ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 380

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
14. november 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2015/C 380/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.7775 — BTPS/CPPIB/Haymarket House) ( 1 )

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2015/C 380/02

Rådets afgørelse af 10. november 2015 om udnævnelse af et medlem af og en suppleant til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for Ungarn

2

 

Europa-Kommissionen

2015/C 380/03

Euroens vekselkurs

4

2015/C 380/04

Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

5

2015/C 380/05

Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

6


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2015/C 380/06

Indkaldelse af interessetilkendegivelser — indbydelse til præsentation af produkter, der er egnet til mærkning af gasolier og petroleum

7

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2015/C 380/07

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.7791 — Aviva/PSP/Property Portfolio JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

8

2015/C 380/08

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.7832 — Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

9

2015/C 380/09

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.7833 — CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé) ( 1 )

10

2015/C 380/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.7825 — KKR/Selecta) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

11


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

14.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/1


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.7775 — BTPS/CPPIB/Haymarket House)

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 380/01)

Den 9. november 2015 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32015M7775. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

14.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/2


RÅDETS AFGØRELSE

af 10. november 2015

om udnævnelse af et medlem af og en suppleant til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for Ungarn

(2015/C 380/02)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur (1), særlig artikel 8,

under henvisning til de kandidatlister, som medlemsstaternes regeringer og arbejdstagernes og arbejdsgivernes organisationer har forelagt Rådet,

under henvisning til listerne over medlemmer af og suppleanter til Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse af 2. december 2013 (2) og af 12. juni 2014 (3) udnævnte Rådet medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for perioden indtil den 7. november 2016 med undtagelse af visse medlemmer og suppleanter.

(2)

Den ungarske regering har foretaget indstillinger til to pladser, der skal besættes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende udnævnes hermed til medlem af og suppleant til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for perioden indtil den 7. november 2016:

I.   REGERINGSREPRÆSENTANTER

Land

Medlem

Suppleant

Ungarn

Katalin BALOGH

Gyula MADARÁSZ

Artikel 2

Rådet udnævner på et senere tidspunkt de medlemmer og suppleanter, der endnu ikke er indstillet.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2015.

På Rådets vegne

P. GRAMEGNA

Formand


(1)  EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse af 2. december 2013 om udnævnelse af medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EUT C 360 af 10.12.2013, s. 8).

(3)  Rådets afgørelse af 12. juni 2014 om udnævnelse af medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for Litauen og Malta (EUT C 182 af 14.6.2014, s. 14); Rådets afgørelse af 12. juni 2014 om udnævnelse af medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for Frankrig (EUT C 186 af 18.6.2014, s. 5).


Europa-Kommissionen

14.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/4


Euroens vekselkurs (1)

13. november 2015

(2015/C 380/03)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,0764

JPY

japanske yen

132,04

DKK

danske kroner

7,4606

GBP

pund sterling

0,70705

SEK

svenske kroner

9,3388

CHF

schweiziske franc

1,0786

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

9,3320

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

27,032

HUF

ungarske forint

312,23

PLN

polske zloty

4,2429

RON

rumænske leu

4,4452

TRY

tyrkiske lira

3,0960

AUD

australske dollar

1,5077

CAD

canadiske dollar

1,4322

HKD

hongkongske dollar

8,3429

NZD

newzealandske dollar

1,6483

SGD

singaporeanske dollar

1,5305

KRW

sydkoreanske won

1 257,07

ZAR

sydafrikanske rand

15,4459

CNY

kinesiske renminbi yuan

6,8607

HRK

kroatiske kuna

7,6155

IDR

indonesiske rupiah

14 764,07

MYR

malaysiske ringgit

4,7125

PHP

filippinske pesos

50,722

RUB

russiske rubler

71,7143

THB

thailandske bath

38,643

BRL

brasilianske real

4,0847

MXN

mexicanske pesos

18,0620

INR

indiske rupee

71,2000


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


14.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/5


Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

(2015/C 380/04)

Image

Euromønter i omløb har status som lovligt betalingsmiddel i hele euroområdet. For at informere den brede offentlighed og alle, der professionelt beskæftiger sig med mønter, offentliggør Kommissionen alle de nye euromønters design (1). I overensstemmelse med Rådets konklusioner af 10. februar 2009 (2) kan medlemsstaterne i euroområdet og lande, som har indgået monetære aftaler med Den Europæiske Union om udstedelse af euromønter, på visse betingelser udstede et vist antal euroerindringsmønter bestemt til at blive sat i omløb. Der må således kun anvendes 2-euromønter. Disse mønter skal have samme tekniske karakteristika som de normale 2-euromønter, men bærer på den nationale side et særligt motiv af stor symbolsk betydning i national eller europæisk henseende.

Udstedende stat : Andorra

Anledning til erindringsmønten : Femogtyveårsjubilæet for undertegnelsen af toldaftalen med Den Europæiske Union

Beskrivelse af designet : Øverst bærer mønten fyrstendømmets våbenskjold oven på et kort over Andorra. Nederst ses to sammenflettede pile, der peger i hver sin retning, hvilket symboliserer toldaftalen mellem Andorra og EU. På pilene er markeret årstallene »1990« og »2015« (sidstnævnte er også møntens udstedelsesår) samt det udstedende lands navn, »ANDORRA«. I omskrift omkring kortet over Andorra bærer mønten påskriften »25è aniversari de la Signatura de l’Acord Duaner amb la Unió Europea« (femogtyveårsjubilæet for undertegnelsen af toldaftalen med Den Europæiske Union).

På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal udstedte mønter :

Udstedelsessdato : December 2015


(1)  Jf. EFT C 373 af 28.12.2001, s. 1, hvor man kan se de nationale sider af alle de mønter, der blev udstedt i 2002.

(2)  Jf. konklusionerne fra Rådets møde (økonomi og finans) den 10. februar 2009 og Kommissionens henstilling af 19. december 2008 om fælles retningslinjer for de nationale sider og udstedelsen af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 52).


14.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/6


Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

(2015/C 380/05)

Image

Euromønter i omløb har status som lovligt betalingsmiddel i hele euroområdet. For at informere den brede offentlighed og alle, der professionelt beskæftiger sig med mønter, offentliggør Kommissionen alle de nye euromønters design (1). I overensstemmelse med Rådets konklusioner af 10. februar 2009 (2) kan medlemsstaterne i euroområdet og lande, som har indgået monetære aftaler med Den Europæiske Union om udstedelse af euromønter, på visse betingelser udstede et vist antal euroerindringsmønter bestemt til at blive sat i omløb. Der må således kun anvendes 2-euromønter. Disse mønter skal have samme tekniske karakteristika som de normale 2-euromønter, men bærer på den nationale side et særligt motiv af stor symbolsk betydning i national eller europæisk henseende.

Udstedende stat : Andorra

Anledning til erindringsmønten : Trediveårsjubilæet for 18-årige mænds og kvinders myndighedsalder og politiske rettigheder

Beskrivelse af designet : Mønten bærer en delvist synlig ung person, der afgiver sin stemme. Personen holder en stemmeseddel med påskriften »ANDORRA«. Til venstre for personen er markeret årstallene »1985« og »2015« (sidstnævnte er også møntens udstedelsesår). En kortere version af anledningen omgiver hele designet: »30è ANIVERSARI MAJORIA D’EDAT ALS 18 ANYS« (trediveårsjubilæet for 18 år som myndighedsalder).

På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal udstedte mønter :

Udstedelsessdato : December 2015


(1)  Jf. EFT C 373 af 28.12.2001, s. 1, hvor man kan se de nationale sider af alle de mønter, der blev udstedt i 2002.

(2)  Jf. konklusionerne fra Rådets møde (økonomi og finans) den 10. februar 2009 og Kommissionens henstilling af 19. december 2008 om fælles retningslinjer for de nationale sider og udstedelsen af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 52).


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Europa-Kommissionen

14.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/7


Indkaldelse af interessetilkendegivelser — indbydelse til præsentation af produkter, der er egnet til mærkning af gasolier og petroleum

(2015/C 380/06)

Herved meddeles berigtigelsen til indkaldelsen af interessetilkendegivelser, som blev offentliggjort den 11. september 2015 (EUT C 299, s. 28), hvorved der indbydes til præsentation af produkter, der er egnet til afgiftsmærkning af gasolier og petroleum.

Berigtigelsen og indkaldelsen af interessetilkendegivelser kan ses på følgende websted:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/other_energy_tax_leg/call_euromarker_da.htm


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

14.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/8


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.7791 — Aviva/PSP/Property Portfolio JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 380/07)

1.

Den 6. november 2015 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Aviva Life & Pensions UK Limited (»UKLAP«, Det Forenede Kongerige), der er en del af Aviva Plc (»Aviva«, Det Forenede Kongerige), og Public Sector Pension Investment Board (»PSP«, Canada) gennem opkøb af aktier i et nystiftet joint venture erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over en ejendomsportefølje i Det Forenede Kongerige (»ejendomsporteføljen«).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Aviva: Levering af en bred vifte af forsikrings-, opsparings- og investeringsprodukter i 17 lande. Aviva-koncernen opererer hovedsageligt i Storbritannien, Frankrig og Canada, men har også aktiviteter andre steder i Europa og Asien.

—   PSP: Investering af nettobidrag fra arbejdsgivere og arbejdstagere og forvaltning af en diversificeret global portefølje, herunder aktier, obligationer og andre fastforrentede værdipapirer samt investeringer i kapitalfonde, fast ejendom, infrastruktur og naturressourcer.

—   Ejendomsporteføljen: Ejendomsinteresser, herunder freehold, leasehold og andre interesser, i fjorten ejendomme i det centrale London. Ejendomsinteresserne i ejendomsporteføljen omfatter hovedsageligt kontorlokaler, men også butikslokaler og små boliger i to af ejendommene.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.7791 — Aviva/PSP/Property Portfolio JV sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


14.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/9


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.7832 — Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 380/08)

1.

Den 6. november 2015 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Sandscape BV, der kontrolleres af Gunvor Group Ltd. (»Gunvor«, Cypern), gennem opkøb af aktier erhverver enekontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Kuwait Petroleum Europoort B.V. (»KPE«, Nederlandene).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Gunvor er det ledende holdingselskab i Gunvor Group, som beskæftiger sig med opstrømsengroslevering og -raffinering af råolie og salg ab raffinaderi af raffinerede olieprodukter

KPE driver et raffinaderi beliggende i Rotterdam havn, som beskæftiger sig med raffinering af råolie og salg ab raffinaderi af raffinerede olieprodukter.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.7832 — Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


14.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/10


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.7833 — CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé)

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 380/09)

1.

Den 9. november 2015 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Vivalto Bel (Belgien), CDC International Capital (Frankrig) og Mubadala Development Company PJSC (»Mubadala«, Abu Dhabi) gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over koncernen Vivalto Santé (Frankrig).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Vivalto Bel er et familieejet holdingselskab, der hovedsagelig investerer i sundhedssektoren

CDC International Capital er et datterselskab til Caisse des Dépôts et Consignations, der har specialiseret sig i direkte investeringer i partnerskab med statsejede investeringsfonde og internationale institutionelle investorer

Mubadala er Abu Dhabis statsejede investeringsfond i De Forenede Arabiske Emirater

Vivalto Santé driver private behandlingsinstitutioner i Frankrig.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.7833 — CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).


14.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/11


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.7825 — KKR/Selecta)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 380/10)

1.

Den 6. november 2015 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved KKR & Co LLP (»KKR«, USA) gennem opkøb af aktier erhverver enekontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over Selecta AG (»Selecta«, Schweiz).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   KKR: levering af tjenester inden for alternativ formueforvaltning til offentlige og private markedsinvestorer

—   Selecta: levering af tjenester i forbindelse med salgsautomater, såsom salg af varer til brug i salgsautomater og andre lignende leverancer, samt opbevaring og vedligeholdelse af salgsautomater til både føde- og drikkevarer.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.7825 — KKR/Selecta sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.