ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 347

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
20. oktober 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2015/C 347/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.7769 — Gilde Fund IV/Parcom Fund IV/Koninklijke Ten Cate) ( 1 )

1

2015/C 347/02

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.7457 — CVC/Paroc) ( 1 )

1

2015/C 347/03

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.7783 — Hellman & Friedman/Securitas Direct Group) ( 1 )

2


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2015/C 347/04

Euroens vekselkurs

3

2015/C 347/05

Kommissionens afgørelse af 19. oktober 2015 om nedsættelse af en ekspertgruppe for falske mønter med henblik på Kommissionens politik og forskrifterne vedrørende beskyttelse af euromønter mod falskmøntneri

4


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2015/C 347/06

Indkaldelse af forslag 2016 — EAC/A04/2015 — Programmet Erasmus+

7

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2015/C 347/07

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.7777 — Solvay/Cytec) ( 1 )

11

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2015/C 347/08

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

12

2015/C 347/09

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

19


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

20.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 347/1


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.7769 — Gilde Fund IV/Parcom Fund IV/Koninklijke Ten Cate)

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 347/01)

Den 8. oktober 2015 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32015M7769. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


20.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 347/1


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.7457 — CVC/Paroc)

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 347/02)

Den 12. februar 2015 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32015M7457. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


20.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 347/2


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.7783 — Hellman & Friedman/Securitas Direct Group)

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 347/03)

Den 14. oktober 2015 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32015M7783. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

20.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 347/3


Euroens vekselkurs (1)

19. oktober 2015

(2015/C 347/04)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1333

JPY

japanske yen

135,29

DKK

danske kroner

7,4592

GBP

pund sterling

0,73170

SEK

svenske kroner

9,3940

CHF

schweiziske franc

1,0834

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

9,1850

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

27,083

HUF

ungarske forint

309,51

PLN

polske zloty

4,2367

RON

rumænske leu

4,4183

TRY

tyrkiske lira

3,2849

AUD

australske dollar

1,5581

CAD

canadiske dollar

1,4671

HKD

hongkongske dollar

8,7832

NZD

newzealandske dollar

1,6668

SGD

singaporeanske dollar

1,5685

KRW

sydkoreanske won

1 280,57

ZAR

sydafrikanske rand

14,9509

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,2082

HRK

kroatiske kuna

7,6265

IDR

indonesiske rupiah

15 439,68

MYR

malaysiske ringgit

4,7695

PHP

filippinske pesos

52,243

RUB

russiske rubler

70,3984

THB

thailandske bath

40,073

BRL

brasilianske real

4,4185

MXN

mexicanske pesos

18,6360

INR

indiske rupee

73,4435


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


20.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 347/4


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 19. oktober 2015

om nedsættelse af en ekspertgruppe for falske mønter med henblik på Kommissionens politik og forskrifterne vedrørende beskyttelse af euromønter mod falskmøntneri

(2015/C 347/05)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2015/512 (1) er Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender ansvarligt for de opgaver, der er forbundet med forberedelsen af Kommissionens initiativer med hensyn til lovgivning og andre retsforskrifter med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri og til støtte for området gennem uddannelse og teknisk bistand. Med henblik på at samordne de aktiviteter, der er nødvendige for at beskytte euromønterne mod falskmøntneri, har Kommissionen behov for at kunne konsultere specialister i en rådgivende ekspertgruppe (2).

(2)

Det er derfor nødvendigt at nedsætte en ekspertgruppe vedrørende beskyttelse af euromønter mod falskmøntneri og fastlægge dens opgaver og sammensætning.

(3)

Gruppen bør bistå Kommissionen ved udarbejdelsen af lovgivning eller politikfastlæggelse og yde ekspertbistand ved udarbejdelsen af gennemførelsesforanstaltninger til beskyttelse af euromønterne mod falskmøntneri. Gruppen bør også etablere et samarbejde mellem de offentlige myndigheder, der er involveret i beskyttelsen af euroen mod falskmøntneri.

(4)

Gruppen bør sammensættes af eksperter fra medlemsstaternes myndigheder, Den Europæiske Centralbank og Europol.

(5)

Der bør fastsættes regler for gruppemedlemmernes videregivelse af oplysninger.

(6)

Personoplysninger bør behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (3). Der bør fastsættes en anvendelsesperiode for denne afgørelse. Kommissionen vil til sin tid overveje, om det er hensigtsmæssigt at forlænge den —

BESTEMT FØLGENDE:

Artikel 1

Genstand

Hermed nedsættes Kommissionens ekspertgruppe for falske mønter (herefter benævnt »ekspertgruppen«).

Artikel 2

Opgaver

Ekspertgruppen har til opgave:

a)

at bistå Kommissionen ved udarbejdelsen af lovgivningsmæssige forslag eller delegerede retsakter eller politiske initiativer til beskyttelse af euromønterne mod falskmøntneri

b)

at etablere et samarbejde mellem lederne af de nationale møntanalysecentre, der er oprettet i henhold til artikel 5, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 (4), Kommissionen, Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center (ETSC) (5), Den Europæiske Centralbank og Europol i sager vedrørende politiske initiativer og aktiviteter, der sigter mod en effektiv strategi til bekæmpelse af falskmøntneri

c)

at yde rådgivning og ekspertbistand til Kommissionen med henblik på gennemførelsen af Unionens lovgivning, programmer og politikker, navnlig med hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1210/2010 (6)

d)

at udveksle erfaringer og fastlægge god praksis for beskyttelsen af euromønter mod falskmøntneri

e)

at øge bevidstheden blandt de offentlige myndigheder, der er involveret i beskyttelsen af euroen mod falskmøntneri, om fremtidige trusler og overvåge gennemførelsen af virkningsfulde repressive foranstaltninger som led i en strategi for bekæmpelse af falskmøntneri

f)

at fremme uddannelsesinitiativer med henblik på beskyttelse af euromønter mod falskmøntneri

g)

at fremme og udvikle studier eller teknisk bistand for at lette afsløringen af falskmøntneri

h)

at drøfte spørgsmål vedrørende falske euromønters tekniske specifikationer og sikkerhedselementerne til beskyttelse af euromønter mod falskmøntneri.

Artikel 3

Høring

Kommissionen kan høre ekspertgruppen om alle spørgsmål vedrørende beskyttelse af euromønter mod falskmøntneri.

Artikel 4

Medlemskab — Udpegning

1.   Medlemmerne består af medlemsstaternes nationale møntanalysecentre, Den Europæiske Centralbank og Europol.

2.   Medlemmerne underretter Kommissionen om de udpegede repræsentanter og deres suppleanter.

3.   Personoplysninger indsamles, behandles og offentliggøres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 5

Funktionsmåde

1.   Den kompetente tjenestegren i Kommissionen udpeger gruppens formand.

2.   Efter aftale med den kompetente tjenestegren i Kommissionen kan ekspertgruppen nedsætte undergrupper til undersøgelse af specifikke spørgsmål på grundlag af et mandat fra gruppen.

3.   Kommissionens repræsentant kan invitere eksterne eksperter med specifik viden om et emne på dagsordenen til på ad hoc-basis at deltage i gruppens eller undergruppens arbejde. Kommissionens repræsentant kan desuden give observatørstatus til enkeltpersoner, organisationer som defineret i regel 8, stk. 3, i de horisontale regler om ekspertgrupper (7) samt kandidatlande.

4.   Ekspertgruppens medlemmer og deres repræsentanter samt de indbudte eksperter og observatører er pålagt tavshedspligt som fastsat i traktaterne og gennemførelsesbestemmelserne hertil samt Kommissionens sikkerhedsforskrifter vedrørende beskyttelse af EU's klassificerede informationer i bilaget til Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 (8) og afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 (9). Hvis de tilsidesætter disse forpligtelser, kan Kommissionen træffe alle relevante foranstaltninger.

5.   Ekspertgruppens møder afholdes i Kommissionens lokaler med undtagelse af møder i undergrupper, der kan afholdes uden for Kommissionens lokaler. Sekretariatsopgaverne varetages af Kommissionen.

6.   Ekspertgruppen fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag af standardforretningsordenen for ekspertgrupper.

7.   Kommissionen offentliggør alle relevante dokumenter om ekspertgruppens aktiviteter, herunder dagsordener, referater og medlemsindlæg, enten i registret over Kommissionens ekspertgrupper og lignende enheder eller via et link fra dette register til et særligt websted med disse dokumenter. De relevante dokumenter offentliggøres ikke, hvis det vil være til skade for beskyttelsen af en offentlig eller privat interesse, jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (10).

Artikel 6

Mødeudgifter

1.   Der ydes ikke vederlag for det arbejde, der udføres af deltagerne i ekspertgruppens og undergruppernes aktiviteter.

2.   Deltagernes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med ekspertgruppens aktiviteter refunderes af Kommissionen i overensstemmelse med de i Kommissionen gældende bestemmelser. Rejse- og opholdsudgifter refunderes på samme måde for medlemmerne af undergrupperne.

3.   De i stk. 2 nævnte udgifter refunderes inden for rammerne af de disponible midler, der afsættes som led i den årlige procedure for tildeling af ressourcer.

Artikel 7

Anvendelsesperiode

Denne afgørelse finder anvendelse fra datoen for vedtagelsen indtil den 31. december 2025.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Pierre MOSCOVICI

Medlem af Kommissionen


(1)  Kommissionens afgørelse (EU) 2015/512 af 25. marts 2015 om ændring af afgørelse 1999/352/EF, EKSF, Euratom om oprettelse af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (EUT L 81 af 26.3.2015, s. 4).

(2)  I henhold til artikel 4 i Kommissionens afgørelse 2005/37/EF af 29. oktober 2004 om oprettelse af Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center (ETSC) skal Kommissionen samordne de aktiviteter, der er nødvendige for at beskytte euromønterne mod falskmøntneri, gennem regelmæssige møder for eksperter inden for dette område (EUT L 19 af 21.1.2005, s. 73).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 af 28. juni 2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri (EFT L 181 af 4.7.2001, s. 6).

(5)  Rådets beslutning 2003/861/EF af 8. december 2003 om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 44).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1210/2010 af 15. december 2010 om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter, der er uegnede til at være i omløb (EUT L 339 af 22.12.2010, s. 1).

(7)  C(2010) 7649 final.

(8)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

(9)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 45).


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Europa-Kommissionen

20.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 347/7


Indkaldelse af forslag 2016 — EAC/A04/2015

Programmet Erasmus+

(2015/C 347/06)

1.   Indledning og formål

Denne indkaldelse af forslag er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 (1) om oprettelse af »Erasmus+«: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og de årlige arbejdsprogrammer for Erasmus+ for 2015 og 2016. Programmet Erasmus+ dækker perioden 2014-2020. De generelle og specifikke mål for Erasmus+ er anført i forordningens artikel 4, 5, 11 og 16.

2.   Aktioner

Denne indkaldelse af forslag omfatter følgende aktioner under Erasmus+:

Nøgleaktion 1 — Den enkeltes læringsmobilitet

Den enkeltes mobilitet på uddannelses- og ungdomsområdet

Erasmus Mundus Fælles kandidatuddannelser

Store arrangementer under den europæiske volontørtjeneste

Nøgleaktion 2 — Samarbejde for innovation og udveksling af god praksis

Strategiske partnerskaber på uddannelses- og ungdomsområdet

Videnalliancer

Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer

Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

Nøgleaktion 3 — Støtte til politisk reform

Struktureret dialog: Møder mellem unge og beslutningstagere på ungdomsområdet

Jean Monnet-aktiviteter

Jean Monnet-professorater

Jean Monnet-moduler

Jean Monnet-ekspertisecentre

Jean Monnet-støtte til sammenslutninger

Jean Monnet-netværk

Jean Monnet-projekter

Idræt

Samarbejdende partnerskaber

Små samarbejdende partnerskaber

Europæiske idrætsarrangementer uden gevinst for øje

3.   Støtteberettigelse

Ethvert offentligt eller privat organ, der er aktivt på områderne uddannelse, ungdom og idræt, kan søge om støtte under Erasmus+. Desuden kan grupper af unge, der er aktive inden for ungdomsarbejde, men ikke nødvendigvis i forbindelse med en ungdomsorganisation, søge om støtte til læringsmobilitet blandt unge og ungdomsarbejdere samt til strategiske partnerskaber på ungdomsområdet.

Følgende lande kan deltage i Erasmus+ (2):

Følgende programlande kan deltage fuldt ud i alle aktioner under Erasmus+:

Den Europæiske Unions 28 medlemsstater

EFTA-/EØS-landene: Island, Liechtenstein og Norge

EU-kandidatlande: Tyrkiet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Endvidere er visse aktioner under Erasmus+ åbne for organisationer fra partnerlande.

Yderligere oplysninger om de nærmere regler for deltagelse findes i programvejledningen til Erasmus+.

4.   Projektbudget og -varighed

Det samlede budget til denne indkaldelse af forslag anslås til 1 871,1 mio. EUR:

Uddannelse

:

1 645,6 mio. EUR (3)

Ungdom

:

186,7 mio. EUR

Jean Monnet

:

11,4 mio. EUR

Idræt

:

27,4 mio. EUR

Det samlede budget til indkaldelsen af forslag samt dets fordeling er vejledende og kan ændres betinget af en ændring af de årlige arbejdsprogrammer for Erasmus+. Potentielle ansøgere opfordres til jævnligt at konsultere de årlige arbejdsprogrammer for Erasmus+ og ændringerne hertil, som offentliggøres på:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

for at få oplysninger om det samlede budget for hver af de aktioner, som indkaldelsen omfatter.

Støttebeløbenes størrelse og projekternes varighed vil variere alt efter bl.a. projekttype og antal involverede partnere.

5.   Frist for indsendelse af ansøgninger

Alle de nedenfor angivne frister for indsendelse af ansøgninger udløber kl. 12.00 (middag) belgisk tid.

Nøgleaktion 1

Den enkeltes mobilitet på ungdomsområdet

2. februar 2016

Den enkeltes mobilitet på uddannelsesområdet

2. februar 2016

Den enkeltes mobilitet på ungdomsområdet

26. april 2016

Den enkeltes mobilitet på ungdomsområdet

4. oktober 2016

Erasmus Mundus Fælles kandidatuddannelser

18. februar 2016

Store arrangementer under den europæiske volontørtjeneste

1. april 2016

Nøgleaktion 2

Strategiske partnerskaber på ungdomsområdet

2. februar 2016

Strategiske partnerskaber på uddannelses- og ungdomsområdet

26. april 2016

Strategiske partnerskaber på ungdomsområdet

4. oktober 2016

Videnalliancer, Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer

26. februar 2016

Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse

10. februar 2016

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

2. februar 2016

1. juli 2016

Nøgleaktion 3

Møde mellem unge og beslutningstagere på ungdomsområdet

2. februar 2016

26. april 2016

4. oktober 2016

Jean Monnet-aktioner

Professorater, moduler, ekspertisecentre, støtte til foreninger, netværk, projekter

25. februar 2016

Idrætsaktioner

Samarbejdende partnerskaber udelukkende med forbindelse til den europæiske idrætsuge i 2016

21. januar 2016

Samarbejdende partnerskaber uden forbindelse til den europæiske idrætsuge i 2016

12. maj 2016

Små samarbejdende partnerskaber

12. maj 2016

Europæiske idrætsarrangementer uden gevinst for øje udelukkende med forbindelse til den europæiske idrætsuge i 2016

21. januar 2016

Europæiske idrætsarrangementer uden gevinst for øje uden forbindelse til den europæiske idrætsuge i 2016

12. maj 2016

Detaljerede instrukser om, hvordan ansøgninger indgives, findes i programvejledningen til Erasmus+.

6.   Yderligere oplysninger

De nærmere betingelser for denne indkaldelse af forslag, herunder prioriteringer, findes i programvejledningen til Erasmus+ på følgende internetadresse:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Programvejledningen til Erasmus+ er en integrerende del af denne indkaldelse af forslag, og de betingelser for deltagelse og støtte, den indeholder, er fuldt ud gældende for denne indkaldelse.


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50.

(2)  Undtagen Jean Monnet-aktiviteterne, som er åbne for ansøgninger fra organisationer verden over.

(3)  Dette beløb omfatter midlerne til Den internationale dimension af videregående uddannelse (276,5 mio. EUR i alt).


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

20.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 347/11


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.7777 — Solvay/Cytec)

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 347/07)

1.

Den 13. oktober 2015 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Solvay SA (»Solvay«, Belgien) erhverver kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Cytec Industries Inc. (»Cytec«, USA).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Solvay: forskning, udvikling, fremstilling, markedsføring og salg af kemikalier og plast over hele verden, herunder kemikalier til minedrift

—   Cytec: levering over hele verden af kemikalier, kompositmaterialer og klæbemidler til en lang række brancher som f.eks. rumfart/luftfart, landbrug, forsvar og minedrift.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.7777 — Solvay/Cytec sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).


ANDET

Europa-Kommissionen

20.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 347/12


Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

(2015/C 347/08)

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 51 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 (1).

ENHEDSDOKUMENT

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer  (2)

»MIEL DE LIÉBANA«

EU-nr.: ES-PDO-0005-01196 – 10.2.2014

BGB ( ) BOB ( X )

1.   Navn

»Miel de Liébana«

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Spanien

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren

3.1.   Produkttype

Kategori 1.4. Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1

»Miel de Liébana« er honning, der laves af honningbier fra Liébana (naturområde i Cantabrien) med blomsternektar eller sekretioner fra planter, som man finder i Liébanas økosystem, og på hvilke bierne finder deres føde, som de omdanner og kombinerer med substanser, som de selv producerer, og derefter afsætter, tørrer, oplagrer og lader modne på bistadernes tavler.

Arter og typer:

De typer honning, der produceres i området, og som kan komme ind under den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Miel de Liébana«, er:

—   Honningdughonning: hidrører fra honningdug fra egetræer og nektar fra Erica spp. (lyng), Rubus sp. (brombær) og en varierende procentdel af pollen, som man finder i floraen i Liébana

—   Enkeltblomstret lynghonning: hidrører fra nektar af følgende arter: Erica cinerea, Erica vagans, Erica tetralix, Erica cirialis og Calluna vulgaris (hedelyng eller »falso brezo« (falsk lyng)).

Fælles egenskaber for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Miel de Liébana«:

Fysisk-kemiske egenskaber:

Modenhed:

 

indhold af saccharose

højst 5 % (5 g/100 g)

vandindhold

højst 18,6 %

Friskhed (bestemmes efter forarbejdning):

 

hydroxymethylfurfural (HMF)

< 20 mg/kg

diastatisk aktivitet

25-55 på Schade-skalaen

Forringelse:

 

frie syrer

højst 50 milliækvivalenter/kg

Renhed:

 

indhold af ikke-vandopløselige stoffer

højst 0,1 g/100 g

fremmedlegemer

uden reststoffer, filtreret (sigte: < 0,2 mm)

Pollenegenskaber:

Pollenspektret for de honninger, der hører ind under denne BOB, skal være i overensstemmelse med det spektrum, man finder i Liébana, og som i første række er sammensat af følgende familier: Leguminosae, Ericaceae, Rosaceae, Fagaceae, Plantaginaceae, Asteraceae og Boraginaceae. Arterne er angivet i skemaet i afsnit 5.1.

Under alle omstændigheder overstiger kombinationen af pollen fra Eucaliptus sp., (eucalyptus) Helianthus annuus (solsikke), Olea europea (oliven), Cistus ladanifer (gummibærende soløje), Thymus sp., (timian) Lavandula stoechas (sommerfuglelavendel) og Rosmarinus officinalis (rosmarin) ikke 5 % af det samlede pollenspektrum.

Yderligere egenskaber hos de forskellige honningtyper:

Fysisk-kemiske egenskaber:

 

Elektrisk ledningsevne (mS/cm)

Farve (Pfund-skalaen)

Aske (g/100 g)

Fructose + glucose (g/100 g)

Honningdughonning

0,970-1,430

≥ 102

0,65-0,75

60-66

Lynghonning

0,845-1,280

90-119

0,65-0,70

≥ 67

Pollenegenskaber:

 

Specifikke pollen (%)

Honningdughonning

Her finder man fortrinsvis honningdug fra egetræer og pollen fra Rubus spp. og Erica spp. samt andre pollen, som er typiske for Liébanas flora.

Lynghonning

Pollen fra lyng (Erica spp.) udgør mindst 45 %, og resten er en variabel procentdel af pollen fra den lokale flora i Liébana.

Organoleptiske egenskaber:

 

Fysisk form

Farve

Aroma

Smag

Honningdughonning

Flydende med ringe tendens til krystallisering

Meget mørk ravfarve, nogle gange næsten sort, skinnende mørkebrun

Træagtig, lav intensitet og vedholdenhed med et svagt element af malt

Tydelig saltsmag, som dæmper den typiske sødme hos al honning

Lynghonning

Dejagtig konsistens. Den har middel tendens til krystallisering og er fint grynet

Ravfarve til meget mørk ravfarve med mørkebrune og rødlige toner

Hvis den under oplagring om vinteren udsættes for lave temperaturer, kan den få en lys ravfarve

Kraftig blomsterduft med middel intensitet og vedholdenhed

Let bitter og vedholdende med meget tydelig saltsmag

3.3.   Råvarer (kun for forarbejdede produkter)

3.4.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse)

3.5.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område

Alle faser i forbindelse med fremstilling og udvinding af honning fra Liébana skal finde sted i det beskyttede område.

3.6.   Særlige regler vedrørende udskæring, rivning eller emballering osv.

Med det formål at sikre kvaliteten og kontrollen skal de fremstillingsprocesser, der er beskrevet for Miel de Liébana, nødvendigvis finde sted inden for det beskyttede geografiske område. Transport ud af området til eksterne fremstillingsvirksomheder ville nemlig kunne påvirke produktets kvalitet på grund af temperaturændringer, fugtighed, optagelse af fremmedlegemer og fremmede aromaer. Ved eksklusiv fremstilling inden for det afgrænsede område begrænser man også risikoen for, at der sker sammenblanding med andre honninger, der ikke er omfattet af oprindelsesbeskyttelsen.

Emballeringen finder sted i emballeringsvirksomheder, der af de ovennævnte grunde er placeret i det afgrænsede produktionsområde.

Til emballeringen anvendes glas af gennemsigtigt og farveløst glas med hermetisk lukning, som forhindrer tab af naturlig aroma og optagelse af ekstern lugt, fugt m.m. og er forsynet med forsegling, der forhindrer åbning af emballagen før brug.

Den emballerede honning er tyk og krystalliseret.

Den må ikke sælges i løs vægt.

3.7.   Specifikke mærkningsregler

Ud over de obligatoriske angivelser, som er fastsat i reglerne om mærkning og præsentation af fødevarer, skal mærkningen omfatte en tydelig angivelse af:

oprindelsesbetegnelsen: »Miel de Liébana«

»Denominación Geográfica Protegida« (beskyttet geografisk betegnelse) eller »DOP« (BOB) og det tilhørende EU-symbol

Honningtype: »Miel de Mielada« (honningdughonning) eller »Monofloral de Brezo« (enkeltblomstret lynghonning) (alt efter de pollenegenskaber, der er beskrevet for produktet)

Nedenstående logo for oprindelsesbetegnelsen

Kontrolnummeret med kontrolinstansens navn eller kontroletiket.

Image

FARVER

:

 

GUL

:

PANTONE 130C

BRUN

:

PANTONE 4695C

4.   Præcis afgrænsning af det geografiske område

Produktionsområdet for BOB'en »Miel de Liébana« omfatter alle kommuner i Liébana-regionen, som er en del af den selvstyrende region Cantabrien.

Regionen omfatter følgende kommuner:

Cabezón de Liébana, Camaleño, Cillorigo de Liébana, Pesaguero, Potes, Tresviso og Vega de Liébana.

Det samlede areal er på 570 km2.

5.   Tilknytning til det geografiske område

5.1.   Det geografiske områdes egenart

5.1.1.   Naturlige faktorer

Liébana er beliggende i centrum af den cantabriske højderyg og har på grund af sin morfologi og profil en meget klar og naturlig afgrænsning, og nogle af dets geografiske grænser udgøres af de højeste bjergtoppe i Cantabrien. Bjergmassiverne strækker sig ind mod områdets centrale del og danner fire højtliggende, snævre og lukkede dale og mødes i Potes, som er regionens geografiske og administrative center.

Regionen danner en cirkel, en enorm gryde mellem tykke kalkstensmure midt imellem bjergformationerne Picos de Europa. De laveste højder, i midten af dette område, ligger på omkring 300 m.o.h., og i yderområderne er der højder på op til 2 600 m.o.h.

I geologisk henseende er klipperne fra kultiden de mest fremherskende. Kalkstensformationer, som stammer fra den yngre kultid og er formet af karstiske processer, danner den centrale og den østlige massiv i Picos de Europa og den nordlige del af amtet. Fra den ældre kultid stammer de nemt eroderbare skifer- og sandstensformationer i dalenes nedre del.

På grund af de komplekse orografiske forhold finder man i Liébana et middelhavsagtigt mikroklima — midt i en region, der ellers er præget af et atlanterhavsklima.

Gennemsnitstemperaturen i Liébana svinger mellem maksimum 21 °C og minimum 8 °C, og der er udbredt frost 3-4 måneder om året.

Regionen er meget fugtig. Den gennemsnitlige årlige nedbør er på de højest liggende steder 2 000 liter pr. m2, mens den i de centrale dele af dalen kun er på 700 liter, og der er her en tør periode på op til tre måneder.

Liébana er en region med stor naturmæssig værdi. Den er godt bevaret og kun lidt berørt af menneskelige aktiviteter. 41 % af arealet er trædækket, og der findes nu her også syv fredede områder, som dækker mere end 32 % af regionen. To af dem er nationale naturparker (Parque Nacional de los Picos de Europa og Área de Protección del Oso Pardo), og fem af dem er udpeget af EU: to områder af fællesskabsbetydning (Río Deva og Liébana) og tre særligt beskyttede områder (Sierra de Peña Sagra, Desfiladero de la Hermida og Liébana).

Alle disse betingelser gør, at dette område har en usædvanligt varieret vegetation, og side om side finder man således skove og flora, der er typiske for atlanterhavsklimaet, og arter, der er typiske for middelhavsregioner.

Honning-palynologiske analyser har vist, at den lokale honning indeholder 40 forskellige typer pollen, og for de hyppigst forekommende har man udarbejdet et katalog over den vigtigste honningflora i Liébana, hvori angives plantefamilier og -arter samt deres betydning for biavlen og fænologiske aspekter:

BIAVLSFLORA

(Familie, videnskabeligt og almindeligt benyttet navn)

BETYDNING FOR BIAVL

FÆNOLOGI

(blomstringsperiode)

LYNGFAMILIEN

Erica sp. (trælyng)

N

Maj-oktober

Calluna vulgaris (hedelyng)

N

Juli-september

ROSEFAMILIEN

Rubus ulmifolius (brombær)

NP

Juni-august

Prunus spinosa L. (slåen)

NP

April-maj

Crataegus monogyna (hvidtjørn)

NP

April-maj

BÆLGPLANTER

Trifolium sp. (kløver)

N

April-juli

Cytisus cantabricus (»escoba«; gyvelfamilien)

NP

April-august

Genista florida og G. obtusiramea (spansk gyvel og kostgyvel)

NP

Maj-august

Medicago sp.

NP

Marts-september

FAGACEAE

Quercus pyrenaica (pyrenæereg)

PM

Maj-september

Quercus petraea (vintereg)

PM

Maj-september

Quercus ilex rotundifolia (steneg)

PM

Maj-september

Quercus suber (korkeg)

PM

Maj-september

Castanea sativa Miller (kastanje)

NPM

Maj-september

BORAGINACEAE

Echium vulgare (vejbredslangehoved)

NP

Marts-maj

ASTERACEAE

Centaurea spp.

N

Maj-juli

PLANTAGINACEAE

Plantago sp. (glat vejbred)

P

Maj-september

(N = nektar P = pollen M = honningdug)

Blomstringsperioderne for de arter i zonen, der er af interesse for biavlen, er meget varierende, og det gør det muligt for bierne at indsamle meget forskelligartede pollen over en meget lang periode — fra marts til november.

Den måde, hvorpå bierne udnytter denne honningflora, giver Liébana-honningen nogle særlige og enestående egenskaber.

Dette kendskab til Liébana-honningens pollenspektrum sammenholdt med den særlige honningflora samt den begrænsede forekomst af pollen fra afgrøder og andre pollen, der er meget hyppigt forekommende på den iberiske halvø, gør det nemt at skelne den fra andre honninger.

5.1.2.   Menneskelige faktorer

Biavlerne i Liébana-regionen viderefører en flere hundrede år gammel tradition. Biavlen opstod oprindeligt på grund af behovet for at producere voks, som var en meget vigtig handelsvare i en selvforsynende landbrugsøkonomi. Dokumenter hidrørende fra Liébanas Cartulario de Santo Toribio vidner således om, at der i forbindelse med salg af nogle jorder i 933 blev foretaget betaling med voks.

Hvad angår honningen fra Liébana, finder man de første vidnesbyrd i de såkaldte libros de de tazmías (bøger om betaling af tiender) fra slutningen af det 16. århundrede, hvor man redegør for tiender opkrævet af kirken, og heri omtaler man honning.

Disse historiske henvisninger suppleres af gastronomiske henvisninger (desserter som den såkaldte merdoso, som man tilbereder én gang om året, efter at man har slagtet sine svin, los frisuelos med honning og vinpresserester med honning), som alle er udtryk for denne tradition.

Biavlen bygger på følgende traditioner:

Anvendelse af bistader af træ

Bistaderne flyttes fra lavt liggende områder til mere højt liggende områder med det formål at udnytte regionens honningproduktionspotentiale bedst muligt

Bierne bliver ikke fodret kunstigt, mens honningen produceres

Bierne fjernes med den traditionelle børstemetode

Honningen udvindes ved koldcentrifugering af tavler og dekantering — aldrig ved tryk

Man bruger stadig røgpustere, og som brændsel anvendes naturlige og traditionelle vegetabilske produkter (blandinger af lokalt hø og egeblade (Quercus spp.) og laurbær (Lauris nobilis)) til at frembringe kold og aromatisk røg, som ikke ændrer honningens egenskaber

I løbet af alle disse produktionsfaser overstiger honningens temperatur ikke 40 °C, og den må ikke pasteuriseres

Der anvendes hovedsageligt bisværme, der hidrører fra og er tilpasset regionen.

I regionen findes der på nuværende tidspunkt 32 professionelle biavlere med 1 568 bistader og 5 udvindings- og emballeringsvirksomheder. Det skal også nævnes, at der findes en sammenslutning til fremme af Liébana-honning, som repræsenterer en del af disse, og at man årligt afholder biavlermessen Feria Apícola de Vega de Liébana.

5.2.   Produktets egenart

Særpræget ved honninger fra Liébana kommer hovedsageligt til udtryk i deres fysisk-kemiske egenskaber, pollensammensætningen og de organoleptiske egenskaber.

Disse honninger udmærker sig ved deres friskhed (HMF ≤ 20 mg/kg honning og med en diastatisk aktivitet på mellem 25 og 55 på Schade-skalaen).

De er intakte, fordi de ikke bliver udsat for intens varmebehandling. De opvarmes til maksimalt 40 °C. Herved sikres honningens helt specifikke egenskaber, som den får fra regionens flora og bierne.

De særlige træk ved honningens fysisk-kemiske og sensoriske egenskaber og dens pollenegenskaber er resultatet af den karakteristiske flora, der på usædvanlig vis både omfatter skovflora og flora, som er typisk for atlanterhavsklimaet og typiske middelhavsarter og alpine arter.

De forskellige pollenspektre for disse honninger, der anvendes som markører, har gjort det muligt at definere botaniske arter, der har betydning for honningproduktionen, og som karakteriserer dem (se tabellen i afsnit 5.1.1). Man finder en stor forekomst af Ericaceae i lynghonningen og af arten Quercus i honningdughonningen. Disse arter tegner sig for en stor andel af Liébana-regionens honningflora, hvis nektar og melasse, når de er omdannet af bierne, adskiller sig fra dem, der produceres i andre regioner. Dette er et klart bevis på disse honningers specificitet set i forhold til det geografiske område for BOB'en for Liébana-honning.

5.3.   Årsagssammenhængen mellem det geografiske område og produktets kvalitet eller egenskaber (for BOB) eller produktets særlige egenskaber, omdømme eller andre kendetegn (for BGB)

Det mikroklima af middelhavstypen, som man finder i Liébana-regionen, der er beliggende midt i den bjergrige del af Cantabrien og omgivet af store bjergmassiver, som isolerer den i forhold til andre regioner og Det Cantabriske Hav, giver denne region nogle helt specielle betingelser, som muliggør forekomsten af en meget heterogen honningflora, og det afspejles i de enestående egenskaber hos den lokale honning.

Som det fremgår af dataene vedrørende pollenegenskaber og resultaterne af fysisk-kemiske analyser og sensoriske analyser, er Liébana-honningen et særegent og enestående produkt, hvis egenskaber hænger nøje sammen med den flora, man finder i økosystemerne i Liébana-regionen, der er katalogiseret som en »lokalitet af fællesskabsbetydning« på grund af dens meget store antal bevaringsværdige habitater, jf. bilag I til direktiv 92/43/EØF.

Fremstillingen af Liébana-honningen er meget traditionspræget, og traditionerne, som holdes i hævd, har indflydelse på den måde, bistaderne holdes på, og på selve produktionen. Dette — sammenholdt med dens særlige kvalitet — gør, at denne honning nyder et godt ry, og at den har været forhandlet med denne betegnelse i mere end 30 år.

Henvisning til offentliggørelse af varespecifikationen

[Artikel 5, stk. 7, i forordning (EF) nr. 510/2006 (3)]

http://www.alimentosdecantabria.com/


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12. Erstattet af forordning (EU) nr. 1151/2012.

(3)  Se fodnote 2.


20.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 347/19


Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

(2015/C 347/09)

Denne offentliggørelse giver ret til at rejse indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 51 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 (1).

ENHEDSDOKUMENT

»ROSÉE DES PYRÉNÉES CATALANES«

EU-nr.: MULTI-PGI-0005-01343 — 23.4.2010

BOB ( ) BGB ( X )

1.   Betegnelse

»Rosée des Pyrénées Catalanes«

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Spanien (fælles ansøgning med Frankrig)

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren

3.1.   Produkttype

Kategori 1.1. Kød (og slagteaffald), fersk

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1

»Rosée des Pyrénées Catalanes« er lyst kalvekød fra landracerne Bruna de los Pirineos, Aubrac eller Gasconne, eller fra en krydsning mellem hunner fra disse landracer og hanner fra racerne Charolaise, Limousine eller Blonde d’Aquitaine.

Kalvene opvokser på friland med deres mødre og fodres med modermælk og græs.

De slagtes i alderen 5 til 8 måneder uden at være vænnet fra, og slagtekroppene vejer mindst 110 kg.

Kødet forhandles som hele eller halve slagtekroppe, kvarte slagtekroppe (for- eller bagfjerding) eller i udskæringer (også hakket).

Slagtekroppene er i klasserne E, U eller R efter EUROP-systemet med profiler fra »superkonvekse« til »rette« og med »ekstraordinær« til »god« muskelfylde.

De har et talgdække i klasse 2-3 i EUROP-systemet.

Kødets farve varierer fra rosa til lys rød. Fedtet er hvidt til cremefarvet.

3.3.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse) og råvarer (kun for forarbejdede produkter)

Kalvenes foder består i hele deres levetid udelukkende af modermælk og græs,

og de slagtes uden at være vænnet fra modermælken.

3.4.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område

Kødet kommer fra kvæg af de racer, der er nævnt i punkt 3.2, som er født og opvokset i det afgrænsede geografiske område.

De etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område, er:

Fødsel

Opdræt: Kalvene tilbringer hele deres liv med moderen på landbrugets græsmarker frem til græsningsskiftet om sommeren, hvor de vandrer op i bjergene sammen med moderen. De indtager gradvist mindre mælk, som i stedet erstattes med græs,

men de vænnes aldrig helt fra.

3.5.   Særlige regler for udskæring, rivning eller emballering osv. af det produkt, som betegnelsen henviser til

Slagtning og udskæring finder ikke nødvendigvis sted i området.

Kvæget må højst transporteres i tre timer forud for slagtning, så dyrene udsættes for så lidt stress og få forstyrrelser som muligt og for at garantere slutproduktets kvalitet.

3.6.   Særlige regler for mærkning af det produkt, som betegnelsen henviser til

Mærkningen skal tydeligt bære den beskyttede betegnelse »Rosée des Pyrénées Catalanes«, EU-symbolet for beskyttede geografiske betegnelser samt de oplysninger, der i henhold til de gældende regler skal påføres mærkningen.

4.   Kort angivelse af det geografiske områdes afgrænsning

Til trods for at det geografiske område (de catalanske Pyrenæer) er beliggende i to forskellige lande, er det kulturelt og geografisk set meget homogent.

De catalanske Pyrenæer — Spanien:

Det geografiske område omfatter alle kommunerne i distrikterne (»comarcas«) i højlandet: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirá, Solsonès, Ripollès og Val d'Aran, samt kommunerne i bjergområderne i distrikterne Alt Empordà (Albanyà, Maçanet de Cabrenys og La Vajol), Bages (Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, L’Estany, Moià, Mura, Sant Feliu Sasserra, Sant Mateu de Bages og Talamanca), Noguera (Àger, Alòs de Balaguer, Les Avellanes i Santa Linya, La Baronia de Rialb, Camarasa, Os de Balaguer og Vilanova de Meià), Osona (Alpens, Balenyà, El Brull, Centelles, Collsuspina, Espinelves, Folgueroles, Lluçà, Montesquiu, Muntanyola, Olost, Orís, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Rupit i Pruit, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí de d’Albars, Sant Martí de Centelles, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Sadurní d’Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria de Besora, Santa Maria de Corcó, Seva, Sobremunt, Sora, Tavèrnoles, Tavertet, Tona, Vidrà, Viladrau og Vilanova de Sau) og Pla de l’Estany (Sant Miquel de Campmajor).

De catalanske Pyrenæer — Frankrig:

I departementet Pyrénées Orientales omfatter det geografiske område alle kommunerne i kantonerne Vinça, Sournia, Arles sur Tech, Prats de Mollo, Prades, Olette, Mont Louis og Saillagouse samt nogle af kommunerne i kantonerne Perpignan (Perpignan), Millas (Corbère og Corbère les Cabanes), Thuir (Thuir, Castelnou, Camelas, Caixas, Sainte Colombe de la Commanderie, Fourques, Tordères, Llauro, Passa), Latour de France (Belesta og Caramany), Céret (Montauriol, Calmeilles, Oms, Taillet, Reynes, Céret, Vivès, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Maureillas las Illas, Les Cluses, Le Perthus, l'Albère), Argelès (Montesquieu des Albères, Villelongue dels Monts, Laroque des Albères, Sorède, Argelès sur Mer), Saint Paul de Fenouillèdes (Vira, Fenouillet, Caudiès de Fenouillet, Prugnanes, Fosse, Saint Martin).

I departementet Aude omfatter det geografiske område de kommuner, der grænser op til departementet Pyrénées Orientales og er beliggende i bjergområdet macizo pirenaico. Det drejer sig om kommunerne i kantonerne Axat, Belcaire, Mouthoumet og Quillan samt nogle kommuner i kantonerne Couiza (Arques, Bugarach, Camps sur l'Agly, Cassaignes, Couiza, Coustaussa, Cubières sur Cinoble, Fourtou, Luc sur Aude, Missègre, Peyrolles, Rennes le Château, Rennes les Bains, Serres, Sougraigne, Terroles, Valmigère), Lagrasse (Mayronnes og Saint Martin des Puits), Limoux (Alet les Bains, Bouriège, Bourigeole, Castelreng, Festes et Saint André, La Bezole, Saint Couat du Razès, Véraza), Saint Hilaire (Belcastel et Buc, Caunette sur Lauquet, Clermont sur Lauquet, Greffeil, Ladern sur Lauquet, Villardebelle, Villefloure) og Tuchan (Cucugnan, Duilhac sous Peyrepertuse, Maisons, Montgaillard, Padern, Rouffiac des Corbières)

5.   Tilknytning til det geografiske område

Forholdene i de catalanske Pyrenæer er særligt gunstige for opdræt af frilandskvæg. Området er karakteriseret ved lange strækninger og græsarealer i høj- og lavland med store naturlige græsgange, som kvæget kan græsse på det meste af året, indtil de klimatiske forhold bliver mindre gunstige. Området påvirkes af Middelhavet (et fugtigt submediterrant klima), og kvæget kan derfor tilbringe mere tid med sommergræsning og på græsgangene i bjergene, hvor de græsser frem til efteråret.

Den rigelige vandmængde og den gode soleksponering støtter fremkomsten af en rig og karakteristisk flora (især festuca pratensis, festuca alpina, poa pratensis, dactylis glomerata, sisleria coeruela, bromus erectus og arrhenaterum elatius), som skaber særligt gode græsningsområder for kvæg. Det giver også kvægavlerne mulighed for at dyrke forskellige græs- og bælgplanter i de lavere bjergområder, som de kan fodre kvæget med i de perioder, hvor kvæget ikke kan græsse i højlandet. De mest almindelige foderplanter er kløver, rajgræs, lucerne, esparsette og svingel.

Med hensyn til de menneskelige faktorer har kvæg opdrættet med henblik på arbejde eller produktion af kød typisk kælvet om foråret og er derefter blevet sat på græs med kalvene om sommeren, så der var mere ledig arbejdskraft til andre sæsonbaserede aktiviteter og for at bevare foderressourcerne i lavlandet. Nogle af kalvene blev slagtet til lokalt eller eget forbrug, når de vendte tilbage fra sommergræsning. Det kunne betale sig rent økonomisk, eftersom kalvene (kaldet »rosée«) i løbet af sommermånederne udelukkende var blevet fodret med modermælk og græs. Disse traditionelle metoder afspejler sig i den nuværende produktion af »Rosée des Pyrénées«.

Det beskyttede produkts særlige egenskaber skyldes de landracer, der anvendes (Bruna de los Pirineos, Aubrac og Gasconne), som er tilpasset forholdene og holdes på friland.

Denne form for opdræt sikrer kalvene en god vækst takket være deres føde i opdrætsperioden, og det giver således velformede slagtekroppe.

»Rosée des Pyrénées Catalanes« er kød med en fremragende muskelfylde, farven spænder fra rosa til lys rød, og fedtet er cremefarvet. Derfor nyder kødet stor anseelse, såvel blandt slagtere som blandt forbrugere. Denne type kød fra kvæg, der ikke er blevet vænnet fra, er blevet spist gennem århundreder i det geografiske område.

I de catalanske Pyrenæer afholdes der mange festlige arrangementer, dyrskuer og markeder for kødkvæg, hvor kalvene fra området spiller en fremtrædende rolle. Heriblandt bør nævnes Fira de Sant Ermengol i la Seu d’Urgell (som går tilbage til det XI. århundrede), feria d’Olette, feria de Prats de Mollo, og feria de Vinça samt vandreturene i bjergene i den regionale naturpark i de catalanske Pyrenæer. Den omfattende turisme i området har været med til at udbrede kødets ry for fremragende kvalitet, således at kødets gode omdømme har spredt sig til forbrugere og erhvervsdrivende uden for produktionsområdet. Det har ført til en lang række artikler og kommentarer i de aviser, der dækker området, såsom »l'Indépendant« (2. juli 1992 og 11. juli 2013), eller en bredere udbredelse i tidsskriftet »Patrimoine en region« (nr. 22 i foråret 2014), samt online-referencer i »guide gourmand« (http://guidedesgourmands.fr) og »Association des cuisiniers et restaurateurs du Rousillon« (http://toques-blanches-du-roussillon.com). Produktets store betydning fremgår også klart af distributionskanalerne, f.eks. er der etableret kollektivt postordresalg, og slagterne i området har hele hylder afsat til kun dette produkt.

De særlige kendetegn ved »Rosée des Pyrénées Catalanes« skyldes:

det særlige miljø med store arealer, som er særligt egnet til frilandsopdræt med lange græsningsperioder om sommeren

det solrige klima og de rigelige vandmængder i det geografiske område fremmer fremkomsten af en rig og helt særlig flora, som helt naturligt skaber store græsningsarealer. Klimaet giver således mulighed for at tilså midlertidige græsningsarealer i de lavere bjergområder til at fodre kvæget med, når det ikke er muligt at sende dem på græs

indførelsen af racer, der er særligt tilpassede omgivelserne. De racer, der anvendes, dvs. Bruna de los Pirineos, Aubrac og Gasconne, er alle typiske landracer fra området, som udviser de særlige egenskaber, der er egnede til traditionelt opdræt i bjergområder, eftersom de kan udholde ekstreme vejrforhold, kræver meget lidt føde takket være deres evne til at udnytte de reserver, der er ophobet i perioder med rigeligt føde (græsningsskifte), og derfor er særligt godt tilpassede til både klimaet og områdets orografi

en særlig knowhow (frilandsopdræt med få dyr)

kalvenes føde (som udelukkende består af mælk og græs fra markerne) sammen med driftssystemet, som giver kødet dets særlige farve og mørhed og slagtekroppene deres form. Den modermælk, som kalvene får, bidrager til en god vækst takket være den betydelige tilførsel af calcium. Det giver en veludviklet knoglebygning, som igen bidrager til velformede slagtekroppe.

Kort sagt omdannes de vanskelige leveforhold i dette bjergområde til ubestridelige fordele takket være denne produktion af høj kvalitet, som har en betydelig tilknytning til territoriet. Landracerne kan udnytte hele området, både oppe i bjergene og i lavlandet, hvilket er med til at forme naturomgivelserne. Kvægavlerne prissætter deres produktion (anerkendelse og omdømme, lige så vel blandt forbrugere som forhandlere, højere priser), hvilket gør at de kan opretholde deres driftssystem (hvilket også er en fordel for resten af værdikæden), forblive i de vanskelige områder og videreføre landbruget i bjerglandsbyerne.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen

(Artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i denne forordning)

http://www.gencat.cat/alimentacio/pliego-rosee-pyrenees-catalanes

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCRoseedesPyreneescatalanes-FR-24-03-2015.pdf


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.