ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 420

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
20. november 2018


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2018/C 420/01

Euroens vekselkurs

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2018/C 420/02

Indkaldelse af forslag — EACEA/21/2018 — Erasmus+-programmet — Nøgleaktion 3: Støtte til politikreform — Social inklusion og fælles værdier: bidraget inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse

2

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2018/C 420/03

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9124 — Dana/Oerlikon Drive Systems) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

5

2018/C 420/04

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9032 — E.ON/Helen/Virta) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

7


 

Berigtigelser

2018/C 420/05

Berigtigelse til meddelelse om antidumpingforanstaltninger for import til Unionen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina: ændring af navne på virksomheder, på hvilke antidumpingtolden for samarbejdsvillige virksomheder uden for stikprøven finder anvendelse ( EUT C 414 af 20.11.2014 )

8


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

20.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 420/1


Euroens vekselkurs (1)

19. november 2018

(2018/C 420/01)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1427

JPY

japanske yen

128,89

DKK

danske kroner

7,4625

GBP

pund sterling

0,89083

SEK

svenske kroner

10,2815

CHF

schweiziske franc

1,1391

ISK

islandske kroner

140,80

NOK

norske kroner

9,6493

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

26,013

HUF

ungarske forint

321,65

PLN

polske zloty

4,3293

RON

rumænske leu

4,6666

TRY

tyrkiske lira

6,0735

AUD

australske dollar

1,5660

CAD

canadiske dollar

1,5055

HKD

hongkongske dollar

8,9491

NZD

newzealandske dollar

1,6740

SGD

singaporeanske dollar

1,5684

KRW

sydkoreanske won

1 287,63

ZAR

sydafrikanske rand

16,0122

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,9349

HRK

kroatiske kuna

7,4253

IDR

indonesiske rupiah

16 672,00

MYR

malaysiske ringgit

4,7848

PHP

filippinske pesos

60,020

RUB

russiske rubler

75,2885

THB

thailandske bath

37,623

BRL

brasilianske real

4,2907

MXN

mexicanske pesos

23,1660

INR

indiske rupee

81,8825


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Europa-Kommissionen

20.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 420/2


INDKALDELSE AF FORSLAG — EACEA/21/2018

Erasmus+-programmet — Nøgleaktion 3: Støtte til politikreform

Social inklusion og fælles værdier: bidraget inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse

(2018/C 420/02)

1.   MÅL

Denne indkaldelse af forslag støtter tværnationale samarbejdsprojekter inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse.

Hver ansøgning skal omhandle ét generelt mål og ét af de specifikke mål. Både de generelle og de specifikke mål i indkaldelsen er udtømmende, og forslag, der ikke omhandler dem, vil ikke blive taget i betragtning.

Generelle mål

Forslagene skal omhandle ét af de to nedenstående generelle mål:

1.

formidle og/eller opskalere god praksis for inkluderende læring og for fremme af fælles værdier, navnlig iværksat på lokalt niveau; i forbindelse med denne indkaldelse betyder opskalering udbredelse af god praksis i større målestok/overførsel heraf til en anden sammenhæng eller gennemførelse heraf på et højere/systemisk niveau

eller

2.

udvikle og gennemføre innovative metoder og praksis med henblik på at fostre inkluderende uddannelse og fremme fælles værdier

Specifikke mål

Forslagene skal omhandle ét af følgende specifikke mål:

styrkelse af tilegnelsen af sociale kompetencer og medborgerkompetencer, fremme af viden om, forståelse for og inddragelse af værdier og grundlæggende rettigheder

fremme af inkluderende almen uddannelse og erhvervsuddannelse og fremme af uddannelse af dårligt stillede lærende, herunder gennem støtte til uddannelsespersonale i håndtering af mangfoldighed og styrkelse af mangfoldigheden blandt uddannelsespersonale

fremme af kritisk tankevirksomhed og mediefærdigheder blandt lærende, forældre og uddannelsespersonale

støtte til inklusion af nyankomne migranter med hensyn til uddannelse af god kvalitet, herunder ved at vurdere viden og validere tidligere indlæring

fremme af digitale færdigheder og kompetencer hos digitalt udelukkede grupper (herunder ældre, migranter og unge med ugunstig baggrund) gennem partnerskaber mellem skoler, erhvervslivet og den uformelle sektor, herunder offentlige biblioteker.

Der opfordres til, at projekterne inddrager rollemodeller i deres aktiviteter, hvor det er hensigtsmæssigt.

2.   STØTTEBERETTIGELSE

2.1.   Støtteberettigede ansøgere

Støtteberettigede ansøgere er offentlige og private organisationer, der er aktive inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom, eller andre samfundsøkonomiske sektorer, eller organisationer med tværsektorielle aktiviteter (f.eks. kulturelle organisationer, civilsamfund, sportsorganisationer, anerkendelsescentre, handelskamre, handelsorganisationer mv.).

Kun juridiske enheder, som er etableret i følgende lande omfattet af programmet, er støtteberettigede:

Den Europæiske Unions 28 medlemsstater (1)

EFTA-/EØS-landene: Island, Liechtenstein og Norge

EU-kandidatlande: den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Tyrkiet og Serbien (2).

Mindstekravet til sammensætning af partnerskaber i denne indkaldelse er fire støtteberettigede organisationer fra fire forskellige lande omfattet af programmet.

Hvis der indgår netværk i projektet, skal konsortiet omfatte mindst to organisationer, der ikke er medlem af netværket (netværkerne), og konsortiet skal repræsentere mindst fire støtteberettigede lande.

2.2.   Støtteberettigede aktiviteter og projektvarighed

Kun aktiviteter, der finder sted i lande omfattet af programmet (se afsnit 2.1), vil blive betragtet som støtteberettigede. Eventuelle omkostninger i forbindelse med aktiviteter, der udføres uden for disse lande eller af organisationer, som ikke er registreret i programlandene, er ikke støtteberettigede. I enkelte tilfælde kan der undtagelsesvis ydes støtte til aktiviteter, der involverer andre lande end programlandene, men som skal have forudgående særlig godkendelse fra forvaltningsorganet.

Aktiviteterne skal begynde enten den 1. november eller 1. december 2019 eller den 15. januar 2020.

Projektets varighed skal være 24 eller 36 måneder.

3.   FORVENTEDE RESULTATER

Projekterne bør føre til resultater såsom:

øget bevidsthed om, viden om og indsigt i god praksis i de pågældende uddannelsesinstitutioner og lokalsamfund

øget brug af avancerede innovative tilgange i politik eller praksis

øget bevidsthed, motivation og kompetence hos pædagogiske ledere og pædagoger hvad angår inkluderende pædagogiske tilgange og fremme af fælles værdier

aktivt engagement hos familier og lokalsamfund i at støtte inkluderende uddannelsesmæssige tilgange og fremme fælles værdier

mere udbredte og effektive redskaber, der støtter uddannelsesinstitutioner og undervisningsudbydere i at indføre inkluderende uddannelsesmetoder og fremme fælles værdier.

4.   DISPONIBELT BUDGET:

Det samlede budget til medfinansiering af projekterne i denne indkaldelse udgør 10 000 000 EUR.

Det finansielle bidrag fra EU kan ikke overstige 80 % af de samlede støtteberettigede projektomkostninger.

Den højeste støtte pr. projekt udgør 500 000 EUR.

EACEA forbeholder sig ret til ikke at fordele alle de midler, der er til rådighed.

5.   TILDELINGSKRITERIER

Støtteberettigede ansøgere vurderes på grundlag af følgende kriterier:

1)

relevansen af projektet (30 %)

2)

kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (20 %)

3)

kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne (20 %)

4)

indvirkning, formidling og bæredygtighed (30 %).

6.   INDSENDELSESPROCEDURE OG FRIST

Fristen for indsendelse er: 26. februar 2019 — kl. 12.00 (middag Bruxelles-tid).

Ansøgere anmodes om at læse alle oplysninger om indkaldelsen af forslag EACEA/21/2018 og indsendelsesproceduren nøje og at anvende de obligatoriske dokumenter, der kan findes på:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (Indkaldelsens referencenr. EACEA/21/2018)

Ansøgningen og obligatoriske bilag indsendes online ved hjælp af den relevante e-formular.

7.   OPLYSNINGER OM INDKALDELSEN

Alle oplysninger vedrørende indkaldelse EACEA/21/2018 findes på følgende websted:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (Indkaldelsens referencenr. EACEA/21/2018)

E-mail kontaktoplysninger: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  For britiske ansøgere: Vær opmærksom på, at kriterierne for støtteberettigelse skal være overholdt i hele projektets løbetid. Såfremt Det Forenede Kongerige trækker sig ud af EU i projektets løbetid uden at indgå en aftale med EU, der især sikrer, at britiske ansøgere fortsat er støtteberettigede, vil du ophøre med at modtage finansiering fra EU (i det omfang, det er muligt, vil du dog fortsat kunne deltage) eller blive bedt om at træde ud af projektet på grundlag af artikel II.16.3.1, litra a), i tilskudsaftalen..

(2)  De budgettilpasninger, som følger af, at Serbien bliver omfattet af Erasmus + -programmet, træder i kraft pr. 1. januar 2019 med forbehold af vedtagelsen af Kommissionens beslutning om godkendelse af (ændringen af) aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Serbien om deltagelse af Republikken Serbien i »Erasmus +« (Unionens program for uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport) fra 1. januar 2019.


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

20.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 420/5


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9124 — Dana/Oerlikon Drive Systems)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 420/03)

1.   

Den 9. november 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Dana Incorporated (»Dana«, USA)

GrazianoFairfield AG, Pfaffikon (»GrazianoFairfield AG«, Schweiz), der kontrolleres af OC Oerlikon Corporation AG, Pfaffikon (»Oerlikon«, Schweiz).

Dana erhverver enekontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele GrazianoFairfield AG.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Dana er en global leverandør af fremdrivnings-, forseglings- og varmestyringsprodukter til producenter af lette køretøjer, erhvervskøretøjer og terrængående køretøjer samt gearkasser, hydrauliske produkter og drivaksler til industrielt, stationært udstyr

GrazianoFairfield AG er en leverandør af gear-, fremdrivnings- og koblingsløsninger til mobile køretøjer og industrielt udstyr.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9124 — Dana/Oerlikon Drive Systems

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


20.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 420/7


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9032 — E.ON/Helen/Virta)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 420/04)

1.   

Den 13. november 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 anmeldelse af en planlagt fusion (1).

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

E.ON SE, via dets datterselskab E.ON Drive Infrastructure GmbH (»E.ON«, Tyskland)

Helen Oy (»Helen«, Finland)

Liikennevirta Oy (»Virta«, Finland).

E.ON og Helen erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Virta.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   E.ON: fokuserer på tre hovedforretningsområder: i) elproduktion fra vedvarende energikilder, ii) energidistributionsnet og iii) kundetilpassede produkter (herunder inden for el- og gasforsyning til detailkunder). Derudover tilbyder E.ON e-mobilitetstjenester, herunder drift af ladestationer til elektriske køretøjer i flere EU-lande

—   Helen: selskabets virksomhed består hovedsagelig i fremstilling af elektricitet, fjernvarme og fjernkøling samt energidistribution og -salg. Derudover tilbyder Helen en bred vifte af tjenester til energiproduktion i lille målestok og kundernes eget energiforbrug. Siden 2012 har Helen også tilbudt ladestandere til elektriske køretøjer i Finland

—   Virta: leverer en række tjenesteydelser i tilknytning til opladning af elektriske køretøjer. Selskabet opererer primært i Finland og har også aktiviteter i Det Forenede Kongerige, Frankrig, Island, Norge, Schweiz, Sverige, Tjekkiet og Tyskland.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9032 — E.ON/Helen/Virta

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


Berigtigelser

20.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 420/8


Berigtigelse til meddelelse om antidumpingforanstaltninger for import til Unionen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina: ændring af navne på virksomheder, på hvilke antidumpingtolden for samarbejdsvillige virksomheder uden for stikprøven finder anvendelse

( Den Europæiske Unions Tidende C 414 af 20. november 2014 )

(2018/C 420/05)

Side 9, skemaet, anden kolonne, tredje række:

I stedet for:

»Guangdong Jinqiuangyi Ceramics Co., Ltd.«

læses:

»Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.«