ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 234

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
20. juli 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2017/C 234/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8550 — USSL/Goldman Sachs/Redexis Gas) ( 1 )

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2017/C 234/02

Euroens vekselkurs

2

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2017/C 234/03

Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslaget til forordning om privatlivets fred og elektronisk kommunikation (e-databeskyttelsesforordningen)

3


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2017/C 234/04

Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af udligningsforanstaltningerne vedrørende importen af visse former for regnbueørred med oprindelse i Tyrkiet

6

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2017/C 234/05

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8575 — OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

13

2017/C 234/06

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8553 — Banco Santander/Banco Popular Group) ( 1 )

14


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

20.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 234/1


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.8550 — USSL/Goldman Sachs/Redexis Gas)

(EØS-relevant tekst)

(2017/C 234/01)

Den 13. juli 2017 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32017M8550. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

20.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 234/2


Euroens vekselkurs (1)

19. juli 2017

(2017/C 234/02)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1533

JPY

japanske yen

129,03

DKK

danske kroner

7,4369

GBP

pund sterling

0,88485

SEK

svenske kroner

9,5598

CHF

schweiziske franc

1,0994

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

9,3018

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

26,035

HUF

ungarske forint

306,42

PLN

polske zloty

4,2127

RON

rumænske leu

4,5670

TRY

tyrkiske lira

4,0576

AUD

australske dollar

1,4532

CAD

canadiske dollar

1,4540

HKD

hongkongske dollar

9,0059

NZD

newzealandske dollar

1,5640

SGD

singaporeanske dollar

1,5773

KRW

sydkoreanske won

1 294,27

ZAR

sydafrikanske rand

14,8896

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,7889

HRK

kroatiske kuna

7,4143

IDR

indonesiske rupiah

15 359,65

MYR

malaysiske ringgit

4,9436

PHP

filippinske pesos

58,633

RUB

russiske rubler

68,0915

THB

thailandske bath

38,751

BRL

brasilianske real

3,6432

MXN

mexicanske pesos

20,1750

INR

indiske rupee

74,1515


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

20.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 234/3


Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslaget til forordning om privatlivets fred og elektronisk kommunikation (e-databeskyttelsesforordningen)

(Udtalelsen findes i sin helhed på engelsk, fransk og tysk på den tilsynsførendes websted www.edps.europa.eu)

(2017/C 234/03)

I denne udtalelse redegøres der for den tilsynsførendes holdning til forslaget til forordning om privatlivets fred og elektronisk kommunikation, som skal ophæve og erstatte e-datadirektivet.

Uden e-databeskyttelsesforordningen ville EU's lovgivningsramme for privatlivets fred og databeskyttelse være ufuldstændig. Selv om den generelle forordning om databeskyttelse er et betydeligt resultat, har vi brug for et specifikt retligt redskab til at beskytte retten til privatlivets fred, der er sikret ved artikel 7 i chartret om grundlæggende rettigheder, og hvor fortroligheden af kommunikation er et væsentligt element. Den tilsynsførende bifalder og støtter derfor forslaget, som har til formål at gøre netop dette. Den tilsynsførende støtter også valget af retsinstrument, dvs. en forordning, som vil være umiddelbart gældende og bidrage til en højere grad af harmonisering og ensartethed. Han bifalder ambitionen om at sikre et højt beskyttelsesniveau med hensyn til både indhold og metadata og støtter målet om at udvide fortrolighedsforpligtelserne til at omfatte en bredere vifte af tjenester — herunder de såkaldte »over-the-top«-tjenester (OTT-tjenester) — som afspejler det teknologiske fremskridt. Han mener også, at beslutningen om udelukkende at give databeskyttelsesmyndigheder håndhævelsesbeføjelser og adgangen til samarbejds- og sammenhængsmekanismerne i det fremtidige Europæiske Databeskyttelsesråd (Databeskyttelsesrådet) vil bidrage til en mere ensartet og effektiv håndhævelse i hele EU.

Samtidig har den tilsynsførende betænkeligheder med hensyn til, om forslaget i sin nuværende udformning faktisk kan indfri løftet om at sikre et højt niveau af beskyttelse af privatlivets fred inden for elektronisk kommunikation. Vi har brug for nye retlige rammer for e-databeskyttelse, men vi har brug for rammer, der er bedre, klarere og stærkere. Der er stadig meget at gøre: Kompleksiteten af reglerne — som de fremgår af forslaget — er afskrækkende. Kommunikation er opdelt i metadata, indholdsdata, data, der udsendes af terminaludstyr. Hvert område har ret til et forskelligt niveau af fortrolighed og er omfattet af forskellige undtagelser. Denne kompleksitet kan være forbundet med en risiko for — måske utilsigtede — huller i beskyttelsen.

De fleste af de definitioner, som forslaget tager udgangspunkt i, vil blive forhandlet og vedtaget i forbindelse med et andet retsinstrument: den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation. Der er i dag ingen retlig begrundelse for at knytte de to instrumenter så tæt sammen, og de konkurrence- og markedsfokuserede definitioner fra kodeksen er ganske enkelt ikke hensigtsmæssige inden for rammerne af de grundlæggende rettigheder. Den tilsynsførende slår derfor til lyd for at medtage en række nødvendige definitioner i e-databeskyttelsesforordningen under hensyntagen til dens tilsigtede anvendelsesområde og mål.

Vi bør også være særlig opmærksomme på spørgsmålet om andre registeransvarliges behandling af elektronisk kommunikation end udbydere af elektroniske kommunikationstjenester. Den yderligere beskyttelse af kommunikationsdata ville ikke give mening, hvis den nemt kunne omgås ved f.eks. at videregive dataene til tredjeparter. Det bør også sikres, at e-databeskyttelsesreglerne ikke tillader en lavere beskyttelsesstandard end den, der er fastsat i den generelle forordning om databeskyttelse. Eksempelvis bør samtykke være reelt og give brugerne et frit valg som krævet i den generelle databeskyttelsesforordning. Der bør ikke længere være »tracking walls«. Endvidere skal de nye regler også opstille strenge krav om indbygget beskyttelse af privatlivets fred og privatvenlige standardindstillinger. Endelig behandler den tilsynsførende i denne udtalelse også andre presserende spørgsmål, herunder begrænsningerne for rettighedernes rækkevidde.

1.   INDLEDNING OG BAGGRUND

Denne udtalelse (udtalelsen) er udarbejdet på grundlag af en anmodning fra Europa-Kommissionen (Kommissionen) til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (den tilsynsførende), som uafhængig tilsynsmyndighed og rådgivningsorgan, om at afgive udtalelse om forslaget til forordning om privatlivets fred og elektronisk kommunikation (1) (forslaget). Forslaget har til formål at ophæve og erstatte direktiv 2002/58/EF om privatlivets fred og elektronisk kommunikation (e-datadirektivet) (2). Kommissionen indhentede også udtalelse fra Artikel 29-Gruppen om Databeskyttelse (Artikel 29-Gruppen), som den tilsynsførende bidrog til som fuldgyldigt medlem af gruppen (3).

Denne udtalelse ligger i forlængelse af vores foreløbige udtalelse 5/2016 om revisionen af e-datadirektivet (2002/58/EF) (4), afgivet den 22. juli 2016. Den tilsynsførende kan også yde yderligere rådgivning i efterfølgende faser af lovgivningsproceduren.

Forslaget er et af de centrale initiativer i strategien for et digitalt indre marked (5), som har til formål at styrke tilliden og sikkerheden i forbindelse med digitale tjenester i EU med fokus på at sikre et højt niveau af beskyttelse for borgere og lige konkurrencevilkår for alle markedsdeltagere i hele EU.

Forslaget søger at modernisere og ajourføre e-datadirektivet som led i den bredere indsats for at tilvejebringe sammenhængende og harmoniserede retlige rammer for databeskyttelse i Europa. E-datadirektivet specificerer og supplerer direktiv 95/46/EF (6), som vil blive erstattet af den nyligt vedtagne generelle forordning om databeskyttelse (7).

Den tilsynsførende sammenfatter først, i afsnit 2, sine vigtigste bemærkninger til forslaget, med fokus på forslagets positive aspekter. Dernæst fremkommer han, i afsnit 3, med sine resterende væsentlige betænkeligheder og fremlægger anbefalinger til, hvordan de kan imødegås. Yderligere betænkeligheder og anbefalinger til yderligere forbedringer er beskrevet i bilaget til denne udtalelse, hvor forslaget behandles mere udførligt. En imødekommelse af de betænkeligheder, der er givet udtryk for i denne udtalelse og bilaget hertil, og en yderligere forbedring af e-databeskyttelsesforordningens tekst vil ikke kun bidrage til en bedre beskyttelse slutbrugere og andre berørte registrerede, men også indføre mere retssikkerhed for alle involverede interessenter.

4.   KONKLUSIONER

Den tilsynsførende bifalder Kommissionens forslag til en moderniseret, ajourført og styrket e-databeskyttelsesforordning. Han er enig i den opfattelse, at der fortsat er behov for specifikke regler til at beskytte fortroligheden og sikkerheden i forbindelse med elektronisk kommunikation i EU og supplere og specificere kravene i den generelle forordning om databeskyttelse. Han mener også, at vi har brug for simple, målrettede og teknologineutrale retlige bestemmelser, som sikrer en stærk, hensigtsmæssig og effektiv beskyttelse i en overskuelig fremtid.

Den tilsynsførende bifalder den erklærede ambition om at sikre et højt beskyttelsesniveau med hensyn til både indhold og metadata, navnlig de væsentlige positive elementer, der er beskrevet i afsnit 2.1.

Selv om den tilsynsførende bifalder forslaget, nærer han fortsat betænkeligheder ved en række bestemmelser, som risikerer at underminere Kommissionens hensigt om at sikre et højt niveau af beskyttelse af privatlivets fred inden for elektronisk kommunikation. Den tilsynsførende har navnlig følgende væsentlige betænkeligheder:

definitionerne i forslaget må ikke afhænge af den særskilte lovgivningsprocedure vedrørende direktivet om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (8) (forslaget om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation)

bestemmelserne om samtykke fra slutbrugerne bør styrkes; samtykke skal indhentes fra de personer, der bruger tjenesterne, uanset om de abonnerer på dem, og fra alle parter i en kommunikation; endvidere skal registrerede, der ikke er parter i kommunikationen, også beskyttes

det skal sikres, at forholdet mellem den generelle forordning om databeskyttelse og e-databeskyttelsesforordningen ikke efterlader smuthuller hvad angår beskyttelsen af personoplysninger; personoplysninger, der indsamles på grundlag af samtykke fra slutbrugere eller et andet retsgrundlag i henhold til e-databeskyttelsesforordningen, må ikke efterfølgende viderebehandles uden for anvendelsesområdet for et sådant samtykke eller en sådan undtagelse på et retsgrundlag, som ellers havde foreligget i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse, men ikke i henhold til e-databeskyttelsesforordningen

forslaget mangler ambition med hensyn til de såkaldte »tracking walls« (også kendt som »cookie walls«); adgang til websteder må ikke gøres betinget af, at personen tvinges til at »give samtykke« til at blive sporet på tværs af websteder; den tilsynsførende opfordrer med andre ord lovgiverne til at sikre, at samtykke reelt vil blive givet frit

forslaget sikrer ikke, at browsere (og andet software på markedet, som muliggør elektronisk kommunikation) som standard vil være indstillet til at forhindre sporing af enkeltpersoners digitale fodspor

undtagelserne vedrørende sporing af terminaludstyrs placering er alt for brede og mangler tilstrækkelige garantier

forslaget omfatter muligheden for, at medlemsstaterne kan indføre begrænsninger; dette kræver specifikke garantier.

Disse væsentlige betænkeligheder — sammen med anbefalinger til, hvordan de kan imødegås — er beskrevet i denne udtalelse. Ud over vores generelle bemærkninger og væsentlige betænkeligheder, der er redegjort nærmere for i hovedteksten i udtalelsen, fremsætter den tilsynsførende også yderligere — og undertiden mere tekniske — bemærkninger og anbefalinger vedrørende forslaget i et bilag, navnlig for at lette arbejdet for lovgivere og andre interessenter, der ønsker at forbedre teksten yderligere under lovgivningsprocessen. Endelig bemærker vi også betydningen af, at lovgiverne behandler denne vigtige sag hurtigt for at sikre, at e-databeskyttelsesforordningen som planlagt kan finde anvendelse fra den 25. maj 2018, den dato, hvor den generelle forordning om databeskyttelse også selv træder i kraft.

Betydningen af fortroligheden i kommunikationen som fastsat i chartrets artikel 7 er stigende med den større rolle, som elektronisk kommunikation spiller i vores samfund og økonomi. De sikkerhedsforanstaltninger, der er redegjort for i denne udtalelse, vil spille en afgørende rolle med hensyn til at sikre en vellykket gennemførelse af Kommissionens langsigtede strategiske mål, der fremgår af dens strategi for et digitalt indre marked.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. april 2017.

Giovanni BUTTARELLI

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse


(1)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektroniske kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation), COM(2017) 10 final, 2017/0003 (COD).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

(3)  Artikel 29-Gruppen, »Opinion 1/2017 on the Proposed Regulation for the ePrivacy Regulation (2002/58/EC) (WP247)«, vedtaget den 4. april 2017. Se også Artikel 29-Gruppen, »Opinion 3/2016 on the evaluation and review of the ePrivacy Directive (2002/58/EC) (WP240)«, vedtaget den 19. juli 2016.

(4)  Se https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-07-22_Opinion_ePrivacy_EN.pdf

(5)  En strategi for et digitalt indre marked i EU, meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, 6. maj 2015 (COM(2015) 192 final), findes på: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=DA

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(8)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation, COM(2016) 590 final/2, 2016/0288(COD) af 12.10.2016.


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

Europa-Kommissionen

20.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 234/6


Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af udligningsforanstaltningerne vedrørende importen af visse former for regnbueørred med oprindelse i Tyrkiet

(2017/C 234/04)

Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) har modtaget en anmodning om en interimsundersøgelse i henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1) (»antisubsidiegrundforordningen«).

1.   Anmodning om en fornyet undersøgelse

Anmodningen om en fornyet undersøgelse blev indgivet af Aegean Exporters Association (»ansøgeren«) på vegne af producenter/eksportører af regnbueørred i Tyrkiet (»det pågældende land«).

2.   Den undersøgte vare

Den vare, der er genstand for denne undersøgelse, er regnbueørred (Oncorhynchus mykiss):

levende, af vægt pr. stk. højst 1,2 kg, eller

ferske, kølede, frosne og/eller røgede:

i form af hele fisk (med hoved), med eller uden gæller, rensede eller urensede, af vægt pr. stk. højst 1,2 kg, eller

uden hoved, med eller uden gæller, rensede eller urensede, af vægt pr. stk. højst 1 kg, eller

i form af fileter, af vægt pr. stk. højst 400 g,

med oprindelse i Tyrkiet og i øjeblikket henhørende under KN-kode 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 og ex 0305 43 00 (Taric-kode 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 og 0305430011) (»den undersøgte vare«).

3.   Gældende foranstaltninger

De gældende foranstaltninger er en endelig udligningstold, som blev indført ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/309 (2).

Ansøgeren hævder, at det ikke længere er nødvendigt at opretholde foranstaltningerne vedrørende importen af den undersøgte vare på det nuværende niveau for at modvirke den udligningsberettigede subsidiering. I den henseende har ansøgeren fremlagt tilstrækkeligt bevis for, at der er sket en væsentlig ændring i strukturen og betingelserne for gennemførelsen af de direkte subsidier, der ydes til producenterne pr. kg regnbueørred, der produceres. Med de nye vilkår for støtteberettigelse bliver grænsen nået meget hurtigere, og enhver produktion, der overstiger denne grænse, tildeles ikke længere subsidier. Denne ændring medførte et betydeligt fald i det subsidiebeløb, som navnlig de større eksporterende producenter af den undersøgte vare modtog.

På denne baggrund finder Kommissionen, at der er tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at omstændighederne med hensyn til subsidiering har ændret sig betydeligt og er af varig karakter, og at foranstaltningerne derfor bør tages op til fornyet undersøgelse.

4.   Sagsforløb

Efter at have underrettet medlemsstaterne fastslog Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en delvis interimsundersøgelse, begrænset til en undersøgelse af subsidieringsaspektet, og Kommissionen indleder derfor en fornyet undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 19. Formålet med undersøgelsen er at fastslå, om det fortsat er nødvendigt at opretholde foranstaltningerne for at opveje det udligningsberettigede subsidiebeløb.

Efter den fornyede undersøgelse kan det blive nødvendigt at ændre toldsatsen for importen af visse former for regnbueørred med oprindelse i Tyrkiet.

Den tyrkiske regering er blevet indbudt til at deltage i høringer.

4.1.    Procedure for at bestemme nødvendigheden af fortsat at opretholde foranstaltningerne

Eksporterende producenter (3) af den undersøgte vare i Tyrkiet og de tyrkiske myndigheder opfordres til at deltage i Kommissionens undersøgelse.

Undersøgelse af eksporterende producenter

Procedure for udtagelse af eksporterende producenter, der skal undersøges i Tyrkiet

a)   Stikprøveudtagning

I betragtning af det potentielt store antal eksporterende producenter i Tyrkiet, som er berørt af denne procedure, og for at afslutte undersøgelsen inden for den lovbestemte frist kan Kommissionen begrænse antallet af eksporterende producenter, der skal indgå i undersøgelsen, til et rimeligt antal ved at udtage en stikprøve (denne proces benævnes også »stikprøveudtagning«). Stikprøveudtagningen vil foregå i overensstemmelse med grundforordningens artikel 27.

For at Kommissionen kan afgøre, om det er nødvendigt med stikprøveudtagning, og i bekræftende fald udtage en stikprøve, anmodes alle eksporterende producenter eller deres repræsentanter hermed om at give sig til kende over for Kommissionen. Dette skal de gøre senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet, ved at indberette de oplysninger om deres virksomhed(er), som der anmodes om i bilag I til denne meddelelse, til Kommissionen.

Kommissionen vil desuden kontakte myndighederne i Tyrkiet og eventuelt alle kendte sammenslutninger af eksporterende producenter for at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige for at udtage stikprøven af eksporterende producenter.

Alle interesserede parter, der ønsker at indgive andre oplysninger, som er relevante for udtagelsen af stikprøven, med undtagelse af de oplysninger, der anmodes om ovenfor, skal gøre dette senest 21 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet.

Hvis det er nødvendigt at udtage en stikprøve, kan de eksporterende producenter udvælges ud fra den største repræsentative eksportmængde til Unionen, som med rimelighed kan undersøges inden for den tid, der er til rådighed. Alle kendte eksporterende producenter, myndighederne i det pågældende land og sammenslutninger af eksporterende producenter vil i givet fald blive underrettet af Kommissionen gennem myndighederne i det pågældende land om, hvilke virksomheder der er blevet udtaget til at indgå i stikprøven.

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige til sin undersøgelse af de eksporterende producenter, vil den sende spørgeskemaer til de eksporterende producenter, der er udtaget til stikprøven, til alle kendte sammenslutninger af eksporterende producenter samt til myndighederne i det pågældende land.

Alle de eksporterende producenter, der er blevet udtaget til at indgå i stikprøven, skal indsende et udfyldt spørgeskema senest 37 dage efter meddelelsen om, at de indgår i stikprøven, medmindre andet er angivet.

Virksomheder, der var indforstået med eventuelt at indgå i stikprøven, men som ikke blev udtaget til at indgå heri, vil blive betragtet som samarbejdsvillige (»samarbejdsvillige eksporterende producenter, der ikke indgår i stikprøven«), jf. dog grundforordningens artikel 28. Den udligningstold, der kan finde anvendelse på importen fra de samarbejdsvillige eksporterende producenter, som ikke indgår i stikprøven, overstiger ikke det vejede gennemsnitlige subsidiebeløb, der er fastsat for de eksporterende producenter i stikprøven (4), jf. dog litra b) nedenfor.

b)   Individuel subsidiemargen for virksomheder, der ikke indgår i stikprøven

Samarbejdsvillige eksporterende producenter, der ikke indgår i stikprøven, kan i henhold til grundforordningens artikel 27, stk. 3, anmode om, at Kommissionen fastsætter et individuelt subsidiebeløb for dem. De eksporterende producenter, som ønsker at anmode om en individuel subsidiemargen, skal anmode om et spørgeskema og indsende dette behørigt udfyldt senest 37 dage efter meddelelsen om, at der vil blive anvendt stikprøver, medmindre andet er angivet.

Eksporterende producenter, der anmoder om et individuelt subsidiebeløb, bør imidlertid være opmærksomme på, at Kommissionen alligevel kan beslutte ikke at fastsætte et individuelt subsidiebeløb for dem, hvis f.eks. antallet af eksporterende producenter er så stort, at en sådan fastsættelse ville være urimeligt byrdefuld og hindre den rettidige afslutning af undersøgelsen.

4.2.    Andre skriftlige bemærkninger

I henhold til bestemmelserne i denne meddelelse opfordres alle interesserede parter til at tilkendegive deres synspunkter, indgive oplysninger og fremlægge dokumentation herfor. Medmindre andet er angivet, skal disse oplysninger med tilhørende dokumentation være Kommissionen i hænde senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

4.3.    Mulighed for at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester

Alle interesserede parter kan anmode om at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester. Enhver anmodning om at blive hørt skal fremsættes skriftligt med angivelse af årsagerne til anmodningen. For så vidt angår høringer om spørgsmål vedrørende den indledende fase af undersøgelsen, skal anmodningen fremsættes senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Derefter skal en anmodning om at blive hørt fremsættes inden for de særlige frister, som Kommissionen fastsætter i sin kommunikation med parterne.

4.4.    Vejledning om indgivelse af skriftlige bemærkninger og indsendelse af udfyldte spørgeskemaer og korrespondance

Oplysninger, der forelægges Kommissionen som led i handelsbeskyttelsesundersøgelser, må ikke være omfattet af ophavsret. Interesserede parter skal, inden de forelægger Kommissionen oplysninger og data, der er omfattet af tredjemands ophavsret, anmode indehaveren af ophavsrettighederne om en særlig tilladelse, som udtrykkeligt tillader Kommissionen a) at anvende oplysningerne og dataene i forbindelse med denne handelsbeskyttelsesprocedure og b) at forelægge interesserede parter, der er berørt af denne undersøgelse, oplysningerne og/eller dataene i en form, der gør det muligt for dem at udøve deres ret til forsvar.

Alle skriftlige bemærkninger, herunder de oplysninger, hvorom der anmodes i denne meddelelse, udfyldte spørgeskemaer og fortrolig korrespondance fra interesserede parter skal forsynes med påtegningen »Limited« (5). Enhver anmodning om fortrolig behandling skal begrundes.

Interesserede parter, der indgiver oplysninger, der er forsynet med påtegningen »Limited«, anmodes om at indgive ikke-fortrolige sammendrag heraf, som forsynes med påtegningen »For inspection by interested parties«, jf. grundforordningens artikel 29, stk. 2. Disse sammendrag skal være tilstrækkeligt detaljerede til at sikre en rimelig forståelse af de fortrolige oplysningers egentlige indhold. Hvis en interesseret part indsender fortrolige oplysninger uden også at indsende et ikke-fortroligt sammendrag, der opfylder kravene til form og indhold, kan der ses bort fra sådanne fortrolige oplysninger.

Interesserede parter opfordres til at fremsætte deres bemærkninger og anmodninger pr. e-mail, herunder scannede fuldmagter og erklæringer, dog med undtagelse af omfattende besvarelser, der skal indleveres på en CD-rom eller DVD, der enten afleveres personligt eller sendes anbefalet. Ved brug af e-mail udtrykker de interesserede parter accept af de regler, der gælder for elektronisk kommunikation, og som findes i dokumentet »KORRESPONDANCE MED EUROPA-KOMMISSIONEN I HANDELSBESKYTTELSESSAGER«, der er tilgængeligt på Generaldirektoratet for Handels hjemmeside: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152565.pdf. Interesserede parter skal anføre deres navn, adresse, telefonnummer og en gyldig e-mailadresse og sikre, at denne e-mailadresse er en fungerende officiel virksomhedspostkasse, som tjekkes dagligt. Når Kommissionen har modtaget disse kontaktoplysninger, vil den udelukkende kommunikere med de interesserede parter pr. e-mail, medmindre de udtrykkeligt har ønsket at modtage alle dokumenter fra Kommissionen på anden vis, eller medmindre dokumenternes art forudsætter brug af anbefalet post. Interesserede parter kan i ovenstående retningslinjer for kommunikation med interesserede parter finde supplerende regler og oplysninger om korrespondance med Kommissionen, herunder de principper, der gælder for indsendelse af bemærkninger pr. e-mail.

Kommissionens postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

E-mail: trade_trout_review@ec.europa.eu

5.   Manglende samarbejdsvilje

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger, undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 28.

Konstateres det, at en interesseret part har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger, kan der ses bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

Hvis en interesseret part udviser manglende eller begrænset samarbejdsvilje, og undersøgelsesresultaterne derfor baseres på de foreliggende faktiske oplysninger i overensstemmelse med grundforordningens artikel 28, kan resultatet blive mindre gunstigt for den pågældende part, end hvis der var udvist samarbejdsvilje.

Indgives der ikke svar elektronisk, anses dette ikke for manglende samarbejdsvilje, forudsat at den interesserede part påviser, at indgivelse af svar på den ønskede måde ville indebære en urimelig ekstra byrde eller urimelige ekstra omkostninger. I givet fald skal den interesserede part omgående kontakte Kommissionen.

6.   Høringskonsulent

Interesserede parter kan anmode om, at høringskonsulenten i handelsprocedurer griber ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de interesserede parter og Kommissionens undersøgelsestjenester. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister med hensyn til oplysningernes fortrolighed, anmodninger om forlængelse af frister og anmodninger fra tredjeparter om at blive hørt. Høringskonsulenten kan arrangere en høring med en individuel interesseret part og mægle for at sikre, at de interesserede parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud.

En anmodning om en høring med høringskonsulenten skal indgives skriftligt og begrundes. For så vidt angår høringer om spørgsmål vedrørende den indledende fase af undersøgelsen, skal anmodningen fremsættes senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Derefter skal en anmodning om at blive hørt fremsættes inden for de særlige frister, som Kommissionen fastsætter i sin kommunikation med parterne.

Høringskonsulenten vil også skabe mulighed for en høring med parterne, hvor der bliver lejlighed til at fremsætte andre synspunkter og fremføre modargumenter i spørgsmål vedrørende undersøgelsen.

Interesserede parter kan finde yderligere oplysninger og kontaktoplysninger på høringskonsulentens sider på Generaldirektoratet for Handels hjemmeside: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

7.   Tidsplan for undersøgelsen

Undersøgelsen afsluttes senest 15 måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, jf. grundforordningens artikel 22, stk. 1.

8.   Behandling af personoplysninger

Personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (6).


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 55.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/309 af 26. februar 2015 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse former for regnbueørred med oprindelse i Tyrkiet (EUT L 56 af 27.2.2015, s. 12).

(3)  En eksporterende producent er en virksomhed i det pågældende land, som producerer og eksporterer den undersøgte vare til EU-markedet, enten direkte eller gennem en tredjepart, herunder alle dennes forretningsmæssigt forbundne virksomheder, der er beskæftiget med produktion, hjemmemarkedssalg eller eksport af den undersøgte vare.

(4)  I henhold til grundforordningens artikel 15, stk. 3, ses der bort fra ethvert udligningsberettiget subsidiebeløb på nul og af minimal størrelse og fra udligningsberettigede subsidier, der fastsættes under de omstændigheder, som er omhandlet i grundforordningens artikel 28.

(5)  Et dokument med påtegningen »Limited« er et fortroligt dokument i henhold til artikel 29 i forordning (EU) 2016/1037 (EUT L 176 af 30.6.2016, s. 55) og artikel 12 i WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger. Det er også beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(6)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


BILAG

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

20.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 234/13


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.8575 — OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2017/C 234/05)

1.

Den 13. juli 2017 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Ontario Teachers' Pension Plan Board (»OTPP«, Canada), Alberta Investment Management Corporation (»AIMCo«, Canada), Borealis European Holdings (»Borealis«, Nederlandene) og Kuwait Investment Authority (»KIA«, Kuwait) erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over London City Airport (»LCY«, Det Forenede Kongerige) gennem en ændring af aktionæraftalen vedrørende LCY.

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   OTPP: forvaltning af pensionsydelser og investering af aktiver i pensionsordninger på vegne af omkring 318 000 aktive og pensionerede lærere i den canadiske provins Ontario

—   AIMCo: forvaltning af institutionelle investeringer

—   Borealis: eksklusiv forvaltning af infrastruktur for den canadiske pensionsfond Ontario Municipal Employees Retirement System Administration Corporation (OMERS) og ejet af OMERS, der forvalter en spredt global portefølje af aktier og obligationer samt ejendomme, infrastruktur og private equity-investeringer for over 470 000 medlemmer og pensionister på vegne af omkring 1 000 ansatte i Ontario i Canada

—   KIA: global investor med investeringer inden for alle de vigtigste geografiske områder og aktivklasser, bl.a. aktier, fastforrentede værdipapirer, statsobligationer, private equity og ejendomme

—   LCY: kommerciel lufthavn i City of London.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.8575 — OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


20.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 234/14


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.8553 — Banco Santander/Banco Popular Group)

(EØS-relevant tekst)

(2017/C 234/06)

1.

Den 14. juli 2017 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Banco Santander, S.A. (»Santander«, Spanien) gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over hele Banco Popular Español S.A. (»BPE«, Spanien), jf. fusions forordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Santander er aktiv inden for bankvirksomhed, kapitalforvaltning og forsikringstjenester og er moderselskab i en international koncern bestående af bank- og finansvirksomheder, der primært er aktiv i Spanien, andre europæiske lande, herunder Portugal og Det Forenede Kongerige samt Latinamerika og USA.

BPE er moderselskab i BPE-gruppen, som består af følgende finansielle enheder: Banco Pastor, BPE Banca Privada, TotalBank og Banco BPE Portugal. BPE har også interesser i Targobank og WiZink. BPE tilbyder bank- og forsikringstjenester i båder Spanien og Portugal. BPE er noteret på børserne i Madrid, Barcelona, Bilbao og Valencia.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede parter til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.8553 — Banco Santander/Banco Popular Group sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).