ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.CA2014.074.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 74A

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
13. marts 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

2014/C 074A/01

Meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/276/14 — Administratorer (AD 5)

1

OVERSIGT OVER UDVÆLGELSESPRØVER I EU-TIDENDE, C … A-UDGAVEN

Nedenstående liste viser, hvilke udvælgelsesprøver der er offentliggjort i indeværende år.

Medmindre andet er angivet, er de pågældende EU-Tidender udkommet på alle sprog.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

DA

 


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

13.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 74/1


MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE

EPSO/AD/276/14

ADMINISTRATORER (AD 5)

(2014/C 74 A/01)

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder en almindelig udvælgelsesprøvemed henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af administratorer (1).

Formålet med udvælgelsesprøven er at få opstillet en liste over egnede ansøgere, som kananvendes ved besættelse af ledige tjenestemandsstillinger i EU-institutionerne.

Inden man søger, bør man nøje læse de generelleregler for almindelige udvælgelsesprøver, som er offentliggjorti Den EuropæiskeUnions Tidende C 60 A af 1. marts2014 og på EPSO'shjemmeside.

Bestemmelserne, som udgør en integreret del afmeddelelsen om udvælgelsesprøve, indeholder de nødvendige oplysninger om deforskellige procedurer og om ansøgningsvilkårene.

INDHOLDSFORTEGNELSE

I.

GENERELT

II.

ARBEJDSOPGAVER

III.

ADGANGSBETINGELSER

IV.

ADGANGSPRØVER

V.

ASSESSMENTCENTER

VI.

LISTE OVER EGNEDE ANSØGERE

VII.

HVORDAN SØGER MAN?

I.   GENERELT

Antal pladser på listen over egnede ansøgere: 137

II.   ARBEJDSOPGAVER

Ved ansættelse i EU-institutionerne indplaceres administratorer i lønklasse AD 5. Administratorer i lønklasse AD 5 udfører under tilsyn trestore typer arbejdsopgaver i EU-institutionerne: politikformulering, praktiskgennemførelse og ressourceforvaltning. Især personer med udviklingspotentialeopfordres til at søge.

Administratorer har generelt til opgave at hjælpe beslutningstagerne med atgennemføre institutionens eller organets mandat.

Arbejdsopgaverne kan være forskellige fra institution til institution og bl.a. beståi:

udarbejdelse, gennemførelse, opfølgning og kontrol af programmer oghandlingsplaner

ressourceforvaltning, herunder personale, finanser og udstyr

bistand til beslutningstagere i form af skriftlige og mundtlige bidrag

udarbejdelse af politiske analyser

ekstern kommunikation, rapportering og intern kommunikation

forbindelse til eksterne interessenter og medlemsstaterne

koordinering og høring på tværs af tjenestegrene og institutioner afpolitiske tiltag

koordinering af arbejdsgrupper, som er nedsat af medlemsstaterne,institutionerne eller eksterne interessenter

udarbejdelse af kontrakter, forberedelse af indkaldelser af forslag og udbudog deltagelse i evalueringsudvalg til opfølgning af procedurerne forudvælgelse og tildeling af kontrakter

III.   ADGANGSBETINGELSER

Ansøgerne skal ved fristen for onlinetilmeldingen opfylde allegenerelle og særlige betingelser.

1.

Generelle betingelser

a)

være statsborger i en af Den Europæiske Unionsmedlemsstater

b)

være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder

c)

have opfyldt sine forpligtelser i henhold til gældendelove om værnepligt

d)

opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride detpågældende arbejde.

2.

Særlige betingelser

2.1.

Uddannelse

Uddannelse på universitetsniveau, der er afsluttet med eteksamensbevis, og som er normeret til mindst tre år.

Studerende, der er i gang med sidste år af enuddannelse på universitetsniveau, kan deltage iudvælgelsesprøven, under forudsætning af at de får dereseksamensbevis senest den 31. juli2014.

2.2.

Erhvervserfaring

Der kræves ingen erhvervserfaring.

2.3.

Sprogkundskaber (2)

Sprog 1

Hovedsprog

Indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officiellesprog.

Sprog 2

Sprog 2 (må ikke være det samme som sprog 1)

Tilfredsstillende kendskab til engelsk, fransk eller tysk.

Med henvisning tilEU-Domstolens dom (Store Afdeling) i sag C-566/10 P, DenItalienske Republik mod Kommissionen, ønskerEU-institutionerne at begrunde, hvorfor valget af sprog2 i forbindelse med denne udvælgelsesprøve er begrænsettil nogle få officielle EU-sprog.

Ansøgerne gøres opmærksom på,at rækken af sprog, der kan vælges som andet sprog iforbindelse med denne udvælgelsesprøve, er blevetfastlagt ud fra tjenestens interesse, idet allenyansatte umiddelbart skal kunne indgå i det dagligearbejde og være i stand til at kommunikere effektivt.Ellers ville der være stor fare for, at institutionerneikke kunne fungere effektivt.

På baggrund af den sprogligepraksis, som længe har været gældende i forbindelse medEU-institutionernes interne kommunikation, ogtjenestegrenenes behov i forbindelse med den eksternekommunikation og sagsbehandlingen er engelsk, fransk ogtysk stadig de mest benyttede sprog. Engelsk, fransk ogtysk er desuden de mest almindelige fremmedsprog i DenEuropæiske Union og de sprog, der oftest studeres somførste fremmedsprog. Det er samtidig en bekræftelse afdet uddannelsesniveau og de faglige kompetencer, som deti praksis forventes, at ansøgerne til en stilling iEU-institutionerne er i besiddelse af, nemlig at debehersker mindst et af disse sprog. Ud fra enbetragtning om at der skal være balance mellemtjenestens interesser og ansøgernes behov ogfærdigheder, jf. udvælgelsesprøvens særlige fagområder,er det berettiget at afholde prøverne på disse tresprog, så det sikres, at alle ansøgere, uanset hvilketsprog de har som deres officielle første sprog,behersker mindst et af disse tre officielle sprog i etsådant omfang, at de kan bruge det som arbejdssprog.EU-institutionerne har således ud fra en vurdering afansøgernes særlige kompetencer mulighed for at afgøre,om de umiddelbart er i stand til at indgå i et miljøsvarende til de rammer, hvor de vil skullearbejde.

Ud fra samme begrundelse børantallet af kommunikationssprog mellem ansøgerne oginstitutionen begrænses, hvilket også gælder de sprog,der kan anvendes til at udfylde ansøgningsskemaet. Dettekrav er desuden med til at gøre kontrollen ogsammenligningen af ansøgningerne mereensartet.

Af hensyn til ligebehandlingenskal alle ansøgere, uanset om de har et af de tre nævntesprog som deres første officielle sprog, aflægge visseprøver på deres andet sprog(som skal være et af de tre nævnte sprog).

Disse bestemmelser er ikke tilhinder for, at man som ansat senere vil kunne tilegnesig et tredje arbejdssprog i henhold til artikel 45,stk. 2, i personalevedtægten.

IV.   ADGANGSPRØVER

Adgangsprøverne aflægges på computer og tilrettelægges af EPSO. Udvælgelseskomitéenfastsætter prøvernes sværhedsgrad og godkender indholdet efter forslag fra EPSO.

1.

Indkaldelse

Ansøgerne indkaldes til adgangsprøverne, hvisde har valideret deres ansøgning inden for fristen (se afsnitVII).

NB:

1.

Når ansøgningen valideres, erklærer ansøgerne samtidig,at de opfylder de generelle og særlige betingelser iafsnit III.

2.

For at deltage i prøven skal der bestilles tid. Det skal ske inden den frist, sommeddeles i EPSO-kontoen.

2.

Prøvens indhold og bedømmelse

Prøver i form af multiple choice-spørgsmål, somhar til formål at bedømme ansøgernes generelle egnethed og kompetencerinden for:

Prøve a)

Verbalt ræsonnement

Bedømmelse: 0-20 point

Prøve b)

Numerisk ræsonnement

Bedømmelse: 0-10 point

Der kræves mindst: 5point

Prøve c)

Abstrakt ræsonnement

Bedømmelse: 0-10 point

 

Sammenlagt kræves der mindst 15 point for prøve a) ogc)

Prøve d)

Prøve i situationsvurdering

Bedømmelse: 0-40 point

Der kræves mindst: 24point

3.

Sprog, som prøverne foregår på

Sprog 1 ved prøve a), b) og c)

Sprog 2ved prøve d).

V.   ASSESSMENTCENTER

1.

Indkaldelse

Ansøgerne indkaldes tilassessmentcentret,

hvis de har opnået det krævede minimum ved alleadgangsprøverne

hvis de (3) sammenlagt har opnået et af de bedsteresultater ved prøverne a), c) og d) og

hvis de ifølge den kontrol, der foretages af de oplysninger,de har givet i onlineansøgningen (4), opfylder degenerelle og særlige betingelser (jf. afsnit III).

Adgangsprøve b) skal bestås, for at man kan gå videre, menpointene lægges ikke sammen med pointene fra de øvrige prøver, nårdet skal afgøres, hvem der skal indkaldes tilassessmentcentret.

Der indkaldes ca. 2,5gange så mange ansøgere til assessmentcentret, som der erpladser på listen over egnede ansøgere (se ovenfor). Antalletoplyses på EPSO's hjemmeside(http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Assessmentcenter

Formålet med assessmentcentret er at vurdereansøgernes generelle kompetencer (5) ved hjælp af følgende prøver,hvis indhold godkendes af udvælgelseskomiteen:

e)

casestudy

f)

gruppeøvelse

g)

mundtlig fremstilling

h)

struktureret samtale

Ansøgerne indkaldes til at deltage i et casestudy (6) (som er endel af assessmentcentret) samt i assessmentcentrets øvrige prøver,som varer 1-1Formula dag, normalt i Bruxelles.

Hver enkelt kompetence vil bliveprøvet efter følgende skema:

 

Casestudy

Gruppeøvelse

Mundtlig fremstilling

Struktureret samtale

Analyse og problemløsning

x

 

x

 

Kommunikation

x

 

x

 

Kvalitet og resultater

x

 

x

 

Læring og udvikling

 

x

 

x

Evne til prioritering og organisation

x

x

 

 

Stresshåndtering

 

 

x

x

Samarbejde

 

x

 

x

Lederevner

 

x

 

x

3.

Sprog, som prøverne foregår på

Sprog 2

4.

Bedømmelse

Der gives fra 0 til 10 point for hver enkelt afde generelle kompetencer.

Der kræves mindst:

 

3 point for hver kompetence og

 

50 point ud af de 80 mulige point for de 8 generellekompetencer.

VI.   LISTE OVER EGNEDE ANSØGERE

1.

Opførelse på listen

Udvælgelseskomitéen opfører ansøgerne på listen over egnedeansøgere,

hvis de (7) har opnået det krævede minimum vedhver enkelt prøve og samlet har opnået et af de bedsteresultater ved prøverne i assessmentcentret (antallet afegnede ansøgere er angivet i afsnit I, punkt 1)

og hvis bilagene godtgør, at de opfylderalle adgangsbetingelserne.

Kontrollen foretages således, at der begyndes med den ansøger,der har opnået det højeste antal point og så fremdeles, indtil manhar nået det antal ansøgere, der kan optages på listen, og underforudsætning af, at de reelt opfylder alleadgangsbetingelser.

Bilagene gennemgås ikke for ansøgere, hvisresultat ligger under denne grænse. Hvis det fremgår af dennekontrol, at de oplysninger (8), en ansøger har givet i sin onlineansøgning,ikke understøttes af de relevante bilag, udelukkes den pågældendefra udvælgelsesprøven.

2.

Opdeling af listen

Listen er alfabetisk.

VII.   HVORDAN SØGER MAN?

1.

Onlinetilmelding

Tilmeldingen sker online. Fremgangsmåden er beskrevet påEPSO's hjemmeside, nærmere bestemt i vejledningen omtilmelding.

Frist (inkl. validering):15. april 2014 kl. 12.00(middag), Bruxelles-tid.

2.

Fuldstændig ansøgning

Ansøgere, der indkaldes tilassessmentcentret, skal medbringe (9) en fuldstændig ansøgning(underskrevet onlineansøgning vedlagt bilag) i forbindelse medassessmentcentret.

Fremgangsmåde: sepunkt 2.1.7 i de generelle regler for almindeligeudvælgelsesprøver.


(1)  Enhver henvisning i denne meddelelse til en person af hankøn gælder ligeledes somhenvisning til en person af hunkøn.

(2)  Se den fælles europæiske referenceramme for sprog — krævet niveau: sprog1 = C1, sprog 2 = B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp)

(3)  Hvis flere ansøgere har opnået det pointtal, der kræves tilsidstepladsen, bliver de alle indkaldt til assessmentcentret.

(4)  Oplysningerne kontrolleres og sammenholdes med bilagene, inden listenover egnede ansøgere opstilles (se afsnit VI, punkt 1, og afsnit VII,punkt 2).

(5)  Disse kompetencer defineres i vejledningen for almindeligeudvælgelsesprøver i punkt 1.2.

(6)  Af organisatoriske grunde vil casestudiet eventuelt blive afholdt iprøvecentre i medlemsstaterne uafhængigt af assessmentcentrets øvrigeprøver.

(7)  Hvis flere ansøgere har opnået det pointtal, der kræves tilsidstepladsen, bliver de alle optaget på listen over egnedeansøgere.

(8)  Oplysningerne kontrolleres af EPSO (de generelle betingelser) og afudvælgelseskomitéen (de særlige betingelser).

(9)  Datoen for assessmentcentret meddeles til sin tid i ansøgernesEPSO-konto.