ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 295

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
8. september 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2015/C 295/01

Indledning af procedure (Sag M.7566 — Mondi/Walki Assets ( 1 )

1

2015/C 295/02

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.7713 — REWE ZF/Kuoni Reisen and Related Group Companies) ( 1 )

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2015/C 295/03

Rådets afgørelse af 4. september 2015 om vedtagelse af Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016

2

 

Europa-Kommissionen

2015/C 295/04

Euroens vekselkurs

3


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2015/C 295/05

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.7756 — Providence Equity/Chime) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

4


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

8.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 295/1


Indledning af procedure

(Sag M.7566 — Mondi/Walki Assets

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 295/01)

Den 2. september 2015 har Europa-Kommissionen besluttet at indlede procedure i ovennævnte sag, efter at den har fundet, at den anmeldte fusion rejser alvorlig tvivl med hensyn til, om den er forenelig med det indre marked. Indledningen af proceduren åbner anden fase af undersøgelsen af den anmeldte fusion. Dette har ingen indflydelse på den endelige afgørelse i sagen. Beslutningen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra c) i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1).

Europa-Kommissionen opfordrer hermed andre interesserede til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

For at bemærkningerne kan tages i betragtning i forbindelse med proceduren, skal de være Europa-Kommissionen i hænde senest 15 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Bemærkningerne kan med angivelse af sagsnummer M.7566 — Mondi/Walki Assets sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).


8.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 295/1


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag M.7713 — REWE ZF/Kuoni Reisen and Related Group Companies)

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 295/02)

Den 31. august 2015 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med det indre marked. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1). Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) under dokumentnummer 32015M7713. EUR-Lex giver onlineadgang til EU-retten.


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

8.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 295/2


RÅDETS AFGØRELSE

af 4. september 2015

om vedtagelse af Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016

(2015/C 295/03)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, stk. 3, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen forelagde den 25. juni 2015 et forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 (1).

(2)

Kommissionen forelagde den 26. juni 2015 ændringsskrivelse nr. 1 til forslaget til det almindelige budget for regnskabsåret 2016 (2).

(3)

Rådet har gennemgået Kommissionens forslag med henblik på at fastlægge en holdning, der på indtægtssiden er i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (3) og på udgiftssiden med Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (4)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Rådet vedtog den 4. september 2015 sin holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016.

Den fuldstændige tekst kan læses eller downloades på Rådets websted: http://www.consilium.europa.eu/

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. september 2015.

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand


(1)  COM(2015) 300 final.

(2)  COM(2015) 317 final.

(3)  EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

(4)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.


Europa-Kommissionen

8.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 295/3


Euroens vekselkurs (1)

7. september 2015

(2015/C 295/04)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1146

JPY

japanske yen

133,09

DKK

danske kroner

7,4614

GBP

pund sterling

0,73035

SEK

svenske kroner

9,4197

CHF

schweiziske franc

1,0871

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

9,2645

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

27,026

HUF

ungarske forint

314,03

PLN

polske zloty

4,2298

RON

rumænske leu

4,4343

TRY

tyrkiske lira

3,3717

AUD

australske dollar

1,6062

CAD

canadiske dollar

1,4802

HKD

hongkongske dollar

8,6382

NZD

newzealandske dollar

1,7801

SGD

singaporeanske dollar

1,5901

KRW

sydkoreanske won

1 339,65

ZAR

sydafrikanske rand

15,5102

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,0954

HRK

kroatiske kuna

7,5565

IDR

indonesiske rupiah

15 948,73

MYR

malaysiske ringgit

4,8327

PHP

filippinske pesos

52,366

RUB

russiske rubler

76,1067

THB

thailandske bath

40,253

BRL

brasilianske real

4,2798

MXN

mexicanske pesos

18,8887

INR

indiske rupee

74,5187


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

8.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 295/4


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.7756 — Providence Equity/Chime)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 295/05)

1.

Den 28. august 2015 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Providence Equity Partners L.L.C. (»Providence Equity«, USA) gennem opkøb af aktier erhverver enekontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over Chime Communications plc (»Chime«, UK).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Providence Equity: private equity-fond

—   Chime: Internationalt kommunikations- og sportsmarkedsføringsselskab.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.7756 — Providence Equity/Chime sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.