ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.027.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 27

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
29. januar 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2013/C 027/01

Euroens vekselkurs

1

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2013/C 027/02

Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forenklede regler for overførsel i det indre marked af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat

2

2013/C 027/03

Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om Kommissionens forslag til Rådets forordning om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser

4

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Parlamentet

2013/C 027/04

Bekendtgørelse om ledig stilling PE/162/S

7

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2013/C 027/05

Meddelelse om det forestående udløb af visse antidumpingforanstaltninger

8

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2013/C 027/06

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6847 — Triton/Suomen Lähikauppa) ( 1 )

9

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

29.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 27/1


Euroens vekselkurs (1)

28. januar 2013

2013/C 27/01

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3444

JPY

japanske yen

122,21

DKK

danske kroner

7,4605

GBP

pund sterling

0,85450

SEK

svenske kroner

8,6583

CHF

schweiziske franc

1,2472

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

7,4420

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,690

HUF

ungarske forint

298,40

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6987

PLN

polske zloty

4,1989

RON

rumænske leu

4,3963

TRY

tyrkiske lira

2,3734

AUD

australske dollar

1,2930

CAD

canadiske dollar

1,3562

HKD

hongkongske dollar

10,4295

NZD

newzealandske dollar

1,6210

SGD

singaporeanske dollar

1,6646

KRW

sydkoreanske won

1 466,53

ZAR

sydafrikanske rand

12,0906

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,3717

HRK

kroatiske kuna

7,5878

IDR

indonesiske rupiah

13 011,59

MYR

malaysiske ringgit

4,0950

PHP

filippinske pesos

55,091

RUB

russiske rubler

40,5020

THB

thailandske bath

40,278

BRL

brasilianske real

2,7361

MXN

mexicanske pesos

17,1653

INR

indiske rupee

72,4830


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

29.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 27/2


Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forenklede regler for overførsel i det indre marked af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat

(Udtalelsen i sin helhed findes på engelsk, fransk og tysk på EDPS's hjemmeside http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/02

I.   Indledning

I.1.   Høring af den tilsynsførende

1.

Den 4. april 2012 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forenklede regler for overførsel i det indre marked af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat (»forslaget«) (1). Samme dag sendte Kommissionen forslaget til høring hos den tilsynsførende.

2.

Inden forslaget blev vedtaget, gav Kommissionen den tilsynsførende mulighed for at fremsætte uformelle bemærkninger. De fleste af disse bemærkninger er blevet indarbejdet i forslaget. Det betyder, at databeskyttelsen er blevet styrket i forslaget.

3.

Den tilsynsførende hilser med tilfredshed, at han høres formelt af Kommissionen, og at der henvises til denne høring i præamblen til forslaget.

I.2.   Forslagets mål og anvendelsesområde

4.

Målet med forslaget er at forenkle formaliteterne ved og betingelserne for indregistrering af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat. Sigtet er at fjerne hindringerne for varernes frie bevægelighed og gøre det lettere for borgerne at udøve deres rettigheder under EU-lovgivningen. Forslaget vedrører alene omregistreringsformaliteter og ikke proceduren for førstegangsregistrering af motorkøretøjer.

5.

Indregistrering af motorkøretøjer er den administrative tilladelse til ibrugtagning af køretøjer, hvilket omfatter identificering af motorkøretøjet og tildeling af et registreringsnummer. Ved afslutningen af registreringsproceduren udsteder medlemsstaterne en registreringsattest, som attesterer, at motorkøretøjet er registreret i en medlemsstat. Der findes mange situationer, hvor indehavere af en registreringsattest har behov for at få omregistreret motorkøretøjet hos en anden medlemsstats motorkøretøjsregistreringsmyndighed. Forslaget har derfor følgende sigte:

afklare, i hvilken medlemsstat et motorkøretøj, der overføres mellem medlemsstater, skal registreres

reducere den tid, det tager at få omregistreret et køretøj og

tilvejebringe en forenklet indregistreringsprocedure, der omfatter anerkendelse af dokumenter og tekniske kontroller foretaget i en anden medlemsstat samt lette dataudveksling mellem nationale registreringsmyndigheder.

I.3.   Anvendelsesområde for den tilsynsførendes bemærkninger

6.

Den tilsynsførende bemærker, at de fleste af hans bemærkninger er taget i betragtning i forslaget. Den tilsynsførende vil derfor i denne udtalelse kun kort beskrive relevansen af databeskyttelse i forbindelse med omregistrering af motorkøretøjer. Han vil derefter fremsætte yderligere et par anbefalinger vedrørende specifikke databeskyttelsesaspekter, der er gældende for dataudveksling mellem nationale motorkøretøjsregistre.

III.   Konklusion

30.

Den tilsynsførende bifalder, at der er taget hensyn til databeskyttelseskravene på en tilfredsstillende måde i forslaget, og at der udtrykkeligt er medtaget flere specifikke databeskyttelsesforanstaltninger i forslaget, navnlig i artikel 7. Den tilsynsførende bifalder også, at den specifikke liste over data, der kan udveksles mellem motorkøretøjsregistreringsmyndigheder, er klart defineret i forslagets bilag I.

31.

Den tilsynsførende fremsætter følgende supplerende anbefalinger:

i bilag I at specificere »årsager til skrotning« i foruddefinerede felter, man kan vælge imellem

gøre det klart i artikel 4, stk. 3, at en motorkøretøjsregistreringsmyndigheds pligt til at indhente oplysningerne i bilag I fra en anden kompetent myndighed og overføre disse data til sit eget register kun kan gælde for data, som den kompetente modtagermyndighed ville have givet tilladelse til at behandle efter EU-lovgivning og/eller national lovgivning

i artikel 9 at tilføje, at motorkøretøjsregistreringsmyndigheder skal gøre det let for offentligheden at få adgang til reglerne for databehandling i forbindelse med omregistrering af motorkøretøjer, herunder bl.a. oplysning om tidsfrister for lagring og de nødvendige oplysninger i artikel 10 og 11 i direktiv 95/46/EF

i forslaget at præcisere den softwareapplikation, der er nævnt i bilag II, og som vil blive brugt til elektronisk dataudveksling, og Kommissionens eventuelle rolle med hensyn til at lette interoperabilitet mellem nationale registre

at sikre, at data, hvis de udveksles mellem nationale motorkøretøjsmyndigheder gennem en eksisterende paneuropæisk infrastruktur, er korrekt adskilt fra andre data, der kan udveksles herigennem

i artikel 7, stk. 4, at tilføje, at Kommissionen regelmæssigt bør evaluere, om sikkerhedsforanstaltningerne er tilstrækkelige, idet der bør tages hensyn til den teknologiske udvikling og udviklingen af risici, og at den om nødvendigt bør ajourføre sikkerhedsforanstaltningerne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Europæisk assisterende tilsynsførende for databeskyttelse


(1)  KOM(2012) 164 endelig.


29.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 27/4


Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om Kommissionens forslag til Rådets forordning om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser

(Udtalelsen findes i sin helhed på engelsk, fransk og tysk på EDPS' hjemmeside http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/03

1.   Indledning

1.1.   Høring af EDPS

1.

Den 21. marts 2012 vedtog Kommissionen:

et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (»forslaget om udstationering af arbejdstagere«) (1)

et forslag til Rådets forordning om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser (»forslaget om kollektive skridt«) (2).

2.

De to forslag, der er indbyrdes relaterede, blev sendt til høring hos EDPS den 26. marts 2012.

3.

EDPS glæder sig over formelt at blive hørt af Kommissionen efter forslagenes vedtagelse, og at udtalelsen er nævnt i præamblen til forslaget om udstationering af arbejdstagere. EDPS beklager dog, at der ikke har været mulighed for at fremsætte uformelle bemærkninger før vedtagelsen af udkastene til forslag.

1.2.   Forslagenes formål og baggrund

4.

Formålet med forslaget om udstationering af arbejdstagere er at forbedre, skærpe og styrke måden, hvorpå direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (direktivet om udstationering af arbejdstagere (3)) gennemføres, anvendes og håndhæves i praksis i hele EU. Formålet med forslaget er at opnå dette ved at skabe overordnede fælles rammer med henblik på en bedre og mere ensartet gennemførelse, anvendelse og håndhævelse af direktivet, herunder foranstaltninger til at forebygge misbrug og omgåelse af reglerne (4).

5.

Formålet med forslaget om kollektive skridt er at præcisere de generelle principper og gældende regler på EU-niveau med hensyn til udøvelsen af den grundlæggende ret til at tage kollektive skridt inden for rammerne af den frie udveksling af tjenesteydelser og etableringsfriheden (5).

1.3.   Relevante bestemmelser samt formål med EDPS’ udtalelse

6.

Mens ingen af forslagene har som hovedformål at behandle personoplysninger, kræver mindst et af dem, forslaget om udstationering af arbejdstagere, behandling af personoplysninger i stort omfang. Som det vil fremgå af nedenstående, kan disse personoplysninger vedrøre både udstationerede arbejdstagere og enkeltpersoner, der handler på vegne af de udstationerende virksomheder, såsom mellemledere, ledere, virksomhedsrepræsentanter eller medarbejdere. Desuden kan de udstationerende virksomheder selv være fysiske personer. I så fald kan deres personoplysninger også blive behandlet. Nogle af de behandlede oplysninger kan være følsomme (6). Det gælder især oplysninger vedrørende mistanke om omgåelse eller misbrug af regler, som kan udveksles mellem kompetente myndigheder.

7.

Fra en databeskyttelsessynsvinkel er de tre mest relevante bestemmelser i forslaget om udstationering af arbejdstagere følgende:

artikel 6, stk. 2, der tillader bilateral udveksling af oplysninger (bestående af »[besvarelser] af begrundede anmodninger om oplysninger«)

artikel 6, stk. 6, der pålægger medlemsstaterne at påse, at registre over tjenesteydere er tilgængelige på »samme vilkår« for de tilsvarende kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater

artikel 7, stk. 2, i henhold til hvilket etableringsmedlemsstaten på eget initiativ skal meddele den medlemsstat, hvortil udstationeringen skal ske, alle relevante oplysninger vedrørende mulige uregelmæssigheder.

8.

Behandlingen af personoplysninger forventes i alle tre tilfælde at ske i informationssystemet for det indre marked (IMI) (7).

9.

Med hensyn til forslaget om kollektive skridt ser det ud til, at varslingsmekanismen i artikel 4 tillader udveksling af personoplysninger, eventuelt med følsomme oplysninger (oplysninger om deltagelse i strejker eller lignende kollektive skridt (8)). Men som det fremgår af nedenstående punkt 4, forekommer udveksling af personoplysninger ikke at være hensigten med loven, og betænkeligheder kan derfor sandsynligvis afklares med en enkel præcisering af, at disse varslinger ikke indeholder følsomme personoplysninger.

5.   Konklusioner

32.

EDPS glæder sig over, at forslaget om udstationering af arbejdstagere omfatter databeskyttelseshensyn. EDPS bifalder også, at man foreslår at bruge et eksisterende informationssystem, IMI, til det administrative samarbejde, da det allerede på det praktiske plan omfatter en række databeskyttelsessikringer, og for hvilket der snart forventes vedtaget særlige sikkerhedsbestemmelser under IMI-forordningen.

33.

Vedrørende eventuelle resterende bekymringer om databeskyttelse fremsætter EDPS følgende anbefalinger.

34.

Generelt anbefaler EDPS, at henvisningen til gældende databeskyttelsesrammer indsættes i en substansbestemmelse snarere end i en betragtning, og at den suppleres med en henvisning til »national lovgivning til gennemførelse af« direktiv 95/46/EF.

35.

Vedrørende bilateral udveksling af oplysninger under forslaget om udstationering af arbejdstagere (artikel 6, stk. 2) anbefaler EDPS, at tilladte formål med udveksling af oplysninger præciseres nærmere i forslaget. Navnlig bør sætningen »eventuelle tilfælde af ulovlige grænseoverskridende aktiviteter« udgå, og bestemmelsen bør omformuleres, så det sikres, at udveksling af personoplysninger kun er mulig med henblik på »undersøgelser vedrørende eventuelle tilfælde af misbrug af de gældende regler om udstationering af arbejdstagere« (eller andre nødvendige formål, der skal være klart specificeret i forslaget).

36.

Vedrørende adgang til registre over tjenesteydere for de tilsvarende kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater (artikel 6, stk. 6) anbefaler EDPS, at det præciseres klart i forslaget, hvilke registre der rent faktisk er tale om. Denne artikel bør især ikke bruges som retsgrundlag for at give adgang til registre i medlemsstater, hvor udstationerende virksomheder bl.a. skal afgive visse personoplysninger om deres udstationerede medarbejdere.

37.

Hvis og når det desuden planlægges at skabe forbindelse mellem registre som et fælles europæisk projekt på dette område, skal der tages behørigt hensyn til datasikkerheden på europæisk plan.

38.

Med hensyn til systemet til varsling af mulige uregelmæssigheder (artikel 7, stk. 2) anbefaler EDPS, at følgende indgår i forslaget:

en utvetydig præcisering af, at varslinger kun kan afsendes i tilfælde af »rimelig mistanke« om mulige uregelmæssigheder

krav om, at sager automatisk lukkes ved modtagelse af en varsling som en hjælp til at sikre, at varslingssystemet fungerer som en advarselsmekanisme og ikke en langsigtet sortlistning

sikring af, at varslinger alene sendes til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, og at disse myndigheder fortroligholder modtagne oplysninger og hverken formidler eller offentliggør dem.

39.

Vedrørende forslaget om kollektive skridt bør det i artikel 4 klart præciseres, at disse varslinger ikke må indeholde følsomme personoplysninger.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Europæisk assisterende tilsynsførende for databeskyttelse


(1)  KOM(2012) 131 endelig.

(2)  KOM(2012) 130 endelig.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1).

(4)  Jf. begrundelsen, s. 11, afsnit 3.1, punkt 1.

(5)  Jf. begrundelsen, s. 10, afsnit 3.1, punkt 4.

(6)  Henhørende under definitionen af »særlige kategorier af oplysninger« efter artikel 8, stk. 5, i direktiv 95/46/EF.

(7)  Jf. artikel 19 i forslaget om udstationering af arbejdstagere, der ændrer bilag I til forordningen om informationssystemet for det indre marked. Jf. også Kommissionens forslag til forordning om administrativt samarbejde i informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), der er tilgængelig på http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0522:FIN:EN:PDF IMI-forordningen forventes vedtaget senere på året. I november 2011 fremlagde EDPS en udtalelse om Kommissionens forslag (EUT C 48 af 18.2.2012, s. 2).

(8)  Dvs. »særlige kategorier af oplysninger« efter artikel 8, stk. 1, i direktiv 95/46/EF.


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Europa-Parlamentet

29.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 27/7


Bekendtgørelse om ledig stilling PE/162/S

2013/C 27/04

Europa-Parlamentet gennemfører følgende udvælgelsesprocedure:

PE/162/S — Kontorchef (AD 9) — Europa-Parlamentets Informationskontor i Rumænien

Denne udvælgelsesprocedure kræver en afsluttet uddannelse med eksamensbevis på universitetsniveau, som er officielt anerkendt i en af EU's medlemsstater.

Ansøgerne skal ved ansøgningsfristens udløb og efter opnåelse af ovennævnte kvalifikationer have mindst ti års relevant erfaring, heraf mindst tre år i en ledende stilling.

Denne bekendtgørelse om ledig stilling offentliggøres kun på rumænsk. Den fuldstændige tekst findes i Den Europæiske Unions Tidende C 27 A på det nævnte sprog.


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

Europa-Kommissionen

29.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 27/8


Meddelelse om det forestående udløb af visse antidumpingforanstaltninger

2013/C 27/05

1.   Kommissionen skal meddele, at medmindre der indledes en fornyet undersøgelse efter følgende procedure, udløber nedennævnte antidumpingforanstaltninger på den i tabellen angivne dato, jf. artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1).

2.   Procedure

EU-producenter kan indgive en skriftlig anmodning om en fornyet undersøgelse. Anmodningen skal indeholde tilstrækkelige beviser for, at foranstaltningernes udløb sandsynligvis vil medføre, at der fortsat eller igen vil finde dumping sted med deraf følgende skade.

Skulle Kommissionen beslutte at foretage en fornyet undersøgelse af de pågældende foranstaltninger, vil importører, eksportører, repræsentanter for eksportlandet og EU-producenter få lejlighed til at uddybe, afvise eller fremsætte bemærkninger til de forhold, der er beskrevet i anmodningen om fornyet undersøgelse.

3.   Frist

EU-producenterne kan indgive en skriftlig anmodning om en fornyet undersøgelse på ovennævnte grundlag til Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel (Kontor H-1), N-105 8/20, 1049 Bruxelles Belgium (2), på et hvilket som helst tidspunkt efter denne meddelelses offentliggørelse, men senest tre måneder før den i nedenstående tabel angivne dato.

4.   Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

Vare

Oprindelses- eller eksportland(e)

Foranstaltninger

Reference

Udløbsdato (3)

Sulfanilsyre

Folkerepublikken Kina, Indien

Antidumpingtold

Rådets forordning (EF) nr. 1000/2008 (EUT L 275 af 16.10.2008, s. 1) senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1010/2008 (EUT L 276 af 17.10.2008, s. 3)

17.10.2013

Tilsagn

Kommissionens afgørelse 2006/37/EF (EFT L 22 af 26.1.2006, s. 52)


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Foranstaltningen udløber ved midnat på den i denne kolonne angivne dato.


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

29.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 27/9


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6847 — Triton/Suomen Lähikauppa)

(EØS-relevant tekst)

2013/C 27/06

1.

Den 21. januar 2013 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Triton Managers III Limited og TFF III Limited (sammen »Triton« — Jersey) gennem indirekte opkøb af aktier via et selskab oprettet med henblik på denne fusion, Bodem Holding Finland Oy, erhverver kontrol over hele Suomen Lähikauppa Oy (»Suomen Lähikauppa« — Finland), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Triton: private equity-investeringer i Europa

Suomen Lähikauppa: detailhandel med dagligvarer i Finland.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6847 — Triton/Suomen Lähikauppa sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til adressen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).