ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 362

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
31. oktober 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Europa-Kommissionen

2015/C 362/01

Udtalelse fra Kommissionen af 29. oktober 2015 om planen for bortskaffelse af radioaktivt affald, der fremkommer ved trin III og IV i nedlukningen af kernekraftværket Bohunice A-1 beliggende i Den Slovakiske Republik

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2015/C 362/02

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.7711 — Advent International/Bain Capital/ICBPI) ( 1 )

3

2015/C 362/03

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.7750 — Delphi/Hellermanntyton) ( 1 )

3

2015/C 362/04

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.7757 — AXA/Genworth LPI) ( 1 )

4


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2015/C 362/05

Euroens vekselkurs

5

2015/C 362/06

Tilbagetrækning af Kommissionens forslag

6

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2015/C 362/07

Liste over konti, der skal betragtes som undtagne konti, for så vidt angår afdeling VIII, afsnit C, punkt 17, litra g), i bilag I i Rådets direktiv 2011/16/EU

7

2015/C 362/08

Liste over enheder, der skal betragtes som ikkeindberettende finansielle institutter, for så vidt angår afdeling VIII, afsnit B, punkt 1, litra c), i bilag I i Rådets direktiv 2011/16/EU

13


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2015/C 362/09

Indkaldelse af forslag under arbejdsprogrammet for støtte til transeuropæiske telenet under Connecting Europe-faciliteten for perioden 2014-2020 (Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2014) 9490)

16

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2015/C 362/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.7789 — The Carlyle Group/PA Consulting) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

17

2015/C 362/11

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.7782 — Generali Holding Vienna/Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft/Generali Pensionskasse/Bonus-Pensionskassen) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

18

2015/C 362/12

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.7828 — INEOS/DEA UK E&P Holdings) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

19

2015/C 362/13

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.7779 — Trafigura/Nyrstar) ( 1 )

20


 

Berigtigelser

2015/C 362/14

Berigtigelse til Rådets afgørelse af 30. oktober 2015 om udnævnelse af nye medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse ( EUT C 358 af 30.10.2015 )

21


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


I Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

UDTALELSER

Europa-Kommissionen

31.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 362/1


UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN

af 29. oktober 2015

om planen for bortskaffelse af radioaktivt affald, der fremkommer ved trin III og IV i nedlukningen af kernekraftværket Bohunice A-1 beliggende i Den Slovakiske Republik

(Kun den slovakiske udgave er autentisk)

(2015/C 362/01)

Nedenstående vurdering foretages i henhold til Euratom-traktatens bestemmelser, uden at dette berører eventuelle yderligere vurderinger, der skal foretages i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde samt de forpligtelser, der følger heraf og af afledt ret (1).

Den 30. marts 2015 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med Euratom-traktatens artikel 37 fra Den Slovakiske Republiks regering almindelige oplysninger om planen for bortskaffelse af radioaktivt affald, der fremkommer ved trin III og IV i nedlukningen af kernekraftværket Bohunice A-1.

På grundlag af disse oplysninger og yderligere oplysninger, som Kommissionen anmodede om den 30. april 2015, og som de slovakiske myndigheder fremsendte den 10. juni 2015, og efter høring af ekspertgruppen har Kommissionen udarbejdet følgende udtalelse:

1.

Afstanden mellem anlægget og det nærmeste punkt på en anden medlemsstats område, i dette tilfælde Den Tjekkiske Republik, er 38 km. Den østrigske og den ungarske grænse befinder sig i en afstand på henholdsvis 55 km og 62 km.

2.

Under normale demonteringsbetingelser er det ikke sandsynligt, at væske- og gasformige radioaktive udslip vil give anledning til en eksponering af sundhedsmæssig betydning af befolkningen i andre medlemsstater ifølge den dosisgrænse, som fastsættes i de nye grundlæggende sikkerhedsnormer (Rådets direktiv 2013/59/Euratom (2)).

3.

Fast affald med meget lav og lav radioaktivitet vil blive midlertidigt oplagret på stedet, inden det overføres til det godkendte nationale depot for radioaktivt affald ved Mochovce i Slovakiet. Mellem- og højaktivt fast radioaktivt affald vil blive oplagret på stedet, indtil et nationalt depot står til rådighed.

4.

Ikke-radioaktivt fast affald eller restaffald, der er undtaget fra lovpligtig kontrol, frigives til bortskaffelse som konventionelt affald eller til genbrug eller genvinding. Dette bør ske i overensstemmelse med kriterierne i de nye grundlæggende sikkerhedsnormer (direktiv 2013/59/Euratom).

5.

Skulle der ske utilsigtet udledning af radioaktive stoffer som følge af ulykker af den type og størrelse, som omhandles i de almindelige oplysninger, vil de doser, som befolkningen i en anden medlemsstat efter al sandsynlighed vil blive udsat for, ikke være af sundhedsmæssig betydning, jf. de referenceniveauer, som fastsættes i de nye grundlæggende sikkerhedsnormer (direktiv 2013/59/Euratom).

Kommissionen konkluderer, at gennemførelsen af planen om bortskaffelse af radioaktivt affald, der fremkommer ved trin III og IV i nedlukningen af kernekraftværket Bohunice A-1 i Den Slovakiske Republik, hverken under normal drift eller i tilfælde af ulykker af den type og størrelse, som behandles i de almindelige oplysninger, kan antages at ville medføre sundhedsmæssigt betydelig radioaktiv kontaminering af en anden medlemsstats vande, jord eller luftrum for så vidt angår bestemmelserne i de nye grundlæggende sikkerhedsnormer (direktiv 2013/59/Euratom).

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Miguel ARIAS CAÑETE

Medlem af Kommissionen


(1)  For eksempel skal der i henhold til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde foretages en yderligere vurdering af miljøforholdene. Indledningsvis ønsker Kommissionen at henlede opmærksomheden på bestemmelserne i direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet, direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger.

(2)  Rådets direktiv 2013/59/Euratom af 5. december 2013 om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling og om ophævelse af direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom og 2003/122/Euratom (EUT L 13 af 17.1.2014, s. 1).


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

31.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 362/3


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.7711 — Advent International/Bain Capital/ICBPI)

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 362/02)

Den 16. september 2015 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32015M7711. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


31.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 362/3


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.7750 — Delphi/Hellermanntyton)

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 362/03)

Den 28. oktober 2015 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32015M7750. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


31.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 362/4


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.7757 — AXA/Genworth LPI)

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 362/04)

Den 28. oktober 2015 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokument nr. 32015M7757. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

31.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 362/5


Euroens vekselkurs (1)

30. oktober 2015

(2015/C 362/05)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1017

JPY

japanske yen

132,88

DKK

danske kroner

7,4578

GBP

pund sterling

0,71820

SEK

svenske kroner

9,3866

CHF

schweiziske franc

1,0900

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

9,3930

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

27,090

HUF

ungarske forint

309,90

PLN

polske zloty

4,2644

RON

rumænske leu

4,4350

TRY

tyrkiske lira

3,2128

AUD

australske dollar

1,5544

CAD

canadiske dollar

1,4515

HKD

hongkongske dollar

8,5382

NZD

newzealandske dollar

1,6369

SGD

singaporeanske dollar

1,5445

KRW

sydkoreanske won

1 253,98

ZAR

sydafrikanske rand

15,2222

CNY

kinesiske renminbi yuan

6,9703

HRK

kroatiske kuna

7,5860

IDR

indonesiske rupiah

15 070,66

MYR

malaysiske ringgit

4,7350

PHP

filippinske pesos

51,492

RUB

russiske rubler

70,5690

THB

thailandske bath

39,194

BRL

brasilianske real

4,2724

MXN

mexicanske pesos

18,2497

INR

indiske rupee

72,0155


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


31.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 362/6


TILBAGETRÆKNING AF KOMMISSIONENS FORSLAG

(2015/C 362/06)

Liste over tilbagetrukne forslag

Dokument

Interinstitutionel procedure

Titel

COM(2015) 404

NLE/2015/178

Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om tildeling af kortfristet finansiel støtte fra Unionen til Grækenland

COM(2015) 405

NLE/2015/179

Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Grækenlands tilpasningsprogram


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

31.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 362/7


Liste over konti, der skal betragtes som undtagne konti, for så vidt angår afdeling VIII, afsnit C, punkt 17, litra g), i bilag I i Rådets direktiv 2011/16/EU

(2015/C 362/07)

Medlemsstat

Konti (på det nationale sprog)

Belgien

Certaines pensions complémentaires liées à l'activité professionnelle souscrites par l'employeur/l'entreprise telles que définies dans ou aux fins des législations suivantes: (1) Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; (2) Titre 4 »Pension complémentaire pour dirigeants d'entreprise« de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses; (3) Articles 43 à 61, 71 et 77 de l'Arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie; (4) Articles 34, 52, 3o, b, 59, 145-1, 1o, 145-3 et 195 du Code des impôts sur les revenus 1992/Bepaalde bedrijfsgebonden aanvullende pensioenen onderschreven door de werkgever/de onderneming, zoals omschreven in of voor de toepassing van de volgende wetgevingen: (1) Wet van 28 April 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid; (2) Title 4, »Aanvullend pensioen voor bedrijfsleiders« van de Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen; (3) Artikelen 43 tot 61, 71 en 77 van het Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit; (4) Artikelen 34, 52, 3o, b, 59, 145-1, 1o, 145-3 en 195 van het Wetboek der inkomstenbelastingen 1992.

Bulgarien

Набирателни сметки за капитала на дружество в процес на регистрация с наличност до 1 000 USD.

Набирателни сметки за капитала на дружество в процес на регистрация с наличност над 1 000 USD, които ще бъдат обект на комплексна проверка в срок до 2 години от откриването им.

Сметки на етажна собственост с наличност до 50 000 USD, които се използват единствено за управлението и поддръжката на етажната собственост.

Tjekkiet

Důchodové spoření podle zákona o důchodovém spoření.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a splňující podmínky podle vyhlášky o vyňatých účtech pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní.

Doplňkové penzijní spoření podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a splňující podmínky podle vyhlášky o vyňatých účtech pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní.

Danmark

Pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2 (pensionsordninger med løbende livsbetingede ydelser).

Pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 5 (garanterede ydelser).

Selvpensioneringskonti omfattet af pensionsbeskatningslovens § 51.

Uddannelseskonti oprettet i overensstemmelse med lov om uddannelsesopsparing.

Boligsparekontrakter oprettet i overensstemmelse med lov om boligsparekontrakter.

Tyskland

Rücklagenkonten von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG).

Estland

Ingen konto skal betragtes som en undtaget konto.

Irland

A Personal Retirement Savings Account (PRSA) in respect of an approved PRSA product.

An Approved Retirement Fund or an Approved Minimum Retirement Fund.

An Approved Pension Scheme or Product.

Pension Annuities.

Grækenland

Ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα του ν.4172/2013.

Spanien

Los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones en aplicación de la disposición adicional primera del Texto refundido de la Ley de regulación de Planes y Fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, siempre que las aportaciones se determinen mediante convenio colectivo entre la empresa y los representantes sindicales, o por ley.

Una cuenta representativa de las aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad a que hace referencia el artículo 54 y la disposición adicional decimoctava de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Una cuenta preexistente (a excepción de un contrato de anualidades) con un saldo anual inferior a un importe en euros correspondiente a 1 000 dólares estadounidenses, que tenga la consideración de cuenta inactiva, de acuerdo con la definición prevista en los Comentarios a la Sección III del Estándar Común de Comunicación del Información.

Frankrig

Accord de participation.

Complémentaire retraite des hospitaliers (CRH).

Compte courant bloqué.

Compte d'épargne logement (CEL).

Contrats obsèques.

Contrat »Madelin«.

Contrat »Madelin Agricole«.

Contrat COREM (complémentaire retraite mutualiste), anciennement dénommé CREF (Complément de retraite de l’éducation nationale et de la fonction publique).

Contrat de retraite collective d'entreprise (dit contrat de l'article 83 du CGI).

Contrat PREFON.

Livret A.

Livret Bleu.

Livret d’Épargne Populaire (LEP).

Livret de développement durable (LDD).

Livret jeune.

Plan d’Épargne Entreprises (PEE).

Plan d’Épargne Interentreprises (PEI).

Plan d’Épargne Logement (PEL).

Plan d’Épargne Populaire (PEP).

Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO).

Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif Interentreprises (PERCOI).

Plan d’Épargne Retraite Entreprise (PÉRE).

Plan d’Épargne Retraite Populaire (PERP).

Kroatien

Ingen konto skal betragtes som en undtaget konto.

Italien

Polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti calcolate su salari o stipendi e assoggettate a tassazione e contribuzione previdenziale.

Piani pensionistici individuali.

Cypern

Ingen konto skal betragtes som en undtaget konto.

Letland

Individuālais pensiju konts, kas izveidots atbilstoši likumam »Par privātajiem pensiju fondiem«.

Finanšu iestāde ir tiesīga atzīt par izslēgtu kontu iepriekšpastāvējušo fiziskas personas finanšu kontu (izņemot anuitātes līgumu), kas atbilst šādām pazīmēm:

1)

tā ikgadējs konta beigu atlikums nepārsniedz summu, kas pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa ir ekvivalenta euro un atbilst USD 1 000;

2)

konta turētājs saistībā ar šo vai konta turētāja citu kontu attiecīgajā finanšu iestādē nav veicis ne vienu darījumu pēdējo trīs gadu laikā;

3)

finanšu iestādē pēdējo sešu gadu laikā nav saņēmusi no konta turētāja jaunu, papildu vai precizēto informāciju saistībā ar šī konta vai konta turētāja cita konta uzturēšanu;

4)

uzkrājošās apdrošināšanas līguma gadījumā, attiecīgā finanšu iestāde pēdējo sešu gadu laikā nav sazinājusies ar konta turētāju saistībā ar jebkuru kontu, ko tas tur attiecīgajā finanšu iestādē.

Litauen

Ingen konto skal betragtes som en undtaget konto.

Luxembourg

Comptes ouverts en vertu d'un contrat prévoyance-vieillesse visé par l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Comptes ouverts en vertu d'un contrat d’épargne-logement visé par l'article 111 alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Comptes ouverts en vertu d'un régime complémentaire de pension visé par l'article 110 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Ungarn

Étkezési kártya számlák.

Stabilitási Megtakarítási Számla.

Ügyvédi, közjegyzői letéti számla.

Nyugdíj-előtakarékossági számla.

Start számla.

Malta

Ingen konto skal betragtes som en undtaget konto.

Nederlandene

Levenslooprekening, levensloopverzekering and levensloop recht van deelneming.

Oudedagslijfrenten.

Kapitaalverzekering eigen woning.

Spaarrekening eigen woning and Beleggingsrecht eigen woning.

Bouwdepot.

Alimentatie lijfrenten.

Gouden-handdruk stamrecht.

Invalide kind lijfrente.

Østrig

Abfertigungs- und Jubiläumsgeldauslagerungsversicherungen.

Begräbniskostenversicherungen.

Betriebliche Kollektivversicherungen im Sinne der §§ 93 bis 98 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016.

Ein bestehendes Konto mit einem den Gegenwert von 1 000 US-Dollar nicht überschreitenden Wert (ausgenommen ein Rentenversicherungsvertrag), das ein ruhendes Konto nach der Definition im Kommentar zu Abschnitt III des Gemeinsamen Meldestandards ist.

Ein bestehendes, vor dem 1. Juli 2002 eröffnetes Konto mit einem den Gegenwert von 10 000 US-Dollar nicht überschreitenden Wert (ausgenommen ein Rentenversicherungsvertrag),

* das ein ruhendes Konto entsprechend der Definition im Kommentar zu Abschnitt III des Gemeinsamen Meldestandards ist,

* bei dem Ein- und Auszahlungen sowie die Gutschrift von Überweisungen bzw. die Entgegennahme, der Erwerb und die Veräußerung von Wertpapieren sowie die Auszahlung von Guthaben und Erträgen nur nach Feststellung der Identität des Kunden gemäß den Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zulässig sind; diese Regelungen werden von der Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt, die Nichtbefolgung wird sanktioniert und

* bei dem die Feststellung der Identität gemäß den Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wiederum die Anwendung der Sorgfalts- und Meldepflichten nach dem Gemeinsamen Meldestandard nach sich zieht, da es sich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr um ein ausgenommenes Konto handelt.

Konten von Wohnungseigentümergemeinschaften und Miteigentumsgemeinschaften im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes 2002.

Bauspareinlage gemäß § 1 Abs. 1 Bausparkassengesetz.

Risikoversicherungen, bei denen der Eintritt des Versicherungsfalls ungewiss ist.

Treuhandkonten (Anderkonten), deren Treuhänder ein befugter Parteienvertreter (Rechtsanwalt oder Notar) ist, sofern das Konto im Zusammenhang mit einem der in § 87 Z 5 GMSG angeführten Zwecke eingerichtet ist.

Versicherungen im Rahmen der Zukunftssicherung im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 15 lit. a EStG 1988.

Polen

Indywidualne konto emerytalne.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Pracowniczy program emerytalny.

Portugal

Planos Poupança Reforma.

Uma conta pré-existente (desde que não se trate de um Contrato de renda) cujo saldo anual não exceda 1 000 USD, que seja uma conta inativa de acordo com a definição prevista nos Comentários à Secção III da Norma Comum de Comunicação.

Rumænien

Ingen konto skal betragtes som en undtaget konto.

Slovenien

Varčevalni račun po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, če znesek, privarčevan letno, ne presega petdeset tisoč eurov (50 000 EUR).

Račun rezervnega sklada po Stvarnopravnem zakoniku in Stanovanjskem zakonu, ki se vodi v Sloveniji.

Slovakiet

Osobný dôchodkový účet sporiteľa starobného dôchodkového sporenia (2. pilier).

Osobný účet účastníka a poberateľa dávky doplnkového dôchodkového sporenia (3. pilier).

Finland

Ingen konto skal betragtes som en undtaget konto.

Sverige

Pensionssparkonto som uppfyller kraven i inkomstskattelagen (1999:1229) och som tecknas och förvaltas i Sverige.

Privat pensionsförsäkring som uppfyller kraven i inkomstskattelagen (1999:1229).

Det Forenede Kongerige

Pension schemes registered with HMRC under Part 4 of Finance Act 2004.

Non-registered pension arrangements where the annual contributions are limited to £50 000 and funds contributed cannot be accessed before the age of 55 except in circumstances of serious ill health.

Immediate needs annuities within section 725 Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005.

An account within the meaning of the Individual Savings Account Regulations 1998.

Premium Bonds issued by the UK National Savings and Investments.

Fixed Interest Savings Certificates issued by UK National Savings and Investments.

Index Linked Savings Certificates issued by UK National Savings and Investments.

A CSOP (Company Share Option Plans) scheme approved by HMRC under Schedule 4 to Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003.

A dormant account (other than an annuity contract) with a balance that does not exceed US$1 000. Treatment as an excluded account is subject to election by the Financial Institution. An account is a dormant account if:

(a)

the account holder has not initiated a transaction with regard to the account or any other account held by the account holder with the reporting financial institution in the previous three years,

(b)

the account holder has not communicated with the reporting financial institution regarding the account or any other account held by the account holder with the reporting financial institution in the previous six years,

(c)

the account is treated as a dormant account under the reporting financial institutions normal operating procedures, and

(d)

in the case of a cash value insurance contract, the reporting financial institution has not communicated with the account holder regarding the account or any other account held by the account holder with the reporting financial institution in the previous six years.


31.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 362/13


Liste over enheder, der skal betragtes som ikkeindberettende finansielle institutter, for så vidt angår afdeling VIII, afsnit B, punkt 1, litra c), i bilag I i Rådets direktiv 2011/16/EU

(2015/C 362/08)

Medlemsstat

Enheder (på det nationale sprog)

Belgien

Les institutions de retraite professionnelle visées par la Directive 2003/41/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle/Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening geviseerd door de Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Les fonds Communs de Placement visés à l'article 145/16 du code des impôts sur les revenus 1992/Gemeenschappelijke Beleggingsfondsen geviseerd door artikel 145/16 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Bulgarien

Ingen enhed skal behandles som et ikkeindberettende finansielt institut.

Tjekkiet

Ingen enhed skal behandles som et ikkeindberettende finansielt institut.

Danmark

Tværgående pensionskasser som defineret i lov om finansiel virksomhed § 304, med selvstændige erhvervsdrivende som medlemmer.

Arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsselskaber, som defineret i lov om finansiel virksomhed § 307.

Livsforsikringsselskaber, der opfylder kravene i lov om finansiel virksomhed § 307, stk. 1, nr. 1 og 2.

Livsforsikringsselskaber, der direkte eller indirekte fuldt ud ejes af forsikringstagernes faglige organisationer i fællesskab med tværgående pensionskasser omfattet af lov om finansiel virksomhed § 304, og som kun har arbejdsmarkedspensionsordninger.

Tyskland

Die Anstalt im Sinne des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes.

von der Bankenaufsicht beaufsichtigte Abbauportfolien, Abwicklungsbanken, Auffangbanken und ähnliche Gesellschaftsformen (»Bad Banks«).

Förderbanken.

Estland

Ingen enhed skal behandles som et ikkeindberettende finansielt institut.

Irland

Ingen enhed skal behandles som et ikkeindberettende finansielt institut.

Grækenland

Ingen enhed skal behandles som et ikkeindberettende finansielt institut.

Spanien

Ingen enhed skal behandles som et ikkeindberettende finansielt institut.

Frankrig

Ingen enhed skal behandles som et ikkeindberettende finansielt institut.

Kroatien

Dobrovoljni mirovinski fondovi.

Italien

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse previdenziali).

Forme pensionistiche complementari istituite ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Cypern

Ingen enhed skal behandles som et ikkeindberettende finansielt institut.

Letland

Privātais pensiju fonds attiecībā uz individuālajiem pensiju kontiem, kas tiek uzraudzīti atbilstoši likumam »Par privātajiem pensiju fondiem«.

Litauen

2 pakopos pensijų fondas (įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis).

Luxembourg

Ingen enhed skal behandles som et ikkeindberettende finansielt institut.

Ungarn

Ingen enhed skal behandles som et ikkeindberettende finansielt institut.

Malta

Ingen enhed skal behandles som et ikkeindberettende finansielt institut.

Nederlandene

N.V. Settlement Bank of the Netherlands.

Stichting Contractspelerfonds KNVB (CFK).

Østrig

Betriebliche Vorsorgekassen im Sinne des Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetzes.

Oesterreichische Entwicklungsbank AG.

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft.

»Österreichischer Exportfonds« GmbH.

Österreichische Hotel- und Tourismusbank Gesellschaft m.b.H.

Polen

Otwarte fundusze emerytalne.

Dobrowolne fundusze emerytalne.

Pracownicze fundusze emerytalne.

Portugal

Ingen enhed skal behandles som et ikkeindberettende finansielt institut.

Rumænien

Ingen enhed skal behandles som et ikkeindberettende finansielt institut.

Slovenien

Ingen enhed skal behandles som et ikkeindberettende finansielt institut.

Slovakiet

Fondy starobneho dôchodkoveho sporenia — II.pilier.

Fondy doplnkoveho dochodkoveho sporenia — III.pilier.

Finland

Ingen enhed skal behandles som et ikkeindberettende finansielt institut.

Sverige

Pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Vinstandelsstiftelser.

Det Forenede Kongerige

Ingen enhed skal behandles som et ikkeindberettende finansielt institut.


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Europa-Kommissionen

31.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 362/16


Indkaldelse af forslag under arbejdsprogrammet for støtte til transeuropæiske telenet under Connecting Europe-faciliteten for perioden 2014-2020

(Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2014) 9490)

(2015/C 362/09)

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi lancerer hermed fem indkaldelser af forslag med henblik på at yde støtte til projekter i overensstemmelse med de prioriteter og mål, der er fastlagt i 2015-arbejdsprogrammet for transeuropæiske telenet under Connecting Europe-faciliteten for perioden 2014-2020.

Der indkaldes fem forslag som følger:

 

CEF-TC-2015-1: Elektronisk levering af dokumenter — e-levering

 

CEF-TC-2015-1: Elektronisk fakturering — e-fakturering

 

CEF-TC-2015-1: Generiske tjenester til den offentlige sektors åbne data

 

CEF-TC-2015-1: Generiske tjenester til et sikrere internet

 

CEF-TC-2015-1: Europeana

Det tilgængelige vejledende budget til forslag udvalgt under disse indkaldelser er 38,7 mio. EUR.

Fristen for indsendelse af forslag er den 19. januar 2016.

Dokumentation vedrørende de enkelte indkaldelser kan findes på Connecting Europe-facilitetens websted:

http://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-telecom-calls-proposals-2015


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

31.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 362/17


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.7789 — The Carlyle Group/PA Consulting)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 362/10)

1.

Den 23. oktober 2015 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved CEP IV Garden Sàrl, som er oprettet med henblik på opkøb og kontrolleres af fonde, der er tilknyttet Carlyle-koncernen (»Carlyle«, Luxembourg), gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over PA Consulting Group Ltd. (»PA Consulting«, Det Forenede Kongerige), jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Carlyle: forvalter fonde, der investerer globalt på tværs af fire investeringskategorier: i) corporate private equity (opkøb og vækstkapital), ii) realaktiver (fast ejendom, infrastruktur og energi og vedvarende energikilder), iii) globale markedsstrategier (struktureret kredit, mezzaningæld, nødlidende gæld, hedgefonde og mellemmarkedsgæld) og iv) løsninger (programmer for private equity- investeringsinstitutforeninger og tilhørende saminvesteringer og sekundære aktiviteter).

—   PA Consulting: leverer en bred vifte af virksomhedsrådgivningstjenester til topledelsen i forskellige brancher i både den offentlige og den private sektor. PA har sit hovedkvarter i London og kontorer i Amerika, Europa, de nordiske lande, Golflandene og det bredere Mellemøsten og Nordafrika, samt Asien og Stillehavsområdet.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.7789 — The Carlyle Group/PA Consulting sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


31.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 362/18


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.7782 — Generali Holding Vienna/Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft/Generali Pensionskasse/Bonus-Pensionskassen)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 362/11)

1.

Den 23. oktober 2015 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Generali Holding Vienna AG (»Generali«, Østrig), som indgår i forsikringskoncernen Assicurazioni Generali SpA (Italien), og Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft, Österreich (»Zürich«, Østrig), som indgår i Zürich Insurance Group-koncernen (Schweiz), gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol over Bonus-Pensionskassen Aktiengesellschaft (»Bonus-PK«, Østrig), samt dettes datterselskaber, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4. Samtidig bliver Bonus Vorsorgekasse AG (»Bonus-VK«, Østrig), som Generali og Zürich allerede kontrollerer i fællesskab, et selvstændigt fungerende joint venture.

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder i Østrig:

—   Generali: forsikring og finansielle tjenester

—   Zürich: forsikring

—   Bonus-PK: tværfaglig pensionskasse

—   Bonus-VK: pensionskasse.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.7782 — Generali Holding Vienna/Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft/Generali Pensionskasse/Bonus-Pensionskassen fremsendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller med post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


31.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 362/19


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.7828 — INEOS/DEA UK E&P Holdings)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 362/12)

1.

Den 26. oktober 2015 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved INEOS AG (»INEOS«, Schweiz) gennem opkøb af aktier erhverver enekontrol over Dea UK E&P Holdings Limited (»DEA UK«, Det Forenede Kongerige), jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

INEOS: globalt aktiv på downstream-markederne for engrossalg af petrokemiske produkter

DEA UK: aktiv inden for efterforskning og produktion af råolie og naturgas i den sydlige del af Nordsøen.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.7828 — INEOS/DEA UK E&P Holdings sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


31.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 362/20


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.7779 — Trafigura/Nyrstar)

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 362/13)

1.

Den 26. oktober 2015 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Trafigura Beheer B.V. (»Trafigura«, Nederlandene) erhverver de facto enekontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over Nyrstar (Belgien).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Trafigura: en af verdens førende internationale råvarehandlere. Trafiguras primære handelsvirksomhed omfatter levering og transport af råolie, olieprodukter, naturgas, flydende naturgas, metaller (bl.a. kobber, bly, zink og aluminium), metalmalme og malmkoncentrater.

—   Nyrstar: integreret mine- og metalvirksomhed, som er veletableret i zink- og kobberindustrien og er voksende inden for andre ædle og uædle metaller. Nyrstars aktiviteter omfatter bl.a. minedrift og smeltning verden over.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.7779 — Trafigura/Nyrstar sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).


Berigtigelser

31.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 362/21


Berigtigelse til Rådets afgørelse af 30. oktober 2015 om udnævnelse af nye medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

( Den Europæiske Unions Tidende C 358 af 30. oktober 2015 )

(2015/C 362/14)

I indholdsfortegnelsen og på side 1:

I stedet for:

»Rådets afgørelse af 30. oktober 2015 om udnævnelse af nye medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse«

læses:

»Rådets afgørelse af 22. oktober 2015 om udnævnelse af nye medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse«.

Side 1:

I stedet for:

»Udfærdiget i Luxembourg, den 30. oktober 2015.«

læses:

»Udfærdiget i Luxembourg, den 22. oktober 2015.«