ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 178

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
1. juni 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2015/C 178/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2015/C 178/02

Sag C-105/15 P: Appel iværksat den 4. marts 2015 af Konstantinos Mallis og Elli Konstantinou Malli til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 16. oktober 2014 i sag T-327/13, Mallis og Malli mod Kommissionen og Den Europæiske Centralbank

2

2015/C 178/03

Sag C-106/15 P: Appel iværksat den 4. marts 2015 af Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 16. oktober 2014 i sag T-328/13, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou mod Kommissionen og Den Europæiske Centralbank

3

2015/C 178/04

Sag C-107/15 P: Appel iværksat den 4. marts 2015 af Petros Chatzithoma og Ellenitsa Chatzithoma til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 16. oktober 2014 i sag T-329/13, Petros Chatzithoma og Ellenitsa Chatzithoma mod Kommissionen og Den Europæiske Centralbank

4

2015/C 178/05

Sag C-108/15 P: Appel iværksat den 4. marts 2015 af Lella Khatziioannou til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 16. oktober 2014 i sag T-330/13, Lella Khatziioannou mod Kommissionen og Den Europæiske Centralbank

5

2015/C 178/06

Sag C-109/15 P: Appel iværksat den 4. marts 2015 af Marinos Nikolaou til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 16. oktober 2014 i sag T-331/13, Marinos Nikolaou mod Kommissionen og Den Europæiske Centralbank

6

2015/C 178/07

Sag C-110/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 2. marts 2015 — Nokia Italia SpA m.fl. mod Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) m.fl.

7

2015/C 178/08

Sag C-121/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 18. december 2014 — ANODE — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie mod Premier ministre, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Commission de régulation de l’énergie og GDF Suez

8

2015/C 178/09

Sag C-124/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 12. marts 2015 — Salutas Pharma GmbH mod Hauptzollamt Hannover

9

2015/C 178/10

Sag C-133/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Centrale Raad van Beroep (Nederlandene) den 18. marts 2015 — H.C. Chavez-Vilchez m.fl. mod Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb) m.fl.

9

2015/C 178/11

Sag C-137/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spanien) den 20. marts 2015 — María Pilar Plaza Bravo mod Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava

10

 

Retten

2015/C 178/12

Sag T-527/09 RENV: Rettens dom af 14. april 2015 — Ayadi mod Kommissionen (Hjemvisning efter ophævelse — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban — forordning (EF) nr. 881/2002 — indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende en person, som er opført på en liste opstillet af et FN-organ — opførelse af denne persons navn på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 — annullationssøgsmål — grundlæggende rettigheder — ret til forsvar — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — ret til respekt for ejendomsretten)

11

2015/C 178/13

Sag T-121/10: Rettens kendelse af 26. marts 2015 — Conte m.fl. mod Rådet (Annullationssøgsmål — fiskeri — bevarelse af fiskeressourcerne — oprettelse af en fællesskabsordning for kontrol, inspektion og håndhævelse — begrebet regelfastsættende retsakt — begrebet lovgivningsmæssig retsakt — ikke individuelt berørt — afvisning)

12

2015/C 178/14

Sag T-213/13: Rettens kendelse af 30. marts 2015 — Square mod KHIM — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (SQUARE) (EF-varemærker — indsigelsessag — tilbagetagelse af registreringsansøgningen — ufornødent at træffe afgørelse)

12

2015/C 178/15

Sag T-111/15: Sag anlagt den 1. marts 2015 — Ryanair og Airport Marketing Services mod Kommissionen

13

2015/C 178/16

Sag T-115/15: Sag anlagt den 5. marts 2015 — Deza mod ECHA

14

2015/C 178/17

Sag T-121/15: Sag anlagt den 6. marts 2015 — Fortischem mod Kommissionen

15

2015/C 178/18

Sag T-122/15: Sag anlagt den 12. marts 2015 — Landeskreditbank Baden-Württemberg mod ECB

17

2015/C 178/19

Sag T-143/15: Sag anlagt den 30. marts 2015 — Spanien mod Europa-Kommissionen

19

2015/C 178/20

Sag T-145/15: Sag anlagt den 29. marts 2015 — Rumænien mod Kommissionen

20

2015/C 178/21

Sag T-158/15: Sag anlagt den 1. april 2015 — Abertis Infraestructuras og Abertis Telecom Satélites mod Kommissionen

21

2015/C 178/22

Sag T-163/15: Sag anlagt den 2. april 2015 — Delta Group agroalimentare mod Kommissionen

22

2015/C 178/23

Sag T-167/15: Sag anlagt den 2. april 2015 — Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise mod KHIM — Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN)

23

2015/C 178/24

Sag T-256/12: Rettens kendelse af 19. marts 2015 — Hautau mod Kommissionen

24

 

Retten for EU-Personalesager

2015/C 178/25

Sag F-33/15: Sag anlagt den 23. februar 2015 — ZZ mod EØSU

25

2015/C 178/26

Sag F-34/15: Sag anlagt den 24. februar 2015 — ZZ mod EEAS

25

2015/C 178/27

Sag F-37/15: Sag anlagt den 3. marts 2015 — ZZ mod Kommissionen

26

2015/C 178/28

Sag F-38/15: Sag anlagt den 6. marts 2015 — FJ mod Parlamentet

26

2015/C 178/29

Sag F-39/15: Sag anlagt den 9. marts 2015 — ZZ mod Kommissionen

27

2015/C 178/30

Sag F-40/15: Sag anlagt den 9. marts 2015 — ZZ mod Rådet

27

2015/C 178/31

Sag F-41/15: Sag anlagt den 9. marts 2015 — ZZ m. fl. mod CEPOL

28

2015/C 178/32

Sag F-42/15: Sag anlagt den 10. marts 2015 — ZZ mod Kommissionen

28

2015/C 178/33

Sag F-43/15: Sag anlagt den 13. marts 2015 — ZZ mod Kommissionen

29


DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Den Europæiske Unions Domstol

1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/1


Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

(2015/C 178/01)

Seneste offentliggørelse

EUT C 171 af 26.5.2015

Liste over tidligere offentliggørelser

EUT C 155 af 11.5.2015

EUT C 146 af 4.5.2015

EUT C 138 af 27.4.2015

EUT C 127 af 20.4.2015

EUT C 118 af 13.4.2015

EUT C 107 af 30.3.2015

Teksterne er tilgængelige på:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Øvrige meddelelser

RETSLIGE PROCEDURER

Domstolen

1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/2


Appel iværksat den 4. marts 2015 af Konstantinos Mallis og Elli Konstantinou Malli til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 16. oktober 2014 i sag T-327/13, Mallis og Malli mod Kommissionen og Den Europæiske Centralbank

(Sag C-105/15 P)

(2015/C 178/02)

Processprog: græsk

Parter

Appellanter: Konstantinos Mallis og Elli Konstantinou Malli (ved advokaterne E. Efstathiou, K. Efstathiou og K. Liasidou)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Den appellerede kendelse ophæves.

Rettens konklusion om at tage formalitetsindsigelsen til følge ophæves, og navnlig konklusionen om, at »en erklæring fra Eurogruppen ikke […] kan anses for en akt, der skal skabe bindende retsvirkninger i forhold til tredjemand« og følgelig i forhold til appellanterne, og om at Eurogruppen med den omtvistede erklæring »på meget generel vis har udarbejdet en rapport om visse foranstaltninger truffet på det politiske plan i Republikken Cypern«.

Den appellerede kendelse, hvorved Republikken Cypern blev pålagt at reducere værdien af indlån uden at skulle godtgøre nogen adfærd, handling eller beslutning over for Eurogruppen, indstævnte eller sidstnævnte gennem Eurogruppen, ophæves.

Kendelsens konklusion om, at appellanterne tilpligtes at betale sagsomkostningerne, ophæves.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanterne har til støtte for deres appel fremsat fire anbringender, nærmere bestemt:

1.

Den appellerede kendelse er behæftet med en begrundelsesmangel og er blevet afsagt på grundlag af en urigtig faktisk og retlig fortolkning hvad angår den institution, der rent faktisk traf afgørelsen om reducering af værdien af »bail in«-indlån.

2.

Den appellerede kendelse er afsagt i strid med almindelige retsprincipper, idet Retten har forvansket den omstændighed, at Eurogruppens omtvistede afgørelse, uanset dens type eller form, i nærværende sag var en akt, der kunne anfægtes ved et annullationssøgsmål.

3.

Den appellerede kendelse er mangelfuld, idet Retten ved dens afsigelse hverken havde undersøgt det retlige og faktiske forhold mellem Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Eurogruppen eller den omstændighed, at Eurogruppens akter i medfør af princippet om Legal Causation og kriteriet om den egentligt ansvarlige udgjorde akter fra Den Europæiske Centralbank og Europa-Kommissionen, som ligeledes skulle have handlet i overensstemmelse med Den Europæiske Unions traktat og protokoller samt i henhold til sekundær og afledt ret.

Retten har følgelig ikke undersøgt indholdet af appellanternes argumenter og tvisten, hvorfor den urigtigt har afvist annullationssøgsmålet.

4.

Ved tiltrædelsen af denne appel tilpligtes appellanterne hverken at betale sagens omkostninger i nærværende sag eller omkostningerne afholdt i første instans.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/3


Appel iværksat den 4. marts 2015 af Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 16. oktober 2014 i sag T-328/13, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou mod Kommissionen og Den Europæiske Centralbank

(Sag C-106/15 P)

(2015/C 178/03)

Processprog: græsk

Parter

Appellant: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (ved advokaterne E. Efstathiou, K. Efstathiou og K. Liasidou)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Den Europæiske Central Bank

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede kendelse ophæves.

Rettens konklusion om at tage formalitetsindsigelsen til følge ophæves, og navnlig konklusionen om, at »en erklæring fra Eurogruppen ikke […] kan anses for en akt, der skal skabe bindende retsvirkninger i forhold til tredjemand« og følgelig i forhold til appellanterne, og om at Eurogruppen med den omtvistede erklæring »på meget generel vis har udarbejdet en rapport om visse foranstaltninger truffet på det politiske plan i Republikken Cypern«.

Den appellerede kendelse, hvorved Republikken Cypern blev pålagt at reducere værdien af indlån uden at skulle godtgøre nogen adfærd, handling eller beslutning over for Eurogruppen, indstævnte eller sidstnævnte gennem Eurogruppen, ophæves.

Kendelsens konklusion om, at appellanterne tilpligtes at betale sagsomkostningerne, ophæves.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanterne har til støtte for deres appel fremsat fire anbringender, nærmere bestemt:

1.

Den appellerede kendelse er behæftet med en begrundelsesmangel og er blevet afsagt på grundlag en urigtig faktisk og retlig fortolkning hvad angår den institution, der rent faktisk traf afgørelsen om reducering af værdien af »bail in«-indlån.

2.

Den appellerede kendelse er afsagt i strid med almindelige retsprincipper, idet Retten har forvansket den omstændighed, at Eurogruppens omtvistede afgørelse, uanset dens type eller form, i nærværende sag var en akt, der kunne anfægtes ved et annullationssøgsmål.

3.

Den appellerede kendelse er mangelfuld, idet Retten ved dens afsigelse hverken havde undersøgt det retlige og faktiske forhold mellem Euopa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Eurogruppen eller den omstændighed, at Eurogruppens akter i medfør af princippet om Legal Causation og kriteriet om den egentligt ansvarlige udgjorde akter fra Den Europæiske Centralbank og Euopa-Kommissionen, som ligeledes skulle have handlet i overensstemmelse med Den Europæiske Unions traktat og protokoller samt i henhold til sekundær og afledt ret.

Retten har følgelig ikke undersøgt indholdet af appellanternes argumenter og tvisten, hvorfor den urigtigt har afvist annullationssøgsmålet.

4.

Ved tiltrædelsen af denne appel tilpligtes appellanterne hverken at betale sagens omkostninger i nærværende sag eller omkostningerne afholdt i første instans.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/4


Appel iværksat den 4. marts 2015 af Petros Chatzithoma og Ellenitsa Chatzithoma til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 16. oktober 2014 i sag T-329/13, Petros Chatzithoma og Ellenitsa Chatzithoma mod Kommissionen og Den Europæiske Centralbank

(Sag C-107/15 P)

(2015/C 178/04)

Processprog: græsk

Parter

Appellanter: Petros Chatzithoma og Ellenitsa Chatzithoma (ved advokaterne E. Efstathiou, K. Efstathiou og K. Liasidou)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Den appellerede kendelse ophæves.

Rettens konklusion om at tage formalitetsindsigelsen til følge ophæves, og navnlig konklusionen om, at »en erklæring fra Eurogruppen ikke […] kan anses for en akt, der skal skabe bindende retsvirkninger i forhold til tredjemand« og følgelig i forhold til appellanterne, og om at Eurogruppen med den omtvistede erklæring »på meget generel vis har udarbejdet en rapport om visse foranstaltninger truffet på det politiske plan i Republikken Cypern«.

Den appellerede kendelse, hvorved Republikken Cypern blev pålagt at reducere værdien af indlån uden at skulle godtgøre nogen adfærd, handling eller beslutning over for Eurogruppen, indstævnte eller sidstnævnte gennem Eurogruppen, ophæves.

Kendelsens konklusion om, at appellanterne tilpligtes at betale sagsomkostningerne, ophæves.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanterne har til støtte for deres appel fremsat fire anbringender, nærmere bestemt:

1.

den appellerede kendelse er behæftet med en begrundelsesmangel og er blevet afsagt på grundlag en urigtig faktisk og retlig fortolkning hvad angår den institution, der rent faktisk traf afgørelsen om reducering af værdien af »bail in«-indlån.

2.

Den appellerede kendelse er afsagt i strid med almindelige retsprincipper, idet Retten har forvansket den omstændighed, at Eurogruppens omtvistede afgørelse, uanset dens type eller form, i nærværende sag var en akt, der kunne anfægtes ved et annullationssøgsmål.

3.

Den appellerede kendelse er mangelfuld, idet Retten ved dens afsigelse hverken havde undersøgt det retlige og faktiske forhold mellem Euopa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Eurogruppen eller den omstændighed, at Eurogruppens akter i medfør af princippet om Legal Causation og kriteriet om den egentligt ansvarlige udgjorde akter fra Den Europæiske Centralbank og Euopa-Kommissionen, som ligeledes skulle have handlet i overensstemmelse med Den Europæiske Unions traktat og protokoller samt i henhold til sekundær og afledt ret.

Retten har følgelig ikke undersøgt indholdet af appellanternes argumenter og tvisten, hvorfor den urigtigt har afvist annullationssøgsmålet.

4.

Ved tiltrædelsen af denne appel tilpligtes appellanterne hverken at betale sagens omkostninger i nærværende sag eller omkostningerne afholdt i første instans.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/5


Appel iværksat den 4. marts 2015 af Lella Khatziioannou til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 16. oktober 2014 i sag T-330/13, Lella Khatziioannou mod Kommissionen og Den Europæiske Centralbank

(Sag C-108/15 P)

(2015/C 178/05)

Processprog: græsk

Parter

Appellant: Lella Khatziioannou (ved advokaterne E. Efstathiou, K. Efstathiou og K. Liasidou)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede kendelse ophæves.

Rettens konklusion om at tage formalitetsindsigelsen til følge ophæves, og navnlig konklusionen om, at »en erklæring fra Eurogruppen ikke […] kan anses for en akt, der skal skabe bindende retsvirkninger i forhold til tredjemand« og følgelig i forhold til appellanterne, og om at Eurogruppen med den omtvistede erklæring »på meget generel vis har udarbejdet en rapport om visse foranstaltninger truffet på det politiske plan i Republikken Cypern«.

Den appellerede kendelse, hvorved Republikken Cypern blev pålagt at reducere værdien af indlån uden at skulle godtgøre nogen adfærd, handling eller beslutning over for Eurogruppen, indstævnte eller sidstnævnte gennem Eurogruppen, ophæves.

Kendelsens konklusion om, at appellanterne tilpligtes at betale sagsomkostningerne, ophæves.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanterne har til støtte for deres appel fremsat fire anbringender, nærmere bestemt:

1.

Den appellerede kendelse er behæftet med en begrundelsesmangel og er blevet afsagt på grundlag en urigtig faktisk og retlig fortolkning hvad angår den institution, der rent faktisk traf afgørelsen om reducering af værdien af »bail in«-indlån.

2.

Den appellerede kendelse er afsagt i strid med almindelige retsprincipper, idet Retten har forvansket den omstændighed, at Eurogruppens omtvistede afgørelse, uanset dens type eller form, i nærværende sag var en akt, der kunne anfægtes ved et annullationssøgsmål.

3.

Den appellerede kendelse er mangelfuld, idet Retten ved dens afsigelse hverken havde undersøgt det retlige og faktiske forhold mellem Euopa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Eurogruppen eller den omstændighed, at Eurogruppens akter i medfør af princippet om Legal Causation og kriteriet om den egentligt ansvarlige udgjorde akter fra Den Europæiske Centralbank og Euopa-Kommissionen, som ligeledes skulle have handlet i overensstemmelse med Den Europæiske Unions traktat og protokoller samt i henhold til sekundær og afledt ret.

Retten har følgelig ikke undersøgt indholdet af appellanternes argumenter og tvisten, hvorfor den urigtigt har afvist annullationssøgsmålet.

4.

Ved tiltrædelsen af denne appel tilpligtes appellanterne hverken at betale sagens omkostninger i nærværende sag eller omkostningerne afholdt i første instans.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/6


Appel iværksat den 4. marts 2015 af Marinos Nikolaou til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 16. oktober 2014 i sag T-331/13, Marinos Nikolaou mod Kommissionen og Den Europæiske Centralbank

(Sag C-109/15 P)

(2015/C 178/06)

Processprog: græsk

Parter

Appellant: Marinos Nikolaou (ved advokaterne E. Efstathiou, K. Efstathiou og K. Liasidou)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede kendelse ophæves.

Rettens konklusion om at tage formalitetsindsigelsen til følge ophæves, og navnlig konklusionen om, at »en erklæring fra Eurogruppen ikke […] kan anses for en akt, der skal skabe bindende retsvirkninger i forhold til tredjemand« og følgelig i forhold til appellanterne, og om at Eurogruppen med den omtvistede erklæring »på meget generel vis har udarbejdet en rapport om visse foranstaltninger truffet på det politiske plan i Republikken Cypern«.

Den appellerede kendelse, hvorved Republikken Cypern blev pålagt at reducere værdien af indlån uden at skulle godtgøre nogen adfærd, handling eller beslutning over for Eurogruppen, indstævnte eller sidstnævnte gennem Eurogruppen, ophæves.

Kendelsens konklusion om, at appellanterne tilpligtes at betale sagsomkostningerne, ophæves.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanterne har til støtte for deres appel fremsat fire anbringender, nærmere bestemt:

1.

den appellerede kendelse er behæftet med en begrundelsesmangel og er blevet afsagt på grundlag en urigtig faktisk og retlig fortolkning hvad angår den institution, der rent faktisk traf afgørelsen om reducering af værdien af »bail in«-indlån.

2.

Den appellerede kendelse er afsagt i strid med almindelige retsprincipper, idet Retten har forvansket den omstændighed, at Eurogruppens omtvistede afgørelse, uanset dens type eller form, i nærværende sag var en akt, der kunne anfægtes ved et annullationssøgsmål.

3.

Den appellerede kendelse er mangelfuld, idet Retten ved dens afsigelse hverken havde undersøgt det retlige og faktiske forhold mellem Euopa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Eurogruppen eller den omstændighed, at Eurogruppens akter i medfør af princippet om Legal Causation og kriteriet om den egentligt ansvarlige udgjorde akter fra Den Europæiske Centralbank og Euopa-Kommissionen, som ligeledes skulle have handlet i overensstemmelse med Den Europæiske Unions traktat og protokoller samt i henhold til sekundær og afledt ret.

Retten har følgelig ikke undersøgt indholdet af appellanternes argumenter og tvisten, hvorfor den urigtigt har afvist annullationssøgsmålet.

4.

Ved tiltrædelsen af denne appel tilpligtes appellanterne hverken at betale sagens omkostninger i nærværende sag eller omkostningerne afholdt i første instans.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/7


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 2. marts 2015 — Nokia Italia SpA m.fl. mod Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) m.fl.

(Sag C-110/15)

(2015/C 178/07)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio di Stato

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Nokia Italia SpA, Hewlett-Packard Italiana srl, Telecom Italia SpA, Samsung Electronics Italia SpA, Dell SpA, Fastweb SpA, Sony Mobile Communications Italy SpA og Wind Telecomunicazioni SpA

Sagsøgte: Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE), in liquidazione, Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (Anica) og Associazione produttori televisivi (Apt)

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er EU-retten — og navnlig 31. betragtning til og artikel 5, stk. 2, litra b), i direktiv 2001/29/EF (1) — til hinder for en national ordning (såsom artikel 71e i LDA [den italienske ophavsretslov] sammenholdt med artikel 4 i [det tekniske bilag til dekretet af] 30.12.2009), der med hensyn til medier og anordninger erhvervet til formål, der klart er forskellige fra privatkopiering — dvs. alene til erhvervsmæssig brug — overlader fastsættelsen af kriterier for afgiftsfritagelse »ex ante« til privatretlig forhandling — med andre ord »fri forhandling« — i særdeleshed hvad angår »gennemførelsesprotokollerne« i ovennævnte artikel 4, i mangel af almindelige bestemmelser og nogen form for sikring af ligebehandling af SIAE og de personer, som er forpligtet til at betale kompensationen, eller disses brancheorganisationer?

2)

Er EU-retten — og navnlig 31. betragtning til og artikel 5, stk. 2, litra b), i direktiv 2001/29/EF — til hinder for en national ordning (såsom artikel 71e i den italienske LDA sammenholdt med [dekretet af] 30.12.2009 og SIAE’s anvisninger om tilbagebetaling), der med hensyn til medier og anordninger erhvervet til formål, der klart er forskellige fra privatkopiering — dvs. alene til erhvervsmæssig brug — bestemmer, at anmodningen om tilbagebetaling kun kan indgives af slutbrugeren og ikke af fabrikanten af medier og anordninger?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22.5.2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167, s. 10).


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/8


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 18. december 2014 — ANODE — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie mod Premier ministre, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Commission de régulation de l’énergie og GDF Suez

(Sag C-121/15)

(2015/C 178/08)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: ANODE — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie

Sagsøgt: Premier ministre, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Commission de régulation de l’énergie og GDF Suez

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal en medlemsstats indgriben, der består i at pålægge den oprindelige operatør at tilbyde levering af naturgas til de endelige forbrugere til de lovbestemte tariffer, men som ikke er til hinder for, at den oprindelige leverandør og alternative leverandører kan fremsætte konkurrerende tilbud til priser, der er lavere end disse tariffer, anses for at indebære, at prisniveauet for levering af naturgas til de endelige forbrugere fastsættes uafhængigt af de frie markedskræfter, og udgør en sådan indgriben efter sin art en hindring for etableringen af et konkurrencebaseret naturgasmarked som nævnt i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2009/73/EF (1)?

2)

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, på baggrund af hvilke kriterier skal det da vurderes, om en sådan indgriben fra statens side i forhold til prisen for levering af naturgas til de endelige forbrugere er forenelig med direktiv 2009/73/EF?

Der spørges navnlig om følgende:

a)

I hvilket omfang og under hvilke betingelser giver traktatens artikel 106, stk. 2, sammenholdt med artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/73/EF, medlemsstaterne mulighed for at forfølge andre formål end at opretholde leveringsprisen på et rimeligt niveau, såsom forsyningssikkerhed og territorial samhørighed, ved at gribe ind i forhold til prisen for levering af naturgas til de endelige forbrugere?

b)

Giver artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/73/EF en medlemsstat mulighed for under hensyn til bl.a. formålet om at sikre forsyningssikkerheden og den territoriale samhørighed at gribe ind i forhold til fastsættelsen af prisen for levering af naturgas i medfør af princippet om, at den oprindelige leverandørs omkostninger skal dækkes fuldt ud, og kan de omkostninger, som tarifferne skal dække, omfatte andre elementer end en forholdsmæssig andel af de langsigtede forsyningsomkostninger?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF (EUT L 211, s. 94).


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/9


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 12. marts 2015 — Salutas Pharma GmbH mod Hauptzollamt Hannover

(Sag C-124/15)

(2015/C 178/09)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Finanzgericht Hamburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Salutas Pharma GmbH

Sagsøgt: Hauptzollamt Hannover

Præjudicielt spørgsmål

Skal den kombinerede nomenklatur i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (1), som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1777/2001 af 7. september 2001 (2) fortolkes således, at brusetabletter med et calciumindhold på 500 mg pr. tablet, som anvendes til forebyggelse og behandling af calciummangel og til understøttelse af en særlig terapi til forebyggelse og behandling af osteoporose, og for hvilke der på etiketten for voksne anbefales en maksimal daglig dosis på 3 tabletter (= 1  500 mg), tariferes under underposition 3004 9000?


(1)  EFT L 256, s. 1.

(2)  EFT L 240, s. 1.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/9


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Centrale Raad van Beroep (Nederlandene) den 18. marts 2015 — H.C. Chavez-Vilchez m.fl. mod Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb) m.fl.

(Sag C-133/15)

(2015/C 178/10)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Centrale Raad van Beroep

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: H.C. Chavez-Vilchez, P. Pinas, U. Nikolic, X.V. Garcia Perez, J. Uwituze, Y.R.L. Wip, I.O. Enowassam og A.E. Guerrero Chavez

Sagsøgte: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb), College van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Gravenhage, College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk og College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal artikel 20 TEUF fortolkes således, at den er til hinder for, at en medlemsstat fratager en tredjelandsstatsborger, som faktisk og dagligt drager omsorg for sit mindreårige barn, der er statsborger i en medlemsstat, ret til ophold i denne medlemsstat?

2)

Har det for besvarelsen af dette spørgsmål betydning, at den retlige, økonomiske og/eller følelsesmæssige forsørgelse ikke i det hele påhviler denne forælder, og at det desuden ikke er udelukket, at den anden forælder, der er statsborger i en medlemsstat, faktisk er i stand til at drage omsorg for barnet. Skal forælderen/tredjelandsstatsborgeren i dette tilfælde godtgøre, at den anden forælder ikke er i stand til at drage omsorg for barnet, således at barnet nødsages til at forlade Unionens område, hvis retten til ophold fratages forælderen/tredjelandsstatsborgeren?


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/10


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spanien) den 20. marts 2015 — María Pilar Plaza Bravo mod Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava

(Sag C-137/15)

(2015/C 178/11)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parter i hovedsagen

Sagsøger: María Pilar Plaza Bravo

Sagsøgt: Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 4, stk. 1, i Rådets direktiv 79/7/EF (1) af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring — under omstændigheder som i nærværende sag — til hinder for en national retsforskrift, i henhold til hvilken en deltidskoefficient svarende til den procentdel, som deltidsarbejdet udgør af en sammenlignelig fuldtidsansats arbejde, finder anvendelse på det maksimale beløb, der er fastsat generelt, med henblik på at beregne omfanget af den arbejdsløshedsydelse ved fuldstændig arbejdsløshed, der skal udbetales som følge af tabet af en deltidsansættelse, som var den eneste beskæftigelse, når der henses til, at deltidsansatte i denne medlemsstat for langt størstepartens vedkommende er kvinder?


(1)  EFT 1979 L 6, s. 24.


Retten

1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/11


Rettens dom af 14. april 2015 — Ayadi mod Kommissionen

(Sag T-527/09 RENV) (1)

((Hjemvisning efter ophævelse - fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban - forordning (EF) nr. 881/2002 - indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende en person, som er opført på en liste opstillet af et FN-organ - opførelse af denne persons navn på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 - annullationssøgsmål - grundlæggende rettigheder - ret til forsvar - ret til en effektiv domstolsbeskyttelse - ret til respekt for ejendomsretten))

(2015/C 178/12)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Chafiq Ayadi (Dublin, Irland) (ved solicitor H. Miller, P. Moser, QC, barrister E. Grieves og solicitor R. Graham)

Sagsøgt: Europa Kommissionen (ved E. Paasivirta, T. Scharf og M. Konstantinidis, som befuldmægtigede)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Irland (ved E. Creedon, som befuldmægtiget, først bistået af E. Regan og N. Travers, SC, derefter af N. Travers) og Rådet for Den Europæiske Union (ved E. Finnegan og G. Étienne, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens forordning (EF) nr. 954/2009 af 13. oktober 2009 om 114. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban (EUT L 269, s. 20), for så vidt som den vedrører sagsøgeren

Konklusion

1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 954/2009 af 13. oktober 2009 om 114. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, annulleres, for så vidt som den vedrører Chafiq Ayadi.

2)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de af Chafiq Ayadi afholdte omkostninger samt den af Rettens kasse forskudsvis udbetalte retshjælp.

3)

Irland og Rådet for Den Europæiske Union bærer deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 148 af 5.6.2010.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/12


Rettens kendelse af 26. marts 2015 — Conte m.fl. mod Rådet

(Sag T-121/10) (1)

((Annullationssøgsmål - fiskeri - bevarelse af fiskeressourcerne - oprettelse af en fællesskabsordning for kontrol, inspektion og håndhævelse - begrebet regelfastsættende retsakt - begrebet lovgivningsmæssig retsakt - ikke individuelt berørt - afvisning))

(2015/C 178/13)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøgere: Giovanni Conte (Pomezia, Italien), Casa del Pescatore Soc. coop. rl, Civitanova Marche (Italien), Guidotti Giovanni & Figli Snc (Termoli, Italien), Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl (Civitanova Marche), Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim) (Manfredonia, Italien) (ved advokaterne P. Cavasola, G. Micucci og V. Cannizzaro)

Sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (først ved A. Westerhof Löfflerová og A. Lo Monaco, dernæst ved A. Westerhof Löfflerová og S. Barbagallo, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Europa-Kommissionen (ved K. Banks og D. Bianchi, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343, s. 1), og nærmere bestemt af samme forordnings artikel 9 og 10, artikel 14, stk. 1, 2, 3, 4 og 5, artikel 15, artikel 17, stk. 1, artikel 58, stk. 1, 2, 3 og 5, artikel 59, stk. 2 og 3, artikel 60, stk. 4 og 5, artikel 62, stk. 1, artikel 63, stk. 1, artikel 64 og 65, artikel 66, stk. 1 og 3, artikel 67 stk. 1, artikel 68, artikel 73, stk. 8, artikel 92, stk. 2 og artikel 103.

Konklusion

1)

Søgsmålet afvises.

2)

Giovanni Conte, Casa del Pescatore Soc. coop. rl, Guidotti Giovanni & Figli Snc, Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl og Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim) bærer deres egne omkostninger og betaler de af Rådet for Den Europæiske Union afholdte omkostninger.

3)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 134 af 22.5.2010.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/12


Rettens kendelse af 30. marts 2015 — Square mod KHIM — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (SQUARE)

(Sag T-213/13) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - tilbagetagelse af registreringsansøgningen - ufornødent at træffe afgørelse))

(2015/C 178/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Square, Inc. (San Francisco, De Forenede Stater) (ved advokat M. Graf)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved V. Melgar, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (Tarbes, Frankrig) (ved advokaterne A. Lecomte og R. Zeineh)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 31. januar 2013 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 775/2012-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne og Square, Inc.

Konklusion

1)

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen.

2)

Square, Inc. betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 207 af 20.7.2013.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/13


Sag anlagt den 1. marts 2015 — Ryanair og Airport Marketing Services mod Kommissionen

(Sag T-111/15)

(2015/C 178/15)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Ryanair Ltd (Dublin, Irland) og Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (ved advokaterne G. Berrisch, E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis og solicitor B. Byrne)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Artikel 1, stk. 2, artikel 2, stk. 4, og artikel 3, 4 og 5 i Europa-Kommissionens afgørelse af 23. juli 2014 vedrørende statsstøtte SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN), som Frankrig har iværksat til fordel for handelskammeret i Angoulême, SNC-Lavalin, Ryanair og Airport Marketing Services, annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

1.

Første anbringende om en tilsidesættelse af det i artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder nedfældede princip om god forvaltning og sagsøgernes ret til forsvar, idet Kommissionen undlod at give sagsøgerne aktindsigt i undersøgelsens sagsakter og undlod at give dem mulighed for at gøre deres synspunkter gældende.

2.

Andet anbringende om en tilsidesættelse af artikel 107, stk. 1, TEUF, fordi Kommissionen fejlagtigt tilregnede den franske stat indgåelsen af aftalen om lufthavnstjenester og aftalen om markedsføringstjenester.

3.

Tredje anbringende om en tilsidesættelse af artikel 107, stk. 1, TEUF, fordi Kommissionen ikke anvendte det »markedsøkonomiske investorprincip« korrekt.

Sagsøgerne har gjort gældende, at Kommissionen med urette nægtede at lægge en sammenlignende analyse til grund, hvilket ville have ført til en konstatering af, at der ikke forelå statsstøtte til fordel for sagsøgerne. Subsidiært er det blevet gjort gældende, at Kommissionen anvendte åbenbart utilstrækkelige, ukontrollerede og upålidelige oplysninger ved sin beregning af lufthavnens indtjening, anvendte en for kort tidshorisont, tilsidesatte de netværkseksternaliteter, som lufthavnen kunne forvente at opnå ved sin forbindelse med Ryanair, undlod at tilkende markedsføringstjenesterne en passende værdi og forkastede rationalet bag lufthavnens beslutning om at købe sådanne ydelser.

4.

Fjerde anbringende om en tilsidesættelse af artikel 107, stk. 1, TEUF og art. 108, stk. 2, TEUF, idet Kommissionen foretog et åbenbart fejlskøn og en retlig fejl, idet den fandt, at støtten til Ryanair og Airport Marketing Services var lig med Angoulême lufthavns samlede marginale tab i stedet for den faktiske fordel for Ryanair og Airport Marketing Services. Kommissionen burde have undersøgt, i hvilket omfang den påståede fordel faktisk blev videregivet til Ryanair’s passagerer. Endvidere undlod Kommissionen at kvantificere den mulige fordel, som Ryanair måtte have nydt via Angoulême lufthavns betalingsstrømme vedrørende priser, der (angiveligt) var mindre end omkostningerne. Endelig undlod Kommissionen at give en passende forklaring på, hvorfor tilbagesøgning af det i afgørelsen angivne støttebeløb var nødvendigt for at sikre genetableringen af omstændighederne før betalingen af støtten.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/14


Sag anlagt den 5. marts 2015 — Deza mod ECHA

(Sag T-115/15)

(2015/C 178/16)

Processprog: tjekkisk

Parter

Sagsøger: Deza a.s. (Valašské Meziříčí, Den Tjekkiske Republik) (ved advokat P. Dejl)

Sagsøgt: Det Europæiske Kemikalieagentur

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet af den administrerende direktør for Det Europæiske Kemikalieagentur den 12. december 2014 med referencen ED/108/2014, som ajourfører og supplerer den nuværende bestemmelse vedrørende stoffet DEHP på listen over stoffer, der eventuelt skal optages i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 (1), annulleres.

Sagsøgte tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

1.

Første anbringende om, at den anfægtede afgørelse er truffet ultra vires

Sagsøgeren har gjort gældende, at den anfægtede afgørelse er truffet ultra vires med den begrundelse, i) at forordning nr. 1907/2006 ikke gør det muligt for sagsøgte at ajourføre listen med henblik på en eventuel optagelse i bilag XIV som omhandlet i den nævnte forordnings artikel 59, stk. 1, ii) at sagsøgeren forud for vedtagelsen af den anfægtede afgørelse havde iværksat en procedure, som var i strid med artikel 59 i forordning nr. 1907/2006, iii) og at den anfægtede afgørelse og den af sagsøgte iværksatte procedure forud for dens vedtagelse, omgår den procedure, der er af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet er fastsat med henblik herpå.

2.

Andet anbringende om den anfægtede afgørelses tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet

Sagsøgeren har i denne henseende gjort gældende, at den anfægtede afgørelse tilsidesætter retssikkerhedsprincippet, idet i) den identificerer stoffet bis-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) som et stof med hormonforstyrrende egenskaber, selv om EU-retten hverken definerer dette stof eller kriterierne for dets identifikation, og at denne definition eller disse kriterier udarbejdes af Kommissionen på baggrund af Rådets og Europa-Parlamentets forordninger og afgørelser, og ii) at denne afgørelse er blevet vedtaget inden for rammerne af en procedure, som stadig er i gang — dog på et fremskredent stadium — vedrørende godkendelse af stoffet DEHP, der er identificeret som reproduktionstoksisk som omhandlet i artikel 57, litra c), i forordning nr. 1907/2006.

3.

Tredje anbringende om den omstændighed, at den anfægtede afgørelse ikke er baseret på overbevisende og objektive videnskabelige resultater

I denne forbindelse har sagsøgeren anført, at den anfægtede afgørelse er ukorrekt, eftersom den ikke er baseret på overbevisende og objektive videnskabelige resultater, der fastslår, at stoffet DEHP opfylder alle kriterierne i artikel 57, litra f), i forordning nr. 1907/2006.

4.

Fjerde anbringende om tilsidesættelsen af sagsøgerens rettigheder og principperne i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Sagsøgeren har i denne henseende gjort gældende, at den anfægtede afgørelse og den af sagsøgte iværksatte procedure, som gik forud for vedtagelsen af denne afgørelse, tilsidesætter sagsøgerens rettigheder samt principperne i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, heriblandet retssikkerhedsprincippet, retten til en retfærdig rettergang og ejendomsretten.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18.12.2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EFT L 139, s. 1).


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/15


Sag anlagt den 6. marts 2015 — Fortischem mod Kommissionen

(Sag T-121/15)

(2015/C 178/17)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Fortischem a.s. (Nováky, Slovakiet) (ved advokaterne C. Arhold, P. Hodál og M. Staroň)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Artikel 1, 3, 4 og 5 i Kommissionens afgørelse af 15. oktober 2014 om Slovakiets statsstøtte SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) til fordel for NCHZ annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat seks anbringender.

1.

Første anbringende vedrører tilsidesættelse af artikel 107, stk. 1, TEUF.

Sagsøgeren har gjort gældende, at Kommissionen ved sin afgørelse har tilsidesat artikel 107, stk. 1, TEUF ved at anse erklæringen om, at selskabet Novácke chemické závody, a.s. v konkurze (herefter »NCHZ«) var et strategisk selskab som omhandlet i den slovakiske lov af 5. november 2009 om visse strategiske foranstaltninger vedrørende strategiske selskaber under insolvensbehandling (herefter »loven«) for statsstøtte i henhold til ovennævnte artikel, eftersom ikke alle artiklens betingelser er opfyldt.

Sagsøgeren har gjort gældende, at erklæringen ikke medførte en overførsel af statslige midler, eftersom der ikke forelå nogen yderligere byrde for staten i forhold til den situation, der ville være opstået, såfremt de sædvanlige insolvensbestemmelser var blevet anvendt. Erklæringen gav heller ikke NCHZ en økonomisk fordel, eftersom kreditorerne for det første under alle omstændigheder ville have tilstræbt, at virksomheden blev fortsat, og at det midlertidige forbud mod afskedigelser kun var til fordel for staten og ikke for selskabet. For det andet består anvendelsen af loven den markedsøkonomiske test, eftersom den var økonomisk fordelagtig for de offentlige kreditorer.

Endelig har sagsøgeren gjort gældende, at selv hvis Kommissionen skulle have ret, og anvendelsen af loven skulle anses for statsstøtte til fordel for NCHZ, anlagde Kommissionen et åbenbart urigtigt skøn ved beregningen af statsstøttebeløbet.

2.

Andet anbringende vedrører en tilsidesættelse af forpligtelsen til at foretage en omhyggelig og upartisk undersøgelse.

Sagsøgeren har gjort gældende, at Kommissionen havde pligt til for det første at underrette den slovakiske regering om den omstændighed, at detaljeringsgraden i den efterfølgende analyse, der blev foretaget af denne, ifølge Kommissionen ikke var tilstrækkelig og for det andet at oplyse om, hvilke yderligere informationer eller præciseringer den slovakiske regering skulle tilvejebringe. Endvidere har sagsøgeren gjort gældende, at Kommissionen ikke anmodede om at få oplysninger om de endelige tal, inden den traf sin afgørelse om tilbagebetaling.

3.

Tredje anbringende vedrører en tilsidesættelse af artikel 296, stk. 2, TEUF og af begrundelsespligten.

Sagsøgeren har gjort gældende, at Kommissionen ikke har givet nogen begrundelse for, hvorfor NCHZ i denne særlige sag ikke ville have fortsat sin virksomhed uden anvendelsen af loven, og ikke besvarede den slovakiske regerings argumenter vedrørende de offentlige kreditorers økonomiske interesser i en fortsat virksomhed.

4.

Fjerde anbringende vedrører en tilsidesættelse af artikel 107, stk. 1, TEUF og artikel 108, stk. 2, TEUF og af procedureforordningens artikel 14, stk. 1, idet tilbagesøgningen blev udvidet til at omfatte sagsøgeren.

Sagsøgeren har gjort gældende, at der ikke forelå statsstøtte i forhold til denne, eftersom salgsprisen lå på markedsprisniveau. Ifølge sagsøgeren er Kommissionens argumenter og tvivl med hensyn til, om de priser, som blev betalt af Via Chem og efterfølgende af Fortischem for NCHZ’s aktiver, udgjorde markedsprisen, behæftet med mangler af flere grunde. For det første har sagsøgeren gjort gældende, at eftersom bevisbyrden påhviler Kommissionen, er det ikke tilstrækkeligt for Kommissionen at udtrykke tvivl. For det andet består der, eftersom salget blev foretaget inden for rammerne af en insolvensbehandling under kontrol af en domstol, der havde pligt til at handle i det insolvente selskabs kreditorers interesse, en formodning for, at aktiverne blev solgt til den højst mulige pris. For det tredje var udbudsproceduren åben, gennemsigtig og ubetinget og sikrede derfor den højeste pris, der kunne opnås på markedet. Optionen med forpligtelser havde ingen indvirkning på salgsprisen. For det fjerde skal den salgspris, der blev aftalt mellem private markedsøkonomiske operatører, på trods af den omstændighed, at betingelserne for salget mellem Via Chem og Fortischem er uden betydning, eftersom det første salg blev foretaget til markedspris, anses for at være markedsprisen selv uden en udbudsprocedure.

Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at det er åbenlyst, at overdragelsen af NCHZ’s aktiver til Via Chem og efterfølgende til sagsøgeren ikke kan anses for et forsøg på at omgå Kommissionens afgørelse om tilbagebetaling af to grunde. For det første er denne sag så langt fra en typisk omgåelsessag, at selv Kommissionen har medgivet ikke at have beviser for en hensigt om at undgå tilbagebetaling. For det andet har Kommissionen ikke desto mindre konkluderet, at der foreligger økonomisk kontinuitet, således at den kan udvide tilbagebetalingspligten til at omfatte sagsøgeren. Kommissionens konklusion følger imidlertid en fejlagtig bedømmelse, der er støttet på en fejlagtig fortolkning af de enkelte kriterier, den tager ikke hensyn til bevisbyrden, og den hviler på en forkert forståelse af det overordnede begreb økonomisk kontinuitet i statsstøttesager.

Endelig har sagsøgeren gjort gældende, at Kommissionens tilgang er økonomisk destruktiv og unødvendig set fra et konkurrenceretligt perspektiv. Ifølge sagsøgeren forsøger Kommissionen at skabe en ny og meget strengere retspraksis i henhold til hvilken transaktionens omfang skal være det afgørende kriterium, mens salgsprisen højst, om overhovedet, skal udgøre et støttekriterium.

5.

Femte anbringende, der er subsidiært, vedrører tilsidesættelse af artikel 107, stk. 1, TEUF og artikel 108, stk. 2, TEUF og procedureforordningens artikel 14, stk. 1, idet udvidelsen af afgørelsen om tilbagebetaling ikke blev begrænset til 60 % af den påståede statsstøtte.

6.

Sjette anbringende vedrører tilsidesættelse af artikel 296 TEUF idet der blev givet en utilstrækkelig begrundelse vedrørende den økonomiske kontinuitet.

Sagsøgeren har gjort gældende, at det følger af bemærkningerne i forbindelse med det første anbringende, at Kommissionens begrundelse er utilstrækkelig til at give Retten mulighed for at foretage en prøvelse af den anfægtede afgørelse, og at det er umuligt for sagsøgeren at forstå de grunde, som førte til, at Kommissionen fastslog, at der forelå økonomisk kontinuitet.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/17


Sag anlagt den 12. marts 2015 — Landeskreditbank Baden-Württemberg mod ECB

(Sag T-122/15)

(2015/C 178/18)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank (Karlsruhe, Tyskland) (ved advokaterne A. Glos, K. Lackhoff og M. Benzing)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank

Sagsøgerens påstande

ECBs afgørelse af 5. januar 2015 (ECB/SSM/15/1 — 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/3) annulleres, og det fastslås, at virkningerne af erstatningen af ECBs afgørelse af 1. september 2014 (ECB/SSM/14/1 — 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/1) opretholdes.

ECB tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fem anbringender.

1.

Første anbringende: ECBs anvendelse af et forkert kriterium ved bedømmelsen af, om der foreligger særlige omstændigheder

Sagsøgeren har i denne forbindelse gjort gældende, at ECB ved bedømmelsen af, hvorvidt sagsøgeren, selv om denne opfyldte størrelseskriteriet, på grund af særlige omstændigheder som omhandlet i artikel 6, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1024/2013 (1), sammenholdt med artikel 70, stk. 1, i forordning (EU) nr. 468/2014 (2), skulle klassificeres som et mindre signifikant kreditinstitut, lagde fire forskellige og uforenelige kriterier til grund. Hvert af disse kriterier er i sig selv fejlagtige.

Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at det i medfør af artikel 70, stk. 1, i forordning nr. 468/2014, er afgørende for, om der foreligger særlige omstændigheder, at der foreligger »specifikke og faktuelle omstændigheder«, på grundlag af hvilke det »ikke er hensigtsmæssigt« at klassificere et kreditinstitut som signifikant og dermed underkaste det et centralt tilsyn fra ECB. Ifølge sagsøgeren er klassificeringen af et kreditinstitut som signifikant alene efter størrelseskriteriet »ikke hensigtsmæssig« i henhold til artikel 70, stk. 1, i forordning nr. 468/2014, når denne klassificering ikke er nødvendig for at opnå formålene i forordning nr. 1024/2013, men når tilsyn fra den kompetente nationale myndighed under ECBs finansielle tilsyn er tilstrækkeligt til at opnå formålene.

2.

Andet anbringende: åbenbart urigtigt skøn ved vurderingen af de faktiske omstændigheder

I forbindelse med dette anbringende gør sagsøgeren gældende, at ECB ikke har taget hensyn til, at klassificeringen af sagsøgeren som et signifikant kreditinstitut — i betragtning af de argumenter, som sagsøgeren har fremført under høringen og under sagen for Det Administrative Klagenævn — på ingen måde er nødvendig for at opnå formålene med forordning nr. 1024/2013, og at klassificeringen af sagsøgeren som mindre signifikant kreditinstitut også er i overensstemmelse med principperne i forordning nr. 1024/2013. ECBs vurdering, hvorefter der ikke foreligger særlige omstændigheder, er åbenbart fejlagtig.

3.

Tredje anbringende: tilsidesættelse af begrundelsespligten

Sagsøgeren har i denne forbindelse gjort gældende, at begrundelsen for den anfægtede afgørelse mangler sammenhæng og er selvmodsigende. ECB har angivet i alt fire bedømmelseskriterier, der ikke har nogen sammenhæng og er uforenelige.

De væsentligste grunde fremgår ikke af den anfægtede afgørelse. Tværtimod begrænser de af ECB anførte oplysninger sig til blotte påstande og benægtelser.

Afgørelsen tager derudover med urette ikke stilling til de argumenter, som sagsøgeren har fremført under den administrative procedure. Især gør ECB ikke rede for, hvorfor de faktiske og retlige omstændigheder, som sagsøgeren har gjort gældende, ikke har været tilstrækkelige til at afkræfte den formodning, der er indeholdt i artikel 6, stk. 4, andet afsnit, i forordning nr. 1024/2013.

4.

Fjerde anbringende: magtfordrejning som følge af manglende udøvelse af skønsbeføjelse

I forbindelse med dette anbringende gør sagsøgeren gældende, at ECB har tilsidesat pligten til i det konkrete tilfælde at udøve det skøn, som tilkommer ECB i medfør af artikel 6, stk. 4, i forordning 1024/2013, og artikel 70 i forordning nr. 468/2014. ECB har således gjort sig skyldig i magtfordrejning.

5.

Femte anbringende: tilsidesættelse af pligten til at undersøge og tage hensyn til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde

Sagsøgeren gør i denne forbindelse gældende, at ECB har tilsidesat sin forpligtelse til i forbindelse med udøvelsen af den skønsbeføjelse, som tilkommer den, omhyggeligt og upartisk at undersøge og tage hensyn til alle de relevante faktiske og retlige forhold i det foreliggende tilfælde. Navnlig har ECB undladt, at undersøge alle de faktiske og retlige forhold, som sagsøgeren har fremført.


(1)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15.10.2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287, s. 63).

(2)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16.4.2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (EUT L 141, s. 1).


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/19


Sag anlagt den 30. marts 2015 — Spanien mod Europa-Kommissionen

(Sag T-143/15)

(2015/C 178/19)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Spanien (ved Abogados del Estado M. Sampol Pucurull og M. García-Valdecasas Dorrego)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Delvis annullation af Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 16. januar 2015 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), for så vidt som herfra udelukkes:

1.

den støtte, der er modtaget af Spanien til regionen Andalusien med et beløb på i alt 3 5 86  250,48 EUR plus 1 8 66  977,31 EUR (afkoblet direkte støtte) i regnskabsårene 2009 og 2010.

2.

de udgifter, som Kongeriget Spanien har afholdt med hensyn til regionen Castilla og León med et beløb på 2 1 23  619,66 EUR (1  479,90 euros + 9 78  849,95 EUR +  12  597,37 EUR +  1  720,85 EUR +  1 0 96  710,18 EUR +  32  261,41 EUR) med hensyn til begrebet »naturbetingede ulemper« og »landbrugsmiljøvenlige foranstaltninger« i regnskabsårene 2010 og 2011, og

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Kongeriget Spanien har til støtte for påstanden om annullation af den anfægtede afgørelse anført følgende anbringender:

1.

Den pålagte faste korrektion med et nettobeløb på 5 4 53  227,79 EUR (afkoblet direkte støtte) er i strid med artikel 27, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004, artikel 31 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 og artikel 3 og 52 i forordning (EU) nr. 1306/2013, af to grunde:

Kommissionen har anlagt en urigtig fortolkning af artikel 27 i forordning (EF) nr. 796/2004 for så vidt som den omstændighed, at resultaterne af stikprøverne i 2008 og 2009 var dårligere end resultaterne af risikoprøverne, ikke udgør en tilsidesættelse af denne artikel, og derfor foreligger der ikke en overtrædelse af EU-retten, der udelukker en finansiering af landbrugsudgifter i overensstemmelse med artikel 31 i forordning (EF) nr. 1290/2005 og artikel 52 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

Kommissionen kan ikke med rimelighed konkludere, at artikel 27 i forordning (EF) nr. 796/2004 er tilsidesat, da de beviser, som Kongeriget Spanien har fremlagt under kontrolproceduren, påviser, at der blev foretaget en passende analyse, og at der blev iværksat adækvate foranstaltninger for at forbedre den risikobasserede udvælgelse, og derfor foreligger der ikke en overtrædelse af EU-retten, der udelukker en finansiering af landbrugsudgifter i overensstemmelse med artikel 31 i forordning (EF) nr. 1290/2005 og artikel 52 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

2.

Den pålagte korrektion med et samlet beløb på 2 1 23  619,66 EUR (»naturbetingede ulemper« og »landbrugsmiljøvenlige foranstaltninger«) annulleres af følgende grunde:

Der foreligger en tilsidesættelse af artikel 10, stk. 2 og 4, og af artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1975/2006, idet Kommissionen har fastslået, at Kongeriget Spanien ikke har efterkommet sine forpligtelser i forbindelse med kontrol, idet medlemsstaten i forbindelse med foranstaltningerne »naturbetingede ulemper« og »landbrugsmiljøvenlige foranstaltninger« ikke har foretaget en optælling af dyr under de udførte kontroller på stedet i forbindelse med den nævnte støtte. Dette anbringende kan opdeles i to dele, idet det er Kongeriget Spaniens opfattelse, at

a)

forpligtelsen til at foretage optælling af dyr under kontrol på stedet i henhold til støtte til programmet for udvikling af landdistrikterne 2007-2013 for Castilla og León er i strid med den kontinuerlige karakter af kriteriet om belægningsgraden og princippet om ligebehandling, og

b)

Kommissionen har foretaget en urigtig fortolkning af artikel 10, stk. 2 og 4, sammenholdt med artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1975/2006, idet den er af den opfattelse, at det spanske kontrolsystem ikke var egnet til at efterprøve overholdelsen af belægningskriteriet.

Der foreligger en tilsidesættelse af artikel 2, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 1082/2003, sammenholdt med artikel 26, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 796/2004, for så vidt som Kongerigt Spanien råder over pålidelige databaser over kvæg, får og geder, der endvidere løbende opdateres på den fastsatte måde.

Der foreligger en tilsidesættelse af artikel 31, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005, idet er åbenbart uforholdsmæssigt at fastsætte den finansielle korrektion til 5 % for de foranstaltninger, der er gentand for undersøgelsen. Den finansielle korrektion er uforholdsmæssig, også selv om den overtrædelse, der tilregnes de spanske myndigheder, måtte foreligge, idet den vedtagne afgørelse går ud over det, der er passende og nødvendigt for at beskytte Unionens finansielle interesser.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/20


Sag anlagt den 29. marts 2015 — Rumænien mod Kommissionen

(Sag T-145/15)

(2015/C 178/20)

Processprog: rumænsk

Parter

Sagsøger. Rumænien (ved R. Radu, V. Angelescu, R. Mangu og D. Bulancea, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/103 af 16. januar 2015 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) annulleres delvist.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat tre anbringender.

1.

Første anbringende vedrører uretmæssig udøvelse af Europa-Kommissionens kompetence til at udelukke beløb fra EU-finansiering

Kommissionen har ved at anvende den faste korrektion, der blev fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/103, udøvet sin kompetence uretmæssigt under tilsidesættelse af bestemmelserne i artikel 52 i forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 samt Kommissionens retningslinjer for finansielle korrektioner, som defineret i Kommissionens dok. nr. VI/5330/97 af 23. december 1997 om »Retningslinjer for beregning af de finansielle følger ved udarbejdelsen af beslutningen om regnskabsafslutning for EUGFL, Garantisektionen«.

Kommissionen var forpligtet til at fastsætte korrektionerne på grundlag af en identifikation af de beløb, som Rumænien havde anvendt uretmæssigt, og til ikke at anvende faste takster, eftersom situationens karakter for det første ikke tilsagde det og for det andet, at den rumænske stat over for Kommissionen havde stillet de nødvendige oplysninger til beregning af korrektionerne til rådighed. I det foreliggende tilfælde kan det ikke lægges til grund, at det var nødvendigt med en uforholdsmæssigt stor indsats fra Kommissionens side til fastlæggelsen af faste korrektioner.

2.

Andet anbringende vedrører en utilstrækkelig og urigtig begrundelse af den anfægtede afgørelse.

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/103 er ikke tilstrækkeligt og korrekt begrundet, eftersom Kommissionen ikke på tidspunktet for dens vedtagelse angav grundene til, at den valgte at anvende en fast takst på de uregelmæssigheder, der blev konstateret i forbindelse med kontrolbesøgene, og ikke har givet en behørig begrundelse af, hvorfor de af Rumænien fremførte argumenter vedrørende muligheden for at anvende en fast korrektion ikke kan tiltrædes og tages i betragtning i forbindelse med fastsættelsen af den endelige korrektion.

3.

Tredje anbringende vedrører tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet.

Den anfægtede afgørelse er ikke i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, for så vidt som anvendelsen af faste satser for korrektion, på henholdsvis 10 % vedrørende udgifter for ansøgningsåret 2009 og 5 % for ansøgningsåret 2010 indebar en overvurdering af tabet af EU-midler, der fulgte af de uregelmæssigheder, der blev konstateret i forbindelse med kontrolbesøgene, eftersom de nævnte satser ikke tager hensyn til karakteren og grovheden af tilsidesættelsen eller til tilsidesættelsens finansielle virkninger for EU-budgettet.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/21


Sag anlagt den 1. april 2015 — Abertis Infraestructuras og Abertis Telecom Satélites mod Kommissionen

(Sag T-158/15)

(2015/C 178/21)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøgere: Abertis Infraestructuras, SA (Barcelona, Spanien) og Abertis Telecom Satélites, SA (Madrid, Spanien) (ved advokaterne J. Buendía Sierra, M. Maragall de Gispert, M. Santa María Fernández, J. Panero Rivas og advokat A. Balcells Cartagena)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Sagen antages til realitetsbehandling, og annullationspåstandene fremsat i dette søgsmål tiltrædes.

Afgørelsens artikel 1 annulleres, for så vidt som den fastslår, at de spanske myndigheders nye administrative fortolkning af artikel 12 TRLIS skal anses for en statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked.

Afgørelsens artikel 4, stk. 1, annulleres, for så vidt som Kongeriget Spanien pålægges at bringe det, der som beskrevet i artikel 1 anses for en støtteordning, til ophør.

Afgørelsens artikel 4, stk. 2, 3, 4 og 5, annulleres, for så vidt som Kongeriget Spanien pålægges at tilbagesøge de beløb, som Kommissionen har anset for statsstøtte.

Subsidiært begrænses omfanget af den tilbagesøgning, som Kongeriget Spanien er pålagt ved afgørelsens artikel 4, stk. 2, på samme måde som i den første og anden afgørelse.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Anbringenderne og de væsentligste argumenter er de samme som dem, der er påberåbt i sag T-826/14, Spanien mod Kommissionen og sag T-12/15, Banco Santander og Santusa mod Kommissionen.

Det gøres navnlig gældende, at der foreligger en retlig fejl ved at kvalificere foranstaltningen som statsstøtte, ved identificeringen af den af foranstaltningen begunstigede og ved at betegne den administrative fortolkning som en anden støtte end den, der blev vurderet ved Kommissionens afgørelser. Endvidere er der sket en tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, princippet om afskærelse af indsigelser samt retssikkerhedsprincippet.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/22


Sag anlagt den 2. april 2015 — Delta Group agroalimentare mod Kommissionen

(Sag T-163/15)

(2015/C 178/22)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Delta Group agroalimentare Srl (Porto Viro, Italien) (ved advokat V. Migliorini)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Skrivelsen ref. Ares (2015) 528512, af 9. februar 2015, fra Europa-Kommissionen — Generaldirektøren for landbrug og udvikling af landdistrikterne, Jerzy Plewa, til hr. Scabin, sagsøgerens retlige repræsentant, som denne modtog samme dag, hvorved sagsøgerens anmodning i henhold til artikel 219, stk. 1, eller artikel 221 i forordning (EU) nr. 1308/2013, og navnlig hvad angår fastsættelsen af eksportrestitutioner i henhold til artikel 196 i forordning (EU) nr. 1308/2013 inden for sektoren for fjerkræskød, dateret den 13. januar 2015, erklæres ugyldig og uden virkning eller i det mindste annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat to anbringender.

1.

Første anbringende om et åbenbart urigtigt skøn og tilsidesættelse af artikel 219, stk. 1, og artikel 221 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347, s. 671).

Det gøres i den forbindelse gældende, at Kommissionens konstatering af, at statistikken over handelen for de første 11 måneder af 2014 viser en eksportstigning på 5 % i forhold til den samme periode i 2013, afkræftes af tabellen til højre på side 19 i Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukters rapport om situationen på landbrugsmarkedet for fjerkrækød af 22. januar 2015, som Kommissionen har henvist til, og hvoraf fremgår, at EU’s eksport af fjerkræskød i de første 11 måneder af 2013 udgjorde 1  93 6 0 00  000 EUR, mens den i de første 11 måneder af 2014 blot udgjorde 1  88 6 8 38  000 EUR, hvorved den var faldet 2,5 % og ikke steget 5 %. Det gøres endvidere gældende, at Kommissionen ligeledes har foretaget en urigtig vurdering af priserne, som betegnes som »faste«, selv om de har oplevet et alvorligt fald på ca. 8 %, som kan udledes af rapportens s. 9, hvorved Kommissionen følgelig har anlagt et åbenbart urigtigt skøn og tilsidesat artikel 219, stk. 1, og artikel 221 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

2.

Andet anbringende om tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter og særligt af artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Det gøres i den forbindelse gældende, at Kommissionens beslutning om at afvise anmodningen i henhold til artikel 221 i forordning (EU) nr. 1308/2013 blev truffet uden forudgående udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter og dermed i strid med de væsentlige formforskrifter, der er fastsat i artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011, som finder anvendelse i medfør af henvisningen i artikel 229 i forordning (EU) nr. 1308/2013, der for sit vedkommende er henvist til i samme forordnings artikel 221.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/23


Sag anlagt den 2. april 2015 — Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise mod KHIM — Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN)

(Sag T-167/15)

(2015/C 178/23)

Stævningen affattet på tysk

Parter

Sagsøger: Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise e.V. (Veitsbronn, Tyskland) (ved advokat B. Bittner)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Freistaat Bayern (München, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Indehaver af det omtvistede varemærke: Freistaat Bayern

Det omtvistede varemærke: EF-ordmærket »NEUSCHWANSTEIN«

Sagen for Harmoniseringskontoret: Ugyldighedssag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 22. januar 2015 af Femte Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 28/2014-5)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Tegnet »NEUSCHWANSTEIN« — EF-varemærke nr. 10 144 392 — erklæres ugyldigt.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009.

Tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/24


Rettens kendelse af 19. marts 2015 — Hautau mod Kommissionen

(Sag T-256/12) (1)

(2015/C 178/24)

Processprog: tysk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.


(1)  EUT C 227 af 28.7.2012.


Retten for EU-Personalesager

1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/25


Sag anlagt den 23. februar 2015 — ZZ mod EØSU

(Sag F-33/15)

(2015/C 178/25)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne J-N. Louis, N. de Montigny og D. Verbeke)

Sagsøgt: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af ansættelsesmyndighedens stiltiende afgørelse om ikke at træffe foranstaltninger til opfyldelse af Personalerettens dom af 26. februar 2013 i sag F-124/10, Labiri mod EØSU, og påstand om erstatning for det ikke-økonomiske tab, der angiveligt er lidt.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den stiltiende afgørelse om afslag af 20. februar 2015 på sagsøgerens klage over ansættelsesmyndighedens culpøse undladelse af at træffe foranstaltninger til opfyldelse af dommen af 26. februar 2013 i sag F-124/10.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) tilpligtes, for det ikke-økonomiske tab, at betale sagsøgeren et beløb på 50,00 EUR pr. dag fra den 14. december 2007 indtil den dag, hvor de hjælpeforanstaltninger, der er beskrevet i brevet af 27. maj 2010 fra Regionsudvalgets generalsekretær gennemføres, og et beløb på 100,00 EUR pr. dag fra den 26. februar 2013 indtil den dag, hvor der vedtages foranstaltninger til opfyldelse af Personalerettens dom.

EØSU tilpligtes at betale sagsøgeren morarenter af disse beløb, fra den 20. oktober 2014 indtil effektiv betaling heraf, med den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner, forhøjet med 2 procentpoint.

EØSU tilpligtes at betale sagens omkostninger.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/25


Sag anlagt den 24. februar 2015 — ZZ mod EEAS

(Sag F-34/15)

(2015/C 178/26)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne J.-N. Louis og N. de Montigny)

Sagsøgt: Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EEAS)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om afslag på den klage vedrørende psykisk chikane, som sagsøgeren indgav over Chief Operating Officer ved Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 14. april 2014 truffet af EU’s højtstående repræsentant, næstformand for Europa-Kommissionen, om afslag på den klage vedrørende psykisk chikane, som sagsøgeren indgav over Chief Operating Officer ved Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EEAS).

EEAS tilpligtes at betale sagens omkostninger.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/26


Sag anlagt den 3. marts 2015 — ZZ mod Kommissionen

(Sag F-37/15)

(2015/C 178/27)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat C. Mourato)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens ansøgning om udbetaling af dobbelte bosættelsespenge efter fratræden som følge af hans flytning til Schweiz

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 19. maj 2014 om afslag på sagsøgerens ansøgning om udbetaling af bosættelsespenge efter fratræden svarende til to måneders grundløn.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/26


Sag anlagt den 6. marts 2015 — FJ mod Parlamentet

(Sag F-38/15)

(2015/C 178/28)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: FJ (ved advokaterne S. Orlandi og T. Martin)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens ansøgning om afholdelse af visse ikke-lægelige udgifter, som sagsøgeren har betalt for sin søn.

Sagsøgerens påstande

Principalt: Det fastslås, at ansættelsesmyndighedens afgørelse af 18. juni 2014 om ikke at afholde visse ikke-lægelige udgifter, som ikke godtgøres af den fælles sygeforsikringsordning og som følger af sagsøgerens søns handicap, er ulovlig.

Subsidiært: Personaleretten udpeger en sagkyndig i overensstemmelse med procesreglementets artikel 75 med henblik på at fastsætte den grad af uarbejdsdygtighed, der følger af handicappet.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/27


Sag anlagt den 9. marts 2015 — ZZ mod Kommissionen

(Sag F-39/15)

(2015/C 178/29)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne J.-N. Louis og N. de Montigny)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af forslaget om overførsel af sagsøgerens pensionsrettigheder til Unionens pensionsordning, hvori der sker anvendelse af de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten af 3. marts 2011.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse af 15. oktober 2014 om fastsættelse af beregningen af godskrivningen af de pensionsrettigheder, som sagsøgeren har erhvervet før sin tiltrædelse af tjenesten ved Kommissionen.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/27


Sag anlagt den 9. marts 2015 — ZZ mod Rådet

(Sag F-40/15)

(2015/C 178/30)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne T. Bontinck og A. Guillerme)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for 2013.

Sagsøgerens påstande

Annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for 2013.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/28


Sag anlagt den 9. marts 2015 — ZZ m. fl. mod CEPOL

(Sag F-41/15)

(2015/C 178/31)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: ZZ m. fl.

Sagsøgt: Det Europæiske Politiakademi (Cepol)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Det Europæiske Politiakademis (Cepol) afgørelser, hvorefter sagsøgerne enten måtte opsige deres stillinger ved CEPOL eller flytte fra London til Budapest med et økonomisk tab, og påstand om erstatning for det økonomiske og ikke-økonomiske tab, der angiveligt er lidt herved.

Sagsøgernes påstande

Annullation af CEPOL’s afgørelse nr. 17/2014/DIR af 23. maj 2014 om flytning af Cepol til Budapest, Ungarn, fra den 1. oktober 2014, hvori sagsøgerne blev underrettet om, at »manglende overholdelse af denne instruks vil blive betragtet som en opsigelse med virkning fra den 30. september 2014«.

Om fornødent ligeledes annullation af CEPOL’s afgørelser af 28. november 2014 om afslag på sagsøgernes klager, indgivet mellem den 8. og den 21. august 2014, over førnævnte afgørelse.

Om fornødent ligeledes annullation af CEPOL’s afgørelser af 22. december 2014, hvorved CEPOL »accepterede« to af sagsøgernes opsigelser.

CEPOL tilpligtes at betale erstatning for det af sagsøgerne lidte økonomiske tab.

CEPOL tilpligtes at betale erstatning for det af sagsøgerne lidte ikke-økonomiske tab.

CEPOL tilpligtes at betale sagens omkostninger.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/28


Sag anlagt den 10. marts 2015 — ZZ mod Kommissionen

(Sag F-42/15)

(2015/C 178/32)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat A. Salerno)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af lønsedlen for maj 2014, for så vidt som der heri sker anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 423/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union, som selv er ulovlig derved, at den ikke fastsætter en justeringskoefficient for lønnen til tjenestemænd, som arbejder i Luxembourg, hvor leveomkostningerne er væsentligt højere end i Bruxelles

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen om fastsættelse af sagsøgerens løn for maj 2014, for så vidt som denne ikke indeholder nogen justeringskoefficient til fordel for sagsøgeren.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.


1.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 178/29


Sag anlagt den 13. marts 2015 — ZZ mod Kommissionen

(Sag F-43/15)

(2015/C 178/33)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat S. A. Pappas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse om kun at anerkende en vedvarende, delvis invaliditetsgrad på 2 % efter den arbejdsulykke, som sagsøgeren var udsat for

Sagsøgerens påstande

Annullation af den anfægtede afgørelse.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.