ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 99

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
30. marts 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2017/C 99/01

Rådets afgørelse af 27. marts 2017 om udnævnelse af en suppleant til Det Rådgivende Udvalg for Arbejdskraftens Frie Bevægelighed for Portugal

1

 

Europa-Kommissionen

2017/C 99/02

Euroens vekselkurs

3

 

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

2017/C 99/03

Netværkssamarbejde mellem organisationer, der beskæftiger sig med områder, som hører under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA's) kommissorium

4

 

Revisionsretten

2017/C 99/04

Særberetning nr. 3/2017 — EU's bistand til Tunesien

5

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2017/C 99/05

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Ændring af forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning ( 1 )

6

2017/C 99/06

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste ( 1 )

7

2017/C 99/07

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste ( 1 )

8


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

2017/C 99/08

Meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve

9


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

30.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 99/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 27. marts 2017

om udnævnelse af en suppleant til Det Rådgivende Udvalg for Arbejdskraftens Frie Bevægelighed for Portugal

(2017/C 99/01)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen (1), særlig artikel 23 og 24,

under henvisning til de indstillinger, som Rådet har fået forelagt af medlemsstaternes regeringer, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet har ved afgørelse af 20. september 2016 (2) og 23. januar 2017 (3) udnævnt medlemmerne af og suppleanterne til Det Rådgivende Udvalg for Arbejdskraftens Frie Bevægelighed for perioden fra den 25. september 2016 til den 24. september 2018.

(2)

Portugals regering har foretaget en indstilling til en plads, der skal besættes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende udnævnes til suppleant til Det Rådgivende Udvalg for Arbejdskraftens Frie Bevægelighed for perioden indtil den 24. september 2018:

I.   REGERINGSREPRÆSENTANTER

Land

Medlemmer

Suppleanter

Portugal

 

João ATAÍDE

Artikel 2

Rådet udnævner senere de endnu ikke indstillede medlemmer og suppleanter.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2017.

På Rådets vegne

C. ABELA

Formand


(1)  EUT L 141 af 27.5.2011, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse af 20. september 2016 om udnævnelse af medlemmerne af og suppleanterne til Det Rådgivende Udvalg for Arbejdskraftens Frie Bevægelighed (EUT C 348 af 23.9.2016, s. 3).

(3)  Rådets afgørelse af 23. januar 2017 om udnævnelse af medlemmer af og suppleanter til Det Rådgivende Udvalg for Arbejdskraftens Frie Bevægelighed for Portugal (EUT C 27 af 27.1.2017, s. 6).


Europa-Kommissionen

30.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 99/3


Euroens vekselkurs (1)

29. marts 2017

(2017/C 99/02)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,0748

JPY

japanske yen

119,17

DKK

danske kroner

7,4412

GBP

pund sterling

0,86385

SEK

svenske kroner

9,5505

CHF

schweiziske franc

1,0712

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

9,1908

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

27,021

HUF

ungarske forint

309,62

PLN

polske zloty

4,2389

RON

rumænske leu

4,5563

TRY

tyrkiske lira

3,9246

AUD

australske dollar

1,4060

CAD

canadiske dollar

1,4380

HKD

hongkongske dollar

8,3503

NZD

newzealandske dollar

1,5321

SGD

singaporeanske dollar

1,5006

KRW

sydkoreanske won

1 195,89

ZAR

sydafrikanske rand

14,1215

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,4063

HRK

kroatiske kuna

7,4360

IDR

indonesiske rupiah

14 305,20

MYR

malaysiske ringgit

4,7495

PHP

filippinske pesos

54,033

RUB

russiske rubler

61,2237

THB

thailandske bath

37,011

BRL

brasilianske real

3,3666

MXN

mexicanske pesos

20,3522

INR

indiske rupee

69,7590


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

30.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 99/4


Netværkssamarbejde mellem organisationer, der beskæftiger sig med områder, som hører under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA's) kommissorium

(2017/C 99/03)

I henhold til artikel 36, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (1) udfærdiger Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets bestyrelse »efter et forslag fra den administrerende direktør en offentligt tilgængelig fortegnelse over de af medlemsstaterne udpegede kompetente organisationer, som enten enkeltvis eller i netværk kan bistå autoriteten med varetagelsen af dens kommissorium.«

Fortegnelsen blev første gang udfærdiget af EFSA's bestyrelse den 19. december 2006 og er siden da blevet:

i)

opdateret regelmæssigt efter forslag fra EFSA's administrerende direktør, idet der er taget hensyn til ændringer eller nye forslag til udpegelse fra medlemsstaterne (i henhold til artikel 2, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004 (2))

ii)

offentliggjort på EFSA's websted, hvor den seneste opdaterede fortegnelse over kompetente organisationer offentliggøres, og

iii)

stillet til rådighed for organisationerne via søgeværktøjet i henhold til artikel 36 med kontaktoplysninger og oplysninger om organisationernes specifikke kompetenceområder.

Disse oplysninger er tilgængelige på EFSA's websted under følgende links:

i)

den seneste ændring af fortegnelsen over kompetente organisationer udfærdiget af EFSA's bestyrelse den [22/03/2017] — [http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/170322-0]

ii)

den opdaterede fortegnelse over kompetente organisationer — http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf og

iii)

søgeværktøj i henhold til artikel 36 — http://www.efsa.europa.eu/art36/search.

EFSA vil holde denne meddelelse opdateret, navnlig hvad angår de anførte webstedslink.

Flere oplysninger fås ved henvendelse til: Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004 af 23. december 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 for så vidt angår netværkssamarbejde mellem organisationer, der beskæftiger sig med områder, som hører under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets kommissorium, (EUT L 379 af 24.12.2004, s. 64), med senere ændringer.


Revisionsretten

30.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 99/5


Særberetning nr. 3/2017

»EU's bistand til Tunesien«

(2017/C 99/04)

Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 3/2017 »EU's bistand til Tunesien« er netop blevet offentliggjort.

Beretningen kan læses på eller downloades fra Den Europæiske Revisionsrets websted: http://eca.europa.eu eller EU Bookshop: https://bookshop.europa.eu.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

30.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 99/6


Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Ændring af forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning

(EØS-relevant tekst)

(2017/C 99/05)

Medlemsstat

Frankrig

Rute

Brive-Paris (Orly)

Dato, hvor forpligtelsen til offentlig tjeneste første gang trådte i kraft

28. oktober 1995 (95/C 284/08)

Dato for ændringernes ikrafttrædelse

5. januar 2018

Adresse, hvor teksten og eventuelle relevante oplysninger og/eller eventuel relevant dokumentation vedrørende forpligtelsen til offentlig tjeneste kan rekvireres

Arrêté du 17 janvier 2017 modifiant les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Brive et Paris (Orly) (bekendtgørelse af 17. januar 2017 om ændring af forpligtelsen til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem Brive og Paris (Orly))

NOR: DEVA1701687A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Direction Générale de l'Aviation Civile

DTA/SDT/T2

50, rue Henry Farman

75720 Paris cedex 15

FRANKRIG

Tlf. +33 158094321

E-mail: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr


30.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 99/7


Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste

(EØS-relevant tekst)

(2017/C 99/06)

Medlemsstat

Frankrig

Rute

Brive-Paris (Orly)

Kontraktens løbetid

5. januar 2018-4. januar 2022

Frist for indgivelse af ansøgninger og bud

2. juni 2017 (kl. 17.00 lokal tid)

Adresse, hvor udbudsteksten og eventuelle relevante oplysninger og/eller eventuel relevant dokumentation vedrørende det offentlige udbud og forpligtelsen til offentlig tjeneste kan rekvireres

Syndicat Mixte pour la Création, l’Aménagement et la Gestion de l’Aérodrome Brive-Souillac

Mairie de Brive

B.P. 80433

19312 Brive-la-Gaillarde Cedex

FRANKRIG

Joël POUYADE

Tlf. +33 555181644

Fax +33 555181699

E-mail: joel.pouyade@brive.fr


30.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 99/8


Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste

(EØS-relevant tekst)

(2017/C 99/07)

Medlemsstat

Grækenland

Ruter

Alexandroupoli-Sitia

Aktio-Sitia

Rhodos-Kos-Kalymnos-Leros-Astypalea

Kontraktens løbetid

1. oktober 2017-30. september 2021

Frist for indgivelse af bud

61 dage efter datoen for offentliggørelse af denne bekendtgørelse

Adresse, hvor udbudsteksten og eventuelle relevante oplysninger og/eller eventuel relevant dokumentation vedrørende det offentlige udbud og forpligtelsen til offentlig tjeneste kan rekvireres gratis

Hellenic Civil Aviation Authority

Directorate-General for Air Transport

Directorate for Air Operations

Department 2

Vas. Georgiou 1

16604 Helliniko

GRÆKENLAND

Tlf. +30 2108916149 eller 2108916121

Fax +30 2108947132

Websted: www.hcaa.gr


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

30.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 99/9


MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE

(2017/C 99/08)

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder en almindelig udvælgelsesprøve

 

EPSO/AD/338/17 — ADMINISTRATORER (AD 5)

Meddelelsen om udvælgelsesprøverne er offentliggjort på 24 sprog i Den Europæiske Unions Tidende C 99 A af 30. marts 2017.

Yderligere oplysninger findes på EPSO's hjemmeside: https://epso.europa.eu/