ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 333

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
9. september 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

2016/C 333/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

1

2016/C 333/02

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

4

2016/C 333/03

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

9

2016/C 333/04

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

12

2016/C 333/05

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

16

2016/C 333/06

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

19

2016/C 333/07

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

22

2016/C 333/08

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

27

2016/C 333/09

Oversigt over indtægter og udgifter for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

31

2016/C 333/10

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

34

2016/C 333/11

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

40

2016/C 333/12

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2016 –– Ændringsbudget nr. 2

45


Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

DA

 


IV Oplysninger

9.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 333/1


Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 333/01)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG

41 809 234

 

41 809 234

 

Titel 1 - I alt

41 809 234

 

41 809 234

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

 

p.m.

2 1

INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

p.m.

 

p.m.

2 2

BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1)

8 800 000

8 800 000

2 3

REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER

p.m.

 

p.m.

2 4

GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

p.m.

 

p.m.

2 5

DIVERSE INDTÆGTER

 

 

Titel 2 - I alt

p.m.

8 800 000

8 800 000

 

TILSAMMEN

41 809 234

8 800 000

50 609 234

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2)

21 987 234

585 000

22 572 234

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

250 000

 

250 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

700 000

 

700 000

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

760 000

 

760 000

1 6

VELFÆRD

5 000

 

5 000

 

Titel 1 - I alt

23 702 234

585 000

24 287 234

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 215 000

 

3 215 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

270 000

 

270 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

460 000

 

460 000

2 4

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

 

12 000

2 5

EEA'S LEDELSE

230 000

 

230 000

2 6

AGENTURETS MILJØSTYRING

10 000

 

10 000

 

Titel 2 - I alt

4 197 000

 

4 197 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 3

RESSOURCER

13 115 000

 

13 115 000

3 4

STRATEGISKE AKTIONER (3)

795 000

8 215 000

9 010 000

 

Titel 3 - I alt

13 910 000

8 215 000

22 125 000

 

TILSAMMEN

41 809 234

8 800 000

50 609 234


(1)  2016: Copernicus: 8 000 000.

(2)  2016: Copernicus: 585 000.

(3)  2016: Copernicus: 8 215 000.


9.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 333/4


Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 333/02)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

19 956 000

 

19 956 000

1 3

DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT

189 000

 

189 000

 

Titel 1 - I alt

20 145 000

 

20 145 000

4

ANDRE INDTÆGTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

p.m.

754 412

754 412

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

 

p.m.

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

305

305

 

Titel 4 - I alt

p.m.

754 717

754 717

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 8 - I alt

p.m.

 

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 9 - I alt

p.m.

 

p.m.

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

 

p.m.

 

Titel 10 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

TILSAMMEN

20 145 000

754 717

20 899 717

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 359 000

13 359 000

– 278 500

– 278 500

13 080 500

13 080 500

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

150 000

150 000

–34 100

–34 100

115 900

115 900

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

310 000

310 000

–4 000

–4 000

306 000

306 000

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

40 000

40 000

–23 000

–23 000

17 000

17 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

8 400

8 400

 

 

8 400

8 400

 

Titel 1 - I alt

13 867 400

13 867 400

– 339 600

– 339 600

13 527 800

13 527 800

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

617 600

617 600

8 000

8 000

625 600

625 600

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

675 200

675 200

92 950

92 950

768 150

768 150

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

87 100

87 100

–31 000

–31 000

56 100

56 100

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

83 000

83 000

–8 430

–8 430

74 570

74 570

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

26 200

26 200

 

 

26 200

26 200

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Titel 2 - I alt

1 589 100

1 589 100

61 520

61 520

1 650 620

1 650 620

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

569 500

569 500

98 080

98 080

667 580

667 580

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 358 000

3 358 000

180 000

180 000

3 538 000

3 538 000

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

761 000

761 000

 

 

761 000

761 000

 

Titel 3 - I alt

4 688 500

4 688 500

278 080

278 080

4 966 580

4 966 580

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

p.m.

p.m.

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

305

305

305

305

 

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

754 717

754 717

754 717

754 717

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 8 - I alt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 10 - I alt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

TILSAMMEN

20 145 000

20 145 000

754 717

754 717

20 899 717

20 899 717

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser

Betalinger

2016

2017

Udestående forpligtelser fra før 2016

129 662

129 662

Bevillinger 2016

667 580

537 918

129 662

I alt

797 242

667 580

129 662

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser

Betalinger

2016

2017

Udestående forpligtelser fra før 2016

1 540 764

1 540 764

Bevillinger 2016

3 538 000

1 997 236

1 540 764

I alt

5 078 764

3 538 000

1 540 764

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser

Betalinger

2016

2017

Udestående forpligtelser fra før 2016

159 430

159 430

Bevillinger 2016

761 000

601 570

159 430

I alt

920 430

761 000

159 430


9.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 333/9


Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 333/03)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

56 766 000

 

56 766 000

 

Titel 2 - I alt

56 766 000

 

56 766 000

3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

3 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

1 481 650

 

1 481 650

 

Titel 3 - I alt

1 481 650

 

1 481 650

 

TILSAMMEN

58 247 650

 

58 247 650

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

30 502 265

– 931 600

29 570 665

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

700 000

 

700 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

170 000

 

170 000

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

450 000

–80 000

370 000

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

15 000

 

15 000

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

885 000

 

885 000

 

Titel 1 - I alt

32 722 265

–1 011 600

31 710 665

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 277 000

125 000

3 402 000

2 1

DATABEHANDLING

2 897 000

–94 000

2 803 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

129 000

20 000

149 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

330 000

–75 000

255 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

251 000

 

251 000

2 5

MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING

360 000

26 000

386 000

 

Titel 2 - I alt

7 244 000

2 000

7 246 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

18 281 385

1 009 600

19 290 985

 

Titel 3 - I alt

18 281 385

1 009 600

19 290 985

 

TILSAMMEN

58 247 650

 

58 247 650


9.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 333/12


Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 333/04)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

INDTÆGTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER

14 114 000

 

14 114 000

 

Titel 1 - I alt

14 114 000

 

14 114 000

2

TILSKUD

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

p.m.

 

p.m.

 

Titel 2 - I alt

p.m.

 

p.m.

3

RESERVE

3 0

RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

974 000

333 000

1 307 000

 

Titel 3 - I alt

974 000

333 000

1 307 000

5

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

5 0

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

112 000

 

112 000

 

Titel 5 - I alt

112 000

 

112 000

6

PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG

6 0

INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE

p.m.

 

p.m.

 

Titel 6 - I alt

p.m.

 

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 1

RENTER AF KONTI

250 000

 

250 000

9 2

GAVER OG ARV

p.m.

 

p.m.

9 3

FLERLANDEPROGRAM

p.m.

 

p.m.

 

Titel 9 - I alt

250 000

 

250 000

 

TILSAMMEN

15 450 000

333 000

15 783 000

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 925 000

5 925 000

 

 

5 925 000

5 925 000

1 2

FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

240 000

240 000

 

 

240 000

240 000

1 4

ANDRE YDELSER

147 000

147 000

 

 

147 000

147 000

1 5

SOCIALE YDELSER

20 000

20 000

 

 

20 000

20 000

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

10 000

 

 

10 000

10 000

 

Titel 1 - I alt

6 442 000

6 442 000

 

 

6 442 000

6 442 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM

300 000

300 000

270 000

270 000

570 000

570 000

2 1

DATABEHANDLING

850 000

850 000

 

 

850 000

850 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

90 000

90 000

 

 

90 000

90 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

250 000

250 000

63 000

63 000

313 000

313 000

2 6

INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

 

Titel 2 - I alt

1 880 000

1 880 000

333 000

333 000

2 213 000

2 213 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER

7 652 000

6 228 000

 

 

7 652 000

6 228 000

3 1

VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 2

ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

350 000

340 000

 

 

350 000

340 000

3 3

UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

3 5

STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

300 000

200 000

 

 

300 000

200 000

3 6

SÆRLIGE RÅDGIVERE

326 000

210 000

 

 

326 000

210 000

3 7

FLERLANDEPROGRAM

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 3 - I alt

8 778 000

7 128 000

 

 

8 778 000

7 128 000

10

ØVRIGE UDGIFTER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

 

 

 

 

 

 

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

 

 

 

 

 

 

10 2

BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

 

 

 

 

 

 

10 3

GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD

 

 

 

 

 

 

 

Titel 10 - I alt

 

 

 

 

 

 

 

TILSAMMEN

17 100 000

15 450 000

333 000

333 000

17 433 000

15 783 000


9.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 333/16


Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 333/05)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

95 926 000

 

95 926 000

 

Titel 1 - I alt

95 926 000

 

95 926 000

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

36 370 000

 

36 370 000

 

Titel 2 - I alt

36 370 000

 

36 370 000

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 107 000

–43 000

2 064 000

 

Titel 3 - I alt

2 107 000

–43 000

2 064 000

4

BIDRAG FRA ANDRE

4 0

BIDRAG FRA ANDRE

p.m.

 

p.m.

4 2

DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM

p.m.

p.m.

 

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

825 000

43 000

868 000

 

Titel 5 - I alt

825 000

43 000

868 000

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

150 000

 

150 000

 

Titel 6 - I alt

150 000

 

150 000

7

BUDGETKORREKTIONER

7 0

BUDGETKORREKTIONER

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

Titel 7 - I alt

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

TILSAMMEN

176 479 000

16 919 000

193 398 000

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

79 473 000

 

79 473 000

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

1 439 000

 

1 439 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

4 844 000

 

4 844 000

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

192 000

50 000

242 000

 

Titel 1 - I alt

85 948 000

50 000

85 998 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

15 336 000

– 258 000

15 078 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

4 799 000

647 000

5 446 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 894 000

– 426 000

2 468 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 747 000

– 136 000

1 611 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

206 000

 

206 000

 

Titel 2 - I alt

24 982 000

– 173 000

24 809 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

CERTIFICERINGSAKTIVITETER

23 130 000

200 000

23 330 000

3 1

STANDARDISERINGSAKTIVITETER

203 000

 

203 000

3 2

- OPERATIONEL IT

1 036 000

 

1 036 000

3 3

KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE

428 000

 

428 000

3 4

UDGIFTER TIL MØDER

753 000

–35 000

718 000

3 5

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

137 000

–43 000

94 000

3 6

AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

595 000

837 000

1 432 000

3 7

TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

6 222 000

 

6 222 000

3 8

TEKNISK UDDANNELSE

587 000

 

587 000

3 9

DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STRATEGISKE AKTIVITETER

790 000

140 000

930 000

 

Titel 3 - I alt

33 881 000

1 099 000

34 980 000

4

SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER

4 0

TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

p.m.

 

p.m.

4 1

FORSKNINGSPROGRAMMER

p.m.

 

p.m.

4 2

DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM

p.m.

p.m.

 

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

5

ANDRE UDGIFTER

5 0

HENSÆTTELSER

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

Titel 5 - I alt

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

TILSAMMEN

176 479 000

16 919 000

193 398 000


9.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 333/19


Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2

(2016/C 333/06)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

EGNE INDTÆGTER

 

 

Titel 1 - I alt

 

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

26 000 000

700 000

26 700 000

 

Titel 2 - I alt

26 000 000

700 000

26 700 000

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

845 879

 

845 879

 

Titel 3 - I alt

845 879

 

845 879

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

 

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

 

 

Titel 9 - I alt

 

 

TILSAMMEN

26 845 879

700 000

27 545 879

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

16 793 879

 

16 793 879

1 3

MØDER OG TJENESTEREJSER

140 000

 

140 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

335 000

 

335 000

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

210 000

 

210 000

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 000

 

5 000

1 9

PENSIONER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 1 - I alt

17 483 879

 

17 483 879

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 315 000

 

1 315 000

2 1

DATABEHANDLING

669 000

 

669 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

212 000

 

212 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

191 000

 

191 000

2 4

POST OG TELEKOMMUNIKATION

205 000

 

205 000

2 5

MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

p.m.

 

p.m.

 

Titel 2 - I alt

2 592 000

 

2 592 000

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796

3 670 000

 

3 670 000

3 1

DRIFTSUDGIFTER

3 100 000

700 000

3 800 000

 

Titel 3 - I alt

6 770 000

700 000

7 470 000

9

UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 9 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

TILSAMMEN

26 845 879

700 000

27 545 879


9.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 333/22


Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 333/07)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

 

Titel 1 - I alt

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 2 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

TILSAMMEN

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

31 257 000

521 000

31 778 000

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 713 000

–55 000

1 658 000

 

Titel 1 - I alt

32 970 000

466 000

33 436 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

6 957 170

– 765 000

6 192 170

2 2

UDGIFTER TIL IKT

3 490 000

 

3 490 000

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

619 000

 

619 000

 

Titel 2 - I alt

11 066 170

– 765 000

10 301 170

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

Titel 3 - I alt

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

TILSAMMEN

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

AD 15

AD 14

5

4

2

AD 13

6

8

7

AD 12

7

3

4

AD 11

10

8

10

AD 10

11

12

10

AD 9

16

19

15

AD 8

8

6

11

AD 7

8

6

6

AD 6

7

10

10

AD 5

3

5

5

I alt AD

81

81

80

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

AST 9

1

1

2

AST 8

1

1

2

AST 7

3

1

AST 6

2

2

1

AST 5

10

10

7

AST 4

7

9

8

AST 3

3

4

6

AST 2

AST 1

I alt AST

29

29

28

I alt

110

110

108

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

FG i alt

339

336

336

Udstationerede nationale eksperter

I alt

339

336

336


9.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 333/27


Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 333/08)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH

24 056 019

5 696 660

29 752 679

1 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER

4 000 000

 

4 000 000

1 9

RESERVE

5 500 000

3 339 383

8 839 383

 

Titel 1 - I alt

33 556 019

9 036 043

42 592 062

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

 

Titel 2 - I alt

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

2 199 290

– 292 550

1 906 740

 

Titel 3 - I alt

2 199 290

– 292 550

1 906 740

4

ANDRE TILSKUD

4 0

ANDRE TILSKUD

p.m.

 

p.m.

 

Titel 4 - I alt

p.m.

 

p.m.

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

p.m.

4 584

4 584

 

Titel 5 - I alt

p.m.

4 584

4 584

6

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 0

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 6 - I alt

p.m.

 

p.m.

9

ADMINISTRATION

9 0

ADMINISTRATION

p.m.

 

p.m.

 

Titel 9 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

TILSAMMEN

107 367 309

3 232 100

110 599 409

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

60 620 000

60 620 000

1 054 900

1 054 900

61 674 900

61 674 900

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

880 600

880 600

–15 775

–15 775

864 825

864 825

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

60 200

60 200

–16 160

–16 160

44 040

44 040

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

2 095 800

2 095 800

– 399 907

– 399 907

1 695 893

1 695 893

1 5

UDDANNELSE

1 134 909

1 134 909

–6 000

–6 000

1 128 909

1 128 909

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

2 082 800

2 082 800

–7 150

–7 150

2 075 650

2 075 650

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

20 100

20 100

–4 098

–4 098

16 002

16 002

 

Titel 1 - I alt

66 894 409

66 894 409

605 810

605 810

67 500 219

67 500 219

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

7 604 100

7 604 100

– 307 370

– 307 370

7 296 730

7 296 730

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

7 066 200

7 066 200

– 613 174

– 613 174

6 453 026

6 453 026

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

333 700

333 700

179 969

179 969

513 669

513 669

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

310 900

310 900

–47 581

–47 581

263 319

263 319

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

 

 

 

 

 

 

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

8 700

8 700

– 199

– 199

8 501

8 501

 

Titel 2 - I alt

15 323 600

15 323 600

– 788 355

– 788 355

14 535 245

14 535 245

3

DRIFTSUDGIFTER — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

3 380 040

3 380 040

26 373 940

26 373 940

3 1

FLERÅRIGE AKTIVITETER

132 700

14 000

161 500

 

294 200

14 000

3 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

1 100 000

779 000

40 000

– 133 900

1 140 000

645 100

3 9

IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 3 - I alt

24 226 600

23 786 900

3 581 540

3 246 140

27 808 140

27 033 040

4

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

4 0

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

4 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

4 9

FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 4 - I alt

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

5

DRIFTSUDGIFTER — PIC

5 0

DRIFTSUDGIFTER — PIC

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

 

Titel 5 - I alt

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

9

ANDRE UDGIFTER — RESERVE

9 0

ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH

 

 

 

 

 

 

 

Titel 9 - I alt

 

 

 

 

 

 

 

TILSAMMEN

107 807 009

107 367 309

3 567 500

3 232 100

111 374 509

110 599 409


9.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 333/31


Oversigt over indtægter og udgifter for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 333/09)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 217 000

 

9 217 000

 

Titel 1 - I alt

9 217 000

 

9 217 000

2

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

2 0

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 2 - I alt

p.m.

 

p.m.

3

INDTÆGTER FRA TILSKUD

3 0

PILOTPROJEKTET EUROPÆISK KYSTVAGT

 

330 000

330 000

3 1

MODERNISERING AF FISKERIKONTROL OG OPTIMERING AF FARTØJSOVERVÅGNING GENNEM ANVENDELSE AF INNOVATIVE EUROPÆISKE SYSTEMER

 

420 000

420 000

 

Titel 3 - I alt

 

750 000

750 000

 

TILSAMMEN

9 217 000

750 000

9 967 000

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

5 810 000

5 810 000

330 000

330 000

6 140 000

6 140 000

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

85 000

85 000

 

 

85 000

85 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

142 000

142 000

 

 

142 000

142 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING)

2 000

2 000

 

 

2 000

2 000

 

Titel 1 - I alt

6 149 000

6 149 000

330 000

330 000

6 479 000

6 479 000

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

311 400

311 400

 

 

311 400

311 400

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

350 000

350 000

 

 

350 000

350 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

31 600

31 600

 

 

31 600

31 600

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

22 000

22 000

 

 

22 000

22 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

65 000

65 000

 

 

65 000

65 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

62 000

62 000

 

 

62 000

62 000

2 6

ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE)

433 000

433 000

 

 

433 000

433 000

2 7

GENERAL INFORMATION/KOMMUNIKATION

55 000

55 000

 

 

55 000

55 000

 

Titel 2 - I alt

1 330 000

1 330 000

 

 

1 330 000

1 330 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

KAPACITETSOPBYGNING

963 000

963 000

270 000

270 000

1 233 000

1 233 000

3 1

OPERATIONEL SAMORDNING

775 000

775 000

150 000

150 000

925 000

925 000

3 2

ANSKAFFELSE AF MIDLER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 3 - I alt

1 738 000

1 738 000

420 000

420 000

2 158 000

2 158 000

 

TILSAMMEN

9 217 000

9 217 000

750 000

750 000

9 967 000

9 967 000


9.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 333/34


Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 333/10)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT

1 0

INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

 

Titel 1 - I alt

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

3

SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN

3 0

SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN

161 419 439

23 828 948

185 248 387

 

Titel 3 - I alt

161 419 439

23 828 948

185 248 387

4

EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

4 0

EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

0,—

3 745 205

3 745 205

 

Titel 4 - I alt

0,—

3 745 205

3 745 205

5

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

5 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

 

 

 

 

Titel 5 - I alt

 

 

 

 

TILSAMMEN

398 043 067

23 228 956

421 272 023

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL KONTORET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

95 786 000

–2 072 622

93 713 378

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 334 000

2 890

1 336 890

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

318 000

 

318 000

1 5

TILRETTELÆGGELSE AF PRAKTIKANTOPHOLD OG UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 116 000

 

1 116 000

1 6

SOCIAL VELFÆRD

4 000 000

 

4 000 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

39 000

 

39 000

 

Titel 1 - I alt

102 593 000

–2 069 732

100 523 268

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

16 368 000

–2 598 919

13 769 081

2 1

DATABEHANDLING

41 652 000

–6 255 050

35 396 950

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 526 000

– 500

2 525 500

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

11 786 000

694 860

12 480 860

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

2 535 000

 

2 535 000

2 5

UDGIFTER TIL FORMELLE OG ANDRE MØDER

5 748 000

284 600

6 032 600

2 6

STUDIER, UNDERSØGELSER OG KONSULTATIONER

15 039 000

– 959 856

14 079 144

 

Titel 2 - I alt

95 654 000

–8 834 865

86 819 135

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED KONTORETS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 2

OBSERVATORIUM

p.m.

p.m.

3 3

EU-SAMARBEJDE

p.m.

17 333 198

17 333 198

3 4

KOMMUNIKATION, MARKEDSFØRING OG INTEGRATION

19 254 000

–11 927 135

7 326 865

3 5

UDGIFTER I FORBINDELSE MED REGISTRERINGSPROCEDUREN FOR EU-VAREMÆRKER OG EF-DESIGN

20 655 000

–1 719 500

18 935 500

 

Titel 3 - I alt

39 909 000

3 686 563

43 595 563

4

EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

4 0

EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

3 745 205

3 745 205

 

Titel 4 - I alt

3 745 205

3 745 205

5

MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE

5 0

MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE

p.m.

p.m.

 

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

10

ANDRE UDGIFTER

10 1

HENSÆTTELSER TIL UFORUDSETE BEGIVENHEDER

159 887 067

–3 027 766

156 859 301

10 2

OVERFØRT TIL RESERVEFONDEN

29 729 551

29 729 551

10 3

RESERVEFOND TIL MODREGNING

p.m.

p.m.

 

Titel 10 - I alt

159 887 067

26 701 785

186 588 852

 

TILSAMMEN

398 043 067

23 228 956

421 272 023

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2015

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

1

AD 15

3

AD 14

22

23

AD 13

36

7

AD 12

26

14

AD 11

12

33

AD 10

3

7

AD 9

12

12

AD 8

4

9

AD 7

10

4

AD 6

17

AD 5

I alt AD

142

113

AST 11

29

7

AST 10

31

7

AST 9

43

22

AST 8

64

20

AST 7

45

17

AST 6

94

49

AST 5

33

60

AST 4

3

22

AST 3

26

AST 2

AST 1

AST i alt

368

204

I alt

510

317

I alt

827

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte

Budget 2016

Ændringsbudget nr. 1/2016

Nyt beløb

AG IV

30,75

3

33,75

AG III

18,75

10,5

29,25

AG II

19

0

19

AG I

5

0

5

AG i alt

73,5

13,5

87

Udstationerede nationale eksperter

71

0

71

I alt

144,5

13,5

158


9.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 333/40


Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 333/11)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

1 1 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

275 475 092,00

500 000 000,00

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

393 000 000,00

1 1 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER

 

27 260 845,87

 

 

 

27 260 845,87

 

KAPITEL 1 1 - I ALT

275 475 092,00

527 260 845,87

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

420 260 845,87

1 2

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 2 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

44 737 000,00

44 737 000,00

 

 

44 737 000,00

44 737 000,00

1 2 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 028 046,01

1 028 046,01

 

 

1 028 046,01

1 028 046,01

 

KAPITEL 1 2 - I ALT

45 765 046,01

45 765 046,01

 

 

45 765 046,01

45 765 046,01

 

Titel 1 - I alt

321 240 138,01

573 025 891,88

 

– 107 000 000,00

321 240 138,01

466 025 891,88

2

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

2 1

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

 

Titel 2 - I alt

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

3 1

BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

 

Titel 3 - I alt

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

4

DIVERSE INDTÆGTER

4 1

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5

ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

5 1

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5 2

INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

TILSAMMEN

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000,00

455 840 138,01

590 625 891,88

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN

26 800 000,00

26 800 000,00

 

 

26 800 000,00

26 800 000,00

1 2

UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)

8 400 000,00

8 400 000,00

 

 

8 400 000,00

8 400 000,00

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

2 100 000,00

2 100 000,00

 

 

2 100 000,00

2 100 000,00

1 4

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

760 000,00

760 000,00

 

 

760 000,00

760 000,00

1 5

REPRÆSENTATION

10 000,00

10 000,00

 

 

10 000,00

10 000,00

1 6

UDDANNELSE

817 000,00

817 000,00

 

 

817 000,00

817 000,00

1 7

ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

1 860 000,00

1 860 000,00

 

 

1 860 000,00

1 860 000,00

1 8

PRAKTIKOPHOLD

60 000,00

60 000,00

 

 

60 000,00

60 000,00

 

Titel 1 - I alt

40 807 000,00

40 807 000,00

 

 

40 807 000,00

40 807 000,00

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 1

EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 245 000,00

1 245 000,00

 

 

1 245 000,00

1 245 000,00

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 816 000,00

2 816 000,00

 

 

2 816 000,00

2 816 000,00

2 3

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

213 000,00

213 000,00

 

 

213 000,00

213 000,00

2 4

ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION

425 000,00

425 000,00

 

 

425 000,00

425 000,00

2 5

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 272 000,00

1 272 000,00

 

 

1 272 000,00

1 272 000,00

2 6

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

355 000,00

355 000,00

 

 

355 000,00

355 000,00

2 7

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

367 000,00

367 000,00

 

 

367 000,00

367 000,00

 

Titel 2 - I alt

6 693 000,00

6 693 000,00

 

 

6 693 000,00

6 693 000,00

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN

255 632 138,01

499 925 891,88

– 415 000,00

– 107 000 000,00

255 217 138,01

392 925 891,88

3 2

TEKNOLOGI TIL ITER

11 500 000,00

17 000 000,00

–1 600 000,00

 

9 900 000,00

17 000 000,00

3 3

TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO

6 708 000,00

9 200 000,00

2 015 000,00

 

8 723 000,00

9 200 000,00

3 4

ANDRE UDGIFTER

4 500 000,00

4 000 000,00

 

 

4 500 000,00

4 000 000,00

3 5

OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

3 6

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 3 - I alt

408 340 138,01

650 125 891,88

 

– 107 000 000 ,00

408 340 138,01

543 125 891,88

 

TILSAMMEN

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000 ,00

455 840 138,01

590 625 891,88


9.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 333/45


Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2016 – Ændringsbudget nr. 2

(2016/C 333/12)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

25 958 600

 

25 958 600

 

Titel 2 - I alt

25 958 600

 

25 958 600

3

FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

 

p.m.

 

Titel 3 - I alt

p.m.

 

p.m.

4

ANDRE BIDRAG

4 0

ANDRE BIDRAG

896 207

19 950 947

20 847 154

 

Titel 4 - I alt

896 207

19 950 947

20 847 154

5

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

5 0

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

p.m.

740

740

 

Titel 5 - I alt

p.m.

740

740

 

TILSAMMEN

26 854 807

19 951 687

46 806 494

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

7 034 850

7 034 850

 

 

7 034 850

7 034 850

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

306 000

306 000

 

 

306 000

306 000

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

126 000

126 000

 

 

126 000

126 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

292 500

292 500

 

 

292 500

292 500

1 5

UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE

144 000

144 000

 

 

144 000

144 000

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

531 000

531 000

 

 

531 000

531 000

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Titel 1 - I alt

8 439 350

8 439 350

 

 

8 439 350

8 439 350

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 527 000

1 527 000

740

740

1 527 740

1 527 740

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

710 334

710 334

 

 

710 334

710 334

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

120 000

120 000

 

 

120 000

120 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 697 120

1 697 120

 

 

1 697 120

1 697 120

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

240 666

240 666

 

 

240 666

240 666

 

Titel 2 - I alt

4 295 120

4 295 120

740

740

4 295 860

4 295 860

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM

280 000

280 000

 

 

280 000

280 000

3 2

STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE

2 250 793

2 250 793

 

 

2 250 793

2 250 793

3 3

OPERATIONEL STØTTE

11 369 543

11 369 543

 

 

11 369 543

11 369 543

3 4

SAMARBEJDE MED PARTNERE OG INTERESSENTER

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

 

Titel 3 - I alt

13 970 336

13 970 336

 

 

13 970 336

13 970 336

4

ANDRE EKSTERNE PROJEKTER

4 1

ANDRE EKSTERNE PROJEKTER

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

Titel 4 - I alt

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

TILSAMMEN

26 854 806

26 854 806

19 951 687

19 951 687

46 806 493

46 806 493