ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.028.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 28

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
30. januar 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2013/C 028/01

Euroens vekselkurs

1

 

Revisionsretten

2013/C 028/02

Særberetning nr. 20/2012 Hjælper strukturforanstaltningernes finansiering af projekter vedrørende infrastrukturer til håndtering af kommunalt affald effektivt medlemsstaterne med at opfylde EU's affaldspolitiske mål?

2

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2013/C 028/03

Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. […/…] (omarbejdning)

3

2013/C 028/04

Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelseom Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (forordningen om elektronisk identifikation og tillidstjenester)

6

2013/C 028/05

Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF/Euratom) nr. 354/83 for så vidt angår institutionernes deponering af historiske arkivalier hos Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze

9

 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2013/C 028/06

Meddelelse om det forestående udløb af visse udligningsforanstaltninger

12

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2013/C 028/07

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6812 — SFPI/Dexia) ( 1 )

13

 

Berigtigelser

2013/C 028/08

Berigtigelse til beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2011 med enhedens svar (EUT C 388 af 15.12.2012)

14

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

30.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 28/1


Euroens vekselkurs (1)

29. januar 2013

2013/C 28/01

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3433

JPY

japanske yen

121,52

DKK

danske kroner

7,4595

GBP

pund sterling

0,85360

SEK

svenske kroner

8,6110

CHF

schweiziske franc

1,2416

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

7,4110

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,659

HUF

ungarske forint

297,40

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6991

PLN

polske zloty

4,2090

RON

rumænske leu

4,3835

TRY

tyrkiske lira

2,3805

AUD

australske dollar

1,2860

CAD

canadiske dollar

1,3510

HKD

hongkongske dollar

10,4223

NZD

newzealandske dollar

1,6072

SGD

singaporeanske dollar

1,6629

KRW

sydkoreanske won

1 458,03

ZAR

sydafrikanske rand

12,1785

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,3659

HRK

kroatiske kuna

7,5870

IDR

indonesiske rupiah

13 003,25

MYR

malaysiske ringgit

4,1421

PHP

filippinske pesos

54,836

RUB

russiske rubler

40,4900

THB

thailandske bath

40,098

BRL

brasilianske real

2,6773

MXN

mexicanske pesos

17,1112

INR

indiske rupee

72,1960


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


Revisionsretten

30.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 28/2


Særberetning nr. 20/2012 »Hjælper strukturforanstaltningernes finansiering af projekter vedrørende infrastrukturer til håndtering af kommunalt affald effektivt medlemsstaterne med at opfylde EU's affaldspolitiske mål?«

2013/C 28/02

Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 20/2012 »Hjælper strukturforanstaltningernes finansiering af projekter vedrørende infrastrukturer til håndtering af kommunalt affald effektivt medlemsstaterne med at opfylde EU's affaldspolitiske mål?« er netop blevet offentliggjort.

Beretningen kan læses på eller downloades fra Den Europæiske Revisionsrets websted: http://eca.europa.eu

Beretningen kan rekvireres gratis i papirudgave ved henvendelse til:

Den Europæiske Revisionsret

»Revision: Udarbejdelse af beretninger«

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tlf. +352 4398-1

E-mail: eca-info@eca.europa.eu

eller ved udfyldelse af en elektronisk ordreseddel på EU Bookshop.


Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

30.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 28/3


Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. […/…] (omarbejdning)

(Udtalelsen findes i sin helhed på engelsk, fransk og tysk på den tilsynsførendes hjemmeside http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/03

1.   Indledning

1.1.   Høring af den tilsynsførende

1.

Den 30. maj 2012 vedtog Kommissionen et forslag til en omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. […/…] [om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs] og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (i det følgende benævnt »forslaget«) (1).

2.

Kommissionen sendte forslaget til den tilsynsførende med henblik på høring den 5. juni 2012 i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001. Den tilsynsførende anbefaler, at der henvises til høringen i forslagets præambel.

3.

Den tilsynsførende beklager, at Kommissionens tjenestegrene ikke har anmodet ham om at fremsætte uformelle bemærkninger til Kommissionen inden forslagets vedtagelse i henhold til den vedtagne procedure for Kommissionens dokumenter om behandling af personoplysninger (2).

4.

Forslaget blev forelagt for indenrigsministrene på mødet i Rådet (retlige og indre anliggender) den 7.-8. juni 2012 og drøftes på nuværende tidspunkt i Rådet og Europa-Parlamentet med henblik på vedtagelse af en forordning i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure inden udgangen af 2012. Denne udtalelse fra den tilsynsførende skal fungere som input til denne procedure.

7.   Konklusioner

87.

Den tilsynsførende bemærker, at behovet for adgang til Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse i de seneste år er blevet drøftet indgående i Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet. Han er også klar over, at adgangen til en database med fingeraftryk kan være et nyttigt supplerende redskab i forbindelse med bekæmpelse af kriminalitet. Den tilsynsførende minder imidlertid også om, at adgangen til Eurodacoplysninger i høj grad påvirker beskyttelsen af personoplysninger for de personer, hvis data er lagret i Eurodacsystemet. For at være gyldigt skal behovet for en sådan adgang bygge på klare og ubestridelige elementer, og det skal dokumenteres, at behandlingen står i rimeligt forhold til målet. Der er endnu større behov herfor, hvis der er tale om et indgreb i rettighederne for personer, der udgør en udsat gruppe, som har brug for beskyttelse, som fastlagt i forslaget.

88.

Den dokumentation, der er indsendt hidtil er — også under hensyntagen til den specifikke kontekst, der er beskrevet ovenfor — i henhold til den tilsynsførende hverken opdateret eller tilstrækkelig til at påvise nødvendigheden og rimeligheden af at give adgang til Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse. En række retsakter gør det allerede muligt for en medlemsstat at få adgang til fingeraftryk og andre retshåndhævelsesdata, som en anden medlemsstat måtte være i besiddelse af. Der er brug for en langt bedre begrundelse som en forudsætning for adgang til retshåndhævelsesdata.

89.

I den sammenhæng anbefaler den tilsynsførende, at Kommissionen udarbejder en ny konsekvensanalyse, som behandler alle relevante politiske muligheder, angiver reel dokumentation og pålidelige statistikker og omfatter en vurdering med grundlæggende rettigheder for øje.

90.

Den tilsynsførende har identificeret flere supplerende spørgsmål:

Gældende lovgivning om databeskyttelse

91.

Den tilsynsførende understreger behovet for klarhed omkring, hvordan bestemmelserne i forslaget, som præciserer visse rettigheder og forpligtelser inden for beskyttelse af personoplysninger, hænger sammen med Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA og Rådets afgørelse 2009/371/RIA (se afsnit 4).

Betingelser for adgang med henblik på retshåndhævelse

Som fastlagt ovenfor bør det først dokumenteres, at adgangen til Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse er nødvendig og står i rimeligt forhold til målet. Nedenstående bemærkninger bør tages i betragtning.

92.

Den tilsynsførende anbefaler, at:

det præciseres, at overførsel af Eurodacoplysninger til tredjelande er forbudt, også hvis der er tale om anvendelse af Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse (se punkt 43-44)

retshåndhævelsesformålene føjes til de oplysninger, som den registrerede modtager (se punkt 45)

det entydigt sikres, at de udpegede myndigheders adgang til Eurodacoplysninger er begrænset til retshåndhævelsesformål (se punkt 49)

adgangen til Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse underkastes en forhåndstilladelse fra en retlig myndighed, eller at det som minimum fastlægges, at kontrolmyndigheden varetager sine forpligtelser og opgaver uafhængigt og ikke modtager instrukser vedrørende gennemførelsen af kontrollen (se punkt 50-51)

kriteriet »nødvendigheden af at afværge en overhængende fare i forbindelse med alvorlige lovovertrædelser eller terrorhandlinger« tilføjes som et undtagelsestilfælde, der berettiger adgang til Eurodacoplysninger uden forudgående kontrol fra kontrolmyndighedens side, og at der indføres en konkret frist for den efterfølgende kontrol (se punkt 53-54)

betingelserne om i) forudgående søgning i visuminfomationssystemet, ii) en »begrundet mistanke om, at gerningsmanden til en terrorhandling eller en anden alvorlig forbrydelse har søgt asyl«, og iii) et »betydeligt« bidrag til retshåndhævelsen føjes til betingelserne for adgang, og at det præciseres, hvad der forstås ved »rimelig grund« (se punkt 56-57)

den type situationer, der berettiger Europols direkte adgang til Eurodacs centrale enhed, beskrives i en betragtning, og at det slås fast, at de strenge betingelser for adgang, der finder anvendelse på de nationale udpegede myndigheder, også finder anvendelse på Europol (se punkt 58-59)

det sikres, at sammenligning af fingeraftryk med henblik på retshåndhævelse under alle omstændigheder mindst er forbundet med samme beskyttelsesforanstaltninger som dem, der er fastlagt i Dublinforordningen (se punkt 62)

reglerne for lagring eller sletning af data præciseres (se punkt 64)

det præciseres, hvilke oplysninger ud over det modtagne »hit« der i givet fald vil blive meddelt til Europol (se punkt 65-66)

de(t) nøjagtige formål med anmodningen fra agenturets bestyrelse om medlemsstaternes retshåndhævelsesmyndigheders sammenligninger med Eurodacoplysninger samt retshåndhævelsesmyndighedernes anonymisering af oplysningerne, inden de overdrages til bestyrelsen, præciseres, og at bestemmelserne om tavshedspligt genindføres (se punkt 67-68)

den tilsynsførende og kontrolinstansen for Europol sikres adgang til henholdsvis agenturets og Europols registre, og at der indføres en pligt til at føre registre, også med henblik på Eurodacs løbende egenkontrol (se punkt 79 og 85)

tilsynet med Europols databehandling præciseres (se punkt 81).

Øvrige bestemmelser

93.

Den tilsynsførende anbefaler, at:

beredskabssystemet erstattes af en beredskabsplan, og at retsgrundlaget for gennemførelsesforanstaltninger, der omfatter vilkårene for en sådan plan, fastlægges (se punkt 72)

det sikres, at det, at det midlertidigt eller permanent ikke er muligt at stille brugbare fingeraftryk til rådighed, ikke får negativ indvirkning på den pågældende persons retlige situation, og at det under alle omstændigheder udgør en tilstrækkelig grund til at afvise at behandle eller afvise en asylansøgning (se punkt 73)

der sikres sammenhæng mellem agenturets, medlemsstaternes og Europols pligt til at registrere og dokumentere databehandlingen (se punkt 77)

bestemmelserne om datasikkerhed styrkes (se punkt 82)

den tilsynsførende føjes til listen over organer, der skal have forelagt agenturets årsrapport (se punkt 83)

der i artikel 43 tilføjes en pligt til, at medlemsstaterne og Europol løbende opdaterer de oplysninger, de meddeler til Kommissionen, og at det fastslås, at Kommissionen skal stille de pågældende oplysninger til rådighed for medlemsstaterne, Europol og offentligheden »via en løbende opdateret elektronisk publikation« (se punkt 86).

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. september 2012.

Peter HUSTINX

Tilsynsførende for Databeskyttelse


(1)  KOM(2012) 254 endelig.

(2)  Sidste gang, den tilsynsførende af Kommissionen blev anmodet om at fremsætte uformelle bemærkninger til en ændring af Eurodacforordningen, var i 2008.


30.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 28/6


Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelseom Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (forordningen om elektronisk identifikation og tillidstjenester)

(Udtalelsen findes i sin helhed på engelsk, fransk og tysk på den tilsynsførendes hjemmeside http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/04

I.   Indledning

I.1.   Forslaget

1.

Den 4. juni 2012 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 1999/93/EF og om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (i det følgende benævnt »forslaget«) (1).

2.

Forslaget stilles som led i Kommissionens indsats for at styrke anvendelsen af elektroniske transaktioner i EU. Det følger op på de foranstaltninger, der er fastsat i den digitale dagsorden for Europa (2), om forbedring af lovgivningen om elektroniske signaturer (nøgletiltag 3) og indførelse af en sammenhængende lovramme for gensidig anerkendelse af elektronisk identifikation og autentifikation (nøgletiltag 16).

3.

Forslaget skal øge tilliden til europadækkende elektroniske transaktioner og sikre grænseoverskridende retlig anerkendelse af elektroniske identifikations-, autentifikations- og signaturtjenester samt tilhørende tillidstjenester og tilvejebringe en høj grad af databeskyttelse og myndiggørelse af brugerne på det indre marked.

4.

En høj grad af databeskyttelse er afgørende for anvendelsen af elektroniske identifikationsordninger og tillidstjenester. Udviklingen og anvendelsen af sådanne elektroniske ordninger skal baseres på hensigtsmæssig behandling af personoplysninger hos tillidstjenesteydere og udstedere af elektroniske identiteter. Dette er så meget desto vigtigere, idet denne behandling bl.a. danner udgangspunkt for en så pålidelig identifikation og autentifikation af fysiske (eller juridiske) personer som muligt.

I.2.   Høring af den tilsynsførende

5.

Inden vedtagelsen af forslaget fik den tilsynsførende mulighed for at fremsætte uformelle bemærkninger. Mange af disse bemærkninger er blevet indarbejdet i forslaget. Det betyder, at databeskyttelsen er blevet styrket i forslaget.

6.

Den tilsynsførende bifalder, at han også formelt er blevet hørt af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001.

I.3.   Baggrund for forslaget

7.

Forslaget er baseret på artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og fastlægger vilkår og mekanismer for gensidig anerkendelse og accept af elektronisk identifikation og autentifikation på tværs af grænserne. Det fastlægger navnlig principper for elektronisk identifikation og tillidstjenester, herunder regler for anerkendelse og accept. Det fastlægger endvidere krav til generering, verificering, validering, håndtering og bevaring af elektroniske signaturer, elektroniske segl, elektroniske tidsstempler, elektroniske dokumenter, elektroniske leveringstjenester, webstedsautentifikation og elektroniske certifikater.

8.

Derudover fastlægger forslaget til forordning regler for tilsyn med leveringen af tillidstjenester og forpligter medlemsstaterne til at etablere tilsynsorganer til dette formål. Disse organer vil bl.a. vurdere overensstemmelsen af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som tillidstjenesteyderne træffer.

9.

Kapitel II omhandler elektronisk identifikation, mens kapitel III omhandler andre elektroniske tillidstjenester, såsom elektroniske signaturer, segl, tidsstempler, dokumenter, leveringstjenester, certifikater og webstedsautentifikation. Elektronisk identifikation er forbundet med nationale identifikationskort og kan bruges i forbindelse med adgang til digitale tjenester og særlig e-forvaltningstjenester. Det betyder, at en enhed, der udsteder elektronisk identifikation, handler på vegne af en medlemsstat, og at den pågældende medlemsstat er ansvarlig for korrekt etablering af forbindelsen mellem en konkret person og hans/hendes elektroniske identifikationsmiddel. For så vidt angår andre elektroniske tillidstjenester er leverandøren/udstederen en fysisk eller juridisk person, som er ansvarlig for den korrekte og sikre levering af de pågældende tjenester.

I.4.   Databeskyttelsesproblemer i forbindelse med forslaget

10.

Behandlingen af personoplysninger er uløseligt forbundet med anvendelsen af identifikationsordninger og i en vis grad med leveringen af andre tillidstjenester (f.eks. i forbindelse med elektroniske signaturer). Behandling af personoplysninger vil være nødvendig for at etablere en troværdig forbindelse mellem de elektroniske identifikations- og autentifikationsmidler, der anvendes af en fysisk (eller juridisk) person, og den pågældende person med henblik på at bekræfte, at personen bag det elektroniske certifikat reelt er den person, vedkommende påstår at være. Elektronisk identifikation eller elektroniske certifikater henviser f.eks. til fysiske personer og vil omfatte en række data, der entydigt repræsenterer de pågældende personer. Med andre ord vil genereringen, verificeringen, valideringen og håndteringen af de elektroniske tjenester, der er omhandlet i forslagets artikel 3, stk. 12, i mange tilfælde omfatte behandling af personoplysninger, og databeskyttelse bliver således relevant.

11.

Det er derfor afgørende, at behandlingen af data i forbindelse med leveringen af elektroniske identifikationsordninger eller elektroniske tillidstjenester sker i overensstemmelse med EU-lovgivningen om databeskyttelse, særlig i overensstemmelse med nationale bestemmelser om gennemførelse af direktiv 95/46/EF.

12.

I denne udtalelse vil den tilsynsførendes analyse fokusere på tre hovedspørgsmål:

a)

hvordan spørgsmålet om databeskyttelse behandles i forslaget

b)

databeskyttelsesaspekter af de elektroniske identifikationsordninger, der skal anerkendes og accepteres på tværs af grænserne

c)

databeskyttelsesaspekter af de elektroniske tillidstjenester, der skal anerkendes og accepteres på tværs af grænserne.

III.   Konklusioner

50.

Den tilsynsførende bifalder forslaget, da det kan bidrage til gensidig anerkendelse (og accept) af elektroniske tillidstjenester og identifikationsordninger på europæisk niveau. Han bifalder også indførelsen af en række fælles krav, der skal opfyldes af udstedere af elektroniske identifikationsmidler og tillidstjenesteydere. Selv om han generelt støtter forslaget, ønsker den tilsynsførende at fremsætte følgende generelle anbefalinger:

Bestemmelser om databeskyttelse i forslaget bør ikke begrænses til tillidstjenesteydere og bør også finde anvendelse på behandlingen af personoplysninger i elektroniske identifikationsordninger som beskrevet i forslagets kapitel II.

Forslaget til forordning bør fastlægge en række fælles sikkerhedskrav til tillidstjenesteydere og udstedere af elektroniske identifikationsmidler. Alternativt kunne det tillade Kommissionen om nødvendigt — gennem selektiv anvendelse af delegerede retsakter eller gennemførelsesforanstaltninger — at definere kriterier, vilkår og krav til sikkerheden i forbindelse med elektroniske tillidstjenester og identifikationsordninger.

Tillidstjenesteydere og udstedere af elektroniske identifikationsmidler bør forpligtes til at give brugere af deres tjenester: i) hensigtsmæssige oplysninger om indsamling, formidling og opbevaring af deres oplysninger samt ii) mulighed for at forvalte deres personoplysninger og udøve deres rettigheder inden for beskyttelse af personoplysninger.

Den tilsynsførende anbefaler en mere selektiv inddragelse i forslaget af bestemmelser, der giver Kommissionen beføjelser til at specificere eller præcisere konkrete bestemmelser efter vedtagelsen af forslaget til forordning ved delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter.

51.

Visse specifikke bestemmelser om gensidig anerkendelse af elektroniske identifikationsordninger bør også forbedres:

Forslaget til forordning bør præcisere, hvilke data eller datakategorier der vil blive behandlet i forbindelse med identifikation af personer på tværs af grænserne. Denne præcisering bør have mindst samme detaljeringsgrad som fastlagt i bilagene for andre tillidstjenester og bør respektere proportionalitetsprincippet.

De sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige i forbindelse med leveringen af identifikationsordninger, bør mindst overholde de krav, der er fastlagt for kvalificerede tillidstjenesteydere.

Forslaget bør fastlægge hensigtsmæssige mekanismer for etableringen af rammer for de nationale identifikationsordningers interoperabilitet.

52.

Endelig fremsætter den tilsynsførende følgende anbefalinger i forbindelse med kravene til levering og anerkendelse af elektroniske tillidstjenester:

Det bør, for så vidt angår alle elektroniske tjenester, præciseres, hvorvidt der vil være tale om behandling af personoplysninger, og, såfremt det er tilfældet, hvilke data eller datakategorier der vil blive behandlet.

Forordningen bør indføre hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at undgå overlapninger mellem kompetencerne hos tilsynsorganerne for de elektroniske tillidstjenester og databeskyttelsesmyndighederne.

De forpligtelser, som tillidstjenesteyderne pålægges for så vidt angår brud på persondatasikkerheden og sikkerhedsrelaterede hændelser, bør være i overensstemmelse med kravene i e-data-direktivet som ændret og i forslaget til en databeskyttelsesforordning.

Der bør sikres større klarhed for så vidt angår definitionen af de private eller offentlige enheder, der kan fungere som tredjeparter og foretage kontroller i henhold til artikel 16 og 17 eller certificere systemer til generering af elektroniske signaturer i henhold til artikel 23, og for så vidt angår kriterierne for vurderingen af disse organers uafhængighed.

Forordningen bør fastsætte en mere nøjagtig frist for opbevaring af data som omhandlet i artikel 19, stk. 2, og artikel 19, stk. 4 (3).

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. september 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Europæisk assisterende tilsynsførende for databeskyttelse


(1)  KOM(2012) 238 endelig.

(2)  KOM(2010) 245 af 19.5.2010.

(3)  I henhold til artikel 19, stk. 2, litra g), skal kvalificerede tillidstjenesteydere registrere og bevare alle relevante oplysninger om de data, den kvalificerede tillidstjenesteyder har udstedt og modtaget, i en rimelig periode. I henhold til artikel 19, stk. 4, skal kvalificerede tillidstjenesteydere stille oplysninger om certifikaternes gyldighed eller tilbagekaldelse til rådighed for enhver part, der forlader sig på certifikaterne.


30.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 28/9


Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF/Euratom) nr. 354/83 for så vidt angår institutionernes deponering af historiske arkivalier hos Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze

(Udtalelsen i sin helhed findes på engelsk, fransk og tysk på den tilsynsførendes hjemmeside http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/05

1.   Indledning

1.1.   Høring af den tilsynsførende

1.

Den 16. august 2012 vedtog Kommissionen et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF/Euratom) nr. 354/83, for så vidt angår institutionernes deponering af historiske arkivalier hos Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (i det følgende benævnt »forslaget«) (1). Forslaget blev sendt til den tilsynsførende med henblik på høring samme dag.

2.

Inden vedtagelsen af forslaget fik den tilsynsførende mulighed for at fremsætte uformelle bemærkninger. Der er taget hensyn til mange af disse bemærkninger i forslaget. Databeskyttelsesforanstaltningerne i forslaget er således blevet styrket. Den tilsynsførende bifalder, at han også formelt blev hørt af Kommissionen efter vedtagelsen af forslaget, og at der henvises til udtalelsen i præamblen til forslaget.

1.2.   Mål og baggrund for forslaget

3.

Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83 af 1. februar 1983 om åbning for offentligheden af de historiske arkiver for Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det europæiske Atomenergifællesskab (2) (i det følgende benævnt »arkivforordningen«) forpligter EU-institutioner og -organer til at oprette historiske arkiver og gøre dem offentligt tilgængelige efter udløbet af en frist på 30 år. Hver institution kan placere sine historiske arkivalier på det sted, den finder mest hensigtsmæssigt.

4.

Formålet med forslaget er at ændre arkivforordningen og gøre deponering af papirarkivalier hos Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (i det følgende benævnt »EUI«) obligatorisk for alle EU-institutioner og -organer (dog ikke Domstolen og Den Europæiske Centralbank). Kommissionen, Rådet og Parlamentet deponerer faktisk allerede deres papirarkivalier hos EUI i henhold til en deponeringsaftale. Som det forklares i begrundelsen, ændrer forslaget således ikke status quo, men »har til formål at bekræfte EUI's rolle i driften af institutionernes historiske arkiver. Forslaget skaber et forsvarligt retsgrundlag og økonomisk grundlag for partnerskabet mellem EU og EUI«.

5.

Forslaget vil ikke ændre de eksisterende bestemmelser og procedurer for EU-institutionernes og -organernes pligt til at gøre deres historiske arkiver offentligt tilgængelige efter udløbet af en frist på 30 år. Det vil heller ikke ændre ejendomsretten til de historiske arkivalier, som fortsat vil tilhøre de deponerende institutioner/organer. Kort sagt indeholder forslaget begrænsede og målrettede ændringer til arkivforordningen og ikke forslag til en omfattende modernisering og gennemarbejdning.

1.3.   Relevans for databeskyttelse — formål med den tilsynsførendes udtalelse

6.

I forbindelse med varetagelsen af deres opgaver behandler de europæiske institutioner og organer enorme mængder data, herunder personoplysninger. Nogle af de behandlede personoplysninger kan være særligt følsomme ud fra et databeskyttelsessynspunkt (3) og/eller kan være afgivet til de pågældende institutioner eller organer i fortrolighed uden forventning om, at de en dag vil blive offentligt tilgængelige. Det gælder f.eks. personoplysninger i ansattes lægejournaler eller personlige aktmapper eller personoplysninger, der behandles i forbindelse med disciplinær- eller chikanesager, interne revisioner, forskellige typer klager eller andragender og undersøgelser af sager vedrørende f.eks. handel, konkurrence eller svig.

7.

Visse af disse personoplysninger, herunder dem, der umiddelbart giver anledning til de største risici for de pågældende personer, destrueres efter et nærmere fastlagt tidsrum, når de ikke længere anvendes til de oprindelige formål, hvortil de blev indsamlet (eller andre lignende »administrative« formål).

8.

En betydelig andel af de dokumenter, som EU-institutionerne og -organerne besidder, herunder muligvis personoplysningerne heri, vil imidlertid ikke blive destrueret, men i sidste instans blive overdraget til EU's historiske arkivalier og gjort offentligt tilgængelige til historiske, statistiske og videnskabelige formål (4).

9.

Det er vigtigt, at de europæiske institutioner og organer har klare politikker for, hvilke personoplysninger der bør eller ikke bør overdrages til de historiske arkiver, og for, hvordan de personoplysninger, der opbevares og gøres offentligt tilgængelige via de historiske arkiver, beskyttes. Disse politikker skal beskytte privatlivets fred og de pågældendes personoplysninger og sikre balance mellem beskyttelsen af disse grundlæggende rettigheder og retten til aktindsigt og den legitime interesse i historisk forskning.

10.

Selv om der findes politikker for forvaltning af dokumenter og opbevaring og arkivering af data i mange europæiske institutioner og organer (se f.eks. Common Conservation List (»CCL« — fælles arkivliste), som er et internt administrativt dokument, der udarbejdes af Kommissionen (5)), giver disse politikker på nuværende tidspunkt kun begrænset vejledning om databeskyttelse. CCL og lignende dokumenter bør udvikles yderligere eller suppleres med en mere specifik og nuanceret vejledning om databeskyttelse.

11.

Derudover skal det bemærkes, at de eksisterende politikker er nedfældet i interne dokumenter og ikke i en retsakt vedtaget af Rådet og Parlamentet. Ud over en kort henvisning i artikel 2, stk. 1, til dokumenter, der er omfattet af undtagelsen vedrørende privatlivets fred og den enkeltes integritet som fastlagt i artikel 4, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1049/2001 (6), fastlægger arkivforordningens nuværende tekst ikke, hvilke personoplysninger der må overdrages til de historiske arkiver og således gøres offentligt tilgængelige.

12.

Artikel 4, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1049/2001 skal fortolkes i overensstemmelse med den gældende lovgivning om databeskyttelse, herunder forordning (EF) nr. 45/2001, og i overensstemmelse med Domstolens retspraksis. Beslutningen om, hvilke personoplysninger der skal overdrages til de historiske arkiver, kræver således en kompleks analyse fra sag til sag.

13.

På nuværende tidspunkt arbejdes der på en revision af både direktiv 95/46/EF (7) og forordning (EF) nr. 1049/2001, og revisionen af forordning (EF) nr. 45/2001 bør også blive indledt inden længe. Håbet er, at disse lovgivningsmæssige ændringer vil bidrage til klarhed, men som følge af deres generelle karakter er det usandsynligt, at de vil give EU-institutionerne og -organerne tilstrækkeligt specifik vejledning om deres praksis for arkivering. For så vidt angår selve arkivforordningen, har Kommissionen kun foreslået begrænsede ændringer, der ikke berører artikel 2, stk. 1, og andre materielle bestemmelser.

14.

Med udtalelsen vil den tilsynsførende foreslå nogle få, målrettede ændringer, der kan inddrages i den aktuelle, mere begrænsede revision af arkivforordningen. Derudover vil han fremhæve behovet for at vedtage specifikke foranstaltninger, herunder hensigtsmæssige gennemførelsesbestemmelser, med henblik på at sikre, at databeskyttelsesspørgsmål tages i betragtning i forbindelse med legitim registrering til historiske formål.

15.

For at give et indblik i situationen indeholder afsnit 2 en kort beskrivelse af generelle databeskyttelsesspørgsmål og aktuelle tendenser i forbindelse med åbningen og digitaliseringen af EU's historiske arkiver, anonymisering og afanonymisering samt Kommissionens initiativer om åbne data.

10.   Konklusioner

65.

Den tilsynsførende bifalder, at forslaget behandler databeskyttelsesspørgsmål, herunder især:

lovvalgsregler

fastlæggelse af tilsynsmyndighed

specifikation af EUI's rolle som registerfører og

krav om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser med henblik på at tackle databeskyttelsesspørgsmål på praktisk niveau.

66.

Med hensyn til øvrige databeskyttelsesspørgsmål anbefaler den tilsynsførende, at den foreslåede ændring af arkivforordningen:

præciserer gennemførelsesbestemmelsernes hovedmål og minimumsindhold samt procedurerne for vedtagelsen heraf, herunder en forvaltningsstruktur, som skal sikre en harmoniseret og koordineret tilgang, en klar frist for vedtagelsen og høring af den tilsynsførende

præciserer, hvilke bestemmelser der finder anvendelse på beskyttelse af personoplysninger i de historiske arkiver

fastlægger beskyttelsesforanstaltninger, for så vidt angår EUI's private arkiver, og

som minimum præciserer undtagelsen vedrørende privatlivets fred i arkivforordningens artikel 2.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. oktober 2012.

Peter HUSTINX

Tilsynsførende for Databeskyttelse


(1)  KOM(2012) 456.

(2)  Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83 (EFT L 43 af 15.2.1983, s. 1).

(3)  Herunder »særlige kategorier af personoplysninger« i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 45/2001.

(4)  Artikel 1, stk. 2, i arkivforordningen definerer både »arkiver« og »historiske arkiver« (for EU-institutioner og -organer). Arkiver defineres som »alle dokumenter og aktstykker af enhver art, uanset deres form eller materielle fremtræden, som er udarbejdet eller modtaget af en af institutionerne, af en af deres repræsentanter eller af en af deres ansatte i embedsmedfør, og som vedrører aktiviteter inden for rammerne af (EU)«. Historiske arkiver defineres derimod som »den del af (institutionernes) arkiver, som (…) er blevet udtaget til fortsat opbevaring« … »senest femten år efter udstedelsen« via en oprindelig sortering af »disse dokumenter og aktstykker for at udskille dem, der skal opbevares, fra dem, der ikke har nogen administrativ eller historisk interesse«.

(5)  SEC(2007) 970, vedtaget den 4. juli 2007, under omarbejdning. Jf. også den tilsynsførendes bemærkninger af 7. maj 2007 om udkastet til CCL af 2007 på http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Adminmeasures/2007/07-05-07_commentaires_liste_conservation_EN.pdf

(6)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(7)  Jf. Kommissionens forslag om en forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (KOM(2012) 11). Jf. endvidere den tilsynsførendes udtalelse af 7. marts 2012 om databeskyttelsesreformpakken på: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Consultation/Reform_package;jsessionid=46ACCFDB9005EB950DF9C7D58BDE5377


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

Europa-Kommissionen

30.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 28/12


Meddelelse om det forestående udløb af visse udligningsforanstaltninger

2013/C 28/06

1.   Europa-Kommissionen skal meddele, at medmindre der indledes en fornyet undersøgelse efter følgende procedure, udløber gyldigheden af de nedenfor anførte udligningsforanstaltninger på den i nedenstående tabel angivne dato, jf. artikel 18, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 af 11. juni 2009 (1) om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab.

2.   Procedure

EU-producenter kan indgive en skriftlig anmodning om en fornyet undersøgelse. Anmodningen skal indeholde tilstrækkelige beviser for, at udløbet af foranstaltningernes gyldighed sandsynligvis vil medføre, at der fortsat eller igen vil finde subsidiering sted med deraf følgende skade.

Skulle Kommissionen beslutte at foretage en fornyet undersøgelse af de pågældende foranstaltninger, vil importører, eksportører, repræsentanter for eksportlandet og EU-producenter få lejlighed til at uddybe, afvise eller fremsætte bemærkninger til de forhold, der er beskrevet i anmodningen om en fornyet undersøgelse.

3.   Tidsfrist

EU-producenter kan indgive en skriftlig anmodning om en fornyet undersøgelse på ovennævnte grundlag til Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel (Kontor H-1), N-105 8/20, 1049 Bruxelles, Belgium (2), på et hvilket som helst tidspunkt efter denne meddelelses offentliggørelse, men senest tre måneder før den i nedenstående tabel angivne dato.

4.   Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, i forordning (EF) nr. 597/2009.

Vare

Oprindelses- eller eksportland(e)

Foranstaltninger

Referencer

Udløbsdato (3)

Sulfanilsyre

Indien

Udligningstold

Rådets forordning (EF) nr. 1010/2008 (EUT L 276 af 17.10.2008, s. 3)

18.10.2013

 

 

Tilsagn

Kommissionens afgørelse 2006/37/EF (EUT L 22 af 26.1.2006, s. 52)

 


(1)  EUT L 188 af 18.7.2009, s. 93.

(2)  Tlf. +32 22956505.

(3)  Foranstaltningen udløber ved midnat på den i denne kolonne angivne dato.


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

30.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 28/13


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6812 — SFPI/Dexia)

(EØS-relevant tekst)

2013/C 28/07

1.

Den 18. januar 2013 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved den belgiske stats investeringsfond Société Fédérale de Participations et d'Investissement/Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (»SFPI«, Belgien) gennem opkøb af aktier erhverver enekontrol over hele Dexia SA/NV (»Dexia«, Belgien), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

SFPI: investeringer i offentlige og private virksomheder af strategisk interesse, på egne vegne eller på vegne af den belgiske stat

Dexia: finansielle tjenesteydelser, især inden for offentlig finansiering, herunder projektfinansiering, og forvaltning af aktiver i flere lande, dog hovedsagelig i Frankrig, via en række datterselskaber.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6812 — SFPI/Dexia sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til adressen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).


Berigtigelser

30.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 28/14


Berigtigelse til beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2011 med enhedens svar

( Den Europæiske Unions Tidende C 388 af 15. december 2012 )

2013/C 28/08

Side 195, punkt 13:

I stedet for:

»… under punkt 14«

læses:

»… under punkt 12«.