ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 243

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
11. juli 2018


Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2018/C 243/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8919 — Permira/Exclusive Group) ( 1)

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2018/C 243/02

Euroens vekselkurs

2

2018/C 243/03

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 10. juli 2018 om offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende af en ansøgning om ændring af varespecifikationen for en betegnelse inden for vinsektoren i henhold til artikel 105 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (Côtes de Montravel (BOB))

3


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2018/C 243/04

Meddelelse om det forestående udløb af visse antidumpingforanstaltninger

8

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2018/C 243/05

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9000 — Bain Capital/Reifen Krieg Group) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1)

9

2018/C 243/06

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8949 — Tenneco/Federal-Mogul) ( 1)

11

2018/C 243/07

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8959 — Sonatrach/Augusta Refinery Assets) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1)

12

2018/C 243/08

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8996 — GIC Group/FPL/JustGroup/JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1)

13


 

Berigtigelser

2018/C 243/09

Berigtigelse til ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb ( EUT C 235 af 6.7.2018 )

14


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

11.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 243/1


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.8919 — Permira/Exclusive Group)

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 243/01)

Den 26. juni 2018 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32018M8919. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

11.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 243/2


Euroens vekselkurs (1)

10. juli 2018

(2018/C 243/02)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1713

JPY

japanske yen

130,30

DKK

danske kroner

7,4536

GBP

pund sterling

0,88338

SEK

svenske kroner

10,2438

CHF

schweiziske franc

1,1649

ISK

islandske kroner

125,40

NOK

norske kroner

9,4145

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,898

HUF

ungarske forint

324,84

PLN

polske zloty

4,3208

RON

rumænske leu

4,6585

TRY

tyrkiske lira

5,5065

AUD

australske dollar

1,5739

CAD

canadiske dollar

1,5382

HKD

hongkongske dollar

9,1926

NZD

newzealandske dollar

1,7188

SGD

singaporeanske dollar

1,5893

KRW

sydkoreanske won

1 308,63

ZAR

sydafrikanske rand

15,7331

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,7767

HRK

kroatiske kuna

7,3980

IDR

indonesiske rupiah

16 799,96

MYR

malaysiske ringgit

4,7099

PHP

filippinske pesos

62,647

RUB

russiske rubler

73,2605

THB

thailandske bath

38,875

BRL

brasilianske real

4,5513

MXN

mexicanske pesos

22,4121

INR

indiske rupee

80,6170


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


11.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 243/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 10. juli 2018

om offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende af en ansøgning om ændring af varespecifikationen for en betegnelse inden for vinsektoren i henhold til artikel 105 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013

(Côtes de Montravel (BOB))

(2018/C 243/03)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 97, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Frankrig har i medfør af artikel 105 i forordning (EU) nr. 1308/2013 ansøgt om ændring af varespecifikationen for betegnelsen »Côtes de Montravel«.

(2)

Kommissionen har behandlet ansøgningen og fastslået, at betingelserne i artikel 93-96, artikel 97, stk. 1, og artikel 100, 101 og 102 i forordning (EU) nr. 1308/2013 er opfyldt.

(3)

For at gøre det muligt at indgive indsigelser i henhold til artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013 bør ansøgningen om ændring af varespecifikationen for betegnelsen »Côtes de Montravel« offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende

BESTEMT FØLGENDE:

Eneste artikel

Ansøgningen om ændring af varespecifikationen for betegnelsen »Côtes de Montravel« (BOB) i medfør af artikel 105 i forordning (EU) nr. 1308/2013 er indeholdt i bilaget til denne afgørelse.

I henhold til artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013 giver offentliggørelsen af denne afgørelse ret til at gøre indsigelse mod ændringen af varespecifikationen for den betegnelse, der er anført i nærværende artikel, stk. 1, inden for to måneder fra datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.


BILAG

»CÔTES DE MONTRAVEL«

AOP-FR-A0188-AM01

Dato for indgivelse af ansøgningen: 10. september 2014

ANSØGNING OM ÆNDRING AF VARESPECIFIKATIONEN

1.   Retsgrundlag for ændringen

Artikel 105 i forordning (EU) nr. 1308/2013 — væsentlig ændring

2.   Beskrivelse af og begrundelse for ændringen

2.1.   Geografisk produktionsområde

Det geografiske produktionsområde, der er beskrevet i kapitel 1, punkt IV, i varespecifikationen, udvides til at omfatte fire kommuners område, nemlig Fougueyrolles, Nastringues, Saint-Antoine-de-Breuilh og Vélines, samt området for den gamle kommune Port-Sainte-Foy, inden den blev lagt sammen med Ponchapt kommune. Disse kommuner, som også er beliggende i produktionsområdet for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Côtes de Montravel«, udviser de samme jordbunds- og klimaforhold som det produktionsområde, der oprindeligt var afgrænset for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Côtes de Montravel«, og en lignende vinstokbestand. Ændringen følger af, at produktionsbetingelserne er justeret for at fremhæve den halvsøde karakter hos hvidvine med den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Côtes de Montravel«.

De kommuner, som er føjet til det geografiske område, lå tidligere i et område i umiddelbar nærhed deraf, som derfor er ændret, idet kommunerne udgår.

Den del i punkt 6 i enhedsdokumentet er derfor ændret.

Betegnelserne »Côtes de Montravel« og »Haut-Montravel« deler således et fælles område, som har fælles naturlige faktorer.

Det er de menneskelige faktorer, som tilfører forskellene mellem betegnelserne. Vinavlernes valg med hensyn til vinstokkenes dyrkning og høsten samt deres vinfremstillingsknowhow fører således til forskellige produkter, som længe har haft forskellige navne.

Vinavlernes knowhow udspringer af en gammel tradition, hvor man fremstillede hvidvine med et overskud af sukker for at sikre holdbarheden af denne vin, der til tider blev drukket meget langt fra dens oprindelsessted (navnlig i Nordeuropa).

Vinavlerne har i tidens løb vist, at de fuldt ud mestrer dyrkningen af deres vinmarker og vinfremstillingsteknikkerne, så de trods de usikre klimaforhold er i stand til at fremstille halvsøde eller søde hvidvine af høj kvalitet, der er kendt under betegnelserne »Côtes de Montravel« og »Haut-Montravel«.

I kapitel 1, punkt IV, nr. 2, tilføjes den godkendelsesdato, hvor den nationale kompetente myndighed godkendte ændringen af det afgrænsede parcelområde inden for det nydefinerede geografiske produktionsområde.

Dette punkt berører ikke enhedsdokumentet.

2.2.   Redaktionel ændring

I kapitel 1, punkt VI, nr. 1, litra b), erstattes »skud« af »frugtbærende skud«. Der er tale om en redaktionel forbedring, som ikke ændrer den oprindelige teksts betydning.

Enhedsdokumentet ændres i den forbindelse i punkt 6, litra a): udtrykket »10 skud« erstattes med »10 frugtbærende skud«.

2.3.   Analyseparametre

I kapitel 1, punkt VII, nr. 2, om druernes modning justeres det naturlige og det faktiske alkoholindhold i vol. %, idet det går fra henholdsvis 12,5 % til 12 % og fra 10,5 % til 11 %.

I punkt IX, nr. 1, litra b), om analysestandarderne sættes indholdet af gæringsdygtigt sukker op fra 51 gram pr. liter til 54 gram pr. liter. Dette punkt berører ikke enhedsdokumentet.

Disse ændringer er i overensstemmelse med karakteriseringen af vine med den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Côtes de Montravel« og bekræftelsen af dette produkts halvsøde karakter.

2.4.   Vinstokbestand og sammenstikning

I kapitel 1, punkt V, nr. 2, som vedrører bestemmelserne om andelen af de forskellige druesorter på bedriften, præciseres det, at andelen af druesorten Sémillon B skal udgøre mindst 30 %. Denne druesort er meget udbredt i produktionsområdet og egner sig fortræffeligt til overmodning i det kystklima, der hersker i området.

I kapitel 1, punkt IX, nr. 1, litra a), om sammenstikning af druesorter sættes minimumsandelen af primære druesorter i sammenstikningen op fra 50 % til 80 %. For at afspejle bestemmelsen om vinstokbestanden på bedriften præciseres det ligeledes, at andelen af druesorten Sémillon B skal udgøre mindst 30 % af sammenstikningen.

Disse ændringer er i overensstemmelse med karakteriseringen af vine med den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Côtes de Montravel« og bekræftelsen af dette produkts halvsøde karakter.

2.5.   Tilknytning til oprindelsesstedet

Kapitel 1, punkt X, om tilknytningen til det geografiske område medtages i overensstemmelse med udvidelsen af det geografiske produktionsområde.

ENHEDSDOKUMENT

1.   Betegnelse(r)

Côtes de Montravel

2.   Type geografisk betegnelse

BOB — beskyttet oprindelsesbetegnelse

3.   Kategorier af vinavlsprodukter

1.

Vin

4.   Beskrivelse af vinen/vinene

Vinene er milde, halvsøde hvidvine, som er elegante, fine og sarte, og hvor indholdet af gæringsdygtigt sukker aldrig overdøver en behagelig syrlighed. Druerne høstes, når de er overmodne, efter en let koncentration på vinstokken. For at opnå denne type vin, som både er frisk og frugtagtig, stammer vinene fra en sammenstikning, hvor de primære druesorter er dominerende. Efter gæringen har de et indhold af gæringsdygtigt sukker på mellem 25 g/l og 54 g/l. Efter berigelsen må vinene ikke have et samlet alkoholindhold på over 14,5 % vol. Vinene skal have et naturligt alkoholindhold i volumen på mindst 12 %.

Generelle analytiske karakteristika

Maksimalt alkoholindhold (i % vol.)

 

Faktisk minimumsalkoholindhold (i % vol.)

11

Totalt minimumssyreindhold

 

Maksimalt indhold af flygtig syre (i milliækvivalenter pr. liter)

 

Maksimalt indhold af svovldioxid (i milligram pr. liter):

 

De bestemmelser, der er fastsat i den generelle lovgivning, er gældende med hensyn til det maksimale alkoholindhold, det totale minimumssyreindhold, det maksimale indhold af flygtig syre og det maksimale indhold af svovldioxid.

5.   Vinfremstillingspraksis

a.    Specifikke ønologiske fremgangsmåder

Specifik ønologisk fremgangsmåde

Enhver form for varmebehandling af de høstede druer ved en temperatur under –5 °C og alle former for tørring i tunneller eller kamre er forbudt. Anvendelse af træspåner og tilsætning af tanniner er forbudt. Efter berigelsen må vinene ikke have et samlet alkoholindhold på over 14,5 % vol. Ud over ovennævnte bestemmelser skal de ønologiske fremgangsmåder, som anvendes ved fremstillingen af disse vine, opfylde bestemmelserne i EU-lovgivningen og den franske landbrugs- og fiskerilov (»code rural et de la pêche maritime«).

Dyrkningspraksis

Beplantningstætheden er mindst 5 000 vinstokke pr. ha. Afstanden mellem rækkerne må højst være 2 meter, og afstanden mellem planterne i samme række skal være mindst 0,80 meter.

Beskæringen af vinstokkene udføres ved anvendelse af følgende teknikker: Guyot-beskæring, Royat-beskæring med cordon eller kort sporebeskæring.

Hver vinstok har højst 10 frugtbærende skud.

Vanding er ikke tilladt.

b.    Maksimumudbytte

60 hektoliter pr. hektar

6.   Præcis afgrænsning af det geografiske område

Druehøsten, vinfremstillingen og vinbehandlingen finder sted i departementet Dordogne i det område, der udgøres af følgende kommuner: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien og Vélines.

7.   Primære druesorter

Sauvignon B, Muscadelle B, Sauvignon G og Semillon B

8.   Tilknytning til det geografiske område

Det afgrænsede parcelområde omfatter veldrænede ler- og kalkholdige parceller på højsletten og sydvendte skråninger. Der er tale om vindyrkningsparceller på magre og udvaskede jorder, der imidlertid har et tilstrækkeligt stort lerindhold til, at man ikke skal frygte virkningen af det tørre vejr om sommeren. De udvælges endvidere omhyggeligt for at opnå den optimale druekvalitet til fremstilling af vin med betegnelsen »Côtes de Montravel«.

Produktionsbestemmelserne for betegnelsen er kendetegnet ved en beplantningstæthed på mindst 5 000 vinstokke pr. hektar og en lav høstmængde pr. vinstok. Denne stramme styring sikrer tilstrækkelig og tidlig modning af druerne, så de kan opnå en god koncentration. Dette gælder navnlig de lokale sorter fra regionen såsom Muscadelle B, Sauvignon B, Sauvignon gris G, Ondenc B i et mindre omfang og navnlig Sémillon B, der ofte er den mest anvendte sort og er yderst velegnet til overmodning i kystklimaet. For at kunne opnå den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Côtes de Montravel« høstes druerne, når de er godt modne og har et sukkerindhold på over 198 gram pr. liter most. Koncentrationsteknikker med anvendelse af lave temperaturer eller tørringstunneller er forbudt. For at beskytte druen før presningen er enhver form for anvendelse af kontinuerlige vinpressere og selvtømmende druevogne med vingepumpe forbudt.

I dette område udspringer vinavlernes knowhow af en gammel vinfremstillingstradition, hvor vinen fremstilles med et overskud af sukker. De behersker denne teknik perfekt og fremstiller halvsøde eller søde vine af høj kvalitet, der er kendt under betegnelserne »Côtes de Montravel« og »Haut-Montravel«.

Vine med betegnelsen »Côtes de Montravel« er hvidvine, som almindeligvis er halvsøde, undertiden søde, og elegante og fine. De er sarte, og indholdet af gæringsdygtigt sukker overdøver aldrig den gode tonicitet. For at opnå denne type vin, som både er frisk og frugtagtig, stammer vine med betegnelsen »Côtes de Montravel« fra en sammenstikning, hvor de primære druesorter er dominerende. Indholdet af gæringsdygtigt sukker, som ligger mellem 25 og 54 gram pr. liter, bekræfter sødmen i disse vine, der både er fløjlsbløde og olieagtige. Dermed adskiller de sig fra hvidvine med betegnelsen »Haut-Montravel«, som er forbeholdt vine, der er rigere på gæringsdygtigt sukker (over 85 g/l), og som stammer fra druer, der høstes, når de er overmodne, med eller uden angreb af ædel råddenskab (botrytis cynerea).

Der foreligger ikke mange optegnelser om vin med betegnelsen »Côtes de Montravel« fra før druelusens tid. Der henvises kun til »Montravel«-vine generelt, og det præciseres ikke, om der er tale om tørre vine eller vine med gæringsdygtigt sukker. I 1903 udarbejdede Edouard Feret en fuld fortegnelse over vinproduktionen i Bergerac i et værk med titlen »Bergerac et ses vins« (»Bergeracområdet og dets vine«). Han bemærkede følgende: »i kantonen Vélines har vinene en særlig gejst og bouquet, som har gjort, at de klassificeres under betegnelsen »Côtes de Montravel«. Disse vine har en meget hvid farve og er meget fine og bløde. De er søde og har ofte en behagelig bouquet.« Edouard Feret bemærkede ligeledes, at hvidvinene fra Montcaret er de bedste »Côtes de Montravel«-hvidvine og er kendetegnet ved en særlig saft og kraft og behagelighed.

9.   Andre vigtige betingelser

Større geografisk enhed

Retsgrundlag:

National lovgivning

Type supplerende betingelse:

Supplerende bestemmelser vedrørende mærkningen

Beskrivelse af betingelsen:

På etiketten for vine med den kontrollerede oprindelsesbetegnelse »Côtes de Montravel« kan »Sud-Ouest« angives som en større geografisk enhed. Denne større geografiske enhed kan også angives i prospekter og på beholdere. Skriftstørrelsen på bogstaverne for den større geografiske enhed må hverken i højden eller bredden være større end størrelsen på de bogstaver, som den kontrollerede oprindelsesbetegnelse angives med.

Område i umiddelbar nærhed

Retsgrundlag:

National lovgivning

Type supplerende betingelse:

Undtagelse vedrørende produktionen i det afgrænsede geografiske område

Beskrivelse af betingelsen:

Det område i umiddelbar nærhed, som er defineret i undtagelsen vedrørende produktionsfasen og vinbehandlingen, består af følgende kommuners område:

departementet Dordogne: Bergerac, Le Fleix, Monfaucon og Saint-Laurent-des-Vignes.

departementet Gironde: Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire og Saint-Emilion.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/annee-2014/semaine-26


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

Europa-Kommissionen

11.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 243/8


Meddelelse om det forestående udløb af visse antidumpingforanstaltninger

(2018/C 243/04)

1.   Kommissionen skal meddele, at medmindre der indledes en fornyet undersøgelse efter følgende procedure, udløber nedennævnte antidumpingforanstaltninger på den i tabellen angivne dato, jf. artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1).

2.   Fremgangsmåde

EU-producenter kan indgive en skriftlig anmodning om en fornyet undersøgelse. Anmodningen skal indeholde tilstrækkelige beviser for, at foranstaltningernes bortfald sandsynligvis vil medføre fortsat eller fornyet dumping med deraf følgende skade. Skulle Kommissionen beslutte at indlede en fornyet undersøgelse af de pågældende foranstaltninger, vil importører, eksportører, repræsentanter for eksportlandet og EU-producenter få lejlighed til at uddybe, afvise eller fremsætte bemærkninger til de spørgsmål, der er indeholdt i anmodningen om en fornyet undersøgelse.

3.   Tidsfrist

EU-producenter kan indgive en skriftlig anmodning om en fornyet undersøgelse på ovennævnte grundlag til Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel (Kontor H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgien (2), på et hvilket som helst tidspunkt efter denne meddelelses offentliggørelse, men ikke senere end tre måneder før den i nedenstående tabel angivne dato.

4.   Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1036.

Vare

Oprindelses- eller eksportland(e)

Foranstaltninger

Henvisning

Udløbsdato (3)

Ferrosilicium

Folkerepublikken Kina

Rusland

Antidumpingtold

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 360/2014 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ferrosilicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Rusland efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 107 af 10.4.2014, s. 13)

11.4.2019


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.

(3)  Foranstaltningen udløber ved midnat på den i denne kolonne angivne dato.


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

11.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 243/9


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9000 — Bain Capital/Reifen Krieg Group)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 243/05)

1.   

Den 4. juli 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører virksomhederne:

Bain Capital Investors LLC (»Bain Capital«, USA)

Reifen Krieg GmbH, Secura Reifenservice GmbH, Reifen24 AG, Moti Reifen GmbH, SW Reifenhandel GmbH, Komplettradlager.de GmbH, Duro Reifenservice GmbH og MUTAVI-Solutions GmbH (tilsammen (»Reifen Krieg Group«, Tyskland).

Bain Capital erhverver enekontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Reifen Krieg Group.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Bain Capital er et privat investeringsselskab, der er registreret i USA, og som investerer i virksomheder på verdensplan inden for de fleste brancher

Reifen Krieg Group er en engros- og detailleverandør af reservedæk, hovedsagelig aktiv i Tyskland.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9000 — Bain Capital/Reifen Krieg Group

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


11.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 243/11


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.8949 — Tenneco/Federal-Mogul)

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 243/06)

1.   

Den 3. juli 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører virksomhederne:

Tenneco Inc. (»Tenneco«, USA)

Federal-Mogul LLC (»Federal-Mogul«, USA).

Tenneco erhverver enekontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Federal-Mogul.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Tenneco producerer og distribuerer komponenter til motorkøretøjer, især renluft- og køreydelsesprodukter til både originaludstyrsfabrikanter og til reparationer og udskiftning, der sker uafhængigt på eftersalgsmarkederne i hele verden.

Federal-Mogul producerer og leverer komponenter til motorkøretøjer, jernbaner og til anden anvendelse, især motor-, transmissions- og kraftoverførselskomponenter samt bremsefriktionsmateriale, chassiskomponenter, forseglingskomponenter og viskeprodukter på verdensplan.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.8949 — Tenneco/Federal-Mogul

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).


11.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 243/12


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.8959 — Sonatrach/Augusta Refinery Assets)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 243/07)

1.   

Den 3. juli 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Société Nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SPA (»Sonatrach«, Algeriet)

Augusta Refinery Assets, p.t. ejet og kontrolleret af Esso Italiana S.r.l., et datterselskab af ExxonMobil Corporation.

Sonatrach erhverver kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Augusta Refinery Assets.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktiver.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Sonatrach: Sonatrach er en algerisk statsejet virksomhed, som er aktiv inden for olie- og gassektoren. Sonatrach har integrerede aktiviteter inden for efterforskning, produktion, raffinering, transport og markedsføring af kulbrinter

—   Augusta Refinery Assets: Augusta Refinery Assets består af et raffinaderi i Augusta, Italien og en række tilknyttede aktiver. Virksomheden er aktiv på markederne for affinering af råolie til brændstoffer og andre produkter end brændstoffer og salg af raffinerede brændstoffer og andre produkter.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.8959 — Sonatrach/Augusta Refinery Assets

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


11.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 243/13


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.8996 — GIC Group/FPL/JustGroup/JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 243/08)

1.   

Den 4. juli 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører virksomhederne:

Reco Jedi Private Limited (»Reco«, Singapore), der kontrolleres af GIC (Realty) Private Limited (»GIC«, Singapore)

Frasers Property Ventures II Pte. Ltd. (»FPV«, Singapore), der kontrolleres af Frasers Property Limited (»FPL«, Singapore)

JustGroup Holdings Pte. Ltd. (»JustGroup«, Singapore)

JustCo Holdings Pte. Ltd. (»JustCo«, Singapore).

Reco, FPL og JustGroup erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over JustCo.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier i et nystiftet joint venture.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   GIC: GIC er holdingselskabet for de investeringer i fast ejendom, der foretages på vegne af Singapores regering

—   FPL: FPL ejer, udvikler og forvalter en diversificeret, integreret portefølje af ejendomme

—   JustGroup og JustCo: udvikling og forvaltning af kontorfællesskaber.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.8996 — GIC Group/FPL/JustGroup/JV

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


Berigtigelser

11.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 243/14


Berigtigelse til ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

( Den Europæiske Unions Tidende C 235 af 6. Juli 2018 )

(2018/C 243/09)

 

Offentliggørelse (2018/C 235/07) på side 6 skal anses for ugyldig.