ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 435

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
15. december 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2017/C 435/01

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/9/EF om tovbaneanlæg til personbefordring (Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)  ( 1 )

1

2017/C 435/02

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 89/686/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler (Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)  ( 1 )

6

2017/C 435/03

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)  ( 1 )

41

2017/C 435/04

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)  ( 1 )

93

2017/C 435/05

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)  ( 1 )

111

2017/C 435/06

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/53/EU om fritidsfartøjer og personlige fartøjer og om ophævelse af direktiv 94/25/EF (Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)  ( 1 )

144

2017/C 435/07

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (Offentliggørelse af referencer for europæiske vurderingsdokumenter i overensstemmelse med artikel 22 i forordning (EU) nr. 305/2011)  ( 1 )

152


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

15.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 435/1


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/9/EF om tovbaneanlæg til personbefordring

(Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)

(EØS-relevant tekst)

(2017/C 435/01)

ESO (1)

Standardens reference og titel

(Referencedokument)

Første offentliggørelse EFT/EUT

Reference for erstattet standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato)

Anm. 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1709:2004

Sikkerhedskrav til tovbaner beregnet til passagertransport — Inspektion inden ibrugtagning, vedligeholdelse og driftskontrol

26.4.2005

 

 

CEN

EN 1908:2015

Sikkerhedskrav til tovbaneanlæg til personbefordring — Opspændingsanordninger

11.12.2015

EN 1908:2004

Anm. 2.1

19.5.2016

CEN

EN 1909:2017

Sikkerhedskrav til tovbaner beregnet til passagertransport — Bjærgning og evakuering

Dette er den første offentliggørelse

EN 1909:2004

Anm. 2.1

31.3.2018

CEN

EN 12385-8:2002

Ståltove — Sikkerhed — Del 8: Flerstrengede trække- og bære-trækkekabler til tovbaneinstallationer konstrueret til transport af personer

24.4.2003

 

 

CEN

EN 12385-9:2002

Ståltove — Sikkerhed — Del 9: Aflukkede kabler til tovbaneinstallationer konstrueret til transport af personer

24.4.2003

 

 

CEN

EN 12397:2004

Sikkerhedskrav til tovbaner beregnet til passagertransport — Betjening

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-1:2004

Sikkerhedskrav til passagertransport med tovbane — Tov — Del 1: Udvælgelseskriterier for tove og indspændinger

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-2:2004

Sikkerhedskrav til passagertransport med tovbaner — Tov — Del 2: Sikkerhedsfaktorer

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-3:2004

Sikkerhedskrav til passagertransport med tovbane — Tov — Del 3: Lang splejsning af 6 kabelspil, bærespil og træktove

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-4:2004

Sikkerhedskrav til passagertransport med tovbaner — Tov — Del 4: Indspændinger

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-5:2004

Sikkerhedskrav til passagertransport med tovbaner — Tov — Del 5: Opbevaring, transport, installering og efterspænding

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-6:2004

Sikkerhedskrav til passagertransport med tovbaner — Tov — Del 6: Kriterier for kassering

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-7:2004

Sikkerhedskrav til passagertransport med tovbaner — Tov — Del 7: Inspektion, reparation og vedligeholdelse

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-8:2004

Sikkerhedskrav til passagertransport med tovbaner — Tov — Del 8: Ikke-destruktiv prøvning (MRT)

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12929-1:2015

Sikkerhedskrav til tovbaner beregnet til passagertransport — Generelle krav — Del 1: Krav til alle installationer

14.8.2015

EN 12929-1:2004

Anm. 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12929-2:2015

Sikkerhedskrav til tovbaner beregnet til passagertransport — Generelle krav — Del 2: Yderligere krav til reversible wirestykker med dobbelte luftkabler uden rammevognsbremser

14.8.2015

EN 12929-2:2004

Anm. 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12930:2015

Sikkerhedskrav til tovbaner beregnet til passagertransport — Beregninger

14.8.2015

EN 12930:2004

Anm. 2.1

31.1.2016

CEN

EN 13107:2015

Sikkerhedskrav til passagertransport med tovbaner — Ingeniørarbejde

11.12.2015

EN 13107:2004

Anm. 2.1

19.5.2016

 

EN 13107:2015/AC:2016

 

 

 

CEN

EN 13223:2015

Sikkerhedskrav til tovbaneanlæg til personbefordring — Drivsystemer og andet mekanisk udstyr

11.12.2015

EN 13223:2004

Anm. 2.1

19.5.2016

CEN

EN 13243:2015

Sikkerhedskrav til passagertransport med tovbaner — Elektrisk udstyr ud over udstyr til drivsystemer

14.8.2015

EN 13243:2004

Anm. 2.1

31.1.2016

CEN

EN 13796-1:2017

Sikkerhedskrav til tovbane konstrueret til passagertransport — Skilifte — Del 1: Greb, hjul, bremser, kabiner, stole, vogne, vedligeholdelseslifte, bugserbøjler

Dette er den første offentliggørelse

EN 13796-1:2005

Anm. 2.1

31.3.2018

CEN

EN 13796-2:2005

Sikkerhedskrav for passagertransport ved hjælp af bæretov — Del 2: Glidemodstand

20.9.2005

 

 

CEN

EN 13796-3:2005

Sikkerhedskrav for passagertransport ved hjælp af bæretov — Ski-lifts — Del 3: Udholdenhedsprøvninger

20.9.2005

 

 

Anm. 1:

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den tilbagetrækningsdato, der fastsættes af den europæiske standardiseringsorganisation, men brugerne af disse standarder gøres opmærksom på, at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Anm. 2.1:

Den nye (eller ændrede) standard har samme anvendelsesområde som den erstattede standard. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af den erstattede standard ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.2:

Den nye standard har et bredere anvendelsesområde end de erstattede standarder. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af de erstattede standarder ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.3:

Den nye standard har et snævrere anvendelsesområde end den erstattede standard. For produkter eller tjenesteydelser, der falder ind under den nye standards anvendelsesområde, medfører efterlevelse af den (delvis) erstattede standard fra og med den anførte dato ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen. Formodningen om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen gælder fortsat for produkter eller tjenesteydelser, der falder inden for den (delvis) erstattede standards anvendelsesområde, men ikke inden for den nye standards anvendelsesområde.

Anm.3:

I tilfælde af tillæg til standarder er referencestandarden EN CCCCC:YYYY, inkl. eventuelle tidligere tillæg, og det nye anførte tillæg. Den erstattede standard (kolonne 3) består derfor af EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere tillæg, men ikke det nye anførte tillæg. På den angivne dato vil den erstattede standard ophøre med at give formodning om overensstemmelse væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

BEMÆRK:

Oplysninger om, hvorvidt standarder er disponible, kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganisationer eller hos de nationale standardiseringsorganer, som der offentliggøres en fortegnelse over i Den Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 27 i forordning (EU) nr. 1025/2012 (2).

Standarder vedtages af de europæiske standardiseringsorganisationer på engelsk (CEN og Cenelec offentliggør også standarder på fransk og tysk). Derefter oversætter de nationale standardiseringsorganer titlerne på standarderne til alle de øvrige officielle EU-sprog. Europa Kommissionen er ikke ansvarlig for, om de titler, der forelægges med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, er korrekte.

Henvisninger til berigtelselse »…/AC: YYYY« offentliggøres udelukkende til orientering. En berigtigelse fjerner trykfejl, sproglige fejl og lignende fejl fra standardens tekst og kan vedrøre en eller flere sprogudgaver (engelsk, fransk og/eller tysk) af en standard som vedtaget af en europæisk standardiseringsorganisation.

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle officielle EU-sprog.

Denne fortegnelse erstatter alle tidligere fortegnelser offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Europa-Kommissionen sørger for at ajourføre listen.

Yderligere information om harmoniserede standarder og andre europæiske standarder kan findes på internettet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europæisk standardiseringsorganisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgien, tlf. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgien, tlf. +32 25196871, fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrig, tlf. +33 492944200, fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  EFT C 338 af 27.9.2014, s. 31.


15.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 435/6


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 89/686/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler

(Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)

(EØS-relevant tekst)

(2017/C 435/02)

ESO (1)

Standardens reference og titel

(Referencedokument)

Første offentliggørelse EFT/EUT

Reference for erstattet standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato)

Anm. 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 132:1998

Åndedrætsværn. Definitioner af termer og piktogrammer

4.6.1999

EN 132:1990

Anm. 2.1

30.6.1999

CEN

EN 133:2001

Åndedrætsværn — Klassifikation

10.8.2002

EN 133:1990

Anm. 2.1

10.8.2002

CEN

EN 134:1998

Åndedrætsværn. Terminologi for komponenter

13.6.1998

EN 134:1990

Anm. 2.1

31.7.1998

CEN

EN 135:1998

Åndedrætsværn. Ordliste

4.6.1999

EN 135:1990

Anm. 2.1

30.6.1999

CEN

EN 136:1998

Åndedrætsværn. Helmasker. Krav, prøvning, mærkning

13.6.1998

EN 136:1989

EN 136-10:1992

Anm. 2.1

31.7.1998

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Åndedrætsværn — Trykflaskeapparat med helmaske — Krav, prøvning, mærkning

23.11.2007

EN 137:1993

Anm. 2.1

23.11.2007

CEN

EN 138:1994

Åndedrætsværn. Selvsugermasker med eller uden blæser samt slange til frisk luft. Helmaske, halvmaske eller bidemundstykke. Krav, prøvning, mærkning

16.12.1994

 

 

CEN

EN 140:1998

Åndedrætsværn. Halvmasker og kvartmasker. Krav, prøvning, mærkning

6.11.1998

EN 140:1989

Anm. 2.1

31.3.1999

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Åndedrætsværn — Bidemundstykker — Krav, prøvning, mærkning

10.4.2003

EN 142:1989

Anm. 2.1

10.4.2003

CEN

EN 143:2000

Åndedrætsværn. Partikelfiltre. Krav, prøvning og mærkning

24.1.2001

EN 143:1990

Anm. 2.1

24.1.2001

 

EN 143:2000/A1:2006

21.12.2006

Anm. 3

21.12.2006

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 144-1:2000

Åndedrætsværn — Trykflaskeventiler — Del 1: Gevindtilslutninger

24.1.2001

EN 144-1:1991

Anm. 2.1

24.1.2001

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004

Anm. 3

21.2.2004

 

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005

Anm. 3

31.12.2005

CEN

EN 144-2:1998

Åndedrætsværn. Trykflaskeventiler. Del 2: Ventilafgange

4.6.1999

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Åndedrætsværn — Trykflaskeventiler — Del 3: Ventilafgange for Nitrox- og oxygen-dykkerblandinger

21.2.2004

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Åndedrætsværn. Kredsløbsapparat med komprimeret oxygen eller komprimeret oxygen-nitrogen. Krav, prøvning, mærkning

19.2.1998

EN 145:1988

EN 145-2:1992

Anm. 2.1

28.2.1998

 

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001

Anm. 3

24.1.2001

CEN

EN 148-1:1999

Åndedrætsværn. Gevind til ansigtsmasker. Del 1: Standardgevind

4.6.1999

EN 148-1:1987

Anm. 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-2:1999

Åndedrætsværn — Gevind til ansigtsmasker — Del 2: Centralgevind

4.6.1999

EN 148-2:1987

Anm. 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-3:1999

Åndedrætsværn. Gevind til ansigtsmasker. Del 3: Gevindforbindelse M 45 x 3

4.6.1999

EN 148-3:1992

Anm. 2.1

31.8.1999

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Åndedrætsværn — Filtrerende ansigtsmasker til beskyttelse mod partikler — Krav, prøvning, mærkning

6.5.2010

EN 149:2001

Anm. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 166:2001

Øjenværn — Almene krav

10.8.2002

EN 166:1995

Anm. 2.1

10.8.2002

CEN

EN 167:2001

Øjenværn — Optiske prøvningsmetoder

10.8.2002

EN 167:1995

Anm. 2.1

10.8.2002

CEN

EN 168:2001

Øjenværn — Ikke optiske prøvningsmetoder

10.8.2002

EN 168:1995

Anm. 2.1

10.8.2002

CEN

EN 169:2002

Øjenværn — Filtre til svejsning og beslægtede processer — Transmissionskrav og anbefalet anvendelse

28.8.2003

EN 169:1992

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 170:2002

Øjenværn — Ultraviolette filtre — Transmissionsegenskaber og anbefalet anvendelse

28.8.2003

EN 170:1992

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 171:2002

Øjenværn — Infrarøde filtre — Transmissionsegenskaber og anbefalet anvendelse

10.4.2003

EN 171:1992

Anm. 2.1

10.4.2003

CEN

EN 172:1994

Øjenværn. Solbeskyttelsesfiltre for erhvervsmæssig brug

15.5.1996

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002

Anm. 3

10.8.2002

 

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000

Anm. 3

31.10.2000

CEN

EN 174:2001

Øjenværn — Skibriller til alpin skisport

21.12.2001

EN 174:1996

Anm. 2.1

21.12.2001

CEN

EN 175:1997

Personlige værnemidler — Udstyr til øjen- og ansigtsbeskyttelse ved svejsning og lignende processer

19.2.1998

 

 

CEN

EN 207:2017

Øjenværn — Filtre og øjenværn til beskyttelse mod laserstråling (laserbeskyttelsesbriller)

13.10.2017

EN 207:2009

Anm. 2.1

30.10.2017

CEN

EN 208:2009

Øjenværn — Øjenværn til brug ved justeringsarbejde af laser og lasersystemer (laserjusteringsbriller)

6.5.2010

EN 208:1998

Anm. 2.1

30.6.2010

CEN

EN 250:2014

Åndingsudstyr — Dykkerudstyr — Trykflaskeapparat — Krav, prøvning, mærkning

12.12.2014

EN 250:2000

Anm. 2.1

31.12.2014

CEN

EN 269:1994

Åndedrætsværn. Hætte med slange til blæser i frisk luft. Krav, prøvning, mærkning

16.12.1994

 

 

CEN

EN 342:2004

Beskyttelsesbeklædning — Beklædning til beskyttelse mod kulde

6.10.2005

 

 

 

EN 342:2004/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelse mod regn

8.3.2008

EN 343:2003

Anm. 2.1

8.3.2008

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 348:1992

Beskyttelsesbeklædning. Bestemmelse af stoffers opførsel ved påvirkning med små sprøjt af smeltet metal

23.12.1993

 

 

 

EN 348:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Høreværn — Generelle krav — Del 1: Høreværn af koptypen

28.8.2003

EN 352-1:1993

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-2:2002

Høreværn — Generelle krav — Del 2: Ørepropper

28.8.2003

EN 352-2:1993

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-3:2002

Høreværn — Generelle krav — Del 3: Høreværn af koptypen fæstnet på en industrisikkerhedshjelm

28.8.2003

EN 352-3:1996

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-4:2001

Høreværn — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder — Del 4: Niveauafhængige ørekopper

10.8.2002

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

19.4.2006

Anm. 3

30.4.2006

CEN

EN 352-5:2002

Høreværn — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder — Del 5: Ørekopper med aktiv lyddæmpning

28.8.2003

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

6.5.2010

Anm. 3

6.5.2010

CEN

EN 352-6:2002

Høreværn — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder — Del 6: Ørekopper med audio-kommunikation

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Høreværn — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder — Del 7: Niveauafhængige ørepropper

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Høreværn — Sikkerhedskrav og prøvning — Del 8: Ørekopper til underholdningsformål

28.1.2009

 

 

CEN

EN 353-1:2014

Faldsikringsmateriel — Del 1: Glidesystemer med en uelastisk ankerline

11.12.2015

 

 

CEN

EN 353-2:2002

Faldsikringsmateriel — Del 2: Glidesystemer med en fleksibel ankerline

28.8.2003

EN 353-2:1992

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 354:2010

Faldsikringsmateriel — Liner

9.7.2011

EN 354:2002

Anm. 2.1

9.7.2011

CEN

EN 355:2002

Faldsikringsmateriel — Energiabsorbere

28.8.2003

EN 355:1992

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 358:1999

Faldsikringsmateriel — Støttebælter og støtteliner

21.12.2001

EN 358:1992

Anm. 2.1

21.12.2001

CEN

EN 360:2002

Faldsikringsmateriel — Automatiske fangindretninger

28.8.2003

EN 360:1992

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 361:2002

Faldsikringsmateriel — Seler

28.8.2003

EN 361:1992

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 362:2004

Faldsikringsmateriel — Forbindelsesled

6.10.2005

EN 362:1992

Anm. 2.1

6.10.2005

CEN

EN 363:2008

Faldsikringsmateriel — Faldsikringssystemer

20.6.2008

EN 363:2002

Anm. 2.1

31.8.2008

CEN

EN 364:1992

Faldsikring. Prøvningsmetoder

23.12.1993

 

 

 

EN 364:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 365:2004

Personlige værnemidler og faldsikringsmateriel — Generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk eftersyn, reparation, mærkning og pakning

6.10.2005

EN 365:1992

Anm. 2.1

6.10.2005

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer — Del 1: Terminologi og ydeevnekrav (ISO 374-1:2016)

12.4.2017

EN 374-1:2003

Anm. 2.1

31.5.2017

CEN

EN 374-2:2003

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer — Del 2: Bestemmelse af modstand mod gennemtrængning

6.10.2005

EN 374-2:1994

Anm. 2.1

6.10.2005

CEN

EN 374-3:2003

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer — Del 3: Bestemmelse af modstand mod permeation (gennemtrængning) af kemikalier

6.10.2005

EN 374-3:1994

Anm. 2.1

6.10.2005

 

EN 374-3:2003/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 374-4:2013

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer — Del 4: Bestemmelse af modstandsevne over for nedbrydning gennem kemikalier

11.4.2014

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer — Del 5: Terminologi og ydeevnekrav for mikroorganisme-risici (ISO 374-5:2016)

12.4.2017

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Øjenværn — Automatiske svejsefiltre

6.5.2010

EN 379:2003

Anm. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 381-1:1993

Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne kædesave — Del 1: Prøvebænk for prøvning af modstandsdygtighed mod gennemsavning med en kædesav

23.12.1993

 

 

CEN

EN 381-2:1995

Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne kædesave — Del 2: Prøvningsmetoder for benbeskyttere

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-3:1996

Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne kædesave — Del 3: Prøvningsmetoder for fodtøj

10.10.1996

 

 

CEN

EN 381-4:1999

Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne kædesave — Del 4: Prøvningsmetoder for beskyttelseshandsker

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne kædesave — Del 5: Krav til benbeskyttere

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne kædesave. Del 7: Krav til beskyttelseshandsker

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-8:1997

Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne kædesave — Del 8: Prøvningsmetoder for beskyttelsesgamacher

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne kædesave — Del 9: Krav til beskyttelsesgamacher

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-10:2002

Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne kædesave — Del 10: Prøvningsmetode for beskyttelsesbeklædning til overkroppen

28.8.2003

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Beskyttelsesbeklædning for brugere af håndbårne kædesave — Del 11: Krav til beskyttelsesbeklædning til overkroppen

28.8.2003

 

 

CEN

EN 388:2016

Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

12.4.2017

EN 388:2003

Anm. 2.1

31.5.2017

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Industrisikkerhedshjelme

20.12.2012

EN 397:2012

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 402:2003

Åndedrætsværn til evakueringsbrug — Trykflaskeapparat med lungeautomat og helmaske eller bidemundstykke — Krav, prøvning, mærkning

21.2.2004

EN 402:1993

Anm. 2.1

21.2.2004

CEN

EN 403:2004

Åndedrætsværn til evakueringsbrug — Engangshætte med filter til evakuering ved brand — Krav, prøvning, mærkning

6.10.2005

EN 403:1993

Anm. 2.1

6.10.2005

CEN

EN 404:2005

Åndedrætsværn til evakueringsbrug — Filtrerende åndedrætsværn til carbonmonoxid — Krav, prøvning og mærkning

6.10.2005

EN 404:1993

Anm. 2.1

2.12.2005

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Åndedrætsværn — Filtrerende ansigtsmasker med ventiler til beskyttelse mod gasser eller gasser og partikler — Krav, prøvning, mærkning

6.5.2010

EN 405:2001

Anm. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 407:2004

Beskyttelseshandsker mod termiske risici (varme og/eller ild)

6.10.2005

EN 407:1994

Anm. 2.1

6.10.2005

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelseshandsker — Generelle krav og prøvningsmetoder

6.5.2010

EN 420:2003

Anm. 2.1

31.5.2010

CEN

EN 421:2010

Beskyttelseshandsker mod ioniserende stråling og radioaktiv forurening

9.7.2011

EN 421:1994

Anm. 2.1

9.7.2011

CEN

EN 443:2008

Brandmandshjelme til brandbekæmpelse i bygninger og andre bebyggelsesanlæg

20.6.2008

EN 443:1997

Anm. 2.1

31.8.2008

CEN

EN 458:2004

Høreværn — Anbefaling for udvælgelse, brug, pasning og vedligeholdelse — Vejledningsdokument

6.10.2005

EN 458:1993

Anm. 2.1

6.10.2005

CEN

EN 464:1994

Beskyttelsesbeklædning mod kemikalier, flydende og luftformige inklusive aerosoler og faste partikler. Prøvning af gastætte dragters tæthed (metode med indre overtryk)

16.12.1994

 

 

CEN

EN 469:2005

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd — Krav til ydeevne for brandindsatsdragter

19.4.2006

EN 469:1995

Anm. 2.1

30.6.2006

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

23.11.2007

Anm. 3

23.11.2007

CEN

EN 510:1993

Beskyttelsesklæder. Specifikation af beskyttelsesbeklædning til brug ved risiko for indvikling i bevægelige dele

16.12.1994

 

 

CEN

EN 511:2006

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelseshandsker mod kulde

21.12.2006

EN 511:1994

Anm. 2.1

21.12.2006

CEN

EN 530:2010

Beskyttelsesbeklædning — Stofslidstyrke for beskyttelsesbeklædning — Prøvningsmetoder

9.7.2011

EN 530:1994

Anm. 2.1

9.7.2011

CEN

EN 564:2014

Bjergbestigningsudstyr — Udstyrsreb — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

11.12.2015

EN 564:2006

Anm. 2.1

31.1.2016

CEN

EN 565:2017

Bjergbestigningsudstyr — Tape — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

Dette er den første offentliggørelse

EN 565:2006

Anm. 2.1

28.2.2018

CEN

EN 566:2017

Bjergbestigningsudstyr — Slynger — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

13.10.2017

EN 566:2006

Anm. 2.1

30.10.2017

CEN

EN 567:2013

Bjergbestigningsudstyr — Rebbremser — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

28.6.2013

EN 567:1997

Anm. 2.1

30.9.2013

CEN

EN 568:2015

Bjergbestigningsudstyr — Isankre — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

9.9.2016

EN 568:2007

Anm. 2.1

9.9.2016

CEN

EN 569:2007

Bjergbestigningsudstyr — Bolte — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

8.3.2008

EN 569:1997

Anm. 2.1

8.3.2008

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Beskyttelseshandsker til brandmænd

20.6.2008

EN 659:2003

Anm. 2.1

30.9.2008

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Faldsikring — Forankringsudstyr

11.12.2015

EN 795:1996

Anm. 2.1

9.9.2016

Advarsel: Denne offentliggørelse vedrører ikke det udstyr, der beskrives i:

type A (forankringsanordninger med et eller flere stationære forankringspunkter, der kræver strukturelle forankringsanordninger eller fastgørelseselementer til fastgørelse til strukturen), jf. punkt 3.2.1, 4.4.1 og 5.3

type C (forankringsanordninger med vandrette fleksible forankringsliner), jf. punkt 3.2.3, 4.4.3 og 5.5

type D (forankringsanordninger med vandrette stive forankringsliner), jf. punkt 3.2.4, 4.4.4 og 5.6

enhver kombination af ovenstående.

For så vidt angår type, A, C og D vedrører denne offentliggørelse ikke punkt: 4.5, 5.2.2, 6, 7; bilag A og bilag ZA.

Der er for ovennævnte udstyr ikke nogen formodning om overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 89/686/EØF, fordi de ikke betragtes som PV.

CEN

EN 812:2012

Hård arbejdshat

20.12.2012

EN 812:1997

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 813:2008

Faldsikringsmateriel — Bælte med siddegjorde

28.1.2009

EN 813:1997

Anm. 2.1

28.2.2009

CEN

EN 863:1995

Beskyttelsesklæder. Mekaniske egenskaber. Prøvningsmetode: modstand ved gennemstødning

15.5.1996

 

 

CEN

EN 892:2012+A1:2016

Bjergbestigningsudstyr — Dynamiske bjergbestigningsreb — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

12.4.2017

EN 892:2012

Anm. 2.1

31.5.2017

CEN

EN 893:2010

Bjergbestigningsudstyr. Klatrejern. Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

9.7.2011

EN 893:1999

Anm. 2.1

9.7.2011

CEN

EN 943-1:2015

Beskyttelsesbeklædning mod kemikalier, flydende og luftformige, inklusive flydende aerosoler og faste partikler — Del 1: Ydeevnekrav til ventilerede og ikke ventilerede »gastætte« (type 1) og »ikke-gastætte« (type 2) kemikaliebeskyttelsesdragter

9.9.2016

EN 943-1:2002

Anm. 2.1

9.9.2016

CEN

EN 943-2:2002

Beskyttelsesbeklædning mod kemikalier, flydende og luftformige, inklusive aerosoler og faste partikler — Del 2: Krav til ydeevne for gastætte (type 1) kemikaliebeskyttelsesdragter til redningsfolk

10.8.2002

 

 

CEN

EN 958:2017

Bjergbestigningsudstyr — Energiabsorberende systemer til klettersteigklatring (via ferrata) — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

13.10.2017

EN 958:2006+A1:2010

Anm. 2.1

13.10.2017

CEN

EN 960:2006

Hovedforme til brug ved prøvning af beskyttelseshjelme

21.12.2006

EN 960:1994

Anm. 2.1

31.12.2006

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Luftsportshjelme

20.12.2012

EN 966:2012

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1073-1:1998

Beskyttelsesbeklædning mod radioaktiv forurening — Del 1: Krav og prøvningsmetoder for ventileret beskyttelsesbeklædning mod partikulær radioaktiv forurening

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Beskyttelsesbeklædning mod radioaktiv forurening — Del 2: Krav og prøvningsmetoder for ikke-ventileret beskyttelsesbeklædning mod partikulær radioaktiv forurening

28.8.2003

 

 

CEN

EN 1077:2007

Hjelme til alpine skiløbere og til brugere af snowboards

8.3.2008

EN 1077:1996

Anm. 2.1

8.3.2008

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Cykelhjelme og hjelme til brugere af skateboards og rulleskøjter

20.12.2012

EN 1078:2012

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1080:2013

Beskyttelseshjelme til småbørn

28.6.2013

EN 1080:1997

Anm. 2.1

31.8.2013

CEN

EN 1082-1:1996

Beskyttelsesbeklædning. Handsker og armværn til beskyttelse mod snit- og stiksår ved arbejde med knive — Del 1: Brynjehandsker og armværn

14.6.1997

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Beskyttelsesbeklædning. Handsker og armværn til beskytttelse mod snit- og stiksår ved arbejde med knive — Del 2: Handsker og armværn fremstillet af andre materialer end ringbrynje

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1082-3:2000

Beskyttelsesbeklædning. Handsker og armværn til beskyttelse mod snit- og stiksår ved arbejde med knive — Del 3: Slagsnitsprøvning for stof, læder og andre materialer

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1146:2005

Åndedrætsværn til evakueringsbrug — Trykflaskeapparat med hætte — Krav, prøvning, mærkning

19.4.2006

EN 1146:1997

Anm. 2.1

30.4.2006

CEN

EN 1149-1:2006

Beskyttelsesbeklædning — Elektrostatiske egenskaber — Del 1: Prøvningsmetode til måling af overflademodstandsevne

21.12.2006

EN 1149-1:1995

Anm. 2.1

31.12.2006

CEN

EN 1149-2:1997

Beskyttelsesbeklædning. Elektrostatiske egenskaber — Del 2: Prøvningsmetode til måling af den elektriske modstand gennem et materiale (gennemgangsmodstand)

19.2.1998

 

 

CEN

EN 1149-3:2004

Beskyttelsesbeklædning — Elektrostatiske egenskaber — Del 3: Prøvningsmetoder til måling af elektrisk afladning

6.10.2005

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Beskyttelsesbeklædning — Elektrostatiske egenskaber — Del 5: Krav til materialets ydeevne og design

20.6.2008

 

 

CEN

EN 1150:1999

Beskyttelsesbeklædning. Synlig beklædning til ikke-arbejdsmæssig brug. Prøvningsmetoder og krav

4.6.1999

 

 

CEN

EN 1385:2012

Kanohjelme og hjelme til fossejlads

20.12.2012

EN 1385:1997

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1486:2007

Beskyttelsesbeklædning for brandmænd — Prøvningsmetoder og krav til reflekterende beklædning til specialiseret bekæmpelse af brand

8.3.2008

EN 1486:1996

Anm. 2.1

30.4.2008

CEN

EN 1497:2007

Faldsikring — Redningsseler

8.3.2008

 

 

CEN

EN 1621-1:2012

Beskyttelsesbeklædning — Motorcyklistbeklædning med beskyttelse mod mekanisk påvirkning — Del 1: Motorcyklisters stødbeskyttere — Krav og prøvningsmetoder

13.3.2013

EN 1621-1:1997

Anm. 2.1

30.6.2013

CEN

EN 1621-2:2014

Beskyttelsesbeklædning — Motorcyklistbeklædning med beskyttelse mod mekanisk påvirkning — Del 2: Krav og prøvningsmetoder til rygbeskyttere

12.12.2014

EN 1621-2:2003

Anm. 2.1

31.12.2014

CEN

EN 1731:2006

Øjenværn — Øjen- og ansigtsbeskyttelse af nettypen

23.11.2007

EN 1731:1997

Anm. 2.1

23.11.2007

CEN

EN 1809:2014+A1:2016

Dykkerudstyr — Afbalanceringsvest — Krav og prøvningsmetoder

9.9.2016

EN 1809:2014

Anm. 2.1

30.9.2016

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Åndedrætsværn — Halvmasker uden indåndingsventiler og med udskiftelige filtre til beskyttelse mod gasser eller gasser og partikler eller partikler alene — Krav, prøvning, mærkning

6.5.2010

EN 1827:1999

Anm. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 1868:1997

Faldsikringsmateriel. Ækvivalente termer

18.10.1997

 

 

CEN

EN 1891:1998

Faldsikringsmateriel. Kernmantelreb med lav strækevne

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1938:2010

Øjenværn — Beskyttelsesbriller til motorcyklister og knallertkørere

9.7.2011

EN 1938:1998

Anm. 2.1

9.7.2011

CEN

EN ISO 4869-2:1995

Akustik. Høreværn. Del 2: Beregning af det A-vægtede lydtrykniveau ved øret ved brug af høreværn (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

 

 

 

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

 

 

 

CEN

EN ISO 4869-3:2007

Akustik — Høreværn — Del 3: Måling af høreværns dæmpning (kop-type) under anvendelse af en test opsats (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008

EN 24869-3:1993

Anm. 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 6529:2001

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelse mod kemikalier — Bestemmelse af modstand for materialer til beskyttelsesbeklædning mod indtrængning (permeation) af væsker og gasser (ISO 6529:2001)

6.10.2005

EN 369:1993

Anm. 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6530:2005

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelse mod flydende kemikalier — Prøvningsmetoder for modstand i materialer mod gennemtrængning af flydende stoffer (ISO 6530:2005)

6.10.2005

EN 368:1992

Anm. 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6942:2002

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelse mod varme og ild — Prøvningsmetoder: Bedømmelse af materialer og materialekombinationer, der bliver udsat for strålevarme (ISO 6942:2002)

28.8.2003

EN 366:1993

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 9151:2016

Beskyttelsesbeklædning mod varme og ild — Bestemmelse af varmegennemgang ved flammepåvirkning (ISO 9151:2016, Corrected version 2017-03)

12.4.2017

EN 367:1992

Anm. 2.1

30.6.2017

CEN

EN ISO 9185:2007

Beskyttelsesbeklædning — Vurdering af materialers modstandsevne ved påførsel af smeltet metal i sprøjt (ISO 9185:2007)

8.3.2008

EN 373:1993

Anm. 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 10256:2003

Hoved- og ansigtsbeskyttelse til ishockeyspillere (ISO 10256:2003)

6.10.2005

EN 967:1996

Anm. 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 10819:2013

Mekaniske vibrationer og chok — Hånd-arm-vibrationer — Metode til måling og vurdering af vibrationsdæmpning af handsker målt i håndfladen (ISO 10819:2013)

13.12.2013

EN ISO 10819:1996

Anm. 2.1

13.12.2013

CEN

EN ISO 10862:2009

Fritidsbåde — Hurtigudløsningssystem for trapezstrop (ISO 10862:2009)

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 11611:2015

Beskyttelsesbeklædning til brug ved svejseprocesser (ISO 11611:2015)

11.12.2015

EN ISO 11611:2007

Anm. 2.1

31.1.2016

CEN

EN ISO 11612:2015

Beskyttelsesbeklædning — Beklædning til beskyttelse mod varme og ild — Minimumkrav til ydeevne (ISO 11612:2015)

11.12.2015

EN ISO 11612:2008

Anm. 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12021:2014

Åndedrætsværn — Trykluft egnet til indånding (åndemiddelluft)

12.12.2014

 

 

CEN

EN 12083:1998

Åndedrætsværn. Filtre med luftslange (ikke-maskemonterede filtre). Partikelfiltre, gasfiltre og kombinerede filtre. Krav, prøvning, mærkning

4.7.2000

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 12127-1:2015

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelse mod varme og ild — Prøvningsmetode: Bestemmelse af kontaktvarmeoverførsel gennem beskyttelsesbeklædning eller lignende materialer (ISO 12127-1:2015)

9.9.2016

EN 702:1994

Anm. 2.1

9.9.2016

CEN

EN ISO 12127-2:2007

Beskyttelsesbeklædning — Bestemmelse af beskyttelsesmaterialers opførsel ved udsættelse for intens varme som ved svejsning og lignende processer (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008

 

 

CEN

EN 12270:2013

Bjergbestigningsudstyr — Kiler — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

11.4.2014

EN 12270:1998

Anm. 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12275:2013

Bjergbestigningsudstyr — Forbindelsesklemmer — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

13.12.2013

EN 12275:1998

Anm. 2.1

13.12.2013

CEN

EN 12276:2013

Bjergbestigningsudstyr — Friktionsankre — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

11.4.2014

EN 12276:1998

Anm. 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12277:2015

Bjergbestigningsudstyr — Seler — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

12.4.2017

EN 12277:2007

Anm. 2.1

31.5.2017

CEN

EN 12278:2007

Bjergbestigningsudstyr — Remskiver — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

23.11.2007

EN 12278:1998

Anm. 2.1

30.11.2007

CEN

EN ISO 12311:2013

Prøvningsmetoder for solbriller (ISO 12311:2013, Corrected version 2014-08-15)

13.12.2013

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Solbriller til generelle formål (ISO 12312-1:2013)

13.12.2013

EN 1836:2005+A1:2007

Anm. 2.3

28.2.2015

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

Dette er den første offentliggørelse

Anm. 3

Datoen for denne publikation

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Øjen- og ansigtsbeskyttelse — Solbriller og lignende briller — Del 2: Øjenbeskyttelse for direkte observation af solen (ISO 12312-2:2015)

11.12.2015

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Fritidsbåde — Sikkerhedssele til brug på dæk og sikkerhedsliner — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder (ISO 12401:2009)

6.5.2010

EN 1095:1998

Anm. 2.1

6.5.2010

CEN

EN ISO 12402-2:2006

Personligt flydeudstyr — Del 2: Redningsveste, ydeevneniveau 275 — Sikkerhedskrav (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006

EN 399:1993

Anm. 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

9.7.2011

Anm. 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-3:2006

Personligt flydeudstyr — Del 3: Redningsveste, ydeevneniveau 150 — Sikkerhedskrav (ISO 12402-3:2006)

21.12.2006

EN 396:1993

Anm. 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

9.7.2011

Anm. 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-4:2006

Personligt flydeudstyr — Del 4: Redningsveste, ydeevneniveau 100 — Sikkerhedskrav (ISO 12402-4:2006)

21.12.2006

EN 395:1993

Anm. 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

9.7.2011

Anm. 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Personligt flydeudstyr — Del 5: Svømmeveste (niveau 50) — Sikkerhedskrav (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006

EN 393:1993

Anm. 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

9.7.2011

Anm. 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Personligt flydeudstyr — Del 6: Redningsveste og svømmeveste til specielle formål — Sikkerhedskrav og yderligere prøvningsmetoder (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

9.7.2011

Anm. 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Personligt flydeudstyr — Del 8: Tilbehør — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006

EN 394:1993

Anm. 2.1

31.8.2006

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

11.11.2011

Anm. 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-9:2006

Personligt flydeudstyr — Del 9: Prøvningsmetoder (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

11.11.2011

Anm. 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-10:2006

Personligt flydeudstyr — Del 10: Udvælgelse og anvendelse af flydeudstyr og andet relevant udstyr (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12477:2001

Beskyttelseshandsker til svejsere

10.8.2002

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005

Anm. 3

31.12.2005

CEN

EN 12492:2012

Bjergbestigningsudstyr — Hjelme til bjergbestigere — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

20.12.2012

EN 12492:2000

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 12628:1999

Dykkerudstyr. Kombinerede opdrifts- og redningsanordninger. Funktions- og sikkerhedskrav, prøvningsmetoder

4.7.2000

 

 

 

EN 12628:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12841:2006

Faldsikringsmateriel — Rebadgangssystem — Anordning til regulering af reb

21.12.2006

 

 

CEN

EN 12941:1998

Åndedrætsværn. Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) samt stive hætter eller hætter. Krav, prøvning, mærkning

4.6.1999

EN 146:1991

Anm. 2.1

4.6.1999

 

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005

Anm. 3

6.10.2005

 

EN 12941:1998/A2:2008

5.6.2009

Anm. 3

5.6.2009

CEN

EN 12942:1998

Åndedrætsværn. Åndedrætsværn med turboenhed (blæser) samt helmaske, halvmaske eller kvartmaske. Krav, prøvning, mærkning

4.6.1999

EN 147:1991

Anm. 2.1

4.6.1999

 

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003

Anm. 3

28.8.2003

 

EN 12942:1998/A2:2008

5.6.2009

Anm. 3

5.6.2009

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier — Ydeevnekrav til kemikaliebeskyttelsesbeklædning, som yder en begrænset beskyttelse mod flydende kemikalier (type 6- og type PB [6]-udstyr)

6.5.2010

EN 13034:2005

Anm. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13061:2009

Beskyttelsesbeklædning — Skinnebensbeskyttere til fodboldspillere — Krav og prøvningsmetoder

6.5.2010

EN 13061:2001

Anm. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13087-1:2000

Beskyttelseshjelme — Prøvningsmetoder — Del 1: Betingelser og forbehandling

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002

Anm. 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-2:2012

Beskyttelseshjelme — Prøvningsmetoder — Del 2: Stødabsorption

20.12.2012

EN 13087-2:2000

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-3:2000

Beskyttelseshjelme — Prøvningsmetoder — Del 3: Modstand mod indtrængning

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002

Anm. 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-4:2012

Beskyttelseshjelme — Prøvningsmetoder — Del 4: Effektiviteten af fastspændingssystemet

20.12.2012

EN 13087-4:2000

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-5:2012

Beskyttelseshjelme — Prøvningsmetoder — Del 5: Fastspændingssystemets styrke

20.12.2012

EN 13087-5:2000

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-6:2012

Beskyttelseshjelme — Prøvningsmetoder — Del 6: Synsfelt

20.12.2012

EN 13087-6:2000

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-7:2000

Beskyttelseshjelme — Prøvningsmetoder — Del 7: Antændelighed

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002

Anm. 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-8:2000

Beskyttelseshjelme — Prøvningsmetoder — Del 8: Elektriske egenskaber

21.12.2001

 

 

 

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005

Anm. 3

6.10.2005

CEN

EN 13087-10:2012

Beskyttelseshjelme — Prøvningsmetoder — Del 10: Modstand mod strålevarme

20.12.2012

EN 13087-10:2000

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13089:2011

Bjergbestigningsudstyr — Isredskaber — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

9.7.2011

 

 

CEN

EN 13138-1:2008

Flydemidler til svømmeundervisning — Del 1: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for flydemidler til at tage på kroppen

5.6.2009

EN 13138-1:2003

Anm. 2.1

5.6.2009

CEN

EN 13158:2009

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelsesjakker, krops- og skulderbeskyttelse for brug i ridesporten: For ryttere og ved arbejde med heste, og for kuske — Krav og prøvningsmetoder

6.5.2010

EN 13158:2000

Anm. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13178:2000

Øjenværn — Øjenbeskyttelse til motorslædebrugere

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-1:2001

Åndedrætsværn — Prøvningsmetoder — Del 1: Bestemmelse af maskelækage og total lækage

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-2:2001

Åndedrætsværn — Prøvningsmetoder — Del 2: Praktiske funktionsprøvninger

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-3:2001

Åndedrætsværn — Prøvningsmetoder — Del 3: Bestemmelse af åndingsmodstand

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-4:2001

Åndedrætsværn — Prøvningsmetoder — Del 4: Flammeprøvning

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-5:2001

Åndedrætsværn — Prøvningsmetoder — Del 5: Parametre ved klimatisk konditionering

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-6:2001

Åndedrætsværn — Prøvningsmetoder — Del 6: Bestemmelse af carbondioxidindholdet i indåndingsluft

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-7:2008

Åndedrætsværn — Prøvningsmetoder — Del 7: Bestemmelse af partikelfilterpenetration

20.6.2008

EN 13274-7:2002

Anm. 2.1

31.7.2008

CEN

EN 13274-8:2002

Åndedrætsværn — Prøvningsmetoder — Del 8: Bestemmelse af tilstopning med dolomitstøv

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 1: Generelle krav og prøvningsmetoder

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 2: Yderligere krav og prøvningsmetoder til vristbeskyttere, skinnebensbeskyttere og underarmsbeskyttere

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 3: Yderligere krav og prøvningsmetoder til beskyttelse af overkroppen

11.4.2014

EN 13277-3:2000

Anm. 2.1

30.6.2014

CEN

EN 13277-4:2001

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 4: Yderligere krav og prøvningsmetoder til hovedbeskyttelse

10.8.2002

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

23.11.2007

Anm. 3

31.12.2007

CEN

EN 13277-5:2002

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 5: Yderligere krav og prøvningsmetoder til genital- og underlivsbeskyttelse

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 6: Yderligere krav og prøvningsmetoder til brystbeskyttelse til kvinder

21.2.2004

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Beskyttelsesudstyr til kampsport — Del 7: Yderligere krav og prøvningermetoder til hånd- og fodbeskyttere

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 13287:2012

Fodværn — Fodtøj — Prøvningsmetode til bestemmelse af skridsikkerhed (ISO 13287:2012)

13.3.2013

EN ISO 13287:2007

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13356:2001

Beskyttelsesbeklædning — Synligt tilbehør til ikke-professionelt brug (personreflekser) — Prøvningsmetoder og krav

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13484:2012

Hjelme til brugere af kælke

20.12.2012

EN 13484:2001

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 13506-1:2017

Beskyttelsesbeklædning mod varme og flammer — Del 1: Prøvningsmetode til heldragter — Måling af overført energi ved hjælp af en mannequin udstyret med sensorer (ISO 13506-1:2017)

Dette er den første offentliggørelse

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Beskyttelsesbeklædning — Hånd-, arm-, bryst-, overkrop-, ben-, fod- og skridtbeskyttelse til hockeymålmænd og skinnebensbeskyttere til hockeyspillere — Krav og prøvningsmetoder

23.11.2007

EN 13546:2002

Anm. 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Beskyttelsesbeklædning — Hånd-, arm-, bryst-, underlivs-, ben-, skridt- og ansigtsbeskyttelse til fægtere — Krav og prøvningsmetoder

23.11.2007

EN 13567:2002

Anm. 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13594:2015

Beskyttelseshandsker til professionelle motorcyklister — Krav og prøvningsmetoder

11.12.2015

EN 13594:2002

Anm. 2.1

31.8.2017

CEN

EN 13595-1:2002

Beskyttelsesbeklædning til professionelle motorcyklister — Jakker, bukser og heldragter eller todelte dragter — Del 1: Generelle krav

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-2:2002

Beskyttelsesbeklædning til professionelle motorcyklister — Jakker, bukser og heldragter eller todelte dragter — Del 2: Prøvningsmetoder til bestemmelse af modstandsdygtighed mod stød

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Beskyttelsesbeklædning til professionelle motorcyklister — Jakker, bukser og heldragter eller todelte dragter — Del 3: Prøvningsmetoder til bestemmelse af bristestyrke

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-4:2002

Beskyttelsesbeklædning til professionelle motorcyklister — Jakker, bukser og heldragter eller todelte dragter — Del 4: Prøvningsmetoder til bestemmelse af slagsnitsmodstand

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13634:2010

Sikkerhedsfodtøj til professionelle motorcyklister — Krav og prøvningsmetoder

9.7.2011

EN 13634:2002

Anm. 2.1

9.7.2011

CEN

EN ISO 13688:2013

Beskyttelsesbeklædning — Generelle krav (ISO 13688:2013)

13.12.2013

EN 340:2003

Anm. 2.1

31.1.2014

CEN

EN 13781:2012

Beskyttelseshjelme til førere af og passagerer på snescootere og bobslæder

20.12.2012

EN 13781:2001

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13794:2002

Åndedrætsværn — Kredsløbsapparat for evakuering — Krav, prøvning, mærkning

28.8.2003

EN 400:1993

EN 401:1993

EN 1061:1996

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 13819-1:2002

Høreværn — Prøvning — Del 1: Fysiske prøvningsmetoder

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13819-2:2002

Høreværn — Prøvning — Del 2: Akustiske prøvningsmetoder

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13832-1:2006

Fodværn — Fodtøj til beskyttelse mod kemikalier — Del 1: Terminologi og prøvningsmetoder

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Fodværn — Fodtøj til beskyttelse mod kemikalier — Del 2: Krav til fodtøj, som er modstandsdygtige mod kemikalier under laboratoriebetingelser

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Fodværn — Fodtøj til beskyttelse mod kemikalier — Del 3: Krav til fodtøj, som har en høj modstandsevne mod kemikalier under laboratoriebetingelser

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13911:2017

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd — Krav til og prøvningsmetoder for røgdykkerhætter

Dette er den første offentliggørelse

EN 13911:2004

Anm. 2.1

28.2.2018

CEN

EN 13921:2007

Personlige værnemidler — Ergonomiske principper

23.11.2007

 

 

CEN

EN 13949:2003

Åndingsudstyr — Dykkerudstyr — Trykflaskeapparat til komprimeret Nitrox eller oxygen — Krav, prøvning, mærkning

21.2.2004

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Beskyttelsesbeklædning til brug mod faste partikler — Del 1: Krav til ydeevne til kemikaliebeskyttelsesdragter, som yder beskyttelse for hele kroppen mod faste luftbårne partikler (type 5 -dragter) (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

9.7.2011

Anm. 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Beskyttelsesbeklædning til brug mod faste partikler — Del 2: Prøvningsmetode til bestemmelse af indvendig lækage ind i tøjet af aerosoler af fine partikler (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13995:2000

Beskyttelsesbeklædning — Mekaniske egenskaber — Prøvningsmetode til bestemmelse af modstandsevne mod gennemboring og dynamisk rivning af materialer (ISO 13995:2000)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13997:1999

Beskyttelsesbeklædning. Mekaniske egenskaber. Bestemmelse af modstand mod skæring med skarpe genstande (ISO 13997:1999)

4.7.2000

 

 

 

EN ISO 13997:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Beskyttelsesbeklædning — Forklæder, bukser og veste til beskyttelse mod knivsnit og knivstik (ISO 13998:2003)

28.8.2003

EN 412:1993

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 14021:2003

Skærme til offroad-motorcykling beregnet til at beskytte motorcyklisten mod sten og små klippestykker — Krav og prøvningsmetoder

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Industrisikkerhedshjelme med høj ydeevne

20.12.2012

EN 14052:2012

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 14058:2004

Beskyttelsesbeklædning — Beklædning til beskyttelse mod kolde omgivelser

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14116:2015

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelse mod flammer — Materialer, materialekombinationer og beklædning med begrænset flammespredning (ISO 14116:2015)

11.12.2015

EN ISO 14116:2008

Anm. 2.1

31.1.2016

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Beskyttelsesbeklædning — Vrist-, håndflade-, knæ- og albuebeskyttere til brugere af rullesportsudstyr — Krav og prøvningsmetoder

23.11.2007

EN 14120:2003

Anm. 2.1

31.12.2007

CEN

EN 14126:2003

Beskyttelsesbeklædning — Krav til ydeevne og prøvningsmetoder for beskyttelsesbeklædning mod smitsomme agenter

6.10.2005

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Åndingsudstyr — Kredsløbsapparat til dykning — Krav, prøvning, mærkning

13.12.2013

EN 14143:2003

Anm. 2.1

31.1.2014

CEN

EN 14225-1:2005

Dykkerdragter — Del 1: Våddragter — Krav og prøvningsmetoder

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14225-2:2005

Dykkerdragter — Del 2: Tørdragter — Krav og prøvningsmetoder

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14225-3:2005

Dykkerdragter — Del 3: Aktivt opvarmet eller nedkølet dragt (systemer) — Krav og prøvningsmetoder

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14225-4:2005

Dykkerdragter — Del 4: Dykkerdragter til en atmosfære — Krav til menneskelige faktorer og prøvningsmetoder

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14325:2004

Beskyttelsesbeklædning mod kemikalier — Prøvningsmetoder og ydelsesklassificering af materialer til kemisk beskyttelsesbeklædning, sømme og samlinger

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14328:2005

Beskyttelsesbeklædning — Handsker og armværn til beskyttelse mod snitsår med motordrevne knive — Krav og prøvningsmetoder

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14360:2004

Beskyttelsesbeklædning mod regn — Prøvningsmetoder for færdigsyet beklædning — Påvirkning fra højenergidråber fra oven

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Åndedrætsværn — Gasfiltre og kombinerede filtre — Krav, prøvning, mærkning

20.6.2008

EN 14387:2004

Anm. 2.1

31.7.2008

CEN

EN 14404:2004+A1:2010

Personlige værnemidler — Knæbeskyttere for arbejde i knælende position

6.5.2010

EN 14404:2004

Anm. 2.1

31.7.2010

CEN

EN 14435:2004

Åndedrætsværn — Trykflaskeapparat med halvmaske til anvendelse udelukkende med overtryk — Krav, prøvning, mærkning

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14458:2004

Øjenværn — Ansigtsskærme (visirer) på hjelme til brand-, ambulance- og redningsmandskab

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Beskyttelsesbeklædning til racerkørere. Beskyttelse mod varme og ild. Krav til ydeevne og prøvningsmetoder (ISO 14460:1999)

16.3.2000

 

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002

Anm. 3

30.9.2002

CEN

EN 14529:2005

Åndedrætsværn — Trykflaskeapparat til evakueringsbrug med halvmaske og lungeautomat med overtryk — Krav, prøvning, mærkning

19.4.2006

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Åndedrætsværn — Trykluftforsynede åndedrætsværn med lungeautomat — Del 1: Udstyr med helmaske — Krav, prøvning, mærkning

6.10.2005

EN 139:1994

Anm. 2.1

2.12.2005

CEN

EN 14593-2:2005

Åndedrætsværn — Trykluftforsynede åndedrætsværn med lungeautomat — Del 2: Udstyr med halvmaske med overtryk — Krav, prøvning, mærkning

6.10.2005

EN 139:1994

Anm. 2.1

2.12.2005

 

EN 14593-2:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14594:2005

Åndedrætsværn — Trykluftforsynede åndedrætsværn med kontinuert flow — Krav, prøvning, mærkning

6.10.2005

EN 139:1994

EN 270:1994

EN 271:1995

EN 1835:1999

EN 12419:1999

Anm. 2.1

2.12.2005

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier — Ydeevnekrav til dragter med væsketætte (type 3) eller spraytætte (type 4) samlinger, inklusive beklædningsstykker, som kun giver beskyttelse til dele af kroppen (type PB [3] og PB [4])

6.5.2010

EN 14605:2005

Anm. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 14786:2006

Beskyttelsesbeklædning — Bestemmelse af modstanden mod gennemtrængning af flydende sprøjte kemikalier, emulsion og dispersion — Forstøvningsprøve

21.12.2006

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelsesklæder for sandblæsningsarbejde med kornede slibemidler (ISO 14877:2002)

28.8.2003

 

 

CEN

EN ISO 15025:2002

Beskyttelsesbeklædning — Beskyttelse mod varme og ild — Prøvning af begrænset flammespredning (ISO 15025:2000)

28.8.2003

EN 532:1994

Anm. 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Beskyttelsesbeklædning — Redningsdragter — Del 1: Dragter til daglig brug, krav inklusive sikkerhed (ISO 15027-1:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-1:2002

Anm. 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Beskyttelsesbeklædning — Redningsdragter — Del 2: Evakueringsdragter, krav inklusiv sikkerhed (ISO 15027-2:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-2:2002

Anm. 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-3:2012

Beskyttelsesbeklædning — Redningsdragter — Del 3: Prøvningsmetoder (ISO 15027-3:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-3:2002

Anm. 2.1

31.5.2013

CEN

EN 15090:2012

Fodtøj til brandmænd

20.12.2012

EN 15090:2006

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 15151-1:2012

Bjergbestigningsudstyr — Bremser — Del 1: Bremser med hjælpe-lukning, sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

20.12.2012

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Åndingsudstyr — Dykkerapparat med trykluftforsyningsslange — Del 1: Lungeautomat

20.6.2008

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Åndingsudstyr — Dykkerapparat med trykluftforsyningsslange og lungeautomat — Del 2: Free flow udstyr

6.5.2010

 

 

CEN

EN 15613:2008

Knæ- og albuebeskyttere til indendørs sport — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

5.6.2009

 

 

CEN

EN 15614:2007

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd — Laboratorieprøvningsmetoder og ydelseskrav til beskyttelsesbeklædning til brug i ødemarken

23.11.2007

 

 

CEN

EN ISO 15831:2004

Beklædning — Fysiologiske effekter — Bestemmelse af varmeisolering ved hjælp af en termisk dukke (ISO 15831:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN 16027:2011

Beskyttelsesbeklædning — Handsker med beskyttende effekt for målmænd i klubfodbold

16.2.2012

 

 

CEN

EN 16350:2014

Beskyttelseshandsker — Handsker mod elektrostatiske risici

12.12.2014

 

 

CEN

EN 16473:2014

Krav og prøvningsmetoder beslægted til brandmænds tekniske redningshjelme

11.12.2015

 

 

CEN

EN 16689:2017

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd — Krav til ydeevne for beskyttelsesbeklædning beregnet til redningsindsatser

13.10.2017

 

 

CEN

EN 16716:2017

Bjergbestigningsudstyr — Lavineairbagsystemer — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

13.10.2017

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Sikkerhedsfodtøj til forebyggelse af snit fra kædesave (ISO 17249:2013)

11.4.2014

EN ISO 17249:2004

Anm. 2.1

30.11.2015

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 17491-3:2008

Beskyttelsesbeklædning — Prøvningsmetoder for beklædning til beskyttelse mod kemikalier — Del 3: Bestemmelse af dragters væsketæthed (jet-metode) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009

EN 463:1994

Anm. 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 17491-4:2008

Beskyttelsesbeklædning — Prøvningsmetoder for beklædning til beskyttelse mod kemikalier — Del 4: Bestemmelse af dragters væsketæthed (påsprøjtningsmetode) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009

EN 468:1994

Anm. 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 20344:2011

Fodværn — Prøvningsmetoder for fodtøj (ISO 20344:2011)

16.2.2012

EN ISO 20344:2004

Anm. 2.1

30.6.2012

CEN

EN ISO 20345:2011

Fodværn — Sikkerhedsfodtøj (ISO 20345:2011)

16.2.2012

EN ISO 20345:2004

Anm. 2.1

30.6.2013

CEN

EN ISO 20346:2014

Personlige værnemidler — Beskyttelsesfodtøj (ISO 20346:2014)

12.12.2014

EN ISO 20346:2004

Anm. 2.1

31.12.2014

CEN

EN ISO 20347:2012

Fodværn — Arbejdsfodtøj (ISO 20347:2012)

20.12.2012

EN ISO 20347:2004

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 20349-1:2017

Personlige værnemidler — Fodtøj til beskyttelse mod risici i støberier og ved svejsning — Del 1: Krav og prøvningsmetoder til beskyttelse mod risici i støberier (ISO 20349-1:2017)

Dette er den første offentliggørelse

EN ISO 20349:2010

Anm. 2.1

23.8.2019

CEN

EN ISO 20349-2:2017

Personlige værnemidler — Fodtøj til beskyttelse mod risici i støberier og ved svejsning — Del 2: Krav og prøvningsmetoder for beskyttelse mod risici ved svejsning og lignende processer (ISO 20349-2:2017)

Dette er den første offentliggørelse

EN ISO 20349:2010

Anm. 2.1

31.3.2018

CEN

EN ISO 20471:2013

Beskyttelsesbeklædning — Tydeligt synlig advarselsbeklædning — Prøvningsmetoder og krav (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)

28.6.2013

EN 471:2003+A1:2007

Anm. 2.1

30.9.2013

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

12.4.2017

Anm. 3

31.5.2017

CEN

EN 24869-1:1992

Akustik. Høreværn. Del 1: Subjektiv metode til måling af lyddæmpning (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994

 

 

Cenelec

EN 50286:1999

Elektrisk isolerende beskyttelsesbeklædning til lavspændingsinstallationer

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50321:1999

Elektrisk isolerende fodtøj til brug på lavspændingsinstallationer

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50365:2002

Elektriske isolerende hjelme til brug på lavspændingsinstallationer

10.4.2003

 

 

Cenelec

EN 60743:2001

Arbejde under spænding — Terminologi for værktøj og udstyr

IEC 60743:2001

10.4.2003

EN 60743:1996

Anm. 2.1

1.12.2004

 

EN 60743:2001/A1:2008

IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011

Anm. 3

9.7.2011

Cenelec

EN 60895:2003

Arbejde under spænding — Ledende beklædning til brug ved nominel spænding op til 800 kV a.c. og ± 600 kV d.c.

IEC

IEC 60895:2002 (ændret)

6.10.2005

EN 60895:1996

Anm. 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60903:2003

Arbejde under spænding — Handsker af isolerende materialer

IEC

IEC 60903:2002 (ændret)

6.10.2005

EN 50237:1997

EN 60903:1992

+ A11:1997

Anm. 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60984:1992

Ærmer af isolerende materialer til arbejde under spænding

IEC 60984:1990 (ændret)

4.6.1999

 

 

 

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999

Anm. 3

4.6.1999

 

EN 60984:1992/A1:2002

IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003

Anm. 3

6.10.2005

Anm. 1:

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den tilbagetrækningsdato, der fastsættes af den europæiske standardiseringsorganisation, men brugerne af disse standarder gøres opmærksom på, at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Anm. 2.1:

Den nye (eller ændrede) standard har samme anvendelsesområde som den erstattede standard. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af den erstattede standard ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.2:

Den nye standard har et bredere anvendelsesområde end de erstattede standarder. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af de erstattede standarder ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.3:

Den nye standard har et snævrere anvendelsesområde end den erstattede standard. For produkter eller tjenesteydelser, der falder ind under den nye standards anvendelsesområde, medfører efterlevelse af den (delvis) erstattede standard fra og med den anførte dato ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen. Formodningen om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen gælder fortsat for produkter eller tjenesteydelser, der falder inden for den (delvis) erstattede standards anvendelsesområde, men ikke inden for den nye standards anvendelsesområde.

Anm.3:

I tilfælde af tillæg til standarder er referencestandarden EN CCCCC:YYYY, inkl. eventuelle tidligere tillæg, og det nye anførte tillæg. Den erstattede standard (kolonne 3) består derfor af EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere tillæg, men ikke det nye anførte tillæg. På den angivne dato vil den erstattede standard ophøre med at give formodning om overensstemmelse væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

BEMÆRK:

Oplysninger om, hvorvidt standarder er disponible, kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganisationer eller hos de nationale standardiseringsorganer, som der offentliggøres en fortegnelse over i Den Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 27 i forordning (EU) nr. 1025/2012 (2).

Standarder vedtages af de europæiske standardiseringsorganisationer på engelsk (CEN og Cenelec offentliggør også standarder på fransk og tysk). Derefter oversætter de nationale standardiseringsorganer titlerne på standarderne til alle de øvrige officielle EU-sprog. Europa Kommissionen er ikke ansvarlig for, om de titler, der forelægges med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, er korrekte.

Henvisninger til berigtelselse »…/AC: YYYY« offentliggøres udelukkende til orientering. En berigtigelse fjerner trykfejl, sproglige fejl og lignende fejl fra standardens tekst og kan vedrøre en eller flere sprogudgaver (engelsk, fransk og/eller tysk) af en standard som vedtaget af en europæisk standardiseringsorganisation.

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle officielle EU-sprog.

Denne fortegnelse erstatter alle tidligere fortegnelser offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Europa-Kommissionen sørger for at ajourføre listen.

Yderligere information om harmoniserede standarder og andre europæiske standarder kan findes på internettet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europæisk standardiseringsorganisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgien, tlf. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgien, tlf. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrig, tlf. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EFT C 338 af 27.9.2014, s. 31.


15.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 435/41


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

(Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)

(EØS-relevant tekst)

(2017/C 435/03)

Forordning (EU) nr. 305/2011 har forrang for eventuelle modstridende bestemmelser i de harmoniserede standarder.

ESO (1)

Standardens reference og titel

(Referencedokument)

Reference for erstattet standard

Anvendelsesdato for standarden som europæisk standard

Slutdato for sameksistensperioden

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1:1998

Oliekaminer med fordampningsbrænder og skorstenstilslutning

 

1.1.2008

1.1.2009

 

EN 1:1998/A1:2007

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 40-4:2005

Belysningsmaster — Del 4: Specifikation for armerede og forspændte belysningsmaster af beton

 

1.10.2006

1.10.2007

 

EN 40-4:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 40-5:2002

Belysningsmaster — Del 5: Krav til belysningsmaster af stål

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-6:2002

Belysningsmaster — Del 6: Krav til belysningsmaster af aluminium

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-7:2002

Belysningsmaster — Del 7: — Krav for belysningsmaster af fiberforstærket polymerkomposit

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 54-2:1997

Brandalarmsystemer — Del 2: Kontrol- og indikeringsudstyr

 

1.1.2008

1.8.2009

 

EN 54-2:1997/AC:1999

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 54-2:1997/A1:2006

 

1.1.2008

1.8.2009

CEN

EN 54-3:2001

Brandalarmsystemer — Del 3: Akustiske alarmgivere

 

1.4.2003

1.6.2009

 

EN 54-3:2001/A2:2006

 

1.3.2007

1.6.2009

 

EN 54-3:2001/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-4:1997

Brandalarmsystemer. Del 4: Strømforsyning

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/AC:1999

 

1.6.2005

1.6.2005

 

EN 54-4:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/A2:2006

 

1.6.2007

1.8.2009

CEN

EN 54-5:2000

Brandalarmsystemer — Del 5: Termodetektorer — Punktdetektorer

 

1.4.2003

30.6.2005

 

EN 54-5:2000/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-7:2000

Brandalarmsystemer — Del 7: Røgdetektorer — Punktdetektorer, der fungerer ved lysspredning, lysdæmpning eller ionisering

 

1.4.2003

1.8.2009

 

EN 54-7:2000/A2:2006

 

1.5.2007

1.8.2009

 

EN 54-7:2000/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-10:2002

Branddetekterings- og brandalarmeringssystemer — Del 10: Flammedetektorer — Punktdetektorer

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-10:2002/A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-11:2001

Brandalarmsystemer — Del 11: Manuelle brandtryk

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-11:2001/A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-12:2015

Brandalarmer — Del 12: Røgalarmer — Optiske detektorer

EN 54-12:2002

8.4.2016

8.4.2019

CEN

EN 54-16:2008

Brandalarmsystemer — Komponenter til meldesystemer — Del 16: Komponenter til meldesystemer — Del 16: Meldekontrol og indikatorudstyr

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-17:2005

Branddetekterings- og brandalarmeringssystemer — Del 17:Isolering mod kortslutning

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-17:2005/AC:2007

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 54-18:2005

Brandalarmsystemer — Del 18: Krav og prøvningsmetoder til indgangs- og udgangskomponenter til brug i transmissionsveje til brandalarmsystemer

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-18:2005/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 54-20:2006

Brandalarmsystemer — Del 20: Røgdetektorer til sugning

 

1.4.2007

1.7.2009

 

EN 54-20:2006/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 54-21:2006

Brandalarmsystemer — Del 21: Udstyr til alarmtransmission og fejlmelding

 

1.3.2007

1.6.2009

CEN

EN 54-23:2010

Brandalarmsystemer — Del 23: Visuelle brandalarmsystemer

 

1.12.2010

31.12.2013

CEN

EN 54-24:2008

Brandalarmsystemer — Del 24: Komponenter af stemmealarmerings systemer — Højttalere

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-25:2008

Brandalarmsystemer — Del 25: Komponenter der benytter radioforbindelser og systemkrav

 

1.1.2009

1.4.2011

 

EN 54-25:2008/AC:2012

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 179:2008

Bygningsbeslag — Nødudgangsbeslag betjent ved løftehåndtag eller trykplade til brug i flugtveje

EN 179:1997

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 197-1:2011

Cement — Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og godkendelseskriterier for almindelige cementer

EN 197-1:2000

EN 197-4:2004

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 295-1:2013

Glaserede lerrør, fittings og rørsamlinger til afløbsledninger — Del 1: Krav

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-4:2013

Glaserede lerrør, fittings og rørsamlinger til afløbsledninger — Del 4: Krav til specialfittings, overgangsstykker og passtykker

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-5:2013

Glaserede lerrør, fittings og rørsamlinger til afløbsledninger — Del 5: Krav til gennemhullede lerrør og fittings

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-6:2013

Glaserede lerrør, fittings og rørsamlinger til afløbsledninger — Del 6: Krav til brønde af glaseret ler

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-7:2013

Glaserede lerrør, fittings og rørsamlinger til afløbsledninger — Del 7: Krav til glaserede lerrør og samlinger ved gennempresning

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 331:1998

Manuelt betjente kuglehaner og lukkede koniske toldehaner til gasinstallationer i bygninger

 

1.9.2011

1.9.2012

 

EN 331:1998/A1:2010

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 413-1:2011

Murcement — Del 1: Sammensætning, specifikationer og overensstemmelse

EN 413-1:2004

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 416-1:2009

Gasfyrede, loftsmonterede rørstrålevarmere med enkeltbrændere, ej husholdning — Del 1: Sikkerhed

 

1.12.2009

1.12.2010

CEN

EN 438-7:2005

Højtrykslaminater til dekorationsbrug — Plader af hærdelig harpiks (normalt kaldt laminater) — Del 7: Kompakt laminat og HPL-kompositpaneler til indvendige og udvendige vægge og til loftbehandling

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 442-1:2014

Radiatorer og konvektorer — Del 1: Tekniske specifikationer og krav

EN 442-1:1995

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 450-1:2012

Flyveaske til beton — Del 1: Definition, specifikationer og overensstemmelsesvurdering

EN 450-1:2005+A1:2007

1.5.2013

1.5.2014

CEN

EN 459-1:2010

Bygningskalk — Del 1: Definitioner, specifikationer og overensstemmelseskriterier

EN 459-1:2001

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 490:2011

Betontagsten og tilbehør til tag- og vægbeklædning — Produktspecifikation

EN 490:2004

1.8.2012

1.8.2012

CEN

EN 492:2012

Skifre af fiberarmeret cement samt fittings — Produktspecifikation og prøvningsmetoder

EN 492:2004

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 494:2012+A1:2015

Profilerede plader af fiberarmeret cement samt tilbehør — Produktspecifikation og prøvningsmetoder

EN 494:2012

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 516:2006

Præfabrikeret tilbehør til tagdækning. Installationer til tagadgang — Installationsgange, trinflader og trappetrin

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 517:2006

Præfabrikeret tilbehør til tagdækning — Sikkerhedskroge til tage

 

1.12.2006

1.12.2007

CEN

EN 520:2004+A1:2009

Gipsplader — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

EN 520:2004

1.6.2010

1.12.2010

CEN

EN 523:2003

Tynde stålrør til forspændte kabler — Terminologi, krav, kvalitetsstyring

 

1.6.2004

1.6.2005

CEN

EN 534:2006+A1:2010

Bølgeplader af bitumen til tagbeklædning — Produktspecifikation og prøvningsmetoder

EN 534:2006

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 544:2011

Tagshingels af bitumen med mineralholdig og/eller syntetisk forstærkning — Produktspecifikation og prøvningsmetoder

EN 544:2005

1.4.2012

1.4.2012

CEN

EN 572-9:2004

Bygningsglas — Basisprodukter — Kalk-soda-silikatglas — Del 9: Overensstemmelsesvurdering/produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 588-2:2001

Fibercementrør til afløbssystemer — Del 2: Nedgangs- og inspektionsbrønde

 

1.10.2002

1.10.2003

CEN

EN 598:2007+A1:2009

Duktile støbejernsrør, fittings, tilbehør og deres samlinger til afløbssystemer — Krav og prøvningsmetoder

EN 598:2007

1.4.2010

1.4.2011

CEN

EN 621:2009

Gasfyrede kaloriferer til rumopvarmning, mindre end eller lig med 300 kW, uden luft- eller røggasblæser — Ej til husholdning

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 671-1:2012

Stationære brandslukningssystemer — Slangesystemer — Del 1: Slangevinder med formfaste slanger

EN 671-1:2001

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 671-2:2012

Stationære brandslukningssystemer — Slangesystemer — Del 2: Brandslangesystemer med flad slange

EN 671-2:2001

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 681-1:1996

Elastomere pakninger. Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg. Del 1: Vulkaniseret gummi

 

1.1.2003

1.1.2009

 

EN 681-1:1996/A2:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-1:1996/A3:2005

 

1.1.2008

1.1.2009

 

EN 681-1:1996/A1:1998

 

1.1.2003

1.1.2004

CEN

EN 681-2:2000

Elastomere pakninger — Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg — Del 2: Termoplastiske elastomerer

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000/A2:2005

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 681-3:2000

Elastomere pakninger — Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg — Del 3: Materialer af vulkaniseret cellegummi

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000/A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 681-4:2000

Elastomere pakninger — Materialekrav til tætningsringe til rør der anvendes til vand- og afløbsanlæg — Del 4: Støbte polyurethantætningselementer

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000/A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 682:2002

Elastomere pakninger — Materialekrav til pakninger til rør og formstykker til transport af gas og flydende kulbrinte

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 682:2002/A1:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 771-1:2011+A1:2015

Forskrifter for byggesten til murværk — Del 1: Teglbyggesten

EN 771-1:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-2:2011+A1:2015

Forskrifter for byggesten til murværk — Del 2: Byggesten af kalksandsten

EN 771-2:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-3:2011+A1:2015

Forskrifter for byggesten til murværk — Del 3: Betonbyggesten (tunge og lette tilslag)

EN 771-3:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-4:2011+A1:2015

Forskrifter for byggesten til murværk — Del 4: Byggesten af autoklaveret porebeton

EN 771-4:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-5:2011+A1:2015

Forskrifter for byggesten til murværk — Del 5: Industribyggesten

EN 771-5:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-6:2011+A1:2015

Forskrifter for byggesten til murværk — Del 6: Natursten

EN 771-6:2011

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 777-1:2009

Gasfyrede rørstrålevarmere med flere brændere, ej husholdning — Del 1: System D — Sikkerhed

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-2:2009

Gasfyrede rørstrålevarmere med flere brændere, ej husholdning — Del 2: System E — Sikkerhed

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-3:2009

Gasfyrede rørstrålevarmere med flere brændere, ej husholdning — Del 3: System F — Sikkerhed

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-4:2009

Gasfyrede rørstrålevarmere med flere brændere, ej husholdning — Del 4: System H — Sikkerhed

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 778:2009

Gasfyrede konvektions rumluftvarmere til husholdningsbrug med indfyret effekt til og med 70 kW, uden forbrændingsluftblæser og/eller røgsuger

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 845-1:2013+A1:2016

Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk — Del 1: Murbindere, trækbånd, bjælkesko og vederlagskonsoller

EN 845-1:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 845-2:2013+A1:2016

Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk — Del 2: Overliggere

EN 845-2:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 845-3:2013+A1:2016

Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk — Del 3: Liggefugearmering af stålnet

EN 845-3:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 858-1:2002

Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) — Del 1: Designprincipper, ydeevne og prøvning, mærkning og kvalitetskontrol

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 858-1:2002/A1:2004

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 877:1999

Støbejernsrør og fittings, deres samling og tilbehør til bortledning af vand fra bygninger — Krav, prøvningsmetoder og kvalitetssikring

 

1.1.2008

1.9.2009

 

EN 877:1999/A1:2006

 

1.1.2008

1.9.2009

 

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 934-2:2009+A1:2012

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel — Del 2: Betontilsætningsstoffer — Definitioner, krav, overensstemmelse, mærkning og etikettering

EN 934-2:2009

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-3:2009+A1:2012

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel — Del 3: Tilsætningsstoffer til mørtel til murværk — Definitioner, krav, overensstemmelse og mærkning

EN 934-3:2009

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-4:2009

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel — Del 4: Tilsætningsstoffer til injektionsmørtel til forspændte kabler — Definitioner, krav, overensstemmelse, mærkning og påskrift

EN 934-4:2001

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 934-5:2007

Tilsætninger til beton, cement og mørtel — Del 5: Tilsætningsstoffer til sprøjtebeton — Definitioner, krav overensstemmelse og mærkning

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 969:2009

Duktile støbejernsrør, rør, fittings og deres samlinger til gasrørledninger — Krav og prøvningsmetoder

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 997:2012

Wc-skåle og kombinationsklosetter med integreret vandlås

EN 997:2003

1.12.2012

1.6.2013

 

EN 997:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 998-1:2016

Specifikation af mørtel til murværk — Del 1: Pudsmørtel

EN 998-1:2010

11.8.2017

11.8.2017

CEN

EN 998-2:2016

Specifikation af mørtel til murværk — Del 2: Murmørtel

EN 998-2:2010

11.8.2017

11.8.2017

CEN

EN 1013:2012+A1:2014

Profilerede lysgennemskinnelige (transparente) enkeltlagsplader af plast til indvendige og udvendige tage, vægge og lofter — Krav og prøvningsmetoder

EN 1013:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 1020:2009

Gasfyrede konvektionsluftvarmere til rumopvarmning med blæser, ikke overstigende en netto varmetilførsel på 300 kW, til transport af forbrændingsluften og/eller forbrændingsprodukterne. Ej husholdning

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 1036-2:2008

Bygningsglas — Spejle af sølvcoatet floatglas til indvendig brug — Del 2: Evaluering af overensstemmelse, produktstandard

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1051-2:2007

Bygningsglas — Glasbyggesten og glasbelægningssten — Del 2: Overensstemmelsesvurdering

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Kobber og kobberlegeringer — Sømløse, runde kobberrør til vand og gas til sanitets- og opvarmningsinstallationer

EN 1057:2006

1.12.2010

1.12.2010

CEN

EN 1090-1:2009+A1:2011

Udførelse af stålkonstruktioner — Del 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

EN 1090-1:2009

1.9.2012

1.7.2014

CEN

EN 1096-4:2004

Bygningsglas — Coated glas — Del 4: Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1123-1:1999

Rør og fittings af længdesvejste, varmgalvaniserede stålrør med spids- og muffeende til afløbssystemer. Del 1: Krav, prøvning, kvalitetsstyring

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1123-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1124-1:1999

Rør og fittings af længdesvejsede, rustfrie stålrør, med spidsende og muffe til afløbssystemer — Del 1: Krav, prøvninger, kvalitetsstyring

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1124-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1125:2008

Bygningsbeslag — Panikudgangsbeslag betjent ved vandret stang til brug i flugtveje — Krav og prøvningsmetoder

EN 1125:1997

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1154:1996

Bygningsbeslag. Dørlukkere med kontrolleret lukning. Krav og prøvningsmetoder

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1154:1996/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1155:1997

Bygningsbeslag. Elektrisk styrede fasthold til døre. Krav og prøvningsmetoder

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1155:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1158:1997

Bygningsbeslag. Synkroniseringsbeslag til døre. Krav og prøvningsmetoder

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.6.2006

1.6.2006

 

EN 1158:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 1168:2005+A3:2011

Præfabrikerede betonprodukter — Huldækelementer

EN 1168:2005+A2:2009

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 1279-5:2005+A2:2010

Bygningsglas — Termoruder — Del 5: Overensstemmelsesvurdering

EN 1279-5:2005+A1:2008

1.2.2011

1.2.2012

CEN

EN 1304:2005

Tegltagsten og fittings — Produktdefinitioner og -specifikationer

 

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 1317-5:2007+A2:2012

Vejudstyr — Passive sikkerhedsforanstaltninger — Del 5: Produktkrav og evaluering af overensstemmelse for autoværn

EN 1317-5:2007+A1:2008

1.1.2013

1.1.2013

 

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 1319:2009

Gasfyrede luftvarmere til husholdningsbrug, for tvungen konvektion og med brændere med ventilator og en belastning, der ikke overstiger 70 kW (nedre brændværdi)

 

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 1337-3:2005

Bærelejer — Del 3: Elastomere lejer

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-4:2004

Bærelejer — Del 4: Rullelejer

 

1.2.2005

1.2.2006

 

EN 1337-4:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 1337-5:2005

Bærelejer — Del 5: Tallerkenlejer (pot bearings)

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-6:2004

Bærelejer — Del 6: Vippelejer

 

1.2.2005

1.2.2006

CEN

EN 1337-7:2004

Bærelejer — Del 7: Kugle- og vippelejer af PTFE

EN 1337-7:2000

1.12.2004

1.6.2005

CEN

EN 1337-8:2007

Bærelejer — Del 8: Vejledende og indskrænknings bærelejer

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1338:2003

Belægningssten af beton — Krav og prøvningsmetoder

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1338:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1339:2003

Betonfliser — Krav og prøvningsmetoder

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1339:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1340:2003

Kantsten af beton — Krav og prøvningsmetoder

 

1.2.2004

1.2.2005

 

EN 1340:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1341:2012

Fliser af natursten til udendørs belægning — Krav og prøvningsmetoder

EN 1341:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1342:2012

Brosten af natursten til udendørs belægning — Krav og prøvningsmetoder

EN 1342:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1343:2012

Kantsten af natursten til udendørs belægning — Krav og prøvningsmetoder

EN 1343:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1344:2013

Belægningstegl — Krav og prøvningsmetoder

EN 1344:2002

8.8.2014

8.8.2016

 

EN 1344:2013/AC:2015

 

 

 

CEN

EN 1423:2012

Vejudstyr — Vejafmærkningsmateriale — Efterstrøningsmateriale — Glasperler, friktionsmaterialer samt en blanding heraf

EN 1423:1997

1.11.2012

1.11.2012

 

EN 1423:2012/AC:2013

 

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 1433:2002

Afvandingskanaler til kørebaner og gangarealer — Klassifikation, konstruktions- og afprøvningskrav, mærkning og overensstemmelsesvurdering

 

1.8.2003

1.8.2004

 

EN 1433:2002/A1:2005

 

1.1.2006

1.1.2006

CEN

EN 1457-1:2012

Skorstene — Keramiske teglforinger — Del 1: Teglforinger under tørre forhold — Krav og prøvningsmetoder

EN 1457:1999

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1457-2:2012

Skorstene — Keramiske teglforinger — Del 2: Teglforinger under våde forhold — Krav og prøvningsmetoder

EN 1457:1999

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1463-1:2009

Vejudstyr — Vejafmærkningsmaterialer— Del 1: Vejafmærkningers ydeevne

EN 1463-1:1997

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 1469:2015

Natursten — Fliser til udendørs og indendørs beklædning — Krav

EN 1469:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 1504-2:2004

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner — Definitioner, krav, kvalitetsstyring og vurdering af overensstemmelse — Del 2: Overfladebeskyttelsessystemer til beton

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-3:2005

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner — Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse — Del 3: Konstruktiv og æstetisk reparation

 

1.10.2006

1.1.2009

CEN

EN 1504-4:2004

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner — Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse — Del 4: Konstruktiv forstærkning

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-5:2004

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner — Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse — Del 5: Betoninjektion

 

1.10.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-6:2006

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner — Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse — Del 6: Forankring af armerede stænger

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1504-7:2006

Produkter og systemer til beskyttelse og reperation af betonkonstruktioner — Defintioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse — Del 7: Beskyttelse mod armeringskorrosion

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1520:2011

Præfabrikerede armerede elementer af let klinkerbeton med åben struktur

EN 1520:2002

1.1.2012

1.1.2013

CEN

EN 1748-1-2:2004

Bygningsglas — Specielle basisprodukter — Borosilikatglas — Del 1-2: Overensstemmelsesvurdering/produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1748-2-2:2004

Bygningsglas — Specielle basisprodukter — Del 2-2: Keramisk glas — Overensstemmelsesvurdering/produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1806:2006

Skorstene. Ler-/keramik-røgkanalblokke til et-vægs skorstene. Krav og prøvningsmetoder

 

1.5.2007

1.5.2008

CEN

EN 1825-1:2004

Fedtudskillere — Del 1: Principper for konstruktion, ydeevne og prøvning, mærkning og kvalitetsstyring

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 1825-1:2004/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1856-1:2009

Skorstene — Krav til metalskorstene — Del 1: Produkter til systemskorstene

EN 1856-1:2003

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1856-2:2009

Skorstene — Krav til metalskorstene — Del 2: Foringer og forbindelsesstykker af metal

EN 1856-2:2004

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1857:2010

Skorstene — Dele — Skorstensforinger af beton

EN 1857:2003+A1:2008

1.1.2011

1.1.2012

CEN

EN 1858:2008+A1:2011

Skorstene — Komponenter — Betonskorstensblokke

EN 1858:2008

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 1863-2:2004

Bygningsglas — Varmeforstærket sodakalksilikatglas — Del 2: Overensstemmelsesvurdering/produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1873:2005

Præfabrikeret tilbehør til tagdækning — Individuel ovenlys af plast med tilhørende karme — Produktspecifikation og prøvningsmetoder

 

1.10.2006

1.10.2009

CEN

EN 1916:2002

Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1916:2002/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1917:2002

Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1917:2002/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1935:2002

Bygningsbeslag — Dør- og vindueshængsler — Krav og prøvningsmetoder

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 1935:2002/AC:2003

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 10025-1:2004

Varmvalsede produkter af konstruktionsstål — Del 1: Tekniske leveringsbetingelser

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 10088-4:2009

Rustfrie stål — Del 4: Tekniske leveringsbetingelser for plader og bånd af korrosionsbestandige stål til konstruktions formål

 

1.2.2010

1.2.2011

CEN

EN 10088-5:2009

Rustfrie stål — Del 5: Tekniske leveringsbetingelser for stænger, valsetråd, tråd, profiler og blankstål af korrosionsbestandig stål til konstruktionsformål

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10210-1:2006

Varmebehandlede hulprofiler af ulegerede konstruktionsstål og finkornskonstruktionsstål — Del 1: Tekniske leveringsbetingelser

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10219-1:2006

Koldformede svejste hulprofiler af ulegerede konstruktionsstål og finkornskonstruktionsstål — Del 1: Tekniske leveringsbetingelser

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10224:2002

Ulegerede stålrør og fittings til transport af vandholdige væsker inklusiv drikkevand — Tekniske leveringsbetingelser

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10224:2002/A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10255:2004+A1:2007

Ulegerede stålrør, der er egnede til svejsning og gevindskæring — Tekniske leveringsbetingelser

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10311:2005

Samlinger til stålrør og fittings til transport af vandige væsker, inklusive drikkevand

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 10312:2002

Svejste rustfrie stålrør til transport af vandige væsker inklusiv drikkevand — Tekniske leveringsbetingelser

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10312:2002/A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10340:2007

Stålstøbegods til konstruktionsmæssig brug

 

1.1.2010

1.1.2011

 

EN 10340:2007/AC:2008

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 10343:2009

Sejhærdningsstål til konstruktions formål — Tekniske leveringsbetingelser

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12004:2007+A1:2012

Klæbestoffer til keramiske fliser — Krav, vurdering af overensstemmelse, klassifikation og betegnelser

EN 12004:2007

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 12050-1:2001

Pumpeanlæg for bygninger og parceller — Principper for konstruktion og prøvning — Del 1: Pumpeanlæg for fækalieholdigt spildevand

 

1.11.2001

1.11.2002

CEN

EN 12050-2:2000

Pumpeanlæg for bygninger og parceller — Principper for konstruktion og prøvning — Del 2: Pumpeanlæg for fækaliefrit spildevand

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-3:2000

Pumpeanlæg for bygninger og parceller — Principper for konstruktion og prøvning — Del 3: Pumpeanlæg for fækalieholdigt spildevand med begrænset anvendelse

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-4:2000

Pumpeanlæg for bygninger og parceller — Principper for konstruktion og prøvning — Del 4: Kontraventiler for spildevand med og uden indhold af fækalier

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12057:2004

Natursten — Fliser — Krav

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12058:2004

Natursten — Fliser til gulve og trapper — Krav

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12094-1:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 1: Krav og prøvningsmetoder til automatisk elektrisk styring og forsinkelsesindretning

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-2:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 2: Krav og prøvningsmetoder til ikke-elektriske kontrolmekanismer og selvudløsere

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-3:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 3: Krav og prøvningsmetoder for manuelle udløsnings- og stopanordninger

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-4:2004

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 4: Krav og prøvningsmetoder til ventilarrangementer med tilhørende aktuatorer til beholdere

 

1.5.2005

1.8.2007

CEN

EN 12094-5:2006

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 5: Krav og prøvningsmetoder til høj- og lavtryksvælgerventiler med tilhørende aktuatorer

EN 12094-5:2000

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-6:2006

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 6: Krav og prøvningsmetoder til ikke-elektriske afbrydermekanismer

EN 12094-6:2000

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-7:2000

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 7: Krav og prøvningsmetoder til dyser til CO2-systemer

 

1.10.2001

1.4.2004

 

EN 12094-7:2000/A1:2005

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 12094-8:2006

Stationære brandbekæmpelsessystemer. Komponenter til gasslukkere. Del 8: Krav og prøvningsmetoder for fleksible koblinger

 

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-9:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 9: Krav og prøvningsmetoder til specielle brandfølere

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-10:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 10: Krav og prøvningsmetoder for trykmåleudstyr og trykkontakter

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-11:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 11: Krav og prøvningsmetoder for mekaniske vægte

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-12:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 12: Krav og prøvningsmetoder for pneumatiske alarmer

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-13:2001

Stationære brandslukningssystemer — Komponenter til gasslukningssystemer — Del 13: Krav og prøvningsmetoder for kontraventiler og selvlukkende klapventiler

 

1.1.2002

1.4.2004

 

EN 12094-13:2001/AC:2002

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12101-1:2005

Brandventilation — Del 1: Specifikation for røgbarrierer

 

1.6.2006

1.9.2008

 

EN 12101-1:2005/A1:2006

 

1.12.2006

1.9.2008

CEN

EN 12101-2:2003

Brandventilation — Del 2: Specifikation for naturlige røg- og varmeudsugningsventilatorer

 

1.4.2004

1.9.2006

CEN

EN 12101-3:2015

Brandventilation — Del 3: Specifikation for ventilatorer til mekanisk brandventilation

EN 12101-3:2002

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 12101-6:2005

Brandventilation — Del 6: Trykdifferentialsystemer — Komponenter

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 12101-6:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12101-7:2011

Brandventilation — Del 7: Røgkanaler

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-8:2011

Brandventilation — Del 8: Røgspjæld

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-10:2005

Brandventilation — Del 10: Energiforsyning

 

1.10.2006

1.5.2012

 

EN 12101-10:2005/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12150-2:2004

Bygningsglas — Termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas — Del 2: Overensstemmelsesvurdering/produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12209:2003

Bygningsbeslag — Dørlåse og smæklåse — Mekanisk betjente dørlåse, smæklåse og sikringsplader — Krav og prøvningsmetoder

 

1.12.2004

1.6.2006

 

EN 12209:2003/AC:2005

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 12259-1:1999 + A1:2001

Brandslukningssystemer — Komponenter til sprinkler- og vandspraysystemer — Del 1: Sprinklere

 

1.4.2002

1.9.2005

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004

 

1.3.2005

1.3.2006

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 12259-2:1999

Brandslukningssystemer. Komponenter til sprinkler- og vandspredningssystemer. Del 2: Våd alarmventil

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999/A1:2001

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999/AC:2002

 

1.6.2005

1.6.2005

 

EN 12259-2:1999/A2:2005

 

1.9.2006

1.8.2007

CEN

EN 12259-3:2000

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til sprinkler- og vandspraysystemer — Del 3: Tørre alarmventilenheder

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-3:2000/A1:2001

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-3:2000/A2:2005

 

1.9.2006

1.8.2007

CEN

EN 12259-4:2000

Stationære brandbekæmpelsessystemer. Komponenter til sprinkler- og vandspraysystemer. Del 4: Vandtryksdrevne alarmer

 

1.1.2002

1.4.2004

 

EN 12259-4:2000/A1:2001

 

1.1.2002

1.4.2004

CEN

EN 12259-5:2002

Stationære brandbekæmpelsessystemer — Komponenter til sprinkler- og vandspraysystemer — Del 5: Vandgennemstrømningsmålere

 

1.7.2003

1.9.2005

CEN

EN 12271:2006

Vejmaterialer — Vejoverfladebehandling

 

1.1.2008

1.1.2011

CEN

EN 12273:2008

Vejmaterialer — Specifikationer

 

1.1.2009

1.1.2011

CEN

EN 12285-2:2005

Fabriksfremstillede ståltanke — Del 2: Vandrette cylindriske enkeltvæggede og dobbeltvæggede tanke til opbevaring af brændbare og ikke-brændbare vandforurenende væsker over jorden

 

1.1.2006

1.1.2008

CEN

EN 12326-1:2014

Skifer og andre naturstensprodukter til tagdækning og beklædning af ydervægge — Del 1: Produktspecifikation

EN 12326-1:2004

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 12337-2:2004

Bygningsglas — Kemisk forstærket sodakalksilikatglas — Del 2: Overensstemmelsesvurdering/produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12352:2006

Vejudstyr. Udstyr til trafikstyring. Advarsels- og sikkerhedslys

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12368:2006

Vejudstyr. Udstyr til trafikstyring. Gadesignaler

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12380:2002

Vakuum/afløbsventiler — Krav, prøvningsmetoder og overensstemmelsesvurdering

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 12446:2011

Skorstene — Komponenter — Ydervægselementer af beton

EN 12446:2003

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 12467:2012

Plane plader af fiberarmeret cement — Produktspecifikation og prøvningsmetoder

EN 12467:2004

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 12566-1:2000

Små spildevandsanlæg op til 50 PE — Del 1: Præfabrikerede septiktanke

 

1.12.2004

1.12.2005

 

EN 12566-1:2000/A1:2003

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 12566-3:2005+A2:2013

Små spildevandsanlæg op til 50 PE — Del 3: Renseanlæg til husspildevand, præfabrikerede og/eller bygget på stedet

EN 12566-3:2005+A1:2009

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12566-4:2007

Små spildevandsanlæg op til 50 PE — Del 4: Septiktanke — Præfabrikerede sæt til samling på stedet

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12566-6:2013

Små spildevandsanlæg op til 50 PE — Del 6: Præfabrikerede behandlingsenheder til udledning fra septiktank

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 12566-7:2013

Små spildevandsanlæg op til 50 PE — Del 7: Præfabrikerede tertiære rensningsenheder

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12591:2009

Bitumen og bituminøse bindemidler — Specifikationer for vejbitumener

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12602:2016

Præfabrikerede armerede elementer af autoklaveret porebeton

EN 12602:2008+A1:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 12620:2002+A1:2008

Tilslag til beton

EN 12620:2002

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12676-1:2000

Vejudstyr. Blændskærme. Del 1: Krav og egenskaber

 

1.2.2004

1.2.2006

 

EN 12676-1:2000/A1:2003

 

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 12737:2004+A1:2007

Præfabrikerede betonprodukter — Gulvelementer til husdyrstalde

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12764:2004+A1:2008

Sanitetsudstyr — Specifikation for spabade

EN 12764:2004

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12794:2005+A1:2007

Præfabrikerede funderingspæle af beton

EN 12794:2005

1.2.2008

1.2.2009

 

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 12809:2001

Kedler til fast brændstof — Nominel varmeydelse op til 50 KW — Krav og prøvningsmetoder

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12809:2001/A1:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 12809:2001/AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12815:2001

Komfurer til fast brændsel — Krav og prøvningsmetoder

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12815:2001/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

 

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 12815:2001/A1:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

CEN

EN 12839:2012

Præfabrikerede betonelementer — Elementer til hegn

EN 12839:2001

1.10.2012

1.10.2013

CEN

EN 12843:2004

Præfabrikerede betonelementer — Master og pæle

 

1.9.2005

1.9.2007

CEN

EN 12859:2011

Gipsblokke — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

EN 12859:2008

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 12860:2001

Gipsbaserede klæbemidler til gipsblokke — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

 

1.4.2002

1.4.2003

 

EN 12860:2001/AC:2002

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12878:2005

Pigmenter til farvning af bygningsmaterialer på basis af cement og/eller kalk. Specifikationer og metoder til prøvning

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 12878:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12899-1:2007

Stationære, vertikale vejtrafikskilte — Del 1: Stationære skilte

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-2:2007

Stationære, vertikale vejtrafikskilte — Del 2: Transilluminerede trafikbollards

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-3:2007

Stationære, vertikale vejtrafikskilte — Del 3: Reflekspæle og retoreflektorer

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12951:2004

Præfabrikeret tilbehør til tagdækning — Permanent fastgjorte tagstiger — Produktspecifikation og prøvningsmetoder

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12966-1:2005+A1:2009

Vejudstyr — Lodrette vejtavler — Vejtavler med skiftende meddelelser — Del 1: Produktstandard

 

1.8.2010

1.8.2010

CEN

EN 13024-2:2004

Bygningsglas — Termisk hærdet borosilikatsikkerhedsglas — Del 2: Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13043:2002

Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder

 

1.7.2003

1.6.2004

 

EN 13043:2002/AC:2004

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13055-1:2002

Lette tilslag — Del 1: Lette tilslag til beton, mørtel og injektionsmørtel

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13055-1:2002/AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13055-2:2004

Lette tilslag — Del 2: Lette tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandlinger samt til ubundne og bundne anvendelser

 

1.5.2005

1.5.2006

CEN

EN 13063-1:2005+A1:2007

Skorstene — Systemskorstene med ler/keramikaftræk — Del 1: Krav og prøvningsmetoder for modstandsevne mod sodild

EN 13063-1:2005

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-2:2005+A1:2007

Skorstene — Systemskorstene med ler/keramikaftræk — Del 2: Krav og prøvningsmetoder under våde forhold

EN 13063-2:2005

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-3:2007

Skorstene — Systemskorstene med ler/keramikaftræk — Del 3: Krav og prøvningsmetoder for systemskorstene med luftaftræk

 

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13069:2005

Skorstene. Ler/keramik ydervægge til systemskorstene. Krav og prøvningsmetoder

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 13084-5:2005

Fritstående skorstene — Del 5: Materiale til teglforinger — Produktspecifikation

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 13084-5:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13084-7:2012

Fritstående skorstene — Del 7: Produktspecifikation for cylindriske stålfabrikationer anvendt i enkeltvægs-stålskorstene og stålbeklædning

EN 13084-7:2005

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13101:2002

Stigtrin til underjordiske adgangsrum — Krav, mærkning, prøvning og overensstemmelsesvurdering

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13108-1:2006

Vejmaterialer — Bituminøse blandinger — Materialespecifikation — Del 1: Asfaltbeton

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-1:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-2:2006

Vejmaterialer — Bituminøse materialer — Materialespecifikation — Del 2: Asfaltbeton til meget tynde lag

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-2:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-3:2006

Vejmaterialer — Bitumin se materialer — Materialespecifikation — Del 3: Pulverasfalt

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-3:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-4:2006

Vejmaterialer — Bituminøse blandinger — Materialespecifikation — Del 4: Varmtrullet asfalt

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-4:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-5:2006

Vejmaterialer. Bituminøse blandinger. Materialespecifikation. Del 5: Skærvemiks

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-5:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-6:2006

Vejmaterialer. Bituminøse blandinger. Materialespecifikation. Del 6: Støbeasfalt

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-6:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-7:2006

Vejmaterialer. Bituminøse blandinger. Materialespecifikation. Del 7: Drænasfalt asfalt (DA)

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-7:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13139:2002

Tilslag til mørtel

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13139:2002/AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13160-1:2003

Lækprøvningssystemer — Del 1: Generelle principper

 

1.3.2004

1.3.2005

CEN

EN 13162:2012+A1:2015

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — Fabriksfremstillede produkter af mineraluld (MW) — Specifikation

EN 13162:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13163:2012+A1:2015

Termisk isolering i byggeriet — Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren (EPS) — Specifikation

EN 13163:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13164:2012+A1:2015

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — Fabriksfremstillede produkter af ekstruderet polystyrenskum (XPS) — Specifikation

EN 13164:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13165:2012+A2:2016

Termisk isolering i byggeriet — Fabriksfremstillede produkter af hårdt polyurethanskum (PUR) — Specifikation

EN 13165:2012+A1:2015

14.10.2016

14.10.2017

CEN

EN 13166:2012+A2:2016

Termisk isolering i byggeriet — Fabriksfremstillede produkter af phenolskum (PF) — Specifikation

EN 13166:2012+A1:2015

14.10.2016

14.10.2017

CEN

EN 13167:2012+A1:2015

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — Fabriksfremstillede produkter af celleglas (CG) — Specifikation

EN 13167:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13168:2012+A1:2015

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — Fabriksfremstillede produkter af træuld (WW) — Specifikation

EN 13168:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13169:2012+A1:2015

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet perlit (EPB) — Specifikation

EN 13169:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13170:2012+A1:2015

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet kork (ICB) — Specifikation

EN 13170:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13171:2012+A1:2015

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — Fabriksfremstillede produkter af træfibre (WF) — Specifikation

EN 13171:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13224:2011

Præfabrikerede byggevarer af beton — Ribbeelementer til dæk

EN 13224:2004+A1:2007

1.8.2012

1.8.2013

CEN

EN 13225:2013

Præfabrikerede betonelementer — Søjler, bjælker og rammer

EN 13225:2004

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 13229:2001

Indsatser inklusive åbne kaminer til fast brændsel — Krav og prøvningsmetoder

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13229:2001/AC:2006

 

1.7.2007

1.7.2007

 

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 13229:2001/A2:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13229:2001/A1:2003

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13240:2001

Rumopvarmere fyret med fastbrændsel — Krav og prøvningsmetoder

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13240:2001/A2:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13240:2001/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

 

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 13241:2003+A2:2016

Porte til industri og andre erhverv samt garageporte — Produktstandard, ydeevneegenskaber

EN 13241-1:2003+A1:2011

1.11.2016

1.11.2019

CEN

EN 13242:2002+A1:2007

Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder

EN 13242:2002

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 13245-2:2008

Plast — Hårde PVC-profiler (PVC-U) til byggeudstyr — Del 2: Profiler til indvendige og udvendige vægge samt færdiggørelse af lofter

 

1.7.2010

1.7.2012

 

EN 13245-2:2008/AC:2009

 

1.7.2010

1.7.2010

CEN

EN 13249:2016

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krævede egenskaber i forbindelse med anlæg af veje og andre trafikerede arealer (undtagen jernbaner og indbygning i asfalt)

EN 13249:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13250:2016

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krævede egenskaber i forbindelse med konstruktion af jernbaner

EN 13250:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13251:2016

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krævede egenskaber i forbindelse med jordarbejder, fundamenter og støttekonstruktioner

EN 13251:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13252:2016

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krævede egenskaber i forbindelse med drænsystemer

EN 13252:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13253:2016

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krævede egenskaber i forbindelse med erosionssikring (kystsikring og sikring af skrænter)

EN 13253:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13254:2016

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krævede egenskaber i forbindelse med konstruktion af reservoirer og dæmninger

EN 13254:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13255:2016

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krævede egenskaber i forbindelse med konstruktion af kanaler

EN 13255:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13256:2016

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krævede egenskaber i forbindelse med konstruktion af tunneler og undergrundskonstruktioner

EN 13256:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13257:2016

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krævede egenskaber i forbindelse med deponeringsanlæg til fast affald

EN 13257:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13263-1:2005+A1:2009

Mikrosilica i beton — Del 1: Definitioner, krav og overensstemmelseskontrol

EN 13263-1:2005

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 13265:2016

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krævede egenskaber i forbindelse med deponeringsanlæg til flydende affald

EN 13265: 2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13279-1:2008

Gipsbaserede bindemidler og gipspuds — Del 1: Definitioner og krav

EN 13279-1:2005

1.10.2009

1.10.2010

CEN

EN 13282-1:2013

Hydrauliske bindemidler til vejbygning — Del 1: Sammensætning, specifikationer og overensstemmelseskriterier af hurtigt hærdende hydrauliske bindemidler til vejbygning

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 13310:2003

Køkkenvaske — Funktionskrav og prøvningsmetoder

 

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 13341:2005+A1:2011

Termoplastiske tanke til overjordisk opbevaring af fyringsolie, petroleum og dieselolie til boliger — Tanke fremstillet af blæsestøbt polyethylen, rotationsstøbt polyethylen og anionisk polymerisering af polyamid 6 — Krav og prøvningsmetoder

EN 13341:2005

1.10.2011

1.10.2011

CEN

EN 13361:2004

Geosyntetiske barrierer — Karakteristikakrav til brug ved konstruktion af reservoirer og dæmninger

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13361:2004/A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13362:2005

Geosyntetiske barrierer — Karakteristikakrav til brugt i konstruktionen af kanaler

 

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 13383-1:2002

Tilslagsmaterialer — Vandbygningssten — Del 1: Specifikation

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13383-1:2002/AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

Den grænseværdi for massefylde, der er fastsat i punkt 5.2 (i EN 13383-1:2002) er udelukket fra anvendelsesområdet for denne reference. (Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1610)

CEN

EN 13407:2006

Væghængte urinaler — Funktionelle krav og prøvningsmetoder

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13450:2002

Tilslag til jernbaneballast

 

1.10.2003

1.6.2004

 

EN 13450:2002/AC:2004

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13454-1:2004

Bindemidler, kompositbindemidler og fabriksproducerede blandinger til gulvafretningslag på basis af kalciumsulfat — Del 1: Definitioner og krav

 

1.7.2005

1.7.2006

CEN

EN 13479:2004

Svejsning — Tilsatsmaterialer — Generel produktstandard for tilsatsmaterialer og flux til smeltesvejsning af metalliske materialer

 

1.10.2005

1.10.2006

CEN

EN 13491:2004

Geosyntetiske barrierer — Karakteristikakrav ved anvendelse som en væskebarriere ved anlæggelsen af tunneller og ved undergrundskonstruktioner

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13491:2004/A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13492:2004

Geosyntetiske barrierer — Karakteristikakrav til konstruktion af affaldsdeponeringsanlæg til flydende affald, opstuvningsbassiner og anden opbevaring

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13492:2004/A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13493:2005

Geosyntetiske barrierer — Karakteristikakrav anvendt for konstruktioner til fast affald og affaldsdeponeringsanlæg

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13502:2002

Skorstene — Krav og prøvningsmetoder til trækkanal-terminaler af ler/keramik

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Udvendige afskærmninger af vinduer og døre — Ydeevnekrav inklusive sikkerhed

EN 13561:2004

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13564-1:2002

Højvandslukkere til bygninger — Del 1: Krav

 

1.5.2003

1.5.2004

CEN

EN 13616:2004

Overfyldningssikring af stationære tanke med flydende brændstoffer

 

1.5.2005

1.5.2006

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13658-1:2005

Pudsprofiler og pudsbærere — Definitioner, krav og prøvningsmetoder — Del 1: Indvendig puds

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13658-2:2005

Pudsprofiler og pudsbærere af metal — Definitioner, krav og prøvingsmetoder — Del 2: Udvendig puds

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Udvendige skodder til vinduer og døre — Ydeevnekrav inklusive sikkerhed

EN 13659:2004

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13693:2004+A1:2009

Præfabrikerede betonelementer — Specielle tagelementer

EN 13693:2004

1.5.2010

1.5.2011

CEN

EN 13707:2004+A2:2009

Fleksible membraner til fugtisolering — Forstærket tagpap — Definitioner og karakteristika

 

1.4.2010

1.10.2010

CEN

EN 13747:2005+A2:2010

Præfabrikerede betonprodukter — Gulvplader til gulvsystemer

EN 13747:2005+A1:2008

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 13748-1:2004

Terrazzoklinker — Del 1: Terrazzoklinker til indvendig brug

 

1.6.2005

1.10.2006

 

EN 13748-1:2004/A1:2005

 

1.4.2006

1.10.2006

 

EN 13748-1:2004/AC:2005

 

1.6.2005

1.6.2005

CEN

EN 13748-2:2004

Terrazzoklinker — Del 2: Terrazzoklinker til udendørs brug

 

1.4.2005

1.4.2006

CEN

EN 13808:2013

Bitumen og bituminøse bindemidler — Ramme for specificering af kationiske bitumenemulsioner

EN 13808:2005

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 13813:2002

Materialer og præfabrikerede produkter til gulvafretning — gulvafretningsmateriale — Egenskaber og krav

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13815:2006

Fibrøse gipsmørtelprodukter. Definitioner, krav og prøvningsmetoder

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13830:2003

Curtain walling — Produktstandard

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 13859-1:2010

Fleksible membraner til fugtisolering — Definitioner og karakteristika for underlag — Del 1: Underlag til diskontinuerlig tagdækning

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 13859-2:2010

Fleksible membraner til fugtisolering — Definitioner og karakteristika for underlag — Del 2: Vindspærre til vægge

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 13877-3:2004

Betonbelægninger — Del 3: Specifikation af spindler, der anvendes til betonbelægninger

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13915:2007

Honey-comp vægelementer med gipsplader — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

 

1.6.2008

1.6.2009

CEN

EN 13924:2006

Bitumen og bituminøse bindemidler — Specifikationer for hårde vejbitumener

 

1.1.2010

1.1.2011

 

EN 13924:2006/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13950:2014

Gipsplader — Sandwichelementer med termisk og/eller akustisk isolering — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

EN 13950:2005

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 13956:2012

Fleksible membraner til fugtisolering — Plast- og gummimembraner til tagdækning — Definitioner og karakteristika

EN 13956:2005

1.10.2013

1.10.2013

CEN

EN 13963:2005

Spartelmasse til gipsplader — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 13963:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13964:2014

Nedhængte lofter — Krav og prøvningsmetoder

EN 13964:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 13967:2012

Fleksible membraner til fugtisolering — Fugtisolerende plast- og gummimembraner, inklusive plast- og gummimembraner til kældertanke — Definitioner og karakteristika

EN 13967:2004

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 13969:2004

Fleksible membraner til fugtisolering — Fugtisolerende bitumenmembraner, inklusive bitumenmembraner til kældertanke — Definitioner og karakteristika

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13969:2004/A1:2006

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13970:2004

Fleksible membraner til fugtisolering — Bitumendampspærre — Definitioner og karakteristika

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13970:2004/A1:2006

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13978-1:2005

Præfabrikerede betonelementer — præfabrikerede betongarager — Del 1: monolistiske armeret garager eller bestående af elementer — Produktegenskaber og ydeevner

 

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 13984:2013

Fleksible membraner til fugtisolering — Dampspærrer af plast og gummi — Definitioner og karakteristika

EN 13984:2004

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 13986:2004+A1:2015

Træbaserede plader til konstruktionsbrug — Karakteristika, overensstemmelsesvurdering og mærkning

EN 13986:2004

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 14016-1:2004

Bindemidler til afretningslag af magnesit — Kaustisk magnesium og magnesiumchlorid — Del 1: Definitioner og krav

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 14023:2010

Bitumen og bituminøse bindemidler — Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener

 

1.1.2011

1.1.2012

CEN

EN 14037-1:2016

Frithængende varme- og køleflader til vand med en temperatur under 120 oC — Del 1: Præfabrikerede loftmonterede strålevarmepaneler til rumopvarmning — Tekniske specifikationer og krav

EN 14037-1:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 14041:2004

Elastiske gulvbelægninger, textilgulvbelægninger og laminatgulve — Essentielle karakteristika

 

1.1.2006

1.1.2007

 

EN 14041:2004/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 14055:2010

WC- og urinal-cisterner

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14063-1:2004

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — In situ-fremstillede ekspanderede letklinker (LWA) — Del 1: Specifikation for løsfyldprodukter før indbygning

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 14063-1:2004/AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14064-1:2010

Termisk isolering i byggeriet — Løsfyldprodukter — Mineraluld, der formes på installationsstedet — Del 1: Specifikation for produktet før installation

 

1.12.2010

1.12.2011

CEN

EN 14080:2013

Trækonstruktioner — Limtræ

EN 14080:2005

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14081-1:2005+A1:2011

Trækonstruktioner — Styrkesorteret konstruktionstræ med retvinklet tværsnit — Del 1: Generelle krav

EN 14081-1:2005

1.10.2011

31.12.2011

CEN

EN 14178-2:2004

Bygningsglas — Basisprodukter — Alkaliske silikatglas — Del 2: Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 14179-2:2005

Bygningsglas — Varmebehandlet (Heat soak test) termisk hærdet sodasilikatsikkerhedsglas — Del 2: Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 14188-1:2004

Filler og fugemasse — Del 1: Specifikationer for varmt påført fugemasse

 

1.7.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-2:2004

Koldtpåført fugemasse — Del 2: Klassifikation og krav — Tredje parts kvalitetsovervågningssystem

 

1.10.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-3:2006

Filler og fugemasse — Del 3: Specifikation af fugebånd

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14190:2014

Gipspladeprodukter fremstillet ved viderebehandling af gipsplader — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

EN 14190:2005

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 14195:2005

Metalprofiler til gipspladesystemer — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

 

1.1.2006

1.1.2007

 

EN 14195:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 14209:2005

Fabriksfremstillet gipsstukkatur — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

 

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14216:2015

Cement — Sammensætning, specifikationer og overensstemmelseskriterier for særlige cementer med meget lav varmeudvikling

EN 14216:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 14229:2010

Ledningsmaster af træ — Krav

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14246:2006

Støbte gipselementer til nedhængte lofter — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

 

1.4.2007

1.4.2008

 

EN 14246:2006/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14250:2010

Trækonstruktioner — Produktkrav til præfabrikerede konstruktionsdele samlet med tandplader

EN 14250:2004

1.11.2010

1.11.2010

CEN

EN 14296:2005

Sanitetsudstyr — Fælles vaskekummer til anvendelse i boliger

 

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 14303:2009+A1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — Fabriksfremstillede produkter af mineralsk uld (MW) — Specifikation

EN 14303:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14304:2009+A1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — Fabriksfremstillede produkter af fleksibelt elastomerisk skum (FEF) — Specifikationer

EN 14304:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14305:2009+A1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — Fabriksfremstillede produkter af cellulært glas (CG) — Specifikationer

EN 14305:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14306:2009+A1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — Fabriksfremstillede produkter af calciumsilikat (CS) — Specifikationer

EN 14306:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14307:2009+A1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — Fabriksfremstillede produkter af ekstruderet polystyrenskum (XPS) — Specifikationer

EN 14307:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14308:2009+A1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — Fabriksfremstillede produkter af stift polyurethanskum (PUR) og polyisocyanuratskum (PIR) — Specifikationer

EN 14308:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14309:2009+A1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren (EPS) — Specifikationer

EN 14309:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14313:2009+A1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — Fabriksfremstillede produkter af polyethylenskum (PEF) — Specifikationer

EN 14313:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14314:2009+A1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — Fabriksfremstillede produkter af fenolskum (PF) — Specifikationer

EN 14314:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14315-1:2013

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — Hårdt polyurethan-sprayskum opskummet in situ — Del 1: Specifikation for materialet før indbygning

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14316-1:2004

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — In situ-formet ekspanderet perlit (EP) — Del 1: Specifikation for materialet før indbygning

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14317-1:2004

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — In situ-fremstillet ekspanderet vermiculit (EV) — Del 1: Specifikation for materialet før indbygning

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14318-1:2013

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — Hårdt polyurethan-sprayskum injiceret in situ — Del 1: Specifikation for skumsystemet før injektion

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14319-1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — Hårdt polyurethansprayskum (PUR) injiceret in situ — Del 1: Specifikation for skumsystemet før injektion

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14320-1:2013

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — In situ formede produkter af hårdt polyurethansprayskum (PUR) og polyisocyanurate (PIR) skum — Del 1: Specifikation for skumsystemet før opskumning

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14321-2:2005

Bygningsglas — Termisk hærdet alkalisk silikatsikkerhedsglas — Del 2: Overensstemmelsesvurdering

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 14339:2005

Underjordiske brandhaner, overfladekasser og dæksler

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 14342:2013

Trægulve — Karakteristika, vurdering af overensstemmelse og mærkning

EN 14342:2005+A1:2008

8.8.2014

8.8.2015

Bestemmelse 4.4 i standard EN 14342:2013 udelukkes fra den offentliggjorte references anvendelsesområde.

CEN

EN 14351-1:2006+A2:2016

Vinduer og døre — Produktstandard, ydeevneegenskaber — Del 1: Vinduer og yderdøre

EN 14351-1:2006+A1:2010

1.11.2016

1.11.2019

Sætningen vedrørende »ability to release« i punkt 1, »Anvendelsesområde« (i EN 14351-1:2006+A2:2016) er udelukket fra anvendelsesområdet for denne reference.

CEN

EN 14353:2007+A1:2010

Dekorative og beskyttende profiler af metal til anvendelse sammen med gipsplader — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

EN 14353:2007

1.11.2010

1.11.2010

CEN

EN 14374:2004

Trækonstruktioner — Lamineret konstruktionstræ — Krav

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 14384:2005

Støtter til brandhaner

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 14388:2005

Trafikstøjsreducerende udstyr — Specifikationer

 

1.5.2006

1.5.2007

 

EN 14388:2005/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 14396:2004

Faste stiger til brønde

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 14399-1:2015

Befæstelseselementer — Forspændt højstyrkekonstruktionsbefæstelse med bolte — Del 1: Generelle krav

EN 14399-1:2005

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 14411:2012

Keramiske fliser — Definitioner, klassifikation, karakteristika, evaluering, overensstemmelse og mærkning

EN 14411:2006

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 14428:2004+A1:2008

Bruseafskærmninger — Funktionskrav og prøvningsmetoder

EN 14428:2004

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14449:2005

Bygningsglas — Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas — Overensstemmelsesvurdering

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 14449:2005/AC:2005

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 14471:2013+A1:2015

Skorstene — Systemskorstene med plastforinger — Krav og prøvningsmetoder

EN 14471:2013

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 14496:2005

Gipsbaserede klæbemidler til gipsplader og til kompositplader med termisk og akustisk isolering — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

 

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14509:2013

Dobbeltsidede metalbelagte selvbærende sandwichpaneler med isoleringskerne — Fabriksfremstillede produkter — Specifikationer

EN 14509:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14516:2006+A1:2010

Badekar til boliger

 

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14527:2006+A1:2010

Brusekar til boliger

 

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14528:2007

Bideter — Funktionskrav og prøvningsmetoder

EN 14528:2005

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14545:2008

Trækonstruktioner — Befæstigelsesmidler — Krav

 

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 14566:2008+A1:2009

Skruer, søm og klammer til fastgørelse af gipsplader — Definitioner, krav og prøvningsmetoder

EN 14566:2008

1.5.2010

1.11.2010

CEN

EN 14592:2008+A1:2012

Trækonstruktioner — Dornformede forbindelsesmidler — Krav

EN 14592:2008

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14604:2005

Selvdrevne røgalarmer

 

1.5.2006

1.8.2008

 

EN 14604:2005/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 14647:2005

Calciumaluminatcement — Sammensætning, specifikation og overensstemmelse

 

1.8.2006

1.8.2007

 

EN 14647:2005/AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14680:2006

Klæbestoffer til trykløse termoplastrørsystemer — Specifikationer

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14688:2006

Sanitetsudstyr — Håndvaske — Funktionelle krav og prøvningsmetoder

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14695:2010

Fleksible membraner til fugtisolering — Armerede bitumenplader til fugtisolering af betondæk på broer og andre trafikerede betonoverflader — Definitioner og karakteristika

 

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 14716:2004

Udspændt membram loft — Krav og prøvningsmetoder

 

1.10.2005

1.10.2006

CEN

EN 14782:2006

Selvbærende tyndplader til tag- og vægbeklædning — Produktspecifikation og krav

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14783:2013

Fuldt understøttede tyndplader og bånd til tag- og vægbeklædning — Produktspecifikation og krav

EN 14783:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14785:2006

Rumopvarmere til boliger fyret med træpiller — Krav og prøvningsmetoder

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 14800:2007

Korrugerede sikkerheds-metalslanger for tilslutning af husholdningsapparater til gas

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14814:2007

Lime til termoplastisk rørsystemer til fluidium ved pres — Specifikationer

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14843:2007

Præfabrikerede betonelementer — Trapper

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14844:2006+A2:2011

Præfabrikerede betonelementer — Kasseformet gennemløb

EN 14844:2006+A1:2008

1.9.2012

1.9.2013

CEN

EN 14846:2008

Bygningsbeslag — Låse og smæklåse — Elektromekanisk betjente låse og slutblik — Krav og prøvningsmetode

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14889-1:2006

Fibre i beton — Del 1: Stålfibre — Definition, specifikation og overensstemmelse

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14889-2:2006

Fibre i beton — Del 2: Polymerfibre — Definition, specifikation og overensstemmelse

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14891:2012

Flydende vandtætningsmembraner til brug under keramiske fliser — Krav, prøvningsmetoder, overensstemmelsesvurdering, klassifikation og betegnelser

 

1.3.2013

1.3.2014

 

EN 14891:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 14904:2006

Belægninger til sportsarealer — Specifikation af indendørsbelægninger til forskellig sportsanvendelse

 

1.2.2007

1.2.2008

Note 1 i bilag ZA.1 til standard EN 14904:2006 udelukkes fra den offentliggjorte references anvendelsesområde.

CEN

EN 14909:2012

Fleksible membraner til fugtisolering — Plast- og gummimembraner til fugtisolering — Definitioner og karakteristika

EN 14909:2006

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14915:2013

Massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug — Karakteristika, evaluering af overensstemmelse og mærkning

EN 14915:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14933:2007

Letvægtsfyld og isoleringsprodukter til byggeri — Fabriksfremstillede produkter af polystyrenskum (EPS) — Specifikation

 

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14934:2007

Termisk isolering af veje, jernbaner og opfyldninger — Fabriksfremstillede produkter af ekstruderet polystyrenskum (XPS) — Specifikation

 

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14963:2006

Tagbelægninger — Kontinuerlig ovenlys af plast — Klassifikation, krav og prøvningsmetoder

 

1.8.2009

1.8.2012

CEN

EN 14964:2006

Produkter til overlappende tagdækning og til vægebeklædning — Fast underlag (plader) for overlappende tagbelægninger — Definitioner og karakteristika

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14967:2006

Fleksible membraner til fugtisolering — Bitumen membraner til fugtisolering — Definitioner og karakteristika

 

1.3.2007

1.3.2008

CEN

EN 14989-1:2007

Skorstene — Krav til og prøvningsmetoder for metalskorstene og materialeuafhængige kanalsystemer for rumforseglede ildsteder — Del 1: Vertikale terminaler til ildsteder af C-6 typen

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14989-2:2007

Skorstene — Krav til og prøvningsmetoder for metalskorstene og materialeuafhængige luftkanaler til balancerede aftræk — Del 2: Røg- og luftkanaler til balancerede aftræk

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14991:2007

Præfabrikerede betonelementer — Elementer til fundering

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14992:2007+A1:2012

Præfabrikerede betonelementer — Vægelementer: Produktegenskaber og ydeevne

EN 14992:2007

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 15037-1:2008

Præfabrikerede betonelementer — Beam-and-block-gulvsystemer — Del 1: Bjælker

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15037-2:2009+A1:2011

Præfabrikerede betonelementer — Beam-and-block-gulvsystemer — Del 2: Betonblokke

 

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 15037-3:2009+A1:2011

Præfabrikerede betonelementer — Beam-and-block-gulvsystemer — Del 3: Teglblokke

 

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 15037-4:2010+A1:2013

Præfabrikerede betonelementer — Beam-and-block-gulvsystemer — Del 4: Udvidet polystyrenblokke

EN 15037-4:2010

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15037-5:2013

Præfabrikerede betonelementer — Beam-and-block-gulvsystemer — Del 5: Letvægtsblokke til simpel forskalling

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15048-1:2007

Befæstelseselementer — Ikke-forspændt konstruktionsbefæstelse med bolte — Del 1: Generelle krav

 

1.1.2008

1.10.2009

CEN

EN 15050:2007+A1:2012

Præfabrikerede beton elementer til brokonstruktion

EN 15050:2007

1.12.2012

1.12.2012

CEN

EN 15069:2008

Sikkerhedsgasventiler til metalliske slanger til forbindelse af gasapparater til husholdningsbrug

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 15088:2005

Aluminium og aluminiumlegeringer — Konstruktionsprodukter til bygningsarbejde — Tekniske betingelser for inspektion og levering

 

1.10.2006

1.10.2007

CEN

EN 15102:2007+A1:2011

Dekorativ vægbeklædning — Rulle og plade form

EN 15102:2007

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 15129:2009

Anti-seismisk anordning

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 15167-1:2006

Granuleret højovnsslagge til brug i beton, mørtel og injektionsmørtel — Del 1: Definitioner, specifikationer og overensstemmelseskriterier

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 15250:2007

Langsomt opvarmende rumopvarmere fyret med fast brændsel — Krav og prøvningsmetoder

 

1.1.2008

1.1.2010

CEN

EN 15258:2008

Præfabrikerede betonprodukter — Elementer til støttemure

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15274:2015

Klæbestoffer til almen brug ved konstruktionssamling — Krav og prøvningsmetoder

EN 15274:2007

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15275:2015

Konstruktionslime — Beskrivelse af anaerobe lime til koaksiale, metalliske samlinger i bygninger og bygningskonstruktioner

EN 15275:2007

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15283-1:2008+A1:2009

Gipsplader med fiberforstærkning — Definitioner, krav og prøvningsmetoder — Del 1: Gipsplader med filtforstærkning

EN 15283-1:2008

1.6.2010

1.6.2011

CEN

EN 15283-2:2008+A1:2009

Gipsplader med fiberforstærkning — Definitioner, krav og prøvningsmetoder — Del 2: Fibergipsplader

EN 15283-2:2008

1.6.2010

1.6.2011

CEN

EN 15285:2008

Marmorsplit — Klinker til gulve og trapper (indvendig og udvendig)

 

1.1.2009

1.1.2010

 

EN 15285:2008/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 15286:2013

Marmorsplit — Klinker og fliser til vægbeklædning (indendørs og udendørs)

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15322:2013

Bitumen og bituminøse bindemidler — Rammespecifikation for bituminøse cutbackbindemidler og fluxede bituminøse bindemidler

EN 15322:2009

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15368:2008+A1:2010

Hydrauliske bindere til ikke-konstruktive anvendelser — Definition, specifikationer og overensstemmelseskriterier

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15381:2008

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter — Krav til egenskaber ved anvendelse til fortove og asfaltbelægninger

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15382:2013

Geosyntetiske barrierer — Krav til egenskaber for anvendelse i transportanlæg

EN 15382:2008

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15435:2008

Præfabrikerede betonprodukter — Udstøbningsblokke af normal- eller letbeton — Produktegenskaber og ydeevne

 

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15497:2014

Fingerskarret konstruktionstræ — Funktionskrav og minimumkrav til produktion

 

10.10.2014

10.10.2015

CEN

EN 15498:2008

Præfabrikerede betonelementer — Udstøbningsblokke med tilslag af flis — Produktegenskaber og ydeevne

 

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15501:2013

Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer — Fabriksfremstillede produkter af perlit (EP) og afstødt ermiculit (EV) — Specifikation

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15599-1:2010

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — In-situ formet ekspanderet perlit (EP) — Del 1: Specifikation for produkter før indbygning

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15600-1:2010

Termisk isolering — Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer — In-situ formet ekspanderet vermiculit (EV) — Del 1: Specifikation for produkter før indbygning

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15650:2010

Ventilation i bygninger — Kanalmonterede brandspjæld

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15651-1:2012

Fugemasser til ikke-bærende brug i samlinger i bygninger og gangbroer — Del 1: Fugemasser til facadeelementer

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-2:2012

Fugemasser til ikke-bærende brug i samlinger i bygninger og gangbroer — Del 2: Fugemasser til glasfuger

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-3:2012

Fugemasser til ikke-bærende brug i samlinger i bygninger og gangbroer — Del 3: Fugemasser til sanitetsfuger

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-4:2012

Fugemasser til ikke-bærende brug i samlinger i bygninger og gangbroer — Del 4: Fugemasser til gangbroer

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15681-2:2017

Bygningsglas — Basisprodukter: aluminosilikatglas — Del 2: Produktstandard

 

11.8.2017

11.8.2018

Den tredje sætning i punkt 4.2.2.10 er udelukket fra anvendelsesområdet for denne reference.

CEN

EN 15682-2:2013

Glas i bygninger — Varmebehandlet (Heat soak test) termisk hærdet alkaliske silikatsikkerhedsglas — Del 2: Evaluering af overensstemmelse/Produkt standard

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15683-2:2013

Bygningsglas — Termisk hærdet sodakalksilikat-profilsikkerhedsglas — Del 2: Evaluering af overensstemmelses/produktstandard

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15732:2012

Letvægtsfyld og isoleringsprodukter til byggeri — Produkter fremstillet af lette tilslag af ekspanderet ler (LWA)

 

1.8.2013

1.8.2014

CEN

EN 15743:2010+A1:2015

Supersulfat cement — Sammensætning, specifikationer og overensstemmelseskriterier

EN 15743:2010

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15814:2011+A2:2014

Polymermodificerede bituminøse tætte belægninger — Definitioner og krav

EN 15814:2011+A1:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 15821:2010

Saunaovne fyret med fast brændsel — Krav og prøvningsmetoder

 

1.7.2011

1.7.2012

CEN

EN 15824:2009

Specifikationer for puds til udvendig og indvendig brug på basis af organiske bindemidler

 

1.4.2010

1.4.2011

CEN

EN 16034:2014

Dørsæt, industri- og erhverv, garagedøre og vinduer — Produktstandard, ydeevneegenskaber — Brandmodstandsevne og/eller røgkontrol egenskaber

 

1.11.2016

1.11.2019

BEMÆRK: EN 16034:2014 finder kun anvendelse sammen med EN 13241:2003+A2:2016 eller EN 14351-1:2006+A2:2016.

CEN

EN 16069:2012+A1:2015

Termisk isolering i byggeriet — Produkter — Fabriksfremstillede produkter af polyethylene skum (PEF) — Specifikation

EN 16069:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 16153:2013+A1:2015

Lysgennemskinnelige (transparente) flade polykarbonat multivægge til indvendige og udvendige tage, vægge og lofter — Krav og prøvningsmetoder

EN 16153:2013

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 16240:2013

Transparente faste plader af polycarbonat til indvendig og udvendig brug i tage, vægge og lofter — Krav og prøvningsmetoder

 

10.3.2017

10.3.2018

Cenelec

EN 50575:2014

Højspændings-, kontrol- og kommunikationskabler — Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

 

10.6.2016

1.7.2017

 

EN 50575:2014/A1:2016

 

10.6.2016

1.7.2017

BEMÆRK:

Oplysninger om, hvorvidt standarder er disponible, kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganisationer eller hos de nationale standardiseringsorganer, som der offentliggøres en fortegnelse over i Den Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 27 i forordning (EU) nr. 1025/2012 (2).

Standarder vedtages af de europæiske standardiseringsorganisationer på engelsk (CEN og Cenelec offentliggør også standarder på fransk og tysk). Derefter oversætter de nationale standardiseringsorganer titlerne på standarderne til alle de øvrige officielle EU-sprog. Europa Kommissionen er ikke ansvarlig for, om de titler, der forelægges med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, er korrekte.

Henvisninger til berigtelselse »…/AC: YYYY« offentliggøres udelukkende til orientering. En berigtigelse fjerner trykfejl, sproglige fejl og lignende fejl fra standardens tekst og kan vedrøre en eller flere sprogudgaver (engelsk, fransk og/eller tysk) af en standard som vedtaget af en europæisk standardiseringsorganisation.

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle officielle EU-sprog.

Denne fortegnelse erstatter alle tidligere fortegnelser offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Europa-Kommissionen sørger for at ajourføre listen.

Yderligere information om harmoniserede standarder og andre europæiske standarder kan findes på internettet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europæisk standardiseringsorganisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgien, tlf.+32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgien, tlf.+32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrig, tlf.+33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EFT C 338 af 27.9.2014, s. 31.


15.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 435/93


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet

(Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)

(EØS-relevant tekst)

(2017/C 435/04)

ESO (1)

Standardens reference og titel

(Referencedokument)

Reference for erstattet standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato)

Anm. 1

(1)

(2)

(3)

(4)

CEN

EN ISO 3381:2011

Jernbaneudstyr — Akustik — Måling af støj i skinnekøretøjer (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12080:2007+A1:2010

Jernbaneudstyr — Akselkasser — Rullelejer

 

 

CEN

EN 12081:2007+A1:2010

Jernbaneudstyr — Akselkasser — Smørefedt

 

 

CEN

EN 12082:2007+A1:2010

Jernbaneudstyr — Akselkasser — Prøvning af akselkasser

 

 

CEN

EN 12663-1:2010+A1:2014

Jernbaneudstyr — Konstruktionskrav til jernbanekøretøjer — Del 1: Jernbanekøretøjer, eksklusive godsvogne

EN 12663-1:2010

Anm. 2.1

8.7.2016

CEN

EN 12663-2:2010

Jernbaneudstyr — Konstruktionskrav til jernbanekøretøjer — Del 2: Godsvogne

 

 

CEN

EN 12665:2011

Lys og belysning — Grundlæggende begreber og kriterier til specificering af krav til belysning

 

 

CEN

EN 13103:2009+A2:2012

Jernbaneudstyr — Hjulsæt og bogier — Traileraksler — Konstruktionsmetode

EN 13103:2009+A1:2010

Anm. 2.1

31.1.2013

CEN

EN 13104:2009+A2:2012

Jernbaneudstyr — Hjulsæt og bogier — Drivaksler — Konstruktionsmetode

EN 13104:2009+A1:2010

Anm. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13129:2016

Jernbaner — Luftkonditionering i rullende materiel på hovedlinjer — Komfortparametre og typeprøvninger

 

 

CEN

EN 13145:2001+A1:2011

Jernbaneudstyr — Spor — Træsveller og -vanger

 

 

CEN

EN 13230-1:2016

Jernbaner — Spor — Sveller og sporskiftesveller af beton — Del 1: Generelle krav

EN 13230-1:2009

Anm. 2.1

Datoen for denne publikation

CEN

EN 13230-2:2016

Jernbaner — Spor — Sveller og sporskiftesveller af beton — Del 2: Forspændte monobloksveller

EN 13230-2:2009

Anm. 2.1

Datoen for denne publikation

CEN

EN 13230-3:2016

Jernbaner — Spor — Sveller og sporskiftesveller af beton — Del 3: Armerede duobloksveller

EN 13230-3:2009

Anm. 2.1

Datoen for denne publikation

CEN

EN 13230-4:2009

Jernbaneudstyr — Spor — Betonsveller og sporskiftesveller — Del 4: Forspændte sporskiftesveller til sporskifter

 

 

CEN

EN 13232-2:2003+A1:2011

Jernbaneudstyr — Spor — Sporskifter — Del 2: Krav til geometrisk design

 

 

CEN

EN 13232-3:2003+A1:2011

Jernbaneudstyr — Spor — Sporskifter — Del 3: Krav til samspillet mellem hjul/skinne

 

 

CEN

EN 13232-4:2005+A1:2011

Jernbaneudstyr — Spor — Sporskifter — Del 4: Aktivering, sikring og detektering

 

 

CEN

EN 13232-5:2005+A1:2011

Jernbaneudstyr — Spor — Sporskifter — Del 5: Tungepartier

 

 

CEN

EN 13232-6:2005+A1:2011

Jernbaneudstyr — Spor — Sporskifter — Del 6: Krydsninger og dobbeltkrydsninger

 

 

CEN

EN 13232-7:2006+A1:2011

Jernbaneudstyr — Spor — Sporskifter — Del 7: Krydsninger med bevægelige dele

 

 

CEN

EN 13232-8:2007+A1:2011

Jernbaneudstyr — Spor — Sporskifter — Del 8: Ekspansionsdele

 

 

CEN

EN 13232-9:2006+A1:2011

Jernbaneudstyr — Spor — Sporskifter — Del 9: Layout

 

 

CEN

EN 13260:2009+A1:2010

Jernbaneudstyr — Hjulsæt og bogier — Hjulsæt — Produktkrav

 

 

CEN

EN 13261:2009+A1:2010

Jernbaneudstyr — Hjulsæt og bogier — Aksler — Produktkrav

 

 

CEN

EN 13262:2004+A2:2011

Jernbaneudstyr — Hjulsæt og bogier — Hjul — Produktkrav

 

 

CEN

EN 13272:2012

Jernbaneudstyr — Elektrisk belysning til rullende materiel i offentlige transportsystemer

 

 

CEN

EN 13481-2:2012+A1:2017

Jernbaner — Spor — Krav til ydeevne for befæstelsessystemer — Del 2: Befæstelsessystemer til betonsveller

EN 13481-2:2012

Anm. 2.1

Datoen for denne publikation

CEN

EN 13481-3:2012

Jernbaneudstyr — Spor — Krav til ydeevne for befæstelsessystemer — Del 3: Befæstelsessystemer til træsveller

 

 

CEN

EN 13481-5:2012+A1:2017

Jernbaner — Spor — Krav til ydeevne for befæstelsessystemer — Del 5: Befæstelsessystemer til fast befæstet spor på overflade eller nedlagt i en kanal

EN 13481-5:2012

Anm. 2.1

Datoen for denne publikation

CEN

EN 13481-7:2012

Jernbaneudstyr — Spor — Krav til ydeevne til befæstelsessystemer — Del 7: Specielle befæstelsessystemer for tungeparti, krydsning og tvangskinner

 

 

CEN

EN 13674-1:2011+A1:2017

Jernbaner — Spor — Skinner — Del 1: Vignoleskinner, 46 kg/m og derover

EN 13674-1:2011

Anm. 2.1

Datoen for denne publikation

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010

Jernbaneudstyr — Spor — Skinner — Del 2: Specielle skinneprofiler, som anvendes i sporskifter med Vignole-skinner, 46 kg/m og derover

 

 

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010

Jernbaneudstyr — Spor — Skinner — Del 3: Tvangskinner

 

 

CEN

EN 13715:2006+A1:2010

Jernbaneudstyr — Hjulsæt og bogier — Hjul — Hjulprofil

 

 

CEN

EN 13749:2011

Jernbaneudstyr — Hjulsæt og bogier — Metode til fastlæggelse af strukturelle krav til bogierammer

 

 

CEN

EN 13803-1:2010

Jernbaneudstyr — Spor — Sporets tracé/linjeføring, projekteringsregler — Sporvidder på 1 435  mm og bredere — Del 1: Almindeligt spor

 

 

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009

Jernbaneudstyr — Spor — Konstruktionsparametre for sporføring — Sporvidder på 1 435  mm og bredere — Del 2: Sporskifter og sammenligning af sporføringer i situationer med pludselige strukturændringer

 

 

CEN

EN 13848-5:2008+A1:2010

Jernbaneudstyr — Spor — Kvalitet af sporets geometri — Del 5: Geometrisk kvalitetsvurdering

 

 

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011

Jernbaneudstyr — Hjulsæt og bogier — Monoblokhjul — Teknisk godkendelsesprocedure — Del 1: Smedede og valsede hjul

EN 13979-1:2003+A1:2009

Anm. 2.1

30.9.2011

CEN

EN 14033-1:2017

Jernbaner — Spor — Skinnebundne konstruktions- og vedligeholdelsesmaskiner — Del 1: Tekniske krav til køretøjets transportkonfiguration

EN 14033-1:2011

Anm. 2.1

Datoen for denne publikation

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009

Jernbaneudstyr — Aerodynamik — Del 4: Krav og prøvningsmetoder til aerodynamik på åbne spor

 

 

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010

Jernbaneudstyr — Aerodynamik — Del 5: Krav og prøvningsprocedurer for aerodynamik i tunneller

 

 

CEN

EN 14067-6:2010

Jernbaneudstyr — Aerodynamik — Del 6: Krav og prøvningsmetoder til sidevindsvurdering

 

 

CEN

EN 14198:2016

Jernbaner — Rullende materiel — Krav til bremsesystemet på lokomotivtrukne tog

 

 

CEN

EN 14531-1:2015

Jernbaneudstyr — Beregningsmetoder for bremse- og decelerationslængder og parkeringsbremse — Del 1: Generelle algoritmer ved anvendelse af middelværdiberegning for togsæt eller enkelte køretøjer

EN 14531-6:2009

Anm. 2.1

8.7.2016

CEN

EN 14531-2:2015

Jernbaneudstyr — Beregningsmetoder for bremse- og decelerationslængder og parkeringsbremse — Del 2: Trinvis beregning for togsæt eller enkelte køretøjer

EN 14531-6:2009

Anm. 2.1

8.7.2016

CEN

EN 14535-1:2005+A1:2011

Jernbaneudstyr — Bremseskiver til rullende jernbanemateriel — Del 1: Bremseskiver, som presses eller støbes på (driv-) akslen — Dimensioner og kvalitetskrav

 

 

CEN

EN 14535-2:2011

Jernbaneudstyr — Bremseskiver til rullende jernbanemateriel — Del 2: Bremseskiver monterede på hjulkrans eller -nav — Dimensioner og kvalitetskrav

 

 

CEN

EN 14535-3:2015

Bremseskiver til rullende materiel — Del 3: Bremseskiver, ydeevne og klassifikation

 

 

CEN

EN 14587-2:2009

Jernbaneudstyr — Spor — Brandstuksvejsning af skinner — Del 2: Nye skinner i stålkvalitet R220, R260, R260Mn og R350HT på mobile svejsemaskiner til øvrige steder end stationære anlæg

 

 

CEN

EN 14601:2005+A1:2010

Jernbaneudstyr — Lige og vinklede haner til bremse- og reservoirledninger

 

 

CEN

EN 14752:2015

Døresystemer til rullende materiel

 

 

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010

Jernbaneudstyr — Luftkonditionering I førerrum — Del 1: Komfortparametre

 

 

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010

Jernbaneudstyr — Luftkonditionering I førerrum — Del 2: Typeprøvning

 

 

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010

Jernbaneudstyr — Lejefedt til akselkasser — Del 1: Metode til test af smørefedtets smøreevne til køretøjer op til 200 km/t og køretøjer op til 300 km/t

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010

Jernbaneudstyr — Smørefedt til akselkasser — Del 2: Metode til prøvning af mekanisk stabilitet for skinnekøretøjer med hastigheder op til 200 km/t

 

 

CEN

EN 15020:2006+A1:2010

Jernbenudstyr — Nødkobling — Kvaliteskrav, specifikke grænseflader og prøvningsmetoder

 

 

CEN

EN 15153-1:2013+A1:2016

Jernbaner — Udvendigt optisk og akustisk advarselsudstyr til tog — Del 1: Frontlygter, kendingssignallygter og slutsignallygter

EN 15153-1:2013

Anm. 2.1

Datoen for denne publikation

CEN

EN 15153-2:2013

Jernbaneudstyr — Udvendigt lys og akustisk advarselsudstyr til højhastighedstog — Del 2: Advarselshorn

 

 

CEN

EN 15220:2016

Jernbaner — Bremseindikatorer

EN 15220-1:2008+A1:2011

Anm. 2.1

Datoen for denne publikation

CEN

EN 15227:2008+A1:2010

Jernbaneudstyr — Krav til vognkassers kollisionssikkerhed

 

 

CEN

EN 15273-2:2013+A1:2016

Jernbaner — Profiler — Del 2: Referencelinjer for rullende materiel

EN 15273-2:2013

Anm. 2.1

Datoen for denne publikation

CEN

EN 15273-3:2013+A1:2016

Jernbaner — Profiler — Del 3: Fritrumsprofiler

EN 15273-3:2013

Anm. 2.1

Datoen for denne publikation

CEN

EN 15302:2008+A1:2010

Jernbaneudstyr — Metoder til bestemmelse af ækvivalent konicitet

 

 

CEN

EN 15313:2016

Jernbaner âEUR»Krav til hjulsæt i drift âEUR« Vedligeholdelse af hjulsæt

EN 15313:2010

Anm. 2.1

Datoen for denne publikation

CEN

EN 15355:2008+A1:2010

Jernbaneudstyr — Bremser — Styreventiler og udstyr til isolering af ventiler

 

 

CEN

EN 15427:2008+A1:2010

Jernbaneudstyr — Styring af hjul-/skinnefriktion — Flangesmøring

 

 

CEN

EN 15437-1:2009

Jernbaneudstyr — Hot box detektorer — Krav til ydeevne

 

 

CEN

EN 15437-2:2012

Jernbaneudstyr — Tilsyn med akselkasser — Krav til ydeevne — Del 2: Systemer

 

 

CEN

EN 15461:2008+A1:2010

Jernbaneudstyr — Støjemission — Karakterisering af dynamiske egenskaber for sporsektioner ved støjmåling af passerende tog

 

 

CEN

EN 15528:2015

Jernbaneudstyr — Linjekategorier til styring af samspillet mellem lastbegrænsninger for jernbanekøretøjer og infrastruktur

EN 15528:2008+A1:2012

Anm. 2.1

8.7.2016

CEN

EN 15551:2017

Jernbaner — Rullende jernbanemateriel — Puffere

EN 15551:2009+A1:2010

Anm. 2.1

Datoen for denne publikation

CEN

EN 15566:2016

Jernbaner — Rullende jernbanemateriel — Træktøj og skruekobling

EN 15566:2009+A1:2010

Anm. 2.1

Datoen for denne publikation

CEN

EN 15594:2009

Jernbaneudstyr — Spor — Renovation af skinner ved elektrisk lysbuesvejsning

 

 

CEN

EN 15595:2009+A1:2011

Jernbaneudstyr — Bremser — Blokeringsforebyggelse

 

 

CEN

EN 15610:2009

Jernbaneudstyr — Støjemission — Måling af skinners ruhed i forbindelse med støj fra kørende tog

 

 

CEN

EN 15611:2008+A1:2010

Jernbaneudstyr — Bremser — Relæventiler

EN 15611:2008

Anm. 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15612:2008+A1:2010

Jernbaneudstyr — Bremser — Farebremseaccelerator

EN 15612:2008

Anm. 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15624:2008+A1:2010

Jernbaneudstyr — Bremser — Udstyr til tomlastomskifter

EN 15624:2008

Anm. 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15625:2008+A1:2010

Jernbaneudstyr — Bremser — Ventiler til automatisk lastkorrigering

EN 15625:2008

Anm. 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15663:2009

Jernbaneudstyr — Definition på køretøjsmasse

 

 

 

EN 15663:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 15686:2010

Jernbaneudstyr — Kontrolprøvning af kørekarakteristikker for jernbanevogne med system for utilstrækkelig vinkelhældning, og/eller køretøjer, som opererer med høj vinkelhældning som angivet i EN 14363:2005, Annex G

 

 

CEN

EN 15687:2010

Jernbaneudstyr — Kontrolprøvning af kørekarakteristikker for godsvogne med statisk hjulbelastning større end 112,5  kN og op til 125 kN

 

 

CEN

EN 15723:2010

Jernbaneudstyr — Lukke- og låsemekanismer til beskyttelsesanordninger på nyttelast til forebyggelse af miljøpåvirkninger — Krav til holdbarhed, betjening, indikation, vedligehold, genanvendelse

 

 

CEN

EN 15734-1:2010

Jernbaneudstyr — Bremsesystemer på højhastighedstog — Del 1: Krav og definitioner

 

 

CEN

EN 15734-2:2010

Jernbaneudstyr — Bremsesystemer på højhastighedstog — Del 2: Prøvningsmetoder

 

 

 

EN 15734-2:2010/AC:2012

 

 

CEN

EN 15746-1:2010+A1:2011

Jernbaneudstyr — Spor — Tovejskøretøjer og tilbehør — Del 1: Tekniske krav til drift og betjening

EN 15746-1:2010

Anm. 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Jernbaneudstyr — Spor — Tovejskøretøjer og tilbehør — Del 2: Generelle sikkerhedskrav

EN 15746-2:2010

Anm. 2.1

30.4.2012

CEN

EN 15806:2010

Jernbaneudstyr — Bremser — Prøvning af statiske bremser

 

 

CEN

EN 15807:2011

Jernbaneudstyr — Pneumatiske halvkoblinger

 

 

CEN

EN 15827:2011

Jernbaneudstyr — Bogier og driftsmateriel

 

 

CEN

EN 15839:2012

Jernbaneudstyr — Kontrolprøvning af kørekarakteristikker for jernbanevogne — Godsvogne — Prøvning af køresikkerhed ved langsgående trykkraft

 

 

Dato for fjernelse af henvisningen til denne forældede harmoniserede standard fra EUT: 31.1.2018. Fjernelsen skyldes, at den pågældende standard er blevet trukket tilbage af det relevante ESO og ikke længere er en vedtaget europæisk standard som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1025/2012 (EUT L 316 af 14.11.2012).

CEN

EN 15877-1:2012

Jernbaneudstyr — Mærkning af jernbanekøretøjer — Del 1: Godsvogne

 

 

CEN

EN 15877-2:2013

Jernbaneudstyr — Mærkning af jernbanekøretøjer — Del 2: Passagervogne og -lokomotiver

 

 

CEN

EN 15892:2011

Jernbaneudstyr — Støjemission — Måling af støj i førerrum

 

 

CEN

EN 16019:2014

Jernbaneudstyr — Automatiske koblere — Udførelseskrav, specifik grænsefladegeometri og prøvningsmetoder

 

 

CEN

EN 16116-1:2013

Jernbaneudstyr — Designkrav til trapper og gelændre på passagervogne og lokomotiver

 

 

CEN

EN 16116-2:2013

Jernbaneudstyr — Krav til design af trapper, gelændre og lignende adgangsudstyr på godsvogne

 

 

CEN

EN 16185-1:2014

Jernbaneudstyr — Bremsesystemer på multipelkoblet tog — Del 1: Krav og definitioner

 

 

CEN

EN 16185-2:2014

Jernbaneudstyr — Bremsesystemer på multipelkoblet tog — Del 2: Prøvningsmetoder

 

 

CEN

EN 16186-3:2016

Jernbaner — Førerrum — Del 3: Udformning af display

 

Datoen for denne publikation

CEN

EN 16207:2014

Jernbaneudstyr — Bremser — Kriterier for funktionalitet og ydeevne for elektromagnetiske bremsesystemer, som anvendes på rullende jernbanemateriel

 

 

CEN

EN 16235:2013

Jernbaner — Kontrolprøvning af jernbanevognes køreegenskaber — Godsvogne — Betingelser for dispensation for godsvogne med definerede egenskaber fra sporprøvning i henhold til EN 14363

 

 

CEN

EN 16241:2014+A1:2016

Jernbaner — Bremsetøjsregulator

EN 16241:2014

Anm. 2.1

Datoen for denne publikation

CEN

EN 16286-1:2013

Jernbaneudstyr — Gangbrosystemer mellem køretøjer — Del 1: Generel anvendelse

 

 

CEN

EN 16334:2014

Jernbaneudstyr — Passageralarm — Overordnet nødbremsesystem

 

 

CEN

EN 16404:2016

Jernbaner — Krav til bjærgning af afsporede jernbanekøretøjer

EN 16404:2014

Anm. 2.1

Datoen for denne publikation

CEN

EN 16494:2015

Jernbaneudstyr — Krav til ERTMS-tavler langs spor

 

 

CEN

EN 16584-1:2017

Jernbaner — Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) — Generelle krav — Del 1: Kontrastforhold

 

 

CEN

EN 16584-2:2017

Jernbaner — Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) — Generelle krav — Del 2: Information

 

 

CEN

EN 16584-3:2017

Jernbaner — Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) — Generelle krav — Del 3: Optiske egenskaber og skridfasthed

 

 

CEN

EN 16585-1:2017

Jernbaner — Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) — Udstyr og konstruktionsdele ombord på rullende materiel — Del 1: Toiletter

 

 

CEN

EN 16585-2:2017

Jernbaner — Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) — Udstyr og konstruktionsdele ombord på rullende materiel — Del 2: Konstruktionsdele til sidde- og ståfaciliteter samt til passagearealer

 

 

CEN

EN 16585-3:2017

Jernbaner — Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) — Udstyr og konstruktionsdele ombord på rullende materiel — Del 3: Fri passage og indvendige døre

 

 

CEN

EN 16586-1:2017

Jernbaner — Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) — Rullende materiels tilgængelighed for personer med reduceret mobilitet — Del 1: Trin ved ind- og udstigning

 

 

CEN

EN 16586-2:2017

Jernbaner — Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) — Rullende materiels tilgængelighed for personer med reduceret mobilitet — Del 2: Hjælpemidler til påstigning

 

 

CEN

EN 16587:2017

Jernbaner — Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) — Krav til infrastrukturen for forhindringsfri ruter

 

 

CEN

EN 16683:2015

Jernbaner — Tilkalde hjælp og passagerkommunikation — Funktionskrav

 

 

CEN

EN 16729-1:2016

Jernbaneudstyr — NDT på skinner i spor — Del 1: Krav til ultralyd inspektion og evaluerings principper

 

 

CEN

EN 45545-1:2013

Jernbaner — Beskyttelse mod brand på jernbanekøretøjer — Del 1: Generelt

 

 

CEN

EN 45545-2:2013+A1:2015

Jernbaner — Beskyttelse mod brand på jernbanekøretøjer — Del 2: Krav til materialers og komponenters brandegenskaber

EN 45545-2:2013

Anm. 2.1

8.7.2016

CEN

EN 45545-3:2013

Jernbaner — Beskyttelse mod brand på jernbanekøretøjer — Del 3: Krav til brandbarrierers brandmodstandsevne

 

 

CEN

EN 45545-4:2013

Jernbaner — Beskyttelse mod brand på jernbanekøretøjer — Del 4: Brandsikkerhedskrav til konstruktion af rullende materiel

 

 

CEN

EN 45545-5:2013+A1:2015

Jernbaneudstyr — Beskyttelse mod brand på jernbanekøretøjer — Del 5: Brandsikkerhedskrav til elektrisk udstyr, herunder trolleybusser, sporbusser og magnetsvævebanevogne

EN 45545-5:2013

Anm. 2.1

8.7.2016

CEN

EN 45545-6:2013

Jernbaner — Beskyttelse mod brand på jernbanekøretøjer — Del 6: Systemer til kontrol og bekæmpelse af brand

 

 

CEN

EN 45545-7:2013

Jernbaner — Beskyttelse mod brand på jernbanekøretøjer — Del 7: Brandsikkerhedskrav til installationer med brændbar væske og gas

 

 

Cenelec

EN 50122-1:2011

Jernbaneanvendelser — Faste installationer — Elektrisk sikkerhed, jording og sammenkobling — Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger mod elektrisk chok

 

 

 

EN 50122-1:2011/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50122-2:2010

Jernbaneanvendelser — Faste installationer — Elektrisk sikkerhed, jording og sammenkobling — Del 2: Beskyttelsesforanstaltninger mod effekten af vagabonderende strøm forårsaget af jævnstrømstraktionssystemer

 

 

Cenelec

EN 50122-3:2010

Jernbaneanvendelser — Faste installationer — Elektrisk sikkerhed, jording og sammenkobling — Del 3: Fælles interaktion af veksel- og jævnstrømstraktionssystemer

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Jernbaneanvendelser — Isolationskoordinering — Del 1: Grundlæggende krav — Luftafstande og krybestrækninger for alt elektrisk og elektronisk udstyr

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Anm. 3

1.10.2006

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Anm. 3

1.5.2008

 

EN 50124-1:2001/AC:2010

 

 

 

EN 50124-1:2001/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2017

Jernbaner — Isolationskoordinering — Del 1: Grundlæggende krav — Luftafstande og krybestrækninger for alt elektrisk og elektronisk udstyr

EN 50124-1:2001

+ A1:2003

+ A2:2005

Anm. 2.1

6.2.2020

Cenelec

EN 50124-2:2001

Jernbaneanvendelser — Isolationskoordinering — Del 2: Overspændinger og beskyttelse herimod

 

 

 

EN 50124-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50124-2:2017

Jernbaner — Isolationskoordinering — Del 2: Overspændinger og relateret beskyttelse

EN 50124-2:2001

Anm. 2.1

6.2.2020

Cenelec

EN 50125-2:2002

Jernbaneanvendelser — Miljøforhold for udstyr — Del 2: Faste elektriske installationer

 

 

 

EN 50125-2:2002/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Jernbaneanvendelser — Miljøforhold for udstyr — Del 3: Udstyr til signalgivning og telekommunikation

 

 

 

EN 50125-3:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Jernbaneanvendelser — Specifikation og eftervisning af pålidelighed, tilgængelighed, servicerbarhed og sikkerhed (RAMS) — Del 1: Grundlæggende krav og generisk fremgangsmåde

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2012

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Jernbaneanvendelser — Kommunikations-, signalgivnings- og databehandlingssystemer — Sikkerhedsrelaterede elektroniske systemer til signaludstyr

 

 

 

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50151:2003

Jernbaneanvendelser — Faste installationer — Elektrisk traktion — Særlige krav til sammensatte isolatorer

 

 

 

EN 50151:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50155:2007

Jernbaneanvendelser — Elektronisk udstyr anvendt i rullende materiel

EN 50155:2001

Anm. 2.1

 

 

EN 50155:2007/AC:2012

 

 

 

EN 50155:2007/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159:2010

Jernbaneanvendelser — Kommunikation, signal- og processystemer — Sikkerhedsrelateret kommunikation i transmissionssystemer

EN 50159-1:2001

EN 50159-2:2001

Anm. 2.1

1.9.2013

Cenelec

EN 50163:2004

Jernbaneanvendelser — Banesystemers forsyningsspændinger

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Anm. 3

1.3.2010

 

EN 50163:2004/AC:2013

 

 

 

EN 50163:2004/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50238-1:2003

Jernbaneanvendelser — Kompatibilitet mellem rullende materiel og togsporingssystemer

 

 

 

EN 50238-1:2003/AC:2014

 

 

Cenelec

EN 50317:2012

Jernbaneanvendelser — Strømaftagningssystem — Krav til og validering af målinger af det dynamiske samspil mellem pantograf og luftkøreledning

EN 50317:2002

+ A1:2004

+ A2:2007

Anm. 2.1

26.12.2014

 

EN 50317:2012/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50367:2012

Jernbaneanvendelser — Strømsamlingssystemer — Tekniske kriterier for interaktion mellem strømaftager og luftkøreledning (for at opnå fri tilgang)

 

 

 

EN 50367:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50367:2012/A1:2016

Anm. 3

25.7.2019

Cenelec

EN 50388:2012

Jernbaneanvendelser — Strømforsyning og rullende materiel — Tekniske kriterier for koordinering mellem strømforsyning (substation) og rullende materiel for at opnå interoperabilitet

EN 50388:2005

Anm. 2.1

13.2.2015

 

EN 50388:2012/AC:2013

 

 

Cenelec

EN 50405:2015

Jernbaner — Strømsamlingssystemer — Pantografer, prøvningsmetoder for kontaktflader af kul

 

 

 

EN 50405:2015/A1:2016

Anm. 3

Datoen for denne publikation

Cenelec

EN 50463-1:2012

Jernbaneanvendelser — Energimåling om bord på tog — Del 1: Generelt

 

 

Cenelec

EN 50463-2:2012

Jernbaneanvendelser — Energimåling om bord på tog — Del 2: Energimåling

 

 

Cenelec

EN 50463-3:2012

Jernbaneanvendelser — Energimåling om bord på tog — Del 3: Databehandling

 

 

Cenelec

EN 50463-4:2012

Jernbaneanvendelser — Energimåling om bord på tog — Del 4: Kommunikation

 

 

Cenelec

EN 50463-5:2012

Jernbaneanvendelser — Energimåling om bord på tog — Del 5: Overensstemmelsesvurdering

 

 

Cenelec

EN 50533:2011

Jernbaneanvendelser — Karakteristika for trefase spændingsledninger til tog

 

 

 

EN 50533:2011/A1:2016

Anm. 3

Datoen for denne publikation

Cenelec

EN 50553:2012

Jernbaneanvendelser — Krav til køreegenskaber i tilfælde af brand ombord på det rullende materiel

 

 

 

EN 50553:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50553:2012/A1:2016

Anm. 3

15.2.2019

Cenelec

EN 50592:2016

Jernbaner — Prøvning af rullende materiels elektromagnetiske kompatibilitet med akseltællere

 

 

Cenelec

EN 50617-1:2015

Jernbaner — Tekniske parametre for togdetekteringssystemer — Del 1: Sporisolationer

 

 

Cenelec

EN 50617-2:2015

Jernbaner — Tekniske parametre for togdetekteringssystemer — Del 2: Akseltællere

 

 

 

EN 50617-2:2015/AC:2016

 

 

Cenelec

EN 61375-1:2012

Elektronisk jernbaneudstyr — Togkommunikationsnetværk — Del 1: TCN — Generel arkitektur for togkommunikationsnetværk

IEC 61375-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-1:2012

Elektronisk jernbaneudstyr — Togkommunikationsnetværk — Del 2-1: WTB — Trådet togkommunikationsbus

IEC 61375-2-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-2:2012

Elektronisk jernbaneudstyr — Togkommunikationsnetværk — Del 2-2: WTB — Overensstemmelsesprøvning for trådet togkommunikationsbus

IEC 61375-2-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-5:2015

Elektronisk jernbaneudstyr — Tog backbone — Del 2-5: Ethernet Train Backbone

IEC 61375-2-5:2014

 

 

Cenelec

EN 61375-3-1:2012

Elektronisk jernbaneudstyr — Togkommunikationsnetværk — Del 3-1: MWB — Multianvendelig kommunikationsbus til køretøjer

IEC 61375-3-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-2:2012

Elektronisk jernbaneudstyr — Togkommunikationsnetværk — Del 3-2: MWB — Overensstemmelsesprøvning for multianvendelig kommunikationsbus til køretøjer

IEC 61375-3-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-3:2012

Elektronisk jernbaneudstyr — Togkommunikationsnetværk — Del 3-3: CNN — CANopen netværksbus til togvogne

IEC 61375-3-3:2012

 

 

Cenelec

EN 62580-1:2016

Elektronisk jernbaneudstyr — Multimedie- og telematikundersystemer om bord på tog — Del 1: Generel arkitektur

IEC 62580-1:2015

 

 

Cenelec

EN 62621:2016

Jernbaner — Faste installationer — Elektrisk traktion — Specifikke krav til sammensatte isolatorer der anvendes til køreledningssystemer

IEC 62621:2011

EN 50151:2003

Anm. 2.1

21.12.2018

 

EN 62621:2016/A1:2016

Anm. 3

21.12.2018

Anm. 1:

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den tilbagetrækningsdato, der fastsættes af den europæiske standardiseringsorganisation, men brugerne af disse standarder gøres opmærksom på, at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Anm. 2.1:

Den nye (eller ændrede) standard har samme anvendelsesområde som den erstattede standard. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af den erstattede standard ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.2:

Den nye standard har et bredere anvendelsesområde end de erstattede standarder. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af de erstattede standarder ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

Anm. 2.3:

Den nye standard har et snævrere anvendelsesområde end den erstattede standard. For produkter eller tjenesteydelser, der falder ind under den nye standards anvendelsesområde, medfører efterlevelse af den (delvis) erstattede standard fra og med den anførte dato ikke længere formodning om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen. Formodningen om overensstemmelse med væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen gælder fortsat for produkter eller tjenesteydelser, der falder inden for den (delvis) erstattede standards anvendelsesområde, men ikke inden for den nye standards anvendelsesområde.

Anm.3:

I tilfælde af tillæg til standarder er referencestandarden EN CCCCC:YYYY, inkl. eventuelle tidligere tillæg, og det nye anførte tillæg. Den erstattede standard (kolonne 3) består derfor af EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere tillæg, men ikke det nye anførte tillæg. På den angivne dato vil den erstattede standard ophøre med at give formodning om overensstemmelse væsentlige eller andre krav i EU-lovgivningen.

BEMÆRK:

Oplysninger om, hvorvidt standarder er disponible, kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganisationer eller hos de nationale standardiseringsorganer, som der offentliggøres en fortegnelse over i Den Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 27 i forordning (EU) nr. 1025/2012 (2).

Standarder vedtages af de europæiske standardiseringsorganisationer på engelsk (CEN og Cenelec offentliggør også standarder på fransk og tysk). Derefter oversætter de nationale standardiseringsorganer titlerne på standarderne til alle de øvrige officielle EU-sprog. Europa Kommissionen er ikke ansvarlig for, om de titler, der forelægges med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, er korrekte.

Henvisninger til berigtelselse »…/AC: YYYY« offentliggøres udelukkende til orientering. En berigtigelse fjerner trykfejl, sproglige fejl og lignende fejl fra standardens tekst og kan vedrøre en eller flere sprogudgaver (engelsk, fransk og/eller tysk) af en standard som vedtaget af en europæisk standardiseringsorganisation.

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle officielle EU-sprog.

Denne fortegnelse erstatter alle tidligere fortegnelser offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Europa-Kommissionen sørger for at ajourføre listen.

Yderligere information om harmoniserede standarder og andre europæiske standarder kan findes på internettet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europæisk standardiseringsorganisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgien, tlf. +32 25500811, fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgien, tlf. +32 25196871, fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrig, tlf. +33 492944200, fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  EFT C 338 af 27.9.2014, s. 31.


15.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 435/111


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF

(Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)

(EØS-relevant tekst)

(2017/C 435/05)

Direktiv 1999/5/EF

I henhold til overgangsbestemmelsen i artikel 48 i direktiv 2014/53/EU (1) må medlemsstaterne ikke hindre tilgængeliggørelse på markedet eller ibrugtagning af radioudstyr, der er omfattet af direktiv 2014/53/EU, som er i overensstemmelse med direktiv 1999/5/EF (2), og som blev bragt i omsætning før den 13. juni 2017. De harmoniserede standarder, hvortil henvisningerne er blevet offentliggjort i henhold til direktiv 1999/5/EF, senest opført i Kommissionens meddelelse offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 249 af 8. juli 2016, side 1, og berigtiget i Den Europæiske Unions Tidende C 342 af 17. september 2016, side 15, og i Den Europæiske Unions Tidende C 403 af 1. november 2016, side 26, vil derfor fortsat give formodning om overensstemmelse med bestemmelserne i det pågældende direktiv indtil den 12. juni 2017.

Direktiv 2014/53/EU

(Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)

ESO (3)

Standardens reference og titel

(Referencedokument)

Første offentliggørelse EFT/EUT

Reference for erstattet standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato)

Anm. 1

Artikel/artikler i direktiv 2014/53/EU, som standarden skal omfatte

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cenelec

EN 50360:2017

Produktstandard til påvisning af trådløse kommunikationsenheders overholdelse af basisrestriktionerne og eksponeringsgrænseværdierne for menneskers eksponering for elektromagnetiske felter i frekvensområdet fra 300 MHz til 6 GHz: enheder brugt nær øret

17.11.2017

 

 

Artikel 3, stk. 1, litra a)

Cenelec

EN 50385:2017

Produktstandard til påvisning af basestationsudstyrs overholdelse af eksponeringsgrænser for RF-elektromagnetfelter (110 MHz-100 GHz), ved markedsføringen

17.11.2017

 

 

Artikel 3, stk. 1, litra a)

Cenelec

EN 50401:2017

Produktstandard til påvisning af basestationsudstyrs overholdelse af eksponeringsgrænser for RF-elektromagnetfelter (110 MHz-100 GHz), ved ibrugtagningen

17.11.2017

 

 

Artikel 3, stk. 1, litra a)

Cenelec

EN 50566:2017

Produktstandard til påvisning af trådløse kommunikationsenheders overholdelse af basisrestriktionerne og eksponeringsgrænseværdierne for menneskers eksponering for elektromagnetiske felter i frekvensområdet fra 30 MHz til 6 GHz: håndholdte eller kropsbårne enheder nær menneskekroppen

17.11.2017

 

 

Artikel 3, stk. 1, litra a)

Cenelec

EN 55035:2017

Elektromagnetisk kompatibilitet for multimedieudstyr — Immunitetskrav

CISPR 35:2016 (ændret)

17.11.2017

 

 

Artikel 3, stk. 1, litra b)

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Narrow-Band Direct-Printing telegrafi udstyr for metrologisk modtager udstyr eller navigations informations modtagere (NAVTEX) Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, og stk 3, litra g), i direktiv 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2; Artikel 3, stk. 3, litra g)

ETSI

EN 300 086 V2.1.2

Landmobile tjenester, radioudstyr med et intern eller ekstern RF stik primært beregnet til analog tale, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

9.12.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 113 V2.2.1

Landmobile tjenester, radio udstyr til transmission af data (og/eller tale) som bruger konstant eller ikke konstant indhyldningskurve modulering og har antenne stik; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 219 V2.1.1

Landmobile tjenester, radioudstyr som transmitterer signaler, der udløser en respons i modtageren, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 220-2 V3.1.1

Kortdistance apparater (SDR); der anvendes i frekvensbåndet 25 MHz til 1 000  MHz — Del 2: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU for uspecificeret radioudstyr

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Kortdistance apparater (SDR); der anvendes i frekvensbåndet 25 Hz til 1 000  MHz — Del 3-1: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU; Udstyr med lav arbejdscyklus og høj pålidelighed, udstyr til nødalarmer der anvendes i afmærket frekvensbånd (869,200  MHz til 869,250  MHz)

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Kortdistance apparater (SDR); der anvendes i frekvensbåndet 25MHz til 1 000  MHz — Del 3-2: Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU; Trådløse alarmer der anvendes i afmærkede LDC/HR frekvensbånd 868,60  MHz til 868,70  MHz, 869,25  MHz til 869,40  MHz, 869,65  MHz til 869,70  MHz

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 220-4 V1.1.1

Kortdistance apparater (SDR); der anvendes i frekvensbåndet 25MHz til 1 000  MHz — Del 4: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU; Måleapparater der anvendes i afmærkede bånd 169,400  MHz til 169,475  MHz

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 224 V2.1.1

Landmobile tjenester; Radio udstyr til brug i personsøgetjeneste som opererer i frekvensområdet 25 MHz — 470 Mhz; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU

13.10.2017

EN 300 224-2 V1.1.1

Anm. 2.1

28.2.2019

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Lokal personsøgning — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 300 296 V2.1.1

Landmobile tjenester, Radioudstyr med integreret antenne fortrinsvis beregnet til transmission af tale, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 328 V2.1.1

Bredbånds transmissionssystem; Datatransmissionsudstyr som arbejder i ISM båndet 2,4  GHz og som anvender modulationsteknikker for bredbånd; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 330 V2.1.1

Kortdistance apparater (SDR); Radioudstyr i frekvensbåndet 9kHz til 25 MHz og induktive kredsløb i frekvensbåndet 9 kHz til 30 MHz; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 341 V2.1.1

Landmobile tjenester, Radioudstyr med integreret antenne, som transmitterer signaler, der udløser en respons i modtageren, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 390 V2.1.1

Landmobile tjenester, Radioudstyr med integreret antenne beregnet til transmission af data (og tale), Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 422-1 V2.1.2

Trådløse mikrofoner; Audio PMSE op til 3 GHz— Del 1: Klasse A modtagere; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

10.2.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 422-2 V2.1.1

Trådløse mikrofoner; Audio PMSE op til 3 GHz— Del 2: Klasse B modtagere; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 422-3 V2.1.1

Trådløse mikrofoner; Audio PMSE op til 3 GHz— Del 3: Klasse C modtagere; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 433 V2.1.1

Citizens' bånd (CB) radioudstyr — Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 440 V2.1.1

Kortdistance apparater (SDR); Radioudstyr der anvendes i frekvensbåndet 1 GHz til 40 GHz; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

14.7.2017

EN 300 440-2 V1.4.1

Anm. 2.1

31.12.2018

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke, for modtagerkategori 2 og 3 som defineret i tabel 5, krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Udstyr med kort rækkevidde — Radioudstyr, som skal anvendes i frekvensområdet 1 GHz til 40 GHz — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Bredbåndsaudioforbindelser — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 300 487 V2.1.2

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for mobile jordstationer kun til modtagelse (ROMAS), som kommunikerer data i frekvensbåndet 1,5  GHz; radio frekvens (RF) specifikationer, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

Jordbaseret VHF håndholdt, mobile og faste radio sendere, modtagere og sendere til VHF aeronautiske mobile tjeneste ved hjælp af amplitudemodulation — Del 2: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 300 698 V2.1.1

Radiotelefonsendere og modtagere til mobile maritime serviceydelser der anvendes i VHF båndet på indenlandske vandveje; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, og artikel 3, stk. 3, litra g), i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2; Artikel 3, stk. 3, litra g)

ETSI

EN 300 698 V2.2.1

Radiotelefonsendere og modtagere til mobile maritime serviceydelser, der anvendes i VHF båndet på indenlandske vandveje; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, og artikel 3, stk. 3, litra g), i direktiv 2014/53/EU

Dette er den første offentliggørelse

EN 300 698 V2.1.1

Anm. 2.1

31.5.2018

Artikel 3, stk. 2; Artikel 3, stk. 3, litra g)

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Lavine nødradiopejlere — Sende/modtagesystemer — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Lavine nødradiopejlere — Sende/modtagesystemer — Del 3: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 3, litra e)

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 3, litra g)

ETSI

EN 300 720 V2.1.1

Ultra Høje Frekvens (UHF) kommunikationssystemer og udstyr ombord på fartøjer — Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

VHF radiotelefoni udstyr til generel kommunikation og tilknyttet udstyr til klasse D, Digitale selektive opkald (DSC), Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 32 og artikel 3, stk. 3, litra g), i direktiv 2014/53/EU

12.8.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2; Artikel 3, stk. 3, litra g)

ETSI

EN 301 025 V2.2.1

VHF radiotelefoni udstyr til generel kommunikation og tilknyttet udstyr til klasse D, Digitale selektive opkald (DSC), Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 32 og artikel 3, stk. 3, litra g), i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

EN 301 025 V2.1.1

Anm. 2.1

30.11.2018

Artikel 3, stk. 2; Artikel 3, stk. 3, litra g)

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Apparater med kort rækkevidde — Vejtransport og trafiktelematik (RTTT) — Radarudstyr, der benytter frekvensbåndet 76 GHz til 77 GHz — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 301 166 V2.1.1

Landmobile tjenester; Radio udstyr med analog og/eller digital kommunikation (tale og/eller data), som opererer i smalbånd kanaler og har antenne stik; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

10.2.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 178 V2.2.2

Bærbart VHF radiotelefoniudstyr til den maritime mobile tjeneste i VHF båndene (for ikke-GMDSS anvendelser); Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 357 V2.1.1

Trådløse lydenheder ved frekvenser mellem 25 MHz og 2 000  MHz; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

14.7.2017

EN 301 357-2 V1.4.1

Anm. 2.1

28.2.2019

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Trådløse audioapparater beregnet for frekvensområdet 25 MHz til 2 000  MHz — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 301 360 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for interaktive satellit terminaler (SIT) og satellit bruger terminaler (SUT) der transmitterer til satellitter i geostationære kredsløb, og opererer i frekvensbånde fra 27,5 til 29,5  GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 406 V2.2.2

Digital europæisk trådløs telekommunikation (DECT), harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 426 V2.1.2

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for landmobile satellitjordstationer (LMES) samt maritime mobile satellitjordstationer (MMES), som ikke er egnet nød-og sikkerhedskommunikation, i frekvensbåndet 1,5  GHz/1,6  GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 427 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for mobile satellitjordstationer med lav datahastighed (MES) med undtagelse af mobile luftfarts satellitjordstationer, der opererer i frekvensbåndene fra 11/12/14 GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 428 V2.1.2

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for en meget lille blænde åbning (VSAT); satellitjordstationer til transmittering alene, transmittering og modtagelse eller modtagelse alene, som opererer i frekvensbåndet 11/12/14 GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for transportable jordstationer til indsamling af nyheder via satellit (SNG TES), som opererer i frekvensbåndene fra 11/12/14 GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

14.10.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 441 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for mobile jordstationer (MES), inklusiv håndbåret jordstationer til privat satellitkommunikationsnetværk (C-PCN), der opererer i frekvensbåndet fra 1,6 /2,4  GHz i den mobile satellitservice (MSS), og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 442 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for NGSO mobile jordstationer (MES), inklusiv håndholdte jordstationer til privat satellitkommunikation (S-PCN) i frekvensbåndet 1 980  MHz (jord til rum) og 2 170  MHz til 2 200  MHz (rum til jord) i den mobile satellittjeneste (MSS), der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 443 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for en meget lille blænde åbning (VSAT); satellitjordstationer til transmittering alene, transmittering og modtagelse eller modtagelse alene, som opererer i frekvensbåndet 4 GHz og 6 GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 444 V2.1.2

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for mobile landjordstationer (LMES), som leverer stemme og/eller datakommunikation i frekvensbåndet 1,5  GHz og 1,6  GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 447 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for satellitterminaler på fartøj (ESVs) allokeret til fastmonteret satellit service (FSS), der opererer i frekvensbåndet 4/6 GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for interaktive satellitterminaler (SIT) og satellitbrugerterminaler (SUT) som transmitterer til satellitter i geostationære kredsløb, som opererer i frekvensbåndene 29,5  GHz til 30,0  GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

14.10.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 473 V2.1.2

Satellitjordstationer og systemer (SES); Harmoniseret standard for mobile luftfarts satellitjordstationer (AESs) som leverer mobil luftfarts satellittjenester (AMSS)/ mobile satellittjenester (MSS) og /eller mobile flytekniske satellitter på route service (AMS (R) S) / mobile satellittjenester (MSS), som arbejder i frekvensbåndet under 3 GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 502 V12.5.2

Globalt System for Mobilkommunikation (GSM) Base Station (BS) udstyr. Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Globalt System for Mobilkommunikation (GSM) — Harmoniseret EN for mobilterminaler i GSM 900 og GSM 1800 frekvensbåndene, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Meddelelse: Denne harmoniserede standard giver formodning om overensstemmelse med de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU, såfremt modtagelsesparametrene i bestemmelse 4.2.20, 4.2.21 og 4.2.26 også anvendes

ETSI

EN 301 559 V2.1.1

Kortdistance apparater (SRD); Lav energi medicinske implantater (LP-AMI) og tilhørende eksterne enheder (LP-AMI-P)), der opererer i frekvensområdet 2 483,5  MHz til 2 500  MHz; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 598 V1.1.1

Udstyr for friholdte frekvenser (WSD); Trådløse adgangssystemer som opererer i 470 MHz til 790 MHz-frekvensbåndet; Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 301 681 V2.1.2

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for mobile jordstationer (MES) geostationære mobilsatellitsystemer, inklusiv håndholdte jordstationer til privat satellitkommunikation (S-PCN) under den mobile satellittjeneste (MSS) i frekvensbåndet 1,5  GHz og 1,6  GHz, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 721 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for mobile jordstationer (MES), som leverer datakommunikation med lavhastighed (LBRDC) gennem satellitter i »Low EARTH« kredsløb (LEO) under 1 GHZ frekvensbånd, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Kommercielt tilgængeligt amatørradioudstyr, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Ultra Low Power Aktive Medicinske Implantater (ULP-AMI) og tilhørende eksterne enheder (ULP-AMI-P) der opererer i frekvensområdet 402 MHz til 405 MHz; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 841-3 V2.1.1

VHF luft-jord Digital Link (VDL) Mode 2; Tekniske egenskaber og målemetoder for jordbaseret udstyr — Del 3: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 842-5 V2.1.1

VHF luft-jord Digital Link (VDL) Mode 4 radioudstyr; Tekniske egenskaber og målemetoder for jordbaseret udstyr — Del 5: Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 893 V1.8.1

Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz høj performance RLAN; Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 301 893 V2.1.1

5 GHz RLAN; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

8.6.2017

EN 301 893 V1.8.1

Anm. 2.1

12.6.2018

Artikel 3, stk. 2

For så vidt angår adaptivitet og indtil 12.6.2018 kan enten punkt 4.2.7 i denne harmoniserede standard eller punkt 4.8 i harmoniseret standard EN 301 893 v1.8.1 anvendes; efter denne dato er det kun punkt 4.2.7 i denne harmoniserede standard, der må anvendes.

ETSI

EN 301 908-1 V11.1.1

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU — Del 1: Introduktion og fælles krav

9.12.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.1

IMT cellulære netværk; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU — Del 2: CDMA multibærebølge (UTRA FDD) brugerudstyr (UE)

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.2

IMT cellulære netværk; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU — Del 2: CDMA multibærebølge (UTRA FDD) brugerudstyr (UE)

13.10.2017

EN 301 908-2 V11.1.1

Anm. 2.1

28.2.2019

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-3 V11.1.3

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU — Del 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Base Station (BS)

12.5.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-10 V4.2.2

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM); Basisstationer (BS), forstærkere og brugerudstyr (UE) for IMT-2000 tredjegenerations cellulære radionet — Del 10: Harmoniseret standard (EN) for IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT), der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-11 V11.1.2

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU — Del 11: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Repeaters

10.2.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU — Del 12: CDMA Multi-Carrier (cdma2000) Repeaters

9.9.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.1

IMT cellulære radionet — Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU — Del 13: udviklet universelt jordbaseret radio adgang (E-UTRA) brugerudstyr (UE)

12.5.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.2

IMT cellulære radionet — Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU — Del 13: udviklet universelt jordbaseret radio adgang (E-UTRA) brugerudstyr (UE)

13.10.2017

EN 301 908-13 V11.1.1

Anm. 2.1

28.2.2019

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-14 V11.1.2

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU — Del 14: Universelt udviklet jordbaseret radio adgang (E-UTRA) Base Stations (BS)

12.5.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-15 V11.1.2

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU — Del 15: Universelt udviklet jordbaseret radio adgang (E-UTRA FDD) Repeaters

10.2.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-18 V11.1.2

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU — Del 18: E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS)

12.5.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-19 V6.3.1

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU — Del 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD Bruger udstyr (UE)

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-20 V6.3.1

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU — Del 20: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD Base Stations (BS)

14.10.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU — Del 21: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD Bruger udstyr (UE)

14.10.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 908-22 V6.1.1

IMT cellulære radionet, Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU — Del 22: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD Base Station (BS)

9.12.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 301 929 V2.1.1

VHF sendere og modtagere til kyststationer for GMDSS og andre applikationer i maritim mobiltjeneste; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 017 V2.1.1

Sendeudstyr til Amplitude Moduleret (AM) radiofoni tjeneste; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 018 V2.1.1

Sendeudstyr til Frekvens Moduleret (FM) radiofoni tjeneste; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

8.6.2017

EN 302 018-2 V1.2.1

Anm. 2.1

31.12.2018

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Frekvensmoduleret radiosendeudstyr for FM-radiofoni — Del 2: Harmoniseret EN, der dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 054 V2.1.1

Meteorologiske hjælpemidler (Met Aids); Radiosonder, som anvendes i frekvensområdet 400,15  MHz til 406 MHz med sendeeffekter op til 200 mW — Del 2: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

Dette er den første offentliggørelse

EN 302 054-2 V1.2.1

Anm. 2.1

31.5.2018

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 054-2 V1.2.1

Meteorologiske hjælpemidler (Met Aids); Radiosonder, som anvendes i frekvensområdet 400,15  MHz til 406 MHz med sendeeffekter op til 200 mW — Del 2: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Trådløse videoforbindelser (WVL), der benytter frekvenser mellem 1,3  GHz og 50 GHz — Del 2: Harmoniseret EN, der dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 302 065-1 V2.1.1

Kortdistance apparater (SRD), som anvender ultra-bredbåndsteknologi (UWB); Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU — Del 1: Krav til generiske UWB anvendelse

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 065-2 V2.1.1

Kortdistance apparater (SRD); som anvender ultra-bredbåndsteknologi (UWB); Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU — Del 2: Krav til sporing af UWB

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 065-3 V2.1.1

Kortdistance apparater (SRD); som anvender ultra-bredbåndsteknologi (UWB); Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU — Del 2: Krav til UWB apparater ved jordbaseret kørende anvendelse

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 065-4 V1.1.1

Kortdistance apparater (SRD); som anvender ultra-bredbåndsteknologi (UWB); Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU — Del 4: Materialesporingsenheder som anvender UWB teknologi under 10,6  GHz

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Apparater med kort rækkevidde (SRD) — Radarsystemer med billeddannelse til undersøgelse af jord og murværk — Del 2: Harmoniseret EN, der dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Radiosendeudstyr for den jordbaserede digitale radiofonitjeneste (T-DAB) — Del 2: Harmoniseret EN, der dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 186 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for mobile luftfarts satellitjordstationer (AESs), der opererer i frekvensbåndet 11/12/14 GHz, og som dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Navigationsradar til brug på indre vandveje — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 302 195 V2.1.1

Ultra lavenergi aktive medicinske implantater (ULP-AMI) og tilbehør (ULP-AMI-P) brugt ved frekvensbåndet 9 kHZ til 315 kHz. Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 208 V3.1.1

Radiofrekvent identifikationsudstyr, der benytter frekvensområdet 865 MHz til 868 MHz med sendeeffekt op til 2 W og frekvensområdet 915 MHz til 921 MHz med sendeeffekt op til 4W; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 217-2 V3.1.1

Faste radiokædesystemer; Karakteristika og krav til punkt-til-punkt udstyr og antenner — Del 2: Digitale systemer, der opererer i frekvensbåndet fra 1,3  GHz til 86 GHz; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

8.6.2017

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Anm. 2.1

31.12.2018

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Faste radiokædesystemer — Karakterer og krav til punkt til punkt-udstyr og antenner — Del 2-2: Digitale systemer, der anvender frekvensbånd, der er underlagt krav om frekvenskoordinering — Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Meddelelse: Denne harmoniserede standard giver formodning om overensstemmelse med de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU, såfremt modtagelsesparametrene i bestemmelse 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 og 4.3.4 også anvendes

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Digitalt radiosendeudstyr for digital radiofoni, Digital Radio Mondiale (DRM) — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 248 V2.1.1

Navigationsradar til brug på ikke-SOLAS skibe: Harmoniseret EN, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Apparater med kort rækkevidde for vejtransport- og trafikteletjenester (RTTT) — Radarudstyr med kort rækkevidde, der benytter frekvensområdet omkring 77 GHz-81 GHz — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3.2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 302 288-2 V1.6.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Radioudstyr med kort rækkevidde — Vejtransport og trafik teletjenester (RTTT) — Radar udstyr med kort rækkevidde, der benytter frekvensområdet omkring 24 GHz — Del 2: Harmoniseret EN, der dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

8.6.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

Denne harmoniserede standard omhandler ikke krav vedrørende præstationsparametre for modtagere og medfører ikke formodning om overensstemmelse for så vidt angår disse parametre.

ETSI

EN 302 296-2 V1.2.1

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Jordbaseret digitalt sendeudstyr for fjernsyn (DVB-T) — Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Faste radiokædesystemer — Udstyr og antenner for multipunktforbindelser — Del 2: Harmoniseret EN for digitale multipunktradioudstyr, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2

12.4.2017

 

 

Artikel 3, stk. 2

ETSI

EN 302 340 V2.1.1

Satellitjordstationer og systemer (SES), Harmoniseret standard for satellitterminaler på fartøj (ESVs), allokeret til fastmonteret satellit service (FSS), der opererer i frekvensbåndet 11/12/14 GHz, og som der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 </