ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 209

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
15. juni 2018


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2018/C 209/01

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)  ( 1)

1

2018/C 209/02

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 (Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)  ( 1)

12

2018/C 209/03

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)  ( 1)

17

2018/C 209/04

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)  ( 1)

37

2018/C 209/05

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/53/EU om fritidsfartøjer og personlige fartøjer og om ophævelse af direktiv 94/25/EF (Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)  ( 1)

137


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

15.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 209/1


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære

(Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 209/01)

ESO (1)

Standardens reference og titel

(Referencedokument)

Første offentliggørelse EFT/EUT

Reference for erstattet standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato)

Anm. 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af trykke- og papirkonverteringsmaskiner — Del 1: Fælles krav

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af trykke- og papirkonverteringsmaskiner — Del 2: Trykke- og lakeringsmaskiner inklusive udstyr til pre-press-maskiner

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Eksplosive atmosfærer — Forebyggelse og beskyttelse mod eksplosion — Del 1: Grundlæggende begreber og metodik

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Eksplosive atmosfærer — Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion — Del 2: Grundlæggende begreber og metodik i minedrift

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Udstyr og komponenter til brug i eksplosive atmosfærer i miner

8.4.2016

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2015

Industritrucks — Sikkerhedskrav og verifikation — Supplerende krav til drift i potentielt eksplosive atmosfærer

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-1:2000

Forbrændingsmotorer — Sikkerhedskrav for konstruktion og fremstilling af motorer til brug i eksplosionsfarlige områder — Del 1: Gruppe II-motorer til brug i områder med eksplosionsfarlige gasser og dampe

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Forbrændingsmotorer — Sikkerhedskrav til konstruktion og fremstilling af motorer til brug i eksplosive områder — Del 2: Gruppe I-motorer til brug i underjordiske arbejdssteder udsat for grubegas og/eller brændbart støv

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Forbrændingsmotorer — Sikkerhedskrav til konstruktion og fremstilling af motorer til brug i eksplosive områder — Del 3: Gruppe II-motorer til brug i eksplosive støvområder

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1839:2017

Bestemmelse af eksplosionsgrænser og grænsen for iltkoncentrationen (LOC) for brændbare gasser og dampe

9.6.2017

EN 1839:2012

EN 14756:2006

Anm. 2.1

11.1.2018

CEN

EN 1953:2013

Forstøvnings- og sprøjteudstyr til coatingmaterialer — Sikkerhedskrav

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Coatinganlæg — Anlæg til dyppe- og elektroforesecoating ved anvendelse af flydende, organisk coatingmateriale — Sikkerhedskrav

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Udstyr til fødning og fremføring af coatingmaterialer under tryk — Sikkerhedskrav

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Blandingsmaskiner til coatingmaterialer — Sikkerhedskrav — Del 1: Blandingsmaskiner til brug ved reparationslakering af køretøjer

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13012:2012

Tankstationer — Krav til fremstilling af og ydeevne for automatiske påfyldningspistoler til brug på benzinstandere

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Lækprøvningssystemer — Del 1: Generelle principper

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13237:2012

Eksplosive atmosfærer — Termer og definitioner for materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosive atmosfærer

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463-2:2004

Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer — Del 2: Beskyttelse ved røghæmmende indkapsling »fr«

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer — Del 3: Beskyttelse ved tryksikker kapsling »d«

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13616-1:2016

Overfyldningssikring af stationære tanke med flydende brændstoffer — Del 1: Overfyldningssikring med lukkeanordning

12.8.2016

EN 13616:2004

Anm. 2.1

11.7.2017

CEN

EN 13617-1:2012

Tankstationer — Del 1: Brændstofpumper, brændstofstandere og fjernpumpesystemer — Sikkerhedskrav til konstruktion og ydeevne

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-2:2012

Tankstationer — Del 2: Sikkerhedskrav til konstruktion af og ydeevne for sikringskoblinger på målepumper og benzinstandere

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-3:2012

Tankstationer — Del 3: Sikkerhedskrav til konstruktion af og ydeevne for sikkerhedsventiler

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-4:2012

Tankstationer — Del 4: Sikkerhedskrav til konstruktion af og ydeevne for svingarme på målepumper og benzinstandere

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13760:2003

Autogas — LPG-påfyldningssystem for lette og tunge køretøjer — Påfyldningsstuds, prøvningskrav og dimensioner

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Kraner — Offshorekraner — Del 1: Offshorekraner til generelle formål

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Bestemmelse af støvskyers eksplosionsegenskaber — Del 1: Bestemmelse af støvskyers maksimale eksplosionstryk

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Bestemmelse af støvskyers eksplosionsegenskaber — Del 2: Bestemmelse af støveksplosioners maksimale trykstigningshastighed

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Bestemmelse af støvskyers eksplosionsegenskaber — Del 3: Bestemmelse af støvskyers nedre eksplosionsgrænse (LEL)

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Bestemmelse af støvskyers eksplosionsegenskaber — Del 4: Bestemmelse af grænsen for iltkoncentrationen for en støvsky (LOC)

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14373:2005

Systemer til eksplosionsundertrykkelse

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14460:2018

Eksplosionsfast udstyr

Dette er den første offentliggørelse

EN 14460:2006

Anm. 2.1

31.7.2018

CEN

EN 14491:2012

Systemer til trykaflastning fra støveksplosion

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Kraner — Motordrevne spil og hejseværker — Del 1: Motordrevne spil

8.4.2016

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Kraner — Motordrevne spil og hejseværker — Del 2: Motordrevne hejseværker

8.4.2016

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Bestemmelse af selvantændelsestemperaturen for gasser og dampe

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Forebyggelse og beskyttelse mod eksplosion ved minedrift — Beskyttelsessystemer — Del 1: 2 bar-eksplosionssikker ventilationsstruktur

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion ved minedrift — Beskyttelsessystemer — Del 2: Passive vandtrugsbarrierer

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Forebyggelse og beskyttelse mod eksplosion ved minedrift — Beskyttelsessystemer — Del 4: Automatiske slukningssystemer for tunnelboremaskiner

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Maskinsikkerhed — Udstyr til fremstilling og formning af metaller — Sekundær metallurgi — Maskiner og udstyr til håndtering af flydende stål

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

LPG-udstyr og -tilbehør — Fremstilling af og virkemåde for LPG-udstyr til tankstationer — Del 1: Påfyldningsstandere

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til maskiner og udstyr til fremstilling af stål i elektrisk lysbueovn

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14797:2006

Udstyr til trykaflastning fra eksplosioner

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14973:2015

Transportbånd til brug i underjordiske installationer — Elektriske og brandtekniske sikkerhedskrav

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14983:2007

Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion ved minedrift — Udstyr og beskyttelsessystemer til dræning af grubegas

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14986:2017

Konstruktion af ventilatorer til anvendelse i potentielt eksplosive atmosfærer

9.6.2017

EN 14986:2007

Anm. 2.1

31.1.2020

CEN

EN 14994:2007

Beskyttelsessystemer til trykaflastning ved gaseksplosioner

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15089:2009

Eksplosion isolation systemer

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15188:2007

Bestemmelse af den spontane antændelighed for støvsamlinger

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15198:2007

Metode til vurdering af antændelsesfare fra ikke-elektrisk materiel og komponenter beregnet til brug i potentielle eksplosive atmosfærer

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15233:2007

Metode til vurdering af funktionel sikkerhed af sikringssystemer beregnet til brug i potentielle eksplosive atmosfærer

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15268:2008

Tankstationer — Sikkerhedskrav til konstruktion af og ydeevne for pumpesamlinger

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15794:2009

Bestemmelse af eksplosionspunkter for brandfarlige væsker

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15967:2011

Metoder til bestemmelse af det maksimale eksplosionstryk og den maksimale trykstigningshastighed for gasser og dampe

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16009:2011

Flammeløst udstyr til trykaflastning fra eksplosioner

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16020:2011

Trykafledningssystem til eksplosioner i rør

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16447:2014

Eksplosionsisolering af flap ventiler

8.4.2016

 

 

CEN

EN ISO 16852:2016

Flammespærrer — Ydeevnekrav, prøvningsmetoder og begrænsninger af brug (ISO 16852:2016)

9.6.2017

EN ISO 16852:2010

Anm. 2.1

30.11.2017

CEN

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016

Eksplosive atmosfærer — Del 20-2: Materialeegenskaber — Prøvningsmetoder for brændbart støv (ISO/IEC 80079-20-2:2016)

9.3.2018

EN 13821:2002

Anm. 2.1

30.9.2018

 

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017

 

 

 

CEN

EN ISO 80079-36:2016

Eksplosive atmosfærer — Del 36: Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer Grundlæggende metoder og krav (ISO 80079-36:2016)

12.8.2016

EN 13463-1:2009

Anm. 2.1

31.10.2019

CEN

EN ISO 80079-37:2016

Eksplosive atmosfærer — Del 37: Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer Ikke-elektrisk type af beskyttelse ved konstruktiv sikkerhed »c«, kontrol af tændkilde »b«, flydende nedsænkning »k« (ISO 80079-37:2016)

12.8.2016

EN 13463-5:2011

EN 13463-6:2005

EN 13463-8:2003

Anm. 2.1

31.10.2019

Cenelec

EN 50050-1:2013

Udstyr til manuel elektrostatisk sprøjtning — Sikkerhedskrav — Del 1: Udstyr til manuel sprøjtning med brandfarligt coatingmateriale i flydende form

8.4.2016

EN 50050:2006

Anm. 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-2:2013

Udstyr til manuel elektrostatisk sprøjtning — Sikkerhedskrav — Del 2: Udstyr til manuel sprøjtning med brandfarligt coatingmateriale i pulverform

8.4.2016

EN 50050:2006

Anm. 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-3:2013

Udstyr til manuel elektrostatisk sprøjtning — Sikkerhedskrav — Del 3: Udstyr til manuel sprøjtning med brandfarligt flokmateriale

8.4.2016

EN 50050:2006

Anm. 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50104:2010

Elektriske apparater til påvisning og måling af ilt — Ydeevnekrav og prøvningsmetoder

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Stationært udstyr til elektrostatisk påføring af brændbare, flydende overfladebehandlingsmaterialer — Sikkerhedskrav

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Stationært, elektrostatisk applikationsudstyr for antændeligt pulver til overfladebehandling — Sikkerhedskrav

8.4.2016

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

8.4.2016

Anm. 3

8.4.2016

Cenelec

EN 50223:2015

Stationært elektrostatisk påføringsudstyr til brændbart fibermateriale — Sikkerhedskrav

8.4.2016

EN 50223:2010

Anm. 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50271:2010

Elektriske apparater til påvisning og måling af brændbare gasser, giftige gasser eller ilt — Krav til og prøvning af apparater, der anvender software og/eller digitale teknologier

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Elektriske apparater til brug i områder med brændbart støv. Del 2-1: Prøvningsmetoder. Metoder til bestemmelse af støvs mindste antændelsestemperatur

8.4.2016

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Gruppe 1, kategori M1-apparater, der skal forblive funktionsdygtige i atmosfærer, hvor der er risiko for grubegas og/eller kulstøv

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Transportable ventilerede rum med eller uden en intern kilde til trykudligning

8.4.2016

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Sikkerhedsanordninger påkrævet for sikker funktion af materiel med hensyn til eksplosionsrisiko

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Eksplosive atmosfærer — Del 0: Udstyr — Generelle krav

IEC 60079-0:2011 (ændret) + IS1:2013

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

8.4.2016

Anm. 3

7.10.2016

Cenelec

EN 60079-1:2014

Eksplosive atmosfærer — Del 1: Beskyttelse af udstyr med tryksikre kapslinger »d«

IEC 60079-1:2014

8.4.2016

EN 60079-1:2007

Anm. 2.1

1.8.2017

Cenelec

EN 60079-2:2014

Eksplosive atmosfærer — Del 2: Beskyttelse af udstyr med overtrykskapsling »p«

IEC 60079-2:2014

8.4.2016

EN 60079-2:2007

EN 61241-4:2006

Anm. 2.1

25.8.2017

 

EN 60079-2:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 60079-5:2015

Eksplosive atmosfærer — Del 5: Materielbeskyttelse med sandfyldning »q«

IEC 60079-5:2015

8.4.2016

EN 60079-5:2007

Anm. 2.1

24.3.2018

Cenelec

EN 60079-6:2015

Eksplosive atmosfærer — Del 6: Udstyrsbeskyttelse med oliekapsling »o«

IEC 60079-6:2015

8.4.2016

EN 60079-6:2007

Anm. 2.1

27.3.2018

Cenelec

EN 60079-7:2015

Eksplosive atmosfærer — Del 7: Udstyrsbeskyttelse med forhøjet sikkerhed »e«

IEC 60079-7:2015

8.4.2016

EN 60079-7:2007

Anm. 2.1

31.7.2018

 

EN IEC 60079-7:2015/A1:2018

IEC 60079-7:2015/A1:2017

Dette er den første offentliggørelse

Anm. 3

19.1.2021

Cenelec

EN 60079-11:2012

Eksplosive atmosfærer — Del 11: Beskyttelse af udstyr med egensikkerhed »i«

IEC 60079-11:2011

8.4.2016

EN 60079-27:2008

Anm. 2.1

8.4.2016

Cenelec

EN 60079-15:2010

Eksplosive atmosfærer — Del 15: Udstyrsbeskyttelse med type »n«

IEC 60079-15:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-18:2015

Eksplosive atmosfærer — Del 18: Materielbeskyttelse med indstøbning »m«

IEC 60079-18:2014

8.4.2016

EN 60079-18:2009

Anm. 2.1

16.1.2018

 

EN 60079-18:2015/A1:2017

IEC 60079-18:2014/A1:2017

9.3.2018

Anm. 3

28.9.2020

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Eksplosive atmosfærer — Del 20-1: Karakteristikker af materialer til klassifikation af gas og damp — Prøvningsmetoder og data

IEC 60079-20-1:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Eksplosive atmosfærer — Del 25: Egensikre elektriske systemer

IEC 60079-25:2010

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Eksplosive atmosfærer — Del 26: Udstyr med udstyrsbeskyttelsesniveau (EPL) Ga

IEC 60079-26:2014

8.4.2016

EN 60079-26:2007

Anm. 2.1

2.12.2017

Cenelec

EN 60079-28:2015

Eksplosive atmosfærer — Del 28: Beskyttelse af udstyr og transmissionssystemer, som benytter optisk stråling

IEC 60079-28:2015

8.4.2016

 

1.7.2018

Cenelec

EN 60079-29-1:2016

Eksplosive atmosfærer — Del 29-1: Gasdetektorer — Ydeevnekrav for detektorer til brandbare gasser

IEC 60079-29-1:2016 (ændret)

9.6.2017

EN 60079-29-1:2007

Anm. 2.1

23.12.2019

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Eksplosive atmosfærer — Del 29-4: Gasdetektorer — Ydeevnekrav til detektorer med åben passage til brændbare gasser

IEC 60079-29-4:2009 (ændret)

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Eksplosive atmosfærer — Del 30-1: Elektriske selvbegrænsende varmekabler — Generelle krav og prøvningskrav

IEC 60079-30-1:2007

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2017

Eksplosive atmosfærer — Del 30-1: Elektriske selvbegrænsende varmekabelsystemer — Generelt og krav til prøvning

IEC/IEEE 60079-30-1:2015 (ændret)

8.9.2017

EN 60079-30-1:2007

Anm. 2.1

6.3.2020

Cenelec

EN 60079-31:2014

Eksplosive atmosfærer — Del 31: Beskyttelse af udstyr mod støveksplosion med kapsling »t«

IEC 60079-31:2013

8.4.2016

EN 60079-31:2009

Anm. 2.1

1.1.2017

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Eksplosive atmosfærer — Del 35-1: Hjelme med lys til brug i grubegasholdige miner — Generelle krav — Konstruktion og prøvning i relation til eksplosionsrisiko

IEC 60079-35-1:2011

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Eksplosive atmosfærer — Del 34: Anvendelse af kvalitetsledelsessystemer til fremstilling af materiel (ISO/IEC 80079-34:2011)

8.4.2016

 

 

Anm. 1:

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den tilbagetrækningsdato, der fastsættes af den europæiske standardiseringsorganisation, men brugerne af disse standarder gøres opmærksom på, at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Anm. 2.1:

Den nye (eller ændrede) standard har samme anvendelsesområde som den erstattede standard. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af den erstattede standard ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.2:

Den nye standard har et bredere anvendelsesområde end de erstattede standarder. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af de erstattede standarder ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.3:

Den nye standard har et snævrere anvendelsesområde end den erstattede standard. For produkter eller tjenesteydelser, der falder ind under den nye standards anvendelsesområde, medfører efterlevelse af den (delvis) erstattede standard fra og med den anførte dato ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen. Formodningen om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen gælder fortsat for produkter eller tjenesteydelser, der falder inden for den (delvis) erstattede standards anvendelsesområde, men ikke inden for den nye standards anvendelsesområde.

Anm.3:

I tilfælde af tillæg til standarder er referencestandarden EN CCCCC:YYYY, inkl. eventuelle tidligere tillæg, og det nye anførte tillæg. Den erstattede standard (kolonne 3) består derfor af EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere tillæg, men ikke det nye anførte tillæg. På den angivne dato vil den erstattede standard ophøre med at give formodning om overensstemmelse væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

BEMÆRK:

Oplysninger om, hvorvidt standarder er disponible, kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganisationer eller hos de nationale standardiseringsorganer, som der offentliggøres en fortegnelse over i Den Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 27 i forordning (EU) nr. 1025/2012 (2).

Standarder vedtages af de europæiske standardiseringsorganisationer på engelsk (CEN og CENELEC offentliggør også standarder på fransk og tysk). Derefter oversætter de nationale standardiseringsorganer titlerne på standarderne til alle de øvrige officielle EU-sprog. Europa Kommissionen er ikke ansvarlig for, om de titler, der forelægges med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, er korrekte.

Henvisninger til berigtelselse »…/AC: YYYY« offentliggøres udelukkende til orientering. En berigtigelse fjerner trykfejl, sproglige fejl og lignende fejl fra standardens tekst og kan vedrøre en eller flere sprogudgaver (engelsk, fransk og/eller tysk) af en standard som vedtaget af en europæisk standardiseringsorganisation.

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle officielle EU-sprog.

Denne fortegnelse erstatter alle tidligere fortegnelser offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Europa-Kommissionen sørger for at ajourføre listen.

Yderligere information om harmoniserede standarder og andre europæiske standarder kan findes på internettet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europæisk standardiseringsorganisation:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgien, tlf. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgien, tlf. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrig, tlf. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EUT C 338 af 27.9.2014, s. 31.


15.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 209/12


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009

(Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 209/02)

ESO (1)

Standardens reference og titel

(Referencedokument)

Første offentliggørelse i EUT

Reference for erstattet standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato)

Anm. 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Kvalitetsstyringssystemer — Grundprincipper og ordliste (ISO 9000:2015)

11.12.2015

EN ISO 9000:2005

Anm. 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 9001:2015

Kvalitetsledelsessystemer — Krav (ISO 9001:2015)

11.12.2015

EN ISO 9001:2008

Anm. 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14001:2015

Miljøledelsessystemer — Kravbeskrivelse med råd om anvendelse (ISO 14001:2015)

11.12.2015

EN ISO 14001:2004

Anm. 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14004:2016

Miljøledelsessystemer — Generelle retningslinjer for implementering (ISO 14004:2016)

10.6.2016

EN ISO 14004:2010

Anm. 2.1

30.4.2019

CEN

EN ISO 14015:2010

Miljøledelse — Miljømæssig vurdering af anlægsområder og organisationer (ISO 14015:2001)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Miljømærkning — Almene principper (ISO 14020:2000)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Miljømærkning — Egendeklaration af miljøpåstande (Type II-miljømærkning) (ISO 14021:2016)

12.8.2016

EN ISO 14021:2001

Anm. 2.1

31.10.2018

CEN

EN ISO 14024:2018

Miljøledelse — Miljømærkning — Type I miljømærkning — Principper og procedurer (ISO 14024:2018)

Dette er den første offentliggørelse

EN ISO 14024:2000

Anm. 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 14031:2013

Miljøledelse — Vurdering af indsats og resultater på miljøområdet — Vejledning (ISO 14031:2013)

28.11.2013

EN ISO 14031:1999

Anm. 2.1

28.2.2014

CEN

EN ISO 14040:2006

Miljøledelse — Livscyklusvurdering — Principper og struktur (ISO 14040:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Miljøledelse — Livscyklusvurdering — Krav og vejledning (dansk oversættelse forventes udgivet medio 2007) (ISO 14044:2006)

16.6.2009

 

 

 

EN ISO 14044:2006/A1:2018

Dette er den første offentliggørelse

Anm. 3

31.12.2020

CEN

EN ISO 14050:2010

Miljøledelse — Ordliste (ISO 14050:2009)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Miljøledelse — Miljøkommunikation — Vejledning og eksempler (ISO 14063:2006)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Drivhusgasser — Del 1: Specifikation med vejledning i kvantificering og indberetning af udledning og optagelse af drivhusgasser på organisationsniveau (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Drivhusgasser — Del 2: Specifikation med vejledning i kvantificering, overvågning og indberetning af reduktion i udledning af drivhusgasser eller af forøgelse af optagelse af drivhusgasser på projektniveau (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Drivhusgasser — Del 3: Specifikation med vejledning i validering og verifikation af erklæringer vedrørende drivhusgasser (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Drivhusgasser — Krav til validerings- og verifikationsorganer til brug ved akkreditering eller anden form for anerkendelse i forbindelse med drivhusgasser (ISO 14065:2013)

7.9.2013

EN ISO 14065:2012

Anm. 2.1

31.10.2013

CEN

EN ISO 15189:2012

Medicinske laboratorier — Krav til kvalitet og kompetence (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

13.3.2013

EN ISO 15189:2007

Anm. 2.1

30.11.2015

CEN

EN ISO 15195:2003

Laboratoriemedicin — Krav til laboratorier, der udfører referencemålinger (ISO 15195:2003)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Overensstemmelsesvurdering — Ordliste og generelle principper (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2017

Overensstemmelsesvurdering — Generelle krav til akkrediteringsorganer, der akkrediterer virksomheder, som foretager overensstemmelsesvurdering (ISO/IEC 17011:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC 17011:2004

Anm. 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Overensstemmelsesvurdering — Krav til forskellige typer inspektionsorganer (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012

EN ISO/IEC 17020:2004

Anm. 2.1

1.3.2015

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Overensstemmelsesvurdering — Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer — Del 1: Krav (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015

EN ISO/IEC 17021:2011

Anm. 2.1

8.7.2017

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Overensstemmelsesvurdering — Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013

EN ISO/IEC 17024:2003

Anm. 2.1

1.7.2015

CEN

EN ISO/IEC 17025:2017

Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence (ISO/IEC 17025:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC 17025:2005

Anm. 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 17034:2016

Generelle kompetencekrav til producenter af referencematerialer (ISO 17034:2016)

8.9.2017

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Overensstemmelsesvurdering — Generelle bestemmelser for gensidig bedømmelse af overensstemmelsesvurderingsorganer og akkrediteringsorganer (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Overensstemmelsesvurdering — Generelle krav til præstationsprøvning (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Overensstemmelsesvurdering — Leverandørens overensstemmelseserklæring — Del 1: Generelle krav (ISO/IEC 17050-1:2004, corrected version 2007-06-15)

5.10.2011

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Anm. 2.1

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Overensstemmelsesvurdering — Leverandørers overensstemmelseserklæring — Del 2: Understøttende dokumentation (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Overensstemmelsesvurdering — Krav til organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013

EN 45011:1998

Anm. 2.1

15.9.2015

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Overensstemmelsesvurdering — Grundprincipper for produktcertificering og retningslinjer for produktcertificeringsordninger (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Retningslinjer for audit af kvalitetsstyringssystemer (ISO 19011:2011)

25.5.2012

EN ISO 19011:2002

Anm. 2.1

31.5.2012

CEN

EN ISO 22870:2016

Nærpatientundersøgelse (POCT) — Krav til kvalitet og kompetence (ISO 22870:2016)

10.3.2017

EN ISO 22870:2006

Anm. 2.1

30.11.2019

Anm. 1:

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den tilbagetrækningsdato, der fastsættes af den europæiske standardiseringsorganisation, men brugerne af disse standarder gøres opmærksom på, at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Anm. 2.1:

Den nye (eller ændrede) standard har samme anvendelsesområde som den erstattede standard. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af den erstattede standard ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.2:

Den nye standard har et bredere anvendelsesområde end de erstattede standarder. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af de erstattede standarder ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.3:

Den nye standard har et snævrere anvendelsesområde end den erstattede standard. For produkter eller tjenesteydelser, der falder ind under den nye standards anvendelsesområde, medfører efterlevelse af den (delvis) erstattede standard fra og med den anførte dato ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen. Formodningen om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen gælder fortsat for produkter eller tjenesteydelser, der falder inden for den (delvis) erstattede standards anvendelsesområde, men ikke inden for den nye standards anvendelsesområde.

Anm.3:

I tilfælde af tillæg til standarder er referencestandarden EN CCCCC:YYYY, inkl. eventuelle tidligere tillæg, og det nye anførte tillæg. Den erstattede standard (kolonne 3) består derfor af EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere tillæg, men ikke det nye anførte tillæg. På den angivne dato vil den erstattede standard ophøre med at give formodning om overensstemmelse væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

BEMÆRK:

Oplysninger om, hvorvidt standarder er disponible, kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganisationer eller hos de nationale standardiseringsorganer, som der offentliggøres en fortegnelse over i Den Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 27 i forordning (EU) nr. 1025/2012 (2).

Standarder vedtages af de europæiske standardiseringsorganisationer på engelsk (CEN og CENELEC offentliggør også standarder på fransk og tysk). Derefter oversætter de nationale standardiseringsorganer titlerne på standarderne til alle de øvrige officielle EU-sprog. Europa Kommissionen er ikke ansvarlig for, om de titler, der forelægges med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, er korrekte.

Henvisninger til berigtelselse »…/AC: YYYY« offentliggøres udelukkende til orientering. En berigtigelse fjerner trykfejl, sproglige fejl og lignende fejl fra standardens tekst og kan vedrøre en eller flere sprogudgaver (engelsk, fransk og/eller tysk) af en standard som vedtaget af en europæisk standardiseringsorganisation.

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle officielle EU-sprog.

Denne fortegnelse erstatter alle tidligere fortegnelser offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Europa-Kommissionen sørger for at ajourføre listen.

Yderligere information om harmoniserede standarder og andre europæiske standarder kan findes på internettet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europæisk standardiseringsorganisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgien, tlf. +32 25500811, fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgien, tlf. +32 25196871, fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrig, tlf. +33 492944200, fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  EUT C 338 af 27.9.2014, s. 31.


15.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 209/17


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

(Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 209/03)

ESO (1)

Standardens reference og titel

(Referencedokument)

Formodning om overensstemmelse begynder den (dato) — Anm. 0

Reference for erstattet standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato)

Anm. 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 136:1998

Åndedrætsværn. Helmasker. Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Åndedrætsværn — Trykflaskeapparat med helmaske — Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 140:1998

Åndedrætsværn. Halvmasker og kvartmasker. Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Åndedrætsværn — Bidemundstykker — Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 143:2000

Åndedrætsværn. Partikelfiltre. Krav, prøvning og mærkning

21.4.2018

 

 

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

 

EN 143:2000/A1:2006

21.4.2018

Anm. 3

 

CEN

EN 144-1:2000

Åndedrætsværn — Trykflaskeventiler — Del 1: Gevindtilslutninger

21.4.2018

 

 

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.4.2018

Anm. 3

 

 

EN 144-1:2000/A2:2005

21.4.2018

Anm. 3

 

CEN

EN 144-2:1998

Åndedrætsværn. Trykflaskeventiler. Del 2: Ventilafgange

21.4.2018

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Åndedrætsværn — Trykflaskeventiler — Del 3: Ventilafgange for Nitrox- og oxygen-dykkerblandinger

21.4.2018

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Åndedrætsværn. Kredsløbsapparat med komprimeret oxygen eller komprimeret oxygen-nitrogen. Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

 

EN 145:1997/A1:2000

21.4.2018

Anm. 3

 

CEN

EN 148-1:1999

Åndedrætsværn. Gevind til ansigtsmasker. Del 1: Standardgevind

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148-2:1999

Åndedrætsværn — Gevind til ansigtsmasker — Del 2: Centralgevind

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148-3:1999

Åndedrætsværn. Gevind til ansigtsmasker. Del 3: Gevindforbindelse M 45 x 3

21.4.2018

 

 

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Åndedrætsværn — Filtrerende ansigtsmasker til beskyttelse mod partikler — Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 166:2001

Øjenværn — Almene krav

21.4.2018

 

 

CEN

EN 169:2002

Øjenværn — Filtre til svejsning og beslægtede processer — Transmissionskrav og anbefalet anvendelse

21.4.2018

 

 

CEN

EN 170:2002

Øjenværn — Ultraviolette filtre — Transmissionsegenskaber og anbefalet anvendelse

21.4.2018

 

 

CEN

EN 172:1994

Øjenværn. Solbeskyttelsesfiltre for erhvervsmæssig brug

21.4.2018

 

 

 

EN 172:1994/A1:2000

21.4.2018

Anm. 3

 

 

EN 172:1994/A2:2001

21.4.2018

Anm. 3

 

CEN

EN 174:2001

Øjenværn — Skibriller til alpin skisport

21.4.2018

 

 

CEN

EN 175:1997

Personlige værnemidler. Udstyr til øjen- og ansigtsbeskyttelse ved svejsning og lignende processer

21.4.2018

 

 

CEN

EN 207:2017

Øjenværn — Filtre og øjenværn til beskyttelse mod laserstråling (laserbeskyttelsesbriller)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 208:2009

Øjenværn — Øjenværn til brug ved justeringsarbejde af laser og lasersystemer (laserjusteringsbriller)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 250:2014

Åndingsudstyr — Dykkerudstyr — Trykflaskeapparat — Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 342:2017

Beskyttelsesbeklædning — Beklædningssystemer og -genstande til beskyttelse mod kulde

21.4.2018

EN 342:2004

Anm. 2.1

 

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelse mod regn

21.4.2018

 

 

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Høreværn — Generelle krav — Del 1: Høreværn af koptypen

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-2:2002

Høreværn — Generelle krav — Del 2: Ørepropper

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-3:2002

Høreværn — Generelle krav — Del 3: Høreværn af koptypen fæstnet på en industrisikkerhedshjelm

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-4:2001

Høreværn — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder — Del 4: Niveauafhængige ørekopper

21.4.2018

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

21.4.2018

Anm. 3

 

CEN

EN 352-5:2002

Høreværn — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder — Del 5: Ørekopper med aktiv lyddæmpning

21.4.2018

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

21.4.2018

Anm. 3

 

CEN

EN 352-6:2002

Høreværn — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder — Del 6: Ørekopper med audio-kommunikation

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Høreværn — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder — Del 7: Niveauafhængige ørepropper

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Høreværn — Sikkerhedskrav og prøvning — Del 8: Ørekopper til underholdningsformål

21.4.2018

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Personligt faldsikringsudstyr — Glidesystemer med en ankerline — Del 1: Glidesystemer med en uelastisk ankerline

21.4.2018

EN 353-1:2014

Anm. 2.1

 

CEN

EN 353-2:2002

Faldsikringsmateriel — Del 2: Glidesystemer med en fleksibel ankerline

21.4.2018

 

 

CEN

EN 354:2010

Faldsikringsmateriel — Liner

21.4.2018

 

 

CEN

EN 355:2002

Faldsikringsmateriel — Energiabsorbere

21.4.2018

 

 

CEN

EN 358:1999

Faldsikringsmateriel. Støttebælter og støtteliner

21.4.2018

 

 

CEN

EN 360:2002

Faldsikringsmateriel — Automatiske fangindretninger

21.4.2018

 

 

CEN

EN 361:2002

Faldsikringsmateriel — Seler

21.4.2018

 

 

CEN

EN 362:2004

Faldsikringsmateriel — Forbindelsesled

21.4.2018

 

 

CEN

EN 365:2004

Personlige værnemidler og faldsikringsmateriel — Generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk eftersyn, reparation, mærkning og pakning

21.4.2018

 

 

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer — Del 1: Terminologi og ydeevnekrav (ISO 374-1:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer — Del 5: Terminologi og ydeevnekrav for mikroorganisme-risici (ISO 374-5:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Øjenværn — Automatiske svejsefiltre

21.4.2018

EN 379:2003

Anm. 2.1

 

CEN

EN 381-5:1995

Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne kædesave. Del 5: Krav til benbeskyttere

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne kædesave. Del 7: Krav til beskyttelseshandsker

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne kædesave. Del 9: Krav til beskyttelsesgamacher

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Beskyttelsesbeklædning for brugere af håndbårne kædesave — Del 11: Krav til beskyttelsesbeklædning til overkroppen

21.4.2018

 

 

CEN

EN 388:2016

Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

21.4.2018

 

 

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Industrisikkerhedshjelme

21.4.2018

 

 

CEN

EN 402:2003

Åndedrætsværn til evakueringsbrug — Trykflaskeapparat med lungeautomat og helmaske eller bidemundstykke — Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 403:2004

Åndedrætsværn til evakueringsbrug — Engangshætte med filter til evakuering ved brand — Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 404:2005

Åndedrætsværn til evakueringsbrug — Filtrerende åndredætsværn til carbonmonoxid — Krav, prøvning og mærkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Åndedrætsværn — Filtrerende ansigtsmasker med ventiler til beskyttelse mod gasser eller gasser og partikler — Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 407:2004

Beskyttelseshandsker mod termiske risici (varme og/eller ild)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelseshandsker — Generelle krav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 421:2010

Beskyttelseshandsker mod ioniserende stråling og radioaktiv forurening

21.4.2018

 

 

CEN

EN 443:2008

Brandmandshjelme til brandbekæmpelse i bygninger og andre bebyggelsesanlæg

21.4.2018

 

 

CEN

EN 469:2005

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd — Krav til ydeevne for brandindsatsdragter

21.4.2018

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

21.4.2018

Anm. 3

 

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 511:2006

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelseshandsker mod kulde

21.4.2018

 

 

CEN

EN 564:2014

Bjergbestigningsudstyr — Udstyrsreb — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 565:2017

Bjergbestigningsudstyr — Tape — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

21.4.2018

EN 565:2006

Anm. 2.1

 

CEN

EN 566:2017

Bjergbestigningsudstyr — Slynger — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 567:2013

Bjergbestigningsudstyr — Rebbremser — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 568:2015

Bjergbestigningsudstyr — Isankre — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 569:2007

Bjergbestigningsudstyr — Bolte — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Beskyttelseshandsker til brandmænd

21.4.2018

 

 

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Faldsikring — Forankringsudstyr

21.4.2018

 

 

Advarsel: Denne offentliggørelse vedrører ikke det udstyr, der beskrives i:

type A (forankringsanordninger med et eller flere stationære forankringspunkter, der kræver strukturelle forankringsanordninger eller fastgørelseselementer til fastgørelse til strukturen), jf. punkt 3.2.1, 4.4.1 og 5.3

type C (forankringsanordninger med vandrette fleksible forankringsliner), jf. punkt 3.2.3, 4.4.3 og 5.5

type D (forankringsanordninger med vandrette stive forankringsliner), jf. punkt 3.2.4, 4.4.4 og 5.6

enhver kombination af ovenstående.

For så vidt angår type, A, C og D vedrører denne offentliggørelse ikke punkt: 4.5, 5.2.2, 6, 7; bilag A og bilag ZA.

Der er for ovennævnte udstyr ikke nogen formodning om overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) 2016/425, fordi de ikke betragtes som PV.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 812:2012

Hård arbejdshat

21.4.2018

 

 

CEN

EN 813:2008

Faldsikringsmateriel — Bælte med siddegjorde

21.4.2018

 

 

CEN

EN 943-1:2015

Beskyttelsesbeklædning mod kemikalier, flydende og luftformige, inklusive flydende aerosoler og faste partikler — Del 1: Ydeevnekrav til ventilerede og ikke ventilerede »gastætte« (type 1) og »ikke-gastætte« (type 2) kemikaliebeskyttelsesdragter

21.4.2018

 

 

CEN

EN 958:2017

Bjergbestigningsudstyr — Energiabsorberende systemer til klettersteigklatring (via ferrata) — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Luftsportshjelme

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Beskyttelsesbeklædning mod radioaktiv forurening — Del 2: Krav og prøvningsmetoder for ikke-ventileret beskyttelsesbeklædning mod partikulær radioaktiv forurening

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1077:2007

Hjelme til alpine skiløbere og til brugere af snowboards

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Cykelhjelme og hjelme til brugere af skateboards og rulleskøjter

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1080:2013

Beskyttelseshjelme til småbørn

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082-1:1996

Beskyttelsesbeklædning. Handsker og armværn til beskyttelse mod snit- og stiksår ved arbejde med knive. Del 1: Brynjehandsker og armværn

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Beskyttelsesbeklædning. Handsker og armværn til beskytttelse mod snit- og stiksår ved arbejde med knive. Del 2: Handsker og armværn fremstillet af andre materialer end ringbrynje

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1146:2005

Åndedrætsværn til evakueringsbrug — Trykflaskeapparat med hætte — Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Beskyttelsesbeklædning — Elektrostatiske egenskaber — Del 5: Krav til materialets ydeevne og design

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1150:1999

Beskyttelsesbeklædning. Synlig beklædning til ikke-arbejdsmæssig brug. Prøvningsmetoder og krav

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1385:2012

Kanohjelme og hjelme til fossejlads

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1486:2007

Beskyttelsesbeklædning for brandmænd — Prøvningsmetoder og krav til reflekterende beklædning til specialiseret bekæmpelse af brand

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1497:2007

Faldsikring — Redningsseler

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1731:2006

Øjenværn — Øjen- og ansigtsbeskyttelse af nettypen

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Åndedrætsværn — Halvmasker uden indåndingsventiler og med udskiftelige filtre til beskyttelse mod gasser eller gasser og partikler eller partikler alene — Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1891:1998

Faldsikringsmateriel. Kernmantelreb med lav strækevne

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1938:2010

Øjenværn — Beskyttelsesbriller til motorcyklister og knallertkørere

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10819:2013

Mekaniske vibrationer og chok — Hånd-arm-vibrationer — Metode til måling og vurdering af vibrationsdæmpning af handsker målt i håndfladen (ISO 10819:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10862:2009

Fritidsbåde — Hurtigudløsningssystem for trapezstrop (ISO 10862:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12021:2014

Åndedrætsværn — Trykluft egnet til indånding (åndemiddelluft)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12083:1998

Åndedrætsværn. Filtre med luftslange (ikke-maskemonterede filtre). Partikelfiltre, gasfiltre og kombinerede filtre. Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12270:2013

Bjergbestigningudstyr — Kiler — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12275:2013

Bjergbestigningsudstyr — Forbindelsesklemmer — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12276:2013

Bjergbestigningsudstyr — Friktionsankre — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12277:2015

Bjergbestigningsudstyr — Seler — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12278:2007

Bjergbestigningsudstyr — Remskiver — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Øjen- og ansigtsbeskyttelse — Solbriller og lignende briller — Del 1: Solbriller til almindelig brug (ISO 12312-1:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

21.4.2018

Anm. 3

 

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Øjen- og ansigtsbeskyttelse — Solbriller og lignende briller — Del 2: Øjenbeskyttelse for direkte observation af solen (ISO 12312-2:2015)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Fritidsbåde — Sikkerhedssele til brug på dæk og sikkerhedsliner — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder (ISO 12401:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Personligt flydeudstyr — Del 5: Svømmeveste (niveau 50) — Sikkerhedskrav (ISO 12402-5:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

21.4.2018

Anm. 3

 

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Personligt flydeudstyr — Del 6: Redningsveste og svømmeveste til specielle formål — Sikkerhedskrav og yderligere prøvningsmetoder (ISO 12402-6:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

21.4.2018

Anm. 3

 

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Personligt flydeudstyr — Del 8: Tilbehør — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder (ISO 12402-8:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

21.4.2018

Anm. 3

 

CEN

EN 12477:2001

Beskyttelseshandsker til svejsere

21.4.2018

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

21.4.2018

Anm. 3

 

CEN

EN 12492:2012

Bjergbestigningsudstyr — Hjelme til bjergbestigere — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12841:2006

Faldsikringsmateriel — Rebadgangssystem — Anordning til regulering af reb

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12941:1998

Åndedrætsværn. Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) samt stive hætter eller hætter. Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

 

EN 12941:1998/A1:2003

21.4.2018

Anm. 3

 

 

EN 12941:1998/A2:2008

21.4.2018

Anm. 3

 

CEN

EN 12942:1998

Åndedrætsværn. Åndedrætsværn med turboenhed (blæser) samt helmaske, halvmaske eller kvartmaske. Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

 

EN 12942:1998/A1:2002

21.4.2018

Anm. 3

 

 

EN 12942:1998/A2:2008

21.4.2018

Anm. 3

 

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier — Ydeevnekrav til kemikaliebeskyttelsesbeklædning, som yder en begrænset beskyttelse mod flydende kemikalier (type 6- og type PB [6]-udstyr)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13061:2009

Beskyttelsesbeklædning — Skinnebensbeskyttere til fodboldspillere — Krav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13158:2018

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelsesjakker, krops- og skulderbeskyttelse til brug i ridesporten, til ryttere, til personer, der arbejder med heste, og til kuske — Krav og prøvningsmetoder

Dette er den første offentliggørelse

EN 13158:2009

Anm. 2.1

31.8.2018

CEN

EN 13178:2000

Øjenværn — Øjenbeskyttelse til motorslædebrugere

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 1: Generelle krav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 2: Yderligere krav og prøvningsmetoder til vristbeskyttere, skinnebensbeskyttere og underarmsbeskyttere

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 3: Yderligere krav og prøvningsmetoder til beskyttelse af overkroppen

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-4:2001

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 4: Yderligere krav og prøvningsmetoder til hovedbeskyttelse

21.4.2018

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

21.4.2018

Anm. 3

 

CEN

EN 13277-5:2002

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 5: Yderligere krav og prøvningsmetoder til genital- og underlivsbeskyttelse

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 6: Yderligere krav og prøvningsmetoder til brystbeskyttelse til kvinder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 7: Yderligere krav og prøvningermetoder til hånd- og fodbeskyttere

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 8: Yderligere krav og prøvningsmetoder til ansigtsbeskyttelse til karate

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13356:2001

Beskyttelsesbeklædning — Synligt tilbehør til ikke-professionelt brug (personreflekser) — Prøvningsmetoder og krav

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13484:2012

Hjelme til brugere af kælke

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Beskyttelsesbeklædning — Hånd-, arm-, bryst-, overkrop-, ben-, fod- og skridtbeskyttelse til hockeymålmænd og skinnebensbeskyttere til hockeyspillere — Krav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Beskyttelsesbeklædning — Hånd-, arm-, bryst-, underlivs-, ben-, skridt- og ansigtsbeskyttelse til fægtere — Krav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13594:2015

Beskyttelseshandsker til professionelle motorcyklister — Krav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595-1:2002

Beskyttelsesbeklædning til professionelle motorcyklister — Jakker, bukser og heldragter eller todelte dragter — Del 1: Generelle krav

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Beskyttelsesbeklædning til professionelle motorcyklister — Jakker, bukser og heldragter eller todelte dragter — Del 3: Prøvningsmetoder til bestemmelse af bristestyrke

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13634:2017

Sikkerhedsfodtøj til motorcyklister — Krav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13688:2013

Beskyttelsesbeklædning — Generelle krav (ISO 13688:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13781:2012

Beskyttelseshjelme til førere af og passagerer på snescootere og bobslæder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13794:2002

Åndedrætsværn — Kredsløbsapparat for evakuering — Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Fodværn — Fodtøj til beskyttelse mod kemikalier — Del 2: Krav til fodtøj, som er modstandsdygtige mod kemikalier under laboratoriebetingelser

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Fodværn — Fodtøj til beskyttelse mod kemikalier — Del 3: Krav til fodtøj, som har en høj modstandsevne mod kemikalier under laboratoriebetingelser

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13949:2003

Åndingsudstyr — Dykkerudstyr — Trykflaskeapparat til komprimeret Nitrox eller oxygen — Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Beskyttelsesbeklædning til brug mod faste partikler — Del 1: Krav til ydeevne til kemikaliebeskyttelsesdragter, som yder beskyttelse for hele kroppen mod faste luftbårne partikler (type 5 -dragter) (ISO 13982-1:2004)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

21.4.2018

Anm. 3

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Beskyttelsesbeklædning — Forklæder, bukser og veste til beskyttelse mod knivsnit og knivstik (ISO 13998:2003)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14021:2003

Skærme til offroad-motorcykling beregnet til at beskytte motorcyklisten mod sten og små klippestykker — Krav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Industrisikkerhedshjelme med høj ydeevne

21.4.2018

EN 14052:2012

Anm. 2.1

 

CEN

EN 14058:2017

Beskyttelsesbeklædning — Beklædning til beskyttelse mod kolde omgivelser

21.4.2018

EN 14058:2004

Anm. 2.1

 

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Beskyttelsesbeklædning — Vrist-, håndflade-, knæ- og albuebeskyttere til brugere af rullesportsudstyr — Krav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14126:2003

Beskyttelsesbeklædning — Krav til ydeevne og prøvningsmetoder for beskyttelsesbeklædning mod smitsomme agenter

21.4.2018

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Åndingsudstyr — Kredsløbsapparat til dykning — Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-1:2017

Dykkerdragter — Del 1: Våddragter — Krav og prøvningsmetoder

21.4.2018

EN 14225-1:2005

Anm. 2.1

 

CEN

EN 14225-2:2017

Dykkerdragter — Del 2: Tørdragter — Krav og prøvningsmetoder

21.4.2018

EN 14225-2:2005

Anm. 2.1

 

CEN

EN 14225-3:2017

Dykkerdragter — Del 3: Aktivt opvarmede eller nedkølede dragtsystemer og -komponenter — Krav og prøvningsmetoder

21.4.2018

EN 14225-3:2005

Anm. 2.1

 

CEN

EN 14328:2005

Beskyttelsesbeklædning — Handsker og armværn til beskyttelse mod snitsår med motordrevne knive — Krav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Åndedrætsværn — Gasfiltre og kombinerede filtre — Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14435:2004

Åndedrætsværn — Trykflaskeapparat med halvmaske til anvendelse udelukkende med overtryk — Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Beskyttelsesbeklædning til racerkørere. Beskyttelse mod varme og ild. Krav til ydeevne og prøvningsmetoder (ISO 14460:1999)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

21.4.2018

Anm. 3

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 14529:2005

Åndedrætsværn — Trykflaskeapparat til evakueringsbrug med halvmaske og lungeautomat med overtryk — Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Åndedrætsværn — Trykluftforsynede åndedrætsværn med lungeautomat — Del 1: Udstyr med helmaske — Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14594:2005

Åndedrætsværn — Trykluftforsynede åndedrætsværn med kontinuert flow — Krav, prøvning, mærkning

21.4.2018

 

 

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier — Ydeevnekrav til dragter med væsketætte (type 3) eller spraytætte (type 4) samlinger, inklusive beklædningsstykker, som kun giver beskyttelse til dele af kroppen (type PB [3] og PB [4])

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelsesklæder for sandblæsningsarbejde med kornede slibemidler (ISO 14877:2002)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Beskyttelsesbeklædning — Redningsdragter — Del 1: Dragter til daglig brug, krav inklusive sikkerhed (ISO 15027-1:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Beskyttelsesbeklædning — Redningsdragter — Del 2: Evakueringsdragter, krav inklusiv sikkerhed (ISO 15027-2:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15090:2012

Fodtøj til brandmænd

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15151-1:2012

Bjergbestigningudstyr — Bremser — Del 1: Bremser med hjælpe-lukning, sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Åndingsudstyr — Dykkerapparat med trykluftforsyningsslange — Del 1: Lungeautomat

21.4.2018

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Åndingsudstyr — Dykkerapparat med trykluftforsyningsslange og lungeautomat — Del 2: Free flow udstyr

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15613:2008

Knæ- og albuebeskyttere til indendørs sport — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16027:2011

Beskyttelsesbeklædning — Handsker med beskyttende effekt for målmænd i klubfodbold

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16350:2014

Beskyttelseshandsker — Handsker mod elektrostatiske risici

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16473:2014

Brandmandshjelme — Hjelme til teknisk redning

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16716:2017

Bjergbestigningsudstyr — Lavineairbagsystemer — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Sikkerhedsfodtøj til forebyggelse af snit fra kædesave (ISO 17249:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 20345:2011

Fodværn — Sikkerhedsfodtøj (ISO 20345:2011)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20346:2014

Personlige værnemidler — Beskyttelsesfodtøj (ISO 20346:2014)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20347:2012

Fodværn — Arbejdsfodtøj (ISO 20347:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20471:2013

Beskyttelsesbeklædning — Tydeligt synlig advarselsbeklædning — Prøvningsmetoder og krav (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

21.4.2018

Anm. 3

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Beskyttelsesbeklædning — Ydeevnekrav til beskyttelsesbeklædning til operatører, der anvender pesticider (ISO 27065:2017)

21.4.2018

 

 

Cenelec

EN 50321-1:2018

Arbejde under spænding — Fodtøj til elektrisk beskyttelse — Isolerende fodtøj og overtræksstøvler

Dette er den første offentliggørelse

 

 

Anm. 0:

Dette er den dato, fra hvilken overholdelse af den harmoniserede standard eller dele deraf giver formodning om overensstemmelse med de relevante krav i EU-lovgivningen

Anm. 1:

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den tilbagetrækningsdato, der fastsættes af den europæiske standardiseringsorganisation, men brugerne af disse standarder gøres opmærksom på, at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Anm. 2.1:

Den nye (eller ændrede) standard har samme anvendelsesområde som den erstattede standard. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af den erstattede standard ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.2:

Den nye standard har et bredere anvendelsesområde end de erstattede standarder. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af de erstattede standarder ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.3:

Den nye standard har et snævrere anvendelsesområde end den erstattede standard. For produkter eller tjenesteydelser, der falder ind under den nye standards anvendelsesområde, medfører efterlevelse af den (delvis) erstattede standard fra og med den anførte dato ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen. Formodningen om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen gælder fortsat for produkter eller tjenesteydelser, der falder inden for den (delvis) erstattede standards anvendelsesområde, men ikke inden for den nye standards anvendelsesområde.

Anm.3:

I tilfælde af tillæg til standarder er referencestandarden EN CCCCC:YYYY, inkl. eventuelle tidligere tillæg, og det nye anførte tillæg.

BEMÆRK:

Oplysninger om, hvorvidt standarder er disponible, kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganisationer eller hos de nationale standardiseringsorganer, som der offentliggøres en fortegnelse over i Den Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 27 i forordning (EU) nr. 1025/2012 (2).

Standarder vedtages af de europæiske standardiseringsorganisationer på engelsk (CEN og CENELEC offentliggør også standarder på fransk og tysk). Derefter oversætter de nationale standardiseringsorganer titlerne på standarderne til alle de øvrige officielle EU-sprog. Europa Kommissionen er ikke ansvarlig for, om de titler, der forelægges med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, er korrekte.

Henvisninger til berigtelselse »…/AC: YYYY« offentliggøres udelukkende til orientering. En berigtigelse fjerner trykfejl, sproglige fejl og lignende fejl fra standardens tekst og kan vedrøre en eller flere sprogudgaver (engelsk, fransk og/eller tysk) af en standard som vedtaget af en europæisk standardiseringsorganisation.

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle officielle EU-sprog.

Denne fortegnelse erstatter alle tidligere fortegnelser offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Europa-Kommissionen sørger for at ajourføre listen.

Yderligere information om harmoniserede standarder og andre europæiske standarder kan findes på internettet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europæisk standardiseringsorganisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgien, tlf. +32 25500811, fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgien, tlf. +32 25196871, fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrig, tlf. +33 492944200, fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  EUT C 338 af 27.9.2014, s. 31.


15.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 209/37


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser

(Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 209/04)

ESO (1)

Standardens reference og titel

(Referencedokument)

Første offentliggørelse EFT/EUT

Reference for erstattet standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato)

Anm. 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 13637:2015

Bygningsbeslag — Elektrisk styrede nødudgangssystemer i flugtveje — Krav og prøvningsmetoder

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 308 S2:2001

Identifikation og brug af korer i bøjelige kabler

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 361 S3:1999

Systemer til kabelbetegnelse

8.7.2016

 

 

 

HD 361 S3:1999/A1:2006

8.7.2016

Anm. 3

 

 

HD 361 S3:1999/AC:1999

 

 

 

Cenelec

HD 368 S1:1978

Direkte registrerende elektriske måleinstrumenter og derestilbehør

IEC 60258:1968 + A1:1976

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 549 S1:1989

Konference systemer. Elektriske- og audiokrav

IEC 60914:1988

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 603 S1:1994

Forsyningskabler med nominel spænding 0,6 /1 kV

8.7.2016

 

 

 

HD 603 S1:1994/A1:1997

 

 

 

 

HD 603 S1:1994/A2:2003

 

 

 

 

HD 603 S1:1994/A3:2007

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

HD 604 S1:1994

0,6 /1 kV og 1,9 /3,3  kV kraftkabler med særlige brandegenskaber til brug i kraftstationer

8.7.2016

 

 

 

HD 604 S1:1994/A1:1997

 

 

 

 

HD 604 S1:1994/A2:2002

 

 

 

 

HD 604 S1:1994/A3:2005

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

HD 605 S2:2008

Elektriske kabler — Supplerende prøvningsmetoder

8.7.2016

 

 

 

HD 605 S2:2008/AC:2010

 

 

 

Cenelec

HD 626 S1:1996

Isolerede hængekabler til fordelingsnet med mærkespænding Uo/U(Um): 0,6 /1 (1,2 ) kV

8.7.2016

 

 

 

HD 626 S1:1996/A1:1997

 

 

 

 

HD 626 S1:1996/A2:2002

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

HD 627 S1:1996

Flerlederkabler og parsnoede kabler til installationer over eller under jorden

8.7.2016

 

 

 

HD 627 S1:1996/A1:2000

 

 

 

 

HD 627 S1:1996/A2:2005

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

HD 639 S1:2002

Elektriske tilbehør — Transportable fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til brug i husholdninger og lignende (PRCDs)

IEC 61540:1997 (ændret) + A1:1998 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

HD 639 S1:2002/A1:2003

 

 

 

 

HD 639 S1:2002/A2:2010

8.7.2016

Anm. 3

 

 

HD 639 S1:2002/AC:2003

 

 

 

Cenelec

EN 41003:2008

Særlige sikkerhedskrav til udstyr beregnet til forbindelse til telekommunikationsnetværk og/eller kabeldistributionssystemer

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-4-2:2001

Signalering på lavspændingsinstallationer i frekvensområdet 3 kHz til 148,5 kHz og 1,6 Mhz til 30 Mhz — Del 4-2: Afkoblingsfiltre til lavspænding — Sikkerhedskrav

8.7.2016

 

 

 

EN 50065-4-2:2001/A1:2003

 

 

 

 

EN 50065-4-2:2001/A2:2005

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 50065-4-7:2005

Signalering på elektriske lavspændingsinstallationer i frekvensområdet 3 kHz til 148,5 kHz og fra 1,6  MHz til 30 MHz — Del 4-7: Transportabel afkoblingsfiltre til lavspænding — Sikkerhedskrav

8.7.2016

 

 

 

EN 50065-4-7:2005/AC:2006

 

 

 

Cenelec

EN 50085-1:2005

Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer — Del 1: Generelle krav

8.7.2016

 

 

 

EN 50085-1:2005/A1:2013

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 50085-2-1:2006

Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer — Del 2-1: Ledningskanal- og kabelkanalsystemer beregnet til montage på vægge og/eller lofter

8.7.2016

 

 

 

EN 50085-2-1:2006/A1:2011

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 50085-2-2:2008

Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer — Del 2-2: Særlige krav til ledningskanal- og kabelkanalsystemer beregnet til installation under gulve, i gulve eller på gulve

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50085-2-3:2010

Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer — Del 2-3: Særlige krav til slidsede ledningskanalsystemer beregnet til installation i kabinetter

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50085-2-4:2009

Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer — Del 2-4: Særlige krav til installationsstandere

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50106:2008

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Særlige regler for rutineprøvninger, der refererer til apparater inden for gyldighedsområdet for EN 60335-1

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50117-1:2002

Koaksialkabler — Del 1: Generisk specifikation

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-1:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 50117-1:2002/A2:2013

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 50117-2-1:2005

Koaksialkabler — Del 2-1: Gruppespecifikation for kabler til brug i fællesantenneanlæg — Nedføringskabler til indendørs brug til systemer der opererer ved 5 MHz — 1 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-1:2005/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-1:2005/A2:2013

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 50117-2-2:2004

Koaksialkabler — Del 2-2: Gruppespecifikation for kabler til brug i fællesantenneanlæg — Nedføringskabler til udendørs brug i systemer, der opererer ved 5 MHz — 1 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-2:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-2:2004/A2:2013

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 50117-2-3:2004

Koaksialkabler — Del 2-3: Gruppespecifikation for kabler til brug i fællesantenneanlæg — Fordelings- og fjernkabler til systemer, der opererer ved 5 MHz — 1 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-3:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-3:2004/A2:2013

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 50117-2-4:2004

Koaksialkabler — Del 2-4: Gruppespecifikation for kabler til brug i fællesantenneanlæg — Nedføringskabler til indendørs brug i systemer, der opererer ved 5 MHz — 3 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-4:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-4:2004/A2:2013

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 50117-2-5:2004

Koaksialkabler — Del 2-5: Gruppespecifikation for kabler til brug i fællesantenneanlæg — Nedføringskabler til udendørs brug i systemer, der opererer ved 5 MHz — 3 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-5:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-5:2004/A2:2013

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 50117-2-5:2004/AC:2012

 

 

 

Cenelec

EN 50117-3-1:2002

Koaksialkabler — Del 3-1: Gruppespecifikationer for kabler til telekommunikationsanvendelser — Miniaturiserede kabler til digitale kommunikationssystemer

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50117-4-1:2008

Koaksialkabler — Del 4-1: Gruppespecifikation for kabler til BCT-kabling i overensstemmelse med EN 50173 — Indendørs nedføringskabler til systemer, der anvender frekvensområdet 5 MHz — 3 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-4-1:2008/A1:2013

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 50117-4-2:2015

Koaksialkabler til brug i fællesantenneanlæg — Del 4-2: Sektionsspecifikation for CATV kabler op til 6 GHz

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50156-1:2015

Elektrisk udstyr til ovne og hjælpeudstyr — Del 1: Krav til planlægning af anvendelse og installation

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50156-2:2015

Elektrisk udstyr til ovne og hjælpeudstyr — Del 2: Krav til konstruktion, udvikling og typegodkendelse af sikkerhedsudstyr og delsystemer

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50178:1997

Elektronisk udstyr til brug i stærkstrømsanlæg

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50214:2006

Flade polyvinylklorid-beklædte bøjelige kabler

8.7.2016

 

 

 

EN 50214:2006/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 50250:2002

Overgangsadaptere til industriel brug

8.7.2016

 

 

 

EN 50250:2002/A1:2015

8.7.2016

Anm. 3

19.1.2018

 

EN 50250:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 50274:2002

Koblingsudstyr til lavspænding — Beskyttelse mod elektrisk chok — Betjening via delvis kontaktbeskyttelse

8.7.2016

 

 

 

EN 50274:2002/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 50288-1:2013

Metalliske flerlederkabler til analog og digital kommunikation og styring — Del 1: Generisk specifikation

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-2-1:2013

Metalliske flerlederkabler til analog og digital kommunikation og styring — Del 2-1: Gruppespecifikation for skærmede kabler op til 100 MHz — Horisontal- og fordelerkabler til bygninger

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-2-2:2013

Metalliske flerlederkabler til analog og digital kommunikation og styring — Del 2-2: Gruppespecifikation for skærmede kabler op til 100 MHz — Arbejdsområde-og krydsfeltkabler

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-3-1:2013

Metalliske flerlederkabler til analog og digital kommunikation og styring — Del 3-1: Gruppespecifikation for uskærmede kabler op til 100 MHz — Horisontal- og fordelerkabler til bygninger

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-3-2:2013

Metalliske flerlederkabler til analog og digital kommunikation og styring — Del 3-2: Gruppespecifikation for uskærmede kabler op til 100 MHz — Arbejdsområde- og krydsfeltkabler

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-4-1:2013

Metalliske flerlederkabler til analog og digital kommunikation og styring — Del 4-1: Gruppespecifikation for skærmede kabler op til 600 MHz — Horisontal- og fordelerkabler til bygninger

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-4-2:2013

Metalliske flerlederkabler til analog og digital kommunikation og styring — Del 4-2: Gruppespecifikation for skærmede kabler op til 600 MHz — Arbejdsområde- og krydsfeltkabler

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-5-1:2013

Metalliske flerlederkabler til analog og digital kommunikation og styring — Del 5-1: Gruppespecifikation for skærmede kabler op til 250 MHz — Horisontal- og fordelerkabler til bygninger

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-5-2:2013

Metalliske flerlederkabler til analog og digital kommunikation og styring — Del 5-2: Gruppespecifikation for skærmede kabler op til 250 MHz — Arbejdsområde- og krydsfeltkabler

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-6-1:2013

Metalliske flerlederkabler til analog og digital kommunikation og styring — Del 6-1: Gruppespecifikation for uskærmede kabler op til 250 MHz — Horisontal- og fordelerkabler til bygninger

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-6-2:2013

Metalliske flerlederkabler til analog og digital kommunikation og styring — Del 6-2: Gruppespecifikation for uskærmede kabler op til 250 MHz — Arbejdsområde- og krydsfeltkabler

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-7:2005

Metalliske multielementkabler, som anvendes i analog og digital kommunikation og kontrol — Del 7: Sektionsspecifikation for instrumenterings- og kontrolkabler

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-8:2012

Metalliske multielementkabler, som anvendes i analog og digital kommunikation og kontrol — Del 8: Specifikation for type 1 kabler karakteriseret op til 2 MHz

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-9-1:2012

Metalliske multielementkabler, som anvendes i analog og digital kommunikation og kontrol — Del 9-1: Sektionsspecifikation for skærmede kabler karakteriseret op til 1 000  MHz — Horisontal gulv- og fordelerkabler til bygninger

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-9-2:2015

Multi-element metalliske kabler og kontrol kabler, der anvendes i analog og digital kommunikation — Del 9-2: Sektionsspecifikation for skærmede kabler karakteriseret fra 1 MHz op til 1 000  MHz — arbejdsområde, patchkabel og datacenter kabler

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-10-1:2012

Metalliske multielementkabler, som anvendes i analog og digital kommunikation og kontrol — Del 10-1: Sektionsspecifikation for kabler karakteriseret op til 500 MHz — Horisontal gulv- og fordelerkabler til bygninger

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-10-2:2015

Multi-element metalliske kabler og kontrol kabler, der anvendes i analog og digital kommunikation — Del 10-2: Sektionsspecifikation for skærmede kabler karakteriseret fra 1 MHz op til 500 MHz — Horisontal og bygge backbonekabler

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-11-1:2012

Metalliske multielementkabler, som anvendes i analog og digital kommunikation og kontrol — Del 11-1: Sektionsspecifikation for ikke-skærmede kabler karakteriseret op til 500 MHz — Horisontal- og fordelerkabler til bygninger

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-11-2:2015

Multi-element metalliske kabler og kontrol kabler, der anvendes i analog og digital kommunikation — Del 11-2: Sektionsspecifikation for uskærmede kabler, karakteriseret fra 1 MHz op til 500 MHz — Horisontal og bygge backbonekabler

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50289-1-3:2001

Kommunikationskabler — Specifikationer for prøvningsmetoder — Del 1-3: Elektriske prøvningsmetoder — Dielektrisk styrke

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50289-1-4:2001

Kommunikationskabler — Specifikationer for prøvningsmetoder — Del 1-4: Elektriske prøvningsmetoder — Isolationsmodstand

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-1:2005

Kommunikationskabler — Del 2-1: Fælles konstruktionsregler og konstruktion

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-20:2001

Kommunikationskabler — Del 2-20: Fælles konstruktionsregler og konstruktion — Generelt

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-21:2001

Kommunikationskabler — Del 2-21: Fælles konstruktionsregler og konstruktion — Sammensætning af PVC-isolationsgranulat

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-21:2001/A1:2007

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 50290-2-21:2001/A1:2007/AC:2016

 

 

 

 

EN 50290-2-21:2001/AC:2003

 

 

 

Cenelec

EN 50290-2-22:2001

Kommunikationskabler — Del 2-22: Fælles konstruktionsregler og konstruktion — PVC-kappesammensætninger

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-22:2001/A1:2007

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 50290-2-23:2013

Kommunikationskabler — Del 2-23: Fælles konstruktionsregler og konstruktion — PE-isolering til multiparsnoede kabler til adgangsnetværk til telekommunikation: Udendørs kabler

8.7.2016

EN 50290-2-23:2001

Anm. 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-2-24:2002

Kommunikationskabler — Del 2-24: Fælles konstruktionsregler og konstruktion — PE-kappe

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-24:2002/A1:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 50290-2-25:2013

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard til radioudstyr og radiotjenester; Del 1: Fælles tekniske krav; Harmoniseret Standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 1(b) i Direktiv 2014/53/EU og de essentielle krav i artikel 6 i Direktiv 2014/30/EU

8.7.2016

EN 50290-2-25:2002

Anm. 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-2-26:2002

Kommunikationskabler — Del 2-26: Fælles konstruktionsregler og konstruktion — Halogenfrit brandhæmmende isolationsmateriale

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-26:2002/A1:2007

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 50290-2-27:2002

Kommunikationskabler — Del 2-27: Fælles konstruktionsregler og konstruktion — Halogenfrit brandhæmmende kappemateriale af termoplast

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-27:2002/A1:2007

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 50290-2-28:2002

Kommunikationskabler — Del 2-28: Fælles konstruktionsregler og konstruktion — Fyldningsmateriale til fyldte kabler

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-29:2002

Kommunikationskabler — Del 2-29: Fælles konstruktionsregler og konstruktion — Tværbunden PE-isoleringsmateriale

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-30:2002

Kommunikationskabler — Del 2-30: Fælles konstruktionsregler og konstruktion — Poly(tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene) (FEP) isolering og kappe

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-4-1:2014

Kommunikationskabler — Del 4-1: Generelle overvejelser for anvendelse af kabler — Miljømæssige forhold og sikkerhedsaspekter

8.7.2016

EN 50290-4-1:2001

Anm. 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-4-2:2014

Kommunikationskabler — Del 4-2: Generelle overvejelser ved anvendelse af kabler — Brugervejledning

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-0:2011

Isolations- og kappematerialer til lavspændingsforsyningskabler — Del 0: Generel introduktion

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-1:2005

Isolations- og kappematerialer til lavspændingsforsyningskabler — Del 1: Tværbundne elastomere isoleringsblandinger

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-2-1:2005

Isolations- og kappematerialer til lavspændingsforsyningskabler — Del 2-1: Tværbundne elastomere kappeblandinger

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-2-1:2005/A1:2011

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 50363-2-2:2005

Isolations- og kappematerialer til lavspændingsforsyningskabler — Del 2-2: Blandingsbelagte tværbundne elastomerer

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-3:2005

Isolations- og kappematerialer til lavspændingsforsyningskabler — Del 3: PVC-isolationsblandinger

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-3:2005/A1:2011

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 50363-4-1:2005

Isolations- og kappematerialer til lavspændingsforsyningskabler — Del 4-1: PVC-kappeblandinger

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-4-2:2005

Isolations- og kappematerialer til lavspændingsforsyningskabler — Del 4-2: PVC-dækningsblandinger

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-5:2005

Isolations- og kappematerialer til lavspændingsforsyningskabler — Del 5: Halogenfrie, tværbundne isoleringsblandinger

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-5:2005/A1:2011

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 50363-6:2005

Isolations- og kappematerialer til lavspændingsforsyningskabler — Del 6: Halogenfrie, tværbundne kappeblandinger

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-6:2005/A1:2011

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 50363-7:2005

Isolations- og kappematerialer til lavspændingsforsyningsabler — Del 7: Halogenfrit isolerende materiale af termoplast

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-8:2005

Isolations- og kappematerialer til lavspændingsforsyningskabler — Del 8: Halogenfrit kappemateriale af termoplast

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-8:2005/A1:2011

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 50363-9-1:2005

Isolations- og kappematerialer til lavspændingsforsyningskabler — Del 9-1: Isoleringsblandinger — Tværbunden polyvinylklorid (XLPVC)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-10-1:2005

Isolations- og kappematerialer til lavspændingssorsyningskabler — Del 10-1: Kappeblandinger — Tværbunden polyvinylklorid (XLPVC)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-10-2:2005

Isolations- og kappematerialer til lavspændingsforsyningskabler — Del 10-2: Kappeblandinger — Termoplastisk polyurethan

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50364:2010

Begrænsning af personeksponering for elektromagnetiske felter fra udstyr i frekvensområdet 0 Hz til 300 GHz, der anvendes til elektronisk vareovervågning (EAS), RFID og lignende anvendelser

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50369:2005

Flydende tætte beklædningssystemer til kabler

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50395:2005

Elektriske prøvningsmetoder for lavspændingsforsyningskabler

8.7.2016

 

 

 

EN 50395:2005/A1:2011

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 50396:2005

Ikke-elektriske prøvningsmetoder for lavspændingsforsyningskabler

8.7.2016

 

 

 

EN 50396:2005/A1:2011

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 50406-1:2004

Parsnoede abonnentkabler til brug i »high bit rate«-telekommunikationsnet — Del 1: Luftkabler

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50406-2:2004

Slutbruger-multipar-kabler til brug i »high bit rate«-telekommunikationsnet — Del 2: Kabler til ledningskanaler og nedgravning

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50407-1:2004

Parsnoede kabler til brug i »high bit rate«-digitaladgang til telekommunikationsnet — Del 1: Udendørskabler

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50407-3:2014

Parsnoede abonnentkabler til brug i »high bit rate«-telekommunikationsnet — Del 2: Indendørs parsnoede/firrørs kabler op til 100MHz over 100m til understøttelser af universielle ydelser, xDSL og applikationer op til 100 MBits over IP

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Afbrydere til faste elektriske installationer i boliger o.l. — Parallelstandard — Afbrydere og andet tilbehør til anvendelse i boliger og bygninger (HBES)

8.7.2016

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

 

 

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 50441-1:2012

Kabler til indendørs bolig-telekommunikationsinstallationer — Del 1: Uskærmede kabler — Klasse 1

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50441-2:2012

Kabler til indendørs bolig-telekommunikationsinstallationer — Del 2: Skærmede kabler — Klasse 2

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50441-3:2006

Kabler til indendørs bolig-telekommunikationsinstallationer — Del 3: Skærmede kabler — Klasse 3

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50441-4:2012

Kabler til indendørs bolig-telekommunikationsinstallationer — Del 4: Kabler op til 1 200  MHz — Grad 4

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50445:2008

Produktfamiliestandard til demonstration af overenstemmelse af udstyr til modstandssvejsning, lysbuesvejsning og tilhørende processer med basale restriktioner i relation til menneskelig eksponering for elektromagnetiske felter (0 Hz — 300 GHz)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-3:2009

Generelle krav til elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES) og bygningsautomatik og styringssystemer (BACS) — Del 3: Elektriske sikkerhedskrav

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-4-1:2012

Generelle krav til elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES) og systemer til bygningsautomation og bygningsstyring (BACS) — Del 4-1: Generelle funktionelle sikkerhedskrav til produkter der er tiltænkt til brug i HBES og BACS

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-6-1:2014

Generelle krav til elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES) og systemer til bygningsautomation og bygningsstyring (BACS) — Del 6-1: HBES-installationer — Installation og planlægning

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50497:2007

Anbefalede prøvningsmetoder til vurdering af risiko for udsivning af blødgøringsmiddel fra kabler med pvc-isolation og —kappe

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50520:2009

Dækplader og -folie til beskyttelse og advarsel om placering af nedgravede kabler eller ledningsrør i underjordiske installationer

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-1:2011

Elektriske kabler — Lavspændingskabler med mærkespændinger op til og med 450/750 V — Del 1: Generelle krav

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-11:2011

Elektriske kabler — Lavspændingskabler med mærkespændinger op til og med 450/750 V — Del 2-11: Kabler til generel anvendelse — Fleksible kabler med termoplastisk pvc-isolering

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-12:2011

Elektriske kabler — Lavspændingskabler med mærkespændinger op til og med 450/750 V — Del 2-12: Kabler til generel anvendelse — Spiralsnoede ledninger med termoplastisk pvc-isolering

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-21:2011

Elektriske kabler — Lavspændingskabler med mærkespændinger op til og med 450/750 V — Del 2-21: Kabler til generel anvendelse — Bøjelige kabler med tværbunden elastomerisolering

8.7.2016

 

 

 

EN 50525-2-21:2011/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 50525-2-22:2011

Elektriske kabler — Lavspændingskabler med mærkespændinger op til og med 450/750 V — Del 2-22: Kabler til generel anvendelse — Stærke bøjelige snoede kabler med tværbunden elastomerisolering

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-31:2011

Elektriske kabler — Lavspændingskabler med mærkespændinger op til og med 450/750 V — Del 2-31: Kabler til generel anvendelse — Enlederkabler uden kappe med termoplastisk pvc-isolering

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-41:2011

Elektriske kabler — Lavspændingskabler med mærkespændinger op til og med 450/750 V — Del 2-41: Kabler til generel anvendelse — Enlederkabler med tværbunden siliconegummi-isolering

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-42:2011

Elektriske kabler — Lavspændingskabler med mærkespændinger op til og med 450/750 V — Del 2-42: Kabler til generel anvendelse — Enlederkabler uden kappe med tværbunden EVA isolering

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-51:2011

Elektriske kabler — Lavspændingskabler med mærkespændinger op til og med 450/750 V — Del 2-51: Kabler til generel anvendelse — Kontrolkabler modstandsdygtige over for olie og med termoplastisk pvc-isolering

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-71:2011

Elektriske kabler — Lavspændingskabler med mærkespændinger op til og med 450/750 V — Del 2-71: Kabler til generel anvendelse — Flade flitterkabler (ledninger) med termoplastisk pvc-isolering

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-72:2011

Elektriske kabler — Lavspændingskabler med mærkespændinger op til og med 450/750 V — Del 2-72: Kabler til generel anvendelse — Flade delelige kabler (ledninger) med termoplastisk pvc-isolering

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-81:2011

Elektriske kabler — Lavspændingskabler med mærkespændinger op til og med 450/750 V — Del 2-81: Kabler til generel anvendelse — Kabler med tværbunden elastomerisk beklædning til lysbuesvejsning

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-82:2011

Elektriske kabler — Lavspændingskabler med mærkespændinger op til og med 450/750 V — Del 2-82: Kabler til generel anvendelse — Kabler med tværbunden elastomerisk isolering til dekorationskæder

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-83:2011

Elektriske kabler — Lavspændingskabler med mærkespændinger op til og med 450/750 V — Del 2-83: Kabler til generel anvendelse — Flerleddede kabler med tværbunden silikonegummiisolering

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-3-11:2011

Elektriske kabler — Lavspændingskabler med mærkespændinger op til og med 450/750 V — Del 3-11: Kabler med særlige brandegenskaber — Bøjelige kabler med halogenfri termoplastisk isolering og med ringe røgudvikling

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-3-21:2011

Elektriske kabler — Lavspændingskabler med mærkespændinger op til og med 450/750 V — Del 3-21: Kabler med særlige brandegenskaber — Bøjelige kabler med halogenfri tværbunden isolering og med ringe røgudvikling

8.7.2016

 

 

 

EN 50525-3-21:2011/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 50525-3-31:2011

Elektriske kabler — Lavspændingskabler med mærkespændinger op til og med 450/750 V — Del 3-31: Kabler med særlige brandegenskaber — Enkeltleddede kabler uden kappe med halogenfri termoplastisk isolering og med ringe røgudvikling

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-3-41:2011

Elektriske kabler — Lavspændingskabler med mærkespændinger op til og med 450/750 V — Del 3-41: Kabler med særlige brandegenskaber — Enkeltleddede kabler uden kappe med halogenfri tværbunden isolering og med ringe røgudvikling

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50539-11:2013

Overspændingsafledere til lavspænding — Overspændingsbeskyttelse til specifik anvendelse inklusive d.c. — Del 11: Krav til og prøvninger af overspændingsbeskyttelse i solcelleinstallationer

8.7.2016

 

 

 

EN 50539-11:2013/A1:2014

8.7.2016

Anm. 3

25.7.2017

Cenelec

EN 50550:2011

Netfrekvens — Udstyr til overspændingsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l.

8.7.2016

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

8.7.2016

Anm. 3

28.7.2017

 

EN 50550:2011/AC:2012

 

 

 

Cenelec

EN 50556:2011

Signalsystemer til vejtrafik

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50557:2011

Krav til automatisk genindkoblingsudstyr (ARD) til effekt- og fejlstrømsafbrydere med og uden overstrømsbeskyttelse (RCBO og RCCB) til husholdningsbrug o.l.

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50565-1:2014

Elektriske kabler — Brugervejledning til kabler med mærkespænding, som ikke overstiger 450/750 V (U0/U) — Del 1: Generel vejledning

8.7.2016

HD 516 S2:1997

+ A1:2003

+ A2:2008

Anm. 2.1

17.2.2017

Cenelec

EN 50565-2:2014

Elektriske kabler — Brugervejledning til kabler med mærkespænding, som ikke overstiger 450/750 V — Del 2: Specifik vejledning i relation til EN 50525 kabeltyper

8.7.2016

HD 516 S2:1997

+ A1:2003

+ A2:2008

Anm. 2.1

17.2.2017

Cenelec

EN 50615:2015

Prøvning af udstyr til forhindring og slukning af brand, til bordkomfurer (kogeplader)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50618:2014

Kabler til solcelle systemer

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Roterende elektriske maskiner — Del 1: Mærkedata og ydeevne

IEC 60034-1:2010 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60034-5:2001

Roterende elektriske maskiner — Del 5: Klassifikation af beskyttelsesgrader ved indkapslede roterende elektriske maskiner

IEC 60034-5:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-5:2001/A1:2007

IEC 60034-5:2000/A1:2006

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60034-6:1993

Roterende elektriske maskiner-- Del 6: Kølingsformer (IC-kode)

IEC 60034-6:1991

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-7:1993

Roterende elektriske maskiner — Del 7: Klassifikation af konstruktionsformer, montage og placering af klemkasse (IM kode)

IEC 60034-7:1992

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-7:1993/A1:2001

IEC 60034-7:1992/A1:2000

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60034-8:2007

Roterende, elektriske maskiner — Del 8: Terminalmærkning og omdrejningsretning

IEC 60034-8:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-8:2007/A1:2014

IEC 60034-8:2007/A1:2014

8.7.2016

Anm. 3

24.4.2017

Cenelec

EN 60034-9:2005

Roterende elektriske maskiner — Del 9: Støjgrænser

IEC 60034-9:2003 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-9:2005/A1:2007

IEC 60034-9:2003/A1:2007

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60034-11:2004

Roterende elektriske maskiner — Del 11: Termisk beskyttelse

IEC 60034-11:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-12:2002

Roterende elektriske maskiner — Del 12: Ydeevne ved start og trefasede kortslutningsmotorer

IEC 60034-12:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-12:2002/A1:2007

IEC 60034-12:2002/A1:2007

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60034-14:2004

Roterende elektriske maskiner — Del 14: Mekanisk vibration bestemt for maskiner med drivakselhøjder på 56 mm og højere — Måling, vurdering og grænser ved vibrationssværdhedsgrad

IEC 60034-14:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-14:2004/A1:2007

IEC 60034-14:2003/A1:2007

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60051-2:1989

Direkte virkende elektriske måleinstrumenter med analog visning og deres tilbehør — Del 2: Særlige bestemmelser for amperemetre og voltmetre

IEC 60051-2:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-3:1989

Direkte virkende elektriske måleinstrumenter med analog visning og deres tilbehør — Del 3: Særlige bestemmelser for wattmetre og varmetre

IEC 60051-3:1984

8.7.2016

 

 

 

EN 60051-3:1989/A1:1995

IEC 60051-3:1984/A1:1994

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60051-4:1989

Direkte virkende elektriske måleinstrumenter med analog visning og deres tilbehør — Del 4: Særlige bestemmelser for frekvensmålere

IEC 60051-4:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-5:1989

Direkte virkende elektriske måleinstrumenter med analog visning og deres tilbehør — Del 5: Særlige bestemmelser for fasemetre, effektfaktormetre og synkronoskoper

IEC 60051-5:1985

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-6:1989

Direkte virkende elektriske måleinstrumenter med analog visning og deres tilbehør — Del 6: Særlige bestemmelser for ohmmetre (impedansmålere) og konduktansmålere

IEC 60051-6:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-7:1989

Direkte virkende elektriske måleinstrumenter med analog visning og deres tilbehør — Del 7: Særlige bestemmelser for flerfunktionsinstrumenter

IEC 60051-7:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-8:1989

Direkte virkende elektriske måleinstrumenter med analog visning og deres tilbehør — Del 8: Særlige bestemmelser for tilbehør

IEC 60051-8:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-9:1989

Direkte virkende elektriske måleinstrumenter med analog visning og deres tilbehør — Del 9: Anbefalede prøvningsmetoder

IEC 60051-9:1988

8.7.2016

 

 

 

EN 60051-9:1989/A1:1995

IEC 60051-9:1988/A1:1994

 

 

 

 

EN 60051-9:1989/A2:1995

IEC 60051-9:1988/A2:1995

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60110-1:1998

Effektkondensatorer til induktionsvarmeanlæg — Del 1: Generelt

IEC 60110-1:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60127-1:2006

Finsikringer — Del 1: Definitioner for finsikringer og generelle krav til finsikringsindsatser

IEC 60127-1:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60127-1:2006/A1:2011

IEC 60127-1:2006/A1:2011

 

 

 

 

EN 60127-1:2006/A2:2015

IEC 60127-1:2006/A2:2015

8.7.2016

Anm. 3

25.3.2018

Cenelec

EN 60127-2:2014

Miniature fuses — Part 2: Cartridge fuse-links Finsikringer — Del 2: Cylindriske finsikringer

IEC 60127-2:2014

8.7.2016

EN 60127-2:2003

+ A1:2003

+ A2:2010

Anm. 2.1

24.10.2017

Cenelec

EN 60127-4:2005

Finsikringer — Del 4: Universelle modulfinsikringer (UMF) — Typer til hul- og overflademontage

IEC 60127-4:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60127-4:2005/A1:2009

IEC 60127-4:2005/A1:2008

 

 

 

 

EN 60127-4:2005/A2:2013

IEC 60127-4:2005/A2:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60127-6:2014

Finsikringer — Del 6: Sikringsholdere for cylindriske finsikringer

IEC 60127-6:2014

8.7.2016

EN 60127-6:1994

+ A1:1996

+ A2:2003

Anm. 2.1

8.10.2017

Cenelec

EN 60127-7:2016

Finsikringer — Del 7: Finsikringer til specielle anvendelser

IEC 60127-7:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60143-2:2013

Seriekondensatorer til kraftsystemer — Del 2: Beskyttelsesudstyr til seriekondensatorbatterier

IEC 60143-2:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60155:1995

Glimtændere til lysstofrør

IEC 60155:1993

8.7.2016

 

 

 

EN 60155:1995/A1:1995

IEC 60155:1993/A1:1995

 

 

 

 

EN 60155:1995/A2:2007

IEC 60155:1993/A2:2006

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Maskinsikkerhed — Elektrisk udstyr på maskiner — Del 1: Generelle krav

IEC 60204-1:2005 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Maskinsikkerhed — Elektrisk materiel på maskiner — Del 32: Krav til løftemaskiner

IEC 60204-32:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60215:1989

Sikkerhedsbestemmelser for radiosendeudstyr

IEC 60215:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60215:1989/A1:1992

IEC 60215:1987/A1:1990

 

 

 

 

EN 60215:1989/A2:1994

IEC 60215:1987/A2:1993

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60228:2005

Ledere af isolerende kabler

IEC 60228:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60228:2005/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60238:2004

Fatninger med Edisongevind

IEC 60238:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60238:2004/A1:2008

IEC 60238:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 60238:2004/A2:2011

IEC 60238:2004/A2:2011

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60238:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60252-1:2011

Kondensatorer til vekselstrømsmotorer — Del 1: Generelt — Ydeevne, prøvning og mærkedata — Sikkerhedskrav — Vejledning i installation og drift

IEC 60252-1:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 60252-1:2011/A1:2013

IEC 60252-1:2010/A1:2013

8.7.2016

Anm. 3

3.10.2016

Cenelec

EN 60252-2:2011

Kondensatorer til vekselstrømsmotorer — Del 2: Motorstart kondensatorer

IEC 60252-2:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 60252-2:2011/A1:2013

IEC 60252-2:2010/A1:2013

8.7.2016

Anm. 3

3.10.2016

Cenelec

EN 60255-27:2014

Elektriske relæer — Del 27: Produktsikkerhedskrav for målerelæer og beskyttelsesudstyr

IEC 60255-27:2013

8.7.2016

EN 60255-5:2001

EN 60255-27:2005

Anm. 2.1

19.11.2016

Cenelec

EN 60269-1:2007

Lavspændingssikringer — Del 1: Generelle krav

IEC 60269-1:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60269-1:2007/A1:2009

IEC 60269-1:2006/A1:2009

 

 

 

 

EN 60269-1:2007/A2:2014

IEC 60269-1:2006/A2:2014

8.7.2016

Anm. 3

4.8.2017

Cenelec

HD 60269-2:2013

Lavspændingssikringer — Del 2: Tillægskrav til sikringer, der anvendes af bemyndigede personer (sikringer hovedsageligt til industribrug) — Eksempler på standardiserede sikringssystemer A til K

IEC 60269-2:2013 (ændret)

8.7.2016

HD 60269-2:2010

Anm. 2.1

15.8.2016

Cenelec

HD 60269-3:2010

Lavspændingssikringer — Del 3: Tillægskrav til sikringer, der anvendes af lægfolk (hovedsageligt sikringer til husholdningsbrug o.l.) — Eksempler på standardiserede sikringssystemer A til F

IEC 60269-3:2010 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

HD 60269-3:2010/A1:2013

IEC 60269-3:2010/A1:2013

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60269-4:2009

Lavspændingssikringer — Del 4: Tillægskrav til sikringsindsatser til beskyttelse af halvlederelementer

IEC 60269-4:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60269-4:2009/A1:2012

IEC 60269-4:2009/A1:2012

 

 

 

Cenelec

EN 60269-6:2011

Lavspændingssikringer — Del 6: Supplerende krav til lavspændingssikringer til beskyttelse af solenergisystemer

IEC 60

IEC 60269-6:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60309-1:1999

Stikpropper, stikkontakter og ledningskoblere til industribrug — Del 1- Generelle krav

IEC 60309-1:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60309-1:1999/A1:2007

IEC 60309-1:1999/A1:2005 (ændret)

 

 

 

 

EN 60309-1:1999/A2:2012

IEC 60309-1:1999/A2:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60309-2:1999

Stikpropper, stikkontakter og ledningskoblere til industribrug — Del 2- Dimensionskrav til indbyrdes tilpasning for materiel med stikben og kontaktbøsninger

IEC 60309-2:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60309-2:1999/A1:2007

IEC 60309-2:1999/A1:2005 (ændret)

 

 

 

 

EN 60309-2:1999/A2:2012

IEC 60309-2:1999/A2:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60309-4:2007

Stikpropper, stikkontakter og ledningskoblere til industribrug — Del 4: Koblede stikkontakter og samlinger, spændte eller ikke spændte

IEC 60309-4:2006 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60309-4:2007/A1:2012

IEC 60309-4:2006/A1:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60320-1:2001

Apparatkontakter til husholdningsbrug o.l. — Del 1: Almindelige bestemmelser

IEC 60320-1:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 60320-1:2001/A1:2007

IEC 60320-1:2001/A1:2007

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60320-2-1:2000

Apparatkontakter til husholdningsbrug o.l — Del 2-1: Symaskinekoblinger

IEC 60320-2-1:2000

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60320-2-2:1998

Apparatkontakter til husholdningsbrug o.l. — Del 2: Apparatudtag og apparatstikpropper for materiel til husholdningsbrug o.l.

IEC 60320-2-2:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60320-2-4:2006

Apparatkontakter til husholdningsbrug o.l. — Del 2-4: Apparatkontakter og apparatindtag afhængige af apparatets vægt for tilkobling

IEC 60320-2-4:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60320-2-4:2006/A1:2009

IEC 60320-2-4:2005/A1:2009

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60332-1-1:2004

Prøvninger for elektriske og optiske fiberkabler under brandbare forhold — Del 1-1: Prøvning for lodret flammeudbredelse for en enkelt isoleret ledningstråd eller et enkelt isoleret kabel — Materiel

IEC 60332-1-1:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60332-1-1:2004/A1:2015

IEC 60332-1-1:2004/A1:2015

8.7.2016

Anm. 3

1.9.2018

Cenelec

EN 60332-1-2:2004

Prøvninger for elektriske og optiske fiberkabler under brandbare forhold — Del 1-2: Prøvning for lodret flammeudbredelse for en enkelt isoleret ledningstråd eller et enkelt isoleret kabel — Procedurer for 1 kW forblandet flamme

IEC 60332-1-2:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60332-1-2:2004/A1:2015

IEC 60332-1-2:2004/A1:2015

8.7.2016

Anm. 3

1.9.2018

Cenelec

EN 60332-1-3:2004

Prøvninger for elektriske og optiske fiberkabler under brandbare forhold — Del 1-3: Prøvning for lodret flammeudbredelse for en enkelt isoleret ledningstråd eller et enkelt isoleret kabel — Procedurer for bestemmelse af flammens lille dråbe/partikel

IEC 60332-1-3:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-2-1:2004

Prøvninger for elektriske og optiske fiberkabler under brandbare forhold — Del 2-1: Prøvning for lodret flammeudbredelse for en enkelt isoleret ledningstråd eller et enkelt isoleret lille kabel — Materiel

IEC 60332-2-1:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-2-2:2004

Prøvninger for elektriske og optiske fiberkabler under brandbare forhold — Del 2-2: Prøvning for lodret flammeudbredelse for en enkelt isoleret ledningstråd eller et enkelt isoleret lille kabel — Procedurer for diffusionsflammer

IEC 60332-2-2:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-10:2009

Brandprøvning af elektriske og fiberoptiske kabler — Del 3-10: Prøvning af lodret flammespredning på lodretmonterede lednings- og kabelbundter — Apparater

IEC 60332-3-10:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-21:2009

Brandprøvning af elektriske og fiberoptiske kabler — Del 3-21: Prøvning af lodret flammespredning på lodretmonterede lednings- og kabelbundter — Kategori A F/R

IEC 60332-3-21:2000 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-22:2009

Brandprøvning af elektriske og fiberoptiske kabler — Del 3-22: Prøvning af lodret flammespredning på lodretmonterede lednings- og kabelbundter — Kategori A

IEC 60332-3-22:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-23:2009

Brandprøvning af elektriske og fiberoptiske kabler — Del 3-23: Prøvning af lodret flammespredning på lodretmonterede lednings- og kabelbundter — Kategori B

IEC 60332-3-23:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-24:2009

Brandprøvning af elektriske og fiberoptiske kabler — Del 3-24: Prøvning af lodret flammespredning på lodretmonterede lednings- og kabelbundter — Kategori C

IEC 60332-3-24:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-25:2009

Brandprøvning af elektriske og fiberoptiske kabler — Del 3-25: Prøvning af lodret flammespredning på lodretmonterede lednings- og kabelbundter — Kategori D

IEC 60332-3-25:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2012

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 1: Generelle krav

IEC 60335-1:2010 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:2012/A11:2014

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60335-1:2012/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-2:2010

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-2: Særlige krav til støvsugere og vandsugende rengøringsapparater

IEC 60335-2-2:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-2:2010/A1:2013

IEC 60335-2-2:2009/A1:2012

 

 

 

 

EN 60335-2-2:2010/A11:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-3:2016

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-3: Særlige krav til elektriske strygejern

IEC 60335-2-3:2012 (ændret)

8.7.2016

EN 60335-2-3:2002

+ A11:2010

+ A1:2005

+ A2:2008

Anm. 2.1

5.10.2018

Cenelec

EN 60335-2-4:2010

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-4: Særlige krav til tørrecentrifuger

IEC 60335-2-4:2008 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

IEC 60335-2-4:2008/A1:2012 (ændret)

8.7.2016

Anm. 3

12.8.2016

Cenelec

EN 60335-2-5:2015

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-5: Særlige krav til opvaskemaskiner

IEC 60335-2-5:2012 (ændret)

8.7.2016

EN 60335-2-5:2003

+ A11:2009

+ A12:2012

+ A1:2005

+ A2:2008

Anm. 2.1

9.8.2016

Cenelec

EN 60335-2-6:2015

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-6: Særlige krav til stationære komfurer, bordkogeplader, ovne og lignende apparater

IEC 60335-2-6:2014 (ændret)

8.7.2016

EN 60335-2-6:2003

+ A11:2010

+ A12:2012

+ A13:2013

+ A1:2005

+ A2:2008

Anm. 2.1

9.2.2018

Cenelec

EN 60335-2-7:2010

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-7: Særlige krav til vaskemaskiner

IEC 60335-2-7:2008 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

IEC 60335-2-7:2008/A1:2011 (ændret)

 

 

 

 

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-8:2015

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-8: Særlige krav til barbermaskiner, hårklippemaskiner og lignende apparater

IEC 60335-2-8:2012 (ændret)

8.7.2016

EN 60335-2-8:2003

+ A1:2005

+ A2:2008

Anm. 2.1

20.7.2018

 

EN 60335-2-8:2015/A1:2016

IEC 60335-2-8:2012/A1:2015

8.7.2016

Anm. 3

28.12.2018

Cenelec

EN 60335-2-9:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-9: Særlige bestemmelser for grillapparater, brødristere og lignende transportable kogeapparater

IEC 60335-2-9:2002 (ændret)

8.9.2017

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A1:2004

IEC 60335-2-9:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A2:2006

IEC 60335-2-9:2002/A2:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A12:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010

8.9.2017

Anm. 3

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012

 

 

 

Begrænsning:

Anvendelsen af følgende oplysninger om standard EN 60335-2-9:2003, senest ændret ved A13:2010, medfører ikke en formodning om overensstemmelse med henblik på sikkerhedskravene fastsat i punkt 1, litra c), i bilag I til direktiv 2014/35/EU sammenholdt med punkt 2, litra b), i samme bilag:

tabel Z101, fodnote b, i afsnit 11

de dele i afsnit 7.1, der henviser til tabel Z101, fodnote b

de dele i afsnit 11.Z10x, der henviser til ventilationsåbninger.

Cenelec

EN 60335-2-10:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-10: Særlige bestemmelser for gulvbehandlingsmaskiner og rengøringsmaskiner

IEC 60335-2-10:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-10:2003/A1:2008

IEC 60335-2-10:2002/A1:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-11:2010

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-11: Særlige krav til tørretumblere

IEC 60335-2-11:2008 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-11:2010/A1:2015

IEC 60335-2-11:2008/A1:2012 (ændret)

8.7.2016

Anm. 3

24.2.2017

 

EN 60335-2-11:2010/A11:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-12:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-12: Særlige bestemmelser for varmeplader o.l. apparater

IEC 60335-2-12:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

IEC 60335-2-12:2002/A1:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-13:2010

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-13: Særlige krav til friturekogere, stegepander o.l. apparater

IEC 60335-2-13:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-15:2002

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-15: Særlige bestemmelser for apparater til opvarmning af væsker

IEC 60335-2-15:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

IEC 60335-2-15:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

IEC 60335-2-15:2002/A2:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/AC:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/AC:2006

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-16:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-16: Særlige bestemmelser for køkkenaffaldskværne

IEC 60335-2-16:2002 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

IEC 60335-2-16:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

IEC 60335-2-16:2002/A2:2011

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-17:2013

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-17: Særlige krav til varmetæpper, varmepuder, beklædning og lignende bøjelige varmeapparater

IEC 60335-2-17:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-21:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-21: Særlige bestemmelser for vandvarmere af beholdertypen

IEC 60335-2-21:2002 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-21:2003/A1:2005

IEC 60335-2-21:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-21:2003/A2:2008

IEC 60335-2-21:2002/A2:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60335-2-21:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-21:2003/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-23:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-23: Særlige bestemmelser for apparater til hud- eller hårpleje

IEC 60335-2-23:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-23:2003/A1:2008

IEC 60335-2-23:2003/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-23:2003/A2:2015

IEC 60335-2-23:2003/A2:2012 (ændret)

8.7.2016

Anm. 3

29.9.2017

 

EN 60335-2-23:2003/A11:2010

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-25:2012

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-25: Særlige krav til mikrobølgeovne, inklusive kombinationsmikrobølgeovne

IEC 60335-2-25:2010 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-25:2012/A1:2015

IEC 60335-2-25:2010/A1:2014

8.7.2016

Anm. 3

16.9.2017

 

EN 60335-2-25:2012/A2:2016

IEC 60335-2-25:2010/A2:2015

8.7.2016

Anm. 3

28.12.2018

Cenelec

EN 60335-2-26:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-26: Særlige bestemmelser for ure

IEC 60335-2-26:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-26:2003/A1:2008

IEC 60335-2-26:2002/A1:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-27:2013

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-27: Særlige krav til apparater til hudpleje med ultraviolet og infrarød bestråling

IEC 60335-2-27:2009 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-28:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-28: Særlige bestemmelser for symaskiner

IEC 60335-2-28:2002 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

IEC 60335-2-28:2002/A1:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-29:2004

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-29: Særlige bestemmelser for batteriladere

IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

IEC 60335-2-29:2002/A2:2009

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-30:2009

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-30: Særlige krav til apparater til rumopvarmning

IEC 60335-2-30:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-31:2014

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-31: Særlige krav til emhætter

IEC 60335-2-31:2012 (ændret)

8.7.2016

EN 60335-2-31:2003

+ A1:2006

+ A2:2009

Anm. 2.1

28.4.2017

Cenelec

EN 60335-2-32:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-32: Særlige bestemmelser for massageapparater

IEC 60335-2-32:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-32:2003/A1:2008

IEC 60335-2-32:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-32:2003/A2:2015

IEC 60335-2-32:2002/A2:2013 (ændret)

8.7.2016

Anm. 3

11.11.2017

Cenelec

EN 60335-2-34:2013

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-34: Særlige krav til motorkompressorer

IEC 60335-2-34:2012

8.7.2016

EN 60335-2-34:2002

+ A11:2004

+ A1:2005

+ A2:2009

Anm. 2.1

27.6.2018

Cenelec

EN 60335-2-35:2016

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-35: Særlige krav til gennemstrømningsvandvarmere

IEC 60335-2-35:2012 (ændret)

8.7.2016

EN 60335-2-35:2002

+ A1:2007

+ A2:2011

Anm. 2.1

12.10.2018

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-36: Særlige bestemmelser for elektriske komfurer, ovne og kogeplader til erhvervsmæssig brug

IEC 60335-2-36:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A1:2004

IEC 60335-2-36:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A2:2008

IEC 60335-2-36:2002/A2:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-37: Særlige bestemmelser for elektriske friturekogere til erhvervsmæssig brug

IEC 60335-2-37:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A1:2008

IEC 60335-2-37:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-38:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-38: Særlige bestemmelser for elektriske grill- og kontaktgrillapparater til erhvervsmæssig brug

IEC 60335-2-38:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-38:2003/A1:2008

IEC 60335-2-38:2002/A1:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60335-2-38:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-39:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-39: Særlige bestemmelser for elektriske stegepander til erhvervsmæssig brug

IEC 60335-2-39:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-39:2003/A1:2004

IEC 60335-2-39:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-39:2003/A2:2008

IEC 60335-2-39:2002/A2:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60335-2-39:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

Sikkerhed af elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Del 2-40: Særlige bestemmelser for elektriske varmepumper, luftkonditioneringsapparater og luftaffugtere

IEC 60335-2-40:2002 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (ændret)

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (ændret)

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-41:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Safety — Del 2-41: Særlige bestemmelser for pumper

IEC 60335-2-41:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-41:2003/A1:2004

IEC 60335-2-41:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-41:2003/A2:2010

IEC 60335-2-41:2002/A2:2009

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-42: Særlige bestemmelser for elektriske varmluftovne, dampkogere og damp-/varmluftovne til brug i storkøkkener

IEC 60335-2-42:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A1:2008

IEC 60335-2-42:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-43:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-43: Særlige bestemmelser for tøjtørrere og håndklædetørrere

IEC 60335-2-43:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-43:2003/A1:2006

IEC 60335-2-43:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-43:2003/A2:2008

IEC 60335-2-43:2002/A2:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-44:2002

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-44: Særlige bestemmelser for strygemaskiner

IEC 60335-2-44:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-44:2002/A1:2008

IEC 60335-2-44:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-44:2002/A2:2012

IEC 60335-2-44:2002/A2:2011

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-45:2002

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-45: Særlige bestemmelser for transportabelt elektrisk varmeværktøj og lignende apparater

IEC 60335-2-45:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-45:2002/A1:2008

IEC 60335-2-45:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-45:2002/A2:2012

IEC 60335-2-45:2002/A2:2011

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-47: Særlige bestemmelser for elektriske kogekar til erhvervsmæssig brug

IEC 60335-2-47:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

IEC 60335-2-47:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-48: Særlige bestemmelser for elektriske grillapparater og brødristere til erhvervsmæssig brug

IEC 60335-2-48:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

IEC 60335-2-48:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-49: Særlige bestemmelser for elektriske varmeskabe til service, til brug i storkøkkener

IEC 60335-2-49:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

IEC 60335-2-49:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-50:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-50: Særlige bestemmelser for elektriske bains-marie til erhvervsmæssig brug

IEC 60335-2-50:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-50:2003/A1:2008

IEC 60335-2-50:2002/A1:2007

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60335-2-50:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-51:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-51: Særlige bestemmelser for stationære cirkulationspumper til varmt vand

IEC 60335-2-51:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-51:2003/A1:2008

IEC 60335-2-51:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-51:2003/A2:2012

IEC 60335-2-51:2002/A2:2011

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-52:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-52: Særlige bestemmelser for apparater til mundhygiejne

IEC 60335-2-52:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

IEC 60335-2-52:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-53:2011

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-53: Særlige krav til udstyr til saunaovne og infrarøde kabiner

IEC 60335-2-53:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-54:2008

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-54: Særlige bestemmelser for apparater til husholdningsbrug, der anvender væsker eller damp til rengøring af overflader

IEC 60335-2-54:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-54:2008/A1:2015

IEC 60335-2-54:2008/A1:2015

8.7.2016

Anm. 3

9.9.2018

 

EN 60335-2-54:2008/A11:2012

8.7.2016

Anm. 3

30.4.2016

 

EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-55:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-55: Særlige bestemmelser for elektriske apparater til brug med akvarier og havedamme

IEC 60335-2-55:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

IEC 60335-2-55:2002/A1:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-56:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-56: Særlige bestemmelser for projektorer o.l. apparater

IEC 60335-2-56:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-56:2003/A1:2008

IEC 60335-2-56:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-56:2003/A2:2014

IEC 60335-2-56:2002/A2:2014

8.7.2016

Anm. 3

16.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-58:2005

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-58: Særlige bestemmelser for elektriske opvaskemaskiner til erhvervsmæssig brug

IEC 60335-2-58:2002 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-59:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-59: Særlige bestemmelser for insektdræbere

IEC 60335-2-59:2002 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

IEC 60335-2-59:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

IEC 60335-2-59:2002/A2:2009

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-60:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-60: Særlige bestemmelser for boblebade og spa

IEC 60335-2-60:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A1:2005

IEC 60335-2-60:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A2:2008

IEC 60335-2-60:2002/A2:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A11:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A12:2010

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-61:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-61: Særlige bestemmelser for termisk akkumulerende varmeapparater

IEC 60335-2-61:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

IEC 60335-2-61:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

IEC 60335-2-61:2002/A2:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-62:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-62: Særlige bestemmelser for elektriske skyllevaske til erhvervsmæssig brug

IEC 60335-2-62:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-62:2003/A1:2008

IEC 60335-2-62:2002/A1:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60335-2-62:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-65: Særlige bestemmelser for apparater til luftrensning

IEC 60335-2-65:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A1:2008

IEC 60335-2-65:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-66:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-66: Særlige bestemmelser for varmelegemer til vandsenge

IEC 60335-2-66:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

IEC 60335-2-66:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

IEC 60335-2-66:2002/A2:2011

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-70:2002

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-70: Særlige bestemmelser for malkemaskiner

IEC 60335-2-70:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-71:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-71: Særlige bestemmelser for elektriske varmeapparater til husdyravl

IEC 60335-2-71:2002 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-71:2003/A1:2007

IEC 60335-2-71:2002/A1:2007

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-73:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-73: Særlige bestemmelser for fastmonterede dyppevarmere

IEC 60335-2-73:2002 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-73:2003/A1:2006

IEC 60335-2-73:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-73:2003/A2:2009

IEC 60335-2-73:2002/A2:2009

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-74:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-74: Særlige bestemmelser for transportable dyppekogere

IEC 60335-2-74:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

IEC 60335-2-74:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

IEC 60335-2-74:2002/A2:2009

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-75:2004

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-75: Særlige bestemmelser for dispensere og vareautomater til erhvervsmæssig brug

IEC 60335-2-75:2002 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A1:2005

IEC 60335-2-75:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A2:2008

IEC 60335-2-75:2002/A2:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A11:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A12:2010

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-78:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-78: Særlige bestemmelser for havegriller til udendørs brug

IEC 60335-2-78:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-78:2003/A1:2008

IEC 60335-2-78:2002/A1:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-80:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-80: Særlige bestemmelser for ventilatorer

IEC 60335-2-80:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-80:2003/A1:2004

IEC 60335-2-80:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-80:2003/A2:2009

IEC 60335-2-80:2002/A2:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-81:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-74: Særlige bestemmelser for fodvarmere og varmemåtter

IEC 60335-2-81:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-81:2003/A1:2007

IEC 60335-2-81:2002/A1:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-81:2003/A2:2012

IEC 60335-2-81:2002/A2:2011

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-82:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-82: Særlige bestemmelser for forlystelsesmaskiner og servicemaskiner

IEC 60335-2-82:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-82:2003/A1:2008

IEC 60335-2-82:2002/A1:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-83:2002

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-83: Særlige bestemmelser for opvarmede nedløbsrør til dræning af tage

IEC 60335-2-83:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-83:2002/A1:2008

IEC 60335-2-83:2001/A1:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-84:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-84: Særlige bestemmelser for toiletter

IEC 60335-2-84:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

IEC 60335-2-84:2002/A1:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-85:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-85: Særlige bestemmelser for dampapparater til stof

IEC 60335-2-85:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

IEC 60335-2-85:2002/A1:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-86:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-86: Særlige bestemmelser for elektriske fiskerimaskiner

IEC 60335-2-86:2002 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-86:2003/A1:2005

IEC 60335-2-86:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-86:2003/A2:2016

IEC 60335-2-86:2002/A2:2012

8.7.2016

Anm. 3

19.2.2019

 

EN 60335-2-86:2003/A11:2016

8.7.2016

Anm. 3

16.11.2018

Cenelec

EN 60335-2-87:2002

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-87: Særlige bestemmelser for elektrisk udstyr til bedøvelse af dyr

IEC 60335-2-87:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

IEC 60335-2-87:2002/A1:2007

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-88:2002

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkehed — Del 2-88: Særlige bestemmelser for befugtningsanlæg beregnet til brug med varme-, ventilations- eller luftkonditioneringssystemer

IEC 60335-2-88:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-90:2006

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-90: Særlige bestemmelser for mikrobølgeovne til erhvervsmæssig brug

IEC 60335-2-90:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-90:2006/A1:2010

IEC 60335-2-90:2006/A1:2010

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-96:2002

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-96: Særlige bestemmelser for strålevarmeelementer til opvarmning af rum

IEC 60335-2-96:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-96:2002/A1:2004

IEC 60335-2-96:2002/A1:2003

 

 

 

 

EN 60335-2-96:2002/A2:2009

IEC 60335-2-96:2002/A2:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-97:2006

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-97: Særlige bestemmelser for drev til rullende skodder, markiser, rullegardiner og lignende udstyr

IEC 60335-2-97:2002 (ændret) + A1:2004 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-97:2006/A2:2010

IEC 60335-2-97:2002/A2:2008 (ændret)

 

 

 

 

EN 60335-2-97:2006/A11:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

8.7.2016

Anm. 3

29.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-98:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-98: Særlige bestemmelser for luftfugtningsapparater

IEC 60335-2-98:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

IEC 60335-2-98:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

IEC 60335-2-98:2002/A2:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-99:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-99: Særlige bestemmelser for elektriske emhætter til erhvervsmæssig brug

IEC 60335-2-99:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-101:2002

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-101: Særlige bestemmelser for vandfordampningsapparater

IEC 60335-2-101:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-101:2002/A1:2008

IEC 60335-2-101:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-101:2002/A2:2014

IEC 60335-2-101:2002/A2:2014

8.7.2016

Anm. 3

16.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-102:2016

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-102: Særlige krav til gas-, olie- og fast brændstofforbrugende apparater med elektriske forbindelser

IEC 60335-2-102:2004 (ændret)

IEC 60335-2-102:2004/A1:2008 (ændret) + A1:2008 (ændret)

IEC 60335-2-102:2004/A2:2012 (ændret)

8.7.2016

EN 60335-2-102:2006

+ A1:2010

Anm. 2.1

22.1.2019

Cenelec

EN 60335-2-105:2005

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-105: Særlige bestemmelser for multifunktionelle brusekabinetter

IEC 60335-2-105:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-105:2005/A1:2008

IEC 60335-2-105:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-105:2005/A11:2010

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60335-2-106:2007

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-106: Særlige bestemmelser for gulvtæpper med varme samt varmeelementer til installation under flytbare gulvbelægninger

IEC 60335-2-106:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-108:2008

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-108: Særlige bestemmelser for elektrolyseapparater

IEC 60335-2-108:2008 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-109:2010

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-109: Særlige krav til apparater til rensning af vand ved hjælp af UV stråling

IEC 60335-2-109:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60358-1:2012

Koblings-kondensatorer og kondensator-adskillere — Del 1: Fælles klausuler

IEC 60358-1:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 60358-1:2012/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60360:1998

Standardmetode til måling af temperaturstigning på lampesokler

IEC 60360:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60399:2004

Rundgevind for fatninger med skærmholderring

IEC 60399:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60399:2004/A1:2008

IEC 60399:2004/A1:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60400:2008

Fatninger til lysstofrør og starterholdere

IEC 60400:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 60400:2008/A1:2011

IEC 60400:2008/A1:2011

 

 

 

 

EN 60400:2008/A2:2014

IEC 60400:2008/A2:2014

8.7.2016

Anm. 3

4.8.2017

Cenelec

EN 60423:2007

Rørsystemer til kabelfremføring — Udvendige diametre til rør for elektriske installationer og gevind til rør og sammenkoblinger

IEC 60423:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60432-1:2000

Glødelamper — Sikkerhedsbestemmelser — Del 1: Wolframglødelamper til brug i boliger og lignende almindelige belysningsformål

IEC 60432-1:1999 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60432-1:2000/A1:2005

IEC 60432-1:1999/A1:2005

 

 

 

 

EN 60432-1:2000/A2:2012

IEC 60432-1:1999/A2:2011

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60432-2:2000

Glødelamper — Sikkerhedsbestemmelser — Del 3: Wolfram-halogenglødelamper til indendørs o.l. almindelige belysningsformål

IEC 60432-2:1999 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60432-2:2000/A1:2005

IEC 60432-2:1999/A1:2005 (ændret)

 

 

 

 

EN 60432-2:2000/A2:2012

IEC 60432-2:1999/A2:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60432-3:2013

Glødelamper — Sikkerhedsbestemmelser — Del 3: Wolfram-halogenglødelamper (ikke til køretøjer)

IEC 60432-3:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60477:1997

Jævnstrømsmodstande til laboratoriebrug

IEC 60477:1974

8.7.2016

 

 

 

EN 60477:1997/A1:1997

IEC 60477:1974/A1:1997

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60477-2:1997

Modstande til laboratoriebrug. Del 2: Vekselstrømsmodstande til laboratoriebrug

IEC 60477-2:1979

8.7.2016

 

 

 

EN 60477-2:1997/A1:1997

IEC 60477-2:1979/A1:1997

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60519-1:2015

Sikkerhed i elektrovarmeanlæg — Del 1: Generelle krav

IEC 60519-1:2015

8.7.2016

EN 60519-1:2011

Anm. 2.1

14.4.2018

Cenelec

EN 60519-2:2006

Sikkerhed i elektrovarmeanlæg — Del 2: Særlige krav til udstyr til modstandsopvarmning

IEC 60519-2:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-3:2005

Sikkerhed i elektrovarmeanlæg — Del 3: Særlige krav til installationer for opvarmning ved induktion og ledning samt induktionssmeltning

IEC 60519-3:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-4:2013

Sikkerhed i elektrovarmeanlæg — Del 4: Særlige krav til lysbueovnanlæg

IEC 60519-4:2013

8.7.2016

EN 60519-4:2006

Anm. 2.1

24.7.2016

Cenelec

EN 60519-6:2011

Sikkerhed i elektrovarmeanlæg — Del 6: Sikkerhedsspecifikationer for industrielt mikrobølgeopvarmningsudstyr

IEC 60519-6:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-7:2008

Sikkerhed i elektrovarmeanlæg — Del 7: Særlige krav til installationer med elektronkanon

IEC 60519-7:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-8:2005

Sikkerhed i elektrovarmeanlæg — Del 8: Særlige krav til gensmeltningsovne til elektroslagge

IEC 60519-8:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-9:2005

Sikkerhed i elektrovarmeanlæg — Del 9: Særlige krav til højfrekvente dielektriske opvarmningsanlæg

IEC 60519-9:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-10:2013

Sikkerhed i elektrovarmeanlæg — Del 10: Særlige krav til elektrisk selvbegrænsende varmekabelsystemer til industri- og erhvervsformål

IEC 60519-10:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-12:2013

Sikkerhed i elektrovarmeanlæg — Del 12: Særlige krav til infrarøde elektrovarmeinstallationer

IEC 60519-12:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-21:2009

Sikkerhed i elektrovarmeanlæg — Del 21: Særlige krav til udstyr til modstandsopvarmning — Udstyr til opvarmning og smeltning af glas

IEC 60519-21:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60523:1993

Jævnstrøms-potentiometre

IEC 60523:1975 + A1:1979

8.7.2016

 

 

 

EN 60523:1993/A2:1997

IEC 60523:1975/A2:1997

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60524:1993

Jævnstrømsforsynede spændingsdelere med faste ind- og udgange

IEC 60524:1975 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60524:1993/A2:1997

IEC 60524:1975/A2:1997

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60529:1991

Kapslingsklasser (IP-kode)

IEC 60529:1989

8.7.2016

 

 

 

EN 60529:1991/A1:2000

IEC 60529:1989/A1:1999

 

 

 

 

EN 60529:1991/A2:2013

IEC 60529:1989/A2:2013

8.7.2016

Anm. 3

3.10.2016

 

EN 60529:1991/AC:1993

 

 

 

Cenelec

EN 60564:1993

Jævnstrømsbroer til måling af modstand

IEC 60564:1977 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60564:1993/A2:1997

IEC 60564:1977/A2:1997

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60570:2003

Elektriske kontaktskinnesystemer til belysningsarmaturer

IEC 60570:2003 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-1:2015

Belysningsarmaturer — Del 1: Generelle krav og prøvninger

IEC 60598-1:2014 (ændret)

8.7.2016

EN 60598-1:2008

+ A11:2009

Anm. 2.1

20.10.2017

 

EN 60598-1:2015/AC:2015

 

 

 

 

EN 60598-1:2015/AC:2016

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-1:1989

Belysningsarmaturer-- Del 2:. Særlige bestemmelser for faste armaturer tilalmindelig brug

IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-2:2012

Belysningsarmaturer — Del 2-2: Særlige krav — Indbygningsarmaturer

IEC 60598-2-2:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-3:2003

Belysningsarmaturer — Del 2-3: Særlige bestemmelser — Armaturer til vejbelysning

IEC 60598-2-3:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-3:2003/A1:2011

IEC 60598-2-3:2002/A1:2011

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60598-2-3:2003/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-4:1997

Belysningsarmaturer — Del 2: Særlige bestemmelser for transportable armaturer til almindelig brug

IEC 60598-2-4:1997

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-5:2015

Belysningsarmaturer — Del 2-5: Særlige krav — Projektører

IEC 60598-2-5:2015

8.7.2016

EN 60598-2-5:1998

Anm. 2.1

10.9.2018

Cenelec

EN 60598-2-7:1989

Belysningsarmaturer — Del 2: Særlige bestemmelser — Sektion 7: Transportable havelamper

IEC 60598-2-7:1982 (ændret) + A1:1987 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-7:1989/A2:1996

IEC 60598-2-7:1982/A2:1994 (ændret)

 

 

 

 

EN 60598-2-7:1989/A13:1997

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60598-2-7:1989/A2:1996/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-8:2013

Belysningsarmaturer — Del 2-8: Særlige krav — Håndlamper

IEC 60598-2-8:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-9:1989

Belysningsarmaturer — Del 2: Særlige bestemmelser — Sektion 9:Armaturertil foto- og filmbrug (til ikke-professionel brug)

IEC 60598-2-9:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-9:1989/A1:1994

IEC 60598-2-9:1987/A1:1993

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60598-2-10:2003

Belysningsarmaturer — Del 2-10: Særlige bestemmelser — Transportable armaturer, som virker tiltrækkende for børn

IEC 60598-2-10:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-10:2003/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-11:2013

Belysningsarmaturer — Del 2-11: Særlige krav — Akvariebelysning

IEC 60598-2-11:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-12:2013

Belysningsarmaturer — Del 2-12: Særlige krav — Vågelamper til stikkontakter

IEC 60598-2-12:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-13:2006

Belysningsarmaturer — Del 2-13: Særlige bestemmelser — Armaturer der er forsænkede i jorden

IEC 60598-2-13:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-13:2006/A1:2012

IEC 60598-2-13:2006/A1:2011

 

 

 

 

EN 60598-2-13:2006/AC:2006

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-14:2009

Belysningsarmaturer — Del 2-14: Særlige krav — Belysningsarmaturer til rørformede koldkatode udladningslamper (neonrør) og lignende udstyr

IEC 60598-2-14:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-17:1989

Belysningsarmaturer-- Del 2:. Særlige bestemmelser for armaturer forscenebelysning og for fjernsyns- og filmstudier

IEC 60598-2-17:1984 + A1:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-17:1989/A2:1991

IEC 60598-2-17:1984/A2:1990

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60598-2-19:1989

Belysningsarmaturer --D el 2: Særlige bestemmelser — Sektion 19: Armaturer med ventilation (sikkerhedsbestemmelser)

IEC 60598-2-19:1981 (ændret) + A1:1987 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-19:1989/A2:1998

IEC 60598-2-19:1981/A2:1997

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60598-2-19:1989/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-20:2015

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard for radioudstyr og radiotjenester; Del 6: Specifikke vilkår for digital forstærket trådløs telekommunikationsudstyr (DECT); Harmoniseret Standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 1(b) i Direktiv 2014/53/EU

IEC 60598-2-20:2014

8.7.2016

EN 60598-2-20:2010

Anm. 2.1

30.12.2017

Cenelec

EN 60598-2-21:2015

Belysningsarmaturer — Del 2-21: Særlige krav — Forsejlede lyskæder

IEC 60598-2-21:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-22:2014

Belysningsarmaturer — Del 2-22: Særlige bestemmelser — Armaturer til nødbelysning

IEC 60598-2-22:2014

8.7.2016

EN 60598-2-22:1998

+ A1:2003

+ A2:2008

Anm. 2.1

24.7.2017

 

EN 60598-2-22:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-23:1996

Belysningsarmaturer — Del 2-23: Særlige bestemmelser — Belysningssystemer for ekstra lav spænding til glødelamper

IEC 60598-2-23:1996

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-23:1996/A1:2000

IEC 60598-2-23:1996/A1:2000

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60598-2-23:1996/AC:1997

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-24:2013

Belysningsarmaturer — Del 2-24: Særlige krav — Armaturer med begrænsede overfladetemperaturer

IEC 60598-2-24:2013

8.7.2016

EN 60598-2-24:1998

Anm. 2.1

24.7.2016

Cenelec

EN 60598-2-25:1994

Belysningsarmaturer. Del 2: Særlige bestemmelser. Sektion 25: Belysningsarmaturer til brug i kliniske områder i hospitaler og helsecentre

IEC 60598

IEC 60598-2-25:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-25:1994/A1:2004

IEC 60598-2-25:1994/A1:2004

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60618:1997

Induktive spændingsdelere

IEC 60618:1978 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60618:1997/A2:1997

IEC 60618:1978/A2:1997

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60645-1:2015

Elektroakustik — Audiometrisk udstyr — Del 1: Udstyr til rentone-audiometre

IEC 60645-1:2012

8.7.2016

EN 60645-1:2001

EN 60645-4:1995

Anm. 2.1

5.11.2017

Cenelec

EN 60645-3:2007

Elektroakustik — Audiometrisk udstyr — Del 3: Prøvningssignaler af kort varighed

IEC 60645-3:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60645-6:2010

Elektroakustik — Audiometrisk udstyr — Del 6: Instrumenter til måling af otoakustiske emissioner

IEC 60645-6:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60645-7:2010

Elektroakustik — Audiometrisk udstyr — Del 7: Instrumenter til måling af auditivt fremkaldte potentialer

IEC 60645-7:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-1:1999

Afbrydere til faste elektriske installationer i boliger o.l. — Del 1: Almindelige bestemmelser

IEC 60669-1:1998 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60669-1:1999/A1:2002

IEC 60669-1:1998/A1:1999 (ændret)

 

 

 

 

EN 60669-1:1999/A2:2008

IEC 60669-1:1998/A2:2006 (ændret)

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Afbrydere til faste elektriske installationer i boliger o.l. — Del 2-1: Særlige krav — Elektroniske afbrydere

IEC 60669-2-1:2002 (ændret) + IS1:2011 + IS2:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (ændret)

 

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60669-2-2:2006

Afbrydere til faste elektriske installationer i boliger o.l. — Del 2-2: Særlige bestemmelser — Afbrydere med elektromagnetisk fjernstyring (RCS)

IEC 60669-2-2:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-3:2006

Afbrydere til faste elektriske installationer i boliger o.l. — Del 2-3: Særlige bestemmelser — Afbrydere med tidsforsinkelse (TDS)

IEC 60669-2-3:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-4:2005

Afbrydere til faste elektriske installationer i boliger o.l. — Del 2-4: Særlige bestemmelser — Isolerende afbrydere

IEC 60669-2-4:2004 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-6:2012

Afbrydere til faste elektriske installationer i boliger o.l. — Del 2-6: Fireman's switches til udvendige og indvendige skilte og belysningsarmaturer

IEC 60669-2-6:2012 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-1:2005

Dåser og indkapslinger til elektrisk udstyr til brug i faste installationer i boliger o.l — Del 1: Generelle krav

IEC 60670-1:2002 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60670-1:2005/A1:2013

IEC 60670-1:2002/A1:2011 (ændret)

8.7.2016

Anm. 3

31.12.2017

 

EN 60670-1:2005/AC:2007

 

 

 

 

EN 60670-1:2005/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60670-21:2007

Dåser og kapslinger til elektrisk udstyr til brug i faste installationer i boliger o.l — Del 21: Særlige krav til dåser og kapslinger med midler til ledningsaflastning

IEC 60670-21:2004 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-22:2006

Dåser og indkapslinger til elektrisk udstyr til brug i faste installationer i boliger o.l. — Del 22: Særlige krav til tilslutningsdåser og indkapslinger

IEC 60670-22:2003 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-23:2008

Dåser og indkapslinger til elektrisk udstyr til brug i faste installationer i boliger o.l — Del 23: Særlige krav til gulvdåser og gulvkapslinger

IEC 60670-23:2006 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-24:2013

Dåser og kapslinger til elektrisk materiel til brug i faste installationer i boliger o.l. — Del 24: Særlige krav til kapslinger til beskyttelsesmateriel og andet effektfafgivende elektrisk materiel

IEC 60670-24:2011 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60688:2013

Elektriske måletransducere til omsætning af elektriske størrelser for vekselstrøm og jævnstrøm til analoge eller digitale signaler

IEC

IEC 60688:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60691:2003

Termosikringer — Krav og vejledning

IEC 60691:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60691:2003/A1:2007

IEC 60691:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60691:2003/A2:2010

IEC 60691:2002/A2:2010

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60702-1:2002

Mineralsk isolerede kabler og deres afslutninger med en mærkespænding, som ikke overstiger 750 V — Del 1: Kabler

IEC 60702-1:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60702-1:2002/A1:2015

IEC 60702-1:2002/A1:2015

8.7.2016

Anm. 3

19.2.2018

Cenelec

EN 60702-2:2002

Mineralsk isolerede kabler og deres afslutninger med en mærkespænding, som ikke overstiger 750 V — Del 2: Afslutninger

IEC 60702-2:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60702-2:2002/A1:2015

IEC 60702-2:2002/A1:2015

8.7.2016

Anm. 3

19.2.2018

Cenelec

EN 60715:2001

Dimensioner for koblingsudstyr til lavspænding — Standardiseret montering på skinner til mekanisk understøtning af elektriske anordninger i koblingsudstyr

IEC 60715:1981 + A1:1995

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60719:1993

Beregning af øvre og nedre grænser for ydre middel diametre for kabler med cirkulære kobberledere og for nominelle spændinger til og med 450/750 V

IEC 60719:1992

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60728-11:2010

Kabelnetværk til fjernsynssignaler, lydsignaler og interaktive tjenester — Del 11: Sikkerhed

IEC 60728-11:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-1:2011

Automatiske elektriske styringer til husholdningsbrug o.l. — Del 1: Generelle krav

IEC 60730-1:2010 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-1:1995

Automatiske elektriske styringer til husholdningsbrug o.l. — Del 1: Generelle krav

IEC 60730-1:1993 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-1:1995/A1:1997

IEC 60730-1:1993/A1:1994 (ændret)

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A2:1998

IEC 60730-1:1993/A2:1997

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A11:1996

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A12:1996

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A14:1998

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A15:1998

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A16:1999

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A17:2000

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A18:2003

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60730-1:1995/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60730-2-2:2002

Automatiske elektriske styringer til husholdningsbrug o.l. — Del 2-2: Særlige bestemmelser for termiske motorbeskyttere

IEC 60730-2-2:2001 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-2:2002/A1:2006

IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (ændret)

 

 

 

 

EN 60730-2-2:2002/A11:2005

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60730-2-3:2007

Automatiske elektriske styringer til husholdningsbrug o.l. — Del 2-3: Særlige krav til termiske beskyttelsesindretninger for forkoblingsenheder til lysstofrør

IEC 60730-2-3:2006 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-4:2007

Automatiske elektriske styringer til husholdningsbrug o.l. — Del 2-4: Særlige krav til termiske motorbeskyttere til hermetiske og halvhermetiske motorkompressorer

IEC 60730-2-4:2006 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-5:2015

Automatiske elektriske styringer — Del 2-5: Særlige krav til automatiske elektriske styringssystemer til brændere

IEC 60730-2-5:2013 (ændret)

8.7.2016

EN 60730-2-5:2002

+ A11:2005

+ A1:2004

+ A2:2010

Anm. 2.1

17.11.2017

Cenelec

EN 60730-2-6:2016

Automatiske elektriske styringer til husholdningsbrug o.l. — Del 2-6: Særlige krav til automatiske elektriske pressostater, inklusive mekaniske krav

IEC 60730-2-6:2015

8.7.2016

EN 60730-2-6:2008

Anm. 2.1

26.2.2019

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Automatiske elektriske styringer til husholdningsbrug o.l. — Del 2-7: Særlige krav til timere og kontakture

IEC 60730-2-7:2008 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Automatiske elektriske styringer til husholdningsbrug o.l. — Del 2-8: Særlige krav til elektrisk aktiverede vandventiler, herunder mekaniske krav

IEC 60730-2-8:2000 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (ændret)

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Automatiske elektriske styringer til husholdningsbrug o.l. — Del 2-9: Særlige krav til temperaturfølsomme styringer

IEC 60730-2-9:2008 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-10:2007

Automatiske elektriske styringer til husholdningsbrug o.l. — Del 2-10: Særlige krav til aktiverede startrelæer for motorer

IEC 60730-2-10:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-11:2008

Automatiske elektriske styringer til husholdningsbrug o.l. — Del 2-11: Særlige krav til energiregulatorer

IEC 60730-2-11:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-12:2006

Automatiske elektriske styringer til husholdningsbrug o.l. — Del 2-12: Særlige krav til elektrisk betjente dørlåse

IEC 60730-2-12:2005 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-12:2006/A11:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60730-2-13:2008

Automatiske elektriske styringer til husholdningsbrug o.l. — Del 2-13: Særlige krav til fugtighedsfølende styringer

IEC 60730-2-13:2006 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Automatiske elektriske styringer til husholdningsbrug o.l. — Del 2-14: Særlige krav til elektriske aktuatorer

IEC 60730-2-14:1995 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

 

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A2:2008

IEC 60730-2-14:1995/A2:2007 (ændret)

 

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A11:2005

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Automatiske elektriske styringer til husholdningsbrug o.l. — Del 2-15: Særlige krav til automatiske elektriske følere til styring af luft- og vandgennemstrømning samt vandniveau

IEC 60730-2-15:2008 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-19:2002

Automatiske elektriske styringer til husholdningsbrug o.l. — Del 2-19: Særlige bestemmelser for elektrisk aktiverede olieventiler, herunder mekaniske krav

IEC 60730-2-19:1997 (ændret) + A1:2000 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-19:2002/A2:2008

IEC 60730-2-19:1997/A2:2007

 

 

 

 

EN 60730-2-19:2002/A11:2005

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60754-1:2014

Prøvninger af gasser udviklet under forbrænding af kabelmaterialer — Del 1: Bestemmelsen af mængden af halogensur gas

IEC 60754-1:2011

8.7.2016

EN 50267-1:1998

EN 50267-2-1:1998

EN 50267-2-2:1998

EN 50267-2-3:1998

Anm. 2.1

27.1.2017

Cenelec

EN 60754-2:2014

Prøvninger af gasser udviklet under forbrænding af kabelmaterialer — Del 2: Bestemmelse af surhedsgrad og ledeevne (ved pH måling)

IEC 60754-2:2011

8.7.2016

EN 50267-1:1998

EN 50267-2-1:1998

EN 50267-2-2:1998

EN 50267-2-3:1998

Anm. 2.1

27.1.2017

Cenelec

EN 60799:1998

Ledningssæt og ledningssæt til indbyrdes forbindelser

IEC 60799:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-100:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 100: Generelt

IEC 60811-100:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-201:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 201: Generelle prøvninger — Måling af isoleringers tykkelse

IEC 60811-201:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-202:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 202: Generelle prøvninger — Måling af ikke-metalliske kappers tykkelse

IEC 60811-202:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-203:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 203: Generelle prøvninger — Måling af ydre dimensioner

IEC 60811-203:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-301:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 301: Elektriske prøvninger — Måling af fyldningsmateriales permittivitet ved 23 oC

IEC 60811-301:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-302:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 302: Elektriske prøvninger — Måling af fyldningsmaterialers jævnstrømsresistivitet ved 23 oC og 100 oC

IEC 60811-302:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-401:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 401: Diverse prøvninger — Metoder med termisk ældning — Ældning i luftovn

IEC 60811-401:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-402:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 402: Diverse prøvninger — Prøvninger af vandabsorption

IEC 60811-402:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-403:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 403: Diverse prøvninger — Prøvninger af ozonbestandighed for tværbundne blandinger

IEC 60811-403:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-404:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder til ikke-metalliske materialer — Del 404: Diverse prøvninger — Nedsænkningsprøvninger i mineralolie af kapper

IEC 60811-404:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-405:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 405: Diverse prøvninger — Prøvning af PVC-isoleringers og PVC-kappers termiske stabilitet

IEC 60811-405:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-406:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 406: Diverse prøvninger — Polyethylen- og polypropylenblandingers modstandsevne over for spændingsrevnedannelse

IEC 60811-406:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-407:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 407: Diverse prøvninger — Måling af polyethylen- og polypropylenblandingers massetilvækst

IEC 60811-407:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-408:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 408: Diverse prøvninger — Prøvning af polyethylen- og polypropylenblandingers langtidsstabilitet

IEC 60811-408:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-409:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 409: Diverse prøvninger — Prøvning af massetab for termoplastisk isolering og kapper

IEC 60811-409:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-410:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 410: Diverse prøvninger — Prøvningsmetode for kobberkatalyseret oxidativ nedbrydning af polyolefinisolerede ledere

IEC 60811-410:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-411:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 411: Diverse prøvninger — Fyldningsmaterialers skørhed ved lav temperatur

IEC 60811-411:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-412:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 412: Diverse prøvninger — Metoder med termisk ældning — Ældning i trykkammer

IEC 60811-412:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-501:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 501: Mekaniske prøvninger — Prøvninger til bestemmelse af mekaniske egenskaber ved isolerings- og kappeblandinger

IEC 60811-501:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-502:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 502: Mekaniske prøvninger — Krympeprøvning af isoleringer

IEC 60811-502:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-503:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 503: Mekaniske prøvninger — Krympetest for kapper

IEC 60811-503:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-504:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 504: Mekaniske prøvninger — Bøjningsprøvninger ved lave temperaturer af isoleringer og kapper

IEC 60811-504:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-505:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 505: Mekaniske prøvninger — Forlængelse ved lave temperaturer for isoleringer og kapper

IEC 60811-505:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-506:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 506: Mekaniske prøvninger — Stødtest ved lav temperatur af isoleringer og kapper

IEC 60811-506:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-507:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 507: Mekaniske prøvninger — Prøvning af forlængelse med varme for tværbundne materialer

IEC 60811-507:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-508:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 508: Mekaniske prøvninger — Trykprøvning ved høj temperatur af isoleringer og kapper

IEC 60811-508:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-509:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 509: Mekaniske prøvninger — Prøvning af isoleringers og kappers modstandsevne over for revnedannelse (varmechokprøvning)

IEC 60811-509:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-510:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 510: Mekaniske prøvninger — Metoder specifikke for polyethylen- og polypropylenblandinger — Vikleprøve efter termisk ældning i luft

IEC 60811-510:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-511:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 511: Mekaniske prøvninger — Måling af smelteindeks for polyethylen- og polypropylenblandinger

IEC 60811-511:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-512:2012

Elektriske og optiske fiberkabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 512: Mekaniske prøvninger — Specifikke metoder for polyethylen- og polypropylenblandinger — Trækstyrke og brudforlængelse efter forudgående konditionering ved forhøjet temperatur

IEC 60811-512:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-513:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 513: Mekaniske prøvninger — Metoder specifikke for polyethylen- og polypropylenblandinger — Vikleprøve efter konditionering

IEC 60811-513:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-601:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 601: Fysiske prøvninger — Måling af fyldningsmaterialers dråbepunkt

IEC 60811-601:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-602:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 602: Fysiske prøvninger — Adskillelse af olie i fyldningsmaterialer

IEC 60811-602:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-603:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 603: Fysiske prøvninger — Måling af samlet syretal i fyldningsmaterialer

IEC 60811-603:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-604:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 604: Fysiske prøvninger — Måling af fravær af korrosive bestanddele i fyldningsmaterialer

IEC 60811-604:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-605:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 605: Fysiske prøvninger — Måling af kønrøg og/eller mineralsk fyldstof i polyethylenblandinger

IEC 60811-605:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-606:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 606: Fysiske prøvninger — Metoder til bestemmelse af densitet

IEC 60811-606:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-607:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler — Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer — Del 607: Fysiske prøvninger — Prøvning for fastsættelse af dispersion af kønrøg i polyethylen og polypropylen

IEC 60811-607:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60825-1:2014

Laserprodukters sikkerhed — Del 1: Klassificering af udstyr og krav

IEC 60825-1:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60825-2:2004

Sikkerhed af laserprodukter — Del 2: Sikkerhed af lyslederkommunikationssystemer

IEC 60825-2:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60825-2:2004/A1:2007

IEC 60825-2:2004/A1:2006

 

 

 

 

EN 60825-2:2004/A2:2010

IEC 60825-2:2004/A2:2010

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60825-4:2006

Sikkerhed for laserprodukter — Del 4: Laserskærme

IEC 60825-4:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60825-4:2006/A1:2008

IEC 60825-4:2006/A1:2008

 

 

 

 

EN 60825-4:2006/A2:2011

IEC 60825-4:2006/A2:2011

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60825-12:2004

Sikkerhed for laserprodukter — Del 12: Sikkerhed for åbne optiske kommunikationssystemer til anvendelse ved overførsel af information

IEC 60825-12:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60831-1:2014

Selvhelende effekt-shuntkondensatorer til vekselstrømssystemer med en nominel spænding op til og med 1 kV. Del 1: Generelt. Driftsegenskaber, prøvning og mærkedata. Sikkerhedskrav. Vejledning for installation og drift

IEC 60831-1:2014

8.7.2016

EN 60831-1:1996

+ A1:2003

Anm. 2.1

18.3.2017

 

EN 60831-1:2014/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60831-2:2014

Selvhelende effekt-shuntkondensatorer til vekselstrømssystemer med en nominel spænding op til og med 1 kV. Del 2: Ældnings-, selvhelings- og destruktionsprøvninger

IEC 60831-2:2014

8.7.2016

EN 60831-2:1996

Anm. 2.1

19.3.2017

Cenelec

EN 60838-1:2004

Diverse lampefatninger — Del 1: Almindelige bestemmelser og prøvninger

IEC 60838-1:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60838-1:2004/A1:2008

IEC 60838-1:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 60838-1:2004/A2:2011

IEC 60838-1:2004/A2:2011

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60838-2-1:1996

Diverse lampefatninger — Del 2: Særlige bestemmelser — Sektion 1: Lampefatninger S14

IEC 60838-2-1:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60838-2-1:1996/A1:1998

IEC 60838-2-1:1994/A1:1998

 

 

 

 

EN 60838-2-1:1996/A2:2004

2-1:1994/A2:2004

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60838-2-2:2006

Diverse lampefatninger — Del 2-2: Særlige bestemmelser — Konnektorer til LED-moduler

IEC 60838-2-2:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60838-2-2:2006/A1:2012

IEC 60838-2-2:2006/A1:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60898-1:2003

Elektrisk tilbehør — Effektafbrydere til overstrømsbeskyttelse i boliginstallationer o.l.-- Del 1: Effektafbrydere til a.c.-drift

IEC 60898-1:2002 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60898-1:2003/A1:2004

IEC 60898-1:2002/A1:2002 (ændret)

 

 

 

 

EN 60898-1:2003/A11:2005

 

 

 

 

EN 60898-1:2003/A13:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60898-1:2003/AC:2004

 

 

 

Cenelec

EN 60898-2:2006

Elektrisk tilbehør — Effektafbrydere til overstrømsbeskyttelse i boliginstallationer o.l. — Del 2: Effektafbrydere til vekselstrøms- og jævnstrømsdrift

IEC 60898-2:2000 (ændret) + A1:2003 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60931-1:1996

Ikke-selvhelende effekt-shuntkondensatorer til vekselstrømssystemer med en nominel spænding op til og med 1 kV — Del 1: Generelt — Driftsegenskaber, prøvning og mærkedata — Vejledning for installation og drift

IEC 60931-1:1996

8.7.2016

 

 

 

EN 60931-1:1996/A1:2003

IEC 60931-1:1996/A1:2002

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60931-2:1996

Ikke-selvhelende effekt-shuntkondensatorer til vekselstrømssystemer med en nominel spænding op til og med 1000 V — Del 2: ældnings-, selvhelings- og destruktionsprøvninger

IEC 60931-2:1995

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60931-3:1996

Ikke-selvhelende effekt-shuntkondensatorer til vekselstrømssystemer med en nominel spænding op til og med 1 kV. Del 3: Indre sikringer

IEC 60931-3:1996

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60934:2001

Effektafbrydere for udstyr (CBE)

IEC 60934:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 60934:2001/A1:2007

IEC 60934:2000/A1:2007

 

 

 

 

EN 60934:2001/A2:2013

IEC 60934:2000/A2:2013

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Koblingsudstyr til lavspænding — Del 1: Generelle regler

IEC 60947-1:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

 

 

 

 

EN 60947-1:2007/A2:2014

IEC 60947-1:2007/A2:2014

8.7.2016

Anm. 3

14.10.2017

Cenelec

EN 60947-2:2006

Koblingsudstyr til lavspænding — Del 2: Maksimalafbrydere

IEC 60947-2:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

 

 

 

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Lavspændingskoblingsudstyr — Del 3: Afbrydere, adskillere, effektadskillere samt kombinerede sikrings- og afbryderenheder

IEC 60947-3:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

 

 

 

 

EN 60947-3:2009/A2:2015

IEC 60947-3:2008/A2:2015

8.7.2016

Anm. 3

31.8.2018

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Lavspændingskoblingsudstyr — Del 4-1: Kontaktorer og motorstartere — Elektromekaniske kontaktorer og motorstartere

IEC 60947-4-1:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Koblings- og kontroludstyr til lavspænding — Del 4-2: Kontaktorer og motorstartere — Halvlederkoblere og -startere til vekselstrømsmotorer

IEC 60947-4-2:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Koblings- og kontroludstyr til lavspænding — Del 4-3: Kontaktorer og motorstartere — Halvlederkoblere og kontaktorer til ikke-motorbelastninger til vekselspænding

IEC 60947-4-3:2014

8.7.2016

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

Anm. 2.1

11.6.2017

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard til radioudstyr og radiotjenester; Del 15: Specifikke vilkår for kommercielt tilgængelig radioudstyr til amatørbrug; Harmoniseret Standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 1(b) i Direktiv 2014/53/EU

IEC 60947-5-1:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

 

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Koblingsudstyr til lavspænding — Del 5-2: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse — Nærhedsafbrydere

IEC 60947-5-2:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60947-5-4:2003

Koblingsudstyr til lavspænding — Del 5-4: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse — Metoder til vurdering af lavenergikontakters ydeevne — Specialprøvninger

IEC 60947-5-4:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Koblingsudstyr til lavspænding — Del 5-3: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse — Elektrisk nødstop med mekanisk låsefunktion

IEC 60947-5-5:1997

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

 

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Koblingsudstyr for lavspænding — Del 5-7: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse — Krav til nærhedsmateriel med analog udgangseffekt

IEC 60947-5-7:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-8:2006

Koblingsudstyr for lavspænding — Del 5-8: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse — Trepositions-afbrydere

IEC 60947-5-8:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Koblingsudstyr til lavspænding — Del 5-9: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse — Gennemstrømningskontakter

IEC 60947-5-9:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Koblingsudstyr til lavspænding — Del 6-1: Materiel med flere funktioner — Omkoblingsudstyr

IEC 60947-6-1:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

8.7.2016

Anm. 3

17.1.2017

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Koblingsudstyr for lavspænding-- Del 6-2: Materiel med flere funktioner — Afbrydermateriel til styring og beskyttelse (CPS)

IEC 60947-6-2:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60947-7-1:2009

Lavspændingskoblingsudstyr — Del 7-1: Hjælpeudstyr — Klemmerækker til kobberledere

IEC 60947-7-1:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-7-2:2009

Lavspændingskoblingsudstyr — Del 7-2: Hjælpeudstyr — Klemrækker til beskyttelsesledere til kobberledere

IEC 60947-7-2:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-7-3:2009

Lavspændingskoblingsudstyr — Del 7-3: Hjælpeudstyr — Sikkerhedskrav til sikringsholdere

IEC 60947-7-3:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-8:2003

Lavspændingskoblingsudstyr — Del 8: Kontrolenheder til indbygget termisk beskyttelse til roterende elektriske maskiner (PTC)

IEC 60947-8:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

 

 

 

 

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 60950-21:2003

Informationsteknologiudstyr — Sikkerhed — Del 21: Strømforsyning via kommunikationslinjer

IEC 60950-21:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60950-22:2006

Informationsteknologiudstyr — Sikkerhed — Del 22: Udstyr der skal installeres udendørs

IEC 60950-22:2005 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 60950-22:2006/AC:2008

 

 

 

Cenelec

EN 60950-23:2006

Informationsteknologiudstyr — Sikkerhed — Del 23: Stort udstyr med Integreret Robotteknik

IEC 60950-23:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60950-23:2006/AC:2008

 

 

 

Cenelec

EN 60968:2015

Fluorescerende lamper med indbygget forkoblingsenhed til almindelige belysningsformål — Sikkerhedskrav

IEC 60968:2015 (ændret)

IEC 60968:2015/COR1:2015 (ændret)

8.7.2016

EN 60968:2013

+ A11:2014

Anm. 2.1

30.3.2018

Cenelec

EN 60974-1:2012

Udstyr til lysbuesvejsning — Del 1: Svejsestrømkilder

IEC 60974-1:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-2:2013

Udstyr til lysbuesvejsning — Del 2: Kølesystemer med væsker

IEC 60974-2:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-3:2014

Udstyr til lysbuesvejsning — Del 3: Lysbuetænding og stabiliserende enheder

IEC 60974-3:2013

8.7.2016

EN 60974-3:2007

Anm. 2.1

31.12.2016

Cenelec

EN 60974-5:2013

Udstyr til lysbuesvejsning — Del 5: Trådtilførsel

IEC 60974-5:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-6:2016

Udstyr til lysbuesvejsning — Del 6: Begrænsede betingelser for driftsintervaller

IEC 60974-6:2015

8.7.2016

EN 60974-6:2011

Anm. 2.1

27.10.2018

Cenelec

EN 60974-7:2013

Udstyr til lysbuesvejsning — Del 7: Svejsepistoler

IEC 60974-7:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-8:2009

Udstyr til lysbuesvejsning — Del 8: Gaskonsoller til svejse- og plasmaskæresystemer

IEC 60974-8:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-11:2010

Udstyr til lysbuesvejsning — Del 11: Elektrodeholdere

IEC 60974-11:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-12:2011

Udstyr til lysbuesvejsning — Del 12: Koblingsanordninger til svejsekabler

IEC 60974-12:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-13:2011

Udstyr til lysbuesvejsning — Del 13: Stelklemmer

IEC 60974-13:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-1:2004

Forbindelsesmateriel for lavspændingskredse til husholdningsbrug o.l. — Del 1: Generelle krav

IEC 60998-1:2002 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-2-1:2004

Forbindelsesmateriel for lavspændingskredse til husholdningsbrug o.l. — Del 2-1: Særlige bestemmelser for forbindelsesmateriel udført som separate enheder med forskruningsklemmer

IEC 60998-2-1:2002 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-2-2:2004

Forbindelsesmateriel for lavspændingskredse til husholdningsbrug o.l. — Del 2-2: Særlige bestemmelser for forbindelsesmateriel udført som selvstændige enheder med skrueløse klemmer

IEC 60998-2-2:2002 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-2-3:2004

Forbindelsesmateriel for lavspændingskredse til husholdningsbrug o.l. — Del 2-3: Særlige bestemmelser for forbindelsesmateriel udført som separate enheder med klemmer for isoleringsgennemboring

IEC 60998-2-3:2002 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-2-4:2005

Forbindelsesmateriel for lavspændingskredse til husholdningsbrug o.l. — Del 2-4: Særlige bestemmelser for snoklemmer

IEC 60998-2-4:2004 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60999-1:2000

Forbindelsesmateriel — Sikkerhedskrav til skrueklemmer og skrueløse klemmer til elektriske kobberledere — Del 1: Generelle krav og særlige krav til ledere fra 0,2 mm2 op til 35 mm2 (inklusive)

IEC 60999-1:1999

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60999-2:2003

Forbindelsesmateriel — Elektriske kobberledere — Sikkerhedskrav til skrueklemmer og skrueløse klemmer — Del 2: Særlige krav til klemmer til kobberledere over 35 mm2 op til 300 mm2 (inklusiv)

IEC 60999-2:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61008-1:2012

Fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l. (RCCB'er) — Del 1: Generelle bestemmelser

IEC 61008-1:2010 (ændret)

8.7.2016

EN 61008-1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

+ A13:2012

Anm. 2.1

18.6.2017

 

EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010/A1:2012 (ændret)

8.7.2016

Anm. 3

4.8.2017

 

EN 61008-1:2012/A2:2014

IEC 61008-1:2010/A2:2013 (ændret)

8.7.2016

Anm. 3

4.8.2017

 

EN 61008-1:2012/A11:2015

8.7.2016

Anm. 3

6.7.2018

Cenelec

EN 61008-2-1:1994

Fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l. (RCCB'er) — Del 2-1: Anvendelighed af de generelle retningslinier for fejlstrømsafbryderes funktionalitet uafhængig af netspændingen

IEC 61008-2-1:1990

8.7.2016

 

 

 

EN 61008-2-1:1994/A11:1998

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 61009-1:2012

Fejlstrømsafbrydere med integreret overstrømsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l. (RCBO'er) — Del 1: Generelle bestemmelser

IEC 61009-1:2010 (ændret)

8.7.2016

EN 61009-1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

+ A14:2012

Anm. 2.1

18.6.2017

 

EN 61009-1:2012/A1:2014

IEC 61009-1:2010/A1:2012 (ændret)

8.7.2016

Anm. 3

4.8.2017

 

EN 61009-1:2012/A2:2014

IEC 61009-1:2010/A2:2013 (ændret)

8.7.2016

Anm. 3

4.8.2017

 

EN 61009-1:2012/A11:2015

8.7.2016

Anm. 3

6.7.2018

Cenelec

EN 61009-2-1:1994

Fejlstrømsafbrydere med integreret overstrømsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l. (RCBO'er)-- Del 2-1: Anvendelighed af de generelle krav til fejlstrømsafbrydere, hvis funktion er uafhængig af netspændingen

IEC 61009-2-1:1991

8.7.2016

 

 

 

EN 61009-2-1:1994/A11:1998

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 61009-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 61010-1:2010

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr — Del 1: Generelle krav

IEC 61

IEC 61010-1:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-010:2014

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr — Del 2-010: Særlige krav til laboratorieudstyr til opvarmning af materialer

IEC 61010-2-010:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-020:2006

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr — Del 2-020: Særlige krav for laboratoriecentrifuger

IEC 61010-2-020:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-030:2010

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr — Del 2-030: Særlige krav til test- og målekredse

IEC 61010-

IEC 61010-2-030:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-032:2012

Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, regulering og laboratoriebrug — Del 2-032: Særlige krav til håndholdte og håndstyrede strømsensorer til elektrisk måling og prøvning

IEC 61010-2-032:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-033:2012

Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug — Del 2-033: Særlige krav til håndholdte universalinstrumenter og andre målere til måling af netspænding, både til privat og erhvervsmæssig brug

IEC 61010-2-033:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-040:2005

Sikkerhedsbestemmelser for elektrisk udstyr til brug ved måling, kontrol og i laboratorier — Del 2-040: Særlige bestemmelser for autoklaver og vaskedesinfektorer ved brug til behandling af medicinske materialer

IEC 61010-2-040:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-051:2015

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr — Del 2-051: Særlige krav til laboratorieudstyr til blanding og omrøring

IEC 61010-2-051:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-061:2003

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr — Del 2-061: Særlige krav til laboratoriespektrometre med varmeforstøvning og varmeionisering

IEC 61010-2-061:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-201:2013

Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug — Del 2-201: Særlige krav til styringsudstyr

IEC 61010-2-201:2013

8.7.2016

 

 

 

EN 61010-2-201:2013/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 61010-031:2015

Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug — Del 031: Sikkerhedskrav til håndholdte prøveanordninger til elektrisk måling og prøvning

IEC 61010-031:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61028:1993

Måleinstrumenter. X-Y-skrivere

IEC 61028:1991

8.7.2016

 

 

 

EN 61028:1993/A2:1997

IEC 61028:1991/A2:1997

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 61034-1:2005

Måling af røgtæthed på brændende kabler under definerede forhold — Del 1: Testapparater

IEC 61034-1:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 61034-1:2005/A1:2014

IEC 61034-1:2005/A1:2013

8.7.2016

Anm. 3

26.7.2016

Cenelec

EN 61034-2:2005

Måling af røgtæthed på brændende kabler under definerede forhold — Del 2: Prøvningsmetoder og krav

IEC 61034-2:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 61034-2:2005/A1:2013

IEC 61034-2:2005/A1:2013

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 61048:2006

Tilbehør til lamper — Kondensatorer for lysstofrør og andre udladningslamper — Almindelige bestemmelser og sikkerhedsbestemmelser

IEC 61048:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 61048:2006/A1:2016

IEC 61048:2006/A1:2015

8.7.2016

Anm. 3

19.2.2019

Cenelec

EN 61050:1992

Transformere for udladningsrør med en sekundær tomgangsspænding påover 1 000  V (Neontransformere) — Almindelige bestemmelser ogsikkerhedsbestemmelser

IEC 61050:1991 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 61050:1992/A1:1995

IEC 61050:1991/A1:1994 (ændret)

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 61058-1:2002

Afbrydere for apparater — Del 1: Almindelige bestemmelser

IEC 61058-1:2000 (ændret) + A1:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61058-1:2002/A2:2008

IEC 61058-1:2000/A2:2007

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 61058-2-1:2011

Afbrydere til apparater — Del 2-1: Særlige krav til afbrydere til bøjelige ledninger

IEC 61058-2-1:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61058-2-4:2005

Afbrydere til apparater — Del 2-4: Særlige bestemmelser for individuelt monterede afbrydere

IEC 61058-2-4:1995 + A1:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61058-2-5:2011

Afbrydere til apparater — Del 2-5: Særlige krav til spændingsomskiftere

IEC 61058-2-5:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61071:2007

Kondensatorer til effektelektronik

IEC 61071:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61095:2009

Elektromekaniske kontaktorer til husholdningsbrug o.l.

IEC 61095:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61131-2:2007

Programmerbare regulatorer — Del 2: Krav til og prøvning af udstyr

IEC 61131-2:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61138:2007

Kabler til bærbart jordings- og kortslutningsudstyr

IEC 61138:2007 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61140:2002

Beskyttelse mod elektriske stød — Fælles aspekter for installation og udstyr

IEC 61140:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61140:2002/A1:2006

IEC 61140:2001/A1:2004 (ændret)

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 61143-1:1994

Elektriske måleinstrumenter. X-t-skrivere-- Del 1: Definitioner ogkrav

IEC 61143-1:1992

8.7.2016

 

 

 

EN 61143-1:1994/A1:1997

IEC 61143-1:1992/A1:1997

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 61143-2:1994

Elektriske måleinstrumenter X-t-skrivere — Del 2: Anbefalede ekstraprøvningsmetoder

IEC 61143-2:1992

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61184:2008

Bajonetfatninger

IEC

IEC 61184:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 61184:2008/A1:2011

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 61187:1994

Elektrisk of elektronisk måleudstyr — Dokumentation

IEC 61187:1993 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 61187:1994/AC:1995

 

 

 

Cenelec

EN 61195:1999

Lysstofrør med to sokler — Specifikationer for sikkerhed

IEC 61195:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 61195:1999/A1:2013

IEC 61195:1999/A1:2012

 

 

 

 

EN 61195:1999/A2:2015

IEC 61195:1999/A2:2014

8.7.2016

Anm. 3

24.10.2017

Cenelec

EN 61199:2011

Lysstofrør med én sokkel — Sikkerhedsspecifikationer

IEC 61199:2011

8.7.2016

 

 

 

EN 61199:2011/A1:2013

IEC 61199:2011/A1:2012

 

 

 

 

EN 61199:2011/A2:2015

IEC 61199:2011/A2:2014

8.7.2016

Anm. 3

3.9.2017

Cenelec

EN 61204:1995

Strømforsyninger til lavspænding med jævnstrømsudgang — Funktionsegenskaber

IEC 61204:1993 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61204-7:2006

Strømforsyninger til lavspænding med jævnstrømsudgang — Del 7: Sikkerhedskrav

IEC 61204-7:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 61204-7:2006/A11:2009

8.7.2016

Anm. 3

 

Cenelec

EN 61210:2010

Forbindelsesmateriel — Flade quick-connect-forbindelser til elektriske kobberledere — Sikkerhedsbestemmelser

IEC 61210:2010 (ændret)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61242:1997

Elektrisk udstyr — Kabeltromler til brug i boliger o.l.

IEC 61242:1995 (ændret)

8.7.2016

 

 

 

EN 61242:1997/A1:2008

IEC 61242:1995/A1:2008

 

 

 

 

EN 61242:1997/A2:2016

IEC 61242:1995/A2:2015

8.7.2016

Anm. 3

3.12.2018

 

EN 61242:1997/A1:2008/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61243-3:2014

Arbejde under spænding — Spændingsdetektorer — Del 3: Topolet lavspændingstype

IEC 61243-3:2014

8.7.2016

EN 61243-3:2010

Anm. 2.1

13.11.2017

 

EN 61243-3:2014/AC:2015

 

 

 

 

EN 61243-3:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 61270-1:1996

Kondensatorer til mikrobølgeovne — Del 1: Generelt

IEC 61270-1:1996

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61293:1994

Bestemmelser for mærkning af elektrisk udstyr med angivelse afforsyningsspænding — Sikkerhedsbestemmelser

IEC 61293:1994

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Maskinsikkerhed — Visning, mærkning og betjening — Del 1: Krav til synlige, hørbare og følbare signaler

IEC 61310-1:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Maskinsikkerhed — Visning, mærkning og betjening — Del 2: Krav til mærkning

IEC 61310-2:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Maskinsikkerhed — Visning, mærkning og betjening — Del 3: Krav til aktuatorers placering og funktion

IEC 61310-3:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61316:1999

Industrielle kabeltromler

IEC 61316:1999

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-1:2015

Forkoblingsudstyr til lamper — Del 1: Generelle bestemmelser og sikkerhedskrav

IEC 61347-1:2015

8.7.2016

EN 61347-1:2008

+ A1:2011

+ A2:2013

Anm. 2.1

26.3.2018

Cenelec

EN 61347-2-2:2012

Forkoblingsudstyr til lamper — Del 2-2: Særlige bestemmelser for jævnstrøms- eller vekselstrømsforsynede elektroniske spændingsnedsættende konvertere til glødelamper

IEC 61347-2-2:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-3:2011

Forkoblingsudstyr for lamper — Del 2-3: Særlige bestemmelser for elektroniske vekselstrømsforsynede forkoblingsenheder for lysstofrør

IEC 6134

IEC 61347-2-3:2011

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-3:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 61347-2-7:2012

Forkoblingsudstyr til lamper — Del 2-7: Særlige bestemmelser for batteridreven elektroniske forkoblingsenheder til nødbelysning (uafhængige)

IEC 61347-2-7:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-8:2001

Forkoblingsudstyr for lamper — Del 2-8: Særlige bestemmelser for forkoblingsenheder for lystofrør

IEC 61347-2-8:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-8:2001/A1:2006

2-8:2000/A1:2006

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 61347-2-8:2001/AC:2003

 

 

 

 

EN 61347-2-8:2001/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61347-2-9:2013

Forkoblingsudstyr for lamper — Del 2-9: Særlige bestemmelser for forkoblingsenheder for udladningslamper (undtagen lysstofrør)

IEC 61347-2-9:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-10:2001

Forkoblingsudstyr for lamper — Del 2-10: Særlige bestemmelser for elektroniske invertere og konvertere for højfrekvensdrift i koldstartede rørformede udladningslamper (neonrør)

IEC 61347-2-10:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-10:2001/A1:2009

IEC 61347-2-10:2000/A1:2008

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 61347-2-10:2001/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61347-2-11:2001

Forkoblingsudstyr for lamper — Del 2-11: Særlige krav til diverse elektroniske kredsløb i lamper

IEC 61347-2-11:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

 

 

 

 

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61347-2-12:2005

Tilbehør til lamper — Del 2-12: Særlige bestemmelser for jævnstrøms- eller vekselstrømsforsynede elektroniske forkoblingsenheder for udladningslamper (undtagen lysstofrør)

IEC 61347-2-12:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-12:2005/A1:2010

IEC 61347-2-12:2005/A1:2010

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 61347-2-12:2005/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61347-2-13:2014

Forkoblingsudstyr til lamper — Del 2-13: Særlige bestemmelser for jævnstrøms- eller vekselstrømsforsynet elektronisk forkoblingsudstyr til LED-moduler

IEC 61347-2-13:2014

8.7.2016

EN 61347-2-13:2006

Anm. 2.1

8.10.2017

Cenelec

EN 61386-1:2008

Installationsrørsystemer til kabelfremføring — Del 1: Generelle krav

IEC 61386-1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61386-21:2004

Installationsrørsystemer til elektriske installationer — Del 21: Særlige krav — Stive installationsrørsystemer

IEC 61386-21:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 61386-21:2004/A11:2010

8.7.2016

Anm. 3

 

 

EN 61386-21:2004/AC:2004

 

 

 

Cenelec

EN 61386-22:2004

Installationsrørsystemer til elektriske installationer — Del 22: Særlige krav — Bøjelige installationsrørsystemer

IEC 61386-22:2002