ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 83

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang
5. marts 2019


Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2019/C 83/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9226 — CommScope/ARRIS) ( 1 )

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2019/C 83/02

Bekendtgørelse til de personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2014/119/FUSP som ændret ved Rådets afgørelse (FUSP) 2019/354 og i Rådets forordning (EU) nr. 208/2014 som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/352 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine

2

2019/C 83/03

Bekendtgørelse til de registrerede, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2014/119/FUSP og Rådets forordning (EU) nr. 208/2014 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine

3

2019/C 83/04

Bekendtgørelse til de personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2013/255/FUSP, som gennemført ved Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2019/351, og i Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/350 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

4

2019/C 83/05

Bekendtgørelse til de registrerede, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2013/255/FUSP og Rådets forordning (EF) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger over for Syrien

5

 

Europa-Kommissionen

2019/C 83/06

Euroens vekselkurs

6

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2019/C 83/07

Likvidation — Afgørelse om indledning af likvidation af Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete f.a.(Offentliggørelse i henhold til artikel 280 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II))

7


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2019/C 83/08

Indkaldelse af forslag under arbejdsprogrammet for støtte til transeuropæiske telenet under Connecting Europe-faciliteten for perioden 2014-2020 (Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2018) 568)

8

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2019/C 83/09

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9254 — MUTB/CFSGAM) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

9

2019/C 83/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9317 — ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs) ( 1 )

11

2019/C 83/11

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9185 — LG Electronics/Lufthansa Technik/JV) ( 1 )

12

2019/C 83/12

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9302 — Carlyle/TA Associates/Weiman) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

13

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2019/C 83/13

Offentliggørelse af enhedsdokument med ændringer som følge af en ansøgning om godkendelse af en mindre ændring i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012

15

2019/C 83/14

Meddelelse til HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN, som ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/353 er føjet til den liste, der er omhandlet i artikel 2, 3 og 7 i Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne

19


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

5.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/1


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.9226 — CommScope/ARRIS)

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 83/01)

Den 22. februar 2019 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32019M9226. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

5.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/2


Bekendtgørelse til de personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2014/119/FUSP som ændret ved Rådets afgørelse (FUSP) 2019/354 og i Rådets forordning (EU) nr. 208/2014 som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/352 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine

(2019/C 83/02)

Følgende oplysninger bekendtgøres hermed for de personer, der er anført i bilaget til Rådets afgørelse 2014/119/FUSP (1) som ændret ved Rådets afgørelse (FUSP) 2019/354 (2) og i bilag I til Rådets forordning (EU) nr. 208/2014 (3) som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/352 (4) om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine.

Rådet for Den Europæiske Union har besluttet, at de personer, der er anført i ovennævnte bilag, skal opføres på listen over personer og enheder, som er omfattet af de restriktive foranstaltninger i afgørelse 2014/119/FUSP og i forordning (EU) nr. 208/2014 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine. Begrundelsen for opførelsen af disse personer på listen gives i de relevante afsnit i disse bilag.

De berørte personer gøres opmærksom på muligheden for at indgive en anmodning til de kompetente myndigheder i den eller de relevante medlemsstater, jf. de websteder, der er nævnt i bilag II til forordning (EU) nr. 208/2014, med henblik på at opnå tilladelse til at anvende indefrosne pengemidler til dækning af basale behov eller til specifikke betalinger (jf. artikel 4 i forordningen).

De berørte personer kan inden den 1. november 2019 indgive en anmodning med tilhørende dokumentation om, at afgørelsen om at opføre dem på ovennævnte liste tages op til fornyet overvejelse, til Rådet på følgende adresse:

Rådet for Den Europæiske Union

Generalsekretariatet

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

De berørte personer gøres ligeledes opmærksom på, at de har mulighed for at indbringe Rådets afgørelse for Den Europæiske Unions Ret på de betingelser, der er fastsat i artikel 275, stk. 2, og artikel 263, stk. 4 og 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.


(1)  EUT L 66 af 6.3.2014, s. 26.

(2)  EUT L 64 af 5.3.2019, s. 7.

(3)  EUT L 66 af 6.3.2014, s. 1.

(4)  EUT L 64 af 5.3.2019, s. 1.


5.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/3


Bekendtgørelse til de registrerede, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2014/119/FUSP og Rådets forordning (EU) nr. 208/2014 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine

(2019/C 83/03)

De registreredes opmærksomhed henledes på følgende oplysninger i henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (1).

Retsgrundlaget for behandlingen er afgørelse 2014/119/FUSP (2) som ændret ved Rådets afgørelse (FUSP) 2019/354 (3) og Rådets forordning (EU) nr. 208/2014 (4) som ændret ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/352 (5).

Den registeransvarlige for denne behandling er afdeling RELEX.1.C i Generaldirektoratet for Udenrigsanliggender, Udvidelse og Civilbeskyttelse — RELEX i Generalsekretariatet for Rådet (GSR), som kan kontaktes på følgende adresse:

Rådet for Den Europæiske Union

Generalsekretariatet

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

GSR's databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på følgende e-mailadresse:

Databeskyttelsesansvarlig

data.protection@consilium.europa.eu

Formålet med behandlingen er at opstille og ajourføre listen over personer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger i henhold til afgørelse 2014/119/FUSP som ændret ved afgørelse (FUSP) 2019/354 og forordning (EU) nr. 208/2014 som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/352.

De registrerede er de fysiske personer, der opfylder kriterierne for opførelse på listen som fastsat i afgørelse 2014/119/FUSP og forordning (EU) nr. 208/2014.

De indsamlede personoplysninger er oplysninger, der er nødvendige for en korrekt identificering af den pågældende person, begrundelsen og alle andre oplysninger i tilknytning hertil.

De indsamlede personoplysninger kan om nødvendigt deles med EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen.

Med forbehold af begrænsningerne i henhold til artikel 25 i forordning (EU) 2018/1725 vil udøvelsen af de registreredes rettigheder såsom retten til indsigt samt retten til berigtigelse eller indsigelse blive besvaret i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725.

Personoplysninger opbevares i fem år fra det tidspunkt, hvor den registrerede er fjernet fra listen over personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, eller foranstaltningens gyldighed er udløbet, eller, hvis retssagen er indledt, så længe den står på.

Uden at det berører et eventuelt retsmiddel eller en eventuel administrativ eller udenretslig klageadgang, kan registrerede indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39

(2)  EUT L 66 af 6.3.2014, s. 26.

(3)  EUT L 64 af 5.3.2019, s. 7.

(4)  EUT L 66, af 6.3.2014, s. 1.

(5)  EUT L 64 af 5.3.2019, s. 1.


5.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/4


Bekendtgørelse til de personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2013/255/FUSP, som gennemført ved Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2019/351, og i Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/350 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

(2019/C 83/04)

Følgende oplysninger bekendtgøres hermed for de personer, der er opført i bilag I til Rådets afgørelse 2013/255/FUSP (1) som gennemført ved Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2019/351 (2) og i bilag II til Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 (3) som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/350 (4) om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien.

Rådet for Den Europæiske Union har besluttet, at de personer, der er nævnt i ovennævnte bilag, skal opføres på listen over personer og enheder i bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP og bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012. Begrundelsen for opførelse af disse personer på listen findes i de relevante afsnit i disse bilag.

De berørte personer gøres opmærksom på muligheden for at indgive en anmodning til de kompetente myndigheder i den eller de relevante medlemsstater, jf. de websteder, der er anført i bilag III til forordning (EU) nr. 36/2012, med henblik på at opnå tilladelse til at anvende indefrosne pengemidler i forbindelse med basale behov eller specifikke betalinger (jf. forordningens artikel 16).

De berørte personer kan senest den 29. marts 2019 indgive en anmodning med tilhørende dokumentation til Rådet om, at afgørelsen om at opføre dem på ovennævnte liste tages op til fornyet overvejelse, til følgende adresse:

Rådet for Den Europæiske Union

Generalsekretariatet

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

I henhold til artikel 34 i afgørelse 2013/255/FUSP og artikel 32, stk. 4, i forordning (EU) nr. 36/2012 tages eventuelle modtagne bemærkninger i betragtning i forbindelse med Rådets næste revision af listen over personer og enheder.

De berørte personer gøres ligeledes opmærksom på muligheden for at indbringe Rådets afgørelse for Den Europæiske Unions Ret på de betingelser, der er fastsat i artikel 275, stk. 2, og artikel 263, stk. 4 og 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.


(1)  EUT L 147 af 1.6.2013, s. 14.

(2)  EUT L 63 I af 4.3.2019, s. 4.

(3)  EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.

(4)  EUT L 63 I af 4.3.2019, s. 1.


5.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/5


Bekendtgørelse til de registrerede, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2013/255/FUSP og Rådets forordning (EF) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger over for Syrien

(2019/C 83/05)

De registreredes opmærksomhed henledes på følgende oplysninger i henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (1).

Retsgrundlaget for denne behandling er Rådets afgørelse 2013/255/FUSP (2) som gennemført ved Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2019/351 (3) og forordning (EU) nr. 36/2012 (4) som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/350 (5).

Den dataansvarlige for denne behandling er afdeling RELEX.1.C i Generaldirektoratet for Udenrigsanliggender, Udvidelse og Civilbeskyttelse — RELEX i Generalsekretariatet for Rådet (GSR), som kan kontaktes på følgende adresse:

Rådet for Den Europæiske Union

Generalsekretariatet

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

GSR's databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende e-mailadresse:

Databeskyttelsesrådgiver

data.protection@consilium.europa.eu

Formålet med behandlingen er at opstille og ajourføre en liste over personer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger i henhold til afgørelse 2013/255/FUSP som ændret ved gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2019/351 og forordning (EU) nr. 36/2012 som gennemført ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/350.

De registrerede er de fysiske personer, der opfylder kriterierne for opførelse på listen som fastsat i afgørelse 2013/255/FUSP og forordning (EU) nr. 36/2012.

De indsamlede personoplysninger er oplysninger, der er nødvendige for korrekt identificering af den pågældende person, begrundelsen og alle andre oplysninger i tilknytning hertil.

De indsamlede personoplysninger kan om nødvendigt deles med EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen.

Med forbehold af begrænsningerne i henhold til artikel 25 i forordning (EU) 2018/1725 vil udøvelsen af de registreredes rettigheder såsom retten til indsigt samt retten til berigtigelse eller indsigelse blive besvaret i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725.

Personoplysninger opbevares i fem år fra det tidspunkt, hvor den registrerede er udgået af listen over personer, der er omfattet af indefrysning af aktiver, eller foranstaltningens gyldighed er udløbet, eller hvis en retssag er indledt, så længe den varer.

Uden at det berører et eventuelt retsmiddel eller en eventuel administrativ eller udenretslig klageadgang, kan registrerede indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725(edps@edps.europa.eu).


(1)  EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39.

(2)  EUT L 147 af 1.6.2013, s. 14.

(3)  EUT L 63 I af 4.3.2019, s 4.

(4)  EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.

(5)  EUT L 63 I af 4.3.2019, s 1.


Europa-Kommissionen

5.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/6


Euroens vekselkurs (1)

4. marts 2019

(2019/C 83/06)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1337

JPY

japanske yen

126,91

DKK

danske kroner

7,4616

GBP

pund sterling

0,85775

SEK

svenske kroner

10,5543

CHF

schweiziske franc

1,1352

ISK

islandske kroner

136,20

NOK

norske kroner

9,7633

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,621

HUF

ungarske forint

315,84

PLN

polske zloty

4,2989

RON

rumænske leu

4,7412

TRY

tyrkiske lira

6,1023

AUD

australske dollar

1,5990

CAD

canadiske dollar

1,5092

HKD

hongkongske dollar

8,8986

NZD

newzealandske dollar

1,6660

SGD

singaporeanske dollar

1,5361

KRW

sydkoreanske won

1 276,68

ZAR

sydafrikanske rand

16,1463

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,5985

HRK

kroatiske kuna

7,4325

IDR

indonesiske rupiah

16 019,18

MYR

malaysiske ringgit

4,6204

PHP

filippinske pesos

58,726

RUB

russiske rubler

74,5435

THB

thailandske bath

36,142

BRL

brasilianske real

4,2794

MXN

mexicanske pesos

21,9374

INR

indiske rupee

80,3630


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

5.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/7


Likvidation

Afgørelse om indledning af likvidation af Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete »f.a.«

(Offentliggørelse i henhold til artikel 280 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II))

(2019/C 83/07)

Forsikringsselskab

Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete »f.a.«

Hajdúnánás

Bocskai u. 45.

4080

UNGARN

Afgørelsens dato, ikrafttrædelsestidspunkt og art

31. januar 2019

Ikrafttrædelsestidspunkt: 31. januar 2019

Afgørelse om tvangslikvidation med udpegning af likvidator

Kompetente myndigheder

Debrecen Regional Court

Debrecen

Széchenyi utca 9.

4025

UNGARN

Tilsynsmyndighed

Central Bank of Hungary

Budapest

Krisztina krt. 39

1013

UNGARN

Udpeget likvidator

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.,

Budapest

Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. emelet

1055

UNGARN

Den lovgivning, der finder anvendelse

Ungarn

Del fire i lov nr. LXXXVIII fra 2014 om erhvervsforsikring

Lov XLIX fra 1991 om konkursbehandling og likvidation


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Europa-Kommissionen

5.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/8


Indkaldelse af forslag under arbejdsprogrammet for støtte til transeuropæiske telenet under Connecting Europe-faciliteten for perioden 2014-2020

(Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2018) 568)

(2019/C 83/08)

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi iværksætter hermed følgende indkaldelser af forslag med henblik på at yde støtte til projekter i overensstemmelse med de prioriteringer og mål, der er fastlagt i 2019-2020-arbejdsprogrammet for transeuropæiske telenet under Connecting Europe-faciliteten for perioden 2014-2020.

Der indkaldes forslag inden for følgende område:

CEF-TC-2019-3: eArchiving

Det samlede vejledende budget for forslag, der udvælges som led i denne indkaldelse, er på i alt 2,1 mio. EUR.

Fristen for indsendelse af forslag er den 14. maj 2019.

Dokumentation vedrørende de enkelte indkaldelser findes på Connecting Europe-facilitetens websted:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-eArchiving


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

5.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/9


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9254 — MUTB/CFSGAM)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 83/09)

1.   

Den 25. februar 2019 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (»MUTB«, Japan)

Colonial First State Global Asset Management group (»CFSGAM«, Australien).

MUTB erhverver kontrol over hele CFSGAM, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

MUTB er et helejet datterselskab af Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (»MUFG«), som driver virksomhed globalt og leverer en bred vifte af banktjenester. Afhængigt af hvilket geografiske område, der er tale om, omfatter disse også bankvirksomhed til privat- og erhvervskunder og investeringsbankvirksomhed samt forvaltning af aktiver og salg og handel

CFSGAM er Commonwealth Bank of Australias (»CBA«) forretningsenhed for global aktivforvaltning. CFSGAM tilbyder institutionelle investorer og erhvervs-/detailinvestorer produkter inden for aktier, fastforrentede værdipapirer og alternative investeringer (ejendomme og infrastruktur). CFSGAM er aktiv i en række retskredse, bl.a. Sydney, Edinburgh, Hong Kong, London, New York og Singapore. Uden for Australien er virksomheden også kendt som First State Investments (»FSI«).

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9254 — MUTB/CFSGAM

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«.

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


5.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/11


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9317 — ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs)

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 83/10)

1.   

Den 21. februar 2019 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

ArcelorMittal SA (»ArcelorMittal«, Luxembourg),

CLN — Coils Lamiere Nastri SpA (»CLN«, Italien),

ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia srl (»AMCLN«, Italien), som kontrolleres af ArcelorMittal og CLN,

Ilvas stålservicecentre i Legarno og Paderno Dugnano (»Ilva SSCs«, Italien), som kontrolleres af ArcelorMittal.

ArcelorMittal og CLN erhverver fælles kontrol over Ilva SSCs, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4.

Den planlagte fusion gennemføres ved at overføre ejerskab fra ArcelorMittal til AMCLN.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   ArcelorMittal: produktion, distribution, markedsføring og salg af stålprodukter

—   CLN: produktion af stålkomponenter til biler og hjul af stål samt distribution af stålprodukter gennem stålservicecentre uden for Italien

—   Ilva SSCs: to stålservicecentre i Legarno og Paderno Dugnano.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9317 — ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).


5.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/12


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9185 — LG Electronics/Lufthansa Technik/JV)

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 83/11)

1.   

Den 22. februar 2019 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 anmeldelse af en planlagt fusion (1).

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

LG Electronics Inc. (»LGE«, Sydkorea)

Lufthansa Technik AG (»LHT«, Tyskland)

Et nystiftet joint venture (»JV«, Tyskland).

LGE og LHT erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over et JV.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier i et nystiftet joint venture.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   LGE: elektronik, mobile telekommunikationsenheder og husholdningsapparater

—   LHT: motorer, komponenter, vedligeholdelse, reparation og eftersyn af luftfartøjer. LHT's aktiviteter omfatter også udvikling, design, fremstilling og levering af kabinestyringssystemer (CMS) og in-flight-underholdningssystemer (IFE) samt dele hertil

—   JV: design, fremstilling, vedligeholdelse og salg af CMS/IFE og displaysystemer.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9185 — LG Electronics/Lufthansa Technik/JV

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).


5.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/13


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9302 — Carlyle/TA Associates/Weiman)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 83/12)

1.   

Den 22. februar 2019 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 anmeldelse af en planlagt fusion (1).

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund II, L.P., der tilhører Carlyle Group, L.P. (»Carlyle«, USA)

TA Associates L.P. (»TA Associates«, USA)

Wu Holdco, Inc., der ejer Weiman Group og i sidste instans kontrolleres af Cortec Group Fund V, L.P. (»Weiman Group«, USA).

Carlyle og TA Associates erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Weiman Group.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Carlyle: alternativ formueforvalter, som forvalter fonde, der investerer globalt på fire områder: corporate private equity (opkøbs- og vækstkapital), realaktiver (ejendomme, infrastruktur og energi og vedvarende ressourcer), global kredit (gearede lån og struktureret kredit, opportunistisk kredit, energikredit, privat kredit og nødlidende kredit) samt løsninger (programmer for private equity-investeringsinstitutforeninger og tilhørende saminvesteringer og sekundære aktiviteter)

—   TA Associates: private equity-investeringer gennem forskellige fonde i fem centrale sektorer, nemlig teknologi, finansielle tjenesteydelser, sundhedspleje, forbrugere og erhvervstjenester i Nordamerika, Europa og Asien

—   Weiman Group: producent og distributør af rengøringsmidler til overflader for både husholdninger og kommercielle kunder inden for fødevarer og sundhedsydelser.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9302 — Carlyle/TA Associates/Weiman

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


ANDET

Europa-Kommissionen

5.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/15


Offentliggørelse af enhedsdokument med ændringer som følge af en ansøgning om godkendelse af en mindre ændring i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012

(2019/C 83/13)

Europa-Kommissionen har godkendt denne mindre ændring i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, tredje afsnit, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 664/2014 (1).

Ansøgningen om godkendelse af denne mindre ændring kan findes i Kommissionens DOOR-database.

ENHEDSDOKUMENT

»ANGLESEY SEA SALT/HALEN MÔN«

EU-nr.: PDO-GB-0105-01068-AM01 — 26.3.2018

BOB ( X ) BGB ( )

1.   Betegnelse

»Anglesey Sea Salt«/»Halen Môn«

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Det Forenede Kongerige

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren

3.1.   Produkttype

Kategori 1.8. Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier m.m.)

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1

Navnet Anglesey Sea Salt/Halen Môn gives til saltflager, som høstes i Menaistrædet ved Anglesey i den nordlige del af Wales. Flagerne er krystallinsk hvide, flade, og bløde, de indeholder over 30 sporstoffer og er fri for tilsætningsstoffer. Saltflagerne måler ikke mere end 2 cm i diameter ved sortering. Takket være sit mineralindhold udskiller Anglesey Sea Salt/Halen Môn sig afgørende gennem udseende, konsistens, smag og følelse i munden. Saltet har en koncentreret og salt smag og en sprød konsistens, der stammer fra det naturligt forekommende kalcium og magnesium, der er tilbage efter den enestående skylleproces, som giver Anglesey Sea Salt/Halen Môn dets hvide udseende og en ren smag uden bitre nuancer, som overskydende kalcium kan forårsage.

Anglesey Sea Salts/Halen Môns enestående egenskaber stammer fra råmaterialerne — det rene havvand og den metode, der anvendes til at krystallisere og skylle saltet. Anglesey Sea Salt/Halen Môn er frit for tilsætningsstoffer og består af følgende naturligt forekommende sporstoffer og mineraler:

Sammensætning

Natriumchlorid

Over 90 vægtprocent

Vand

Under 4 %

Bly

Under 2 mg/kg

Tin

Under 200 mg/kg

Arsen

Under 0,5 mg/kg

Kviksølv

Under 0,1 mg/kg

Cadmium

Under 0,5 mg/kg

Kobber

Under 2 mg/kg

Zink

Spor

Magnesium

Mindst 0,2 %

Jod

Op til 1 mg/kg

Calcium

0,08 % - 0,15 %

Flagerne produceres i tre forskellige kvaliteter: grove, fine og malet.

3.3.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse) og råvarer (kun for forarbejdede produkter)

3.4.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område

3.5.   Særlige regler vedrørende udskæring, rivning eller emballering osv. af det produkt, som betegnelsen henviser til

Alle produktions- og forberedelsesprocesser foretages i det angivne område under kontrollerede forhold for at sikre, at der opnås et ensartet slutprodukt. Produktions- og forberedelsesprocesserne omfatter bl.a.:

Pumpning og filtrering af havvand

Koncentration af saltlage

Krystallisering

Høst af saltkrystaller

Skylning

Emballage

3.6.   Særlige regler for mærkning af det produkt, som betegnelsen henviser til

4.   Præcis afgrænsning af det geografiske område

Menaistrædet ved Anglesey i den nordlige del af Wales. Menaistrædet er den stribe vand, der deler Isle of Anglesey fra hovedlandet Wales. Strædet løber fra Fort Belan i den sydvestlige ende af hovedlandet (koordinatpunkt SH 115 440610) og punktet Abermenai på Anglesey-siden (Ordnance Survey-kort 115, koordinatpunkt SH 443615) til en linje, der går mellem den anløbsbro, der stikker ud i strædet ved 580740 på Anglesey-siden, og Bangor-molen på hovedlandet ved koordinatpunkt 582 736. Området er underlagt Caernarfon Harbour Trusts jurisdiktion.

5.   Tilknytning til det geografiske område

5.1.   Det geografiske områdes egenart

Anglesey Sea Salts/Halen Môns egenskaber er baseret på klimatiske forhold, tilstedeværelsen af tidevandsforskel og fraværet af sværindustri og skibsfart.

Produktets enestående karakter skyldes til dels den store tidevandsforskel på over 9,5 meter, som betyder, at tidevandet udskifter vandet i strædet to gange dagligt. Den usædvanlige forekomst af højvande to gange dagligt, som forekommer, når Golfstrømmen skyller omkring øen, bidrager til balancen af sporstoffer og giver hver dag en ny mængde havvand at udvinde saltet fra.

Golfstrømmen kommer fra Atlanterhavet og skyller op ad Britanniens vestkyst. Der er varmere end på østkysten, og vandet når om sommeren en middeltemperatur på 15 grader på overfladen og 12 grader på bunden. Middelværdien for saltindhold i området er 34,25-35 promille, men kan nå op på 36 promille. Dette går igen i den intense smag i Anglesey Sea Salt/Halen Môn, og derfor behøves der mindre salt til at krydre maden.

Desuden giver sandbanken og muslingebanken mulighed for, at vandet forfiltreres, da skaldyrene i vækstsæsonen også trækker kalcium ud af havvandet. Kvaliteten af råmaterialet har en direkte virkning på havsaltets kvalitet. Skylleprocessen er ligeledes enestående for dette produkt.

5.2.   Produktets egenart

Takket være sit mineralindhold udskiller Anglesey Sea Salt/Halen Môn sig afgørende gennem udseende, konsistens, smag og følelse i munden. Flagerne er store, sprøde, flade og ikke kornede. Saltet har en koncentreret, salt smag og en sprød konsistens. Skylningen af saltet giver det et hvidt udseende og en ren smag uden bitterhed, som overskydende kalcium kan forårsage.

Råmaterialerne bestående af rent havvand og den metode, der anvendes til at krystallisere og skylle saltet, giver Anglesey Sea salt/Halen Môn enestående egenskaber. Saltet er frit for tilsætningsstoffer og består af naturligt forekommende sporstoffer og mineraler.

Anglesey Sea Salt/Halen Môn er veletableret og særdeles anerkendt af fødevareindustrien både i Det Forenede Kongerige og på verdensplan. Som det kvalitetsprodukt det er, benyttes det af mange stjernekokke og gastronomer, og det optræder jævnligt som en navngivet ingrediens på deres menuer. Mange anerkendte restauratører og landbrugsfødevarevirksomheder har vist, at de foretrækker dette salt.

Her er nogle kommentarer, der anerkender smagen Anglesey Sea Salt/Halen Môn og den region, det stammer fra.

»Anglesey Sea Salt/Halen Môn er uovertruffet: Det har en ren smag, perfekt bid og en lækker, sprød konsistens.«

Chris Chown

Kok og indehaver af Plas Bodegroes, Pwllheli, Wales

»Jeg bruger Anglesey Sea Salt/Halen Môn, fordi det passer til min madfilosofi om, at gode ingredienser ikke kræver meget arbejde for at blive til god mad. Anglesey Sea Salt/Halen Môn gør enhver ret, som jeg tilsætter det, bedre.«

Jane Milton

Ekspert i fødevareindustri, blogger og kok

»Anglesey Sea Salt/Halen Môn udvindes med stor omhu med brug af et innovativt system, som bevarer alle sporstoffer og mineraler fra Menaistrædets friske, brusende havvand. Den komplekse mineralstruktur i Anglesey Sea Salt/Halen Môn vækker alle smagsløgene og gør dem meget følsomme, hvilket gør maden til en endnu større smagsoplevelse.«

Colin Pressdee

Madskribent

»Det økologiske havsalts delikate flager efterlader en lækker vedvarende smag på læberne, ligesom det klare havvand ved Anglesey, hvor de kommer fra, og de tilføjer en pirrende dybde til enhver ret, som de benyttes i … Det er noget, der ændrer ens liv.«

Simon Majumdar

Forfatter, madskribent og tv-vært.

5.3.   Årsagssammenhængen mellem det geografiske område og produktets kvalitet eller egenskaber (for BOB) eller produktets særlige egenskaber, omdømme eller andre kendetegn (for BGB)

I historisk sammenhæng er de første optegnelser om saltfremstilling på øen Anglesey fra romersk tid, og saltfremstillingen nåede sit højdepunkt i begyndelsen af det 18. århundrede. Der er rester af et saltværk i Holyhead på den nordlige del af øen på »Salt Island« (eller »Ynys Halen« på walisisk), som har vejforbindelse til hovedøen. Salt Island fik sit navn fra det saltværk, hvor havsalt udvindes af havvand. Saltværket blev lukket i det 18. århundrede, idet stensalt blev brugt til at »styrke saltlagen«, hvilket blev anset for at være forfalskning.

Menaistrædet ligger ud til den rene Golfstrøm, og der er ingen store byer eller sværindustri langs dets breder. Desuden giver den store tidevandsforskel, som betyder, at tidevandet udskifter vandet i strædet to gange dagligt, den balance af sporstoffer, som hver dag gør havvandet friskt og giver Anglesey Sea Salt/Halen Môn dets karakteristiske smag og udseende.

Saltets helt rigtige smag og udseende opnås ved at uddanne eksperter og faglærte arbejdere.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen

(Artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i nærværende forordning (EU))

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/730659/anglesey-sea-salt-spec-amended.pdf


(1)  EUT L 179 af 19.6.2014, s. 17.


5.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/19


Meddelelse til HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN, som ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/353 er føjet til den liste, der er omhandlet i artikel 2, 3 og 7 i Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne

(2019/C 83/14)

1.   

I Rådets afgørelse (FUSP) 2016/1693 (1) opfordres Unionen til at indefryse midler og økonomiske ressourcer, der tilhører medlemmer af ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne samt andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem, og som er opført på den liste, der er opstillet i medfør af FN's Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 1267(1999) og 1333(2000), og som ajourføres regelmæssigt af FN's Sanktionskomité, som er nedsat i medfør af UNSCR 1267(1999).

Den liste, som FN's Sanktionskomité har opstillet, omfatter:

ISIL (Da'esh) og Al Qaida

fysiske eller juridiske personer, enheder, organer og grupper med tilknytning til ISIL (Da'esh) og Al Qaida og

juridiske personer, enheder og organer, som ejes eller kontrolleres af eller på anden måde støtter en af disse tilknyttede personer, enheder, organer og grupper.

Handlinger eller aktiviteter, der viser, at en person, gruppe, virksomhed eller enhed »har tilknytning« til ISIL (Da'esh) og Al-Qaida, omfatter:

a)

deltagelse i finansiering, planlægning, forberedelse eller udførelse af handlinger eller aktiviteter udført af, sammen med, under navn af, på vegne af eller til støtte for ISIL (Da'esh) og Al-Qaida eller enhver celle, affilieret gruppe, fraktion eller afledt gruppe heraf

b)

levering, salg eller overførsel af våben og dertil hørende materiel til alle sådanne

c)

rekruttering for alle sådanne eller

d)

anden form for støtte til alle sådannes handlinger eller aktiviteter.

2.   

Den 28. februar 2019 godkendte FN's Sikkerhedsråd tilføjelsen af punktet HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN til den liste, som føres af FN's ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-Sanktionskomité.

HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN kan til enhver tid med den fornødne dokumentation rette en anmodning til FN's Ombudsperson om, at beslutningen om at optage ham på ovennævnte FN-liste tages op til fornyet overvejelse. Anmodningen stiles til følgende adresse:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

AMERIKAS FORENEDE STATER

Tlf. +1 2129632671

Fax +1 2129631300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Yderligere oplysninger findes på https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting.

3.   

På grundlag af den FN-beslutning, der er nævnt under punkt 2, vedtog Kommissionen gennemførelsesforordning (EU) 2019/353 (2) om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne (3). Ved den ændring, som foretages i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 881/2002, tilføjes HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN til listen i bilag I i den pågældende forordning (»bilag I«).

Følgende foranstaltninger i forordning (EF) nr. 881/2002 finder anvendelse på de personer og enheder, som er opført i bilag I:

1)

indefrysning af alle midler og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes eller besiddes af de pågældende personer og enheder, og forbud (gældende for alle) mod direkte eller indirekte at stille midler og økonomiske ressourcer til rådighed for eller til rådighed til fordel for de pågældende personer og enheder (artikel 2 og 2a) og

2)

forbud mod direkte eller indirekte at yde, sælge, levere eller overføre teknisk rådgivning, teknisk bistand eller oplæring i militær virksomhed til alle de pågældende personer og enheder (artikel 3).

4.   

Hvis de pågældende parter, der er blevet opført på listen, fremsætter bemærkninger hertil, foretages der en revurdering, jf. artikel 7a i forordning (EF) nr. 881/2002. De personer og enheder, der opføres i bilag I ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/353, kan anmode Kommissionen om at få oplyst, hvad der ligger til grund for deres opførelse på listen. En sådan anmodning stiles til:

European Commission

»Restriktive foranstaltninger«

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

5.   

De pågældende personer og enheder gøres tillige opmærksom på, at gennemførelsesforordning (EU) 2019/353 kan indbringes for Den Europæiske Unions Ret, jf. artikel 263, stk. 4 og 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

6.   

For god ordens skyld gøres de personer og enheder, der er opført i bilag I, opmærksom på, at de har mulighed for at indgive en ansøgning til de kompetente myndigheder i den eller de relevante medlemsstater, der er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 881/2002, med henblik på at opnå tilladelse til at anvende indefrosne midler og økonomiske ressourcer til basale behov eller specifikke betalinger, jf. forordningens artikel 2a.


(1)  EUT L 255 af 21.9.2016, s. 25.

(2)  EUT L 64 af 5.3.2019, s. 5.

(3)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.