ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 216

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
20. juni 2018


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2018/C 216/01

Rådets afgørelse af 18. juni 2018 om vedtagelse af Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2 for regnskabsåret 2018

1

 

Europa-Kommissionen

2018/C 216/02

Euroens vekselkurs

2

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2018/C 216/03

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Ændring af forpligtelse til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning ( 1)

3

2018/C 216/04

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste ( 1)

3


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2018/C 216/05

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8900 — Wieland/Aurubis rolled products/Schwermetall) ( 1)

4

2018/C 216/06

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8904 — PIMCO/Echo/JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1)

6


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

20.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 216/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 18. juni 2018

om vedtagelse af Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2 for regnskabsåret 2018

(2018/C 216/01)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (1), særlig artikel 41, og

ud fra følgende betragtninger:

Unionens budget for regnskabsåret 2018 blev endeligt vedtaget den 30. november 2017 (2).

Kommissionen forelagde den 13. april 2018 et forslag med et forslag til ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for regnskabsåret 2018 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2 for regnskabsåret 2018 blev vedtaget den 18. juni 2018.

Den fuldstændige tekst kan læses eller hentes på Rådets websted: http://www.consilium.europa.eu/.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. juni 2018.

På Rådets vegne

R. PORODZANOV

Formand


(1)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)  EUT L 57 af 28.2.2018, s. 1.


Europa-Kommissionen

20.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 216/2


Euroens vekselkurs (1)

19. juni 2018

(2018/C 216/02)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1534

JPY

japanske yen

126,78

DKK

danske kroner

7,4529

GBP

pund sterling

0,87693

SEK

svenske kroner

10,3227

CHF

schweiziske franc

1,1501

ISK

islandske kroner

126,20

NOK

norske kroner

9,4895

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,811

HUF

ungarske forint

324,33

PLN

polske zloty

4,3143

RON

rumænske leu

4,6680

TRY

tyrkiske lira

5,4971

AUD

australske dollar

1,5695

CAD

canadiske dollar

1,5319

HKD

hongkongske dollar

9,0534

NZD

newzealandske dollar

1,6747

SGD

singaporeanske dollar

1,5685

KRW

sydkoreanske won

1 287,91

ZAR

sydafrikanske rand

15,9903

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,4765

HRK

kroatiske kuna

7,3860

IDR

indonesiske rupiah

16 337,37

MYR

malaysiske ringgit

4,6176

PHP

filippinske pesos

61,521

RUB

russiske rubler

73,8050

THB

thailandske bath

37,878

BRL

brasilianske real

4,3536

MXN

mexicanske pesos

23,8447

INR

indiske rupee

78,8670


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

20.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 216/3


Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Ændring af forpligtelse til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 216/03)

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Rute

Cardiff — RAF Valley, Anglesey Lufthavn

Oprindelig dato, hvor forpligtelsen til offentlig tjeneste trådte i kraft

5. oktober 2006

Dato for ændringernes ikrafttræden

18. februar 2019

Adresse, hvor teksten og eventuelle relevante oplysninger og/eller eventuel relevant dokumentation vedrørende forpligtelserne til offentlig tjeneste kan rekvireres

Aviation PSO Procurement

c/o Transport for Wales,

Southgate House

Wood Street

Cardiff

CF10 1EW

DET FORENEDE KONGERIGE

E-mail: airpso@transportfor.wales

Internet: https://www.sell2wales.gov.wales/


20.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 216/3


Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 216/04)

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Rute

Cardiff — RAF Valley, Anglesey Lufthavn

Kontraktens løbetid

Fra 18. februar 2019 til 18. februar 2022

Frist for indgivelse af bud

29. august 2018

Adresse, hvor udbudsteksten og eventuelle relevante oplysninger og/eller eventuel relevant dokumentation vedrørende det offentlige udbud og forpligtelsen til offentlig tjeneste kan rekvireres

Aviation PSO Procurement

c/o Transport for Wales,

Southgate House

Wood Street

Cardiff

CF10 1EW

DET FORENEDE KONGERIGE

E-mail: airpso@transportfor.wales

Internet: https://www.sell2wales.gov.wales/


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

20.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 216/4


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.8900 — Wieland/Aurubis rolled products/Schwermetall)

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 216/05)

1.   

Den 13. juni 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører virksomhederne:

Wieland Werke AG (»Wieland«, Tyskland)

Aurubis' aktiviteter inden for fladvalsede produkter (»ARP«, Tyskland), der kontrolleres af Aurubis AG (Tyskland)

Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG (»Schwermetall«, Tyskland), et joint venture, der kontrolleres ligeligt af Wieland og Aurubis AG.

Wieland erhverver kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele ARP og hele Schwermetall.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier og aktiver.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Wieland: fremstilling og levering af halvfærdige produkter af kobber og kobberlegeringer

—   ARP: fremstilling og levering af halvfærdige produkter af kobber og kobberlegeringer

—   Schwermetall: produktion af forvalsede kobber- og kobberlegeringsstrimler.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.8900 — Wieland/Aurubis rolled products/Schwermetall.

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).


20.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 216/6


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.8904 — PIMCO/Echo/JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 216/06)

1.   

Den 13. juni 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 anmeldelse af en planlagt fusion (1).

Anmeldelsen vedrører virksomhederne:

R4R S.à.r.l. (»R4R«, Luxembourg), der tilhører Pacific Investment Management Company LLC (»PIMCO«, USA)

Echo Investment S.A. (»Echo«, Polen)

Et nystiftet joint venture (»JV«, Polen).

PIMCO og Echo erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3 stk.1, litra b), og artikel 3 stk. 4, over et nystiftet joint venture (»JV«).

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier i et nystiftet joint venture.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

PIMCO: investeringsaktiviteter, herunder i fast ejendom og ejendomsydelser

Echo ejendomsudvikling inden for kontor-, detailhandels- og boligsektoren

JV: udlejning af fast ejendom.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.8904 — PIMCO/Echo/JV

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.