ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 224A

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
13. juli 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

2017/C 224 A/01

Meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/343/17 — Tysksprogede (DE) oversættere (AD 5) — EPSO/AD/344/17 — Fransksprogede (FR) oversættere (AD 5) — EPSO/AD/345/17 — Italiensksprogede (IT) oversættere (AD 5) — EPSO/AD/346/17 — Nederlandsksprogede (NL) oversættere (AD 5)

1


DA

 


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

13.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 224/1


MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE

EPSO/AD/343/17 — Tysksprogede (DE) oversættere (AD 5)

EPSO/AD/344/17 — Fransksprogede (FR) oversættere (AD 5)

EPSO/AD/345/17 — Italiensksprogede (IT) oversættere (AD 5)

EPSO/AD/346/17 — Nederlandsksprogede (NL) oversættere (AD 5)

(2017/C 224 A/01)

Ansøgningsfrist: 5. september 2017 kl. 12.00 (middag), centraleuropæisk tid

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder ovennævnte almindelige udvælgelsesprøver på grundlag af prøver med henblik på at oprette nogle reservelister, som EU-institutionerne (hovedsageligt Europa-Parlamentet og Rådet) kan anvende ved ansættelse af nye tjenestemænd som »oversættere« (ansættelsesgruppe AD).

Denne meddelelse om udvælgelsesprøver og bilagene hertil udgør den juridisk bindende ramme for disse udvælgelsesprocedurer.

Se BILAG I for yderligere oplysninger om de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver.

Antal pladser på reservelisterne pr. udvælgelsesprøve og option:

 

Option 1

Option 2

EPSO/AD/343/17 — DE

9

5

EPSO/AD/344/17 — FR

6

7

EPSO/AD/345/17 — IT

10

4

EPSO/AD/346/17 — NL

8

7

Det bemærkes, at eventuelle jobtilbud vil være med henblik på ansættelse i enten Bruxelles eller Luxembourg.

Meddelelsen gælder for flere udvælgelsesprøver med hver to optioner. Man kan kun søge om at deltage i én udvælgelsesprøve og én option. Valget foretages i forbindelse med ansøgningen, som foretages online, og kan ikke ændres, når onlineansøgningen er valideret.

HVILKE OPGAVER KAN JEG FORVENTE AT UDFØRE?

Lønklasse AD 5 er startlønklassen for administratorer, herunder både sprogadministratorer og andre administratorer, i EU-institutionerne.

Sprogadministratorernes (oversætternes) vigtigste opgave er at udarbejde oversættelser af høj kvalitet inden for den fastsatte tidsfrist og at yde sproglig vejledning, så den institution eller det organ, hvor de arbejder, kan udføre sit mandat.

Blandt en sprogadministrators (oversætters) opgaver kan nævnes oversættelse fra mindst to kildesprog til hovedsproget, revision af oversættelser fra disse sprog, terminologiarbejde, deltagelse i afholdelsen af uddannelsesforanstaltninger og udvikling af IT-redskaber. De pågældende tekster, der ofte er indviklede, har som regel et politisk, retligt, økonomisk, finansielt, videnskabeligt eller teknisk indhold, og de dækker alle EU's aktivitetsområder. Arbejdet udføres med intensiv brug af IT og tilsvarende redskaber.

KAN JEG SØGE?

Følgende betingelser skal ALLE være opfyldt, når ansøgningen valideres:

1)

Almindelige betingelser

Ansøgerne skal være i besiddelse af deres civile rettigheder i en af EU's medlemsstater

have opfyldt deres forpligtelser i henhold til de nationale love om værnepligt

opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende arbejde.

2)

Særlige betingelser — sprog:

Ansøgerne skal have kendskab til mindst 3 officielle EU-sprog . I denne meddelelse om udvælgelsesprøver henvises til sprog som følger:

Sprog 1: anvendes til visse multiple choice-prøver på computer og i oversættelsesprøverne.

Sprog 2: anvendes til ansøgningsskemaet, en prøve i sproglig forståelse, en oversættelsesprøve og kommunikationen mellem EPSO og de ansøgere, som har indsendt en gyldig ansøgning. Det må ikke være det samme som sprog 1.

Sprog 3: anvendes til en prøve i sproglig forståelse og en oversættelsesprøve. Det må ikke være det samme som sprog 1 eller 2.

Der kan vælges mellem de følgende optioner:

OPTION 1

Sprog 1: minimumsniveau — C2 (perfekt kendskab) i udvælgelsesprøvens sprog

Sprog 2: minimumsniveau — C1 (indgående kendskab) i engelsk, fransk eller tysk Det må ikke være det samme som sprog 1.

Sprog 3: minimumsniveau — C1 (indgående kendskab) i engelsk, fransk eller tysk Det må ikke være det samme som sprog 1 eller 2.

OPTION 2

Sprog 1: minimumsniveau — C2 (perfekt kendskab) i udvælgelsesprøvens sprog

Sprog 2: minimumsniveau — C1 (indgående kendskab) i engelsk, fransk eller tysk Det må ikke være det samme som sprog 1.

Sprog 3: minimumsniveau — C1 (indgående kendskab) i et af de 24 officielle EU-sprog (må ikke være det samme som sprog 1 eller 2 og må heller ikke være engelsk, fransk eller tysk).

Bemærk venligst, at de krævede minimumsniveauer oven for gælder for alle sproglige kvalifikationer (tale, skrive, læse og høre), som skal angives i ansøgningen. Disse kvalifikationer svarer til kvalifikationerne i den fælles europæiske referenceramme for sprog: https://europass.cedefop.europa.eu/da/resources/european-language-levels-cefr

Sprog 2 skal være engelsk, fransk eller tysk.

I betragtning af at der modtages en stor mængde oversættelser og dokumenter på engelsk, fransk og tysk, skal ansøgerne tilbyde mindst ét af disse sprog ud over deres hovedsprog. Af samme grund skal ansøgere til udvælgelsesprøven for fransksprogede eller tysksprogede oversættere være i stand til at arbejde med mindst ét andet af disse tre sprog som kildesprog.

3)

Særlige betingelser — kvalifikationer og erhvervserfaring

Mindst 3 års uddannelse på universitetsniveau, som er afsluttet med erhvervelsen af et eksamensbevis (skal være udstedt senest den 31. december 2017).

Se eksempler på minimumskvalifikationer i BILAG II

Der kræves ingen erhvervserfaring.

HVORDAN FINDER UDVÆLGELSEN STED?

1)    Ansøgningsprocedure

Ansøgningsskemaet skal udfyldes på det sprog, ansøgeren har valgt som sprog 2 (se afsnittet »Særlige betingelser — sprog«).

Når ansøgerne udfylder ansøgningsskemaet, vil de blive bedt om at bekræfte, at de opfylder adgangsbetingelserne til udvælgelsesprøven og fremlægge yderligere oplysninger, der er relevante for udvælgelsesprøven (f.eks.: eksamensbeviser). Ansøgerne vil også skulle vælge sprog 1, 2 og 3.

Ved at validere ansøgningen erklærer ansøgerne på tro og love, at de opfylder alle de betingelser, der er nævnt i afsnittet »Kan jeg søge?« Når ansøgningen er valideret, kan der ikke længere ændres noget. Det er ansøgerens eget ansvar at sørge for, at ansøgningen udfyldes og valideres inden for fristen .

2)    Multiple choice-prøver på computer

Alle, som har valideret deres ansøgning inden fristens udløb, indkaldes til en række multiple choice-prøver på computer, som aflægges i et prøvecenter, som EPSO har godkendt.

Medmindre andet er angivet, skal ansøgerne reservere et tidspunkt for multiple choice-prøverne ved at følge anvisningerne fra EPSO. Normalt er der flere datoer og steder at vælge imellem, når ansøgerne skal vælge, hvornår de vil aflægge prøverne. Det tidsrum, hvor der kan reserveres tid, og hvor prøverne kan aflægges, er dog begrænset .

Multiple choice-prøverne på computer vil finde sted som følger:

Prøver

Sprog

Spørgsmål

Varighed

Pointtildeling

Antal point, som kræves

Verbalt ræsonnement

Sprog 1

20 spørgsmål

35 min

0-20 point

Verbalt og abstrakt tilsammen: 15/30

Numerisk ræsonnement

Sprog 1

10 spørgsmål

20 min

0-10 point

4/10

Abstrakt ræsonnement

Sprog 1

10 spørgsmål

10 min

0-10 point

Verbalt og abstrakt tilsammen: 15/30

Sproglig forståelse

Sprog 2

12 spørgsmål

25 min

0-12 point

6/12

Sproglig forståelse

Sprog 3

12 spørgsmål

25 min

0-12 point

6/12

Kendskab til hovedsproget

Sprog 1

25 spørgsmål

25 min

ikke relevant

ikke relevant

Prøven i kendskab til hovedsproget er et pilotforsøg. Det er ikke et krav at bestå denne prøve for at kunne gå videre, og pointene tælles ikke med i udvælgelsesprøvens forløb. Resultaterne behandles anonymt og udelukkende til analytiske formål med henblik på afholdelse af senere udvælgelsesprøver.

Resultaterne af prøven i numerisk ræsonnement tælles ikke med i den samlede opgørelse af point for multiple choice-prøverne i udvælgelsesprøvens forløb. For at kunne gå videre til det næste trin i udvælgelsen skal ansøgerne dog have opnået det krævede antal minimumspoint i alle vurderede prøver.

3)    Kontrol af adgangsbetingelser

De adgangsbetingelser, der er nævnt i afsnittet »Kan jeg søge?« ovenfor, vil blive sammenholdt med oplysningerne i ansøgernes onlineansøgning. EPSO kontrollerer, at ansøgerne opfylder de generelle adgangsbetingelser, og udvælgelseskomitéen kontrollerer, at de opfylder de særlige adgangsbetingelser.

Ansøgernes ansøgninger vil blive kontrolleret i forhold til adgangsbetingelserne på grundlag af de point, de har opnået i multiple choice-prøverne, således at der startes med den ansøger, der har opnået det højeste antal point, og gås videre i faldende rækkefølge, indtil man for hver udvælgelsesprøve og option har nået det antal ansøgere, der skal indkaldes til prøverne i assessmentcentret. De resterende ansøgninger vil ikke blive behandlet. Til oversættelsesprøverne vil der blive indkaldt ca. 4 gange og højst 5 gange så mange ansøgere, som der er plads til på reservelisten for den enkelte udvælgelsesprøve og option.

4)    Oversættelsesprøver

Ansøgere, som i henhold til deres onlineansøgning opfylder adgangsbetingelserne, og som samlet har opnået et af de højeste antal point ved multiple choice-prøverne på computer, vil blive indkaldt til to oversættelsesprøver i et af EPSO godkendt prøvecenter.

Prøver

Sprog

Varighed

Pointtildeling

Antal point, som kræves

(a)

Oversættelsesprøve med ordbog

Fra sprog 2 til sprog 1

60 min

0-80 point

40/80

(b)

Oversættelsesprøve med ordbog

Fra sprog 3 til sprog 1

60 min

0-80 point

40/80

Hvis ansøgeren ikke har bestået prøve a), vil prøve b) ikke blive rettet.

Kun de ansøgere, der samlet har opnået et af de højeste antal point ved disse prøver, går videre til det næste trin i udvælgelsesprøven.

5)    Assessmentcenter

Til denne del vil der blive indkaldt ca. 2 gange og højst 2,5 gange så mange ansøgere, som der er plads til på reservelisten for den enkelte udvælgelsesprøve og option. De ansøgere, som samlet har opnået et af de højeste antal point ved oversættelsesprøverne, vil blive indkaldt til et assessmentcenter af en dags varighed, som sandsynligvis vil finde sted i Bruxelles , og hvor de skal aflægge en række prøver på deres sprog 2 .

Medmindre andet angives, skal ansøgerne medbringe dokumentation (originaler eller bekræftede kopier) til assessmentcentret. EPSO scanner dokumenterne, mens ansøgerne aflægger prøverne i forbindelse med assessmentcentret, og giver dem tilbage samme dag.

Som det fremgår af nedenstående oversigt vil ansøgerne i forbindelse med assessmentcentret blive prøvet i otte generelle kompetencer (op til 10 point for hver kompetence) ved hjælp af tre prøver (mundtlig fremstilling, interview om generelle kompetencer og gruppeøvelse):

Pointene fra disse prøver vil blive lagt sammen med pointene fra oversættelsesprøverne, hvilket er lig med ansøgernes endelige resultat:

Kompetence

Prøver

1.

Analyse og problemløsning

Mundtlig fremstilling

Gruppeøvelse

2.

Kommunikation

Mundtlig fremstilling

Interview om generelle kompetencer

3.

Levering af kvalitet og resultater

Mundtlig fremstilling

Interview om generelle kompetencer

4.

Læring og udvikling

Gruppeøvelse

Interview om generelle kompetencer

5.

Prioritering og organisation

Mundtlig fremstilling

Gruppeøvelse

6.

Stresshåndtering

Mundtlig fremstilling

Interview om generelle kompetencer

7.

Samarbejde

Gruppeøvelse

Interview om generelle kompetencer

8.

Lederevner

Gruppeøvelse

Interview om generelle kompetencer


Antal point, som kræves

40/80

6)    Reserveliste

Efter at have kontrolleret ansøgernes dokumentation opstiller udvælgelseskomitéen for hver enkelt udvælgelsesprøve og option en reserveliste over de ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som samlet set har opnået flest point efter assessmentcentret, indtil antallet af pladser er besat. Navnene på reservelisten ordnes alfabetisk.

Reservelisterne og ansøgeres kompetencepas med kvalitativ feedback fra udvælgelseskomitéen vil blive stillet til rådighed for EU-institutionerne med henblik på ansættelse og senere personaleudvikling. At stå på reservelisten er ikke ensbetydende med, at man har ret til eller garanti for at blive ansat.

HVORNÅR OG HVOR KAN JEG SØGE?

Der søges online på EPSO's hjemmeside http://jobs.eu-careers.eu senest:

5. september 2017 kl. 12.00 (middag), centraleuropæisk tid


BILAG I

GENERELLE REGLER FOR ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER

GENERELLE OPLYSNINGER

I forbindelse med udvælgelsesprocedurer tilrettelagt af EPSO gælder enhver henvisning til en person af et specifikt køn ligeledes som henvisning til en person af ethvert andet køn.

Hvis flere ansøgere har opnået det antal point, der kræves til sidstepladsen på et hvilket som helst trin i udvælgelsesprøven, vil de alle gå videre til næste trin i udvælgelsesprøven. Ansøgere, der har fået fornyet adgang til udvælgelsesprøven efter medhold i en klage, vil også blive indbudt til næste trin.

Hvis flere ansøgere har opnået det antal point, der kræves til sidstepladsen på reservelisten, opføres de alle på reservelisten. Ansøgere, der har fået fornyet adgang til udvælgelsesprøven efter medhold i en klage på dette trin i proceduren, vil også blive opført på reservelisten.

1.   HVEM KAN SØGE?

1.1.   Generelle og særlige betingelser

De generelle og særlige betingelser (herunder sprogkundskaber) for hvert område eller profil angives i afsnittet »Kan jeg søge?«.

Særlige betingelser vedrørende kvalifikationer, erhvervserfaring og sprogkundskaber varierer afhængigt af den ønskede profil. Ansøgerne opfordres til i deres ansøgning at oplyse så meget som muligt om deres kvalifikationer og erhvervserfaring (hvis der stilles krav om dette) således som beskrevet i afsnittet »Kan jeg søge?« i denne meddelelse, hvis det er relevant for arbejdsopgaverne .

(a)

Eksamensbeviser og/eller andre beviser for bestået eksamen: Eksamensbeviser, hvad enten de er udstedt i et EU-land eller et ikke-EU-land, skal være godkendt af et officielt organ i et EU-medlemsland, f.eks. et EU-medlemslands undervisningsministerium. Udvælgelseskomitéen tager hensyn til, at uddannelsessystemerne kan være forskellige.

Med hensyn til videregående uddannelse, teknisk uddannelse og erhvervs- og specialuddannelse skal der angives område og varighed, og om undervisningen var fuldtids, deltids eller havde form af aftenundervisning.

(b)

Erhvervserfaring(hvis der stilles krav om dette) vil kun blive taget i betragtning, hvis den er relevant for de pågældende arbejdsopgaver, og stammer fra:

et reelt arbejde

et lønnet arbejde

et arbejde under en anden persons ledelse eller levering af en tjenesteydelse og

opfylder følgende betingelser:

frivilligt arbejde: skal være lønnet, og hvad ugentlig arbejdstid og varighed angår, skal det kunne sammenlignes med et regulært job

praktikantophold: skal være lønnet

obligatorisk militærtjeneste: kan være aftjent før eller efter erhvervelsen af det krævede eksamensbevis, men må ikke være længere end den lovpligtige tjeneste i det pågældende medlemsland

barselsorlov/fædreorlov/adoptionsorlov: hvis orloven er omfattet af en ansættelseskontrakt

Ph.d.-studium: højst et treårigt forløb og på betingelse af, at vedkommende har opnået graden, men uanset om arbejdet har været lønnet, og

deltidsarbejde: beregnes på grundlag af det præsterede antal timer, dvs. at ansættelse på halv tid i seks måneder svarer til tre måneders arbejde.

1.2.   Dokumentation

På forskellige trin i udvælgelsesproceduren vil ansøgerne som bevis for statsborgerskab skulle fremlægge et officielt dokument (f.eks. pas eller identitetskort), som skal være gyldigt ved udløbet af fristen for ansøgningen (frist for ansøgningens første del, hvis ansøgningen falder i to dele).

Som belæg for de forskellige erhvervsaktiviteter skal der i form af originaler eller attesterede fotokopier fremlægges:

udtalelser fra tidligere og nuværende arbejdsgiver(e)med angivelse af det udførte arbejdes karakter og niveau og start- og sluttidspunkt; udtalelsen skal desuden være forsynet med virksomhedens officielle brevhoved og stempel samt den ansvarliges navn og underskrift eller

ansættelseskontrakt(er) og første og seneste lønseddel, med nøje beskrivelse af det udførte arbejde

(for ikke-lønmodtagere, f.eks. selvstændige og liberale erhverv) fakturaer eller ordresedler med nøje angivelse af det udførte arbejde eller anden relevant officiel dokumentation

(for konferencetolke i tilfælde, hvor der kræves erhvervserfaring) dokumentation for antal tolkedage, og antal sprog, der tolkes til og fra, med særligt henblik på konferencetolkning.

Normalt skal der ikke vedlægges bevis for sprogkundskaber, bortset fra visse sproglige funktioner og specialister.

Ansøgeren kan på et hvilket som helst tidspunkt under forløbet blive bedt om at fremlægge yderligere oplysninger. EPSO giver ansøgerne besked om, hvilken dokumentation de skal fremlægge og hvornår.

1.3.   Lige muligheder og særlige hensyn

Ansøgere med et handicap eller et helbredsproblem, der kan være til hinder for deres deltagelse i prøverne, bedes angive dette i deres ansøgning og oplyse, hvilken form for tilpasning de har brug for. Et handicap eller problem, der er opstået efter ansøgningsfristen, skal så hurtigt som muligt meddeles EPSO ved hjælp af de oplysninger, der er anført nedenfor.

Det understreges, at der skal indsendes en attest fra de nationale myndigheder eller en lægeerklæring til EPSO, for at anmodningen kan behandles. Dokumentationen vil blive gennemgået med henblik på at træffe de rimelige tilpasninger, der måtte være nødvendige.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til EPSO's »accessibility team« pr.

E-mail (EPSO-accessibility@ec.europa.eu)

fax (+32 22998081) eller

brev:

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

2.   HVEM VIL FORETAGE UDVÆLGELSEN?

Der nedsættes en udvælgelseskomité, som har til opgave at sammenligne ansøgerne og udvælge de bedst egnede på grundlag af deres kompetencer, evner og kvalifikationer sammenholdt med de krav, der er fastsat i denne meddelelse om udvælgelsesprøve. Medlemmerne af udvælgelseskomitéen fastsætter også prøvernes sværhedsgrad og godkender indholdet efter forslag fra EPSO.

Af hensyn til udvælgelseskomitéens uafhængighed er det strengt forbudt for alle, der ikke er medlem af udvælgelseskomitéen, herunder ansøgerne, at forsøge at komme i kontakt med dens medlemmer; undtaget herfra er prøver, som forudsætter en direkte interaktion mellem ansøgerne og udvælgelseskomiteen.

Hvis en ansøger ønsker at fremføre sine synspunkter eller gøre sine rettigheder gældende, skal det ske skriftligt, og henvendelsen til udvælgelseskomiteen skal sendes til EPSO, som overdrager den til udvælgelseskomitéen. Alle direkte eller indirekte henvendelser fra ansøgere, der ikke følger disse procedurer, er forbudt og kan føre til udelukkelse fra udvælgelsesprøven.

Der er en interessekonflikt, hvis der f.eks. er en familiemæssig eller en hierarkisk forbindelse mellem en ansøger og et medlem af udvælgelseskomitéen. Udvælgelseskomitéerne anmodes om at give EPSO meddelelse om sådanne tilfælde umiddelbart efter, at de har fået kendskab hertil. EPSO vurderer hver enkelt tilfælde og træffer passende foranstaltninger. Hvis ovennævnte bestemmelser ikke overholdes, kan det medføre disciplinære sanktioner for udvælgelseskomiteens medlemmer og udelukkelse fra udvælgelsesprøven for ansøgerne (jf. afsnit 4.4).

Navnene på udvælgelseskomitéens medlemmer offentliggøres på EPSO's hjemmeside (www.eu-careers.eu) inden assessmentcentret/-fasen.

3.   KOMMUNIKATION

3.1.   Kommunikation med EPSO

Så længe udvælgelsesprøven ikke er afsluttet, bør ansøgerne tjekke deres EPSO-konto mindst to gange om ugen for at følge med i forløbet. Hvis dette ikke er muligt på grund af tekniske problemer, som skyldes EPSO, påhviler det ansøgerne straks at meddele dette til EPSO:

helst via »Kontakt os« på EPSO's hjemmeside (www.eu-careers.eu) eller

pr. telefon via »Europe Direct (00 800 67 89 10 11) eller

pr. brev:

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

EPSO forbeholder sig ret til ikke at give oplysninger, der allerede er klart angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøve, i bilagene hertil og på EPSO's hjemmeside, bl.a. under »ofte stillede spørgsmål«.

Ved al henvendelse om en ansøgning bedes ansøgeren opgive navn som angivet i EPSO-kontoen, ansøgningsnummer og udvælgelsesprocedurens referencenummer.

EPSO følger principperne i den administrative adfærdskodeks https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_da (offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende). Følgelig forbeholder EPSO sig ret til at afbryde enhver useriøs korrespondance (f.eks. hvis henvendelsen er en gentagelse, eller den er urimelig og/eller irrelevant).

3.2.   Adgang til oplysninger

Som følge af forpligtelsen til at begrunde enhver afgørelse indrømmes ansøgerne særlige adgangsrettigheder til visse personlige oplysninger for at give mulighed for at klage over en negativ afgørelse.

Denne begrundelsespligt skal afvejes mod hensynet til den fortrolige karakter af udvælgelseskomitéens arbejde, der sikrer uafhængighed og objektivitet. Holdninger indtaget af enkeltmedlemmer i udvælgelseskomitéer eller sammenlignende vurderinger af ansøgere kan der af hensyn til fortroligheden ikke gives indblik i.

Disse adgangsrettigheder gælder for ansøgere til en almindelig udvælgelsesprøve, og der kan ikke med henvisning til love om offentlig aktindsigt opnås andre rettigheder end dem, der er angivet i dette afsnit.

3.2.1.   Automatisk informering

Ansøgerne vil automatisk få tilsendt følgende oplysninger via deres EPSO-konto efter hver fase af udvælgelsen i den pågældende udvælgelsesprøve:

multiple choice-prøver: resultat og en oversigt over svar og de korrekte svar inddelt efter referencenummer/bogstav. Adgang til selve spørgsmålene og svarene er udtrykkeligt udelukket

adgang: oplysning om, hvorvidt ansøgeren har fået adgang til prøverne, og hvis ikke, oplysning om, hvilke betingelser der ikke er opfyldt

Talent Screener: resultat og en oversigt over vægtning af spørgsmål, opnåede point pr. svar og samlet antal point

indledende prøver: resultat

mellemliggende prøver: resultat, hvis ansøgeren ikke er blandt de ansøgere, der indkaldes til den næste fase

assessmentcenter/-fase: hvis ansøgeren ikke er udelukket, kompetencepas med oplysning om det samlede antal point for hver kompetence og udvælgelseskomitéens bemærkninger med både kvantitativ og kvalitativ feedback om de resultater, der er opnået i assessmentcentret/-fasen.

Som generel regel udleverer EPSO hverken kildetekster eller prøvemateriale til ansøgerne, da dette vil blive genbrugt ved senere udvælgelsesprøver. I forbindelse med visse prøver offentliggøres kildetekster og prøvemateriale imidlertid undtagelsesvist på EPSO's hjemmeside, forudsat:

at prøverne er afsluttet

at resultaterne foreligger og er blevet meddelt til ansøgerne og

at kildeteksterne/prøvematerialet ikke skal bruges igen ved senere udvælgelsesprøver.

3.2.2.   Anmodning om oplysninger

Ansøgerne kan anmode om at få udleveret en ikkerettet udgave af deres besvarelse af de skriftlige prøver, hvis indholdet ikke skal bruges igen ved senere udvælgelsesprøver. Herfra er udtrykkeligt udelukket besvarelse af casestudies.

Bl.a. den rettede udgave af ansøgerens besvarelse og oplysninger om pointtildeling er omfattet af reglerne om, at udvælgelseskomitéens arbejde er fortroligt, og vil ikke blive udleveret.

EPSO bestræber sig på at gøre så meget information som muligt tilgængeligt for ansøgerne, jf. forpligtelsen til at begrunde afgørelser, den fortrolige karakter af udvælgelseskomitéernes arbejde og bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger. Alle anmodninger om oplysninger vil blive behandlet på grundlag af disse forpligtelser.

Eventuelle anmodninger om oplysninger skal indsendes via »Kontakt os«-afsnittet på EPSO's hjemmeside (www.eu-careers.eu) senest 10 kalenderdage efter, at ansøgerens resultater er blevet meddelt på vedkommendes EPSO-konto.

4.   KLAGER OG SPØRGSMÅL

4.1.   Tekniske spørgsmål

Hvis en ansøger på et tidspunkt under udvælgelsesproceduren støder på et alvorligt teknisk eller organisatorisk problem, bedes vedkommende straks underrette EPSO, så forholdet kan blive undersøgt, og der eventuelt kan træffes afhjælpende foranstaltninger:

helst via »Kontakt os« på EPSO's hjemmeside (www.eu-careers.eu) eller

pr. brev:

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

Ved al henvendelse skal ansøgeren opgive sit navn (som angivet i EPSO-kontoen), ansøgningsnummeret og udvælgelsesprocedurens referencenummer.

Hvis der opstår problemer uden for prøvecentrene (f.eks. i forbindelse med tilmelding eller booking), kontaktes EPSO (se afsnit 3.1) med en kort beskrivelse af problemet.

Hvis problemet opstår på et prøvecenter:

skal ansøgeren gøre de tilsynshavende opmærksomme herpå og bede dem registrere klagen skriftligt og

kontakte EPSO via »Kontakt os« på EPSO's hjemmeside (www.eu-careers.eu) med en kort beskrivelse af problemet.

4.2.   Interne klageprocedurer

4.2.1.   Fejl i multiple choice-spørgsmålene, som besvares på computer

EPSO og udvælgelseskomitéerne foretager løbende en grundig kvalitetskontrol af databasen med spørgsmål, der bruges til multiple choice-prøverne på computer.

Hvis en ansøger mener, at der er en eller flere fejl i multiple choice-spørgsmålene, og at dette har påvirket hans/hendes besvarelse, har vedkommende ret til at bede udvælgelseskomitéen om at se på de(t) pågældende spørgsmål (i forbindelse med »neutraliseringsproceduren«).

Inden for rammerne af denne procedure kan udvælgelseskomitéen beslutte at slette det fejlbehæftede spørgsmål og omfordele pointene mellem prøvens øvrige spørgsmål. Omfordelingen af point kommer kun til at gælde for de ansøgere, der har fået dette spørgsmål. Prøverne vil fortsat blive bedømt som angivet i de relevante afsnit i meddelelsen om udvælgelsesprøve.

Der gælder følgende regler for klager over fejl i multiple choice-spørgsmålene:

fremgangsmåde: ansøgerne bedes kontakte EPSO (se afsnit 3.1), men kun via det elektroniske kontaktfelt

sprog: på det sprog, ansøgeren har valgt som andet sprog for den pågældende udvælgelsesprøve

frist: senest 10 kalenderdage efter den dato, hvor prøverne på computer fandt sted

supplerende oplysninger: ansøgeren bedes beskrive, hvad spørgsmålet drejede sig om (indhold), så det er muligt at identificere spørgsmålet/spørgsmålene, og så tydeligt som muligt forklare, hvori den påståede fejl består.

Der tages ikke hensyn til klager modtaget efter fristens udløb eller klager uden nogen klar angivelse af, hvilket spørgsmål det drejer sig om, og hvori den påståede fejl består.

Klager, hvori der blot gøres opmærksom på f.eks. oversættelsesproblemer, uden nogen nærmere redegørelse, vil ikke blive godtaget.

4.2.2.   Anmodning om fornyet behandling

Ansøgerne kan anmode om en fornyet behandling af alle udvælgelseskomitéens og EPSO's afgørelser om ansøgernes resultater og/eller muligheder for at gå videre til næste trin eller udelukkelse fra udvælgelsesprøven.

Anmodninger om fornyet behandling kan begrundes med:

materiel uregelmæssighed i udvælgelsesprocessen og/eller

udvælgelseskomitéens eller EPSO's manglende overholdelse af personalevedtægten, meddelelsen om udvælgelsesprøve, bilagene hertil og/eller retspraksis.

Der gøres opmærksom på, at ansøgerne ikke har mulighed for at anfægte udvælgelseskomitéens vurdering af kvaliteten af deres præstationer under en prøve eller relevansen af deres kvalifikationer og erhvervserfaring. Vurderingen er en værdidom, som træffes af udvælgelseskomitéen, og at ansøgeren ikke er enig i udvælgelseskomitéens vurdering af hans/hendes prøver, erfaring og/eller kvalifikationer er ikke noget bevis for, at udvælgelseskomitéen har begået fejl. Anmodninger om fornyet behandling på denne baggrund vil ikke føre til noget positivt resultat.

Der gælder følgende regler for anmodninger om fornyet behandling:

fremgangsmåde: henvendelse skal rettes til EPSO (se afsnit 3.1)

sprog: på det sprog, ansøgeren har valgt som andet sprog for den pågældende udvælgelsesprøve

frist: senest 10 kalenderdage efter den dato, hvor den anfægtede afgørelse blev meddelt på ansøgerens EPSO-konto

supplerende oplysninger: det angives klart, hvilken afgørelse det drejer sig om, og hvad begrundelsen er.

Anmodninger, der modtages efter fristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning.

Ansøgeren modtager en kvittering for modtagelsen inden for en frist på 15 arbejdsdage. Det organ, der har truffet den anfægtede afgørelse (enten udvælgelseskomitéen eller EPSO), vil behandle anmodningen og træffe afgørelse, og ansøgeren vil så hurtigt som muligt modtage et begrundet svar.

Hvis resultatet er positivt, vil ansøgeren blive genoptaget i udvælgelsesprøven på det trin, hvor han/hun blev udelukket, uanset hvor langt udvælgelsesprøven er kommet i mellemtiden.

4.3.   Andre former for indsigelse

4.3.1.   Administrative klager

Alle, som deltager i en almindelig udvælgelsesprøve, kan indgive en administrativ klage til EPSO's direktør i dennes egenskab af ansættelsesmyndighed.

Der kan klages over en afgørelse eller mangel på afgørelse, som har direkte og umiddelbar indvirkning på ansøgerens retlige status som ansøger, men kun hvis der er sket en klar overtrædelse af bestemmelserne om udvælgelsesproceduren. EPSO's direktør har ikke mulighed for at omgøre en værdidom truffet af udvælgelseskomitéen (se afsnit 4.2.2).

Der gælder følgende regler for administrative klager:

fremgangsmåde: henvendelse skal rettes til EPSO (se afsnit 3.1)

sprog: på det sprog, ansøgeren har valgt som andet sprog for den pågældende udvælgelsesprøve

frist: senest tre måneder efter meddelelsen af den anfægtede afgørelse eller efter den dato, hvor der skulle have været truffet en afgørelse

supplerende oplysninger: det angives klart, hvilken afgørelse det drejer sig om, og hvad begrundelsen er.

Anmodninger, der modtages efter fristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning.

4.3.2.   Søgsmål

En ansøger til en udvælgelsesprøve har ret til at indbringe et søgsmål for Retten.

Hvis søgsmålet drejer sig om en afgørelse truffet af EPSO, forudsætter det, at der først er indbragt en administrativ klage (se afsnit 4.3.1).

Der gælder følgende regler for søgsmål:

fremgangsmåde: der henvises til Rettens hjemmeside (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Den Europæiske Ombudsmand

Alle EU-borgere og andre med fast bopæl i Den Europæiske Union kan indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand.

Inden der indgives en klage til Ombudsmanden, skal de fornødne administrative henvendelser være rettet til de berørte institutioner og organer (se afsnit 4.1-4.3).

En klage til Ombudsmanden har ikke opsættende virkning for de frister, der gælder for indgivelse af administrative klager og søgsmål.

Der gælder følgende regler for klager til Ombudsmanden:

fremgangsmåde: der henvises til Den Europæiske Ombudsmands hjemmeside (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Udelukkelse fra udvælgelsesprøven

En ansøger kan på et hvilket som helst tidspunkt udelukkes fra udvælgelsesproceduren, hvis EPSO konstaterer, at ansøgeren:

har oprettet mere end en EPSO-konto

har tilmeldt sig områder eller profiler, der ikke er forenelige

ikke opfylder alle adgangsbetingelserne

har afgivet falske eller udokumenterede erklæringer

har undladt at bestille plads til en prøve eller ikke er mødt frem til prøven

har snydt under prøverne

ikke i ansøgningsskemaet har angivet det sprog eller et af de sprog, der kræves som sprog 2, eller ikke har angivet kendskab på det minimumsniveau, der kræves for sprog 2

har forsøgt at kontakte et medlem af udvælgelseskomitéen på en uautoriseret måde

har undladt at underrette EPSO om en interessekonflikt i forhold til et medlem af udvælgelseskomitéen

har indgivet sin ansøgning på et andet sprog end det/dem, der er angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøve (der kan tages hensyn til brugen af et andet sprog i forbindelse med egennavne, officielle titler og stillingsbetegnelser i dokumentationen eller mærker/titler på diplomer) og/eller

har undertegnet eller angivet et særligt tegn på skriftlige eller praktiske prøver, der skulle rettes anonymt.

Der gøres opmærksom på, at EU-institutionerne kun ansætter personer med den højst mulige integritet. Enhver form for svig eller forsøg på svig vil kunne straffes og vil kunne indebære udelukkelse fra kommende udvælgelsesprøver.

Slut på BILAG I, klik her for at komme tilbage til hovedteksten


BILAG II

EKSEMPLER PÅ KVALIFIKATIONER, DER MINDST KRÆVES, OG SOM I PRINCIPPET SVARER TIL DEM, DER KRÆVES I MEDDELELSERNE OM UDVÆLGELSESPRØVER

Klik her for en letlæselig udgave af disse eksempler.

 

AST-SC 1 — AST-SC 6

AST 1 — AST 7

AST 3 — AST 11

AD 5 — AD 16

LAND

Uddannelse på gymnasieniveau (adgangsgivende til videregående uddannelse)

Videregående uddannelse (videregående uddannelse, som ikke er på universitetsniveau, eller kort uddannelse på universitetsniveau normeret til mindst to år)

Uddannelse på universitetsniveau (normeret til mindst tre år)

Uddannelse på universitetsniveau (normeret til mindst fire år)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d'études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d'études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea — L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi — képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of »Ingenieur«

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

Republika Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Slut på BILAG II. Klik her for at komme tilbage til hovedteksten