ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 398

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
30. november 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2015/C 398/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2015/C 398/02

Sag C-346/13: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. oktober 2015 — Ville de Mons mod Base Company SA, tidligere KPN Group Belgium SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d’appel de Mons — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — elektroniske kommunikationsnet og -tjenester — direktiv 2002/20/EF — artikel 13 — afgift for tilladelse til at installere faciliteter — anvendelsesområde — kommunal ordning, hvorefter ejerne af pyloner og sendemaster til mobiltelefoni pålægges en afgift)

2

2015/C 398/03

Sag C-59/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 6. oktober 2015 — Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Hamburg — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 — beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser — artikel 1, stk. 2, og artikel 3, stk. 1, første afsnit — tilbagesøgning af eksportrestitution — forældelsesfrist — fristens begyndelsestidspunkt (dies a quo) — en økonomisk beslutningstagers handling eller undladelse — skadens indtræden — vedvarende overtrædelse — enkeltstående overtrædelse)

3

2015/C 398/04

Sag C-66/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 6. oktober 2015 — Finanzamt Linz mod Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 49 TEUF, 54 TEUF og 107 TEUF samt artikel 108, stk. 3, TEUF — etableringsfrihed — statsstøtte — koncernbeskatning — erhvervelse af en kapitalandel i et datterselskab — afskrivning på goodwill — begrænsning til kapitalandele i hjemmehørende selskaber)

3

2015/C 398/05

Sag C-73/14: Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. oktober 2015 — Rådet for den Europæiske Union mod Europa-Kommissionen (Annullationssøgsmål — De Forenede Nationers havretskonvention — Den Internationale Havretsdomstol — ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri — procedure med henblik på rådgivende udtalelse — Europa-Kommissionens afgivelse af en skriftlig erklæring på Den Europæiske Union vegne — ingen forudgående godkendelse af denne erklærings indhold af Rådet for Den Europæiske Union — artikel 13, stk. 2, TEU, artikel 16 TEU og artikel 17, stk. 1, TEU — artikel 218, stk. 9, TEUF og 335 TEUF — repræsentation af Den Europæiske Union — principperne om kompetencefordeling og institutionel ligevægt — princippet om loyalt samarbejde)

4

2015/C 398/06

Sag C-362/14: Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. oktober 2015 — Maximillian Schrems mod Data Protection Commissioner (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court (Irland) — Irland) (Præjudiciel forelæggelse — personoplysninger — beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af disse oplysninger — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 7, 8 og 47 — direktiv 95/46/EF — artikel 25 og 28 — videregivelse af personoplysninger til tredjelande — beslutning 2000/520/EF — videregivelse af personoplysninger til USA — utilstrækkeligt beskyttelsesniveau — gyldighed — klage fra en fysisk person, hvis oplysninger er blevet videregivet fra Unionen til USA — de nationale tilsynsmyndigheders beføjelser)

5

2015/C 398/07

Sag C-471/14: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 6. oktober 2015 — Seattle Genetics Inc. mod Österreichisches Patentamt (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Wien — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — intellektuel og industriel ejendomsret — farmaceutiske specialiteter — forordning (EF) nr. 469/2009 — artikel 13, stk. 1 — supplerende beskyttelsescertifikat — periode — begrebet datoen for meddelelsen af den første tilladelse til markedsføring i Den Europæiske Union — hensyntagen til datoen for afgørelsen om tilladelse eller datoen for meddelelsen af denne afgørelse)

6

2015/C 398/08

Sag C-456/14: Domstolens kendelse (Fjerde Afdeling) af 3. september 2015 — Manuel Orrego Arias mod Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — direktiv 2001/40/EF — gensidig anerkendelse af afgørelser om udsendelse af tredjelandsstatsborgere — artikel 3, stk. 1. litra a) — begrebet en lovovertrædelse, som straffes med mindst et års frihedsstraf — beslutning om udvisning af en tredjelandsstatsborger på grund af en straffedom — situation, der ikke henhører under anvendelsesområdet for direktiv 2001/40 — åbenbart inkompetent)

7

2015/C 398/09

Sag C-548/14 P: Domstolens kendelse (Tredje Afdeling) af 17. september 2015 — Arnoldo Mondadori Editore SpA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) og Grazia Equity GmbH (Appel — artikel 181 i Domstolens procesreglement — EF — varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — ansøgning om registrering af ordmærket GRAZIA — indsigelse fra indehaveren af de internationale ord- og figurmærker, EF-ord- og figurmærker og nationale ord- og figurmærker indeholdende ordbestanddelen GRAZIA — indsigelsen forkastet — artikel 8, stk. 1, litra b) — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 5 — renommé)

8

2015/C 398/10

Forenede sager C-585/14, C-587/14 og C-588/14: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 3. september 2015 — Petru Chiş (C-585/14) og Aurel Moldovan (C-587/14) mod Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj og Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14) mod Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Cluj — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — interne afgifter — artikel 110 TEUF — afgift, som en medlemsstat pålægger motorkøretøjer ved deres første indregistrering eller den første registrering af ejendomsretten — afgiftsmæssig neutralitet mellem brugte køretøjer fra andre medlemsstater og lignende motorkøretøjer, der er tilgængelige på det nationale marked)

8

2015/C 398/11

Sag C-13/15: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 8. september 2015 — straffesag mod Cdiscount SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra cour de cassation — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — direktiv 2005/29/EF — forbrugerbeskyttelse — urimelig handelspraksis — prisnedsættelse — angivelse af referencepris ved mærkning eller opslag)

9

2015/C 398/12

Sag C-62/15 P: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 8. september 2015 — DTL Corporación, SL mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (Appel — artikel 181 i Domstolens procesreglement — EF-varemærker — ansøgning om registrering af ordmærket Generia — indsigelse fra indehaveren af det ældre EF-figurmærke Generalia generación renovable — delvist afslag på registrering — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 8, stk. 1, litra b) — risiko for forveksling — artikel 64, stk. 1 — appelkammerets kompetencer — artikel 75, andet punktum — ret til at blive hørt)

10

2015/C 398/13

Sag C-136/15 P: Domstolens kendelse (Tiende afdeling) af 19. juni 2015 — Mohammad Makhlouf mod Rådet for Den Europæiske Union (Appel — artikel 181 i Domstolens procesreglement — artikel 169, stk. 2 — det indhold, som er påkrævet i appelskriftet — åbenbart afvisningsgrundlag)

11

2015/C 398/14

Sag C-615/14 P: Appel iværksat den 29. december 2014 af AQ til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 15. december 2014 i sag T-168/11, AQ mod Europa-Parlamentet

11

2015/C 398/15

Sag C-309/15 P: Appel iværksat den 18. juni 2015 af Real Express Srl til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 21. april 2015 i sag T-580/13 — Real Express Srl mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

12

2015/C 398/16

Sag C-412/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hessisches Finanzgericht (Tyskland) den 28. juli 2015 — TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH mod Finanzamt Kassel II — Hofgeismar

13

2015/C 398/17

Sag C-441/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Bremen (Tyskland) den 12. august 2015 — Madaus GmbH mod Hauptzollamt Bremen

14

2015/C 398/18

Sag C-457/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 28. august 2015 — Vattenfall Europe Generation AG mod Forbundsrepublikken Tyskland

14

2015/C 398/19

Sag C-461/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 28. august 2015 — E.ON Kraftwerke GmbH mod Forbundsrepublikken Tyskland

15

2015/C 398/20

Sag C-464/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Wiener Neustadt (Østrig) den 2. september 2015 — Admiral Casinos & Entertainment AG mod Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H m.fl.

16

2015/C 398/21

Sag C-465/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 3. september 2015 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH mod Hauptzollamt Duisburg

17

2015/C 398/22

Sag C-470/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 7. september 2015 — Lufthansa Cargo AG mod Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

17

2015/C 398/23

Sag C-492/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 21. september 2015 — R mod S og T

18

2015/C 398/24

Sag C-514/15 P: Appel iværksat den 25. september 2015 af HIT Groep BV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 15. juli 2015 i sag T-436/10, Hit Groep mod Kommissionen

18

2015/C 398/25

Sag C-517/15 P: Appel iværksat den 25. september 2015 af AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd og AGC Glass Germany GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 15. juli 2015 i sag T-465/12, AGC Glass Europe m.fl. mod Europa-Kommissionen

20

2015/C 398/26

Sag C-520/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 28. september 2015 — Aiudapds — Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery og dei Centri Chirurgia Ambulatoriale mod Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) og Ministero della Salute

21

2015/C 398/27

Udtalelse 1/14: Domstolens udtalelse (Store Afdeling) af 1. september 2015 — Republikken Malta

22

2015/C 398/28

Sag C-196/14: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 2. september 2015 — Horst Hoeck mod Den Hellenske Republik (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Aachen — Tyskland)

22

2015/C 398/29

Sag C-265/14: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Tredje Afdeling den 1. september 2015 — Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion og Cemex Austria AG mod Europa-Kommissionen

23

2015/C 398/30

Sag C-423/14: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 31. juli 2015 — Fazenda Pública mod Beiragás — Companhia de Gás das Beiras SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supremo Tribunal Administrativo — Portugal)

23

2015/C 398/31

Sag C-459/14: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Anden Afdeling den 16. juli 2015 — Fadil Cocaj mod Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungarn)

23

2015/C 398/32

Sag C-527/14: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 2. september 2015 — Ukamaka Mary Jecinta Oruche og Nzubechukwu Emmanuel Oruche mod Forbundsrepublikken Tyskland, med deltagelse af Oberbürgermeister der Stadt Potsdam og Emeka Emmanuel Mary Oruche (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Berlin — Tyskland)

24

2015/C 398/33

Sag C-3/15: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 8. juli 2015 — Alexandra Stück mod Swiss International Air Lines AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Hannover — Tyskland)

24

2015/C 398/34

Sag C-172/15: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 27. august 2015 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

24

2015/C 398/35

Sag C-209/15: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 14. september 2015 — Korpschef van politie mod W.F. de Munk (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Centrale Raad van Beroep — Nederlandene)

25

 

Retten

2015/C 398/36

Sag T-299/11: Rettens dom af 7. oktober 2015 — European Dynamics Luxembourg m.fl. mod KHIM (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — levering af eksterne tjenesteydelser til program- og projektledelse og teknisk rådgivning på it-området — placering af en tilbudsgiver i en kaskadeprocedure — tildelingskriterier — lige muligheder — gennemsigtighed — åbenbart urigtigt skøn — begrundelsespligt — ansvar uden for kontraktforhold — fortabelse af mulighed)

26

2015/C 398/37

Sag T-216/12: Rettens dom af 6. oktober 2015 — Technion og Technion Research & Development Foundation mod Kommissionen (Finansiel støtte — sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration — tilbagebetaling af de beløb, som Kommissionen har udbetalt inden for rammerne af en forskningskontrakt, i henhold til konklusionerne i en revision — inddrivelse af fordringer — delvis omkvalificering af søgsmålet — påstand om, at det fastslås, at der ikke eksisterer nogen kontraktlig fordring — voldgiftsklausul — støtteberettigede omkostninger — uberettiget berigelse — begrundelsespligt)

27

2015/C 398/38

Sag T-250/12: Rettens dom af 6. oktober 2015 — Corporación Empresarial de Materiales de Construcción mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — markedet for natriumchlorat i EØS — ændringsafgørelse om nedsættelse af den konstaterede varighed af deltagelsen i kartellet — beregning af bødens størrelse — forældelse — artikel 25 i forordning (EF) nr. 1/2003)

28

2015/C 398/39

Sag T-275/12: Rettens dom af 6. oktober 2015 — FC Dynamo-Minsk mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Hviderusland — indefrysning af midler — annullationssøgsmål — frist for tilpasning af påstandene — delvis afvisning — enhed, der ejes eller kontrolleres af en enhed, som er omfattet af de restriktive foranstaltninger — begrundelsespligt — fejlskøn)

29

2015/C 398/40

Sag T-276/12: Rettens dom af 6. oktober 2015 — Chyzh m.fl. mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Hviderusland — indefrysning af midler — annullationssøgsmål — frist for tilpasning af påstandene — delvis afvisning — enhed, der ejes eller kontrolleres af en enhed, som er omfattet af de restriktive foranstaltninger — begrundelsespligt — fejlskøn)

30

2015/C 398/41

Sag T-403/12: Rettens dom af 13. oktober 2015 — Intrasoft International mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — teknisk bistand til de serbiske toldmyndigheder i forbindelse med moderniseringen af toldsystemet — interessekonflikt — Den Europæiske Unions delegation i Republikken Serbiens afvisning af en tilbudsgivers bud — stiltiende afvisning af klagen over afvisningen af buddet)

32

2015/C 398/42

Sag T-79/13: Rettens dom af 7. oktober 2015 — Accorinti m.fl. mod ECB (Ansvar uden for kontraktforhold — økonomisk og monetær politik — ECB — nationale centralbanker — omlægning af den græske offentlige gæld — program om køb af værdipapirer — aftale om ombytning af værdipapirer udelukkende for Eurosystemets centralbanker — inddragelse af den private sektor — klausuler om kollektiv optræden — forbedret sikkerhedsstillelse i form af et opkøbsprogram med henblik på at understøtte kvaliteten af værdipapirer som garanterede — private kreditorer — tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder — berettiget forventning — ligebehandling — ansvar for en lovlig normativ retsakt — usædvanligt og særligt tab)

33

2015/C 398/43

Sag T-103/13 P: Rettens dom af 13. oktober 2015 — Kommissionen mod Cocchi og Falcione (Appel — kontraappel — personalesag — tjenestemænd — pensioner — overførsel af nationale pensionsrettigheder — forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår — ikke-bebyrdende retsakt — afvisning i første instans — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten)

33

2015/C 398/44

Sag T-358/13: Rettens dom af 8. oktober 2015 — Italien mod Kommissionen (ELFUL — afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter, der finansieres af ELFUL — afgørelse, hvorved et bestemt beløb erklæres ikke-genanvendeligt i forbindelse med landdistriktsudviklingsprogrammet for regionen Basilicata — artikel 30 i forordning (EF) nr. 1290/2005 — begrundelsespligt)

34

2015/C 398/45

Sag T-534/13: Rettens dom af 7. oktober 2015 — Panrico mod KHIM — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-figurmærke Krispy Kreme DOUGHNUTS — ældre nationale og internationale ord- og figurmærker DONUT, DOGHNUTS, donuts og donuts cream — relative registreringshindringer — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009] — risiko for utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé — risiko for skade — artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009))

35

2015/C 398/46

Sag T-547/13: Rettens dom af 8. oktober 2015 — Rosian Express mod KHIM (En spilleæskes form) (EF-varemærker — ansøgning om et tredimensionalt EF-varemærke — en spilleæskes form — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — begrundelsespligt — ret til at blive hørt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

36

2015/C 398/47

Sag T-642/13: Rettens dom af 15. oktober 2015 — Wolverine International mod KHIM — BH Store (cushe) (EF-varemærker — ugyldighedssag — international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret — figurmærket cushe — ældre nationalt ordmærke SHE og ældre nationale figurmærker she — relativ registreringshindring — reel brug af det ældre varemærke — artikel 57, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 207/2009 — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009)

37

2015/C 398/48

Sag T-656/13: Rettens dom af 7. oktober 2015 — The Smiley Company mod KHIM (Form som en smiley med hjerter som øjne) (EF-varemærker — ansøgning om et tredimensionalt varemærke — form som en smiley med hjerter som øjne — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

38

2015/C 398/49

Sagerne T-659/13 og T-660/13: Rettens dom af 8. oktober 2015 — Den Tjekkiske Republik mod Kommissionen (Transport — direktiv 2010/40/EU — intelligente transportsystemer — delegeret forordning (EU) nr. 885/2013 — tilrådighedsstillelse af informationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer — artikel 3, stk. 1, artikel 8 og artikel 9, stk. 1, litra a), i den delegerede forordning nr. 885/2013 — delegeret forordning (EU) nr. 886/2013 — data og procedurer for vederlagsfri tilrådighedsstillelse af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation for brugerne — artikel 5, stk. 1, artikel 9 og artikel 10, stk. 1, litra a), i den delegerede forordning nr. 886/2013)

39

2015/C 398/50

Sag T-689/13: Rettens dom af 7. oktober 2015 — Bilbaina de Alquitranes m.fl. mod Kommissionen (Miljø og beskyttelse af menneskers sundhed — klassificering af beg, kultjære-, højtemperaturs- i kategorierne akut toksicitet for vandmiljøet og kronisk toksicitet for vandmiljøet — forordning (EF) nr. 1907/2006 og nr. 1272/2008 — åbenbart urigtigt skøn — klassificering af et stof på grundlag af dets bestanddele)

40

2015/C 398/51

Sag T-49/14: Rettens dom af 7. oktober 2015 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks mod Kommissionen (Beskyttet geografisk betegnelse — Kołocz śląski eller Kołacz śląski — annullationssøgsmål — retsgrundlag — forordning (EF) nr. 510/2006 — forordning (EU) nr. 1151/2012 — begrundelse for annullation — grundlæggende rettigheder)

41

2015/C 398/52

Sag T-61/14: Rettens dom af 6. oktober 2015 — Monster Egergy mod KHIM — Balaguer (icexpresso + energy coffee) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket icexpresso + energy coffee — de ældre EF-ordmærker X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY og MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

42

2015/C 398/53

Sag T-78/14: Rettens dom af 8. oktober 2015 — Benediktinerabtei St. Bonifaz mod KHIM — Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 — det ældre EF-figurmærke SEIT 1908 ANDECHSER NATUR og det ældre nationale figurmærke ANDECHSER NATUR — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

42

2015/C 398/54

Sag T-90/14: Rettens dom af 8. oktober 2015 — Secolux mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — sikkerhedskontroller — afvisning af en tilbudsgivers bud — tildeling af kontrakten til en anden tilbudsgiver — ansvar uden for kontraktforhold)

43

2015/C 398/55

Sag T-104/14 P: Rettens dom af 13. oktober 2015 — Kommissionen mod Verile og Gjergji (Appel — kontraappel — personalesag — tjenestemænd — pensioner — overførsel af nationale pensionsrettigheder — forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår — ikke-bebyrdende retsakt — afvisning i første instans — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — retssikkerhed — berettiget forventning — ligebehandling)

44

2015/C 398/56

Sag T-131/14 P: Rettens dom af 13. oktober 2015 — Teughels mod Kommissionen (Appel — kontraappel — personalesag — tjenestemænd — pensioner — overførsel af nationale pensionsrettigheder — forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår — ikke-bebyrdende retsakt — afvisning i første instans — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten)

45

2015/C 398/57

Sag T-186/14: Rettens dom af 7. oktober 2015 — Atlantic Multipower Germany mod KHIM — Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket NOxtreme — det ældre EF-figurmærke og det ældre nationale figurmærke X-TREME — relative registreringshindringer — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — reel brug af det ældre varemærke — artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 — artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009)

45

2015/C 398/58

Sag T-187/14: Rettens dom af 7. oktober 2015 — Sonova Holding mod KHIM (Flex) (EF-varemærker — EF-ordmærket FLEX — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), og artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009)

46

2015/C 398/59

Sag T-227/14: Rettens dom af 7. oktober 2015 — CBM mod KHIM — Aeronautica Militare (Trecolore) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket Trecolore — ældre EF- og nationale ord- og figurmærker FRECCE TRICOLORI — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

47

2015/C 398/60

Sag T-228/14: Rettens dom af 7. oktober 2015 — CBM mod KHIM — Aeronautica Militaire (TRECOLORE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket TRECOLORE — de ældre EF-ord- og figurmærker og de ældre nationale ord- og figurmærker FRECCE TRICOLORI — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

48

2015/C 398/61

Sag T-242/14: Rettens dom af 7. oktober 2015 — The Smiley Company mod KHIM (Formen på et ansigt med horn) (EF-varemærker — ansøgning om et tredimensionalt varemærke — formen på et ansigt med horn — absolut registreringshindring — fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

48

2015/C 398/62

Sag T-243/14: Rettens dom af 7. oktober 2015 — The Smiley Company mod KHIM (formen af et ansigt) (EF-varemærker — ansøgning om tredimensionalt EF-varemærke — formen af et ansigt — absolut registreringshindring — fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

49

2015/C 398/63

Sag T-244/14: Rettens dom af 7. oktober 2015 — The Smiley Company mod KHIM (ansigt med form som en stjerne) (EF-varemærker — ansøgning om tredimensionalt EF-varemærke — ansigt med form som en stjerne — absolut registreringshindring — fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

50

2015/C 398/64

Sag T-251/14: Rettens dom af 15. oktober 2015 — Promarc Technics mod KHIM — PIS (del af døre) (EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver en del af døre — ældre internationalt design udgøres af et amerikansk patent — ugyldighedsgrund — manglende individuel karakter — andet helhedsindtryk foreligger ikke — bevis for offentliggørelse af det ældre design — fagkredsene inden for den pågældende sektor — informeret bruger — designerens grad af frihed — artikel 6, artikel 7, stk. 1, og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002)

51

2015/C 398/65

Forenede sager T-292/14 og T-293/14: Rettens dom af 7. oktober 2015 — Cypern mod KHIM (XAΛΛOYMI og HALLOUMI) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærkerne XAΛΛOYMI og HALLOUMI — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

52

2015/C 398/66

Sag T-336/14: Rettens dom af 8. oktober 2015 — Société des produits Nestlé mod KHIM (NOURISHING PERSONAL HEALTH) (EF-varemærker — international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret — ordmærke NOURISHING PERSONAL HEALTH — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009 — krav om prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder — artikel 75, stk. 1, i forordning nr. 207/2009)

52

2015/C 398/67

Sag T-365/14: Rettens dom af 7. oktober 2015 — CBM mod KHIM — Aeronautica Militare (TRECOLORE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket TRECOLORE — de ældre EF- og nationale ord- og figurmærker FRECCE TRICOLORI — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

53

2015/C 398/68

Sag T-642/14: Rettens dom af 7. oktober 2015 — JP Divver Holding Company mod KHIM (EQUIPMENT FOR LIFE) (EF-varemærker — international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret — ordmærket EQUIPMENT FOR LIFE — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

54

2015/C 398/69

Sag T-658/14: Rettens dom af 7. oktober 2015 — Jurašinović mod Rådet (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter udvekslet med Den Internationale Straffedomstol for Det Tidligere Jugoslavien i forbindelse med en sag — afgørelse truffet efter Rettens delvise annullation af den oprindelige afgørelse — delvist afslag på aktindsigt — undtagelse vedrørende beskyttelse af internationale forbindelser)

55

2015/C 398/70

Sag T-731/14: Rettens kendelse af 8. oktober 2015 — Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias mod Rådet (Annullationssøgsmål — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger truffet på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

55

2015/C 398/71

Sag T-482/15 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 15. oktober 2015 — Ahrend Furniture mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — udbud — udbudsprocedure — levering af møbler — afvisning af en tilbudsgivers bud og tildeling af kontrakten til en anden tilbudsgiver — begæring om foreløbige forholdsregler — fumus boni juris foreligger ikke)

56

2015/C 398/72

Sag T-540/15: Sag anlagt den 18. september 2015 — De Capitani mod Parlamentet

57

2015/C 398/73

Sag T-548/15: Sag anlagt den 22. september 2015 — Guiral Broto mod KHIM — Gastro & Soul (Café del Sol)

58

2015/C 398/74

Sag T-552/15: Sag anlagt den 25. september 2015 — Bank Refah Kargaran mod Rådet

59

2015/C 398/75

Sag T-553/15: Sag anlagt den 25. september 2015 — Export Development Bank of Iran mod Rådet

60

2015/C 398/76

Sag T-554/15: Sag anlagt den 25. september 2015 — Ungarn mod Kommissionen

62

2015/C 398/77

Sag T-555/15: Sag anlagt den 25. september 2015 — Ungarn mod Kommissionen

63

2015/C 398/78

Sag T-556/15: Sag anlagt den 25. september 2015 — Portugal mod Kommissionen

64

2015/C 398/79

Sag T-564/15: Sag anlagt den 25. september 2015 — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor mod Kommissionen

65

2015/C 398/80

Sag T-565/15: Sag anlagt den 28. september 2015 — Excalibur City mod KHIM — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

66

2015/C 398/81

Sag T-566/15: Sag anlagt den 28. september 2015 — Excalibur City mod KHIM — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

67

2015/C 398/82

Sag T-568/15: Sag anlagt den 24. september 2015 — Morgese m.fl. mod KHIM — All Star

68

2015/C 398/83

Sag T-569/15: Sag anlagt den 25. september 2015 — Fondazione Casamica mod Kommissionen og EASME

69

2015/C 398/84

Sag T-579/15: Sag anlagt den 5. oktober 2015 — For Tune mod KHIM — Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

70

2015/C 398/85

Sag T-581/15: Sag anlagt den 1. oktober 2015 — Syndial mod Kommissionen

71

2015/C 398/86

Sag T-587/15: Sag anlagt den 12. oktober 2015 — Rose Vision mod Kommissionen

73

2015/C 398/87

Sag T-591/15: Sag anlagt den 13. oktober 2015 — Transavia Airlines mod Kommissionen

74

2015/C 398/88

Sag T-594/15: Sag anlagt den 14. oktober 2015 — Metabolic Balance Holding mod KHIM (Metabolic Balance)

76

2015/C 398/89

Sag T-218/14: Rettens kendelse af 13. oktober 2015 — Mabrouk mod Rådet

77

2015/C 398/90

Sag T-517/14: Rettens kendelse af 13. oktober 2015 — Pelikan mod KHIM — RMP (be.bag)

77

2015/C 398/91

Sag T-748/14: Rettens kendelse af 14. oktober 2015 — Montenegro mod KHIM (formen på en flaske)

77

 

Retten for EU-Personalesager

2015/C 398/92

Sag F-57/14: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 21. oktober 2015 — AQ mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — forordning nr. 45/2001 — behandling af personoplysninger indhentet til private formål — administrativ undersøgelse — disciplinærsag — ret til forsvar — begrundelsespligt — disciplinær sanktion — proportionalitet)

78

2015/C 398/93

Sag F-89/14: Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 21. oktober 2015 — Arsène mod Kommissionen (Personalesag — løn — udlandstillæg — betingelse i artikel 4, stk. 1, litra b), i bilag VII til vedtægten — ti-årig referenceperiode — begyndelsestidspunkt — neutralisering af ansættelsesperioder i en international organisation — analog anvendelse af bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i bilag VII til vedtægten — sædvanlig bopæl uden for tjenestestaten før udøvelsen af tjenesten i en international organisation — procesreglementets artikel 81 — søgsmålet åbenbart ugrundet)

78

2015/C 398/94

Sag F-123/15: Sag anlagt den 21. september 2015 — ZZ mod Kommissionen

79

2015/C 398/95

Sag F-125/15: Sag anlagt den 22. september 2015 — ZZ mod Kommissionen

80

2015/C 398/96

Sag F-29/13: Kendelse afsagt af Personaleretten den 20. oktober 2015 — Drakeford mod EMA

80


DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Den Europæiske Unions Domstol

30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/1


Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

(2015/C 398/01)

Seneste offentliggørelse

EUT C 389 af 23.11.2015

Liste overtidligere offentliggørelser

EUT C 381 af 16.11.2015

EUT C 371 af 9.11.2015

EUT C 363 af 3.11.2015

EUT C 354 af 26.10.2015

EUT C 346 af 19.10.2015

EUT C 337 af 12.10.2015

Teksterne er tilgængelige på:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Øvrige meddelelser

RETSLIGE PROCEDURER

Domstolen

30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/2


Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. oktober 2015 — Ville de Mons mod Base Company SA, tidligere KPN Group Belgium SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d’appel de Mons — Belgien)

(Sag C-346/13) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - elektroniske kommunikationsnet og -tjenester - direktiv 2002/20/EF - artikel 13 - afgift for tilladelse til at installere faciliteter - anvendelsesområde - kommunal ordning, hvorefter ejerne af pyloner og sendemaster til mobiltelefoni pålægges en afgift))

(2015/C 398/02)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour d’appel de Mons

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Ville de Mons

Sagsøgt: Base Company, tidligere KPN Group Belgium SA

Konklusion

Artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og tjenester (tilladelsesdirektivet) skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for, at en afgift som den i hovedsagen omhandlede, kan pålægges ejeren af anlæg på eget anlægsområde, såsom pyloner eller sendemaster, der har til formål at bære de for mobiltelefonnettets funktion nødvendige antenner, og som ikke har kunnet placeres på et eksisterende anlægsområde.


(1)  EUT C 252 af 31.8.2013.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/3


Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 6. oktober 2015 — Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Hamburg — Tyskland)

(Sag C-59/14) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 - beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - artikel 1, stk. 2, og artikel 3, stk. 1, første afsnit - tilbagesøgning af eksportrestitution - forældelsesfrist - fristens begyndelsestidspunkt (dies a quo) - en økonomisk beslutningstagers handling eller undladelse - skadens indtræden - vedvarende overtrædelse - enkeltstående overtrædelse))

(2015/C 398/03)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Finanzgericht Hamburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export

Sagsøgt: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Konklusion

1)

Artikel 1, stk. 2, og artikel 3, stk. 1, første afsnit, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser skal under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, hvor en overtrædelse af en EU-retlig bestemmelse først er blevet opdaget efter en skades indtræden, fortolkes således, at forældelsesfristen begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor såvel den økonomiske beslutningstagers handling eller undladelse, der udgør en overtrædelse af en EU-retlig bestemmelse, som skaden på Unionens budget eller budgetter, der forvaltes af Unionen, er indtrådt.

2)

Artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 2988/95 skal fortolkes således, at en skade under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede indtræder, så snart afgørelsen om endeligt at yde eksportrestitution til den pågældende eksportør er blevet truffet.


(1)  EUT C 142 af 12.5.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/3


Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 6. oktober 2015 — Finanzamt Linz mod Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof — Østrig)

(Sag C-66/14) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - artikel 49 TEUF, 54 TEUF og 107 TEUF samt artikel 108, stk. 3, TEUF - etableringsfrihed - statsstøtte - koncernbeskatning - erhvervelse af en kapitalandel i et datterselskab - afskrivning på goodwill - begrænsning til kapitalandele i hjemmehørende selskaber))

(2015/C 398/04)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Finanzamt Linz

Sagsøgt: Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

Procesdeltagere: IFN-Holding AG og IFN Beteiligungs GmbH

Konklusion

Artikel 49 TEUF er til hinder for en medlemsstats lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, der, som led i koncernbeskatningsreglerne, giver et moderselskab mulighed for, såfremt det erhverver kapitalandele i et hjemmehørende selskab, som bliver medlem af en sådan koncern, at foretage afskrivning på goodwill inden for en grænse på 50 % af kapitalandelenes købspris, mens denne lovgivning forbyder dette, såfremt moderselskabet erhverver kapitalandele i et ikke-hjemmehørende selskab.


(1)  EUT C 142 af 12.5.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/4


Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. oktober 2015 — Rådet for den Europæiske Union mod Europa-Kommissionen

(Sag C-73/14) (1)

((Annullationssøgsmål - De Forenede Nationers havretskonvention - Den Internationale Havretsdomstol - ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri - procedure med henblik på rådgivende udtalelse - Europa-Kommissionens afgivelse af en skriftlig erklæring på Den Europæiske Union vegne - ingen forudgående godkendelse af denne erklærings indhold af Rådet for Den Europæiske Union - artikel 13, stk. 2, TEU, artikel 16 TEU og artikel 17, stk. 1, TEU - artikel 218, stk. 9, TEUF og 335 TEUF - repræsentation af Den Europæiske Union - principperne om kompetencefordeling og institutionel ligevægt - princippet om loyalt samarbejde))

(2015/C 398/05)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Rådet for den Europæiske Union (ved A. Westerhof Löfflerová, E. Finnegan og R. Liudvinaviciute-Cordeiro, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved K. Banks, A. Bouquet, E. Paasivirta og P. Van Nuffel, som befuldmægtigede)

Intervenienter til støtte for sagsøgeren: Den Tjekkiske Republik ved M. Smolek, E. Ruffer, J. Vláčil og M. Hedvábná, som befuldmægtigede, Den Hellenske Republik ved G. Karipsiadis og K. Boskovits, som befuldmægtigede, Kongeriget Spanien ved M. Sampol Pucurull, som befuldmægtiget, Den Franske Republik ved G. de Bergues, D. Colas, F. Fize og N. Rouam, som befuldmægtigede, Republikken Litauen ved D. Kriaučiūnas og G. Taluntytė, som befuldmægtigede, Kongeriget Nederlandene ved M. Bulterman, M. Gijzen og M. de Ree, som befuldmægtigede, Republikken Østrig ved C. Pesendorfer og G. Eberhard, som befuldmægtigede, Den Portugisiske Republik ved M.L. Inez Fernandes og M.L. Duarte, som befuldmægtigede, Republikken Finland ved J. Heliskoski og H. Leppo, som befuldmægtigede, og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ved E. Jenkinson og M. Holt, som befuldmægtigede, bistået af barrister J. Holmes,

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Rådet for Den Europæiske Union betaler sagens omkostninger.

3)

Den Tjekkiske Republik, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Republikken Litauen, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland bærer deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 93 af 29.3.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/5


Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. oktober 2015 — Maximillian Schrems mod Data Protection Commissioner (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court (Irland) — Irland)

(Sag C-362/14) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - personoplysninger - beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af disse oplysninger - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 7, 8 og 47 - direktiv 95/46/EF - artikel 25 og 28 - videregivelse af personoplysninger til tredjelande - beslutning 2000/520/EF - videregivelse af personoplysninger til USA - utilstrækkeligt beskyttelsesniveau - gyldighed - klage fra en fysisk person, hvis oplysninger er blevet videregivet fra Unionen til USA - de nationale tilsynsmyndigheders beføjelser))

(2015/C 398/06)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court (Irland)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Maximillian Schrems

Sagsøgt: Data Protection Commissioner

Konklusion

1)

Artikel 25, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003, sammenholdt med artikel 7, 8 og 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, skal fortolkes således, at en afgørelse vedtaget i henhold til denne bestemmelse, såsom Kommissionens beslutning 2000/520/EF af 26. juli 2000 i henhold til direktiv 95/46 om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af safe harbor-principperne til beskyttelse af privatlivets fred og de dertil hørende hyppige spørgsmål fra det amerikanske handelsministerium, hvorved Europa-Kommissionen fastslår, at et tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, ikke er til hinder for, at en medlemsstats tilsynsmyndighed som omhandlet i artikel 28 i direktivet, som ændret, behandler en persons anmodning om beskyttelse af vedkommendes rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger, der vedrører den pågældende, og som er blevet videregivet fra en medlemsstat til dette tredjeland, når denne person gør gældende, at den gældende lovgivning og praksis i tredjelandet ikke sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

2)

Beslutning 2000/520/EF er ugyldig.


(1)  EUT C 351 af 6.10.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/6


Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 6. oktober 2015 — Seattle Genetics Inc. mod Österreichisches Patentamt (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Wien — Østrig)

(Sag C-471/14) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - intellektuel og industriel ejendomsret - farmaceutiske specialiteter - forordning (EF) nr. 469/2009 - artikel 13, stk. 1 - supplerende beskyttelsescertifikat - periode - begrebet »datoen for meddelelsen af den første tilladelse til markedsføring i Den Europæiske Union« - hensyntagen til datoen for afgørelsen om tilladelse eller datoen for meddelelsen af denne afgørelse))

(2015/C 398/07)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberlandesgericht Wien

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Seattle Genetics Inc.

Sagsøgt: Österreichisches Patentamt

Konklusion

1)

Artikel 13, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler skal fortolkes således, at begrebet »datoen for meddelelsen af den første tilladelse til markedsføring i [Den Europæiske Union]« defineres i henhold til EU-retten.

2)

Artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 469/2009 skal fortolkes således, at »datoen for meddelelsen af den første tilladelse til markedsføring i [Unionen]« i henhold til denne bestemmelse er datoen for meddelelsen af afgørelsen om tilladelse til markedsføring til dens modtager.


(1)  EUT C 462 af 22.12.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/7


Domstolens kendelse (Fjerde Afdeling) af 3. september 2015 — Manuel Orrego Arias mod Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spanien)

(Sag C-456/14) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - område med frihed, sikkerhed og retfærdighed - direktiv 2001/40/EF - gensidig anerkendelse af afgørelser om udsendelse af tredjelandsstatsborgere - artikel 3, stk. 1. litra a) - begrebet »en lovovertrædelse, som straffes med mindst et års frihedsstraf« - beslutning om udvisning af en tredjelandsstatsborger på grund af en straffedom - situation, der ikke henhører under anvendelsesområdet for direktiv 2001/40 - åbenbart inkompetent))

(2015/C 398/08)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Manuel Orrego Arias

Sagsøgt: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Konklusion

Det er åbenbart, at Den Europæiske Unions Domstol ikke er kompetent til at besvare det spørgsmål som Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanien) har stillet ved afgørelse 4. september 2014 (sag C-456/14).


(1)  EUT C 439 af 8.12.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/8


Domstolens kendelse (Tredje Afdeling) af 17. september 2015 — Arnoldo Mondadori Editore SpA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) og Grazia Equity GmbH

(Sag C-548/14 P) (1)

((Appel - artikel 181 i Domstolens procesreglement - EF — varemærker - forordning (EF) nr. 40/94 - ansøgning om registrering af ordmærket GRAZIA - indsigelse fra indehaveren af de internationale ord- og figurmærker, EF-ord- og figurmærker og nationale ord- og figurmærker indeholdende ordbestanddelen »GRAZIA« - indsigelsen forkastet - artikel 8, stk. 1, litra b) - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 5 - renommé))

(2015/C 398/09)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Arnoldo Mondadori Editore SpA (ved avvocati G. Dragotti, R. Valenti, S. Balice og E. Varese)

De andre parter i sagen: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved A. Schifko, som befuldmægtiget) og Grazia Equity GmbH (ved Rechtsanwalt M. Müller)

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Arnoldo Mondadori Editore SpA bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) afholdte omkostninger.

3)

Grazia Equity GmbH bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 73 af 2.3.2015.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/8


Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 3. september 2015 — Petru Chiş (C-585/14) og Aurel Moldovan (C-587/14) mod Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj og Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14) mod Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Cluj — Rumænien)

(Forenede sager C-585/14, C-587/14 og C-588/14) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - interne afgifter - artikel 110 TEUF - afgift, som en medlemsstat pålægger motorkøretøjer ved deres første indregistrering eller den første registrering af ejendomsretten - afgiftsmæssig neutralitet mellem brugte køretøjer fra andre medlemsstater og lignende motorkøretøjer, der er tilgængelige på det nationale marked))

(2015/C 398/10)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea de Apel Cluj

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14) og Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)

Sagsøgte: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj (C-585/14 og C-587/14) og Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (C-588/14)

Konklusion

1)

Artikel 110 TEUF skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at en medlemsstat indfører en afgift på motorkøretøjer såsom den, der er fastsat ved lov nr. 9/2012 af 6. januar 2012 om afgift på luftforureningsemissioner fra motorkøretøjer (Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiili poluante provenite de la autovehicule), der pålægges importerede brugte køretøjer ved deres første indregistrering i denne medlemsstat, og køretøjer, der allerede er indregistreret i denne medlemsstat, når ejendomsretten til disse køretøjer registreres i nævnte medlemsstat for første gang.

2)

Artikel 110 TEUF skal fortolkes således, at den er til hinder for, at en medlemsstat indrømmer en fritagelse for en afgift såsom den, der er fastsat ved lov nr. 9/2012, for allerede indregistrerede køretøjer, for hvilke der er erlagt en tidligere gældende afgift, såfremt det residuelle beløb af sidstnævnte afgift, som er indeholdt i værdien af disse køretøjer, er mindre end den nye afgift. Dette vil nødvendigvis være tilfældet, når den tidligere afgift skal tilbagebetales med renter som følge af, at den ikke var forenelig med EU-retten.


(1)  EUT C 107 af 30.3.2015.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/9


Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 8. september 2015 — straffesag mod Cdiscount SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra cour de cassation — Frankrig)

(Sag C-13/15) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - artikel 99 i Domstolens procesreglement - direktiv 2005/29/EF - forbrugerbeskyttelse - urimelig handelspraksis - prisnedsættelse - angivelse af referencepris ved mærkning eller opslag))

(2015/C 398/11)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour de cassation

Tiltalt i straffesagen

Cdiscount SA

Konklusion

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (»direktivet om urimelig handelspraksis«) skal fortolkes således, at det er til hinder for nationale bestemmelser som de i hovedsagen omhandlede, der indeholder et generelt forbud, der ikke indebærer en bedømmelse fra sag til sag med henblik på at fastslå den urimelige karakter, mod annoncer for prisnedsættelser, som ikke angiver referenceprisen ved prismærkning eller prisopslag, for så vidt som bestemmelserne har til formål at beskytte forbrugerne. Det tilkommer den forelæggende ret at tage stilling til, om dette er tilfældet i hovedsagen.


(1)  EUT C 107 af 30.3.2015.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/10


Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 8. september 2015 — DTL Corporación, SL mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

(Sag C-62/15 P) (1)

((Appel - artikel 181 i Domstolens procesreglement - EF-varemærker - ansøgning om registrering af ordmærket Generia - indsigelse fra indehaveren af det ældre EF-figurmærke Generalia generación renovable - delvist afslag på registrering - forordning (EF) nr. 207/2009 - artikel 8, stk. 1, litra b) - risiko for forveksling - artikel 64, stk. 1 - appelkammerets kompetencer - artikel 75, andet punktum - ret til at blive hørt))

(2015/C 398/12)

Processprog: spansk

Parter

Appellant: DTL Corporación, SL (ved abogado A. Zuazo Araluze)

Den anden part i sagen: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

DTL Corporación, SL bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 146 af 4.5.2015.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/11


Domstolens kendelse (Tiende afdeling) af 19. juni 2015 — Mohammad Makhlouf mod Rådet for Den Europæiske Union

(Sag C-136/15 P) (1)

((Appel - artikel 181 i Domstolens procesreglement - artikel 169, stk. 2 - det indhold, som er påkrævet i appelskriftet - åbenbart afvisningsgrundlag))

(2015/C 398/13)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Mohammad Makhlouf (ved avocat G. Karouni)

Den anden part i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union (ved G. Étienne og M.-M. Joséphidès, som befuldmægtigede)

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Mohammad Makhlouf bærer sine egne omkostninger og betaler de af Rådet for Den Europæiske Union afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 311 af 21.9.2015.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/11


Appel iværksat den 29. december 2014 af AQ til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 15. december 2014 i sag T-168/11, AQ mod Europa-Parlamentet

(Sag C-615/14 P)

(2015/C 398/14)

Processprog: polsk

Parter

Appellant: AQ

Den anden part i appelsagen: Europa-Parlamentet

Ved kendelse af 17. september 2015 har Domstolen (Syvende Afdeling) besluttet at slette sagen af registret, da det er åbenbart, at den ikke kan antages til realitetsbehandling.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/12


Appel iværksat den 18. juni 2015 af Real Express Srl til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 21. april 2015 i sag T-580/13 — Real Express Srl mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

(Sag C-309/15 P)

(2015/C 398/15)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Real Express Srl (ved avocat C. Anitoae)

De andre parter i appelsagen: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede kendelse, der blev afsagt af Retten den 21. april 2015 i sag T-580/13, ophæves.

Domstolen udøver sin fulde prøvelsesret og der gives på det grundlag, som den har til rådighed, Real Express Srl medhold i det søgsmål, der blev anlagt til prøvelse af afgørelse truffet af Fjerde Appelkammer den 16. september 2013 i sag R 1519/2012-4; subsidiært hjemvises sagen til Retten til fornyet afgørelse.

Harmoniseringskontoret og intervenienten tilpligtes at betale appellantens omkostninger i de to instanser.

Anbringender og væsentligste argumenter

1.

Da Retten afsagde kendelsen fandt den, at alle appellantens argumenter kunne antages til realitetsbehandling, bortset fra dem, der fremgik af stævningens punkt 23 og 25, hvorefter intervenienten havde handlet i ond tro, da denne lod EF-varemærket REAL, som var identisk med det varemærke, som appellanten på grund af dennes ældre rettigheder i Rumænien havde anlagt sag med påstand om skulle annulleres, registrere i identiske klasser. Fjerde Appelkammer var blevet forelagt de relevante attester fra den pågældende ret. Retten tog ikke hensyn til de forpligtelser, der påhviler appelkammeret efter artikel 63, stk. 2, og 64, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 (1).

2.

I den appellerede kendelses præmis 38 og 39 anvendte Retten regel [1]5, stk. 2, litra h), nr. iii), og artikel 17, stk. 1 og 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/1995 (2) samt artikel 75 og 78, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 207/2009, forkert. I den appellerede kendelses præmis 41 og 42 anvendte Retten artikel 80, stk. 1-3, i forordning nr. 207/2009, og regel 53 og 53a i forordning nr. 2868/1995 forkert, og den tog ikke hensyn til side 4, afsnit 5, i meddelelse nr. 11/98 fra præsidenten for Harmoniseringskontoret, der er nævnt i retningslinjerne for procedurer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), Del A, Generelle regler, Afsnit 6, Tilbagekaldelse af afgørelser, ophævelser af indførelser i registret og korrektion af fejl. I den appellerede kendelses præmis 43, 44 og 45 anvendte Retten artikel 63, stk. 2, og artikel 64 i forordning nr. 207/2009 forkert og anerkendte således ikke, at appelkammeret havde tilsidesat retssikkerhedsprincippet, princippet om procesøkonomi og formålet med indsigelsesproceduren, idet det ikke efterkom den forpligtelse, der påhvilede det, og som består i at tillade, at konflikter mellem varemærker løses inden registreringen, og idet det — i strid med reglerne — undlod at tage hensyn til de kendsgerninger, omstændigheder og beviser, som Real Express Srl havde fremlagt, som var relevante for udfaldet af indsigelsessagen.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.11.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1).

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13.12.1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT L 303, s. 1).


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/13


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hessisches Finanzgericht (Tyskland) den 28. juli 2015 — TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH mod Finanzamt Kassel II — Hofgeismar

(Sag C-412/15)

(2015/C 398/16)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Hessisches Finanzgericht

Parter i hovedsagen

Sagsøger: TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH

Sagsøgt: Finanzamt Kassel II — Hofgeismar

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal momsdirektivets (1) artikel 132, stk. 1, litra d), fortolkes således, at levering af blod fra mennesker også omfatter levering af blodplasma, som er udvundet af blod fra mennesker?

2)

Hvis første spørgsmål besvares bekræftende: Gælder dette også for blodplasma, som ikke er beregnet direkte til behandlingsformål, men udelukkende til fremstilling af lægemidler?

3)

Hvis andet spørgsmål besvares benægtende: Beror klassifikationen som blod alene på den valgte formålsbestemmelse eller også på den abstrakt mulige anvendelse af blodplasmaet?


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347, s. 1).


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/14


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Bremen (Tyskland) den 12. august 2015 — Madaus GmbH mod Hauptzollamt Bremen

(Sag C-441/15)

(2015/C 398/17)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Finanzgericht Bremen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Madaus GmbH

Sagsøgt: Hauptzollamt Bremen

Præjudicielt spørgsmål

Skal den kombinerede nomenklatur i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1) af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif samt den Fælles Toldtarif, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 927/2012 af 9. oktober 2012 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, fortolkes således, at et udgangsmateriale med betegnelsen »DESTAB Calcium Carbonate 90SE Ultra 250« til fremstilling af calciumtabletter i form af almindelige tabletter, brusetabletter og tyggetabletter, bestående af kemisk defineret calciumkarbonat i pulverform og modificeret stivelse, som er tilføjet for at opnå bedre tabletteringsevne med et stivelsesindhold beregnet i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 118/2010 af 9. februar 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 900/2008 om fastlæggelse af de analysemetoder og andre bestemmelser af teknisk art, der skal anvendes i forbindelse med importordningen for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter på under 5 vægtprocent, skal tariferes i underposition 3824 9097 990?


(1)  (EUT L 256, s. 1) Som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 927/2012 af 9. oktober 2012 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 304, s. 1)


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/14


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 28. august 2015 — Vattenfall Europe Generation AG mod Forbundsrepublikken Tyskland

(Sag C-457/15)

(2015/C 398/18)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Vattenfall Europe Generation AG

Sagsøgt: Forbundsrepublikken Tyskland

Præjudicielle spørgsmål

1)

Indebærer optagelsen af kategorien »forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 20 MW« i bilag I til direktiv 2003/87/EF (1), at et anlæg til produktion af elektricitet bliver omfattet af emissionshandelspligten på tidspunktet for den første drivhusgasemission og dermed muligvis før tidspunktet for den første produktion af elektricitet i anlægget?

2.

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende:

Skal artikel 19, stk. 2, i Kommissionens afgørelse af 27. april 2011 (2011/278/EU) (2) fortolkes således, at emission af drivhusgasser, der finder sted inden starten på normal drift af et anlæg, der er omfattet af bilag I til direktiv 2003/87/EF, allerede på tidspunktet for den første emission under opførelsen af anlægget medfører en pligt for driftslederen til at rapportere og til at returnere kvoter?

3.

Såfremt det andet spørgsmål besvares bekræftende:

Skal artikel 19, stk. 2, i Kommissionens afgørelse af 27. april 2011 (2011/278/EU) fortolkes således, at den er til hinder for at anvende den nationale gennemførelsesbestemmelse i § 18, stk. 4, i Zuteilungsverordnung 2020 på anlæg til produktion af elektricitet med hensyn til fastsættelsen af det tidspunkt, hvor disse bliver omfattet af emissionshandelspligten?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13.10.2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275, s. 32).

(2)  Kommissionens afgørelse af 27.4.2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer K(2011) 2772) (EUT L 130, s. 1).


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/15


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 28. august 2015 — E.ON Kraftwerke GmbH mod Forbundsrepublikken Tyskland

(Sag C-461/15)

(2015/C 398/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i hovedsagen

Sagsøger: E.ON Kraftwerke GmbH

Sagsøgt: Forbundsrepublikken Tyskland

Præjudicielle spørgsmål

1)

Hvilke oplysninger er relevante oplysninger som omhandlet i artikel 24, stk. 1, i afgørelse 2011/278/EU (1)? Skal begrænsningen forstås kvalitativt eller kvantitativt, og omfatter begrebet også oplysninger om planlagte eller faktiske ændringer af et anlægs kapacitet, aktivitetsniveau og drift, der ikke direkte medfører en ophævelse eller tilpasning af tildelingsbeslutningen i henhold til artikel 19-21 i afgørelse 2011/278/EU og ikke forårsager en indsendelsespligt i henhold til artikel 24, stk. 2, i afgørelse 2011/278/EU?

2)

Såfremt det første spørgsmål skal besvares benægtende: Skal artikel 24, stk. 1, i afgørelse 2011/278/EU da fortolkes således, at den forbyder medlemsstaten også at afkræve driftslederen sådanne oplysninger om planlagte eller faktiske ændringer af et anlægs kapacitet, aktivitetsniveau og drift, der ikke medfører en ophævelse eller tilpasning af tildelingsbeslutningen i henhold til artikel 19-21 i afgørelse 2011/278/EU?


(1)  Kommissionens afgørelse af 27.4.2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer K(2011) 2772) (EUT L 130, s. 1).


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/16


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Wiener Neustadt (Østrig) den 2. september 2015 — Admiral Casinos & Entertainment AG mod Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H m.fl.

(Sag C-464/15)

(2015/C 398/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landesgericht Wiener Neustadt

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Admiral Casinos & Entertainment AG

Sagsøgt: Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H, Robert Schnitzer, Suayip Polat KG, Ülkü Polat, Attila Juhas og Milazim Rexha

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 56 TEUF fortolkes således, at det ved prøvelsen af, hvorvidt en national bestemmelse, som indfører et monopol på markedet for hasardspil, er forholdsmæssig, for så vidt angår bestemmelsens overensstemmelse med EU-retten ikke kun kommer an på bestemmelsens mål, men også på dens virkninger, som empirisk kan fastslås med sikkerhed?


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/17


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 3. september 2015 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH mod Hauptzollamt Duisburg

(Sag C-465/15)

(2015/C 398/21)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Finanzgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH

Sagsøgt: Hauptzollamt Duisburg

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 2, stk. 4, litra b), tredje led, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (1) for så vidt angår højovnsprocessen til fremstilling af råjern fortolkes således, at også elektricitet til at drive ventilatoren skal betragtes som elektricitet, der fortrinsvis anvendes til kemisk reduktion?


(1)  Rådets direktiv 2003/96/EF af 27.10.2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EUT L 283, s. 51).


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/17


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 7. september 2015 — Lufthansa Cargo AG mod Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Sag C-470/15)

(2015/C 398/22)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Raad van State

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Lufthansa Cargo AG

Sagsøgt: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal artikel 3, stk. 1, litra c), nr. ii), første led, i lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas Forenede Stater på den anden side (EUT 2007 L 134) fortolkes således, at denne aftale er tilstrækkelig hjemmel til, at et EF-luftfartsselskab fra medlemsstat A, der har indladet fragt i et tredjeland, efter en mellemlanding i USA, hvor fragten ikke udlosses, udlosser fragten i en anden medlemsstat B, og at det for så vidt ikke er nødvendigt at gøre bilaterale aftaler mellem medlemsstat B og et tredjeland gældende?

2)

Kan et EF-luftartsselskab over for andre medlemsstater end den medlemsstat, hvor dette selskab har sit hovedforretningssted, udlede rettigheder af lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas Forenede Stater på den anden side?

3)

Er artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 847/2004 af 29. april 2004 om forhandling og gennemførelse af luftfartsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande (EUT 2004 L 195, berigtiget i EUT 2007 L 204) til hinder for, at der ved afgørelsen af, om kriteriet om etablering som omhandlet i artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og nærmere udviklet i Domsstolens praksis er opfyldt, bl.a. stilles det krav, at et EF-luftartsselskab med hovedforretningssted i medlemsstat A har stationeret en del af sin flåde bestående af mindst to luftfartøjer i medlemsstat B?


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/18


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 21. september 2015 — R mod S og T

(Sag C-492/15)

(2015/C 398/23)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberster Gerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: R

Sagsøgt: S og T

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 35, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 (1) af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar (Bruxellesforordning IIa, herefter »forordning nr. 2201/2003«) til hinder for, at en appelret kan udsætte sager om ikke-anerkendelse af en afgørelse i henhold til forordningens artikel 21, stk. 3, eller om, at de erklæres for eksigible i henhold til forordningens artikel 28 ff., når der i fuldbyrdelsesstaten indgives anmodning om omgørelse af den i domsstaten trufne afgørelse om forældremyndighed, og fuldbyrdelsesstaten har international kompetence vedrørende denne omgørelsesanmodning?


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27.11.2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 (EUT L 338, s. 1).


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/18


Appel iværksat den 25. september 2015 af HIT Groep BV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 15. juli 2015 i sag T-436/10, Hit Groep mod Kommissionen

(Sag C-514/15 P)

(2015/C 398/24)

Processprog: nederlandsk

Parter

Appellant: IT Groep BV (ved advocaten G. van der Wal og L. Parret)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Appellanten gives medhold i sin(e) påstand(e), den appellerede dom ophæves, appellanten gives (efterfølgende) medhold i søgsmålet i første instans anlagt til prøvelse af den anfægtede afgørelse (1), og den anfægtede afgørelse, for så vidt som den vedrører appellanten, herunder navnlig den anfægtede afgørelses artikel 1, nr. 9), litra b), artikel 2, nr. 9), og artikel 4, nr. 22), annulleres; subsidiært annulleres den bøde, som sagsøgeren er blevet pålagt i artikel 2, nr. 9), eller den nedsættes som Domstolen måtte finde det hensigtsmæssigt, eller i det mindste ophæves den appellerede dom, og sagen hjemvises til Retten med henblik på at denne træffer afgørelse under iagttagelse af Domstolens dom i denne sag.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger i appelsagen og i sagen i første instans, herunder omkostningerne til retlig bistand.

Anbringender og væsentligste argumenter

a)

I den en appellerede doms præmis 174-188 og 228 fastslog Retten med urette, idet den herved begik en retlig fejl eller undlod at give en tilstrækkelig eller forståelig begrundelse, og i strid med artikel 296, stk. 2, TEUF og artikel 41, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2) (herefter »chartret«), artikel 23, stk. 2, andet afsnit, i forordning nr. 1/2003, artikel 7, stk. 1, i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (herefter »EMRK«), chartrets artikel 49 og generelle retsprincipper, herunder navnlig proportionalitetsprincippet, at Kommissionen ved fastsættelsen af det for appellanten gældende bødeloft efter artikel 23, stk. 2, andet afsnit, i forordning nr. 1/2003 (3) kunne tage udgangspunkt i (regnskabs)året 2003 for appellanten, og at Kommissionen ikke tilsidesatte proportionalitetsprincippet, da den tog udgangspunkt i regnskabsåret 2003, og Retten frifandt appelindstævnte i det af appellanten anlagte søgsmål og pålagde appellanten at betale sagens omkostninger.

b)

Retten traf med urette og i strid med artikel 296, stk. 2, TEUF, chartrets artikel 41, stk. 2, litra c), og artikel 49, stk. 3, og generelle retsprincipper, herunder navnlig proportionalitetsprincippet, ikke afgørelse om forholdsmæssigheden af den bøde, som appellanten blev pålagt af Kommissionen, og (i det mindste) gav Retten ingen eller en utilstrækkelig (uforståelig) begrundelse for sin afgørelse på dette punkt og frifandt Kommissionen i det af appellanten anlagte søgsmål og pålagde appellanten at betale sagens omkostninger.

I modsætning til hvad Retten fastslog, er det (i den foreliggende sag) ikke tilladt og forbundet med en retlig fejl at fravige artikel 23, stk. 2, andet afsnit, i forordning nr. 1/2003. En sådan fravigelse — hvorved der som referenceår anvendes regnskabsåret 2003 i stedet for det foregående regnskabsår (2009) med henblik på anvendelsen af denne bestemmelse — er i strid med denne bestemmelse og med det mål, som forfølges hermed. Artikel 23, stk. 2, andet afsnit, i forordning nr. 1/2003 har til formål at undgå, at der pålægges en bøde, som overstiger virksomhedens økonomiske formåen på det tidspunkt, hvor Kommissionen holder den ansvarlig for overtrædelsen og pålægger den en sanktion. Denne bestemmelse udgør en garanti for proportionalitetsprincippet, hvis overholdelse ikke længere er sikret, hvis ordlyden af denne bestemmelse fraviges.

En fravigelse af (ordlyden af) denne bestemmelse er (i den foreliggende sag) også i strid med EMRK’s artikel 7, stk. 1, chartrets artikel 49 og proportionalitetsprincippet (legalitetsprincippet og retssikkerhedsprincippet (lex certa)).

De af Domstolens domme, som har tilladt en fravigelse af den udtrykkelige ordlyd af artikel 23, stk. 2, andet afsnit, i forordning nr. 1/2003 (Britannia Alloys, C-76/06 P, EU:C:2007:326 og 1.garantovaná, C-90/13 P, EU:C:2014:326) er afsagt lang tid efter de faktiske forhold, for hvilke sagsøgeren blev pålagt en bøde. En anvendelse af denne retspraksis med tilbagevirkende kraft er i strid med EMRK’s artikel 7, stk. 1 og chartrets artikel 49.

Selv om en fravigelse af artikel 23, stk. 2, andet afsnit, i forordning nr. 1/2003 under særlige omstændigheder er (kan være) lovlig, kræver en sådan fravigelse en detaljeret begrundelse, og en sådan foreligger ikke eller ikke i tilstrækkeligt omfang i den appellerede dom, hvilket er i strid artikel 296 TEUF og chartrets artikel 41, stk. 2, litra c).

En sikring af proportionalitetsprincippet kræver, at (i alle tilfælde) hvor artikel 23, stk. 2, andet afsnit, i forordning nr. 1/2003 fraviges, efterprøver EU-retsinstanserne (dernæst), om bøden overholder formålet med denne bestemmelse og proportionalitetsprincippet, hvilket Retten har undladt i den appellerede dom (og Kommissionen har undladt i den anfægtede afgørelse), eller i det mindste ikke eller ikke i tilstrækkeligt omfang har begrundet.


(1)  Kommissionens afgørelse K (2010) 4387 endelig af 30.6.2010 om en procedure i henhold til artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 (sag COMP/38344 — Forpændingsstål), som ændret ved Kommissionens afgørelse K (2010) 6676 endelig af 30.9.2010 og ved Kommissionens afgørelse K (2011) 2269 endelig af 4.4.2011.

(2)  EFT 2000 C 364, s. 1.

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16.12.2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i [artikel 101 TEUF] og [102 TEUF] (EFT L 2003, s. 1).


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/20


Appel iværksat den 25. september 2015 af AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd og AGC Glass Germany GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 15. juli 2015 i sag T-465/12, AGC Glass Europe m.fl. mod Europa-Kommissionen

(Sag C-517/15 P)

(2015/C 398/25)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd og AGC Glass Germany GmbH (ved avocats L. Garzaniti, A. Burckett St Laurent og F. Hoseinian)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Dommen afsagt af Retten den 15. juli 2015 i sag T-465/12, AGC Glass Europe SA m.fl. mod Europa-Kommissionen, ophæves.

Kommissionens afgørelse C(2012) 5719 final af 6. august 2012 (den omtvistede afgørelse) om afslag på AGC’s begæring om fortrolig behandling af visse oplysninger indeholdt i afgørelsen af sag COMP/39.125 — Autoglas annulleres, eller subsidiært hjemvises sagen til Retten, og

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger for begge instanser.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanterne har fremsat følgende tre appelanbringender og hovedargumenter:

1.

Retten begik en fejl ved at finde, at høringskonsulentens kompetence i medfør af afgørelse 2011/695/EU vedtaget af formanden for Europa-Kommissionen af 13. oktober 2011 om høringskonsulentens funktion og kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager (1) ikke omfatter en vurdering af princippet om den berettigede forventning og ligebehandlingsprincippet. Desuden har dommen gengivet de faktiske omstændigheder urigtigt ved at angive, at høringskonsulenten vurderede de argumenter, som appellanterne havde fremført vedrørende princippet om den berettigede forventning og ligebehandlingsprincippet.

2.

Retten begik en fejl ved at fastslå, at den omtvistede afgørelse ikke udgjorde en tilsidesættelse af princippet om den berettigede forventning og ligebehandlingsprincippet. Eftersom appellanterne var de eneste, der havde ansøgt om bødefritagelse, har de krav på, at deres fortrolige oplysninger ikke offentliggøres, idet en sådan offentliggørelse ville sætte tredjemand i stand til at identificere kilden til selvinkriminerende erklæringer, som Kommissionen var forelagt som led i samarbejdsprogrammet.

3.

Dommen er behæftet med en begrundelsesmangel hvad angår høringskonsulentens kompetence såvel som muligheden for at anvende princippet om den berettigede forventning og ligebehandlingsprincippet. Retten tilsidesatte derfor sine forpligtelser som omhandlet i artikel 296 TEUF og artikel 36 og 53 i statutten for Domstolen. Retten har navnlig ikke anført årsagerne til, at den afveg fra den faste retspraksis, som appellanterne henviste til.


(1)  EUT L 275, s. 29.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/21


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 28. september 2015 — Aiudapds — Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery og dei Centri Chirurgia Ambulatoriale mod Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) og Ministero della Salute

(Sag C-520/15)

(2015/C 398/26)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio di Stato

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Aiudapds — Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery og dei Centri Chirurgia Ambulatoriale

Sagsøgte: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) og Ministero della Salute

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 47, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2000/C 364/01), der bestemmer, at enhver har ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, og som sikrer retten til en retfærdig rettergang, chartrets artikel 54, der forbyder misbrug af denne ret og artikel 6, stk. 1, i Den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, undertegnet i Rom den 4. november 1950, hvori det foreskrives, at enhver skal være berettiget til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig tid for en ved lov oprettet uafhængig og upartisk domstol, til hinder for en national lovgivning, der i henhold til artikel 10 i dekret fra republikkens præsident nr. 1199 af 24. november 1971 og artikel 48 i lovdekret nr. 104 af 2. juli 2010, gør det muligt for alene en af parterne i en sag, der ekstraordinært er anlagt ved Consiglio di Stato at få sagen henvist til behandling i første instans ved Tribunale Amministrativo Regionale uden at have opnået samtykke eller tilslutning hertil fra sagsøgeren eller andre parter i sagen.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/22


Domstolens udtalelse (Store Afdeling) af 1. september 2015 — Republikken Malta

(Udtalelse 1/14) (1)

(2015/C 398/27)

Processprog: alle officielle sprog

Part, som anmoder om udtalelsen

Republikken Malta (ved A. Buhagiar og P. Grech, som befuldmægtigede)

Udtalelse 1/14 slettes af Domstolens register.


(1)  EUT C 315 af 15.9.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/22


Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 2. september 2015 — Horst Hoeck mod Den Hellenske Republik (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Aachen — Tyskland)

(Sag C-196/14) (1)

(2015/C 398/28)

Processprog: tysk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.


(1)  EUT C 194 af 24.6.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/23


Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Tredje Afdeling den 1. september 2015 — Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion og Cemex Austria AG mod Europa-Kommissionen

(Sag C-265/14) (1)

(2015/C 398/29)

Processprog: spansk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.


(1)  EUT C 253 af 4.8.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/23


Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 31. juli 2015 — Fazenda Pública mod Beiragás — Companhia de Gás das Beiras SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supremo Tribunal Administrativo — Portugal)

(Sag C-423/14) (1)

(2015/C 398/30)

Processprog: portugisisk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.


(1)  EUT C 439 af 8.12.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/23


Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Anden Afdeling den 16. juli 2015 — Fadil Cocaj mod Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungarn)

(Sag C-459/14) (1)

(2015/C 398/31)

Processprog: ungarsk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.


(1)  EUT C 7 af 12.1.2015.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/24


Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 2. september 2015 — Ukamaka Mary Jecinta Oruche og Nzubechukwu Emmanuel Oruche mod Forbundsrepublikken Tyskland, med deltagelse af Oberbürgermeister der Stadt Potsdam og Emeka Emmanuel Mary Oruche (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Berlin — Tyskland)

(Sag C-527/14) (1)

(2015/C 398/32)

Processprog: tysk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.


(1)  EUT C 26 af 26.1.2015.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/24


Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 8. juli 2015 — Alexandra Stück mod Swiss International Air Lines AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Hannover — Tyskland)

(Sag C-3/15) (1)

(2015/C 398/33)

Processprog: tysk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.


(1)  EUT C 118 af 13.4.2015.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/24


Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 27. august 2015 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

(Sag C-172/15) (1)

(2015/C 398/34)

Processprog: spansk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.


(1)  EUT C 198 af 15.6.2015.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/25


Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 14. september 2015 — Korpschef van politie mod W.F. de Munk (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Centrale Raad van Beroep — Nederlandene)

(Sag C-209/15) (1)

(2015/C 398/35)

Processprog: nederlandsk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.


(1)  EUT C 254 af 3.8.2015.


Retten

30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/26


Rettens dom af 7. oktober 2015 — European Dynamics Luxembourg m.fl. mod KHIM

(Sag T-299/11) (1)

((Offentlige tjenesteydelseskontrakter - udbudsprocedure - levering af eksterne tjenesteydelser til program- og projektledelse og teknisk rådgivning på it-området - placering af en tilbudsgiver i en kaskadeprocedure - tildelingskriterier - lige muligheder - gennemsigtighed - åbenbart urigtigt skøn - begrundelsespligt - ansvar uden for kontraktforhold - fortabelse af mulighed))

(2015/C 398/36)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: European Dynamics Luxembourg m.fl. (Ettelbrück, Luxembourg), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athen, Grækeland) og European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne N. Korogiannakis og M. Dermitzakis, dernæst ved advokat I. Ampazis)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved N. Bambara og M. Paolacci, som befuldmægtigede, bistået af advokaterne P. Wytinck og B. Hoorelbeke)

Sagens genstand

Dels en påstand om annullation af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)’s beslutning, der er vedtaget som led i udbudsprocedure AO/021/10 »Eksterne tjenesteydelser til program- og projektledelse og teknisk rådgivning på it-området«, som blev meddelt sagsøgerne ved skrivelse af 28. marts 2011, og af beslutningen om at placere den første sagsøgers bud som den tredje kontrahent i rækkefølgen ved kaskademekanismen med henblik på tildelingen af en rammekontrakt, dels påstande om erstatning.

Konklusion

1)

Afgørelsen vedtaget af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) som led i udbudsprocedure AO/021/10 »Eksterne tjenesteydelser til program- og projektledelse og teknisk rådgivning på it-området«, som blev meddelt European Dynamics Luxembourg SA ved skrivelse af 28. marts 2011, om at placere virksomhedens bud som den tredje kontrahent i rækkefølgen ved kaskademekanismen med henblik på tildelingen af en rammekontrakt, samt afgørelsen om at placere buddene indgivet af dels Consortium Unisys SLU og Charles Oakes & Co. Sàrl, dels ETIQ Consortium (by everis og Trasys) som henholdsvis første og anden kontrahent, annulleres.

2)

Den Europæiske Union tilpligtes at erstatte European Dynamics Luxembourgs tab som følge af en fortabt mulighed for at få tildelt rammekontrakten som første kontrahent i rækkefølgen.

3)

I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret for påstanden om erstatning.

4)

Parterne fremsender inden for en frist på tre måneder fra dommens afsigelse til Retten erstatningsopgørelse, som er fastlagt ved fælles overenskomst.

5)

Såfremt en sådan overenskomst ikke kan opnås, fremsender parterne inden for samme frist deres påstande vedrørende erstatningsopgørelsen til Retten.

6)

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.


(1)  EUT C 232 af 6.8.2011.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/27


Rettens dom af 6. oktober 2015 — Technion og Technion Research & Development Foundation mod Kommissionen

(Sag T-216/12) (1)

((Finansiel støtte - sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration - tilbagebetaling af de beløb, som Kommissionen har udbetalt inden for rammerne af en forskningskontrakt, i henhold til konklusionerne i en revision - inddrivelse af fordringer - delvis omkvalificering af søgsmålet - påstand om, at det fastslås, at der ikke eksisterer nogen kontraktlig fordring - voldgiftsklausul - støtteberettigede omkostninger - uberettiget berigelse - begrundelsespligt))

(2015/C 398/37)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Technion — Israel Institute of Technology (Haifa, Israel) og Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (ved advokat D. Grisay)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved D. Calciu og F. Moro, som befuldmægtigede, bistået først af advokaterne L. Defalque og S. Woog, dernæst ved advokaterne L. Defalque og J. Thiry)

Sagens genstand

Dels en påstand om annullation — på grundlag af artikel 263 TEUF — af Kommissionens afgørelse om inddrivelse indeholdt i skrivelse af 13. marts 2012, der blev fremsendt til Technion — Israel Institute of Technology, og som vedrører tilbagebetaling af et beløb på 97  118,69 EUR svarende til det justerede beløb, med tillæg af renter, for kontrakt nr. 034984 (Mosaica), på baggrund af revisionskonklusioner, der bl.a. vedrører denne kontrakt, som er indgået inden for rammerne af Det Europæiske Fællesskabs sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration som bidrag til realiseringen af det europæiske forskningsrum (2002-2006), dels en påstand om, at det på grundlag af artikel 272 TEUF fastslås, at den fordring, som Kommissionen hævder at have over for Technion i medfør af Mosaica-kontrakten, og som har været genstand for den anfægtede inddrivelse, ikke eksisterer.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Technion — Israel Institute of Technology og Technion Research & Development Foundation Ltd betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 243 af 11.8.2012.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/28


Rettens dom af 6. oktober 2015 — Corporación Empresarial de Materiales de Construcción mod Kommissionen

(Sag T-250/12) (1)

((Konkurrence - karteller - markedet for natriumchlorat i EØS - ændringsafgørelse om nedsættelse af den konstaterede varighed af deltagelsen i kartellet - beregning af bødens størrelse - forældelse - artikel 25 i forordning (EF) nr. 1/2003))

(2015/C 398/38)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, tidligere Uralita, SA (Madrid, Spanien) (ved advokat K. Struckmann og barrister G. Forwood)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved N. von Lingen, R. Sauer og J. Bourke, derefter ved M. Sauer og J. Norris-Usher, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af artikel 1, stk. 2, og artikel 2 i Kommissionens afgørelse K(2012) 1965 endelig af 27. marts 2012 om ændring af beslutning K(2008) 2626 endelig af 11. juni 2008 om en procedure i henhold til artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 (sag COMP/38.695 — Natriumchlorat).

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 243 af 11.8.2012.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/29


Rettens dom af 6. oktober 2015 — FC Dynamo-Minsk mod Rådet

(Sag T-275/12) (1)

((Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - restriktive foranstaltninger over for Hviderusland - indefrysning af midler - annullationssøgsmål - frist for tilpasning af påstandene - delvis afvisning - enhed, der ejes eller kontrolleres af en enhed, som er omfattet af de restriktive foranstaltninger - begrundelsespligt - fejlskøn))

(2015/C 398/39)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Football Club »Dynamo-Minsk« ZAO (Minsk, Hviderusland) (ved solicitor D. O’Keeffe, advokat B. Evtimov og barrister M. Lester)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved F. Naert og E. Finnegan, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/171/FUSP af 23. marts 2012 om gennemførelse af afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for [Hviderusland] (EUT L 87, s. 95), af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 265/2012 af 23. marts 2012 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for [Hviderusland] (EUT L 87, s. 37), af Rådets afgørelse 2012/642/FUSP af 15. oktober 2012 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland (EUT L 285, s. 1), af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1017/2012 af 6. november 2012 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for [Hviderusland] (EUT L 307, s. 7), af Rådets afgørelse 2013/534/FUSP af 29. oktober 2013 om ændring af afgørelse 2012/642 (EUT L 288, s. 69), af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1054/2013 af 29. oktober 2013 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland (EUT L 288, s. 1), af Rådets afgørelse 2014/750/FUSP af 30. oktober 2014 om ændring af afgørelse 2012/642 (EUT L 311, s. 39) og af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1159/2014 af 30. oktober 2014 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland (EUT L 311, s. 2), for så vidt som disse retsakter vedrører sagsøgeren

Konklusion

1)

Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/171/FUSP af 23. marts 2012 om gennemførelse af afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for [Hviderusland], Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 265/2012 af 23. marts 2012 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for [Hviderusland], Rådets afgørelse 2012/642/FUSP af 15. oktober 2012 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland, Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1017/2012 af 6. november 2012 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for [Hviderusland], Rådets afgørelse 2014/750/FUSP af 30. oktober 2014 om ændring af afgørelse 2012/642 og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1159/2014 af 30. oktober 2014 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland annulleres, for så vidt som de vedrører Football Club »Dynamo-Minsk« ZAO.

2)

Sagen afvises, for så vidt som den tilsigter annullation af Rådets afgørelse 2013/534/FUSP af 29. oktober 2013 om ændring af afgørelse 2012/642 og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1054/2013 af 29. oktober 2013 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning nr. 765/2006.

3)

I øvrigt frifindes Rådet for Den Europæiske Union.

4)

Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger og betaler de af Football Club »Dynamo-Minsk« afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 250 af 18.8.2012.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/30


Rettens dom af 6. oktober 2015 — Chyzh m.fl. mod Rådet

(Sag T-276/12) (1)

((Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - restriktive foranstaltninger over for Hviderusland - indefrysning af midler - annullationssøgsmål - frist for tilpasning af påstandene - delvis afvisning - enhed, der ejes eller kontrolleres af en enhed, som er omfattet af de restriktive foranstaltninger - begrundelsespligt - fejlskøn))

(2015/C 398/40)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Yury Aleksandrovich Chyzh (Minsk, Hviderusland), Triple TAA (Minsk), NefteKhimTrading STAA (Minsk), Askargoterminal ZAT (Minsk), Bereza Silicate Products Plant AAT (Bereza, Hviderusland), Variant TAA (Berezovsky, Hviderusland), Triple-Dekor STAA (Minsk), KvartsMelProm SZAT (Khotislav, Hviderusland), Altersolutions SZAT (Minsk), Prostoremarket SZAT (Minsk), AquaTriple STAA (Minsk), Rakovsky brovar TAA (Minsk), TriplePharm STAA (Logoysk, Hviderusland) og Triple-Veles TAA (Molodechno, Hviderusland) (ved solicitor D. O’Keeffe, advokat B. Evtimov og barrister M. Lester)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved F. Naert og E. Finnegan, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/171/FUSP af 23. marts 2012 om gennemførelse af afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for [Hviderusland] (EUT L 87, s. 95), af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 265/2012 af 23. marts 2012 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for [Hviderusland] (EUT L 87, s. 37), af Rådets afgørelse 2012/642/FUSP af 15. oktober 2012 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland (EUT L 285, s. 1), af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1017/2012 af 6. november 2012 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for [Hviderusland] (EUT L 307, s. 7), af Rådets afgørelse 2013/534/FUSP af 29. oktober 2013 om ændring af afgørelse 2012/642 (EUT L 288, s. 69), af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1054/2013 af 29. oktober 2013 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland (EUT L 288, s. 1), af Rådets afgørelse 2014/750/FUSP af 30. oktober 2014 om ændring af afgørelse 2012/642 (EUT L 311, s. 39) og af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1159/2014 af 30. oktober 2014 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland (EUT L 311, s. 2), for så vidt som disse retsakter vedrører sagsøgerne

Konklusion

1)

Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/171/FUSP af 23. marts 2012 om gennemførelse af afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for [Hviderusland], Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 265/2012 af 23. marts 2012 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for [Hviderusland], Rådets afgørelse 2012/642/FUSP af 15. oktober 2012 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1017/2012 af 6. november 2012 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for [Hviderusland] annulleres, for så vidt som de vedrører Yury Aleksandrovich Chyzh, Triple TAA, NefteKhimTrading STAA, Askargoterminal ZAT, Bereza Silicate Products Plant AAT, Variant TAA, Triple-Dekor STAA, KvartsMelProm SZAT, Altersolutions SZAT, Prostoremarket SZAT, AquaTriple STAA, Rakovsky brovar TAA, TriplePharm STAA og Triple-Veles TAA.

2)

Rådets afgørelse 2013/534/FUSP af 29. oktober 2013 om ændring af afgørelse 2012/642 og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1054/2013 af 29. oktober 2013 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland annulleres, for så vidt som de vedrører NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Rakovsky brovar og Triple-Veles.

3)

Rådets afgørelse 2014/750/FUSP af 30. oktober 2014 om ændring af afgørelse 2012/642 og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1159/2014 af 30. oktober 2014 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland annulleres, for så vidt som de vedrører Yury Aleksandrovich Chyzh, Triple, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant og Rakovsky brovar.

4)

Sagen afvises, for så vidt som den tilsigter annullation af afgørelse 2013/534 og af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1054/2013, for så vidt som de vedrører Yury Aleksandrovich Chyzh, Triple, Variant og TriplePharm.

5)

I øvrigt frifindes Rådet for Den Europæiske Union.

6)

Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger og betaler de af Yury Aleksandrovich Chyzh, Triple, NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant, Rakovsky brovar, TriplePharm og Triple-Veles afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 250 af 18.8.2012.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/32


Rettens dom af 13. oktober 2015 — Intrasoft International mod Kommissionen

(Sag T-403/12) (1)

((Offentlige tjenesteydelseskontrakter - udbudsprocedure - teknisk bistand til de serbiske toldmyndigheder i forbindelse med moderniseringen af toldsystemet - interessekonflikt - Den Europæiske Unions delegation i Republikken Serbiens afvisning af en tilbudsgivers bud - stiltiende afvisning af klagen over afvisningen af buddet))

(2015/C 398/41)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Intrasoft International SA (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokat S. Pappas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved F. Erlbacher og E. Georgieva, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels en påstand om annullation af skrivelse af 10. august 2012 fra Kommissionen, der handlede via Den Europæiske Unions delegation i Republikken Serbien, i hvilken skrivelse det anførtes, at tjenesteydelseskontrakten vedrørende udbudsproceduren EuropeAid/131367/C/SER/RS med overskriften »Teknisk bistand til det serbiske toldvæsen med henblik på at støtte moderniseringen af toldsystemet« (EUT 2011/S 160-262712) ikke kunne tildeles det konsortium, som Intrasoft International SA deltog i, dels en påstand om annullation af den påståede stiltiende afgørelse om at give afslag på den klage, sagsøgeren indgav mod skrivelsen af 10. august 2012

Konklusion

1)

Den afgørelse om afvisning af buddet fra det konsortium, som Intrasoft International SA deltog i, som er indeholdt i skrivelsen af 10. august 2012, der er affattet af Den Europæiske Unions delegation i Republikken Serbien som ordregivende myndighed i kraft af subdelegation fra Europa-Kommissionen, og som vedrørte udbudsproceduren EuropeAid/131367/C/SER/RS med overskriften »Teknisk bistand til det serbiske toldvæsen med henblik på at støtte moderniseringen af toldsystemet«, annulleres.

2)

I øvrigt frifindes Kommissionen.

3)

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder omkostningerne i forbindelse med sagen om foreløbige forholdsregler.


(1)  EUT C 343 af 10.11.2012.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/33


Rettens dom af 7. oktober 2015 — Accorinti m.fl. mod ECB

(Sag T-79/13) (1)

((Ansvar uden for kontraktforhold - økonomisk og monetær politik - ECB - nationale centralbanker - omlægning af den græske offentlige gæld - program om køb af værdipapirer - aftale om ombytning af værdipapirer udelukkende for Eurosystemets centralbanker - inddragelse af den private sektor - klausuler om kollektiv optræden - forbedret sikkerhedsstillelse i form af et opkøbsprogram med henblik på at understøtte kvaliteten af værdipapirer som garanterede - private kreditorer - tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder - berettiget forventning - ligebehandling - ansvar for en lovlig normativ retsakt - usædvanligt og særligt tab))

(2015/C 398/42)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøgere: Alessandro Accorinti (Nihelino, Italien) og de 214 andre sagsøgere, hvis navne er anført i bilaget til dommen (ved advokaterne S. Sutti, R. Spelta og G. Sanna)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ECB) (først ved S. Bening og P. Papapaschalis, som befuldmægtigede, derefter ved P. Senkovic og P. Papapaschalis, som befuldmægtigede, og endelig ved P. Senkovic, som befuldmægtiget, bistået af advokaterne E. Castellani, B. Kaiser og T. Lübbig)

Sagens genstand

Påstand om erstatning for den skade, som sagsøgerne har lidt som følge af bl.a. ECB’s vedtagelse af afgørelse 2012/153/EU af 5. marts 2012 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af den græske stat, i forbindelse med den græske stats gældsombytningstilbud (EUT L 77, s. 19) og andre foranstaltninger truffet af ECB i forbindelse med omlægningen af den græske offentlige gæld.

Konklusion

1)

Den Europæiske Centralbank frifindes.

2)

Alessandro Accorinti og de andre sagsøgere, hvis navne er anført i bilaget, betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 101 af 6.4.2013.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/33


Rettens dom af 13. oktober 2015 — Kommissionen mod Cocchi og Falcione

(Sag T-103/13 P) (1)

((Appel - kontraappel - personalesag - tjenestemænd - pensioner - overførsel af nationale pensionsrettigheder - forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår - ikke-bebyrdende retsakt - afvisning i første instans - artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten))

(2015/C 398/43)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Europa-Kommissionen (ved G. Gattinara og D. Martin, som befuldmægtigede)

De andre parter i appelsagen: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgien) og Nicola Falcione (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne S. Orlandi, J.-N. Louis og D. de Abreu Caldas, og derefter ved S. Orlandi)

Sagens genstand

Appel af dom afsagt af Retten for EU-Personalesager (Første Afdeling) den 11. december 2012 i sag Cocchi og Falcione mod Kommissionen (F-122/10, Sml.Pers., EU:F:2012:180), med påstand om ophævelse af denne dom.

Konklusion

1)

Dom afsagt af Personaleretten (Første Afdeling) den 11. december 2012, Cocchi og Falcione mod Kommissionen (F-122/10), ophæves, for så vidt som Personaleretten heri fastslog, at sagsøgernes påstand om annullation af retsakterne (i denne dom kvalificeret som »afgørelser«) af 12.og 23. februar 2010, fremsendt af Europa-Kommissionen til henholdsvis Nicola Falcione og Giorgio Cocchi, kunne antages til realitetsbehandling og gav sagsøgerne medhold for så vidt som disse akter tilbagetrak de forslag til Giorgio Cocchi og Nicola Falcione, som viser resultatet i supplerende pensionsgivende år af en eventuel overførsel af deres pensionsrettigheder.

2)

Kontraappellen forkastes.

3)

Europa-Kommissionen frifindes i det af Giorgio Cocchi og Nicola Falcione anlagte søgsmål ved Personaleretten i sag F-122/10 med påstand om annullation af retsakterne af 12.og 23. februar 2010, fremsendt af Europa-Kommissionen til henholdsvis Nicola Falcione og Giorgio Cocchi, for så vidt som disse akter tilbagetrak de forslag til Giorgio Cocchi og Nicola Falcione, som viser resultatet i supplerende pensionsgivende år af en eventuel overførsel af deres pensionsrettigheder.

4)

Giorgio Cocchi og Nicola Falcione bærer deres egne omkostninger i appelsagen samt de omkostninger, som Kommissionen har afholdt i forbindelse med kontraappellen. Kommissionen bærer sine egne omkostninger i appelsagen.

5)

Giorgio Cocchi og Nicola Falcione samt Europa-Kommissionen bærer deres egne omkostninger i forbindelse med sagen i første instans.


(1)  EUT C 129 af 4.5.2013.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/34


Rettens dom af 8. oktober 2015 — Italien mod Kommissionen

(Sag T-358/13) (1)

((ELFUL - afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter, der finansieres af ELFUL - afgørelse, hvorved et bestemt beløb erklæres ikke-genanvendeligt i forbindelse med landdistriktsudviklingsprogrammet for regionen Basilicata - artikel 30 i forordning (EF) nr. 1290/2005 - begrundelsespligt))

(2015/C 398/44)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Den Italienske Republik (ved G. Palmieri og B. Tidore, som befuldmægtigede, bistået af avvocató dello Stato M. Salvatorelli)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Aquilina og P. Rossi, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om delvis annullation af Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. april 2013 om afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), for regnskabsåret 2012 (EUT L 118, s. 23), for så vidt som den kvalificerer beløbet på 5 0 06  487,10 EUR vedrørende landdistriktsudviklingsprogrammet for regionen Basilicata (Italien) som »ikke-genanvendeligt beløb«

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Den Italienske Republik betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 252 af 31.8.2013.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/35


Rettens dom af 7. oktober 2015 — Panrico mod KHIM — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

(Sag T-534/13) (1)

((EF-varemærker - ugyldighedssag - EF-figurmærke Krispy Kreme DOUGHNUTS - ældre nationale og internationale ord- og figurmærker DONUT, DOGHNUTS, donuts og donuts cream - relative registreringshindringer - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009] - risiko for utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé - risiko for skade - artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009)))

(2015/C 398/45)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Panrico, SA (Esplugues de Llobregat, Spanien) (ved advokat D. Pellisé Urquiza)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved S. Palmero Cabezas, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: HDN Development Corp. (Frankfort, Kentucky, De Forenede Stater) (ved advokaterne H. Granado Carpenter og M. Polo Carreño)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 25. juli 2013 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 623/2011-4) vedrørende en ugyldighedssag mellem Panrico, SA og HDN Development Corp.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Panrico, SA betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 9 af 11.1.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/36


Rettens dom af 8. oktober 2015 — Rosian Express mod KHIM (En spilleæskes form)

(Sag T-547/13) (1)

((EF-varemærker - ansøgning om et tredimensionalt EF-varemærke - en spilleæskes form - absolut registreringshindring - mangel på fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 - begrundelsespligt - ret til at blive hørt - artikel 75 i forordning nr. 207/2009))

(2015/C 398/46)

Processprog: rumænsk

Parter

Sagsøger: Rosian Express SRL (Medias, Rumænien) (ved advokaterne E. Grecu og A. Tigau)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved V. Melgar og A. Geavela, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 11. juli 2013 af Femte Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 797/2013-5) vedrørende en ansøgning om registrering af et tredimensionalt tegn, der består af en spilleæskes form, som EF-varemærke.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Rosian Express SRL betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 367 af 14.12.2013.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/37


Rettens dom af 15. oktober 2015 — Wolverine International mod KHIM — BH Store (cushe)

(Sag T-642/13) (1)

((EF-varemærker - ugyldighedssag - international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret - figurmærket cushe - ældre nationalt ordmærke SHE og ældre nationale figurmærker she - relativ registreringshindring - reel brug af det ældre varemærke - artikel 57, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 207/2009 - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009))

(2015/C 398/47)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Wolverine International, LP (George Town, Caymanøerne, Det Forenede Kongerige) (ved advokaterne M. Plesser og R. Heine)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved M. Fischer, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: BH Store BV (Curaçao, Curaçao, selvstyrende område under Kongeriget Nederlandene) (ved advokat T. Dolde)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 30. september 2013 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1269/2012-4) vedrørende en ugyldighedssag mellem BH Store BV og Wolverine International, LP

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Wolverine International, LP betaler sagens omkostninger med undtagelse af de omkostninger, som BH Store BV har afholdt ved Harmoniseringskontorets annullationsafdeling.

3)

BH Store påstand vedrørende de omkostninger, som selskabet har afholdt ved Harmoniseringskontorets annullationsafdeling, tages ikke til følge.


(1)  EUT C 85 af 22.3.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/38


Rettens dom af 7. oktober 2015 — The Smiley Company mod KHIM (Form som en smiley med hjerter som øjne)

(Sag T-656/13) (1)

((EF-varemærker - ansøgning om et tredimensionalt varemærke - form som en smiley med hjerter som øjne - absolut registreringshindring - mangel på fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 398/48)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne A. Freitag og C. Albrecht)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved P. Geroulakos og A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 8. oktober 2013 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 997/2013-4) vedrørende en ansøgning om registrering af et tredimensionalt tegn, der udgøres af formen af en smiley med hjerter som øjne, som EF-varemærke

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

The Smiley Company SPRL betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 61 af 1.3.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/39


Rettens dom af 8. oktober 2015 — Den Tjekkiske Republik mod Kommissionen

(Sagerne T-659/13 og T-660/13) (1)

((Transport - direktiv 2010/40/EU - intelligente transportsystemer - delegeret forordning (EU) nr. 885/2013 - tilrådighedsstillelse af informationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer - artikel 3, stk. 1, artikel 8 og artikel 9, stk. 1, litra a), i den delegerede forordning nr. 885/2013 - delegeret forordning (EU) nr. 886/2013 - data og procedurer for vederlagsfri tilrådighedsstillelse af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation for brugerne - artikel 5, stk. 1, artikel 9 og artikel 10, stk. 1, litra a), i den delegerede forordning nr. 886/2013))

(2015/C 398/49)

Processprog: tjekkisk

Parter

Sagsøger: Den Tjekkiske Republik (ved M. Smolek og J. Vláčil, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Hottiaux, Z. Malůšková og K. Walkerová, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

I sag T-659/13 principal påstand om annullation af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 885/2013 af 15. maj 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU hvad angår tilrådighedsstillelse af informationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer (EUT L 247, s. 1), og subsidiær påstand om annullation af artikel 3, stk. 1, artikel 8 og artikel 9, stk. 1, litra a), i den delegerede forordning nr. 885/2013, samt i sag T-660/13 principal påstand om annullation af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 886/2013 af 15. maj 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU hvad angår data og procedurer for vederlagsfri tilrådighedsstillelse, om muligt, af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation (EUT L 247 s. 6), og subsidiær påstand om annullation af artikel 5, stk. 1, artikel 9, og artikel 10, stk. 1, litra a), i den delegerede forordning nr. 886/2013.

Konklusion

1)

Sagerne T-659/13 og T-660/13 forenes med henblik på dommen.

2)

Europa-Kommissionen frifindes.

3)

Den Tjekkiske Republik betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 45 af 15.2.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/40


Rettens dom af 7. oktober 2015 — Bilbaina de Alquitranes m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-689/13) (1)

((Miljø og beskyttelse af menneskers sundhed - klassificering af beg, kultjære-, højtemperaturs- i kategorierne akut toksicitet for vandmiljøet og kronisk toksicitet for vandmiljøet - forordning (EF) nr. 1907/2006 og nr. 1272/2008 - åbenbart urigtigt skøn - klassificering af et stof på grundlag af dets bestanddele))

(2015/C 398/50)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana Baracaldo, Spanien), Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Den Tjekkiske Republik), Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Spanien), Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danmark), Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Det Forenede Kongerige), Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Nederlandene), Rütgers basic aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Tyskland), Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgien), Rütgers Poland Sp. z o.o.(Kędzierzyn-Koźle, Polen), Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Det Forenede Kongerige), Grupo Ferroatlántica, SA (Madrid, Spanien), SGL Carbon GmbH (Meitingen, Tyskland), SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Østrig), SGL Carbon (Passy, Frankrig), SGL Carbon, SA (La Coruña, Spanien), SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Polen), ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Tyskland) og Tokai erftcarbon GmbH (Grevenbroich, Tyskland) (ved advokaterne K. Van Maldegem, C. Mereu, P. Sellar og M. Grunchard)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved P.-J. Loewenthal og K. Talabér-Ritz, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgerne: GrafTech Iberica, SL (Navarra, Spanien) (ved advokaterne C. Mereu, K. Van Maldegem, P. Sellar og M. Grunchard)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (ved M. Heikkilä, W. Broere og C. Jacquet, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om delvis annullation af Kommissionens forordning (EU) nr. 944/2013 af 2. oktober 2013 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 261, s. 5), for så vidt som den klassificerer beg, kultjære-, højtemperaturs- (EF nr. 266-028-2) som »Aquatic Acute 1 (H400)« og »Aquatic Chronic 1 (H410)«.

Konklusion

1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 944/2013 af 2. oktober 2013 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger annulleres, for så vidt som den klassificerer beg, kultjære-, højtemperaturs- som et stof med akut toksicitet for vandmiljøet i kategori 1 (H400) og et stof med kronisk toksicitet for vandmiljøet i kategori 1 (H410).

2)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de af Bilbaína de Alquitranes, SA, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Koppers Netherlands BV, Rütgers basic aromatics GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o., Bawtry Carbon International Ltd, Grupo Ferroatlántica, SA, SGL Carbon GmbH (Tyskland), SGL Carbon GmbH (Østrig), SGL Carbon, SGL Carbon, SA, SGL Carbon Polska S.A., ThyssenKrupp Steel Europe AG, Tokai erftcarbon GmbH et GrafTech Iberica, SL afholdte omkostninger.

3)

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 85 af 22.3.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/41


Rettens dom af 7. oktober 2015 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks mod Kommissionen

(Sag T-49/14) (1)

((Beskyttet geografisk betegnelse - »Kołocz śląski« eller »Kołacz śląski« - annullationssøgsmål - retsgrundlag - forordning (EF) nr. 510/2006 - forordning (EU) nr. 1151/2012 - begrundelse for annullation - grundlæggende rettigheder))

(2015/C 398/51)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV (Berlin, Tyskland) (ved advokaterne I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert og J. Saatkamp)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Guillem Carrau og D. Triantafyllou, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/663/EU af 14. november 2013 om afvisning af anmodning af annullering af en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 (Kołocz śląski/kołacz śląski (BGB)) (EUT L 306, s. 40)

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 112 af 14.4.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/42


Rettens dom af 6. oktober 2015 — Monster Egergy mod KHIM — Balaguer (icexpresso + energy coffee)

(Sag T-61/14) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-figurmærket icexpresso + energy coffee - de ældre EF-ordmærker X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY og MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY - relativ registreringshindring - ingen risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 398/52)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Monster Energy Company (Corona, Californien, De Forenede Stater) (ved solicitor P. Brownlow)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved M. Rajh, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret: Luis Yus Balaguer (Movera, Spanien)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 15. november 2013 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 821/2013-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Monster Energy Company og M. Luis Yus Balaguer.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Monster Energy Company bærer sine egne omkostninger og betaler de af Harmoniseringskontoret afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 129 af 28.4.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/42


Rettens dom af 8. oktober 2015 — Benediktinerabtei St. Bonifaz mod KHIM — Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

(Sag T-78/14) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-figurmærket Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 - det ældre EF-figurmærke SEIT 1908 ANDECHSER NATUR og det ældre nationale figurmærke ANDECHSER NATUR - relativ registreringshindring - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 398/53)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts (München, Tyskland) (ved advokaterne G. Würtenberger og R. Kunze)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved A. Poch og S. Hanne, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Andechser Molkerei Scheitz GmbH (Andechs, Tyskland) (ved advokat D. Jackermeier)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 14. november 2013 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1272/2012 1) vedrørende en indsigelsessag mellem Andechser Molkerei Scheitz GmbH og Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 135 af 5.5.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/43


Rettens dom af 8. oktober 2015 — Secolux mod Kommissionen

(Sag T-90/14) (1)

((Offentlige tjenesteydelseskontrakter - udbudsprocedure - sikkerhedskontroller - afvisning af en tilbudsgivers bud - tildeling af kontrakten til en anden tilbudsgiver - ansvar uden for kontraktforhold))

(2015/C 398/54)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Luxembourg) (ved advokaterne N. Prüm-Carré og E. Billot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved S. Delaude og S. Lejeune, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 3. december 2013 om afvisning af sagsøgerens bud indgivet som led i et udbud om levering af tjenesteydelser vedrørende sikkerhedskontroller, dels påstand om erstatning for det tab, som sagsøgeren angiveligt havde lidt som følge af denne afgørelse.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.


(1)  EUT C 135 af 5.5.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/44


Rettens dom af 13. oktober 2015 — Kommissionen mod Verile og Gjergji

(Sag T-104/14 P) (1)

((Appel - kontraappel - personalesag - tjenestemænd - pensioner - overførsel af nationale pensionsrettigheder - forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår - ikke-bebyrdende retsakt - afvisning i første instans - artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten - retssikkerhed - berettiget forventning - ligebehandling))

(2015/C 398/55)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Europa-Kommissionen (J. Currall, G. Gattinara og D. Martin, som befuldmægtigede)

De andre parter i appelsagen: Marco Verile (Cadrezzate, Italien) og Anduela Gjergji (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis og M. de Abreu Caldas, derefter ved advokaterne J.-N. Louis og N. de Montigny)

Sagens genstand

Appel af dom afsagt af Retten for EU-Personalesager (plenum) den 11. december 2013 i sag Verile og Gjergji mod Kommissionen (F-130/11, Sml. Pers., EU:F:2013:195), med påstand om ophævelse af denne dom.

Konklusion

1)

Dom afsagt af Retten for EU-Personalesager (plenum) den 11. december 2013, Verile og Gjergji mod Kommissionen (sag F-130/11), ophæves.

2)

Europa-Kommissionen frifindes i det af Marco Verile og Anduela Gjergji anlagte søgsmål for Personaleretten i sag F-130/11.

3)

Marco Verile og Anduela Gjergji samt Europa-Kommissionen bærer hver deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 151 af 19.5.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/45


Rettens dom af 13. oktober 2015 — Teughels mod Kommissionen

(Sag T-131/14 P) (1)

((Appel - kontraappel - personalesag - tjenestemænd - pensioner - overførsel af nationale pensionsrettigheder - forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår - ikke-bebyrdende retsakt - afvisning i første instans - artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten))

(2015/C 398/56)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Catherine Teughels (Eppegem, Belgien) (ved advokaterne L. Vogel og B. Braun)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Appel af dom afsagt af Retten for EU-Personalesager (plenum) den 11. december 2013, Teughels mod Kommissionen (F-117/11, Sml. Pers., EU:F:2013:196), med påstand om ophævelse af denne dom.

Konklusion

1)

Dom afsagt af Retten for EU-Personalesager (plenum) den 11. december 2013,Teughels mod Kommissionen (sag F-117/11), ophæves.

2)

Europa-Kommissionen frifindes i det af Catherine Teughels anlagte søgsmål for Personaleretten i sag F-117/11.

3)

Catherine Teughels bærer sine egne omkostninger i appelsagen og betaler Kommissionens omkostninger i appelsagen. Kommissionen bærer sine egne omkostninger i forbindelse med kontraappellen.

3)

Catherine Teughels og Europa-Kommissionen bærer hver deres egne omkostninger i forbindelse med sagen i første instans.


(1)  EUT C 159 af 26.5.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/45


Rettens dom af 7. oktober 2015 — Atlantic Multipower Germany mod KHIM — Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme)

(Sag T-186/14) (1)

((EF-varemærker - ugyldighedssag - EF-ordmærket NOxtreme - det ældre EF-figurmærke og det ældre nationale figurmærke X-TREME - relative registreringshindringer - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 - reel brug af det ældre varemærke - artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 - artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009))

(2015/C 398/57)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG (Hamborg, Tyskland) (ved advokat W. Berlit)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved A. Schifko, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Nutrichem Diät + Pharma GmbH (Roth, Tyskland) (ved advokaterne D. Jochim og R. Egerer)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 29. januar 2014 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 764/2013–4) vedrørende en ugyldighedssag mellem Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG og Nutrichem Diät + Pharma GmbH.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 142 af 12.5.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/46


Rettens dom af 7. oktober 2015 — Sonova Holding mod KHIM (Flex)

(Sag T-187/14) (1)

((EF-varemærker - EF-ordmærket FLEX - absolutte registreringshindringer - beskrivende karakter - artikel 7, stk. 1, litra c), og artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 398/58)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Sonova Holding AG (Stäfa, Schweiz) (ved solicitor C. Hawkes)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved L. Rampini, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 12. december 2013 af Anden Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 357/2013-2) vedrørende en ansøgning om registrering af ordtegnet FLEX som EF-varemærke.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Sonova Holding AG betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 151 af 19.5.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/47


Rettens dom af 7. oktober 2015 — CBM mod KHIM — Aeronautica Militare (Trecolore)

(Sag T-227/14) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-ordmærket Trecolore - ældre EF- og nationale ord- og figurmærker FRECCE TRICOLORI - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 398/59)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Schweiz) (ved advokaterne U. Lüken, M. Grundmann og N. Kerger)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Rom, Italien)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 29. januar 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 253/2013-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Aeronautica Militare — Stato Maggiore og CBM Creative Brands Marken GmbH

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

CBM Creative Brands Marken GmbH betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 245 af 28.7.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/48


Rettens dom af 7. oktober 2015 — CBM mod KHIM — Aeronautica Militaire (TRECOLORE)

(Sag T-228/14) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-figurmærket TRECOLORE - de ældre EF-ord- og figurmærker og de ældre nationale ord- og figurmærker FRECCE TRICOLORI - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 398/60)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Schweiz) (ved advokaterne U. Lüken, M. Grundmann og N. Kerger)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved KHIM: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Rom, Italien)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 29. januar 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 594/2013-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Aeronautica Militare — Stato Maggiore og CBM Creative Brands Marken GmbH.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

CBM Creative Brands Marken GmbH betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 245 af 28.7.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/48


Rettens dom af 7. oktober 2015 — The Smiley Company mod KHIM (Formen på et ansigt med horn)

(Sag T-242/14) (1)

((EF-varemærker - ansøgning om et tredimensionalt varemærke - formen på et ansigt med horn - absolut registreringshindring - fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 398/61)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne A. Freitag og C. Albrecht)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved P. Geroulakos og A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 16. januar 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 836/2013-1) vedrørende en ansøgning om registrering af et tredimensionalt tegn bestående af formen af et ansigt med horn som EF-varemærke

Konklusion

1)

Afgørelse truffet den 16. januar 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 836/2013-1) annulleres for så vidt angår afslaget på registrering af det ansøgte varemærke for »konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; mælkeprodukter«.

2)

I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

3)

Hver part bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 282 af 25.8.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/49


Rettens dom af 7. oktober 2015 — The Smiley Company mod KHIM (formen af et ansigt)

(Sag T-243/14) (1)

((EF-varemærker - ansøgning om tredimensionalt EF-varemærke - formen af et ansigt - absolut registreringshindring - fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 398/62)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne A. Freitag og C. Albrecht)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved P. Geroulakos og A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 16. januar 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 837/2013-1) vedrørende en ansøgning om registrering af et tredimensionelt tegn bestående af formen af et ansigt som EF-varemærke.

Konklusion

1)

Afgørelse truffet den 16. januar 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 837/2013-1) annulleres for så vidt angår afslaget på registrering af det ansøgte varemærke for »konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; mælkeprodukter«.

2)

I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

3)

Hver part bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 282 af 25.8.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/50


Rettens dom af 7. oktober 2015 — The Smiley Company mod KHIM (ansigt med form som en stjerne)

(Sag T-244/14) (1)

((EF-varemærker - ansøgning om tredimensionalt EF-varemærke - ansigt med form som en stjerne - absolut registreringshindring - fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 398/63)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne A. Freitag og C. Albrecht)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved P. Geroulakos og A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 16. januar 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 838/2013-1) vedrørende en ansøgning om registrering af et tredimensionalt tegn, der består af et ansigt med form som en stjerne, som EF-varemærke.

Konklusion

1)

Afgørelse truffet den 16. januar 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 838/2013-1), annulleres for så vidt angår afslaget på registrering af det ansøgte varemærke for »konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; mælkeprodukter«.

2)

I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

3)

Hver part bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 282 af 25.8.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/51


Rettens dom af 15. oktober 2015 — Promarc Technics mod KHIM — PIS (del af døre)

(Sag T-251/14) (1)

((EF-design - ugyldighedssag - registreret EF-design, der gengiver en del af døre - ældre internationalt design udgøres af et amerikansk patent - ugyldighedsgrund - manglende individuel karakter - andet helhedsindtryk foreligger ikke - bevis for offentliggørelse af det ældre design - fagkredsene inden for den pågældende sektor - informeret bruger - designerens grad af frihed - artikel 6, artikel 7, stk. 1, og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002))

(2015/C 398/64)

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski (Zabierzów, Poloen) (ved advokat J. Radłowski)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved D. Walicka og A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) (Jasło, Poloen) (ved advokat D. Kulig)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 29. januar 2014 af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1464/2012-3) vedrørende en ugyldighedssag mellem Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) og Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 212 af 7.7.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/52


Rettens dom af 7. oktober 2015 — Cypern mod KHIM (XAΛΛOYMI og HALLOUMI)

(Forenede sager T-292/14 og T-293/14) (1)

((EF-varemærker - ansøgning om EF-ordmærkerne XAΛΛOYMI og HALLOUMI - absolut registreringshindring - mangel på fornødent særpræg - beskrivende karakter - artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 398/65)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Republikken Cypern (ved barrister S. Malynicz, og solicitor V. Marsland)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved P. Geroulakos, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af to afgørelser truffet den 19. februar 2014 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1849/2013-4 og sag R 1503/2013-4) vedrørende en ansøgning om registrering af henholdsvis ordtegnet XAΛΛOYMI og ordtegnet HALLOUMI som EF-varemærker

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Republikken Cypern bærer sine egne omkostninger og betaler Harmoniseringskontorets omkostninger.


(1)  EUT C 245 af 28.7.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/52


Rettens dom af 8. oktober 2015 — Société des produits Nestlé mod KHIM (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

(Sag T-336/14) (1)

((EF-varemærker - international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret - ordmærke NOURISHING PERSONAL HEALTH - absolut registreringshindring - mangel på fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 - begrundelsespligt - artikel 75 i forordning nr. 207/2009 - krav om prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder - artikel 75, stk. 1, i forordning nr. 207/2009))

(2015/C 398/66)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Schweiz) (ved advokaterne A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht og S. Cobet-Nüse)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved O. Mondéjar Ortuño, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 12. marts 2014 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 149/2013-4) vedrørende den internationale registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, af ordmærket NOURISHING PERSONAL HEALTH som EF-varemærke

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

La Société des produits Nestlé SA betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 261 af 11.8.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/53


Rettens dom af 7. oktober 2015 — CBM mod KHIM — Aeronautica Militare (TRECOLORE)

(Sag T-365/14) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-figurmærket TRECOLORE - de ældre EF- og nationale ord- og figurmærker FRECCE TRICOLORI - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 398/67)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Schweiz) (ved advokaterne U. Lüken, M. Grundmann og N. Kerger)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Rom, Italien)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 1. april 2014 af Femte Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 411/2013-5) vedrørende en indsigelsessag mellem Aeronautica Militare — Stato Maggiore og CBM Creative Brands Marken GmbH.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

CBM Creative Brands Marken GmbH betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 253 af 4.8.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/54


Rettens dom af 7. oktober 2015 — JP Divver Holding Company mod KHIM (EQUIPMENT FOR LIFE)

(Sag T-642/14) (1)

((EF-varemærker - international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret - ordmærket EQUIPMENT FOR LIFE - absolut registreringshindring - mangel på fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 398/68)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: JP Divver Holding Company Ltd (Newry, Det Forenede Kongerige) (ved advokaterne A. Franke og E. Bertram)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved L. Rampini, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 16. juni 2014 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 64/2014-2) vedrørende international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, af ordmærket EQUIPMENT FOR LIFE

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

JP Divver Holding Company Ltd betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 431 af 1.12.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/55


Rettens dom af 7. oktober 2015 — Jurašinović mod Rådet

(Sag T-658/14) (1)

((Aktindsigt - forordning (EF) nr. 1049/2001 - dokumenter udvekslet med Den Internationale Straffedomstol for Det Tidligere Jugoslavien i forbindelse med en sag - afgørelse truffet efter Rettens delvise annullation af den oprindelige afgørelse - delvist afslag på aktindsigt - undtagelse vedrørende beskyttelse af internationale forbindelser))

(2015/C 398/69)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Ivan Jurašinović (Angers, Frankrig) (ved advokaterne O. Pfligersdorffer og S. Durieu)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved E. Rebasti og A. Jensen, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets afgørelse af 8. juli 2004, hvorved Rådet gav sagsøgeren afslag på fuld aktindsigt i visse dokumenter udvekslet med Den Internationale Straffedomstol for Det Tidligere Jugoslavien i forbindelse med Gotovina-sagen, truffet efter Rettens delvise annullation af den oprindelige afgørelse ved dom af 3. oktober 2012, Jurašinović mod Rådet (T-63/10, Sml., EU:T:2012:516).

Konklusion

1)

Det er ikke længere fornødent at træffe afgørelse i sagen, for så vidt som påstanden om annullation af afgørelse truffet af Rådet for Den Europæiske Union den 8. juli 2014 om afslag på at give Ivan Jurašinović fuld aktindsigt i visse dokumenter udvekslet med Den Internationale Straffedomstol for Det Tidligere Jugoslavien i forbindelse med Gotovina-sagen, truffet efter Rettens delvise annullation af den oprindelige afgørelse ved dom af 3. oktober 2012, Jurašinović mod Rådet (T-63/10, Sml., EU:T:2012:516) er rettet mod dokumenterne nr. 7, 25, 33, 34 og 36.

2)

I øvrigt frifindes Rådet for Den Europæiske Union.

3)

Ivan Jurašinović bærer sine egne omkostninger og betaler de af Rådet afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 380 af 27.10.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/55


Rettens kendelse af 8. oktober 2015 — Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias mod Rådet

(Sag T-731/14) (1)

((Annullationssøgsmål - fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - restriktive foranstaltninger truffet på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine - ikke umiddelbart berørt - afvisning))

(2015/C 398/70)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias (Skydra, Grækenland) (ved advokat K. Chrysogonos)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved S. Boelaert og I. Rodios, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229, s. 1).

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias bærer sine egne omkostninger og betaler de af Rådet for Den Europæiske Union afholdte omkostninger.

3)

Det er ufornødent at træffe afgørelse om Europa-Kommissionens begæring om intervention.

4)

Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias, Rådet og Kommissionen bærer hver deres egne omkostninger i forbindelse med begæringen om intervention.


(1)  EUT C 16 af 19.1.2015.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/56


Kendelse afsagt af Rettens præsident den 15. oktober 2015 — Ahrend Furniture mod Kommissionen

(Sag T-482/15 R)

((Særlige rettergangsformer - udbud - udbudsprocedure - levering af møbler - afvisning af en tilbudsgivers bud og tildeling af kontrakten til en anden tilbudsgiver - begæring om foreløbige forholdsregler - fumus boni juris foreligger ikke))

(2015/C 398/71)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Ahrend Furniture (Zaventem, Belgien) (først ved advokaterne A. Lepièce, V. Dor og S. Engelen, derefter ved A. Lepièce, V. Dor, S. Engelen og F. Caillol)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved S. Delaude og J. Estrada de Solà, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Principalt påstand om udsættelse af gennemførelsen af Kommissionens afgørelse, hvorved denne tildelte parti 1 i udbud OIB.DR.2/PO/2014/055/622 vedrørende kontrakten »Levering af møbler« til en anden tilbudsgiver, og subsidiært påstand om, at Kommissionen pålægges at fremlægge dokumenter vedrørende den økonomiske analyse af buddene, og om at afgørelsen udsættes, indtil en ny behandlingsfrist på 10 dage, regnet fra oversendelsen af disse dokumenter, er udløbet

Konklusion

1)

Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge.

2)

Kendelsen af 26. august 2015 afsagt i sag T-482/15 R ophæves.

3)

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/57


Sag anlagt den 18. september 2015 — De Capitani mod Parlamentet

(Sag T-540/15)

(2015/C 398/72)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Emilio De Capitani (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne O. Brouwer og J. Wolfhagen)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Europa-Parlamentets afgørelse A(2015)4931 af 8. juli 2015 om afslag på fuld aktindsigt i dokumenterne LIBE-2013-0091-02 og LIBE-2013-0091-03, der er knyttet til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde og Uddannelse på Retshåndhævelsesområdet (Europol) og om ophævelse af afgørelse 2009/371/RIA og 2005/681/RIA, annulleres.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder eventuelle intervenerende parters omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet fremsat to anbringender.

1.

Det første anbringende vedrører en retlig fejl og en urigtig fortolkning af artikel 4, stk. 3, første afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145, s. 43).

Sagsøgeren anfører, at Parlamentet begik en retlig fejl og anvendte artikel 4, stk. 3, første afsnit, i forordning nr. 1049/2001 urigtigt, idet:

aktindsigt i de begærede dokumenter, der indgår i lovgivningsproceduren, ikke specifikt, faktisk eller på nogen ikke-hypotetisk måde skader den lovgivningsmæssige beslutningsproces

Parlamentet overser, at lovgivningsmæssige forarbejder, navnlig efter Lissabontraktatens ikrafttræden, er underlagt princippet om den bredest mulige aktindsigt

Parlamentet, såfremt artikel 4, stk. 3, stadig finder anvendelse på lovgivningsmæssige forarbejder efter ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, har begået en retlig fejl og anvendt afvejningen af den mere tungtvejende offentlige interesse forkert.

2.

Det andet anbringende vedrører det forhold, at der mangler en begrundelse i henhold til artikel 296 TEUF.

Ifølge sagsøgeren har Parlamentet ikke begrundet, hvorfor det gav afslag på aktindsigt i de begærede dokumenter på grundlag af artikel 4, stk. 3, første afsnit, i forordning nr. 1049/2001, idet det ikke gav nogen begrundelse for, (i) hvorfor udlevering af de begærede dokumenter faktisk og specifikt ville skade den pågældende beslutningsproces, og (ii) hvorfor der ikke i denne sag foreligger en mere tungtvejende interesse.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/58


Sag anlagt den 22. september 2015 — Guiral Broto mod KHIM — Gastro & Soul (Café del Sol)

(Sag T-548/15)

(2015/C 398/73)

Stævningen affattet på spansk

Parter

Sagsøger: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spanien) (ved advokat J. de Castro Hermida)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Ansøger af det omtvistede varemærke: Gastro & Soul GmbH

Det omtvistede varemærke: EF-ordmærket »Café del Sol« — registreringsansøgning nr. 6 1 05  985

Sagen for Harmoniseringskontoret: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 16. juli 2015 af Femte Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 2755/2014-5)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres, og indsigelsen, der er rejst på grundlag af det prioriterede varemærke, som indsigeren Ramón Guiral Broto er indehaver af, nemlig det spanske varemærke nr. 2348110, der er registreret for klasse 42 i den internationale klassifikation, antages til realitetsbehandling.

Efter at have antaget den nævnte indsigelse til realitetsbehandling, stadfæstes indsigelsesafdelingens afgørelse, således at der gives afslag på det ansøgte EF-varemærke nr. 006105985 CAFÉ DEL SOL i forhold til »Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, midlertidig indkvartering og cateringvirksomhed« i klasse 43 i den internationale klassifikation, som den tyske virksomhed Gastro & Soul GmbH søger registreret, eller såfremt Retten ikke har kompetence dertil, hjemvises sagen til et appelkammer ved Harmoniseringskontoret med pålæg om at indsigelsen antages til realitetsbehandling.

For så vidt angår beviserne ud over dem, der blev forelagt under den administrative procedure, anses de dokumenter, der er vedlagt nærværende stævning med nr. 1-4 således som specificeret i listen over vedlagte dokumenter, for indleveret.

Anbringender

Appelkammeret traf afgørelse »ultra petita« i den anfægtede afgørelse, idet sagsøgeren ikke fremsatte noget anbringende vedrørende afvisning af indsigelsen som en af begrundelserne for klagen.

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/59


Sag anlagt den 25. september 2015 — Bank Refah Kargaran mod Rådet

(Sag T-552/15)

(2015/C 398/74)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (ved advokat J.-M. Thouvenin)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Rådet for Den Europæiske Union har pådraget sig ansvar uden for kontrakt for Den Europæiske Union ved at have vedtaget og opretholdt en restriktiv foranstaltning over for BRK, som er annulleret ved Rettens dom af 6. september 2013 (sag T-25/11)

Den Europæiske Union er derfor erstatningspligtig for det tab, som sagsøgeren har lidt

Den økonomiske skade fastsættes til et beløb på 6 8 6 51  318 EUR, som tillægges en lovbestemt rente og ethvert andet beløb, der findes begrundet

Den ikke-økonomiske skade fastsættes til et beløb på 5 2 5 47  415 EUR, som tillægges en lovbestemt rente og ethvert andet beløb, der findes begrundet

Subsidiært anses hele eller dele af det beløb, der kræves i erstatning for ikke-økonomisk skade, for omfattet af den økonomiske skade og bogføres i denne egenskab

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fem anbringender, hvoraf to vedrører Den Europæiske Unions ansvar uden for kontrakt og tre de tab, der er forvoldt som følge af den retsstridige adfærd, som Rådet for Den Europæiske Union har udvist.

Hvad angår Den Europæiske Unions ansvar uden for kontrakt

1.

Første anbringende vedrører den retsstridige adfærd, der er foreholdt Rådet (vedtagelse og opretholdelse af en indefrysning af sagsøgerens midler), og som er fastslået ved dom af 6. september 2013, Bank Refah Kargaran mod Rådet, T-24/11, Rec, EU:T:2013:403.

2.

Andet anbringende vedrører det forhold, at Rådets retsstridige adfærd udgør en tilstrækkelig kvalificeret tilsidesættelse af bestemmelser, som har til formål at tillægge borgerne rettigheder.

Hvad angår de tab, der er forvoldt som følge af Rådet for Den Europæiske Unions retsstridige adfærd

3.

Tredje anbringende vedrører sagsøgerens ophør med sine aktiviteter med institutioner beliggende i Den Europæiske Union som følge indefrysning af midler.

4.

Fjerde anbringende vedrører følgeskaden af blokering af kreditlinjer.

5.

Femte anbringende vedrører det ikke-økonomiske tab.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/60


Sag anlagt den 25. september 2015 — Export Development Bank of Iran mod Rådet

(Sag T-553/15)

(2015/C 398/75)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iran) (ved advokat J.-M. Thouvenin)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Rådet for Den Europæiske Union har pådraget sig ansvar uden for kontrakt for Den Europæiske Union ved at have vedtaget og opretholdt en restriktiv foranstaltning over for EDBI, som er annulleret ved Rettens dom af 6. september 2013 (sagerne T-4/11 og T-5/11)

Den Europæiske Union er derfor erstatningspligtig for det tab, som sagsøgeren har lidt

Den økonomiske skade fastsættes til et beløb på 5 6 4 70  860 USD eller 5 0 5 08  718 EUR efter den nuværende kurs, som tillægges en lovbestemt rente og ethvert andet beløb, der findes begrundet

Den ikke-økonomiske skade fastsættes til et beløb på 7 4 1 32  366 USD eller 6 6 20  613 EUR efter den nuværende kurs, som tillægges en lovbestemt rente og ethvert andet beløb, der findes begrundet

Subsidiært anses hele eller dele af det beløb, der kræves i erstatning for ikke-økonomisk skade, for omfattet af den økonomiske skade og bogføres i denne egenskab

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført seks anbringender, hvoraf to vedrører Den Europæiske Unions ansvar uden for kontrakt og fire de tab, der er forvoldt som følge af den retsstridige adfærd, som Rådet for Den Europæiske Union har udvist.

Hvad angår Den Europæiske Unions ansvar uden for kontrakt

1.

Første anbringende vedrører den retsstridige adfærd, der er foreholdt Rådet (vedtagelse og opretholdelse af en indefrysning af sagsøgerens midler), og som er fastslået ved dom af 6. september 2013, Export Development Bank of Iran mod Rådet, T-4/11 og T 5/11, EU:T:2013:400.

2.

Andet anbringende vedrører det forhold, at Rådets retsstridige adfærd udgør en tilstrækkelig kvalificeret tilsidesættelse af bestemmelser, som har til formål at tillægge borgerne rettigheder.

Hvad angår de tab, der er forvoldt som følge af Rådet for Den Europæiske Unions retsstridige adfærd

3.

Tredje anbringende vedrører sagsøgerens ophør med sin virksomhed med hensyn til remburs som en direkte følge af den retsstridige foranstaltning.

4.

Fjerde anbringende vedrører det indtægtstab, der er en følge af, at sagsøgeren var afskåret fra at få adgang til sine indefrosne midler i Den Europæiske Union.

5.

Femte anbringende vedrører følgeskaden af afbrydelsen af valutaoverførsler.

6.

Sjette anbringende vedrører det ikke-økonomiske tab.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/62


Sag anlagt den 25. september 2015 — Ungarn mod Kommissionen

(Sag T-554/15)

(2015/C 398/76)

Processprog: ungarsk

Parter

Sagsøger: Ungarn (ved M.Z. Fehér og G. Koós)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse C(2015)4805 af 15. juli 2015 om sundhedsbidrag pålagt virksomheder i tobaksindustrien annulleres delvist, for så vidt som denne afgørelse påbyder indstilling af anvendelsen af både de progressive satser og af nedsættelsen af bidragene i tilfælde af investering, således som fastsat i lov nr. XCIV fra 2014 om sundhedsbidrag for 2015 fra virksomheder i tobaksindustrien (a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény), der er vedtaget af det ungarske parlament.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat følgende anbringender:

1.

Overskridelse af skønsbeføjelsen, åbenbart fejlagtigt skøn og tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet

Sagsøgeren anfører for det første, at Kommissionen, da den udstedte et påbud om indstilling, har foretaget et åbenbart fejlagtigt skøn, hvorved den har overskredet sin skønsbeføjelse og endvidere har tilsidesat proportionalitetsprincippet.

2.

Tilsidesættelse af forbuddet mod forskelsbehandling og ligebehandlingsprincippet

For det andet gør sagsøgeren gældende, at Kommissionens praksis i relation til påbud om indstilling kan kvalificeres som inkonsekvent, hvorved der er opstået en tilsidesættelse af forbuddet mod forskelsbehandling og af ligebehandlingsprincippet.

3.

Manglende overholdelse af begrundelsespligten og tilsidesættelse af princippet om god forvaltningsskik og retten til forsvar

For det tredje anfører sagsøgeren navnlig, at Kommissionen med påbuddet om indstilling ikke opfyldte sin begrundelsespligt.

4.

Forpligtelsen til loyalt samarbejde og retten til en effektiv retsbeskyttelse

I denne forbindelse anfører sagsøgeren, at som følge af Kommissionens påbud om indstilling er grundlæggende rettigheder og garantier blevet tilsidesat såsom forpligtelsen til loyalt samarbejde og retten til en effektiv retsbeskyttelse.

5.

Afgørelsens modsigende og ikke tilstrækkeligt præcise karakter

Sagsøgeren anfører under dette punkt, at Kommissionen, da den traf afgørelse om at udstede påbuddet om indstilling, ignorerede den omstændighed, at de ungarske myndigheder med afgifterne, der behandles ved afgiftsindberetning, ikke er i stand til at forhindre »tildeling« af støtte, og tilføjer, at Kommissionens afgørelse ligeledes strider mod formålet med indstillingen. Kommissionen formulerede nemlig ikke en klar regel for handling, selv om den imidlertid kan kræve af de ungarske myndigheder, at de gennemfører afgørelsen.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/63


Sag anlagt den 25. september 2015 — Ungarn mod Kommissionen

(Sag T-555/15)

(2015/C 398/77)

Processprog: ungarsk

Parter

Sagsøger: Ungarn (ved M.Z. Fehér og G. Koós)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse C(2015)4805 af 15. juli 2015 om 2014-ændringen af det ungarske gebyr for fødevarekædekontrol annulleres delvist, for så vidt som denne afgørelse påbyder indstilling af anvendelsen af de progressive gebyrsatser for fødevarekædekontrol i Ungarn.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat følgende anbringender.

1.

Overskridelse af skønsbeføjelsen, åbenbart fejlagtigt skøn og tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet

Sagsøgeren anfører for det første, at Kommissionen, da den udstedte et påbud om indstilling, har foretaget et åbenbart fejlagtigt skøn, hvorved den har overskredet sin skønsbeføjelse og endvidere har tilsidesat proportionalitetsprincippet.

2.

Tilsidesættelse af forbuddet mod forskelsbehandling og ligebehandlingsprincippet

For det andet gør sagsøgeren gældende, at Kommissionens praksis i relation til påbud om indstilling kan kvalificeres som inkonsekvent, hvorved der er opstået en tilsidesættelse af forbuddet mod forskelsbehandling og ligebehandlingsprincippet.

3.

Manglende overholdelse af begrundelsespligten og tilsidesættelse af princippet om god forvaltningsskik og retten til forsvar

For det tredje anfører sagsøgeren navnlig, at Kommissionen med påbuddet om indstilling ikke opfyldte sin begrundelsespligt.

4.

Forpligtelsen til loyalt samarbejde og retten til en effektiv retsbeskyttelse

I denne forbindelse anfører sagsøgeren, at som følge af Kommissionens påbud om indstilling er grundlæggende rettigheder og garantier blevet tilsidesat såsom forpligtelsen til loyalt samarbejde og retten til en effektiv retsbeskyttelse.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/64


Sag anlagt den 25. september 2015 — Portugal mod Kommissionen

(Sag T-556/15)

(2015/C 398/78)

Processprog: portugisisk

Parter

Sagsøger: Den Portugisiske Republik (ved L. Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão og J. Almeida, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse C(2015) 4076 af 22. juni 2015 (1) om udelukkelse fra EU-finansiering på grund af »Svagheder i LPIS« af et beløb på 13 7 3 89  156,95 EUR svarende til de udgifter, som Den Portugisiske Republik har anmeldt inden for foranstaltningen anden direkte støtte, hektar, for regnskabsårene 2010, 2011 og 2012, annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført følgende anbringender.

A —

Vedrørende regnskabsårene 2009 og 2010

Der foreligger en tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet og af artikel 5 TEU for så vidt som den omstændighed, at Kommissionen, selv om den allerede har accepteret nøjagtigt de samme beregninger og præmisser i tidligere undersøgelser, uden en behørig begrundelse, har forkastet de beregninger, som de portugisiske myndigheder har fremlagt sammen med ansøgningen om en fast korrektion, selv om den har konstateret de talrige forbedringer i forbindelse med gennemførelsen af handlingsplanene i IFKS, udgør en klar tilsidesættelse af princippet om loyalt samarbejde.

B —

For regnskabsåret 2011

1.

Der foreligger en tilsidesættelse af princippet om loyalt samarbejde, for så vidt som Kommissionen i forbindelse med svaghederne ved funktionen af LPIS-GIS for regnskabsåret 2011, frakendte enhver betydning af alt det arbejde, som de portugisiske myndigheder har udført, navnlig de foranstaltninger, som de vedtog — som f.eks. handlingsplanen, der blev bekræftet af godkendelsesorganet — og som blev gennemført med særlig henvisning til regnskabsåret 2011, med Kommissionens samtykke og viden.

2.

Der foreligger en tilsidesættelse af kontradiktionsprincippet for så vidt som det fremgår af meddelelsen i henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 885/06 (2) vedrørende regnskabsåret 2011, at formålet med undersøgelsen består i de uregelmæssigheder, der er opdaget med hensyn til LPIS, men afgørelsen er baseret på en ulovlig konsolidering af rettigheder, hvilket ikke er nævnt i den fremsendte skrivelse, som fastsat i nævnte artikel 11, hvorfor de portugisiske myndigheder ikke havde lejlighed til at udtale sig herom.

3.

Der foreligger en tilsidesættelse af artikel 11 i forordning (EF) nr. 885/06 for så vidt som afgørelsen ikke var tilstrækkeligt begrundet, da dens grunde/begrundelse er upræcis, hvorfor den tilsidesætter tanken bag og formålet med artikel 11, stk. 1, i forordning nr. 885/2006.

C —

Stigning/satser for faste korrektioner — for regnskabsårene 2009-2011

Der foreligger en tilsidesættelse af artikel 31, stk. 2, i forordning nr. 1290/2005 (3) og en tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet og AGRI/61 495/2002-REV1’s karakter af sanktion, eftersom de vedtagne foranstaltninger (dvs. afgørelserne) hverken er passende eller nødvendige for at nå det forfulgte mål, og de går videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, henset til, at de portugisiske myndigheder har foretaget beregningen i henhold til Kommissionens retningslinjer og efter, at denne institution har besluttet at anvende en fast korrektion.


(1)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 22.6.2015 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 182, s. 39).

(2)  Kommissionens forordning (EF) af 21.6.2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår godkendelse af betalingsorganer og andre organer og regnskabsafslutning for EGFL og ELFUL (EUT L 171, s. 90).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21.6.2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT L 209, s. 1).


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/65


Sag anlagt den 25. september 2015 — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor mod Kommissionen

(Sag T-564/15)

(2015/C 398/79)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (Amsterdam, Nederlandene) (ved advokat P. Glazener)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 17. juli 2015 om afvisning af sagsøgerens forslag som svar på indkaldelse af forslag i forbindelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2014)1921 final af 26. marts 2014 om etablering af det flerårige arbejdsprogram om finansiel bistand i forbindelse med Connecting Europe-faciliteten annulleres.

Kommissionen tilpligtes at vedtage en ny afgørelse vedrørende sagsøgerens forslag, hvorved der tages hensyn til Rettens dom inden for tre måneder fra datoen for dommens afsigelse.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat to anbringender.

1.

Første anbringende vedrører et åbenbart urigtigt skøn.

Bedømmelsen af sagsøgerens forslag er fejlagtig for så vidt angår tildelingskriterierne relevans, påvirkning og kvalitet. Med en korrekt vurdering af disse tildelingskriterier skulle forslaget have været valgt til EU-samfinansiering.

2.

Andet anbringende vedrører tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet.

Kommissionen har tilsidesat ligebehandlingsprincippet i den anfægtede afgørelse, eftersom den ikke har udvalgt sagsøgerens forslag, hvorimod den valgte andre, tilsvarende forslag vedrørende emissionsreducerende teknologier.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/66


Sag anlagt den 28. september 2015 — Excalibur City mod KHIM — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

(Sag T-565/15)

(2015/C 398/80)

Stævningen affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Tjekkiet) (ved advokat E. Engin-Deniz)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Ferrero SpA (Alba, Italien)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Ansøger af det omtvistede varemærke: Excalibur City s.r.o.

Det omtvistede varemærke: EF-ordmærket »MERLIN’S KINDERWELT« — registreringsansøgning nr. 1 1 2 01  969

Sagen for Harmoniseringskontoret: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 9. juli 2015 af Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 1538/2014-1)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres i det hele.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/67


Sag anlagt den 28. september 2015 — Excalibur City mod KHIM — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

(Sag T-566/15)

(2015/C 398/81)

Stævningen affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Excalibur City s.r.o (Znojmo, Tjekkiet) (ved advokat E. Engin-Deniz)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Ferrero SpA (Alba, Italien)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Ansøger af det omtvistede varemærke: Excalibur City s.r.o

Det omtvistede varemærke: EF-figurmærke, der indeholder ordbestanddelene »MERLIN’S KINDERWELT« — registreringsansøgning nr. 11 202 066

Sagen for Harmoniseringskontoret: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 16. juli 2015 af Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 1617/2014-1)

Påstande

Den anfægtede afgørelse omgøres, idet indsigerens indsigelse forkastes.

In eventu

Den anfægtede afgørelse såvel som indsigelsesafdelingens afgørelse af 26. maj 2014, indsigelse nr. B 002152844, annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/68


Sag anlagt den 24. september 2015 — Morgese m.fl. mod KHIM — All Star

(Sag T-568/15)

(2015/C 398/82)

Stævningen affattet på engelsk

Parter

Sagsøgere: Giuseppe Morgese (Barletta, Italien), Pasquale Morgese (Barletta, Italien) og Felice D’Onofrio (Barletta, Italien) (ved advokat D. Russo)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: All Star CV (Hilversum, Nederlandene)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Ansøgere af det omtvistede varemærke: Giuseppe Morgese, Pasquale Morgese og Felice D’Onofrio

Det omtvistede varemærke: EF-figurmærke indeholdende ordbestanddelene »2 STAR 2S« — registreringsansøgning nr. 1 0 1 61  065

Sagen for Harmoniseringskontoret: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 1. juli 2015 af Femte Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 1906/2014-5)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Sagsøgerne tilkendes sagsomkostninger i forbindelse med sagen for Retten og sagen for Femte Appelkammer i tilslutning til enhver videre eller anden afhjælpningsforanstaltning og/eller bestemmelse, som Retten måtte finde passende.

Anbringende

Den anfægtede afgørelses konklusion er urigtig for så vidt angår varemærkernes og disses bestanddeles karakter, der kan have betydelig indvirkning på den relevante kundekreds.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/69


Sag anlagt den 25. september 2015 — Fondazione Casamica mod Kommissionen og EASME

(Sag T-569/15)

(2015/C 398/83)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Fondazione Casamica (Salerno, Italien) (ved advokat M. Lamberti)

Sagsøgte: Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) og Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Den anfægtede akt: Results of the evaluation- Ineligible proposal. Proposal: A4A, 699442- afgørelse ref. Ares (2015)3187639, meddelt den 29. juli 2015, vedtaget af Europa-Kommissionen, Easme Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, annulleres, idet den er ulovlig af de anførte årsager.

Forslaget til deltagelse: Proposal number: A4A, 699442, acronym:A4A, title:Archeology 4 All, erklæres egnet, og sagsøgeren og dens partnere, som organiseret af konsortiet, der er skabt med henblik på at deltage i udbuddet, tillades at deltage heri.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det udbud, der er genstand for dette søgsmål, har til formål at skabe, beskrive og udvikle en tilgængelig turismemodel, som, idet den identificerer vanskelighederne forbundet med turisters handicap, overvinder disse vanskeligheder gennem en prototype, som er et svar, der kan benyttes og derefter foreslås igen alle steder, der har kulturel og arkæologisk interesse.

Kravene til at fremlægge projektet foreskrev, ud over specialiseret og længerevarende erfaring i den konkrete sektor, og at der skulle være tale om en juridisk person med nær forbindelse til forslaget formål, tilstedeværelsen af national, regional eller lokal offentlig styrende myndighed.

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat to anbringender.

1.

Første anbringende om muligheden for at antage søgsmålet til realitetsbehandling

Det arkæologiske tilsyn i Campanien er en enhed, der er anerkendt som offentlig, styrende myndighed som ledelsesorgan i yderområderne for ministeren for kulturelle værdier og aktiviteter og turisme.

2.

Andet anbringende om tilsynsorganets juridiske karakter

Formanden for ministerrådet har ved udpegelsen af ledelsesorganer på generelt plan for ministeren den 29. august 2014 ved dekret nr. 171 blandt ledelsesorganerne i yderområderne fastsat tilsynsorganerne, hvis art, retlige form og funktion udspringer af og defineres ved selve ministerens iboende juridiske og administrative uafhængighed, som ikke er uddelegeret af denne, og som ikke kan anses for at være enheder, der handler ved delegation fra en styrende myndighed.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/70


Sag anlagt den 5. oktober 2015 — For Tune mod KHIM — Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

(Sag T-579/15)

(2015/C 398/84)

Stævningen affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: For Tune sp. z o.o. (Warszawa, Polen) (ved advokat K. Popławska)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Gastwerk Hotel Hamburg GmbH & Co. KG (Hamburg, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Ansøger af det omtvistede varemærke: For Tune sp. z o.o.

Det omtvistede varemærke: EF-figurmærke indeholdende ordbestanddelen »fortune« — registreringsansøgning nr. 1 1 5 25  491

Sagen for Harmoniseringskontoret: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 7. august 2015 af Femte Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 2808/2014-5)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b, i forordning nr. 207/2009.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/71


Sag anlagt den 1. oktober 2015 — Syndial mod Kommissionen

(Sag T-581/15)

(2015/C 398/85)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Syndial SpA — Attività Diversificate (San Donato Milanese, Italien) (ved advokaterne L. Acquarone og S. Grassi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Sagsøgeren har nedlagt påstand om annullation og/eller ændring af meddelelse fra Europa-Kommissionen — Generalsekretariatet Ref. Ares(2015)3238796 af 3. august 2015 vedrørende »Afgørelse truffet af generalsekretariatet på vegne af Kommissionen i henhold til artikel 4 i bestemmelserne vedrørende gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001« om en »Genfremsat begæring om aktindsigt i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001 — GESTEM 2015/2796«, der bekræfter det afslag, der blev givet af Europa-Kommissionens generaldirektorat for miljø ved meddelelse ENV.D.2/MC/vf/ARES(2015) af 16. juni 2015 på den begæring om aktindsigt, som blev indgivet af Syndial S.p.A. ved skrivelse INAMB-10/15 af 6. maj 2015 og fremsendt via certificeret e-mail den 8. maj 2015, og om anerkendelse af Syndial’s ret til at få indsigt i dokumenterne i overtrædelsesprocedure nr. 2009/4426 med heraf følgende påbud om fuld eller delvis udlevering af de akter og dokumenter, der blev anmodet om udlevering af med den nævnte begæring INAMB-10/15 af 6. maj 2015, som blev fremsendt via certificeret e-mail den 8. maj 2015, og, eller, anerkendelse af Syndial’s ret til en formel høring ved Kommissionen med henblik på at klarlægge og bekræfte de oplysninger, som fremgår af den omhandlede overtrædelsesprocedure.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført to anbringender.

1.

Første anbringende vedrørende tilsidesættelse og/eller fejlagtig anvendelse af artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1049/2001.

I det foreliggende tilfælde er der ikke foretaget en fyldestgørende undersøgelse af begrænsningen af den af Kommissionen påberåbte undtagelse fra retten til aktindsigt i dokumenterne vedrørende overtrædelsesprocedure nr. 2009/4426, hvilken begrænsning består i »en mere tungtvejende offentlig interesse i udbredelsen af dokumentet« som omhandlet i artikel 4, stk. 2, in fine, i forordning (EF) nr. 1049/2001.

Den godkendte — og nu afsluttede — oprydningsplan, der direkte skulle gennemføres af Syndial (ejer af grunden), opfylder fuldt ud de fællesskabsretlige principper om rensning og genopretning af områder, der har været udsat for historisk forurening.

Den holdning, som Den Italienske Republiks har indtaget i procedure nr. 2009/4426 forekommer utilsigtet at stride mod den offentlige interesse, som forfølges på nationalt plan ved ukritisk at tilslutte sig Kommissionens klagepunkter, idet der ses bort fra, at den procedure, som førte til godkendelsen af oprydningsplanen for området, fulgte den på nationalt plan fastsatte godkendelsesprocedure, der netop var fastsat af det ministerium, som i dag anfægter dens gyldighed. Det anerkendes følgelig, at der foreligger en væsentlig og mere tungtvejende offentlig interesse som omhandlet i artikel 4, stk. 2, og Syndial gives adgang til at undersøge, om de fællesskabsretlige principper konkret overholdes.

Den bagvedliggende interesse for Syndial’s begæringer er ikke af privat karakter — hvilket ville være helt legitimt — men er derimod en mere relevant offentlig interesse, hvis formål er en effektiv beskyttelse af interessen i en retfærdig og korrekt gennemførelse af den omhandlede fællesskabsprocedure og den interne administrative procedure (der udtrykkeligt er beskyttet i henhold til for det første artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og for det andet artikel 97 i Den Italienske Republiks forfatning), som ikke alene hænger sammen med retten til forsvar for private (som påvirkes direkte af følgerne af den i overtrædelsesproceduren trufne afgørelse), men navnlig med den grundlæggende ret til adgang til oplysninger på miljøområdet, som er bekræftet i de EU-retlige principper (artikel 191, stk. 2, og stk. 3, første led, TEUF sammenholdt med artikel 11, TEUF, der blev gennemført ved Den Europæiske Unions tiltrædelse til Århuskonventionen af 27.6.1998).

2.

Andet anbringende vedrørende tilsidesættelse og/eller fejlagtig anvendelse af artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1049/2001. Ulovligt afslag på delvis aktindsigt.

Den generelle formodning om nægtelse af aktindsigt i artikel 4, stk. 2, tredje led, i forordning nr. 1049/2001 »udelukker ikke de pågældendes mulighed for at godtgøre, at den omhandlede formodning ikke finder anvendelse på et givet dokument, der er begæret aktindsigt i, eller at der er en mere tungtvejende offentlig interesse i udbredelsen af dokumentet, jf. artikel 4, stk. 2, i forordning nr. 1049/2001« (jf. Rettens dom af 2.3.2015, sag T-456/13, præmis 64).

I det foreliggende tilfælde er der tale om en begæring om aktindsigt i dokumenter, hvis udbredelse ikke krænker nogen offentlig interesse, men som snarere understøtter den offentlige interesse, for så vidt som det alene er gennem kendskab til disse dokumenter, at det vil være muligt at udlede oplysninger, som vil være på et teknisk og juridisk grundlag vil være hensigtsmæssige med henblik på at afvise de klagepunkter, der er gjort gældende under overtrædelsesproceduren, men ligeledes med henblik på i fuld overensstemmelse med de kompetente myndigheder at bevise gyldigheden af den procedure, der er fulgt med henblik på at udpege det projekt, der er bedst egnet til genopretning af Cengio-området, tidligere tilhørende ACNA, i overensstemmelse med de fællesskabsretlige principper om genopretning af områder, som har været udsat for historisk forurening og om bæredygtigheden af miljømæssige foranstaltninger, og til gennemførelsen heraf.

Aktindsigten ville kunne være blevet begrænset med angivelse af de dokumenter, som Den Italienske Republik har tilføjet til sagsakterne, efter overstregning af de dokumenter, som allerede er tilføjet sagsakterne.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/73


Sag anlagt den 12. oktober 2015 — Rose Vision mod Kommissionen

(Sag T-587/15)

(2015/C 398/86)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Rose Vision, S.L. (Pozuelo de Alarcón, Spanien) (ved advokat J. Marín López)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

For det første annulleres Kommissionens afgørelse C(2015) 5449 final af 28. juli 2015 vedrørende tilbagesøgning af et beløb på i alt 5 35  613,20 EUR med tillæg af renter, som Rose Vision, S.L. skal betale, i medfør af artikel 263 TEUF.

For det andet fastslås det i medfør af artikel 272 TEUF, at Kommissionen har tilsidesat punkt II.14, stk. 1, litra a), og punkt II.22, stk. 5, i de generelle betingelser FP7 vedrørende de endelige revisionsrapporter 11-INFS-025 og 11-BA119-016, der omhandlede Rose Vision som led i dennes deltagelse i projektet »Support action to the Integral Satcon Initiative (sISI)«, projektet »Implementing cooperation on Future Internet and ICT Components between Europe and Latin America (FIRST)«, projektet »Supporting the future of the NEM European Technology Platform (FutureNEM)«, projektet »Support Action for the NEM European Technology Platform (4NEM)« og projektet »Structural Funds for Regional Research Advancement (SFERA)«.

For det tredje fastslås det i medfør af artikel 272 TEUF, at de endelige revisionsrapporter 11-INFS-025 og 11-BA119-016, som er udarbejdet under tilsidesættelse af punkt II.14, stk. 1, litra a), og punkt II.22, stk. 5, i de generelle betingelser FP7, er kontraktmæssigt ugyldige og savner retsvirkning.

For det fjerde fastslås det i medfør af artikel 272 TEUF, sammenholdt med artikel 340, stk. 1, TEUF, at Rose Vision ikke skal betale Kommissionen det beløb på 5 35  613,20 EUR med tillæg af renter, der er nævnt i Kommissionens afgørelse C(2015) 5449 final af 28. juli 2015.

For det femte fastslås det i medfør af artikel 272 TEUF, sammenholdt med artikel 340, stk. 1, TEUF, at Kommissionen skal betale Rose Vision de eksisterende skyldige beløb for Rose Visions deltagelse i FP7-projekterne, hvilke beløb for nærværende beløber sig til 1 95  571,13 EUR for Kommissionens sISI, FIRST, FutureNEM, 4NEM og SFERA-projekter, og til 2 17  729,37 EUR med tillæg af de beløb, som måtte påløbe i fremtiden, for projekterne vedrørende det Europæiske Agentur for Forskning E-Sponder og MaPEer SME. Begge beløb, der er foreløbige og skal beregnes mere nøjagtigt, hvilket vil ske på et senere tidspunkt i denne sag, skal under alle omstændigheder forhøjes med de renter, der er fastsat i punkt II.5, stk. 5, i de generelle betingelser FP7.

For det sjette tilpligtes Kommissionen i medfør af artikel 272 TEUF, sammenholdt med artikel 340, stk. 1 og 2, TEUF at betale Rose Vision erstatning for de kontraktmæssige skader, der følger af en tilsidesættelse af punkt II.14, stk. 1, litra a), og punkt II.5, stk. 3, litra d), i de generelle betingelser FP7 og de skader uden for kontrakt, der følger af den omstændighed, at Rose Vision er blevet indplaceret i alarmniveau W 2 i systemet med tidlig varsling, med det beløb, der er angivet i stævningens punkt 114 eller et andet beløb, som Retten måtte finde passende efter ret og billighed.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

1.

Første anbringende om, at den endelige revisionsrapport 11-INFS-025 af 9. oktober 2012 og den endelige revisionsrapport11-BA119-016 af 22. april 2013 tilsidesætter punkt II.4, stk. 1, litra a), i de generelle betingelser FP7, idet det heri fastslås, at de udgifter, som Rose Vision har afholdt, ikke er støtteberettigede, da der ikke er tale om reelle udgifter.

2.

Andet anbringende om, at den endelige revisionsrapport 11-INFS-025 af 9. oktober 2012 og den endelige revisionsrapport11-BA119-016 af 22. april 2013 tilsidesætter punkt II.22, stk. 5, i de generelle betingelser FP7.

3.

Tredje anbringende om, at den suspension af udbetalinger til Rose Vision, som Kommissionen har bestemt for alle projekter i det syvende rammeprogram, som Rose Vision deltog i, samt den suspension, som agenturet har vedtaget som konsekvens af den af Kommissionen besluttede suspension, udgør en tilsidesættelse af punkt II.5, stk. 3, litra d), i de generelle betingelser FP7.

4.

Fjerde anbringende om, at aktiveringen af systemet med tidlig varsel på niveau W 2 med hensyn til Rose Vision savner et retsgrundlag i henhold til det kriterium, som Retten fastsatte i dom af 22. april 2012, T-320/09, Planet mod Kommissionen.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/74


Sag anlagt den 13. oktober 2015 — Transavia Airlines mod Kommissionen

(Sag T-591/15)

(2015/C 398/87)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Transavia Airlines (Shiphol, Nederlandene) (ved advokaterne R. Elkerbout og M.R. Baneke)

Sagsøgte: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Artikel 1, stk. 3, og (for så vidt som de vedrører artikel 1, stk. 3) artikel 3-5 i Europa-Kommissionens afgørelse annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har nedlagt påstand om delvis annullation af Kommissionens afgørelse (EU) 2015/1227 af 23. juli 2014 om statsstøtte SA.22614 (C 53/07) iværksat af Frankrig til fordel for chambre de commerce et d'industrie i Pau-Béarn, Ryanair, Airport Marketing Services og Transavia (meddelt under nummer C(2014) 5085) (EUT L 201, s. 109).

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat seks anbringender.

1.

Første anbringende om tilsidesættelse af princippet om god forvaltningsskik fastsat i artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og af princippet om retten til forsvar.

Sagsøgeren har ikke fået mulighed for at fremsætte sine bemærkninger inden vedtagelsen af den anfægtede afgørelse.

Kommissionen burde ikke have givet afslag på den anmodning om aktindsigt i visse dokumenter, som sagsøgeren fremsatte den 25. august 2015.

2.

Andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 107, stk. 1, TEUF, idet den angivelige statsstøtte med urette er blevet tilregnet den franske stat.

Kommissionen har med urette anset »chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn« for et offentligt organ.

Kommissionen har modsagt sig selv i forbindelse med sin bedømmelse af karakteren af »chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn«.

3.

Tredje anbringende om tilsidesættelse af artikel 107, stk. 1, TEUF, idet kriteriet om markedsøkonomisk aktører er blevet anvendt ukorrekt.

Kommissionen har ikke i tilstrækkelig grad begrundet, hvorfor den har anvendt kriteriet om rentabilitet i stedet for at foretage en sammenligning med markedsprisen.

Kommissionen har anvendt kriteriet om rentabilitet ukorrekt, idet den ikke har taget hensyn til årsagerne til, at lufthavnen i Pau indgik aftalen med sagsøgeren, har anlagt et for kort tidsperspektiv og ikke klart har angivet, hvilke indtægter og fordele for lufthavnen i Pau den har taget hensyn til.

4.

Fjerde anbringende om tilsidesættelse af artikel 107, stk. 1, TEUF, idet den angivelige økonomiske fordel med urette er blevet anset for selektiv.

5.

Femte anbringende om tilsidesættelse af artikel 107, stk. 1, TEUF, idet det ikke er blevet undersøgt, om de angivelige økonomiske fordele reelt har haft negative virkninger for konkurrencen.

6.

Sjette anbringende om tilsidesættelse af artikel 107, stk. 1, TEUF og artikel 108, stk. 2, TEUF, idet Kommissionen har anlagt et ukorrekt skøn og begået en retlig fejl, da den fastslog, at støtten til sagsøgeren svarede til de samlede tab for lufthavnen i Pau i perioden fra 2006 til 2009, selv om den egentligt burde have undersøgt, hvilken fordel sagsøgeren reelt opnåede.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/76


Sag anlagt den 14. oktober 2015 — Metabolic Balance Holding mod KHIM (Metabolic Balance)

(Sag T-594/15)

(2015/C 398/88)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Metabolic Balance Holding GmbH (Isen, Tyskland) (ved advokat W. Riegger)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Det omtvistede varemærke: EF-figurmærke indeholdende ordbestanddelen »Metabolic Balance« — registreringsansøgning nr. 1 2 5 86  137

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 12. august 2015 af Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 2156/2014-1)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder omkostningerne forbundet med sagens behandling for appelkammeret.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/77


Rettens kendelse af 13. oktober 2015 — Mabrouk mod Rådet

(Sag T-218/14) (1)

(2015/C 398/89)

Processprog: engelsk

Formanden for Ottende Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.


(1)  EUT C 194 af 24.6.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/77


Rettens kendelse af 13. oktober 2015 — Pelikan mod KHIM — RMP (be.bag)

(Sag T-517/14) (1)

(2015/C 398/90)

Processprog: engelsk

Formanden for Sjette Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.


(1)  EUT C 448 af 15.12.2014.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/77


Rettens kendelse af 14. oktober 2015 — Montenegro mod KHIM (formen på en flaske)

(Sag T-748/14) (1)

(2015/C 398/91)

Processprog: engelsk

Formanden for Ottende Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.


(1)  EUT C 7 af 12.1.2015.


Retten for EU-Personalesager

30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/78


Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 21. oktober 2015 — AQ mod Kommissionen

(Sag F-57/14) (1)

((Personalesag - tjenestemænd - forordning nr. 45/2001 - behandling af personoplysninger indhentet til private formål - administrativ undersøgelse - disciplinærsag - ret til forsvar - begrundelsespligt - disciplinær sanktion - proportionalitet))

(2015/C 398/92)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AQ (først ved advokat L. Massaux, derefter ved advokat H. Mignard)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og C. Ehrbar, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at pålægge sagsøgeren en disciplinær sanktion i form af en irettesættelse efter afslutningen af en disciplinær undersøgelse og tilkendelse af erstatning.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

AQ bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 421 af 24.11.2014, s. 60.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/78


Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 21. oktober 2015 — Arsène mod Kommissionen

(Sag F-89/14) (1)

((Personalesag - løn - udlandstillæg - betingelse i artikel 4, stk. 1, litra b), i bilag VII til vedtægten - ti-årig referenceperiode - begyndelsestidspunkt - neutralisering af ansættelsesperioder i en international organisation - analog anvendelse af bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i bilag VII til vedtægten - sædvanlig bopæl uden for tjenestestaten før udøvelsen af tjenesten i en international organisation - procesreglementets artikel 81 - søgsmålet åbenbart ugrundet))

(2015/C 398/93)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Maria Lucia Arsène (Bukarest, Rumænien) (ved advokat M.-A. Lucas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og T.S. Bohr, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om afslag på at yde udlandstillæg og påstand om, at Kommissionen tilpligtes at udbetale dette, med tillæg af renter, fra sagsøgerens tiltrædelse af tjenesten

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Maria Lucia Arsène bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.


(1)  EUT C 421 af 24.11.2014, s. 62.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/79


Sag anlagt den 21. september 2015 — ZZ mod Kommissionen

(Sag F-123/15)

(2015/C 398/94)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Orlandi og T. Martin)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen truffet af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/293/14 om ikke at tildele sagsøgeren et tilstrækkeligt antal points til at give ham adgang til assessmentcentret

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 11. juni 2015, hvorved udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/293/14 afslog at give sagsøgeren adgang til de udvælgelsesprøver, der blev afviklet i assessmentcentret.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/80


Sag anlagt den 22. september 2015 — ZZ mod Kommissionen

(Sag F-125/15)

(2015/C 398/95)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Orlandi og T. Martin)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD8 i forfremmelsesåret 2014 og om erstatning for den ikke-økonomiske skade, der angiveligt er lidt

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 14. november 2014 om ikke at forfremme sagsøgeren i forfremmelsesåret 2014 annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for den ikke-økonomiske skade, der angiveligt er lidt, med et beløb på 15  000 EUR.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.


30.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/80


Kendelse afsagt af Personaleretten den 20. oktober 2015 — Drakeford mod EMA

(Sag F-29/13) (1)

(2015/C 398/96)

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.


(1)  EUT C 207 af 20.7.2013, s. 57.