ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.CA2014.088.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 88A

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
27. marts 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

2014/C 088A/01

Meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/278/14 — Administratorer (AD 7) inden for

1

OVERSIGT OVER UDVÆLGELSESPRØVER I EU-TIDENDE, C … A-UDGAVEN

Nedenstående liste viser, hvilke udvælgelsesprøver der er offentliggjort i indeværende år.

Medmindre andet er angivet, er de pågældende EU-Tidender udkommet på alle sprog.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

88

 

DA

 


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

27.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 88/1


MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE

EPSO/AD/278/14 — ADMINISTRATORER (AD 7)

inden for

1.

DIGITAL KRIMINALTEKNIK,

2.

OPERATIONEL ANALYSE

(2014/C 88 A/01)

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder en almindelig udvælgelsesprøve på grundlag af kvalifikationsbeviser og prøver med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af administratorer (1).

Formålet med udvælgelsesprøven er at få opstillet to lister over egnede ansøgere, som kan anvendes ved besættelse af ledige tjenestemandsstillinger i Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig i Bruxelles.

Inden man søger, bør man nøje læse de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 60 A af 1. marts 2014 og på EPSO's hjemmeside.

Bestemmelserne, som udgør en integreret del af meddelelsen om udvælgelsesprøve, indeholder de nødvendige oplysninger om de forskellige procedurer og om ansøgningsvilkårene.

INDHOLDSFORTEGNELSE

I.

GENERELT

II.

ARBEJDSOPGAVER

III.

ADGANGSBETINGELSER

IV.

ADGANGSPRØVE

V.

ADGANG TIL UDVÆLGELSESPRØVEN OG UDVÆLGELSE EFTER KVALIFIKATIONER

VI.

ASSESSMENTCENTER

VII.

LISTER OVER EGNEDE ANSØGERE

VIII.

HVORDAN SØGER MAN?

I.   GENERELT

1.

Antal egnede ansøgere pr. område

Område 1 = 16

Område 2 = 16

2.

NB

Denne meddelelse gælder for to områder. Man kan kun tilmelde sig et af områderne.

Valget foretages i forbindelse med onlinetilmeldingen og kan ikke ændres, når onlineansøgningen er bekræftet og valideret.

II.   ARBEJDSOPGAVER

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har tre opgaver:

det beskytter EU's finansielle interesser ved at efterforske svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter

det afslører og efterforsker alvorlige tilfælde af tilsidesættelse af arbejdsmæssige forpligtelser blandt medlemmer af og ansatte i EU's institutioner og organer, som kan føre til disciplinærsager eller straffesager

det støtter Europa-Kommissionen i udviklingen og gennemførelsen af politikker til forebyggelse og afsløring af svig.

OLAF's generaldirektør er i henhold til gældende bestemmelser uafhængig i gennemførelsen af undersøgelser.

OLAF's beføjelser til at gennemføre uafhængige undersøgelser omfatter alle EU-institutioner og -organer samt økonomiske aktører med forbindelse til EU-budgettet både i medlemsstaterne og i tredjelande.

I bilaget findes en beskrivelse af de jobprofiler, der søges.

III.   ADGANGSBETINGELSER

Ansøgerne skal ved fristen for onlinetilmeldingen opfylde alle generelle og særlige betingelser:

1.

Generelle betingelser:

a)

være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

b)

være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder

c)

have opfyldt sine forpligtelser i henhold til gældende love om værnepligt

d)

opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende arbejde.

2.

Særlige betingelser

2.1.

Kvalifikationer og eksamensbeviser

Se punkt 2 i bilagene.

2.2.

Erhvervserfaring

Se punkt 3 i bilagene.

2.3.

Sprogkundskaber (2)

Sprog 1

Hovedsprog

Indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog.

Sprog 2

Andet sprog, som ikke må være det samme som sprog 1

Tilfredsstillende kendskab til engelsk, fransk eller tysk.

For at kunne blive ansat i OLAF med beskæftigelse inden for et af de to områder (digital kriminalteknik eller operationel analyse) kræves der et godt kendskab til såvel mundtligt som skriftligt engelsk.

Engelsk er det mest udbredte sprog blandt eksperter i digital kriminalteknik og operationelle analytikere, som arbejder med korruptionsbekæmpelse og/eller finansiel kriminalitet på internationalt plan. Det er derfor nødvendigt med et godt kendskab til engelsk, både med henblik på mundtlige fremlæggelser og deltagelse i drøftelser og udfærdigelse af rapporter med det formål at sikre, at såvel samarbejde som informationsudveksling fungerer godt i forholdet til medlemsstater og tredjelande.

Med henvisning til EU-Domstolens dom (Store Afdeling) i sag C-566/10 P, Den Italienske Republik mod Kommissionen, ønsker EU-institutionerne at begrunde, hvorfor valget af sprog 2 i forbindelse med denne udvælgelsesprøve er begrænset til nogle få officielle EU-sprog.

Ansøgerne gøres opmærksom på, at rækken af sprog, der kan vælges som andet sprog i forbindelse med denne udvælgelsesprøve, er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse, idet alle nyansatte umiddelbart skal kunne indgå i det daglige arbejde og være i stand til at kommunikere effektivt. Ellers ville der være stor fare for, at institutionerne ikke kunne fungere effektivt.

På baggrund af den sproglige praksis, som længe har været gældende i forbindelse med EU-institutionernes interne kommunikation, og tjenestegrenenes behov i forbindelse med den eksterne kommunikation og sagsbehandlingen er engelsk, fransk og tysk stadig de mest benyttede sprog. Engelsk, fransk og tysk er desuden de mest almindelige fremmedsprog i Den Europæiske Union og de sprog, der oftest studeres som første fremmedsprog. Det er samtidig en bekræftelse af det uddannelsesniveau og de faglige kompetencer, som det i praksis forventes, at ansøgerne til en stilling i EU-institutionerne er i besiddelse af, nemlig at de behersker mindst et af disse sprog. Ud fra en betragtning om at der skal være balance mellem tjenestens interesser og ansøgernes behov og færdigheder, jf. udvælgelsesprøvens særlige fagområder, er det berettiget at afholde prøverne på disse tre sprog, så det sikres, at alle ansøgere, uanset hvilket sprog de har som deres officielle første sprog, behersker mindst et af disse tre officielle sprog i et sådant omfang, at de kan bruge det som arbejdssprog. EU-institutionerne har således ud fra en vurdering af ansøgernes særlige kompetencer mulighed for at afgøre, om de umiddelbart er i stand til at indgå i et miljø svarende til de rammer, hvor de vil skulle arbejde.

Med samme begrundelse begrænses antallet af sprog, der kan anvendes til kommunikationen mellem ansøgerne og institutionen, hvilket også gælder de sprog, der kan anvendes til at udfylde ansøgningsskemaet. Dette krav er desuden med til at sikre, at der sker en ensartet sammenligning og kontrol af ansøgningerne.

Af hensyn til ligebehandlingen skal alle ansøgere, uanset om de har et af de tre nævnte sprog som deres første officielle sprog, aflægge visse prøver på deres andet sprog (som skal være et af de tre nævnte sprog).

Disse bestemmelser er ikke til hinder for, at man som ansat senere vil kunne tilegne sig et tredje arbejdssprog i henhold til artikel 45, stk. 2, i personalevedtægten.

IV.   ADGANGSPRØVE

Adgangsprøven aflægges på computer og tilrettelægges af EPSO. Udvælgelseskomitéen fastsætter prøvens sværhedsgrad og godkender indholdet på basis af forslag fra EPSO.

Der afholdes kun adgangsprøve (på computer), hvis antallet af ansøgere ligger over en bestemt grænse. Grænsen fastsættes af EPSO's direktør, der i sin egenskab af ansættelsesmyndighed tager stilling, når ansøgningsfristen er udløbet. Da grænsen ikke nødvendigvis er den samme i begge områder, får ansøgerne besked i deres EPSO-konto.

Hvis der ikke afholdes adgangsprøve, afholdes der egnethedsprøver i forbindelse med assessmentcentret (jf. afsnit VI, punkt 2).

1.

Indkaldelse til adgangsprøve

Ansøgerne indkaldes til adgangsprøven, hvis de har valideret deres ansøgning inden for fristen (se afsnit VIII).

Vær opmærksom på følgende:

1.

Når ansøgningen valideres, erklærer ansøgerne samtidig, at de opfylder de generelle og særlige betingelser i afsnit III.

2.

For at deltage i prøven skal der bestilles tid. Tidsbestillingen skal ske inden udløbet af den frist, som meddeles i EPSO-kontoen.

2.

Prøveform og bedømmelse

Prøver i form af multiple choice-spørgsmål, som har til formål at bedømme ansøgernes ræsonnementsevner:

Prøve a)

verbalt

bedømmelse: 0-20 point

Der kræves mindst: 10 point

Prøve b)

numerisk

bedømmelse: 0-10 point

Prøve c)

abstrakt

bedømmelse: 0-10 point

 

Sammenlagt kræves der mindst 10 point for prøve b) og c).

3.

Sprog, som prøverne foregår på

Sprog 1

V.   ADGANG TIL UDVÆLGELSESPRØVEN OG UDVÆLGELSE EFTER KVALIFIKATIONER

1.   Procedure

I første omgang er det ansøgernes egne oplysninger i ansøgningsskemaet, der lægges til grund for gennemgangen af de almindelige og særlige betingelser og udvælgelsen efter kvalifikationer.

a)

Ansøgernes besvarelse af spørgsmålene om de generelle og særlige betingelser gennemgås med henblik på at afgøre, om de kan opføres på listen over ansøgere, der opfylder alle betingelser for at få adgang til udvælgelsesprøven.

Hvis der er afholdt adgangsprøve, foretages gennemgangen af de generelle og særlige betingelser for hver udvælgelsesprøve efter, hvor mange point der er opnået ved adgangsprøven, startende med det højeste antal og nedefter, indtil det antal ansøgere, som ansættelsesmyndigheden har fastsat  (3) , er nået, dvs.ansøgere, som:

har opnået det krævede minimum og er blandt de bedst placerede ved adgangsprøven og

opfylder betingelserne for at få adgang til udvælgelsesprøven.

Hvis flere ansøgere har opnået det antal point, der kræves til sidstepladsen, vil de alle få deres papirer gennemgået. Elektroniske ansøgninger fra ansøgere, hvis resultat ligger under denne grænse, vil ikke blive gennemgået.

b)

Herefter udvælger udvælgelseskomitéen blandt de ansøgere, der opfylder betingelserne for at få adgang til udvælgelsesprøven, de ansøgere, der i henhold til deres kvalifikationer (f.eks. eksamensbeviser og erhvervserfaring) er de bedst egnede i forhold til arbejdsopgaverne og i øvrigt opfylder de udvælgelseskriterier, der er angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøve. Denne udvælgelse foretages udelukkende på grundlag af de oplysninger, som ansøgerne har angivet under »Talent screener«, og der benyttes følgende bedømmelse:

udvælgelseskriterierne vægtes med 1-3 afhængigt af, hvor stor betydning udvælgelseskomiteen tillægger dem

udvælgelseskomitéen gennemgår ansøgernes svar og tildeler for hvert svar et antal point fra 0 til 4 afhængigt af ansøgerens kvalifikationer. Pointene multipliceret med vægtningen af hvert enkelt spørgsmål lægges sammen.

Udvælgelseskomitéen opstiller herefter på grundlag af den samlede pointtildeling en ordnet liste over ansøgerne. Til assessmentcentret (4) indkaldes der højst 3 gange så mange ansøgere pr. område som antallet af pladser på listen over egnede ansøgere (5). Antallet oplyses på EPSO's hjemmeside (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.   Kontrol af ansøgernes oplysninger

Efter prøverne i assessmentcentret og på baggrund af de opnåede resultater kontrolleres de oplysninger, som ansøgerne har afgivet i forbindelse med den elektroniske ansøgning, idet EPSO kontrollerer de generelle betingelser, og udvælgelseskomitéen kontrollerer de særlige betingelser på basis af den dokumentation, ansøgerne har fremlagt. Med henblik på gennemgangen af kvalifikationer vil bilagene kun blive taget i betragtning for at bekræfte de svar, der allerede er afgivet under fanebladet »Talent Screener«. Hvis denne kontrol viser, at oplysningerne (6) ikke understøttes af de relevante bilag, vil de pågældende ansøgere blive udelukket fra udvælgelsesprøven.

Kontrollen foretages for de ansøgere, der har opnået det krævede minimum ved hver enkelt prøve og samlet har klaret sig bedst ved assessmentcentrets prøver d), f), g) og h), idet der startes med de bedst placerede ansøgere og nedefter (jf. afsnit VI, punkt 2). Det er desuden et krav, at ansøgerne har opnået det krævede minimum ved egnethedsprøverne a), b) og c) samt prøven i sprogforståelse e), hvis disse prøver har fundet sted. Kontrollen foretages kun for det antal ansøgere, der er plads til på listen over egnede ansøgere, og under forudsætning af, at de reelt opfylder alle adgangsbetingelserne. Bilagene gennemgås ikke for de ansøgere, hvis resultat ligger under denne grænse.

VI.   ASSESSMENTCENTER

1.

Indkaldelse

Ansøgere,

som ifølge deres oplysninger i onlinetilmeldingen opfylder de generelle og særlige adgangsbetingelser i afsnit III

og

har opnået et af de højeste pointtal ved udvælgelsen efter kvalifikationer

vil blive indkaldt til at deltage i prøver af en eller to dages varighed i assessmentcentret (normalt i Bruxelles) (7).

2.

Assessmentcenter

Ansøgerne skal gennemgå tre former for evalueringer, hvis indhold godkendes af udvælgelseskomiteen:

ræsonnementsevne (medmindre dette er sket i forbindelse med den adgangsprøve, der eventuelt allerede er afholdt), som evalueres ved hjælp af:

a)

en prøve i verbalt ræsonnement

b)

en prøve i numerisk ræsonnement

c)

en prøve i abstrakt ræsonnement

særlige kompetencer, som vurderes ved hjælp af:

d)

en struktureret samtale om ansøgernes kompetencer inden for området på grundlag af de svar, der er krydset af under fanebladet »Talent screener« i ansøgningsskemaet

e)

prøve i sproglig forståelse

generelle kompetencer  (8), som vurderes ved hjælp af:

f)

casestudy

g)

gruppeøvelse

h)

struktureret samtale.

De generelle kompetencer vil hver især blive prøvet i følgende sammenhænge:

 

Casestudy

Gruppeøvelse

Struktureret samtale

Analyse og problemløsning

x

x

 

Kommunikation

x

 

x

Kvalitet og resultater

x

 

x

Læring og udvikling

 

x

x

Prioritering og organisation

x

x

 

Stresshåndtering

 

x

x

Samarbejde

 

x

x

Lederevner

 

x

x

3.

Sprog anvendt i assessmentcentret

Sprog 1 ved prøve a), b) og c)

Engelsk (EN) ved prøve e)

Sprog 2 ved prøve d), f), g) og h)

4.

Bedømmelse og vægtning

Ræsonnementsevne

a)

Verbalt ræsonnement: 0-20 point

Der kræves mindst: 10 point

b)

Numerisk ræsonnement: 0-10 point

c)

Abstrakt ræsonnement: 0-10 point

For prøverne b) og c) kræves der samlet mindst: 10 point

Prøverne a), b) og c) skal bestås, for at man kan gå videre, men pointene lægges ikke sammen med pointene fra de andre prøver i assessmentcentret.

Særlige kompetencer (prøve d) og e))

Prøve d): 0-100 point

Der kræves mindst: 50 point

Prøve e): 0-10 point

Der kræves mindst: 5 point

Prøve e) skal bestås, for at man kan gå videre, men pointene lægges ikke sammen med pointene fra de øvrige prøver i assessmentcentret.

Vægtning: 60 % af det samlede resultat

Generelle kompetencer (prøve f), g) og h))

0-80 point for de generelle kompetencer tilsammen (10 point pr. kompetence).

Der kræves mindst:

 

3 point for hver enkelt kompetence og

 

40 point ud af de i alt 80 point, der kan opnås for de 8 generelle kompetencer.

Vægtning: 40 % af det samlede resultat.

VII.   LISTER OVER EGNEDE ANSØGERE

1.

Opførelse på listen

Ansøgerne opføres på listen over egnede ansøgere:

hvis de (9) har opnået det krævede minimum ved alle prøver a)-h) og er blandt dem, der i forbindelse med assessmentcentret samlet har opnået de bedste resultater ved prøverne d), f), g) og h) (se afsnit I, punkt 1, vedrørende antallet af pladser på listerne over egnede ansøgere), og

hvis de i henhold til bilagene opfylder alle adgangsbetingelser som defineret i afsnit III og IV i denne meddelelse.

2.

Opdeling af listerne

Listerne opstilles efter område og i alfabetisk orden.

VIII.   HVORDAN SØGER MAN?

1.

Onlinetilmelding

Tilmeldingen sker elektronisk efter den fremgangsmåde, der er beskrevet på EPSO's hjemmeside, nærmere bestemt i vejledningen om tilmelding.

Frist (inklusive validering): den 29. april 2014 kl. 12.00 (middag), Bruxellestid.

2.

Fuldstændig ansøgning

Ansøgere, der indkaldes til assessmentcentret, skal medbringe (10) en fuldstændig ansøgning (underskrevet onlineansøgning vedlagt bilag) i forbindelse med assessmentcentret.

Fremgangsmåde: se punkt 2.1.7 i de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver.


(1)  Enhver henvisning i denne meddelelse til en person af hankøn gælder ligeledes som henvisning til en person af hunkøn.

(2)  Se den fælles europæiske referenceramme for sprog — krævet niveau: sprog 1 = C1, sprog 2 = B2, engelsk = B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp).

(3)  Antallet svarer til den grænse, der omtales i andet afsnit af punkt IV.

(4)  Hvis flere ansøgere har opnået det pointtal, der kræves til sidstepladsen, bliver de alle indkaldt til assessmentcentret.

(5)  Ansøgere, som ikke indkaldes til assessmentcentret, får udleveret resultatet af deres evaluering og udvælgelseskomitéens vægtning af de enkelte spørgsmål.

(6)  Oplysningerne vil blive kontrolleret på grundlag af bilagene, før der opstilles en liste over egnede ansøgere (se afsnit VII, punkt 1, og afsnit VIII, punkt 2).

(7)  Af organisatoriske grunde vil egnethedsprøverne eventuelt blive afholdt i et prøvecenter i medlemsstaterne uafhængigt af de øvrige prøver i forbindelse med assessmentcentret.

(8)  Kompetencerne defineres i punkt 1.2 i de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver.

(9)  Hvis flere ansøgere har opnået det pointtal, der kræves til sidstepladsen, opføres de alle på listen over egnede ansøgere.

(10)  Datoen for assessmentcentret meddeles til sin tid i ansøgernes EPSO-konto.


BILAG I

OMRÅDE 1: DIGITAL KRIMINALTEKNIK

1.   Arbejdsopgaver

Udvælgelsesprøven afholdes, da der skal ansættes et vist antal administratorer (AD 7) inden for digital kriminalteknik.

Blandt arbejdsopgaverne kan især nævnes:

ledsage inspektørerne på tjenesterejser med henblik på udførelse af digitale kriminaltekniske opgaver i forbindelse med kontrol på stedet og undersøgelse af lokaler

rådgive inspektørerne om, hvilke digitale kriminaltekniske procedurer der bør følges for at beskytte kæden af muligt bevismateriale, så det kan anvendes ved domstolene

indhente data i overensstemmelse med gældende digital-kriminalteknisk praksis fra enhver form for digitale medier (PC-hukommelser, harddisks, bånd, smartphones osv.)

udarbejde digital-kriminaltekniske udtalelser, f.eks. eftersøgning af slettede data/dokumenter i ikke-allokerede områder, med henblik på at spore muligt digitalt bevismateriale

forsyne inspektørerne med muligt digitalt bevismateriale fremskaffet gennem søgning på nøgleord og kronologisk søgning efter data/dokumenter i materiale i billedformat samt gennem andre mere avancerede søgemetoder

følge udviklingen inden for kriminalteknik (vedrørende materiel og programmel) for at sikre, at OLAF råder over det nyeste kriminaltekniske udstyr

udarbejde engelsksprogede indsatsrapporter og ekspertudtalelser om digital kriminalteknik til brug i OLAF's undersøgelser

vidne i retssager eller i forbindelse med høringer i disciplinærråd på anmodning af generaldirektøren.

2.   Kvalifikationer og eksamensbeviser

En uddannelse på universitetsniveau af mindst fire års varighed, som er afsluttet med erhvervelsen af et eksamensbevis, og som har relevans for arbejdsopgaverne, eller en offentlig eller internationalt anerkendt erhvervsuddannelse på tilsvarende niveau (f.eks. uddannelse fra en politiskole, en toldskole, IACIS (International Association of Computer Investigative Specialists), ISFCE (International Society of Forensic Computer Examiners) eller lignende og med relevans for arbejdsopgaverne

ELLER

en uddannelse på universitetsniveau af mindst tre års varighed, som er afsluttet med erhvervelsen af et eksamensbevis, og som har relevans for arbejdsopgaverne, eller en offentlig eller internationalt anerkendt erhvervsuddannelse på tilsvarende niveau (f.eks. uddannelse fra en politiskole, en toldskole, IACIS (International Association of Computer Investigative Specialists), ISFCE (International Society of Forensic Computer Examiners) eller lignende og med relevans for arbejdsopgaverne, hvorefter der skal være opnået et års erhvervserfaring med direkte relevans for arbejdsopgaverne.

NB: Den krævede erhvervserfaring på mindst et år regnes som en del af uddannelsen og kan derfor ikke medregnes i opgørelsen af det antal år, der kræves som erhvervserfaring nedenfor.

3.   Erhvervserfaring

Mindst seks års erhvervserfaring som ekspert i digital kriminalteknik på passende niveau. Arbejdet skal være udført i forbindelse med undersøgelser til bekæmpelse af korruption i det offentlige og/eller finansiel kriminalitet.

Erfaringen skal stamme fra arbejde for en retshåndhævende myndighed i en medlemsstat eller en international organisation.

Det er desuden et krav, at ansøgerne som en del af deres IT-kompetencer har praktisk og dokumenteret kendskab til indkøb og bedømmelse af digitalt udstyr, herunder erfaring med f.eks. FTK, Encase eller X-Ways.

Der tages kun hensyn til erhvervserfaring, som er opnået efter erhvervelsen af det eksamensbevis, der giver adgang til udvælgelsesprøven.

4.   Udvælgelseskriterier

Udvælgelseskomiteen tager ved udvælgelsen efter kvalifikationer hensyn til følgende kriterier:

1.

anden universitetsuddannelse end den, der kræves for at få adgang til udvælgelsesprøven, inden for digital kriminalteknik, IT, informations- og kommunikationsteknologi eller ingeniørvidenskab

2.

attestering inden for digital kriminalteknik og/eller attestering som bruger af særlige kriminaltekniske undersøgelsesredskaber som f.eks. Encase, FTK, X-Ways eller lignende

3.

erhvervserfaring fra kriminalteknisk arbejde udført i forbindelse med forvaltningsmæssige og/eller strafferetlige undersøgelser, f.eks. inden for politi, toldvæsen eller korruptionsbekæmpende enheder

4.

digital-kriminaltekniske opgaver udført i forbindelse med undersøgelser i udlandet

5.

erhvervserfaring med anvendelse af avancerede søgeteknikker (eksklusive søgning på nøgleord og kronologisk søgning) med henblik på at uddrage muligt digitalt bevismateriale af IT-materiale i billedformat

6.

erhvervserfaring med udarbejdelse af rapporter inden for digital kriminalteknik

7.

erhvervserfaring med planlægning og opbygning af en digital kriminalteknisk infrastruktur

8.

erhvervserfaring med vedligeholdelse af en digital kriminalteknisk infrastruktur

9.

erhvervserfaring med tilrettelæggelse af uddannelsesforløb i digital kriminalteknik

10.

erhvervserfaring med fremlæggelse af emner vedrørende digital kriminalteknik på konferencer, seminarer og workshops

11.

international arbejdserfaring inden for digital kriminalteknik.


BILAG 2

OMRÅDE 2: OPERATIONEL ANALYSE

1.   Arbejdsopgaver

Udvælgelsesprøven afholdes, da der skal ansættes et vist antal administratorer (AD 7) inden for operationel analyse til støtte for OLAF's undersøgelser.

Blandt arbejdsopgaverne kan især nævnes:

levere data og analysebistand til OLAF's inspektører i forbindelse med undersøgelser inden for OLAF's kompetenceområde

indsamle, lagre, behandle, analysere og udveksle data og efterretninger

levere efterretninger og analysebistand til samarbejdspartnere i medlemsstaterne, EU-institutioner og internationale organisationer i forbindelse med undersøgelser af fælles interesse

støtte de operationelle generaldirektorater i forbindelse med deres risikobaserede revisionsstrategier ved hjælp af forskellige analyseredskaber og -metoder

udarbejde trusselsvurderinger, analysestrategier og generelle referater vedrørende OLAF's mandat (på engelsk)

bidrage til Europa-Kommissionens politiske initiativer, f.eks. strategien for bekæmpelse af svig og handlingsplanen til bekæmpelse af smugling ved EU's østlige landegrænse

efteruddanne OLAF's efterforskere i informationssøgning i kommercielle databaser og åbne kilder og informationsanalyse af oplysninger herfra

vidne i retssager eller i forbindelse med høringer i disciplinærråd på anmodning af generaldirektøren.

2.   Kvalifikationer og eksamensbeviser

En uddannelse på universitetsniveau af mindst fire års varighed, som er afsluttet med erhvervelsen af et eksamensbevis, og som har relevans for arbejdsopgaverne, eller en offentlig eller internationalt anerkendt erhvervsuddannelse på tilsvarende niveau (f.eks. uddannelse fra en politiskole, en toldskole, IACIS (International Association of Computer Investigative Specialists), ISFCE (International Society of Forensic Computer Examiners) eller lignende og med relevans for arbejdsopgaverne

ELLER

en uddannelse på universitetsniveau af mindst tre års varighed, som er afsluttet med erhvervelsen af et eksamensbevis, og som har relevans for arbejdsopgaverne, eller en offentlig eller internationalt anerkendt erhvervsuddannelse på tilsvarende niveau (f.eks. uddannelse fra en politiskole, en toldskole, IACIS (International Association of Computer Investigative Specialists), ISFCE (International Society of Forensic Computer Examiners) eller lignende og med relevans for arbejdsopgaverne, hvorefter der skal være opnået et års erhvervserfaring med direkte relevans for arbejdsopgaverne.

NB: Den krævede erhvervserfaring på mindst et år regnes som en del af uddannelsen og kan derfor ikke medregnes i opgørelsen af det antal år, der kræves som erhvervserfaring nedenfor.

3.   Erhvervserfaring

Mindst seks års erhvervserfaring som operativ analytiker på passende niveau. Arbejdet skal være udført i forbindelse med undersøgelser til bekæmpelse af korruption i det offentlige og/eller finansiel kriminalitet.

Erfaringen skal stamme fra arbejde for en retshåndhævende myndighed i en medlemsstat eller en international organisation.

Det er desuden et krav, at ansøgerne som en del af deres IT-kompetencer har praktisk og dokumenteret kendskab til efterretningsindsamling og -analyse, herunder særlig erfaring med afhøring og håndtering af databaser ved hjælp af værktøjer som MS-Access, SQL-Server eller Oracle, visualisering af data ved hjælp af applikationer som Business Objects eller Tableau samt særlige efterretningsværktøjer som iBase eller Analyst Notebook.

Der tages kun hensyn til erhvervserfaring, som er opnået efter erhvervelsen af den eksamen, der giver adgang til udvælgelsesprøven.

4.   Udvælgelseskriterier

Udvælgelseskomiteen tager ved udvælgelsen efter kvalifikationer hensyn til følgende kriterier:

1.

anden universitetsuddannelse end den, der kræves for at få adgang til udvælgelsesprøven, inden for kriminologi, økonomi, finansvidenskab, informations- og kommunikationsteknologi, jura, matematik eller statistik

2.

attestering inden for anvendelse af specialprogrammel til efterretningsformål, f.eks. iBase, Analyst Notebook eller lignende

3.

erhvervserfaring inden for operationel støtte i forbindelse med forvaltningsmæssige og/eller strafferetlige undersøgelser, f.eks. inden for politi, toldvæsen eller korruptionsbekæmpende enheder

4.

erhvervserfaring inden for forvaltningsmæssige og/eller strafferetlige undersøgelser, hver der anvendes værktøjer til dataudtræk og tekstudtræk med henblik på analyse af store operationelle datamængder

5.

erhvervserfaring inden for udfærdigelse af operationelle analyserapporter på et område, der henhører under OLAF's kompetence

6.

erhvervserfaring inden for planlægning og opbygning af en digital infrastruktur med henblik på dataindsamling og udveksling af efterretninger

7.

erhvervserfaring inden for vedligeholdelse af en digital infrastruktur med henblik på dataindsamling og udveksling af efterretninger

8.

erhvervserfaring inden for tilrettelæggelse af efteruddannelse i informationssøgning i kommercielle databaser og åbne kilder og informationsanalyse af oplysninger herfra.

9.

erhvervserfaring med fremlæggelse af analyseresultater på konferencer, seminarer og workshops

10.

international erhvervserfaring inden for operationel analyse.