ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 223

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
27. juni 2018


Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

HENSTILLINGER

 

Rådet

2018/C 223/01

Rådets henstilling af 22. juni 2018 med henblik på at korrigere den væsentlige konstaterede afvigelse fra tilpasningsstien hen imod den mellemfristede budgetmålsætning i Ungarn

1

2018/C 223/02

Rådets henstilling af 22. juni 2018 med henblik på at korrigere den konstaterede væsentlige afvigelse fra tilpasningsstien hen imod den mellemfristede budgetmålsætning i Rumænien

3


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2018/C 223/03

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8945 — Permira/Cisco (Target Businesses)) ( 1)

5

2018/C 223/04

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8922 — Phoenix PIB Austria/Farmexim and Help Net Farma) ( 1)

5

2018/C 223/05

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8890 — BNP Paribas/ABN AMRO Bank Luxembourg) ( 1)

6


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2018/C 223/06

Rådets afgørelse af 22. juni 2018 om vedtagelse af Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2018

7

 

Europa-Kommissionen

2018/C 223/07

Euroens vekselkurs

8


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Den Europæiske Investeringsbank

2018/C 223/08

Resultatet af indkaldelsen af forslag — EIB-Instituttets EIBURS-sponsorater

9

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2018/C 223/09

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8910 — Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1)

10

2018/C 223/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8975 — CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1)

12

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2018/C 223/11

Information om opfølgningen på den klage, der er registreret med referencen CHAP(2013) 2466

13

2018/C 223/12

Offentliggørelse af ansøgninger om ændring af en traditionel benævnelse i medfør af artikel 42a i Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter

14


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


I Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

HENSTILLINGER

Rådet

27.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 223/1


RÅDETS HENSTILLING

af 22. juni 2018

med henblik på at korrigere den væsentlige konstaterede afvigelse fra tilpasningsstien hen imod den mellemfristede budgetmålsætning i Ungarn

(2018/C 223/01)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

som henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 121, stk. 4,

som henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (1), særlig artikel 10, stk. 2, andet afsnit,

som henviser til henstillingen fra Europa-Kommissionen, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

I henhold til artikel 121 i traktaten skal medlemsstaterne fremme sunde offentlige finanser på mellemlang sigt gennem samordning af deres økonomiske politikker og multilateral overvågning for at undgå uforholdsmæssigt store offentlige underskud.

(2)

Stabilitets- og vækstpagten (SVP) er baseret på målsætningen om sunde offentlige finanser som et middel til at styrke forudsætningerne for prisstabilitet og for en holdbar og stærk vækst, som fører til øget beskæftigelse.

(3)

Den 12. juli 2016 henstillede Rådet til Ungarn, at landet i 2017 skulle opnå en finanspolitisk tilpasning på 0,6 % af BNP, medmindre den mellemfristede budgetmålsætning kunne nås med en lavere indsats (2).

(4)

Ifølge Kommissionens forårsprognose 2018 og de endelige tal for 2017 som valideret af Eurostat lå væksten i de offentlige udgifter, eksklusive diskretionære foranstaltninger på indtægtssiden og engangsforanstaltninger, i 2017 et godt stykke over udgiftsbenchmarket, hvilket tyder på en væsentlig afvigelse (nemlig en afvigelse på 2,4 % af BNP). I 2017 forværredes den strukturelle saldo fra - 1,8 % af det potentielle BNP i 2016 til - 3,1 % af BNP, hvilket også tyder på en væsentlig afvigelse (nemlig en afvigelse på 1,4 % af BNP). Den samlede vurdering antydede, at udgiftsmålet blev påvirket negativt af tre elementer, dvs. for lav mellemfristet potentiel vækstrate og BNP-deflator, som ligger til grund for udgiftsmålet, samt en permanent indtjeningseffekt. Efter at der er taget højde for disse faktorer, ser udgiftsmålet ud til i tilstrækkelig grad at afspejle den finanspolitiske indsats og tyder på en væsentlig afvigelse. Denne konklusion bekræftes af vurderingen af den strukturelle saldo, der efter at der er taget højde for virkningen af faldende renteudgifter, svingende investeringer og uventede indtægter, stadig tyder på en væsentlig afvigelse. Den samlede vurdering fører derfor til den konklusion, at den observerede afvigelse fra den mellemfristede budgetmålsætning i 2017 er væsentlig.

(5)

Efter en samlet vurdering fastlog Kommissionen den 23. maj 2018, at der er en væsentlig konstateret afvigelse fra tilpasningsstien hen imod den mellemfristede budgetmålsætning i Ungarn, og rettede en advarsel til Ungarn, jf. artikel 121, stk. 4, i traktaten og artikel 10, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1466/97.

(6)

I henhold til artikel 10, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1466/97 skal Rådet inden en måned efter datoen for vedtagelsen af Kommissionens advarsel rette en henstilling til den pågældende medlemsstat om at træffe de nødvendige politiske foranstaltninger. I forordning (EF) nr. 1466/97 fastsættes det, at der i henstillingen skal fastsættes en frist på højst fem måneder for medlemsstaten til at håndtere afvigelsen. På det grundlag forekommer det passende at give Ungarn en frist til den 15. oktober 2018 til at håndtere afgivelsen. Inden for denne frist bør Ungarn rapportere om, hvilke foranstaltninger der er truffet som reaktion på denne henstilling.

(7)

Ungarns strukturelle saldo i 2017 skønnes at ligge 1,6 % af BNP fra landets mellemfristede budgetmålsætning, som er et strukturelt underskud på - 1,5 % af BNP. På grundlag af prognoserne for outputgabet i Kommissionens forårsprognose 2018 vurderes konjunkturforholdene i Ungarn som gode i 2018. Ungarns offentlige gældskvote ligger over tærsklen på 60 % af BNP. Den strukturelle minimumsindsats, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 1466/97 og den tilpasningsmatrix, der er fastlagt i henhold til SVP, og som tager hensyn til den nuværende økonomiske situation og problemer, hvad angår målet om de offentlige finansers holdbarhed, beløber sig til mindst 1 % af BNP i 2018. Ifølge Kommissionens forårsprognose 2018 vil den strukturelle saldo blive yderligere forværret med 0,5 % af BNP i 2018. En strukturel minimumsforbedring på 1 % af BNP i 2018 vil derfor skabe et behov for at vedtage foranstaltninger, der giver et samlet udbytte på 1,5 % af BNP sammenlignet med det nuværende referencescenarie i Kommissionens forårsprognose 2018. Da der kræves en betydelig strukturel konsolideringsindsats som følge af den krævede minimumstilpasning, er det hensigtsmæssigt ikke at kræve nogen yderligere tilpasning oven på minimumskravet på 1 % af BNP.

(8)

Den påkrævede forbedring af den strukturelle saldo med 1 % af BNP i 2018 svarer til en nominel vækst i de primære offentlige nettoudgifter på højst 2,8 % i 2018.

(9)

Det er hensigtsmæssigt, at denne henstilling offentliggøres.

(10)

For at nå de anbefalede budgetmål er det afgørende, at Ungarn vedtager og omhyggeligt gennemfører de fornødne foranstaltninger og følger udviklingen i de løbende udgifter nøje,

HENSTILLER AT UNGARN:

1)

træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den nominelle vækstrate i de primære offentlige nettoudgifter ikke overstiger 2,8 % i 2018, hvilket svarer til en årlig strukturtilpasning på 1 % af BNP, hvilket bringer medlemsstaten ind på en passende tilpasningssti hen imod den mellemfristede budgetmålsætning

2)

anvender alle uventede indtægter til at nedbringe underskuddet; budgetkonsolideringsforanstaltningerne bør sikre en varig forbedring af den offentlige strukturelle saldo på en vækstfremmende måde

3)

rapporterer til Rådet senest den 15. oktober 2018 om de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på denne henstilling; rapporten bør angive tilstrækkeligt specificerede og troværdigt bebudede foranstaltninger, herunder hver enkelt foranstaltnings budgetmæssige virkninger, samt ajourførte og detaljerede budgetfremskrivninger for 2018.

Denne henstilling er rettet til Ungarn.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. juni 2018.

På Rådets vegne

V. GORANOV

Formand


(1)  EFT L 209 af 2.8.1997, s. 1.

(2)  Rådets henstilling af 12. juli 2016 om Ungarns nationale reformprogram for 2016 og med Rådets udtalelse om Ungarns konvergensprogram for 2016 (EUT C 299 af 18.8.2016, s. 49).


27.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 223/3


RÅDETS HENSTILLING

af 22. juni 2018

med henblik på at korrigere den konstaterede væsentlige afvigelse fra tilpasningsstien hen imod den mellemfristede budgetmålsætning i Rumænien

(2018/C 223/02)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

som henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 121, stk. 4,

som henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (1), særlig artikel 10, stk. 2, andet afsnit,

som henviser til henstillingen fra Europa-Kommissionen, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

I henhold til artikel 121 i traktaten skal medlemsstaterne fremme sunde offentlige finanser på mellemlang sigt gennem samordning af deres økonomiske politikker og multilateral overvågning for at undgå uforholdsmæssigt store offentlige underskud.

(2)

Stabilitets- og vækstpagten er baseret på målsætningen om sunde offentlige finanser som et middel til at styrke forudsætningerne for prisstabilitet og for en holdbar og stærk vækst, som fører til øget beskæftigelse.

(3)

Den 16. juni 2017 henstillede Rådet (2), at Rumænien træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at den nominelle vækstrate i de primære offentlige nettoudgifter (3) ikke overstiger 3,3 % i 2017, hvilket svarer til en årlig strukturel tilpasning på 0,5 % af BNP, hvilket bringer landet ind på en passende tilpasningssti hen imod den mellemfristede budgetmålsætning. Den 5. december 2017 konkluderede Rådet, at Rumænien ikke havde truffet effektive foranstaltninger som reaktion på Rådets henstilling af 16. juni 2017. På det grundlag fremsatte Rådet den 5. december 2017 en revideret henstilling (4), hvori det blev henstillet, at Rumænien træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at den nominelle vækstrate i de primære offentlige nettoudgifter ikke overstiger 3,3 % i 2018, hvilket svarer til en årlig strukturel tilpasning på 0,8 % af BNP.

(4)

På grundlag af Kommissionens forårsprognose 2018 og de endelige tal for 2017 som valideret af Eurostat lå væksten i 2017 i de primære offentlige nettoudgifter et godt stykke over udgiftsmålet, hvilket tyder på en væsentlig afvigelse med en stor margen (nemlig en afvigelse på 3,3 % af BNP). Den strukturelle saldo forværredes til – 3,3 % af BNP fra – 2,1 % af BNP i 2016, hvilket også tyder på en væsentlig afvigelse fra den anbefalede strukturelle tilpasning (nemlig en afvigelse på 1,7 % af BNP). Den afvigelse, som den strukturelle saldo tyder på, påvirkes negativt af et højere punktestimat for potentiel BNP-vækst sammenlignet med det mellemfristede gennemsnit, der ligger til grund for udgiftsmålet, samt et fald i offentlige investeringer, som udjævnes i udgiftsmålet. Uanset denne forskel bekræfter begge indikatorer en væsentlig afvigelse fra kravene i stabilitets- og vækstpagtens forebyggende del i 2017.

(5)

Efter en samlet vurdering fastslog Kommissionen den 23. maj 2018, at der er en væsentlig konstateret afvigelse fra tilpasningsstien hen imod den mellemfristede budgetmålsætning i Rumænien, og den rettede en advarsel til Rumænien, jf. artikel 121, stk. 4, i traktaten og artikel 10, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1466/97.

(6)

I henhold til artikel 10, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1466/97 skal Rådet inden en måned efter datoen for vedtagelsen af advarslen rette en henstilling til den pågældende medlemsstat om at træffe de nødvendige politiske foranstaltninger. I forordning (EF) nr. 1466/97 fastsættes det, at der i henstillingen skal fastsættes en frist på højst fem måneder for medlemsstaten til at håndtere afvigelsen. På det grundlag forekommer det passende at give Rumænien en frist til den 15. oktober 2018 til at håndtere afvigelsen. Inden for denne frist bør Rumænien rapportere om, hvilke foranstaltninger der er truffet som reaktion på henstillingen.

(7)

På grundlag af fremskrivningerne for produktionsgabet i Kommissionens forårsprognose 2017 vurderes konjunkturforholdene i Rumænien som normale i 2018 og 2019. Rumæniens offentlige gældskvote er under grænsen på 60 % af BNP. Den strukturelle minimumsindsats, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 1466/97 og den tilpasningsmatrix, der er fastlagt i henhold til SVP, og som tager hensyn til den nuværende økonomiske situation og eventuelle problemer, hvad angår målet om de offentlige finansers holdbarhed, beløber sig til 0,5 % af BNP for både 2018 og 2019.

(8)

Rumæniens strukturelle underskud er steget med 2,1 % af BNP i 2016 og med 1,2 % af BNP i 2017 til 3,3 % af BNP i 2017. Minimumstilpasningskravet bør ledsages af en yderligere og vedholdende indsats for at rette op på den kumulerede afvigelse og bringe Rumænien tilbage på en passende tilpasningssti efter afvigelserne i 2016 og 2017. En yderligere indsats på 0,3 % af BNP forekommer passende, i betragtning af hvor væsentlig en afvigelse der er konstateret fra den anbefalede tilpasningssti hen imod den mellemfristede budgetmålsætning, og den vil fremskynde tilpasningen i retning af den mellemfristede budgetmålsætning.

(9)

Den forbedring af den strukturelle saldo på 0,8 % af BNP, som kræves i både 2018 og 2019, svarer til den nominelle vækstrate i de primære offentlige nettoudgifter på højst 3,3 % i 2018 og 5,1 % i 2019.

(10)

Ifølge Kommissionens forårsprognose 2018 ventes en yderligere forværring af den strukturelle saldo på 0,4 % af BNP i 2018 og yderligere 0,4 % af BNP i 2019. En strukturel forbedring på 0,8 % af BNP i både 2018 og 2019 indebærer derfor, at der er behov for at træffe foranstaltninger, der giver et samlet strukturelt udbytte på 1,2 % af BNP i 2018, og yderligere foranstaltninger, der giver et strukturelt udbytte på 1,2 % af BNP i 2019 sammenlignet med referencescenariet i Kommissionens forårsprognose 2018.

(11)

Ifølge Kommissionens forårsprognose 2018 ventes et offentligt underskud på 3,4 % af BNP i 2018 og 3,8 % af BNP i 2019, hvilket er over den traktatfæstede referenceværdi på 3 % af BNP. Den strukturelle tilpasning, der kræves, forekommer også tilstrækkelig til at sikre, at Rumænien overholder den traktatfæstede referenceværdi på 3 % af BNP i 2018 og 2019 med en margen.

(12)

På grund af den manglende efterlevelse af tidligere henstillinger om at korrigere den væsentlige konstaterede afvigelse og risikoen for overtrædelse af den traktatfæstede referenceværdi på 3 % af BNP skal der hurtigst muligt sættes ind for at bringe Rumæniens finanspolitik tilbage på en forsvarlig sti.

(13)

Det er hensigtsmæssigt, at denne henstilling offentliggøres.

(14)

For at nå de anbefalede budgetmål er det afgørende, at Rumænien vedtager og omhyggeligt gennemfører de fornødne foranstaltninger og følger udviklingen i de løbende udgifter nøje,

HENSTILLER AT RUMÆNIEN:

1)

træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den nominelle vækstrate i de primære offentlige nettoudgifter ikke overstiger 3,3 % i 2018 og 5,1 % i 2019, hvilket svarer til en årlig strukturtilpasning på 0,8 % af BNP hvert år, hvilket bringer medlemsstaten ind på en passende tilpasningssti hen imod den mellemfristede budgetmålsætning

2)

anvender alle uventede indtægter til at nedbringe underskuddet; budgetkonsolideringsforanstaltninger bør sikre en varig forbedring af den offentlige strukturelle saldo på en vækstfremmende måde

3)

rapporterer til Rådet senest den 15. oktober 2018 om de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på denne henstilling; rapporten bør angive tilstrækkeligt specificerede og troværdigt bebudede foranstaltninger, herunder hver enkelt foranstaltnings budgetmæssige virkninger, samt ajourførte og detaljerede budgetfremskrivninger for 2018-2019.

Denne henstilling er rettet til Rumænien.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. juni 2018.

På Rådets vegne

V. GORANOV

Formand


(1)  EFT L 209 af 2.8.1997, s. 1.

(2)  Rådets henstilling af 16. juni 2017 med henblik på at korrigere den betydelige konstaterede afvigelse fra tilpasningsstien hen imod den mellemfristede budgetmålsætning i Rumænien (EUT C 216 af 6.7.2017, s. 1).

(3)  De primære offentlige nettoudgifter består af de samlede offentlige udgifter minus renteudgifter, udgifter til Unionens programmer, som fuldt ud modsvares af EU-midler, og ikkediskretionære ændringer i udgifterne til arbejdsløshedsunderstøttelse. Nationalt finansierede faste bruttoinvesteringer udjævnes over en fireårig periode. Diskretionære foranstaltninger på indtægtssiden eller lovbestemte indtægtsforøgelser er medregnet. Engangsforanstaltninger på både udgifts- og indtægtssiden modregnes.

(4)  Rådets henstilling af 5. december 2017 med henblik på at korrigere den væsentlige observerede afvigelse fra tilpasningsstien i retning af den mellemfristede budgetmålsætning i Rumænien (EUT C 439 af 20.12.2017, s. 1).


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

27.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 223/5


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.8945 — Permira/Cisco (Target Businesses))

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 223/03)

Den 19. juni 2018 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32018M8945. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


27.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 223/5


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.8922 — Phoenix PIB Austria/Farmexim and Help Net Farma)

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 223/04)

Den 22. juni 2018 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32018M8922. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


27.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 223/6


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.8890 — BNP Paribas/ABN AMRO Bank Luxembourg)

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 223/05)

Den 22. juni 2018 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32018M8890. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

27.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 223/7


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. juni 2018

om vedtagelse af Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2018

(2018/C 223/06)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (1), særlig artikel 41, og

ud fra følgende betragtninger:

Unionens budget for regnskabsåret 2018 blev endeligt vedtaget den 30. november 2017 (2).

Kommissionen forelagde den 23. maj 2018 et forslag med et forslag til ændringsbudget nr. 3 til det almindelige budget for regnskabsåret 2018.

Med henblik på at dække finansieringsbehovene i forbindelse med forlængelsen af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet og sikre kontinuitet skal forslaget til ændringsbudget nr. 3 til det almindelige budget for 2018 vedtages omgående. Derfor er det i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i Rådets forretningsorden berettiget at forkorte den periode på otte uger for orientering af de nationale parlamenter, der er fastsat i artikel 4 i protokol nr. 1 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2018 blev vedtaget den 22. juni 2018.

Den fuldstændige tekst kan læses eller hentes på Rådets websted: http://www.consilium.europa.eu/.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. juni 2018.

På Rådets vegne

V. GORANOV

Formand


(1)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)  EUT L 57 af 28.2.2018, s. 1.


Europa-Kommissionen

27.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 223/8


Euroens vekselkurs (1)

26. juni 2018

(2018/C 223/07)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1672

JPY

japanske yen

127,95

DKK

danske kroner

7,4510

GBP

pund sterling

0,88160

SEK

svenske kroner

10,3383

CHF

schweiziske franc

1,1543

ISK

islandske kroner

125,20

NOK

norske kroner

9,4718

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,900

HUF

ungarske forint

326,00

PLN

polske zloty

4,3410

RON

rumænske leu

4,6669

TRY

tyrkiske lira

5,4053

AUD

australske dollar

1,5778

CAD

canadiske dollar

1,5549

HKD

hongkongske dollar

9,1608

NZD

newzealandske dollar

1,6998

SGD

singaporeanske dollar

1,5892

KRW

sydkoreanske won

1 306,32

ZAR

sydafrikanske rand

15,8232

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,6749

HRK

kroatiske kuna

7,3810

IDR

indonesiske rupiah

16 548,56

MYR

malaysiske ringgit

4,6956

PHP

filippinske pesos

62,714

RUB

russiske rubler

73,5257

THB

thailandske bath

38,523

BRL

brasilianske real

4,4051

MXN

mexicanske pesos

23,2370

INR

indiske rupee

79,7095


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Den Europæiske Investeringsbank

27.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 223/9


Resultatet af indkaldelsen af forslag — EIB-Instituttets EIBURS-sponsorater

(2018/C 223/08)

EIB-University Research Sponsorship Programme (EIBURS) indgår i EIB-Instituttets videnprogram, hvorigennem EIB plejer sine forbindelser med universiteter og forskningscentre. EIBURS uddeler stipendier på op til 100 000 EUR årligt over tre år til universiteter og forskningscentre, der arbejder med emner af central interesse for EIB-Gruppen, som udvælges af EIB-Instituttet. Stipendierne tildeles på konkurrencebasis interesserede enheder i EU, kandidatlande eller potentielle kandidatlande med anerkendt ekspertise på områder af direkte interesse for EIB-Gruppen. Stipendiet har til formål at give de udvalgte universiteter eller forskningscentre mulighed for at udvide deres aktiviteter på disse områder.

For perioden 2018-2020 blev der valgt to nye forskningsemner i EIBURS-programmet:

»De økonomiske virkninger af en fælles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik«: Indkaldelsen af forslag blev offentliggjort i EUT C 60 af 16. februar 2018, og EIB-Instituttet modtog fem forslag fra fire forskellige lande.

»Forbedring af målingen af de indirekte virkninger af investeringsprojekter: specificering og justering af metoder til økonomisk konsekvensanalyse for at maksimere foreneligheden med cost-benefit-analyse«: Indkaldelsen af forslag blev offentliggjort i EUT C 65 af 21. februar 2018, og EIB-Instituttet modtog fire forslag fra fire forskellige lande.

Den 6. juni 2018 besluttede EIB-Instituttets interne styringsgruppe (ISG) følgende:

EIBURS-stipendiet om »De økonomiske virkninger af en fælles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik« tildeles Università di Bologna (Italien).

EIBURS-stipendiet om »Forbedring af målingen af de indirekte virkninger af investeringsprojekter: specificering og justering af metoder til økonomisk konsekvensanalyse for at maksimere foreneligheden med cost-benefit-analyse« tildeles Universidad Las Palmas de Gran Canaria (Spanien).

Alle ansøgere om de to EIBURS-stipendier har fået direkte besked om disse resultater.

For yderligere oplysninger om EIBURS og de øvrige initiativer inden for videnprogrammet henvises til EIB-Instituttets websted under »Knowledge Programme«.


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

27.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 223/10


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.8910 — Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 223/09)

1.   

Den 13. juni 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Bouygues Construction S.A. (»Bouygues Construction«, Frankrig)

Alpiq InTec AG (»Alpiq InTec«, Schweiz), som tilhører Alpiq Group

Kraftanlagen München GmbH (»KAM«, Tyskland), som tilhører Alpiq Group.

Bouygues Construction erhverver enekontrol, jf. fusionsordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Alpiq InTec og KAM, der tilsammen udgør afdelingen for ingeniørtjenester i Alpiq-koncernen.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Bouygues Construction: byggevirksomhed og ejendomsudvikling, medier og telekommunikation

—   Alpiq InTec: bygningsteknologi, facilitetsforvaltning og -transport og energiforsyningsteknologi

—   KAM: energi- og kraftværksteknologi, nuklear teknologi, forsyningstjenester og ingeniørtjenester til industrianlæg.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.8910 — Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 2294301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


27.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 223/12


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.8975 — CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 223/10)

1.   

Den 20. juni 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører virksomhederne:

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (»CVC«, Luxembourg)

Mehiläinen Holding AB (»Mehiläinen«, Sverige).

CVC erhverver enekontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over Mehiläinen gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   CVC: forvaltning af investeringsfonde og -platforme

—   Mehiläinen: holdingselskab i Mehiläinen Oy, der leverer tjenesteydelser inden for sundhedspleje og social omsorg i Finland.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.8975 — CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding.

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


ANDET

Europa-Kommissionen

27.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 223/13


Information om opfølgningen på den klage, der er registreret med referencen CHAP(2013) 2466

(2018/C 223/11)

Europa-Kommissionen henviser til den serie af klager, den har modtaget vedrørende den kontrol, som de spanske myndigheder foretager ved grænsen til Gibraltar. Den første kvittering for modtagelse af klagen blev offentliggjort i EUT (EUT 2013/C 246/07).

Kommissionen ønsker hermed at oplyse de klagende parter om, at den ikke har været i stand til at nå frem til en afgørelse om at sende en åbningsskrivelse eller henlægge sagen, eftersom klagen kræver yderligere kontrol af, hvordan den nuværende situation for personer, der rejser fra Spanien til Gibraltar (og omvendt), udvikler sig.

Kommissionen vil holde klagerne orienteret om opfølgning på deres klager.


27.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 223/14


Offentliggørelse af ansøgninger om ændring af en traditionel benævnelse i medfør af artikel 42a i Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter

(2018/C 223/12)

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 37 i forordning (EF) nr. 607/2009. Eventuelle indsigelser skal være Kommissionen i hænde senest to måneder efter datoen for offentliggørelsen.

Ansøgning om ændring af den traditionelle benævnelse

»CRU CLASSÉ«

Modtagelsesdato :

Sprog, som ansøgningen er affattet på : Fransk

Journalnummer : TDT-FR-A1646

Ansøger :

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

DGPE

3 rue Barbet de Jouy

75349 Paris SP

FRANKRIG

Betegnelse : Cru classé

»Cru classé« er en traditionel benævnelse i henhold til artikel 112, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Den traditionelle benævnelse »cru classé« kan ledsages af benævnelserne »grand«, »premier grand«, »deuxième«, »troisième«, »quatrième«, »cinquième«

Det sprog, som den traditionelle benævnelse findes på : Fransk

Liste over de pågældende beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser

Den traditionelle benævnelse »cru classé« kan bruges til at beskrive vine med følgende beskyttede oprindelsesbetegnelser:

Barsac

Côtes de Provence

Graves

Saint-Emilion-Grand-Cru

Médoc

Haut-Médoc

Margaux

Pauillac

Pessac-Léognan

Saint-Julien

Saint-Estèphe

Sauternes

Kategorier af vinavlsprodukter

Den traditionelle benævnelse »cru classé« kan bruges til at beskrive vine som defineret i bilag VII, del II, punkt 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Ændring

Ændringen indebærer muligheden for, at den traditionelle benævnelse »cru classé« ledsages af betegnelsen »1855«.

Formålet med denne ændring er give mulighed for, at den traditionelle benævnelse »cru classé«, hvad enten den suppleres af »grand«, »premier grand«, »deuxième«, »troisième«, »quatrième«, »cinquième« eller ej, kan ledsages af »betegnelsen«»1855«. Denne mulighed er begrænset til vine fra Bordeaux fra vinbedrifter, der blev klassificeret af Chambre de Commerce de Bordeaux (handelskammeret i Bordeaux) i anledning af verdensudstillingen i Paris i 1855, og som tilhører én af følgende beskyttede oprindelsesbetegnelser:

Barsac

Haut-Médoc

Margaux

Pauillac

Pessac-Léognan

Saint-Julien

Saint-Estèphe