ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 430

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
22. november 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

III   Forberedende retsakter

 

RÅDET

2016/C 430/01

Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 18/2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber
Vedtaget af Rådet den 17. oktober 2016
 ( 1 )

1

2016/C 430/02

Rådets begrundelse: Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 18/2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber

3

2016/C 430/03

Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 19/2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk personbefordring med jernbane
Vedtaget af Rådet den 17. oktober 2016
 ( 1 )

4

2016/C 430/04

Rådets begrundelse: Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 19/2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk personbefordring med jernbare

13


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


III Forberedende retsakter

RÅDET

22.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 430/1


RÅDETS FØRSTEBEHANDLINGSHOLDNING (EU) Nr. 18/2016

med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber

Vedtaget af Rådet den 17. oktober 2016

(EØS-relevant tekst)

(2016/C 430/01)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 og 109,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 (4) tillader medlemsstaterne at betale kompensation til 40 specificerede jernbanevirksomheder for udgifter til opfyldelse af forpligtelser, som virksomheder inden for andre transportformer ikke skal afholde. Anvendes reglerne for normalisering korrekt, fritages medlemsstaterne for kravet om anmeldelse af statsstøtte.

(2)

Der er vedtaget en række EU-retsakter, der åbner markederne for godstransport og international personbefordring med jernbane op for konkurrence, og som, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU (5), fastsætter visse grundlæggende principper, herunder at jernbanevirksomheder skal drives efter de principper, som gælder for kommercielle virksomheder, at enheder med ansvar for fordeling af kapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur skal være adskilt fra enheder, der driver jernbanetrafik, og at der skal være en regnskabsmæssig adskillelse, at alle jernbanevirksomheder, der har fået tildelt licens i overensstemmelse med EU-kriterier, skal have adgang til jernbaneinfrastrukturen på et fair og ikkediskriminerende grundlag, og at infrastrukturforvaltere kan opnå statslig finansiering.

(3)

Forordning (EØF) nr. 1192/69 hænger ikke sammen med og er uforenelig med de gældende lovgivningsmæssige foranstaltninger. Navnlig er det inden for rammerne af et liberaliseret marked, hvor jernbanevirksomheder konkurrerer direkte med de specificerede jernbanevirksomheder, ikke længere hensigtsmæssigt at behandle disse to grupper af virksomheder forskelligt.

(4)

For at fjerne uoverensstemmelser i Unionens retsorden og med henblik på at bidrage til forenkling ved at fjerne en retsakt, der er blevet forældet, er det derfor hensigtsmæssigt at ophæve forordning (EØF) nr. 1192/69.

(5)

Medlemsstaterne kan betale kompensation for udgifter til anlæg, hvor en bane krydser en vej, på grundlag af artikel 8 i direktiv 2012/34/EU. De kan dog få brug for tid til at ændre deres nationale love og administrative bestemmelser for at tage højde for ophævelsen af forordning (EØF) nr. 1192/69. Derfor bør denne ophævelse ikke få øjeblikkelig virkning for de tilfælde, der er omfattet af bilag IV til forordning (EØF) nr. 1192/69 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 1192/69 ophæves med undtagelse af de bestemmelser i nævnte forordning, der gælder for normaliseringen af regnskaber for tilfælde under kategori IV omfattet af nævnte forordnings bilag IV. Disse bestemmelser finder fortsat anvendelse indtil den 31. december 2017.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i …

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

På Rådets vegne

Formand


(1)  EUT C 327 af 12.11.2013, s. 122.

(2)  EUT C 356 af 5.12.2013, s. 92.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 26.2.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets førstebehandlingsholdning af 17.10.2016. Europa-Parlamentets holdning af … (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4)  Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 af 26. juni 1969 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber (EFT L 156 af 28.6.1969, s. 8).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 32).


22.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 430/3


Rådets begrundelse: Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 18/2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber

(2016/C 430/02)

I.   INDLEDNING

1.

Den 30. januar 2013 sendte Kommissionen Rådet et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber (1).

2.

Dette forslag blev forelagt som en del af den såkaldte fjerde jernbanepakke sammen med fem andre forslag. Med henblik på forhandlingerne blev forslagene behandlet i to grupper, en teknisk søjle og en markedssøjle. Dette forslag er en del af markedssøjlen.

3.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog sin udtalelse om forslaget den 10. juli 2013. Regionsudvalget vedtog sin udtalelse den 8. oktober 2013.

4.

Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse den 26. februar 2014.

5.

Den 3. december 2014 nåede Rådet (transport, telekommunikation og energi) til enighed (den »generelle indstilling«) (2) om forslaget om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1192/69.

6.

Den 19. april 2016 blev der opnået enighed med Europa-Parlamentet om en kompromistekst.

7.

Den 20. september 2016 nåede Rådet til politisk enighed (3) om kompromisteksten.

8.

Under hensyntagen til ovennævnte enighed og efter jurist-lingvisternes gennemgang vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning den 17. oktober 2016 efter den almindelige lovgivningsprocedure i artikel 294 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

II   FORMÅL

9.

Forslagets eneste formål er at ophæve en forældet forordning, som blev vedtaget, dengang de foretagender, der leverer jernbanetjenester, varetog visse af den offentlige sektors opgaver. Forordningen dannede ramme om udligning af de omkostninger og fordele, der følger af sådanne opgaver.

III   ANALYSE AF RÅDETS FØRSTEBEHANDLINGSHOLDNING

10.

Rådet finder ikke, at forordning (EØF) nr. 1192/69 længere er forenelig med den måde, hvorpå jernbanesektoren er opbygget i dag. Rådet er dog klar over, at forordningen stadig anvendes, især til udligning af omkostninger vedrørende visse niveauskæringsanlæg. Det er derfor berettiget at indføre en overgangsperiode for udligning af omkostninger til niveauskæringer for at sikre en let overgang til det nye system.

III   KONKLUSION

11.

Rådets førstebehandlingsholdning afspejler det kompromis, som Rådet og Europa-Parlamentet nåede til enighed om, og som støttes af Kommissionen.

12.

Dette kompromis blev bekræftet ved en skrivelse fra formanden for Europa-Parlamentets Transport- og Turismeudvalg til formanden for De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) den 13. juli 2016.

13.

Rådets holdning tager fuldt hensyn til Kommissionens forslag og Europa-Parlamentets foreslåede ændringer ved førstebehandlingen. Rådet mener derfor, at dets førstebehandlingsholdning er et afbalanceret kompromis.


(1)  EUT L 156 af 28.6.1969, s. 283.

(2)  Jf. 15790/14 TRANS 545 CODEC 2037.

(3)  Jf. 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059.


22.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 430/4


RÅDETS FØRSTEBEHANDLINGSHOLDNING (EU) Nr. 19/2016

med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk personbefordring med jernbane

Vedtaget af Rådet den 17. oktober 2016

(EØS-relevant tekst)

(2016/C 430/03)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Befordring med jernbane har potentiale til at vokse og øge sin andel af transportmarkedet og spille en vigtig rolle i et bæredygtigt transport- og mobilitetssystem, hvor den kan skabe nye investeringsmuligheder og arbejdspladser. Imidlertid har væksten inden for personbefordring med jernbane har ikke holdt trit med udviklingen inden for andre transportformer.

(2)

EU-markedet for international personbefordring med jernbane har været åbent for konkurrence siden 2010. Derudover har nogle medlemsstater åbnet deres marked for indenlandsk personbefordring for konkurrence ved at indføre fri adgang til markedet eller sende kontrakter om offentlig trafikbetjening i udbud eller begge dele. Åbning af markedet for indenlandsk personbefordring med jernbane bør få en positiv indvirkning på det fælles europæiske jernbaneområdes funktion og føre til bedre tjenester for brugerne.

(3)

Kommissionen bekendtgjorde i sin hvidbog om transport af 28. marts 2011 sine intentioner om at gennemføre det indre marked for jernbanetjenester ved at afskaffe de tekniske, administrative og juridiske hindringer, som besværliggør adgangen til jernbanemarkedet.

(4)

Gennemførelsen af det fælles europæiske jernbaneområde bør fremme udviklingen af befordring med jernbane som et troværdigt alternativ til andre transportformer, blandt andet med hensyn til pris og kvalitet.

(5)

Et specifikt mål med denne forordning er at øge kvaliteten, gennemsigtigheden og effektiviteten af og præstationsniveauet for offentlig personbefordring med jernbane.

(6)

Tjenester på grænseoverskridende niveau i henhold til kontrakter om offentlig trafikbetjening, herunder offentlige transporttjenester, som dækker lokale og regionale transportbehov, bør være underlagt godkendelse fra de kompetente myndigheder i de medlemsstater, på hvis område de pågældende tjenester stilles til rådighed.

(7)

De kompetente myndigheder bør fastlægge specifikationer for offentlige serviceforpligtelser inden for offentlig personbefordring. Disse specifikationer bør være i overensstemmelse med de politikmål, der er anført i dokumenter om offentlig transportpolitik i medlemsstaterne.

(8)

Specifikationer for offentlige serviceforpligtelser inden for offentlig personbefordring bør om muligt skabe positive netværkseffekter, blandt andet i form af tjenester af bedre kvalitet, social og territorial samhørighed eller den generelle effektivitet af det offentlige transportsystem.

(9)

Offentlige serviceforpligtelser bør være i overensstemmelse med den offentlige transportpolitik. Dette giver dog ikke de kompetente myndigheder ret til at modtage et specifikt støttebeløb.

(10)

Når dokumenter om offentlig transportpolitik udarbejdes, bør relevante interessenter høres i overensstemmelse med national ret. Disse interessenter kunne omfatte transportvirksomheder, infrastrukturforvaltere, arbejdstagerorganisationer og repræsentanter for brugere af offentlige transporttjenester.

(11)

For så vidt angår kontrakter om offentlig trafikbetjening, der ikke er tildelt på grundlag af en udbudsprocedure, bør operatører af offentlig trafikbetjenings opfyldelse af offentlige serviceforpligtelser kompenseres på passende vis for at sikre langsigtet finansiel bæredygtighed af offentlig personbefordring i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i den offentlige transportpolitik. En sådan kompensation bør navnlig bevirke, at operatører af offentlig trafikbetjening opretholder eller udvikler effektiv forvaltning, og at der stilles personbefordring af en tilstrækkelig høj standard til rådighed.

(12)

Inden for rammerne af oprettelsen af det fælles europæisk jernbaneområde bør medlemsstaterne sikre et tilstrækkeligt niveau af social beskyttelse for operatører af offentlig trafikbetjenings personale.

(13)

Med henblik på passende integration af sociale og arbejdsmarkedsmæssige krav i procedurer for tildeling af kontrakter om offentlig trafikbetjening vedrørende offentlig personbefordring bør operatører af offentlig trafikbetjening i forbindelse med opfyldelsen af kontrakter om offentlig trafikbetjening overholde de krav på området social- og arbejdsmarkedsret, der gælder i den medlemsstat, hvor den pågældende kontrakt om offentlig trafikbetjening er tildelt, og som følger af love, forskrifter og afgørelser på både nationalt plan og EU-plan samt af gældende kollektive overenskomster, forudsat at disse nationale regler og anvendelsen heraf er i overensstemmelse med EU-retten.

(14)

Når medlemsstater kræver, at personale, der er ansat af en tidligere operatør, overføres til en nyvalgt operatør af offentlig trafikbetjening, bør dette personale tildeles de rettigheder, som det ville have haft ret til, hvis der havde været tale om en overførsel som omhandlet i Rådets direktiv 2001/23/EF (4). Medlemsstaterne bør frit kunne vedtage sådanne bestemmelser.

(15)

De kompetente myndigheder bør stille relevante oplysninger til rådighed for alle interesserede parter om udarbejdelse af bud inden for rammerne af udbudsprocedurer og samtidig sikre legitim beskyttelse af fortrolige forretningsoplysninger.

(16)

En kompetent myndigheds pligt til at give alle interesserede parter oplysninger, der er væsentlige for udarbejdelse af et bud inden for rammerne af en udbudsprocedure, bør ikke omfatte tilvejebringelse af supplerende oplysninger, når sådanne oplysninger ikke findes.

(17)

For at tage hensyn til, at medlemsstaternes territoriale og politiske organisation er forskelligartet, kan en kontrakt om offentlig trafikbetjening tildeles af en kompetent myndighed, der består af en gruppe af offentlige myndigheder. Under sådanne omstændigheder bør der være klare regler, der fastsætter hver af de offentlige myndigheders respektive rolle i processen for tildeling af kontrakten om offentlig trafikbetjening.

(18)

I betragtning af de forskellige administrative strukturer i medlemsstaterne er det fortsat op til medlemsstaterne at afgøre, hvilke lokale myndigheder der er kompetente for så vidt angår »byområder« og »landdistrikter« i tilfælde af kontrakter om offentlig personbefordring med jernbane, der tildeles uden forudgående udbud af en gruppe af kompetente lokale myndigheder.

(19)

Kontrakter om offentlig trafikbetjening vedrørende offentlig personbefordring med jernbane bør tildeles på grundlag af en udbudsprocedure, undtagen i de tilfælde, der er fastsat i denne forordning.

(20)

Procedurer for udbud af kontrakter om offentlig trafikbetjening bør være åbne for alle operatører, retfærdige og i overensstemmelse med principperne om gennemskuelighed og ikkediskrimination.

(21)

Under særlige omstændigheder, hvor kontrakter om offentlig trafikbetjening vedrørende offentlig personbefordring med jernbane tildeles efter en udbudsprocedure, kan nye kontrakter midlertidigt tildeles uden forudgående udbud for at sikre, at den pågældende trafikbetjening leveres på den mest omkostningseffektive måde. Sådanne kontrakter bør ikke forlænges for at dække de samme eller lignende offentlige serviceforpligtelser.

(22)

Hvis en offentliggørelse af en hensigt om at gennemføre en udbudsprocedure kun fører til, at én operatør tilkendegiver sin interesse, kan de kompetente myndigheder indlede forhandlinger med denne operatør med henblik på at tildele den pågældende kontrakt uden senere offentliggørelse af en offentlig udbudsprocedure.

(23)

De minimis-tærsklerne for kontrakter om offentlig trafikbetjening, der tildeles uden forudgående udbud, bør tilpasses for at afspejle de større mængder og højere enhedsomkostninger inden for offentlig personbefordring med jernbane i forhold til andre transportformer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 (5). De højere tærskler bør også finde anvendelse på offentlig personbefordring, hvor befordring med jernbane udgør mere end 50 % af værdien af de pågældende tjenester.

(24)

Oprettelsen af det fælles europæiske jernbaneområde kræver fælles regler for tildeling af kontrakter om offentlig trafikbetjening i denne sektor, samtidig med at der tages hensyn til de særlige forhold i hver medlemsstat.

(25)

Hvis visse betingelser vedrørende arten og strukturen af jernbanemarkedet eller jernbanenettet er opfyldt, bør de kompetente myndigheder kunne beslutte at tildele kontrakter om offentlig trafikbetjening vedrørende offentlig personbefordring med jernbane uden forudgående udbud, når sådanne kontrakter vil føre til en forbedring af tjenestekvaliteten eller omkostningseffektiviteten, eller begge dele.

(26)

De kompetente myndigheder kan træffe foranstaltninger til at øge konkurrencen mellem jernbaneselskaber ved at begrænse antallet af kontrakter, som de tildeler samme jernbaneselskab.

(27)

Medlemsstaterne bør sikre, at deres retssystemer giver mulighed for, at et uafhængigt organ kan vurdere den kompetente myndigheds afgørelser om at tildele kontrakter om offentlig trafikbetjening vedrørende offentlig personbefordring med jernbane uden forudgående udbud efter en resultatbaseret tilgang. Dette kunne gøres som led i retslig kontrol.

(28)

Når de kompetente myndigheder forbereder udbudsprocedurer, bør de vurdere, om foranstaltninger er nødvendige for at sikre effektiv og ikkediskriminerende adgang til egnet rullende materiel. De kompetente myndigheder bør gøre vurderingsrapporten offentligt tilgængelig.

(29)

Visse meget vigtige oplysninger om kommende udbudsprocedurer for kontrakter om offentlig trafikbetjening bør være fuldt ud transparente for at muliggøre en bedre organiseret markedsrespons.

(30)

Forordning (EF) nr. 1370/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1370/2007 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»Med forbehold af de kompetente myndigheders godkendelse i de medlemsstater, på hvis område tjenesteydelserne leveres, kan offentlige serviceforpligtelser vedrøre offentlige transporttjenester på grænseoverskridende niveau, også dem som dækker lokale og regionale transportbehov.«

2)

I artikel 2 indsættes følgende litra:

»aa)   »offentlig personbefordring med jernbane«: offentlig personbefordring med jernbane med undtagelse af personbefordring med andre skinnebaserede transportformer såsom metroer eller sporvogne«.

3)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 2a

Specifikationer for offentlige serviceforpligtelser

1.   Den kompetente myndighed fastsætter specifikationer for offentlige serviceforpligtelser vedrørende levering af offentlig personbefordring og disse offentlige serviceforpligtelsers anvendelsesområde i overensstemmelse med artikel 2, litra e). Dette omfatter muligheden for at sammenlægge omkostningsdækkende tjenester med ikkeomkostningsdækkende tjenester.

Når den kompetente myndighed fastsætter disse specifikationer og disses anvendelsesområde, tager den behørigt hensyn til proportionalitetsprincippet i overensstemmelse med EU-retten.

Specifikationerne skal være i overensstemmelse med de politiske mål, der er fastlagt i medlemsstaternes dokumenter om offentlig transportpolitik.

Indholdet af og formatet for dokumenterne om offentlig transportpolitik og procedurerne for høringen af relevante interessenter fastlægges i overensstemmelse med national ret.

2.   Specifikationerne for offentlige serviceforpligtelser og den dermed forbundne kompensation for den finansielle nettovirkning af offentlige serviceforpligtelser skal:

a)

realisere målene for den offentlige transportpolitik på en omkostningseffektiv måde og

b)

finansielt støtte levering af offentlig personbefordring i overensstemmelse med kravene i den offentlige transportpolitik på lang sigt.«

4)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra a) og b), affattes således:

»a)

klart fastsættes, hvilke offentlige serviceforpligtelser, som defineret i denne forordning og specificeret i overensstemmelse med dennes artikel 2a, en operatør af offentlig trafikbetjening skal opfylde og inden for hvilke geografiske områder

b)

på objektiv og gennemsigtig måde på forhånd fastlægges

i)

hvilke parametre en eventuel kompensation beregnes ud fra, og

ii)

i hvilken form og i hvilket omfang eventuelle enerettigheder tildeles, og på en sådan måde, at overkompensation udelukkes. I kontrakter om offentlig trafikbetjening, der ikke er indgået efter artikel 5, stk. 1, 3 eller 3b, fastlægges disse parametre på en sådan måde, at hver enkelt kompensation ikke kan overstige det beløb, der er nødvendigt til dækning af den finansielle nettoeffekt på omkostninger og indtægter ved at opfylde de offentlige serviceforpligtelser, under hensyntagen til de indtægter, en operatør af offentlig trafikbetjening har herved samt en rimelig fortjeneste«.

b)

Følgende stykker indsættes:

»4a.   Ved opfyldelsen af kontrakter om offentlig trafikbetjening overholder operatører af offentlig trafikbetjening de gældende krav inden for social- og arbejdsmarkedsret i henhold til EU-retten, national ret eller kollektive overenskomster.

4b.   Rådets direktiv 2001/23/EF (*) finder anvendelse, når en anden operatør af offentlig trafikbetjening overtager driften, hvis en sådan ændring indebærer overførsel af virksomhed i nævnte direktivs forstand.

(*)  Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).«"

c)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Hvis de kompetente myndigheder i henhold til national ret forlanger, at operatører af offentlig trafikbetjening overholder visse kvalitetsstandarder og sociale standarder eller fastsætter sociale kriterier og kvalitative kriterier, skal disse standarder og kriterier indarbejdes i udbudsdokumenterne og kontrakterne om offentlig trafikbetjening. Under overholdelse af direktiv 2001/23/EF skal sådanne udbudsdokumenter og kontrakter om offentlig trafikbetjening også om nødvendigt indeholde oplysninger om rettigheder og forpligtelser i forbindelse med overførsel af ansatte, der blev antaget af den tidligere operatør.«

d)

Følgende stykke tilføjes:

»8.   Kontrakter om offentlig trafikbetjening skal forpligte operatøren til at stille oplysninger af væsentlig betydning for indgåelse af kontrakter om offentlig trafikbetjening til rådighed for den kompetente myndighed og samtidig sikre den legitime beskyttelse af fortrolige forretningsoplysninger. Med henblik på udarbejdelsen af bud inden for rammerne af en udbudsprocedure stiller de kompetente myndigheder relevante oplysninger til rådighed for alle interesserede parter og sikrer samtidig den legitime beskyttelse af fortrolige forretningsoplysninger. Dette omfatter oplysninger om passagerefterspørgsel, billetpriser, de udgifter og indtægter, der er forbundet med den offentlige personbefordring, som udbudsproceduren omfatter, og specifikationerne for den infrastruktur, der er nødvendig for driften af køretøjer eller rullende materiel, således at interesserede parter er i stand til at udarbejde veldokumenterede forretningsplaner. Forvaltere af jernbaneinfrastruktur bistår de kompetente myndigheder med at tilvejebringe alle relevante infrastrukturspecifikationer. Manglende overholdelse af ovenstående bestemmelser skal være undergivet retslig kontrol som omhandlet i artikel 5, stk. 7.«

5)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 erstattes indledningen af følgende:

»Medmindre national ret forbyder det, kan kompetente lokale myndigheder — uanset om der er tale om en enkelt myndighed eller en gruppe af myndigheder, der varetager integreret offentlig personbefordring — træffe afgørelse om selv at varetage den offentlige personbefordring eller indgå kontrakt om offentlig trafikbetjening uden forudgående udbud med en juridisk selvstændig enhed, over hvilken den kompetente lokale myndighed, eller i tilfælde af en gruppe af myndigheder mindst én kompetent lokal myndighed udøver en tilsvarende kontrol som over sine egne tjenestegrene.

I forbindelse med offentlig personbefordring med jernbane kan den i første afsnit omhandlede gruppe af myndigheder bestå af udelukkende kompetente lokale myndigheder, hvis geografiske kompetenceområde ikke dækker hele medlemsstaten. Den offentlige personbefordring eller kontrakterne om offentlig trafikbetjening som omhandlet i første afsnit må kun omfatte transportbehovet i byområder eller landdistrikter eller begge dele.

Når en kompetent lokal myndighed træffer en sådan afgørelse, finder følgende anvendelse:«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   En kompetent myndighed, der entrerer med andre tredjeparter end interne operatører, skal indgå kontrakter om offentlig trafikbetjening på grundlag af en udbudsprocedure, undtagen i de i stk. 3a, 4, 4a, 4b, 5 og 6 omhandlede tilfælde. Udbudsproceduren skal være åben for alle operatører, retfærdig og i overensstemmelse med principperne om gennemskuelighed og ikke-forskelsbehandling. Efter indgivelsen af bud og en eventuel første udvælgelse kan der under overholdelse af disse principper føres forhandlinger om, hvordan specifikke og komplekse behov bedst kan opfyldes.«

c)

Følgende stykker indsættes:

»3a.   For kontrakter om offentlig trafikbetjening vedrørende offentlig personbefordring med jernbane, der indgås på grundlag af en udbudsprocedure, kan den kompetente myndighed, medmindre national ret forbyder det, beslutte midlertidigt at indgå nye kontrakter uden forudgående udbud, når den kompetente myndighed finder, at indgåelse af kontrakten uden forudgående udbud er begrundet ud fra særlige omstændigheder. Sådanne særlige omstændigheder omfatter situationer, hvor:

den kompetente myndighed eller andre kompetente myndigheder allerede gennemfører en række udbudsprocedurer, som kunne indvirke på antallet og kvaliteten af de bud, der kan forventes at blive modtaget, hvis kontrakten indgås på grundlag af en udbudsprocedure, eller

ændringer af anvendelsesområdet for en eller flere kontrakter om offentlig trafikbetjening er nødvendige for at optimere leveringen af offentlige tjenesteydelser.

Den kompetente myndighed træffer en begrundet afgørelse og underretter hurtigst muligt Kommissionen herom.

Løbetiden for kontrakter, som er indgået i henhold til dette stykke, skal stå i rimeligt forhold til den særlige omstændighed og må under ingen omstændigheder overstige fem år.

Den kompetente myndighed offentliggør sådanne kontrakter. Ved offentliggørelsen tager den hensyn til den legitime beskyttelse af fortrolige forretningsoplysninger og kommercielle interesser.

Den efterfølgende kontrakt, som vedrører de samme offentlige serviceforpligtelser, må ikke indgås på grundlag af denne bestemmelse.

3b.   I henhold til stk. 3 kan de kompetente myndigheder beslutte at anvende følgende procedure:

De kompetente myndigheder kan offentliggøre deres hensigt om at tildele en kontrakt om offentlig trafikbetjening vedrørende offentlig personbefordring med jernbane ved at offentliggøre en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne bekendtgørelse skal indeholde en detaljeret beskrivelse af de tjenester, som den pågældende kontrakt vedrører, samt kontraktens type og løbetid.

Operatører kan tilkendegive deres interesse inden for en frist, som fastsættes af den kompetente myndighed, og som ikke må være kortere end 60 dage efter offentliggørelsen af bekendtgørelsen.

Hvis der efter udløbet af denne frist

a)

kun er en enkelt operatør, som har tilkendegivet sin interesse i at deltage i proceduren for tildeling af kontrakten om offentlig trafikbetjening,

b)

denne operatør behørigt har dokumenteret, at den faktisk vil være i stand til at levere en transporttjeneste, som opfylder forpligtelserne i kontrakten om offentlig trafikbetjening,

c)

den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af udbudsparametrene, og

d)

der ikke findes et rimeligt alternativ,

kan de kompetente myndigheder indlede forhandlinger med denne operatør med henblik på at tildele kontrakten uden yderligere offentliggørelse af en åben udbudsprocedure.«

d)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Medmindre national ret forbyder det, kan den kompetente myndighed indgå kontrakter om offentlig trafikbetjening uden forudgående udbud:

a)

hvis den årlige gennemsnitsværdi anslås til: mindre end 1 000 000 EUR eller, når der er tale om en kontrakt om offentlig trafikbetjening, som omfatter offentlig personbefordring med jernbane, mindre end 7 500 000, eller

b)

hvis det årlige transportarbejde i forbindelse med offentlig personbefordring er mindre end 300 000 vognkilometer eller, når der er tale om en kontrakt om offentlig trafikbetjening, som omfatter offentlig personbefordring med jernbane, mindre end 500 000 vognkilometer.

Er der tale om en kontrakt om offentlig trafikbetjening indgået uden forudgående udbud med en lille eller mellemstor virksomhed, der driver højst 23 vejkøretøjer, kan disse tærskler forhøjes til enten en årlig gennemsnitsværdi anslået til mindre end 2 000 000 EUR eller til et årligt transportarbejde i forbindelse med offentlig personbefordring på mindre end 600 000 vognkilometer.«

e)

Følgende stykker indsættes:

»4a.   Medmindre national ret forbyder det, kan den kompetente myndighed indgå kontrakter om offentlig trafikbetjening vedrørende offentlig personbefordring med jernbane uden forudgående udbud:

a)

hvis den finder, at indgåelse af kontrakten uden forudgående udbud er begrundet ud fra de relevante strukturelle og geografiske forhold på det pågældende marked og netværk, navnlig størrelse, efterspørgslens art, nettets kompleksitet, tekniske og geografiske isolation og de tjenester, der er omfattet af kontrakten, og

b)

hvis en sådan kontrakt fører til en forbedring af kvaliteten af tjenester eller omkostningseffektiviteten eller begge dele i forhold til den tidligere indgåede kontrakt om offentlig trafikbetjening.

Den kompetente myndighed offentliggør på dette grundlag en begrundet afgørelse og underretter senest en måned efter offentliggørelsen Kommissionen herom. Den kompetente myndighed kan beslutte at indgå kontrakten.

Medlemsstater, hvor den maksimale årlige volumen den … [datoen for ikrafttræden af denne ændringsforordning st11198] er på under 23 mio. vognkilometer, og hvor der kun er en enkelt kompetent myndighed på nationalt plan og en enkelt kontrakt om offentlig trafikbetjening, der dækker hele nettet, skal anses for at opfylde betingelserne i litra a). Når en kompetent myndighed i en af disse medlemsstater træffer afgørelse om indgåelse af en kontrakt om offentlig trafikbetjening uden forudgående udbud, underretter den pågældende medlemsstat Kommissionen herom. Det Forenede Kongerige kan vælge at anvende dette afsnit på Nordirland.

Hvis den kompetente myndighed træffer afgørelse om indgåelse af en kontrakt om offentlig trafikbetjening uden forudgående udbud, fastsætter den målelige, gennemsigtige og kontrollerbare resultatkrav. Disse krav anføres i kontrakten.

Resultatkravene omfatter navnlig trafikkens punktlighed, trafikkens hyppighed, det rullende materiels kvalitet og transportkapaciteten for passagerer.

Kontrakten skal indeholde specifikke resultatindikatorer, der sætter den kompetente myndighed i stand til at foretage regelmæssige vurderinger. Kontrakten skal også indeholde effektive og afskrækkende foranstaltninger, som skal indføres, hvis jernbaneselskabet ikke opfylder resultatkravene.

Den kompetente myndighed vurderer regelmæssigt, hvorvidt jernbaneselskabet har nået sine mål om at opfylde de resultatkrav, der er fastsat i kontrakten, og offentliggør sin vurdering. Sådanne regelmæssige vurderinger skal finde sted mindst hvert femte år. Den kompetente myndighed træffer passende og rettidige foranstaltninger, herunder pålæggelse af effektive og afskrækkende kontraktlige sanktioner, hvis de nødvendige forbedringer i trafikbetjeningens kvalitet eller omkostningseffektivitet eller begge dele ikke nås. Den kompetente myndighed kan til enhver tid helt eller delvis suspendere eller opsige en kontrakt, som er tildelt i henhold til denne bestemmelse, hvis operatøren ikke opfylder resultatkravene.

4b.   Medmindre national ret forbyder det, kan den kompetente myndighed indgå kontrakter om offentlig trafikbetjening vedrørende offentlig personbefordring med jernbane uden forudgående udbud, hvis de kun vedrører personbefordring med jernbane, som varetages af en operatør, der samtidig forvalter hele eller størstedelen af den jernbaneinfrastruktur, inden for hvilken trafikbetjeningen leveres, når denne jernbaneinfrastruktur er undtaget fra anvendelsen af artikel 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 8 og 13 og kapitel IV i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU (**) i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, litra a) eller b), i nævnte direktiv.

Uanset artikel 4, stk. 3, må løbetiden for kontrakter indgået uden forudgående udbud i henhold til nærværende stykke og nærværende artikels stk. 4a ikke overstige ti år, bortset fra tilfælde, hvor artikel 4, stk. 4, finder anvendelse.

Kontrakter, som er indgået i overensstemmelse med nærværende stykke og stk. 4a, offentliggøres, idet der tages hensyn til den legitime beskyttelse af fortrolige forretningsoplysninger og kommercielle interesser.

(**)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 32).«"

f)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Den kompetente myndighed kan træffe hasteforanstaltninger, hvis trafikbetjeningen afbrydes, eller der er umiddelbar risiko for en sådan situation.

Hasteforanstaltningerne skal bestå i indgåelse af en kontrakt om offentlig trafikbetjening uden forudgående udbud eller en formel aftale om forlængelse af en kontrakt om offentlig trafikbetjening eller et krav om opfyldelse af visse offentlige serviceforpligtelser. Operatøren af den offentlige trafikbetjening skal have ret til at klage over afgørelsen om at pålægge opfyldelse af visse offentlige serviceforpligtelser. Det tidsrum, i hvilket en kontrakt om offentlig trafikbetjening er indgået, forlænget eller pålagt som hasteforanstaltning, må ikke være længere end to år.«

g)

Følgende stykke indsættes:

»6a.   For at øge konkurrencen mellem jernbaneselskaberne kan de kompetente myndigheder beslutte, at kontrakter om offentlig personbefordring med jernbane, som dækker dele af samme net eller rutepakker, skal tildeles forskellige jernbaneselskaber. Med henblik herpå kan de kompetente myndigheder, inden udbudsproceduren indledes, beslutte at begrænse antallet af kontrakter, der kan tildeles samme jernbaneselskab.«

h)

I stk. 7 indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

»For de i stk. 4a og 4b omhandlede tilfælde omfatter disse foranstaltninger muligheden for at anmode et uafhængigt organ, som er udpeget af den pågældende medlemsstat, om at vurdere den begrundede afgørelse, der træffes af den kompetente myndighed. Resultatet af en sådan vurdering stilles til rådighed for offentligheden i overensstemmelse med national ret.«

6)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 5a

Rullende materiel

1.   Med henblik på indledning af en udbudsprocedure vurderer de kompetente myndigheder, om det er nødvendigt at træffe foranstaltninger for at sikre en effektiv og ikkediskriminerende adgang til egnet rullende materiel. Denne vurdering tager hensyn til tilstedeværelsen af virksomheder, der leaser rullende materiel, eller andre markedsaktører, der leaser rullende materiel på det relevante marked. Vurderingsrapporten gøres offentligt tilgængelig.

2.   De kompetente myndigheder kan i overensstemmelse med national ret og statsstøttereglerne beslutte at træffe passende foranstaltninger for at sikre en effektiv og ikkediskriminerende adgang til egnet rullende materiel. Disse foranstaltninger kan omfatte:

a)

den kompetente myndigheds erhvervelse af det rullende materiel, der skal bruges til opfyldelse af en kontrakt om offentlig trafikbetjening, med henblik på at stille det til rådighed for den udvalgte operatør af offentlig trafikbetjening til markedspriser eller som led i en kontrakt om offentlig trafikbetjening indgået i henhold til artikel 4, stk. 1, litra b), artikel 6 og, i givet fald, bilaget

b)

den kompetente myndigheds sikkerhedsstillelse for finansieringen af rullende materiel, der skal bruges til opfyldelse af en kontrakt om offentlig trafikbetjening, til markedspriser eller som led i en kontrakt om offentlig trafikbetjening indgået i henhold til artikel 4, stk. 1, litra b), artikel 6 og, i givet fald, bilaget, herunder en sikkerhedsstillelse, der dækker restværdirisikoen

c)

den kompetente myndigheds forpligtelse til i kontrakten om offentlig trafikbetjening at overtage det rullende materiel på forud fastsatte finansielle betingelser til markedspriser ved kontraktens ophør, eller

d)

samarbejde med andre kompetente myndigheder med henblik på at skabe en større pulje af rullende materiel.

3.   Hvis det rullende materiel gøres tilgængeligt for en ny operatør af offentlig trafikbetjening, sørger den kompetente myndighed for i udbudsdokumenterne at anføre alle foreliggende oplysninger om omkostningerne ved vedligeholdelse af det rullende materiel og dets stand.«

7)

Artikel 6, stk. 1, affattes således:

»1.   Kompensation ydet i forbindelse med en generel regel eller en kontrakt om offentlig trafikbetjening skal være i overensstemmelse med artikel 4, uanset efter hvilken procedure kontrakten er indgået. Enhver form for kompensation, som er ydet i forbindelse med en kontrakt om offentlig trafikbetjening, der ikke er indgået i henhold til artikel 5, stk. 1, 3 eller 3b, eller i forbindelse med en generel regel, skal også være i overensstemmelse med bestemmelserne i bilaget.«

8)

I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Hver kompetent myndighed offentliggør årligt en samlet rapport om de offentlige serviceforpligtelser, den er ansvarlig for. Denne rapport skal indeholde oplysninger om startdato og løbetid for kontrakterne om offentlig trafikbetjening, de udvalgte operatører af offentlig trafikbetjening samt den kompensation og de enerettigheder, disse operatører af offentlig trafikbetjening har fået til gengæld. Der skal i rapporten sondres mellem bustrafik og skinnebåret trafik, og rapporten skal give mulighed for at kontrollere og vurdere det offentlige transportnets effektivitet, kvalitet og finansiering og om nødvendigt indeholde oplysninger om i hvilken form og i hvilket omfang eventuelle enerettigheder tildeles. Der skal desuden i rapporten tages højde for de politiske mål som omhandlet i den berørte medlemsstats dokumenter om offentlig transportpolitik. Medlemsstaterne skal bestræbe sig på at give central adgang til disse rapporter, f.eks. via en fælles webportal.«

b)

I stk. 2 tilføjes følgende litra:

»d)

den planlagte startdato for og løbetiden af kontrakten om offentlig trafikbetjening.«

9)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Med forbehold af stk. 3

i)

finder artikel 5 anvendelse på indgåelse af kontrakter om offentlig trafikbetjening vedrørende personbefordring ad vej og med andre skinnekøretøjer end jernbane, som f.eks. metroer eller sporvogne, fra den 3. december 2019

ii)

finder artikel 5 anvendelse på offentlig personbefordring med jernbane fra den 3. december 2019

iii)

ophører artikel 5, stk. 6, og artikel 7, stk. 3, med at finde anvendelse fra den … [seks år efter datoen for ikrafttræden af denne ændringsforordning st11198].

Løbetiden for kontrakter, som er indgået i henhold til artikel 5, stk. 6, mellem den 3. december 2019 og den … [seks år efter ikrafttræden af denne ændringsforordning st11198] må ikke overstige ti år.

Indtil den 2. december 2019 træffer medlemsstaterne foranstaltninger, så de gradvis bringer sig i overensstemmelse med artikel 5 med henblik på at undgå alvorlige strukturproblemer, især med transportkapaciteten.

Senest seks måneder efter den … [tre år efter datoen for ikrafttræden af denne ændringsforordning st11198] aflægger medlemsstaterne en statusrapport for Kommissionen om gennemførelsen af indgåelse af kontrakter om offentlig trafikbetjening, som er i overensstemmelse med artikel 5. Kommissionen foretager på grundlag af medlemsstaternes statusrapporter en revision og fremsætter om nødvendigt lovgivningsmæssige forslag.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   Kontrakter om offentlig trafikbetjening vedrørende offentlig personbefordring med jernbane, som er indgået uden forudgående udbud på grundlag af en anden procedure end en retfærdig udbudsprocedure fra den … [datoen for ikrafttræden af denne ændringsforordning st 11198] indtil den 2. december 2019, kan fortsætte, indtil de udløber. Uanset artikel 4, stk. 3, må sådanne kontrakter højst have en løbetid på ti år, bortset fra tilfælde, hvor artikel 4, stk. 4, finder anvendelse.«

c)

Stk. 3, litra d), affattes således:

»d)

fra den 26. juli 2000 og inden den … [datoen for ikrafttræden af denne ændringsforordning st 11198/16] på grundlag af en anden procedure end en retfærdig udbudsprocedure«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den … [12 måneder efter datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i …

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

På Rådets vegne

Formand


(1)  EUT C 327 af 12.11.2013, s. 122.

(2)  EUT C 356 af 5.12.2013, s. 92.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 26.2.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets førstebehandlingsholdning af 17.10.2016. Europa-Parlamentets holdning af … (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4)  Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1).


22.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 430/13


Rådets begrundelse: Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 19/2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk personbefordring med jernbare

(2016/C 430/04)

I.   INDLEDNING

1.

Den 30. januar 2013 sendte Kommissionen Rådet et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk personbefordring med jernbane (1).

2.

Dette forslag blev forelagt som en del af den såkaldte fjerde jernbanepakke sammen med fem andre forslag. Med henblik på forhandlingerne blev forslagene behandlet i to grupper, en teknisk søjle og en markedssøjle. Dette forslag er en del af markedssøjlen.

3.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog sin udtalelse om forslaget den 10. juli 2013. Regionsudvalget vedtog sin udtalelse den 8. oktober 2013.

4.

Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse den 26. februar 2014.

5.

Den 8. oktober 2015 nåede Rådet (transport, telekommunikation og energi) til enighed (den »generelle indstilling«) (2) om forslaget om indenlandsk personbefordring.

6.

Den 19. april 2016 blev der opnået enighed med Europa-Parlamentet om en kompromistekst.

7.

Den 20. september 2016 nåede Rådet til politisk enighed (3) om kompromisteksten.

8.

Under hensyntagen til ovennævnte enighed og efter jurist-lingvisternes gennemgang vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning den 17. oktober 2016 efter den almindelige lovgivningsprocedure i artikel 294 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

II.   FORMÅL

9.

Forslagets hovedformål er at forbedre kvaliteten af den indenlandske personbefordring med jernbane, når den tilbydes som en offentlig tjeneste, og at forbedre den operationelle effektivitet af denne befordring.

III.   ANALYSE AF RÅDETS FØRSTEBEHANDLINGSHOLDNING

A)    Generelt

10.

Rådet mener, at udbud bør være den foretrukne løsning i forbindelse med indkøb af offentlig personbefordring med jernbane. Størrelsen, organiseringen og mange andre egenskaber af markederne for personbefordring med jernbane varierer dog betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat. Med henblik på effektivt at opfylde forslagets hovedformål bør undtagelser fra udbudsprincippet, dvs. direkte tildeling af kontrakt, derfor tillades i visse tilfælde og på nærmere bestemte vilkår.

B)    Andre vigtige politikspørgsmål

11.

Rådet er af den opfattelse, at direkte tildeling baseret på udførelsen af tjenesteydelsen på visse betingelser er berettiget, da det effektivt vil opfylde forslagets formål. De kompetente myndigheder bør have mulighed for at tildele sådanne kontrakter, forudsat at de sikrer, at processen er gennemsigtig. Disse kontrakter bør fastsætte formålene i overensstemmelse med forordningen og de nødvendige indikatorer til at overvåge disse formål.

12.

Der findes også andre tilfælde, såsom hastetilfælde, lave kontraktværdier eller overgangssituationer mellem udbud, hvor direkte tildeling er hensigtsmæssig, og hvor det på nærmere bestemte vilkår bør tillades.

13.

De kompetente myndigheder har desuden indgået løbende kontrakter om levering af personbefordring med jernbane med jernbaneselskaber. Der er behov for en rimelig overgangsperiode for at sikre retssikkerheden med henblik på at undgå, at disse kontrakter brydes, eller at der kræves erstatning for tidligt ophør heraf.

14.

Der er behov for passende adgang til rullende materiel for at kunne levere personbefordring med henblik på at sikre fair konkurrence. De kompetente myndigheder bør vurdere, om rullende materiel er tilgængeligt på markedet. Under overholdelse af reglerne om statsstøtte bør de kunne træffe foranstaltninger til at lette leveringen af rullende materiel, hvis det er nødvendigt.

IV.   KONKLUSION

15.

Rådets førstebehandlingsholdning afspejler det kompromis, som Rådet og Europa-Parlamentet nåede til enighed om, og som støttes af Kommissionen.

16.

Dette kompromis blev bekræftet ved en skrivelse fra formanden for Europa-Parlamentets Transport- og Turismeudvalg til formanden for De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) den 13. juli 2016.

17.

Rådets holdning tager fuldt hensyn til Kommissionens forslag og Europa-Parlamentets foreslåede ændringer ved førstebehandlingen. Rådet mener derfor, at dets førstebehandlingsholdning udgør et betydeligt skridt i retning af at forbedre kvaliteten og effektiviteten af personbefordring med jernbane.


(1)  EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1.

(2)  Jf. 12777/15 TRANS 317 CODEC 1308.

(3)  Jf. 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059.