ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 461

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
10. december 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2016/C 461/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8230 — Nordea Bank/DNB/Relacom Management) ( 1 )

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2016/C 461/02

Rådets konklusioner om de kriterier og den proces, der skal føre til udarbejdelsen af en EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

2

 

Europa-Kommissionen

2016/C 461/03

Euroens vekselkurs

6

2016/C 461/04

Vedtagelse af Kommissionens afgørelse om Litauens meddelelse af en ændret national overgangsplan, der er omhandlet i artikel 32, stk. 6, i direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner

7

 

Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger

2016/C 461/05

Forretningsorden af 21. oktober 2016 for Det Rådgivende Udvalg for Koordinering af Sociale Sikringsordninger

8


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2016/C 461/06

Meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse sømløse rør af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina

12

2016/C 461/07

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af visse varer af støbejern med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indien

22

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2016/C 461/08

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8262 — Fosun International/Tom Tailor) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

33

2016/C 461/09

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8317 — KKR/Calsonic Kansei) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

34

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2016/C 461/10

Offentliggørelse af en ansøgning om ændring i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

35


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

10.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 461/1


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.8230 — Nordea Bank/DNB/Relacom Management)

(EØS-relevant tekst)

(2016/C 461/01)

Den 5. december 2016 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32016M8230. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

10.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 461/2


RÅDETS KONKLUSIONER

om de kriterier og den proces, der skal føre til udarbejdelsen af en EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner (*1)

(2016/C 461/02)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

1.

BEKRÆFTER sit prioriterede tilsagn om at fortsætte bekæmpelsen af skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse samt hvidvaskning af penge, som udhuler medlemsstaternes skattegrundlag,

2.

ER AF DEN OPFATTELSE, at en koordineret politisk indsats på dette område på EU-plan og globalt plan, som f.eks. fastlæggelse af objektive kriterier for identificering af ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er en del af de effektive foranstaltninger, der vil bidrage til økonomisk vækst og klarhed på skatteområdet,

3.

MINDER OM Rådets konklusioner af 25. maj 2016 om en ekstern skattestrategi og om foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug af beskatningsoverenskomster og navnlig punkt 6-10 i disse konklusioner,

4.

BESLUTTER, at EU-listen over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner fastlægges af Rådet i 2017,

5.

GLÆDER SIG i denne forbindelse OVER det forberedende arbejde, som Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) og Europa-Kommissionen har udført hidtil,

6.

GODKENDER bilaget til disse konklusioner og BEMÆRKER, at det fremtidige arbejde på dette område bør koordineres med og tage udgangspunkt i udviklingen i Det Globale Forum for Gennemsigtighed og Informationsudveksling på Skatteområdet og OECD's inklusive ramme for kampen mod udhuling af skattegrundlaget og overførsel af fortjeneste,

7.

OPFORDRER TIL høje internationale standarder for god forvaltningspraksis på skatteområdet med hensyn til gennemsigtighed på skatteområdet, fair beskatning og tiltag til bekæmpelse af BEPS, navnlig for så vidt angår gennemsigtighed på skatteområdet,

8.

NOTERER SIG for så vidt angår gennemsigtighed på skatteområdet, at mere end 100 jurisdiktioner har givet tilsagn om at ville gennemføre den fælles indberetningsstandard (CRS), og gør status over den igangværende overvågning, der foretages af Det Globale Forum for Gennemsigtighed og Informationsudveksling på Skatteområdet, og vurderingen af de internationale standarder for automatisk informationsudveksling og informationsudveksling efter anmodning,

9.

NOTERER SIG for så vidt angår fair beskatning og tiltag til bekæmpelse af BEPS det igangværende arbejde med OECD's inklusive ramme for kampen mod udhuling af skattegrundlaget og overførsel af fortjeneste, herunder arbejdet i forummet om skadelig skattepraksis som en del heraf,

10.

ANMODER Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) og dens relevante undergruppe om senest i januar 2017 at afslutte arbejdet med udvælgelse af de jurisdiktioner, der skal screenes, på grundlag af Europa-Kommissionens resultattavle og om fortsat at undersøge mulighederne for defensive foranstaltninger på EU-plan, som Rådet skal godkende, i overensstemmelse med Rådets konklusioner fra maj 2016.


(*1)  Rådet besluttede at offentliggøre disse konklusioner til orientering i Den Europæiske Unions Tidende.


BILAG

I.   KRITERIER FOR SCREENING AF JURISDIKTIONER MED HENBLIK PÅ UDARBEJDELSE AF EN EU-LISTE OVER IKKESAMARBEJDSVILLIGE JURISDIKTIONER

Følgende kriterier for god forvaltning på skatteområdet bør anvendes til at screene jurisdiktioner med henblik på udarbejdelse af en EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner i overensstemmelse med retningslinjerne for screening. Jurisdiktionernes overholdelse af reglerne vedrørende gennemsigtighed på skatteområdet, fair beskatning og gennemførelse af BEPS-foranstaltninger vurderes kumulativt i screeningsprocessen.

For så vidt angår fremtidige screeninger vil disse kriterier blive justeret af Rådet efter behov under hensyntagen til udviklingen inden for internationale standarder, fremtidige vurderinger af disse standarder og betydningen af, at alle relevante jurisdiktioner fortsat og hurtigt gør fremskridt på disse områder.

1.   Kriterierne vedrørende gennemsigtighed på skatteområdet

Kriterier, som en jurisdiktion bør opfylde for at blive anset for at overholde reglerne vedrørende gennemsigtighed på skatteområdet:

1.1.

Første kriterium vedrørende OECD's standard for automatisk udveksling af oplysninger (fælles indberetningsstandard — CRS-model): Jurisdiktionen bør have forpligtet sig til og have startet den lovgivningsmæssige proces til en effektiv gennemførelse af CRS-modellen med første udveksling senest i 2018 (vedrørende året 2017) og have indført ordninger, så de er i stand til at udveksle oplysninger med alle medlemsstaterne, senest inden udgangen af 2017, enten ved at undertegne den multilaterale aftale om kompetent myndighed eller gennem bilaterale aftaler,

Fremtidigt kriterium vedrørende CRS-modellen gældende fra 2018: Jurisdiktionen bør mindst have status af »Largely Compliant« ifølge det globale forum med hensyn til den automatiske udveksling af oplysninger (CRS-modellen), og

1.2.

Jurisdiktionen bør mindst have status af »Largely Compliant« ifølge det globale forum vedrørende OECD's standard for udveksling af oplysninger efter anmodning under behørigt hensyn til den hurtige procedure, og

1.3.

(for suveræne stater) Jurisdiktionen bør enten:

i)

have ratificeret, være nået til enighed om at ratificere, have påbegyndt ratificeringsprocessen eller have forpligtet sig til ikrafttrædelsen, inden for en rimelig tidshorisont, af OECD's multilaterale konvention om gensidig administrativ bistand i skattesager, som ændret, eller

ii)

senest den 31. december 2018 have et netværk af aktive ordninger med henblik på udveksling, der er tilstrækkelig bredt til at dække alle medlemsstater, og som effektivt giver mulighed for både udveksling af oplysninger efter anmodning og automatisk udveksling af oplysninger,

(for ikkesuveræne jurisdiktioner) Jurisdiktionen bør enten:

i)

deltage i den multilaterale konvention om gensidig administrativ bistand som ændret, der enten allerede er i kraft eller forventes at træde i kraft for dem inden for en rimelig tidshorisont, eller

ii)

have et netværk af aktive ordninger med henblik på udveksling eller have taget de fornødne skridt til inden for en rimelig tidshorisont at sætte sådanne aftaler med henblik på udveksling i kraft, der er tilstrækkelig brede til at dække alle medlemsstater, og som giver mulighed for både udveksling af oplysninger efter anmodning og automatisk udveksling af oplysninger.

1.4.

Fremtidigt kriterium: I betragtning af initiativet til fremtidig global udveksling af oplysninger om egentligt ejerskab vil spørgsmålet om egentligt ejerskab blive indarbejdet på et senere tidspunkt som et fjerde gennemsigtighedskriterium for screening.

Indtil den 30. juni 2019 bør følgende undtagelse finde anvendelse:

En jurisdiktion kan anses for at opfylde kriterierne vedrørende gennemsigtighed på skatteområdet, hvis den opfylder mindst to af kriterierne 1.1, 1.2 og 1.3.

Denne undtagelse gælder ikke for jurisdiktioner, der har status af »Non Compliant« for så vidt angår kriterium 1.2, eller som ikkesenest den 30. juni 2018 mindst har status af »Largely Compliant« for så vidt angår nævnte kriterium.

Lande og jurisdiktioner, der optræder på den liste over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, som OECD og medlemmerne af G20 i øjeblikket er ved at udarbejde, vil kunne optages på EU-listen, uanset om de er blevet udvalgt til screeningen eller ej.

2.   Fair beskatning

Kriterier, som en jurisdiktion bør opfylde for at blive anset for at overholde reglerne vedrørende fair beskatning:

2.1.

Jurisdiktionen bør ikke have nogen skattebegunstigelsesforanstaltninger, der kan betragtes som skadelige i henhold til kriterierne i resolutionen vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 1. december 1997, om en adfærdskodeks for erhvervsbeskatning (1) og

2.2.

Jurisdiktionen bør ikke fremme offshorekonstruktioner eller -ordninger, der skal tiltrække overskud, som ikke afspejler en reel økonomisk aktivitet i jurisdiktionen.

3.   Gennemførelse af tiltag til bekæmpelse af BEPS

3.1.

Indledende kriterium, som en jurisdiktion bør opfylde for at blive anset for at overholde reglerne vedrørende gennemførelsen af tiltag til bekæmpelse af BEPS:

Jurisdiktionen bør inden udgangen af 2017 forpligte sig til at overholde OECD's aftalte minimumsstandarder for bekæmpelse af BEPS og sikre deres konsekvente gennemførelse.

3.2.

Fremtidigt kriterium, som en jurisdiktion bør opfylde for at blive anset for at overholde reglerne vedrørende gennemførelsen af tiltag til bekæmpelse af BEPS (anvendes, når undersøgelserne af de aftalte minimumsstandarder inden for den inklusive ramme er afsluttet):

Jurisdiktionen bør modtage en positiv vurdering (2) for effektivt at have gennemført OECD's aftalte minimumsstandarder for bekæmpelse af BEPS.

II.   RETNINGSLINJER FOR SCREENING AF JURISDIKTIONER MED HENBLIK PÅ UDARBEJDELSE AF EN EU-LISTE OVER IKKESAMARBEJDSVILLIGE SKATTEJURISDIKTIONER

1.

Den screening af de relevante jurisdiktioner, som Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) foretager på grundlag af kriterierne i del I i dette bilag, bør indledes hurtigt med henblik på Rådets godkendelse af EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner inden udgangen af 2017.

2.

Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) støttet af Rådets Generalsekretariat vil gennemføre og føre tilsyn med screeningsprocessen. Kommissionens tjenestegrene vil bistå Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) ved at udføre de nødvendige forberedelser af screeningsprocessen i overensstemmelse med de roller, der på nuværende tidspunkt er fastsat i henhold til processen vedrørende adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning, med særlig henvisning til tidligere og igangværende dialoger med tredjelande.

3.

I screeningsprocessen bør der gøres status over det arbejde, der er blevet udført inden for Det Globale Forum for Gennemsigtighed og Informationsudveksling på Skatteområdet og OECD's inklusive ramme for kampen mod udhuling af skattegrundlaget og overførsel af fortjeneste.

4.

Senest i januar 2017 bør der sendes skrivelser til de jurisdiktioner, der er blevet udvalgt til screening, med en opfordring til at deltage i processen, samtidig med at gennemsigtigheden af denne proces sikres.

5.

Senest i februar 2017 bør Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning), hvis det er relevant, udpege medlemsstater og/eller eksperter eller ekspertgrupper fra medlemsstaterne til at samarbejde med Kommissionen om screeningen af de relevante jurisdiktioner.

6.

Senest i sommeren 2017 bør der finde skriftlige kontakter og eventuelt bilaterale drøftelser sted med de pågældende jurisdiktioner med henblik på yderligere deltagelse i dialogen og undersøgelse af løsninger med hensyn til betænkeligheder ved skattesystemerne i disse jurisdiktioner samt indhentning af de nødvendige tilsagn. Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) bør holdes orienteret og involveres aktivt i denne proces.

7.

Senest i september 2017 bør resultatet af de bilaterale drøftelser og status over dem forelægges for Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning).

8.

Inden udgangen af 2017 bør Rådet efter de nødvendige forberedende foranstaltninger i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) og i samarbejde med Gruppen på Højt Plan (beskatning) godkende EU-listen over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner.

9.

Arbejdet med at undersøge mulighederne for defensive foranstaltninger på EU-plan i overensstemmelse med Rådets konklusioner fra maj 2016 bør afsluttes i tide. Defensive foranstaltninger bør ikke berøre medlemsstaternes respektive kompetenceområder, såsom anvendelsen af supplerende foranstaltninger eller føringen af lister over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner på nationalt plan bredere set.

10.

Så snart proceduren med udarbejdelsen af listen er afsluttet, bør der straks sendes skrivelser til de berørte ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner med en klar redegørelse for deres opførelse på listen, og hvilke skridt der forventes taget af en jurisdiktion, der er opført på listen, for at blive fjernet fra listen.

11.

Eftersom udviklingslande kan mangle kapacitet til at gennemføre standarder for gennemsigtighed på skatteområdet og minimumsstandarder for bekæmpelse af BEPS efter den samme tidsplan som udviklede lande, bør der tages særligt hensyn til dette forhold under screeningsprocessen, dog på betingelse af at disse jurisdiktioner ikke rangerer højt på listen for så vidt angår økonomisk aktivitet og ikke har finanscentre.

12.

Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) bør videreudvikle passende ordninger med hensyn til praktiske metoder og måder at gennemføre retningslinjerne på i forbindelse med screening af jurisdiktioner med henblik på Rådets udarbejdelse af en EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner.

13.

Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) bør bl.a. inden januar 2017 ud fra objektive kriterier fastlægge udstrækningen af den rimelige tidshorisont, der er nævnt i kriterium 1.3, og anvendelsesområdet for kriterium 2.2. I forbindelse med kriterium 2.2 bør Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) evaluere manglen på et selskabsskattesystem eller anvendelsen af en nominel selskabsskattesats på nul eller næsten nul som en mulig indikator.

14.

EU-listen over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner bør ajourføres regelmæssigt efter behov af Rådet efter disse retningslinjer på grundlag af de oplysninger, der vil blive stillet til rådighed for Kommissionen og/eller Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning).


(1)  EFT C 2 af 6.1.1998, s. 2.

(2)  Når der er opnået enighed om metoden, vil kriteriets ordlyd blive revideret af Rådet i overensstemmelse hermed.


Europa-Kommissionen

10.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 461/6


Euroens vekselkurs (1)

9. december 2016

(2016/C 461/03)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,0559

JPY

japanske yen

121,48

DKK

danske kroner

7,4369

GBP

pund sterling

0,83935

SEK

svenske kroner

9,6910

CHF

schweiziske franc

1,0756

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

8,9805

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

27,027

HUF

ungarske forint

314,45

PLN

polske zloty

4,4454

RON

rumænske leu

4,4994

TRY

tyrkiske lira

3,6707

AUD

australske dollar

1,4141

CAD

canadiske dollar

1,3914

HKD

hongkongske dollar

8,1934

NZD

newzealandske dollar

1,4745

SGD

singaporeanske dollar

1,5079

KRW

sydkoreanske won

1 237,00

ZAR

sydafrikanske rand

14,5450

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,2931

HRK

kroatiske kuna

7,5327

IDR

indonesiske rupiah

14 072,51

MYR

malaysiske ringgit

4,6708

PHP

filippinske pesos

52,615

RUB

russiske rubler

66,6988

THB

thailandske bath

37,664

BRL

brasilianske real

3,5815

MXN

mexicanske pesos

21,5825

INR

indiske rupee

71,3410


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


10.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 461/7


Vedtagelse af Kommissionens afgørelse om Litauens meddelelse af en ændret national overgangsplan, der er omhandlet i artikel 32, stk. 6, i direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner

(2016/C 461/04)

Den 8. december 2016 vedtog Kommissionen afgørelse C(2016) 7891 om Litauens meddelelse af en ændret national overgangsplan, der er omhandlet i artikel 32, stk. 6, i direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (1).

Dokumentet findes på følgende internetadresse: https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee


(1)  EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17.


Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger

10.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 461/8


FORRETNINGSORDEN

af 21. oktober 2016

for Det Rådgivende Udvalg for Koordinering af Sociale Sikringsordninger

(2016/C 461/05)

DET RÅDGIVENDE UDVALG FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER, DER ER NEDSAT I HENHOLD TIL ARTIKEL 75, STK. 1, I EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 AF 29. APRIL 2004 OM KOORDINERING AF DE SOCIALE SIKRINGSORDNINGER HAR —

under henvisning til artikel 75 i forordning (EF) nr. 883/2004,

under henvisning til den standardforretningsorden for ekspertgrupper, der er fastsat i bilag 3 til Kommissionens afgørelse C(2016) 3301 af 30. maj 2016 om fastsættelse af horisontale regler for oprettelsen og funktionen af Kommissionens ekspertgrupper,

med henblik på at give det rådgivende udvalg mulighed for at udføre de opgaver, som det har fået pålagt ved artikel 75, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1) og ved artikel 89, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (2),

idet beslutningen i sagen er truffet på de i artikel 75, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 883/2004 fastsatte betingelser —

VEDTAGET FØLGENDE FORRETNINGSORDEN FOR DET RÅDGIVENDE UDVALG VED ABSOLUT FLERTAL BLANDT MEDLEMMERNE:

Artikel 1

Mødehyppighed, indkaldelse og udkast til dagsorden

1.   Det rådgivende udvalg træder sammen mindst én gang om året.

2.   Formanden underretter hvert enkelt medlem og hver suppleant om datoen for et møde senest fire uger før denne dato. Samtidig fremsender formanden udkastet til dagsorden med de punkter, der skal drøftes. Formanden sender så vidt muligt samtidigt eventuelle forberedende dokumenter, som denne måtte have fået.

3.   I hastende sager kan formanden afkorte den i stk. 2 omhandlede periode på fire uger, men skal under alle omstændigheder give en frist på to uger.

4.   Hvis mindst en tredjedel af medlemmerne af det rådgivende udvalg indsender en skriftlig anmodning ledsaget af konkrete forslag til dagsordenen om et møde i det rådgivende udvalg, skal formanden følge anmodningen inden for tre uger i henhold til stk. 2.

5.   Udkastet til dagsorden skal indeholde emner, som hører ind under det rådgivende udvalgs kompetenceområde,

a)

og som er foreslået af formanden, eller

b)

for hvilke en anmodning om optagelse på udkastet til dagsordenen og den relevante dokumentation, indsendt af et eller flere medlemmer, er blevet fremsendt skriftligt til formanden senest ti dage før mødet. I dette tilfælde underretter formanden omgående de øvrige medlemmer og suppleanter af det rådgivende udvalg om en sådan anmodning.

Artikel 2

Mødested

Det rådgivende udvalg og de arbejdsgrupper, der er nedsat i henhold til artikel 9, afholder deres møder der, hvor Europa-Kommissionen har sæde.

Artikel 3

Dagsorden

1.   Ved mødets begyndelse godkender det rådgivende udvalg dagsordenen, som skal indeholde de punkter, der er anført på det i artikel 1, stk. 5, omhandlede udkast til dagsorden, og eventuelle andre punkter, som hører ind under det rådgivende udvalgs kompetenceområde, og som formanden har foreslået.

2.   Hvert medlem kan under et møde anmode om at få et punkt optaget på dagsordenen for det næste møde. Ved næste mødes begyndelse beslutter det rådgivende udvalg, om det foreslåede punkt skal optages på dagsordenen.

Artikel 4

Mødedeltagelse

Ud over formanden og de medlemmer, der er udpeget i henhold til artikel 75, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 883/2004, kan følgende personer deltage i møderne i det rådgivende udvalg:

a)

suppleanter, der er udpeget i henhold til artikel 75, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 883/2004; de deltager kun i de forhandlinger, der er omtalt i artikel 3, 5, 6, 7 og 12, såfremt de gyldigt erstatter et medlem af det rådgivende udvalg

b)

medlemmer af personalet i Europa-Kommissionen, som er udpeget af formanden

c)

andre eksperter inden for koordinering af social sikring, som indbydes af formanden til at vejlede det rådgivende udvalg, herunder koordinatorerne for de europæiske organisationer for arbejdsmarkedets parter.

Artikel 5

Forhandlinger

1.   Det rådgivende udvalg er beslutningsdygtigt, når et flertal af dens medlemmer eller suppleanter, der i medfør af artikel 7 gyldigt repræsenterer dem, er til stede.

2.   Møderne i det rådgivende udvalg er ikke offentlige. Efter aftale med Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion kan det rådgivende udvalg ved absolut flertal blandt sine medlemmer beslutte, at forhandlingerne skal være offentlige.

Artikel 6

Krævet flertal, vedtagelse af udtalelser, forslag og skriftlig procedure

1.   Uanset artikel 5, stk. 2, artikel 12 og nærværende artikels stk. 3, tredje afsnit, træffer det rådgivende udvalg afgørelse ved absolut flertal af de gyldige stemmer, der er afgivet af medlemmer eller suppleanter, der gyldigt repræsenterer dem. Også stemmeberettigede, der stemmer blankt eller undlader at stemme, anses for at have afgivet gyldige stemmer. Formanden deltager ikke i afstemningen.

2.   De udtalelser og forslag, som omtales i artikel 75, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 883/2004, fremsættes normalt på et møde i det rådgivende udvalg.

Udtalelser og forslag skal begrundes.

Afstemningsresultatet skal anføres i hver af udvalgets udtalelser og forslag. Udtalelsen eller forslaget ledsages af en skriftlig redegørelse for mindretallets synspunkter, hvis dette anmoder herom.

Udtalelser og forslag fremsendes til Europa-Kommissionen, Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger og medlemmer og suppleanter af det rådgivende udvalg.

3.   Det rådgivende udvalg kan vedtage en udtalelse eller et forslag og andre beslutninger ved at anvende en skriftlig procedure, hvis en sådan skriftlig procedure blev aftalt på et forudgående møde i det rådgivende udvalg.

Med dette formål for øje forelægger formanden den tekst, der skal vedtages, for medlemmerne af det rådgivende udvalg. Der fastsættes en tidsfrist på mindst 10 arbejdsdage, inden for hvilken medlemmerne har mulighed for at angive, om de forkaster den foreslåede tekst eller afholder sig fra at stemme. Manglende reaktion inden for den fastsatte frist betragtes som en godkendelse af teksten.

Formanden underretter ved den anførte frists udløb medlemmerne om resultatet af afstemningen. En udtalelse, et forslag eller anden beslutning, der er blevet godkendt ved absolut flertal af medlemmerne i det rådgivende udvalg, anses for vedtaget på den sidste dag i den periode, inden for hvilken medlemmerne blev anmodet om at svare.

Artikel 7

Udskiftning af et medlem ved anden person end den pågældendes suppleant

1.   Et medlem, der ikke kan deltage i et møde, og som ikke kan erstattes af sin egen suppleant, kan give fuldmagt til et andet medlem eller en anden suppleant i sin egen kategori til at stemme på sine vegne. I så fald underretter medlemmerne skriftligt formanden herom inden mødet.

2.   Medlemmer og suppleanter kan kun få én fuldmagt.

3.   En fuldmagt er kun gyldig for det møde, den er givet for.

Artikel 8

Mødereferat

1.   Referater af drøftelserne af hvert punkt på dagsordenen og de udtalelser, forslag og anbefalinger, der er afgivet af det rådgivende udvalg skal være meningsfyldte og komplette. Referater udfærdiges af sekretariatet under formandens ansvar.

2.   Referaterne skal indeholde en liste over de tilstedeværende med oplysning om, hvis det er relevant, hvilke af medlemsstaternes myndigheder, organisationer eller andre offentlige organer deltagerne henhører under.

3.   Det rådgivende udvalg godkender referatet.

4.   Referatet forelægges kun for det rådgivende udvalg til godkendelse, hvis et udkast er blevet tilstillet medlemmerne og suppleanterne senest 15 dage før den planlagte mødedato. Hvis referatet ikke er tilsendt rettidigt, udsættes godkendelsen af det til næste møde i det rådgivende udvalg.

5.   Anmodninger om ændringer af udkastet til referatet skal indgives skriftligt senest ved begyndelsen af det møde, på hvilket de skal godkendes.

Artikel 9

Arbejdsgrupper

1.   Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til særlige opgaver. Det kan opløse sådanne arbejdsgrupper, hvis det anser det for hensigtsmæssigt.

2.   Medlemmerne af arbejdsgrupperne udpeges af det rådgivende udvalg.

Det rådgivende udvalg skal bestræbe sig på i forbindelse med valg af repræsentanter for fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer at opnå en rimelig repræsentation i arbejdsgrupperne inden for de forskellige berørte sektorer.

3.   Arbejdsgrupperne ledes af formanden for det rådgivende udvalg eller af en person, som denne har udpeget.

4.   Formanden for en arbejdsgruppe kan indbyde eksperter til at deltage i møderne enten på eget initiativ, eller hvis et eller flere af medlemmerne anmoder herom.

5.   De dokumenter, der er nødvendige for forhandlingerne i arbejdsgruppen, skal være tilgængelige for alle medlemmer og suppleanter af det rådgivende udvalg.

Artikel 10

Sekretariat

1.   Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion varetager sekretariatsopgaverne for det rådgivende udvalg. Sekretariatet tilrettelægger under formandens ledelse arbejdet i det rådgivende udvalg og i arbejdsgrupperne og medvirker ved udarbejdelsen af udkast til udtalelser og forslag.

2.   Korrespondance til det rådgivende udvalg, arbejdsgrupperne og sekretariatet sendes til e-mailadressen (empl-ss-advisory-committee@ec.europa.eu) i Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion.

Artikel 11

Åbenhed

1.   Det rådgivende udvalg og dets arbejdsgrupper registreres i registret over ekspertgrupper.

2.   Fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer registreres i åbenhedsregistret.

3.   Sekretariatet offentliggør alle relevante dokumenter, herunder dagsordener, referater og medlemsindlæg, enten i registret over ekspertgrupper eller via et link fra registret til en særlig hjemmeside, hvor oplysningerne ligger. Adgangen til de særlige hjemmesider er ikke betinget af brugerregistrering eller underlagt andre begrænsninger. Sekretariatet offentliggør især dagsordenen og andre relevante baggrundsdokumenter i god tid før mødet, efterfulgt af det godkendte referat. Der gøres kun undtagelser med hensyn til offentliggørelse, hvis det skønnes, at udbredelsen af et dokument ville være til skade for beskyttelsen af en offentlig eller privat interesse, som anført i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (3).

4.   Begæringer om aktindsigt i dokumenter, som gruppen er i besiddelse af, skal behandles i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1049/2001.

Artikel 12

Ikrafttrædelse, revision og ophævelse

1.   Denne forretningsorden træder i kraft på den dag, hvor den vedtages ved absolut flertal blandt medlemmerne i det rådgivende udvalg.

Forretningsordenen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Det rådgivende udvalg træffer beslutning om revision af sin forretningsorden ved absolut flertal blandt sine medlemmer.

3.   Forretningsordenen for det rådgivende udvalg af 22. oktober 2010 ophæves med virkning fra den dato, der er omhandlet i stk. 1.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. oktober 2016.

Jordi CURELL GOTOR

Formand for det rådgivende udvalg


(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1, senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1368/2014 af 17. december 2014 (EUT L 366 af 20.12.2014, s. 15).

(2)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.

(3)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

Europa-Kommissionen

10.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 461/12


Meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse sømløse rør af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina

(2016/C 461/06)

Efter offentliggørelsen af en meddelelse om det forestående udløb (1) af de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse sømløse rør af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina har Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) modtaget en anmodning om en fornyet undersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (2) (»grundforordningen«).

1.   Anmodning om fornyet undersøgelse

Anmodningen blev indgivet den 8. september 2016 af Seamless Stainless Steel Tubes Industry of the European Union (»ESTA« eller »ansøgeren«) på vegne af producenter, der tegner sig for mere end 25 % af den samlede EU-produktion af visse sømløse rør af rustfrit stål.

2.   Den undersøgte vare

Den vare, der er genstand for undersøgelsen, er sømløse rør af rustfrit stål (undtagen rør forsynet med fittings til anvendelse til rørledninger til gas og væsker i civile luftfartøjer) (»den undersøgte vare«), som i øjeblikket tariferes under KN-kode 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 og ex 7304 90 00 (Taric-kode 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 og 7304900091), med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«).

3.   Gældende foranstaltninger

De foranstaltninger, der i øjeblikket er gældende, er en endelig antidumpingtold, som blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1331/2011 (3).

4.   Begrundelse for den fornyede undersøgelse

4.1.    Begrundelse for udløbsundersøgelsen

Anmodningen begrundes med, at udløbet af foranstaltningerne sandsynligvis vil medføre fornyet dumping og skade for EU-erhvervsgrenen.

4.1.1.   Påstand om sandsynlighed for fornyet dumping

Da Folkerepublikken Kina (»Kina« eller »det pågældende land«) betragtes som et land uden markedsøkonomi, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7, fastsatte ansøgeren den normale værdi for importen fra Kina på grundlag af prisen i en række tredjelande med markedsøkonomi, nemlig Amerikas Forenede Stater og Republikken Korea. Påstanden om sandsynligheden for fortsat dumping er baseret på en sammenligning af den således fastsatte normale værdi og eksportprisen (ab fabrik) på den undersøgte vare ved salg til eksport til Unionen. Påstanden om sandsynligheden for fornyet dumping baseres ligeledes på en sammenligning af de således fastsatte normale værdier med eksportprisen (ab fabrik) på den undersøgte vare, når den sælges til eksport i Indien, Sydkorea og USA, set i lyset af den aktuelle mangel på betydelig import fra Kina til Unionen.

På baggrund af ovennævnte sammenligning, som viser, at der finder dumping sted, påstår ansøgeren, at der er sandsynlighed for fornyet dumping fra det pågældende land.

4.1.2.   Påstand om sandsynligheden for fornyet skade

Ansøgeren påstod, at der er sandsynlighed for fornyet skade. Ansøgeren har således fremlagt umiddelbare beviser for, at såfremt foranstaltningerne udløber, vil det nuværende importniveau til Unionen af den undersøgte vare fra det pågældende land formodentlig stige på grund af uudnyttet kapacitet i de eksporterende producenters fabrikker i Kina og på grund af EU-markedets tiltrækningskraft som følge af de højere priser, der gør sig gældende på dette marked.

Endelig hævder ansøgeren, at skaden primært er blevet imødegået takket være foranstaltningerne, og at EU-erhvervsgrenen ved fornyet import af betydelige mængder til dumpingpriser fra det pågældende land sandsynligvis vil lide fornyet skade, hvis foranstaltningerne får lov til at udløbe.

5.   Fremgangsmåde

Efter høring af det ved grundforordningens artikel 15, stk. 1, nedsatte udvalg har Kommissionen konstateret, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige, at der indledes en udløbsundersøgelse, og indleder hermed en sådan undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2.

Udløbsundersøgelsen vil fastslå, om der er sandsynlighed for, at foranstaltningernes udløb vil føre til fortsat eller fornyet dumping af den undersøgte vare med oprindelse i det pågældende land og fortsat eller fornyet skade for EU-erhvervsgrenen.

5.1.    Den nuværende undersøgelsesperiode og den betragtede periode

Undersøgelsen af sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping omfatter perioden fra den 1. oktober 2015 til den 30. september 2016 (»den nuværende undersøgelsesperiode«). Undersøgelsen af de tendenser, der er relevante for vurderingen af sandsynligheden for fortsat eller fornyet skade, omfatter perioden fra den 1. januar 2013 til udgangen af den nuværende undersøgelsesperiode (»den betragtede periode«).

5.2.    Procedure for fastsættelse af sandsynligheden for fornyet skade

Eksporterende producenter (4) af den undersøgte vare fra det pågældende land, herunder også de producenter, der ikke samarbejdede i forbindelse med den eller de undersøgelser, der førte til indførelsen af de gældende foranstaltninger, opfordres til at deltage i Kommissionens undersøgelse.

5.2.1.   Undersøgelse af eksporterende producenter

Procedure for udvælgelse af eksporterende producenter, der skal undersøges i Kina

Stikprøveudtagning

I betragtning af det potentielt store antal eksporterende producenter i Kina, som er berørt af denne udløbsundersøgelse, og for at afslutte undersøgelsen inden for den lovbestemte frist kan Kommissionen begrænse antallet af eksporterende producenter, der skal indgå i undersøgelsen, til et rimeligt antal ved at udtage en stikprøve (denne proces benævnes også »stikprøveudtagning«). Stikprøveudtagningen vil foregå i overensstemmelse med grundforordningens artikel 17.

For at Kommissionen kan afgøre, om det er nødvendigt med stikprøveudtagning, og i bekræftende fald udtage en stikprøve, anmodes alle eksporterende producenter eller deres repræsentanter, herunder også de parter, som ikke samarbejdede i forbindelse med den undersøgelse, der førte til de foranstaltninger, der undersøges i denne fornyede undersøgelse, om at give sig til kende over for Kommissionen. Parterne skal gøre dette senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet, ved til Kommissionen at indberette de oplysninger om deres virksomheder, som der anmodes om i bilag I til denne meddelelse.

Kommissionen vil desuden kontakte myndighederne i Kina og eventuelt alle kendte sammenslutninger af eksporterende producenter for at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige for at udtage stikprøven af eksporterende producenter.

Alle interesserede parter, der ønsker at indgive andre oplysninger, som er relevante for stikprøveudtagelsen, med undtagelse af de oplysninger, der anmodes om ovenfor, skal gøre dette senest 21 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet.

Er det nødvendigt at udtage en stikprøve, vil de eksporterende producenter blive udvalgt ud fra den største repræsentative produktions-, salgs- eller eksportmængde, som med rimelighed kan undersøges inden for den tid, der er til rådighed. Kommissionen orienterer alle kendte eksporterende producenter, myndighederne i det pågældende land og sammenslutninger af eksporterende producenter, om nødvendigt gennem myndighederne i det pågældende land, om, hvilke virksomheder der indgår i stikprøven.

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige til sin undersøgelse af de eksporterende producenter, vil den sende spørgeskemaer til de eksporterende producenter i stikprøven, til alle kendte sammenslutninger af eksporterende producenter samt til myndighederne i Kina.

Alle de eksporterende producenter, der indgår i stikprøven, skal indsende et udfyldt spørgeskema senest 37 dage efter, at de har fået meddelelse om, at de indgår i stikprøven, medmindre andet er angivet.

Virksomheder, der var indforstået med eventuelt at indgå i stikprøven, men som ikke blev udvalgt til at indgå heri, vil blive betragtet som samarbejdsvillige (»samarbejdsvillige eksporterende producenter, der ikke indgår i stikprøven«), jf. dog også grundforordningens artikel 18. Den antidumpingtold, der finder anvendelse på importen fra de samarbejdsvillige eksporterende producenter, der ikke indgår i stikprøven, kommer ikke til at ligge over den vejede gennemsnitlige dumpingmargen, der er fastsat for de eksporterende producenter i stikprøven (5).

5.2.2.   Supplerende procedure i forbindelse med eksporterende producenter i det pågældende land uden markedsøkonomi

Valg af tredjeland med markedsøkonomi

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), skal den normale værdi i tilfælde af import fra Kina fastsættes på grundlag af prisen eller den beregnede værdi i et tredjeland med markedsøkonomi, jf. dog bestemmelserne i det afsnit, der handler om behandlingen af eksporterende producenter i det pågældende land uden markedsøkonomi.

I den tidligere undersøgelse blev Unionen benyttet som et tredjeland med markedsøkonomi med henblik på at fastsætte den normale værdi for Kina. I forbindelse med nærværende undersøgelse påtænker Kommissionen igen at benytte USA. Ifølge Kommissionens oplysninger findes der andre producenter i lande med markedsøkonomi, bl.a. i Republikken Korea, Ukraine, Japan, Norge og Tyrkiet. Med henblik på den endelige udvælgelse af et tredjeland med markedsøkonomi vil Kommissionen undersøge, om den undersøgte vare faktisk produceres og sælges i de tredjelande med markedsøkonomi, for hvilke det er anført, at der finder produktion af den undersøgte vare sted. Interesserede parter opfordres hermed til at fremsætte bemærkninger til valget af referenceland senest 10 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

5.2.3.   Undersøgelse af ikke forretningsmæssigt forbundne importører  (6)  (7)

Ikke forretningsmæssigt forbundne importører af den undersøgte vare fra Kina, herunder også de importører, der ikke samarbejdede i forbindelse med den undersøgelse, der førte til indførelsen af de gældende foranstaltninger, opfordres til at deltage i Kommissionens undersøgelse.

I betragtning af det potentielt store antal ikke forretningsmæssigt forbundne importører, som er berørt af denne udløbsundersøgelse, og for at afslutte undersøgelsen inden for den lovbestemte frist kan Kommissionen begrænse antallet af ikke forretningsmæssigt forbundne importører, der skal indgå i undersøgelsen, til et rimeligt antal ved at udtage en stikprøve. Stikprøveudtagningen vil foregå i overensstemmelse med grundforordningens artikel 17.

For at sætte Kommissionen i stand til at afgøre, om det er nødvendigt med stikprøveudtagning, og i bekræftende fald udtage en stikprøve, anmodes alle ikke forretningsmæssigt forbundne importører eller deres repræsentanter, herunder også de parter, som ikke samarbejdede i de undersøgelser, der førte til de foranstaltninger, der undersøges i denne fornyede undersøgelse, om at give sig til kende over for Kommissionen. Parterne skal gøre dette senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet, ved at indberette de oplysninger om deres virksomheder til Kommissionen, som der anmodes om i bilag II til denne meddelelse.

Kommissionen kan desuden kontakte alle kendte importørsammenslutninger for at indhente de oplysninger, den anser for nødvendige for at udtage stikprøven af ikke forretningsmæssigt forbundne importører.

Alle interesserede parter, der ønsker at indgive andre oplysninger, som er relevante for udtagelsen af stikprøven, med undtagelse af de oplysninger, der anmodes om ovenfor, skal gøre dette senest 21 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet.

Hvis det er nødvendigt at udtage en stikprøve, kan importørerne blive udvalgt ud fra den største repræsentative salgsmængde af den undersøgte vare i Unionen, som med rimelighed kan undersøges inden for den tid, der er til rådighed. Kommissionen orienterer alle kendte ikke forretningsmæssigt forbundne importører og importørsammenslutninger om, hvilke virksomheder der er blevet udtaget til at indgå i stikprøven.

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige til sin undersøgelse, fremsender den spørgeskemaer til de ikke forretningsmæssigt forbundne importører, som indgår i stikprøven, og til alle kendte importørsammenslutninger. Disse parter skal indsende et udfyldt spørgeskema senest 37 dage efter datoen for meddelelsen om stikprøveudtagningen, medmindre andet er angivet.

5.3.    Procedure for fastsættelse af sandsynligheden for fornyet skade

For at kunne fastslå, om det er sandsynligt, at EU-erhvervsgrenen vil blive forvoldt fornyet skade, opfordres EU-producenterne af den undersøgte vare til at deltage i Kommissionens undersøgelse.

5.3.1.   Undersøgelse af EU-producenter

Stikprøveudtagning af EU-producenter

I betragtning af det store antal EU-producenter, som er berørt af denne udløbsundersøgelse, og for at afslutte undersøgelsen inden for den lovbestemte frist, har Kommissionen besluttet at begrænse antallet af EU-producenter, der skal indgå i undersøgelsen, til et rimeligt antal ved at udtage en stikprøve (»stikprøveudtagning«). Stikprøveudtagningen vil foregå i overensstemmelse med grundforordningens artikel 17.

Kommissionen har foreløbigt udtaget en stikprøve af EU-producenter. Yderligere oplysninger findes i det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter. Interesserede parter opfordres til at konsultere dossieret (ved at kontakte Kommissionen ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 5.7 nedenfor). Andre EU-producenter eller deres repræsentanter, herunder også de EU-producenter, som ikke samarbejdede i forbindelse med den undersøgelse, der førte til de gældende foranstaltninger, og som er af den opfattelse, at der er særlige grunde til, at de bør indgå i stikprøven, skal kontakte Kommissionen senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Alle interesserede parter, der ønsker at indgive andre oplysninger, som er relevante for stikprøveudtagningen, skal gøre dette senest 21 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet.

Kommissionen underretter alle kendte EU-producenter og/eller EU-producentsammenslutninger om, hvilke virksomheder der er endeligt udtaget til at indgå i stikprøven.

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige til sin undersøgelse, fremsender den spørgeskemaer til de EU-producenter, som indgår i stikprøven, og til alle kendte sammenslutninger af EU-producenter. Disse parter skal indsende et udfyldt spørgeskema senest 37 dage efter datoen for meddelelsen om stikprøveudtagningen, medmindre andet er angivet.

5.4.    Procedure for vurdering af Unionens interesser

Hvis det bekræftes, at der er sandsynlighed for fornyet dumping og skade, vil der i henhold til grundforordningens artikel 21 blive truffet afgørelse om, hvorvidt det vil være i strid med Unionens interesser at opretholde antidumpingforanstaltningerne. EU-producenter, importører og deres repræsentative sammenslutninger, brugere og deres repræsentative sammenslutninger samt repræsentative forbrugerorganisationer opfordres til at give sig til kende senest 15 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet. For at deltage i undersøgelsen skal de repræsentative forbrugerorganisationer inden for den samme tidsfrist påvise, at der er en objektiv forbindelse mellem deres aktiviteter og den undersøgte vare.

Parter, der giver sig til kende inden for ovenstående tidsfrist, kan indgive oplysninger til Kommissionen om Unionens interesser senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet. Disse oplysninger kan enten indgives uformelt eller ved at udfylde et spørgeskema, der er udarbejdet af Kommissionen. I alle tilfælde vil oplysninger indgivet i henhold til artikel 21 kun blive taget i betragtning, hvis de er underbygget med faktuelle beviser på indgivelsestidspunktet.

5.5.    Andre skriftlige bemærkninger

I henhold til bestemmelserne i denne meddelelse opfordres alle interesserede parter til at tilkendegive deres synspunkter, indgive oplysninger og fremlægge dokumentation herfor. Medmindre andet er angivet, skal disse oplysninger med tilhørende dokumentation være Kommissionen i hænde senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

5.6.    Mulighed for at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester

Alle interesserede parter kan anmode om at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester. Enhver anmodning om at blive hørt skal fremsættes skriftligt med angivelse af årsagerne til anmodningen. For så vidt angår høringer om spørgsmål vedrørende den indledende fase af undersøgelsen, skal anmodningen fremsættes senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Derefter skal en anmodning om at blive hørt fremsættes inden for de særlige frister, som Kommissionen fastsætter i sin kommunikation med parterne.

5.7.    Vejledning om indgivelse af skriftlige bemærkninger og indsendelse af udfyldte spørgeskemaer og korrespondance

Oplysninger, der forelægges Kommissionen som led i handelsbeskyttelsesundersøgelser, må ikke være omfattet af ophavsret. Interesserede parter skal, før de forelægger Kommissionen oplysninger og data omfattet af tredjemands ophavsret, anmode indehaveren af ophavsrettighederne om en særlig tilladelse, som udtrykkeligt tillader Kommissionen a) at anvende oplysningerne og dataene i forbindelse med denne handelsbeskyttelsesprocedure og b) at forelægge interesserede parter berørt af undersøgelsen oplysningerne og/eller dataene i en form, der gør det muligt for dem at udøve deres ret til forsvar.

Alle skriftlige bemærkninger, herunder de oplysninger, hvorom der anmodes i denne meddelelse, udfyldte spørgeskemaer og korrespondance fra interesserede parter, for hvilke der anmodes om fortrolig behandling, skal forsynes med påtegningen »Limited« (8).

Interesserede parter, der indgiver oplysninger, der er forsynet med påtegningen »Limited«, anmodes om at indgive ikke-fortrolige sammendrag heraf, som forsynes med påtegningen »For inspection by interested parties«, jf. grundforordningens artikel 19, stk. 2. Disse sammendrag skal være tilstrækkeligt detaljerede til at sikre en rimelig forståelse af de fortrolige oplysningers egentlige indhold. Hvis en interesseret part forelægger fortrolige oplysninger uden at indsende et ikke-fortroligt sammendrag, der opfylder kravene til form og indhold, kan der ses bort fra disse fortrolige oplysninger.

Interesserede parter opfordres til at fremsætte deres bemærkninger og anmodninger pr. e-mail, herunder scannede fuldmagter og erklæringer, dog med undtagelse af omfattende besvarelser, der skal indleveres på en CD-rom eller DVD, der enten afleveres personligt eller sendes anbefalet. Ved brug af e-mail udtrykker de interesserede parter accept af de regler, der gælder for elektronisk kommunikation, og som findes i dokumentet »KORRESPONDANCE MED EUROPA-KOMMISSIONEN I HANDELSBESKYTTELSESSAGER«, der er tilgængeligt på Generaldirektoratet for Handels hjemmeside: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/juni/tradoc_148003.pdf. Interesserede parter skal anføre deres navn, adresse, telefonnummer og en gyldig e-mailadresse og sikre, at denne e-mailadresse er en fungerende officiel virksomhedspostkasse, som tjekkes dagligt. Når Kommissionen har modtaget disse kontaktoplysninger, vil den udelukkende kommunikere med de interesserede parter pr. e-mail, medmindre de udtrykkeligt har ønsket at modtage alle dokumenter fra Kommissionen på anden vis, eller medmindre dokumenternes art forudsætter brug af anbefalet post. Interesserede parter kan i ovenstående retningslinjer for kommunikation med interesserede parter finde supplerende regler og oplysninger om korrespondance med Kommissionen, herunder de principper, der gælder for indsendelse af bemærkninger pr. e-mail.

Kommissionens postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

E-mail

:

TRADE-SSSPT-R657-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-SSSPT-R657-INJURY@ec.europa.eu

6.   Manglende samarbejdsvilje

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger, undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

Hvis det konstateres, at en interesseret part har givet urigtige eller vildledende oplysninger, skal der ses bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

Hvis en interesseret part helt eller delvist undlader at samarbejde, og konklusionerne af undersøgelsen derfor baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde samarbejdet.

Indgives der ikke svar elektronisk, anses dette ikke for manglende samarbejdsvilje, forudsat at den interesserede part påviser, at indgivelse af svar på den ønskede måde ville indebære en urimelig ekstra byrde eller urimelige ekstra omkostninger. Den interesserede part bør omgående kontakte Kommissionen.

7.   Høringskonsulent

Interesserede parter kan anmode om, at høringskonsulenten i handelsprocedurer griber ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de interesserede parter og Kommissionens undersøgelsestjenester. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister med hensyn til oplysningernes fortrolighed, anmodninger om forlængelse af frister og anmodninger fra tredjeparter om at blive hørt. Høringskonsulenten kan arrangere en høring med en individuel interesseret part og mægle for at sikre, at de interesserede parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud.

En anmodning om en høring med høringskonsulenten skal indgives skriftligt og begrundes. For så vidt angår høringer om spørgsmål vedrørende den indledende fase af undersøgelsen, skal anmodningen fremsættes senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Derefter skal en anmodning om at blive hørt fremsættes inden for de særlige frister, som Kommissionen fastsætter i sin kommunikation med parterne.

Høringskonsulenten vil også sørge for, at der er mulighed for en høring med parterne, hvor der bliver lejlighed til at fremsætte andre synspunkter og fremføre modargumenter med hensyn til spørgsmål vedrørende bl.a. sandsynligheden for fornyet dumping med deraf følgende skade, dumping, skade, årsagssammenhæng og Unionens interesser.

Interesserede parter kan finde yderligere oplysninger og kontaktoplysninger på høringskonsulentens sider på webstedet for GD for Handel: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Tidsplan for undersøgelsen

Undersøgelsen afsluttes senest 15 måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 5.

9.   Mulighed for anmodning om fornyet undersøgelse, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 3

Da denne udløbsundersøgelse indledes i overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 2, vil konklusionerne ikke medføre, at de gældende foranstaltninger ændres, men at foranstaltningerne ophæves eller opretholdes i overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 6.

Mener en interesseret part, at det er berettiget at foretage en fornyet undersøgelse af foranstaltningerne med henblik på at opnå en ændring af foranstaltningerne, kan den pågældende part anmode om en fornyet undersøgelse i medfør af grundforordningens artikel 11, stk. 3.

Parter, der ønsker at anmode om en sådan fornyet undersøgelse, som ville blive foretaget uafhængigt af den udløbsundersøgelse, der er omhandlet i denne meddelelse, kan henvende sig til Kommissionen på ovennævnte adresse.

10.   Behandling af personoplysninger

Personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (9).


(1)  EUT C 117 af 2.4.2016, s. 10.

(2)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(3)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1331/2011 af 14. december 2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 336 af 20.12.2011, s. 6).

(4)  En eksporterende producent er en virksomhed i det pågældende land, som producerer og eksporterer den undersøgte vare til EU-markedet, enten direkte eller gennem en tredjepart, herunder alle dennes forretningsmæssigt forbundne virksomheder, der er beskæftiget med produktion, hjemmemarkedssalg eller eksport af den undersøgte vare.

(5)  I henhold til grundforordningens artikel 9, stk. 6, ses der bort fra enhver nulmargen eller minimalmargen samt margener, der fastsættes under de omstændigheder, som er omhandlet i grundforordningens artikel 18.

(6)  Kun importører, der ikke er forretningsmæssigt forbundet med eksporterende producenter, kan indgå i stikprøven. Importører, der er forretningsmæssigt forbundet med eksporterende producenter, skal udfylde bilag I til spørgeskemaet for disse eksporterende producenter. I henhold til artikel 127 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen, betragtes to personer som værende indbyrdes afhængige, hvis: a) den ene er medlem af direktionen eller bestyrelsen for den andens virksomhed eller omvendt, b) de anses juridisk set for interessenter eller kompagnoner, c) de er arbejdsgiver og arbejdstager, d) en tredjemand besidder, kontrollerer eller råder direkte eller indirekte over 5 % eller derover af deres aktier eller anparter med stemmeret, e) den ene af dem kontrollerer direkte eller indirekte den anden part, f) de kontrolleres begge direkte eller indirekte af en tredjemand, g) de kontrollerer tilsammen direkte eller indirekte en tredjemand, eller h) de er medlem af samme familie (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558). Personer anses kun for at være medlemmer af samme familie, hvis de står i et af følgende forhold til hinanden: mand og hustru, ii) forældre og børn, iii) brødre og søstre (hel- eller halvsøskende), iv) bedsteforældre og børnebørn, v) onkel eller tante og nevø eller niece, vi) svigerforældre og svigersøn eller svigerdatter, vii) svoger og svigerinde. I henhold til artikel 5, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen forstås ved »person«: en fysisk person, en juridisk person og enhver sammenslutning af personer, som ikke er en juridisk person, men som i henhold til EU-retten eller national ret anerkendes at have rets- og handleevne (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(7)  De oplysninger, som ikke forretningsmæssigt forbundne importører indgiver, kan også bruges i forbindelse med andre aspekter af denne undersøgelse end konstatering af dumping.

(8)  Et dokument med påtegningen »Limited« er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i grundforordningen og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (»antidumpingaftalen«). Det er også beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(9)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


BILAG I

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

BILAG II

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

10.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 461/22


Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af visse varer af støbejern med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indien

(2016/C 461/07)

Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) har modtaget en klage i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1) (»grundforordningen«), hvori det påstås, at visse varer af støbejern med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«) og i Indien importeres til dumpingpriser, hvorved EU-erhvervsgrenen forvoldes væsentlig skade.

1.   Klagen

Klagen blev indgivet den 31. oktober 2016 af syv EU-producenter — Fondatel Lecompte SA, Ulefos Niemisen Valimo Oy Ltd., Saint-Gobain PAM SA, Fonderies Dechaumont SA, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Construction Products UK Ltd og Fundiciones de Odena SA (»klagerne«) — der tegner sig for mere end 25 % af den samlede produktion i Unionen af visse varer af støbejern.

2.   Den undersøgte vare

Den vare, der er genstand for denne undersøgelse, er visse varer af gråt støbejern med flagegrafit (gråt støbejern) eller kuglegrafitstøbejern (duktilt støbejern) samt dele dertil. Disse artikler er af en art, der anvendes til at:

dække systemer på og under jordoverfladen, og/eller åbninger til systemer på og under jordoverfladen, samt at

give adgang til systemer på og under jordoverfladen, og/eller levere udsyn til systemer på og under jordoverfladen.

Artiklerne kan være bearbejdet, beklædt, malet og/eller forsynet med andet materiale såsom, men ikke begrænset til, cement, fliser til brolægning, eller tegl, men udelukker brandhaner (»støbestykker« eller »den undersøgte vare«).

3.   Påstand om dumping

Den vare, der angiveligt sælges til dumpingpriser, er den undersøgte vare med oprindelse i Kina og i Indien (»de pågældende lande«), som i øjeblikket henhører under KN-kode ex 7325 10 00 og ex 7325 99 10. KN-koderne angives kun til orientering.

Påstanden om dumping fra Indien er baseret på en sammenligning af hjemmemarkedsprisen og eksportprisen (ab fabrik) på den undersøgte vare ved salg til eksport til Unionen.

Eftersom Kina i henhold til bestemmelserne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, betragtes som et land uden markedsøkonomi, har klagerne fastsat den normale værdi for importen fra Kina på grundlag af prisen i et tredjeland med markedsøkonomi, nemlig Amerikas Forenede Stater (»USA«). Derudover fastsatte klagerne også den normale værdi på grundlag af priserne i Norge og Indien (2). Påstanden om dumping er baseret på en sammenligning af den således fastsatte normale værdi med eksportprisen (ab fabrik) på den undersøgte vare ved salg til eksport til Unionen.

På dette grundlag er de beregnede dumpingmargener betydelige for de pågældende lande.

4.   Påstand om skade og årsagssammenhæng

Klagerne har fremlagt bevis for, at importen af den undersøgte vare fra de pågældende lande er vokset både i absolutte tal og i markedsandele.

Klagerne har fremlagt umiddelbare beviser for, at mængden af den undersøgte importerede vare bl.a. har haft negative virkninger for EU-erhvervsgrenens salgsmængder og markedsandel, hvilket har haft betydelige negative følger for EU-erhvervsgrenens samlede resultater.

5.   Procedure

Efter at have informeret medlemsstaterne har Kommissionen fastslået, at klagen er indgivet af eller på vegne af EU-erhvervsgrenen, og at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en procedure, og Kommissionen indleder hermed en undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 5.

Med undersøgelsen fastslås det, om den undersøgte vare med oprindelse i de pågældende lande sælges til dumpingpriser, og om dumpingimporten har påført EU-erhvervsgrenen skade. Hvis konklusionerne bekræfter dette, vil det blive undersøgt, om indførelsen af foranstaltninger vil være i strid med Unionens interesser.

5.1.    Undersøgelsesperioden og den betragtede periode

Undersøgelsen af dumping og skade omfatter perioden fra den 1. oktober 2015 til den 30. september 2016 (»undersøgelsesperioden«). Undersøgelsen af udviklingstendenser af relevans for vurderingen af skade omfatter perioden fra den 1. januar 2013 til udgangen af undersøgelsesperioden (»den betragtede periode«).

5.2.    Procedure for konstatering af dumping

Eksporterende producenter (3) af den undersøgte vare fra de pågældende lande opfordres til at deltage i Kommissionens undersøgelse.

5.2.1.   Undersøgelse af eksporterende producenter

Procedure for udvælgelse af de eksporterende producenter, der skal indgå i undersøgelsen i de pågældende lande

a)   Stikprøveudtagning

I betragtning af det potentielt store antal eksporterende producenter i Kina og Indien, som er berørt af denne procedure, og for at afslutte undersøgelsen inden for den lovbestemte frist kan Kommissionen begrænse antallet af eksporterende producenter, der skal indgå i undersøgelsen, til et rimeligt antal ved at udtage en stikprøve (denne proces benævnes også »stikprøveudtagning«). Stikprøveudtagningen vil foregå i overensstemmelse med grundforordningens artikel 17.

For at Kommissionen kan afgøre, om det er nødvendigt med stikprøveudtagning, og i bekræftende fald udtage en stikprøve, anmodes alle eksporterende producenter eller deres repræsentanter hermed om at give sig til kende over for Kommissionen. Dette skal de gøre senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet, ved at indberette de oplysninger om deres virksomheder, som der anmodes om i bilag I til denne meddelelse, til Kommissionen.

Kommissionen vil desuden kontakte myndighederne i de pågældende lande og vil kunne kontakte alle kendte sammenslutninger af eksporterende producenter for at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige for at udtage stikprøven af eksporterende producenter.

Alle interesserede parter, der ønsker at indgive andre oplysninger, som er relevante for udtagelsen af stikprøven, med undtagelse af de oplysninger, der anmodes om ovenfor, skal gøre dette senest 21 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet.

Hvis det er nødvendigt at udtage en stikprøve, kan de eksporterende producenter udvælges ud fra den største repræsentative eksportmængde til Unionen, som med rimelighed kan undersøges inden for den tid, der er til rådighed. Kommissionen orienterer alle kendte eksporterende producenter, myndighederne i de pågældende lande og sammenslutninger af eksporterende producenter, om nødvendigt gennem myndighederne i de pågældende lande, om, hvilke virksomheder der er blevet udtaget til at indgå i stikprøven.

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige til sin undersøgelse af de eksporterende producenter, vil den sende spørgeskemaer til de eksporterende producenter, der er udtaget til at indgå i stikprøven, til alle kendte sammenslutninger af eksporterende producenter samt til myndighederne i de pågældende lande.

Alle de eksporterende producenter, der er blevet udtaget til at indgå i stikprøven, skal indsende et udfyldt spørgeskema senest 37 dage efter meddelelsen om, at de indgår i stikprøven, medmindre andet er angivet.

Virksomheder, der var indforstået med eventuelt at indgå i stikprøven, men som ikke blev udtaget til at indgå heri, vil blive betragtet som samarbejdsvillige (»samarbejdsvillige eksporterende producenter, der ikke indgår i stikprøven«), jf. dog også grundforordningens artikel 18. Den antidumpingtold, der finder anvendelse på importen fra de samarbejdsvillige eksporterende producenter, som ikke indgår i stikprøven, kommer ikke til at ligge over den vejede gennemsnitlige dumpingmargen, der er fastsat for de eksporterende producenter i stikprøven (4), jf. dog litra b) nedenfor.

b)   Individuel dumpingmargen for virksomheder, der ikke indgår i stikprøven

Samarbejdsvillige eksporterende producenter, der ikke indgår i stikprøven, kan i henhold til grundforordningens artikel 17, stk. 3, anmode om, at Kommissionen fastsætter en individuel dumpingmargen for dem. De eksporterende producenter, som ønsker at anmode om en individuel dumpingmargen, skal anmode om et spørgeskema og indsende dette behørigt udfyldt senest 37 dage efter meddelelsen om udtagelsen af stikprøven, medmindre andet er angivet. Kommissionen vil undersøge, om de kan indrømmes en individuel told i overensstemmelse med grundforordningens artikel 9, stk. 5. Eksporterende producenter i lande uden markedsøkonomi, som er af den opfattelse, at markedsøkonomiske vilkår gælder for dem i forbindelse med fremstilling og salg af den undersøgte vare, kan indgive en behørigt begrundet anmodning herom (»anmodning om markedsøkonomisk behandling«) og returnere den behørigt udfyldt inden for fristen i afsnit 5.2.2.2.

Eksporterende producenter, der anmoder om en individuel dumpingmargen, bør imidlertid være opmærksomme på, at Kommissionen alligevel kan beslutte ikke at fastsætte en individuel dumpingmargen for dem, hvis f.eks. antallet af eksporterende producenter er så stort, at en sådan fastsættelse ville være urimelig byrdefuld og hindre rettidig afslutning af undersøgelsen.

5.2.2.   Supplerende procedure i forbindelse med eksporterende producenter i de pågældende lande uden markedsøkonomi

5.2.2.1.   Valg af tredjeland med markedsøkonomi

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), fastsættes den normale værdi i tilfælde af import fra Kina på grundlag af prisen eller den beregnede værdi i et tredjeland med markedsøkonomi, jf. dog bestemmelserne i punkt 5.2.2.2 ovenfor. Kommissionen vil til det formål udvælge et passende tredjeland med markedsøkonomi. Kommissionen har foreløbigt valgt Indien. Ifølge Kommissionens oplysninger findes der andre producenter med markedsøkonomi i bl.a. Norge, USA, Tyrkiet og Iran. Med henblik på den endelige udvælgelse af et tredjeland med markedsøkonomi vil Kommissionen undersøge, om der er produktion og salg af den undersøgte vare i de tredjelande med markedsøkonomier, for hvilke der er tegn på, at produktion af den undersøgte vare finder sted. Interesserede parter opfordres hermed til at fremsætte bemærkninger til det hensigtsmæssige i valget af referenceland senest 10 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

5.2.2.2.   Behandling af eksporterende producenter i det pågældende land uden markedsøkonomi

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra b), kan individuelle eksporterende producenter i Kina, som er af den opfattelse, at markedsøkonomiske vilkår gælder for dem i forbindelse med fremstilling og salg af den undersøgte vare, indgive en behørigt begrundet anmodning om markedsøkonomisk behandling (»anmodning om markedsøkonomisk behandling«). Der vil blive indrømmet markedsøkonomisk behandling, hvis vurderingen af anmodningen om markedsøkonomisk behandling viser, at kriterierne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c) (5), er opfyldt. Dumpingmargenen for de eksporterende producenter, der indrømmes markedsøkonomisk behandling, vil i det omfang, det er muligt, blive beregnet ud fra deres egen normale værdi og eksportpriser, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra b), jf. dog brug af de foreliggende faktiske oplysninger i henhold til grundforordningens artikel 18.

Kommissionen sender ansøgningsskemaer i forbindelse med markedsøkonomisk behandling til alle de eksporterende producenter i Kina, som er blevet udtaget til at indgå i stikprøven, til samarbejdsvillige eksporterende producenter, der ikke indgår i stikprøven, og som ønsker at anmode om en individuel dumpingmargen, til alle kendte sammenslutninger af eksporterende producenter og til myndighederne i Kina. Kommissionen undersøger kun anmodninger om markedsøkonomisk behandling fra eksporterende producenter fra Kina, som er udtaget til at indgå i stikprøven, og fra de samarbejdsvillige eksporterende producenter, som ikke indgår i stikprøven, hvis anmodninger om individuel behandling er blevet imødekommet.

Alle eksporterende producenter, der anmoder om markedsøkonomisk behandling, skal indsende et udfyldt ansøgningsskema herom senest 21 dage efter datoen for meddelelsen om stikprøveudtagningen eller afgørelsen om ikke at udtage en stikprøve, medmindre andet er angivet.

5.2.3.   Undersøgelse af ikke forretningsmæssigt forbundne  (6) importører  (7)

Ikke forretningsmæssigt forbundne importører af den undersøgte vare fra de pågældende lande til Unionen opfordres til at deltage i denne undersøgelse.

I betragtning af det potentielt store antal ikke forretningsmæssigt forbundne importører, som er berørt af denne procedure, og for at afslutte undersøgelsen inden for den lovbestemte frist kan Kommissionen begrænse antallet af ikke forretningsmæssigt forbundne importører, der skal indgå i undersøgelsen, til et rimeligt antal, der vil blive undersøgt ved at udtage en stikprøve (denne proces benævnes også »stikprøveudtagning«). Stikprøveudtagningen vil foregå i overensstemmelse med grundforordningens artikel 17.

For at Kommissionen kan afgøre, om det er nødvendigt med stikprøveudtagning, og i bekræftende fald udtage en stikprøve, anmodes alle ikke forretningsmæssigt forbundne importører eller deres repræsentanter hermed om at give sig til kende over for Kommissionen. Parterne skal gøre dette senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet, ved at indberette de oplysninger om deres virksomheder til Kommissionen, som der anmodes om i bilag II til denne meddelelse.

Kommissionen kan desuden kontakte alle kendte importørsammenslutninger for at indhente de oplysninger, den anser for nødvendige for at udtage stikprøven af ikke forretningsmæssigt forbundne importører.

Alle interesserede parter, der ønsker at indgive andre oplysninger, som er relevante for udtagelsen af stikprøven, med undtagelse af de oplysninger, der anmodes om ovenfor, skal gøre dette senest 21 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet.

Hvis det er nødvendigt at udtage en stikprøve, kan importørerne udvælges ud fra den største repræsentative salgsmængde af den undersøgte vare i Unionen, som med rimelighed kan undersøges inden for den tid, der er til rådighed. Kommissionen orienterer alle kendte ikke forretningsmæssigt forbundne importører og importørsammenslutninger om, hvilke virksomheder der er blevet udtaget til at indgå i stikprøven.

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige til sin undersøgelse, vil den sende spørgeskemaer til de ikke forretningsmæssigt forbundne importører, som er blevet udtaget til at indgå i stikprøven, og til alle kendte importørsammenslutninger. Disse parter skal indsende et udfyldt spørgeskema senest 37 dage efter datoen for meddelelsen om stikprøveudtagningen, medmindre andet er angivet.

5.3.    Procedure for fastsættelse af skade og undersøgelse af EU-producenter

Konstatering af skade sker på grundlag af positivt bevismateriale og indebærer en objektiv undersøgelse af mængden af dumpingimporten, dennes indvirkning på priserne på EU-markedet og den deraf følgende indvirkning af denne import på EU-erhvervsgrenen. For at fastslå, om EU-erhvervsgrenen er blevet forvoldt skade, opfordres EU-producenterne af den undersøgte vare til at deltage i Kommissionens undersøgelse.

I betragtning af det store antal EU-producenter, som er berørt af denne procedure, og for at afslutte undersøgelsen inden for den lovbestemte frist har Kommissionen besluttet at begrænse antallet af EU-producenter, der skal indgå i undersøgelsen, til et rimeligt antal ved at udtage en stikprøve (denne proces benævnes også »stikprøveudtagning«). Stikprøveudtagningen vil foregå i overensstemmelse med grundforordningens artikel 17.

Kommissionen har foreløbigt udtaget en stikprøve af EU-producenter. Yderligere oplysninger findes i det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter. Interesserede parter opfordres til at konsultere dossieret (ved at kontakte Kommissionen ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 5.7 nedenfor). Andre EU-producenter eller deres repræsentanter, som mener, at der er særlige grunde til, at de bør indgå i stikprøven, skal kontakte Kommissionen senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Alle interesserede parter, der ønsker at indgive andre oplysninger, som er relevante for stikprøveudtagningen, skal gøre dette senest 21 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet.

Kommissionen underretter alle kendte EU-producenter og/eller sammenslutninger af EU-producenter om, hvilke virksomheder der er endeligt udtaget til at indgå i stikprøven.

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige i forbindelse med sin undersøgelse, fremsender den spørgeskemaer til de EU-producenter, som indgår i stikprøven, og til alle kendte sammenslutninger af EU-producenter. Disse parter skal indsende et udfyldt spørgeskema senest 37 dage efter datoen for meddelelsen om stikprøveudtagningen, medmindre andet er angivet.

5.4.    Procedure for vurdering af Unionens interesser

Hvis det bekræftes, at der forekommer dumping med deraf følgende skade, vil der i henhold til grundforordningens artikel 21 blive truffet afgørelse om, hvorvidt det strider mod Unionens interesser at vedtage antidumpingforanstaltninger. EU-producenter, importører og deres repræsentative sammenslutninger, brugere og deres repræsentative sammenslutninger samt repræsentative forbrugerorganisationer opfordres til at give sig til kende senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet. For at deltage i undersøgelsen skal de repræsentative forbrugerorganisationer inden for den samme tidsfrist godtgøre, at der er en objektiv forbindelse mellem deres aktiviteter og den undersøgte vare.

Parter, der giver sig til kende inden for ovenstående tidsfrist, kan indgive oplysninger til Kommissionen om Unionens interesser senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet. Disse oplysninger kan enten indgives uformelt eller ved at udfylde et spørgeskema, der er udarbejdet af Kommissionen. I alle tilfælde vil oplysninger indgivet i henhold til artikel 21 kun blive taget i betragtning, hvis de er underbygget med faktuelle beviser på indgivelsestidspunktet.

5.5.    Andre skriftlige bemærkninger

I henhold til bestemmelserne i denne meddelelse opfordres alle interesserede parter til at tilkendegive deres synspunkter, indgive oplysninger og fremlægge dokumentation herfor. Medmindre andet er angivet, skal disse oplysninger med tilhørende dokumentation være Kommissionen i hænde senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

5.6.    Mulighed for at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester

Alle interesserede parter kan anmode om at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester. Enhver anmodning om at blive hørt skal fremsættes skriftligt med angivelse af årsagerne til anmodningen. For så vidt angår høringer om spørgsmål vedrørende den indledende fase af undersøgelsen, skal anmodningen fremsættes senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Derefter skal en anmodning om at blive hørt fremsættes inden for de særlige frister, som Kommissionen fastsætter i sin kommunikation med parterne.

5.7.    Vejledning om indgivelse af skriftlige bemærkninger og indsendelse af udfyldte spørgeskemaer og korrespondance

Oplysninger, der forelægges Kommissionen som led i handelsbeskyttelsesundersøgelser, må ikke være omfattet af ophavsret. Interesserede parter skal, inden de forelægger Kommissionen oplysninger og data, der er omfattet af tredjemands ophavsret, anmode indehaveren af ophavsrettighederne om en særlig tilladelse, som udtrykkeligt tillader Kommissionen a) at anvende oplysningerne og dataene i forbindelse med denne handelsbeskyttelsesprocedure og b) at forelægge interesserede parter, der er berørt af denne undersøgelse, oplysningerne og dataene i en form, der gør det muligt for dem at udøve deres ret til forsvar.

Alle skriftlige bemærkninger, herunder de oplysninger, hvorom der anmodes i denne meddelelse, udfyldte spørgeskemaer og korrespondance fra interesserede parter, for hvilke der anmodes om fortrolig behandling, skal forsynes med påtegningen »Limited« (8).

Interesserede parter, der indgiver oplysninger, der er forsynet med påtegningen »Limited«, anmodes om at indgive ikke-fortrolige sammendrag heraf, som forsynes med påtegningen »For inspection by interested parties«, jf. grundforordningens artikel 19, stk. 2. Disse sammendrag skal være tilstrækkeligt detaljerede til at sikre en rimelig forståelse af de fortrolige oplysningers egentlige indhold. Hvis en interesseret part indsender fortrolige oplysninger uden også at indsende et ikke-fortroligt sammendrag, der opfylder kravene til form og indhold, kan der ses bort fra sådanne fortrolige oplysninger.

Interesserede parter opfordres til at fremsætte deres bemærkninger og anmodninger pr. e-mail, herunder scannede fuldmagter og erklæringer, dog med undtagelse af omfattende besvarelser, der skal indleveres på en CD-ROM eller DVD, der enten afleveres personligt eller sendes anbefalet. Ved brug af e-mail udtrykker de interesserede parter accept af de regler, der gælder for elektronisk kommunikation, og som findes i dokumentet »Korrespondance med Europa-Kommissionen i handelsbeskyttelsessager«, der er tilgængeligt på Generaldirektoratet for Handels hjemmeside: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152565.pdf. Interesserede parter skal anføre deres navn, adresse, telefonnummer og en gyldig e-mailadresse og sikre, at denne e-mailadresse er en fungerende officiel virksomhedspostkasse, som tjekkes dagligt. Når Kommissionen har modtaget disse kontaktoplysninger, vil den udelukkende kommunikere med de interesserede parter pr. e-mail, medmindre de udtrykkeligt har ønsket at modtage alle dokumenter fra Kommissionen på anden vis, eller medmindre dokumenternes art forudsætter brug af anbefalet post. Interesserede parter kan i ovenstående retningslinjer for kommunikation med interesserede parter finde supplerende regler og oplysninger om korrespondance med Kommissionen, herunder de principper, der gælder for indsendelse af bemærkninger pr. e-mail.

Kommissionens postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIEN

E-mailadresse:

Dumpingaspekter

:

TRADE-AD637-CASTINGS-DUMPING-PRC@ec.europa.eu

TRADE-AD637-CASTINGS-DUMPING-INDIA@ec.europa.eu

Skadesaspekter

:

TRADE-AD637-CASTINGS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Manglende samarbejdsvilje

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger, undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes foreløbige eller endelige afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

Hvis det konstateres, at en interesseret part har givet urigtige eller vildledende oplysninger, skal der ses bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

Hvis en interesseret part helt eller delvist undlader at samarbejde, og konklusionerne af undersøgelsen derfor baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde samarbejdet.

Indgives der ikke svar elektronisk, anses dette ikke for manglende samarbejdsvilje, forudsat at den interesserede part påviser, at indgivelse af svar på den ønskede måde ville indebære en urimelig ekstra byrde eller urimelige ekstra omkostninger. I givet fald skal den interesserede part omgående kontakte Kommissionen.

7.   Høringskonsulent

Interesserede parter kan anmode om, at høringskonsulenten i handelsprocedurer griber ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de interesserede parter og Kommissionens undersøgelsestjenester. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister med hensyn til oplysningernes fortrolighed, anmodninger om forlængelse af frister og anmodninger fra tredjeparter om at blive hørt. Høringskonsulenten kan arrangere en høring med en individuel interesseret part og mægle for at sikre, at de interesserede parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud.

En anmodning om en høring med høringskonsulenten skal indgives skriftligt og begrundes. For så vidt angår høringer om spørgsmål vedrørende den indledende fase af undersøgelsen, skal anmodningen fremsættes senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Derefter skal en anmodning om at blive hørt fremsættes inden for de særlige frister, som Kommissionen fastsætter i sin kommunikation med parterne.

Høringskonsulenten vil også skabe mulighed for en høring med parterne, hvor der bliver lejlighed til at fremsætte andre synspunkter og fremføre modargumenter i spørgsmål vedrørende bl.a. dumping, skade, årsagssammenhæng og Unionens interesser. En sådan høring vil som regel finde sted senest i slutningen af den fjerde uge efter fremlæggelsen af de foreløbige konklusioner.

Interesserede parter kan finde yderligere oplysninger og kontaktoplysninger på høringskonsulentens sider på Generaldirektoratet for Handels hjemmeside: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Tidsplan for undersøgelsen

Undersøgelsen afsluttes senest 15 måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, jf. grundforordningens artikel 6, stk. 9. I henhold til grundforordningens artikel 7, stk. 1, kan der ikke træffes midlertidige foranstaltninger senere end ni måneder efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

9.   Behandling af personoplysninger

Personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (9).


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  Klagerne fremførte, at Indien ikke kan betragtes som et passende referenceland på grund af den markedsforvridning, der skyldes subsidier, navnlig pålæggelsen af en eksportafgift på jernmalm og en todelt fragtpolitik for jernbanetransport af jernmalm, der reducerer omkostningerne til det vigtigste råmateriale for producenter af den undersøgte vare. Se betragtning 278 i Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 2016/387 af 17. marts 2016 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern) med oprindelse i Indien (EUT L 73 af 18.3.2016, s. 1).

(3)  En eksporterende producent er en virksomhed i de pågældende lande, som producerer og eksporterer den undersøgte vare til EU-markedet, enten direkte eller gennem en tredjepart, herunder alle dennes forretningsmæssigt forbundne virksomheder, der er beskæftiget med produktion, hjemmemarkedssalg eller eksport af den undersøgte vare.

(4)  I henhold til grundforordningens artikel 9, stk. 6, ses der bort fra enhver nulmargen eller minimalmargen samt margener, der fastsættes under de omstændigheder, som er omhandlet i grundforordningens artikel 18.

(5)  De eksporterende producenter skal navnlig påvise, at: i) virksomhedens beslutninger og omkostninger bestemmes som reaktion på markedssignaler og uden nogen omfattende statslig indgriben, ii) virksomhederne benytter ét klart sæt grundlæggende regnskabsforskrifter, som revideres uafhængigt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder og anvendes til alle formål, iii) der ikke er nogen væsentlige fordrejninger, som er overført fra det tidligere ikke-markedsøkonomiske system, iv) love om konkurs og ejerforhold giver retlig sikkerhed og stabilitet, og v) at valutaomregninger finder sted til markedskurs.

(6)  Kun importører, der ikke er forretningsmæssigt forbundet med eksporterende producenter, kan indgå i stikprøven. Importører, der er forretningsmæssigt forbundet med eksporterende producenter, skal udfylde bilag I til spørgeskemaet for disse eksporterende producenter. I henhold til artikel 127 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen, betragtes to personer i følgende tilfælde som værende indbyrdes afhængige: a) den ene er medlem af direktionen eller bestyrelsen for den andens virksomhed eller omvendt, b) de anses juridisk set for interessenter eller kompagnoner, c) de er arbejdsgiver og arbejdstager, d) en tredjemand besidder, kontrollerer eller råder direkte eller indirekte over 5 % eller derover af deres aktier eller anparter med stemmeret, e) den ene af dem kontrollerer direkte eller indirekte den anden part, f) de begge kontrolleres direkte eller indirekte af en tredjemand, g) de kontrollerer tilsammen direkte eller indirekte en tredjemand, eller h) de er medlem af samme familie (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558). Personer anses kun for at være medlemmer af samme familie, hvis de står i et af følgende forhold til hinanden: i) mand og hustru, ii) forældre og børn, iii) brødre og søstre (hel- eller halvsøskende), iv) bedsteforældre og børnebørn, v) onkel eller tante og nevø eller niece, vi) svigerforældre og svigersøn eller svigerdatter, vii) svoger og svigerinder. I henhold til artikel 5, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen forstås ved »person«: en fysisk person, en juridisk person og enhver sammenslutning af personer, som ikke er en juridisk person, men som i henhold til EU-retten eller national ret anerkendes at have rets- og handleevne (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(7)  De oplysninger, som ikke forretningsmæssigt forbundne importører indgiver, kan også bruges i forbindelse med andre aspekter af denne undersøgelse end konstatering af dumping.

(8)  Et dokument med påtegningen »Limited« er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i grundforordningen og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (»antidumpingaftalen«). Det er også beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(9)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


BILAG I

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

BILAG II

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

10.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 461/33


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.8262 — Fosun International/Tom Tailor)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2016/C 461/08)

1.

Den 24. november 2016 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Fosun International Limited (»Fosun«, Kina) gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over hele Tom Tailor Holding AG (»Tom Tailor«, Tyskland), jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Fosun: forsikring, bankvæsen, investeringsvirksomhed, aktivforvaltning, lægemidler, sundhedssektoren, stål og minedrift, fast ejendom, forbrug og livsstilsprodukter

—   Tom Tailor: salg af klassisk og moderne fritidstøj til mænd, kvinder og børn i Tyskland, Østrig, Schweiz, Benelux-landene og Frankrig under mærkerne Tom Tailor, Tom Tailor Denim, Tom Tailor Contemporary, Tom Tailor Polo Team, Bonita og Bonita Men.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2)

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.8262 — Fosun International/Tom Tailor sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


10.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 461/34


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.8317 — KKR/Calsonic Kansei)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2016/C 461/09)

1.

Den 5. december 2016 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved KKR & Co. L.P. (»KKR«, USA) gennem opkøb af aktier erhverver indirekte enekontrol over Calsonic Kansei Corporation (»Calsonic Kansei«, Japan), jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

KKR er en global investeringsvirksomhed, der tilbyder en bred vifte af alternative investeringsfonde og investeringsprodukter i et udvalg af sektorer.

Calsonic Kansei er en global leverandør af bildele med en bred vifte af produkter, herunder førerkabinemoduler, klimaanlæg, motorkølingsprodukter, kompressorer til biler og udstødningssystemer.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.8317 — KKR/Calsonic Kansei sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


ANDET

Europa-Kommissionen

10.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 461/35


Offentliggørelse af en ansøgning om ændring i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

(2016/C 461/10)

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 51 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 (1)

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF EN VÆSENTLIG ÆNDRING AF VARESPECIFIKATIONEN FOR EN BESKYTTET OPRINDELSESBETEGNELSE ELLER EN BESKYTTET GEOGRAFISK BETEGNELSE

Ansøgning om godkendelse af en ændring, jf. artikel 53, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012

»MOGETTE DE VENDÉE«

EU-nr.: PGI-FR-02129 — 18.3.2016

BOB ( ) BGB ( X )

1.   Ansøgende sammenslutning og legitim interesse

Vendée Qualité — Section Mogette

Adresse: Maison de l’Agriculture

21 Boulevard Réaumur

85013 Roche-sur-Yon cedex

FRANKRIG

Tlf. +33 251368251

Fax +33 251368454

E-mail: contact@vendeequalite.fr

Sammensætning og legitim interesse: Producteurs de Mogette, producentsammenslutning, indsamlere/personer, der foretager sortering, konservesindustrien og fabrikanter, der deltager i en sammenslutning omfattet af lov af 1. juli 1901. Repræsenterer alle aktører, der beskæftiger sig med den beskyttede geografiske betegnelse (BGB) »Mogette de Vendée«, og kan derfor lovligt indgive ansøgning om ændring af varespecifikationen.

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Frankrig

3.   Afsnit i varespecifikationen, som berøres af ændringen

Produktets betegnelse

Beskrivelse af produktet

Geografisk område

Bevis for oprindelse

Produktionsmetode

Tilknytning

Mærkning

Andet: Ansøgende sammenslutning/kontrolstruktur/nationale krav/geografisk område

4.   Type ændring

Ændring — der ikke kan betegnes som en mindre ændring, jf. artikel 53, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 — af varespecifikationen for en registreret BOB eller BGB.

Ændring — der ikke kan betegnes som en mindre ændring, jf. artikel 53, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 — af varespecifikationen for en registreret BOB eller BGB, for hvilken der ikke er offentliggjort et enhedsdokument (eller tilsvarende).

5.   Ændring(er)

Afsnittet »Beskrivelse af produktet«

Beskrivelsen af planten er blevet slettet, for det produkt, der er omfattet af den beskyttede geografiske betegnelse, er frøet. Beskrivelsen af frøet er uændret.

Disse kendetegn er således også blevet slettet i enhedsdokumentets punkt 3.2.

Beskrivelsen af »Mogette de Vendée« er inddelt i tre afsnit afhængigt af, om der er tale om tørrede frø, halvtørrede, frosne frø eller pasteuriserede eller steriliserede bønner med den beskyttede geografiske betegnelse »Mogette de Vendée«. De enkelte beskrivelser indeholder betingelserne for præsentation og emballering. Denne omskrivning gør beskrivelsen af »Mogette de Vendée« mere præcis.

Flere bestemmelser er ændret:

vedrørende præsentationsmåden er vægten af de forskellige tilladte salgsemballager (»500 g, 1 kg, 2 kg mv.« og »1 kg mv.«) blevet slettet. Denne ændring af formuleringen er uden betydning for emballeringsmåderne, idet den tidligere formulering ikke var udtømmende.

Det følger af denne ændring, at de forskellige salgsemballager i enhedsdokumentets punkt 3.6., nu punkt 3.5., slettes.

sætningen »Engrospakning til forarbejdning eller pakning hos engroskunder, der har indgået partnerskabskontrakt« slettes. Formålet er at angive de metoder, der er forbudt, ikke at angive alle de mulige metoder. Denne ændring medfører således ikke en ændring af engrossalg, der fortsat er muligt.

Den samme sætning slettes i enhedsdokumentets punkt 3.6., nu punkt 3.5.

sætningen »Ved hver håndtering sikres en høj grad af sporbarhed ved hjælp af omhyggelig registrering af materialer med emballeringsdato, nummeret på det anvendte parti »Mogette de Vendée«, leveringsnummeret og nummeret på de partier, der er emballeret eller fremstillet, og mængden« slettes, eftersom disse bestemmelser er medtaget i del 4 (»Bevis for, at produktet har oprindelse i det geografiske område«).

Intervallet for det tørrede frøs vandindhold på 10-16 % ændres til 12-17 % for at sikre en optimal kvalitet. Efter flere års anvendelse af varespecifikationen har det nemlig vist sig, at et for lavt vandindhold (< 12 %) ikke fremmer produktets kvalitet: Ved en værdi på 10 % er der flere knækkede frø, og frøenes kogetid forlænges. Et højere vandindhold i frøet (17 %) forkorter derimod kogetiden og mørheden.

Det tørrede frøs vandindhold anført i enhedsdokumentets punkt 3.2., ligger derfor på mellem 12 og 17 %.

For halvtørrede frø slettes sætningen »det har et vandindhold på gennemsnitligt 50 %«. Vandindholdet var vejledende, og der var ikke tale om en målværdi. Det er uden betydning for beskrivelsen af produktet.

Afsnittet:

»Mogette de Vendée har (efter tilberedning) følgende organoleptiske egenskaber i bilag 10 fremhæver produktets særlige karakteristika:

en tekstur, der smelter i munden, ikke er fast og kun er svagt grynet og har en hinde, der ikke er hård

ensartede frø (samme størrelse, form og farve, få fejl)

en typisk svagt sødlig og let salt smag med antydning af kastanje og porre.«

erstattes af følgende afsnit:

»Beskrivelse af pasteuriserede eller steriliserede »Mogette de Vendée«:

Frøene har en klar cremehvid farve (med nuancer).

De kan være let krakelerede på grund af deres mørhed.

Frøene sælges i en saft, der kan spises, og som udelukkende består af (saltet eller usaltet) vand.

De smelter i munden og har en ensartet form og størrelse.

Tilberedte pasteuriserede »Mogette de Vendée«: salgsemballage til den endelige forbruger: forseglede bakker eller i poser eller anden emballage med forskellig vægt.

Tilberedte steriliserede »Mogette de Vendée«: salgsemballage til den endelige forbruger: glas.«

Denne ændring er resultatet af det arbejde, som sammenslutningen har udført med henblik på bedre at fastlægge »Mogette de Vendées« smag. Den har til formål at gengive de vigtigste smagsoplysninger. På grund af omorganiseringen af afsnittene omfatter den nye formulering endvidere kravene til præsentation.

Afsnittet »Bevis for oprindelse«

Der tilføjes et afsnit »Registrering«. Heri præciseres de oplysninger, der skal indgå i dyrkningsskemaet: sort, sådatoer, optagning og/eller tærskning og tidligere afgrøder.

Skemaerne om de forskellige produkters sporbarhed erstattes af tabeller. Præsentationen forenkles og tydeliggøres således. I en tabel redegøres der for sporbarheden af det tørrede produkt og det halvtørrede, frosne produkt. I en anden tabel redegøres der for sporbarheden af det pasteuriserede produkt og det steriliserede produkt. Disse formændringer er uden betydning for de foranstaltninger, der er indført med henblik på at sikre sporbarheden.

I lyset af udviklingen i de nationale forskrifter erstattes betegnelsen »Sidste anvendelsesdato« med betegnelsen »Bedst før«-dato.

Afsnittet »Produktionsmetode«

Oversigter over produktets livsforløb

For at skabe større klarhed erstattes oversigterne over produktets livsforløb og emballeringen af tørrede og halvtørrede, frosne produkter med forenklede skemaer. De to oversigter over produkternes livsforløb vedrørende tilberedningen af dels pasteuriserede dels steriliserede »Mogette de Vendée« erstattes af en fælles oversigt for det pasteuriserede og det steriliserede produkt.

Parcellens kendetegn:

Afsnittet om parcellens kendetegn er blevet forkortet. De ikke-bindende beskrivende elementer er blevet slettet, og afsnittet er blevet omformuleret, så det er gjort mere forståeligt.

Kun de elementer, der kan måles, er blevet bevaret og i nogle tilfælde præciseret. Der er tale om:

målværdierne for silt og ler ved udvælgelsen af parceller:

Disse målværdier ændres ikke i forbindelse med den indirekte høstmetode (højst 25 % ler og mindst 35 % silt til dyrkning af tørrede »Mogette de Vendée« og højst 35 % ler og mindst 35 % silt til dyrkning af halvtørrede »Mogette de Vendée«).

Da den direkte høstmetode er blevet tilføjet i varespecifikationen for høst af tørrede bønner, præciseres målværdierne for denne høstmetode: højst 35 % ler og mindst 35 % silt.

tidligere afgrøder (ikke ændret).

Kravet om en kornanalyse med henblik på kvalificering af parcellen slettes i varespecifikationen, idet denne bestemmelse er omfattet af retningslinjerne for kontrol og dermed af kontrolplanen.

Kravet om, at der skal føres et referencedokument og et register over egnede parceller i de enkelte høstår for bønner slettes. Føring af et sådant register er ikke et produktionsvilkår, men indgår i forvaltningen af sammenslutningens interne dokumentation.

Afsnittet »Forberedelse af jorden — gødskning« er blevet forenklet, kun det objektive kriterium om tilførsel af kaliumchlorid (forbudt i tre måneder forud for såning) er bibeholdt. Det punkt, hvori beskrives retningslinjerne for forberedelse af jorden for at opnå »finjord«, henhører under god landbrugspraksis. Det er ikke knyttet til en målværdi og slettes. Sætningen, hvoraf det fremgår, at nitratgødning er »fornuftig, og doseringen fastsættes af producenten ved hjælp af balancemetoden«, henviser til gældende lovgivning og slettes derfor.

Såning:

Afsnittet:

»Såningen finder sted fra den 10. maj med de nuværende sorter for at sikre, at der sås i en tilstrækkelig varm og tør jord. Sikring af en ensartet spiring er en ekstra garanti for en ensartet høst. Før den 10. maj er der risiko for, at jorden er for kold, Mogette vil spire på forskellige tidspunkter og udvikler sig ikke korrekt, og slutproduktet vil ikke have den forventede kvalitet. Hvis de to krav til jordens temperatur og fugtighed ikke overholdes, forsinkes afgrødens udvikling, og spiringen foregår uensartet og spredt. Datoen den 20. juni er fastsat, fordi klimaet i Vendée med et ret regnfuldt efterår gør det meget usandsynligt, at der kan høstes i oktober. Såperioden ligger mellem 10. maj og 20. juni«

erstattes af:

»Såningen finder sted mellem den 10. maj og den 20. juni. Producenten kan så før den 10. maj, hvis jordens temperatur i sådybden (mellem 1 og 4 cm) er mindst 12 °C«.

Denne bestemmelse er mere præcis og tillader såning før den 10. maj i de år, hvor de rette vejrforhold er til stede før denne dato.

Sorter:

Afsnittet

»Brancheorganisationen for »Mogette de Vendée« udvælger regelmæssigt sorter til såning blandt de sorter, der er i handelen ifølge de officielle kataloger, og som opfylder de for »Mogette de Vendée« forventede kriterier og viderefører »Mogette de Vendée«, som den traditionelt er kendt i Vendée. Sortslisten gælder for et år og distribueres til producenterne.

Brancheorganisationen baserer sine valg på forskellige faktorer:

den landbrugsmæssige og tekniske analyse, der foretages af de planteavlskonsulenter, som varetager kontrollen med produktionen, og som kan afprøve andre sorter for at supplere listen, samt landbrugernes egen feedback.

Resultaterne af den smagning, der foretages internt (sammenslutningen af producenter og konservesfabrikker ledsaget af indbudte personer) af høsten i løbet af vinteren.

Nogle af de valgte sorter er måske kun egnede til en af de to høstformer, og er det tilfældet præciseres dette på brancheorganisationens liste.«

erstattes af en mere præcis metode til udvælgelse af sorter, der er affattet således:

»»Mogette de Vendée« produceres på grundlag af standardsåsæd:

med oplysningen »EF-regler og -normer«. De er opført i et officielt fransk eller europæisk katalog og underlagt officiel kontrol.

opført på listen over de sorter, som er anerkendt af sammenslutningen.

Det er forbudt at anvende producenternes egen såsæd.

Opførelsen af en ny sort skal ske via en procedure, der gør det muligt at sikre, at:

de fysiske kendetegn beskrevet i afsnittet »Beskrivelse af produktet« i denne varespecifikation kontrolleres

følgende organoleptiske kendetegn er til stede efter kogning: »frø, der smelter i munden« og »tynd hinde«.

Sammenslutningen kan kun opføre en ny sort på listen over anerkendte sorter i følgende tilfælde:

hvis den i to forsøgshøstår og efter sammenslutningens mening opfylder ovenstående krav

hvis et smagsudvalg, et såkaldt »ekspertudvalg«, afgiver en gunstig udtalelse om sorten.

En sort, der allerede er opført på listen, kan fjernes, hvis et smagsudvalg, et såkaldt »ekspertudvalg« i sammenslutningen, afgiver en ugunstig udtalelse om sorten efter udtagelse og smagning af et repræsentativt udsnit.

»Ekspertudvalget« består af mindst fem personer, som repræsenterer mindst to af følgende tre grupper: forbrugere, personer, der er eller har været aktive inden for landbruget, og restauratører. Sammenslutningen træffer de endelige afgørelser om, hvorvidt anerkendte sorter skal opføres på eller slettes fra listen. Listen over godkendte sorter forefindes i sammenslutningens hovedsæde og fremsendes hvert år til kontrolorganet.«

Målet med denne ændring er at sikre, at der af sundhedsmæssige hensyn kun anvendes certificeret såsæd.

Anvendelse af certificeret såsæd er således den mest effektive metode til at sikre anvendelse af såsæd, der er fri for alle former for sygdomme. Det gør det bl.a. muligt at bekæmpe fedtpletsyge. Denne sygdom hos bønner er særlig vanskelig at udrydde, den forurener jorden i årevis og overføres fra parcel til parcel. Uden en nøje overvågning ville jorden i området hurtigt kunne blive inficeret, hvilket bringer høsten og bønnens fremtid i området i fare.

Anvendelsen af certificeret såsæd har endvidere en direkte indflydelse på produktets ensartethed i modsætning til producenternes egen såsæd, der kan forringes i årenes løb. Producenten af såsæd til »Mogette de Vendée« skal være certificeret for at sikre en sund og stabil såsæd. Producerer producenten sin egen såsæd, er risikoen for forringelse og de sundhedsmæssige risici større, hvilket bringer høsten i fare.

Proceduren med henblik på opførelse af en ny sort præciseres: Kravet om to forsøgshøstår skal overholdes, produktets fysiske og organoleptiske egenskaber skal overholdes, et ekspertudvalg skal fremkomme med en udtalelse. Denne procedure kodificerer sammenslutningens sædvanlige praksis.

Dyrkning

Da dette afsnit ikke indeholder nogen målværdi, slettes det. De anførte bestemmelser er omfattet af god produktionspraksis med undtagelse af kravene til dokumentation, der flyttes til afsnittet om »Registrering«.

Høst og emballering af tørrede »Mogette de Vendée«

Den »direkte« høstmetode, der allerede er tilladt i forbindelse med produktionen af halvt tørrede bønner, tilføjes i forbindelse med høst af tørrede bønner. Den teknologiske udvikling muliggør nu direkte høst (tærskning uden optagning, men med en tørringsfase på planten) af tørrede bønner. For 20 år siden kunne kun halvt tørrede bønner tærskes ved hjælp af den direkte tærskemetode. Anvendelse af denne metode til tærskning af tørrede frø ville have ødelagt dem: De tørrede frø er meget skrøbelige, og direkte tærskning med det materiel, der var til rådighed dengang, ville have ødelagt frøene. Der er imidlertid sket en udvikling af tærskekammeret. Tidligere var det kort, og tærskningen foregik mekanisk uden mulighed for finindstilling. Nu er tærskekammeret langt (5 m). Plantematerialet forbliver således længere tid i maskinen, og frøet kan fjernes nænsomt uden at ødelægge produktet og ved at regulere forskellige parametre som f.eks. kammerets hældningsgrad. Denne type materiel gør det muligt at tilpasse sig produktets hygrometri og mængden af vegetation: Bælgene behøver derfor ikke at blive tørret fuldstændigt via tørringsfasen på jorden. Ved direkte høst forbliver bønnerne i gennemsnit i jorden i yderligere 6-10 dage. Tørringen foregår mere gradvist og kan styres bedre, end når planterne rykkes op og efterlades på jorden ved indirekte høst (når planten ligger på jorden, genoptager den fugt om natten). Derfor indføres muligheden for direkte høst af tørrede bønner, samtidig med at metoden med indirekte høst bevares.

Bestemmelserne om vurdering af høsttidspunktet (»når størstedelen af de grønne blade er tørre, og frøet har nået et passende vandindhold (skønnet) (10-20 %)«) erstattes af en mere objektiv bestemmelse, der er lettere at kontrollere: »mindst 90 % af bælgene er tørre«. Denne omformulering ændrer ikke høsttidspunktet.

Frøenes vandindhold ved modtagelse på indsamlingscentralen ændres fra 10-20 % til 12-25 % for at tage hensyn til moderniseringen af tørreanlægget på indsamlingscentralen. Den præcise regulering af de forskellige parametre, der er mulig med det nuværende udstyr, gør det således muligt at tørre et produkt med et vandindhold på 25 % under optimale forhold, så frøets egenskaber bevares. Endvidere har erfaringen vist, at et vandindhold på 10 % ikke er gunstigt for produktets kvalitet. Ved et sådant vandindhold er der flere knækkede frø, og kogetiden bliver længere. Tærsklen for vandindhold er således fastsat til 12 %.

Kravene til tørring ændres: Det vandindhold, der kræver en obligatorisk tørring, lå på 16-20 %, men ændres til et vandindhold på over 17 %, for et højere vandindhold fremmer kogningen af frøet og dets mørhed.

Fasen med indledende rengøring af det tørre frø bliver gjort frivillig. Denne rengøring er uden betydning for det færdige produkts kvalitet. For at præcisere angivelsen »en meget lav procentdel af urenheder« tilføjes der nogle præcise fysiske karakteristika, som partierne skal opfylde, når de forlader sorteringscentralen: højst 0,4 % (vægtprocent) fremmedlegemer, støv, andre frø, planterester, urene frø ved forbrug og højst 4 % (vægtprocent) frø, der er plettede, rynkede, bukkede, knækkede.

Høst og emballering af halvt tørrede »Mogette de Vendée«

Bestemmelserne om vurdering af høsttidspunktet (»når størstedelen af planterne har nået det rette høsttidspunkt (…). Bælgene må ikke være for grønne, for så opnås den halvt tørrede fase ikke. De må heller ikke være for tørre.«) erstattes af en mere præcis bestemmelse »på det tidspunkt, hvor mindst 65 % af frøene er hvide«. Denne omformulering ændrer ikke høsttidspunktet.

Overskriften til afsnit 7.6 »Produktion af halvt tørrede Mogette de Vendée, frosne« slettes. Indholdet af dette afsnit er indarbejdet i afsnit 5.4. »Høst og emballering af halvt tørrede »Mogette de Vendée««.

Der tilføjes et krav vedrørende det halvt tørrede produkts temperatur ved modtagelsen: Denne skal være 30 °C eller lavere ved modtagelsen. Denne tilføjelse bidrager til produktets kvalitet, for den har til formål at sikre, at frøene ikke er begyndt at gære, og dermed, at kvaliteten ikke er blevet forringet.

Den nuværende vaskeproces foregår i 3 trin: vask/lagring af frøene uden vand i bakker/vask. Kravet om, at der skal gennemføres 2 separate vaske afbrudt af en oplagringsperiode slettes:

dels for at åbne mulighed for, at gennemføre 3 vaske eller mere, hvis partierne har behov herfor

dels for at muliggøre anvendelsen af en mere effektiv og »uafbrudt« vaskeproces og homogenisering af partierne.

Præciseringen af den »første« vask slettes således ligeledes.

Den fuldstændige beskrivelse af nedfrysningsprocessen erstattes af metodens navn »Produktet er IQF-frosset«, som er beskrevet nederst på siden i varespecifikationen (»IQF (Individually Quick Frozen): fremstillingsteknik til frosne produkter, der er tilpasset små, skrøbelige produkter, således at det undgås, at emnerne fryser sammen.«). Denne metodes navn findes allerede i den gældende varespecifikation i afsnittet »Nationale krav«.

For at præcisere angivelsen »en meget lav procentdel af urenheder« tilføjes der nogle præcise fysiske karakteristika, som partierne skal opfylde, når de forlader sorteringscentralen: højst 0,4 % (vægtprocent) fremmedlegemer, støv, andre frø, planterester, urene frø ved forbrug og højst 4 % (vægtprocent) frø, der er plettede, rynkede, bukkede, knækkede.

Pasteuriserede og steriliserede, tilberedte »Mogette de Vendée«

Bestemmelserne om den lage, som bønnerne skal emballeres med, omformuleres for at gøre dem mere letforståelige. Formuleringen »lage bestående af vand og havsalt (eller ej)« gør det ikke muligt at afgøre, om det er selve tilstedeværelsen af salt, eller at saltet er havsalt, der er frivillig. Dette udtryk erstattes af »vand med eller uden havsalt«.

I lyset af udviklingen i love og forskrifter, særlig af forordning (EF) nr. 852/2004 overlades fastsættelsen af pasteuriserings- og steriliseringsintervallerne til operatørerne, der har ansvaret for at anvende den varmebehandling, der sikrer produkternes bakteriologiske stabilitet helt frem til sidste anvendelsesdato eller »Bedst før«-datoen. Følgende præciseringer slettes således: »Pasteuriseringstemperaturen skal ligge omkring 98 °C. Minimumspasteuriseringsværdien er på 1 000.« og »Minimumssteriliseringsværdien er på 10«.

Formuleringen »Blancheringstiden er på 30-40 minutter« erstattes af »Blancheringstiden er på højst 40 minutter«. En lang blancheringstid har således en negativ indvirkning på produktets tekstur, og det knuses nemt. Omvendt påvirkes produktets tekstur ikke af en kort blancheringstid, og dets mørhed sikres ved den efterfølgende varmebehandling. Som det i øjeblikket er tilfældet for det pasteuriserede produkt, bibeholdes der således kun en maksimal blancheringstid for det steriliserede produkt.

For de steriliserede produkter præciseres det, at emballeringen i glas kun er obligatorisk for produkter, der skal sælges i salgsemballage til den endelige forbruger. Andre emballager er tilladt, når produktet er beregnet til f.eks. grossister.

Kravet om, at de steriliserede produkter skal opbevares mørkt, slettes, fordi dette krav er umuligt at opfylde, når produktet er blevet anbragt på hylderne på salgsstedet.

Punkterne vedrørende de generelle regler og forskrifter slettes: »Dernæst mærkes salgsenhederne«, »Kølekæden skal overholdes frem til salgsstedet, idet temperaturen holdes under +4 °C«, »Dernæst mærkes glassene«.

De upræcise angivelser, der ikke henviser til en målværdi, slettes: »blancheringens kvalitet kontrolleres visuelt«, »pasteuriseringstemperaturen skal ligge på omkring 98 °C«, »der gennemføres en kogetest for at kontrollere overensstemmelsen med de egenskaber, som »Mogette de Vendée« skal have«, »De pasteuriserede og steriliserede produkter giver forbrugeren mulighed for at få både et kvalitetsprodukt, og et produkt, der er hurtigt at tilberede. Processerne bevarer de egenskaber, som »Mogette de Vendée« skal have«.

Andre bestemmelser i kontrolplanen slettes: »Omhyggelig registrering af materialer og sporbarheden af partierne af »Mogette de Vendée« kontrolleres. Der foretages en kontrol af dokumentationen for at kontrollere, at varespecifikationen overholdes i processernes forskellige faser. De kasserede bønner sælges under betegnelsen »Hvide bønner««.

Afsnittet »Tilknytning«

Afsnittet »Tilknytning« er blevet omskrevet for bedre at redegøre for områdets særlige karakter, produktets særlige karakter og årsagsforbindelsen.

Formuleringen af enhedsdokumentets punkt 5 er blevet harmoniseret med omskrivningen af tilknytningen i varespecifikationen.

Ændringen af denne del hænger sammen med indførelsen af direkte høst af den tørrede bønne og vedrører tørringen af det tørrede produkt på parcellen. Med indførelsen af den direkte høstmetode sker tørringen af produktet i forbindelse med denne høstmetode nu »på planten« i stedet for blot på selve jorden. Indførelsen af en ny høstmetode gør det således muligt at høste bønnerne efter tørring »på marken«, »på jorden« (den indirekte høstmetode, der bevares) eller »på planten« (den direkte høstmetode, der er tilføjet). »Mogette de Vendée«, der høstes ved hjælp af den direkte høstmetode, har en dyrkningscyklus (fra såning til høst) på i gennemsnit 6-10 dage ekstra. Den ændrer dog ikke tilknytningen, for den er resultatet af udviklingen i den lokale knowhow og forbedringen af materiellet, navnlig høstredskaberne. Den ændrer ikke produktets særlige karakter.

Afsnittet »Mærkning«

Følgende to sætninger:

»De beskyttede produkter sælges under betegnelsen »Mogette de Vendée««.

»I mærkningen indgår angivelsen »Indication Géographique Protégée« (beskyttet geografisk betegnelse) og/eller EU-logoet«.

slettes i enhedsdokumentet. Betegnelsen »Mogette de Vendée« og EU's BGB-logo er nu blevet gjort obligatorisk med forordning (EU) nr. 1151/2012.

Afsnittet »Andet«

»Ansøgende sammenslutning«

Den ansøgende sammenslutnings navn og adresse er:

den ansøgende sammenslutning er »Vendée Qualité — Section Mogette«

dens adresse er:

Maison de l’Agriculture

21 Boulevard Réaumur

85013 Roche-sur-Yon cedex

FRANKRIG

Tlf. +33 251368251

Fax +33 251368454

E-mail: contact@vendeequalite.fr

Oplysningerne om organisering af distributionssystemet slettes, da de ikke vedrører bestemmelserne om »Mogette de Vendée«.

Afsnittet »Andet«

»Referencer vedrørende kontrolstrukturerne«

Kontrolstruktur: I henhold til de gældende nationale forskrifter om harmonisering af udformningen af varespecifikationer slettes certificeringsorganets navn og adresse. I dette afsnit er nu anført de kompetente kontrolmyndigheder i Frankrig: Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) og Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Certificeringsorganets navn og adresse kan findes på INAO's websted og i Europa-Kommissionens database.

Afsnittet »Andet«

»Nationale krav«

I lyset af udviklingen i den nationale lovgivning og de nationale forskrifter gennemgås dette afsnit, og kravene fokuseres omkring de vigtigste kontrolpunkter.

Afsnittet »Andet«

»Geografisk område«

Kortet over det geografiske område erstattes af et forenklet kort. Fordelingen af de forskellige aktører i området slettes, for den udvikler sig hele tiden.

Præsentationen af kommunerne i hver kanton erstattes af en liste over kommuner (sammenlægninger, navneændringer osv.).

Ved udarbejdelsen af den gældende varespecifikation blev tre kommuner udeladt. De ligger i tre kantoner, der alle ligger i det geografiske område, sådan som det er afgrænset i det registrerede resumé.

Mallièvre kommune blev glemt på listen over kommuner i kantonen Mortagne-sur-Sèvre. Montaigu kommune blev glemt på listen over kommuner i kantonen Montaigu. Longève kommune blev glemt på listen over kommuner i kantonen Fontenay-le-Comte. Kommunerne Montaigu, Mallièvre og Longèves indsættes således på listen over de kommuner, der er nævnt i varespecifikationen. Afgrænsningen af det geografiske produktionsområde forbliver uændret.

Argumentationen vedrørende de områder, der er udelukket fra produktionsområdet, slettes, for den er uden betydning for karakteriseringen af betegnelsens geografiske område.

De specifikke etaper af produktionen, der skal finde sted i det afgrænsede geografiske område, og som er fastsat i varespecifikationens kapitel 3 om afgrænsning af det geografiske område, og som er uændrede, præciseres i enhedsdokumentet. I enhedsdokumentets punkt 3.4., nu punkt 3.5., erstattes sætningen »Dyrkningen af Mogette de Vendée skal finde sted i det geografiske BGB-område« med sætningen »De etaper af produktionen, der skal finde sted i det geografiske område, er dyrkning af »Mogette de Vendée« frem til høsten«. Denne ændring skal skabe overensstemmelse med varespecifikationen.

ENHEDSDOKUMENT

»MOGETTE DE VENDÉE«

EU-nr.: PGI-FR-02129 — 18.3.2016

BOB ( ) BGB ( X )

1.   Betegnelse(r)

»Mogette de Vendée«

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Frankrig

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren

3.1.   Produkttype

Kategori 1.6: Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1

»Mogette de Vendée« er en hvid bønne af arten Phaseolus vulgaris af sorten lingot. Den høstes et tørret stadium (fuldmoden) eller på et halvtørret stadium.

Bønnen har en regelmæssig form, fra elliptisk til bred nyreform, er 1-2 cm lang og rektangulær ofte ret afskåret i den ene ende, og den har en tykkelse på mindst 4,5 mm.

Beskrivelse af pasteuriserede eller steriliserede »Mogette de Vendée«:

De helt tørrede frø har en ensartet hvid farve uden tydelig åretegning.

Hinden er tynd og blank.

Helt tørrede »Mogette de Vendée« har et vandindhold på 12-17 %.

Vægten af tusind frø ligger på 400-650 g.

Beskrivelse af halvt tørrede »Mogette de Vendée«:

De halvt tørrede frø har en regelmæssig form, fra elliptisk til bred nyreform, og er en smule tykkere end de helt tørrede.

De har en hvid til ganske lys grøn farve afhængigt af modningsgraden.

Hinden er glat og blank.

Det er et frisk produkt, der ikke behøver udblødning.

Frøet er fysiologisk modent, men er endnu ikke tørret, og det har et vandindhold på gennemsnitligt 50 %.

Beskrivelse af pasteuriserede eller steriliserede »Mogette de Vendée«:

Frøene har en klar cremehvid farve (med nuancer).

De kan være let krakelerede på grund af deres mørhed.

Frøene sælges i en lage, der kan spises, og som udelukkende består af (saltet eller usaltet) vand.

De smelter i munden og har en ensartet form og størrelse.

3.3.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse) og råvarer (kun for forarbejdede produkter)

3.4.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område

De etaper af produktionen, som skal finde sted i det geografiske område, er dyrkning af »Mogette de Vendée« frem til høsten.

3.5.   Særlige regler for udskæring, rivning eller emballering osv. af det produkt, som betegnelsen henviser til

 

Salg af tørrede »Mogette de Vendée« i løs vægt til forbrugerne er forbudt. Produktet skal præsenteres i salgsemballage til den endelige forbruger: poser, net eller andet af forskellig størrelse.

 

Salg af halvt tørrede, frosne »Mogette de Vendée« i løs vægt til forbrugerne er forbudt. Produktet skal præsenteres i salgsemballage til den endelige forbruger: poser eller andet af forskellig størrelse.

 

Tilberedte pasteuriserede »Mogette de Vendée« emballeres i forseglede bakker eller i poser, når de sælges i salgsemballage til den endelige forbruger.

 

Tilberedte steriliserede »Mogette de Vendée« emballeres i glas, når de sælges i salgsemballage til den endelige forbruger.

3.6.   Særlige regler for mærkning af det produkt, som betegnelsen henviser til

4.   Kort angivelse af det geografiske områdes afgrænsning

Departementet Loire-Atlantique:

kommunerne Geneston, Legé, La Limouzinière, La Marne, Montbert, Paulx, La Planche, Saint-Colomban, Corcoué-sur-Logne, Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Saint Philbert-de-Grand-Lieu (med undtagelse af søen), Touvois, Vieillevigne.

Departementet Vendée:

kantonerne: Aizenay, Challans (med undtagelse af kommunerne Bois-de-Cené, Chateauneuf, Sallertaine), Chantonnay, La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte (med undtagelse af kommunerne Damvix, Maillé, Le Mazeau, Saint Sigismond og Vix), Les Herbiers, Mareuil-sur-Lay-Dissay (med undtagelse af kommunerne Angles, La Jonchère, St Benoist-sur-Mer, La Tranche-sur-Mer), Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, La Roche-sur-Yon Nord, La Roche-sur-Yon Sud.

kommunerne: Beaulieu-sous-la-Roche, La Chapelle-Achard, La Chapelle-Hermier, Chasnais, Coëx, Le Girouard, Lairoux, Landeronde, Luçon, Les Magnils-Reigniers, Martinet, La Mothe-Achard, Mouzeuil-Saint-Martin, Nalliers, Nieul-le-Dolent, Pouillé, Sainte-Flaive-des-Loups, Sainte-Gemme-la-Plaine, Saint-Georges-de-Pointindoux, Saint-Julien-des-Landes, Saint-Mathurin.

5.   Tilknytning til det geografiske område

Det område, hvor dyrkningen af »Mogette de Vendée« finder sted, er kendetegnet ved en geologi, et klima og menneskelige faktorer, der udgør dette områdes særlige karakter.

Vendée, som er en udløber af det armorikanske bjergmassiv, er hovedsageligt en region dækket af kratskov (70 % af departementets samlede område) og let bølgende sletter, som er kendetegnet ved et net af bølgende hegn, der fungerer som læbælter mod de nordvestlige vinde, der ofte optræder i foråret. Jordbunden er middeldyb brunjord ofte af typen brunisol (brunjord udviklet under skove) eller luvisol (udvasket jord). Den har en god balance mellem ler og silt, hvilket resulterer i en gennemsnitlig vandreserve (120-16 mm).

Gennemsnitstemperaturen om foråret er mild (15-16 °C i maj) og med små daglige temperaturudsving. I de varmeste måneder (juni til august) ligger de gennemsnitlige minimumstemperaturer på 12-16 °C på jordene i kystnære områder, mens maksimumstemperaturerne varierer fra 22 °C på øerne ud for Vendées kyst til 26 °C på jordene i det indre af landet. Dette milde og solrige klima har en tilfredsstillende nedbør (gennemsnitligt 1 000 mm i området) med samlede nedbørsmængder i perioden juni-august på mellem 120 og 150 mm. August er kendetegnet ved ringe nedbørsmængder, gennemsnitligt 44 mm i området. Der er en betydelig og regelmæssig nedbør i perioden oktober-marts, og jorden får dermed genopbygget sine vandreserver. Med hensyn til antallet af solskinstimer har Vendée et årligt antal solskinstimer, der er 10 % højere end i resten af regionen, dvs. 2 000-2 500 timer om året.

På denne jord, der er velegnet til dyrkning af bønner, har befolkningen udviklet en knowhow, der er blevet videregivet og forbedret gennem generationer for at sikre en kvalitetsproduktion. Denne knowhow gør det bl.a. muligt for producenterne at gribe meget præcist og målrettet ind i de centrale faser af dyrkningen af tørrede og halvt tørrede bønner. For det første gør en protokol for udvælgelse af sorter via dyrkningsforsøg, udveksling af erfaringer og prøvesmagninger det muligt at sikre og år efter år opretholde autenciteten af »Mogette de Vendée«. Dernæst kommer denne knowhow til udtryk i valget af den jord, der har den balance mellem ler og silt, der er mest velegnet til dyrkning af »Mogette de Vendée«. Endelig er bestemmelsen af den mest velegnede sådato (i en jord, der er tilstrækkelig varm) og bestemmelse af den optimale tærskedato (90 % af bælgene skal være tørre, når der er tale om tørrede bønner, og 65 % af frøene skal være hvide, når der er tale om halvt tørrede bønner) frugten af mange års arbejde med jorden, dyrkning og kendskab til produktet.

»Mogette de Vendée« er en hvid bønne af sorten lingot, den har en nyreformet og regelmæssig form. Det tørrede slutprodukt (12-17 % vandindhold) har en hvid farve. Det høstede halvtørrede produkt har både hvide og svagt lysegrønne frø. Hinden er tynd, glat og blank, hvilket bevirker, at produktet smelter i munden efter kogning og har en hinde, der ikke er hård. Frøene er særlig ensartede med hensyn til både størrelse, form og farve (hvid for tørrede frø, hvide og lysegrønne for halvt tørrede frø) og med hensyn til perfektion (de har kun få fejl).

Den særlige karakter, der er kendetegnende for BGB »Mogette de Vendée« er baseret på produktets kvalitet og omdømme gennem tiden. Kvaliteten af »Mogette de Vendée« er tæt knyttet til områdets klima- og jordbundsforhold og til den specifikke knowhow, der er baseret på kendskabet til denne produktion og til det miljø, den finder sted i. At »Mogette de Vendée« smelter i munden og har meget ensartede frø hænger tæt sammen med klima- og jordbundsforholdene i BGB-området og med den knowhow, som de landbrugere, der dyrker den, har.

Den rigelige nedbør om vinteren gør det muligt for jorden at genopbygge sine vandreserver. Om foråret sikrer tilgængeligheden af dette vand og de små daglige temperaturudsving en ensartet spiring og udvikling af alle planterne, når jorden har nået den ideelle temperatur (omkring 12 °C). Producentens knowhow bidrager til valget af en dato, hvor alle de optimale såbetingelser er til stede. Hegn bestående af kratskov fungerer som læbælte mod udtørring af jorden og fremmer således en hurtig og regelmæssig plantevækst. Denne regelmæssige plantevækst spiller en afgørende rolle for produktets ensartethed ved høst.

Jorden i området har en god balance mellem ler og silt, hvilket resulterer i en gennemsnitlig vandreserve, der er tilstrækkelig til på en naturlig måde at begrænse planternes tørkestress. Når de naturlige betingelser ikke længere er tilfredsstillende, gør landbrugerens knowhow det muligt for ham at gribe ind og vande sin afgrøde. Med denne regelmæssige tilførsel af vand til bønneplanterne og dermed til frøene undgås det, at cellemembranerne ændrer sig og bliver hårde. Dette har afgørende betydning for udviklingen af bønnernes mørhed og ensartethed.

Det varme og solrige klima om sommeren muliggør naturlig tørring på marken, både direkte på jorden (hvis planterne rykkes op før tærskning) eller på planten (hvis der tærskes direkte), hvilket gør det muligt at nedbringe forskellene mellem bønnestadierne og således opnå et ensartet produkt. Valget af den dato, hvor planterne rykkes op og/eller tærskes, er således afgørende, og denne fase skal foregå på det tidspunkt, hvor bønnen har den rette modenhed (mindst 90 % af bælgene skal være tørre, når der er tale om tørrede bønner, og 65 % af frøene skal være hvide, når der er tale om halvt tørrede bønner) og har et bestemt vandindhold (12-25 % for tørrede bønner og omkring 50 % for halvt tørrede bønner). Kun en stor erfaring og et stort kendskab til dyrkningen gør det muligt at finde frem til det optimale tidspunkt, idet den sidste fase er garant for produktets særlige karakter.

Produktionen af »Mogette de Vendée« er en traditionel produktion, der er forankret i området. Allerede i slutningen af det 17. århundrede gjorde lægerne opmærksom på, at der blev dyrket »bønner« i Vendée. »I denne region (…) ser den amerikanske bønne ud til at have fundet sit foretrukne voksested. I løbet af dette århundrede spredte Mogettes omdømme sig således til andre regioner i Vendée, og i 1931 anbefalede UNA-guiden gastronomerne ikke blot Mogettes fra Fontenay-le-Comte, Luçon og Nalliers, i den sydlige del af departementet, men også Mogettes fra Pouzauges i den højtliggende kratskov.« (Prom’Agri, 1995; Guichard, O. et al., 1993).

I 1930 udtalte T. Sarrazin fra landbrugsministeriet følgende om dyrkningen af frugt og grønsager i Vendée: »Det vigtigste produkt er bønner, som dyrkes på næsten 9 000 ha, og som i skikkelse af den lokale sort, Mogette, er basisernæringen for Vendées landbefolkning. Den er udbredt over hele departementet.« I nyere tid kunne man i 1966 læse følgende vedrørende salg af dette års høst: »Priserne blev opretholdt, selv om der importeres billige bønner, og dette skyldes, at kvaliteten af produktionen i Vendée er anerkendt og værdsættes af mange købere. (…) Producenterne af bønner fra Vendée, der har det held, at de bor i en fremtrædende region, hvor denne produktion har en enestående kvalitet (…)«. (Couradette, 1966).

Nationale embedsmænd har ligeledes bekræftet kvaliteten af produktet »Mogette de Vendée«: »I en region som Vendée (…) har vi muligheder i forbindelse med bønner og i forbindelse med lingot, der så at sige er enestående i verden. Man må imidlertid erkende, at lingot de Vendée er absolut enestående for denne type bønne«, sagde Wallery — Mason, formand for Fédération nationale du légume sec i et af sine indlæg (Les légumes secs, Ed. Invuflec, 1978). Der findes ligeledes foldere eller etiketter, der går mere end 20 år tilbage, hvori »Mogette de Vendée«, lingot eller haricot de Vendée lovprises. Dette er et udtryk for dynamikken omkring »Mogette de Vendée«, dens handelsmæssige omdømme, som var veletableret, inden den fik tildelt denne betegnelse.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen

(artikel 6, stk. 1, andet afsnit i gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014).

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-96e588fd-319f-431b-9c3e-503a19baa1d3/telechargement


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.