe sin nyligt konstaterede skadelige skattebegunstigelsesordning ved udgangen af 2019 vil blive overvåget.

5.   Bermuda

Bermuda fremmer offshorekonstruktioner og -ordninger, der skal tiltrække overskud uden reel økonomisk substans, og har endnu ikke løst dette spørgsmål.

Bermudas tilsagn om at tage fat på betænkelighederne vedrørende økonomisk substans inden for kollektive investeringsfonde ved udgangen af 2019 vil blive overvåget.

6.   Dominica

Dominica anvender ikke automatisk udveksling af finansielle oplysninger, har ikke undertegnet og ratificeret OECD's multilaterale konvention om gensidig administrativ bistand, som ændret, og har endnu ikke løst disse spørgsmål.

7.   Fiji

Fiji har endnu ikke ændret eller afskaffet sine skadelige skattebegunstigelsesordninger.

Fijis tilsagn om at opfylde kriterium 1.2, 1.3 og 3.1 ved udgangen af 2019 vil fortsat blive overvåget.

8.   Guam

Guam anvender ikke automatisk udveksling af finansielle oplysninger, har ikke undertegnet og ratificeret, herunder gennem den jurisdiktion, de er underlagt, OECD's multilaterale konvention om gensidig administrativ bistand, som ændret, har ikke afgivet tilsagn om at anvende BEPS-minimumsstandarderne og har ikke afgivet tilsagn om at løse disse spørgsmål.

9.   Marshalløerne

Marshalløerne fremmer offshorekonstruktioner og -ordninger, der skal tiltrække overskud uden reel økonomisk substans, og har endnu ikke løst dette spørgsmål.

Marshalløernes tilsagn om at opfylde kriterium 1.2 vil fortsat bliver overvåget: Det afventer en supplerende gennemgang fra Det Globale Forum.

10.   Oman

Oman anvender ikke automatisk udveksling af finansielle oplysninger, har ikke undertegnet og ratificeret OECD's multilaterale konvention om gensidig administrativ bistand, som ændret, og har endnu ikke løst disse spørgsmål.

11.   Samoa

Samoa har en skadelig skattebegunstigelsesordning og har ikke afgivet tilsagn om at løse dette spørgsmål.

Endvidere har Samoa afgivet tilsagn om at opfylde kriterium 3.1 ved udgangen af 2018, men har ikke løst dette spørgsmål.

12.   Trinidad og Tobago

Trinidad og Tobago har fået tildelt status af »Non Compliant« af Det Globale Forum for Gennemsigtighed og Informationsudveksling på Skatteområdet for udveksling af oplysninger efter anmodning.

Trinidad og Tobagos tilsagn om at opfylde kriterium 1.1, 1.2, 1.3 og 2.1 ved udgangen af 2019 vil blive overvåget.

13.   De Forenede Arabiske Emirater

De Forenede Arabiske Emirater fremmer offshorekonstruktioner og -ordninger, der skal tiltrække overskud uden reel økonomisk substans, og har endnu ikke løst dette spørgsmål.

14.   De Amerikanske Jomfruøer

De Amerikanske Jomfruøer anvender ikke automatisk udveksling af finansielle oplysninger, har ikke undertegnet og ratificeret, herunder gennem den jurisdiktion, de er underlagt, OECD's multilaterale konvention om gensidig administrativ bistand, som ændret, har skadelige skattebegunstigelsesordninger, har ikke afgivet tilsagn om at anvende BEPS-minimumsstandarderne og har ikke afgivet tilsagn om at løse disse spørgsmål.

15.   Vanuatu

Vanuatu fremmer offshorekonstruktioner og -ordninger, der skal tiltrække overskud uden reel økonomisk substans, og har endnu ikke løst dette spørgsmål.


BILAG II

Status for samarbejdet med EU vedrørende de tilsagn, der er afgivet om at gennemføre principper for god forvaltning på skatteområdet

1.   Gennemsigtighed

1.1.   Tilsagn om at gennemføre den automatiske udveksling af oplysninger, enten ved at undertegne den multilaterale aftale om kompetent myndighed eller gennem bilaterale aftaler

Følgende jurisdiktioner har afgivet tilsagn om senest ved udgangen af 2019 at gennemføre den automatiske udveksling af oplysninger:

Palau og Tyrkiet.

1.2.   Medlemskab af Det Globale Forum for Gennemsigtighed og Informationsudveksling på Skatteområdet (»Det Globale Forum«) og tilfredsstillende status vedrørende udveksling af oplysninger efter anmodning

Følgende jurisdiktioner, som har afgivet tilsagn om at have en tilstrækkelig status ved udgangen af 2018, afventer en supplerende gennemgang fra Det Globale Forum:

Anguilla og Curaçao.

Følgende jurisdiktioner har afgivet tilsagn om senest ved udgangen af 2019 at blive medlem af Det Globale Forum og/eller få en tilstrækkelig status:

Jordan, Namibia, Palau, Tyrkiet og Vietnam.

1.3.   Undertegnelse og ratifikation af OECD's multilaterale konvention om gensidig administrativ bistand (konventionen) eller netværk af aftaler, der omfatter alle EU-medlemsstater

Følgende jurisdiktioner har afgivet tilsagn om senest ved udgangen af 2019 at undertegne og ratificere konventionen eller have indgået et netværk af aftaler, der omfatter alle EU-medlemsstater:

Armenien, Bosnien-Hercegovina, Botswana, Kap Verde, Eswatini, Jordan, Maldiverne, Mongoliet, Montenegro, Marokko, Namibia, Nordmakedonien, Palau, Serbien, Thailand og Vietnam.

2.   Fair beskatning

2.1.   Tilstedeværelse af skadelige skatteordninger

Følgende jurisdiktioner, som har afgivet tilsagn om at ændre eller afskaffe deres skadelige skatteordninger, der omfatter fremstillingsaktiviteter og tilsvarende ikke særligt mobile aktiviteter, senest ved udgangen af 2018, og som påviste håndgribelige fremskridt ved iværksættelsen af disse reformer i 2018, fik indtil udgangen af 2019 til at tilpasse deres lovgivning:

Costa Rica og Marokko.

Følgende jurisdiktioner, som har afgivet tilsagn om at ændre eller afskaffe deres skadelige skatteordninger senest ved udgangen af 2018, men som blev forhindret i at gøre det på grund af reelle institutionelle eller forfatningsmæssige spørgsmål på trods af håndgribelige fremskridt i 2018, fik indtil udgangen af 2019 til at tilpasse deres lovgivning:

Cookøerne, Maldiverne og Schweiz.

Følgende jurisdiktion har afgivet tilsagn om at ændre eller afskaffe de konstaterede skadelige skatteordninger senest den 9. november 2019:

Namibia.

Følgende jurisdiktioner har afgivet tilsagn om senest ved udgangen af 2019 at ændre eller afskaffe skadelige skatteordninger:

Antigua og Barbuda, Australien, Curaçao, Mauritius, Marokko, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia og Seychellerne.

Følgende jurisdiktioner har afgivet tilsagn om senest ved udgangen af 2020 at ændre eller afskaffe skadelige skatteordninger:

Jordan.

2.2.   Tilstedeværelse af skatteordninger, der fremmer offshorekonstruktioner, som tiltrækker overskud uden en reel økonomisk aktivitet

Følgende jurisdiktioner, som har afgivet tilsagn om at tage fat på betænkelighederne vedrørende økonomisk substans inden for kollektive investeringsfonde, har deltaget i en positiv dialog med gruppen og er forblevet samarbejdsvillige, men kræver yderligere teknisk vejledning, fik indtil udgangen af 2019 (1) til at tilpasse deres lovgivning:

Bahamas, De Britiske Jomfruøer og Caymanøerne.

3.   Tiltag til bekæmpelse af BEPS

3.1.   Medlemskab af den inklusive ramme vedrørende BEPS eller tilsagn om gennemførelse af OECD's minimumsstandarder for bekæmpelse af BEPS

Følgende jurisdiktioner har afgivet tilsagn om senest ved udgangen af 2019 at blive medlem af den inklusive ramme vedrørende BEPS eller gennemføre OECD's minimumsstandarder for bekæmpelse af BEPS:

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Eswatini, Jordan, Montenegro, Marokko og Namibia.

Følgende jurisdiktioner har afgivet tilsagn om at blive medlem af den inklusive ramme vedrørende BEPS at gennemføre OECD's minimumsstandarder for bekæmpelse af BEPS, hvis og når sådanne tilsagn bliver relevante:

Nauru, Niue og Palau.


(1)  Denne frist kan tages op til fornyet overvejelse afhængig af den tekniske vejledning, som gruppen skal blive enig om, og den igangværende dialog med de berørte jurisdiktioner.


Europa-Kommissionen

26.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/9


Euroens vekselkurs (1)

25. marts 2019

(2019/C 114/03)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1325

JPY

japanske yen

124,65

DKK

danske kroner

7,4646

GBP

pund sterling

0,85638

SEK

svenske kroner

10,4450

CHF

schweiziske franc

1,1237

ISK

islandske kroner

136,30

NOK

norske kroner

9,6590

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,759

HUF

ungarske forint

316,84

PLN

polske zloty

4,2953

RON

rumænske leu

4,7553

TRY

tyrkiske lira

6,3425

AUD

australske dollar

1,5931

CAD

canadiske dollar

1,5204

HKD

hongkongske dollar

8,8888

NZD

newzealandske dollar

1,6413

SGD

singaporeanske dollar

1,5286

KRW

sydkoreanske won

1 283,07

ZAR

sydafrikanske rand

16,2997

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,6015

HRK

kroatiske kuna

7,4170

IDR

indonesiske rupiah

16 058,85

MYR

malaysiske ringgit

4,6081

PHP

filippinske pesos

59,411

RUB

russiske rubler

72,7646

THB

thailandske bath

35,804

BRL

brasilianske real

4,4032

MXN

mexicanske pesos

21,6039

INR

indiske rupee

78,0460


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

26.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/10


Netværkssamarbejde mellem organisationer, der beskæftiger sig med områder, som hører under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA's) kommissorium

(2019/C 114/04)

I henhold til artikel 36, stk. 2, i forordning (EF) nr. 178/2002 (1) udfærdiger Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets bestyrelse »efter et forslag fra den administrerende direktør en offentligt tilgængelig fortegnelse over de af medlemsstaterne udpegede kompetente organisationer, som enten enkeltvis eller i netværk kan bistå autoriteten med varetagelsen af dens kommissorium.«

Fortegnelsen blev første gang udfærdiget af EFSA's bestyrelse den 19. december 2006 og er siden da blevet:

i)

opdateret regelmæssigt efter forslag fra EFSA's administrerende direktør, idet der er taget hensyn til ændringer eller nye forslag til udpegelse fra medlemsstaterne (i henhold til artikel 2, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004 (2))

ii)

offentliggjort på EFSA's websted, hvor den seneste opdaterede fortegnelse over kompetente organisationer offentliggøres, og

iii)

stillet til rådighed for organisationerne via søgeværktøjet i henhold til artikel 36 med kontaktoplysninger og oplysninger om organisationernes specifikke kompetenceområder.

Disse oplysninger er tilgængelige på EFSA's websted under følgende links:

i)

den seneste ændring af fortegnelsen over kompetente organisationer udfærdiget af EFSA's bestyrelse den [20.3.2019] — [http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/mb190320]

ii)

den opdaterede fortegnelse over kompetente organisationer — http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf og

iii)

søgeværktøj i henhold til artikel 36 — http://www.efsa.europa.eu/art36/search

EFSA vil holde denne meddelelse opdateret, navnlig hvad angår de anførte webstedslink.

Flere oplysninger fås ved henvendelse til Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004 af 23. december 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 for så vidt angår netværkssamarbejde mellem organisationer, der beskæftiger sig med områder, som hører under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets kommissorium (EUT L 379 af 24.12.2004, s. 64).


V Øvrige meddelelser

ANDET

Europa-Kommissionen

26.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/11


Offentliggørelse af enhedsdokument med ændringer som følge af en ansøgning om godkendelse af en ændring af mindre omfang i henhold til artikel 53, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012

(2019/C 114/05)

Europa-Kommissionen har godkendt denne mindre ændring i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, tredje afsnit, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 664/2014 (1).

Ansøgningen om godkendelse af denne mindre ændring offentliggøres i Kommissionens DOOR-database.

ENHEDSDOKUMENT

»PROVOLONE VALPADANA«

EU-nr.: PDO-IT-0021-AM02 — 20.4.2018

BOB ( X ) BGB ( )

1.   Betegnelse(r)

»Provolone Valpadana«

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Italien

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren

3.1.   Produkttype

Kategori 1.3 — Oste

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1

Halvfast pasta filata-ost fremstillet af rå komælk, der er indsamlet i oprindelsesområdet inden for under 60 timer efter malkningen, med et naturligt syreindhold fra fermenteringen, som kan underkastes følgende varmebehandlinger:

for »dolce«-typen og »piccante«-typen, for størrelser op til 6 kg — varmebehandling i form af fuldstændig pasteurisering

for »piccante«-typen: varmebehandling i form af termisering

Lagringstiden kan variere:

 

op til 6 kg: mindst 10 dages lagring

 

over 6 kg: mindst 30 dages lagring

 

over 15 kg og kun for »piccante«-typen: mindst 90 dages lagring

 

over 30 kg med påskriften P.V.S. (lagret »Provolone Valpadana«), »piccante«-typen: 8 måneders lagring.

Osten kan røges.

Vægten kan variere efter ostens form.

Osten kan fremtræde med forskellige former. Den kan være pølseformet, melonformet, konisk, pæreformet, undertiden med et lille rundt hoved (»fiaschetta«) overfladen kan have mindre hulninger, der er fremkommet ved bærende snore.

Skorpen er glat, tynd, lysegul, gylden og undertiden gulbrun. Det er tilladt, at oste af »dolce«-typen bestemt til efterfølgende udskæring ikke har nogen skorpe.

Ostemassen er generelt kompakt, undertiden med mindre huller ved oste med en kort lagringstid kan der forekomme en let og typisk lagdeling, og ved oste med længere lagringstid er dette mere udtalt; farven er som regel strågul.

Smagen er mild indtil tre måneders lagring, og kraftigere, når osten bliver til »piccante«-typen som følge af længere lagringstid, eller når der anvendes gede- eller fåreosteløbe, enten enkeltvis eller sammen.

Det maksimale vandindhold må ikke overstige:

 

46 % for alle »dolce«-typer og for »piccante«-typen op til 6 kg

 

43 % for »piccante«-typen på over 6 kg.

Indholdet af fedt i tørstoffet må ikke være under 44 % og ikke over 54 %.

3.3.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse) og råvarer (kun for forarbejdede produkter)

Malkekøernes grundernæring består af grønfoder (friske eller tørrede/ensilerede), fodermidler eller kraftfoder og 50 % heraf skal stamme fra oprindelsesområdet og anvendes til lakterende køer og goldkøer samt til kvier, der er over syv måneder. Mindst 75 % af tørstoffet i de foderplanter, der indgår i den daglige foderration, skal stamme fra fodermidler, der er dyrket på det område, hvor mælken produceres. De tilladte fodermidler er: grøntfoder fra vedvarende eller midlertidige græsarealer, foderplanter, hø fremstillet af foderplanter, der er tørret på marken, halm fra kornafgrøder, ensilage, hakket grøntfoder og hø fremstillet på tørringsanlæg. De tilladte foderblandinger er: korn og deraf afledte produkter, majskager, oliefrø og varer deraf, rod- og knoldafgrøder, tørrede foderplanter, afledte produkter fra sukkerindustrien som melasse og/eller derivater kun som tekniske hjælpestoffer og smagsforstærkere op til højst 2,5 % af tørstoffet i den daglige foderration. Andre tilladte fodermidler: oliefrø og tørret johannesbrød og deraf afledte produkter, fedtstoffer, de ved lov tilladte mineralsalte og tilsætningsstoffer såsom vitaminer, sporstoffer, aminosyrer, aromastoffer, antioxidanter, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning, undtagen hvad angår antioxidanter og aromastoffer, hvor kun er naturlige og naturlignende aromastoffer er tilladt. Det er tilladt at anvende inaktiveret gær.

Råvarer: mælk, osteløbe, salt.

3.4.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område

Alle trin i produktionsprocessen skal finde sted i det afgrænsede geografiske område.

3.5.   Særlige regler for udskæring, rivning eller emballering osv. af det produkt, som betegnelsen henviser til

3.6.   Særlige regler for mærkning af det produkt, som betegnelsen henviser til

Alle hele oste skal være forsynet med logoet for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Provolone Valpadana«, som anbringes på et materiale, der ikke kan forfalskes (metal eller plast).

Anbringelsen af mærkningen skal finde sted, når ostene indføres i lagringslokalerne. Ved mindre oste (op til 6 kg) kan mærkningen finde sted, når ostene forlader lagringslokalet, såfremt de på tidspunktet for deres anbringelse på lageret tydeligt identificeres ved hjælp af system, som virksomheden har indført.

Hvis »Provolone Valpadana« markedsføres som hele oste, kan osten forsynes med individuel mærkning i form af papirbånd, etiketter, poser eller lignende. Enhver sådan individuel mærkning skal være forsynet med logoet for den beskyttede oprindelsesbetegnelse og betegnelsen »Provolone Valpadana« i sin helhed anført med en skriftstørrelse, som er mindst eller lig med en sjettedel af den overflade, som varemærket dækker; undtaget herfra er oste på under 6 kg.

Ved mærkning med stempelmærke skal betegnelsen »Provolone Valpadana« angives med ovennævnte begrænsninger, men uden krav om, at produktets logo skal angives.

Når osten har været lagret i otte måneder, kan indehaveren af »Provolone Valpadana« af »piccante«-typen, forlange anbringelse af brændemærket »P.V.S.«, som er en forkortelse for »Provolone Valpadana Stagionato« (lagret »Provolone Valpadana«). For at bære nævnte mærkning skal osten på anmodning af ostens indehaver og for dennes regning underkastes en teknisk kontrol, som udføres af særligt uddannet personale. Den selektive undersøgelse vedrører ostens ydre udseende (den må ikke have sprækker og skal give en homogen lydrespons, når der bankes på den), ostemassens struktur (med lagdelinger, uden huldannelse og ikke elastisk), farven (hvid tangerende mod strågul), smagen (prikkende fornemmelse på grund af skarpheden, ikke salt) og aromaen (kraftig i kombination med lugten).

Logoet, herunder betegnelsen, skal anbringes på de pakninger, der er bestemt til den endelige forbruger, og i størrelser, der står i forhold til den anvendte emballage og skal mindst fylde 10 % af den overflade, der er til rådighed. Betegnelsen »Provolone Valpadana« skal angives med de samme skrifttegn. Angivelsen »Denominazione di Origine Protetta« kan erstattes af EU-logoet.

Image 1

Logoet kan ligeledes anvendes i en ensfarvet udgave.

4.   Kort beskrivelse af afgrænsningen af det geografiske område

Hele det område, der administrativt hører under provinserne Cremone, Brescia, Vérone, Vicence, Rovigo, Padoue, Plaisance, og de tilstødende kommuner i provinserne Bergame, Mantoue, Lodi, og den selvstyrende provins Trento, udgør et samlet geografisk område.

5.   Tilknytning til det geografiske område

Det geografiske produktionsområde omfatter en del af Po-sletten og er kendetegnet ved en omfattende foder- og mælkeproduktion og klimatiske forhold, der gør området særlig velegnet til hold af malkekvæg. Det er takket være disse miljøforhold, at der er i produktionsområdet er skabt forudsætningerne for fremstilling af »Provolone Valpadana«.

»Provolone Valpadana« er en pasta filata-ost. Denne ostetype har sin oprindelse i Syditalien, men har også vundet frem i Norditalien takket være den veludviklede ostefremstillingstradition på Po-sletten, hvor man besad de tekniske kundskaber, som krævedes, og de råvarer, der var nødvendige for fremstillingen. Af særlig betydning for fremstillingen af »Provolone Valpadana« er anvendelsen af naturlig valle, som er den valle, der er tilbage ved den foregående fremstilling, den viden, som regionens osteproducenter besidder, om anvendelsen af forskellige typer løbe (fåre-, gede- og kalveløbe), og den behændighed og ekspertise, der udvises ved udtrækningen og bearbejdningen af ostemassen.

Efter en lagringstid på tre måneder er »Provolone Valpadana« kendetegnet ved en mild smag, der, efterhånden som modningen skrider frem og afhængig af den anvendte osteløbe, bliver skarpere. »Provolone Valpadana« kan have forskellige former. Den kan være pølseformet, melonformet, konisk, pæreformet, og forskellige størrelser kan have en vægt på over 30 kg. Ostemassen er kompakt, men ikke tør, hvorved den adskiller sig fra andre pasta filata-oste fra Syditalien, som på grund af deres mindre størrelse kan lagres og blive kraftige i smagen udelukkende ved tørring og blive til riveoste.

»Provolone Valpadana« er blevet fremstillet i det afgrænsede geografiske område siden anden halvdel af det 19. århundrede, og selvom pasta filata-ostetypen stammer fra Syditalien, har den i løbet af det 20. århundrede slået sit navn fast som et norditaliensk produkt, som det fremgår af værker af Besana (1916) og Fascetti (1923).

Fremstillingen af »Provolone Valpadana« blev begunstiget af de tekniske kundskaber om ostefremstilling, som producenterne på Po-sletten udviklede og forfinede, og den bredte sig i tidens løb takket være det geografiske områdes karakteristika, der er særlig velegnet til opdræt af køer, som producerer store mængder mælk til ostefremstillingen. Kendetegnende for den produktionsmetode, der anvendes til fremstilling af »Provolone Valpadana«, er anvendelsen af valle fra den foregående forarbejdning som naturlig valle til den efterfølgende fremstilling. Denne fremgangsmåde er et vigtigt karakteristisk element i produktionen af »Provolone Valpadana«, eftersom den sjældent anvendes ved fremstillingen af oste. Fremstillingsteknikkerne er blevet forfinet, hvilket har ført til visse markedsrelaterede forandringer i form af et mere varieret udbud af former og størrelser af »Provolone Valpadana« samtidig med at ostens grundlæggende egenskaber er forblevet uændrede. De forskellige former og størrelser af »Provolone Valpadana« er resultatet af den dygtighed, som osteproducenterne i det geografiske område udviser ved udtrækningen af ostemassen i tråde, således at den bliver så formelig, at der kan skabes mange forskellige former og størrelser, ja selv meget store oste. Disse produktegenskaber er resultatet af det geografiske produktionsområde, hvor de er fremstillet og opbevaret. De to forskellige ostetyper, »dolce« og »piccante, der findes, er et resultat af, at osteproducenterne anvender forskellige slags osteløbe. Med den metode er det selv ved anvendelse af en lignende proces muligt at opnå den milde eller stærkere smag, som er typisk for »Provolone Valpadana«. Den milde ost har en begrænset vægt og kortere lagringstid, mens den stærke ost er større og har en længere lagringstid, uden at den kompakte ostemasse på noget tidspunkt bliver tør og hård som en riveost, hvilket er tilfældet med de fleste typiske syditalienske pasta filata-oste.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen

(Artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i nærværende forordning)

Den konsoliderede udgave af varespecifikationen kan ses på webstedet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

eller

ved at gå direkte til webstedet for det italienske ministerium for landbrug, fødevarer og skovbrug (www.politicheagricole.it) og klikke på »Qualità« (Kvalitet) (i øverste højre hjørne) og herefter på »Prodotti DOP, IGP e STG« og dernæst »Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE« (Varespecifikationer, der er forelagt Den Europæiske Union til behandling).


(1)  EUT L 179 af 19.6.2014, s. 17.


26.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/15


Offentliggørelse af enhedsdokument med ændringer som følge af en ansøgning om godkendelse af en mindre ændring i henhold til artikel 53, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012

(2019/C 114/06)

Europa-Kommissionen har godkendt denne mindre ændring i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, tredje afsnit, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 664/2014 (1).

Ansøgningen om godkendelse af denne mindre ændring offentliggøres i Kommissionens DOOR-database.

ENHEDSDOKUMENT

»ECHALOTE D'ANJOU«

EU-nr.: PGI-FR-01253-AM01 — 11.9.2018

BOB ( ) BGB ( X )

1.   Betegnelse

»Echalote d'Anjou«

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Frankrig

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren

3.1.   Produkttype

Klasse 1.6. Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1

Skalotteløget »Echalote d’Anjou« er en enkimbladet plante tilhørende liljefamilien, løgslægten og arten Allium cepa var. aggregatum.

Der er tale om et »traditionelt« rødligt og aflangt skalotteløg af sortstypen Jersey (opnået ved vegetativ formering), som sælges frisk.

»Echalote d'Anjou« dyrkes af sorter, som er registreret på listen over sorter, der er anerkendt af sammenslutningen. Det er sammenslutningen, som ajourfører denne liste. Medtagelsen af en ny sort sker efter en procedure, der gør det muligt at kontrollere både de tekniske kriterier (navnlig udbytte, delingsprocent, lagringsegnethed, dyrkningsmetode, tilpasningsevne til miljøet, resistens over for patogener, næringsbehov, affaldsprocent og egnethed til mekanisering, indsamling og behandling på transportbånd), men også de vigtigste karakteristika for »Echalote d'Anjou« (størrelse, form, udseende, længde, hindernes farve og tørstofindhold).

Efter hver ændring fremsendes listen over tilladte sorter til producenterne samt til tilsynsorganet og de kompetente tilsynsmyndigheder.

Fysiske egenskaber

a)

Løgene skal være: faste og sammenhængende, fri for hule eller hårde stængler og praktisk taget fri for trævlerødder. Følgende små fejl kan dog tillades, hvis de ikke forringer helhedsindtrykket, kvaliteten, holdbarheden eller præsentationen: en mindre fejl ved formen og overfladiske revner i de yderste hinder, forudsat at kødet er beskyttet.

b)

Form: »Echalote d'Anjou« er et let aflangt og smalt løg med en regelmæssig form, en størrelse på mellem 20 mm og 55 mm og et forhold mellem højde og gennemsnitsdiameter (*) på over 1,2.

(*) Gennemsnitsdiameter = (diameter på det tykkeste sted + diameter på det tyndeste sted)/2.

c)

Løgenes yderste skal er fin og skinnende og har en rød-lysegul til bleggul farve, som bliver mere og mere kobberagtig alt efter deres modnings- og tørringsgrad og opbevaringens varighed før forsendelse.

Kemiske egenskaber

Et højt tørstofindhold på 16 % eller derover.

Organoleptiske egenskaber

»Echalote d'Anjou« har følgende organoleptiske egenskaber: Det er fast at røre ved, og kødet er rødligt med en blød konsistens. Det udvikler en original aromatisk intensitet med en karakteristisk skarphed både duftmæssigt og smagsmæssigt.

Præsentation af produktet

»Echalote d'Anjou« præsenteres på to måder:

tidlige eller halvtørre skalotteløg, som sælges først på sæsonen

skalotteløg til oplagring eller tørre skalotteløg, som sælges resten af året, og som er kendetegnet ved toppens meget tørre udseende.

3.3.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse) og råvarer (kun for forarbejdede produkter)

3.4.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område

Plantning af løg, optagning og tørring på marken foretages i det geografiske område.

3.5.   Særlige regler for udskæring, rivning eller emballering osv. af det produkt, som betegnelsen henviser til

Foreløbig oplagring, forberedelse, sortering, endelig størrelsessortering og godkendelse af »Echalote d'Anjou« finder sted i det geografiske område.

Disse operationer gør det muligt at kontrollere de fysiske, kemiske og præsentationsmæssige egenskaber og dermed at bevare løgets særlige karakteristika.

Med udgangspunkt i deres knowhow følger producenterne en fastlagt procedure, hvor der skiftes mellem manuelt forberedelses- og sorteringsarbejde og dernæst en endelig størrelsessortering inden den endelige godkendelse. Dette giver i hele årets løb mulighed for en optimal forberedelse af skalotteløgene med henblik på en bedre forvaltning af produkternes tørring, alt efter hvilke partier der skal markedsføres eller eksporteres. Denne knowhow er en ekstra sikkerhed for kvaliteten og bevarelsen af kendetegnene for »Echalote d'Anjou«, som reelt garanteres, hvis disse operationer udføres i det geografiske produktionsområde.

»Echalote d'Anjou« markedsføres hele året i individuel emballering, hvori produktet er helt eller delvist synligt, eller i beskyttede pakninger beregnet til styksalg til forbrugeren. Disse pakninger vejer maksimalt 20 kg.

3.6.   Særlige regler for mærkning af det produkt, som betegnelsen henviser til

Hver emballage eller salgsenhed til forbrugeren identificeres med følgende oplysninger:

produktets registrerede betegnelse og Den Europæiske Unions BGB-symbol inden for samme synsfelt

salgsklasse

certificeringsorgan.

4.   Kort angivelse af det geografiske områdes afgrænsning

Det geografiske område består af følgende kommuner i departementet Maine-et-Loire (49):

Allonnes, Artannes-sur-Thouet, Beaufort-en-Anjou, Blaison-Saint-Sulpice, Blou, Bois d'Anjou (Les), Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac-Loire-Aubance (tidligere områder i de delegerede kommuner Alleuds (Les), Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire og Saulgé-l'Hôpital), Chacé, Cornillé-les-Caves, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (tidligere område i den delegerede kommune Meigné), Epieds, Fontevraud-l'Abbaye, Gennes-Val-de-Loire, Jarzé-Villages (tidligere områder i de delegerede kommuner Chaumont d'Anjou, Jarzé og Lué-en-Baugeois), Loire-Authion, Longué-Jumelles, Louresse-Rochemenier, Mazé-Milon, Ménitré (La), Montsoreau, Neuillé, Parnay, Rosiers-sur-Loire (Les), Rou-Marson, Saint-Clément-des-Levées, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Martin-de-la-Place, Saint-Philbert-du-Peuple, Sarrigné, Saumur, Sermaise, Souzay-Champigny, Tuffalun, Turquant, Ulmes (Les), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vernantes, Verrie, Villebernier og Vivy.

5.   Tilknytning til det geografiske område

Den beskyttede geografiske betegnelse »Echalote d'Anjou« er baseret på naturlige og menneskelige faktorer, som giver produktet dets regelmæssige og aflange form, skarpe organoleptiske profil og opbevaringsegnethed. Disse kendetegn har bidraget til at gøre »Echalote d'Anjou« kendt også ud over de franske grænser.

Det geografiske område for »Echalote d'Anjou« er beliggende ved Parisområdets udkant, og Loiredalen går igennem området fra øst til vest. Det er domineret af flodaflejringer og sedimentære ler- og kalkformationer. Jorden er relativt let og finkornet, og der er en stor vandreserve i undergrunden.

Klimaet i Anjou er et kystklima og beskrives ofte med udtrykket »douceur angevine« (Anjous milde klima). Det kendetegnes ved moderate temperaturer, svage temperatursvingninger i løbet af året (ca. 15 °C), regelmæssig og moderat nedbør (ca. 650 mm) og svag vind. I 1842 blev dyrkningen af skalotteløg i departementet nævnt af udvalget i »Statistique horticole du Maine-et-Loire« (havebrugsstatistik for Maine-et-Loire).

I 1962 organiserer producenterne i Mazéregionen sig, og de udvikler gradvist produktionen af skalotteløg af typen Jersey

Fra perioden 1975-1980 sættes der kraftigt skub i dyrkningen af aflange skalotteløg. Der opstår således en specifik type skalotteløgsdyrkende bedrifter i Anjou, som er kendetegnet ved, at de har et jordareal af en moderat størrelse, der muliggør dyrkningen af 3-4 ha skalotteløg i gennemsnit, suppleret med andre specialiserede afgrøder.

De teknikker, der anvendes i dag, bygger på traditionelle praksisser og dyrkningsteknikker, som er meget arbejdskraftkrævende, bl.a. udvælgelse af de anvendte sorter og planteformering (systematisk varmtvandsbehandling), afgrøderotation, jorddækning, manuel plantning og manuel optagning, tørringsforløb på marken eller ved oplagring, forberedelse af skalotteløgspartierne (aftagning af top og rødder), sortering (visuel kontrol) og størrelsessortering inden godkendelse, hvilket gør det muligt at markedsføre et kvalitetsprodukt i næsten et år indtil den næste høst.

»Echalote d'Anjou« er navnlig kendetegnet ved:

formen, som er mere aflang og smallere end det halvlange løg, og som giver et mere tiltrækkende udseende for kunderne og forbrugerne med sine mere rødgule og lyse nuancer, der kan være bleggule, når løget er helt

den kemiske profil: et stort tørstofindhold på mindst 16 %

den organoleptiske profil: Løget er fast at røre ved med rødligt kød, der har en blød konsistens, og det udvikler en original aromatisk intensitet med en karakteristisk skarphed både duftmæssigt og smagsmæssigt, som adskiller det fra de skalotteløg, der dyrkes i andre regioner, og som gør det mere attraktivt at bruge til madlavning

egnethed til opbevaring: Eftersom det høstes, når det er helt modent, kan det oplagres i flere måneder på de korrekte betingelser, og løgene forbliver meget faste, alt imens vægttabet minimeres

regelmæssighed: Da det stammer fra vegetativ formering, er alle de høstede løg helt identiske set ud fra et genetisk synspunkt, hvilket ikke er tilfældet med materiale, der er dyrket ved kønnet formering (skalotteløg fra såede planter).

Løgets morfologi, konsistens og farve adskiller det fra samme produkt dyrket i andre regioner. »Echalote d'Anjou« er desuden kendt langt ud over produktionsregionens og endda Frankrigs grænser.

Definitionen af det geografiske område er baseret på en synergi mellem naturlige faktorer og menneskelige faktorer, som er afgørende for »Echalote d'Anjous« egenart (den aflange form, det høje tørstofindhold, den organoleptiske profil, opbevaringsegnetheden og regelmæssigheden), og som medfører, at det adskiller sig fra andre skalotteløgsproduktioner.

Jorden er finkornet og regelmæssig, hvilket gør, at skalotteløgene let kan slå dybe rødder, og på sigt giver mulighed for en harmonisk udvikling af løgene, så de får deres karakteristiske regelmæssighed og form.

Den store tilgængelighed af vand i det geografiske område bidrager til en regelmæssig vandtilførsel til planten, og den let forøgede nedbør i maj måned er perfekt i forhold til vandbehovet hos »Echalote d'Anjou« i løgdannelsesfasen.

Anjous milde klima opfylder temperaturbehovet hos »Echalote d'Anjou« og gør det muligt at undgå problemer med svidning, som kan påvirke løgets organoleptiske kvalitet.

»Echalote d'Anjous« egenart har ligeledes rod i producenternes knowhow, som stammer fra gamle lokale praksisser, der går tilbage til det 19. århundrede, og som gradvis er blevet organiseret og udviklet siden 1960'erne.

Inden for de specialiserede bedrifter har udvælgelsen af sorter og planter altid været genstand for stor opmærksomhed og teknisk opfølgning. Varmtvandsbehandling inden plantning gør det muligt at beskytte løgene mod eventuelle angreb fra parasitter i jorden.

Efter en omhyggelig bearbejdning af jorden foregår plantningen manuelt, hvilket navnlig gør det muligt at tilpasse plantningsdybden for at opnå en så harmonisk udvikling som muligt af »Echalote d'Anjou«. Ved den manuelle optagning er det nødvendigt, at producenterne har den rette knowhow, således at de er i stand til at vurdere, hvornår løgene har nået det korrekte modenhedsstadium.

Endelig gør den naturlige tørring i marken det muligt at opnå et højt tørstofindhold og koncentrere aromaerne i »Echalote d'Anjou«, hvilket giver det den karakteristiske skarpe smag.

»Echalote d'Anjou« er kendt i hele Frankrig og er efterhånden også kendt ud over de franske grænser. Næsten 40 % af den aktuelle produktion af »Echalote d'Anjou« markedsføres således i visse nordeuropæiske lande og sælges til eksport til USA, Canada og Sydøstasien.

»Echalote d'Anjou« er rettet mod detailhandelen og har en stor specialiseret kundekreds, som længe har sat stor pris på dette produkt, navnlig på grund af dets regelmæssigheds- og holdbarhedskvaliteter. Folkelige begivenheder såsom skalotteløgsfesten »Grande fête de l'Echalote«, der afholdes i Chemellier og tilrettelægges af »Confrérie des amis de l'Echalote d'Anjou«, bidrager ligeledes til at fastholde og udvikle den brede offentligheds kendskab til dette produkt.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen

(Artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i nærværende forordning)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e6b6e010-dc41-48c8-99e1-3080eb6d5cf2


(1)  EUT L 179 af 19.6.2014, s. 17.