ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 389

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
23. november 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2015/C 389/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2015/C 389/02

Sag C-303/13 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. oktober 2015 — Europa-Kommissionen mod Jørgen Andersen, Kongeriget Danmark og Danske Statsbaner SV (DSB) (Appel — konkurrence — statsstøtte — støtte ydet af de danske myndigheder til den offentlige virksomhed Danske Statsbaner (DSB) — kontrakter om offentlig trafikbetjening inden for personbefordring med jernbane mellem København (Danmark) og Ystad (Sverige) — afgørelse, hvorved støtten på visse betingelser erklæres forenelig med det indre marked — tidsmæssig anvendelse af materielle retsregler)

2

2015/C 389/03

Sag C-650/13: Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. oktober 2015 — Thierry Delvigne mod Commune de Lesparre-Médoc og Préfet de la Gironde (anmodning om præjudiciel afgørelse fra tribunal d’instance de Bordeaux — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 39 og 49 — Europa-Parlamentet — valg — valgret — unionsborgerskab — tilbagevirkende kraft af en mildere straffelovgivning — national lovgivning, der fastsætter en frakendelse af valgretten i tilfælde, hvor der er afsagt en straffedom i sidste instans inden den 1. marts 1994)

3

2015/C 389/04

Sag C-23/14: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 6. oktober 2015 — Post Danmark A/S mod Konkurrencerådet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sø- og Handelsretten — Danmark) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 82 EF — misbrug af dominerende stilling — markedet for distribution af massebreve — direct mail-forsendelser — system med rabatter med tilbagevirkende kraft — ekskluderende virkning — kriteriet vedrørende lige så effektive konkurrenter — sandsynligheden for, at der opstår en konkurrenceskadelig virkning, og alvoren af denne virkning)

4

2015/C 389/05

Sag C-61/14: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 6. oktober 2015 — Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato mod Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino — Città di Levico Terme m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 89/665/EØF — offentlige indkøb — national lovgivning — afgifter på adgang til forvaltningsdomstole på området for offentlige kontrakter — adgang til effektive retsmidler — afgifter med afskrækkende virkning — domstolsprøvelse af forvaltningsakter — effektivitets- og ækvivalensprincippet — effektiv virkning)

5

2015/C 389/06

Sag C-69/14: Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. oktober 2015 — Dragoș Constantin Târșia mod Statul român og Serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a autovehiculelor (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunalul Sibiu — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet — retskraft — tilbagebetaling af fejlagtigt udbetalte beløb — tilbagebetaling af afgifter, som en medlemsstat har opkrævet i strid med EU-retten — endelig retsafgørelse, der pålægger betaling af en afgift, som er uforenelig med EU-retten — anmodning om genoptagelse af en sådan retsafgørelse — national lovgivning, der med henvisning til Domstolens efterfølgende præjudicielle domme alene tillader genoptagelse af endelige retsafgørelser afsagt på det forvaltningsretlige område)

6

2015/C 389/07

Sag C-71/14: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 6. oktober 2015 — East Sussex County Council mod Information Commissioner (anmodning om præjudiciel afgørelse fra First-tier Tribunal (Information Rights) — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — Århuskonventionen — direktiv 2003/4/EF — artikel 5 og 6 — offentlig adgang til miljøoplysninger — gebyr for udlevering af miljøoplysninger — begrebet et rimeligt beløb — omkostninger til vedligeholdelse af en database og faste omkostninger — adgang til klage og domstolsprøvelse — administrativ prøvelse og domstolsprøvelse af en afgørelse om opkrævning af et gebyr)

6

2015/C 389/08

Sag C-203/14: Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. oktober 2015 — Consorci Sanitari del Maresme mod Corporació de Salut del Maresme i la Selva (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Català de Contractes del Sector Públic — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 267 TEUF — Domstolens kompetence — det forelæggende organs karakter af retsinstans — uafhængighed — obligatorisk retsinstans — direktiv 89/665/EØF — artikel 2 — de for klageprocedurerne ansvarlige instanser — direktiv 2004/18/EF — artikel 1, stk. 8, og artikel 52 — fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige kontrakter — begrebet offentlig enhed — offentlige myndigheder — omfattet)

7

2015/C 389/09

Sag C-298/14: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 6. oktober 2015 — Alain Laurent Brouillard mod Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation og État belge (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — fri bevægelighed for personer — artikel 45 TEUF og 49 TEUF — arbejdstagere — ansættelser i den offentlige administration — direktiv 2005/36/EF — anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer — begrebet lovreguleret erhverv — adgang til deltagelse i en udvælgelsesprøve med henblik på ansættelse af referendarer ved Cour de cassation (Belgien))

8

2015/C 389/10

Sag C-354/14: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 6. oktober 2015 — SC Capoda Import-Export SRL mod Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunalul Cluj — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — frie varebevægelser — foranstaltninger med tilsvarende virkning — varer overgået til fri omsætning i Tyskland — varer undergivet typegodkendelseskontrol i Rumænien — typeattest, der stilles til rådighed af en distributør fra en anden medlemsstat — attest anset for utilstrækkelig med henblik på at tillade disse varers frie markedsføring — princippet om gensidig anerkendelse — delvis afvisning)

9

2015/C 389/11

Sag C-404/14: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. oktober 2015 — i sagen indledt af Marie Matoušková, bobestyrer (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší soud České republiky — Den Tjekkiske Republik) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde i civile sager — kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar — forordning (EF) nr. 2201/2003 — artikel 1, stk. 1, litra b) — materielt anvendelsesområde — aftale om fordeling af arv mellem den efterlevende ægtefælle og de mindreårige børn, der er repræsenteret ved en værge — kvalificering — forbehold om rettens godkendelse af en sådan aftale — foranstaltning vedrørende forældreansvar eller foranstaltning vedrørende arv)

10

2015/C 389/12

Sag C-489/14: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. oktober 2015 — A mod B (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice, Family Division (England and Wales) — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde i civile sager — kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar — forordning (EF) nr. 2201/2003 — litispendens — artikel 16 og artikel 19, stk. 1 og 3 — separationssag indledt i en første medlemsstat og skilsmissesag indledt i en anden medlemsstat — kompetencen for den ret, ved hvilken sagen først er anlagt — begrebet fastslået kompetence — den første sags bortfald og anlæggelse af en ny skilsmissesag i den første medlemsstat — følger — tidsforskel mellem medlemsstaterne — indvirkning på proceduren for anlæggelse af sag ved retterne)

11

2015/C 389/13

Sag C-508/14: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 6. oktober 2015 — Český telekomunikační úřad mod T-Mobile Czech Republic a.s. og Vodafone Czech Republic a.s. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší správní soud — Den Tjekkiske Republik) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet) — beregning af omkostningerne ved forsyningspligten — hensyntagen til egenkapitalforrentningen — direkte virkning — tidsmæssig anvendelse)

11

2015/C 389/14

Sag C-531/14 P: Appel iværksat den 24. november 2014 af Giorgio Giorgis til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 25. september 2015 i sag T-474/12 — Giorgio Giorgis mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

12

2015/C 389/15

Sag C-421/15 P: Appel iværksat den 29. juli 2015 af Yoshida Metal Industry Co. Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 21. maj 2015 i de forenede sager T-331/10 RENV og T-416/10 RENV — Yoshida Metal Industry Co. Ltd mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

13

2015/C 389/16

Sag C-447/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský soud v Ostravě (Tjekkiet) den 18. august 2015 — Ivo Muladi mod Krajský úřad Moravskoslezského kraje

15

2015/C 389/17

Sag C-454/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hessisches Landesarbeitsgericht (Tyskland) den 24. august 2015 — Jürgen Webb-Sämann mod Christopher Seagon (Insolvenzverwalter über das Vermögen der Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

16

2015/C 389/18

Sag C-456/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 28. august 2015 — BASF SE mod Forbundsrepublikken Tyskland

16

2015/C 389/19

Sag C-460/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 28. august 2015 — Schaefer Kalk GmbH & Co. KG mod Forbundsrepublikken Tyskland

17

2015/C 389/20

Sag C-469/15 P: Appel iværksat den 4. september 2015 af FSL Holdings, Firma Léon Van Parys og Pacific Fruit Company Italy SpA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 16. juni 2015 i sag T-655/11, FSL Holdings m.fl. mod Europa-Kommissionen

18

2015/C 389/21

Sag C-484/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Općinski sud u Novom Zagrebu (Kroatien) den 11. september 2015 — Ibrica Zulfikarpašić mod Slaven Gajer

20

2015/C 389/22

Sag C-488/15: Sag anlagt den 14. september 2015 — Europa-Kommissionen mod Republikken Bulgarien

20

2015/C 389/23

Sag C-523/15 P: Appel iværksat den 30. september 2015 af Westfälische Drahtindustrie GmbH m.fl. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 15. juli 2015 i sag T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH m.fl. mod Europa-Kommissionen

21

 

Retten

2015/C 389/24

Sag T-268/10: Rettens dom af 25. september 2015 — PPG og SNF mod ECHA (REACH — identifikation af acrylamid som et særligt problematisk stof — mellemprodukt — annullationssøgsmål — umiddelbart berørt — antagelse til realitetsbehandling — proportionalitet — ligebehandling)

24

2015/C 389/25

Sag T-674/11: Rettens dom af 24. september 2015 — TV2/Danmark mod Kommissionen (Statsstøtte — public service radio- og tv-virksomhed — beslutning, der erklærer støtte forenelig med det indre marked — støtte, som den danske stat har tildelt den danske public service tv-station TV2/Danmark — offentlig finansiering tildelt som kompensation for omkostninger forbundet med udførelse af public service-forpligtelser — begrebet støtte — Altmark-dommen)

25

2015/C 389/26

Sag T-125/12: Rettens dom af 24. september 2015 — Viasat Broadcasting UK mod Kommissionen (Statsstøtte — public service radio- og tv-virksomhed — beslutning, der erklærer støtte forenelig med det indre marked — støtte, som den danske stat har tildelt den danske public service tv-station TV2/Danmark — offentlig finansiering tildelt som kompensation for omkostninger forbundet med udførelse af public service-forpligtelser — en støttes forenelighed — Altmark-dommen)

26

2015/C 389/27

Sag T-450/12: Rettens dom af 30. september 2015 — Anagnostakis mod Kommissionen (Regler for institutionerne — europæisk borgerinitiativ — økonomisk og monetær politik — misligholdelse af offentlige gældsforpligtelser — bekræftelse af nødretsprincippet — afslag på registrering — Kommissionens beføjelser — begrundelsespligt)

27

2015/C 389/28

Sag T-60/13: Rettens dom af 23. september 2015 — Appelrath-Cüpper mod KHIM — Ann Christine Lizenzmanagement (AC) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket AC — ældre nationale og internationale figurmærker AC ANN CHRISTINE og ældre EF-figurmærker AC ANN CHRISTINE OCEAN og AC ANN CHRISTINE INTIMATE — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

27

2015/C 389/29

Sag T-114/13 P: Rettens dom af 23. september 2015 — Cerafogli mod ECB (Appel — ansatte i ECB — klage over forskelsbehandling og psykisk chikane — ECB’s afgørelse om at afslutte den administrative undersøgelse, der blev indledt som følge af klagen — afslag på aktindsigt i beviser under den administrative procedure — afslag på en begæring om fremlæggelse af beviser under den retslige procedure — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — retlig fejl)

28

2015/C 389/30

Forenede sager T-124/13 og T-191/13: Rettens dom af 24. september 2015 — Italien og Spanien mod Kommissionen (Sprogordning — meddelelser om almindelige udvælgelsesprøver med henblik på ansættelse af fuldmægtige — valg af andet sprog blandt tre sprog — kommunikationssprog med udvælgelsesprøvernes ansøgere — forordning nr. 1 — vedtægtens artikel 1d, stk. 1, artikel 27, stk. 1, og artikel 28, litra f) — princippet om forbud mod forskelsbehandling — proportionalitet)

29

2015/C 389/31

Forenede sager T-156/13 og T-373/14: Rettens dom af 18. september 2015 — Petro Suisse Intertrade mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at undgå nuklear spredning — indefrysning af midler — annullationssøgsmål — indenstatslig enhed — søgsmålskompetence og retlig interesse — formaliteten — retten til at blive hørt — begrundelsespligt — retten til et forsvar — åbenbart urigtigt skøn — ejendomsret)

30

2015/C 389/32

Forenede sager T-261/13 og T-86/14: Rettens dom af 23. september 2015 — Nederlandene mod Kommissionen (HCPI — forordning (EF) nr. 2494/95 — harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser (HICP-CT) — forordning (EU) nr. 119/2013 — forbrugerprisindeks for ejerboligpriser — forordning (EU) nr. 93/2013 — Eurostat — komitologi — gennemførelsesbestemmelser — forskriftsprocedure med kontrol)

31

2015/C 389/33

Sag T-360/13: Rettens dom af 25. september 2015 — VECCO m.fl. mod Kommissionen (REACH — medtagelse af chromtrioxid på fortegnelsen over stoffer, der kræver godkendelse — anvendelser eller kategorier af brug, som er undtaget fra godkendelseskravet — begrebet eksisterende specifik fællesskabslovgivning, der pålægger mindstekrav vedrørende beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøet i forbindelse med anvendelsen af det pågældende stof — åbenbart urigtigt skøn — proportionalitet — ret til forsvar — princippet om god forvaltningsskik)

32

2015/C 389/34

Sag T-364/13: Rettens dom af 30. september 2015 — Mocek og Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna mod KHIM — Lacoste (KAJMAN) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket KAJMAN — ældre EF-figurmærke, der forestiller en krokodille — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. (EF) nr. 207/2009 — påstande om ophævelse og omgørelse nedlagt af intervenienten — artikel 134, stk. 3, i procesreglementet af 2. maj 1991)

33

2015/C 389/35

Sag T-400/13: Rettens dom af 23. september 2015 — L'Oréal mod KHIM — Cosmetica Cabinas (AINHOA) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket AINHOA — det ældre EF-figurmærke og det ældre internationale figurmærke NOA — relative registreringshindringer — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009)

34

2015/C 389/36

Sag T-426/13: Rettens dom af 23. september 2015 — L'Oréal mod KHIM — Cosmetica Cabinas (AINHOA) (EF-varemærker — fortabelsessag — EF-ordmærket AINHOA — reel brug af varemærket — artikel 15, stk. 1, litra a), og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 — form, der afviger ved enkeltheder, som ikke forandrer særpræget)

35

2015/C 389/37

Sag T-557/13: Rettens dom af 24. september 2015 — Tyskland mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — EGFL og ELFUL — udgifter, som er udelukket fra finansiering — udgifter, der er afholdt inden for rammerne af den europæiske kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse — retten til forsvar)

36

2015/C 389/38

Sag T-610/13: Rettens dom af 30. september 2015 — Ecolab USA mod KHIM (GREASECUTTER) (EF-varemærker — international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret — ordmærket GREASECUTTER — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — manglende fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

37

2015/C 389/39

Sag T-624/13: Rettens dom af 2. oktober 2015 — The Tea Board mod KHIM — Delta Lingerie (Darjeeling) (EF-varemærker — indsigelsessag — figurmærket Darjeeling — det ældre EF-ordfællesmærke og det ældre EF-figurfællesmærke DARJEELING — relative registreringshindringer — artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009)

37

2015/C 389/40

Sag T-625/13: Rettens dom af 2. oktober 2015 — The Tea Board mod KHIM — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (EF-varemærker — indsigelsessag — figurmærket Darjeeling collection de lingerie — det ældre EF-ordfællesmærke og det ældre EF-figurfællesmærke DARJEELING — relative registreringshindringer — artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009)

38

2015/C 389/41

Sag T-626/13: Rettens dom af 2. oktober 2015 — The Tea Board mod KHIM — Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (EF-varemærker — indsigelsessag — figurmærket Darjeeling collection de lingerie — det ældre EF-ordfællesmærke og det ældre EF-figurfællesmærke DARJEELING — relative registreringshindringer — artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009)

39

2015/C 389/42

Sag T-627/13: Rettens dom af 2. oktober 2015 — The Tea Board mod KHIM — Delta Lingerie (Darjeeling) (EF-varemærker — indsigelsessag — figurmærket Darjeeling — det ældre EF-ordfællesmærke og det ældre EF-figurfællesmærke DARJEELING — relative registreringshindringer — artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009)

40

2015/C 389/43

Sag T-633/13: Rettens dom af 23. september 2015 — Reed Exhibitions mod KHIM (INFOSECURITY) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket INFOSECURITY — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — manglende fornødent særpræg — fornødent særpræg ikke opnået ved brug — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og stk. 3, i forordning (EF) nr. 207/2009 — begrundelsespligt)

41

2015/C 389/44

Sag T-684/13: Rettens dom af 25. september 2015 — Copernicus-Trademarks mod KHIM — Bolloré (BLUECO) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket BLUECO — det ældre EF-ordmærke BLUECAR — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — det ældre varemærkes særpræg — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — intervenientens påstand om omgørelse — artikel 65, stk. 4, i forordning nr. 207/2009)

42

2015/C 389/45

Sag T-720/13: Rettens dom af 30. september 2015 — Gat Microencapsulation mod KHIM — BASF (KARIS) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket KARIS — det ældre EF-ordmærke og internationale ordmærke CARYX — de ældre nationale og Benelux ordmærker AKRIS — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

42

2015/C 389/46

Sag T-136/14: Rettens dom af 30. september 2015 — Tilda Riceland Private mod KHIM — Siam Grains (BASmALI) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket BASmALI — det ældre ikke-registrerede mærke eller tegn BASMATI — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 207/2009)

43

2015/C 389/47

Sag T-193/14: Rettens dom af 23. september 2015 — Cristiano di Thiene mod KHIM — Nautica Apparel (AERONAUTICA) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket AERONAUTICA — ældre EF-ordmærker NAUTICA og NAUTICA BLUE — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

44

2015/C 389/48

Sag T-195/14: Rettens dom af 24. september 2015 — Primagaz mod KHIM — Reeh (PRIMA KLIMA) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket PRIMA KLIMA — det ældre EF-figurmærke PRIMAGAZ — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — relevant kundekreds — lighed mellem varerne og tjenesteydelserne — lighed mellem tegnene — en lovprisende ordbestanddels særpræg — begrebsmæssig sammenligning — det ældre varemærkes særpræg — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

45

2015/C 389/49

Sag T-205/14: Rettens dom af 23. september 2015 — Schroeder mod Rådet og Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold — dumping — import af visse typer tilberedte eller konserverede citrusfrugter med oprindelse i Kina — forordning (EF) nr. 1355/2008 erklæret ugyldig af Domstolen — tab, der angiveligt er lidt af sagsøgeren som følge af forordningens vedtagelse — erstatningssøgsmål — udtømning af nationale retsmidler — formaliteten — tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder — artikel 2, stk. 7, litra a), i forordning (EF) nr. 384/96 [nu artikel 2, stk. 7, litra a), i forordning (EF) nr. 1225/2009] — pligt til at udvise omhu — årsagsforbindelse)

46

2015/C 389/50

Sag T-206/14: Rettens dom af 23. september 2015 — Hüpeden mod Rådet og Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold — dumping — import af visse typer tilberedte eller konserverede citrusfrugter med oprindelse i Kina — forordning (EF) nr. 1355/2008 erklæret ugyldig af Domstolen — tab, der angiveligt er lidt af sagsøgeren som følge af forordningens vedtagelse — erstatningssøgsmål — udtømning af nationale retsmidler — formaliteten — tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder — artikel 2, stk. 7, litra a), i forordning (EF) nr. 384/96 [nu artikel 2, stk. 7, litra a), i forordning (EF) nr. 1225/2009] — pligt til at udvise omhu — årsagsforbindelse)

46

2015/C 389/51

Sag T-209/14: Rettens dom af 25. september 2015 — Bopp mod KHIM (gengivelse af en ottekantet grøn ramme) (EF-varemærker — ansøgning om EF-figurmærket, der gengiver en ottekantet grøn ramme — absolut registreringshindring — fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

47

2015/C 389/52

Sag T-211/14: Rettens dom af 24. september 2015 — Klement mod KHIM — Bullerjan (Formen på en ovn) (EF-varemærker — fortabelsessag — tredimensionalt EF-varemærke — Form som en ovn — reel brug af varemærket — artikel 15, stk. 1, litra a), og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 — arten af brugen af varemærket — form, der afviger ved enkeltheder, som ikke forandrer særpræget)

48

2015/C 389/53

Sag T-317/14: Rettens dom af 24. september 2015 — Klement mod KHIM — Bullerjan (en ovns form) (EF-varemærker — fortabelsessag — tredimensionelt EF-varemærke — en ovns form — reel brug af varemærket — artikel 15, stk. 1, litra a), og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 — arten af brugen af varemærket — form, der afviger ved enkeltheder, som ikke forandrer særpræget)

49

2015/C 389/54

Sag T-366/14: Rettens dom af 25. september 2015 — August Storck mod KHIM (2good) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket 2good — varemærke bestående af et reklameslogan — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

49

2015/C 389/55

Sag T-369/14: Rettens dom af 30. september 2015 — Sequoia Capital Operations mod KHIM — Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket SEQUOIA CAPITAL — det ældre EF-ordmærke SEQUOIA — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 — risiko for forveksling)

50

2015/C 389/56

Sag T-382/14: Rettens dom af 24. september 2015 — Rintisch mod KHIM — Compagnie laitière européenne (PROTICURD) (EF-varemærker — indsigelsessag — international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret — ordmærket PROTICURD — de ældre nationale ordmærker PROTI og PROTIPLUS — det ældre nationale figurmærke Proti Power — relativ registreringshindring — formaliteten — artikel 59 i forordning (EF) nr. 207/2009 og artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 216/96 — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009 — reel brug af de ældre varemærker — artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009)

51

2015/C 389/57

Sag T-385/14: Rettens dom af 30. september 2015 — Volkswagen mod KHIM (ULTIMATE) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket ULTIMATE — absolut registreringshindring — manglende fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

51

2015/C 389/58

Sag T-588/14: Rettens dom af 23. september 2015 — Mechadyne International mod KHIM — (FlexValve) (EF-varemærker — ansøgning om EF-figurmærket FlexValve — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — retten til forsvar — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

52

2015/C 389/59

Sag T-591/14: Rettens dom af 25. september 2015 — BSH mod KHIM (PerfectRoast) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket PerfectRoast — afslag på registrering — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

53

2015/C 389/60

Sag T-641/14: Rettens dom af 24. september 2015 — Dellmeier mod KHIM — Dell (LEXDELL) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket LEXDELL — ældre EF-figurmærke DELL — relative registreringshindringer — skade på det ældre varemærkes særpræg eller renommé — artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009 — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009)

54

2015/C 389/61

Sag T-707/14: Rettens dom af 25. september 2015 — Grundig Multimedia mod KHIM (DetergentOptimiser) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket DetergentOptimiser — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — ligebehandling)

54

2015/C 389/62

Sag T-540/13: Rettens kendelse af 2. oktober 2015 — Société européenne des chaux et liants mod ECHA (Annullationssøgsmål — REACH — pålæggelse af en administrationsafgift for en fejl i erklæringen om virksomhedens størrelse — sprogordning — søgsmålsfrist — afvisning)

55

2015/C 389/63

Sag T-38/14: Rettens kendelse af 5. oktober 2015 — Kafetzakis m.fl. mod Parlamentet m.fl. (Passivitets- og erstatningssøgsmål — omlægning af den græske offentlige gæld — inddragelse af den private sektor — tab i forbindelse med nedskrivning af tilgodehavender, der ydes som afskedigelsesgodtgørelser — erklæringer fra stats- eller regeringscheferne i eurozonen og Unionens institutioner — erklæring fra Eurogruppen — manglende præcisering af årsagsforbindelsen med det påberåbte tab — afvisning)

56

2015/C 389/64

Sag T-350/14: Rettens kendelse af 5. oktober 2015 — Arvanitis m.fl. mod Parlamentet m.fl. (Passivitets- og erstatningssøgsmål — ophør af selskabet Olympiaki Aeroporias (OA) aktiviteter — angiveligt lidt tab for OA’s midlertidigt ansatte som følge af de sagsøgtes passivitet, som bestod i ikke at have sørget for anvendelsen af de EU-retlige regler i forbindelse med deres afskedigelse — manglende præcision af årsagsforbindelsen mellem det påberåbte tab og de sagsøgtes adfærd — afvisning)

56

2015/C 389/65

Sag T-413/14: Rettens kendelse af 5. oktober 2015 — Grigoriadis m.fl. mod Parlamentet m.fl. (Passivitets- og erstatningssøgsmål — omlægning af den græske offentlige gæld — inddragelse af den private sektor — tab i forbindelse med nedskrivning af tilgodehavender — erklæringer fra stats- eller regeringscheferne i eurozonen og Unionens institutioner — erklæring fra Eurogruppen — manglende præcisering af årsagsforbindelsen med det påberåbte tab — afvisning)

57

2015/C 389/66

Sag T-464/14 P: Rettens kendelse af 8. oktober 2015 — Nieminen mod Rådet (Appel — personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — forfremmelsesårene 2010 og 2011 — afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 12 — ret til en retfærdig rettergang — ret til forsvar — omfanget af domstolskontrollen i første instans — åbenbart urigtigt skøn — ingen retlig fejl eller forvanskning — appel, der er åbenbart ugrundet)

58

2015/C 389/67

Sag T-545/14: Rettens kendelse af 6. oktober 2015 — GEA Group mod KHIM (engineering for a better world) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket engineering for a better world — rent bekræftende afgørelse — den bekræftede afgørelses endelige karakter — prøvelse ex officio — afvisning)

59

2015/C 389/68

Sag T-497/15: Sag anlagt den 28. august 2015 — Oltis Group mod Europa-Kommissionen

59

2015/C 389/69

Sag T-550/15: Sag anlagt den 23. september 2015 — Portugal mod Kommissionen

60

2015/C 389/70

Sag T-551/15: Sag anlagt den 25. september 2015 — Portugal mod Kommissionen

62

2015/C 389/71

Sag T-561/15: Sag anlagt den 24. september 2015 — Universidad Internacional de la Rioja mod KHIM — Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

63

2015/C 389/72

Sag T-572/15: Sag anlagt den 25. september 2015 — Aldi mod KHIM — Rouard (GOURMET)

64

2015/C 389/73

Sag T-191/10: Rettens kendelse af 16. juli 2015 — Greenwood Houseware (Zhuhai) m.fl. mod Rådet

65

2015/C 389/74

Sag T-267/15: Rettens kendelse af 7. oktober 2015 — db-Technologies Deutschland mod KHIM — MIP Metro (Sigma)

65

 

Retten for EU-Personalesager

2015/C 389/75

Sag F-113/13: Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 15. oktober 2015 — DI mod EASO (Personalesag — ansatte ved EASO — kontraktansat — prøvetid — afskedigelse som følge af, at den pågældende viser sig klart uegnet — annullationssøgsmål — sammenfald mellem stævningen og klagen — ingen — åbenbart afvisningsgrundlag — erstatningssøgsmål)

66

2015/C 389/76

Sag F-29/13 RENV: Kendelse afsagt af Personaleretten den 15. oktober 2015 — Drakeford mod EMA

66


DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Den Europæiske Unions Domstol

23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/1


Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

(2015/C 389/01)

Seneste offentliggørelse

EUT C 381 af 16.11.2015

Liste overtidligere offentliggørelser

EUT C 371 af 9.11.2015

EUT C 363 af 3.11.2015

EUT C 354 af 26.10.2015

EUT C 346 af 19.10.2015

EUT C 337 af 12.10.2015

EUT C 328 af 5.10.2015

Teksterne er tilgængelige på:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Øvrige meddelelser

RETSLIGE PROCEDURER

Domstolen

23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/2


Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. oktober 2015 — Europa-Kommissionen mod Jørgen Andersen, Kongeriget Danmark og Danske Statsbaner SV (DSB)

(Sag C-303/13 P) (1)

((Appel - konkurrence - statsstøtte - støtte ydet af de danske myndigheder til den offentlige virksomhed Danske Statsbaner (DSB) - kontrakter om offentlig trafikbetjening inden for personbefordring med jernbane mellem København (Danmark) og Ystad (Sverige) - afgørelse, hvorved støtten på visse betingelser erklæres forenelig med det indre marked - tidsmæssig anvendelse af materielle retsregler))

(2015/C 389/02)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Europa-Kommissionen (ved L. Armati og T. Maxian Rusche, som befuldmægtigede)

De andre parter i appelsagen: Jørgen Andersen (ved avocats J. Rivas Andrés, G. van de Walle de Ghelcke og M. Nissen), Kongeriget Danmark (ved C. Thorning og V. Pasternak Jørgensen, som befuldmægtigede, bistået af advokat R. Holdgaard) og Danske Statsbaner SV (DSB) (ved advokat M. Honoré)

Intervenient til støtte for Jørgen Andersen: Dansk Tog (ved avocats G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés og M. Nissen)

Konklusion

1)

Dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret, Andersen mod Kommissionen (T-92/11, EU:T:2013:143), ophæves, for så vidt som Retten med denne dom annullerede artikel 1, stk. 2, i Kommissionens afgørelse 2011/3/EU af 24. februar 2010 vedrørende kontrakter om offentlig trafikbetjening mellem Transportministeriet og Danske Statsbaner (sag C 41/08 (ex NN 35/08)) hvad angår den støtte, som blev udbetalt fra den 3. december 2009 i henhold til den anden kontrakt om offentlig trafikbetjening, der blev indgået for årene 2005 til 2014.

2)

I øvrigt forkastes appellen.

3)

Kontraappellerne forkastes.

4)

Sagen hjemvises til Retten, for at denne med hensyn til de tre anbringender i stævningen, og idet den tager artikel 8, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 i betragtning, tager stilling til lovligheden af afgørelse 2011/3, i det omfang den fastslog, at den støtte, som blev udbetalt fra den 3. december 2009 i henhold til den anden kontrakt om offentlig trafikbetjening, der blev indgået for årene 2005 til 2014, var forenelig med det indre marked.

5)

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.


(1)  EUT C 252 af 31.8.2013.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/3


Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. oktober 2015 — Thierry Delvigne mod Commune de Lesparre-Médoc og Préfet de la Gironde (anmodning om præjudiciel afgørelse fra tribunal d’instance de Bordeaux — Frankrig)

(Sag C-650/13) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 39 og 49 - Europa-Parlamentet - valg - valgret - unionsborgerskab - tilbagevirkende kraft af en mildere straffelovgivning - national lovgivning, der fastsætter en frakendelse af valgretten i tilfælde, hvor der er afsagt en straffedom i sidste instans inden den 1. marts 1994))

(2015/C 389/03)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal d’instance de Bordeaux

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Thierry Delvigne

Sagsøgte: Commune de Lesparre-Médoc og Préfet de la Gironde

Konklusion

Artikel 39, stk. 2, og artikel 49, stk. 1, sidste punktum, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for, at en medlemsstats lovgivning som den i hovedsagen omhandlede uden videre udelukker en person fra den kreds af personer, der har valgret og er valgbare til Europa-Parlamentet, når denne person ligesom sagsøgeren i hovedsagen er blevet idømt en straf for alvorlig kriminalitet ved en dom, der er blevet endelig inden den 1. marts 1994.


(1)  EUT C 129 af 28.4.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/4


Domstolens dom (Anden Afdeling) af 6. oktober 2015 — Post Danmark A/S mod Konkurrencerådet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sø- og Handelsretten — Danmark)

(Sag C-23/14) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - artikel 82 EF - misbrug af dominerende stilling - markedet for distribution af massebreve - direct mail-forsendelser - system med rabatter med tilbagevirkende kraft - ekskluderende virkning - kriteriet vedrørende lige så effektive konkurrenter - sandsynligheden for, at der opstår en konkurrenceskadelig virkning, og alvoren af denne virkning))

(2015/C 389/04)

Processprog: dansk

Den forelæggende ret

Sø- og Handelsretten

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Post Danmark A/S

Sagsøgt: Konkurrencerådet

Konklusion

1)

Ved afgørelsen af, om et rabatsystem såsom det i hovedsagen omhandlede, der er iværksat af en virksomhed med en dominerende stilling, kan have en markedsafskærmende virkning i strid med artikel 82 EF, skal samtlige omstændigheder tages i betragtning, navnlig de kriterier og regler, hvorefter rabatten blev ydet, rækkevidden af den omhandlede virksomheds dominerende stilling og de særlige konkurrencebetingelser på det relevante marked. Den omstændighed, at rabatsystemet omfatter størstedelen af kunderne på markedet, kan udgøre en nyttig indikation af virkningerne af denne praksis og dens betydning for markedet, som kan styrke sandsynligheden for en konkurrencebegrænsende ekskluderende virkning.

2)

Anvendelsen af en as efficient competitor-test udgør ikke en ufravigelig betingelse for at fastslå, at et rabatsystem har karakter af misbrug, henset til artikel 82 EF. I en situation som den i hovedsagen omhandlede er anvendelsen af as efficient competitor-testen ikke relevant.

3)

Artikel 82 EF skal fortolkes således, at den konkurrencebegrænsende virkning af et rabatsystem, der anvendes af en dominerende virksomhed, såsom det i hovedsagen omhandlede system, skal være sandsynlig, uden at det er nødvendigt at godtgøre, at den er alvorlig eller mærkbar, for at henhøre under denne bestemmelses anvendelsesområde.


(1)  EUT C 78 af 15.3.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/5


Domstolens dom (Femte Afdeling) af 6. oktober 2015 — Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato mod Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino — Città di Levico Terme m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento — Italien)

(Sag C-61/14) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - direktiv 89/665/EØF - offentlige indkøb - national lovgivning - afgifter på adgang til forvaltningsdomstole på området for offentlige kontrakter - adgang til effektive retsmidler - afgifter med afskrækkende virkning - domstolsprøvelse af forvaltningsakter - effektivitets- og ækvivalensprincippet - effektiv virkning))

(2015/C 389/05)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato

Sagsøgte: Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino — Città di Levico Terme, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio die Ministri og Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

Procesdeltagere: Associazione Infermieristica D & F Care, Camera degli Avvocati Amministrativisti, Camera Amministrativa Romana, Associazione dei Consumatori Cittadini Europei, Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), Associazione dei giovani amministrativisti (AGAmm), Ordine degli Avvocati di Roma, Società italiana degli avvocati amministrativisti (SIAA), Ordine degli Avvocati di Trento, Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Firenze og Medical Systems SpA

Konklusion

1)

Artikel 1 i Rådets direktiv 89/665/EØF af 21. december 1989 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66/EF af 11. december 2007, samt ækvivalens- og effektivitetsprincippet skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning, der pålægger betaling af en retsafgift, såsom den i hovedsagen omhandlede almindelige retsafgift, i forbindelse med anlæggelse af en sag for en forvaltningsdomstol på området for offentlige kontrakter.

2)

Artikel 1 i direktiv 89/665, som ændret ved direktiv 2007/66, samt ækvivalens- og effektivitetsprincippet er hverken til hinder for opkrævning af flere retsafgifter hos et retssubjekt, der anlægger flere retssager, som vedrører samme offentlige kontrakt, eller at dette retssubjekt har pligt til at betale supplerende retsafgifter for at kunne påberåbe sig yderligere anbringender vedrørende samme offentlige kontrakt inden for rammerne af en verserende retssag. I tilfælde af anfægtelse fra den berørte part påhviler det den nationale ret at foretage en undersøgelse af genstandene for de søgsmål, der er anlagt af et retssubjekt, eller for de anbringender, der gøres gældende inden for rammerne af samme retssag. Hvis den nationale ret konstaterer, at de pågældende genstande faktisk ikke er særskilte eller ikke udgør en væsentlig udvidelse af genstanden for den allerede verserende tvist, er denne forpligtet til at fritage dette retssubjekt fra pligten til at betale de kumulative retsafgifter.


(1)  EUT C 135 af 5.5.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/6


Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. oktober 2015 — Dragoș Constantin Târșia mod Statul român og Serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a autovehiculelor (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunalul Sibiu — Rumænien)

(Sag C-69/14) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet - retskraft - tilbagebetaling af fejlagtigt udbetalte beløb - tilbagebetaling af afgifter, som en medlemsstat har opkrævet i strid med EU-retten - endelig retsafgørelse, der pålægger betaling af en afgift, som er uforenelig med EU-retten - anmodning om genoptagelse af en sådan retsafgørelse - national lovgivning, der med henvisning til Domstolens efterfølgende præjudicielle domme alene tillader genoptagelse af endelige retsafgørelser afsagt på det forvaltningsretlige område))

(2015/C 389/06)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Tribunalul Sibiu

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Dragoș Constantin Târșia

Sagsøgte: Statul român og Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor

Konklusion

EU-retten, herunder ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet, skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for, at en national domstol under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede ikke har mulighed for at genoptage en endelig retsafgørelse, der er afsagt i forbindelse med et civilretligt søgsmål, når denne afgørelse viser sig at være uforenelig med en fortolkning af EU-retten, som Den Europæiske Unions Domstol har foretaget efter den dato, hvor afgørelsen er blevet endelig, selv når en sådan mulighed foreligger for så vidt angår de med EU-retten uforenelige endelige retsafgørelser, der afsiges i forbindelse med forvaltningsretlige søgsmål.


(1)  EUT C 142 af 12.5.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/6


Domstolens dom (Femte Afdeling) af 6. oktober 2015 — East Sussex County Council mod Information Commissioner (anmodning om præjudiciel afgørelse fra First-tier Tribunal (Information Rights) — Det Forenede Kongerige)

(Sag C-71/14) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - Århuskonventionen - direktiv 2003/4/EF - artikel 5 og 6 - offentlig adgang til miljøoplysninger - gebyr for udlevering af miljøoplysninger - begrebet »et rimeligt beløb« - omkostninger til vedligeholdelse af en database og faste omkostninger - adgang til klage og domstolsprøvelse - administrativ prøvelse og domstolsprøvelse af en afgørelse om opkrævning af et gebyr))

(2015/C 389/07)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

First-tier Tribunal (Information Rights)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: East Sussex County Council

Sagsøgt: Information Commissioner

Procesdeltagere: Property Search Group og Local Government Association

Konklusion

1)

Artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF skal fortolkes således, at det gebyr, som opkræves for udlevering af en særlig type miljøoplysninger, ikke kan omfatte nogen af de omkostninger til vedligeholdelse af en database som den i hovedsagen omhandlede, som den offentlige myndighed anvender til dette formål, men kan omfatte faste omkostninger, der kan henføres til den tid, som denne myndigheds personale bruger på besvarelse af individuelle anmodninger om oplysninger, og hvortil der tages passende hensyn ved fastsættelsen af gebyret, forudsat at dette gebyr ikke overstiger et rimeligt beløb.

2)

Artikel 6 i direktiv 2003/4 skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national lovgivning, som alene indrømmer en begrænset administrativ prøvelse og domstolsprøvelse af, om det gebyr, som opkræves for at udlevere en særlig type miljøoplysninger, er rimeligt, således som det er foreskrevet i engelsk ret, forudsat at denne kontrol er baseret på objektive forhold og den i overensstemmelse med ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet vedrører spørgsmålet om, hvorvidt den offentlige myndighed, som har pålagt gebyret, har overholdt betingelserne i direktivets artikel 5, stk. 2, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.


(1)  EUT C 102 af 7.4.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/7


Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. oktober 2015 — Consorci Sanitari del Maresme mod Corporació de Salut del Maresme i la Selva (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Català de Contractes del Sector Públic — Spanien)

(Sag C-203/14) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - artikel 267 TEUF - Domstolens kompetence - det forelæggende organs karakter af retsinstans - uafhængighed - obligatorisk retsinstans - direktiv 89/665/EØF - artikel 2 - de for klageprocedurerne ansvarlige instanser - direktiv 2004/18/EF - artikel 1, stk. 8, og artikel 52 - fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige kontrakter - begrebet »offentlig enhed« - offentlige myndigheder - omfattet))

(2015/C 389/08)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Consorci Sanitari del Maresme

Sagsøgt: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Konklusion

1)

Artikel 1, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter skal fortolkes således, at begrebet »økonomisk aktør«, der er indeholdt i denne bestemmelses andet afsnit, omfatter offentlige myndigheder, hvilke følgelig kan deltage i offentlige udbud, såfremt og for så vidt som de er berettiget til at tilbyde tjenesteydelser mod vederlag på et marked.

2)

Artikel 52 i direktiv 2004/18 skal fortolkes således, at selv om denne bestemmelse indeholder visse krav hvad angår fastlæggelsen af betingelserne for optagelse af økonomiske aktører på de officielle nationale lister og til attesteringen, definerer den ikke på udtømmende vis betingelserne for optagelse af disse økonomiske aktører på de officielle nationale lister eller betingelserne for deres adgang til attestering eller de offentlige enheders rettigheder og pligter i denne henseende. Direktiv 2004/18 skal under alle omstændigheder fortolkes således, at det er til hinder for en national lovgivning, i medfør af hvilken de nationale offentlige myndigheder, der er berettiget til at tilbyde de bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af den pågældende udbudsbekendtgørelse, på den ene side ikke kan optages på disse lister eller ikke kan modtage denne attestering, hvorimod retten til at deltage i det pågældende udbud på den anden side alene er forbeholdt de aktører, der er opført på de nævnte lister eller besidder den nævnte attestering.


(1)  EUT C 235 af 21.7.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/8


Domstolens dom (Anden Afdeling) af 6. oktober 2015 — Alain Laurent Brouillard mod Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation og État belge (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Belgien)

(Sag C-298/14) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - fri bevægelighed for personer - artikel 45 TEUF og 49 TEUF - arbejdstagere - ansættelser i den offentlige administration - direktiv 2005/36/EF - anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer - begrebet »lovreguleret erhverv« - adgang til deltagelse i en udvælgelsesprøve med henblik på ansættelse af referendarer ved Cour de cassation (Belgien)))

(2015/C 389/09)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Alain Laurent Brouillard

Sagsøgte: Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge

Konklusion

1)

Artikel 45 TEUF skal fortolkes således, dels at den finder anvendelse på en situation som den i hovedsagen omhandlede, hvor en statsborger i en medlemsstat, der bor og arbejder i denne medlemsstat, har et eksamensbevis, der er opnået i en anden medlemsstat, som han påberåber sig med henblik på at blive tilmeldt en udvælgelsesprøve med henblik på ansættelse af referendarer ved Cour de cassation i førstnævnte medlemsstat, dels at en sådan situation ikke er omfattet af artikel 45, stk. 4, TEUF.

2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer skal fortolkes således, at stillingen som referendar ved Cour de cassation ikke er et »lovreguleret erhverv« som omhandlet i dette direktiv.

3)

Artikel 45 TEUF skal fortolkes således, at den, under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede er til hinder for, at udvælgelseskomitéen for en udvælgelsesprøve, der gennemføres med henblik på ansættelse af referendarer ved en retsinstans i en medlemsstat, når den behandler en ansøgning om deltagelse i denne udvælgelsesprøve, der er indgivet af en statsborger i denne medlemsstat, gør denne deltagelse betinget af, at den pågældende har erhvervet de eksamensbeviser, der er påkrævet i henhold til lovgivningen i nævnte medlemsstat, eller af, at en mastergrad, der er udstedt af et universitet i en anden medlemsstat, er anerkendt som akademisk ligestillet, uden at tage samtlige eksamensbeviser, certifikater og øvrige beviser samt den pågældendes relevante erhvervserfaring i betragtning, ved en sammenligning af de erhvervsmæssige kvalifikationer, der er attesteret ved disse beviser, og dem, der kræves i henhold til denne lovgivning.


(1)  EUT C 303af 8.9.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/9


Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 6. oktober 2015 — SC Capoda Import-Export SRL mod Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunalul Cluj — Rumænien)

(Sag C-354/14) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - frie varebevægelser - foranstaltninger med tilsvarende virkning - varer overgået til fri omsætning i Tyskland - varer undergivet typegodkendelseskontrol i Rumænien - typeattest, der stilles til rådighed af en distributør fra en anden medlemsstat - attest anset for utilstrækkelig med henblik på at tillade disse varers frie markedsføring - princippet om gensidig anerkendelse - delvis afvisning))

(2015/C 389/10)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Tribunalul Cluj

Parter i hovedsagen

Sagsøger: SC Capoda Import-Export SRL

Sagsøgt: Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

Konklusion

1)

Artikel 34 TEUF og artikel 31, stk. 1 og 12, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (»Rammedirektiv«) skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter markedsføring i en medlemsstat af nye reservedele til vejkøretøjer — i det foreliggende tilfælde vandpumper og brændstoffiltre — er undergivet anvendelsen af en attesterings- eller typegodkendelsesprocedure i denne medlemsstat, forudsat at denne lovgivning derudover fastsætter undtagelser, som kan sikre, at dele, der er lovligt fremstillet og markedsført i andre medlemsstater, er fritaget herfra, eller, hvis dette ikke er tilfældet, at de omhandlede dele kan udgøre en betydelig risiko for den korrekte funktion af systemer, der er væsentlige for køretøjets sikkerhed eller miljøpræstationer, og at denne attesterings- eller typegodkendelsesprocedure er strengt nødvendig og står i et rimeligt forhold til formålet om at sikre færdselssikkerhed og miljøbeskyttelse.

2)

De betingelser, hvorunder det kan påvises, at sådanne dele allerede er typegodkendt eller attesteret eller udgør originaldele eller dele af tilsvarende kvalitet, henhører i mangel af EU-retlige bestemmelser under medlemsstaternes lovgivning, med forbehold for ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet.


(1)  EUT C 361 af 13.10.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/10


Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. oktober 2015 — i sagen indledt af Marie Matoušková, bobestyrer (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší soud České republiky — Den Tjekkiske Republik)

(Sag C-404/14) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - retligt samarbejde i civile sager - kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar - forordning (EF) nr. 2201/2003 - artikel 1, stk. 1, litra b) - materielt anvendelsesområde - aftale om fordeling af arv mellem den efterlevende ægtefælle og de mindreårige børn, der er repræsenteret ved en værge - kvalificering - forbehold om rettens godkendelse af en sådan aftale - foranstaltning vedrørende forældreansvar eller foranstaltning vedrørende arv))

(2015/C 389/11)

Processprog: tjekkisk

Den forelæggende ret

Nejvyšší soud České republiky

Part i hovedsagen

Marie Matoušková, bobestyrer

Konklusion

Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 skal fortolkes således, at godkendelsen af en aftale om fordeling af arv, indgået af en værge på vegne af mindreårige børn, udgør en foranstaltning vedrørende udøvelse af forældreansvar som omhandlet i forordningens artikel 1, stk. 1, litra b), som således henhører under denne forordnings anvendelsesområde, og ikke en foranstaltning vedrørende arv som omhandlet i forordningens artikel 1, stk. 3, litra f), som er udelukket fra forordningens anvendelsesområde.


(1)  EUT C 431 af 1.12.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/11


Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. oktober 2015 — A mod B (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice, Family Division (England and Wales) — Det Forenede Kongerige)

(Sag C-489/14) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - retligt samarbejde i civile sager - kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar - forordning (EF) nr. 2201/2003 - litispendens - artikel 16 og artikel 19, stk. 1 og 3 - separationssag indledt i en første medlemsstat og skilsmissesag indledt i en anden medlemsstat - kompetencen for den ret, ved hvilken sagen først er anlagt - begrebet »fastslået« kompetence - den første sags bortfald og anlæggelse af en ny skilsmissesag i den første medlemsstat - følger - tidsforskel mellem medlemsstaterne - indvirkning på proceduren for anlæggelse af sag ved retterne))

(2015/C 389/12)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: A

Sagsøgt: B

Konklusion

Artikel 19, stk. 1 og 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 skal for så vidt angår separations- og skilsmissesager, der er indledt mellem de samme parter for retter i to medlemsstater, fortolkes således, at i en situation som den i hovedsagen omhandlede, hvor sagen for den ret, ved hvilken der først er anlagt sag i den første medlemsstat, er bortfaldet, efter at den anden sag blev anlagt ved en ret i den anden medlemsstat, er kriterierne for litispendens ikke længere opfyldt, og derfor skal kompetencen for den ret, ved hvilken der først er anlagt sag, anses for ikke at være fastslået.


(1)  EUT C 26 af 26.1.2015.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/11


Domstolens dom (Femte Afdeling) af 6. oktober 2015 — Český telekomunikační úřad mod T-Mobile Czech Republic a.s. og Vodafone Czech Republic a.s. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší správní soud — Den Tjekkiske Republik)

(Sag C-508/14) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet) - beregning af omkostningerne ved forsyningspligten - hensyntagen til egenkapitalforrentningen - direkte virkning - tidsmæssig anvendelse))

(2015/C 389/13)

Processprog: tjekkisk

Den forelæggende ret

Nejvyšší správní soud

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Český telekomunikační úřad

Sagsøgte: T-Mobile Czech Republic a.s. og Vodafone Czech Republic a.s.

Procesdeltagere: O2 Czech Republic a.s., tidligere Telefónica Czech Republic a.s., og UPC Česká republika s.r.o.

Konklusion

1)

Artikel 12 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og tjenester (forsyningspligtdirektivet) skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for, at nettoomkostningerne ved forsyningspligten omfatter »den rimelige fortjeneste« for udbyderen af den tjeneste, som er omfattet af forsyningspligten, der udgøres af den egenkapitalforrentning, som en virksomhed, der kan sammenlignes med forsyningspligtudbyderen, vil betinge sig, hvis den skal udføre en given tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse i hele overdragelsesperioden, og som tager hensyn til virksomhedens risiko.

2)

Artikel 12 og 13 i direktiv 2002/22 skal fortolkes således, at de har direkte virkning og direkte kan påberåbes af borgere ved en national domstol med henblik på at anfægte en afgørelse fra den nationale tilsynsmyndighed.

3)

Direktiv 2002/22 skal fortolkes således, at det ikke finder anvendelse ved fastlæggelsen af størrelsen af nettoomkostningerne ved den forsyningspligt, der varetages af den udpegede virksomhed i den periode, som ligger forud for Den Tjekkiske Republiks tiltrædelse af Unionen, dvs. for 2004 i perioden fra den 1. januar til den 30. april 2004.


(1)  EUT C 56 af 16.2.2015.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/12


Appel iværksat den 24. november 2014 af Giorgio Giorgis til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 25. september 2015 i sag T-474/12 — Giorgio Giorgis mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

(Sag C-531/14 P)

(2015/C 389/14)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Giorgio Giorgis (ved avvocati I.M. Prado og A. Tornato)

De andre parter i appelsagen: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Comigel SAS

Ved kendelse af 2. september 2015 afsagt af Retten (Sjette Afdeling) er appellen forkastet og Giorgio Giorgis pålagt at bære sine egne omkostninger.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/13


Appel iværksat den 29. juli 2015 af Yoshida Metal Industry Co. Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 21. maj 2015 i de forenede sager T-331/10 RENV og T-416/10 RENV — Yoshida Metal Industry Co. Ltd mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

(Sag C-421/15 P)

(2015/C 389/15)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (ved solicitor J. Cohen, G. Hobbs, QC, og barrister T. St Quintin)

De andre parter i appelsagen: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM), Pi-Design AG, Bodum France og Bodum Logistics A/S

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Der gives medhold i de principale påstande som følger:

a)

Dommen, der blev afsagt af Den Europæiske Unions Ret (Syvende Afdeling) den 21. maj 2015 (forenede sager T-331/10 RENV og T-416/10 RENV), ophæves.

b)

Appellantens påstand for Retten om annullation af afgørelse truffet den 20. maj 2010 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R1235/2008) antages til realitetsbehandling, og afgørelsen annulleres.

c)

Appellantens påstand for Retten om annullation af afgørelse truffet den 20. maj 2010 af Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R1237/2008-1) antages til realitetsbehandling, og afgørelsen annulleres.

d)

Harmoniseringskontoret og intervenienterne bærer deres egne omkostninger og betaler appellantens omkostninger i forbindelse med sagen, herunder de omkostninger, der var forbundet med Domstolens dom af 6. marts 2014 i de forenede sager C-337/12 P og C-340/12 P (EU:C:2014:129).

Såfremt Domstolen ikke giver medhold i de principale påstande, gives der medhold i de subsidiære påstande som følger:

a)

Dommen, der blev afsagt af Den Europæiske Unions Ret (Syvende Afdeling) den 21. maj 2015 (forenede sager T-331/10 RENV og T-416/10 RENV), ophæves med hensyn til følgende varer, for hvilke EF-varemærke nr. 1371244 og 1372580 er registreret: i klasse 8, slibesten og slibestensholdere; i klasse 21, husholdnings- og køkkenbeholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed) og knivblokke til at opbevare knive.

b)

Den af appellanten for Retten nedlagte påstand om annullation af afgørelse truffet den 20. maj 2010 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R1235/2008-1) antages til realitetsbehandling, og afgørelsen annulleres med hensyn til følgende varer, for hvilke EF-varemærke nr. 1371244 er registreret: klasse 8, slibesten og slibestensholdere; klasse 21, husholdnings- og køkkenbeholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed) og knivblokke til at opbevare knive.

c)

Den af appellanten for Retten nedlagte påstand om annullation af afgørelse truffet den 20. maj 2010 af Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R1237/2008-1) antages til realitetsbehandling, og afgørelsen annulleres med hensyn til følgende varer, for hvilke EF-varemærke nr. 1372580 er registreret: klasse 8, slibesten og slibestensholdere; klasse 21, husholdnings- og køkkenbeholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed) og knivblokke til at opbevare knive.

d)

Harmoniseringskontoret og intervenienterne bærer deres egne omkostninger og betaler appellantens omkostninger i forbindelse med sagen, herunder de omkostninger, der var forbundet med Domstolens dom af 6. marts 2014 i de forenede sager C-337/12 P og C-340/12 P (EU:C:2014:129).

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har appellanten fremsat to anbringender.

a)

For det første har Retten tilsidesat artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordningen (1), idet den har fortolket den forkert og som følge deraf anvendt den forkert i forhold til de tegn, der er gengivet grafisk i de omtvistede EF-varemærker.

b)

For det andet har Retten derudover eller alternativt tilsidesat forordningens artikel 52, stk. 3, idet den har undladt at undersøge anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forhold til hver af de forskellige kategorier af varer, for hvilke de tegn, der er gengivet grafisk i EF-varemærkerne, var registreret.

Til støtte for det første anbringende, sammenfattet:

Retten fastslog i den appellerede doms præmis [39], at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), finder anvendelse på ethvert tegn, uanset om det er to- eller tredimensionalt, når alle tegnets væsentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion. Ved at drage og anvende den konklusion i forhold til de omtvistede EF-varemærker afveg Retten imidlertid fejlagtigt fra (og undlod følgelig at tage hensyn til) Domstolens konklusion i præmis [48] i sag C-48/09 P Lego Juris mod KHIM (EU:C:2010:516), hvorefter artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), ikke er til hinder for registrering af et tegn som varemærke »med den blotte begrundelse, at de[t] har funktionelle kendetegn«; ordene »udelukkende« og »nødvendig« tjener til at indgrænse anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), mere snævert til tegn, som »alene [er] udformninger af en vare, som udelukkende inkorporerer en teknisk løsning«.

Retten skulle på baggrund af Lego-sagen have konkluderet, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), ikke fastsætter nogen retlige krav om, at to- eller tredimensionale tegn ikke må være funktionelle, og ikke er til hinder for registreringen af »hybride tegn«, som består af visuelt signifikante dekorative designbestanddele, som ikke »udelukkende inkorporerer en teknisk løsning«, men som også opfylder en adskillelsesfunktion af en sådan art, som varemærker forventes at opfylde. Retten afveg imidlertid fejlagtigt fra (og undlod følgelig at tage hensyn til) det relevante retlige kriterium for anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), idet den ikke traf afgørelse på det grundlag, at de tegn, der er grafisk gengivet i EF-varemærkerne, var »hybride tegn«, der indeholder dekorative designbestanddele (visuelle signifikante mønstre præsenteret for iagttageren i form af sorte prikker skabt ved fordybninger og farvning af fordybningerne), som — hvilket blev bekræftet i afgørelsen truffet den 31. oktober 2001 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret, nævnt i den appellerede doms præmis 5 — havde særpræg.

Hvis Retten ikke havde fejlfortolket og som følge deraf anvendt artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), forkert ved at anlægge og anvende en fejlagtig tilgang til fordybningernes muligheder for samtidig at være både funktionelle og særprægede i relation til de tegn, der er grafisk gengivet i de omtvistede EF-varemærker, skulle og ville Retten have fastslået, at de omhandlede tegn ikke var udelukket fra registrering i henhold til denne artikels bestemmelser, og at de afgørelser, som Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret havde truffet med den modsatte virkning, var forkerte og skulle annulleres.

Til støtte for det andet anbringende, sammenfattet:

Retten skulle i henhold til forordningens artikel 52, stk. 3, vurdere, om artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), gjorde de tegn, der er grafisk gengivet i EF-varemærkerne, ugyldige som følge af, at de »alene [er] udformninger af en vare, som udelukkende inkorporerer en teknisk løsning« (jf. præmis [48] i Domstolens dom i Lego-sagen) i forhold til alle eller kun nogle, og i givet fald hvilke af de forskellige kategorier af varer, for hvilke tegnene var registreret. Retten kom ikke ind på eller opfyldte ikke dette væsentlige krav og undlod derved at drage konklusioner, som lovligheden af dens konstatering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), nødvendigvis hvilede på.

Endvidere og under alle omstændigheder har Retten ikke opfyldt det væsentlige krav i artikel 52, stk. 3, ved at anvende begrundelsen for dens afgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), på alle de varer uden håndtag, for hvilke de tegn, der er grafisk gengivet i EF-varemærkerne, var registreret. Tegnene var navnlig registreret for følgende kategorier af varer uden håndtag, for hvilke Rettens konstatering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), ikke lovligt kunne anvendes i overensstemmelse med kravene i artikel 52, stk. 3: i klasse 8, slibesten og slibestensholdere; i klasse 21, husholdnings- og køkkenbeholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed) og knivblokke til at opbevare knive.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1).


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/15


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský soud v Ostravě (Tjekkiet) den 18. august 2015 — Ivo Muladi mod Krajský úřad Moravskoslezského kraje

(Sag C-447/15)

(2015/C 389/16)

Processprog: tjekkisk

Den forelæggende ret

Krajský soud v Ostravě

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Ivo Muladi

Sagsøgt: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Præjudicielt spørgsmål

Er bestemmelserne i artikel 4 i direktiv 2003/59/EF (1) til hinder for en national lovgivning, som opstiller yderligere betingelser for fritagelse for pligten for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller passagerbefordring ad vej, til at følge et grundlæggende kvalifikationskursus?


(1)  EUT L 226, s. 4.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/16


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hessisches Landesarbeitsgericht (Tyskland) den 24. august 2015 — Jürgen Webb-Sämann mod Christopher Seagon (Insolvenzverwalter über das Vermögen der Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

(Sag C-454/15)

(2015/C 389/17)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Hessisches Landesarbeitsgericht

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Jürgen Webb-Sämann

Sagsøgt: Christopher Seagon (Insolvenzverwalter über das Vermögen der Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

Præjudicielt spørgsmål

Er en national forståelse af en bestemmelse, hvorefter forfaldne lønkrav, som er overladt arbejdsgiveren til forvaring for på en skæringsdag at indbetales til en pensionskasse, men som af arbejdsgiveren ikke er blevet indbetalt på en særskilt konto og derfor ikke er omfattet af udtagelsesretten i henhold til InsO’s § 47, i strid med bestemmelsen i artikel 8 i direktiv 2008/94/EF (1) eller EU-retten i øvrigt?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF af 22.10.2008 om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (EUT L 283, s. 36).


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/16


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 28. august 2015 — BASF SE mod Forbundsrepublikken Tyskland

(Sag C-456/15)

(2015/C 389/18)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i hovedsagen

Sagsøger: BASF SE

Sagsøgt: Forbundsrepublikken Tyskland

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er afgørelse 2013/448/EU (1) ugyldig og i strid med formålene med direktiv 2003/87/EF, i det omfang den fastlægger den ensartede tværsektorielle korrektionsfaktor således, at de restgasemissioner, der anvendes til elproduktion, og de emissioner, der skyldes kraftvarmeproduktion ikke er blevet taget i betragtning i forbindelse med beregningen af den maksimale årlige kvotemængde i henhold til artikel 10a, stk. 5, i direktiv 2003/87/EF?

2)

Er afgørelse 2013/448/EU ugyldig og i strid med formålene med direktiv 2003/87/EF, i det omfang den skaber en uligevægt, idet den udelukker de emissioner, der skyldes forbrænding af restgasser og kraftvarmeproduktion, fra beregningsgrundlaget i artikel 10a, stk. 5, litra a) og b), selv om de i overensstemmelse med artikel 10a, stk. 1 og 4, i direktiv 2003/87/EF og afgørelse 2011/278/EU (2) er omfattet af en ret til tildeling af gratiskvoter til anlæg, der ikke er omfattet af artikel 10a, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF?

3)

Er afgørelse 2013/448/EU ugyldig og i strid med formålene med direktiv 2003/87/EF, i det omfang den fastlægger den ensartede tværsektorielle korrektionsfaktor således, at emissioner fra de anlæg, der først i den anden periode blev forpligtet til handel med emissioner, og de anlæg, der blev omfattet af systemet ved opt-in, ikke er blevet taget i betragtning i forbindelse med beregningen af den maksimale årlige kvotemængde i henhold til artikel 10a, stk. 5, i direktiv 2003/87/EF?

4)

Er afgørelse 2013/448/EU ugyldig og i strid med formålene med direktiv 2003/87/EF, i det omfang den fastlægger den ensartede tværsektorielle korrektionsfaktor således, at emissioner fra de anlæg, der blev lukket inden den 30. juni 2011, i forbindelse med beregningen af den maksimale årlige kvotemængde i henhold til artikel 10a, stk. 5, i direktiv 2003/87/EF fratrækkes, mens emissionerne fra anlæg, der først startede drift i den anden periode, ikke tages i betragtning?

5)

Er afgørelse 2013/448/EU ugyldig og i strid med det retsstatslige princip om en åben, effektiv og uafhængig forvaltning som fastsat i artikel 298 TEUF og i artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, for så vidt som denne afgørelse fastlægger den ensartede tværsektorielle korrektionsfaktor, fordi beregningen af korrektionsfaktoren ikke blev offentliggjort?


(1)  2013/448/EU: Kommissionens afgørelse af 5.9.2013 om nationale gennemførelsesforanstaltninger vedrørende foreløbig gratistildeling af drivhusgasemissionskvoter i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 240, s. 27).

(2)  2011/278/EU: Kommissionens afgørelse af 27.4.2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer K(2011) 2772) (EUT L 130, s. 1).


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/17


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 28. august 2015 — Schaefer Kalk GmbH & Co. KG mod Forbundsrepublikken Tyskland

(Sag C-460/15)

(2015/C 389/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Schaefer Kalk GmbH & Co. KG

Sagsøgt: Forbundsrepublikken Tyskland

Præjudicielle spørgsmål

1.

Er Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 (1) ugyldig og tilsidesætter den formålene med direktiv 2003/87/EF (2), for så vidt som den i artikel 49, stk. 1, andet afsnit, bestemmer, at CO2, som ikke overføres som omhandlet i artikel 49, stk. 1, første afsnit, medregnes som udledt af anlægget, der har frembragt CO2-mængden?

2.

Er Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 ugyldig og tilsidesætter den formålene med direktiv 2003/87/EF, for så vidt som den i afsnit 10 i bilag IV bestemmer, at CO2, der overføres til et andet anlæg til fremstilling af PCC (udfældet kalciumkarbonat), medregnes som udledt af anlægget, der har frembragt CO2-mængden?


(1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21.6.2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 181, s. 30).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13.10.2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275, s. 32).


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/18


Appel iværksat den 4. september 2015 af FSL Holdings, Firma Léon Van Parys og Pacific Fruit Company Italy SpA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 16. juni 2015 i sag T-655/11, FSL Holdings m.fl. mod Europa-Kommissionen

(Sag C-469/15 P)

(2015/C 389/20)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: FSL Holdings, Firma Léon Van Parys og Pacific Fruit Company Italy SpA (ved advocaten P. Vlaemminck, C. Verdonck, B. Van Vooren og J. Auwerx)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Principalt ophæves den appellerede dom grundet brug af beviser, der blev indhentet under fuldstændig tilsidesættelse af den procedure, der er fastlagt derfor, og grundet en fejlagtig anvendelse af samarbejdsmeddelelsen af 2002, og Kommissionens afgørelse af 12. oktober 2011 annulleres som følge deraf i sin helhed.

Subsidiært ophæves den appellerede dom delvist, for så vidt som Retten ikke foretog en fuld retlig prøvelse af den bøde, appellanterne er blevet pålagt, og som følge deraf nedsættes den bøde, appellanterne blev pålagt ved den appellerede dom, væsentligt.

Mere subsidiært ophæves den appellerede dom delvist, for så vidt som Retten ikke fastslog på korrekt vis, at overtrædelsen havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, og som følge deraf hjemvises sagen til Retten, med mindre Domstolen finder, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at Domstolen kan annullere Kommissionens afgørelse

Under alle omstændigheder tilpligtes Kommissionen at betale appellanternes sagsomkostninger ved Domstolen og ved Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanterne har anført fire anbringender til støtte for appellen:

Med det første appelanbringende har appellanterne gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl og tilsidesatte deres ret til forsvar og væsentlige formforskrifter, da den forkastede appellanternes anbringende om, at overdragelsen af de dokumenter, de italienske skattemyndigheder havde indsamlet under en national skatteundersøgelse, til Kommissionen, var ulovlig, og om følgerne af denne ulovlighed. For det første begik Retten en retlig fejl, idet den fastslog, at Kommissionen ikke har en særskilt forpligtelse i henhold til EU-retten til at forhindre, at den grundlæggende ret til forsvar bliver uigenkaldeligt skadet under den administrative fase af en konkurrenceundersøgelse. For det andet begik Retten en retlig fejl ved at undlade at tage Kommissionens tilsidesættelse af appellanternes ret til forsvar og af væsentlige formforskrifter som afspejlet i artikel 12, stk. 2, i forordning nr. 1/2003 (1) i betragtning. For det tredje begik Retten en retlig fejl ved en urigtig gengivelse af utvetydige beviser, da den fastslog, at den ulovlige erhvervelse af dokumenter, der blev anvendt som beviser af Kommissionen, var uden betydning.

Appellanterne har med det andet appelanbringende gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl ved ikke at foreholde Kommissionen, at den indrømmede bødefritagelse for Sydeuropa til ansøgeren om bødefritagelse, og dermed ikke anvendte samarbejdsmeddelelsen af 2002 konsekvent. Appellanterne har navnlig anført, at ansøgeren om bødefritagelse ikke burde være blevet indrømmet bødefritagelse for Sydeuropa, og at alle mundtlige udsagn fra ansøgeren om bødefritagelse og alle oplysninger indhentet efter anmodninger om oplysninger på grundlag af disse mundtlige udsagn burde have været fjernet fra nærværende sags sagsakter.

Subsidiært har appellanterne med det tredje appelanbringende gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl, idet den undlod at yde en effektiv domstolsbeskyttelse mod, at Kommissionen pålagde dem en strafferetlig sanktion, på trods af den fulde prøvelsesret, den er tillagt ved artikel 31 i forordning nr. 1/2003, og princippet om effektiv domstolsbeskyttelse, som garanteres i artikel 6 i EMRK og chartrets artikel 47. Appellanterne har endvidere gjort gældende, at Retten, idet den undlod at yde en sådan effektiv domstolsbeskyttelse, fejlberegnede bøden.

Mere subsidiært har appellanterne med det fjerde appelanbringende gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl ved at fejlfortolke begrebet overtrædelse med konkurrencebegrænsende formål, hvilket efterfølgende førte til en fejlagtig retlig kvalificering af de faktiske omstændigheder og en tilsidesættelse af appellanternes ret til forsvar.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16.12.2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1, s. 1).


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/20


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Općinski sud u Novom Zagrebu (Kroatien) den 11. september 2015 — Ibrica Zulfikarpašić mod Slaven Gajer

(Sag C-484/15)

(2015/C 389/21)

Processprog: kroatisk

Den forelæggende ret

Općinski sud u Novom Zagrebu, stalna služba u Samoboru

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Ibrica Zulfikarpašić

Sagsøgt: Slaven Gajer

Præjudicielt spørgsmål

Er bestemmelserne i loven om tvangsfuldbyrdelse for så vidt angår det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 805/2004 (1), nærmere bestemt — i sager om udstedelse af en fuldbyrdelsesordre på baggrund af et bekræftet dokument i forbindelse med en fuldbyrdelsessag — om begrebet »ret« i Republikken Kroatien ligeledes omfatter notarer, om notarerne kan udstede attester som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for endelige og eksigible fuldbyrdelsesordrer på baggrund af bekræftede dokumenter, og disse attester udstedes, såfremt de førnævnte ordrer er ubestridte, og, såfremt dette spørgsmål besvares benægtende, om retterne kan udstede attester som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for fuldbyrdelsesordrer på baggrund af et bekræftet dokument, der er udfærdiget af en notar, når disse ordrer, ifølge deres indhold, vedrører ubestridte krav, og, i så fald, hvilken formular der skal anvendes?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 af 21.4.2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav (EUT L 143, s. 15).


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/20


Sag anlagt den 14. september 2015 — Europa-Kommissionen mod Republikken Bulgarien

(Sag C-488/15)

(2015/C 389/22)

Processprog: bulgarsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved E. Kružíková, E. Manhaeve og S. Petrovа som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Bulgarien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Bulgarien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13, stk. 1, i direktiv 2008/05 (1), sammenholdt med bilag XI hertil, ved systematisk og fra og med 2007 til og med i hvert fald 2013 at overskride såvel den årlige som den daglige grænseværdi for PM10 i følgende zoner og bymæssige områder: BG0001 det bymæssige område Sofia; BG0002 det bymæssige område Plovdiv; BG0004 det nordlige Bulgarien; BG0005 det sydvestlige Bulgarien og BG0006 det sydøstlige Bulgarien.

Ved systematisk og fra og med 2007 til og med i hvert fald 2013 at overskride den daglige grænseværdi for PM10, og i årene 2007, 2008 og 2010 den årlige grænseværdi for PM10 inden for zonen BG0003 Varna.

Ved ikke at have afgivet supplerende oplysninger, der viser, at situationen med overskridelse af den daglige og den årlige grænseværdi for PM10 i de nævnte zoner og bymæssige områder er ændret.

Det fastslås, at Republikken Bulgarien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til direktivets artikel 23, stk. 1, andet afsnit, navnlig forpligtelsen til at holde overskridelsesperioden så kort så mulig, og at Republikken Bulgarien forsat tilsidesætter sine forpligtelser, henset til at det fremgår af den sidste årsberetning om luftkvaliteten for 2013, at såvel den årlige- som den daglige grænseværdi for PM10 i samtlige de ovenfor nævnte zoner og bymæssige områder fortsat overskrides.

Republikken Bulgarien tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

På baggrund af den seneste årsberetning om luftkvalitet og de bulgarske myndigheders svar på den begrundede udtalelse er det Kommissionens opfattelse, at Republikken Bulgarien hidtil ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til artikel 13, stk. 1, for så vidt angår overholdelsen af de årlige og daglige grænseværdier for forekomsten af mikrostøvpartikler i luften (PM10), og i henhold til direktivets artikel 23, stk. 1, andet afsnit, for så vidt angår pligten til at udarbejde luftkvalitetsplaner med henblik på at gøre overskridelsesperioden kortest mulig.

Henset hertil er det efter Kommissionens opfattelse nødvendigt at indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol, således at denne kan fastslå, at Republikken Bulgarien har tilsidesat disse forskrifter i direktivet.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21.5.2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT L 152, s. 1).


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/21


Appel iværksat den 30. september 2015 af Westfälische Drahtindustrie GmbH m.fl. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 15. juli 2015 i sag T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH m.fl. mod Europa-Kommissionen

(Sag C-523/15 P)

(2015/C 389/23)

Processprog: tysk

Parter

Appellanter: Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG og Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (ved rechtsanwalt C. Stadler)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

1.

Den appellerede dom ophæves, for så vidt som den vedrører appellanterne.

2.

Subsidiært ophæves den appellerede dom i sin helhed, og artikel 2, nr. 8), i Kommissionens afgørelse K(2010) 4387 endelig af 30. juni 2010 om en procedure i henhold til artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 (sag COMP/38.344 — Forspændingsstål), som ændret ved Kommissionens afgørelse K(2010) 6676 endelig af 30. september 2010 og Kommissionens afgørelse K(2011) 2269 endelig af 4. april 2011, og skrivelsen af 14. februar 2011 fra generaldirektøren for Kommissionens generaldirektorat for konkurrence annulleres, for så vidt som de vedrører appellanterne.

Subsidiært nedsættes den bøde, appellanterne er blevet pålagt ved artikel 2, nr. 8), i den ovennævnte kommissionsafgørelse.

3.

Subsidiært i forhold til påstand 1 og 2 hjemvises sagen til afgørelse ved Retten.

4.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens samlede omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellen er iværksat til prøvelse af dom afsagt af Den Europæiske Rets Sjette Afdeling den 15. juli 2015.

Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG og Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG har til støtte for deres appel fremført følgende anbringender:

For det første har Retten tilsidesat artikel 261 TEUF og artikel 31 i forordning nr. 1/2003 (1), kompetencefordelingen og den institutionelle ligevægt samt kravet om at sikre en effektiv retsbeskyttelse, idet den tilsidesatte grænserne for den fulde prøvelsesret, den er blevet tildelt, og ikke efterprøvede den anfægtede kommissionsafgørelse i den foreliggende sag, men derimod traf en selvstændig bødeafgørelse. Herved satte Retten sig i forvaltningens sted og fratog appellanterne muligheden for at forsvare sig mod en urigtig fastlæggelse af sagens faktiske omstændigheder, idet appel af Rettens afgørelser er begrænset til retlige spørgsmål.

For det andet har Retten ved den appellerede dom tilsidesat artikel 261 TEUF og artikel 31 i forordning nr. 1/2003, for så vidt som den anvendte et fejlagtigt tidspunkt ved bedømmelsen af de faktiske og retlige forhold og i forbindelse med den — som ovenfor anført urigtige — udøvelse af sin fulde prøvelsesret tog udgangspunkt i den faktiske og retlige situation, der forelå på tidspunktet for dens afgørelse, henholdsvis i faktiske omstændigheder, der var indtrådt i årene 2011-2013, og dermed efter udstedelsen af den omtvistede kommissionsafgørelse. Den af Retten til støtte derfor anførte retspraksis støtter ikke Rettens opfattelse, idet det af Unionens retsinstansers praksis derimod fremgår, at yderligere oplysninger for det første kun kan tages i betragtning til fordel for den berørte virksomhed, og for det andet kun kan tages i betragtning, når de allerede forelå på tidspunktet for Kommissionens afgørelse.

For det tredje har Retten tilsidesat appellanternes grundlæggende rettigheder ved en tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet og ligebehandlingsprincippet. Retten har, idet den undlod at tage det i forbindelse med punkt 35 i retningslinjerne for bødeberegning opstillede princip om, at virksomheder, der henvises til en ratemæssig betaling af bøden, som hovedregel bør kunne afvikle den inden for en periode på 3-5 år, i betragtning, pålagt appellanterne en uforholdsmæssig bøde, som de kun kan afbetale over en ekstrem lang periode. Endvidere har Retten tilsidesat ligebehandlingsprincippet i forbindelse med dens analyse med hensyn til anvendelsen af de i forbindelse med punkt 35 i retningslinjerne for bødeberegning udviklede principper samt vedrørende det relevante tidspunkt ved afgørelsen af, om der er tale om sammenlignelige faktiske omstændigheder.

Endelig har Retten med den appellerede dom også tilsidesat det grundlæggende processuelle princip om sikring af appellanternes effektive retsbeskyttelse, idet den inden for rammerne af udøvelsen af dens fulde prøvelsesret har støttet sig til de af Kommissionen foretagne beregninger af bøden og de af parterne fremlagte faktiske omstændigheder. Dette er ikke fyldestgørende i forhold til den i forbindelse med en effektiv retsbeskyttelse mod Kommissionens bødeafgørelser påkrævede fuldstændige og ubegrænsede efterprøvelse ved en neutral instans.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16.12.2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT 2003 L 1, s. 1).


Retten

23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/24


Rettens dom af 25. september 2015 — PPG og SNF mod ECHA

(Sag T-268/10) (1)

((REACH - identifikation af acrylamid som et særligt problematisk stof - mellemprodukt - annullationssøgsmål - umiddelbart berørt - antagelse til realitetsbehandling - proportionalitet - ligebehandling))

(2015/C 389/24)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgien) og SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Frankrig) (ved advokaterne R. Cana, D. Abrahams og E. Mullier)

Sagsøgt: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (ved M. Heikkilä, W. Broere og T. Zbihlej, som befuldmægtigede, bistået af advokaterne J. Stuyck og A.-M. Vandromme)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Kongeriget Nederlandene (ved B. Koopman, som befuldmægtiget) og Europa-Kommissionen (ved D. Kukovec, E. Manhaeve og K. Talabér-Ritz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet af ECHA, hvorved acrylamid (EF-nr. 201-173-7) identificeres som et stof, der opfylder kriterierne i artikel 57 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396, s. 1), i henhold til artikel 59 i den nævnte forordning.

Konklusion

1)

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) frifindes.

2)

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) og SNF SAS bærer deres egne omkostninger og betaler ECHA’s omkostninger.

3)

Kongeriget Nederlandene og Europa-Kommissionen bærer hver deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 274 af 9.10.2010.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/25


Rettens dom af 24. september 2015 — TV2/Danmark mod Kommissionen

(Sag T-674/11) (1)

((Statsstøtte - public service radio- og tv-virksomhed - beslutning, der erklærer støtte forenelig med det indre marked - støtte, som den danske stat har tildelt den danske public service tv-station TV2/Danmark - offentlig finansiering tildelt som kompensation for omkostninger forbundet med udførelse af public service-forpligtelser - begrebet støtte - Altmark-dommen))

(2015/C 389/25)

Processprog: dansk

Parter

Sagsøger: TV2/Danmark A/S (Odense, Danmark) (ved advokat O. Koktvedgaard)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved B. Stromsky, C. Støvlbæk og U. Nielsen, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgeren: Kongeriget Danmark (først ved C. Vang og V. Pasternak Jørgensen, som befuldmægtigede, derefter ved V. Pasternak Jørgensen, bistået af advokat K. Lundgaard Hansen, endelig ved C. Thorning, som befuldmægtiget, bistået af advokaterne K. Lundgaard Hansen og R. Holdgaard)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Det Forenede Kongerige) (ved advokaterne S. Kalsmose-Hjelmborg og M. Honoré)

Sagens genstand

Påstand om delvis annullation af Kommissionens afgørelse 2011/839/EU af 20. april 2011 om Danmarks foranstaltninger (C 2/03) for TV2/Danmark (EUT L 340, s. 1)

Konklusion

1)

Kommissionens afgørelse 2011/839/EU af 20. april 2011 om Danmarks foranstaltninger (C 2/03) for TV2/Danmark annulleres, for så vidt som Europa-Kommissionen heri har fastslået, at reklameindtægterne fra 1995 og 1996 overført til TV2/Danmark via TV2-Fonden udgør statsstøtte.

2)

I øvrigt frifindes Kommissionen.

3)

TV2/Danmark A/S bærer sine egne omkostninger og betaler tre fjerdedele af Kommissionens omkostninger.

4)

Kommissionen bærer en fjerdedel af sine egne omkostninger.

5)

Kongeriget Danmark og Viasat Broadcasting UK Ltd bærer hver deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 80 af 17.3.2012.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/26


Rettens dom af 24. september 2015 — Viasat Broadcasting UK mod Kommissionen

(Sag T-125/12) (1)

((Statsstøtte - public service radio- og tv-virksomhed - beslutning, der erklærer støtte forenelig med det indre marked - støtte, som den danske stat har tildelt den danske public service tv-station TV2/Danmark - offentlig finansiering tildelt som kompensation for omkostninger forbundet med udførelse af public service-forpligtelser - en støttes forenelighed - Altmark-dommen))

(2015/C 389/26)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Det Forenede Kongerige) (ved advokaterne S. Kalsmose-Hjelmborg og M. Honoré)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved L. Flynn og B. Stromsky, som befuldmægtigede)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Kongeriget Danmark (først ved C. Vang og V. Pasternak Jørgensen, som befuldmægtigede, derefter ved V. Pasternak Jørgensen, bistået af advokat K. Lundgaard Hansen, og endelig ved C. Thorning, som befuldmægtiget, bistået af advokaterne K. Lundgaard Hansen og R. Holgaard) og TV2/Danmark A/S (Odense, Danmark) (ved advokat O. Koktvedgaard)

Sagens genstand

Påstand om delvis annullation af Kommissionens afgørelse 2011/839/EU af 20. april 2011 om Danmarks foranstaltninger (C 2/03) for TV2/Danmark (EUT L 340, s. 1)

Konklusion

1)

Der er ikke grundlag for at træffe afgørelse i sagen for så vidt angår påstanden om annullation af Kommissionens afgørelse 2011/839/EU af 20. april 2011 om Danmarks foranstaltninger (C 2/03) for TV2/Danmark, for så vidt som Europa-Kommissionen heri har fastslået, at reklameindtægterne fra 1995 og 1996 overført til TV2/Danmark A/S via TV2-Fonden udgør statsstøtte.

2)

I øvrigt frifindes Kommissionen.

3)

Viasat Broadcasting UK Ltd bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

4)

Kongeriget Danmark bærer sine egne omkostninger.

5)

TV2/Danmark bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 138 af 12.5.2012.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/27


Rettens dom af 30. september 2015 — Anagnostakis mod Kommissionen

(Sag T-450/12) (1)

((Regler for institutionerne - europæisk borgerinitiativ - økonomisk og monetær politik - misligholdelse af offentlige gældsforpligtelser - bekræftelse af nødretsprincippet - afslag på registrering - Kommissionens beføjelser - begrundelsespligt))

(2015/C 389/27)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Alexios Anagnostakis (Athen, Grækenland) (ved advokat A. Anagnostakis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved H. Krämer og M. Konstantinidis, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse C(2012) 6289 final af 6. september 2012 vedrørende afslag på en ansøgning om registrering af borgerinitiativet med overskriften »En million underskrifter for et solidarisk Europa«, der blev indgivet til Kommissionen den 13. juli 2012.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Alexios Anagnostakis betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 399 af 22.12.2012.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/27


Rettens dom af 23. september 2015 — Appelrath-Cüpper mod KHIM — Ann Christine Lizenzmanagement (AC)

(Sag T-60/13) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-figurmærket AC - ældre nationale og internationale figurmærker AC ANN CHRISTINE og ældre EF-figurmærker AC ANN CHRISTINE OCEAN og AC ANN CHRISTINE INTIMATE - relativ registreringshindring - ingen risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 389/28)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH (Köln, Tyskland) (ved advokaterne C. Schumann og A. Berger)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved J. Crespo Carrillo, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG (Wien, Østrig) (ved advokaterne M. Hartmann, N. Voß og S. Fröhlich)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 28. november 2012 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 108/2012-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG og Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH

Konklusion

1)

Afgørelse truffet den 28. november 2012 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 108/2012-4) annulleres, for så vidt som den delvist tog den af Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG rejste indsigelse til følge.

2)

Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af omkostningerne afholdt af Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH.

3)

Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af omkostningerne afholdt af Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH i forbindelse med sagen for appelkammeret.


(1)  EUT C 101 af 6.4.2013.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/28


Rettens dom af 23. september 2015 — Cerafogli mod ECB

(Sag T-114/13 P) (1)

((Appel - ansatte i ECB - klage over forskelsbehandling og psykisk chikane - ECB’s afgørelse om at afslutte den administrative undersøgelse, der blev indledt som følge af klagen - afslag på aktindsigt i beviser under den administrative procedure - afslag på en begæring om fremlæggelse af beviser under den retslige procedure - ret til en effektiv domstolsbeskyttelse - retlig fejl))

(2015/C 389/29)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Maria Concetta Cerafogli (Rom, Italien) (ved advokat L. Levi)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Centralbank (ECB) (ved F. Feyerbacher og B. Ehlers, som befuldmægtigede, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Appel af dom afsagt af Retten for EU-Personalesager (Tredje Afdeling) den 12. december 2012, Cerafogli mod ECB (F-43/10, Sml. Pers., EU:F:2012:184), med påstand om ophævelse af denne dom

Konklusion

1)

Dom afsagt af Retten for EU-Personalesager (Tredje Afdeling) den 12. december 2012, Cerafogli mod ECB (F-43/10), ophæves.

2)

Sagen hjemvises til Personaleretten.

3)

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.


(1)  EUT C 114 af 20.4.2013.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/29


Rettens dom af 24. september 2015 — Italien og Spanien mod Kommissionen

(Forenede sager T-124/13 og T-191/13) (1)

((Sprogordning - meddelelser om almindelige udvælgelsesprøver med henblik på ansættelse af fuldmægtige - valg af andet sprog blandt tre sprog - kommunikationssprog med udvælgelsesprøvernes ansøgere - forordning nr. 1 - vedtægtens artikel 1d, stk. 1, artikel 27, stk. 1, og artikel 28, litra f) - princippet om forbud mod forskelsbehandling - proportionalitet))

(2015/C 389/30)

Processprog: italiensk og spansk

Parter

Sagsøgere: Den Italienske Republik (ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato P. Gentili) (sag T-124/13) og Kongeriget Spanien (først ved abogado del Estado S. Centeno Huerta, derefter ved abogado del Estado J. García-Valdecasas Dorrego) (sag T-191/13)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (i sag T-124/13 ved J. Currall, B. Eggers og G. Gattinara og i sag T-191/13 ved J. Currall, J. Baquero Cruz og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgeren Den Italienske Republik: Kongeriget Spanien (først ved abogado del Estado S. Centeno Huerta, derefter ved abogado del Estado J. García-Valdecasas Dorrego)

Sagens genstand

I sag T-124/13, en påstand om annullation, for det første, af meddelelsen om almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AST/125/12 med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af assistenter inden for revision, finansielle anliggender og regnskab og økonomi og statistik (EUT 2012 C 394 A, s. 1), for det andet, af meddelelsen om almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AST/126/12 med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af assistenter inden for områderne biologi, bio- og sundhedsvidenskab, kemi, fysik og materialevidenskab, nuklear forskning, ingeniørvidenskab og maskinteknik og elektronik og elektroteknik (EUT 2012 C 394 A, s. 11), og, for det tredje, af meddelelsen om almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AD/248/13 med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af administratorer inden for bygningssikkerhed og bygningsteknologi og fagspecifikke bygningsteknikker (EUT 2013 C 29 A, s. 1), og, i sag T-191/13, en påstand om annullation af meddelelsen om almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AD/248/13

Konklusion

1)

Sagerne T-124/13 og T-191/13 forenes med henblik på dommen.

2)

Meddelelsen om almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AST/125/12 med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af assistenter inden for revision, finansielle anliggender og regnskab og økonomi og statistik, meddelelsen om almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AST/126/12 med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af assistenter inden for områderne biologi, bio- og sundhedsvidenskab, kemi, fysik og materialevidenskab, nuklear forskning, ingeniørvidenskab og maskinteknik og elektronik og elektroteknik og meddelelsen om almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AD/248/13 med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af administratorer (AD 6) inden for områderne bygningssikkerhed og bygningsteknologi og fagspecifikke bygningsteknikker annulleres.

3)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Den Italienske Republik i sag T-124/13, og de omkostninger, der er afholdt af Kongeriget Spanien i sag T-191/13.

4)

Kongeriget Spanien bærer sine egne omkostninger i forbindelse med interventionen i sag T-124/13.


(1)  EUT C 164 af 8.6.2013.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/30


Rettens dom af 18. september 2015 — Petro Suisse Intertrade mod Rådet

(Forenede sager T-156/13 og T-373/14) (1)

((Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at undgå nuklear spredning - indefrysning af midler - annullationssøgsmål - indenstatslig enhed - søgsmålskompetence og retlig interesse - formaliteten - retten til at blive hørt - begrundelsespligt - retten til et forsvar - åbenbart urigtigt skøn - ejendomsret))

(2015/C 389/31)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Schweiz) (ved solicitor J. Grayston, og advokaterne P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington og D. Sellers)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union(ved M. Bishop og I. Rodios, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af dels Rådets afgørelse 2012/829/FUSP af 21. december 2012 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran og af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1264/2012 af 21. december 2012 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran, for så vidt som sagsøgerens navn er blevet opført på listen over de personer og enheder, som er omfattet af disse restriktive foranstaltninger, dels Rådets afgørelse indeholdt i skrivelsen af 14. marts 2014 om opretholdelse af de restriktive foranstaltninger over for sagsøgeren.

Konklusion

1)

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2)

Petro Suisse Intertrade Co. SA bærer sine egne omkostninger og betaler Rådets omkostninger.


(1)  EUT C 147 af 25.5.2013.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/31


Rettens dom af 23. september 2015 — Nederlandene mod Kommissionen

(Forenede sager T-261/13 og T-86/14) (1)

((HCPI - forordning (EF) nr. 2494/95 - harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser (HICP-CT) - forordning (EU) nr. 119/2013 - forbrugerprisindeks for ejerboligpriser - forordning (EU) nr. 93/2013 - Eurostat - komitologi - gennemførelsesbestemmelser - forskriftsprocedure med kontrol))

(2015/C 389/32)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Kongeriget Nederlandene (ved M. Bulterman, J. Langer og B. Koopman, som befuldmægtigede (sag T-261/13) og M. Bulterman og J. Langer, som befuldmægtigede (sag T-86/14))

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved M. Clausen og P. Van Nuffel, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

I sag T-261/13, påstand om, principalt, annullation af Kommissionens forordning (EU) nr. 119/2013 af 11. februar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 om harmoniserede forbrugerprisindeks: indsendelse og formidling af delindeks under HCPI, for så vidt angår udarbejdelse af harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser (EUT L 41, s. 1) og, subsidiært, annullation af artikel 1, nr. 2), i forordning nr. 119/2013, og, i sag T-86/14, påstand om, principalt, annullation af Kommissionens forordning (EU) nr. 93/2013 af 1. februar 2013 om detaljerede regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindeks for så vidt angår indførelse af ejerboligprisindeks (EUT L 33, s. 14), og, subsidiært, om annullation af artikel 4, stk. 1, i forordning nr. 93/2013.

Konklusion

1)

I sag T-261/13 annulleres artikel 1, nr. 2), i Kommissionens forordning (EU) nr. 119/2013 af 11. februar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 om harmoniserede forbrugerprisindekser: indsendelse og formidling af delindeks under HCPI, for så vidt angår udarbejdelse af harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser.

2)

I sag T-86/14 annulleres artikel 4, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 93/2013 af 1. februar 2013 om detaljerede regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindeks for så vidt angår indførelse af ejerboligprisindeks.

3)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kongeriget Nederlandene afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 189 af 29.6.2013.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/32


Rettens dom af 25. september 2015 — VECCO m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-360/13) (1)

((REACH - medtagelse af chromtrioxid på fortegnelsen over stoffer, der kræver godkendelse - anvendelser eller kategorier af brug, som er undtaget fra godkendelseskravet - begrebet »eksisterende specifik fællesskabslovgivning, der pålægger mindstekrav vedrørende beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøet i forbindelse med anvendelsen af det pågældende stof« - åbenbart urigtigt skøn - proportionalitet - ret til forsvar - princippet om god forvaltningsskik))

(2015/C 389/33)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Tyskland) og de øvrige sagsøgere, hvis navne er anført i bilag I (ved advokaterne C. Mereu og K. Van Maldegem samt solicitor, J. Beck)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved K. Talabér-Ritz og J. Tomkin, som befuldmægtigede)

Intervenienter til støtte for sagsøgerne: Assogalvanica (Padoa, Italien) og de øvrige intervenienter, hvis navne er anført i bilag II (ved advokaterne C. Mereu og K. Van Maldegem samt solicitor M. Beck)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (ved W. Broere, M. Heikkilä og T. Zbihlej, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om delvis annullation af Kommissionens forordning (EU) nr. 348/2013 af 17. april 2013, om ændring af bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 108, s. 1).

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) og de øvrige sagsøgere, hvis navne er anført i bilag I, bærer hver deres egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

3)

Assogalvanica og de øvrige intervenienter, hvis navne er anført i bilag II, bærer hver deres egne omkostninger.

4)

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 260 af 7.9.2013.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/33


Rettens dom af 30. september 2015 — Mocek og Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna mod KHIM — Lacoste (KAJMAN)

(Sag T-364/13) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-figurmærket KAJMAN - ældre EF-figurmærke, der forestiller en krokodille - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. (EF) nr. 207/2009 - påstande om ophævelse og omgørelse nedlagt af intervenienten - artikel 134, stk. 3, i procesreglementet af 2. maj 1991))

(2015/C 389/34)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Eugenia Mocek og Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna (Chojnice, Polen) (ved advokaterne K. Grala og B. Szczepaniak)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (først ved P. Geroulakos, derefter ved D. Gája, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Lacoste SA (Paris, Frankrig) (ved advokat P. Gaultier)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 10. maj 2013 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2466/2010-4) vedrørende en indsigelsessag mellem på den ene side Lacoste SA, og på den anden side Eugenia Mocek og Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

De påstande om ophævelse og omgørelse, som Lacoste SA har nedlagt, forkastes.

3)

Eugenia Mocek og Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna betaler alle sagens omkostninger og bærer deres egne omkostninger i forbindelse med de påstande om ophævelse og omgørelse, som Lacoste SA har nedlagt.

4)

Lacoste SA bærer sine egne omkostninger i forbindelse med påstandene om ophævelse og omgørelse.


(1)  EUT C 260 af 7.9.2013.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/34


Rettens dom af 23. september 2015 — L'Oréal mod KHIM — Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Sag T-400/13) (1)

((EF-varemærker - ugyldighedssag - EF-ordmærket AINHOA - det ældre EF-figurmærke og det ældre internationale figurmærke NOA - relative registreringshindringer - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 389/35)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: L'Oréal (Paris, Frankrig) (ved advokaterne M.H. Granado Carpenter og M.L. Polo Carreño)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved O. Mondéjar Ortuño og A. Schifko, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Spanien) (ved advokaterne L. Montoya Terán og J.-B. Devaureix)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 6. juni 2013 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1643/2012-1) vedrørende en ugyldighedssag mellem L’Oréal og Cosmetica Cabinas, SL

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

L'Oréal betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 298 af 12.10.2013.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/35


Rettens dom af 23. september 2015 — L'Oréal mod KHIM — Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Sag T-426/13) (1)

((EF-varemærker - fortabelsessag - EF-ordmærket AINHOA - reel brug af varemærket - artikel 15, stk. 1, litra a), og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 - form, der afviger ved enkeltheder, som ikke forandrer særpræget))

(2015/C 389/36)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: L'Oréal (Paris, Frankrig) (ved advokaterne M.H. Granado Carpenter og M.L. Polo Carreño)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved O. Mondéjar Ortuño og A. Schifko, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Spanien) (ved advokaterne L. Montoya Terán og J.-B. Devaureix)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 6. juni 2013 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1642/2012-1) vedrørende en fortabelsesssag mellem L’Oréal og Cosmetica Cabinas, SL

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

L'Oréal betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 304 af 19.10.2013.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/36


Rettens dom af 24. september 2015 — Tyskland mod Kommissionen

(Sag T-557/13) (1)

((EUGFL - Garantisektionen - EGFL og ELFUL - udgifter, som er udelukket fra finansiering - udgifter, der er afholdt inden for rammerne af den europæiske kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse - retten til forsvar))

(2015/C 389/37)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Forbundsrepublikken Tyskland (ved T. Henze og J. Möller, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved B. Eggers og P. Rossi, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgeren: Kongeriget Nederlandene (ved M.K. Bulterman, C.S. Schillemans og J. Langer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/433/EU af 13. august 2013 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 219, s. 49), for så vidt som den pålægger Forbundsrepublikken Tyskland en finansiel korrektion inden for rammerne af den europæiske kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse for regnskabsårene 2003-2005 for et samlet beløb på 6 1 92  951,34 EUR.

Konklusion

1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/433/EU af 13. august 2013 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) annulleres, for så vidt som den pålægger Forbundsrepublikken Tyskland en finansiel korrektion inden for rammerne af den europæiske kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse for regnskabsårene 2003-2006.

2)

Europa-Kommissionen betaler sagens omkostninger.

3)

Kongeriget Nederlandene bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 9 af 11.1.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/37


Rettens dom af 30. september 2015 — Ecolab USA mod KHIM (GREASECUTTER)

(Sag T-610/13) (1)

((EF-varemærker - international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret - ordmærket GREASECUTTER - absolutte registreringshindringer - beskrivende karakter - manglende fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 389/38)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, Delaware, De Forenede Stater) (ved advokaterne G. Hasselblatt og V. Töbelmann)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved L. Rampini, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 5. september 2013 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1704/2012-2) vedrørende den internationale registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, af ordmærket GREASECUTTER.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Ecolab USA, Inc. betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 24 af 25.1.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/37


Rettens dom af 2. oktober 2015 — The Tea Board mod KHIM — Delta Lingerie (Darjeeling)

(Sag T-624/13) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - figurmærket Darjeeling - det ældre EF-ordfællesmærke og det ældre EF-figurfællesmærke DARJEELING - relative registreringshindringer - artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 389/39)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: The Tea Board (Calcutta, Indien) (ved advokaterne A. Nordemann og M. Maier)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved S. Palmero Cabezas, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Delta Lingerie (Cachan, Frankrig) (ved advokaterne G. Marchais og P. Martini-Berthon)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 17. september 2013 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1504/2012-2) vedrørende en indsigelsessag mellem The Tea Board og Delta Lingerie

Konklusion

1)

Afgørelse truffet den 17. september 2013 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1504/2012-2) annulleres for så vidt angår de varer, der er omfattet af det varemærke, der søges registreret, og henhører under klasse 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og tjenesteydelserne »detailsalg af dameundertøj og damelingeri, dufte, eau de toilette og kosmetiske præparater, husholdningslinned og badelinned«, der er omfattet af det varemærke, der søges registreret, og henhører under det nævnte arrangements klasse 35.

2)

I øvrigt frifindes Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design).

3)

Hver part bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 45 af 15.2.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/38


Rettens dom af 2. oktober 2015 — The Tea Board mod KHIM — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)

(Sag T-625/13) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - figurmærket Darjeeling collection de lingerie - det ældre EF-ordfællesmærke og det ældre EF-figurfællesmærke DARJEELING - relative registreringshindringer - artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 389/40)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: The Tea Board (Calcutta, Indien) (ved advokaterne A. Nordemann og M. Maier)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved S. Palmero Cabezas, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Delta Lingerie (Cachan, Frankrig) (ved advokaterne G. Marchais og P. Martini-Berthon)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 17. september 2013 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1502/2012-2) vedrørende en indsigelsessag mellem The Tea Board og Delta Lingerie

Konklusion

1)

Afgørelse truffet den 17. september 2013 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1502/2012-2) annulleres for så vidt angår de varer, der er omfattet af det varemærke, der søges registreret, og henhører under klasse 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og tjenesteydelserne »detailsalg af dameundertøj og damelingeri, dufte, eau de toilette og kosmetiske præparater, husholdningslinned og badelinned«, der er omfattet af det varemærke, der søges registreret, og henhører under det nævnte arrangements klasse 35.

2)

I øvrigt frifindes Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design).

3)

Hver part bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 45 af 15.2.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/39


Rettens dom af 2. oktober 2015 — The Tea Board mod KHIM — Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie)

(Sag T-626/13) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - figurmærket Darjeeling collection de lingerie - det ældre EF-ordfællesmærke og det ældre EF-figurfællesmærke DARJEELING - relative registreringshindringer - artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 389/41)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: The Tea Board (Calcutta, Indien) (ved advokaterne A. Nordemann og M. Maier)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved S. Palmero Cabezas, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Delta Lingerie (Cachan, Frankrig) (ved advokaterne G. Marchais og P. Martini-Berthon)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 17. september 2013 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1501/2012-2) vedrørende en indsigelsessag mellem The Tea Board og Delta Lingerie

Konklusion

1)

Afgørelse truffet den 17. september 2013 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1501/2012-2) annulleres for så vidt angår de varer, der er omfattet af det varemærke, der søges registreret, og henhører under klasse 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og tjenesteydelserne »detailsalg af dameundertøj og damelingeri, dufte, eau de toilette og kosmetiske præparater, husholdningslinned og badelinned«, der er omfattet af det varemærke, der søges registreret, og henhører under det nævnte arrangements klasse 35.

2)

I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

3)

Hver part bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 45 af 15.2.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/40


Rettens dom af 2. oktober 2015 — The Tea Board mod KHIM — Delta Lingerie (Darjeeling)

(Sag T-627/13) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - figurmærket Darjeeling - det ældre EF-ordfællesmærke og det ældre EF-figurfællesmærke DARJEELING - relative registreringshindringer - artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 389/42)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: The Tea Board (Calcutta, Indien) (ved advokaterne A. Nordemann og M. Maier)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved S. Palmero Cabezas, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Delta Lingerie (Cachan, Frankrig) (ved advokaterne G. Marchais og P. Martini-Berthon)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 11. september 2013 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1387/2012-2) vedrørende en indsigelsessag mellem The Tea Board og Delta Lingerie

Konklusion

1)

Afgørelse truffet den 11. september 2013 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1387/2012-2) annulleres for så vidt angår de varer, der er omfattet af det varemærke, der søges registreret, og henhører under klasse 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og tjenesteydelserne »detailsalg af dameundertøj og damelingeri, dufte, eau de toilette og kosmetiske præparater, husholdningslinned og badelinned«, der er omfattet af det varemærke, der søges registreret, og henhører under det nævnte arrangements klasse 35.

2)

I øvrigt frifindes Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design).

3)

Hver part bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 45 af 15.2.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/41


Rettens dom af 23. september 2015 — Reed Exhibitions mod KHIM (INFOSECURITY)

(Sag T-633/13) (1)

((EF-varemærker - ansøgning om EF-ordmærket INFOSECURITY - absolut registreringshindring - beskrivende karakter - manglende fornødent særpræg - fornødent særpræg ikke opnået ved brug - artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og stk. 3, i forordning (EF) nr. 207/2009 - begrundelsespligt))

(2015/C 389/43)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Reed Exhibitions Ltd (Richmond, Det Forenede Kongerige) (ved S. Malynicz)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved A. Poch og S. Hanne, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 10. september 2013 af Femte Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1544/2012-5) vedrørende en ansøgning om registrering af ordtegnet INFOSECURITY som EF-varemærke.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Reed Exhibitions Ltd betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 52 af 22.2.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/42


Rettens dom af 25. september 2015 — Copernicus-Trademarks mod KHIM — Bolloré (BLUECO)

(Sag T-684/13) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-ordmærket BLUECO - det ældre EF-ordmærke BLUECAR - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - det ældre varemærkes særpræg - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 - intervenientens påstand om omgørelse - artikel 65, stk. 4, i forordning nr. 207/2009))

(2015/C 389/44)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Det Forenede Kongerige) (ved advokaterne L. Pechan og S. Körber)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved A. Schifko, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Bolloré SA (Érgue-Gaberic, Frankrig) (først ved advokat B. Fontaine, derefter ved advokat O. Legrand)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 8. oktober 2013 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2029/2012-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Bolloré SA og Copernicus-Trademarks Ltd

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Bolloré SA’s påstand om omgørelse forkastes.

3)

Copernicus-Trademarks Ltd betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 52 af 22.2.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/42


Rettens dom af 30. september 2015 — Gat Microencapsulation mod KHIM — BASF (KARIS)

(Sag T-720/13) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-ordmærket KARIS - det ældre EF-ordmærke og internationale ordmærke CARYX - de ældre nationale og Benelux ordmærker AKRIS - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 389/45)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Gat Microencapsulation GmbH, før Gat Microencapsulation AG (Ebenfurth, Østrig) (ved advokaterne S. Soler Lerma og M.C. March Cabrelles)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved I. Harrington, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret: BASF SE (Ludwigshafen, Tyskland)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 28. oktober 2013 af Femte Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1862/2012-5) vedrørende en indsigelsessag mellem BASF SE og Gat Microencapsulation AG.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Gat Microencapsulation GmbH betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 71 af 8.3.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/43


Rettens dom af 30. september 2015 — Tilda Riceland Private mod KHIM — Siam Grains (BASmALI)

(Sag T-136/14) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-figurmærket BASmALI - det ældre ikke-registrerede mærke eller tegn BASMATI - relativ registreringshindring - artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 389/46)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Tilda Riceland Private Ltd (Guragaon, Indien) (ved barrister S. Malynicz og solicitors N. Urwin og D. Sills)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved P. Geroulakos og P. Bullock, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret: Siam Grains Co. Ltd. (Bangkok, Thailand)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 18. december 2013 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1086/2012-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Tilda Riceland Private Ltd og Siam Grains Co. Ltd.

Konklusion

1)

Afgørelse truffet den 18. december 2013 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 1086/2012-4) annulleres.

2)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) bærer sine egne omkostninger og betaler de af Tilda Riceland Private Ltd afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 135 af 5.5.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/44


Rettens dom af 23. september 2015 — Cristiano di Thiene mod KHIM — Nautica Apparel (AERONAUTICA)

(Sag T-193/14) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-ordmærket AERONAUTICA - ældre EF-ordmærker NAUTICA og NAUTICA BLUE - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 389/47)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Cristiano di Thiene SpA (Thiene, Italien) (ved advokaterne F. Fischetti og F. Celluprica)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved P. Bullock og N. Bambara, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Nautica Apparel, Inc. (New York, New York, De Forenede Stater) (ved solicitor C. Hawkes og barrister B. Brandreth)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 10. januar 2014 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 96/2013-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Nautica Apparel, Inc. og Cristiano di Thiene SpA

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Cristiano di Thiene SpA betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 151 af 19.5.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/45


Rettens dom af 24. september 2015 — Primagaz mod KHIM — Reeh (PRIMA KLIMA)

(Sag T-195/14) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-figurmærket PRIMA KLIMA - det ældre EF-figurmærke PRIMAGAZ - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - relevant kundekreds - lighed mellem varerne og tjenesteydelserne - lighed mellem tegnene - en lovprisende ordbestanddels særpræg - begrebsmæssig sammenligning - det ældre varemærkes særpræg - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 389/48)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Paris, Frankrig) (ved advokat D. Régnier)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved M. Fischer, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Gerhard Reeh (Radnice, Den Tjekkiske Republik) (ved advokat W. Riegger)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 7. januar 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2304/2012-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA og Gerhard Reeh

Konklusion

1)

Den afgørelse, der blev truffet den 7. januar 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2304/2012-1), annulleres, for så vidt som appelkammeret afslog den klage, som det skulle behandle, vedrørende varerne »Apparater til belysning, opvarmning, tørring og ventilation; filtre med aktivt kul til ventilation«.

2)

I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

3)

Hver part bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 175 af 10.6.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/46


Rettens dom af 23. september 2015 — Schroeder mod Rådet og Kommissionen

(Sag T-205/14) (1)

((Ansvar uden for kontraktforhold - dumping - import af visse typer tilberedte eller konserverede citrusfrugter med oprindelse i Kina - forordning (EF) nr. 1355/2008 erklæret ugyldig af Domstolen - tab, der angiveligt er lidt af sagsøgeren som følge af forordningens vedtagelse - erstatningssøgsmål - udtømning af nationale retsmidler - formaliteten - tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder - artikel 2, stk. 7, litra a), i forordning (EF) nr. 384/96 [nu artikel 2, stk. 7, litra a), i forordning (EF) nr. 1225/2009] - pligt til at udvise omhu - årsagsforbindelse))

(2015/C 389/49)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: I. Schroeder KG (GmbH & Co.) (Hamborg, Tyskland) (ved advokat K. Landry)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved J.-P. Hix, som befuldmægtiget, bistået først af advokaterne D. Geradin og N. Tuominen, dernæst af advokat N. Tuominen) og Europa-Kommissionen (ved T. Maxian Rusche og R. Sauer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål med påstand om erstatning for et påstået tab lidt som følge af vedtagelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1355/2008 af 18. december 2008 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer tilberedte eller konserverede citrusfrugter (mandariner osv.) med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om endelig opkrævning af den midlertidige told (EUT L 350, s. 35), der blev erklæret ugyldig ved dom af 22. marts 2012, GLS (C-338/10, Sml., EU:C:2012:158).

Konklusion

1)

Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen frifindes.

2)

I. Schroeder KG (GmbH & Co.) betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 212 af 7.7.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/46


Rettens dom af 23. september 2015 — Hüpeden mod Rådet og Kommissionen

(Sag T-206/14) (1)

((Ansvar uden for kontraktforhold - dumping - import af visse typer tilberedte eller konserverede citrusfrugter med oprindelse i Kina - forordning (EF) nr. 1355/2008 erklæret ugyldig af Domstolen - tab, der angiveligt er lidt af sagsøgeren som følge af forordningens vedtagelse - erstatningssøgsmål - udtømning af nationale retsmidler - formaliteten - tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder - artikel 2, stk. 7, litra a), i forordning (EF) nr. 384/96 [nu artikel 2, stk. 7, litra a), i forordning (EF) nr. 1225/2009] - pligt til at udvise omhu - årsagsforbindelse))

(2015/C 389/50)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG (Hamborg, Tyskland) (ved advokat K. Landry)

Sagsøgere: Rådet for Den Europæiske Union (ved J.-P. Hix, som befuldmægtiget, bistået først af advokaterne D. Geradin og N. Tuominen, dernæst af advokat N. Tuominen) og Europa-Kommissionen (ved T. Maxian Rusche og R. Sauer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål med påstand om erstatning for et påstået tab lidt som følge af vedtagelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1355/2008 af 18. december 2008 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer tilberedte eller konserverede citrusfrugter (mandariner osv.) med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om endelig opkrævning af den midlertidige told (EUT L 350, s. 35), der blev erklæret ugyldig ved dom af 22. marts 2012, GLS (C-338/10, Sml., EU:C:2012:158).

Konklusion

1)

Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 212 af 7.7.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/47


Rettens dom af 25. september 2015 — Bopp mod KHIM (gengivelse af en ottekantet grøn ramme)

(Sag T-209/14) (1)

((EF-varemærker - ansøgning om EF-figurmærket, der gengiver en ottekantet grøn ramme - absolut registreringshindring - fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 389/51)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Carsten Bopp (Glashütten, Tyskland) (ved advokat C. Russ)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (først ved A. Pohlmann og derefter ved S. Hanne, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 9. januar 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1276/2013-1) vedrørende en ansøgning om registrering af et figurtegn, der gengiver en ottekantet grøn ramme, som EF-varemærke.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Carsten Bopp betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 151 af 19.5.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/48


Rettens dom af 24. september 2015 — Klement mod KHIM — Bullerjan (Formen på en ovn)

(Sag T-211/14) (1)

((EF-varemærker - fortabelsessag - tredimensionalt EF-varemærke - Form som en ovn - reel brug af varemærket - artikel 15, stk. 1, litra a), og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 - arten af brugen af varemærket - form, der afviger ved enkeltheder, som ikke forandrer særpræget))

(2015/C 389/52)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Toni Klement (Dippoldiswalde, Tyskland) (ved advokaterne J. Weiser og A. Grohmann)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved A. Poch, D. Botis og A. Schifko, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Tyskland)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 9. januar 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 927/2013-1) vedrørende en fortabelsesssag mellem Toni Klement og Bullerjan GmbH

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Toni Klement betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 245 af 28.7.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/49


Rettens dom af 24. september 2015 — Klement mod KHIM — Bullerjan (en ovns form)

(Sag T-317/14) (1)

((EF-varemærker - fortabelsessag - tredimensionelt EF-varemærke - en ovns form - reel brug af varemærket - artikel 15, stk. 1, litra a), og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 - arten af brugen af varemærket - form, der afviger ved enkeltheder, som ikke forandrer særpræget))

(2015/C 389/53)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Toni Klement (Dippoldiswalde, Tyskland) (ved advokaterne J. Weiser og A. Grohmann)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (først ved D. Walicka, som befuldmægtiget, derefter ved A. Poch, D. Botis og A. Schifko, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Tyskland)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 27. februar 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1656/2013-1) vedrørende en fortabelsessag mellem Toni Klement og Bullerjan GmbH

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Toni Klement betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 261 af 11.8.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/49


Rettens dom af 25. september 2015 — August Storck mod KHIM (2good)

(Sag T-366/14) (1)

((EF-varemærker - ansøgning om EF-ordmærket 2good - varemærke bestående af et reklameslogan - absolut registreringshindring - mangel på fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 389/54)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: August Storck KG (Berlin, Tyskland) (ved advokaterne I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum og T. Melchert)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved S. Palmero Cabezas, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 27. februar 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 996/2013-1) vedrørende en ansøgning om registrering af ordtegnet 2good som EF-varemærke.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

August Storck KG betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 253 af 4.8.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/50


Rettens dom af 30. september 2015 — Sequoia Capital Operations mod KHIM — Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

(Sag T-369/14) (1)

((EF-varemærker - ugyldighedssag - EF-ordmærket SEQUOIA CAPITAL - det ældre EF-ordmærke SEQUOIA - relativ registreringshindring - artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 - risiko for forveksling))

(2015/C 389/55)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Sequoia Capital Operations LLC (Menlo Park, Californien, De Forenede Stater) (ved solicitors F. Delord og A. Rendle samt barrister G. Hollingworth)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (først ved A. Pohlmann og derefter ved S. Hanne)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret: Sequoia Capital LLP (London, Det Forenede Kongerige)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 18. marts 2014 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1457/2013-4) vedrørende en ugyldighedssag mellem Sequoia Capital LLP og Sequoia Capital Operations LLC.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Sequoia Capital Operations LLC betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 253 af 4.8.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/51


Rettens dom af 24. september 2015 — Rintisch mod KHIM — Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(Sag T-382/14) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret - ordmærket PROTICURD - de ældre nationale ordmærker PROTI og PROTIPLUS - det ældre nationale figurmærke Proti Power - relativ registreringshindring - formaliteten - artikel 59 i forordning (EF) nr. 207/2009 og artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 216/96 - begrundelsespligt - artikel 75 i forordning nr. 207/2009 - reel brug af de ældre varemærker - artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009))

(2015/C 389/56)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Bernhard Rintisch (Bottrop, Tyskland) (ved advokat A. Dreyer)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved A. Schifko, som befuldmætigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Compagnie laitière européenne SA (Condé-Sur-Vire, Frankrig) (ved advokat C. Hertz-Eichenrode)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 14. marts 2014 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 609/2011-4) vedrørende en indsigelsessag mellem M. Bernhard Rintisch og Compagnie laitière européenne SA.

Konklusion

1)

Afgørelse truffet den 14. marts 2014 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 609/2011-4) annulleres.

2)

Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler de af Bernhard Rintischs afholdte omkostninger.

3)

Compagnie laitière européenne SA bærer deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 282 af 25.8.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/51


Rettens dom af 30. september 2015 — Volkswagen mod KHIM (ULTIMATE)

(Sag T-385/14) (1)

((EF-varemærker - ansøgning om EF-ordmærket ULTIMATE - absolut registreringshindring - manglende fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2015/C 389/57)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Volkswagen AG (Wolfsburg, Tyskland) (ved advokat U. Sander)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved D. Walicka, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 24. marts 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1787/2013-1) vedrørende en ansøgning om registrering af ordtegnet ULTIMATE som EF-varemærke.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Volkswagen AG bærer sine egne omkostninger og betaler de af Harmoniseringskontoret afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 253 af 4.8.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/52


Rettens dom af 23. september 2015 — Mechadyne International mod KHIM — (FlexValve)

(Sag T-588/14) (1)

((EF-varemærker - ansøgning om EF-figurmærket FlexValve - absolutte registreringshindringer - beskrivende karakter - mangel på fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009 - retten til forsvar - begrundelsespligt - artikel 75 i forordning nr. 207/2009))

(2015/C 389/58)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Mechadyne International Ltd (Kirtlington, Det Forenede Kongerige) (ved advokaterne S. von Petersdorff Campen og E. Schaper)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (først ved A. Pohlmann og derefter ved S. Hanne, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 3. juni 2014 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2435/2013 4) vedrørende en ansøgning om registrering af figurtegnet FlexValve som EF-varemærke

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Mechadyne International Ltd betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 361 af 13.10.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/53


Rettens dom af 25. september 2015 — BSH mod KHIM (PerfectRoast)

(Sag T-591/14) (1)

((EF-varemærker - ansøgning om EF-ordmærket PerfectRoast - afslag på registrering - absolutte registreringshindringer - beskrivende karakter - mangel på fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009 - begrundelsespligt - artikel 75 i forordning nr. 207/2009))

(2015/C 389/59)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (München, Tyskland) (ved advokat S. Biagosch)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved A. Schifko, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 16. juni 2014 af Femte Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 359/2014-5) vedrørende en ansøgning om registrering af ordtegnet PerfectRoast

Konklusion

1)

Afgørelsen, der blev truffet den 16. juni 2014 af Femte Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 359/2014-5), annulleres, for så vidt som den afslog klagen over undersøgerens afgørelse om afslag på ansøgningen om registrering af EF-varemærket PerfectRoast for »vandvarmere«, »dyppekogere« og »æggekogere«.

2)

I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

3)

Hver part bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 351 af 6.10.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/54


Rettens dom af 24. september 2015 — Dellmeier mod KHIM — Dell (LEXDELL)

(Sag T-641/14) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-ordmærket LEXDELL - ældre EF-figurmærke DELL - relative registreringshindringer - skade på det ældre varemærkes særpræg eller renommé - artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009 - risiko for forveksling - lighed mellem tegnene - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009))

(2015/C 389/60)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Alexandra Dellmeier (München, Tyskland) (først ved advokat J. Khöber, derefter ved advokat H. Eckermann)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved J. Crespo Carrillo, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Dell, Inc. (Round Rock, Texas, De Forenede Stater) (ved advokaterne A. Renck og E. Nicolás Gómez)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 4. juni 2014 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 966/2013-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Dell, Inc. og Alexandra Dellmeier

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Alexandra Dellmeier betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 380 af 27.10.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/54


Rettens dom af 25. september 2015 — Grundig Multimedia mod KHIM (DetergentOptimiser)

(Sag T-707/14) (1)

((EF-varemærker - ansøgning om EF-ordmærket DetergentOptimiser - absolut registreringshindring - beskrivende karakter - artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 - ligebehandling))

(2015/C 389/61)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Grundig Multimedia AG (Stansstad, Schweiz) (ved advokaterne S. Walter og M. Neuner)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved I. Harrington, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 9. juli 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 172/2014-1) vedrørende en ansøgning om registrering af DetergentOptimiser som EF-varemærke.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Grundig Multimedia AG betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 409 af 17.11.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/55


Rettens kendelse af 2. oktober 2015 — Société européenne des chaux et liants mod ECHA

(Sag T-540/13) (1)

((Annullationssøgsmål - REACH - pålæggelse af en administrationsafgift for en fejl i erklæringen om virksomhedens størrelse - sprogordning - søgsmålsfrist - afvisning))

(2015/C 389/62)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Société européenne des chaux et liants (Bourgoin-Jallieu, Frankrig) (ved advokat J. Dezarnaud)

Sagsøgt: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (ved M. Heikkilä, A. Iber og C. Schultheiss, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om en delvis annullation af ECHA’s afgørelse SME (2013) 1665 af 21. maj 2013 for så vidt som den pålægger sagsøgeren en administrationsafgift

Konklusion

1)

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) frifindes.

2)

Société européenne des chaux et liants bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, som ECHA har afholdt.


(1)  EUT C 31 af 1.2.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/56


Rettens kendelse af 5. oktober 2015 — Kafetzakis m.fl. mod Parlamentet m.fl.

(Sag T-38/14) (1)

((Passivitets- og erstatningssøgsmål - omlægning af den græske offentlige gæld - inddragelse af den private sektor - tab i forbindelse med nedskrivning af tilgodehavender, der ydes som afskedigelsesgodtgørelser - erklæringer fra stats- eller regeringscheferne i eurozonen og Unionens institutioner - erklæring fra Eurogruppen - manglende præcisering af årsagsforbindelsen med det påberåbte tab - afvisning))

(2015/C 389/63)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøgere: Georgios Kafetzakis (Athen, Grækenland) og de 102 andre sagsøgere, hvis navne er anført i bilaget til kendelsen (ved advokat C. Papadimitriou)

Sagsøgte: Europa-Parlamentet (ved A. Troupiotis og L. Visaggio, som befuldmægtigede), Det Europæiske Råd, Eurogruppen og Rådet for Den Europæiske Union (ved A. de Gregorio Merino, M. Balta og E. Dumitriu-Segnana, som befuldmægtigede), Europa-Kommissionen (ved M. Konstantinidis, J.-P. Keppenne og B. Smulders, som befuldmægtigede) og Den Europæiske Centralbank (ECB) (ved P. Papapaschalis og P. Senkovic, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels en påstand om, at det fastslås, at de sagsøgte retsstridigt undlod at træffe de fornødne lovgivningsmæssige foranstaltninger for at undgå, at de obligationer, som sagsøgerne er i besiddelse af, idet de er afskedigede funktionærer fra Olympiaki Aeroporia, blev berørt af planen for den private sektors deltagelse i gældsfinansieringsprogrammet (PSI), hvorved værdien af den græske stats gæld blev nedskrevet, og dels en påstand om erstatning af det tab, sagsøgerne angiveligt har lidt som følge af denne retsstridige passivitet.

Konklusion

1)

Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Eurogruppen, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank frifindes.

2)

Georgios Kafetzakis og de 102 andre sagsøgere, hvis navne er anført i bilaget, betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 292 af 1.9.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/56


Rettens kendelse af 5. oktober 2015 — Arvanitis m.fl. mod Parlamentet m.fl.

(Sag T-350/14) (1)

((Passivitets- og erstatningssøgsmål - ophør af selskabet Olympiaki Aeroporias (OA) aktiviteter - angiveligt lidt tab for OA’s midlertidigt ansatte som følge af de sagsøgtes passivitet, som bestod i ikke at have sørget for anvendelsen af de EU-retlige regler i forbindelse med deres afskedigelse - manglende præcision af årsagsforbindelsen mellem det påberåbte tab og de sagsøgtes adfærd - afvisning))

(2015/C 389/64)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøgere: Athanasios Arvanitis (Rhodos, Grækenland) og de 47 andre sagsøgere, hvis navne er anført i bilaget til kendelsen (ved advokat C. Papadimitriou)

Sagsøgte: Europa-Parlamentet (ved L. Vissaggio og A. Troupiotis, som befuldmægtigede), Det Europæiske Råd, Eurogruppen og Rådet for Den Europæiske Union (ved A. de Gregorio Merino og M. Balta, som befuldmægtigede), Europa-Kommissionen (ved J.-P. Keppenne og M. Konstantinidis, som befuldmægtigede) og Den Europæiske Centralbank (ECB) (ved P. Papapaschalis og P. Senkovic, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels en påstand om, at det fastslås, at de sagsøgte retsstridigt undlod at sørge for den korrekte anvendelse af visse EU-retlige regler i forbindelse med deres afskedigelse, og dels en påstand om erstatning af det tab, som sagsøgerne angiveligt har lidt som følge af denne passivitet og de foranstaltninger, som de græske myndigheder traf på baggrund af visse afgørelser, truffet af Kommissionen, Eurogruppen og Den Europæiske Centralbank.

Konklusion

1)

Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Eurogruppen, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank frifindes.

2)

Athanasios Arvanitis og de 47 andre sagsøgere, hvis navne er anført i bilaget til kendelsen, betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 439 af 8.12.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/57


Rettens kendelse af 5. oktober 2015 — Grigoriadis m.fl. mod Parlamentet m.fl.

(Sag T-413/14) (1)

((Passivitets- og erstatningssøgsmål - omlægning af den græske offentlige gæld - inddragelse af den private sektor - tab i forbindelse med nedskrivning af tilgodehavender - erklæringer fra stats- eller regeringscheferne i eurozonen og Unionens institutioner - erklæring fra Eurogruppen - manglende præcisering af årsagsforbindelsen med det påberåbte tab - afvisning))

(2015/C 389/65)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøgere: Grigoris Grigoriadis (Athen, Grækenland), Faidra Grigoriadou, (Athen), Ioannis Tsolias (Thessaloniki, Grækenland), Dimitrios Alexopoulos (Thessaloniki), Nikolaos Papageorgiou (Athen) og Ioannis Marinopoulos, (Athen) (ved advokat C. Papadimitriou)

Sagsøgte: Europa-Parlamentet (ved A. Troupiotis og L. Visaggio, som befuldmægtigede), Det Europæiske Råd, Eurogruppen, Rådet for Den Europæiske Union (ved A. de Gregorio Merino og M. Balta, som befuldmægtigede), Europa-Kommissionen (ved J.-P. Keppenne og M. Konstantinidis, som befuldmægtigede) og Den Europæiske Centralbank (ECB) (ved P. Papapaschalis og P. Senkovic, som befuldmægtigede).

Sagens genstand

Dels en påstand om, at det fastslås, at de sagsøgte retsstridigt undlod at handle med henblik på at undgå at sagsøgernes obligationer blev berørt af planen for den private sektors deltagelse i gældsfinansieringsprogrammet (PSI), hvorved værdien af den græske stats gæld blev nedskrevet, og dels en påstand om erstatning af det tab, sagsøgerne angiveligt har lidt som følge af denne retsstridige passivitet.

Konklusion

1)

Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Eurogruppen, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (ECB) frifindes.

2)

Grigoris Grigoriadis, Faidra Grigoriadou, Ioannis Tsolias, Dimitrios Alexopoulos, Nikolaos Papageorgiou og Ioannis Marinopoulos betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 439 af 8.12.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/58


Rettens kendelse af 8. oktober 2015 — Nieminen mod Rådet

(Sag T-464/14 P) (1)

((Appel - personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - forfremmelsesårene 2010 og 2011 - afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 12 - ret til en retfærdig rettergang - ret til forsvar - omfanget af domstolskontrollen i første instans - åbenbart urigtigt skøn - ingen retlig fejl eller forvanskning - appel, der er åbenbart ugrundet))

(2015/C 389/66)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Risto Nieminen (Kraainem, Belgien) (først ved advokaterne M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas og J.-N. Louis, derefter ved advokat J.-N. Louis)

Den anden part i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer og E. Rebasti, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Appel af dom afsagt af EU-Personaleretten (Anden Afdeling) den 10. april 2014 i sag F-81/12, Nieminen mod Rådet (Sml.Pers., EU:F:2014:50), med påstand om ophævelse af denne dom.

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Risto Nieminen betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 261 af 11.8.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/59


Rettens kendelse af 6. oktober 2015 — GEA Group mod KHIM (engineering for a better world)

(Sag T-545/14) (1)

((EF-varemærker - ansøgning om EF-ordmærket engineering for a better world - rent bekræftende afgørelse - den bekræftede afgørelses endelige karakter - prøvelse ex officio - afvisning))

(2015/C 389/67)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: GEA Group AG (Düsseldorf, Tyskland) (ved advokat J. Schneiders)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (først ved A. Pohlmann og derefter ved S. Hanne, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 2. juni 2014 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 303/2014-4) vedrørende en ansøgning om registrering af ordtegnet engineering for a better world som EF-varemærke.

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

GEA Group AG betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 339 af 29.9.2014.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/59


Sag anlagt den 28. august 2015 — Oltis Group mod Europa-Kommissionen

(Sag T-497/15)

(2015/C 389/68)

Processprog: tjekkisk

Parter

Sagsøger: Oltis Group (Olomouc, Tjekkiet) (ved advokat P. Konečný)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Europa-Kommissionens afgørelse om afvisning af sagsøgerens bud på innovationsprogrammerne, »The Innovation Programme IP 4 — IT Solutions for Attractive Railway Services« og »The Innovation Programme IP 5 — Technologies for Sustainable & Attractive European Freight« inden for projektet »Shift2Rail«, annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat følgende anbringender.

1.

Første anbringende om, at evalueringsudvalget overskred grænserne for sine beføjelser

Sagsøgeren har i den forbindelse bl.a. gjort gældende, at evalueringsudvalget under sin procedure ikke kunne ophæve sagsøgerens eksklusive ret til at samle flere separate bud med henblik på at blive indrømmet status som associeret medlem af selskabet »Shift2Rail« i et enkelt bud, hvorved evalueringsproceduren blev behæftet med en fejl. Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at såfremt én tilbudsgivers indgivelse af to separate bud til forskellige innovationsprogrammer efter evalueringsudvalgets opfattelse var i strid med udbudsbetingelserne, og såfremt disse betingelser ikke tager højde for et sådant tilfælde, skulle sagsøgeren have været advaret herom i henhold til udbudsbetingelsernes punkt 8.2, og sagsøgeren skulle derfor have bevaret sin ret til at få de indgivne bud behandlet.

2.

Andet anbringende om at proceduren, som evalueringsudvalget fulgte, ikke var i overensstemmelse med udbudsbetingelserne.

Sagsøgeren har i den forbindelse gjort gældende, at evalueringsudvalget ikke handlede i overensstemmelse med udbudsbetingelserne, idet det behandlede sagsøgerens bud uden at underrette sagsøgeren eller anmode denne om at afklare eventuelle tvetydigheder eller fejl.

Det er endvidere sagsøgerens opfattelse, at evalueringsudvalget skulle have vurderet dets bud adskilt (og tildelt dem point adskilt), selv efter de blev samlet til et enkelt bud, da princippet om en objektiv vurdering alene kan opfyldes ved at følge denne procedure. Den procedure som evalueringsudvalget fulgte ved at vurdere sagsøgerens bud samlet, og således ligeledes tildele point i betragtning af de samlede evalueringskriterier, er misvisende, udgør forskelsbehandling og er i strid med det grundlæggende princip for udbudsbetingelserne, ligesom det gør det umuligt at kontrollere afgørelsen.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/60


Sag anlagt den 23. september 2015 — Portugal mod Kommissionen

(Sag T-550/15)

(2015/C 389/69)

Processprog: portugisisk

Parter

Sagsøger: Den Portugisiske Republik (ved L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão og J. Saraiva de Almeida, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

1)

Kommissionens afgørelse C(2015)4076 af 22. juni 2015 (1) om udelukkelse fra EU-finansiering af 8 2 60  006,65 EUR for de udgifter, som Den Portugisiske Republik har anmeldt inden for foranstaltningen »anden direkte støtte« — får og geder, for regnskabsårene 2010, 2011 og 2012, annulleres.

2)

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har fremsat følgende anbringender vedrørende fejl:

A —

I forbindelse med produktionsårene 2009 og 2010 — kontroller i tilbageholdelsesperioden

1)

Urigtig fortolkning og anvendelse af artikel 34, stk. 2, i forordning nr. 796/2004 (2) af begrebet kontroller, der skal gennemføres »i tilbageholdelsesperioden«

2)

Tilsidesættelse af princippet om forbud mod tilbagevirkende kraft ved Kommissionens uberettigede anvendelse af artikel 2, stk. 10, i forordning (EU) nr. 1368/2011 (3) med tilbagevirkende kraft for så vidt som EU-lovgivningen først efter ændringen af artikel 41 i forordning nr. 1122/2009 (4) fastsatte kontroller på stedet »fordelt over hele tilbageholdelsesperioden«.

3)

Tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og retssikkerhedsprincippet, for så vidt som disse principper foreskriver, at alle institutionernes retsakter, der skaber retsvirkninger, skal være klare, præcise og gøres de berørte bekendte, således at disse med sikkerhed har kendskab til, fra hvilket tidspunkt denne retsakt begynder at skabe sine retsvirkninger.

4)

Tilsidesættelse af lighedsprincippet, eftersom manglen på retningslinjer for anvendelse af artikel 34, stk. 2, som, såfremt de fandtes, skulle være skriftlige, modvirker lighedsprincippet, idet det ikke sikres, at der træffes foranstaltninger på ensartet vis for alle medlemsstaterne i overensstemmelse med lighedsprincippet.

5)

Tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet og af artikel 5 TEU, for så vidt som kontrollerne på stedet, som de portugisiske myndigheder har gennemført, opnår netop det formål, der er fastsat ved de pågældende bestemmelser, uanset at de blev gennemført i begyndelsen, som Kommissionen har anført, eller i den mellemliggende fase eller tættere mod afslutningen, blot de blev gennemført i tilbageholdelsesperioden og upartisk og uforudsigeligt.

B —

Hvad angår produktionsåret 2011 — Nye lovkrav til elektronisk identificering

1)

Tilsidesættelse af artikel 11 i forordning (EF) nr. 885/06 (5), for så vidt som afgørelsen ikke findes tilstrækkeligt begrundet, idet den er upræcis med hensyn til begrundelsen eller grundlaget, og dermed er den som sådan i strid med baggrunden for og formålet med artikel 11, stk. 1 i forordning nr. 885/2006,

2)

Tilsidesættelse af artikel 31, stk. 2, i forordning nr. 1290/2005 (6) og af proportionalitetsprincippet, eftersom de fire kriterier, der er omtalt i Kommissionens retningslinjer om dette emne, ikke er opfyldt i nærværende sag, og idet det kræves, at disse fire kriterier opfyldes kumulativt.


(1)  Kommissionens afgørelse C(2015)4076 af 22.6.2015 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 182, s. 39).

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21.4.2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (EUT L 141, s. 18).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1368/2011 af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1121/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår de støtteordninger for landbrugere, der er fastsat i afsnit IV og V, og forordning (EF) nr. 1122/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte støtte til landbrugerne, som er omhandlet i nævnte forordning, og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelse inden for rammerne af støtteordningen for vin (EUT L 341, s. 33).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30.11.2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte støtte til landbrugerne, som er omhandlet i nævnte forordning, og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelse inden for rammerne af støtteordningen for vin (EUT L 316, s. 65).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 885/2006 af 21.6.2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår godkendelse af betalingsorganer og andre organer og regnskabsafslutning for EGFL og ELFUL (EUT L 171, s. 90).

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21.6.2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT L 209, s. 1).


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/62


Sag anlagt den 25. september 2015 — Portugal mod Kommissionen

(Sag T-551/15)

(2015/C 389/70)

Processprog: portugisisk

Parter

Sagsøger: Den Portugisiske Republik (ved L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão og J. Saraiva de Almeida, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

1)

Kommissionens afgørelse (EU) C(2015) 4076 (1) annulleres for så vidt som et beløb på 5 01  445,57 EUR svarende til de udgifter, som Den Portugisiske Republik har anmeldt inden for rammerne af foranstaltningen »Hør og Hamp« for produktionsåret 1999/2000, blev udelukket fra EU-finansiering.

2)

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender, der er baseret på følgende.

1.

Der foreligger en tilsidesættelse af artikel 5, stk. 2 i forordning nr. 729/70 (2): Kommissionen har ikke godtgjort, at der foreligger en tilsidesættelse af bestemmelserne om den fælles landbrugsmarkedsordning.

2.

Der foreligger en tilsidesættelse af artikel 5, stk. 2 i forordning nr. 729/70, idet de krav, som Kommissionen har fastsat i de retningslinjer, der er opført i dokument nr. VI/5330/97 (3), for anvendelsen af en fast finansiel korrektion på 25 %, ikke er overholdt.

3.

En tilsidesættelse af artikel 31 i forordning nr. 1290/2005 (4): Udgifter, der er afholdt mere end 24 måneder tidligere — idet den anfægtede afgørelse, der udelukker fællesskabsfinansiering af udgifter, som er afholdt i 1999 og 2000, nægter finansiering af udgifter, der er afholdt mere end 24 måneder inden Kommissionens skriftlige meddelelse til de portugisiske myndigheder om resultaterne af de undersøgelser, der følger af annullationen af Kommissionens afgørelse af 28. april 2006 (5).


(1)  Afgørelse af 22.6.2015 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 182, s. 39).

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 729/70 af 21.4.1970 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EFT 1970 I, s. 196).

(3)  Dokument nr. VI/5330/97 af 23.12.1997, Europa-Kommissionens retningslinjer til beregning af de finansielle konsekvenser i forbindelse med forberedelsen af afgørelsen om med regnskabsafslutningen i EUGFL, Garantisektionen.

(4)  . Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21.6.2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT L 209, s. 1)

(5)  Kommissionens afgørelse 2006/334/EF af 28.4.2006 om udelukkelse fra EF-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen (EUT L 124, s. 21).


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/63


Sag anlagt den 24. september 2015 — Universidad Internacional de la Rioja mod KHIM — Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

(Sag T-561/15)

(2015/C 389/71)

Stævningen affattet på spansk

Parter

Sagsøger: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logroño, Spanien) (ved advokaterne C. Lema Devesa og A. Porras Fernandez-Toledano)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Universidad de la Rioja (Logroño, Spanien)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Ansøger af det omtvistede varemærke: Universidad Internacional de la Rioja, SA

Det omtvistede varemærke: EF-figurmærke, der indeholder ordbestanddelene »UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR« — registreringsansøgning nr. 11 738 093

Sagen for Harmoniseringskontoret: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 22. juni 2015 af Femte Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 1914/2014-5)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt som den gav afslag på registrering af EF-varemærke nr. 11 738 093, og der gives dermed medhold i ansøgningen.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender

Den anfægtede afgørelse identificerer ikke i tilstrækkelig grad gennemsnitsforbrugeren af de konkrete varer og tjenesteydelser.

Risikoen for forveksling er ikke analyseret tilstrækkeligt i den anfægtede afgørelse.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/64


Sag anlagt den 25. september 2015 — Aldi mod KHIM — Rouard (GOURMET)

(Sag T-572/15)

(2015/C 389/72)

Stævningen affattet på tysk

Parter

Sagsøger: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Tyskland) (ved advokaterne C. Fürsen og N. Bertram)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Pierre-André Rouard (Madrid, Spanien)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Ansøger af det omtvistede varemærke: Aldi GmbH & Co. KG

Det omtvistede varemærke: EF-figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »GOURMET« — ansøgning nr. 10 509 446

Sagen for Harmoniseringskontoret: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 24. juli 2015 af Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 1985/2013-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 63 i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med regel 20, stk. 7, i forordning nr. 2868/95

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/65


Rettens kendelse af 16. juli 2015 — Greenwood Houseware (Zhuhai) m.fl. mod Rådet

(Sag T-191/10) (1)

(2015/C 389/73)

Processprog: engelsk

Formanden for Fjerde Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.


(1)  EUT C 179 af 3.7.2010.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/65


Rettens kendelse af 7. oktober 2015 — db-Technologies Deutschland mod KHIM — MIP Metro (Sigma)

(Sag T-267/15) (1)

(2015/C 389/74)

Processprog: tysk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.


(1)  EUT C 245 af 27.7.2015.


Retten for EU-Personalesager

23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/66


Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 15. oktober 2015 — DI mod EASO

(Sag F-113/13)

((Personalesag - ansatte ved EASO - kontraktansat - prøvetid - afskedigelse som følge af, at den pågældende viser sig klart uegnet - annullationssøgsmål - sammenfald mellem stævningen og klagen - ingen - åbenbart afvisningsgrundlag - erstatningssøgsmål))

(2015/C 389/75)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: DI (ved advokat I. Vlaic)

Sagsøgt: Det Europæiske Asylstøttekontor (ved L. Cerdán Ortiz-Quintana, som befuldmægtiget, samt advokaterne D. Waelbroeck og A. Duron)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen truffet af Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) om at opsige sagsøgerens ansættelseskontrakt efter prøvetiden, som blev forlænget tre måneder.

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

DI bærer sine egne omkostninger og betaler de af Det Europæiske Asylstøttekontor afholdte omkostninger.


23.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 389/66


Kendelse afsagt af Personaleretten den 15. oktober 2015 — Drakeford mod EMA

(Sag F-29/13 RENV)

(2015/C 389/76)

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.