ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 418

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
19. november 2018


Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2018/C 418/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8949 — Tenneco/Federal Mogul) ( 1 )

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2018/C 418/02

Euroens vekselkurs

2

 

Revisionsretten

2018/C 418/03

Særberetning nr. 29/2018 — EIOPA bidrog væsentligt til tilsynet og stabiliteten i forsikringssektoren, men der er fortsat store udfordringer

3

2018/C 418/04

Særberetning nr. 31/2018 — Dyrevelfærd i EU: Bedre balance mellem ambitiøse mål og praktisk gennemførelse

3

 

Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

2018/C 418/05

Afgørelse af Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde af 13. september 2018 om at fjerne Europa Terra Nostra fra registret

4


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2018/C 418/06

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9186 — The Carlyle Group/Marriott International/Penha Longa) ( 1 )

6

2018/C 418/07

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9139 — Haier/Candy) ( 1 )

8

2018/C 418/08

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9194 — Sharp Corporation/Skytec UMC Ltd) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

9

2018/C 418/09

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9133 — MET Renewables/O Zone/NIS Energowind) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

10


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

19.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 418/1


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.8949 — Tenneco/Federal Mogul)

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 418/01)

Den 6. august 2018 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32018M8949. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

19.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 418/2


Euroens vekselkurs (1)

16. november 2018

(2018/C 418/02)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1346

JPY

japanske yen

128,37

DKK

danske kroner

7,4618

GBP

pund sterling

0,88350

SEK

svenske kroner

10,2620

CHF

schweiziske franc

1,1431

ISK

islandske kroner

140,20

NOK

norske kroner

9,6118

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,985

HUF

ungarske forint

321,93

PLN

polske zloty

4,3154

RON

rumænske leu

4,6648

TRY

tyrkiske lira

6,0754

AUD

australske dollar

1,5623

CAD

canadiske dollar

1,4955

HKD

hongkongske dollar

8,8868

NZD

newzealandske dollar

1,6653

SGD

singaporeanske dollar

1,5612

KRW

sydkoreanske won

1 283,80

ZAR

sydafrikanske rand

16,1185

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,8859

HRK

kroatiske kuna

7,4280

IDR

indonesiske rupiah

16 578,00

MYR

malaysiske ringgit

4,7562

PHP

filippinske pesos

59,873

RUB

russiske rubler

74,9036

THB

thailandske bath

37,385

BRL

brasilianske real

4,2666

MXN

mexicanske pesos

23,0573

INR

indiske rupee

81,5735


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


Revisionsretten

19.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 418/3


Særberetning nr. 29/2018

»EIOPA bidrog væsentligt til tilsynet og stabiliteten i forsikringssektoren, men der er fortsat store udfordringer«

(2018/C 418/03)

Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 29/2018 »EIOPA bidrog væsentligt til tilsynet og stabiliteten i forsikringssektoren, men der er fortsat store udfordringer« er netop blevet offentliggjort.

Beretningen kan læses på eller downloades fra Den Europæiske Revisionsrets websted: http://eca.europa.eu.


19.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 418/3


Særberetning nr. 31/2018

»Dyrevelfærd i EU: Bedre balance mellem ambitiøse mål og praktisk gennemførelse«

(2018/C 418/04)

Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 31/2018 »Dyrevelfærd i EU: Bedre balance mellem ambitiøse mål og praktisk gennemførelse« er netop blevet offentliggjort.

Beretningen kan læses på eller downloades fra Den Europæiske Revisionsrets websted: http://eca.europa.eu.


Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

19.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 418/4


AFGØRELSE AF MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE

af 13. september 2018

om at fjerne Europa Terra Nostra fra registret

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(2018/C 418/05)

MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (1), navnlig artikel 40a,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen fremsatte den 13. september 2017 et forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (2).

(2)

Den 9. april 2018 modtog Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde (»myndigheden«) fra Europa Terra Nostra (»ETN«) en ansøgning om registrering som et europæisk politisk parti i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

(3)

Myndigheden traf den 24. april 2018 afgørelse om at registrere ETN som et europæisk politisk parti (afgørelse om registrering). Afgørelsen om registrering blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 31. maj 2018, og ETN erhvervede fra denne dato status som europæisk juridisk person. ETN er formelt tilknyttet det europæiske politiske parti Alliancen for Fred og Frihed (»AFF«).

(4)

Den 3. maj 2018 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet forordning (EU, Euratom) 2018/673 (3) om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014. Forordning (EU, Euratom) 2018/673 trådte i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, dvs. den 4. maj 2018, og ændrede bl.a. de betingelser, som en ansøger skal opfylde for at opnå registrering som et europæisk politisk parti.

(5)

I henhold til artikel 40a, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 skulle europæiske politiske partier, der er registreret inden den 4. maj 2018, senest den 5. juli 2018 fremlægge dokumentation for, at de opfyldte betingelserne i artikel 3, stk. 1, litra b) og ba), i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 som ændret (»ændrede betingelser for registrering«). I henhold til artikel 40a, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 skal myndigheden fjerne et europæisk politisk parti og dets tilknyttede europæiske politiske fond fra registret, hvis det pågældende parti ikke inden den 5. juli 2018 dokumenterer, at det opfylder de ændrede betingelser for registrering.

(6)

Myndigheden sendte den 4. maj 2018 en skrivelse til alle registrerede europæiske politiske partier vedrørende afslutningen af den lovgivningsproces, der førte til vedtagelsen af forordning (EU, Euratom) 2018/673 (i det følgende benævnt »skrivelsen af 4. maj 2018«). I skrivelsen af 4. maj 2018 blev der redegjort for konsekvenserne af den nye retlige ramme, og de europæiske politiske partier blev mindet om deres forpligtelse til senest den 5. juli 2018 at fremlægge dokumentation for, at de opfyldte de ændrede betingelser for registrering.

(7)

Myndigheden modtog den 22. juni 2018 et indlæg fra Kotleba — L’udová Strana Naše Slovensko (»LSNS«), hvoraf det blandt andet fremgår, at LSNS er medlem af AFF og er repræsenteret i Den Slovakiske Republiks Nationalråd.

(8)

Myndigheden modtog den 2. juli 2018 et indlæg fra Nationaldemokratische Partei Deutschlands (»NPD«), hvoraf det blandt andet fremgår, at NPD er medlem af AFF og er repræsenteret i Europa-Parlamentet.

(9)

Myndigheden har ikke modtaget yderligere dokumentation fra hverken AFF eller fra nationale politiske partier på vegne af AFF med henblik på at dokumentere, at AFF senest den 5. juli 2018 opfyldte de ændrede betingelser for registrering.

(10)

Den 10. august 2018 sendte myndigheden AFF og ETN en foreløbig vurdering for at give dem mulighed for at blive hørt i henhold til artikel 34 i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 for så vidt angår de ændrede betingelser for registrering og AFF's manglende fremlæggelse af tilstrækkelig dokumentation senest den 5. juli 2018.

(11)

Hverken AFF eller ETN har fremsat bemærkninger som svar på myndighedens foreløbige vurdering af 10. august 2018.

(12)

Myndigheden er af den opfattelse, at AFF ikke inden for den frist, som var fastsat af de europæiske lovgivere, forlagde dokumentation for, at partiet opfyldte de ændrede betingelser for registrering. Dette skyldes, at AFF ikke inden den 5. juli 2018 har forelagt tilstrækkelig dokumentation, da der kun er indgået dokumenter fra LSNS (Slovakiet) og NPD (Tyskland). Disse to indlæg er ikke tilstrækkelige til at dokumentere, at AFF opfyldte de ændrede betingelser for registrering i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne.

(13)

Myndigheden mener endvidere, at det ikke er nødvendigt at foretage en analyse af indlæggene fra LSNS og NPE, selv hvis disse indlæg i princippet var egnede til at dokumentere, at AFF opfyldte de ændrede betingelser for registrering i to medlemsstater, da det ikke ændrer den kendsgerning, at AFF ikke inden den 5. juli 2018 har indsendt tilstrækkelig dokumentation.

(14)

Myndigheden finder i henhold til artikel 40a, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014, at AFF ikke har godtgjort, at den senest den 5. juli 2018 har opfyldt de ændrede betingelser for registrering, og at AFF og ETN derfor skal fjernes fra registret —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Europa Terra Nostra fjernes hermed fra registret.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til

Europa Terra Nostra

Kurfürstendamm 195, 3. OG

10707 Berlin

Tyskland

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. september 2018.

For Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

M. ADAM

Direktør


(1)  EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1.

(2)  COM(2017)0481 – 2017/0219 (COD).

(3)  EUT L 114 I af 4.5.2018, s. 1.


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

19.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 418/6


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9186 — The Carlyle Group/Marriott International/Penha Longa)

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 418/06)

1.   

Den 8. november 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Carlyle Europe Realty Fund, S.C.Sp. (Luxembourg), der tilhører Carlyle Group, L.P. (»Carlyle«, USA)

Luxury Hotels International Management Company B.V. (Nederlandene), der tilhører Marriott International, Inc. (»Marriott«, USA)

Penha Longa property (»Penha Longa«, Portugal), herunder Penha Longa Resort.

Carlyle og Marriott erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over Penha Longa Resort.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier og en allerede eksisterende aftale om hotelforvaltning.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Carlyle: verdensomspændende alternativ formueforvalter, som forvalter fonde, der investerer globalt på fire områder: Corporate Private Equity, realaktiver, global kredit og løsninger

—   Marriott: moderselskab for en diversificeret hotelkoncern, der er aktiv som forvalter og franchisetager for hoteller og timeshareejendomme

—   Penha Longa: herunder Penha Longa Resort, et hotel med spa og to golfbaner, visse sportsaktiviteter beliggende i Penha Longa og forvaltet af en uafhængig forvalter, og forvaltningen af Penha Longa ejerforening, der er beliggende i Sintra og Cascais i Portugal.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9186 — The Carlyle Group/Marriott International/Penha Longa.

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


19.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 418/8


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9139 — Haier/Candy)

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 418/07)

1.   

Den 8. november 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Haier Europe Appliances Holding BV (Nederlandene), der kontrolleres af Qingdao Haier Co. Ltd (»Haier«, Kina)

Candy S.p.A (»Candy«, Italien).

Haier erhverver kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Candy.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Haier: fremstilling og levering af forbrugerelektronik og husholdningsapparater, der markedsføres på verdensplan gennem flere hovedmærker, herunder »Haier«, »Casarte«, »GE Appliances«, »Fisher & Paykel«, »AQUA« og »Leader«

—   Candy: fremstilling og levering af husholdningsapparater, der markedsføres på verdensplan gennem to hovedmærker »Candy« og »Hoover« og gennem nationale mærker som »Rosières« (Frankrig) og »Jinling« (Kina).

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9139 — Haier/Candy.

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).


19.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 418/9


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9194 — Sharp Corporation/Skytec UMC Ltd)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 418/08)

1.   

Den 12. november 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Sharp Corporation (Japan), der kontrolleres af Hon Hai Precision Industry CO., Ltd

Skytec UMC Ltd (Cypern), der i fællesskab kontrolleres af Sharp Corporation og Skytec Group Limited.

Sharp Corporation erhverver enekontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Skytec UMC Ltd.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Sharp Corporation: udvikling, fremstilling og salg af en række elektroniske produkter, herunder flydende krystaldisplay (»LCD«), TV-apparater, LCD-skærme, solpaneler, mobiltelefoner, videoprojektører, multifunktionsprintere, mikrobølgeovne, klimaanlæg og kasseapparater. Udover sine egne mærker fremstiller Sharp Corporation visse elektroniske forbrugerprodukter for tredjeparter

—   Skytec UMC Ltd: design, fremstilling og distribution af TV-apparater under sine egne varemærker, Sharp-varemærket og tredjeparters varemærker. Det sælger også smartphones, audioprodukter og husholdningsapparater.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9194 — Sharp Corporation/Skytec UMC Ltd.

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


19.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 418/10


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9133 — MET Renewables/O Zone/NIS Energowind)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 418/09)

1.   

Den 9. november 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

MET Renewables AG (Schweiz), som tilhører MET-koncernen

O Zone a.d. (Serbien), som tilhører Gazprom-koncernen

NIS Energowind d.o.o. Beograd (Serbien).

MET Renewables og O Zone erhverver fælles kontrol over NIS Energowind, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   MET Renewables: er et holdingselskab, som ejer dele af enheder i energisektoren

—   O Zone: ejer og forvalter hoteller, feriesteder og restauranter i Serbien og Montenegro

—   NIS Energowind: ejer, udvikler og vil fremover drive et 102 MW-vindkraftværk i Serbien.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9133 — MET Renewables/O Zone/NIS Energowind.

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.