ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 380

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
27. oktober 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2014/C 380/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1

 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2014/C 380/02

Sag C-372/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský súd v Prešove (Slovakiet) den 1. august 2014 — Provident Financial s. r. o. mod Zdeněk Sobotka

2

2014/C 380/03

Sag C-398/14: Sag anlagt den 20. august 2014 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

3

2014/C 380/04

Sag C-402/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Dioikitiko Efeteio Athinon (Grækenland) den 22. august 2014 — Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia mod Elliniko Dimosio

4

 

Retten

2014/C 380/05

Sag T-170/08: Rettens dom af 11. september 2014 — Kommissionen mod ID FOS Research (Voldgiftsbestemmelse — kontrakter om finansiel bistand vedrørende projekter inden for industri- og materialeteknologi — tilbagebetaling af en del af de udbetalte beløb — morarenter)

5

2014/C 380/06

Sag T-425/11: Rettens dom af 11. september 2014 — Grækenland mod Kommissionen (Statsstøtte — græske kasinoer — ordning, der pålægger en afgift på 80 % på entrepriser med forskellige beløb — beslutning, der erklærer støtten uforenelig med det indre marked — begrebet statsstøtte — fordel)

5

2014/C 380/07

Sag T-443/11: Rettens dom af 11. september 2014 — Gold East Paper og Gold Huasheng Paper mod Rådet (Dumping — import af coated finpapir med oprindelse i Folkerepublikken Kina — status som virksomhed, der opererer på markedsøkonomiske vilkår — frist for vedtagelse af afgørelsen om denne status — omhyggelig og upartisk undersøgelse — ret til forsvar — åbenbart urigtigt skøn — princippet om god forvaltningsskik — bevisbyrde — skade — fastlæggelse af fortjenstmargenen — definition af den pågældende vare — erhvervsgren i Fællesskabet — årsagsforbindelse)

6

2014/C 380/08

Sag T-444/11: Rettens dom af 11. september 2014 — Gold East Paper og Gold Huasheng Paper mod Rådet (Subsidier — import af coated finpapir med oprindelse i Folkerepublikken Kina — metoder — beregning af fordelen — åbenbart urigtigt skøn — specificitet — afskrivningsperiode — gunstig skattemæssig behandling — udligningsforanstaltninger — skade — fastlæggelse af fortjenstmargenen — definition af den pågældende vare — erhvervsgren i Fællesskabet — årsagsforbindelse)

7

2014/C 380/09

Sag T-450/11: Rettens dom af 11. september 2014 — Galileo International Technology mod KHIM — ESA og Kommissionen (GALILEO) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-figurmærket GALILEO — de ældre EF-ordmærker GALILEO — relativ registreringshindring — manglende risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 — manglende lighed mellem de omhandlede varer og tjenesteydelser)

8

2014/C 380/10

Sag T-536/12: Rettens dom af 11. september 2014 — Aroa Bodegas mod KHIM — Bodegas Muga (aroa) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket aroa — det ældre nationale figurmærke Aro — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — delvist afslag på registrering)

8

2014/C 380/11

Sag T-127/13: Rettens dom af 11. september 2014 — El Corte Inglés mod KHIM — Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-ordmærket PRO OUTDOOR — det ældre EF-figurmærke OUTDOOR garden barbecue camping — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — sagens genstand for appelkammeret — artikel 60 og artikel 64, stk. 1, i forordning nr. 207/2009)

9

2014/C 380/12

Sag T-185/13: Rettens dom af 11. september 2014 — Continental Wind Partners mod KHIM — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket CONTINENTAL WIND PARTNERS — det ældre internationale figurmærke Continental — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — delvist afslag på registrering)

10

2014/C 380/13

Sag T-112/11: Rettens kendelse af 3. september 2014 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — registrering af en beskyttet geografisk betegnelse — Edam Holland — manglende søgsmålsinteresse — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

10

2014/C 380/14

Sag T-113/11: Rettens kendelse af 3. september 2014 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — registrering af en beskyttet geografisk betegnelse — Gouda Holland — manglende søgsmålsinteresse — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

11

2014/C 380/15

Sag T-261/12: Rettens kendelse af 3. september 2014 — Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon mod Kommissionen (Erstatningssøgsmål — offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — styrkelse af Kommissionens institutionelle kapacitet til beskyttelse af konkurrencen i Serbien — afvisning af en tilbudsgivers bud — søgsmål, der er åbenbart retligt ugrundet)

12

2014/C 380/16

Sag T-336/13: Rettens kendelse af 2. september 2014 — Borghezio mod Parlamentet (Annullationssøgsmål — erklæring fra formanden for Europa-Parlamentet, der på et plenarmøde oplyser forsamlingen om ekskluderingen af et medlem fra dennes politiske gruppe — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål — åbenbart at sagen skal afvises)

12

2014/C 380/17

Sag T-386/13: Rettens kendelse af 3. september 2014 — Kėdainių rajono Okainių m.fl. mod Rådet og Kommissionen (Annullationssøgsmål — fælles landbrugspolitik — ordninger for direkte støtte til landbrugere — godkendelse af ydelse af supplerende nationale direkte betalinger i Litauen for 2012 — søgsmålsfrist — udgangspunkt — afvisning — ulovlighedsindsigelse)

13

2014/C 380/18

Sag T-538/13: Rettens kendelse af 2. september 2014 — Verein Natura Havel og Vierhaus mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — åbningsskrivelse i forbindelse med en verserende traktatbrudsprocedure vedrørende foreneligheden af den tyske luftfartsret med EU-retten — afslag på aktindsigt — undtagelse vedrørende beskyttelsen af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision — søgsmål delvist klart uantageligt og delvist åbenbart ugrundet)

14

2014/C 380/19

Sag T-499/14: Sag anlagt den 23. juni 2014 — Ertico — Its Europe mod Kommissionen

14

2014/C 380/20

Sag T-564/14: Sag anlagt den 28. juli 2014 — Ahmed Mohamed Saleh Baeshen mod KHIM

15

2014/C 380/21

Sag T-631/14: Sag anlagt den 22. august 2014 — Roland mod KHIM — Louboutin (nuance af farven rød til skosåler)

16

2014/C 380/22

Sag T-632/14: Sag anlagt den 25. august 2014 — Intercon mod Kommissionen

16

2014/C 380/23

Sag T-638/14: Sag anlagt den 26. august 2014 — Frinsa del Noroeste mod KHIM — Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

17

2014/C 380/24

Sag T-641/14: Sag anlagt den 28. august 2014 — Dellmeier mod KHIM — Dell (LEXDELL)

18

2014/C 380/25

Sag T-643/14: Sag anlagt den 1. september 2014 — Red Lemon Incorporation mod KHIM — Lidl Stiftung (ABTRONIC)

19

2014/C 380/26

Sag T-647/14: Sag anlagt den 2. september 2014 — Infusion Brands mod KHIM (DUALSAW)

19

2014/C 380/27

Sag T-648/14: Sag anlagt den 2. september 2014 — Infusion Brands mod KHIM (DUALTOOLS)

20

2014/C 380/28

Sag T-652/14: Sag anlagt den 8. september 2014 — AF Steelcase mod KHIM

21

2014/C 380/29

Sag T-657/14: Sag anlagt den 12. september 2014 — Spanien mod Kommissionen

22

2014/C 380/30

Sag T-658/14: Sag anlagt den 12. september 2014 — Jurašinović mod Rådet

23

2014/C 380/31

Sag T-664/14: Sag anlagt den 15. september 2014 — Belgien mod Kommissionen

24

2014/C 380/32

Sag T-665/14 P: Appel iværksat den 17. september 2014 af Robert Klar og Francisco Fernandez Fernandez til prøvelse af Personalerettens kendelse af 16. juli 2014 i sag F-114/13, Klar og Fernandez Fernandez mod Kommissionen

24

 

Retten for EU-Personalesager

2014/C 380/33

Sag F-65/14: Sag anlagt den 14. juli 2014 — ZZ mod SEAE

26

2014/C 380/34

Sag F-67/14: Sag anlagt den 17. juli 2014 — ZZ mod Rådet

26

2014/C 380/35

Sag F-69/14: Sag anlagt den 19. juli 2014 — ZZ mod Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

27

2014/C 380/36

Sag F-73/14: Sag anlagt den 24. juli 2014 — ZZ mod Europol

27

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Den Europæiske Unions Domstol

27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/1


Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

2014/C 380/01

Seneste offentliggørelse

EUT C 372 af 20.10.2014

Liste over tidligere offentliggørelser

EUT C 361 af 13.10.2014

EUT C 351 af 6.10.2014

EUT C 339 af 29.9.2014

EUT C 329 af 22.9.2014

EUT C 315 af 15.9.2014

EUT C 303 af 8.9.2014

Teksterne er tilgængelige på:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Øvrige meddelelser

RETSLIGE PROCEDURER

Domstolen

27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/2


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský súd v Prešove (Slovakiet) den 1. august 2014 — Provident Financial s. r. o. mod Zdeněk Sobotka

(Sag C-372/14)

2014/C 380/02

Processprog: slovensk

Den forelæggende ret

Krajský súd v Prešove

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Provident Financial s. r. o.

Sagsøgt: Zdeněk Sobotka

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis) (1) fortolkes således, at den af yderen af en forbrugerkredit udviste adfærd i form af, at kreditgiveren præsenterer kontraktvilkårene for forbrugeren på en sådan måde, at det giver forbrugeren den forkerte opfattelse af, at forbrugeren frit kan vælge en accessorisk tjenesteydelse om sikkerhed for afdrag på kredit, men i realiteten udøver en utilbørlig påvirkning af forbrugeren med henblik på accept af tjenesteydelsen, udgør en urimelig handelspraksis?

2)

Skal direktivet om urimelig handelspraksis fortolkes således, at den af kreditgiveren udviste adfærd i form af, at kreditgiveren præsenterer kontraktvilkårene for forbrugeren på en sådan måde, at forbrugeren foreslås et omfang af de årlige omkostninger i procent (ÅOP), som ikke inkluderer omkostninger for den omhandlede accessoriske tjenesteydelse, udgør en urimelig handelspraksis?

3)

Skal direktivet om urimelig handelspraksis fortolkes således, at den af kreditgiveren udviste adfærd i form af, at kreditgiveren på markedet for forbrugerkreditter over for forbrugerne anvender en pris for den accessoriske tjenesteydelse, der er markant højere end de reelle omkostninger herfor, udgør en urimelig handelspraksis, og bevirker den manglende medtagelse af omkostningerne for den accessoriske tjenesteydelse i ÅOP en omgåelse af pligten til gennemsigtighed af de samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkredit?

4)

Skal Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler [herefter »direktiv 93/13«] (2) fortolkes således, at tjenesteydelsen om sikkerhed for afdrag på forbrugerkredit, hvis genstand er kontantopkrævningen af forbrugerens afdrag på kreditten, repræsenterer tjenesteydelsens hovedgenstand i forbrugerkreditten?

5)

Skal Rådets direktiv 87/102/EØF af 22. december 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit (3), som ændret og suppleret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/7/EF (4) af 16. februar 1998, fortolkes således, at ÅOP også inkluderer vederlaget for kontantopkrævningen af afdragene på kreditten eller en del heraf, såfremt vederlaget overstiger de nødvendige omkostninger for denne accessoriske tjenesteydelse betydeligt, og skal direktivets artikel 14 fortolkes således, at retsinstituttet ÅOP omgås, såfremt vederlaget for den accessoriske tjenesteydelse overstiger omkostningerne herfor betydeligt og ikke er medtaget i ÅOP?

6)

Skal [direktiv 93/13] fortolkes således, at kravet om gennemsigtighed af en accessorisk tjenesteydelse, for hvilken administrative udgifter betales, anses for opfyldt, såfremt prisen for denne administrative tjenesteydelse er klar og forståelig (administrative udgifter), selv om genstanden for den tjenesteydelse, som svarer til denne administrative tjenesteydelse, ikke er specificeret?

7)

Skal artikel […] i [direktiv 93/13] fortolkes således, at den omstændighed alene, at de administrative udgifter er medtaget ved beregningen af ÅOP er til hinder for domstolsprøvelse heraf i henhold til dette direktiv?

8)

Skal [direktiv 93/13] fortolkes således, at beløbet af de administrative udgifter alene er til hinder for domstolsprøvelse heraf i henhold til dette direktiv?

9)

Såfremt det sjette spørgsmål besvares med, at genstanden for den administrative tjenesteydelse, for hvilken de administrative udgifter skal betales, er tilstrækkeligt gennemsigtig, repræsenterer den administrative tjenesteydelse, med alle sine potentielle byrder, da forbrugerkredittens hovedgenstand?

10)

Skal artikel 4, stk. 1, i [direktiv 93/13] fortolkes således, at i henhold til dette direktiv er bl.a. den omstændighed relevant, at forbrugeren til gengæld for udgifterne for den accessoriske tjenesteydelse modtager en tjenesteydelse, som i høj grad ikke er i hans interesse, men derimod går til fordel for kreditgiveren af forbrugerkreditten?


(1)  EUT L 149, s. 22.

(2)  EFT L 95, s. 29.

(3)  EFT L 42, s. 48.

(4)  EFT L 101, s. 17.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/3


Sag anlagt den 20. august 2014 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

(Sag C-398/14)

2014/C 380/03

Processprog: portugisisk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved P. Guerra e Andrade og E. Manhaeve, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Portugisiske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Portugisiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 4 i direktiv 91/271/EØF (1) om rensning af byspildevand, idet den ikke har sikret et passende niveau for rensningen af byspildevand i de 52 udvalgte byområder, hvor overtrædelserne er blevet fastslået.

Den Portugisiske Republik tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Artikel 4 i direktiv 91/271/EØF bestemmer bl.a., at udledninger til ferskvand og flodmundinger fra byområder med mellem 2000 og 10  000 PE (personækvivalenter) senest den 31. december 2005 skal underkastes sekundær rensning eller en tilsvarende rensning før udledningen.

Det er Kommissionens opfattelse, at der i Portugal foreligger et problem, der berører hele ordningen, idet den portugisiske stat ikke hverken på nationalt eller regionalt niveau har vedtaget passende planlægningsforanstaltninger med henblik på korrekt at efterkomme bestemmelserne i direktiv 91/271/EØF.


(1)  Rådets direktiv 91/271/EØF af 21.5.1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135, s. 40).


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/4


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Dioikitiko Efeteio Athinon (Grækenland) den 22. august 2014 — Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia mod Elliniko Dimosio

(Sag C-402/14)

2014/C 380/04

Processprog: græsk

Den forelæggende ret

Dioikitiko Efeteio Athinon

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia

Sagsøgt: Elliniko Dimosio (den græske stat)

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er bestemmelsen i artikel 1, stk. 3, i direktiv 2008/118/EF (1) af 16. december 2008 retligt set tilstrækkeligt præcis, fuldstændig/ubetinget og tilstrækkeligt klar således, at den — på trods af den manglende gennemførelse af denne specifikke direktivbestemmelse i medlemsstatens nationale retsorden, i det foreliggende tilfælde den græske stat — har direkte virkning og kan påberåbes af en privatperson, som kan støtte ret herpå ved de nationale retter, som skal tage højde herfor?

2)

Er bestemmelserne i artikel 130, stk. 5, i den nationale toldkodeks sammenholdt med bestemmelserne i kodeksens artikel 128, stk. 1, hvorefter fortoldningsattesten vedrørende fællesskabskøretøjer, som indføres til det nationale område, udstedes efter opkrævningen af registreringsafgiften, der forfalder til betaling, når disse køretøjer indføres til det nationale område, under alle omstændigheder forenelige med bestemmelserne i EF-traktatens artikel 3, litra c), som foreskriver fjernelse af hindringerne for den frie bevægelighed for varer mellem medlemsstaterne?


(1)  Rådets direktiv 2008/118/EF af 16.12. 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12).


Retten

27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/5


Rettens dom af 11. september 2014 — Kommissionen mod ID FOS Research

(Sag T-170/08) (1)

((Voldgiftsbestemmelse - kontrakter om finansiel bistand vedrørende projekter inden for industri- og materialeteknologi - tilbagebetaling af en del af de udbetalte beløb - morarenter))

2014/C 380/05

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved R. Lyal og W. Roels, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: ID Fiber Optic Sensing Research (ID FOS Research) (Mol, Belgien) (først ved advokaterne P. Walravens og J. De Wachter, derefter ved advokaterne P. Walravens og C. Lebon)

Sagens genstand

Søgsmål iværksat i henhold til artikel 272 TEUF med påstand om tilbagebetaling af en del af de beløb, Kommissionen har udbetalt til gennemførelse af kontrakt BRPR-CT95-0099, som blev indgået inden for rammerne af særprogrammet for forskning og teknologisk udvikling, herunder demonstration, inden for industri- og materialeteknologi (Brite-Euram III), med morarenter.

Konklusion

1)

ID Fiber Optic Sensing Research (ID FOS Research) tilbagebetaler Europa-Kommissionen et beløb på 21  599,26 EUR med tillæg af morarenter:

med en sats på 4,75 % pro anno fra den 1. juli 2002 til den 31. december 2002,

med en sats på 6,75 % pro anno fra den 1. januar 2003 til datoen for afsigelsen af denne dom,

med den årlige sats, der finder anvendelse i henhold til engelsk og walisisk lov, dvs. sektion 17 i Judgment Courts Act, 1838, som ændret, inden for en grænse på 6,75 % pro anno fra denne doms afsigelse og indtil fuldstændig indfrielse af det skyldige beløb har fundet sted.

2)

ID FOS Research betaler sagsomkostningerne.


(1)  EUT C 171 af 5.7.2008.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/5


Rettens dom af 11. september 2014 — Grækenland mod Kommissionen

(Sag T-425/11) (1)

((Statsstøtte - græske kasinoer - ordning, der pålægger en afgift på 80 % på entrepriser med forskellige beløb - beslutning, der erklærer støtten uforenelig med det indre marked - begrebet statsstøtte - fordel))

2014/C 380/06

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Den Hellenske Republik (ved P. Mylonopoulos og K. Boskovits, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved D. Triantafyllou, H. van Vliet og M. Konstantinidis, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens beslutning 2011/716/EU af 24. maj 2011 om Grækenlands statsstøtte til visse græske kasinoer (C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)) (EUT L 285, s. 25).

Konklusion

1)

Kommissionens beslutning 2011/716/EU af 24. maj 2011 om Grækenlands statsstøtte til visse græske kasinoer (C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)) annulleres.

2)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler Den Hellenske Republiks omkostninger.


(1)  EUT C 282 af 24.9.2011.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/6


Rettens dom af 11. september 2014 — Gold East Paper og Gold Huasheng Paper mod Rådet

(Sag T-443/11) (1)

((Dumping - import af coated finpapir med oprindelse i Folkerepublikken Kina - status som virksomhed, der opererer på markedsøkonomiske vilkår - frist for vedtagelse af afgørelsen om denne status - omhyggelig og upartisk undersøgelse - ret til forsvar - åbenbart urigtigt skøn - princippet om god forvaltningsskik - bevisbyrde - skade - fastlæggelse af fortjenstmargenen - definition af den pågældende vare - erhvervsgren i Fællesskabet - årsagsforbindelse))

2014/C 380/07

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Kina) og Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (ved advokaterne V. Akritidis, Y. Melin og F. Crespo)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved J.-P. Hix, som befuldmægtiget, først bistået af advokaterne G. Berrisch og A. Polcyn samt barrister N. Chesaites, derefter ved solicitor B. O’Connor og advokat S. Gubel)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Europa-Kommissionen (ved M. França og A. Stobiecka-Kuik, som befuldmægtigede), Cepifine AISBL (Bruxelles, Belgien), Sappi Europe SA (Bruxelles), Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Italien) og Lecta SA, Luxembourg (Luxembourg) (ved advokaterne L. Ruessmann et W. Berg)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 451/2011 af 6. maj 2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af coated finpapir med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 128, s. 1), for så vidt som den vedrører sagsøgerne.

Konklusion

1)

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2)

Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd og Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd bærer deres egne omkostninger og betaler Rådets, Cepifines, Sappi Europes, Burgo Groups og Lectas omkostninger.

3)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 298 af 8.10.2011.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/7


Rettens dom af 11. september 2014 — Gold East Paper og Gold Huasheng Paper mod Rådet

(Sag T-444/11) (1)

((Subsidier - import af coated finpapir med oprindelse i Folkerepublikken Kina - metoder - beregning af fordelen - åbenbart urigtigt skøn - specificitet - afskrivningsperiode - gunstig skattemæssig behandling - udligningsforanstaltninger - skade - fastlæggelse af fortjenstmargenen - definition af den pågældende vare - erhvervsgren i Fællesskabet - årsagsforbindelse))

2014/C 380/08

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Kina) og Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (ved advokaterne V. Akritidis, Y. Melin og F. Crespo)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved J.-P. Hix, som befuldmægtiget, først bistået af advokaterne G. Berrisch og A. Polcyn samt barrister N. Chesaites, derefter ved solicitor B. O’Connor og advokat S. Gubel)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Europa-Kommissionen (ved J.-F. Brakeland, M. França og A. Stobiecka-Kuik, som befuldmægtigede), Cepifine AISBL (Bruxelles, Belgien), Sappi Europe SA (Bruxelles), Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Italien) og Lecta SA (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokaterne L. Ruessmann og W. Berg)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 452/2011 af 6. maj 2011 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af coated finpapir med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 128, s. 18), for så vidt som den vedrører sagsøgerne.

Konklusion

1)

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2)

Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd og Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd bærer deres egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Rådet, Cepifine AISBL, Sappi Europe SA, Burgo Group SpA og Lecta SA.

3)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 298 af 8.10.2011.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/8


Rettens dom af 11. september 2014 — Galileo International Technology mod KHIM — ESA og Kommissionen (GALILEO)

(Sag T-450/11) (1)

((EF-varemærker - indsigelsesprocedure - ansøgning om EF-figurmærket GALILEO - de ældre EF-ordmærker GALILEO - relativ registreringshindring - manglende risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 - manglende lighed mellem de omhandlede varer og tjenesteydelser))

2014/C 380/09

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Galileo International Technology LLC (Bridgetown, Bardados) (ved barrister S. Malynicz og solicitors M. Blair og K. Gilbert,)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved P. Geroulakos, som befuldmægtiget)

De andre parter i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenienter ved Retten: Europa-Kommissionen (ved J. Samnada og F. Wilman, som befuldmægtigede) og Den Europæiske Rumorganisation (ESA) (Paris, Frankrig) (ved advokat M. Buydens)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 14. april 2011 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1423/2005-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Galileo International Technology LLC og Den Europæiske Union.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Galileo International Technology LLC bærer sine egne omkostninger og betaler Harmoniseringskontorets omkostninger.

3)

Europa-Kommissionen og Den Europæiske Rumorganisation bærer deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 298 af 8.10.2011.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/8


Rettens dom af 11. september 2014 — Aroa Bodegas mod KHIM — Bodegas Muga (aroa)

(Sag T-536/12) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-figurmærket aroa - det ældre nationale figurmærke Aro - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 - delvist afslag på registrering))

2014/C 380/10

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Aroa Bodegas, SL (Zurukoain, Spanien) (ved advokat S. Alonso Maruri)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved V. Melgar, som befuldmægtiget)

Den anden part sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Bodegas Muga, SL (Haro, Spanien) (ved advokat L. Broschat García)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 11. oktober 2012 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1845/2010-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Bodegas Muga, SL og Aroa Bodegas, SL

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Aroa Bodegas, SL bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er blevet afholdt af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design).

3)

Bodegas Muga, SL bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 38 af 9.2.2013.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/9


Rettens dom af 11. september 2014 — El Corte Inglés mod KHIM — Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR)

(Sag T-127/13) (1)

((EF-varemærker - indsigelsesprocedure - ansøgning om EF-ordmærket PRO OUTDOOR - det ældre EF-figurmærke OUTDOOR garden barbecue camping - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 - sagens genstand for appelkammeret - artikel 60 og artikel 64, stk. 1, i forordning nr. 207/2009))

2014/C 380/11

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spanien) (ved advokaterne E. Seijo Veiguela og J. L. Rivas Zurdo)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved J. Crespo Carrillo, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH (Hamborg, Tyskland)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen truffet den 11. december 2012 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1900/2011-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH og El Corte Inglés, SA

Konklusion

1)

Afgørelse truffet den 11. december 2012 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1900/2011-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH og El Corte Inglés, SA annulleres, for så vidt som appelkammeret undlod at træffe afgørelse om El Corte Inglés, SA’s påstande om risikoen for forveksling mellem de omtvistede varemærker for så vidt angår de andre omhandlede varer med undtagelse af »databehandlingsudstyr og computere«, som henhører under klasse 9.

2)

I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

3)

Harmoniseringskontoret og El Corte Inglés, SA bærer deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 129 af 4.5.2013.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/10


Rettens dom af 11. september 2014 — Continental Wind Partners mod KHIM — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)

(Sag T-185/13) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-figurmærket CONTINENTAL WIND PARTNERS - det ældre internationale figurmærke Continental - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - lighed mellem tegnene - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 - delvist afslag på registrering))

2014/C 380/12

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Continental Wind Partners LLC (Wilmington, Delaware, De Forenede Stater) (ved advokat O. Bischof)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved A. Pohlmann, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Continental Reifen Deutschland GmbH (Hannover, Tyskland) (ved advokaterne S. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes og J. Schumacher)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 10. januar 2013 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2204/2011-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Continental Reifen Deutschland GmbH og Continental Wind Partners LLC.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Continental Wind Partners LLC betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 156 af 1.6.2013.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/10


Rettens kendelse af 3. september 2014 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse mod Kommissionen

(Sag T-112/11) (1)

((Annullationssøgsmål - registrering af en beskyttet geografisk betegnelse - »Edam Holland« - manglende søgsmålsinteresse - ikke umiddelbart berørt - afvisning))

2014/C 380/13

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Berlin, Tyskland) (ved advokaterne M. Loschelder og V. Schoene)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved G. von Rintelen og M. Vollkommer, derefter ved G. von Rintelen og F. Jimeno Fernández, som befuldmægtigede)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Kongeriget Nederlandene (ved C. Wissels, J. Langer, M. Noort, B. Koopman og M. Bulterman, som befuldmægtigede) og Nederlandse Zuivelorganisatie (Zoetermeer, Nederlandene) (ved advokaterne P. van Ginneken, F. Gerritzen og C. van Veen)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens forordning (EU) nr. 1121/2010 af 2. december 2010 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Edam Holland (BGB)] (EUT L 317, s. 14).

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

3)

Kongeriget Nederlandene og Nederlandse Zuivelorganisatie bærer deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 145 af 14.5.2011.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/11


Rettens kendelse af 3. september 2014 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse mod Kommissionen

(Sag T-113/11) (1)

((Annullationssøgsmål - registrering af en beskyttet geografisk betegnelse - »Gouda Holland« - manglende søgsmålsinteresse - ikke umiddelbart berørt - afvisning))

2014/C 380/14

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Berlin, Tyskland) (ved advokaterne M. Loschelder og V. Schoene)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved G. von Rintelen og M. Vollkommer, derefter ved G. von Rintelen og F. Jimeno Fernández, som befuldmægtigede)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Kongeriget Nederlandene (ved C. Wissels, J. Langer, M. Noort, B. Koopman og M. Bulterman, som befuldmægtigede) og Nederlandse Zuivelorganisatie (Zoetermeer, Nederlandene) (ved advokaterne P. van Ginneken, F. Gerritzen og C. van Veen)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens forordning (EU) nr. 1122/2010 af 2. december 2010 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Gouda Holland (BGB)] (EUT L 317, s. 22)

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Europa-Kommissionen.

3)

Kongeriget Nederlandene og Nederlandse Zuivelorganisatie bærer deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 145 af 14.5.2011.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/12


Rettens kendelse af 3. september 2014 — Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon mod Kommissionen

(Sag T-261/12) (1)

((Erstatningssøgsmål - offentlige tjenesteydelseskontrakter - udbudsprocedure - styrkelse af Kommissionens institutionelle kapacitet til beskyttelse af konkurrencen i Serbien - afvisning af en tilbudsgivers bud - søgsmål, der er åbenbart retligt ugrundet))

2014/C 380/15

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (Chalandri, Grækenland) (ved advokat A. Krystallidis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved F. Erlbacher og P. van Nuffel, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Erstatningssøgsmål med påstand om erstatning for det tab, som sagsøgeren hævder at have lidt som følge af Den Europæiske Unions delegation i Republikken Serbiens afgørelse om at annullere beslutningen om at tildele sagsøgeren kontrakten inden for rammerne af udbudsproceduren EuropeAid/131427/C/SER/RS om styrkelse af Kommissionens institutionelle kapacitet til beskyttelse af konkurrencen i Serbien (EUT 2011/S 147 243259)

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 243 af 11.8.2012.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/12


Rettens kendelse af 2. september 2014 — Borghezio mod Parlamentet

(Sag T-336/13) (1)

((Annullationssøgsmål - erklæring fra formanden for Europa-Parlamentet, der på et plenarmøde oplyser forsamlingen om ekskluderingen af et medlem fra dennes politiske gruppe - retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål - åbenbart at sagen skal afvises))

2014/C 380/16

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Mario Borghezio (Torino, Italien) (ved advokat H. Laquay)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved N. Lorenz, N. Görlitz og M. Windisch, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Parlamentets afgørelse, der blev vedtaget i form af en erklæring fra dets formand på et plenarmøde den 10. juni 2013, ifølge hvilken sagsøgeren fra den 3. juni 2013 havde sæde som løsgænger på grund af sin ekskludering fra den politiske gruppe »Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati« med virkning fra denne dato.

Konklusion

1)

Europa-Parlamentet frifindes.

2)

Mario Borghezio bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Parlamentets omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med sagen om foreløbige forholdsregler.


(1)  EUT C 252 af 31.8.2013.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/13


Rettens kendelse af 3. september 2014 — Kėdainių rajono Okainių m.fl. mod Rådet og Kommissionen

(Sag T-386/13) (1)

((Annullationssøgsmål - fælles landbrugspolitik - ordninger for direkte støtte til landbrugere - godkendelse af ydelse af supplerende nationale direkte betalinger i Litauen for 2012 - søgsmålsfrist - udgangspunkt - afvisning - ulovlighedsindsigelse))

2014/C 380/17

Processprog: litauisk

Parter

Sagsøgere: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB (Okainiai, Litauen) og de 134 andre sagsøgere, hvis navne fremgår af kendelsens bilag (ved advokat I. Vėgėlė)

Sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (ved J. Vaičiukaitė og E. Karlsson, som befuldmægtigede) og Europa-Kommissionen (ved H. Kranenborg og A. Steiblytė, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgerne: Republikken Litauen (ved D. Kriaučiūnas, K. Vainienė, A. Karbauskas, R. Makelis og K. Anužis, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels en påstand om annullation af Kommissionens gennemførelsesbeslutning K(2012) 4391 endelig af 2. juli 2012 om tildeling af supplerende nationale direkte betalinger i Litauen for 2012, dels en påstand om, at det fastslås, at Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 30, s. 16) er delvist retsstridig

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

Kėdainių rajono Okainių ŽŪB og de 134 andre sagsøgere, der er opført i bilaget, bærer deres egne omkostninger og betaler de af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

3)

Republikken Litauen bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 313 af 26.10.2013.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/14


Rettens kendelse af 2. september 2014 — Verein Natura Havel og Vierhaus mod Kommissionen

(Sag T-538/13) (1)

((Aktindsigt - forordning (EF) nr. 1049/2001 - åbningsskrivelse i forbindelse med en verserende traktatbrudsprocedure vedrørende foreneligheden af den tyske luftfartsret med EU-retten - afslag på aktindsigt - undtagelse vedrørende beskyttelsen af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision - søgsmål delvist klart uantageligt og delvist åbenbart ugrundet))

2014/C 380/18

Processprog: tysk

Parter

Sagsøgere: Verein Natura Havel eV (Berlin, Tyskland) og Hans-Peter Vierhaus (Berlin, Tyskland) (ved advokat O. Austilat)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved B. Martenczuk og C. Zadra, derefter ved B. Martenczuk og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af dels Kommissionens afgørelse af 24. juni 2013 om afslag på den første begæring om aktindsigt i en åbningsskrivelse rettet til Forbundsrepublikken Tyskland i henhold til artikel 258 TEUF, dels Kommissionens afgørelse af 3. september 2013 om afslag på den genfremsatte begæring om aktindsigt i denne skrivelse.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Verein Natura Havel eV og Hans-Peter Vierhaus betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 344 af 23.11.2013.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/14


Sag anlagt den 23. juni 2014 — Ertico — Its Europe mod Kommissionen

(Sag T-499/14)

2014/C 380/19

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — Its Europe) (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne M. Wellinger og K. T'Syen)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Europa-Kommissionens valideringspanels afgørelse af 15. april 2014, som fandt, at sagsøgeren ikke kan karakteriseres som en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed som omhandlet i Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124, s. 36), annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat fire anbringender.

1.

Første anbringende om, at valideringspanelets konklusion om, at sagsøgeren ikke kan karakteriseres som en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed, er baseret på en åbenbart urigtig fortolkning af artikel 3, stk. 4, i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF.

2.

Andet anbringende om, at valideringspanelet tilsidesatte de grundlæggende EU-retlige principper om (i) god forvaltningsskik, (ii) retssikkerhed og (iii) beskyttelse af sagsøgerens berettigede forventninger ved at konkludere, at sagsøgeren ikke kunne karakteriseres som en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed, og ved at holde muligheden for, at Kommissionen kan tilbagesøge de FP7-tilskud, som sagsøgeren tidligere er blevet tildelt, åben.

3.

Tredje anbringende om, at valideringspanelet tilsidesatte sagsøgerens ret til forsvar og tilsidesatte princippet om god forvaltningsskik, idet det undlod at give sagsøgeren mulighed for at gøre sine synspunkter gældende.

4.

Fjerde anbringende om, at valideringspanelet tilsidesatte sin forpligtelse til at begrunde sin afgørelse behørigt.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/15


Sag anlagt den 28. juli 2014 — Ahmed Mohamed Saleh Baeshen mod KHIM

(Sag T-564/14)

2014/C 380/20

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Ahmed Mohamed Saleh Baeshen & Co. (Jeddah, Saudi Arabien) (ved Barrister, M. Vanhegan)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 19. maj 2014 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 687/2014-2) annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det registrerede EF-varemærke, som begæringen om fortabelse vedrører: Ordmærket »TEAVANA« for tjenesteydelser i klasse 35 — EF-varemærke nr. 4 0 98  588

Indehaver af EF-varemærket: Den anden part i sagen for appelkammeret, Teavana Corporation

Indgiveren af begæringen om fortabelse af EF-varemærket: Ahmed Mohamed Saleh Baeshen & Co.

Annullationsafdelingens afgørelse: fortabelse af EF-varemærkeindehaverens ret til beskyttelse af EF-varemærke Nr. 4 0 98  588 i sin helhed

Appelkammerets afgørelse: Klagen afvist fra realitetsbehandling

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af EF-varemærkeforordningens artikel 51, stk. 1, litra a), artikel 59 og 75.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/16


Sag anlagt den 22. august 2014 — Roland mod KHIM — Louboutin (nuance af farven rød til skosåler)

(Sag T-631/14)

2014/C 380/21

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: Roland SE (Essen, Tyskland) (ved advokaterne C. Onken og O. Rauscher)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Christian Louboutin (Paris, Frankrig)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 28. maj 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1591/2013-1) ændres således, at indsigelse nr. B 1 9 22  890 opretholdes i sin helhed og der gives afslag på EF-varemærkeansøgning nr. 008845539.

Subsidiært annulleres den anfægtede afgørelse.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Christian Louboutin

Det omhandlede EF-varemærke: Et andet mærke, der består af en nuance af farven rød, som er opsat på sålen på en sko, for varer i klasse 25 — EF-varemærkeansøgning nr. 8 8 45  539

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Roland SE

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Den internationale registrering af et figurmærke, der indeholder ordbestanddelene »my SHOES«, for varer i klasse 25

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen forkastet

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde:

Tilsidesættelse af artikel 75, andet punktum, i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b) i forordning nr. 207/2009


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/16


Sag anlagt den 25. august 2014 — Intercon mod Kommissionen

(Sag T-632/14)

2014/C 380/22

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: Intercon Sp. z o.o. (Łódź, Polen) (ved advokat B. Eger)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kommissionen med sit krav om tilbagebetaling af et beløb på 2 5 84  479,21 EUR har tilsidesat bestemmelserne i tilskudsaftalen nr. ARTreat — 224297 under det syvende forskningsrammeprogram.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender.

1.

Første anbringende:

Den finansielle revision har overskredet grænserne for revisionen, og resultaterne af revisionen er således blevet anvendt uretmæssigt.

2.

Andet anbringende:

Manglende hensyntagen til den af modtageren underskrevne formular C, selv om Kommissionen havde anmodet om at få forelagt formularen, samt manglende hensyntagen til det bevis, der består i en medarbejders erklæring om, at det ikke var muligt at fremskaffe dokumenterne fra konsortiets koordinator.

3.

Tredje anbringende:

Manglende hensyntagen til nye holdninger og bemærkninger vedrørende punkt II.22.5. i aftalens bilag, selv om Kommissionen havde anmodet modtageren om forelæggelse deraf inden for en fastsat frist.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/17


Sag anlagt den 26. august 2014 — Frinsa del Noroeste mod KHIM — Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

(Sag T-638/14)

2014/C 380/23

Stævningen er affattet på spansk

Parter

Sagsøger: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Riveira, Spanien) (ved advokat J. Botella Reyna)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA (Espirito Santo, Brasilien)

Sagsøgerens påstande

Der afsiges dom om afslag på registrering af EF-varemærke nr. 1 0 3 29  721 FRISA for at sondre mellem varer i klasse 29 og tjenesteydelser i klasse 35 og 39.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA

Det omhandlede EF-varemærke: Et figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »FRISA« for varer og tjenesteydelser i klasse 29, 35 og 39 — EF-varemærkeansøgning nr. 1 0 3 29  721

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Frinsa del Noroeste, SA

Det påberåbte varemærke eller tegn: Et figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »Frinsa« for varer i klasse 29

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen delvist taget til følge

Appelkammerets afgørelse: Indsigelsesafdelingens afgørelse ophævet og indsigelsen forkastet fuldt ud

Søgsmålsgrunde: Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) har i sin afgørelse af 1. juli 2014 i de forenede sager R 1547/2013-4 og R 1851/2013-4 ikke undersøgt sagsøgerens argumenter, idet appelkammeret begrænsede sig til at træffe identiske afgørelser og alene undersøgte beviset for reel brug som fremlagt under sagens behandling.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/18


Sag anlagt den 28. august 2014 — Dellmeier mod KHIM — Dell (LEXDELL)

(Sag T-641/14)

2014/C 380/24

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Alexandra Dellmeier (München, Tyskland) (ved advokat J. Khöber)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Dell, Inc. (Round Rock, De Forenede Stater)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 4. juni 2014 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 0966/2013-2) om indsigelsessag nr. B 1  698 2892 mod EF-varemærkeansøgning nr. 00 8 1 14  779»LEXDELL« annulleres, og indsigelsen forkastes i sin helhed.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Der berammes mundtlig forhandling, såfremt Retten ikke kan træffe afgørelse uden mundtlig forhandling.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Alexandra Dellmeier

Det omhandlede EF-varemærke: EF-ordmærket »LEXDELL« for varer og tjenesteydelser i klasse 16, 25, 41 og 45 — EF-varemærkeansøgning nr. 8 1 14  779

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Dell, Inc.

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: EF-figurmærket indeholdende ordbestanddelen »DELL« registreret med nr. 6 4 20  641

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen delvist taget til følge

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/19


Sag anlagt den 1. september 2014 — Red Lemon Incorporation mod KHIM — Lidl Stiftung (ABTRONIC)

(Sag T-643/14)

2014/C 380/25

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: Red Lemon Incorporation (Hongkong, Folkerepublikken Kina) (ved advokaterne T. Wieland og S. Müller)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Tyskland)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 15. maj 2014 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1899/2013-1) annulleres og indsigelsen forkastes.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Red Lemon Incorporation

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »ABTRONIC« for varer i klasse 9 — EF-varemærkeansøgning nr. 8 1 84  632

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Lidl Stiftung & Co. KG

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Den internationale registrering af ordmærket »TRONIC« for varer i klasse 9

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen taget til følge

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/19


Sag anlagt den 2. september 2014 — Infusion Brands mod KHIM (DUALSAW)

(Sag T-647/14)

2014/C 380/26

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Infusion Brands, Inc. (Myer Lake Circle Clearwater, De Forenede Stater) (ved advokat K. Piepenbrink)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 1. juli 2014 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 397/2011-4) annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det omhandlede EF-varemærke: Et figurmærke i farverne hvid, sort og grøn, der indeholder ordbestanddelen »DUALSAW« for varer og tjenesteydelser i klasse 7, 8 og 35 — EF-varemærkeansøgning nr. 1 2 0 27  561

Undersøgerens afgørelse: Delvist afslag på ansøgningen

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/20


Sag anlagt den 2. september 2014 — Infusion Brands mod KHIM (DUALTOOLS)

(Sag T-648/14)

2014/C 380/27

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Infusion Brands, Inc. (Myer Lake Circle Clearwater, De Forenede Stater) (ved advokat K. Piepenbrink)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 1. juli 2014 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 398/2014-4) annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det omhandlede EF-varemærke: Et figurmærke i farverne hvid, sort og grøn, der indeholder ordbestanddelen »DUALTOOLS« for varer og tjenesteydelser i klasse 7, 8 og 35 — EF-varemærkeansøgning nr. 1 2 0 27  496

Undersøgerens afgørelse: Delvist afslag på ansøgningen

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/21


Sag anlagt den 8. september 2014 — AF Steelcase mod KHIM

(Sag T-652/14)

2014/C 380/28

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: AF Steelcase, SA (Madrid, Spanien) (ved advokat S. Rodríguez Bajón)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 8. juli 2014 af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) vedrørende udelukkelse af AF Steelcase fra den omhandlede udbudsprocedure annulleres.

De dertil knyttede øvrige afgørelser truffet af Harmoniseringskontoret vedrørende det pågældende udbud annulleres, herunder i givet fald dem, der tildeler den kontrakt, der er genstand for det pågældende udbud, hvorved udbudsproceduren bringes tilbage til tidspunktet inden udelukkelsen af AF Steelcase med henblik på vurdering af dennes bud.

Subsidiært, såfremt tilbagerykning ikke er mulig, pålægges Harmoniseringskontoret at betale sagsøgeren en erstatning på 20  380 EUR for den skade og det økonomiske tab, som AF Steelcase har lidt som følge af afgørelsen om udelukkelse. Endvidere pålægges Harmoniseringskontoret at betale sagsøgeren en erstatning på 24  000 EUR for den ikke-økonomiske skade, som AF Steelcase har lidt som følge af afgørelsen om udelukkelse.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Nærværende søgsmål vedrører udelukkelsen af det bud, der blev afgivet af sagsøgeren i den offentlige udbudsprocedure vedrørende levering og montering af møbler og tilbehør (parti 1) og skiltning (parti 2) ved KHIM’ s hovedkvarter (2014/S 023-035020 af 1.2.2014).

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender.

1.

Det første anbringende vedrører en manglende begrundelse og en ændring af udvælgelseskriteriet i afgørelsen om udelukkelse af AF Steelcase fra det omhandlede offentlige udbud.

Det gøres i denne henseende gældende, at uafhængigt af den utilstrækkelige begrundelse i afgørelsen om udelukkelse, må det konstateres, at der foreligger en ændring af et udvælgelseskriterium, der medførte et tab for sagsøgeren af dennes evne til at forsvare sig, idet sagsøgerens argumenter med henblik på anmodning om en yderligere undersøgelse — hvis det fra første øjeblik var blevet oplyst, at begrundelsen for udelukkelsen fra udbuddet var den omstændighed, at ændringen af rubrik 20 medførte, at tilbuddet blev ufuldstændigt — ville have været anderledes og baseret på en sådan begrundelse.

2.

Det andet anbringende vedrører tilsidesættelse af princippet om god forvaltningsskik og proportionalitetsprincippet, der gælder for europæisk forvaltning.

Det anføres i denne henseende, at det i sagen tilkom Harmoniseringskontoret da dette havde fastslået forskellen i formatet af bilag 20, at sætte sig i kontakt med AF Steelcase med henblik på en afklaring, henset til at det kunne kræves af Harmoniseringskontoret, at det handlede hurtigt og samtidigt omhyggeligt, da det undersøgte og vurderede det pågældende bud.

3.

Det tredje anbringende vedrører tilsidesættelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget.

Det anføres i denne henseende i overensstemmelse med den nævnte forordnings artikel 158, stk. 3, og i det omfang Harmoniseringskontoret undlod at anmode AF Steelcase om de nødvendige præciseringer, at disse præciseringer ikke substantielt burde have berørt udbudsbetingelserne, hvilket imidlertid skete.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/22


Sag anlagt den 12. september 2014 — Spanien mod Kommissionen

(Sag T-657/14)

2014/C 380/29

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Kongeriget Spanien (ved abogado del Estado A. Gavela Llopis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Afgørelse af 27. juni 2014, hvorved det bestemmes at afbryde fristen for betalingen af udgiftsanmeldelsen og betalingsanmodning nr. 21 vedrørende det operationelle program for Forskning, udvikling og innovation, teknologifonden — EFRU, fremsendt af Spanien den 26. december 2013, erklæres ugyldig, og der træffes bestemmelse om at indlede suspensionsproceduren.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender.

1.

Det første anbringende vedrører det forhold, at afgørelsen om afbrydelse af betalingsfristen og om indledning af suspensionsproceduren tilsidesætter artikel 87, stk. 2, sammenholdt med artikel 91 og 92 i Rådets forordning nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210, s. 25).

Det anføres i denne henseende, at fristen i den omhandlede artikel 87, stk. 2, er præklusiv, hvilket indebærer, at Kommissionen er forhindret i at vedtage en afbrydelse af betalingsfristen, når der er forløbet to måneder, og at den dermed heller ikke kan indlede en suspensionsprocedure.

2.

Det andet anbringende er baseret på det forhold, at afgørelsen om afbrydelse af betalingsfristen og indledning af suspensionsproceduren blev vedtaget uden for den i EU-retten fastsatte frist og derfor tilsidesætter retssikkerhedsprincippet, princippet om den berettigede forventning og princippet om god forvaltningsskik. Dette skaber et budgetmæssigt og økonomisk indgreb, der er skadeligt for Kongeriget Spanien, der havde tillid til at kunne modtage en betaling inden for den lovbestemte frist.

3.

Det tredje anbringende vedrører tilsidesættelse af artikel 91, stk. 1, litra a), i forordning nr. 1083/2006, idet de forudsætninger, der er fastsat deri, ikke er opfyldt for gyldigt at kunne vedtage den pågældende afgørelse.

Med hensyn hertil anføres det, at bestemmelsen om afbrydelse af betalingsfristen ikke er baseret på en revisionsrapport, således som det kræves efter den pågældende bestemmelse, men på en kladde, der ikke kan benævnes endeligt dokument, som kan indeholde en afgørelse om afbrydelse af betalingsfristen. Af den nævnte kladde, fremgår der endvidere hverken indicier eller beviser på alvorlige mangler i forvaltnings- og kontrolsystemet.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/23


Sag anlagt den 12. september 2014 — Jurašinović mod Rådet

(Sag T-658/14)

2014/C 380/30

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Ivan Jurašinović (Angers, Frankrig) (ved advokat O. Pfligersdorffer)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 8. juli 2014 annulleres for så vidt den begrænser sagsøgerens adgang til dokumenterne i afgørelsens bilag 3 under påberåbelse af beskyttelsen af internationale forbindelser og beskyttelsen af retslige procedurer og af denne grund har lavet overstregninger i de begærede dokumenter.

Rådet tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 5  000 EUR eksl. afgifter eller 6  000 EUR inkl. afgifter som erstatning for sagsomkostninger med tillæg af renter efter Den Europæiske Centralbanks rentesats på datoen for stævningens registrering.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender.

1.

Det første anbringende vedrører et åbenbart fejlagtigt skøn vedrørende undtagelsen om beskyttelsen af retslige procedurer og juridisk rådgivning i artikel 4, stk. 2, andet led, i forordning nr. 1049/2001 (1), for så vidt som Retten i dom Jurašinović mod Rådet (T-63/10, EU:T:2012:516), til hvis opfyldelse den anfægtede afgørelse blev truffet, allerede har fastslået, at selv om denne undtagelse kunne finde anvendelse, skulle den dog ikke finde anvendelse i den foreliggende sag.

2.

Det andet anbringende vedrører et åbenbart fejlagtigt skøn vedrørende undtagelsen om beskyttelsen af offentlighedens interesser med hensyn til internationale forbindelser som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), tredje led, i forordning nr. 1049/2001, i det omfang de pågældende dokumenter indeholder oplysninger fra Den Europæiske Union og ikke fra FN-systemet, således at oplysningerne fra sidstnævnte ikke er omhandlet.

3.

Det tredje anbringende vedrører et åbenbart fejlagtigt skøn vedrørende undtagelsen om en mere tungtvejende offentlig interesse i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning nr. 1049/2001, der gør det muligt at fravige undtagelsen om beskyttelsen af retslige procedurer og juridisk rådgivning, i det omfang dels sagen om disse dokumenter i dag er endeligt afsluttet, dels Republikken Kroatien i dag er en medlemsstat i Den Europæiske Union.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30.5.2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145, s. 43).


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/24


Sag anlagt den 15. september 2014 — Belgien mod Kommissionen

(Sag T-664/14)

2014/C 380/31

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Kongeriget Belgien (ved C. Pochet og J.- C. Halleux som befuldmægtigede, bistået af advokat J. Meyers)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Artikel 2, stk. 4, i Europa-Kommissionens afgørelse C(2014) 1021 af 3. juli 2014 om garantiordningen til beskyttelse af individuelle andelshavere i finansielle kooperativer i sag SA.33927 annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført et enkelt anbringende om, at Kommissionen har tilsidesat artikel 107 og 108 TEUF samt proportionalitetsprincippet, idet den nævnte afgørelse ud over at pålægge Belgien forpligtelsen til at opkræve støtten hos de kooperative selskaber, der har modtaget denne, forbyder Belgien at foretage nogen udbetaling til individuelle andelshavere, der er beskyttet af garantien.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/24


Appel iværksat den 17. september 2014 af Robert Klar og Francisco Fernandez Fernandez til prøvelse af Personalerettens kendelse af 16. juli 2014 i sag F-114/13, Klar og Fernandez Fernandez mod Kommissionen

(Sag T-665/14 P)

2014/C 380/32

Processprog: fransk

Parter

Appellanter: Robert Klar (Grevenmacher, Luxembourg) og Francisco Fernandez Fernandez (Steinsel, Luxembourg) (ved advokat A. Salerno)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanternes påstande

Personalerettens kendelse af 16. juli 2014 ophæves.

Sagen hjemvises til Personaleretten med henblik på påkendelse af realiteten

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale samtlige sagens omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har appellanterne gjort et enkelt anbringende gældende om, at Personaleretten med urette har fastslået, at søgsmålet, fordi der ikke forelå en forskriftsmæssig administrativ procedure, ikke kunne antages til realitetsbehandling, for så vidt som ansættelsesmyndighedens notat fra oktober 2012, hverken med hensyn til dets ordlyd, kontekst eller form, var en bebyrdende retsakt, hvis meddelelse ville have fået klagefristen til at løbe.


Retten for EU-Personalesager

27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/26


Sag anlagt den 14. juli 2014 — ZZ mod SEAE

(Sag F-65/14)

2014/C 380/33

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne L. Levi og N. Flandin)

Sagsøgt: SEAE

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelserne om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD13 i forfremmelsesåret 2013, selv om hans navn figurerede på listen over forfremmelsesværdige tjenestemænd.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelserne af 9.og 14. oktober 2013 om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD13 i forfremmelsesåret 2013.

Om fornødent annullation af afgørelsen af 16. april 2014 om afslag på sagsøgerens klage.

SEAE tilpligtes at betale sagens omkostninger.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/26


Sag anlagt den 17. juli 2014 — ZZ mod Rådet

(Sag F-67/14)

2014/C 380/34

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat M. Velardo)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om at afskedige sagsøgeren ved prøvetidens udløb samt påstand om erstatning for det ikke-økonomiske tab, der angiveligt er lidt.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen truffet den 25. juni 2013 af Rådets Generalsekretariat og afgørelsen truffet den 8. april 2014 af Rådets ansættelsesmyndighed, på baggrund af hvilke sagsøgeren blev afskediget, annulleres.

Rådet tilpligtes i erstatning at betale et beløb beregnet på grundlag af sagsøgerens månedlige vederlag som AST 3 (3  500 EUR) multiplaceret med de antal måneder, som forløber mellem den 1. juli 2013 og datoen for dommens afsigelse i denne sag.

Rådet tilpligtes at betale sagsøgeren 40  000 EUR for det lidte ikke-økonomiske tab.

Rådet tilpligtes at betale sagsøgerens omkostninger i sagen.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/27


Sag anlagt den 19. juli 2014 — ZZ mod Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

(Sag F-69/14)

2014/C 380/35

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat S. Pappas)

Sagsøgt: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for 2013.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den anfægtede bedømmelsesrapport.

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed tilpligtes at betale sagens omkostninger.


27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/27


Sag anlagt den 24. juli 2014 — ZZ mod Europol

(Sag F-73/14)

2014/C 380/36

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat M. Velardo)

Sagsøgt: Europol

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt og om tilkendelse af erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, der angiveligt er lidt.

Sagsøgerens påstande

Den stiltidende afgørelse om afslag på den ansøgning, der blev fremsat i henhold til artikel 90, stk. 1, den 6. december 2013 om forlængelse af kontrakten som midlertidig ansat i AD7, og Europols direktørs svar på klagen af 14. april 2014 annulleres.

Sagsøgte tilpligtes at betale 1 5 45  124 EUR i erstatning for den økonomiske skade, der er lidt.

Sagsøgte tilpligtes at betale 40  000 EUR i erstatning for den ikke-økonomiske skade, der er lidt.

Europol tilpligtes at betale sagens omkostninger.