ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 37

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
1. februar 2018


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

HENSTILLINGER

 

Den Europæiske Centralbank

2018/C 37/01 ECB/2018/1

Den Europæiske Centralbanks henstilling af 26. januar 2018 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Oesterreichische Nationalbank (ECB/2018/1)

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2018/C 37/02

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8746 — EG Group/ESSO Germany Business) ( 1 )

2

2018/C 37/03

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8734 — Mitsui/GSC/CaetanoBus) ( 1 )

2


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2018/C 37/04

Euroens vekselkurs

3

 

Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

2018/C 37/05

Afgørelse fra Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde af 20. september 2017 om registrering af Sallux

4

 

Europol

2018/C 37/06

Europols bestyrelse — Forretningsorden

19


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2018/C 37/07

Særlig indkaldelse af forslag — EACEA/03/2018 — Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

25

 

Den Europæiske Investeringsbank

2018/C 37/08

Indkaldelse af forslag — EIBI's Social Innovation Tournament 2018

27

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2018/C 37/09

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8753 — HASCO/Magna/JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

28

2018/C 37/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8761 — ReAssure/Actaeon) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

30


 

Berigtigelser

2018/C 37/11

Berigtigelse til meddelelse om indledning af en antisubsidieprocedure vedrørende importen af biodiesel med oprindelse i Argentina ( EUT C 34 af 31.1.2018 )

31


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


I Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

HENSTILLINGER

Den Europæiske Centralbank

1.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 37/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING

af 26. januar 2018

til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Oesterreichische Nationalbank

(ECB/2018/1)

(2018/C 37/01)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 27.1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Regnskaberne for Den Europæiske Centralbank (ECB) og for de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, revideres af uafhængige eksterne revisorer, der indstilles af ECB's Styrelsesråd og godkendes af Rådet for Den Europæiske Union.

(2)

I henhold til artikel 37, stk. 1, i den østrigske føderale lov om Oesterreichische Nationalbank vælger generalforsamlingen for Oesterreichische Nationalbank én ekstern revisor og én stedfortrædende ekstern revisor for en flerårig periode, dog ikke ud over en samlet periode på fem år. Den stedfortrædende eksterne revisors mandat gælder kun i tilfælde af, at den eksterne revisor ikke er i stand til at udføre revisionen.

(3)

Mandaterne for både den nuværende eksterne revisor og den nuværende stedfortrædende eksterne revisor for Oesterreichische Nationalbank udløb efter revisionen for regnskabsåret 2017. Det er derfor nødvendigt at udnævne eksterne revisorer fra regnskabsåret 2018.

(4)

Oesterreichische Nationalbank har for regnskabsårene 2018-2022 valgt Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. som sin eksterne revisor og Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH som sin stedfortrædende eksterne revisor,

VEDTAGET FØLGENDE HENSTILLING:

1.

Det henstilles, at Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. udnævnes til ECB's eksterne revisor for Oesterreichische Nationalbank for regnskabsårene 2018 til 2022.

2.

Det henstilles, at Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH udnævnes til ECB's stedfortrædende eksterne revisor for Oesterreichische Nationalbank for regnskabsårene 2018 til 2022.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 26. januar 2018.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

1.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 37/2


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.8746 — EG Group/ESSO Germany Business)

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 37/02)

Den 24. januar 2018 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32018M8746. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


1.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 37/2


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.8734 — Mitsui/GSC/CaetanoBus)

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 37/03)

Den 19. januar 2018 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32018M8734. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

1.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 37/3


Euroens vekselkurs (1)

31. januar 2018

(2018/C 37/04)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,2457

JPY

japanske yen

135,60

DKK

danske kroner

7,4419

GBP

pund sterling

0,87910

SEK

svenske kroner

9,7645

CHF

schweiziske franc

1,1631

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

9,5620

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,272

HUF

ungarske forint

310,65

PLN

polske zloty

4,1503

RON

rumænske leu

4,6545

TRY

tyrkiske lira

4,6732

AUD

australske dollar

1,5357

CAD

canadiske dollar

1,5290

HKD

hongkongske dollar

9,7413

NZD

newzealandske dollar

1,6803

SGD

singaporeanske dollar

1,6288

KRW

sydkoreanske won

1 327,03

ZAR

sydafrikanske rand

14,7820

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,8340

HRK

kroatiske kuna

7,4325

IDR

indonesiske rupiah

16 662,48

MYR

malaysiske ringgit

4,8578

PHP

filippinske pesos

63,872

RUB

russiske rubler

70,0723

THB

thailandske bath

39,003

BRL

brasilianske real

3,9368

MXN

mexicanske pesos

23,2262

INR

indiske rupee

79,1800


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

1.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 37/4


Afgørelse fra Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

af 20. september 2017

om registrering af Sallux

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2018/C 37/05)

MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (1), særlig artikel 9,

under henvisning til den ansøgning, der er modtaget fra Sallux, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Myndigheden for europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (i det følgende benævnt »myndigheden«) har modtaget en ansøgning om registrering som en europæisk politisk fond i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 fra Sallux (i det følgende benævnt »ansøgeren«) den 5. september 2017 og en revideret udgave af en del af denne ansøgning den 15. september 2017.

(2)

Ansøgeren har fremsendt dokumentation for, at den opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 3 i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014, en erklæring i overensstemmelse med den formular, der er angivet i bilaget til forordningen, og ansøgerens statut, som indeholder de i artikel 5 i forordningen fastsatte bestemmelser.

(3)

Ansøgeren har fremsendt yderligere dokumenter i overensstemmelse med artikel 1 og 2 i Kommissionens delegerede forordning (EU, Euratom) 2015/2401 (2).

(4)

Myndigheden har undersøgt den fremsendte ansøgning og den ledsagende dokumentation i henhold til artikel 9 i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 og finder, at ansøgeren opfylder betingelserne for registrering, jf. forordningens artikel 3, og at statutten indeholder de bestemmelser, der kræves i artikel 5 i forordningen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Sallux registreres hermed som en europæisk politisk fond.

Den erhverver status som europæisk juridisk person fra datoen for offentliggørelsen af denne afgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til:

Sallux

Bergstraat 33

3811 NG, Amersfoort

NEDERLANDENE

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2017.

For Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

M. ADAM

Direktør


(1)  EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU, Euratom) 2015/2401 af 2. oktober 2015 om indhold og funktion af registret over europæiske politiske partier og fonde (EUT L 333 af 19.12.2015, s. 50).


BILAG

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN SALLUX

2017.506770 TR/MO/MH

Op een juni tweeduizendzeventien verscheen voor mij,

mr. THEODORUS ALEXANDER RITSEMA, notaris, gevestigd te Zwolle:

Miranda Slagboom-Hendriksen, geboren te Apeldoorn op tien februari negentienhonderd negenenzeventig, kantooradres Burgemeester Roelenweg 11, 8021 EV Zwolle.

De comparante verklaarde:

de algemene vergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: SALLUX, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende Bergstraat 38, 3811 NG Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51012030, hierna te noemen: de vereniging, heeft op elf april tweeduizendzeventien besloten om de statuten van de vereniging geheel te wijzigen en om de Engelse vertaling van de gewijzigde statuten vast te stellen.

De comparante, handelend als gemeld, werd gemachtigd om aan voormeld besluit uitvoering te geven.

./.
Van de besluitvorming en de machtiging blijkt uit notulen, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.

De statuten van de vereniging en de Engelse vertaling daarvan zijn laatstelijk gewijzigd en vastgesteld bij akte op veertien december tweeduizendzestien verleden voor mr. Th. A. Ritsema, notaris te Zwolle.

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat de statuten van de vereniging in hun geheel komen te luiden als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I — NAAM, ZETEL, DOEL, VERWANTSCHAP, DUUR

Artikel 1. Naam

De naam van de non-profit vereniging is: Sallux, in het vervolg te noemen: de vereniging. De vereniging hanteert als logo de naam Sallux met een wapperende vlag erboven. De bovenste helft van de vlag is marineblauw en de onderste helft donker olijfgroen. In het logo staat onder de naam Sallux weergegeven „ECPM Foundation“.

Artikel 2. Zetel

2.1.

De statutaire zetel van de vereniging is gelegen in de gemeente Den Haag. De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Koninginnegracht 13, 2514 AA Den Haag) onder nummer 51012030. Feitelijk is de vereniging gevestigd te 3811 NG Amersfoort, Bergstraat 33, Nederland.

2.2.

Overeenkomstig de voorwaarden van Voorschrift (EC) No. 1141/2014 van het Europees Parlement en van de Raad aangaande de voorschriften en bepalingen ten aanzien van politieke partijen op Europees niveau en de regels aangaande hun financiering, heeft de vereniging bij besluit van de Algemene Leden Vergadering, in het vervolg te noemen: de Algemene Vergadering, het recht om haar zetel te verplaatsen naar een andere lidstaat van de Europese Unie.

Artikel 3. Doel van de vereniging

3.1.

De vereniging zal de officiële erkende Europese politieke vereniging zijn van de vereniging European Christian Political Movement (ECPM), hierna: ECPM, en zal een gemeenschappelijk Europees kader voor nationale denktanks gelieerd aan ECPM lidpartijen en vergelijkbare organisaties die het doel en programma van Sallux naleven vertegenwoordigen.

Tot dit doel, zal de vereniging, naast andere bij de wet toegestane activiteiten, het volgende ondernemen:

bijdragen aan de completering van het programma en de basisdocumenten van Sallux;

het gemeenschappelijk Europees kader voor gelijkgezinde verenigingen, denktanks, non-gouvermentele organisaties (in het vervolg „ngo's”) vertegenwoordigen;

uitvoeren van voortgaande fundamentele studie van christelijke perspectieven op politiek, maatschappij en de ontwikkeling van de Europese Unie;

uitvoeren van studies naar Europees en internationaal recht aangaande gezinsvraagstukken, de verhouding van kerk en staat, burgerlijke en religieuze vrijheden;

uitvoeren van onderzoek en bijeenbrengen van expertise op andere terreinen gerelateerd aan de politiek en maatschappelijke vraagstukken in Europa;

uitwerken van beleid en het bieden van consultaties aan leden en politici;

zorg dragen voor het tot stand brengen en onderhouden van een vergelijkende databank van de bestaande kennis en ervaring van de leden van de vereniging als uitgangspunt voor verandering van ervaring en toekomstig onderzoek;

organiseren en mede-organiseren van trainingen, seminars, conferenties;

samenwerken met andere verenigingen en instituten, academische kringen, massamedia, deskundigen en politieke kringen;

verspreiden van de resultaten van haar activiteiten door middel van een webportaal, via de pers en andere beschikbare middelen;

het ontwikkelen van de samenwerking om de democratie te bevorderen, ook in derde landen;

3.2.

De vereniging zal werken aan de verwezenlijking van deze doelstellingen in samenwerking met haar leden en ECPM.

3.3.

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk.

3.4.

De vereniging zal handelen in lijn met de Nederlandse wetgeving inzake Europese politieke verenigingen welke statutair gevestigd zijn in Nederland.

Artikel 4. Verwantschap

De vereniging is gelieerd aan ECPM en zal fungeren als haar enige Europese politieke vereniging in overeenstemming met Voorschrift (EC) No. 1141/2014 van het Europees Parlement en van de Raad aangaande de voorschriften en bepalingen ten aanzien van politieke partijen op Europees niveau en de regels aangaande hun financiering. Sallux zal ECPM voorzien van ideeën en beleidsvoorstellen en in contact brengen met gelijkgestemde denktanks en ngo's.

Artikel 5. Duur

De vereniging heeft een onbeperkte duur en kan alleen ontbonden worden door een besluit van de Algemene Vergadering of door een besluit van een bevoegde rechtbank.

HOOFDSTUK II — LIDMAATSCHAP

Artikel 6. Minimaal Aantal Leden

6.1.

De vereniging zal ten minste drie leden hebben.

6.2.

De ledenregistratie zal bijgehouden worden ten kantore van de vereniging.

Artikel 7. Toelatingsprocedure, rechten en verplichtingen van Leden en Waarnemers

7.1.

Leden van de vereniging zijn politieke verenigingen, denktanks en ngo's.

7.2.

Ieder lid heeft recht op een stem.

7.3.

Natuurlijke personen kunnen worden uitgenodigd voor de Raad van Aanbeveling.

7.4.

Een politieke vereniging, denktank, ngo kan lid worden van de vereniging als zij instemt met regels, visie en programma van de vereniging, voortdurend relevante activiteit ontplooit en regelmatig financiële verslagen presenteert.

7.5.

Om lid te worden van de vereniging moet een politieke vereniging, denktank, ngo een geschreven aanvraag indienen.

7.6.

De algemene vergadering zal over het lidmaatschap van een politieke vereniging, denktank, ngo, met een eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden in de algemene vergadering besluiten, nadat zij de aanvraag en aanbevelingen van het bestuur van de vereniging heeft overwogen.

7.7.

Het bestuur van de vereniging kan de algemene vergadering aanbevelen individuele personen als waarnemers aan te nemen, die niet het recht zullen hebben te stemmen, maar wel om deel te nemen aan de algemene vergadering. Zij kunnen academici of relevante deskundigen zijn.

7.8.

De leden van de vereniging hebben het recht om te adviseren en hun mening te geven, te stemmen en/of deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, activiteiten van de vereniging, het ledenbestand te raadplegen en toegang te krijgen tot alle documenten van de vereniging.

7.9.

Alle leden moeten gecommitteerd zijn de doelen van de vereniging te ondersteunen, haar statuten en andere documenten te respecteren, zich te gedragen op een wijze die de vereniging geen schade toebrengt, hetzij materieel of in goede naam.

7.10.

Naast de rechten en plichten zoals uiteengezet in deze statuten en in de relevante voorzieningen van de wet, kunnen leden niet gehouden worden bijkomende verplichtingen te hebben tegenover de vereniging.

Artikel 8. Beëindiging van lidmaatschap

8.1.

Een lid kan zijn lidmaatschap van de vereniging beëindigen door het bestuur van de vereniging in geschrift kennis te geven van opzegging, hetwelk onmiddellijk effect zal hebben.

8.2.

Het bestuur kan de algemene vergadering voorstellen een lid te royeren, wanneer een lid de statuten van de vereniging ernstig geschonden heeft of niet heeft deelgenomen aan drie achtereenvolgende vergaderingen van de algemene vergadering. Het bestuur van de vereniging is verplicht het lid in geschrift op de hoogte te stellen van het voornemen de algemene vergadering voor te stellen het desbetreffende lid te royeren. De royering van een lid zal geschieden bij twee/derde (2/3) van de stemmen van de aanwezige leden in de algemene vergadering.

HOOFDSTUK III — ORGANEN VAN DE VERENIGING

Sub IIIa — De Algemene Leden Vergadering

Artikel 9. Samenstelling van de Algemene Leden Vergadering

9.1.

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging. Ieder lid, waarvan uitgezonderd waarnemers, heeft het recht op een stem.

9.2.

De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter of, in zijn afwezigheid, door een lid van het bestuur van de vereniging.

9.3.

Een politieke vereniging/denktank wordt in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd naargelang de regels van haar eigen organisatie.

9.4.

Leden van de Raad van Aanbeveling hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. De leden van de Raad van Aanbeveling hebben geen stemrecht.

Artikel 10. Bevoegdheden

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn:

aanpassing van de statuten van de vereniging;

toelating en uitsluiting van leden van de vereniging;

aanwijzing en ontslag van de leden van het bestuur van de vereniging;

goedkeuring en vaststelling van de jaarlijkse financiële verslagen;

goedkeuring van het jaarlijkse programma;

ontbinding van de vereniging.

Artikel 11. Vergadering

11.1.

De Algemene Vergadering komt ten minste eens per jaar bijeen en wordt bijeengeroepen door het bestuur van de vereniging of op het verzoek van ten minste een kwart (1/4) van de leden.

11.2.

Gewone vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen (per briefpost of e-mail), ten minste eenentwintig dagen van te voren. De brief zal ten minste de volgende details omvatten: datum, tijd, locatie en de agenda van de zitting van de Algemene Vergadering. Voorstellen en opmerkingen aangaande de agenda zullen door leden ten minste tien dagen voor de datum van de zitting van de Algemene Vergadering aan het bestuur gericht worden.

Artikel 12. Besluiten

12.1.

Besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen met een eenvoudige meerderheid van de geldige stemmen van de aanwezige leden, met uitzondering van situaties waarin is voorzien in de huidige statuten of bij wet.

12.2.

Bij staking der stemmen zal de stem van de voorzitter de doorslag geven.

12.3.

Een wijziging van de statuten wordt door het bestuur voorgesteld aan de Algemene Vergadering. Een besluit tot statutenwijziging kan door de Algemene Vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Leden kunnen een voorstel tot statutenwijziging indienen bij de Algemene Vergadering op voorwaarde dat vijf en twintig procent (25 %) van de leden dit voorstel steunt en dat het bestuur tenminste een en dertig (31) dagen vóór de Algemene Vergadering van dit voorstel tot statutenwijziging heeft kennis kunnen nemen. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 13. Notulen

13.1.

Notulen van de Algemene Vergadering worden getekend door de voorzitter en de secretaris.

13.2.

De notulen worden bewaard in een speciaal register op het kantoor van de vereniging.

13.3.

Kopieën of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee leden van het bestuur van de vereniging.

Sub IIIb — Bestuur van de Vereniging

Artikel 14. Samenstelling van het Bestuur van de Vereniging

14.1.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste zeven leden, waaronder de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris, welke leden ten minste een kwart van de EU-lidstaten vertegenwoordigen. Het bestuur van de vereniging wordt gekozen door de Algemene Vergadering. De normale duur van de bestuurstermijn is drie jaar. Natuurlijke personen kunnen deel uitmaken van het bestuur.

14.2.

De directeur van de vereniging heeft een vaste uitnodiging om de vergaderingen van het bestuur bij te wonen, zonder het recht om te stemmen. Het bestuur van de vereniging kan, indien nodig, anderen uitnodigen vergaderingen van het bestuur bij te wonen, zonder dat deze stemrecht hebben.

14.3.

Leden van het bestuur van de vereniging moeten zonder onderscheid de belangen van alle politieke verenigingen, denktanks en ngo's die lid zijn van de Algemene Vergadering vertegenwoordigen.

14.4.

Als een lid van het bestuur van de vereniging drie opeenvolgende vergaderingen verzuimt bij te wonen of de vereniging materiële of morele schade berokkent, mag het bestuur de Algemene Vergadering adviseren om dit bestuurslid te vervangen.

Artikel 15. Bevoegdheden

15.1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging tussen de vergaderingen van de Algemene Vergadering en heeft alle bevoegdheden die niet zijn toegekend aan de Algemene Vergadering, waaronder:

algemeen bestuur van de vereniging;

uitvoering van de besluiten als genomen door de Algemene Vergadering;

opmaken van het jaarprogramma;

opmaken van de jaarbegroting en financiële verslagen;

toezicht houden op het werk van de directeur en andere medewerkers;

de juridische vertegenwoordiging van de vereniging;

de benoeming van de externe accountant voor zover deze niet door het Europees Parlement wordt benoemd;

voorstellen tot toelating en uitsluiting van leden van de Algemene Vergadering;

het toezicht en de controle over de activiteiten en de middelen van de vereniging.

het bestuur kan commissies benoemen om bepaalde taken binnen de organisatie en het bestuur uit te voeren;

het bestuur kan een leningsovereenkomst sluiten om de jaarlijkse begroting sluitend te maken en kan de directeur vragen om dit proces te beheren.

15.2.

Over zaken waarvoor instemming van de leden noodzakelijk is en waarvan een besluit niet uitgesteld kan worden tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering, zal het bestuur instemming van de leden vragen per brief of per email. Leden zullen binnen veertien dagen bezwaar kunnen maken. Geen bezwaar zal gelden als instemming met het voorstel.

Artikel 16. Vergaderingen

16.1.

Het bestuur van de vereniging moet ten minste twee maal per jaar bijeen komen. De voorzitter zal de vergaderingen van het bestuur van de vereniging niet later dan eenentwintig dagen van tevoren aankondigen.

16.2.

Vergaderingen van het bestuur van de vereniging zullen ook belegd worden wanneer ten minste twee leden dat in geschrifte eisen. Een verzoek daartoe dient aan de voorzitter gericht te worden.

16.3.

Leden van het bestuur van de vereniging zullen per uitnodiging bijeen geroepen worden (briefpost of e-mail), ten minste een en twintig (21) dagen van tevoren. De uitnodiging zal ten minste de volgende details omvatten: de datum, de tijd, de locatie en de agenda van de bestuursvergadering.

16.4.

Ieder lid van het bestuur van de vereniging heeft een stem. De besluiten van het bestuur van de vereniging worden genomen per eenvoudige meerderheid. Bij staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Het bestuur van de vereniging kan niet als zodanig vergaderen wanneer niet een meerderheid van de leden aanwezig is. Stemmen per volmacht is niet toegestaan.

Artikel 17. Notulen

17.1.

Notulen van het bestuur van de vereniging zullen getekend worden door de voorzitter en een ander lid van het bestuur.

17.2.

De notulen zullen worden bewaard in een special register op het kantoor van de vereniging.

SUB IIIc — Voorzitter, Penningmeester, Secretaris

Artikel 18. Voorzitter

De voorzitter, die deel uitmaakt van het bestuur van de vereniging, wordt gekozen door de Algemene Vergadering. De voorzitter leidt het bestuur van de vereniging. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter indien de voorzitter niet aanwezig is. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

SUB IIId — Directeur

Artikel 19. Directeur

De directeur, die geen deel uitmaakt van het bestuur van de vereniging, wordt benoemd door het bestuur van de vereniging.

De directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de uitvoering van de visie, strategie en activiteiten van de vereniging.

De directeur is verantwoording schuldig aan het bestuur van de vereniging en onderhoudt nauw contact met ECPM. Het bestuur van de vereniging kan specifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden toekennen aan de directeur.

SUB IIIe — Andere Organen van de Vereniging

Artikel 20. Raad van Aanbeveling

Het bestuur van de vereniging kan eminente persoonlijkheden uit het openbare leven en bekende en relevante deskundigen en academici als leden van de Raad van Aanbeveling nomineren. Deze commissie dient het academische niveau van de vereniging. Haar samenstelling en eigenschappen worden nader gespecificeerd in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging.

SUB IIIf — Vertegenwoordiging

Artikel 21. Vertegenwoordiging

De vereniging wordt rechtens vertegenwoordigd door de voorzitter of twee leden van het bestuur die gezamenlijk handelen.

Met betrekking tot het dagelijks bestuur wordt de vereniging rechtens vertegenwoordigd door de directeur.

In beheersactiviteiten met betrekking tot onroerend goed en transacties groter dan vijftigduizend euro (EUR 50.000,00), is de vertegenwoordiging door de voorzitter vereist.

HOOFDSTUK IV — FINANCIËLE ASPECTEN

Artikel 22. Financiën voor activiteiten van de Vereniging

De activiteit van de vereniging zal gefinancierd worden door subsidies zoals gespecificeerd in de begroting van de Europese Unie, geldinzamelingsactiviteiten en vrijwillige bijdragen van leden en donaties van andere rechts- en natuurlijke personen binnen de regels welke gelden voor Europese politieke verenigingen.

Leden zullen een jaarlijks lidmaatschapsgeld betalen, volgens een procedure die uiteengezet is in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 23. Financieel jaar en jaarverslag

23.1.

Het financieel jaar van de vereniging begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

23.2.

In de gevallen zoals gespecificeerd bij wet, zal de Algemene Vergadering een externe accountant benoemen, voor zover deze niet door het Europees Parlement wordt benoemd, en de eventuele beloning bepalen.

Artikel 24. Administratieve en financiële organisatie, boekjaar en de jaarrekening

24.1.

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële organisatie, uitgaven en fondsenwerving en daarom belast met de vertegenwoordiging inzake dit beheer. De directeur benoemt in overleg met het bestuur een beheerder voor het voeren van de administratie, terwijl de directeur verantwoordelijk blijft. De directeur zal het bestuur informeren over de financiële ontwikkelingen. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid, zoals beschreven in artikel 15.1.

24.2.

De directeur zal uitgaven, bijgehouden door de beheerder, accorderen. Alle uitgaven zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels en richtlijnen voor de uitgaven van de Europese politieke verenigingen. De directeur kan de beheerder vragen om transacties uit te voeren. De beheerder zal hiertoe overgaan nadat de directeur de transactie heeft geaccordeerd. De directeur kan direct transacties uitvoeren zolang hij handelt binnen de regels en richtlijnen voor het doen van uitgaven van Europese politieke verenigingen en artikel 21 van deze statuten. De directeur kan leningsovereenkomsten sluiten om de jaarlijkse begroting sluitend te maken.

24.3.

Ander personeel kan uitgaven doen binnen vastgestelde grenzen met als enige doel het regelen van reizen en verblijf, vergaderzalen en kantoorapparatuur binnen het vastgestelde programma van activiteiten. Deze bevoegdheid voor een werknemer zal worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

24.4.

Het Europees Parlement is bevoegd om een accountant te benoemen. De directeur en de beheerder zullen samenwerken met de accountant om een financieel eindverslag vast te stellen. Het financieel eindverslag wordt ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd aan het bestuur en de Algemene Vergadering.

24.5.

Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor de administratieve en financiële vertegenwoordiging van de vereniging. Buiten de bestuursvergaderingen kan de voorzitter of de vicevoorzitter samen met de penningmeester het bestuur vertegenwoordigen ten aanzien van administratieve en financiële aangelegenheden.

24.6.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid onder gelijktijdige overlegging van de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting. Na het verstrijken van de genoemde termijn kan ieder lid bij de rechter vorderen dat het bestuur haar verplichtingen met betrekking tot het bestuursverslag, de balans en de staat van baten en lasten in overeenstemming met de vorige zin zo spoedig mogelijk nakomt.

HOOFDSTUK V — ONTBINDING

Artikel 25. Ontbinding

25.1.

De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van een bevoegde rechtbank, of door de Algemene Vergadering, op het initiatief van leden van de vereniging.

25.2.

Een voorstel tot ontbinding van de vereniging wordt door leden van de vereniging door middel van een aangetekende brief aan de leden van de vereniging gericht, tenminste twee (2) maanden vóór de bijeenkomst van de Algemene Vergadering waarin het voorstel ter besluitvorming wordt voorgelegd.

25.3.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Een besluit tot ontbinding behoeft ten minste vier vijfde (4/5) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste vier vijfde (4/5) van de uitgebrachte stemmen.

25.4.

De Algemene Vergadering of de vereffenaren zullen beslissen over de allocatie van de middelen van de vereniging, overeenkomstig de wet.

HOOFSTUK VI — Huishoudelijk Reglement

Artikel 26. Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement van de vereniging zal aangenomen worden door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur van de vereniging. Het Huishoudelijk Reglement voorziet in zaken of procedures en interne regeling die niet in de statuten genoemd worden.

HOOFDSTUK VII — SLOTBEPALINGEN

Artikel 27. Slotbepalingen

Zaken die niet uitdrukkelijk benoemd zijn in deze statuten zijn onderworpen aan de bepalingen der wet.

VERTALING

Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat de door de vergadering vastgestelde Engelse vertaling van vorenstaande statuten komt te luiden zoals hierna in deze akte vermeld. Deze vertaling wordt binnen de vereniging gehanteerd, onverminderd de toepasselijkheid van Nederlands verenigingsrecht, zodat bij interpretatieverschillen de Nederlandse tekst maatgevend zal zijn.

TRANSLATION

The general assembly has pronounced the charter of the association and also pronounced the English translation of the charter, although the Dutch text is decisive in case of dispute about interpretation.

ARTICLES OF ASSOCIATION

CHAPTER I — NAME, REGISTERED OFFICE, PURPOSE, AFFILIATION, DURATION

Article 1. Name

The name of the non-profit association is: Sallux, hereinafter referred to as: the Foundation. The logo is the name ‘Sallux’ with a waving banner above it. The upper half of the banner is navy blue and the lower half dark olive green.

The name ‘ECPM foundation’ is incorporated into the logo directly under the name Sallux.

Article 2. Registered Office

2.1.

The registered office of the Foundation is located at The Hague, the Netherlands. The Foundation is registered with the Dutch trade register (Chamber of Commerce, 2514 AA the Hague, Koninginnegracht 13, the Netherlands) under file number 51012030. The Foundation has its office address at 3811 NG Amersfoort, Bergstraat 33, the Netherlands.

2.2.

In accordance with the provisions of the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding, by the decision of the General Assembly of Members, hereinafter referred to as: General Assembly, the Foundation has the right to re-register its office in another Member State of the European Union.

Article 3. Purpose of the Foundation

3.1.

The Foundation will be the official recognized European political foundation of European Christian Political Movement (ECPM) and shall represent a common European framework for national think-tanks associated to ECPM member-parties and similar organizations who adhere to the purposes and program of Sallux. For this purpose, the Foundation shall, amongst other activities allowed by Law perform the following:

contribute to the fulfillment of program and basic documents of Sallux;

represent the common European framework for like-minded foundations, think-tank, Non-Governmental Organisations (hereafter ngo's);

perform on-going fundamental study of a Christian perspective on politics, social aspects and the development of the European Union;

perform studies in European and international law related to family issues, relations between Church and State, civil and religious freedom;

perform research and expertise in other fields related to politics and social aspects in Europe;

elaborate policies and offering consultations to members and politicians;

attend to setting and updating a comparative database of the existing knowledge and experience of the members of the Foundation as basis for change of experience and future research;

organize and co-organize trainings, seminars, conferences;

collaborate with other foundations and institutes, academic circles, mass-media, experts and political circles;

disseminate the results of its activities through web-portal, press and other possible means;

developing cooperation in order to promote democracy, including in third countries.

3.2.

The Foundation will work towards accomplishment of these objectives in cooperation with its members and ECPM.

3.3.

The Foundation will not pursue profit goals.

3.4.

The Foundation will act within the Dutch legislation governing European Political foundations who reside in The Netherlands.

Article 4. Affiliation

The Foundation is affiliated to ECPM and will function as its sole European political foundation in accordance with the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding. Sallux will infuse ideas and policy proposals into the ECPM and connect the ECPM with like-minded think-tanks and ngo's.

Article 5. Duration

The Foundation has an unlimited duration and can only be dissolved by a decision of the General Assembly or by a decision of the competent judicial court.

CHAPTER II — MEMBERSHIP

Article 6. Minimal Number of Members

6.1.

The Foundation will have at least three members.

6.2.

Members” registry is to be kept at the registered office of the Foundation.

Article 7. Admission procedure, rights and obligations of Members and Observers

7.1.

Members of the Foundation are political foundations, think-tanks and NGOs.

7.2.

Every member has the right to one vote.

7.3.

Individuals can be invited to the Honorary Board.

7.4.

In order for a political foundation, think-tank, ngo to become a member of the Foundation, it must agree with the Foundation's rules, vision and program, on-going relevant activity and present regular financial reports.

7.5.

In order to become member of the Foundation, a political foundation, think-tank, ngo will submit a written application.

7.6.

The General Assembly will decide on a political foundation, think-tank, ngo membership after it considers the application and recommendations of the Foundations” Boards by a simple majority of votes of those present at the meeting of the General Assembly.

7.7.

The Foundation's Board can recommend to the General Assembly the acceptance of observers, who will not have the right to vote but will have the right to participate in the meetings of the General Assembly. They can be academics or experts from relevant fields.

7.8.

Foundation's members have the right to provide consultancy and opinion, to vote and/or participate in the work of General Assembly, Foundation's activities, consult Members” Registry at the Foundation's office, have access to all Foundation's documents.

7.9.

All members have to be committed to support the objectives and aims of the Foundation, to respect its Statutes and other documents, to behave in a way that would not bring material or image prejudice to the Foundation.

7.10.

Besides the rights and obligations that are specified in these Statutes and in the relevant provisions of the Law, members can not be held to have any additional obligations towards the Foundation.

Article 8. Dismissal of Members

8.1.

A member can terminate its membership in the Foundation by giving the Foundation's Board written notice of resignation, which will have immediate effect.

8.2.

The expulsion of members from the Foundation can be proposed to the General Assembly by the Foundation's Board in case that the member has gravely breached the Statutes of the Foundation or did not participate in three consecutive meetings of the General Assembly. The Foundation's Board will mandatory notify in written form the member about the proposal to the General Assembly to expel the respective member. The expulsion of a member will be done by two third (2/3) of the votes cast by the General Assembly of those present at the meeting.

CHAPTER III — ORGANS OF THE FOUNDATION

SUBCHAPTER IIIa — The General Assembly of Members

Article 9. Composition of the General Assembly of Members

9.1.

The General Assembly is composed from all the members of the Foundation.

Every member, except observer members, has the right to one vote.

9.2.

The General Assembly is conducted by the Chairman or, in his absence, by a member of the Foundation's Board.

9.3.

A political foundation/think-tank will be represented in the General Assembly according to its own organizational rules.

9.4.

Members of the Honorary Board can attend the General Assembly. Members of the Honorary Board have no voting rights.

Article 10. Competences

The competences of the General Assembly are:

amendment of the Foundation's Statutes;

admission and exclusion of members of the Foundation;

inclusion and dismissal of the members of the Foundation's Board;

approval and determination of the annual financial reports;

approval of the annual program;

dissolution of the Foundation.

Article 11. Meetings

11.1.

The General Assembly meets at least once a year and is convened by the Foundation's Board or upon request of at least a quarter (1/4) of the members.

11.2.

Members are convened in writing (by regular mail or e-mail), at least twenty-one days in advance. The letter shall include at least the following details: date, time, location and agenda of the General Assembly meeting. Proposals and comments regarding agenda shall be sent by members to the Foundation's Board at least ten days prior to the date of the General Assembly meeting.

Article 12. Decisions

12.1.

General Assembly” decisions are taken by a simple majority of the votes validly cast of those present, except for situations provided for in the present Statutes or in Law.

12.2.

In case of the parity of votes, the vote of the Chairman shall be decisive.

12.3.

Decisions on the statutes are proposed by the Board to the General Assembly and decided by simple majority. The Members can propose statute changes at the General Members Assembly provided that 25 % of the members support these proposals and are sent to the Board 31 days before a General Assembly. Amendments enter into force when registered properly with the notary.

Article 13. Minutes

13.1.

Minutes of the General Assembly shall be signed by the Chairman and Secretary.

13.2.

Minutes shall be recorded in a special register to be kept at the Foundations office.

13.3.

Copies or extracts of the minutes shall be signed by the Chairman or two members of the Foundation's Board.

SUBCHAPTER IIIb — Foundation's Board

Article 14. Composition of the Foundation's Board

14.1.

The Board of the Foundation is composed of at least seven members, including Chairman, Vice Chairman, Treasurer and Secretary, which members represent at least a quarter of the EU Member States. Foundation's Board is elected by the General Assembly. The normal duration of the term of the Foundation's Board is three years. Individuals can be elected to the Board.

14.2.

The Foundation's director has a standing invitation to attend the meetings of the Board without the right to vote. The Foundation's Board, if necessary, may invite other persons to attend meetings of the Board without the right to vote.

14.3.

Members of the Foundation's Board must indiscriminately respresent the interests of all political foundations, think-tanks, NGOs that are members of the General Assembly.

14.4.

If a member of the Foundation's Board fails to attend three consecutive meetings or brings material/moral prejudice to the Foundation, the Foundation's Board may recommend to the General Assembly the replacement of this member with a new member.

Article 15. Competences

15.1.

The Foundation's Board manages the Foundation's activities in between the meetings of the General Assembly and has all the competences which are not attributed to the General Assembly, including:

general management of the Foundation;

implementation of the decisions taken by the General Assembly;

drafting the annual program;

drafting the annual budget and financial reports;

monitoring the work of the Foundation's director and other staff;

the legal representation of the Foundation;

the appointment of external auditors insofar they are not appointed by the European Parliament;

the proposal of admission and exclusion of the members of the General Assembly;

the supervision and control of the activities and the assets of the Foundation;

the Board can appoint committees to perform certain tasks within the organization and the Board;

the Board can enter into an agreement for a loan to cover the annual budget and can ask the director to manage this process.

15.2.

On issues that need the consent of the members and on which a decision cannot be delayed until the next General Assembly, the Board will ask the consent of the members by letter or email who have to object within fourteen days. Expressing no objection will be taken as an agreement with the proposal.

Article 16. Meetings

16.1.

The Foundation's Board has to convene at least two times per year. The Chairman shall announce meetings of the Foundation's Board no later than twenty-one days in advance.

16.2.

Meetings of the Foundation's Board shall also be convened in case at least two members demand so in written form. The request must be addressed to the Chairman.

16.3.

Members of the Foundation's Board shall be convened by invitation (mail or email), at least twenty-one days in advance. The invitation shall include at least the following details: the date, time, location and agenda of the Board meeting.

16.4.

Every member of the Foundation's Board has one vote. The decisions of the Foundation's Board are taken by simple majority. In the event of parity of votes, the vote of the Chairman is decisive. The Foundation's Board cannot make decisions unless the majority of the members are present.

Voting by proxy is not accepted.

Article 17. Minutes

17.1.

Minutes of the Foundation's Board shall be signed by the Chairman and another member of the Board.

17.2.

The minutes shall be recorded in a special register to be kept at the office of the Foundation.

SUBCHAPTER IIIc — Chairman, Treasurer, Secretary

Article 18. Chairman

The Chairman, who is part of the Foundation's Board, is elected by the General Assembly. The Chairman conducts the Foundation's Board. The Vice Chairman replaces the Chairman if the Chairman is not present. The Board appoints one of its members as vice Chairman respectively secretary and respectively treasurer.

SUBCHAPTER IIId — DIRECTOR

Article 19. Director

The director, who is not part of the Foundation's Board, is appointed by the Foundation's Board. The director is responsible for the daily management and the implementation of the vision, strategy and activities of the Foundation.

The director reports to the Foundation's Board and maintains close liaison with ECPM. The Foundation's Board can delegate specific responsibilities and competences to the director.

SUBCHAPTER IIIe — Other Organs of the Foundation

Article 20. Honorary Board

The Foundation's Board may nominate prominent personalities of public life, as well as high-profile and relevant experts and academics as members of the Honorary Board. This Committee serves the academic level of the Foundation. Its further composition and attributes are to be specified if the Foundation's Rules of Internal Regulations.

SUBCHAPTER IIIf — Legal Representation

Article 21. Legal Representation

The Foundation is validly represented by the Chairman or two members of the Foundation's Board acting together. With regard to the daily management, the Foundation is validly represented by the director. In activities related to real estate and transactions over fifty thousand Euros (EUR 50,000.00), the representation of the Chairman is required.

CHAPTER IV — FINANCIAL ASPECTS

Article 22. Finances for Foundation's activities

The activity of the Foundation shall be financed by subventions as specified in the budget of the European Union, fundraising activities and voluntary contributions of members and donations of other legal and physical persons within the rules for European political foundations.

Members will pay an annually membership fee, according to procedure that will be described in the rules of internal regulations.

Article 23. Accounting year and annual accounts

23.1.

The accounting year of the Foundation begins on the first day of January and ends on thirty-first day of December of each year.

23.2.

In cases specified by Law, the General Assembly will appoint an auditor insofar they are not appointed by the European Parliament and determine the remuneration, if any.

Article 24. Aministrative and Financial organization and representation, accounting year and annual accounts

24.1.

The director is responsible for the daily financial organisation, spending and fundraising and therefore the daily administrative representation. The director appoints in consultation with the Board an administrator to conduct the administration while the director remains responsible. The director will inform the Board of the financial developments. The Board has final responsibility as described in article 15.1

24.2.

The director will sign off spending which will be recorded by the administrator. All expenditure will be conducted in accordance with the rules and guidelines for expenditure for European political foundations. The director can ask the administrator to conduct actual transfers. The administrator will do so after the director has signed for the transfer. The director can do transfers directly within the rules and guidelines for expenditure of funding for European political foundations and article 21 of these statutes. The director can finalise loan agreements to cover the annual budget.

24.3.

Other staff can do expenditure within an established limit with the sole purpose of arranging travel and stay, meeting rooms and office equipment within the established program of activities. This will be recorded for an individual member of staff in the Chamber of Commerce registration.

24.4.

The European Parliament is authorised to appoint the auditor. The director and administrator will cooperate with the auditor to establish a final financial report. The financial report will be submitted for approval and determination by the Board and the General Assembly.

24.5.

The Board remains the final administrative and financial representation of the Foundation. Outside Board Meetings, the Chairman can represent the Board in this regard and/or the Vice Chairman together with the treasurer.

24.6.

The Financial year will be the same as the calendar year. The board shall issue its annual report at a General Assembly within six months of the end of the association year — save an extension of such term by the General Assembly -, reporting on its management as conducted over the past financial year, under simultaneous submission of a balance sheet and a statement of income and expenditure. After expiry of the said term any member may demand in court that the board report in accordance with the foregoing sentence.

CHAPTER V — DISSOLUTION

Article 25. Dissolution

25.1.

The Foundation can be dissolved by decision of a competent judicial court, or by the General Assembly, at the initiative of Foundation's members.

25.2.

Proposal for the dissolution of the Foundation shall be addressed by Foundation's members by the mean of registered letter to Foundation's members to allow for consideration at least two months before the meeting of the General Assembly at which the proposal for a decision is submitted for a vote.

25.3.

The Foundation can be dissolved by a decision taken by a four fifth (4/5) majority of the votes cast in the General Assembly, when at least two third (2/3) of members are present or represented. Should this last quorum not be met at the first meeting, then a second meeting will be convened which will be allowed to deliberate regardless of the number of members present or represented and in which meeting the foundation can be dissolved by a decision taken by a four fifth (4/5) majority.

25.4.

The General Assembly or the liquidators will decide on the allocation of the net assets of the Foundation, in accordance with the Law.

CHAPTER VI — INTERNAL REGULATIONS

Article 26. Rules of Internal Regulations

Rules of Internal regulations of the Foundation will be adopted by the General Assembly upon proposal of the Foundation's Board. Rules of Internal Regulations provide for issues or procedures and internal order not mentioned in these Statutes.

CHAPTER VII — FINAL PROVISIONS

Article 27- Final Provisions

Matters not expressly referred to in these Statutes are subject to the provisions of the Law.

VOLMACHT

./.
Van gemelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte welke aan deze akte is gehecht.

De comparante is mij, notaris, bekend.

Van de verklaring van de comparante heb ik, notaris, in Zwolle op de datum aan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt.

De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de comparante.

De comparante heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen.

Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparante en ik deze akte onmiddellijk daarna ondertekend.


Europol

1.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 37/19


EUROPOLS BESTYRELSE

Forretningsorden

(2018/C 37/06)

BESTYRELSEN HAR —

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (1) (i det følgende benævnt »Europolforordningen«), navnlig artikel 11, stk. 1, litra t), og

ud fra følgende betragtning:

(1)

Styringen af Europol bør forbedres ved at søge effektivitetsforbedringer og strømline procedurer.

(2)

Kommissionen og medlemsstaterne bør være repræsenteret i Europols bestyrelse, så de effektivt kan føre tilsyn med Europols virksomhed.

(3)

Bestyrelsen vedtager sin forretningsorden, herunder bestemmelser om sit sekretariats opgaver og funktion —

FASTLAGT FØLGENDE FORRETNINGSORDEN:

Artikel 1

Bestyrelsens sammensætning

1.   Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat og en repræsentant for Kommissionen. Hver repræsentant har én stemmeret.

2.   Hvert bestyrelsesmedlem har en suppleant. Suppleanten repræsenterer medlemmet i dennes fravær. Både medlemmet og suppleanten kan deltage i et bestyrelsesmøde.

3.   Medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen udnævnes under hensyn til deres kendskab til retshåndhævelsessamarbejde samt deres relevante ledelses-, administrations- og budgetkvalifikationer.

4.   Der bør ligeledes tages hensyn til princippet om en afbalanceret kønsrepræsentation i bestyrelsen.

5.   Med forbehold af medlemsstaternes og Kommissionens ret til at bringe deres respektive medlems og suppleants mandat til ophør er medlemskabet af bestyrelsen for en periode på fire år, der kan forlænges.

6.   Alle parter, der er repræsenteret i bestyrelsen, bør bestræbe sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde.

7.   Medlemsstaterne og Kommissionen underretter bestyrelsens sekretariat om deres respektive medlems og suppleants udnævnelse og fratræden. Sekretariatet holder listen over bestyrelsesmedlemmer opdateret.

Artikel 2

Formanden og næstformanden

1.   Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt den gruppe af tre medlemsstater, som i fællesskab har udarbejdet Rådets 18-månedersprogram. De udnævnes for den 18-månedersperiode, der svarer til Rådets program. I denne periode fungerer formanden ikke som repræsentant for sin respektive medlemsstat i bestyrelsen og har ingen stemmeret. Hvis formandens eller næstformandens medlemskab af bestyrelsen ophører i deres mandatperiode som formand eller næstformand, udløber deres mandatperiode automatisk samtidig.

2.   Formanden er navnlig ansvarlig for, at bestyrelsen gennemfører de opgaver, der er fastlagt i Europolforordningen, på en effektiv måde.

3.   Hvis formanden ikke er i stand til at udføre sit hverv, afløses vedkommende af næstformanden.

4.   Formanden og næstformanden vælges med et flertal på to tredjedele af bestyrelsesmedlemmerne. Valget af formand og næstformand finder sted senest på det sidste møde før Rådets næste 18-månedersprogram som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i denne forretningsorden.

5.   Indstillinger til posten som formand og næstformand meddeles sekretariatet senest 20 kalenderdage før begyndelsen af det møde, hvor valget skal finde sted. Sekretariatet sender de modtagne indstillinger til medlemmerne af bestyrelsen senest 14 kalenderdage inden begyndelsen af det bestyrelsesmøde, hvor valget skal finde sted.

Artikel 3

Bestyrelsesmøder

1.   Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen underrettes om datoen for et ordinært møde senest på det foregående møde.

2.   Bestyrelsen afholder mindst to ordinære møder om året. Bestyrelsen træder endvidere sammen på initiativ af bestyrelsesformanden eller på anmodning af Kommissionen eller mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne. I så fald indkalder formanden til mødet inden 30 kalenderdage efter modtagelsen af anmodningen eller inden 14 kalenderdage i hastetilfælde.

3.   Møderne holdes i Europols hovedsæde, medmindre bestyrelsesformanden træffer anden afgørelse.

Artikel 4

Dagsorden for møderne

1.   Bestyrelsesformanden udarbejder den foreløbige dagsorden for hvert møde. Bestyrelsens sekretær sender den foreløbige dagsorden til medlemmerne og den administrerende direktør senest 14 kalenderdage før mødet. Hvis der indkaldes til et ekstraordinært møde, udsendes den foreløbige dagsorden i ugen forud for mødets afholdelse.

2.   Den foreløbige dagsorden omfatter de punkter, som et medlem eller den administrerende direktør har anmodet om at få optaget, forudsat at de relevante dokumenter er tilgængelige for formanden mindst 16 kalenderdage før mødet.

3.   På den foreløbige dagsorden kan kun optages punkter, hvortil de relevante dokumenter er blevet tilsendt medlemmerne og den administrerende direktør senest samme dag, som den foreløbige dagsorden blev udsendt, medmindre formanden træffer anden afgørelse.

4.   Bestyrelsen godkender dagsordenen ved mødets begyndelse.

Artikel 5

Tilstedeværelse og drøftelser

1.   Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis tre fjerdedele af medlemmerne er til stede. Hvis det beslutningsdygtige antal ikke er til stede, afslutter formanden mødet og indkalder til et nyt møde snarest muligt. På det nye møde er det beslutningsdygtige antal to tredjedele af medlemmerne. Medlemmer, der delegerer deres stemme, medregnes ikke i det beslutningsdygtige antal.

2.   Den administrerende direktør deltager i bestyrelsens møder.

3.   Bestyrelsen kan indbyde enhver, hvis synspunkter kan være relevante for diskussionen, herunder, hvis dette er relevant, en repræsentant fra Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol, til at deltage i dens møder uden stemmeret.

4.   Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne kan under møderne bistås af rådgivere eller eksperter.

5.   Formanden leder mødet, idet han giver forrang til medlemmer, der ønsker at rejse et procedurespørgsmål eller et præliminært spørgsmål.

6.   Bestyrelsen kan på forslag af formanden eller på anmodning af et medlem beslutte at holde møde med begrænset deltagerkreds, idet det fastsættes, hvem der kan deltage i mødet.

7.   Møderne afvikles i overensstemmelse med Europols interne sprogordning, som bestyrelsen har truffet afgørelse om i henhold til artikel 64, stk. 2, i Europolforordningen.

Artikel 6

Afstemningsregler

1.   Bestyrelsen træffer afgørelse med et flertal af sine medlemmer, medmindre andet er fastsat i Europolforordningen.

2.   Der kræves et flertal på to tredjedele af bestyrelsens medlemmer for:

a.

vedtagelsen af Europols flerårige programmeringsdokument og det årlige arbejdsprogram for det følgende år

b.

vedtagelsen af Europols årlige budget

c.

valget af formanden og næstformanden

d.

afgørelsen af en eventuel tvist mellem Europol og medlemsstater om det endelige ansvar for erstatning til en person, der har lidt skade som følge af ulovlig behandling af oplysninger

e.

afgørelsen vedrørende forslag, der skal forelægges for Rådet om udnævnelsen af den administrerende direktør og vicedirektøren, forlængelse af deres ansættelsesperiode eller afskedigelse af disse

f.

afgørelsen om Europols interne sprogordning.

3.   Hvert medlem har én stemme. Hvis et medlem ikke er til stede, er dennes suppleant berettiget til at udøve medlemmets stemmeret.

4.   Hvert medlem kan delegere sin stemme til et andet bestyrelsesmedlem. Hvert medlem kan kun modtage én stemme pr. fuldmagt fra et andet medlem. Det medlem, der delegerer sin stemme, skal skriftligt oplyse formanden om navnet på det medlem, der har tilladelse til at stemme for vedkommende, samt eventuelle begrænsninger for stemmeafgivningen.

5.   Den administrerende direktør deltager ikke i afstemningen.

6.   Bestyrelsen foretager en afstemning på initiativ af formanden, der også indleder en afstemningsprocedure på anmodning af et af sine medlemmer, hvis et flertal af medlemmerne er enige heri.

7.   Stemmefordelingen angives i forbindelse med hver afgørelse, som bestyrelsen vedtager. Afgørelsen ledsages af en note med angivelse af mindretallets synspunkter, hvis sidstnævnte fremsætter ønske herom. Afstemningen foregår ved håndsoprækning eller ved navneopråb, hvis resultatet af en afstemning ved håndsoprækning anfægtes.

8.   Der kan foretages hemmelig afstemning om afgørelser og udnævnelser på anmodning af et af medlemmerne, eller hvis formanden træffer beslutning herom. I tilfælde af hemmelig afstemning er det formanden, der, bistået af to andre medlemmer, foretager stemmeoptællingen og straks kundgør resultatet. Formanden kan tillade et medlem at give en kort begrundelse for sin stemme.

9.   Bestyrelsen kan også træffe afgørelser ved skriftlig procedure i overensstemmelse med artikel 7 i denne forretningsorden.

Artikel 7

Skriftlig procedure

1.   Hvis formanden for bestyrelsen skønner, at omstændighederne kræver det, kan vedkommende opfordre bestyrelsen til at træffe en afgørelse eller udtrykke sin holdning til et særligt spørgsmål ved skriftlig procedure. Hvis forslaget om at anvende skriftlig procedure ikke blev vedtaget på et møde, kan medlemmerne skriftligt anføre deres indvendinger over for formanden.

2.   Skriftlige procedurer vedtages ved stiltiende samtykkeprocedurer, medmindre andet er angivet.

3.   Skriftlige procedurer varer normalt 14 kalenderdage, medmindre formanden træffer anden afgørelse på grund af sagens hastende karakter. Den opfattelse, som et bestyrelsesmedlem giver udtryk for, meddeles de øvrige medlemmer.

4.   Sekretariatet meddeler straks bestyrelsen resultatet af en skriftlig procedure.

5.   Afgørelser truffet ved skriftlig procedure føres til protokol på det næste bestyrelsesmøde.

Artikel 8

Mødereferat

1.   Sekretariatet udarbejder under formandens ansvar et udkast til referat for bestyrelsens møder, som skal indeholde:

a.

en gennemgang af drøftelserne

b.

de af bestyrelsen vedtagne afgørelser med angivelse af stemmefordelingen, herunder en liste over stemmer pr. fuldmagt, når der foretages en formel afstemning

c.

de dokumenter, der er blevet forelagt for bestyrelsen

d.

en deltagerliste.

2.   Bestyrelsen godkender referatet ved skriftlig procedure eller på sit næste møde. Udkastet til referat forelægges kun bestyrelsen til godkendelse, hvis det er blevet tilsendt medlemmerne mindst to uger før mødet. Udkastet til referat sendes også til den administrerende direktør.

3.   Ændringsforslag til udkastet til referat indgives skriftligt til sekretariatet, hvis det er vedtaget ved skriftlig procedure, eller fremsættes i begyndelsen af det møde, hvor det skal godkendes.

4.   Det godkendte referat underskrives af bestyrelsens formand og sekretær.

Artikel 9

Bestyrelsens arbejdsgrupper

1.   Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper inden for alle sine kompetenceområder, idet det fastlægger deres respektive virkefelt og opgaver.

2.   Bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret i arbejdsgrupperne, der ledes af et bestyrelsesmedlem eller en højtstående ekspert, som er udpeget af bestyrelsen. Proceduren for udnævnelse af formanden for arbejdsgruppen følger artikel 2 i denne forretningsorden. Bestyrelsens repræsentanter forpligter sig til at deltage aktivt i arbejdsgrupperne.

3.   Europol opfordres til at deltage i arbejdsgruppernes møder. Eksperter kan også blive indbudt til at deltage i arbejdsgruppernes møder.

4.   Arbejdsgrupperne skal:

a.

drøfte og fremlægge forslag, som skal forelægges for bestyrelsen

b.

udføre deres hverv på baggrund af mundtlige oplysninger eller dokumentation, som er indgivet senest to uger før deres møder, medmindre formanden træffer anden afgørelse

c.

rapportere til bestyrelsen via deres formænd, når det er nødvendigt

d.

bistås af bestyrelsens sekretariat

e.

opløses, når de har afsluttet deres opgaver. Hvis de har et langfristet mandat, vurderer bestyrelsen regelmæssigt behovet for at videreføre deres aktiviteter.

Artikel 10

Fortrolighed

Med forbehold af artikel 11 i denne forretningsorden er bestyrelsens arbejdsgang og drøftelser omfattet af kravet om tavshedspligt som fastsat i artikel 339 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, medmindre bestyrelsen træffer anden afgørelse. Medlemmer og andre personer, der deltager i møder, er bundet af dette krav, selv efter at deres hverv er ophørt.

Artikel 11

Gennemsigtighed

1.   Europol offentliggør en liste over bestyrelsesmedlemmerne på sit websted.

2.   Bestyrelsesmedlemmerne tilsender sekretariatet en interesseerklæring, der offentliggøres på Europols websted i overensstemmelse med de interne regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter for så vidt angår bestyrelsesmedlemmerne.

3.   Sekretariatet offentliggør sammenfatninger af resultatet af bestyrelsesmøderne på Europols websted efter tilladelse fra formanden og i samråd med bestyrelsen, jf. artikel 65, stk. 4, i Europolforordningen. Under hensyntagen til Europols tavshedspligt og Europols operationelle karakter kan offentliggørelsen af disse sammenfatninger midlertidigt eller permanent udelades eller begrænses, hvis en sådan offentliggørelse kan bringe udførelsen af Europols opgaver i fare.

4.   Adgangen til bestyrelsens dokumenter er omfattet af gennemførelsesbestemmelserne til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1049/2001 (2) for så vidt angår Europols dokumenter.

Artikel 12

Bestyrelsens dokumentation

1.   Sekretariatet fører elektroniske og papirbaserede arkiver over bestyrelsens dokumentation.

2.   Hver ny formand fører tilsyn med bestyrelsens dokumentation og udarbejder et dokument herom, som forelægges for bestyrelsen til godkendelse på det første ordinære møde.

Artikel 13

Bestyrelsens sekretariat

1.   Bestyrelsen bistås af et sekretariat, hvis opgaver varetages af Europol.

2.   Bestyrelsen udnævner en sekretær, der er omfattet af personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, og som udelukkende er ansvarlig over for bestyrelsen ved udøvelsen af sit hverv.

3.   Sekretariatet udfører sine opgaver efter anvisning fra formanden og er ansvarlig over for denne herfor. Sekretariatet skal navnlig:

a)

Inddrages nært og kontinuerligt i planlægningen, koordineringen og sikringen af sammenhængen i bestyrelsens arbejde, herunder arbejdet i dens arbejdsgrupper, under formandens ansvar og vejledning

b)

bistå formanden under udførelsen af dennes opgaver

c)

yde bestyrelsen den støtte, der er nødvendig for, at den kan udføre sine opgaver

d)

være ansvarlig for udførelsen af eventuelle andre opgaver, der pålægges af bestyrelsen eller formanden i Europols interesse.

Artikel 14

Korrespondance

Korrespondance til bestyrelsen sendes til bestyrelsesformanden. Sekretariatet varetager korrespondancen.

Artikel 15

Godtgørelse af udgifter

1.   Europol afholder rejse- og opholdsudgifterne for bestyrelsesformanden og eventuelle arbejdsgrupper, som denne har nedsat.

2.   Europol afholder rejseudgifterne for bestyrelsens medlemmer og suppleanter, der repræsenterer en medlemsstat, og for op til to eksperter pr. delegation. Hver delegation afholder opholdsudgifterne for sine medlemmer og eksperter. Udgifter for yderligere eksperter afholdes af den pågældende delegation.

3.   Europol afholder rejse- og opholdsudgifterne for eksperter, som bestyrelsen indkalder, jf. artikel 5, stk. 3 og 4, og artikel 9, stk. 3, i denne forretningsorden. Omkostninger i forbindelse med deltagelsen af den repræsentant, der er udpeget af Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol, afholdes ikke af Europol.

4.   For møder i bestyrelsens arbejdsgrupper afholder Europol rejseudgifterne for én repræsentant pr. delegation. Delegationerne afholder selv opholdsudgifterne for deres repræsentanter og eksperter.

Artikel 16

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne forretningsorden træder i kraft på datoen for Europolforordningens ikrafttrædelse.

2.   Europols Styrelsesråds afgørelse af 30. november 2011 om fastsættelse af Styrelsesrådets forretningsorden ophæves hermed og erstattes af nærværende forretningsorden.

3.   Eventuelle ændringsforslag til denne forretningsorden behandles af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, litra t), i Europolforordningen.

Udfærdiget i Haag, den 13. december 2016.

For bestyrelsen

Arie IJZERMAN

Formand


(1)  EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53.

(2)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Europa-Kommissionen

1.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 37/25


SÆRLIG INDKALDELSE AF FORSLAG — EACEA/03/2018

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

(2018/C 37/07)

1.   Indledning

Denne indkaldelse af forslag er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af »Erasmus+«: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, nr. 1720/2006/EF og nr. 1298/2008/EF ( Den Europæiske Unions Tidende L 347 af 20.12.2013, s. 50).

2.   Mål og beskrivelse

I Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) er der fastlagt en generel kvalitetsramme for europæiske og internationale samarbejdsaktiviteter, som en videregående uddannelsesinstitution (HEI) kan udføre som led i Erasmus+ programmet. Tildelingen af et Erasmus Charter for Higher Education er en forudsætning for alle HEI'er beliggende i de lande, der er opremset nedenfor, og som ønsker at ansøge om og deltage i den enkeltes læringsmobilitet og/eller samarbejde omkring innovation og god praksis under programmet. For HEI'er beliggende i andre lande, er ECHE ikke et krav, og kvalitetsrammen er etableret gennem interinstitutionelle aftaler mellem HEI'er. Chartret tildeles for Erasmus+ programmets fulde længde. Implementeringen af chartret vil blive overvåget, og hvis nogle af dets principper og forpligtelser ikke er overholdt, vil det kunne føre til, at Europa Kommissionen ophæver chartret.

3.   Ansøgningsberettigede

HEI'er etablerede i et af de følgende lande er berettigede til at søge om et Erasmus Charter for Higher Education:

Den Europæiske Unions medlemsstater

FTA-EØS-landene (Island, Liechtenstein og Norge),

EU-kandidatlandene: (Serbien (1), den tidligere jugoslaviske republik Makedonien og Tyrkiet).

De nationale myndigheder udpeger blandt ansøgerne inden for deres respektive territorier de videregående uddannelsesinstitutioner (2), der er berettigede til at deltage i den enkeltes læringsmobilitet og/eller samarbejde omkring innovation og god praksis under Erasmus+ programmet.

4.   Fristen for indsendelse af ansøgningerne og datoen for, hvornår udvælgelsesresultaterne forventes offentliggjort

Online-ansøgningsskemaet skal fremsendes behørigt udfyldt senest kl. 12.00 (middag, lokal tid i Bruxelles, Centraleuropæisk tid) den 22. marts 2018.

Udvælgelsesresultaterne forventes offentliggjort den 30. september 2018.

5.   Yderligere oplysninger

Information om Erasmus+ programmet kan findes på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Ansøgningerne skal indsendes ifølge retningslinjerne fra Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, som kan findes på følgende internetadresse:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2019_en


(1)  De serbiske videregående uddannelsesinstitutioner vil være i stand til at ansøge via ECHE-indkaldelsen i 2019, men deres charter kan først tildeles, når Serbien har opnået status som Erasmus+-programland.

(2)  En videregående uddannelsesinstitution som defineret i artikel 2 i retsgrundlaget i Erasmus+ er:

a)

enhver type videregående uddannelsesinstitution, som i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis tilbyder anerkendte uddannelser eller andre anerkendte kvalifikationer på videregående niveau, uanset hvorledes denne institution benævnes

b)

enhver type videregående uddannelsesinstitution, som i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis tilbyder erhvervsuddannelse på videregående niveau.


Den Europæiske Investeringsbank

1.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 37/27


Indkaldelse af forslag

EIBI's Social Innovation Tournament 2018

(2018/C 37/08)

EIB-instituttet afholder sin syvende sociale innovationskonkurrence (Social Innovation Tournament)

Innovationskonkurrencen fremmer innovative ideer og belønner initiativer, der skaber samfundsmæssige virkninger. Konkurrencen omfatter projekter inden for en bred vifte af områder — fra uddannelse, sundhed og jobskabelse til nye teknologier, nye systemer og nye processer. Alle projekter konkurrerer om to præmier i en generel kategori, og i år vil projekter, der behandler emnet bæredygtig udvikling (med særlig vægt på cirkulær økonomi), desuden konkurrere om to præmier i den særlige kategori. I begge kategorier uddeles en første- og andenpræmie på henholdsvis 50 000 EUR og 20 000 EUR til de bedste projekter.

Følg os på Facebook: www.facebook.com/EibInstitute.

Yderligere oplysninger om konkurrencen og om, hvordan man indsender et innovativt forslag, findes på adressen:

http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/.


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

1.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 37/28


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.8753 — HASCO/Magna/JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 37/09)

1.

Den 24. januar 2018 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører virksomhederne:

Huayu Automotive Systems Co., Ltd. (»HASCO«, Kina), der kontrolleres af Shanghai Automotive Industry Corporation Group (»SAIC«, Kina)

Magna International Inc (»Magna«, Canada)

HASCO Magna Electric Drive System Co., Ltd (»E-Drive Ltd«, Kina).

HASCO og Magna erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over E-Drive Ltd.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier i et nystiftet joint venture.

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

HASCO er aktiv inden for fremstilling og salg af bilkomponenter til en række bilfabrikanter

Magna er aktiv på globalt plan inden for fremstilling og levering af bilkomponenter, herunder systemer til elektrisk fremdrift

E-Drive Ltd har som mål at samle elektriske motorer, gearkasser, invertere og andre beslægtede dele i et system til elektrisk fremdrift og sælge det til producenter af originalt udstyr.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Europa-Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.8753 — HASCO/Magna/JV

Bemærkningerne kan sendes til Europa-Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax

+32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


1.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 37/30


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.8761 — ReAssure/Actaeon)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2018/C 37/10)

1.

Den 26. januar 2018 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører virksomhederne:

ReAssure Limited, der kontrolleres af Swiss Re Ltd (»Swiss Re«, Schweiz)

Actaeon (»Actaeon«, Det Forenede Kongerige).

Swiss Re erhverver kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Actaeon.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktiver.

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Swiss Re: engrosudbyder af genforsikring, forsikring og andre forsikringsbaserede former for risikoverførsel for både livsforsikringer og andre typer forsikringsydelser, herunder til detailkunder

—   Actaeon: udbud af traditionelle livsforsikringsbaserede pensioner, opsparings- og investeringsprodukter, primært til detailkunder og til et begrænset antal ordninger for virksomheder (koncerner). Det fleste af Actaeons produkter er lukket for nye virksomheder og er under afvikling både på individuelt niveau og koncernniveau.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.8761 — ReAssure/Actaeon

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax:

+32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


Berigtigelser

1.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 37/31


Berigtigelse til meddelelse om indledning af en antisubsidieprocedure vedrørende importen af biodiesel med oprindelse i Argentina

( Den Europæiske Unions Tidende C 34 af 31. januar 2018 )

(2018/C 37/11)

Side 37, punkt 3, nr. i):

I stedet for:

»i)

statslig levering af varer eller tjenesteydelser mod utilstrækkeligt vederlag, som f.eks. levering af sojabønner«

læses:

»i)

statslig levering af varer eller tjenesteydelser mod utilstrækkeligt vederlag, som f.eks. levering af sojabønner og sojabønneolie«.