ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 39

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang
1. februar 2019


Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

HENSTILLINGER

 

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici

2019/C 39/01 ESRB/2018/8

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling af 5. december 2018 om ændring af henstilling ESRB/2015/2 om vurderingen af grænseoverskridende virkninger af og frivillig gensidighed vedrørende makroprudentielle politiske foranstaltninger (ESRB/2018/8)

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2019/C 39/02

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9139 — Haier/Candy) ( 1 )

10

2019/C 39/03

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9135 — The Blackstone Group/Luminor Bank) ( 1 )

10

2019/C 39/04

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9176 — Magna/Getrag Ford Transmissions Slovakia) ( 1 )

11

2019/C 39/05

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9228 — Denso/Aisin/JV) ( 1 )

11

2019/C 39/06

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9148 — Univar/Nexeo) ( 1 )

12


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2019/C 39/07

Euroens vekselkurs

13

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2019/C 39/08

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning ( 1 )

14

2019/C 39/09

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste ( 1 )

15

2019/C 39/10

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Ændring af forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning ( 1 )

16

2019/C 39/11

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste ( 1 )

17


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2019/C 39/12

Særlig indkaldelse af forslag — EACEA/02/2019 — Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

18

 

Den Europæiske Investeringsbank

2019/C 39/13

Indkaldelse af forslag — Idéer, der ændrer verden: EIBI's Social Innovation Tournament 2019

20

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2019/C 39/14

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9265 — Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

21

2019/C 39/15

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9245 — BAC/Marriott/Airhotel BVBA) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

23


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


I Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

HENSTILLINGER

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici

1.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 39/1


DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS HENSTILLING

af 5. december 2018

om ændring af henstilling ESRB/2015/2 om vurderingen af grænseoverskridende virkninger af og frivillig gensidighed vedrørende makroprudentielle politiske foranstaltninger

(ESRB/2018/8)

(2019/C 39/01)

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (1), særlig artikel 3 og artikel 16 til 18,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (2), særlig artikel 458, stk. 8,

under henvisning til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis afgørelse ESRB/2011/1 af 20. januar 2011 om vedtagelse af forretningsordenen for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (3), særlig artikel 18 til 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre effektive og konsekvente nationale makroprudentielle politiske foranstaltninger er det vigtigt, at den obligatoriske gensidighed, som kræves i henhold til EU-lovgivningen, suppleres af frivillig gensidighed.

(2)

Rammen for frivillig gensidighed med hensyn til makroprudentielle politiske foranstaltninger, som er fastsat i Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling ESRB/2015/2 (4), har til formål at sikre, at der gælder de samme makroprudentielle krav for den samme type risikoeksponering i en given medlemsstat, uanset udbyderen af finansielle tjenesters retlige status og beliggenhed.

(3)

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling ESRB/2017/4 (5) henstiller, at den relevante aktiverende myndighed foreslår en maksimal væsentlighedstærskel, når den indsender en anmodning om gensidighed til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), under hvilken en individuel udbyder af finansielle tjenesters eksponering over for den identificerede makroprudentielle risiko i den jurisdiktion, hvor den makroprudentielle foranstaltning anvendes af den aktiverende myndighed, anses som ikke-væsentlig. ESRB kan efter behov henstille, at en anden tærskelværdi anvendes.

(4)

Som et overordnet princip forventes det, i overensstemmelse med artikel 458, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, at den aktiverende myndighed samarbejder med de relevante myndigheder, som træffer gensidige foranstaltninger, for at sikre en effektiv gennemførelse af den gensidige foranstaltning.

(5)

Fra den 1. juli 2018 er franske globalt systemisk vigtige institutter (G-SII'er) og andre systemisk vigtige institutter (O-SII'er) på det højeste konsolideringsniveau inden for rammerne af deres banktilsynsperimeter i henhold til artikel 458, stk. 2, litra d), nr. ii), i forordning (EU) nr. 575/2013 omfattet af en grænse for store eksponeringer på 5 procent af deres justerede kapitalgrundlag over for store ikke-finansielle selskaber med høj gældsætning, som har deres hjemsted i Frankrig.

(6)

På baggrund af en anmodning fra Haut Conseil de stabilité financière (det høje råd for finansiel stabilitet) til ESRB i medfør af artikel 458, stk. 8, i forordning (EU) nr. 575/2013 og for at i) forhindre negative grænseoverskridende effekter i form af lækage og regelarbitrage, som kan opstå i forbindelse med gennemførelsen af den makroprudentielle politiske foranstaltning, der anvendes i Frankrig i overensstemmelse med artikel 458, stk. 2, litra d), nr. ii), i forordning (EU) nr. 575/2013, ii) sende et signal til andre markedsdeltagere om de systemiske risici, der er forbundet med den stigende gearing i store ikke-finansielle selskaber med hjemsted i Frankrig, og iii) øge modstandsdygtigheden i systemisk vigtige institutter i andre medlemsstater, har ESRB's Almindelige Råd besluttet at tilføje denne foranstaltning til listen over makroprudentielle politiske foranstaltninger, som det anbefales at modsvare i henhold til henstilling ESRB/2015/2.

(7)

Da foranstaltningen, som Haut Conseil de stabilité financière har aktiveret, kun finder anvendelse på det højeste konsolideringsniveau i overensstemmelse med princippet, som er anført i delhenstilling C(2) til henstilling ESRB/2015/2, hvorefter de relevante myndigheder skal gennemføre den samme makroprudentielle politiske foranstaltning, som den, den aktiverende myndighed har gennemført, bør det også være muligt at træffe en tilsvarende foranstaltning på det samme konsolideringsniveau. Hvis væsentlighedstærsklen anvendes på individuelt niveau, vil det desuden kunne føre til, at institutter, som på konsolideret niveau har en koncentration af store eksponeringer over for ikke-finansielle selskaber med høj gældsætning og med hjemsted i Frankrig, undtages, hvorved der skabes et incitament til regelarbitrage. Følgelig bør den anbefalede væsentlighedstærskel i dette ekstraordinære tilfælde anvendes på konsolideret grundlag.

(8)

Henstilling ESRB/2015/2 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

ÆNDRINGER

Henstilling ESRB/2015/2 ændres som følger:

1)

Afdeling 1, delhenstilling C(1), affattes således:

»1.

Det henstilles, at de relevante myndigheder modsvarer de makroprudentielle politiske foranstaltninger, som andre relevante myndigheder har vedtaget, og som ESRB anbefaler modsvares. Det henstilles, at følgende foranstaltninger, som beskrives nærmere i bilaget, modsvares:

Estland:

en systemisk risikobuffersats på 1 procent, som i overensstemmelse med artikel 133 i direktiv 2013/36/EU anvendes på indenlandske eksponeringer i alle kreditinstitutter, der er godkendt i Estland.

Finland:

en minimumsgrænse på 15 procent for den gennemsnitlige risikovægt på boliglån med pant i et realkreditlån for boligenheder i Finland, der i overensstemmelse med artikel 458, stk. 2, litra d), nr. vi), i forordning (EU) nr. 575/2013 anvendes på kreditinstitutter, der er godkendt i Finland, og som anvender den interne ratingbaserede metode (IRB) ved beregningen af de lovmæssige kapitalkrav.

Belgien:

et risikovægtet tillæg for detaileksponeringer med sikkerhed i fast ejendom til beboelse beliggende i Belgien, der anvendes i overensstemmelse med artikel 458, stk. 2, litra d), nr. vi), i forordning (EU) nr. 575/2013 på kreditinstitutter, der er godkendt i Belgien, og som anvender IRB-metoden ved beregningen af de lovmæssige kapitalkrav, og som består af:

a)

et fast risikovægtet tillæg på 5 procentpoint, og

b)

et forholdsmæssigt risikovægtet tillæg på 33 procent af det eksponeringsvægtede gennemsnit af de risikovægte, der anvendes på porteføljen af detaileksponeringer med sikkerhed i fast ejendom til beboelse beliggende i Belgien.

Frankrig:

en stramning af grænsen for store eksponeringer fastsat i artikel 395, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, som finder anvendelse på eksponeringer mod store ikke-finansielle selskaber med høj gældsætning, som har deres hjemsted i Frankrig, til 5 procent af det justerede kapitalgrundlag, som i overensstemmelse med artikel 458, stk. 2, litra d), nr. ii), i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse på globalt systemisk vigtige institutter (G-SII'er) og andre systemisk vigtige institutter (O-SII'er) på det højeste konsolideringsniveau inden for rammerne af deres banktilsynsperimeter«.

2)

Bilaget erstattes af bilaget til denne henstilling.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 5. december 2018.

Francesco MAZZAFERRO

Leder af ESRB's sekretariat,

på vegne af ESRB's Almindelige Råd


(1)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1.

(2)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(3)  EUT C 58 af 24.2.2011, s. 4.

(4)  Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling ESRB/2015/2 af 15. december 2015 om vurderingen af grænseoverskridende virkninger af og frivillig gensidighed vedrørende makroprudentielle politiske foranstaltninger (EUT C 97 af 12.3.2016, s. 9).

(5)  Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling ESRB/2017/4 af 20. oktober 2017 om ændring af henstilling ESRB/2015/2 om vurderingen af grænseoverskridende virkninger af og frivillig gensidighed vedrørende makroprudentielle politiske foranstaltninger (EUT C 431 af 15.12.2017, s. 1).


BILAG

Bilaget til henstilling ESRB/2015/2 erstattes af følgende:

»Bilag

Estland

En systemisk risikobuffersats på 1 procent, som i overensstemmelse med artikel 133 i direktiv 2013/36/EU anvendes på indenlandske eksponeringer i alle kreditinstitutter, der er godkendt i Estland

I.   Beskrivelse af foranstaltningen

1.

Den estiske foranstaltning består af en systemisk risikobuffersats på 1 procent, som i overensstemmelse med artikel 133 i direktiv 2013/36/EU anvendes på indenlandske eksponeringer i alle kreditinstitutter, der er godkendt i Estland.

II.   Gensidighed

2.

I medlemsstater, der har gennemført artikel 134 i direktiv 2013/36/EU i national ret, henstilles det, at de relevante myndigheder modsvarer den estiske foranstaltning for indenlandsk godkendte institutters eksponeringer i Estland, jf. artikel 134, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU. Hvad angår dette afsnit, gælder fristen i delhenstilling C(3).

3.

I medlemsstater, der ikke har gennemført artikel 134 i direktiv 2013/36/EU i national ret, henstilles det, at de relevante myndigheder modsvarer den estiske foranstaltning for indenlandsk godkendte institutters eksponeringer i Estland i overensstemmelse med delhenstilling C(2). Det henstilles, at de relevante myndigheder vedtager den tilsvarende foranstaltning inden for seks måneder.

Finland

En kreditinstitutspecifik minimumsgrænse på 15 procent for den gennemsnitlige risikovægt på lån med pant i realkreditlån i boligheder i Finland, som gælder for kreditinstitutter, der anvender den interne ratingbaserede metode (IRB) (herefter »IRB-institutter«) i henhold til artikel 458, stk. 2, litra d), nr. vi), i forordning (EU) nr. 575/2013.

I.   Beskrivelse af foranstaltningen

1.

Den finske foranstaltning, der anvendes i overensstemmelse med artikel 458, stk. 2, litra d), nr. vi), i forordning (EU) nr. 575/2013, består af en kreditinstitutspecifik minimumsgrænse for IRB-kreditinstitutter på 15 procent for den gennemsnitlige risikovægt, på porteføljeniveau, på boliglån med pant i boligenheder i Finland.

II.   Gensidighed

2.

I overensstemmelse med artikel 458, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013 henstilles det, at de relevante myndigheder i de berørte medlemsstater modsvarer den finske foranstaltning og anvender den på IRB-kreditinstitutters porteføljer af realkreditlån med pant i boligenheder i Finland, der er udstedt af indenlandsk godkendte filialer beliggende i Finland. Hvad angår dette afsnit, gælder fristen i delhenstilling C, (3).

3.

Det henstilles også, at de relevante myndigheder modsvarer den finske foranstaltning og anvender den på IRB-kreditinstitutters porteføljer af realkreditlån med pant i boligenheder i Finland, som er udstedt direkte på tværs af grænser af kreditinstitutter, der er etableret i deres respektive jurisdiktioner. Hvad angår dette afsnit, gælder fristen i delhenstilling C(3).

4.

I overensstemmelse med delhenstilling C(2) henstilles det, at de relevante myndigheder, efter samråd med ESRB, anvender en makroprudentiel politisk foranstaltning i henhold til deres nationale ret, hvis virkning bedst modsvarer den ovenfor beskrevne foranstaltning, som det henstilles at modsvare, herunder vedtagelse af tilsynsforanstaltninger og -beføjelser, der er fastsat i afsnit VII, kapitel 2, afdeling IV i direktiv 2013/36/EU. Det henstilles, at de relevante myndigheder vedtager den tilsvarende foranstaltning inden for fire måneder.

III.   Væsentlighedstærskel

5.

Foranstaltningen suppleres af en væsentlighedstærskel for eksponeringen mod realkreditlånemarkedet i Finland på 1 milliard EUR for at styre den potentielle anvendelse af de minimis-princippet af de medlemsstater, der anvender gensidige foranstaltninger.

6.

I overensstemmelse med afdeling 2.2.1 i henstilling ESRB/2015/2 kan de relevante myndigheder i den berørte medlemsstat undtage individuelle IRB-kreditinstitutter med ikke-væsentlige porteføljer af realkreditlån med pant i boligenheder i Finland, som ligger under væsentlighedstærsklen på 1 milliard EUR. I så fald bør de relevante myndigheder overvåge væsentligheden af eksponeringerne, og det henstilles, at de træffer modsvarende foranstaltninger, hvis et IRB-kreditinstitut overskrider tærsklen på 1 milliard EUR.

7.

Er der ingen godkendte IRB-kreditinstitutter i andre medlemsstater, der har filialer i Finland, eller som leverer finansielle tjenesteydelser direkte i Finland, og som har en eksponering på mindst 1 milliard EUR over for det finske realkreditmarked, kan de relevante myndigheder i medlemsstaterne beslutte ikke at modsvare foranstaltningen i henhold til afdeling 2.2.1 i henstilling ESRB/2015/2. I så fald bør de relevante myndigheder overvåge væsentligheden af eksponeringerne, og det henstilles, at de træffer modsvarende foranstaltninger, hvis et IRB-kreditinstitut overskrider tærsklen på 1 milliard EUR.

Belgien

Et risikovægtet tillæg for detaileksponeringer med sikkerhed i fast ejendom til beboelse beliggende i Belgien, der pålægges kreditinstitutter, som er godkendt i Belgien, og som anvender IRB-metoden, og som anvendes i overensstemmelse med artikel 458, stk. 2, litra d), nr. vi), i forordning (EU) nr. 575/2013. Tillægget består af to komponenter:

a)

et fast risikovægtet tillæg på 5 procentpoint, og

b)

et forholdsmæssigt risikovægtet tillæg på 33 procent af det eksponeringsvægtede gennemsnit af de risikovægte, der anvendes på porteføljen af detaileksponeringer med sikkerhed i fast ejendom til beboelse beliggende i Belgien.

I.   Beskrivelse af foranstaltningen

1.

Den belgiske foranstaltning, der anvendes i overensstemmelse med artikel 458, stk. 2, litra d), nr. vi), i forordning (EU) nr. 575/2013, og pålægges kreditinstitutter, som er godkendt i Belgien, og som anvender IRB-metoden, består af et risikovægtet tillæg for detaileksponeringer med sikkerhed i fast ejendom til beboelse beliggende i Belgien, som består af to komponenter:

a)

Den første komponent består af et tillæg på 5 procentpoint til risikovægten for detaileksponeringer med sikkerhed i fast ejendom til beboelse beliggende i Belgien, som opnås efter beregning af den anden del af det risikovægtede tillæg i overensstemmelse med litra b).

b)

Den anden komponent består af et risikovægtet tillæg på 33 procent af det eksponeringsvægtede gennemsnit af de risikovægte, der anvendes på porteføljen af detaileksponeringer med sikkerhed i fast ejendom til beboelse beliggende i Belgien. Det eksponeringsvægtede gennemsnit er gennemsnittet af risikovægtene for de individuelle lån beregnet i overensstemmelse med artikel 154 i forordning (EU) nr. 575/2013, vægtet efter den relevante eksponeringsværdi.

II.   Gensidighed

2.

I overensstemmelse med artikel 458, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013 henstilles det, at de relevante myndigheder i de berørte medlemsstater modsvarer den belgiske foranstaltning ved at anvende den på de filialer af indenlandsk godkendte kreditinstitutter, som er beliggende i Belgien, og som anvender IRB-metoden, inden for den tidsfrist, der er angivet i delhenstilling C(3).

3.

Det henstilles, at de relevante myndigheder modsvarer den belgiske foranstaltning ved at anvende den på indenlandsk godkendte kreditinstitutter, der anvender IRB-metoden, og som har direkte detaileksponeringer med sikkerhed i fast ejendom til beboelse beliggende i Belgien. I overensstemmelse med delhenstilling C(2) henstilles det, at de relevante myndigheder anvender den samme foranstaltning som den, der er blevet gennemført i Belgien af den aktiverende myndighed, inden for den tidsfrist, der er angivet i delhenstilling C(3).

4.

Kan den samme makroprudentielle politiske foranstaltning ikke træffes i henhold til national ret i det pågældende land, henstilles det, at de relevante myndigheder, efter samråd med ESRB, anvender en makroprudentiel politisk foranstaltning i henhold til deres nationale ret, hvis virkning bedst modsvarer den ovenfor beskrevne foranstaltning, herunder vedtagelse af tilsynsforanstaltninger og -beføjelser, der er fastsat i afsnit VII, kapitel 2, afdeling IV i direktiv 2013/36/EU. Det henstilles, at de relevante myndigheder vedtager den tilsvarende foranstaltning senest fire måneder efter offentliggørelsen af denne henstilling i Den Europæiske Unions Tidende.

III.   Væsentlighedstærskel

5.

Foranstaltningen suppleres af en institutspecifik væsentlighedstærskel på 2 milliarder EUR for at styre de relevante myndigheders potentielle anvendelse af de minimis-princippet i forbindelse med gensidige foranstaltninger.

6.

I overensstemmelse med afdeling 2.2.1 i henstilling ESRB/2015/2 kan de relevante myndigheder i den berørte medlemsstat undtage individuelle indenlandsk godkendte kreditinstitutter, der anvender IRB-metoden, som har ikke-væsentlige detaileksponeringer sikret ved realkreditlån med pant i boligenheder i Belgien, og som ligger under væsentlighedstærsklen på 2 milliarder EUR. Ved anvendelse af væsentlighedstærsklen bør de relevante myndigheder overvåge væsentligheden af eksponeringerne, og det henstilles, at de anvender den belgiske foranstaltning på tidligere undtagne individuelle indenlandsk godkendte kreditinstitutter, hvis væsentlighedstærsklen på 2 milliarder EUR overskrides.

7.

Er der ingen godkendte kreditinstitutter i de berørte medlemsstater, som har filialer beliggende i Belgien, eller som har direkte detaileksponeringer med sikkerhed i fast ejendom til beboelse beliggende i Belgien, som anvender IRB-metoden, og som har en eksponering på mindst 2 milliarder EUR over for det belgiske boligmarked, kan de relevante myndigheder i de pågældende medlemsstater i henhold til afsnit 2.2.1 i henstilling ESRB/2015/2 beslutte ikke at modsvare den belgiske foranstaltning. I så fald bør de relevante myndigheder overvåge væsentligheden af eksponeringerne, og det henstilles, at de modsvarer den belgiske foranstaltning, hvis et kreditinstitut, der anvender IRB-metoden, overskrider tærsklen på 2 milliarder EUR.

8.

I overensstemmelse med afdeling 2.2.1 i henstilling ESRB/2015/2 udgør væsentlighedstærsklen på 2 milliarder EUR det anbefalede maksimale tærskelniveau. De relevante myndigheder, som træffer modsvarende foranstaltninger, kan derfor, i stedet for at anvende den anbefalede tærskel, fastsætte en lavere tærskel for deres jurisdiktioner, hvor det er passende, eller modsvare foranstaltningen uden nogen væsentlighedstærskel.

Frankrig

En stramning af grænsen for store eksponeringer fastsat i artikel 395, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, som finder anvendelse på eksponeringer mod store ikke-finansielle selskaber med høj gældsætning, som har deres hjemsted i Frankrig, til 5 procent af det justerede kapitalgrundlag, som i overensstemmelse med artikel 458, stk. 2, litra d), nr. ii), i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse på globalt systemisk vigtige institutter (G-SII'er) og andre systemisk vigtige institutter (O-SII'er) på det højeste konsolideringsniveau inden for rammerne af deres banktilsynsperimeter.

I.   Beskrivelse af foranstaltningen

1.

Den franske foranstaltning, som finder anvendelse i overensstemmelse med artikel 458, stk. 2, litra d), nr. ii), i forordning (EU) nr. 575/2013, og som pålægges G-SII'er og O-SII'er på det højeste konsolideringsniveau inden for rammerne af deres banktilsynsperimeter (ikke på delkonsolideret niveau), består af en stramning af grænsen for store eksponeringer til 5 procent af deres justerede kapitalgrundlag, som finder anvendelse på eksponeringer mod ikke-finansielle selskaber med høj gældsætning, som har deres hjemsted i Frankrig.

2.

Et ikke-finansielt selskab defineres som en fysisk eller juridisk person i henhold til de privatretlige regler, som har sit hjemsted i Frankrig, og som på sit niveau og på det højeste konsolideringsniveau hører til sektoren ikke-finansielle selskaber som defineret i punkt 2.45 i bilag A til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (1).

3.

Foranstaltningen finder anvendelse på eksponeringer mod ikke-finansielle selskaber, som har deres hjemsted i Frankrig, og på eksponeringer mod grupper af indbyrdes forbundne ikke-finansielle selskaber som følger:

a)

For ikke-finansielle selskaber, som er en del af en gruppe af indbyrdes forbundne ikke-finansielle selskaber, der har sit hjemsted på det højeste konsolideringsniveau i Frankrig, finder foranstaltningen anvendelse på summen af nettoeksponeringer mod gruppen og alle dens tilknyttede enheder som omhandlet i artikel 4, stk. 1, punkt 39, i forordning (EU) nr. 575/2013.

b)

For ikke-finansielle selskaber, som er en del af en gruppe af indbyrdes forbundne ikke-finansielle selskaber, der har sit hjemsted på det højeste konsolideringsniveau uden for Frankrig, finder foranstaltningen anvendelse på summen af:

i)

eksponeringer mod disse ikke-finansielle selskaber, der har deres hjemsted i Frankrig,

ii)

eksponeringer mod enheder i Frankrig eller i udlandet, som de i nr. i) nævnte ikke-finansielle selskaber har direkte eller indirekte kontrol med som omhandlet i artikel 4, stk. 1, punkt 39), i forordning (EU) nr. 575/2013, og

iii)

eksponeringer mod enheder i Frankrig eller i udlandet, som er økonomisk afhængige af de i nr. i) nævnte ikke-finansielle selskaber som omhandlet i artikel 4, stk. 1, punkt 39), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Ikke-finansielle selskaber, som ikke har deres hjemsted i Frankrig, og som ikke er et datterselskab eller en økonomisk afhængig enhed af, og som ikke er direkte eller indirekte kontrolleret af et ikke-finansielt selskab, der har sit hjemsted i Frankrig, er derfor ikke omfattet af foranstaltningen.

I overensstemmelse med artikel 395, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 finder foranstaltningen anvendelse, efter at der er taget hensyn til virkningen af kreditrisikoreduktionsteknikker og undtagelser i overensstemmelse med artikel 399 til 403 i forordning (EU) nr. 575/2013.

4.

Et systemisk vigtigt institut (G-SII) eller et andet systemisk vigtigt institut (O-SII) skal betragte et ikke-finansielt selskab, der har sit hjemsted i Frankrig, som stort, hvis dets oprindelige eksponering mod det ikke-finansielle selskab, eller mod gruppen af indbyrdes forbundne ikke-finansielle selskaber som omhandlet i stk. 3, beløber sig til mindst 300 millioner EUR. Den oprindelige eksponeringsværdi beregnes i overensstemmelse med artikel 389 og 390 i forordning (EU) nr. 575/2013, før der er taget hensyn til virkningen af kreditrisikoreduktionsteknikker og undtagelser fastsat i artikel 399 til 403 i forordning (EU) nr. 575/2013, og som indberettet i overensstemmelse med artikel 9 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (2).

5.

Et ikke-finansielt selskab betragtes som havende en høj gældsætning, hvis det har en gearingsgrad på over 100 procent og en dækningsgrad for dets finansieringsomkostninger på under tre, beregnet på det højeste konsolideringsniveau som følger:

a)

Gearingsgraden er forholdet mellem den samlede gæld fratrukket likvide midler og egenkapital, og

b)

Dækningsgraden for finansieringsomkostninger er forholdet mellem, på den ene side, værditilvæksten plus driftssubsidier fratrukket i) lønudgifter, ii) driftsrelaterede skatter og -afgifter, iii) andre ordinære nettodriftsudgifter eksklusive nettorenter og lignende omkostninger, og iv) afskrivninger, og på den anden side, renter og lignende omkostninger.

Kvoterne beregnes på grundlag af regnskabsaggregater defineret i overensstemmelse med de gældende standarder, således som disse fremgår af det ikke-finansielle selskabs regnskaber, og som godkendt af en statsautoriseret revisor, hvor det er påkrævet.

II.   Gensidighed

6.

Det henstilles, at de relevante myndigheder modsvarer den franske foranstaltning ved at anvende den på indenlandsk godkendte G-SII'er og O-SII'er på det højeste konsolideringsniveau inden for rammerne af deres banktilsynsperimeter.

7.

Kan den samme makroprudentielle politiske foranstaltning ikke træffes i henhold til national ret i deres land i overensstemmelse med delhenstilling C(2), henstilles det, at de relevante myndigheder, efter samråd med ESRB, anvender en makroprudentiel politisk foranstaltning i henhold til deres nationale ret, hvis virkning bedst modsvarer den ovenfor beskrevne foranstaltning. Det henstilles, at de relevante myndigheder vedtager den tilsvarende foranstaltning senest seks måneder efter offentliggørelsen af denne henstilling i Den Europæiske Unions Tidende.

III.   Væsentlighedstærskel

8.

Foranstaltningen suppleres af en kombineret væsentlighedstærskel for at styre den potentielle anvendelse af de minimis-princippet af de relevante myndigheder, der anvender gensidige foranstaltninger, som er sammensat af:

a)

En tærskel på 2 milliarder EUR for den samlede oprindelige eksponering, som indenlandsk godkendte G-SII'er og O-SII'er på det højeste konsolideringsniveau inden for banktilsyn har mod sektoren ikke-finansielle selskaber i Frankrig.

b)

En tærskel på 300 millioner EUR, som gælder for indenlandsk godkendte G-SII'er og O-SII'er, der modsvarer eller overstiger den i a) nævnte tærskel for:

i)

en enkelt oprindelig eksponering mod et ikke-finansielt selskab, der har sit hjemsted i Frankrig,

ii)

summen af oprindelige eksponeringer mod en gruppe af indbyrdes forbundne ikke-finansielle selskaber, som har sit hjemsted på det højeste konsolideringsniveau i Frankrig, beregnet i overensstemmelse med stk. 3, litra a),

iii)

summen af oprindelige eksponeringer mod ikke-finansielle selskaber med hjemsted i Frankrig, som er en del af en gruppe af indbyrdes forbundne ikke-finansielle selskaber, som har sit hjemsted på det højeste konsolideringsniveau uden for Frankrig, som indberettet i formular C 28.00 og C 29.00 i bilag VIII til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

c)

En tærskel på 5 procent af G-SII'ets eller O-SII'ets justerede kapitalgrundlag på det højeste konsolideringsniveau for eksponeringer identificeret i litra b), efter at der er taget hensyn til virkningen af kreditrisikoreduktionsteknikker og undtagelser i overensstemmelse med artikel 399 til 403 i forordning (EU) nr. 575/2013.

De i litra b) og c) anførte tærskelværdier finder anvendelse, uanset om enheden eller det ikke-finansielle selskab har en høj gældsætning eller ej.

Den oprindelige eksponeringsværdi nævnt i litra a) og b) beregnes i overensstemmelse med artikel 389 og 390 i forordning (EU) nr. 575/2013, før der er taget hensyn til virkningen af kreditrisikoreduktionsteknikker og undtagelser fastsat i artikel 399 til 403 i forordning (EU) nr. 575/2013, og som indberettet i overensstemmelse med artikel 9 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.

9.

I overensstemmelse med afsnit 2.2.1 i henstilling ESRB/2015/2 kan de relevante myndigheder i den berørte medlemsstat undtage indenlandsk godkendte G-SII'er eller O-SII'er på det højeste konsolideringsniveau inden for rammerne af deres banktilsynsperimeter, som ikke overskrider den i stk. 8 fastsatte kombinerede væsentlighedstærskel. Ved anvendelse af væsentlighedstærsklen bør de relevante myndigheder overvåge væsentligheden af de indenlandsk godkendte G-SII'ers og O-SII'ers eksponeringer mod den franske sektor for ikke-finansielle selskaber, samt hvorledes de indenlandsk godkendte G-SII'ers og O-SII'ers koncentration af eksponeringer mod store ikke-finansielle selskaber med hjemsted i Frankrig udvikler sig, og det henstilles, at de anvender den franske foranstaltning på tidligere undtagne indenlandsk godkendte G-SII'er eller O-SII'er på det højeste konsolideringsniveau inden for rammerne af deres banktilsynsperimeter, hvis den i stk. 8 fastsatte kombinerede væsentlighedstærskel overskrides. De relevante myndigheder opfordres også til at signalere de systemiske risici, der er forbundet med den højere gearing hos store ikke-finansielle selskaber med hjemsted i Frankrig, til andre markedsdeltagere i deres jurisdiktion.

10.

Er der ingen G-SII'er eller O-SII'er er på det højeste konsolideringsniveau inden for rammerne af deres banktilsynsperimeter, som er godkendt i de berørte medlemsstater, og som har eksponeringer mod den franske sektor for ikke-finansielle selskaber over den i stk. 8 fastsatte væsentlighedstærskel, kan de relevante myndigheder i de berørte medlemsstater i henhold til afdeling 2.2.1 i henstilling ESRB/2015/2 beslutte ikke at modsvare den franske foranstaltning. I så fald bør de relevante myndigheder overvåge væsentligheden af de indenlandsk godkendte G-SII'ers og O-SII'ers eksponeringer mod den franske sektor for ikke-finansielle selskaber, samt hvorledes de indenlandsk godkendte G-SII'ers og O-SII'ers koncentration af eksponeringer mod store ikke-finansielle selskaber med hjemsted i Frankrig udvikler sig, og det henstilles, at de modsvarer den franske foranstaltning, hvis et G-SII eller O-SII på det højeste konsolideringsniveau inden for rammerne af dets banktilsynsperimeter, overskrider den i stk. 8 fastsatte kombinerede væsentlighedstærskel. De relevante myndigheder opfordres også til at signalere de systemiske risici, der er forbundet med den højere gearing i store ikke-finansielle selskaber med hjemsted i Frankrig, til andre markedsdeltagere i deres jurisdiktion.

11.

I overensstemmelse med afdeling 2.2.1 i henstilling ESRB/2015/2 udgør den i stk. 8 fastsatte kombinerede væsentlighedstærskel en anbefalet maksimumtærskel. De relevante myndigheder, som træffer modsvarende foranstaltninger, kan derfor, i stedet for at anvende den anbefalede tærskel, fastsætte en lavere tærskel for deres jurisdiktioner, hvor det er passende, eller modsvare foranstaltningen uden nogen væsentlighedstærskel.
«

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

1.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 39/10


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.9139 — Haier/Candy)

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 39/02)

Den 13. december 2018 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32018M9139. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


1.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 39/10


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.9135 — The Blackstone Group/Luminor Bank)

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 39/03)

Den 21. januar 2019 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32019M9135. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


1.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 39/11


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.9176 — Magna/Getrag Ford Transmissions Slovakia)

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 39/04)

Den 22. januar 2019 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32019M9176. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


1.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 39/11


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.9228 — Denso/Aisin/JV)

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 39/05)

Den 23. januar 2019 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32019M9228. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


1.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 39/12


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.9148 — Univar/Nexeo)

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 39/06)

Den 23. januar 2019 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32019M9148. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

1.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 39/13


Euroens vekselkurs (1)

31. januar 2019

(2019/C 39/07)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1488

JPY

japanske yen

124,81

DKK

danske kroner

7,4657

GBP

pund sterling

0,87578

SEK

svenske kroner

10,3730

CHF

schweiziske franc

1,1409

ISK

islandske kroner

137,20

NOK

norske kroner

9,6623

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,760

HUF

ungarske forint

315,88

PLN

polske zloty

4,2736

RON

rumænske leu

4,7271

TRY

tyrkiske lira

5,9689

AUD

australske dollar

1,5787

CAD

canadiske dollar

1,5109

HKD

hongkongske dollar

9,0137

NZD

newzealandske dollar

1,6607

SGD

singaporeanske dollar

1,5459

KRW

sydkoreanske won

1 277,58

ZAR

sydafrikanske rand

15,2420

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,7010

HRK

kroatiske kuna

7,4238

IDR

indonesiske rupiah

15 980,38

MYR

malaysiske ringgit

4,6988

PHP

filippinske pesos

59,843

RUB

russiske rubler

75,1113

THB

thailandske bath

35,883

BRL

brasilianske real

4,2041

MXN

mexicanske pesos

21,8999

INR

indiske rupee

81,6860


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

1.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 39/14


Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 39/08)

Medlemsstat

Finland

Rute

Helsinki-Pori

Dato, hvor forpligtelsen til offentlig tjeneste træder i kraft

1. august 2019

Adresse, hvor teksten og eventuelle andre oplysninger eller dokumentation vedrørende forpligtelsen til offentlig tjeneste stilles til rådighed gratis

Yderligere oplysninger:

City of Pori

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FINLAND

Tlf. +358 447019228

Fax nr.: +358 26349417

E-mail: tarjous@pori.fi

Internetadresse:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot


1.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 39/15


Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 39/09)

Medlemsstat

Finland

Rute

Pori-Helsinki

Kontraktens løbetid

1. august 2019-23. december 2022

Frist for indgivelse af bud

61 dage efter datoen for offentliggørelse af dette udbud

Adresse, hvor udbudsteksten og eventuelle relevante oplysninger og/eller eventuel relevant dokumentation vedrørende det offentlige udbud og forpligtelsen til offentlig tjeneste kan rekvireres gratis

Yderligere oplysninger:

City of Pori

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FINLAND

Tlf. +358 447019228

Fax +358 26349417

E-mail: tarjous@pori.fi

Internetadresse:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot


1.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 39/16


Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Ændring af forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 39/10)

Medlemsstat

Frankrig

Ruter

Ajaccio-Paris Orly

Ajaccio-Marseille

Ajaccio-Nice

Bastia-Paris Orly

Bastia-Marseille

Bastia-Nice

Calvi-Paris Orly

Figari-Paris Orly

Calvi-Marseille

Calvi-Nice

Figari-Marseille

Figari-Nice

Dato, hvor forpligtelsen til offentlig tjeneste første gang trådte i kraft

Januar 1986

Dato for ændringernes ikrafttræden

25. marts 2020

Adresse, hvor teksten og eventuelle relevante oplysninger og/eller eventuel relevant dokumentation vedrørende forpligtelsen til offentlig tjeneste kan rekvireres

Délibérations du 20 décembre 2018 et du 31 janvier 2019 de l’Assemblée de Corse approuvant les nouvelles obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Paris (Orly), Marseille et Nice, d’une part, et Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d’autre part, et adoptant le principe de la délégation de service public pour l’exploitation de la desserte aérienne de service public de la Corse (Korsikas lokalparlaments beslutning af 20. december 2018 og af 31. januar 2019 om godkendelse af de nye forpligtelser til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning mellem Paris (Orly), Marseille og Nice på den ene side og Ajaccio, Bastia, Calvi og Figari på den anden side og om vedtagelse af grundlaget for udbuddet af ruteflyvning til Korsika som en forpligtelse til offentlig tjeneste)

http://otc.corsica/projet-osp-2020-2023-3/

Office des transports de la Corse (Korsikas transportkontor)

Direktøren

19 avenue Georges Pompidou

Quartier Saint Joseph

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

FRANKRIG

Tlf. +33 495237130

Fax +33 495201631

E-mail: jf.santoni@otc-corse.fr


1.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 39/17


Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 39/11)

Medlemsstat

Frankrig

Ruter

Ajaccio-Paris Orly (gruppe nr. 1)

Ajaccio-Marseille (gruppe nr. 2)

Ajaccio-Nice (gruppe nr. 3)

Bastia-Paris Orly (gruppe nr. 4)

Bastia-Marseille (gruppe nr. 5)

Bastia-Nice (gruppe nr. 6)

Calvi-Paris Orly (gruppe nr. 7)

Figari-Paris Orly (gruppe nr. 8)

Calvi-Marseille og Calvi-Nice (gruppe nr. 9)

Figari-Marseille og Figari-Nice (gruppe nr. 10)

Kontraktens løbetid

25. marts 2020-31. december 2023

Frist for indgivelse af ansøgninger og bud

8. april 2019 (kl. 16 lokal tid)

Adresse, hvor udbudsteksten og eventuelle relevante oplysninger og/eller eventuel relevant dokumentation vedrørende det offentlige udbud og forpligtelsen til offentlig tjeneste kan rekvireres

Office des transports de la Corse (Korsikas transportkontor)

19, avenue Georges Pompidou

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

Frankrig

E-mail: contact@otc-corse.fr

Tlf. +33 495237130

Fax +33 495201631

Køberprofil: www.achatpublic.com


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Europa-Kommissionen

1.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 39/18


SÆRLIG INDKALDELSE AF FORSLAG — EACEA/02/2019

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

(2019/C 39/12)

1.   Indledning

Denne indkaldelse af forslag er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af »Erasmus+«: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, nr. 1720/2006/EF og nr. 1298/2008/EF (1).

2.   Mål og beskrivelse

I Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) er der fastlagt en generel kvalitetsramme for europæiske og internationale samarbejdsaktiviteter, som en videregående uddannelsesinstitution (HEI) kan udføre som led i Erasmus+ programmet. Tildelingen af et Erasmus Charter for Higher Education er en forudsætning for alle HEI'er beliggende i de lande, der er opremset nedenfor, og som ønsker at ansøge om og deltage i den enkeltes læringsmobilitet og/eller samarbejde omkring innovation og god praksis under programmet. For HEI'er beliggende i andre lande, er ECHE ikke et krav, og kvalitetsrammen er etableret gennem interinstitutionelle aftaler mellem HEI'er. Chartret tildeles for Erasmus+ programmets fulde længde. Implementeringen af chartret vil blive overvåget, og hvis nogle af dets principper og forpligtelser ikke er overholdt, vil det kunne føre til, at Europa Kommissionen ophæver chartret.

3.   Ansøgningsberettigede

HEI'er etablerede i et af de følgende lande er berettigede til at søge om et Erasmus Charter for Higher Education:

Den Europæiske Unions medlemsstater

EFTA-EØS-landene (Island, Liechtenstein og Norge),

EU-kandidatlandene: (Serbien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien og Tyrkiet).

De nationale myndigheder udpeger blandt ansøgerne inden for deres respektive territorier de videregående uddannelsesinstitutioner (2), der er berettigede til at deltage i den enkeltes læringsmobilitet og/eller samarbejde omkring innovation og god praksis under Erasmus+ programmet.

4.   Fristen for indsendelse af ansøgningerne og datoen for, hvornår udvælgelsesresultaterne forventes offentliggjort

Online-ansøgningsskemaet skal fremsendes behørigt udfyldt senest kl. 12.00 (middag, lokal tid i Bruxelles, Centraleuropæisk tid) den 29. marts 2019.

Udvælgelsesresultaterne forventes offentliggjort den 25. oktober 2019.

5.   Yderligere oplysninger

Information om Erasmus+ programmet kan findes på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Ansøgningerne skal indsendes ifølge retningslinjerne fra Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, som kan findes på følgende internetadresse:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2020_en


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50

(2)  En videregående uddannelsesinstitution som defineret i Artikel 2 i retsgrundlaget i Erasmus+ er:

a)

enhver type videregående uddannelsesinstitution, som i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis tilbyder anerkendte uddannelser eller andre anerkendte kvalifikationer på videregående niveau, uanset hvorledes denne institution benævnes

b)

enhver type videregående uddannelsesinstitution, som i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis tilbyder erhvervsuddannelse på videregående niveau.


Den Europæiske Investeringsbank

1.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 39/20


Indkaldelse af forslag

Idéer, der ændrer verden: EIBI's Social Innovation Tournament 2019

(2019/C 39/13)

EIB-instituttet afholder sin ottende sociale innovationskonkurrence (Social Innovation Tournament)

Innovationskonkurrencen fremmer innovative idéer og belønner initiativer, der skaber sociale og miljømæssige virkninger. Konkurrencen omfatter projekter inden for en bred vifte af områder — fra uddannelse, sundhedspleje og jobskabelse til nye teknologier, systemer og processer. Alle projekter konkurrerer om to præmier i en generel kategori, og projekter, der behandler dette års emne, bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion (herunder cirkulær økonomi), vil desuden konkurrere om to præmier i den særlige kategori. I begge kategorier uddeles en første- og andenpræmie på henholdsvis 50 000 og 20 000 EUR til de bedste projekter.

Følg os på Facebook: www.facebook.com/EibInstitute

Yderligere oplysninger om konkurrencen og om, hvordan man indsender et innovativt forslag, findes på adressen: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

1.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 39/21


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9265 — Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 39/14)

1.   

Den 25. januar 2019 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

GreenCycle Holding GmbH & Co. KG (»GreenCycle«, Tyskland), der tilhører Schwarz-koncernen

Nord-Westdeutsche Papierrohstoff GmbH & Co. KG (»NWD«, Tyskland), der tilhører WEIG-koncernen

Et nystiftet joint venture (»JV«, Tyskland).

GreenCycle og NWD erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over JV.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier i et nystiftet joint venture.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   GreenCycle: er aktiv inden for indsamling og levering af samt handel med genanvendelige materialer og tilhører Schwarz-koncernen, som hovedsagelig er aktiv inden for fødevaredetailhandlen over hele verden via sine Lidl- og Kaufland-afdelinger.

—   NWD: er aktiv inden for indsamling og genanvendelse af papiraffald og tilhører den internationale WEIG-koncern, som fremstiller forskellige typer pap.

—   JV: vil forvalte en online handelsplatform om genanvendelige materialer og affaldsmaterialer.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9265 — Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV.

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


1.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 39/23


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9245 — BAC/Marriott/Airhotel BVBA)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 39/15)

1.   

Den 25. januar 2019 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Brussels Airport Company NV (»BAC«, Belgien), der kontrolleres i fællesskab af Ontario’s Teachers Pension Plan (Canada), Macquarie Group (Australien) og La Société Fédérale de Participations et d'Investissement/De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (»SFPI/FPIM«, Belgien)

Marriott International, Inc. (»Marriott«, USA)

Airhotel Belgium BVBA (»Airhotel«, Belgien), der ejer hotellet Sheraton Brussels Airport.

BAC og Marriot erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over hotellet Sheraton Brussels Airport.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier og en allerede eksisterende hotelforvaltningsaftale.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   BAC: ejer og driver Brussels Airport, en international lufthavn beliggende i Zaventem, Belgien

—   Marriott: en diversificeret hotelvirksomhed, som forvalter og er franchisegiver for hoteller og timeshareejendomme

—   Airhotel: ejer af Sheraton Brussels Airport, et hotel beliggende på Brussels Airports område.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9245 — BAC/Marriott/Airhotel BVBA.

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.