ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2014.086.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 86

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
25. marts 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2014/C 086/01

Euroens vekselkurs

1

2014/C 086/02

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på mødet den 12. december 2013 om et udkast til afgørelse i sag COMP/C.39678/39731 — Deutsche Bahn — Ordfører: Italien

2

2014/C 086/03

Høringskonsulentens endelige rapport — Deutsche Bahn I (AT.39678) — Deutsche Bahn II (AT.39731)

3

2014/C 086/04

Resumé af Kommissionens afgørelse af 18. december 2013 vedrørende en procedure efter artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (Sag AT.39678/AT.39731 — Deutsche Bahn I/II) (meddelt under nummer C(2013) 9194 final)

4

 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2014/C 086/05

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.7197 — AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

6

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2014/C 086/06

Offentliggørelse af en ansøgning om ændring i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

8

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

25.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 86/1


Euroens vekselkurs (1)

24. marts 2014

2014/C 86/01

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3774

JPY

japanske yen

141,05

DKK

danske kroner

7,4647

GBP

pund sterling

0,83540

SEK

svenske kroner

8,8624

CHF

schweiziske franc

1,2197

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

8,3495

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

27,411

HUF

ungarske forint

312,89

LTL

litauiske litas

3,4528

PLN

polske zloty

4,1925

RON

rumænske leu

4,4768

TRY

tyrkiske lira

3,0829

AUD

australske dollar

1,5091

CAD

canadiske dollar

1,5448

HKD

hongkongske dollar

10,6866

NZD

newzealandske dollar

1,6118

SGD

singaporeanske dollar

1,7516

KRW

sydkoreanske won

1 483,83

ZAR

sydafrikanske rand

14,9449

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,5320

HRK

kroatiske kuna

7,6615

IDR

indonesiske rupiah

15 676,58

MYR

malaysiske ringgit

4,5470

PHP

filippinske pesos

62,194

RUB

russiske rubler

49,6815

THB

thailandske bath

44,738

BRL

brasilianske real

3,1957

MXN

mexicanske pesos

18,1705

INR

indiske rupee

83,7287


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


25.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 86/2


Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på mødet den 12. december 2013 om et udkast til afgørelse i sag COMP/C.39678/39731 — Deutsche Bahn

Ordfører: Italien

2014/C 86/02

1.

Det Rådgivende Udvalg deler de konkurrencemæssige betænkeligheder, som Kommissionen tilkendegiver i sit udkast til afgørelse.

2.

Det Rådgivende Udvalg deler Kommissionens vurdering i henhold til artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i udkastet til afgørelse.

3.

Det Rådgivende Udvalg er enigt med Kommissionen i, at proceduren kan bringes til ophør ved en afgørelse i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003.

4.

Det Rådgivende Udvalg er enigt med Kommissionen i, at de af Deutsche Bahn afgivne tilsagn er egnede, nødvendige og proportionelle.

5.

Det Rådgivende Udvalg er enigt med Kommissionen i, at den på baggrund af Deutsche Bahns tilsagn ikke længere har nogen grund til at gribe ind, dog med forbehold af artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003.

6.

Det Rådgivende Udvalg henstiller, at dets udtalelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.


25.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 86/3


Høringskonsulentens endelige rapport (1)

Deutsche Bahn I (AT.39678)

Deutsche Bahn II (AT.39731)

2014/C 86/03

1.

Den 13. juni 2012 indledte Kommissionen en procedure i henhold til artikel 11, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1/2003 (2) mod Deutsche Bahn AG og dets datterselskaber DB Energie GmbH, DB Mobility Logistics AG, DB Fernverkehr AG og DB Schenker Rail Deutschland AG (herefter under ét benævnt »DB-koncernen«).

2.

Kommissionen vedtog en foreløbig vurdering den 6. juni 2013 i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003 og underrettede DB-koncernen herom samme dag. I den foreløbige vurdering redegjorde Kommissionen for sine konkurrencemæssige betænkeligheder med hensyn til DB-koncernens mulige overtrædelse af artikel 102 TEUF. Disse betænkeligheder vedrørte et potentielt avancepres forårsaget af DB-koncernens prissætningssystem for kørestrøm, herunder koncernens rabatter, på markederne for godstransport og personbefordring med jernbane over lange afstande i Tyskland.

3.

Den 23. juli 2013 afgav DB-koncernen en række tilsagn for at fjerne Kommissionens betænkeligheder. Den 15. august 2013 offentliggjorde Kommissionen i medfør af artikel 27, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1/2003 en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende med en sammenfatning af sagen og tilsagnene og en opfordring til interesserede tredjeparter til at fremsætte bemærkninger til de afgivne tilsagn (3).

4.

Efter at Kommissionen havde underrettet DB-koncernen om de bemærkninger, den havde modtaget fra 13 interesserede tredjeparter efter offentliggørelsen af meddelelsen, indgav DB-koncernen et ændret forslag til tilsagn.

5.

Kommissionen har i den afgørelse, som den har truffet efter artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003, gjort DB-koncernens tilsagn bindende for koncernen og konkluderet, at den i lyset af de afgivne tilsagn ikke længere har nogen grund til at gribe ind, og at proceduren i denne sag derfor bør afsluttes.

6.

Jeg har ikke modtaget anmodninger eller klager fra nogen parter i proceduren i denne sag (4). På denne baggrund vurderer jeg, at de proceduremæssige rettigheder for alle sagens parter er blevet overholdt.

Bruxelles, den 13. december 2013.

Wouter WILS


(1)  I henhold til artikel 16 og 17 i afgørelse 2011/695/EU af 13. oktober 2011 vedtaget af formanden for Europa-Kommissionen om høringskonsulentens funktion og kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager (EUT L 275 af 20.10.2011, s. 29).

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).

(3)  Meddelelse fra Kommissionen offentliggjort i henhold til artikel 27, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 i sag AT.39678 Deutsche Bahn I, AT.39731 Deutsche Bahn II og AT.39915 Deutsche Bahn III (EUT C 237 af 15.8.2013. s. 28).

(4)  I henhold til artikel 15, stk. 1, i afgørelse 2011/695/EU kan parter, som under proceduren tilbyder at afgive tilsagn i medfør af artikel 9 i forordning (EF) nr. 1/2003, på et hvilket som helst tidspunkt under proceduren henvende sig til høringskonsulenten for at sikre sig, at de på effektiv vis kan udøve deres proceduremæssige rettigheder.


25.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 86/4


Resumé af Kommissionens afgørelse

af 18. december 2013

vedrørende en procedure efter artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

(Sag AT.39678/AT.39731 — Deutsche Bahn I/II)

(meddelt under nummer C(2013) 9194 final)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

2014/C 86/04

Den 18. december 2013 vedtog Kommissionen en afgørelse vedrørende en procedure efter artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003  (1) offentliggør Kommissionen hermed parternes navne og afgørelsens hovedindhold, under hensyntagen til virksomhedernes berettigede interesse i at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres.

I.   INDLEDNING

(1)

Sagen vedrører konkurrencemæssige betænkeligheder på markedet for levering af kørestrøm til jernbaneselskaber i Tyskland. Kørestrøm er den specifikke type elektrisk energi, der benyttes til fremdrift af elektriske lokomotiver.

(2)

Afgørelsen gør de tilsagn, som DB Energie GmbH og DB Mobility Logistics AG afgav i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1/2003 under en procedure i henhold til traktatens artikel 102, juridisk bindende. DB Energie GmbH og DB Mobility Logistics AG er datterselskaber af det tyske jernbaneselskab Deutsche Bahn (DB).

II.   SAGSFORLØB

(3)

Den 13. juni 2012 indledte Kommissionen en formel procedure med henblik på at træffe en afgørelse efter kapitel III i forordning (EF) nr. 1/2003. Den 6. juni 2013 vedtog Kommissionen en foreløbig vurdering. Den 23. juli 2013 foreslog parterne en række tilsagn for at tackle de problemer, som Kommissionen indledningsvis havde peget på. Den 15. august 2013 blev der i henhold til artikel 27, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1/2003 offentliggjort en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende med et kort resumé af sagen og de foreslåede tilsagn sammen med en opfordring til interesserede tredjeparter til at fremsætte bemærkninger. Efter modtagelsen af bemærkninger fra tredjeparter forelagde DB den 17. december 2013 den undertegnede version af de endelige tilsagn.

(4)

Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål blev hørt den 12. december 2013 og afgav en positiv udtalelse. Høringskonsulentens endelige rapport blev afgivet den 13. december 2013.

III.   PROBLEMER TILKENDEGIVET I DEN FORELØBIGE VURDERING

(5)

I sin foreløbige vurdering indvendte Kommissionen, at DB-koncernens prissætningssystem for kørestrøm, herunder rabatsystemet, kunne forårsage konkurrenceproblemer på markederne for godstransport og personbefordring ad jernbane over lange afstande.

(6)

Kommissionen indtog det foreløbige standpunkt, at de prissætningsmetoder, der anvendes af DB Energie, DB's datterselskab med ansvar for levering af kørestrøm, kan skabe et avancepres på de tyske markeder for godstransport og personbefordring ad jernbane over lange afstande. Der kan opstå et avancepres, når en vertikalt integreret virksomhed sælger et produkt eller en tjeneste til konkurrenter i et tidligere markedsled, hvor det indtager en dominerende stilling, og konkurrerer med disse virksomheder i et efterfølgende led, hvor produktet eller tjenesten udgør et nødvendigt input.

(7)

DB Energie driver det særlige elnet, som er nødvendigt for distributionen af kørestrøm. Det leverer også kørestrøm til jernbaneselskaber ved at købe elektricitet fra energiproducenter og videresælge den til jernbaneselskaber. DB Energie er den eneste leverandør af kørestrøm i Tyskland og indtager derfor en dominerende stilling på markedet for levering af kørestrøm til jernbaneselskaber i Tyskland. Det tilhører den vertikalt integrerede DB-koncern, som også er aktiv på de efterfølgende markeder for jernbanetransport.

(8)

Kommissionen drog den foreløbige konklusion, at DB Energies metode til prissætning af kørestrøm kan forhindre jernbaneselskaber, der er mindst lige så effektive som det dominerende selskab, i at konkurrere rentabelt på det efterfølgende marked for godstransport og personbefordring over lange afstande. Kommissionens konstaterede foreløbig, at DB's jernbaneselskab i gennemsnit i den berørte periode ikke ville have været i stand til at drive rentabel virksomhed inden for godstransport og passagerbefordring over lange afstande, hvis de havde modtaget samme lave rabatter på kørestrøm som deres konkurrenter. Eftersom kørestrøm er et helt nødvendigt input for jernbaneselskaber, der er aktive på markederne for godstransport og personbefordring over lange afstande, indtog Kommissionen den foreløbige holdning, at de negative rentabilitetsniveauer, som det påståede avancepres forårsagede, sandsynligvis havde en konkurrencebegrænsende markedsafskærmende effekt.

IV.   TILSAGNENE

(9)

DB afleverede nogle indledende tilsagn den 23. juli 2013 og et ændret forslag hertil den 21. november 2013 for at imødekomme Kommissionens betænkeligheder på konkurrencefronten. De vigtigste elementer i tilsagnene er følgende:

Den 1. juli 2014 indfører DB Energie et nyt prissætningssystem for kørestrøm med separate leveringspriser for elektricitet og separate afgifter for netadgang, der for sidstnævntes vedkommende skal godkendes af de kompetente tyske myndigheder (Bundesnetzagentur). Samme dag vil DB Energie give tredjepartsleverandører af energi adgang til sit trækkraftnet, således at de kan levere kørestrøm til jernbaneselskaber i konkurrence med DB Energie.

I dette nye system vil DB Energie anvende samme elpriser over for alle jernbaneselskaber uden rabatter begrundet i volumen eller varighed.

DB Energie vil betale alle jernbaneselskaber i Tyskland, der ikke tilhører DB-koncernen, et engangsbeløb svarende til 4 % af deres årlige kørestrømsudgifter i det år, der gik forud for det nye prissætningssystems ikrafttrædelse.

DB vil hvert år forsyne Kommissionen med de oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere, om DB-koncernens priser på kørestrøm og transporttjenester kan føre til et avancepres. DB Energie vil også på forhånd underrette Kommissionen om enhver ændring i selskabets elpriser.

Tilsagnene vil være gældende i fem år efter meddelelsen om Kommissionens afgørelse eller indtil 25 % af den kørestrøm, der købes af DB-koncernens konkurrenter, stammer fra tredjepartsleverandører af elektricitet.

DB udpeger en administrator til at overvåge, om tilsagnene overholdes.

V.   VURDERING AF DE AFGIVNE TILSAGN OG DERES PROPORTIONALITET

(10)

Kommissionen er af den opfattelse, at tilsagnene er tilstrækkelige til at fjerne de betænkeligheder, som Kommissionen tilkendegav i den indledende vurdering, og at de står i et rimeligt forhold hertil.

(11)

Tilsagnene vil gøre det muligt for konkurrenter at trænge ind på markedet for levering af kørestrøm, idet de vil lette markedsadgangen for tredjepartsleverandører af el. En sådan konkurrence vil begrænse DB Energies mulighed for at bestemme prisniveauet og fjerne muligheden for at lægge pres på avancer.

(12)

Indførelsen af et nyt prissætningssystem for kørestrøm med separate priser for elektricitet og for adgang til kørestrømsnettet vil sikre, at elleverandører kan konkurrere på elprisen. Desuden vil DB's tilsagn om at »give adgang til trækkraftnet« pr. 1. juli 2014 åbne markedet op og give jernbaneselskaber mulighed for at skifte til en anden leverandør pr. denne dato. Afskaffelsen af rabatter vil fremme konkurrencen ved at sikre prisgennemsigtighed og lige konkurrencevilkår.

(13)

Betalingen af et engangsbeløb til jernbaneselskaber har til formål at forhindre, at et potentielt avancepres forlænges i en overgangsfase, mens det nye prissætningssystem indkøres, og der endnu ikke er trængt tredjepartsenergileverandører ind på markedet for kørestrøm. Betalingen er derfor begrænset til et år, som Kommissionen finder tilstrækkelig til at muliggøre indtrængning på markedet. Prissænkningen på 4 % er rimelig, da den ville have været tilstrækkelig til at forhindre et avancepres i den periode, hvor overtrædelse skulle have stået på.

(14)

Oplysningerne om den pris for kørestrøm og transportydelser, DB forpligter sig til at tilbyde, sætter Kommissionen i stand til at overvåge DB's prissætningsadfærd. Administratoren vil holde øje med, om DB overholder sine tilsagn i almindelighed.

(15)

Kommissionen mener, at den periode på fem år, hvor tilsagnet gælder, er lang nok til at give tredjepartsleverandører af el mulighed for at udvikle deres eget udbud og til at give jernbaneselskaber mulighed for at skifte leverandør. Hvis tredjepartsleverandører begynder at levere 25 % af den kørestrøm, der forbruges af jernbaneselskaber uden for DB, før der er gået fem år, mener Kommissionen, at dette vil vidne om, at konkurrencen har udviklet sig støt, og det vil kunne berettige en tidlig udfasning af de afgivne tilsagn.

VI.   KONKLUSION

(16)

Afgørelsen gør DB's tilsagn juridisk bindende. På baggrund af disse tilsagn findes der ikke længere nogen begrundelse for et indgreb fra Kommissionens side.


(1)  EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 411/2004 (EUT L 68 af 6.3.2004, s. 1).


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

25.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 86/6


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.7197 — AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2014/C 86/05

1.

Den 13. marts 2014 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved AMP Capital Investors Limited (»AMP«, Australien), Public Sector Pension Investment Board (»PSP«, Canada) og Arcus European Infrastructure Fund GP LLP (»Arcus«, Det Forenede Kongerige) gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol over Alpha Trains (Luxembourg) Holdings Sàrl og dennes datterselskaber (»Alpha Trains«, Luxemburg), som i øjeblikket kontrolleres i fællesskab af Arcus og PSP, jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

AMP: australsk investeringsselskab, der på verdensplan beskæftiger sig med en lang række aktiver

PSP: canadisk pensionsselskab med en spredt global portefølje

Arcus: uafhængig fondsforvalter specialeret i europæisk infrastruktur

Alpha Trains: specialiseret togleasingselskab, der leverer rullende materiel til både offentlige og private operatører i en række lande på det europæiske fastland.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.7197 — AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


ANDET

Europa-Kommissionen

25.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 86/8


Offentliggørelse af en ansøgning om ændring i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

2014/C 86/06

Denne offentliggørelse giver ret til at rejse indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 51 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 (1).

ANSØGNING OM ÆNDRING

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer  (2)

ANSØGNING OM ÆNDRING I HENHOLD TIL ARTIKEL 9

»PANCETTA PIACENTINA«

EF-Nr.: IT-PDO-0117-01103-08.04.2013

BGB ( ) BOB ( X )

1.   Afsnit i varespecifikationen, som berøres af ændringen

Produktets betegnelse

Varebeskrivelse

Geografisk område

Bevis for oprindelse

Produktionsmetode

Tilknytning

Mærkning

Krav i nationale bestemmelser

Andet (angives nærmere)

2.   Type ændring(er)

Ændring af enhedsdokument eller resuméark

Ændring af varespecifikationen for en registreret BOB eller BGB, for hvilken hverken enhedsdokumentet eller resuméet er offentliggjort

Ændring af en varespecifikation, hvor der ikke kræves ændring af det offentliggjorte enhedsdokument (artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 510/2006)

Midlertidig ændring af varespecifikationen, fordi de offentlige myndigheder har indført obligatoriske sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger (artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 510/2006)

3.   Ændring(er)

Der ansøges om en ændring af den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Pancetta Piacentina« for at kunne anvende nitritter inden for den mængde, der er tilladt ifølge lovgivningen, fordi nitritter sammen med nitrater sikrer en bedre beskyttelse mod sygdomsagenser og iltning i produktionsfasen.

Angivelsen af, at produktet stables på en »egnet overflade« under lagringen er irrelevant for produktionsprocessen, og er derfor fjernet.

Desuden præciseres det yderligere, hvordan produktet ombindes eller snøres, efter det er blevet rullet, således at beskrivelsen af denne produktionsfase bliver mere præcis og klar.

En ændring, som tillader anvendelse af alle typer svinetarme og cellulosetarme, gør det muligt at anvende tarme, der er tilpasset produktionen, og er en tilpasning til de faktiske markedsvilkår, som gør det meget vanskeligt (i nogle tilfælde umuligt) at finde de specifikke typer tarme, der tidligere var angivet.

Forlængelsen af den minimale lagringstid fra tre til fire måneder har til formål at forbedre kvaliteten af det produkt, der forbindes med den beskyttede oprindelsesbetegnelse.

Det forhold, at den maksimale temperatur under lagringen hæves fra 14 °C til 18 °C, og at der indføres en tolerancemargen på 10 % for luftfugtighedsparametrene under lagringen, bidrager ligeledes til at forbedre produktets kvalitet, idet der herved opnås en mere intens aroma og eventuelle defekter i produktet forhindres.

Endelig er mindsteindholdet af aske blevet reduceret fra 2 % til 1,5 %, hvilket er i overensstemmelse med det tilladte mindsteindhold af salt, som bestemmer askeindholdet. Dette er udtryk for den stigende tendens til at mindske saltindholdet i fødevarer.

ENHEDSDOKUMENT

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer  (3)

»PANCETTA PIACENTINA«

EF-Nr.: IT-PDO-0117-01103-08.04.2013

BGB ( ) BOB ( X )

1.   Betegnelse

»Pancetta Piacentina«

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Italien

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren

3.1.   Produkttype

Kategori 1.2 —

Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.)

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1

»Pancetta Piacentina« er en naturligt modnet saltvare, som opbevares i rå tilstand. Til fremstillingen anvendes bugspæk fra halve slagtekroppe (fra brystben til lyske) og muskler fra kroppen.

Slutproduktet er cylindrisk, vejer fra 4 til 8 kg, og farven er kraftig rød med hvide islæt af spæk. Kødet har en behagelig mild duft og kraftig smag.

3.3.   Råvarer (kun for forarbejdede produkter)

»Pancetta Piacentina« er fremstillet af svin, der er født, opdrættet og slagtet i Emilia Romagna og Lombardiet. Betegnelsen »Pancetta Piacentina« er omfattet af undtagelsen i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1151/2012.

3.4.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse)

Der findes nærmere regler for brugen og sammensætningen af foderrationen. Grisene får to slags foder, som primært er baseret på kornprodukter fra den makrozone, der er defineret i punkt 3.3. Grisenes gennemsnitlige foderration består hovedsagelig af majsmasse suppleret med byg, klid, soja og mineraltilskud. Biprodukterne fra osteproduktionen (valle, ostemasse og kærnemælk) leveres primært fra mejerier i det afgrænsede geografiske område.

3.5.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område

Alle produktionsfaser, afpudsning, tørsaltning, ombinding, tørring og lagring af »Pancetta Piacentina« finder sted i det område, der er anført i punkt 4.

3.6.   Særlige regler vedrørende udskæring, rivning eller emballering osv.

Emballering, udskæring i skiver og opskæring i stykker foretages under tilsyn af det udpegede tilsynsorgan i det forarbejdningsområde, der er anført i punkt 4. For at sikre, at produktet bibeholder sine særlige og oprindelige kendetegn, skal emballeringen, udskæringen i skiver og opskæringen i stykker foretages i det geografiske produktionsområde af personale med særligt kendskab til produktet. Sværen fjernes inden udskæringen i skiver. Hvis produktet kommer i kontakt med luften eller udsættes for ukendte miljøfaktorer, når sværen først er fjernet, kan det betyde, at kødets overflade på grund af iltningen bliver brunlig og derved mister sin karakteristiske røde farve, samt at fedtpartierne bliver lidt harske, hvilket ændrer på smagen.

3.7.   Specifikke mærkningsregler

Ved markedsføring skal produktet være mærket med betegnelsen »Pancetta Piacentina«.

Betegnelsen »Pancetta Piacentina« skal fremstå på etiketten med tydelige bogstaver, der ikke kan slettes, og som nemt kan skelnes fra anden tekst på etiketten, og følges umiddelbart af betegnelsen »Denominazione di Origine Protetta«.

Der må ikke anføres andre oplysninger end de udtrykkeligt foreskrevne.

Det er tilladt at anføre navne, firmanavne eller varemærker, blot de ikke er af rosende karakter eller vildleder køberen, samt at angive navnet på svinebedrifter, hvorfra produktet stammer.

4.   Præcis afgrænsning af det geografiske område

Området for produktion af »Pancetta Piacentina« omfatter hele Piacenza-provinsen, dog kun områder beliggende under 900 m over havets overflade.

5.   Tilknytning til det geografiske område

5.1.   Det geografiske områdes egenart

Produktionen af »Pancetta Piacentina« går tilbage til romertiden og er gennem århundreder blevet koncentreret i det geografiske område Piacenza-provinsen.

Betydningen af produktionsområdet for »Pancetta Piacentina« skyldes udviklingen af en typisk fælles landbrugskultur for hele Po-området, hvor råvarerne kommer fra (Emilia Romagna og Lombardiet). I råvareforsyningsområdet hænger dyreavlens udvikling sammen med den omfattende korndyrkning i området og med den stærkt specialiserede osteproduktion, der har været afgørende for udviklingen af den lokale svineavl.

I Piacenza-provinsen har de lokale producenter udviklet og videregivet en særlig evne til at udvælge og tilberede kødudskæringerne. Det kræver særlige fagkundskaber at rulle og ombinde »Pancetta Piacentina«. De mange kølige dale med rigelig vandforsyning og skovbevoksede bakkeområder har en gunstig indvirkning på lagringsforholdene.

5.2.   Produktets egenart

»Pancetta Piacentina« har en cylindrisk form. En skive består skiftevis af magert mørkerødt kød og hvide fedtstriber. Kødet har en behagelig mild duft og kraftig smag.

Den muskeludskæring, der anvendes til fremstilling af »Pancetta Piacentina«, stammer fra tunge italienske svin.

5.3.   Årsagssammenhængen mellem det geografiske område og produktets kvalitet eller egenskaber (for BOB) eller produktets særlige egenskaber, omdømme eller andre kendetegn (for BGB)

Miljøet og de naturgivne og menneskelige faktorer i produktionsområdet giver tilsammen »Pancetta Piacentina« de foreskrevne egenskaber. Navnlig er kendetegnene ved råvaren nøje knyttet til det afgrænsede geografiske forsyningsområde, hvor der er udviklet avlsteknikker for tunge italienske svin, som er afgørende for kvaliteten af den kødudskæring, som anvendes i produktionen af »Pancetta Piacentina«.

Desuden foretages forarbejdningen af »Pancetta Piacentina« i Piacenza-provinsen af de lokale producenter, som gennem tiden har udviklet særlige fagkundskaber vedrørende saltning, rulning og ombinding af »Pancetta Piacentina«.

Det er rulningen og ombindingen af »Pancetta Piacentina«, der giver den karakteristiske cylindriske form og skiftet mellem magre og fede lag, når den skæres i skiver.

Producenternes tekniske viden om saltning og deres særlige viden om lagringsprocessen vidner om »Pancetta Piacentinas« tilknytning til produktionsområdet.

Miljøforholdene er nøje knyttet til produktionsområdet, navnlig klimaet, som har afgørende indflydelse på det færdige produkt, idet det bidrager til en vellykket lagring.

Helheden »råvare-produkt-betegnelse« er således knyttet til det pågældende områdes specifikke samfundsøkonomiske udvikling, hvilket har givet produktet et præg, som ikke kan frembringes andre steder.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen

(Artikel 5, stk. 7, i forordning (EF) nr. 510/2006 (4))

Den konsoliderede udgave af varespecifikationen kan ses på webstedet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

eller

direkte på webstedet for ministeriet for landbrug, fødevarer og skovbrug (http://www.politicheagricole.it) ved at klikke på »Qualità e sicurezza« (øverst til højre) og derefter på »Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE«.


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12. Erstattet af forordning (EU) nr. 1151/2012.

(3)  Se fodnote 2.

(4)  Se fodnote 2.