ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 70A

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
27. februar 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

2015/C 070A/01

Generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver

1


DA

 


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

27.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 70/1


GENERELLE REGLER FOR ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER

(2015/C 070 A/01)

 

Disse generelle regler er en integrerende del af meddelelsen om udvælgelsesprøver, og sammen med meddelelsen udgør de den bindende ramme for udvælgelsesproceduren.

INDHOLD

1.

INDLEDNING 3

1.1

HVAD ER EN ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE? 3

1.2

HVILKEN PROFIL EFTERSPØRGES GENERELT? 3

1.3

ADGANGSKRITERIER 4

2.

UDVÆLGELSESPRØVENS FASER 6

2.1

TILMELDNING 6

2.1.1

Kontroller, at adgangsbetingelserne er opfyldt 7

2.1.2

Opret en EPSO-konto 7

2.1.3

Gennemfør de interaktive testeksempler 7

2.1.4

Udfyld onlineansøgningen 7

2.1.5

Angiv, om der er særlige forhold, der skal tages hensyn til under prøverne 8

2.1.6

Bekræft og valider onlineansøgningen 8

2.1.7

Indgivelse af en komplet ansøgning 8

2.2

COMPUTERBASEREDE MULTIPLE CHOICE-STOPPRØVER 9

2.3

VERIFIKATION AF ADGANGSKRITERIER (GODKENDELSE) 9

2.4

UDVÆLGELSE BASERET PÅ KVALIFIKATIONER — TALENT SCREENER 10

2.5

ASSESSMENTCENTER 11

2.6

BEKRÆFTELSE AF ADGANGSKRITERIER 11

2.7

UDVALGTE ANSØGERE/RESERVELISTE 12

3.

GENERELLE OPLYSNINGER 12

3.1

KOMMUNIKATION 12

3.1.1

EPSO: kommunikation med ansøgere 12

3.1.2

Ansøgere: kommunikation med EPSO 13

3.1.3

Ansøgere: kommunikation med udvælgelseskomitéer 13

3.2

DATABESKYTTELSE 13

3.3

ADGANG TIL OPLYSNINGER 13

3.3.1

Specifikke adgangsrettigheder for ansøgere 13

3.3.2

Adgang til dokumenter i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001 — åbenhed 15

3.4

KLAGER 16

3.4.1

Hvad skal jeg gøre, hvis noget går galt? 16

3.4.2

Neutralisering 16

3.4.3

Intern revurdering 17

3.4.4

Andre former for indsigelse 18

3.5

UDELUKKELSE FRA UDVÆLGELSESPRØVEN 19

BILAG I —

Eksempler på eksamensbeviser, der i princippet svarer til dem, der kræves i udvælgelsesprøver 20

BILAG II —

Generelle retningslinjer fra Kollegiet af Administrationschefer om brugen af sprog i EPSO-udvælgelsesprøver 29

1.   INDLEDNING

1.1   HVAD ER EN ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE?

EU-institutionerne udvælger kommende tjenestemænd (1) gennem almindelige udvælgelsesprøver. De almindelige udvælgelsesprøver omfatter en række test, som alle ansøgere skal igennem. Udvælgelsesprøverne er åbne for alle borgere i Den Europæiske Union (2), som opfylder de angivne kriterier. Med denne procedure får alle ansøgere en fair chance for at vise deres færdigheder, og den sikrer en meritbaseret udvælgelse og overholdelse af princippet om ligebehandling.

De ansøgere, der kommer igennem en udvælgelsesprøve, opføres på en reserveliste, hvorfra institutionerne rekrutterer dem, i takt med at behovene opstår. Formålet med en udvælgelsesprøve er altså ikke at besætte en bestemt stilling, men at oprette en reserve til ansættelsesformål.

Der oprettes en udvælgelseskomité (3), som skal udvælge de bedste ansøgere på grundlag af de kriterier, der er fastsat i meddelelsen om udvælgelsesprøve. Komitéen sammenligner ansøgernes resultater for at vurdere deres egnethed til at udfylde de funktioner, der er beskrevet i meddelelsen om udvælgelsesprøve. Den skal ikke kun vurdere deres kompetencer og evner, men også finde frem til dem, der er bedst kvalificeret med hensyn til merit.

Der afholdes udvælgelsesprøver i årlige cyklusser for almindelige jobprofiler eller efter anmodning for specialiserede profiler for at imødekomme specifikke behov i institutionerne.

1.2   HVILKEN PROFIL EFTERSPØRGES GENERELT?

Institutionerne søger personer, der er talentfulde, motiverede og højt kvalificerede inden for deres område, og som kan påvise, at de har generelle kompetencer inden for følgende:

Analyse og problemløsning

Identificere vigtige aspekter i komplekse problemstillinger og udvikle kreative og praktiske løsninger

Kommunikation

Kommunikere klart og præcist både mundtligt og skriftligt

Levering af kvalitet og resultater

Tage personligt ansvar og initiativ til at udføre arbejde af høj kvalitet inden for fastlagte procedurer

Læring og udvikling

Udvikle og forbedre personlige færdigheder og viden om organisationen og dens miljø

Prioritering og organisation

Prioritere de vigtigste opgaver, arbejde fleksibelt og organisere eget arbejde effektivt

Stresshåndtering

Forblive effektiv under et stort arbejdspres, håndtere organisatoriske frustrationer positivt og tilpasse sig ændrede arbejdsforhold

Samarbejde

Samarbejde med andre i grupper og på tværs af organisatoriske grænser og respektere, at mennesker er forskellige

Lederskab (kun for administratorer)

Lede, udvikle og motivere folk til at opnå resultater

1.3   ADGANGSKRITERIER

For at få adgang til at deltage i en udvælgelsesprøve skal ansøgere opfylde bestemte kriterier, som fremgår af meddelelsen om udvælgelsesprøven.

Ansøgerne skal bekræfte, at de opfylder alle de generelle og særlige adgangsbetingelser, som fremgår af meddelelsen om udvælgelsesprøve, og de skal fremlægge fornøden dokumentation til en komplet ansøgning, når de bliver bedt om det (normalt i forbindelse med assessmentcentret, med mindre andet fremgår af meddelelsen om udvælgelsesprøve (se punkt 2.1.7).

Generelle betingelser

De generelle adgangsbetingelser (4) er de samme for alle udvælgelsesprøver.

Ansøger skal:

a)

være i besiddelse af fulde borgerrettigheder i en af Den Europæiske Unions medlemsstater (5)

b)

have opfyldt sine forpligtelser i henhold til gældende love om værnepligt

c)

opfylde de vandelskrav, der stilles for at varetage de opgaver, der er omhandlet i udvælgelsesprøven.

Som bevis for statsborgerskab vedlægges der en kopi af pas, identitetskort eller ethvert andet officielt dokument, som angiver ansøgerens statsborgerskab, og som skal være gyldigt ved fristen for onlinetilmeldingen.

Normalt kræves der ikke dokumentation for, at man er i besiddelse af sine borgerlige rettigheder, eller at man har opfyldt sine forpligtelser i henhold til gældende love om værnepligt. Ved at validere onlineansøgningen erklærer man på tro og love, at man opfylder disse betingelser. Det formelle bevis herfor skal dog normalt forelægges inden selve ansættelsen.

Særlige betingelser

De særlige betingelser vedrørende kvalifikationer og erhvervserfaring kan variere fra en udvælgelsesprøve til en anden og afhænger af, hvilken profil der søges. De vil fremgå af meddelelsen om den enkelte udvælgelsesprøve. Det påhviler ansøgeren at give udvælgelseskomitéen alle de oplysninger og dokumenter, som er nødvendige, for at det kan kontrolleres, at ansøgeren opfylder disse betingelser.

a)

Eksamensbeviser  (6) og/eller andre beviser for bestået eksamen. Udvælgelseskomitéen tager hensyn til, at uddannelsessystemerne kan være forskellige. I bilaget til disse generelle regler og på EPSO's hjemmeside er der eksempler på, hvilke kvalifikationer der kræves som minimum for hver enkelt kategori, men der kan i meddelelsen om udvælgelsesprøven være fastlagt strengere krav. Bemærk: Hvis ansøgeren har studeret i et land uden for EU, skal eksamensbeviset være anerkendt af et officielt organ i en af EU's medlemsstater (f.eks. af undervisningsministeriet).

Hvad angår eksamensbeviser fra højere læreanstalter skal der i onlineansøgningen gives så detaljerede oplysninger som muligt, navnlig om fag og deres varighed, så udvælgelseskomitéen kan vurdere, om eksamensbeviset er relevant for de arbejdsopgaver, der er beskrevet i meddelelsen om udvælgelsesprøven. Ved erhvervsuddannelser og efter- og videreuddannelseskurser skal det angives, om der er tale om fuldtids- eller deltidsuddannelse eller aftenkurser, hvilke fag der er undervist i, og varigheden.

b)

Erhvervserfaring (hvis der stilles krav herom). Ansøgerens erhvervserfaring tages kun i betragtning, hvis det er relevant for de arbejdsopgaver, som er beskrevet i meddelelsen om udvælgelsesprøven. Som en generel regel skal der være tale om:

et reelt arbejde

et lønnet arbejde

et arbejde under en anden persons ledelse eller levering af en tjenesteydelse.

Erhvervserfaring, som er opnået inden for nedenstående kategorier, medregnes som anført:

Frivilligt arbejde: For at tælle med skal det frivillige arbejde være lønnet. Det skal ud fra et timemæssigt synspunkt (antal ugentlige timer) kunne sidestilles med en traditionel beskæftigelse.

Praktikantophold: Praktikantophold regnes som erhvervserfaring, hvis opholdet er lønnet.

Obligatorisk militærtjeneste: Obligatorisk militærtjeneste vil blive medregnet med en periode, der ikke overstiger den lovpligtige obligatoriske militærtjeneste i den medlemsstat, hvor ansøgeren er statsborger. Militærtjenesten kan have fundet sted før eller efter opnåelsen af det eksamensbevis, der giver adgang til udvælgelsesprøven, medmindre andet fremgår af meddelelsen om udvælgelsesprøven.

Barselsorlov/fædreorlov/adoptionsorlov: Barselsorlov/fædreorlov/adoptionsorlov vil blive medregnet, hvis den foregår inden for rammerne af en ansættelseskontrakt. Hvis begivenheden (fødsel eller adoption) sker, mens ansøgeren er arbejdssøgende, vil orloven ikke blive betragtet som erhvervserfaring.

Doktor-/ph.d.-afhandling: Enhver afhandling, uanset om den er lønnet eller ikke, vil blive betragtet som erhvervserfaring med op til maksimalt 3 års varighed, på betingelse af at graden faktisk er blevet opnået.

Deltidsarbejde: Deltidsarbejde vil blive taget i betragtning i forhold til det faktiske antal arbejdstimer. Hvis ansøgeren f.eks. har arbejdet 6 måneder på halv tid, vil det tælle som 3 måneders erhvervserfaring.

Vær opmærksom på, at hvis der i meddelelsen om udvælgelsesprøve kræves erhvervserfaring inden for det område, som udvælgelsesprøven omhandler, vil eerhvervserfaring, som er opnået inden for ovenstående kategorier, kun blive medregnet, hvis den er relevant for det pågældende område.

Det er vigtigt, at de udførte arbejdsopgaver beskrives så detaljeret som muligt i ansøgningsskemaet, så udvælgelseskomitéen kan vurdere, om erfaringen er relevant for de i ansøgningen omhandlede arbejdsopgaver. Der skal vedlægges følgende dokumentation for alle perioder med erhvervsaktivitet:

attester fra tidligere og nuværende arbejdsgiver(e) som dokumentation for, at ansøgeren har den krævede erhvervserfaring for at få adgang til udvælgelsesprøven. Det skal af disse attester fremgå, hvilke arbejdsopgaver ansøgeren har udført og på hvilket niveau samt start- og sluttidspunkt herfor

hvis det ikke er muligt at vedlægge sådanne attester, kan der i stedet vedlægges en fotokopi af den eller de relevante arbejdskontrakter og af den første og den seneste lønseddel samt en detaljeret beskrivelse af de udførte opgaver

ved selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændige, liberale erhverv osv.) kan der som bevis for de udførte opgaver vedlægges fakturaer eller ordresedler eller anden relevant officiel dokumentation

ved udvælgelsesprøver for konferencetolke, hvor der kræves erhvervserfaring, vil udelukkende dokumentation for erfaring, der specifikt vedrører konferencetolkning, og som klart angiver antal dage og tolkesprog, blive taget i betragtning.

Sprogkundskaber

Afhængigt af hvilken udvælgelsesprøve der er tale om, vil ansøgeren skulle påvise sit kendskab til de officielle EU-sprog (7). Den generelle regel er, at ansøgeren skal have et indgående kendskab (niveau C1 i CEFR (8)) til et officielt EU-sprog og et tilfredsstillende kendskab (niveau B2 i CEFR) til et andet af disse sprog, men i meddelelsen om udvælgelsesprøve kan der stilles strengere krav (hvilket navnlig er tilfældet for lingvistprofiler). Med mindre andet fremgår af meddelelsen om udvælgelsesprøve, vil valget af andet sprog normalt være begrænset til engelsk, fransk eller tysk (9).

Når EPSO organiserer almindelige udvælgelsesprøver, anvender det de generelle retningslinjer for brugen af sprog i EPSO-udvælgelsesprøver (10), som blev vedtaget af Kollegiet af Administrationschefer den 15. maj 2013.

Det har længe været almindelig praksis at benytte engelsk, fransk og tysk til intern kommunikation i EU-institutionerne, og det er også de sprog, der hyppigst er brug for i forbindelse med kommunikation udadtil og ved sagsbehandling.

Valget af andet sprog ved udvælgelsesprøver er blevet fastlagt under hensyntagen til tjenestens interesse, således at nyansatte straks skal kunne være operationelle og i stand til at kommunikere effektivt i deres daglige arbejde. Ellers kan der være alvorlig risiko for, at institutionerne ikke kan fungere effektivt.

Af hensyn til ligebehandling skal alle ansøgere — også dem, hvis første officielle sprog er et af de tre nævnte — aflægge nogle af prøverne på deres andet sprog (skal være et af de tre nævnte sprog). Ved at vurdere specifikke kompetencer på denne måde, vil institutionerne kunne bedømme, om ansøgere er i stand til umiddelbart at indgå i et miljø, som ligger tæt op ad den virkelighed, som de vil komme til at arbejde i. Disse bestemmelser er ikke til hinder for, at man som ansat senere vil kunne følge kurser i et tredje arbejdssprog, jf. artikel 45, stk. 2, i vedtægten.

Normalt kræves der ikke dokumentation for sprogkundskaber, bortset fra ved visse udvælgelsesprøver for lingvister. Ved sådanne udvælgelsesprøver vil det af meddelelsen om udvælgelsesprøve fremgå, at der skal forelægges bevis for de krævede sprogkundskaber enten i form af et eksamensbevis eller en kort skriftlig redegørelse for, hvordan de pågældende sprogkundskaber er erhvervet.

2.   UDVÆLGELSESPRØVENS FASER

2.1   TILMELDING

1.

Kontroller nøje, om du opfylder adgangsbetingelserne for udvælgelsesprøven.

2.

Opret en EPSO-konto, hvis det ikke allerede er gjort.

3.

Udfyld de interaktive testeksempler.

4.

Udfyld onlineansøgningen.

5.

Angiv, om der er særlige forhold, der skal tages hensyn til i forbindelse med prøverne.

6.

Bekræft og valider onlinetilmeldingen inden for den fastsatte frist.

7.

Indgiv en komplet ansøgning.

2.1.1   Kontroller, at adgangsbetingelserne er opfyldt

Før tilmeldingen skal du nøje kontrollere, at:

alle adgangsbetingelser er opfyldt, både de generelle og de særlige betingelser. Det indebærer, at meddelelsen om udvælgelsesprøven og de generelle regler skal læses nøje igennem, og at betingelserne heri skal accepteres

det er det rette område og den rette profil, der er valgt. For nogle udvælgelsesprøver, der offentliggøres samtidigt, kan der kun ansøges for ét område eller én profil. Dette vil klart fremgå af meddelelsen om udvælgelsesprøve.

De oplysninger, der gives i onlineansøgningen vedrørende adgangskriterierne, vil blive verificeret ud fra dokumentationen til den komplette ansøgning, inden reservelisten bliver opstillet (se punkt 2.1.7 og punkt 2.6 nedenfor).

2.1.2   Opret en EPSO-konto

EPSO-kontoen fungerer som onlinekontaktsted mellem EPSO og ansøgeren. Her får ansøgeren meddelelser fra EPSO, og her kan ansøgninger følges. Det er også her, de personlige oplysninger er lagret, og hvor der kan anmodes om at få dem opdateret (11).

Hvis der endnu ikke er oprettet en konto, kan det ske ved at følge instruktionerne på EPSO's hjemmeside (12). Det kræver en gyldig og aktiv e-mailadresse.

Der må kun oprettes én EPSO-konto, og den bliver ved med at være gyldig for fremtidige ansøgninger. Ansøgere kan når som helst under proceduren blive udelukket fra at deltage, hvis EPSO opdager, at der er oprettet flere konti (se også punkt 3.5).

2.1.3   Gennemfør de interaktive testeksempler

Afhængigt af hvilken udvælgelsesprøve der er tale om, kan ansøgeren blive bedt om at gennemføre nogle obligatoriske interaktive testeksempler. Det vil give ansøgeren en ide om, hvilket niveau der kræves ved stopprøverne i udvælgelsesprøven.

2.1.4   Udfyld onlineansøgningen

Ansøgning sker via EPSO's hjemmeside efter de instruktioner, der er anført i vejledningen for onlinetilmelding (13).

Vær opmærksom på, at selve ansøgningsproceduren kan tage en del tid på grund af de mange oplysninger, der skal indtastes. Det er ansøgeren, der har ansvaret for, at ansøgningen er udfyldt og valideret inden for den frist, der er anført i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

Afhængigt af hvilken udvælgelsesprøve der er tale om, vil ansøgeren blive bedt om at give relevante oplysninger (14) om:

eksamensbeviser/kvalifikationer

erhvervserfaring (hvis dette kræves):

begrundelse for at søge

kendskab til de officielle sprog i Den Europæiske Union.

Hvis der er tale om en udvælgelsesprøve for specialister, kan der være en række specifikke spørgsmål om erfaring og kvalifikationer inden for det område, som udvælgelsesprøven vedrører, der skal besvares (se punkt 2.4 »Udvælgelse baseret på kvalifikationer — talent screener«).

Alle dele i onlineansøgningsskemaet, herunder også »talent screener«, skal udfyldes på engelsk, fransk eller tysk, med mindre andet er anført i meddelelsen om udvælgelsesprøven. Hvis, dette krav ikke opfyldes, kan det føre til udelukkelse fra udvælgelsesprøven.

2.1.5   Angiv, om der er særlige forhold, der skal tages hensyn til under prøverne

Hvis ansøgeren har et handicap eller der er andre forhold, der skal tages hensyn til i forbindelse med prøverne, indføres de relevante oplysninger herom i onlineansøgningsskemaet.

Som dokumentation for et handicap skal der hurtigst muligt efter valideringen af onlinetilmeldingen fremsendes en lægeerklæring eller en attest fra en anerkendt myndighed:

pr. e-mail til: EPSO-accessibility@ec.europa.eu

pr. fax til: +32-22998081

pr. post til: Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO), C-25, 1049 Bruxelles, Belgien

Al korrespondance mærkes med »EPSO accessibility«, og ansøgerens navn, udvælgelsesprøvens nummer og ansøgningsnummeret skal ligeledes være anført.

Efter en gennemgang af den fremsendte dokumentation kan EPSO i behørigt begrundede tilfælde og ud fra princippet om ligebehandling af ansøgere tilbyde særlige foranstaltninger, inden for hvad der anses for at være rimeligt.

Hvis der opstår et handicap eller særlige forhold efter fristen for en onlinetilmelding, skal EPSO hurtigst muligt have besked om, hvilke foranstaltninger der måtte være nødvendige. Relevant dokumentation herfor sendes pr. e-mail, fax eller post til EPSO som anført ovenfor.

2.1.6   Bekræft og valider onlineansøgningen

Når onlineansøgningsskemaet er udfyldt, sendes det ved at klikke på »validate application«, hvorefter EPSO vil kunne se på og behandle den.

Ved at validere ansøgningen erklærer ansøgeren på tro og love, at han opfylder de generelle og særlige betingelser, der er anført i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

Vær opmærksom på, at EPSO ikke accepterer ansøgninger fra ansøgere, som ikke har valideret deres tilmelding inden fristen.

Når først tilmeldingen er valideret, vil der ikke længere kunne foretages rettelser. De fremsendte oplysninger vil straks blive behandlet af EPSO med henblik på tilrettelæggelsen af udvælgelsesprøven.

Der gøres opmærksom på, at alle adgangsbetingelser, både de generelle og særlige betingelser, skal være opfyldt på den eller de datoer, der er anført i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

2.1.7   Indgivelse af en komplet ansøgning

En komplet ansøgning består af en kopi af ansøgningsskemaet og al nødvendig dokumentation.

Medmindre det er angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøven, at dokumentationen skal fremsendes samtidig med onlinetilmeldingen, vil kun de ansøgere, der går videre til assessmentcentret, skulle medbringe deres komplette ansøgning den dag, hvor de er indkaldt hertil.

Det vil af det brev, som EPSO sender vedrørende den komplette ansøgning, fremgå, hvilken form for dokumentation der skal vedlægges (f.eks. ikke-attesterede fotokopier eller originaler af de krævede dokumenter).

EPSO sender ikke dokumenter tilbage, og disse vil efter udløbet af den for ansøgningerne gældende opbevaringsperiode blive tilintetgjort i henhold til databeskyttelsesreglerne.

Ansøgere, der kommer på reservelisten og får tilbudt en stilling, skal inden ansættelsen forevise originalerne af alle de krævede dokumenter.

Henvisning til netsteder, udprint af netsider, eller henvisning til tidligere ansøgninger eller dokumenter er ikke gyldig som dokumentation.

Når den komplette ansøgning forelægges, skal ansøgeren:

1)

Udprinte det validerede onlineansøgningsskema fra EPSO-kontoen.

2)

Nummerere alle bilag og vedhæfte en nummereret oversigt herover (15).

2.2   COMPUTERBASEREDE MULTIPLE CHOICE-STOPPRØVER

For de fleste udvælgelsesprøver afholder EPSO computerbaserede multiple choice-stopprøver. Udvælgelseskomitéen fastsætter sværhedsgraden af disse prøver og godkender indholdet på grundlag af forslag fra EPSO. Stopprøverne rettes elektronisk.

I nogle udvælgelsesprøver (især for specialistprofiler, som omfatter en udvælgelse baseret på kvalifikationer) bliver der kun afholdt stopprøver, hvis antallet af ansøgere til udvælgelsesprøven overstiger en vis tærskel. Denne tærskel fastsættes af direktøren for EPSO i hans egenskab af ansættelsesmyndighed efter udløbet af ansøgningsfristen, og den offentliggøres på EPSO's hjemmeside. I udvælgelsesprøver, der omfatter flere områder, kan tærsklen være forskellig for de forskellige områder.

Afhængigt af hvilken udvælgelsesprøve der er tale om, omfatter disse stopprøver følgende elementer:

test i verbalt ræsonnement: til at vurdere ansøgerens evne til at tænke logisk og forstå verbal information

test i numerisk ræsonnement: til at vurdere ansøgerens evne til at tænke logisk og forstå numerisk information

test i abstrakt ræsonnement: til at vurdere ansøgerens evne til at tænke logisk og forstå forbindelser mellem begreber, der ikke indeholder sproglige, rumlige eller numeriske elementer

test i situationsvurdering: til at vurdere ansøgerens typiske adfærd i arbejdsmæssig sammenhæng

test i sprogfærdigheder

test vedrørende specifikke erhvervskompetencer.

For at kunne tage de computerbaserede stopprøver skal ansøgeren booke en tid. Der vil på EPSO-kontoen blive givet instruktion i, hvordan der foretages booking til testene, herunder inden for hvilken periode bookingen kan foretages, og hvordan selve bookingen foregår.

Normalt vil der være flere mulige datoer og en liste over forskellige centre, hvor testene kan tages. Vær opmærksom på, at den periode, hvor der kan bookes, og hvor testene kan tages, er begrænset. Hvis ansøgeren ikke booker en tid inden for den angivne periode, vil han/hun automatisk blive udelukket fra udvælgelsesprøven.

2.3   VERIFIKATION AF ADGANGSKRITERIER (GODKENDELSE)

EPSO kontrollerer, om ansøgningen kan godkendes, dvs. at den er indgivet inden for den fastsatte frist og efter de betingelser, der fremgår af meddelelsen om udvælgelsesprøven.

Hvis ansøgningen kan godkendes, kontrolleres det på grundlag af oplysningerne i onlineansøgningen, om de generelle og særlige betingelser i meddelelsen om udvælgelsesprøven (16) er opfyldt. Disse oplysninger vil blive verificeret på et senere tidspunkt på grundlag af dokumentation (med mindre det af meddelelsen om udvælgelsesprøve fremgår, at der vil blive foretaget kontrol tidligere, jf. punkt 2.1.7). Vær dog opmærksom på, at udvælgelseskomitéen har ret til at bede om yderligere oplysninger eller dokumenter på et hvilket som helst trin i proceduren (17) — altså også inden der ifølge meddelelsen om udvælgelsesprøven skal foretages verifikation af dokumentationen.

En ansøgning tages kun i betragtning, hvis alle betingelserne i meddelelsen om udvælgelsesprøven er opfyldt.

Hvis der i udvælgelsesprøven indgår computerbaserede stopprøver (se punkt 2.2) finder verifikationen af adgangskriterierne sted, efter at disse prøver er afholdt. Kontrollen af, om de generelle og særlige betingelser er opfyldt, foregår på den måde, at der startes med den ansøger, der har opnået det højeste antal point ved stopprøverne, og derefter i faldende orden, indtil der blandt de ansøgere, som

har bestået stopprøverne med de højeste antal point

og

opfylder adgangsbetingelserne,

bliver nået det antal, som kan indbydes til det næste trin i udvælgelsesprøven. (Dette antal fremgår enten direkte af meddelelsen om udvælgelsesprøven, eller i de tilfælde, hvor der kun bliver afholdt stopprøver, hvis antallet af ansøgninger overskrider en vis tærskel, er antallet det samme som det, der udløser afholdelsen af disse prøver, hvilket fastlægges af direktøren for EPSO som anført i punkt 2.2.).

Hvis der er flere ansøgere, som har opnået det samme antal point på sidstepladsen, vil de alle blive indbudt til næste trin i udvælgelsesprøven. Onlineansøgningerne fra de ansøgere, der har opnået point under denne tærskel, vil ikke blive gennemgået.

Det endelige antal ansøgere, som bliver indbudt til næste trin, vil blive offentliggjort på EPSO's hjemmeside.

2.4   UDVÆLGELSE BASERET PÅ KVALIFIKATIONER — TALENT SCREENER

For de fleste specialistprofiler skal ansøgerne gennem en såkaldt »udvælgelse baseret på kvalifikationer«. I denne fase vurderer udvælgelseskomitéen ansøgningerne og udvælger de ansøgere, der har de mest relevante kvalifikationer (navnlig eksamensbeviser og erhvervserfaring) i forhold til de arbejdsopgaver og udvælgelseskriterier, der er angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

Ansøgere til denne form for udvælgelsesprøve skal besvare en række spørgsmål i afsnittet om »talent screener« i onlineansøgningsskemaet. Spørgsmålene er baseret på de udvælgelseskriterier, der er anført i meddelelsen om udvælgelsesprøven, og svarene vil blive vurderet af udvælgelseskomitéen. Alle ansøgere i en udvælgelsesprøve skal svare på de samme spørgsmål. På den måde får udvælgelseskomitéen den samme strukturerede ramme for hver ansøgers svar, hvorved det bliver lettere at foretage en omhyggelig, objektiv vurdering af sammenlignelige meritter for alle ansøgere.

»Udvælgelse baseret på kvalifikationer« finder sted, efter at adgangskriterierne er blevet verificeret på grundlag af onlineansøgningerne. Udvælgelseskomitéen vurderer kun kvalifikationerne for de kandidater, hvor adgangsbetingelserne anses som værende opfyldt.

Denne udvælgelse foregår udelukkende på grundlag af svarene på specifikke spørgsmål under »talent screener« i onlineansøgningsskemaet.

Udvælgelseskomitéen beslutter først, hvilken vægtning (fra 1 til 3) hvert spørgsmål under »talent screener« skal have, ud fra hvilken betydning den tillægger kriteriet. Derpå gennemgår udvælgelseskomitéen indholdet af ansøgernes svar på spørgsmålene og tildeler hvert svar fra 0 til 4 point. Disse point ganges herefter med vægtningen af hvert spørgsmål og lægges sammen.

De ansøgere, der har opnået de højeste samlede pointtal, går videre til næste trin i udvælgelsesprøven (det fremgår af meddelelsen om udvælgelsesprøven, hvor mange der vil kunne gå videre. Hvis der er flere ansøgere, som har opnået det samme antal point på sidstepladsen, vil de alle blive indbudt).

Det endelige antal ansøgere, som går igennem til næste trin i udvælgelsesprøven vil blive offentliggjort på EPSO's hjemmeside.

2.5   ASSESSMENTCENTER

Ansøgere, som klarer de computerbaserede multiple choice-stopprøver og/eller udvælgelsen på grundlag af kvalifikationer, og hvis onlineansøgning viser, at de opfylder alle generelle og særlige adgangsbetingelser for den pågældende udvælgelsesprøve, vil blive indkaldt til et assessmentcenter.

Assessmentcentret finder normalt sted i Bruxelles eller Luxembourg og kan vare en eller flere dage. Visse øvelser kan eventuelt aflægges på computer i andre byer, selv om de indgår i selve assessmentcentret. I så fald vil de praktiske foranstaltninger (reservation af dato og sted) følge næsten samme procedure, som er beskrevet i punkt 2.2.

I assessmentcentret testes ansøgernes generelle kompetencer (se punkt 1.2) og deres specifikke kompetencer (i forhold til arbejdsopgaverne).

Indholdet af testene i assessmentcentret valideres af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøven. Afhængigt af hvilken udvælgelsesprøve der er tale om, omfatter disse test følgende:

casestudy: skriftlig test baseret på et relevant scenarie, hvor der er forskellige problemer, som skal løses, og som ansøgeren skal reagere på udelukkende med udgangspunkt i det foreliggende materiale

mundtlig fremstilling: individuel test med analyse og fremstilling, hvor ansøgeren skal udarbejde en løsning på et fiktivt problem i relation til en arbejdssituation. Efter en analyse af dokumenterne skal ansøgeren fremlægge sin løsning for en mindre gruppe personer

kompetencebaseret interview: individuel øvelse, som på en struktureret måde skal kunne give relevante oplysninger om ansøgerens generelle færdigheder (og/eller specifikke færdigheder i tilfælde af udvælgelsesprøver for specialister) baseret på tidligere erfaring

gruppeøvelse: efter at ansøgerne hver for sig har haft tid til at sætte sig ind i vis mængde information, sættes de sammen med andre deltagere i en gruppe, hvor de sammen skal drøfte deres konklusioner og nå frem til en fælles beslutning

e-tray: en computerbaseret test, hvor ansøgerne skal besvare en række spørgsmål på grundlag af dokumentation, der er at finde i en e-mailindbakke

praktiske sprogtest

andre øvelser i specifikke færdigheder

test i verbalt, numerisk, abstrakt ræsonnement og i situationsvurdering (hvis disse test ikke er foregået tidligere i udvælgelsesprøven).

Hvilke af testene der anvendes i den enkelte udvælgelsesprøve, er angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøven. Der gives også en detaljeret forklaring på disse test i vejledningen til assessmentcentret, som de ansøgere, der indkaldes til at deltage i denne fase af udvælgelsesprøven, vil få tilsendt.

2.6   BEKRÆFTELSE AF ADGANGSKRITERIER

For de kandidater, som opnår det antal point, der skal til for at gå videre til testene i assessmentcentret, foretager udvælgelseskomitéen en verifikation af deres dokumentation (undtagen i de tilfælde, hvor verifikationen ifølge meddelelsen om udvælgelsesprøve finder sted på et tidligere trin i udvælgelsesprøven).

Denne verifikation foretages i faldende orden efter merit ud fra ansøgernes samlede antal point, og den fortsætter, indtil det antal ansøgere, som reelt opfylder alle adgangsbetingelserne, er nået, og disse ansøgere kan herefter placeres på reservelisten.

Dokumenterne for de ansøgere, som har fået et pointtal, der ligger under tærsklen, vil ikke blive gennemgået. Hvis verifikationen viser, at de oplysninger, som ansøgeren har givet i onlineansøgningen, ikke er underbygget af passende dokumentation, vil vedkommende blive udelukket fra udvælgelsesprøven.

Når kvalifikationerne bliver vurderet, er det kun de oplysninger, der allerede er givet i »talent screener«, som dokumentationen vil blive anvendt til at bekræfte.

2.7   UDVALGTE ANSØGERE/RESERVELISTE

Udvælgelseskomitéen opstiller en »reserveliste« med navnene på de ansøgere, som har klaret sig bedst og opnået de højeste antal point, og hvis dokumentation viser, at de opfylder alle adgangsbetingelser, som er anført i meddelelsen om udvælgelsesprøve. Antallet af pladser på reservelisten er anført i meddelelsen om udvælgelsesprøve. Hvis der er flere ansøgere, som har opnået det samme antal point på sidstepladsen, vil de alle komme med på reservelisten.

Listen sendes derefter til EU-institutionerne, som er ansvarlige for ansættelse af udvalgte ansøgere fra listen. At være opført på en reserveliste betyder ikke, at man har ret til eller garanti for ansættelse.

Reservelisten og dens udløbsdato (18) offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og på EPSO's hjemmeside. Listens gyldighed kan i visse tilfælde forlænges. Beslutningen om at forlænge en liste vil kun blive offentliggjort på EPSO's hjemmeside.

Alle ansøgere, som har taget testene i assessmentcentret (19), vil få tilsendt et dokument, et såkaldt »kompetencepas«, der giver både kvantitativ og kvalitativ feedback om de resultater, som de har opnået i assessmentcentret.

Kompetencepassene for de ansøgere, der er kommet på listen, vil også være tilgængelige for EU-institutionerne, som kan benytte dem under ansættelsesproceduren og i forbindelse med karriereudvikling. Ansøgere, der kommer på listen, vil af EPSO også få tilsendt andet nyttigt informationsmateriale.

3.   GENERELLE OPLYSNINGER

3.1   KOMMUNIKATION

3.1.1   EPSO: kommunikation med ansøgere

Meddelelse om resultater og alle indkaldelser sendes udelukkende gennem EPSO-kontoen på engelsk, fransk eller tysk.

Ansøgerne skal følge udvælgelsesprøvens forløb og holde øje med oplysninger, der vedkommer dem, ved regelmæssigt at gå ind på deres EPSO-konto, dvs. mindst 2 gange om ugen.

Hvis dette ikke er muligt på grund af et teknisk problem, som skyldes EPSO, skal ansøgerne straks give EPSO besked herom

via onlinekontaktskemaet (20).

eller

via telefon på + 32 22993131 (21).

Generelle oplysninger om udvælgelsesprøvens forløb er tilgængelige på den for udvælgelsesprøven relevante side på EPSO's hjemmeside (www.eu-careers.info).

3.1.2   Ansøgere: kommunikation med EPSO

Inden man kontakter EPSO, bør man have sat sig godt ind i alle oplysningerne i meddelelsen om udvælgelsesprøven, i de generelle regler og på EPSO's hjemmeside, blandt andet under »ofte stillede spørgsmål« (22).

Kontaktoplysningerne findes på hjemmesiden (23). Ved al henvendelse vedrørende en ansøgning skal ansøgeren opgive sit navn, udvælgelsesprøvens nummer og ansøgningsnummeret.

EPSO sørger omhyggeligt for at overholde principperne i den administrative adfærdskodeks (24). Efter de samme principper forbeholder EPSO sig dog ret til at stoppe enhver korrespondance, hvis ansøgerens henvendelser må betragtes som useriøse, fordi der er tale om en gentagelse af tidligere henvendelser, eller fordi de er krænkende og/eller irrelevante.

3.1.3   Ansøgere: kommunikation med udvælgelseskomitéer

Af hensyn til udvælgelseskomitéens uafhængighed er det udtrykkeligt forbudt for alle, der ikke er med i udvælgelseskomitéen, at kontakte medlemmer af denne. Der er dog den undtagelse, at en ansøger kan rette skriftlig henvendelse til formanden for udvælgelseskomitéen via Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor for at fremføre sine synspunkter eller gøre sine rettigheder gældende. Alle henvendelser til en udvælgelseskomité må udelukkende rettes til EPSO, som sørger for videresendelse til komitéen. Alle direkte eller indirekte henvendelser fra ansøgere, der sker på anden vis, er forbudt og kan føre til udelukkelse fra udvælgelsesprøven.

3.2   DATABESKYTTELSE

Som det organ, der er ansvarligt for tilrettelæggelsen af udvælgelsesprøver, sørger EPSO for, at ansøgernes personoplysninger bliver behandlet efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om personoplysninger (25). Det drejer sig især om oplysningernes fortrolighed og sikkerhed.

Yderligere oplysninger herom kan ses i afsnittet om databeskyttelse på EPSO's hjemmeside (privacy statement) (26).

Data, der indsamles i forbindelse med prøver, kan blive brugt til videnskabelige formål, men udelukkende i anonym form.

3.3   ADGANG TIL OPLYSNINGER

3.3.1   Specifikke adgangsrettigheder for ansøgere

Ansøgere har, når de deltager i en almindelig udvælgelsesprøve, specifikke adgangsrettigheder til visse dokumenter og oplysninger, der berører dem direkte og personligt i forbindelse med udvælgelsesprøven, efter de vilkår og betingelser, der er anført i dette afsnit.

Disse specifikke adgangsrettigheder gives på baggrund af begrundelsespligten, men med behørig hensyntagen til bestemmelserne i artikel 6 i bilag III til vedtægten, hvori det er fastsat, at udvælgelseskomitéens arbejde skal være fortroligt.

Ifølge artikel 25, stk. 2, i vedtægten skal enhver afgørelse, der træffes om en bestemt person i henhold til vedtægten og indebærer et klagepunkt, begrundes. Hensigten med begrundelsespligten er at give den berørte person de oplysninger, der er nødvendige til at kunne se, om den pågældende afgørelse er velfunderet, og at muliggøre domstolsprøvelse.

Når udvælgelseskomitéen træffer afgørelser, skal begrundelsespligten afvejes med hensynet til den fortrolige karakter af udvælgelseskomitéens arbejde i henhold til artikel 6 i bilag III til vedtægten. Fortrolighedsprincippet blev indført for at sikre udvælgelseskomitéernes uafhængighed og objektivitet i deres arbejde ved at beskytte dem mod al indgriben og pres udefra. Fortroligheden af komitéernes arbejde betyder således, at der ikke videregives oplysninger om de enkelte komitémedlemmers stillingtagen eller om forhold, der angår en vurdering af de enkelte ansøgere eller en sammenligning af dem.

Retten til at få oplysninger, som er omhandlet i dette afsnit, gælder specifikt for ansøgere i en almindelig udvælgelsesprøve og bør ikke blandes sammen med adgangsretten, som er omhandlet i forordning (EF) nr. 1049/2001 (27) (se punkt 3.3.2). Vær opmærksom på, at hvad angår oplysninger, der vedrører en persons deltagelse i en almindelig udvælgelsesprøve, kan der ikke udledes flere rettigheder fra forordning (EF) nr. 1049/2001, end hvad der ifølge retspraksis er anerkendt som hørende under ansøgernes specifikke adgangsrettigheder som beskrevet ovenfor.

3.3.1.1.   Automatisk individuel kommunikation

Som ansøger vil man automatisk få tilsendt følgende oplysninger:

Fase i udvælgelsesprøven

Kommunikation

Computerbaserede multiple choice-test

Resultater.

Et skema, der for hvert spørgsmål viser det eller de svar, der er valgt, og det eller de korrekte svar. Hverken selve spørgsmålene eller svarene vil blive vist, men kun deres referencenummer eller -bogstav.

Vær opmærksom på, at det således er fuldstændigt udelukket, at selve spørgsmålene og svarene i de computerbaserede multiple choice-test vil blive udleveret. Retspraksis har bekræftet, at for test i form af multiple choice-spørgsmål er begrundelsespligten opfyldt ved, at ansøgerne får tilsendt de oplysninger, der er angivet ovenfor.

Bestået

Resultater (bestået/ikke bestået).

Hvis ansøgeren ikke har bestået, vil det også blive anført, hvilke udvælgelseskriterier der ikke er opfyldt.

Udvælgelse på grundlag af kvalifikationer

(talent screener)

Resultater.

Ansøgere vil få tilsendt det skema, der viser vægtningen for hvert spørgsmål i »talent screener« og de point, som udvælgelseskomitéen har tildelt for hvert spørgsmål.

Indledende test

Resultater.

Assessmentcenter

Resultater.

Kompetencepas, der viser det samlede pointtal for hver af de vurderede kompetencer og udvælgelseskomitéens kommentarer.

Vær opmærksom på, at ansøgere, som ikke har gennemført en eller flere af testene, eller som er blevet udelukket fra udvælgelsesprøven, fordi de ikke har fulgt de proceduremæssige regler, ikke vil få tilsendt et kompetencepas.

3.3.1.2.   Automatisk offentliggørelse

For nogle typer af test vil EPSO, når de først er afsluttet, offentliggøre kildetekst/anviste opgaver på sin hjemmeside. Formålet hermed er at skabe så meget åbenhed som muligt omkring udvælgelsesprøver, hvor det er muligt, og uden at det går ud over ret og rimelighed og objektivitet ved disse prøver.

Offentliggørelsen finder sted, efter at alle testene er afsluttede og de endelige resultater heraf foreligger og er blevet meddelt ansøgerne.

Den vedrører udelukkende de specifikke typer af test, hvor kildetekst/anviste opgaver ikke skal genbruges ved kommende udvælgelsesprøver. Der er tale om:

oversættelsestekster, der er brugt ved udvælgelsesprøver for oversættere

oversættelsestekster, der er brugt ved udvælgelsesprøver for juristlingvister

»resumé på udvælgelsesprøvens sprog«, der er brugt ved udvælgelsesprøver for juristlingvister.

3.3.1.3.   Oplysninger efter anmodning

Ansøgere kan anmode om en ikke korrigeret kopi af deres svar i de skriftlige test, hvor indholdet af testene ikke skal genbruges ved kommende udvælgelsesprøver (dvs. de typer af test, der er anført under punkt 3.3.1.2).

Sådanne anmodninger kan udelukkende indsendes online via kontaktskemaet på EPSO's hjemmeside.

Der kan dog ikke gives adgang til ikke korrigerede kopier i de tilfælde, hvor det er meningen, at testindholdet skal genbruges senere, og hvis udleveringen af disse kopier vil kunne gå ud over kommende test og ret og rimelighed og objektivitet ved kommende udvælgelsesprøver. Det gælder navnlig for casestudies, hvor adgangen til ikkekorrigerede kopier hermed udtrykkeligt er udelukket.

Som en generel regel gøres opmærksom på, at alle anmodninger om oplysninger vil blive behandlet ud fra begrundelsespligten og under hensyntagen til den fortrolige karakter af udvælgelseskomitéens arbejde i henhold til vedtægten (artikel 6, bilag III) og i overensstemmelse med reglerne om beskyttelse af personoplysninger.

Vær opmærksom på, at de korrigerede svar og især detaljerne i bedømmelsen er omfattet af fortroligheden af udvælgelseskomitéens arbejde, og at de ikke vil blive udleveret  (28).

En stor del af oplysningerne om de udvælgelsesprocedurer, som EPSO anvender, kan ses på EPSO's hjemmeside. Hvis der ikke er de oplysninger, som man har brug for, kan der sendes en anmodning via kontaktskemaet på EPSO's hjemmeside, hvor det så præcist som muligt angives, hvilke oplysninger man gerne vil have, og om det er som ansøger i den almindelige udvælgelsesprøve, at man ønsker oplysningerne.

3.3.2   Adgang til dokumenter i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001 — åbenhed

I henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001 har enhver unionsborger og enhver fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, ret til aktindsigt i institutionernes dokumenter med forbehold af de principper, betingelser og begrænsninger, der er fastsat i denne forordning. Men ifølge retspraksis kan retten til aktindsigt som fastsat i forordning (EF) nr. 1049/2001 begrænses eller udelukkes, når der findes specialregler, som gælder for specifikke områder, ifølge princippet om, at en specialregel fraviger den generelle regel (lex specialis derogat legi generali).

I tilfældet med almindelige udvælgelsesprøver er anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001 (den generelle regel) udelukket i medfør af artikel 6 i bilag III til vedtægten, som udgør en specialregel (29).

Det er derfor meget usandsynligt, at en ansøger vil få udleveret et givet dokument under henvisning til denne forordning, hvis det er blevet afvist i forbindelse med en udvælgelsesprocedure.

Desuden gælder forordningen kun for anmodninger om aktindsigt i eksisterende dokumenter, dvs. »ethvert indhold uanset medium (skrevet på papir eller opbevaret elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, audiovisuelle optagelser) vedrørende emner, der har at gøre med politikker, aktiviteter og beslutninger, der henhører under institutionens kompetenceområde« (30). Institutionerne kan ikke blive afkrævet at skulle udarbejde nye dokumenter efter anmodning.

3.4   KLAGER

Udvælgelsesprocedurerne tilrettelægges af EPSO, der er et interinstitutionelt kontor med stor erfaring på området. EPSO gør sit bedste for at sikre fair og objektive procedurer og passende testforhold for alle ansøgere. Men alligevel kan der nogle gange opstå tekniske problemer eller menneskelige fejl.

3.4.1   Hvad skal jeg gøre, hvis noget går galt?

Hvis du på et eller andet trin i udvælgelsesproceduren støder på et alvorligt teknisk eller organisatorisk problem, som vil kunne påvirke din deltagelse i udvælgelsesprøven, bedes du straks underrette EPSO herom, således at forholdet kan blive undersøgt og der kan rettes op på problemet.

Det skal gøres på en af følgende måder:

for problemer, der opstår uden for testcentrene (f.eks. i forbindelse med tilmelding eller booking), sendes der en besked til EPSO via kontaktskemaet (31) på EPSO's hjemmeside med en kort beskrivelse af det pågældende problem

hvis problemet opstår på et testcenter, skal ansøgeren gøre de tilsynshavende opmærksomme herpå og bede dem registrere klagen skriftligt, og ansøgeren skal sende en besked herom via kontaktskemaet (31) på EPSO's hjemmeside med en kort beskrivelse af det pågældende problem.

Vær opmærksom på altid at angive udvælgelsesprøvens nummer og ansøgningsnummeret i denne besked.

Bemærk:

hvis der klages over en fejl i indholdet af de computerbaserede multiple choice-test, skal der henvises til neutraliseringsproceduren, der er beskrevet i punkt 3.4.2

hvis det er en beslutning, som er truffet af EPSO eller udvælgelseskomitéen, der gøres indsigelse mod, skal der henvises til den interne revurderingsprocedure, der er beskrevet i punkt 3.4.3.

3.4.2   Neutralisering

Hvad er neutralisering?

Databasen med spørgsmål, der bruges til de computerbaserede multiple choice-test, bliver løbende udsat for en grundig kvalitetskontrol, blandt andet fra udvælgelseskomitéernes side. Det kan dog alligevel stadigvæk ske, at der er væsentlige fejl i nogle af spørgsmålene.

Neutralisering er en korrigerende foranstaltning, som er stadfæstet af Domstolen (32), og som har til formål at sikre objektive evalueringer, og at alle ansøgere behandles ens, når der forekommer uregelmæssigheder i testene til en udvælgelsesprøve i form af fejl i spørgsmålene.

Når der opdages en sådan fejl i et spørgsmål, efter at testene har fundet sted, kan udvælgelseskomitéen beslutte at annullere spørgsmålet og fordele de oprindeligt fordelte point for dette spørgsmål på de øvrige spørgsmål i den pågældende test. Dette system betyder, at den nye beregning af point efter neutraliseringen af et spørgsmål kun vedrører de ansøgere, som det pågældende spørgsmål er blevet stillet til. Bedømmelsen af testene bliver ved med at være som anført i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

Det skal understreges, at systemet med neutralisering er udformet, så det sikres, at ingen ansøger bliver straffet på en unfair måde. For at sikre dette foretages der en simulering, hvor resultaterne før og efter neutralisering sammenlignes. EPSO og udvælgelseskomitéerne anvender en inklusionspolitik og ikke en eksklusionspolitik og fastsætter tærsklerne for beståelse efter neutraliseringen, så der bliver taget hensyn til ansøgere, der måtte være blevet påvirket negativt af neutraliseringen.

Det skal ligeledes bemærkes, at ifølge retspraksis på området vil den tid, som ansøgerne bruger på at besvare spørgsmål, der neutraliseres, ikke kunne udgøre forskelsbehandling af ansøgerne (33).

Anmodninger

Hvis en ansøger mener, at et eller flere af spørgsmålene i de computerbaserede multiple choice-test indeholder fejl, som har gjort det umuligt at besvare spørgsmålet/spørgsmålene, eller gjort det svært for ansøgeren at give et korrekt svar, kan han/hun anmode om, at udvælgelseskomitéen ser på spørgsmålet/spørgsmålene igen under neutraliseringsproceduren.

Anmodninger om neutralisering af specifikke CBT-spørgsmål skal indgives senest ti kalenderdage efter datoen for den computerbaserede test

enten direkte til den tilsynshavende på testcentret, efter at testene er taget

eller ved hjælp af det kontaktskema (34), der findes på EPSO's hjemmeside.

I den besked, der sendes, skal der altid angives udvælgelsesprøvens nummer, ansøgningsnummeret og ordene »Complaint procedures«.

I anmodningen skal ansøgeren give alle de oplysninger, som er nødvendige, for at det eller de spørgsmål, der angiveligt indeholder fejl, vil kunne identificeres (f.eks. ved at beskrive, hvad spørgsmålet handlede om), og det skal så klart som muligt forklares, hvad den påståede fejl består i.

Anmodninger om neutralisering, der indkommer efter fristens udløb, og hvor det ikke klart fremgår, hvilket eller hvilke spørgsmål der anfægtes, eller som ikke forklarer, hvad den påståede fejl består i, vil der ikke blive taget hensyn til.

3.4.3   Intern revurdering

Der kan anmodes om revurdering af enhver af udvælgelseskomitéens eller EPSO's afgørelser, som direkte eller umiddelbart påvirker ansøgerens retsstilling i udvælgelsesprøven (dvs. hvad der vedrører resultater og/eller fastsætter, om ansøgeren kan gå videre til næste trin i udvælgelsesprøven eller bliver udelukket herfra).

Anmodninger om revurdering kan begrundes med et eller flere af følgende elementer:

der er en materiel uregelmæssighed i udvælgelsesprocessen (35)

udvælgelseskomitéen eller EPSO har ikke overholdt de regler, der gælder for udvælgelsesproceduren som fastsat i vedtægten, meddelelsen om udvælgelsesprøven, de generelle regler og retspraksis.

Vær opmærksom på, at gyldigheden af udvælgelseskomitéens vurdering af kvaliteten af ansøgerens præstation under en prøve ikke kan anfægtes. Denne vurdering er udtryk for en værdidom og hører under de vide skønsbeføjelser, som udvælgelseskomitéen har. Der vil derfor ikke ske administrativ eller retlig prøvelse af en sådan vurdering  (36) .

Der er en intens konkurrence om stillinger i EU-institutionerne, og det er kun få ansøgere, for hvem det lykkes at komme igennem. På grund af selve karakteren af udvælgelsesprøverne, den komparative vurdering, som benyttes heri, og det begrænsede antal pladser på reservelisten vil hovedparten af ansøgerne i en udvælgelsesprøve uundgåeligt ikke komme igennem, selv om de generelt set er kompetente. Det er helt normalt i en udvælgelsesprøve og er ikke et tegn på, at noget er gået galt.

Procedure

Anmodninger skal sendes senest ti kalenderdage efter den dato, hvor den afgørelse, som ansøgeren anfægter, er blevet uploadet til vedkommendes EPSO-konto:

enten via kontaktskemaet (37) på EPSO's hjemmeside

eller med post til Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO), C-25, 1049 Bruxelles, Belgien.

I beskeden angives altid udvælgelsesprøvens nummer, ansøgningsnummeret og ordene »Request for review«.

Det skal klart fremgå, hvilken afgørelse der anfægtes, og årsagerne til anmodningen skal angives.

Den interne revurderingsprocedure står EPSO's juridiske team for.

Senest 15 arbejdsdage efter at EPSO har modtaget anmodningen, vil ansøgeren få tilsendt en bekræftelse på modtagelsen.

Anmodningen vil så blive analyseret og forelagt den samme instans, som har truffet den anfægtede afgørelse (enten udvælgelseskomitéen eller EPSO) (38). Udvælgelseskomitéen eller EPSO vil derpå træffe en afgørelse vedrørende anmodningen. Når der er truffet en afgørelse, vil det juridiske team udarbejde et begrundet svar på de argumenter, som ansøgeren har fremført.

Anmodningen vil blive gennemgået nøje og på en fair og objektiv måde. Proceduren kan tage flere uger. Ansøgeren vil få tilsendt en begrundet afgørelse så hurtigt som muligt via EPSO-kontoen.

Hvis anmodningen om revurdering bliver taget til følge, vil ansøgeren blive genoptaget i udvælgelsesprøven på det trin, hvor han/hun blev udelukket, uanset hvor langt udvælgelsesprøven er kommet i mellemtiden, således at ansøgeren bevarer alle sine rettigheder.

3.4.4   Andre former for indsigelse

3.4.4.1.   Administrative klager

En ansøger i en udvælgelsesprøve har ret til at indbringe en administrativ klage for ansættelsesmyndigheden (dvs. direktøren for EPSO) i medfør af artikel 90, stk. 2, i vedtægten.

Klagen skal være rettet mod et forhold, som går ansøgeren imod (dvs. en afgørelse — eller mangel på afgørelse, hvis der er en forpligtelse til at træffe en afgørelse i henhold til vedtægten — som er til skade for ansøgeren). For at et forhold kan blive anset for at gå ansøgeren imod, skal det være af en sådan art, at det direkte og umiddelbart påvirker retsstillingen som ansøger.

Vær opmærksom på, at direktøren for EPSO ikke kan annullere eller ændre afgørelser, der træffes af en udvælgelseskomité vedrørende en administrativ klage. Det har derfor ikke noget formål at indgive en klage over en afgørelse truffet af en udvælgelseskomité  (39).

Administrative klager skal indbringes inden for en frist på tre måneder regnet fra meddelelsen om den afgørelse, der gøres indsigelse mod (eller hvis der ikke er truffet en afgørelse, fra den dag, hvor afgørelsen skulle have været truffet):

enten via kontaktskemaet (40) på EPSO's hjemmeside

eller med post til Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO), C-25,1049 Bruxelles, Belgien.

I beskeden angives altid udvælgelsesprøvens nummer, ansøgningsnummeret og ordene »Complaint procedures«.

3.4.4.2.   Søgsmål

En ansøger til en udvælgelsesprøve har ret til at indbringe et søgsmål for Retten for EU-Personalesager i henhold til artikel 270 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til artikel 91 i vedtægten.

Vær opmærksom på, at afgørelser, der er truffet af EPSO og ikke af udvælgelseskomitéen, vil ikke kunne indbringes for Retten for EU-Personalesager, medmindre der først har været indgivet en administrativ klage i henhold til artikel 90, stk. 2, i vedtægten efter den procedure, der er beskrevet i punkt 3.4.4.1. Det er navnlig tilfældet for de afgørelser vedrørende de almindelige adgangskriterier, som er truffet af EPSO og ikke af udvælgelseskomitéen.

På hjemmesiden for Retten for EU-Personalesager er der nærmere oplysninger om, hvordan en sådan sag skal anlægges (41).

3.4.4.3.   Klager til Den Europæiske Ombudsmand

Ansøgere kan som alle statsborgere i Den Europæiske Union og andre med fast bopæl i en medlemsstat indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand (42).

Vær opmærksom på, at ifølge artikel 2, stk. 4, i de almindelige betingelser for udøvelsen af Ombudsmandens hverv skal der, inden en klage indgives til Ombudsmanden, være rettet de fornødne administrative henvendelser til de berørte institutioner eller organer.

Klager til Ombudsmanden har ikke nogen opsættende virkning for den frist, der ifølge artikel 90, stk. 2, og artikel 91 i vedtægten gælder for indgivelse af klager og for anlæggelse af søgsmål ved Retten for EU-Personalesager.

3.5   UDELUKKELSE FRA UDVÆLGELSESPRØVEN

En ansøger kan udelukkes fra en udvælgelsesprøve, hvis EPSO på et eller andet trin i proceduren finder ud af, at:

ansøgeren har oprettet mere end en EPSO-konto

ansøgeren har tilmeldt sig profiler, som er uforenelige

ansøgeren har afgivet falske erklæringer, eller der ikke er passende dokumentation for de erklæringer, der er afgivet

ansøgeren ikke har booket sig ind til de computerbaserede test (multiple choice-test, case study osv.)

ansøgeren har snydt under testene

ansøgeren har prøvet at kontakte et medlem af udvælgelseskomitéen på en uautoriseret måde.

ansøgeren har indgivet ansøgningen på et andet sprog end engelsk, fransk eller tysk

ansøgeren har i strid med de instruktioner, der blev givet inden en skriftlig eller en praktisk test, underskrevet eller anført en form for kendingsmærke på kopierne.

Der gøres opmærksom på, at institutionerne kun ansætter personer med den højst mulige integritet. Enhver form for svig eller forsøg på svig vil kunne straffes og vil kunne indebære udelukkelse fra kommende udvælgelsesprøver.


(1)  Enhver henvisning i forbindelse med udvælgelsesprøver organiseret af EPSO til en person af hankøn gælder ligeledes som henvisning til en person af hunkøn.

(2)  Med forbehold af eventuelle undtagelser i medfør af artikel 28, litra a), i vedtægten og særlige foranstaltninger vedtaget med henblik på at ansætte statsborgere fra lande, der tiltræder EU.

(3)  Navnene på udvælgelseskomitéens medlemmer offentliggøres på EPSO's hjemmeside (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

(4)  I meddelelser om udvælgelsesprøve stilles der ingen alderskrav, men der gøres opmærksom på pensionsalderen, som er fastsat i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »vedtægten«), som findes på EPSO's hjemmeside.

(5)  Med forbehold af eventuelle undtagelser i medfør af artikel 28, litra a), i vedtægten og særlige foranstaltninger vedtaget med henblik på at ansætte statsborgere fra lande, der tiltræder EU. Hvis der gælder undtagelser eller særlige foranstaltninger i en bestemt udvælgelsesprøve, er det angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

(6)  Se bilag I (eksempler på kvalifikationer).

(7)  http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/official-languages-eu_en.htm

(8)  Europæiske sprogniveauer (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp)

(9)  Ifølge Domstolens dom (Store Afdeling) i sag C-566/10 P, Italien mod Kommissionen, er EU-institutionerne forpligtet til at begrunde, hvorfor valget af det andet sprog er begrænset til et mindre antal officielle EU-sprog.

(10)  Se bilag 2 med teksten til de generelle retningslinjer.

(11)  I henhold til reglerne om databeskyttelse, jf.

https://europa.eu/epso/application/passport/index.cfm?action=pdplegal&sb=1&comp_id=

(12)  www.eu-careers.eu

(13)  http://europa.eu/epso/doc/epso_brochure_en.pdf

(14)  For yderligere oplysninger om adgangskrav og dokumentation henvises der til bilaget.

(15)  For yderligere generelle oplysninger om dokumentation henvises der til bilaget.

(16)  Opfyldelse af de generelle adgangsbetingelser verificeres af EPSO, mens opfyldelse af de særlige adgangsbetingelser verificeres af udvælgelseskomitéen for den pågældende udvælgelsesprøve.

(17)  På grundlag af artikel 2 i bilag III til vedtægten.

(18)  Hvis en ansøger, der er kommet på listen, udtrykkeligt anmoder om det, vil hans/hendes navn ikke blive offentliggjort. Anmodninger herom skal være modtaget af EPSO senest 2 uger efter, at resultaterne er uploadet til ansøgerens EPSO-konto.

(19)  Undtagen dem, som ikke har gennemført en eller flere af testene, eller som er blevet udelukket fra udvælgelsesprøven, fordi de ikke har fulgt de proceduremæssige regler (se punkt 3.5).

(20)  https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok

(21)  For at vi kan hjælpe ansøgerne bedst muligt, opfordrer vi kraftigt til, at de indsender deres spørgsmål via web-formularerne på vores hjemmeside. Det er naturligvis også muligt at benytte telefonnummeret i hastende tilfælde. Men vær opmærksom på, at der kun kan ringes på dette nummer i et begrænset tidsrum på arbejdsdage.

(22)  Under »Kontakt os« på EPSO's hjemmeside http://europa.eu/epso/index_da.htm

(23)  https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok

(24)  EFT L 267 af 20.10.2000, s. 63.

(25)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(26)  https://europa.eu/epso/application/passport/index.cfm?action=pdplegal&sb=1&comp_id=

(27)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(28)  Dom af 4. juli 1996, sag C-254/95, Parlamentet mod Innamorati, Sml. Pers. 1996 I, s. 3423, præmis 29; Dom af 12. februar 2014; sag F-127/11, De Mendoza mod Kommissionen, endnu ikke offentliggjort (jf. præmis 99).

(29)  Dom af 14. juli 2005, sag T-371/03, Le Voci mod Rådet, Sml. Pers. 2005 I-A, s. 209, og II, s. 957, præmis 121-124.

(30)  Jf. artikel 3 i forordning (EF) nr. 1049/2001.

(31)  https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok

(32)  Dom af 21. oktober 2004, sag T-49/03, Schumann mod Kommissionen, Sml. Pers. 2004 II, s. 1371, præmis 53-55; Dom af 15. april 2010, sag F-2/07, Matos Martins mod Kommissionen, præmis 191.

(33)  Dom af 2. maj 2001, forende sager T-167/99 og T-174/99, Giulietti o.a.. mod Kommissionen, Sml. Pers. 2001 II, s. 441, præmis 59; Dom af 15. april 2010, sag F-2/07, Matos Martins mod Kommissionen, præmis 183.

(34)  https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok

(35)  Det gælder ikke for fejl i spørgsmål til stopprøverne, som bliver undersøgt inden for rammerne af den neutraliseringsprocedure, der er nævnt i punkt 3.4.2.

(36)  Dom af 11. september 2008, sag F-127/07, Coto Moreno mod Kommissionen, Sml. Pers. FP-I-A- 1, s. 295 og FP-II-A-1, s. 1563, præmis 33.

(37)  https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok

(38)  Det skyldes den kompetencedeling, som er pålagt af vedtægten.

(39)  Dom af 26. februar 1981, sag 34/80, Authié mod Kommissionen, Sml. 1981, s. 665, præmis 7; Dom af 30. november 1978, forenede sager 4/78, 19/78 og 28/78, Saleno m.fl. mod Kommissionen, Sml. 1978, s. 2403.

(40)  https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok

(41)  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230/

(42)  http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces


BILAG I

Eksempler på eksamensbeviser, der i princippet svarer til dem, der kræves i udvælgelsesprøver

LAND

AST-SC1 til AST-SC6

AST1 til AST7

AST3 til AST11

AD5 til AD16

Uddannelse på gymnasieniveau (1)(der giver adgang til videregående uddannelse)

Videregående uddannelse (videregående uddannelse, som ikke er på universitetsniveau, eller kort universitetsuddannelse af mindst 2 års varighed)

Uddannelse på universitetsniveau (mindst 3 år (2))

Uddannelse på universitetsniveau (4 år eller derover)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat/

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (B.A eller B.Sc)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (Mag.Art)

Licenciatgrad

Ph.D.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht Grád D3 i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Céim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma Náisiúnta (ND, Dip.)

National Diploma (ND, Dip.)

Dámhachtain Ardteastas Ardoideachais (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onórach bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onórach bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS) Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Céim dochtúra

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού -

Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου Απολυτήριο Τεχνολογικού

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.Ε.Κ.)

 

Πτυχίο (ΑΕI πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), diplôme

d’études approfondies (DEA)

Master 1, master 2 professionnel

Master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea — L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Εducation (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredīti)

Bakalaura diploms (160 kredīti)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi — Képesítő

bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Program)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of «Ingenieur»

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis

Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

Republika Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing.)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licență

Diplomă de licență

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

vysvedčenie o maturitnej skúške

absolventský diplom

diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (bakalár)

diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

bakalár (Bc.)

magister

magister/inžinier

ArtD

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Éducation, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate


(1)  Adgang til kategorien AST kræver endvidere relevant erhvervserfaring af mindst 3 års varighed.

(2)  Adgang til lønklasserne 7-16 kræver endvidere relevant erhvervserfaring af mindst et års varighed.


BILAG II

Generelle retningslinjer fra Kollegiet af Administrationschefer om brugen af sprog i EPSO-udvælgelsesprøver

Det er blevet bekræftet, at som en generel regel vil brugen af sprog i EPSO-udvælgelsesprøver være følgende:

De faste elementer på EPSO's hjemmeside er på alle officielle sprog.

Meddelelser om udvælgelsesprøver, herunder udvælgelsesprøver for lingvister og udvælgelsesprøver i forbindelse med udvidelse, vil ligesom de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver, blive offentliggjort på alle officielle sprog.

Følgende test vil foregå på alle officielle sprog:

stopprøver (verbalt og numerisk ræsonnement)

test i sprogforståelse for udvælgelsesprøver for oversættere

indledende oversættelsestest for udvælgelsesprøver for juristlingvister

mellemliggende tolkningstest (på computer) for udvælgelsesprøver for tolke

kompetencetest (oversættelse eller tolkning) for udvælgelsesprøver for lingvister.

Det skal bemærkes, at selv om EPSO kan organisere disse test på alle officielle sprog, betyder det ikke, at de systematisk vil blive afholdt på 24 sprog i alle udvælgelsesprøver. Stopprøverne vil foregå på det sprog, som ansøgeren har angivet som første sprog, og for sprogtestenes vedkommende vil sproget afhænge af sprogkombinationerne for de pågældende udvælgelsesprøver.

Assessmentcentrene vil foregå på ansøgernes andet sprog, som skal være enten engelsk, fransk eller tysk.

Også indkaldelser af interessetilkendegivelser for udvælgelsesprocedurer for kontraktansatte, som EPSO organiserer, vil blive offentliggjort på alle officielle sprog.

Der kan være forskellige faktorer, som kan begrunde, at valget af andet sprog begrænses.

For det første er det af hensyn til tjenestens interesse nødvendigt, at nyansatte straks skal kunne være operationelle og effektivt varetage de opgaver, som de er ansat til, inden for det område eller den rolle, som udvælgelsesprøven dækker.

Engelsk, fransk og tysk er de sprog, som benyttes mest i institutionerne. Det er normalt de sprog, der benyttes på møder for medlemmer fra institutionerne. Det er også de sprog, der hyppigst benyttes ved kommunikation både internt og med verden udenfor. Det understøttes af statistikker om kildesprog for de tekster, der bliver oversat i institutionernes oversættelsestjenester.

I betragtning af institutionernes aktuelle sprogkrav med henblik på intern og ekstern kommunikation må et af udvælgelseskriterierne i henhold til vedtægtens artikel 27, stk. 1, være et tilfredsstillende kendskab til et af disse tre sprog, som skal prøves ved simulering af en realistisk arbejdssituation. Kendskabet til et tredje sprog, som er omhandlet i vedtægtens artikel 45, stk. 2, kan ikke træde i stedet for kendskab til et af de tre sprog på ansættelsestidspunktet.

For det andet er begrænsningen af sprog på de efterfølgende trin i udvælgelsesprøverne begrundet i selve arten af de test, der benyttes. For at være på linje med vedtægtens artikel 27 besluttede ansættelsesmyndighederne i institutionerne at ændre udvælgelsesprocedurerne ved fra 2010 og fremover at benytte evalueringsmetoder baseret på kompetencer for bedre at kunne bedømme, om ansøgere er i stand til at varetage deres opgaver.

Der foreligger et omfattende videnskabeligt forskningsmateriale, som viser, at assessmentcentre, der simulerer virkelighedsnære arbejdssituationer, er den bedste måde at bedømme præstationer på. De bruges over hele verden og anses for at være den mest effektive vurderingsmetode. I betragtning af det lange karriereforløb og mobiliteten inden for institutionerne er denne form for vurdering særdeles vigtig. På baggrund af en kompetenceramme, som er fastlagt af ansættelsesmyndighederne, bliver der valgt en række passende øvelser til at vurdere de kompetencer, der søges. For at sikre, at ansøgerne kan blive vurderet på en fair måde, og at de kan kommunikere direkte med bedømmerne og de andre ansøgere, der deltager i en øvelse, er det især nødvendigt — når denne metode anvendes — at assessmentcentret foregår på et lingua franca eller i særlige tilfælde på et af hovedsprogene i udvælgelsesprøven. I det første tilfælde skal lingua franca vælges blandt de sprog, som ansøgerne med størst sandsynlighed har kendskab til. I betragtning heraf må der gøres alt for at undgå forskelsbehandling af ansøgerne, og derfor prøves alle på deres andet sprog. Men da dette sprog også skal være et lingua franca, må valget af andet sprog nødvendigvis være begrænset. Når vi ser på, hvad der som tidligere omtalt er almindelig praksis internt, må valget nødvendigvis stå mellem engelsk, fransk og tysk. I assessmentcentrene bliver ansøgernes sprogkundskaber ikke vurderet, så et tilfredsstillende kendskab til et af disse tre sprog som andet sprog er fuldt ud tilfredsstillende til at kunne gå op til prøverne (hvilket er i overensstemmelse med minimumskravene i vedtægtens artikel 28). Dette niveau for sprogkundskaber er på ingen måde uforholdsmæssigt i forhold til de behov, som tjenesten har, sådan som det også er anført ovenfor.

Brugen af engelsk, fransk eller tysk som det valgte andet sprog på de senere trin i udvælgelsesprøver indebærer, at der ikke er nogen forskelsbehandling på grund af modersmål. Der er ikke tale om en begrænsning i brugen af modersmålet. Med kravet om, at ansøgerne skal vælge et andet sprog (engelsk, fransk eller tysk), som er forskelligt fra deres første sprog (normalt modersmål eller tilsvarende), sikres det, at de alle kan sammenlignes på lige fod. Det skal også bemærkes, at det i væsentlig grad er ansøgerne selv, der skal vise, at de har et tilstrækkeligt kendskab til det andet sprog.

Dette krav er under alle omstændigheder forholdsmæssigt set ud fra de faktiske behov, som tjenesten har. Begrænsningen af valget af det andet sprog er blot en afspejling af, hvilke sprog folk i Europa kender til i dag. Engelsk, fransk og tysk er ikke blot sprog, der anvendes i flere medlemsstater i Den Europæiske Union, de er også de fremmedsprog, der er mest udbredt kendskab til. Det er de sprog, der hyppigst læres som fremmedsprog, og de sprog, som folk mener, det er mest nyttigt at lære. De aktuelle krav fra tjenestens side må derfor være en passende afspejling af, hvilke sprogfærdigheder ansøgerne kan forventes at have, navnlig fordi sprogkundskaberne som sådan (med hensyn til grammatik, stavning eller ordforråd) ikke bliver bedømt under kompetenceprøverne. Når valget af andet sprog begrænses til engelsk, fransk eller tysk, er det derfor ikke en uforholdsmæssig stor barriere for dem, der ønsker at deltage i udvælgelsesprøver. Det svarer derimod netop til, hvad folk er vant til og forventer, sådan som det fremgår af alle tilgængelige informationer.

Der er også relevante statistikker, som viser, at der ikke er tale om urimelighed og forskelsbehandling, når mulighederne for valget af andet sprog på visse trin i udvælgelsesprøver begrænses. Således var engelsk, fransk eller tysk de sprog, der hyppigst blev valgt, når ansøgerne havde mulighed for at vælge deres andet sprog blandt de 11 officielle sprog i de store almindelige EUR-25-udvælgelsesprøver for administratorer og assistenter i 2005. Statistikkerne over udvælgelsesprøver efter reformen i 2010 viser ingen tegn på skævheder til fordel for statsborgere fra de lande, hvor engelsk, fransk eller tysk er officielle sprog. Og statistikkerne for AD 2010-runden af udvælgelsesprøver viser, at det også den gang var et af de tre sprog, der blev valgt som andet sprog af en væsentlig del af ansøgerne.

Derfor forekommer det også rimeligt at kræve, at ansøgerne skal vælge et af disse tre sprog til at kommunikere med EPSO på og til at udfylde talent screener på.

For at opnå en balance mellem tjenestens interesser og ansøgernes færdigheder bør nogle af testene derfor afholdes på et begrænset antal af sprogene i Den Europæiske Union, både for at sikre, at de ansøgere, der kommer på reservelisten har passende kendskab til en kombination af sprog, som gør dem i stand til at udføre deres opgaver, og således at der kan anvendes udvælgelsesmetoder, der er baseret på en præstationsvurdering. Eftersom meddelelser om udvælgelsesprøver og vejledninger for ansøgere offentliggøres på de 24 sprog i Den Europæiske Union, og eftersom ansøgerne kan tage den vigtige første fase i udvælgelsesprøver på et hvilket som helst af de 24 sprog, som de vælger som deres modersmål, forekommer det, at det er en rimelig balance, der er fundet mellem tjenestens interesser og princippet om multilingvisme og ikkeforskelsbehandling angående sprog.

I hvert enkelt tilfælde bør der derfor træffes et valg ud fra den sprogordning, som EPSO's styrelsesråd har vedtaget, og institutionernes specifikke behov for at kunne ansætte ansøgere, som straks kan være operationelle. Der er to mulige generelle tilfælde:

For det første generelle profiler eller specifikke profiler, hvor hovedfaktoren i udvælgelsen ud over de generelle kompetencer er ekspertise eller erfaring inden for et særligt område eller job. Her er det vigtigste krav, at man er i stand til at kunne arbejde og kommunikere i en multisproglig kontekst, hvor det er nødvendigt at beherske de sprog, som anvendes mest i institutionerne, og dette retfærdiggør en begrænsning i valget af sprog i Den Europæiske Union til udvælgelsesproceduren.

For det andet profiler, hvor kendskab til et eller flere sprog er af særlig betydning, for eksempel lingvister eller andre profiler, hvor udvælgelsesprocedurerne organiseres efter sprog. Ud over en vurdering af de generelle kompetencer som anført ovenfor i første scenarie, afholdes der andre test i specifikke kompetencer på det eller de pågældende sprog.

Også ved denne fremgangsmåde bør der, når der træffes beslutning om begrænsning af antallet af sprog i udvælgelsesprøver, kunne tages hensyn hertil i hver enkelt udvælgelsesprøve, således at institutionernes specifikke behov bliver tilgodeset hvad angår den eller de pågældende profiler.