ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2014.038.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 38

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
8. februar 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2014/C 038/01

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.7103 — USS/Optrust/PGGM/Global Via Infraestructuras/Globalvia) ( 1 )

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2014/C 038/02

Euroens vekselkurs

2

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2014/C 038/03

Resumé af udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde og Uddannelse på Retshåndhævelsesområdet (Europol) samt om ophævelse af afgørelse 2009/371/RIA og 2005/681/RIA

3

2014/C 038/04

Resumé af den tilsynsførendes udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system og om ændring af direktiv 2007/46/EF

8

2014/C 038/05

Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

11

2014/C 038/06

Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område, og om ændring af direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og forordning (EU) nr. 531/2012

12

2014/C 038/07

Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2006/48/EF og 2009/110/EF og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner

14

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2014/C 038/08

Ajourførte modeller til de kort, der udstedes af medlemsstaternes udenrigsministerier til akkrediterede medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer og deres familiemedlemmer, jf. artikel 19, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) ( EUT C 247 af 13.10.2006, s. 85 , EUT C 153 af 6.7.2007, s. 15 , EUT C 64 af 19.3.2009, s. 18 , EUT C 239 af 6.10.2009, s. 7 , EUT C 304 af 10.11.2010, s. 6 , EUT C 273 af 16.9.2011, s. 11 , EUT C 357 af 7.12.2011, s. 3 , EUT C 88 af 24.3.2012, s. 12 , EUT C 120 af 25.4.2012, s. 4 , EUT C 182 af 22.6.2012, s. 10 , EUT C 214 af 20.7.2012, s. 4 , EUT C 238 af 8.8.2012, s. 5 , EUT C 255 af 24.8.2012, s. 2 , EUT C 242 af 23.8.2013, s. 13 )

16


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2014/C 038/09

Offentliggørelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter — Sammendrag af afgørelsen om ekstraordinære foranstaltninger pålagt Nova Ljubljanska banka d. d. den 18. december 2013

25

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2014/C 038/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.7168 — Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

27


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

8.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/1


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.7103 — USS/Optrust/PGGM/Global Via Infraestructuras/Globalvia)

(EØS-relevant tekst)

(2014/C 38/01)

Den 29. januar 2014 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32014M7103. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

8.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/2


Euroens vekselkurs (1)

7. februar 2014

(2014/C 38/02)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3574

JPY

japanske yen

138,79

DKK

danske kroner

7,4623

GBP

pund sterling

0,83140

SEK

svenske kroner

8,8595

CHF

schweiziske franc

1,2237

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

8,4120

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

27,503

HUF

ungarske forint

308,81

LTL

litauiske litas

3,4528

PLN

polske zloty

4,1875

RON

rumænske leu

4,4825

TRY

tyrkiske lira

3,0162

AUD

australske dollar

1,5178

CAD

canadiske dollar

1,5025

HKD

hongkongske dollar

10,5532

NZD

newzealandske dollar

1,6462

SGD

singaporeanske dollar

1,7223

KRW

sydkoreanske won

1 459,46

ZAR

sydafrikanske rand

15,0675

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,2310

HRK

kroatiske kuna

7,6495

IDR

indonesiske rupiah

16 507,53

MYR

malaysiske ringgit

4,5295

PHP

filippinske pesos

61,081

RUB

russiske rubler

47,1200

THB

thailandske bath

44,612

BRL

brasilianske real

3,2395

MXN

mexicanske pesos

18,1125

INR

indiske rupee

84,7270


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

8.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/3


Resumé af udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde og Uddannelse på Retshåndhævelsesområdet (Europol) samt om ophævelse af afgørelse 2009/371/RIA og 2005/681/RIA

(Den fulde ordlyd af denne udtalelse findes på EN, FR og DE på Den Tilsynsførendes websted under: http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/03)

I.   Indledning

I.1.   Baggrund for udtalelsen

1.

Den 27. marts 2013 vedtog Kommissionen forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde og Uddannelse på Retshåndhævelsesområdet (Europol) og om ophævelse af afgørelse 2009/371/RIA og 2005/681/RIA (i det følgende benævnt »forslaget«). Kommissionen sendte samme dag forslaget til høring hos Den Tilsynsførende, der modtog det den 4. april 2013.

2.

Inden forslaget blev vedtaget, havde Den Tilsynsførende mulighed for at fremsætte uformelle bemærkninger. Den Tilsynsførende hilser med tilfredshed, at der er blevet taget hensyn til mange af disse bemærkninger.

3.

Den Tilsynsførende glæder sig over, at han er blevet hørt af Kommissionen, og at der er medtaget en henvisning til høringen i præamblen til forslaget.

4.

Den Tilsynsførende blev også hørt om meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om etablering af en europæisk ordning for uddannelse i retshåndhævelse (1), der blev vedtaget sammen med forslaget. Han vil dog undlade at afgive en separat udtalelse om denne meddelelse, da han kun har meget få bemærkninger, som er medtaget i del IV i denne udtalelse.

I.2.   Formålet med forslaget

5.

Forslaget bygger på artikel 88 og artikel 87, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og har følgende formål (2):

at bringe Europol i overensstemmelse med Lissabontraktaten ved at vedtage et retsgrundlag efter den almindelige lovgivningsprocedure

at opfylde målene i Stockholmprogrammet ved at gøre Europol til knudepunkt for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder og etablere europæiske uddannelsesordninger og udvekslingsprogrammer for alt relevant retshåndhævelsespersonale

at tildele Europol nye ansvarsområder ved at overtage Cepols opgaver og tilvejebringe et retsgrundlag for EU's center til bekæmpelse af it-kriminalitet

at sikre en stærk databeskyttelsesordning, navnlig ved at styrke kontrolstrukturen

at forbedre Europols ledelse ved at tilstræbe øget effektivitet og bringe Europol i overensstemmelse med principperne i den fælles tilgang til decentrale EU-agenturer.

Den Tilsynsførende understreger, at forslaget er af stor betydning for behandling af personoplysninger. Behandlingen af oplysninger, herunder personoplysninger, er en af de vigtigste grunde til Europols eksistens. På det nuværende stadium af EU's udvikling henhører operationelt politiarbejde fortsat under medlemsstaternes kompetence. Denne opgave bliver dog mere og mere grænseoverskridende, og EU yder støtte ved at tilvejebringe, udveksle og undersøge oplysninger.

I.3.   Formålet med udtalelsen

6.

I denne udtalelse vil der blive fokuseret på de mest relevante ændringer i Europols retsgrundlag set ud fra et databeskyttelsessynspunkt. Først vil den juridiske baggrund, dens udvikling og konsekvenserne for Europol blive analyseret. Derefter vil de vigtigste ændringer blive uddybet, nemlig følgende:

den nye informationsstruktur for Europol, der indebærer en sammenlægning af de forskellige databaser og dens konsekvenser for princippet om formålsbegrænsning

styrkelsen af databeskyttelsestilsynet

videregivelse og udveksling af personoplysninger og andre oplysninger med fokus på udveksling af personoplysninger med tredjelande.

7.

Derefter vil udtalelsen gennemgå en række specifikke bestemmelser i forslaget med hovedvægt på kapitel VII (artikel 34-48) om databeskyttelsesgarantier.

V.   Konklusioner

Generelt

167.

Den Tilsynsførende understreger, at forslaget er af stor betydning for behandling af personoplysninger. Behandlingen af oplysninger, herunder personoplysninger, er en af de vigtigste grunde til Europols eksistens, og forslaget indebærer allerede et højt databeskyttelsesniveau. Denne detaljerede udtalelse er derfor blevet vedtaget med det formål at styrke forslaget yderligere.

168.

Den Tilsynsførende bemærker, at den nuværende Europol-afgørelse omfatter en stærk databeskyttelsesordning og finder, at dette niveau ikke bør sænkes, uafhængigt af drøftelserne om det foreslåede databeskyttelsesdirektiv. Dette bør anføres i betragtningerne.

169.

Den Tilsynsførende glæder sig over, at forslaget bringer Europol i overensstemmelse med kravene i artikel 88, stk. 2, i TEUF, hvilket vil sikre, at Europols aktiviteter får fordel af, at samtlige berørte EU-institutioner inddrages fuldt ud.

170.

Den Tilsynsførende ser med tilfredshed på artikel 48 i forslaget, ifølge hvilken forordning (EF) nr. 45/2001, herunder bestemmelserne om tilsyn, finder fuld anvendelse på personaleoplysninger og administrative oplysninger. Han beklager dog, at Kommissionen ikke har valgt at anvende forordning (EF) nr. 45/2001 på Europols kerneaktiviteter og kun lade forslaget gælde for supplerende særregler og undtagelser, som tager behørigt hensyn til de særlige forhold, der kendetegner retshåndhævelsesområdet. Han bemærker imidlertid, at det udtrykkeligt fremgår af betragtning 32 i forslaget, at databeskyttelsesreglerne i Europol bør styrkes og trække på de principper, der ligger til grund for forordning (EF) nr. 45/2001. Disse principper er også et vigtigt referencepunkt for denne udtalelse.

171.

Den Tilsynsførende anbefaler, at det i betragtningerne til forslaget anføres, at den nye databeskyttelsesramme for EU's institutioner og organer vil finde anvendelse på Europol, så snart den er vedtaget. Endvidere bør anvendelsen af den databeskyttelsesordning, der gælder for EU's institutioner og organer, på Europol præciseres i det instrument, der skal erstatte forordning (EF) nr. 45/2001, sådan som det først blev bekendtgjort i 2010, i forbindelse med revisionen af databeskyttelsespakken. Senest fra tidspunktet for vedtagelsen af den nye generelle ramme bør de vigtigste nye elementer i databeskyttelsesreformen (dvs. princippet om ansvarlighed, konsekvensanalyse af databeskyttelse, indbygget privatlivsbeskyttelse og privatlivsbeskyttelse som standard og underretning om brud på datasikkerheden) også finde anvendelse på Europol. Dette bør også nævnes i betragtningerne.

Europols nye informationsstruktur

172.

Den Tilsynsførende forstår behovet for fleksibilitet i forbindelse med den ændrede situation og i lyset af, at Europols opgaver udvikler sig konstant. Den eksisterende informationsstruktur er ikke nødvendigvis et benchmark for fremtiden. Det er op til EU-lovgiverens skøn at fastlægge Europols informationsstruktur. I sin rolle som rådgiver for EU-lovgiveren fokuserer Den Tilsynsførende på spørgsmålet om, hvorvidt lovgivernes valg er begrænset af principperne om databeskyttelse.

173.

I forbindelse med forslagets artikel 24 anbefaler han følgende:

at begreberne strategisk, tematisk og operationel analyse defineres i forslaget, og at muligheden for at behandle personoplysninger i forbindelse med strategisk eller tematisk analyse fjernes, medmindre der gives en god begrundelse

at der med hensyn til artikel 24, stk. 1, litra c), klart fastlægges et specifikt formål med hvert tilfælde af operationel analyse, og at der fastsættes krav om, at der kun vil blive behandlet relevante personoplysninger i overensstemmelse med det fastlagte specifikke formål

at følgende elementer tilføjes i forslaget: i) alle krydskontroloperationer, der udføres af Europols analytikere, skal begrundes specifikt, ii) genfinding af data efter en søgning skal begrænses til det strengt nødvendige og begrundes specifikt, iii) det skal sikres, at alle krydskontroloperationer kan spores, og iv) kun bemyndiget personale med ansvar for det formål, hvortil oplysningerne oprindeligt blev indsamlet, kan ændre disse oplysninger. Dette ville være i tråd med den nuværende praksis i Europol.

Styrkelse af databeskyttelsestilsynet

174.

Det anerkendes i artikel 45 i forslaget, at tilsyn med databehandling som omhandlet i forslaget er en opgave, der også kræver aktiv deltagelse af nationale databeskyttelsesmyndigheder (3). Samarbejdet mellem Den Tilsynsførende og de nationale tilsynsmyndigheder er afgørende for et effektivt tilsyn på dette område.

175.

Den Tilsynsførende ser med tilfredshed på artikel 45 i forslaget. Denne artikel fastlægger, at de nationale myndigheders databehandling er underlagt nationalt tilsyn, og afspejler således den centrale rolle, de nationale tilsynsmyndigheder spiller. Han ser også med tilfredshed på kravet om, at de nationale tilsynsmyndigheder skal holde Den Tilsynsførende underrettet om eventuelle foranstaltninger, som de træffer med hensyn til Europol.

176.

Den Tilsynsførende hilser følgende velkommen:

bestemmelserne om tilsyn, der tilvejebringer en stærk arkitektur for tilsynet med databehandling. Der tages hensyn til ansvarsopgaverne på nationalt plan og EU-plan, og der etableres et system, der skal koordinere alle involverede databeskyttelsesmyndigheder

anerkendelsen i forslaget af Den Tilsynsførendes rolle som den myndighed, der er oprettet for at føre tilsyn med alle EU's institutioner og organer

artikel 47 om samarbejde og koordination med de nationale tilsynsmyndigheder, men foreslår, at det præciseres, at det påtænkte samarbejde omfatter både bilateralt og kollektivt samarbejde. Betydningen af samarbejdet mellem de forskellige tilsynsmyndigheder bør fremhæves yderligere i en betragtning, og der bør gives eksempler på, hvordan et sådant samarbejde bedst kan styrkes.

Videregivelse

177.

Den Tilsynsførende foreslår, at der i artikel 26, stk. 1, i forslaget indsættes et punktum om, at medlemsstaternes kompetente myndigheder skal vurdere og søge oplysninger efter »behov for at vide«-princippet og i det omfang, det er nødvendigt for den retmæssige udførelse af deres opgaver. Artikel 26, stk. 2, bør ændres og tilpasses artikel 27, stk. 2.

178.

Den Tilsynsførende glæder sig over, at videregivelse til tredjelande og internationale organisationer i princippet kun kan finde sted på grundlag af en vurdering af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt, eller en bindende aftale, som giver tilstrækkelige garantier. En bindende aftale vil skabe retlig sikkerhed og sikre, at Europol fuldt ud lever op til sit ansvar for videregivelsen. Der bør altid kræves en bindende aftale for omfattende, strukturelle og gentagne videregivelser. Han har imidlertid forståelse for, at der er situationer, hvor der ikke kan kræves en bindende aftale. Disse situationer bør være en undtagelse, bygge på et reelt behov og kun tillades i begrænsede tilfælde, og der kræves stærke — både materielle og proceduremæssige — garantier.

179.

Den Tilsynsførende anbefaler på det kraftigste, at Europols mulighed for at tage medlemsstaternes samtykke for givet fjernes. Den Tilsynsførende anbefaler også, at samtykke gives »inden videregivelsen« i andet punktum i artikel 29, stk. 4. Den Tilsynsførende anbefaler endvidere, at der i artikel 29 tilføjes et stykke om, at Europol skal føre detaljerede registre over videregivelser af personoplysninger.

180.

Den Tilsynsførende anbefaler, at der i forslaget tilføjes en overgangsbestemmelse vedrørende eksisterende samarbejdsaftaler om Europols videregivelser af personoplysninger. Denne bestemmelse bør fastlægge, at der skal foretages en revision af disse aftaler inden for en rimelig frist med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med kravene i forslaget. Denne bestemmelse bør medtages i forslagets materielle bestemmelser og indeholde en frist på højst to år efter forslagets ikrafttræden.

181.

Af hensyn til gennemsigtigheden anbefaler Den Tilsynsførende også, at det i slutningen af artikel 31, stk. 1, tilføjes, at Europol skal gøre listen over sine internationale aftaler og samarbejdsaftaler med tredjelande og internationale organisationer offentligt tilgængelig ved at lægge denne regelmæssigt ajourførte liste ud på sit websted.

182.

Den Tilsynsførende anbefaler, at det udtrykkeligt tilføjes i artikel 31, stk. 2, at undtagelser ikke nødvendigvis gælder for hyppige, omfattende og strukturelle videregivelser, med andre ord for kategorier af videregivelser (og ikke kun for lejlighedsvise videregivelser).

183.

Den Tilsynsførende anbefaler, at der indsættes et specifikt stykke om videregivelser, som skal finde sted med Den Tilsynsførendes tilladelse. Dette stykke, der logisk set bør stå før stykket om undtagelser, skal bestemme, at Den Tilsynsførende kan give tilladelse til en videregivelse eller en kategori af videregivelser, hvis Europol giver tilstrækkelige garantier, hvad angår beskyttelse af privatlivets fred og af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, samt hvad angår udøvelse af de dermed forbundne rettigheder. Derudover skal denne tilladelse gives inden videregivelsen/kategorien af videregivelser for en periode på højst et år, som kan forlænges.

Andre anbefalinger

184.

Udtalelsen indeholder et stort antal andre anbefalinger, der har til formål at forbedre forslaget yderligere. I det følgende er der anført nogle vigtige anbefalinger.

a)

Europols mulighed for at få direkte adgang til nationale databaser (artikel 23) bør fjernes.

b)

Såfremt adgangen vedrører EU-informationssystemer, gives der kun adgang på hit/no hit-basis (dvs. et positivt eller et negativt svar). Eventuelle oplysninger om et »hit« bør meddeles Europol, efter at medlemsstaten (såfremt adgangen vedrører oplysninger fra en medlemsstat), EU-organet eller den internationale organisation udtrykkeligt har godkendt og givet tilladelse til videregivelsen med forbehold af den vurdering, der er omhandlet i artikel 35 i forslaget. Den Tilsynsførende anbefaler, at disse betingelser fastsættes i artikel 23 i forslaget.

c)

Artikel 35 i forslaget bør styrkes ved at gøre den vurdering, som skal foretages af den medlemsstat, der meddeler oplysningerne, obligatorisk. Den Tilsynsførende foreslår, at ordene »så vidt muligt« udelades i artikel 35, stk. 1 og 2, og at artikel 36, stk. 4, ændres tilsvarende.

d)

Oversigten over alle personaleoplysninger som omhandlet i artikel 36, stk. 2, erstattes af statistikker over disse oplysninger for hvert formål. Da de særlige kategorier af registrerede, der er omhandlet i artikel 36, stk. 1, også fortjener særlig opmærksomhed, foreslår Den Tilsynsførende, at der medtages statistikker over disse oplysninger.

e)

Der indsættes en bestemmelse i forslaget om, at Europol skal have en gennemsigtig og lettilgængelig politik for behandling af personoplysninger og for udøvelse af de registreredes rettigheder i en letforståelig form og i et klart og forståeligt sprog. Det bør også fremgå af bestemmelsen, at denne politik skal være lettilgængelig på Europols websted samt på de nationale tilsynsmyndigheders websteder.

f)

Eftersom artikel 41 ikke klart definerer alle involverede parters ansvar, bør det med hensyn til artikel 41, stk. 4, gøres klart, at ansvaret for overholdelsen af alle gældende principper for databeskyttelse (og ikke kun for »lovligheden af videregivelsen«) ligger hos afsenderen af oplysningerne. Den Tilsynsførende anbefaler, at artikel 41 ændres tilsvarende.

g)

Det tilføjes i (en) materiel(le) bestemmelse(r) i forslaget, at: i) der skal udføres en konsekvensanalyse svarende til den, der er beskrevet i den foreslåede forordning om databeskyttelse, for al behandling af personoplysninger, ii) princippet om indbygget privatlivsbeskyttelse og privatlivsbeskyttelse som standard skal finde anvendelse på oprettelsen eller forbedringen af systemer til behandling af personoplysninger, iii) den registeransvarlige skal vedtage politikker og gennemføre passende foranstaltninger for at sikre og kunne godtgøre overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og sikre, at foranstaltningernes effektivitet kontrolleres, og iv) Europols databeskyttelsesansvarlige og, om nødvendigt, tilsynsmyndighederne inddrages i drøftelserne om behandling af personoplysninger.

Han fremsatte også et par forslag i relation til den meddelelse, der blev vedtaget parallelt med forslaget.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2013.

Peter HUSTINX

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse


(1)  COM(2013) 172 final.

(2)  Del 3 i begrundelsen.

(3)  Se også resolution 4 fra de europæiske databeskyttelsesmyndigheders forårskonference (den 16.-17. maj 2013 i Lissabon).


8.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/8


Resumé af den tilsynsførendes udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system og om ændring af direktiv 2007/46/EF

(Udtalelsen i sin helhed findes på engelsk, fransk og tysk på den tilsynsførendes hjemmeside http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/04)

1.   Indledning

1.1.   Høring af den tilsynsførende

1.

Den 13. juni 2013 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system og om ændring af direktiv 2007/46/EF (»forslaget«) (1) som anført i Kommissionens meddelelse af 21. august 2009 om »eCall: Tid til udbygning« (»meddelelsen fra 2009«) (2).

2.

Den tilsynsførende glæder sig over, at han er blevet hørt af Kommissionen, og at der er medtaget en henvisning til høringen i præamblerne til forslaget.

3.

Inden forslaget blev vedtaget, havde den tilsynsførende mulighed for at fremsætte uformelle bemærkninger til Kommissionen. Han glæder sig i høj grad over, at der er taget hensyn til de fleste af hans bemærkninger.

1.2.   Forslagets mål og anvendelsesmåde

4.

Forslaget er et supplement til andre lovgivningsmæssige foranstaltninger, som er gennemført til støtte for udbygningen af eCall, såsom ITS-direktiv 2010/40/EU (3), Kommissionens henstilling af 8. september 2011 om støtte til en EU-dækkende eCall-tjeneste (4) og vedtagelsen af specifikationerne for opgraderingen af alarmcentraler (5), som den tilsynsførende er blevet hørt om og har fremsat bemærkninger til (6).

5.

Forslaget omfatter obligatorisk indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system i nye typegodkendte køretøjer i Europa. Til forskel fra det nuværende system, hvor eCall monteres af bilproducenter på et frivilligt grundlag, bliver det i henhold til forslaget efter 1. oktober 2015 obligatorisk at montere systemet i alle nye køretøjer begyndende med nye personbiler og nye lette erhvervskøretøjer (7). Det medfører derfor flere forpligtelser for producenter af køretøjer og udstyr.

4.   Konklusioner

63.

Den tilsynsførende understreger, at en af de centrale forpligtelser, der indføres med forslaget, er behandling af personoplysninger, og glæder sig over, at der er taget hensyn til mange af hans henstillinger vedrørende databeskyttelse og 112-eCall.

64.

Med hensyn til 112-eCall-systemet anbefaler den tilsynsførende, at følgende forhold præciseres yderligere i forslaget:

Der bør indsættes en udtrykkelig henvisning til gældende EU-lovgivning om databeskyttelse i en specifik, materiel bestemmelse, hvori navnlig direktiv 95/46/EF nævnes, og hvor det præciseres, at bestemmelserne finder anvendelse i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktivet.

Henvisningen til artikel 29-arbejdsgruppens arbejdsdokument afkobles fra henvisningen til databeskyttelseslovgivningen i betragtning 13.

Konkrete databeskyttelsesmekanismer for 112-eCall-systemet bør medtages i forslaget og ikke blot være omfattet af delegerede retsakter, og især bør artikel 6 have følgende indhold:

udpegelse af den registeransvarlige og myndigheden med ansvar for behandling af anmodninger om adgang

præcisering af listen over data, der betegnes som minimumsoplysninger og som fuldstændige oplysninger (skal muligvis fastlægges i en delegeret retsakt eller gennemførelsesretsakt)

mulighed for registrerede at deaktivere private eCall-tjenester og tillægstjenester

præcisering af opbevaringsperioder for behandlede personoplysninger

præcisering af betingelser for udøvelse af registreredes rettigheder.

Artikel 6, stk. 3, bør suppleres for at sikre, at de oplysninger, der henvises til heri, indgår i den tekniske dokumentation, som udleveres samtidig med overdragelsen af køretøjet, og det bør præciseres i forslaget, at bilejeren i et særskilt dokument skal oplyses om adgang til oplysninger på købstidspunktet.

Den tilsynsførende bør høres forud for vedtagelsen af delegerede retsakter som anført i artikel 6, stk. 4.

65.

Vedrørende private eCall-tjenester og tillægstjenester erindrer den tilsynsførende om, at de er omfattet af forslaget, idet de skal overholde tilsvarende eller strengere databeskyttelseskrav end kravene for 112-eCall-systemet. Han minder også om følgende:

Det præciseres i forslaget, at private eCall-tjenester og tillægstjenester i modsætning til 112-e-Call-systemet skal aktiveres på et frivilligt grundlag og deaktiveres som standard.

Kravet om en hensigtsmæssig, særskilt kontrakt mellem forbrugeren og serviceudbyderen fastlægges i en specifik bestemmelse i forslaget til forordning, og det præciseres i bestemmelsen, at denne kontrakt skal dække databeskyttelsesaspekter, herunder at den skal indeholde relevante oplysninger til forbrugeren om tjenesten/tjenesterne, og forbrugeren skal give sit samtykke til behandling af oplysninger i forbindelse med leveringen af disse tillægstjenester. Forslaget sikrer, at registrerede kan tilvælge tjenesterne gennem et særskilt kontrakttilbud, der skal fremsættes forud for behandlingen. Forud fastsatte betingelser i en kontrakt om bilkøb eller bestemmelser henhørende under generelle betingelser og vilkår, som køberen forpligtes til at godkende, vil ikke stemme overens med dette krav.

Det bør også fremgå af kontrakten, at afslag på den tilbudte tjeneste ikke vil få negative konsekvenser, der skyldes dette afslag. En sådan erklæring kan fremgå af kontraktens erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

66.

Den tilsynsførende anbefaler desuden følgende:

at det præciseres i forslaget, at konstant sporing er forbudt for tillægstjenester

at kategorierne af oplysninger, der behandles under 112-eCall-systemet samt private eCall-tjenester og tillægstjenester, præciseres i en materiel bestemmelse i forslaget, og at begrebet »FSD« defineres i forslaget

at oplysninger, der er nødvendige for private eCall-tjenester og tillægstjenester, behandles i overensstemmelse med princippet om dataminimering

at der i en bestemmelse specifikt gøres opmærksom på, at behandling af følsomme oplysninger under private eCall-tjenester og tillægstjenester er forbudt

at opbevaringsperioden for oplysninger, der behandles under 112-eCall-systemet, private eCall-tjenester og tillægstjenester, fastlægges og præciseres i en materiel bestemmelse i forslaget

at sikkerheden af data, der behandles under 112-eCall-systemet, private eCall-tjenester og tillægstjenester, sikres med visse præciseringer i teksten.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Assisterende Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse


(1)  COM(2013) 316 final.

(2)  KOM(2009) 434 endelig.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer (EUT L 207 af 6.8.2010, s. 1).

(4)  Kommissionens henstilling 2011/750/EU af 8. september 2011 om støtte til en EU-dækkende eCall-tjeneste i elektroniske kommunikationsnetværk til fremføring af alarmopkald fra køretøjer baseret på 112 (»eCall«) (EUT L 303 af 22.11.2011, s. 46).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 305/2013 af 26. november 2012 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU for så vidt angår harmoniseret tilrådighedsstillelse af et interoperabelt EU-dækkende eCall-system (EØS-relevant tekst) (EUT L 91 af 3.4.2013, s. 1).

(6)  Se navnlig udtalelse af 22. juli 2009 om ITS-direktivet, formelle bemærkninger af 12. december 2011 om Kommissionens henstilling om gennemførelsen af det harmoniserede, EU-dækkende eCall-system samt skrivelse af 19. december 2012 om Kommissionens delegerede forordning for så vidt angår harmoniseret tilrådighedsstillelse af et interoperabelt EU-dækkende eCall-system, der alle er offentliggjort på den tilsynsførendes websted: http://www.edps.europa.eu (under »Consultation«).

(7)  Se artikel 4 og artikel 5, stk. 1, i forslaget.


8.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/11


Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

(Udtalelsen i sin helhed kan findes på engelsk, fransk og tysk på den tilsynsførendes websted http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/05)

1.   Indledning

1.

Den 26. juni 2013 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb (i det følgende benævnt »forslaget«). (1) Forslaget blev sendt til høring hos den tilsynsførende den 8. juli 2013.

2.

Formålet med forslaget er at mindske »hindringerne for markedsadgang ved offentlige indkøb på tværs af grænserne, som stammer fra e-faktureringsstandardernes utilstrækkelige interoperabilitet«. (2) For at opnå dette vil der »blive udarbejdet en ny fælles europæisk standard, som stilles til rådighed for alle markedsdeltagere. Det kræves, at alle ordregivende myndigheder ved offentlige indkøb accepterer e-fakturaer, som overholder denne standard, uden at de eksisterende tekniske løsninger erstattes.« (3)

3.   Konklusioner

28.

Den tilsynsførende påskønner, at visse databeskyttelsesspørgsmål er taget i betragtning i forslaget. I denne udtalelse fremlægger han anbefalinger til, hvordan forslaget kan forbedres yderligere set ud fra et databeskyttelsesperspektiv.

29.

Den tilsynsførende anbefaler navnlig, at:

der medtages en materiel bestemmelse, som præciserer, at det ikke er hensigten med forslaget at muliggøre generelle undtagelser fra databeskyttelsesprincipper, og at relevant lovgivning vedrørende beskyttelse af personoplysninger (dvs. nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 95/46/EF) stadig finder fuld anvendelse i forbindelse med elektronisk fakturering

forslagets artikel 3, stk. 2, ændres, for at sikre at de europæiske standarder, der skal vedtages, følger princippet om »indbygget privatlivsbeskyttelse«, og sikre, at kravene til databeskyttelse tages i betragtning, samt at standarderne navnlig respekterer principperne om proportionalitet, dataminimering og formålsbegrænsning

der, såfremt lovgiveren har til hensigt at muliggøre offentliggørelse af personoplysninger med henblik på gennemsigtighed og ansvarlighed, herunder eksplicitte materielle bestemmelser, som fastlægger, hvilken type personoplysninger der kan offentliggøres og til hvilke(t) formål, alternativt medtages en henvisning til EU-lovgivning eller national lovgivning som en passende sikkerhedsforanstaltning.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. november 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Assisterende Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse


(1)  COM(2013) 449 final.

(2)  Resumé af konsekvensanalysen (SWD(2013) 223 final), afsnit 3.1, s. 4.

(3)  Ibid., afsnit 5.3.4, s. 7.


8.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/12


Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område, og om ændring af direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og forordning (EU) nr. 531/2012

(Udtalelsen findes i sin helhed på engelsk, fransk og tysk på den tilsynsførendes websted under:http:// www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/06)

1.   Indledning

1.1.   Høring af den tilsynsførende

1.

Den 11. september 2013 vedtog Kommissionen et forslag til forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område, og om ændring af direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og forordning (EU) nr. 531/2012 (herefter »forslaget«) (1). I overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001 fremsendte Kommissionen en anmodning om høring, som blev modtaget af den tilsynsførende den 23. september 2013.

2.

Den tilsynsførende havde mulighed for at fremsætte råd, inden forslaget blev vedtaget, hvilket han bifalder. Denne udtalelse er baseret på de bemærkninger, der blev fremlagt i forbindelse med den pågældende uformelle høring.

1.2.   Mål og baggrund for forslaget

3.

Forslaget vedtages på baggrund af den digitale dagsorden for Europa (2), hvis overordnede mål er at styrke den økonomiske vækst og de sociale forbedringer på grundlag af den digitale økonomi i Europa. Forslaget sigter således mod at etablere et indre marked for elektronisk kommunikation i EU ved at harmonisere forskellige juridiske og tekniske aspekter i forbindelse med udbuddet af elektroniske kommunikationstjenester til offentligheden.

4.

Forslaget fremmer for det første udbuddet af elektroniske kommunikationstjenester på tværs af grænserne ved at gøre det muligt for udbydere at udbyde tjenester i hele EU på grundlag af en fælles EU-tilladelse og således med et minimum af administrative byrder. Det harmoniserer endvidere betingelserne for tildeling af radiofrekvenser til WiFi-tjenester samt egenskaberne ved produkter, der giver mulighed for virtuel adgang til fastnet.

5.

Endvidere harmoniserer forslaget slutbrugernes rettigheder, bl.a. vedrørende det åbne internet. Det harmoniserer også udbydernes offentliggørelse af oplysninger om de elektroniske kommunikationstjenester, de udbyder, og medtagelsen af sådanne oplysninger i aftaler samt betingelserne for skift af operatør og de gældende takster for roamingtjenester.

6.

Denne udtalelse har fokus på de aspekter af forslaget, som sandsynligvis vil have den største indvirkning på retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger som fastsat i artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samt på kommunikationshemmeligheden.

2.   Konklusioner

43.

Den tilsynsførende erindrer om, at retten til respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger samt til kommunikationshemmelighed er af afgørende betydning for at opbygge forbrugernes tillid til EU's indre marked for elektronisk kommunikation. I den henseende fremsætter den tilsynsførende følgende vigtige anbefalinger:

Trafikstyringsforanstaltninger udgør en begrænsning for netneutraliteten, som ifølge forslaget er det centrale i forbindelse med brugen af internet i EU, og krænker slutbrugernes ret til kommunikationshemmelighed, respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger. På baggrund heraf bør sådanne foranstaltninger være underkastet strenge krav om gennemsigtighed, nødvendighed og proportionalitet. Især følgende:

Anvendelsen af trafikstyring med henblik på at gennemføre en retsforskrift eller for at forebygge eller hindre alvorlig kriminalitet kan være forbundet med en omfattende, præventiv og systematisk overvågning af kommunikationsindhold, hvilket ville være i strid med artikel 7 og 8 i EU's charter om grundlæggende rettigheder samt artikel 5, stk. 1, i direktiv 2002/58/EF og direktiv 95/46/EF. Henvisningen til disse grunde bør udgå af forslagets artikel 23, stk. 5, litra a).

Forslagets artikel 23, stk. 5, bør indeholde klare oplysninger om de kommunikationsinspektionsteknikker, der er tilladt i forbindelse med trafikstyringsforanstaltninger.

Artikel 23, stk. 5, bør indeholde en udtrykkelig angivelse af, at når det er tilstrækkeligt til at opnå et af de mål, der er opstillet i den pågældende bestemmelse, vil trafikstyringsforanstaltninger indebære kommunikationsinspektionsteknikker, der alene er baseret på en analyse af IP-headere, i modsætning til teknikker, der indebærer deep packet inspection.

Forslagets artikel 25, stk. 1, og artikel 26 bør kræve, at der tilvejebringes oplysninger om trafikstyringsforanstaltninger, som indføres til alle formål, der er fastsat i artikel 23, stk. 5. Disse bestemmelser bør navnlig indeholde krav om, at udbyderne anfører, hvilke kommunikationsinspektionsteknikker der ligger til grund for sådanne trafikstyringsforanstaltninger, samt gør rede for virkningen af sådanne teknikker for slutbrugernes ret til privatlivets fred og databeskyttelse.

Artikel 24, stk. 1, der fastsætter de nationale tilsynsmyndigheders beføjelser til bl.a. at føre tilsyn med anvendelsen af trafikstyringsforanstaltninger, bør give mulighed for, at sidstnævnte kan samarbejde med nationale databeskyttelsesmyndigheder. Ligeledes bør artikel 25, stk. 1, give mulighed for, at de nationale databeskyttelsesmyndigheder kan få inspektionsoplysninger om trafikstyringsforanstaltninger inden offentliggørelsen heraf.

Det indbyrdes forhold mellem artikel 7, stk. 1, i direktiv 2002/58/EF og forslagets artikel 27, stk. 4, bør præciseres.

Forslagets artikel 17, stk. 1, litra f), såvel som artikel 19, stk. 4, litra e), bør ændres, således at de indeholder krav om, at henholdsvis det europæiske virtuelle bredbåndsadgangsprodukt og det europæiske konnektivitetsprodukt skal overholde princippet om indbygget databeskyttelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2013.

Peter HUSTINX

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse


(1)  KOM(2013) 627 endelig.

(2)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, »En digital dagsorden for Europa«, KOM(2010) 245 endelig/2, 26. august 2010.


8.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/14


Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2006/48/EF og 2009/110/EF og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner

(Udtalelsen i sin helhed findes på engelsk, fransk og tysk på den tilsynsførendes websted http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/07)

1.   Indledning

1.1.   Høring af den tilsynsførende

1.

Den 27. juli 2013 vedtog Kommissionen et udkast til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2006/48/EF og 2009/110/EF og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (herefter »det foreslåede direktiv«) og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (1). Forslagene blev sendt til høring hos den tilsynsførende den 28. juli 2013.

2.

Den tilsynsførende glæder sig over, at han er blevet hørt af Kommissionen, og at der er medtaget en henvisning hertil i præamblen til instrumenterne.

3.

Inden den foreslåede forordning blev vedtaget, havde den tilsynsførende mulighed for at fremsætte uformelle bemærkninger til Kommissionen. Der er taget hensyn til nogle af disse bemærkninger. Som følge heraf er databeskyttelsesgarantierne i den foreslåede forordning blevet styrket.

4.

Da forslaget til forordning ikke volder nogen problemer ud fra et databeskyttelsessynspunkt, vil den tilsynsførende koncentrere sine bemærkninger om det foreslåede direktiv.

1.2.   Det foreslåede direktivs mål og anvendelsesområde

5.

Formålet med det foreslåede direktiv er at fremme den videre udvikling af et EU-dækkende marked for elektroniske betalinger, så forbrugere, handlende og andre markedsaktører kan nyde godt af alle fordelene ved EU's indre marked i overensstemmelse med Europa 2020 og den digitale dagsorden. For at opnå dette og skabe større konkurrence, effektivitet og innovation på området for e-betalinger bør der ifølge Kommissionen være retssikkerhed og lige vilkår, som kan få omkostninger og priser for betalingstjenestebrugere til at konvergere nedad. På den måde lettes udbud af innovative betalingstjenester, og der skabes sikre og gennemsigtige betalingstjenester.

6.

Kommissionen hævder, at disse mål vil blive opnået gennem opdatering og udbygning af de nuværende rammer for betalingstjenester, fastsættelse af regler, der forbedrer gennemsigtighed, innovation og sikkerhed for detailbetalinger og forbedrer overensstemmelsen mellem de nationale bestemmelser, idet der fokuseres på forbrugernes legitime behov.

3.   Konklusioner

Den tilsynsførende glæder sig over, at der i artikel 84 er blevet indføjet en materiel bestemmelse om, at enhver behandling af personoplysninger inden for rammerne af dette direktiv skal udføres i fuld overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 95/46/EF og direktiv 2002/58/EF samt forordning (EF) nr. 45/2001.

Den tilsynsførende anbefaler følgende:

Henvisninger til gældende databeskyttelseslovgivning bør anføres i konkrete garantier, der finder anvendelse på enhver situation, hvor der overvejes behandling af personoplysninger.

Det bør gøres klart i udkastet til direktiv, at udbud af betalingstjenester kan medføre behandling af personoplysninger.

Det bør udtrykkeligt præciseres i det foreslåede direktiv, at der kan finde behandling af personoplysninger sted, i det omfang det er nødvendigt for udførelsen af betalingstjenester.

Der bør tilføjes en materiel bestemmelse om, at »indbygget privatlivsbeskyttelse/privatlivsbeskyttelse som standard« skal indgå i alle databehandlingssystemer, der udvikles og anvendes inden for rammerne af det foreslåede direktiv.

Med hensyn til udveksling af oplysninger i) bør der anføres de formål, til hvilke de nationale kompetente myndigheder, Den Europæiske Centralbank, de nationale centralbanker og andre myndigheder, som er omhandlet i artikel 25, kan behandle personoplysninger, ii) bør det anføres, hvilke former for personoplysninger der kan behandles inden for rammerne af det foreslåede direktiv, og iii) bør der fastsættes en rimelig dataopbevaringsperiode med henblik på behandlingen eller i det mindste indføres nøjagtige kriterier for fastsættelsen af denne periode.

Der bør i artikel 22 indføjes et krav om, at de kompetente myndigheder skal anmode om dokumenter og oplysninger ved en formel afgørelse med angivelse af retsgrundlaget og formålet med anmodningen og af, hvilke oplysninger der kræves, samt fristen for tilvejebringelsen af oplysningerne.

Det bør fastsættes i artikel 31, at retningslinjerne for levering af oplysninger til brugerne også gælder for levering af oplysninger om behandling af personoplysninger i henhold til artikel 10 og 11 i direktiv 95/46/EF.

Med hensyn til udtrykket »tilstrækkelige midler til rådighed« i artikel 58 og 59 skal det gøres klart, at de oplysninger, der videregives til tredjeparten, kun bør bestå i et enkelt svar (»ja« eller »nej«) på spørgsmålet om, hvorvidt der er tilstrækkelige midler til rådighed – og f.eks. ikke i en saldooplysning.

Med hensyn til udtrykket »følsomme betalingsdata« i artikel 58 bør ordet »følsomme« udelades og udtrykket »betalingsdata« anvendes i stedet.

Det bør præciseres i en betragtning, at forpligtelsen til at indberette sikkerhedshændelser ikke berører andre forpligtelser til at indberette hændelser, der følger af anden lovgivning, navnlig kravene vedrørende brud på persondatasikkerheden, som er fastsat i databeskyttelseslovgivningen (direktiv 2002/58/EF og den foreslåede generelle forordning om databeskyttelse), og de krav om indberetning af sikkerhedshændelser, der er planlagt i forbindelse med det foreslåede direktiv om net- og informationssikkerhed.

Det skal sikres, at behandlingen af personoplysninger og deres videregivelse gennem de forskellige formidlere sker under overholdelse af fortrolighedsprincippet og princippet om behandlingssikkerhed, jf. artikel 16 og 17 i direktiv 95/46/EF.

Der bør i det foreslåede direktiv tilføjes en materiel bestemmelse med et krav om, at der skal udvikles standarder på grundlag af og efter gennemførelse af konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse.

Der bør anføres i det foreslåede direktiv, at den tilsynsførende skal høres, såfremt EBA-retningslinjerne om den mest avancerede kundeautentifikation og enhver undtagelse fra brugen af stærk kundeautentifikation vedrører behandlingen af personoplysninger.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Assisterende Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse


(1)  COM(2013) 547 final og COM(2013) 550 final.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

8.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/16


Ajourførte modeller til de kort, der udstedes af medlemsstaternes udenrigsministerier til akkrediterede medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer og deres familiemedlemmer, jf. artikel 19, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT C 247 af 13.10.2006, s. 85, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 15, EUT C 64 af 19.3.2009, s. 18, EUT C 239 af 6.10.2009, s. 7, EUT C 304 af 10.11.2010, s. 6, EUT C 273 af 16.9.2011, s. 11, EUT C 357 af 7.12.2011, s. 3, EUT C 88 af 24.3.2012, s. 12, EUT C 120 af 25.4.2012, s. 4, EUT C 182 af 22.6.2012, s. 10, EUT C 214 af 20.7.2012, s. 4, EUT C 238 af 8.8.2012, s. 5, EUT C 255 af 24.8.2012, s. 2, EUT C 242 af 23.8.2013, s. 13)

(2014/C 38/08)

Offentliggørelsen af modeller til kort, der udstedes af medlemsstaternes udenrigsministerier til akkrediterede medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer og deres familiemedlemmer, jf. artikel 19, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks), er baseret på de oplysninger, medlemsstaterne indberetter til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 34 i Schengengrænsekodeksen.

Ud over de oplysninger, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, findes der på webstedet for Generaldirektoratet for Indre Anliggender oplysninger, der ajourføres hver måned.

BELGIEN

Erstatter de oplysninger, der er offentliggjort i EUT C 88 af 24.3.2012

Særlige identitetskort

Carte d’identité diplomatique (carte D)

Diplomatieke identiteitskaart (D kaart)

Diplomatischer Personalausweis (D Karte)

Identitetskort for diplomater (D-kort)

gyldigt indtil udløbsdatoen

Forside

Bagside

Image

Image

Image

Image

Image

Image

udstedes fra den 2.12.2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Carte d’identité consulaire (carte C)

Consulaat identiteitskaart (C kaart)

Konsularer Personalausweis (C Karte)

Konsulært identitetskort (C-kort)

gyldigt indtil udløbsdatoen

Forside

Bagside

Image

Image

Image

Image

Image

Image

udstedes fra den 2.12.2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Carte d’identité spéciale — couleur bleue (carte P), délivrée avant et après le 1.2.2012

Bijzondere identiteitskaart — blauw (P kaart), uitgereikt vóór en na 1.2.2012

Besonderer Personalausweis — blau (P Karte), ausgestellt vor und nach dem 1.2.2012

(Særligt identitetskort — blåt — P-kort) udstedt før og efter den 1. februar 2012.

Før den 1.2.2012

gyldigt indtil udløbsdatoen

Forside

Bagside

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Efter den 1.2.2012

gyldigt indtil udløbsdatoen

Forside

Bagside

Image

Image

Image

Image

Image

Image

udstedes fra den 2.12.2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Carte d’identité spéciale — couleur rouge (carte S)

Bijzondere identiteitskaart — rood (S kaart)

Besonderer Personalausweis — rot (S Karte)

Særligt identitetskort — rødt (S-kort)

gyldigt indtil udløbsdatoen

Forside

Bagside

Image

Image

Image

Image

Image

Image

udstedes fra den 2.12.2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Document d’identité E pour les enfants âgés de moins de 5 ans des étrangers privilégiés titulaires d’une carte d’identité diplomatique, d’une carte d’identité consulaire, d’une carte d’identité spéciale — couleur bleue ou d’une carte d’identité spéciale — couleur rouge

Identiteitsbewijs E voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart, blauw of bijzondere identiteitskaart — rood

Identitätsdokument E für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsalrer Personalausweis, besonderer Personalausweis — rot oder besonderer Personalausweis — blau.

(Identitetskort — E — for børn under fem år af udlændinge, som er indehavere af et identitetskort for diplomater, et konsulært identitetskort, et særligt identitetskort — blåt — eller et særligt identitetskort — rødt)

gyldigt indtil udløbsdatoen

Forside

Bagside

Image

Image

Image

Image

Image

Image

udstedes fra den 2.12.2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Europa-Kommissionen

8.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/25


Offentliggørelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter

SAMMENDRAG AF AFGØRELSEN OM EKSTRAORDINÆRE FORANSTALTNINGER PÅLAGT NOVA LJUBLJANSKA BANKA D. D. DEN 18. DECEMBER 2013

(2014/C 38/09)

I henhold til artikel 31, stk. 1, og artikel 43, stk. 1, i loven om Sloveniens nationalbank (Uradni List RS (UL RS, Republikken Sloveniens statstidende), nr. 72/06 (officiel konsolideret udgave) og 59/11) og artikel 217, stk. 1, sammenholdt med artikel 253 i bankloven (UL RS nr. 99/10 (officiel konsolideret udgave), 52/11 (berigtigelse), 9/11 (ZPlaSS-B), 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13ZS-K og 96/13; i det følgende benævnt »ZBan-1«) pålægger Sloveniens nationalbank hermed Nova Ljubljanska banka d. d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana Slovenia en afgørelse om ekstraordinære foranstaltninger og en afgørelse om nedskrivning af alle bankens kvalificerede forpligtelser og forøgelse af dens aktiekapital gennem indbetaling af nye indskud med det formål at genetablere vilkår, der gør det muligt for banken at opnå de krævede nøgletal.

Sloveniens nationalbank konkluderede, at banken opererer under forhold, hvor der er en forøget risiko, der kunne medføre tilbagekaldelse af tilladelsen til at yde banktjenester, eftersom banken ud fra en vurdering af dens finansielle stilling pr. 30. september 2013, som blev udarbejdet under antagelsen om en going concern, herunder yderligere nødvendige nedskrivninger, der blev konstateret ved en uafhængig undersøgelse af kreditporteføljen, ikke opfylder minimumskapitalkravene.

Som led i den ekstraordinære foranstaltning om nedskrivning af kvalificerede forpligtelser besluttede Sloveniens nationalbank at nedskrive alle bankens kvalificerede forpligtelser pr. 18. december 2013. Disse omfatter bankens aktiekapital og forpligtelser til kreditorer fra efterstillede fordringer, som kun betales, når alle simple fordringer på banken er tilbagebetalt, hvis banken skulle gå konkurs.

Bankens kvalificerede forpligtelser, der nedskrives på grundlag af afgørelsen om ekstraordinære foranstaltninger, omfatter:

a)

bankens aktiekapital på 184 079 267,12 EUR, der er fordelt på 22 056 378 ordinære frit omsættelige registrerede aktier uden pålydende værdi med betegnelsen NLB og ISIN-koden SI0021103526, og som er udstedt i det centrale register over elektroniske værdipapirer, der administreres af Centralna klirinško depotna družba d.d., Ljubljana (i det følgende benævnt »KKD«), dvs. en kvalificeret forpligtelse af første grad

b)

forpligtelser fra finansielle instrumenter udstedt af banken, dvs. kvalificerede forpligtelser af tredje grad

hybridinstrumenter af typen Perpetual Floating Rate Upper Tier Two Subordinated Step-Up Notes med betegnelsen NOVALI FLOAT 49 og ISIN-koden NLB XS0208414515, udstedt den 17. december 2004, der administreres som elektroniske værdipapirer på clearingsystemkonti, der administreres af Euroclear Bank SA/NV, Luxembourg og Clearstream Banking SA Luxembourg

efterstillede obligationer med betegnelsen NLB 26 og ISIN-koden SI0022103111, udstedt den 14. juli 2010, der administreres i det centrale register over elektroniske værdipapirer, der administreres af KDD. De blev rentebærende den 24. maj 2010

et hybridlån af typen Subordinated floating rate perpetual loan, der betales på grundlag af den aftale, der blev indgået den 19. juni 2007 med långiveren Merrill Lynch International Bank Limited, London Branch

et ansvarligt lån, som banken modtog på grundlag af den aftale, der blev indgået den 31. maj 2006 med KBC Bank NV Dublin Branch.

I henhold til afgørelsen om ekstraordinære foranstaltninger blev bankens aktiekapital reduceret til nul (0) på grund af nedskrivningen af kvalificerede forpligtelser. På grund af reduktionen af aktiekapitalen blev 22 056 378 af bankens aktier med betegnelsen NLB og ISIN-koden SI0021103526, udstedt i det centrale register over elektroniske værdipapirer, der administreres af KDD, annulleret den 18. december 2013 ved afgørelsen om ekstraordinære foranstaltninger.

Efter nedskrivningen af de kvalificerede forpligtelser blev bankens aktiekapital øget via nye indskud, der blev betalt den 18. december 2013, på grundlag af afgørelsen om ekstraordinære foranstaltninger.

På grundlag af afgørelsen om ekstraordinære foranstaltninger indbetalte Republikken Slovenien 20 000 000 nyudstedte bankaktier for et samlet beløb på 1 551 000 000 EUR. Efter forøgelsen beløber bankens aktiekapital sig til 200 000 000 EUR og er fordelt på 20 000 000 aktier uden pålydende værdi. De nye aktier udstedes i elektronisk form. De kan frit omsættes og vil blive indført i KDD-registret.

Efter forøgelsen opfylder bankens aktiekapital igen Sloveniens centralbanks krav vedrørende kapitaldækning.

I henhold til artikel 253, stk. 3, i ZBan-1 anses ekstraordinære foranstaltninger for at være saneringsforanstaltninger, jf. direktiv 2001/24/EF.

I henhold til artikel 350a i ZBan-1 kan aktionærer, kreditorer og andre personer, hvis rettigheder på virkes af Sloveniens nationalbanks afgørelse om ekstraordinære foranstaltninger, anmode om, at Sloveniens nationalbank godtgør skader, som de måtte have lidt, forudsat at de beviser, at de skader, der opstod som følge af virkningerne af en ekstraordinær foranstaltning, overstiger de skader, personerne ville have lidt, hvis den ekstraordinære foranstaltning ikke var blevet pålagt. Der kan anlægges sag mod Sloveniens nationalbank ved den kompetente domstol i Ljubljana (f.eks. den lokale domstol eller distriktsdomstolen i Ljubljana).

Banken kan appellere afgørelsen om ekstraordinære foranstaltninger ved forvaltningsdomstolen i Republikken Slovenien, inden 15 dage efter at afgørelsen er bekendtgjort for alle bestyrelsesmedlemmerne. Med henblik på at udøve retten til retsbeskyttelse mod Sloveniens nationalbanks afgørelse om likvidation af banken eller om ekstraordinære foranstaltninger kan de bankaktionærer, hvis kapitalinteresser udgør mindst en tiendedel af bankens aktiekapital, anmode bankens bestyrelse eller kurator, hvis der er udpeget en sådan, om at indkalde bankens aktionærer til en generalforsamling med forslag om, at generalforsamlingen afskediger de personer, der har beføjelser til at repræsentere banken i henhold til artikel 347, stk. 2, i ZBan-1, og udnævner andre personer til at repræsentere banken i sager om retsbeskyttelse mod Sloveniens nationalbanks afgørelse.

Ljubljana, den 20. december 2013.

Boštjan JAZBEC

Nationalbankdirektør


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

8.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/27


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.7168 — Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2014/C 38/10)

1.

Den 30. januar 2014 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved ISAB S.r.l. (Italien), der kontrolleres af Lukoil (Rusland), gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over hele ISAB Energy S.r.l. (Italien) og ISAB Energy Services S.r.l. (Italien), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Lukoil: efterforskning efter og produktion af olie og gas, produktion og salg af olieprodukter samt markedsføring af denne produktion

ISAB S.r.l.: indehaver af ISAB-raffinaderiet, der er et petrokemisk kompleks i Priolo Gargallo på Sicilien

ISAB Energy S.r.l.: ejerskab af såvel som drift af IGCC-kraftværket på Sicilien

ISAB Energy Services S.r.l.: levering af drifts- og vedligeholdelsesydelser i forbindelse med offentlige forsyningsværker, elværker og dampanlæg samt raffinaderier.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.7168 — Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).