ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2014.031.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 31

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
1. februar 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2014/C 031/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 24 af 25.1.2014

1

 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2014/C 031/02

Sag C-566/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugal) den 5. november 2013 — Jorge Ítalo Assis dos Santos mod Banco de Portugal

2

2014/C 031/03

Sag C-577/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Det Forenede Kongerige) den 14. november 2013 — Actavis Group PTC EHF og Actavis UK Ltd mod Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

2

2014/C 031/04

Sag C-580/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 18. november 2013 — Coty Germany GmbH mod Stadtsparkasse Magdeburg

4

2014/C 031/05

Sag C-584/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 19. november 2013 — Directeur général des finances publiques og Mapfre warranty SpA mod Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros og Directeur général des finances publiques

4

2014/C 031/06

Sag C-602/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spanien) den 25. november 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. mod Fernando Quintano Ujeta og María Isabel Sánchez García

4

2014/C 031/07

Sag C-610/13 P: Appel iværksat den 26. november 2013 af Kongeriget Nederlandene til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 16. september 2013 i sag T-343/11, Nederlandene mod Kommissionen

5

2014/C 031/08

Sag C-623/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 28. november 2013 — Ministre de l’Économie et des Finances mod Gérard de Ruyter

6

2014/C 031/09

Sag C-632/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige) den 3. december 2013 — Skatteverket mod Hilkka Hirvonen

6

2014/C 031/10

Sag C-641/13 P: Appel iværksat den 4. december 2013 af Kongeriget Spanien til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 16. september 2013 i sag T-2/07, Spanien mod Kommissionen

6

2014/C 031/11

Sag C-663/13: Sag anlagt den 13. december 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

7

 

Retten

2014/C 031/12

Sag T-116/11: Rettens dom af 11. december 2013 — EMA mod Kommissionen (Voldgiftsbestemmelse — sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration som bidrag til realiseringen af det europæiske forskningsrum og til innovation (2002-2006) — Dicoems- og Cocoon-kontrakterne — en del af de anmeldte udgifters manglende overensstemmelse med kontraktvilkårene — opsigelse af kontrakter — tilbagebetaling af en del af de udbetalte beløb — erstatning — modkrav — ansvar uden for kontraktforhold — ugrundet berigelse — annullationssøgsmål — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål — akt, der alene indgår i en kontrakt, som den ikke kan adskilles fra — debetnota — afvisning)

8

2014/C 031/13

Sag T-467/11: Rettens dom af 10. december 2013 — Colgate-Palmolive mod KHIM — dm drogerie markt (360° SONIC ENERGY) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket 360° SONIC ENERGY — det ældre internationale ordmærke SONIC POWER — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

8

2014/C 031/14

Sag T-591/11: Rettens dom af 11. december 2013 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz mod KHIM — Henkel (SUPER GLUE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket SUPER GLUE — det ældre Benelux-ordmærke SUPERGLUE — relativ registrerinshindring — risiko for forveksling — det ældre varemærkes særpræg — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

9

2014/C 031/15

Sag T-79/12: Rettens dom af 11. december 2013 — Cisco Systems og Messagenet mod Kommissionen (Konkurrence — fusioner — europæiske markeder for internetkommunikationstjenester — afgørelse, hvorved en fusion erklæres forenelig med det indre marked — åbenbart urigtigt skøn — begrundelsespligt)

9

2014/C 031/16

Sag T-123/12: Rettens dom af 11. december 2013 — Smartbook mod KHIM (SMARTBOOK) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket SMARTBOOK — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

10

2014/C 031/17

Sag T-487/12: Rettens dom af 11. december 2013 — Eckes-Granini mod KHIM — Panini (PANINI) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket PANINI — de ældre nationale- og EF-ordmærker GRANINI — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

10

2014/C 031/18

Sag T-540/13: Sag anlagt den 1. oktober 2013 — Société européenne des chaux et liants mod ECHA

10

2014/C 031/19

Sag T-566/13: Sag anlagt den 25. oktober 2013 — Hostel Tourist World mod KHIM — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

11

2014/C 031/20

Sag T-575/13: Sag anlagt den 30. oktober 2013 — Lesaffre et Compagnie mod KHIM — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

11

2014/C 031/21

Sag T-591/13: Sag anlagt den 8. november 2013 — Groupe Canal + og Canal + France mod KHIM — Euronews (News+)

12

2014/C 031/22

Sag T-593/13: Sag anlagt den 14. november 2013 — Siemag Tecberg Group mod KHIM (Winder Controls)

12

2014/C 031/23

Sag T-600/13: Sag anlagt den 15. november 2013 — Bimbo mod KHIM (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

13

2014/C 031/24

Sag T-614/13: Sag anlagt den 26. november 2013 — Romonta mod Kommissionen

13

2014/C 031/25

Sag T-621/13: Sag anlagt den 22. november 2013 — Pell Amar Cosmetics mod KHIM — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

14

2014/C 031/26

Sag T-629/13: Sag anlagt den 28. november 2013 — Molda mod Kommissionen

15

2014/C 031/27

Sag T-630/13: Sag anlagt den 28. november 2013 — DK Recycling und Roheisen mod Kommissionen

15

2014/C 031/28

Sag T-631/13: Sag anlagt den 29. november 2013 — Raffinerie Heide mod Kommissionen

16

2014/C 031/29

Sag T-634/13: Sag anlagt den 29. november 2013 — Arctic Paper Mochenwangen mod Kommissionen

17

2014/C 031/30

Sag T-641/13: Sag anlagt den 3. december 2013 — Gemeente Bergen op Zoom mod Kommissionen

18

 

Retten for EU-Personalesager

2014/C 031/31

Sag F-117/11: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2013 — Teughels mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — overførsel af pensionsrettigheder, der er erhvervet i en national pensionsordning — forordning om tilpasning af bidraget til Unionens pensionsordning — tilpasning af den aktuarmæssige værdi — behovet for at vedtage gennemførelsesbestemmelser — tidsmæssig anvendelse af de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser)

19

2014/C 031/32

Sag F-130/11: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2013 — Verile og Gjergji mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pension — overførsel af pensionsrettigheder erhvervet i en national pensionsordning — forordning om tilpasning af bidraget til Unionens pensionsordning — tilpasning af de aktuarmæssige værdier — nødvendigheden af at vedtage almindelige gennemførelsesbestemmelser — tidsmæssig anvendelse af de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser — tilbagetrækning af et forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår — lovlig — betingelser)

19

2014/C 031/33

Sag F-125/12: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2013 — Sesma Merino mod KHIM (Personalesag — tjenestemænd — bedømmelsesrapport — målsætninger 2011/2012 — ikke-bebyrdende retsakt — søgsmål afvist)

20

2014/C 031/34

Sag F-142/12: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2013 — A mod Kommissionen (Personalesag — social sikring — arbejdsulykke eller erhvervssygdom — vedtægtens artikel 73 — vedvarende delvis invaliditet — erstatningskrav)

20

2014/C 031/35

Sag F-58/12: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 12. december 2013 — Marcuccio mod Kommissionen (Personalesag — afgørelse om pensionering som følge af invaliditet — Personalerettens ophævelse på grund af manglende begrundelse — anmodning om fuldbyrdelse af dommen — anmodning om genansættelse — ophævelse af Personalerettens dom — manglende søgsmålsinteresse — artikel 266 TEU — institutionens ansvar uden for kontraktforhold — åbenbart, at sagen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

20

2014/C 031/36

Forenede sager F-137/12, F-138/12, F-139/12 og F-141/12: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 13. december 2013 — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis og Hotz mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — certificeringsprocedure for 2010-2011 — udelukkelse fra listen over certificerede tjenestemænd — mindelig bilæggelse af tvisten på EU-Personalerettens initiativ — klagefrist — klage efter fristens udløb — undskyldelig fejl — agtpågivenhed, der kræves af en normalt påpasselig tjenestemand — oplysninger, der er indhentet telefonisk — bevis — afvisning)

21

2014/C 031/37

Sag F-2/13: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 13. december 2013 — Marcuccio mod Kommissionen (Personalesag — søgsmålsfrist — den sproglige version af afvisningen af klagen — procesreglementets artikel 34, stk. 1 og 6 — kopi af en underskrevet stævning fremsendt ved telefax inden for søgsmålsfristen — manglende lighed mellem denne kopi og den originale underskrevne stævning, der er fremsendt efterfølgende — sag anlagt for sent — åbenbart afvisningsgrundlag)

21

2014/C 031/38

Sag F-79/13: Sag anlagt den 12. november 2013 — ZZ mod EONN

22

2014/C 031/39

Sag F-111/13: Sag anlagt den 20. november 2013 — ZZ mod Kommissionen

22

2014/C 031/40

Sag F-115/13: Sag anlagt den 29. november 2013 — ZZ mod Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

22

2014/C 031/41

Sag F-117/13: Sag anlagt den 30. november 2013 — ZZ mod Frontex

23

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Den Europæiske Unions Domstol

1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/1


2014/C 31/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende

EUT C 24 af 25.1.2014

Liste over tidligere offentliggørelser

EUT C 15 af 18.1.2014

EUT C 9 af 11.1.2014

EUT C 377 af 21.12.2013

EUT C 367 af 14.12.2013

EUT C 344 af 23.11.2013

EUT C 336 af 16.11.2013

Teksterne er tilgængelige i:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Øvrige meddelelser

RETSLIGE PROCEDURER

Domstolen

1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/2


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugal) den 5. november 2013 — Jorge Ítalo Assis dos Santos mod Banco de Portugal

(Sag C-566/13)

2014/C 31/02

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal do Trabalho de Lisboa

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Jorge Ítalo Assis dos Santos

Sagsøgt: Banco de Portugal

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal artikel 130 TEUF fortolkes således, at en national bestemmelse, der pålægger den pågældende medlemsstats centralbank at suspendere den 13. og 14. månedsløn, der udbetales til bankens pensionerede arbejdstagere, er i strid med nævnte artikel 130 TEUF, eftersom den indebærer, at regeringen (dvs. centraladministrationen) gør indgreb i bankens personalepolitiske beslutningsbeføjelser, hvilket tilsidesætter princippet om centralbankernes uafhængighed og autonomi?

2)

Skal artikel 123 TEUF fortolkes således, at en national bestemmelse, hvorefter de ydelser og gratialer, hvis udbetaling er suspenderet, skal overføres til et statsligt indirekte forvaltningsorgan under finansministeriets kontrol og tilsyn, hvis indtægter og udgifter er en del af statens almindelige budget, er i strid med nævnte artikel 123 TEUF, eftersom den tilsidesætter princippet om forbud mod centralbankernes finansiering af medlemsstaterne?

3)

Er den omstændighed, at suspensionen af den 13. og 14. månedsløn alene gælder for pensionerede arbejdstagere og ikke for erhvervsaktive arbejdstagere, i strid med ligebehandlingsprincippet, som det kommer til udtryk i det forbud mod forskelsbehandling, der er indeholdt i artikel 20 og 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (1)?


(1)  EFT 2000 C 364, s. 1.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/2


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Det Forenede Kongerige) den 14. november 2013 — Actavis Group PTC EHF og Actavis UK Ltd mod Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

(Sag C-577/13)

2014/C 31/03

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Actavis Group PTC EHF og Actavis UK Ltd

Sagsøgt: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Præjudicielle spørgsmål

1)

a)

Såfremt et patent ved udstedelsen ikke indeholder et krav, som udtrykkeligt identificerer en sammensætning af to aktive ingredienser, men patentet kan ændres, således at det omfatter et sådant krav, kan der da, uanset om der foretages en sådan ændring eller ej, støttes ret på dette patent som et »grundpatent, der er i kraft« for et produkt, som indeholder denne sammensætning af ingredienser, i medfør af artikel 3, litra a), i forordning nr. 469/200[9]/EF (1) (herefter »forordningen«)?

b)

Kan der støttes ret på et patent, der er blevet ændret efter udstedelsen heraf og enten (i) før og/eller (ii) efter udstedelsen af det supplerende beskyttelsescertifikatet (herefter »SBC«), som et »grundpatent, der er i kraft« med henblik på at opfylde betingelsen i forordningens artikel 3, litra a)?

c)

Når en ansøger ansøger om et SBC for et produkt bestående af de aktive ingredienser A og B under omstændigheder, hvor

i)

det grundpatent, der er i kraft, efter datoen for SBC-ansøgningen, men før SBC’ets udstedelse, er et europæisk patent (UK) (herefter »patentet«), som ændres, således at det omfatter et krav, der udtrykkeligt identificerer A og B,

og

ii)

ændringen i henhold til national ret altid anses for at have virkning fra patentets udstedelse,

er SBC-ansøgeren da berettiget til at støtte ret på patentet i den ændrede udgave med henblik på at opfylde betingelsen i artikel 3, litra a)?

2)

Med henblik på at afgøre, om betingelserne i artikel 3 er opfyldt på datoen for ansøgningen om et SBC for et produkt bestående af sammensætningen af de aktive ingredienser A og B, hvor (i) det grundpatent, der er i kraft, omfatter et krav vedrørende et produkt, som omfatter den aktive ingrediens A og et yderligere krav vedrørende et produkt, som omfatter sammensætningen af de aktive ingredienser A og B, og (ii) der allerede findes et SBC for et produkt, der omfatter den aktive ingrediens A (herefter »produkt X«), er det da nødvendigt at overveje, om sammensætningen af de aktive ingredienser A og B er en adskilt og særskilt opfindelse i forhold til A i sig selv?

3)

Hvor det grundpatent, der er i kraft, i medfør af artikel 3, litra a), »beskytter«:

a)

et produkt, der omfatter den aktive ingrediens A (herefter »produkt X«), og

b)

et produkt, der omfatter en sammensætning af den aktive ingrediens A og den aktive ingrediens B (herefter »produkt Y«),

og hvor:

c)

der er udstedt en markedsføringstilladelse for produkt X som et lægemiddel

d)

der er udstedt et SBC for produkt X, og

e)

der efterfølgende er udstedt en særskilt markedsføringstilladelse for produkt Y som lægemiddel,

er forordningen, herunder navnlig artikel 3, litra c), artikel 3, litra d), og/eller artikel 13, stk. 1, da til hinder for, at der udstedes et SBC for produkt Y til patenthaveren? Subsidiært, såfremt der kan udstedes et SBC for produkt Y, bør dets varighed da vurderes under henvisning til udstedelsen af tilladelsen for produkt X eller tilladelsen for produkt Y?

4)

Såfremt spørgsmål 1 (a) besvares benægtende, spørgsmål l(b)(i) besvares bekræftende, og spørgsmål l(b)(ii) besvares benægtende, er SBC-forordningen da under omstændigheder, hvor:

i)

der i overensstemmelse med forordningens artikel 7, stk. 1, inden for seks måneder fra udstedelsen af en gyldig markedsføringstilladelse for produktet som lægemiddel i overensstemmelse med direktiv 2001/83/EF (2) eller direktiv 2001/82/EF (3) er indgivet en ansøgning om et SBC for et produkt

ii)

den kompetente myndighed for intellektuelle ejendomsrettigheder efter indgivelse af ansøgningen om SBC’et gør en mulig indsigelse gældende mod udstedelsen af SBC’et i henhold til forordningens artikel 3, litra a)

iii)

der efter og med henblik på at imødegå ovennævnte mulige indsigelse fra den kompetente myndighed for intellektuelle ejendomsrettigheder indgives en ansøgning om ændring af det grundpatent, der er i kraft, og som SBC-ansøgeren har støttet ret på, og ændringen tillades

iv)

det nævnte patent efter ændringen af det grundpatent, der er i kraft, opfylder artikel 3, litra a)

til hinder for, at den kompetente myndighed for intellektuelle ejendomsrettigheder anvender nationale retsplejeregler, som muliggør (a) udsættelse af ansøgningen om SBC’et med henblik på at give SBC-ansøgeren mulighed for at ansøge om ændring af grundpatentet, og (b) genoptagelse af denne ansøgning på en senere dato, når ændringen er blevet tilladt, idet den nævnte genoptagelsesdato ligger

senere end seks måneder efter den dato, hvor der blev udstedt en gyldig markedsføringstilladelse for produktet som lægemiddel, men

inden seks måneder efter den dato, hvor ansøgningen om ændring af det grundpatent, der er i kraft, blev efterkommet?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 469/2009 af 6.5.2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (EUT L 152, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6.11.2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT L 311, s. 67).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6.11.2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EFT L 311, s. 1).


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/4


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 18. november 2013 — Coty Germany GmbH mod Stadtsparkasse Magdeburg

(Sag C-580/13)

2014/C 31/04

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Coty Germany GmbH

Sagsøgt: Stadtsparkasse Magdeburg

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 8, stk. 3, litra e), i direktiv 2004/48/EF (1) fortolkes således, at denne bestemmelse er til hinder for en national ordning, der i et tilfælde som det i hovedsagen omhandlede giver et pengeinstitut ret til under påberåbelse af princippet om bankhemmelighed at nægte at give oplysning i henhold til direktivets artikel 8, stk. 1, litra c), om en kontoindehavers navn og adresse?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29.4.2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT L 157, s. 45).


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/4


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 19. november 2013 — Directeur général des finances publiques og Mapfre warranty SpA mod Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros og Directeur général des finances publiques

(Sag C-584/13)

2014/C 31/05

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour de cassation

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Directeur général des finances publiques og Mapfre warranty SpA

Sagsøgt: Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros og Directeur général des finances publiques

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 2 og artikel 13, punkt B, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 (1) fortolkes således, at en tjenesteydelse, som består i, at en erhvervsdrivende, der er uafhængig af forhandleren af brugte køretøjer, mod betaling af et fast beløb yder garanti for en mekanisk skade, som kan ramme visse dele af det brugte køretøj, er omfattet af kategorien »forsikringstransaktioner«, som er fritaget for merværdiafgift, eller er den omfattet af kategorien »levering af tjenesteydelser«?


(1)  Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17.5.1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145, s. 1).


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/4


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spanien) den 25. november 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. mod Fernando Quintano Ujeta og María Isabel Sánchez García

(Sag C-602/13)

2014/C 31/06

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Sagsøgte: Fernando Quintano Ujeta og María Isabel Sánchez García

Præjudicielle spørgsmål

1)

Når en national domstol, i overensstemmelse med Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (1), herunder navnlig direktivets artikel 6, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, og med henblik på at sikre beskyttelsen af forbrugere og brugere i overensstemmelse med ækvivalens- og effektivitetsprincippet, finder, at et kontraktvilkår vedrørende morarenter er urimeligt, har det da til følge, at enhver form for morarenter er ugyldig, herunder også dem, der måtte følge af en subsidiær anvendelse af en national retsforskrift som f.eks. artikel 1108 i Código Civil, den anden overgangsbestemmelse i Ley 1/2013, sammenholdt med artikel 114 i Ley Hipotecaria, eller artikel 4 i RDL 6/2012, og uden at den er bundet af den genberegning, som den erhvervsdrivende måtte have foretaget i overensstemmelse med den anden overgangsbestemmelse i Ley 1/2013?

2)

Skal den anden overgangsbestemmelse i Ley 1/2013 fortolkes således, at den ikke må udgøre en hindring for beskyttelsen af forbrugernes interesser?

3)

Når en national domstol tager stilling til, om der foreligger et urimeligt kontraktvilkår om førtidig ophævelse, skal den da, i overensstemmelse med Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, herunder navnlig direktivets artikel 6, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, og med henblik på at sikre beskyttelsen af forbrugere og brugere i overensstemmelse med ækvivalens- og effektivitetsprincippet, betragte vilkåret, som om det ikke var aftalt, og drage konsekvenserne heraf, også selv om den erhvervsdrivende har ventet i det tidsrum, der som minimum er foreskrevet i den nationale lovbestemmelse?


(1)  EFT L 95, s. 29.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/5


Appel iværksat den 26. november 2013 af Kongeriget Nederlandene til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 16. september 2013 i sag T-343/11, Nederlandene mod Kommissionen

(Sag C-610/13 P)

2014/C 31/07

Processprog: nederlandsk

Parter

Appellant: Kongeriget Nederlandene (ved M.K. Bulterman og M.A.M. de Ree, som befuldmægtigede)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den Europæiske Unions Rets dom af 16. september 2013 i sag T-343/11 ophæves.

Såfremt sagen er moden til påkendelse træffes endelig afgørelse, idet Kommissionens afgørelse 2011/244/EU (1) ophæves.

Såfremt sagen ikke er moden til påkendelse hjemvises den til Retten med henblik på, at den træffer afgørelse.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder omkostningerne i forbindelse med sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Første appelanbringende: Urigtig fortolkning af artikel 8 sammenholdt med bilag I, nr. 8) og 9), samt bilag II, nr. 1), i forordning nr. 1433/2003 (2), idet udgifter til trykning af emballage er blevet anset for emballageomkostninger og dermed ikke støtteberettigede.

Andet appelanbringende: Urigtig fortolkning af artikel 8 sammenholdt med bilag I, nr. 8) og 9), til forordning nr. 1433/2003, idet der er anvendt et urigtigt kriterium for kravene til beskrivelsen af reklametiltag i et driftsprogram.

Tredje appelanbringende: Urigtig anvendelse af artikel 7 i forordning nr. 1258/1999 (3) og artikel 31 i forordning nr. 1290/2005 (4), idet Kommissionen indrømmes en lettelse af bevisbyrden.

Fjerde appelanbringende: Urigtig fortolkning af artikel 6 i forordning nr. 1432/2003 (5) sammenholdt med artikel 11 i forordning nr. 2200/96 (6), idet det fastslås, at producentorganisationen ikke måtte tilstræbe salg gennem udsendt personale.

Femte appelanbringende: Urigtig fortolkning af artikel 21 i forordning nr. 1432/2003 ved det fastslåede om, at tilbagekaldelsen af FresQ s anerkendelse som producentorganisation var nødvendig.

Sjette appelanbringende: Urigtig fortolkning af artikel 7, stk. 4, i forordning nr. 1258/1999, artikel 31 i forordning nr. 1290/2005 og proportionalitetsprincippet sammenholdt med artikel 21 i forordning nr. 1432/2003, idet samtlige omkostninger, afholdt af producentorganisationen FresQ, er blevet udelukket fra støtte.


(1)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 15.4.2011 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 102, s. 33).

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1433/2003 af 11.8.2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår driftsfonde, driftsprogrammer og finansiel støtte (EUT L 203, s. 25).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17.5.1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EFT L 160, s. 103).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21.6.2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT L 209, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1432/2003 af 11.8.2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår anerkendelse af producentorganisationer og foreløbig anerkendelse af producentsammenslutninger (EUT L 203, s. 18).

(6)  Rådets Forordning (EF) nr. 2200/96 af 28.10.1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (EFT L 297, s. 1).


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/6


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 28. november 2013 — Ministre de l’Économie et des Finances mod Gérard de Ruyter

(Sag C-623/13)

2014/C 31/08

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Ministre de l’Économie et des Finances

Sagsøgt: Gérard de Ruyter

Præjudicielt spørgsmål

Har skatteopkrævninger af indtægter af formue, såsom det socialsikringsbidrag, der beregnes af indtægter af formue, bidraget til dækning af underskuddet på de sociale sikringsordninger, der beregnes af samme indtægter, det sociale bidrag på 2 % og det supplerende bidrag hertil, alene af den grund, at de bidrager til finansieringen af obligatoriske franske socialsikringsordninger, en direkte og relevant sammenhæng med visse af de sociale sikringsgrene, der er opregnet i artikel 4 i [Rådets] forordning [(EØF) nr. 1408/71] af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (1), og falder de således ind under denne forordnings anvendelsesområde?


(1)  EFT 1971 II, s. 366.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/6


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige) den 3. december 2013 — Skatteverket mod Hilkka Hirvonen

(Sag C-632/13)

2014/C 31/09

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Högsta förvaltningsdomstolen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Skatteverket

Sagsøgt: Hilkka Hirvonen

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 45 TEUF til hinder for bestemmelser i en medlemsstats lovgivning, der indebærer, at en person, der er bosiddende i en anden medlemsstat — som har oppebåret hele eller næsten hele sin indkomst i førstnævnte medlemsstat — kan vælge mellem to vidt forskellige beskatningsformer, nemlig enten beskatning i form af kildeskat med en lavere skattesats, men uden ret til sådanne skattelettelser som gælder for anvendelse af det almindelige indkomstskattesystem, eller beskatning af indkomsten i henhold til dette sidstnævnte system og dermed mulighed for at udnytte de omhandlede skattelettelser?


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/6


Appel iværksat den 4. december 2013 af Kongeriget Spanien til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 16. september 2013 i sag T-2/07, Spanien mod Kommissionen

(Sag C-641/13 P)

2014/C 31/10

Processprog: spansk

Parter

Appellant: Kongeriget Spanien (ved A. Rubio González, som befuldmægtiget)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Appellanten gives medhold i appellen, og dom afsagt af Retten den 16. september i sag T-2/07, Kongeriget Spanien mod Europa-Kommissionen, ophæves.

Kommissionens beslutning K(2006) 5102 af 20. oktober 2006, hvorved den finansielle støtte, som blev tildelt fra Samhørighedsfonden til en projektgruppe med referencen 2001.ES.16.C.PE.050 vedrørende spildevandsafledning fra Júcars flodseng (Spanien), nedsættes, annulleres som angivet, i det omfang den fastslår, at en hensyntagen til erfaring som tildelingskriterium ikke er tilladt.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Retlig fejl i forbindelse med konstateringen af, at erfaring udgør et tildelingskriterium, der er i strid med artikel 30 i direktiv 93/37 (1). Denne bestemmelse er ikke til hinder for anvendelsen af kriterier forbundet med tilbudsgiverens erfaring i forbindelse med tildeling af en kontrakt. Tværtimod kan der tages hensyn til tilbudsgiverens erfaring, forudsat at der er tale om et kriterium, som ikke tilsigter at vurdere tilbudsgiverens egnethed, adskiller sig fra solvenskravet og tilsigter at bedømme det økonomisk mest fordelagtige bud ved at påvise en forbindelse til kontraktens genstand og kvaliteten af dens opfyldelse.


(1)  Rådets direktiv 93/37/EØF af 14.6.1993 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter, EFT L 199, s. 54.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/7


Sag anlagt den 13. december 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

(Sag C-663/13)

2014/C 31/11

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved P. Hetsch, K. Herrmann og T. Maxian Rusche, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Østrig

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 27, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (1), idet den ikke enten på hele det østrigske område eller på en del af dette område har udstedt eller ikke har meddelt Kommissionen de nødvendige love og administrative bestemmelser til gennemførelse af dette direktivs artikel 2, litra a), b), d), f), g), h) og n), artikel 3, stk. 4, litra a) og b), artikel 5, artikel 13, stk. 1, litra e), og stk. 6, andet og tredje afsnit, artikel 14, stk. 2-5, artikel 16, stk. 1, andet punktum, stk. 3, første afsnit, stk. 4, andet punktum, og stk. 6-8, artikel 17, stk. 1, litra c), for så vidt angår biobrændstoffer, stk. 2, for så vidt angår flydende biobrændsler, stk. 3, litra b), nr. i), for så vidt angår medlemsstater og tredjelande, stk. 3, litra a), b), nr. ii), litra c), stk. 4, litra a)-c), og stk. 8, og artikel 18, stk. 1, for så vidt angår flydende biobrændsler samt bilag II-V til dette direktiv.

Republikken Østrig tilpligtes i henhold til TEUF’s artikel 260, stk. 3, på grund af tilsidesættelsen af forpligtelsen til at give meddelelse om gennemførelsesforanstaltninger at betale en tvangsbøde på 40 512 EUR pr. dag fra datoen for Domstolens dom, hvori det er blevet fastslået, at der er sket en tilsidesættelse af forpligtelserne, som skal indbetales på Den Europæiske Unions konto for egne indtægter.

Republikken Østrig tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Fristen for gennemførelse af direktivet udløb den 5. december 2010.


(1)  EUT L 140, s. 16.


Retten

1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/8


Rettens dom af 11. december 2013 — EMA mod Kommissionen

(Sag T-116/11) (1)

(Voldgiftsbestemmelse - sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration som bidrag til realiseringen af det europæiske forskningsrum og til innovation (2002-2006) - Dicoems- og Cocoon-kontrakterne - en del af de anmeldte udgifters manglende overensstemmelse med kontraktvilkårene - opsigelse af kontrakter - tilbagebetaling af en del af de udbetalte beløb - erstatning - modkrav - ansvar uden for kontraktforhold - ugrundet berigelse - annullationssøgsmål - retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål - akt, der alene indgår i en kontrakt, som den ikke kan adskilles fra - debetnota - afvisning)

2014/C 31/12

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Association médicale européenne (EMA) (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne A. Franchi og L. Picciano)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved S. Delaude og F. Moro, som befuldmægtigede, bistået af advokat D. Gullo)

Sagens genstand

Dels en principal påstand om, for det første, refusion af de omkostninger, der er afholdt til gennemførelse af kontrakt nr. 507126 vedrørende Cocoon-projektet og kontrakt nr. 507760 vedrørende Dicoems-kontrakten, der blev indgået henholdsvis den 7. og den 19. december 2003 mellem Kommissionen og sagsøgeren, for det andet, at det fastslås, at Kommissionens beslutning om ophævelse af de nævnte kontrakter er retsstridig, for det tredje, at den hertil hørende debetnota annulleres og, for det fjerde, erstatning for den lidte skade, dels en subsidiær påstand, der er baseret på Kommissionens ansvar uden for kontraktforhold.

Konklusion

1)

Association médicale européenne (EMA) gives medhold for så vidt angår refusion af direkte personaleomkostninger i henhold til Cocoon- og Dicoems-kontrakterne på 17 231,28 EUR samt de hermed forbundne indirekte omkostninger, der følger af anvendelsen af nævnte kontrakter.

2)

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

3)

Kommissionens modkrav afvises.

4)

Hver part bærer sine egne omkostninger, herunder omkostningerne i forbindelse med sagen om foreløbige forholdsregler, sag T-116/11 R.


(1)  EUT C 120 af 16.4.2011.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/8


Rettens dom af 10. december 2013 — Colgate-Palmolive mod KHIM — dm drogerie markt (360° SONIC ENERGY)

(Sag T-467/11) (1)

(EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-ordmærket 360° SONIC ENERGY - det ældre internationale ordmærke SONIC POWER - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

2014/C 31/13

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Colgate-Palmolive Company (New York, New York, De Forenede Stater) (ved advokaterne M. Zintler og G. Schindler)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved P. Geroulakos, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Tyskland)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 25. maj 2011 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1094/2010-2) vedrørende en indsigelsessag mellem dm-drogerie markt GmbH & Co. KG og Colgate-Palmolive Company.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Colgate-Palmolive Company betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 319 af 29.10.2011.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/9


Rettens dom af 11. december 2013 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz mod KHIM — Henkel (SUPER GLUE)

(Sag T-591/11) (1)

(EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-figurmærket SUPER GLUE - det ældre Benelux-ordmærke SUPERGLUE - relativ registrerinshindring - risiko for forveksling - det ældre varemærkes særpræg - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

2014/C 31/14

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp. j. (Jaworzno, Polen) (ved advokaterne M. Konieczyński og I. Kubiec)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved D. Walicka, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Henkel Corp. (Gulph Mills, Pennsylvania, De Forenede Stater) (ved advokaterne C. Rohnke og M. Jacob)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 12. september 2011 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1147/2010-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Henkel Corp. og Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp. j.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp. j. betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 32 af 4.2.2012.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/9


Rettens dom af 11. december 2013 — Cisco Systems og Messagenet mod Kommissionen

(Sag T-79/12) (1)

(Konkurrence - fusioner - europæiske markeder for internetkommunikationstjenester - afgørelse, hvorved en fusion erklæres forenelig med det indre marked - åbenbart urigtigt skøn - begrundelsespligt)

2014/C 31/15

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Cisco Systems Inc. (San Jose, Californien, USA) og Messagenet SpA (Milano, Italien) (ved advokaterne L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo og K. Jörgens)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved N. Khan, S. Noël og C. Hödlmayr, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Microsoft Corp. (Seattle, Washington, USA) (ved advokat G. Berrisch)

Sagens genstand

Annullation af Kommissionens afgørelse K(2011) 7279 endelig af 7. oktober 2011 om at erklære den fusion, der vedrører Microsoft Corporations erhvervelse af kontrollen med Skype Global Sarl, forenelig med fællesmarkedet (sag COMP/M.6281 — Microsoft/Skype).

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Cisco Systems Inc. og Messagenet SpA betaler deres egne omkostninger og bærer de omkostninger, der er afholdt af Kommissionen og Microsoft Corp.


(1)  EUT C 109 af 14.4.2012.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/10


Rettens dom af 11. december 2013 — Smartbook mod KHIM (SMARTBOOK)

(Sag T-123/12) (1)

(EF-varemærker - ansøgning om EF-ordmærket SMARTBOOK - absolut registreringshindring - mangel på fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

2014/C 31/16

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Smartbook AG (Offenburg, Tyskland) (ved advokaterne C. Milbradt, A. Schwarz og F. Reiling)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved D. Walicka, som befuldmægtiget)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Qualcomm, Inc. (Dover, Delaware, De Forenede Stater) (ved advokaterne A. Renck, A. Leister og V. von Bomhard)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 15. december 2011 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 799/2011-2) vedrørende en ansøgning om registrering af ordmærket SMARTBOOK som EF-varemærke.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Smartbook AG betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 157 af 2.6.2012.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/10


Rettens dom af 11. december 2013 — Eckes-Granini mod KHIM — Panini (PANINI)

(Sag T-487/12) (1)

(EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-figurmærket PANINI - de ældre nationale- og EF-ordmærker GRANINI - relativ registreringshindring - ingen risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

2014/C 31/17

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Tyskland) (ved advokat W. Berlit)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved L. Rampini, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Panini SpA (Modena, Italien) (ved advokat F. Terrano)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 6. september 2012 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2393/2011-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Eckes-Granini Group GmbH og Panini SpA

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Eckes-Granini Group GmbH betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 26 af 26.1.2013.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/10


Sag anlagt den 1. oktober 2013 — Société européenne des chaux et liants mod ECHA

(Sag T-540/13)

2014/C 31/18

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Société européenne des chaux et liants (Bourgoin-Jallieu, Frankrig) (ved advokat J. Dezarnaud)

Sagsøgt: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

Sagsøgerens påstand

Selskabet ECL’s anmodning om fuldstændig fritagelse for den administrationsafgift, som selskabet er blevet meddelt, imødekommes.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har nedlagt påstand om fritagelse for den administrationsafgift, som er pålagt ved ECHA’s afgørelse SME (2013) 1665 af 21. maj 2013, der fastslår, at sagsøgeren ikke opfylder betingelserne for at opnå en fritagelse for afgiften for små virksomheder som følge af den berigtigelse, som sagsøgeren indgav efter, at Det Europæiske Kemikalieagentur indledte proceduren for verifikation af virksomhedens størrelse.

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat en række klagepunkter vedrørende:

den omstændighed, at den iværksatte sanktion er uforholdsmæssig i forhold til den fejl, selskabet kan bebrejdes

den omstændighed, at selskabet har berigtiget sin erklæring ved første henvendelse ved en enkelt forespørgsel fra ECHA

den omstændighed, at det er undskyldeligt, at selskabet har fejlfortolket et yderst teknisk dossier, der er udarbejdet på et for selskabet fremmed sprog

den omstændighed, at en automatisk sanktion er misvisende.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/11


Sag anlagt den 25. oktober 2013 — Hostel Tourist World mod KHIM — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

(Sag T-566/13)

2014/C 31/19

Stævningen er affattet på spansk

Parter

Sagsøger: Hostel Tourist World, SL (Sevilla, Spanien) (ved advokat J.M. Bartrina Díaz)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: WRI Nominees Ltd (Luxembourg, Luxembourg)

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen truffet af Harmoniseringskontoret annulleres og omgøres, for så vidt som den tog den af WRI Nominees Ltd indgivne klage eller appel til følge vedrørende slettelsen eller ugyldighedserklæringen af EF-varemærke nr. 7 241 862 HOSTELTOURISTWORLD.COM for klasse 39 og 43 i den internationale nomenklatur.

Den af WRI Nominees Ltd indgivne ugyldighedsbegæring vedrørende EF-varemærke nr. 7 241 862»HOSTELTOURISTWORLD.COM« for tjenesteydelser i klasse 35, 39 og 43 i den internationale nomenklatur afvises eller erklæres ugrundet i medfør af artikel 65, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, eller det pålægges subsidiært Harmoniseringskontoret at vedtage de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af den dom, der giver medhold i de ved nærværende stævning nedlagte påstande.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det registrerede EF-varemærke, der begæres erklæret ugyldigt: Figurmærket »HostelTouristWorld.com« for tjenesteydelser i klasse 35, 39 og 43 — EF-varemærkeregistrering nr. 7 241 862

Indehaver af EF-varemærket: Hostel Tourist World, SL

Indgiveren af begæringen om, at EF-varemærket erklæres ugyldigt: WRI Nominees Ltd

Begrundelse for ugyldighedsbegæringen: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 53, stk. 1, litra a), og artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 53, stk. 1, litra c)

Ugyldighedsafdelingens afgørelse: Afslag på begæringen

Appelkammerets afgørelse: Delvis medhold i den af WRI Nominees Ltd indgivne klage og delvis ophævelse af annullationsafdelingens afgørelse

Søgsmålsgrunde:

Tilsidesættelse af artikel 63 og 64 i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 sammenholdt med samme forordnings artikel 53, stk. 1, litra a).


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/11


Sag anlagt den 30. oktober 2013 — Lesaffre et Compagnie mod KHIM — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

(Sag T-575/13)

2014/C 31/20

Stævningen er affattet på fransk

Parter

Sagsøger: Lesaffre et Compagnie (Paris, Frankrig) (ved advokaterne T. De Haan og P. Péters)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Louis Baking Company, SL (Gerona, Spanien)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 30. august 2013 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2333/2012-4) annulleres i det hele.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale de omkostninger, der er afholdt af Lesaffre med henblik på sagens behandling ved Retten og ved Fjerde Appelkammer.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Louis Baking Company, SL

Det omhandlede EF-varemærke: Figurmærke i farver indeholdende ordbestanddelene »BAKING CENTER By TECHNOLINE« for varer og tjenesteydelser i klasse 30, 35 og 42 — EF-varemærkeansøgning nr. 9 195 793

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Lesaffre et Compagnie

Det påberåbte varemærke eller tegn: Det franske varemærke »BAKING CENTER« for tjenesteydelser i klasse 41

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen forkastet

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/12


Sag anlagt den 8. november 2013 — Groupe Canal + og Canal + France mod KHIM — Euronews (News+)

(Sag T-591/13)

2014/C 31/21

Stævningen er affattet på fransk

Parter

Sagsøgere: Groupe Canal + (Issy-Les-Moulineaux, Frankrig) og Canal + France (Issy-Les-Moulineaux) (ved advokat L. Barissat)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Euronews (Ecully, Frankrig)

Sagsøgernes påstande

Det fastslås, at der foreligger en risiko for forveksling eller at der antages at være en forbindelse mellem det ansøgte varemærke NEWS+ og det ældre franske ordmærke ACTU+ nr. 063 457 667 som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, for så vidt angår de omtvistede tjenesteydelser.

Punkt 23-35 i afgørelse truffet den 9. september 2013 af appelkammeret ændres og registrering af ansøgning nr. 9 141 003 om varemærket NEWS+ afslås.

Subsidiært annulleres afgørelse truffet den 9. september 2013 af appelkammeret, hvorved klagen blev afvist og den påklagede afgørelse, der forkastede indsigelsen rejst mod ansøgningen om EF-varemærket NEWS + nr. 9141 003 på grundlag af det ældre varemærke ACTU+ nr. 063 457 667, blev stadfæstet i strid med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Euronews

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »News+« for tjenesteydelser i klasse 35, 38 og 41 — EF-varemærkeansøgning nr. 9 141 003

Indehavere af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Canal + SA og Canal + France

Det påberåbte varemærke eller tegn: Det franske mærke »ACTU+« for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 28, 35, 38, 39 og 41

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen ikke taget til følge

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/12


Sag anlagt den 14. november 2013 — Siemag Tecberg Group mod KHIM (Winder Controls)

(Sag T-593/13)

2014/C 31/22

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Siemag Tecberg Group GmbH (Haiger, Tyskland) (ved advokat T. Sommer)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen, der blev truffet den 5. september 2013 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 1261/2013-4), annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Der berammes en dato for et retsmøde.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »Winder Controls« for varer og tjenesteydelser i klasse 7, 9, 35, 37, 41 og 42 ‒ EF-varemærkeansøgning nr. 11 542 412

Undersøgerens afgørelse: Afslag på ansøgningen

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/13


Sag anlagt den 15. november 2013 — Bimbo mod KHIM (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

(Sag T-600/13)

2014/C 31/23

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Bimbo, SA (Barcelona, Spanien) (ved advokat J. Carbonell Callicó)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 11. september 2013 af appelkammeret annulleres, og EF-figurmærke nr. 11 094 381 registreres som følge deraf for alle de ansøgte varer i klasse 30.

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked tilpligtes at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det omhandlede EF-varemærke: Figurmærket »FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES« for varer i klasse 30 ‒ EF-varemærkeansøgning nr. 11 094 381

Undersøgerens afgørelse: Afslag på registreringsansøgningen

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde:

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009 og

Tilsidesættelse af artikel 83 i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med ligebehandlingsprincippet og artikel 6 og 14 i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/13


Sag anlagt den 26. november 2013 — Romonta mod Kommissionen

(Sag T-614/13)

2014/C 31/24

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Romonta GmbH (Seegebiet Mansfelder Land, Tyskland) (ved advokaterne I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow og A. Schulze)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Europa-Kommissionens afgørelse 2013/448/EU af 5. september 2013 om nationale gennemførelsesforanstaltninger vedrørende foreløbig gratistildeling af drivhusgasemissionskvoter i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF annulleres, for så vidt som en tildeling i tilfælde af en urimelig byrde (»Härtefallzuteilung«) til sagsøgeren for den tredje handelsperiode for emissionshandelen 2013-2020, jf. § 9, stk. 5, i den tyske Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, afvises.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender.

1)

Første anbringende om en tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet

Efter sagsøgerens opfattelse tilsidesætter den anfægtede afgørelse proportionalitetsprincippet, da afvisningen af tildelingen i tilfælde af en urimelig byrde af emissionscertifikater med henblik på det af sagsøgte formulerede mål er fejlagtig og derudover fuldstændig uforholdsmæssig i forhold til den ulempe, som der opstår for sagsøgeren derved. Subsidiært anføres det på dette sted, at afgørelse 2011/278/EU (1) er i strid med EU-retten og ugyldig.

2)

Andet anbringende om en tilsidesættelse af subsidiaritetsprincippet

Inden for rammerne af dette anbringende gør sagsøgeren gældende, at den anfægtede afgørelse tilsidesætter subsidiaritetsprincippet, hvorefter Den Europæiske Union skal begrænse sine handlinger til det nødvendige. I modsætning til hvad Kommissionen mener, har medlemsstaterne en (om end begrænset) ret til at udstede tildelingsregler. Regler om tildeling i tilfælde af en urimelig byrde som den, der fremgår af § 9, stk. 5, i den tyske Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, hører til de regler, som medlemsstaterne stadig kan udstede.

3)

Tredje anbringende om en tilsidesættelse af grundlæggende rettigheder

På dette sted gør sagsøgeren gældende, at den anfægtede afgørelse griber ind i sagsøgerens grundlæggende rettigheder til frihed til at oprette og drive egen virksomhed, erhvervsfrihed og ejendom, uden at disse indgreb er begrundet i et af den Europæiske Unions anerkendte mål, der tjener almenvellet, eller med henblik på beskyttelsen af andres rettigheder og friheder.


(1)  Kommissionens afgørelse 2011/278/EU af 27.4.2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer K(2011) 2772) (EUT L 130, s. 1).


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/14


Sag anlagt den 22. november 2013 — Pell Amar Cosmetics mod KHIM — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

(Sag T-621/13)

2014/C 31/25

Stævningen er affattet på rumænsk

Parter

Sagsøger: Pell Amar Cosmetics SRL (Băile, Rumænien) (ved advokat E. Grecu)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Alva Management GmbH (Icking, Tyskland)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 388/2013-4) annulleres.

Harmoniseringskontoret og Alva Management GmbH tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Pell Amar Cosmetics SRL

Det omhandlede EF-varemærke: Figurmærket i farverne hvid og sort, der indeholder ordbestanddelene »Pell amar dr. Ionescu — Calinesti« — EF-varemærkeansøgning nr. 10 109 981

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Alva Management GmbH

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: EF-varemærkeregistrering nr. 6 645 071, den nationale tyske registrering nr. 1 161 287 samt de internationale registreringer nr. 588 232 og 657 169 af ordmærket »PERLAMAR«

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen delvist taget til følge

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Urigtig anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning nr. 207/2009, idet der ikke foreligger nogen risiko for forveksling mellem EF-varemærket og det varemærke, der ligger til grund for indsigelsen.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/15


Sag anlagt den 28. november 2013 — Molda mod Kommissionen

(Sag T-629/13)

2014/C 31/26

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Molda AG (Dahlenburg, Tyskland) (ved advokaterne I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow og A. Schulze)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Europa-Kommissionens afgørelse 2013/448/EU af 5. september 2013 om nationale gennemførelsesforanstaltninger vedrørende foreløbig gratistildeling af drivhusgasemissionskvoter i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF annulleres, for så vidt som en tildeling i tilfælde af en urimelig byrde (»Härtefallzuteilung«) til sagsøgeren for den tredje handelsperiode for emissionshandelen 2013-2020, jf. § 9, stk. 5, i den tyske Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, afvises.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

1)

Første anbringende om en tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet

Efter sagsøgerens opfattelse tilsidesætter den anfægtede afgørelse proportionalitetsprincippet, da afvisningen af tildelingen i tilfælde af en urimelig byrde af emissionscertifikater med henblik på det af sagsøgte formulerede mål er fejlagtig og derudover fuldstændig uforholdsmæssig i forhold til den ulempe, som der opstår for sagsøgeren derved. Subsidiært anføres det på dette sted, at afgørelse 2011/278/EU (1) er i strid med EU-retten og ugyldig.

2)

Andet anbringende om en tilsidesættelse af subsidiaritetsprincippet

Inden for rammerne af dette anbringende gør sagsøgeren gældende, at den anfægtede afgørelse tilsidesætter subsidiaritetsprincippet, hvorefter Den Europæiske Union skal begrænse sine handlinger til det nødvendige. I modsætning til hvad Kommissionen mener, har medlemsstaterne en (om end begrænset) ret til at udstede tildelingsregler. Regler om tildeling i tilfælde af en urimelig byrde som den, der fremgår af § 9, stk. 5, i den tyske Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, hører til de regler, som medlemsstaterne stadig kan udstede.

3)

Tredje anbringende om en tilsidesættelse af den europæiske støttelovgivning

Sagsøgeren har inden for rammerne af dette anbringende gjort gældende, at den anfægtede afgørelse er i strid med de almindelige regler i den europæiske støttelovgivning, hvorefter det er anerkendt, at virksomheder, der har økonomiske vanskeligheder og som gennemfører en varig saneringsplan, må modtage økonomisk bistand i form af en omstruktureringsstøtte. Sådanne støtter må Kommissionen ikke forbyde.

4)

Fjerde anbringende om en tilsidesættelse af grundlæggende rettigheder

På dette sted gør sagsøgeren gældende, at den anfægtede afgørelse griber ind i sagsøgerens grundlæggende rettigheder til frihed til at oprette og drive egen virksomhed, erhvervsfrihed og ejendom, uden at disse indgreb er begrundet i et af den Europæiske Unions anerkendte mål, der tjener almenvellet, eller med henblik på beskyttelsen af andres rettigheder og friheder.


(1)  Kommissionens afgørelse 2011/278/EU af 27.4.2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer K(2011) 2772) (EUT L 130, s. 1).


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/15


Sag anlagt den 28. november 2013 — DK Recycling und Roheisen mod Kommissionen

(Sag T-630/13)

2014/C 31/27

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: DK Recycling und Roheisen GmbH (Duisburg, Tyskland) (ved advokat S. Altenschmidt)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Artikel 1, stk. 1, i Kommissionens afgørelse af 5. september 2013 om nationale gennemførelsesforanstaltninger vedrørende foreløbig gratistildeling af drivhusgasemissionskvoter i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (1) (C(2013) 5666, 2013/448/EU, EUT L 240, s. 27) annulleres, for så vidt som den afviser optagelsen af de anlæg, der er anført i bilag I, punkt A) og D), med anlægsidentifikatorerne DE000000000001320 og DE-new-14220-0045, på listen over anlæg, som Tyskland har fremsendt til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, der er omfattet af direktiv 2003/87/EF, og de tilsvarende foreløbige samlede årlige emissionskvoter, der tildeles gratis til disse anlæg.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført følgende anbringender.

Den anfægtede afgørelse tilsidesætter, i det omfang den anfægtes af sagsøgeren, direktiv 2003/87/EF og afgørelse 2011/278/EU (2). Derudover er afgørelsen ikke forenelig med proportionalitetsprincippet og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Den er heller ikke begrundet på behørig måde.

For så vidt som afvisningen af den gratis tildeling af certifikater til sagsøgerens anlæg er støttet på, at der af Tyskland blev ydet dem en yderligere foreløbig tildeling af gratis certifikater som godtgørelse for en urimelig byrde, gør sagsøgeren gældende, at afgørelse 2011/278 i modsætning til Kommissionens opfattelse ikke er til hinder for denne tildeling. Der kræves i hvert fald en særlig tildeling til tilfælde med urimelige byrder med henblik på udligningen af urimelige belastninger som følge af emissionshandelen i henhold til Den Europæiske Unions charters garantier, navnlig de grundlæggende rettigheder om friheden til at oprette og drive egen virksomhed og ejendomsretten samt proportionalitetsprincippet.

For så vidt som afvisningen af den gratis tildeling af certifikater til sagsøgerens anlæg er støttet på, at der af Tyskland blev ydet dem en yderligere foreløbig tildeling af gratis certifikater til produktionen af zinkkoncentrat i sagsøgerens højovne på grundlag af en procesemissionsdelinstallation, gør sagsøgeren gældende, at den anfægtede afgørelse er uforenelig med afgørelse 2011/278, samt at afgørelsen er selvmodsigende og utilstrækkeligt begrundet.

Endelig gør sagsøgeren gældende, at der foreligger en tilsidesættelse af kravene til en rimelig forvaltningspraksis i henhold til artikel 41 i Den Europæiske Unions charter for grundlæggende rettigheder. Der er ikke forud for afgørelsen givet sagsøgeren lejlighed til at afgive en stillingtagen.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13.10.2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275, s. 32).

(2)  Kommissionens afgørelse 2011/278/EU af 27.4.2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer K(2011) 2772) (EUT L 130, s. 1).


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/16


Sag anlagt den 29. november 2013 — Raffinerie Heide mod Kommissionen

(Sag T-631/13)

2014/C 31/28

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Raffinerie Heide GmbH (Hemmingstedt, Tyskland) (ved advokat U. Karpenstein)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 5. september 2013 om nationale gennemførelsesforanstaltninger vedrørende foreløbig gratistildeling af drivhusgasemissionskvoter i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (1) (2013/448/EU, EUT L 240, s. 27) annulleres, for så vidt som artikel 1, stk. 1, sammenholdt med bilag I, punkt A), har afvist optagelsen af sagsøgeren på listen efter artikel 11 i direktiv 2003/87/EF og de foreløbige samlede årlige emissionskvoter, der skal tildeles sagsøgerens anlæg gratis under identifikatoren DE000000000000010.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført to anbringender.

1)

Første anbringende om at der ikke er blevet gjort brug af skønsbeføjelsen

Sagsøgeren har i denne forbindelse bl.a. gjort gældende, at EU-systemet for handelen med drivhusgasemissionskvoter for den tredje handelsperiode (2013-2020) ikke udelukker tildelinger i særlige tilfælde med urimelige byrder og ikke fratager Kommissionen forpligtelsen til, når den træffer afgørelse, at tage hensyn til virksomhedernes grundlæggende rettigheder og proportionalitetsprincippet. Dette har Kommissionen overset og den har dermed underkendt det skøn, der er givet den ved EU-retten.

2)

Andet anbringende om en tilsidesættelse af sagsøgerens grundlæggende rettigheder

Sagsøgeren har på dette sted anført, at den kompetente nationale myndigheds afslag på den ansøgte tildelingsmængde tilsidesætter sagsøgerens grundlæggende rettigheder i henhold til artikel 17 og artikel 16 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samt proportionalitetsprincippet. Den omstændighed, at sagsøgeren er blevet tildelt for få kvoter, fører i sagsøgerens tilfælde til en åbenbart uforholdsmæssig byrde, der ikke tilsigtes med direktiv 2003/87/EF. Det forhold, at virksomheder som sagsøgerens bringes i en situation, der truer deres eksistens, er hverken egnet, nødvendigt eller hensigtsmæssigt til at opfylde de formål, der er forankret i direktivet.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13.10.2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275, s. 32).


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/17


Sag anlagt den 29. november 2013 — Arctic Paper Mochenwangen mod Kommissionen

(Sag T-634/13)

2014/C 31/29

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Arctic Paper Mochenwangen GmbH (Wolpertswende, Tyskland) (ved advokat S. Kobes)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Artikel 1, stk. 1, i Kommissionens afgørelse 2013/448/EU af 5. september 2013 om nationale gennemførelsesforanstaltninger vedrørende foreløbig gratistildeling af drivhusgasemissionskvoter i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (1) (C(2013) 5666, EUT L 240, s. 27) annulleres, for så vidt som den afviser optagelsen af de anlæg, der er anført i bilag I, punkt A, med anlægsidentifikator DE000000000000563, på listen over anlæg, som Tyskland har fremsendt til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, der er omfattet af direktiv 2003/87/EF, og de tilsvarende foreløbige samlede årlige emissionskvoter, der tildeles gratis til disse anlæg..

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren i det væsentlige anført følgende anbringender.

Afgørelsen tilsidesætter, i det omfang den anfægtes af sagsøgeren, direktiv 2003/87/EF og afgørelse 2011/278/EU (2). Derudover er afgørelsen ikke forenelig med proportionalitetsprincippet og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Den anfægtede afgørelse 2011/278/EU er ikke til hinder for en yderligere foreløbig tildeling af gratis kvoter som kompensation i et tilfælde af en urimelig byrde (»Härtefall«).. De garantier, som følger af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — navnlig de grundlæggende rettigheder, der består i friheden til at oprette og drive egen virksomhed og ejendomsretten, samt proportionalitetsprincippet — kræver under alle omstændigheder en særlig tildeling i tilfælde af urimelige byrder som kompensation for urimelige byrder på grund af emissionshandelsordningen.

Endelig gør sagsøgeren gældende, at der foreligger en tilsidesættelse af kravene til en rimelig forvaltningspraksis i henhold til artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Der er ikke forud for afgørelsen givet sagsøgeren lejlighed til at afgive en stillingtagen.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13.10.2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275, s. 32)

(2)  Kommissionens afgørelse 2011/278/EU af 27.4.2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer K(2011) 2772) (EUT L 130, s. 1).


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/18


Sag anlagt den 3. december 2013 — Gemeente Bergen op Zoom mod Kommissionen

(Sag T-641/13)

2014/C 31/30

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Gemeente Bergen op Zoom (Bergen op Zoom, Nederlandene) (ved advokaterne T. Hovius og R. Pasma)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har anfægtet Kommissionens afgørelse af 2. oktober 2013 (1), hvorved Kommissionen fastslog, at kommunen Bergen op Zooms køb af Koninklijke Nedalco BV’s og Nedalco International BV’s industrigrund ikke udgjorde statsstøtte i henhold til artikel 107, stk. 1, TEUF.

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat tre anbringender.

1)

Første anbringende: Tilsidesættelse af artikel 107 TEUF og/eller 108 TEUF, idet Kommissionen undlod at anvende princippet om den private investor eller i det mindste anvendte princippet fejlagtigt, ikke lagde de korrekte faktiske omstændigheder til grund og/eller gav en utilstrækkelig begrundelse for anvendelsen af princippet.

2)

Andet anbringende: Tilsidesættelse af artikel 107 TEUF og/eller artikel 108 TEUF, idet Kommissionen foretog en fejlagtig bedømmelse af de faktiske og/eller retlige omstændigheder og har anlagt et åbenbart urigtigt skøn ved at fastslå, at Nedalco ikke blev tildelt en (selektiv) fordel, som denne virksomhed ikke kunne have opnået under normale forretningsvilkår på markedet.

3)

Tredje anbringende: Tilsidesættelse af pligten til at foretage en omhyggelig og saglig behandling og begrundelsespligten, eftersom Kommissionen med urette undlod at undersøge de af kommunen påberåbte omstændigheder og/eller støtte afgørelsen på en passende begrundelse.


(1)  EUT C 335, s. 1.


Retten for EU-Personalesager

1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/19


Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2013 — Teughels mod Kommissionen

(Sag F-117/11) (1)

(Personalesag - tjenestemænd - pensioner - overførsel af pensionsrettigheder, der er erhvervet i en national pensionsordning - forordning om tilpasning af bidraget til Unionens pensionsordning - tilpasning af den aktuarmæssige værdi - behovet for at vedtage gennemførelsesbestemmelser - tidsmæssig anvendelse af de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser)

2014/C 31/31

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Catherine Teughels (Eppegem, Belgien) (ved advokat L. Vogel)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved D. Martin og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen truffet af Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder om fastsættelse af sagsøgerens alderspensionsrettigheder og af beregningen af det antal pensionsgivende tjenesteår, der skal tages i betragtning ved fastsættelsen af disse rettigheder.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler Catherine Teughels- omkostninger.


(1)  EUT C 25 af 28.1.2012, s. 70.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/19


Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2013 — Verile og Gjergji mod Kommissionen

(Sag F-130/11) (1)

(Personalesag - tjenestemænd - pension - overførsel af pensionsrettigheder erhvervet i en national pensionsordning - forordning om tilpasning af bidraget til Unionens pensionsordning - tilpasning af de aktuarmæssige værdier - nødvendigheden af at vedtage almindelige gennemførelsesbestemmelser - tidsmæssig anvendelse af de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser - tilbagetrækning af et forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår - lovlig - betingelser)

2014/C 31/32

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Marco Verile (Cadrezzate, Italien) og Anduela Gjergji (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og S. Orlandi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved D. Martin og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelserne om overførsel af de pensionsrettigheder, der er erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Kommissionen, på grundlag af det omberegnede forslag fra Kommissionens lønkontor.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionens afgørelser af 20. maj 2011 og af 19. maj 2011 stilet til henholdsvis Marco Verile og Anduela Gjergji annulleres.

2)

Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de af Marco Verile og Anduela Gjergji afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 65 af 3.3.2012, s. 22.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/20


Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2013 — Sesma Merino mod KHIM

(Sag F-125/12) (1)

(Personalesag - tjenestemænd - bedømmelsesrapport - målsætninger 2011/2012 - ikke-bebyrdende retsakt - søgsmål afvist)

2014/C 31/33

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Alvaro Sesma Merino (El Campello, Spanien) (ved advokat H. Tettenborn)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved G. Faedo, R. Pethke og P. Saba, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for 2011 og af den afgørelse, hvorved de mål, som han skal nå, fastsættes, samt en påstand om erstatning.

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

Alvaro Sesma Merino bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 26 af 26.1.2013, s. 72.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/20


Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2013 — A mod Kommissionen

(Sag F-142/12) (1)

(Personalesag - social sikring - arbejdsulykke eller erhvervssygdom - vedtægtens artikel 73 - vedvarende delvis invaliditet - erstatningskrav)

2014/C 31/34

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: A (S., Frankrig) (ved advokaterne B. Cambier, A. Paternostre og G. Ladrière)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved V. Joris, som befuldmægtiget, og advokat C. Mélotte)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse vedrørende den ansøgning om anerkendelse af en erhvervssygdom, som sagsøgeren indgav i henhold til vedtægtens artikel 73, hvori det anerkendes, at sagsøgerens vedvarende, delvise invaliditetsgrad er på 20 % og hvori datoen for konsolideringen fastsættes til den 25. februar 2010, samt om erstatning af det af sagsøgeren lidte økonomiske og ikke-økonomiske tab.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionens afgørelse af 11. januar 2012 om afslutning af den procedure, der blev iværksat i henhold til artikel 73 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union som følge af den erhvervssygdom, sagsøgeren var udsat for, annulleres.

2)

Europa-Kommissionen betaler A et beløb på 3 500 EUR.

3)

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

4)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de af A afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 26 af 26.1.2013, s. 77.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/20


Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 12. december 2013 — Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-58/12) (1)

(Personalesag - afgørelse om pensionering som følge af invaliditet - Personalerettens ophævelse på grund af manglende begrundelse - anmodning om fuldbyrdelse af dommen - anmodning om genansættelse - ophævelse af Personalerettens dom - manglende søgsmålsinteresse - artikel 266 TEU - institutionens ansvar uden for kontraktforhold - åbenbart, at sagen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

2014/C 31/35

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens stiltiende afgørelse om afslag på sagsøgerens anmodning om fuldbyrdelse af Personalerettens dom af 4. november 2008 i sag F-41/06, Marcuccio mod Kommissionen, og om i denne forbindelse at tildele ham opgaver i overensstemmelse med en stilling i den ansættelsesgruppe, der svarer til hans lønklasse, samt påstand om erstatning.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes, da det er åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

2)

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.


(1)  EUT C 295 af 29.9.2012, s. 33.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/21


Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 13. december 2013 — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis og Hotz mod Kommissionen

(Forenede sager F-137/12, F-138/12, F-139/12 og F-141/12) (1)

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - certificeringsprocedure for 2010-2011 - udelukkelse fra listen over certificerede tjenestemænd - mindelig bilæggelse af tvisten på EU-Personalerettens initiativ - klagefrist - klage efter fristens udløb - undskyldelig fejl - agtpågivenhed, der kræves af en normalt påpasselig tjenestemand - oplysninger, der er indhentet telefonisk - bevis - afvisning)

2014/C 31/36

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Fabrice Van Oost (Ville Pommerœul, Belgien), Maria Belén Ibarra de Diego (Alicante, Spanien), Nicolaos Theodoridis (Soignies, Belgien) og Margarita Hotz (Bruxelles, Belgien) (ved advokat S. Pappas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved G. Berscheid og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af EPSO’s afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over de personer, som har bestået prøverne efter afslutningen af den uddannelse, som indgår i certificeringsproceduren, samt en påstand om erstatning.

Konklusion

1)

Sagerne F-137/12, F-138/12 og F-139/12 slettes af Personalerettens register.

2)

Parterne i sagerne F-137/12, F-138/12 og F-139/12 bærer deres egne omkostninger ifølge deres aftale.

3)

Sag F-141/12 afvises.

4)

Margarita Hotz bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger i sag F-141/12.


(1)  EUT C 26 af 26.1.2013, s. 75 og 76.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/21


Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 13. december 2013 — Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-2/13) (1)

(Personalesag - søgsmålsfrist - den sproglige version af afvisningen af klagen - procesreglementets artikel 34, stk. 1 og 6 - kopi af en underskrevet stævning fremsendt ved telefax inden for søgsmålsfristen - manglende lighed mellem denne kopi og den originale underskrevne stævning, der er fremsendt efterfølgende - sag anlagt for sent - åbenbart afvisningsgrundlag)

2014/C 31/37

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og G. Gattinara, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af det stiltiende afslag på sagsøgerens anmodning om at anvende den justeringskoefficient, der er omhandlet i artikel 12 og 13 i bilag X til vedtægten, på det vederlag, som sagsøgeren oppebar fra maj 2001 til afslutningen af dennes udstationering i Angola.

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.


(1)  EUT C 129 af 4.5.2013, s. 30.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/22


Sag anlagt den 12. november 2013 — ZZ mod EONN

(Sag F-79/13)

2014/C 31/38

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens anmodning om at få anerkendt, at der forelå psykisk chikane fra den overordnedes side, og af afgørelsen om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt, og som følge deraf påstand om, at der gennemføres en ny upartisk undersøgelse samt ydes skadeserstatning for økonomisk og ikke-økonomisk skade

Sagsøgerens påstande

Direktørens afgørelse af 11. september 2012 om afslag på sagsøgerens anmodning annulleres.

Afgørelsen om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt, som er dateret den 14. september 2012, annulleres.

Den afgørelse, der blev truffet af formanden for bestyrelsen den 13. maj 2013, og direktørens afgørelse af 25. juni 2013 om afslag på sagsøgerens klage annulleres.

Som følge heraf gennemføres en ny lovlig, objektiv og upartisk undersøgelse.

Der tilkendes erstatning for den af sagsøgeren lidte økonomiske skade, som vurderes til at udgøre 430 202 EUR.

Der tilkendes erstatning for den af sagsøgeren lidte ikke-økonomiske skade, der vurderes til at udgøre 120 000 EUR.

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug tilpligtes at betale sagens omkostninger.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/22


Sag anlagt den 20. november 2013 — ZZ mod Kommissionen

(Sag F-111/13)

2014/C 31/39

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat F. Moyse)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af dels EPSO’s afgørelse om ikke at lade sagsøgeren få adgang til udvælgelsesfasen i udvælgelsesprøve EPSO/AD/231/12 (AD7) og om at omklassificere ham i udvælgelsesprøve EPSO/AD/230/12 (AD5), dels afgørelsen om at opføre ham på reservelisten for den nævnte udvælgelsesprøve AD5, og påstand om at sagsøgeren tildeles skadeserstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som han påstår at have lidt.

Sagsøgerens påstande

Retsakterne af 16.7.2012, 3.9.2012, 3.12.2012, 13.2.2013, 15.3.2013 og, såfremt der er behov herfor, retsakterne om afslag på sagsøgerens klager af 21.8.2013 og 2.10.2013, annulleres.

Kommissionen tilpligtes at erstatte sagsøgerens tab, der er opgjort til 300 580 EUR.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/22


Sag anlagt den 29. november 2013 — ZZ mod Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

(Sag F-115/13)

2014/C 31/40

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat A. Bertolini)

Sagsøgt: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt og dermed genindsætte sagsøgeren i den stilling denne havde eller i en anden passende stilling, eller hvis dette ikke er muligt, tildeling af erstatning for det økonomiske tab, som angiveligt er lidt, og under alle omstændigheder tildeling af erstatning for det ikke-økonomiske tab.

Sagsøgerens påstande

Det Europæiske Miljøagenturs afgørelse af 29. maj 2013 om afvisning af sagsøgerens klage af 1. maj 2013 annulleres.

Som følge heraf:

Sagsøgeren genindsættes i den stilling, hun havde, eller i en anden passende stilling, der svarer til hendes kvalifikationer, i EEA ved en forlængelse af hendes kontrakt i overensstemmelse med de vedtægtsmæssige krav.

Subsidiært, at den ovenstående påstand om genindsættelse ikke tages til følge, tilpligtes sagsøgte at erstatte det af sagsøgeren lidte økonomiske tab, som foreløbigt og efter billighed opgøres til et beløb, der svarer til den løn, hun modtog som kontraktansat hos EEA i en periode, der mindst svarer til varigheden af hendes oprindelige kontrakt (3 år).

Under alle omstændigheder tilpligtes sagsøgte at betale et beløb, som foreløbigt og efter billighed kan opgøres til 5 000 EUR i erstatning for det ikke-økonomiske tab, med tillæg af morarenter i henhold til den lovbestemte rentesats fra den dato, hvor der afsiges dom i sagen.

Det Europæiske Miljøagentur tilpligtes at betale sagens omkostninger.


1.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/23


Sag anlagt den 30. november 2013 — ZZ mod Frontex

(Sag F-117/13)

2014/C 31/41

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat S. Pappas)

Sagsøgt: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (FRONTEX)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelse om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt efter Personalerettens annullation af den første afgørelse om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt.

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 19. februar 2013 af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt annulleres.

Om nødvendigt gøres brug af Rettens fulde beføjelse til efterprøvelse med henblik på at sikre, at dommen respekteres.

Frontex tilpligtes at betale sagens omkostninger.