ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.399.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 399

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
22. december 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2012/C 399/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 389 af 15.12.2012

1

 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2012/C 399/02

Sag C-300/10: Domstolens dom (Store Afdeling) af 23. oktober 2012 — Vítor Hugo Marques Almeida mod Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira og Fundo de Garantia Automóvel (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal da Relação de Guimarães — Portugal) (Ansvarsforsikring for motorkøretøjer — direktiv 72/166/EØF — artikel 3, stk. 1 — direktiv 84/5/EØF — artikel 2, stk. 1 — direktiv 90/232/EØF — artikel 1 — ret til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer — den forsikredes erstatningsansvar — skadelidtes medvirken til skaden — begrænsning af retten til erstatning)

2

2012/C 399/03

Sag C-557/10: Domstolens dom (Første Afdeling) af 25. oktober 2012 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — transport — udvikling af Fællesskabets jernbaner — direktiv 91/440/EØF — artikel 5, stk. 3 — jernbanevirksomheder — forvaltningsmæssig uafhængighed — beslutninger om personale, aktiver og køb — artikel 7, stk. 3 — tildeling af finansielle midler til infrastrukturforvalteren — direktiv 2001/14/EF — artikel 6, stk. 1 — balance i regnskaberne — vilkår — ufuldstændig gennemførelse)

3

2012/C 399/04

Forenede sager C-581/10 og C-629/10: Domstolens dom (Store Afdeling) af 23. oktober 2012 — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson og Brian Cheimezie Nelson mod Deutsche Lufthansa AG (sag C-581/10) og TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd og International Air Transport Association mod Civil Aviation Authority (sag C-629/10) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Köln — Tyskland og High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Det Forenede Kongerige) (Luftfart — forordning (EF) nr. 261/2004 — artikel 5-7 — Montrealkonventionen — artikel 19 og 29 — kompensationsret i tilfælde af flyforsinkelse — forenelighed)

3

2012/C 399/05

Sag C-133/11: Domstolens dom (Første Afdeling) af 25. oktober 2012 — Folien Fischer AG og Fofitec AG mod Ritrama SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — retslig kompetence på det civil- og handelsretlige område — specielle kompetenceregler i sager om erstatning uden for kontrakt — negativt anerkendelsessøgsmål (negative Feststellungsklage) — ret for den formodede skadevolder til at sagsøge det eventuelle offer for en skade ved retten på det sted, hvor skadetilføjelsen angiveligt er foregået eller vil kunne foregå, med påstand om, at det fastslås, at der ikke foreligger et erstatningsansvar uden for kontrakt)

4

2012/C 399/06

Sag C-164/11: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 25. oktober 2012 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik (Traktatbrud — direktiv 2003/96 — beskatning af energiprodukter og elektricitet — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

4

2012/C 399/07

Forenede sager C-318/11 og C-319/11: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 25. oktober 2012 — Daimler AG (sag C-318/11) og Widex A/S (sag C-319/11) mod Skatteverket (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Förvaltningsrätten i Falun — Sverige) (Det fælles merværdiafgiftssystem — direktiv 2006/112/EF — artikel 170 og 171 — ottende momsdirektiv — artikel 1 — direktiv 2008/9/EF — artikel 3, litra a) — foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet — afgiftspligtig person, som er etableret i en medlemsstat, og som i en anden medlemsstat alene har aktiviteter i form af teknisk testvirksomhed eller forskning)

5

2012/C 399/08

Sag C-367/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. oktober 2012 — Déborah Prete mod Office national de l'emploi (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Belgien) (Fri bevægelighed for personer — artikel 39 EF — statsborger i en medlemsstat, der søger arbejde i en anden medlemsstat — ligebehandling — ungdomsarbejdsløshedsydelser til unge, der søger arbejde for første gang — indrømmelse heraf undergivet en betingelse om mindst seks års studier i værtsmedlemsstaten)

6

2012/C 399/09

Sag C-387/11: Domstolens dom (Første Afdeling) af 25. oktober 2012 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — artikel 49 TEUF og 63 TEUF — artikel 31 og 40 i EØS-aftalen — beskatning af indkomst fra kapital og rørlige aktiver — hjemmehørende og ikke-hjemmehørende investeringsselskaber — forskudsskat af indkomst fra rørlige aktiver — modregning af forskudsskat af indkomst fra rørlige aktiver — fritagelse for beskatning af indkomst fra kapital og rørlige aktiver — forskelsbehandling — begrundelser)

6

2012/C 399/10

Sag C-553/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 25. oktober 2012 — Bernhard Rintisch mod Klaus Eder (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Varemærker — direktiv 89/104/EØF — artikel 10, stk. 1 og 2, litra a) — reel brug — brug i en form, som selvstændigt er registreret som varemærke, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer varemærkets særpræg, afviger fra varemærket — en doms tidsmæssige virkninger)

7

2012/C 399/11

Sag C-557/11: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 25. oktober 2012 — Maria Kozak mod Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) (Moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 306-310 — særordning for rejsebureauer — befordringsydelse, der foretages af et rejsebureau, som handler i eget navn — begrebet én enkelt ydelse — artikel 98 — nedsatte momssatser)

7

2012/C 399/12

Sag C-592/11: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 25. oktober 2012 — Anssi Ketelä (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland) (Landbrug — forordning (EF) nr. 1698/2005 og nr. 1974/2006 — etableringsstøtte til unge landbrugere — betingelser for tildeling — etablering på en landbrugsbedrift for første gang som driftsleder — betingelserne for anvendelse, når etableringen finder sted ved hjælp af en juridisk person)

8

2012/C 399/13

Sag C-102/12 P: Appel iværksat den 27. februar 2012 af Stefan Städter til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 16. december 2011 i sag T-532/11, Stefan Städter mod Den Europæiske Centralbank

8

2012/C 399/14

Sag C-409/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Patent- und Markensenat (Østrig) den 6. september 2012 — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH mod Pfahnl Backmittel GmbH

9

2012/C 399/15

Sag C-426/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nederlandene) den 18. september 2012 — X mod Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

9

2012/C 399/16

Sag C-430/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bacău (Rumænien) den 21. september 2012 — Elena Luca mod Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

10

2012/C 399/17

Sag C-431/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumænien) den 24. september 2012 — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili mod SC Rafinăria Steaua Română SA

10

2012/C 399/18

Sag C-435/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 26. september 2012 — ACI Adam BV m.fl. mod Stichting de Thuiskopie m.fl.

10

2012/C 399/19

Sag C-437/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nederlandene) den 1. oktober 2012 — X mod Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

11

2012/C 399/20

Sag C-451/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Salamanca (Spanien) den 8. oktober 2012 — Josune Esteban Garcia

12

2012/C 399/21

Sag C-454/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 10. oktober 2012 — Pro Med Logistik GmbH mod Finanzamt Dresden-Süd

12

2012/C 399/22

Sag C-455/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 10. oktober 2012 — Karin Oertel mod Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

13

2012/C 399/23

Sag C-463/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 16. oktober 2012, Copydan Båndkopi mod Nokia Danmark A/S

13

2012/C 399/24

Sag C-468/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Consenza (Italien) den 19. oktober 2012 — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza mod Fallimento CIESSE SRL

14

2012/C 399/25

Sag C-472/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte Suprema di Cassazione (Italien) den 22. oktober 2012 — Panasonic Italia SpA mod Agenzia delle Dogane

15

 

Retten

2012/C 399/26

Sag T-574/08: Rettens dom af 7. november 2012 — Syndicat des thoniers méditerranéens m.fl. mod Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold — fiskeri — bevarelse af fiskeressourcerne — genopretning af bestanden af almindelig tun — hasteforanstaltninger om forbud mod fiskeri med notfartøjer — usædvanligt tab)

16

2012/C 399/27

Sag T-135/09: Rettens dom af 14. november 2012 — Nexans France og Nexans mod Kommissionen (Konkurrence — administrativ procedure — annullationssøgsmål — retsakter vedtaget under en kontrolundersøgelse — foreløbige foranstaltninger — afvisning — beslutning om iværksættelse af en kontrolundersøgelse — begrundelsespligt — beskyttelse af privatlivets fred — tilstrækkeligt tungtvejende indicier — domstolskontrol)

16

2012/C 399/28

Sag T-140/09: Rettens dom af 14. november 2012 — Prysmian og Prysmian Cavi e Sistemi Energia mod Kommissionen (Konkurrence — administrativ procedure — annullationssøgsmål — retsakter vedtaget under en kontrolundersøgelse — foreløbige foranstaltninger — afvisning — beslutning om iværksættelse af en kontrolundersøgelse — begrundelsespligt — beskyttelse af privatlivets fred — tilstrækkeligt tungtvejende indicier — domstolskontrol)

17

2012/C 399/29

Sag T-278/09: Rettens dom af 15. november 2012 — Verband Deutscher Prädikatsweingüter eV mod KHIM (GG) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordfællesmærket GG — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), og c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

17

2012/C 399/30

Sag T-137/10: Rettens dom af 7. november 2012 — CBI mod Kommissionen (Statsstøtte — offentlige sygehuse — støtte ydet af de belgiske myndigheder til de offentlige sygehuse i sammenslutningen IRIS — beslutning truffet ved afslutningen af den indledende undersøgelsesfase — beslutning, der erklærer støtten forenelig med det indre marked — tjenesteydelse af almen økonomisk interesse — definition af den offentlige tjenesteydelsesopgave — forholdsmæssigheden af kompensation til offentlig tjenesteydelse)

18

2012/C 399/31

Sag T-194/10: Rettens dom af 8. november 2012 — Ungarn mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — forordning (EF) nr. 1234/2007 — forordning (EF) nr. 607/2009 — E-Bacchus — registrering af den beskyttede oprindelsesbetegnelse vinohradnícha oblas’ Tokaj’ med Slovakiet som oprindelsesland — retsakt der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål — afvisning)

18

2012/C 399/32

Forenede sager T-83/11 og T-84/11: Rettens dom af 13. november 2012 — Antrax It mod KHIM — THC (Radiateurs de chauffage) (EF-design — ugyldighedssag — registrerede EF-design, der gengiver termosifoner til radiatorer — ældre design — ugyldighedsgrund — manglende individuel karakter — andet helhedsindtryk foreligger ikke — artikel 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), forordning (EF) nr. 6/2002 — mættet kunstform — begrundelsespligt)

19

2012/C 399/33

Sag T-114/11: Rettens dom af 7. november 2012 — Giordano mod Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold — fiskeri — bevarelse af fiskeressourcer — genopretning af bestanden af almindelig tun — hasteforanstaltninger om forbud mod fiskeri med notfartøjer — ulovlig adfærd — årsagsforbindelse)

19

2012/C 399/34

Sag T-268/11 P: Rettens dom af 8. november 2012 — Kommisionen mod Guido Strack (Appel — personalesag — tjenestemænd — ferie — sygeorlov — annullation i første instans af Kommissionens afgørelse om at afvise overførsel af årlige feriedage, som tjenestemanden ikke har afholdt — artikel 4 i bilag V til vedtægten — vedtægtens artikel 1e, stk. 2 — direktiv 2003/88 EF — medhold i appellen — tvist, der er moden til afgørelse — frifindelse)

19

2012/C 399/35

Sag T-415/11: Rettens dom af 8. november 2012 — Hartmann mod KHIM — (Nutriskin Protection Complex) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket Nutriskin Protection Complex — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — Harmoniseringskontorets afgørelsespraksis — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning (EF) nr. 207/2009)

20

2012/C 399/36

Sag T-529/11: Rettens dom af 14. november 2012 — Evonik Industries mod KHIM — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket Impulso creador — det ældre EF-figurmærke IMPULSO — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009)

20

2012/C 399/37

Sag T-555/11: Rettens dom af 13. november 2012 — tesa mod KHIM — Superquímica (tesa TACK) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket tesa TACK — det ældre nationale figurmærke TACK Ceys — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

21

2012/C 399/38

Sag T-212/07 REV: Rettens kendelse af 24. oktober 2012 — Harman International Industries mod KHIM — Becker (Barbara Becker) (EF-varemærker — indsigelse — tilbagetagelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

21

2012/C 399/39

Sag T-180/11: Rettens kendelse af 23. oktober 2012 — Chivas mod KHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY) (EF-varemærker — indsigelse — tilbagetagelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

21

2012/C 399/40

Sag T-181/11: Rettens kendelse af 23. oktober 2012 — Chivas mod KHIM — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY) (EF-varemærker — indsigelse — tilbagetagelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

22

2012/C 399/41

Sag T-442/11: Rettens kendelse af 24. oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål — delvis bekræftende, delvis oplysende retsakt — afvisning — erstatningssøgsmål — manglende identifikation af den kritiserede adfærd eller opgørelse af det påståede tab — afvisning — erstatningssøgsmål — manglende bevis for tabet — sagen åbenbart ugrundet)

22

2012/C 399/42

Sag T-530/11: Rettens kendelse af 23. oktober 2012 — Chivas mod KHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY) (EF-varemærker — indsigelse — tilbagetagelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

22

2012/C 399/43

Sag T-187/12: Rettens kendelse af 13. september 2012 — Bäßler mod KHIM (MAX) (Stævning — formkrav — åbenbart afvisningsgrundlag)

23

2012/C 399/44

Sag T-219/12 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 24. oktober 2012 — Saobraćajni institut CIP mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — offentlige tjenesteydelsesaftaler — udbud vedrørende udarbejdelsen af den tekniske dokumentation til jernbanemoderniseringsprojekt — sagsøgerens udelukkelse fra deltagelse i dette udbud — annullation af udbudsproceduren efter søgsmålets anlæggelse — ufornødent at træffe afgørelse)

23

2012/C 399/45

Sag T-227/12 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 24. oktober 2012 — Saobraćajni institut CIP mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — offentlige tjenesteydelsesaftaler — udbud vedrørende udarbejdelsen af den tekniske dokumentation til jernbanemoderniseringsprojekt — sagsøgerens udelukkelse fra deltagelse i dette udbud — annullation af udbudsproceduren efter søgsmålets anlæggelse — ufornødent at træffe afgørelse)

23

2012/C 399/46

Sag T-444/12: Sag anlagt den 8. oktober 2012 — Novartis mod KHIM — Tenimenti Angelini (LINEX)

24

2012/C 399/47

Sag T-450/12: Sag anlagt den 11. oktober 2012 — Anagnostakis mod Kommissionen

24

2012/C 399/48

Sag T-455/12: Sag anlagt den 12. oktober 2012 — Zoo Sport mod KHIM — K-2 (zoo sport)

25

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Den Europæiske Unions Domstol

22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/1


2012/C 399/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende

EUT C 389 af 15.12.2012

Liste over tidligere offentliggørelser

EUT C 379 af 8.12.2012

EUT C 373 af 1.12.2012

EUT C 366 af 24.11.2012

EUT C 355 af 17.11.2012

EUT C 343 af 10.11.2012

EUT C 331 af 27.10.2012

Teksterne er tilgængelige i:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Øvrige meddelelser

RETSLIGE PROCEDURER

Domstolen

22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/2


Domstolens dom (Store Afdeling) af 23. oktober 2012 — Vítor Hugo Marques Almeida mod Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira og Fundo de Garantia Automóvel (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal da Relação de Guimarães — Portugal)

(Sag C-300/10) (1)

(Ansvarsforsikring for motorkøretøjer - direktiv 72/166/EØF - artikel 3, stk. 1 - direktiv 84/5/EØF - artikel 2, stk. 1 - direktiv 90/232/EØF - artikel 1 - ret til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer - den forsikredes erstatningsansvar - skadelidtes medvirken til skaden - begrænsning af retten til erstatning)

2012/C 399/02

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal da Relação de Guimarães

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Vítor Hugo Marques Almeida

Sagsøgte: Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira og Fundo de Garantia Automóvel

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Tribunal da Relação de Guimarães — fortolkning af artikel 3, stk. 1, i Rådets direktiv 72/166/EØF af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (EFT 1972 II, s. 345), af artikel 2, stk. 1, i Rådets andet direktiv 84/5/EØF af 30. december 1983 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (EFT 1984 L 8, s. 17) samt af artikel 1 og 1a i Rådets tredje direktiv 90/232/EØF af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (EFT L 129, s. 33) — sammenstød mellem to køretøjer, som ikke skyldes, at førerne har handlet uagtsomt — passager i et af køretøjerne, som har medvirket til skadens indtræden — ansvar for risikoen — nationale retsforskrifter, der foreskriver, at erstatningen kan bortfalde eller nedsættes for passagerer, der har medvirket til skadens indtræden

Konklusion

Under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede skal artikel 3, stk. 1, i Rådets direktiv 72/166/EØF af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse, artikel 2, stk. 1, i Rådets andet direktiv 84/5/EØF af 30. december 1983 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og artikel 1 i Rådets tredje direktiv 90/232/EØF af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer fortolkes således, at de ikke er til hinder for nationale bestemmelser, som i tilfælde af et sammenstød mellem to køretøjer, der har forårsaget personskade på en passager i et af disse køretøjer, uden at førerne af disse køretøjer kan tilskrives fejl, tillader, at de forsikredes erstatningsansvar begrænses eller bortfalder.


(1)  EUT C 234 af 28.8.2010.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/3


Domstolens dom (Første Afdeling) af 25. oktober 2012 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

(Sag C-557/10) (1)

(Traktatbrud - transport - udvikling af Fællesskabets jernbaner - direktiv 91/440/EØF - artikel 5, stk. 3 - jernbanevirksomheder - forvaltningsmæssig uafhængighed - beslutninger om personale, aktiver og køb - artikel 7, stk. 3 - tildeling af finansielle midler til infrastrukturforvalteren - direktiv 2001/14/EF - artikel 6, stk. 1 - balance i regnskaberne - vilkår - ufuldstændig gennemførelse)

2012/C 399/03

Processprog: portugisisk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved H. Støvlbæk og M. França, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Portugisiske Republik (ved L. Inez Fernandes og A. Pereira de Miranda, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Traktatbrud — manglende vedtagelse inden for den fastsatte frist af de bestemmelser, som er nødvendige for at efterkomme artikel 5, stk. 3 i Rådets direktiv 91/440/EØF af 29. juli 1991 om udvikling af Fællesskabets jernbaner (EFT L 237, s. 25), som ændret ved direktiv 2001/12/EF (EFT L 75, s. 1), artikel 7, stk. 3, i direktiv 91/440, og artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2001/14/EF af 26. februar 2001 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (EFT L 75, s. 29)

Konklusion

1)

Den Portugisiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til dels artikel 5, stk. 3, i Rådets direktiv 91/440/EØF af 29. juli 1991 om udvikling af Fællesskabets jernbaner, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/12/EF af 26. februar 2001, dels artikel 7, stk. 3, i direktiv 91/440, som ændret ved direktiv 2001/12/EF, og artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/14/EF af 26. februar 2001 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/58/EF af 23. oktober 2007, ved at betinge alle enkelte beslutninger om erhvervelse eller udvidelse af kapitalandele truffet af den offentlige jernbanevirksomhed CP Comboios de Portugal EPE (herefter »CP«) af regeringens godkendelse, og ved ikke at have truffet de nødvendige nationale foranstaltninger for at efterkomme forpligtelsen til at fastsætte vilkår med henblik på at sikre balance i regnskabet hos infrastrukturforvalteren Rede Ferroviária Nacional — REFER EP.

2)

Den Portugisiske Republik betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 38 af 5.2.2011.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/3


Domstolens dom (Store Afdeling) af 23. oktober 2012 — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson og Brian Cheimezie Nelson mod Deutsche Lufthansa AG (sag C-581/10) og TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd og International Air Transport Association mod Civil Aviation Authority (sag C-629/10) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Köln — Tyskland og High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Det Forenede Kongerige)

(Forenede sager C-581/10 og C-629/10) (1)

(Luftfart - forordning (EF) nr. 261/2004 - artikel 5-7 - Montrealkonventionen - artikel 19 og 29 - kompensationsret i tilfælde af flyforsinkelse - forenelighed)

2012/C 399/04

Processprog: tysk og engelsk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Köln og High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson og Brian Cheimezie Nelson (sag C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd og International Air Transport Association (sag C-629/10)

Sagsøgte: Deutsche Lufthansa AG (sag C-581/10) og Civil Aviation Authority (sag C-629/10)

Sagens genstand

(Sag C-581/10)

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Amtsgericht Köln — fortolkning af artikel 7 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004, om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EFT L 46, s. 1) — kompensationsret ved flyforsinkelse — denne rets forenelighed med det forbud mod bod eller andre former for økonomisk oprejsning ud over den normale erstatning, der er indeholdt i artikel 29 i konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring (Montrealkonventionen), der blev godkendt ved Rådets afgørelse af 5. april 2001 (EFT L 194, s. 38)

(Sag C-629/10)

Præjudiciel — High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — fortolkning af artikel 5, 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 — ret til kompensation ved forsinkelse — virkninger af Domstolens dom af 19. november 2009, forenede sager C-402/07 og C-432/07, Sturgeon

Konklusion

1)

Artikel 5-7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 skal fortolkes således, at passagerer på forsinkede flyafgange har ret til kompensation i henhold til denne forordning, når de på grund af disse flyafgange udsættes for et tab af tid svarende til tre timer eller længere, dvs. når de når deres endelige bestemmelsessted senere end tre timer efter det af luftfartselskabet oprindeligt planlagte ankomsttidspunkt. Imidlertid giver en sådan forsinkelse ikke passagererne ret til kompensation, hvis luftfartselskabet kan godtgøre, at den lange forsinkelse skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet, dvs. omstændigheder, som ligger uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol.

2)

Gennemgangen af de præjudicielle spørgsmål har intet frembragt, der kan rejse tvivl om gyldigheden af artikel 5-7 i forordning nr. 261/2004.


(1)  EUT C 72 af 5.3.2011 og EUT C 89 af 19.3.2011.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/4


Domstolens dom (Første Afdeling) af 25. oktober 2012 — Folien Fischer AG og Fofitec AG mod Ritrama SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland)

(Sag C-133/11) (1)

(Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed - retslig kompetence på det civil- og handelsretlige område - specielle kompetenceregler i sager om erstatning uden for kontrakt - negativt anerkendelsessøgsmål (»negative Feststellungsklage«) - ret for den formodede skadevolder til at sagsøge det eventuelle offer for en skade ved retten på det sted, hvor skadetilføjelsen angiveligt er foregået eller vil kunne foregå, med påstand om, at det fastslås, at der ikke foreligger et erstatningsansvar uden for kontrakt)

2012/C 399/05

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Folien Fischer AG og Fofitec AG

Sagsøgt: Ritrama SpA

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Bundesgerichtshof — fortolkning af artikel 5, nr. 3), i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT 2001 L 12, s.1) — specielle kompetenceregler i sager om erstatning uden for kontrakt — negativt anerkendelsessøgsmål (negative Feststellungsklage) — retten for en person, der har begået en skadevoldende handling, til at anlægge sag mod skadelidte ved den ret, hvor denne handling er foregået eller vil kunne foregå, med henblik på at fastslå, at der ikke ifaldes ansvar for erstatning uden for kontrakt

Konklusion

Artikel 5, nr. 3), i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område skal fortolkes således, at et negativt anerkendelsessøgsmål med påstand om, at det fastslås, at der ikke foreligger erstatningsansvar uden for kontrakt, er omfattet af denne bestemmelses anvendelsesområde.


(1)  EUT C 204 af 9.7.2011.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/4


Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 25. oktober 2012 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik

(Sag C-164/11) (1)

(Traktatbrud - direktiv 2003/96 - beskatning af energiprodukter og elektricitet - manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

2012/C 399/06

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved W. Mölls, som befuldmægtiget)

Sagsøgt: Den Franske Republik (ved G. de Bergues og N. Rouam, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Kongeriget Spanien (ved S. Centeno Huerta, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Traktatbrud — manglende vedtagelse inden for den fastsatte frist af de nødvendige bestemmelser for at tilpasse sit system for beskatning af elektricitet til bestemmelserne i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EFT L 283, s. 51) — anvendelse af en enkelt sats ved udløbet af overgangsperioden.

Konklusion

1)

Den Franske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, idet den trods udløbet af den i direktivets artikel 18, stk. 10, andet afsnit, fastsatte overgangsperiode ikke har vedtaget de bestemmelser, der er nødvendige for at tilpasse sit system for beskatning af elektricitet til direktivets bestemmelser.

2)

Den Franske Republik betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 186 af 25.6.2011.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/5


Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 25. oktober 2012 — Daimler AG (sag C-318/11) og Widex A/S (sag C-319/11) mod Skatteverket (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Förvaltningsrätten i Falun — Sverige)

(Forenede sager C-318/11 og C-319/11) (1)

(Det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 170 og 171 - ottende momsdirektiv - artikel 1 - direktiv 2008/9/EF - artikel 3, litra a) - foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet - afgiftspligtig person, som er etableret i en medlemsstat, og som i en anden medlemsstat alene har aktiviteter i form af teknisk testvirksomhed eller forskning)

2012/C 399/07

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Förvaltningsrätten i Falun

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Daimler AG (sag C-318/11) og Widex A/S (sag C-319/11)

Sagsøgt: Skatteverket

Sagens genstand

(C-318/11)

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Förvaltningsrätten i Falun — fortolkning af artikel 170 og 171 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347, s. 1), og artikel 1 og 2 i Rådets ottende direktiv 79/1072/EØF af 6. december 1979 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet (EFT L 331, s. 11), samt artikel 2, 3 og 5 i Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat (EUT L 44, s. 23) — bilproducent med hjemsted i medlemsstat A, der har foretaget visse erhvervelser i medlemsstat B, for ved hjælp af sit datterselskab, der er etableret i denne medlemsstat, at foretage vintertests af sine køretøjer med henblik på salg af disse i medlemsstat A — datterselskab, der ejes 100 % af bilproducenten, og hvis hovedformål er at stille lokaler, testbaner og ydelser i tilknytning til testvirksomheden i medlemsstat B til rådighed for moderselskabet, hvilket er nødvendigt for den økonomiske virksomhed, der udøves af moderselskabet i etableringsmedlemsstaten — spørgsmålet om bilproducenten har fast forretningssted i medlemsstat B eller ej

(C-319/11)

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Förvaltningsrätten i Falun — fortolkning af artikel 170 og 171 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, og artikel 1 og 2 i Rådets ottende direktiv 79/1072/EØF af 6. december 1979 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet — selskab med hjemsted i medlemsstat A, der producerer høreapparater, og som har erhvervet varer og tjenesteydelser i medlemsstat B til brug for den virksomhed, der udøves af selskabets afdeling for forskning i audiologi i denne sidstnævnte medlemsstat og hvis personale er ansat af dette selskab — spørgsmålet om selskabet, der producerer høreapparater, har fast forretningssted i medlemsstat B eller ej

Konklusion

1)

En merværdiafgiftspligtig person, som er etableret i en medlemsstat, og som i en anden medlemsstat alene udfører teknisk testvirksomhed eller forskningsarbejder, men ikke afgiftspligtige transaktioner, kan ikke anses for, i denne anden medlemsstat, at råde over et »fast forretningssted, hvorfra virksomheden er blevet udøvet«, som omhandlet i artikel 1 i Rådets ottende direktiv 79/1072/EØF af 6. december 1979 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet, som ændret ved Rådets direktiv 2006/98/EF af 20. november 2006, og artikel 3, litra a), i Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat.

2)

Denne fortolkning berøres ikke, i en situation som den, der foreligger i tvisten i hovedsagen i sag C-318/11, af den omstændighed, at den afgiftspligtige person i tilbagebetalingsmedlemsstaten råder over et helejet datterselskab, hvis formål næsten udelukkende er at levere forskellige ydelser til den pågældende person til brug for den udførte tekniske testvirksomhed.


(1)  EUT C 269 af 10.9.2011.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/6


Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. oktober 2012 — Déborah Prete mod Office national de l'emploi (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Belgien)

(Sag C-367/11) (1)

(Fri bevægelighed for personer - artikel 39 EF - statsborger i en medlemsstat, der søger arbejde i en anden medlemsstat - ligebehandling - ungdomsarbejdsløshedsydelser til unge, der søger arbejde for første gang - indrømmelse heraf undergivet en betingelse om mindst seks års studier i værtsmedlemsstaten)

2012/C 399/08

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour de cassation

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Déborah Prete

Sagsøgt: Office national de l'emploi

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Cour de cassation — fortolkning af artikel 12, 17, 18 og 39 EF (nu artikel 18, 20, 21 og 45 TEUF) — ventepenge til unge, som søger arbejde for første gang — tildeling underlagt betingelse om, at modtageren har gennemført seks års studier ved en uddannelsesinstitution i den berørte medlemsstat — afslag på tildeling til en borger fra en anden medlemsstat, der har gennemført sin gymnasieuddannelse i denne anden medlemsstat, alene fordi nævnte betingelse ikke er opfyldt — forhold, der skal tages i betragtning ved vurderingen af den unges forbindelse til det nationale arbejdsmarked

Konklusion

Artikel 39 EF er til hinder for en national bestemmelse som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter retten til ungdomsarbejdsløshedsydelser til unge, der søger arbejde for første gang, er undergivet en betingelse om, at den pågældende har gennemført mindst seks års studier ved en uddannelsesinstitution i værtsmedlemsstaten, for så vidt som nævnte betingelse er til hinder for, at der tages hensyn til andre relevante omstændigheder, som er egnede til at fastslå, at der består en reel forbindelse mellem den, der ansøger om ydelser, og det omhandlede geografiske arbejdsmarked, og derfor går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå det med bestemmelsen tilstræbte formål om at sikre, at der består en sådan forbindelse.


(1)  EUT C 282 af 24.9.2011.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/6


Domstolens dom (Første Afdeling) af 25. oktober 2012 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien

(Sag C-387/11) (1)

(Traktatbrud - artikel 49 TEUF og 63 TEUF - artikel 31 og 40 i EØS-aftalen - beskatning af indkomst fra kapital og rørlige aktiver - hjemmehørende og ikke-hjemmehørende investeringsselskaber - forskudsskat af indkomst fra rørlige aktiver - modregning af forskudsskat af indkomst fra rørlige aktiver - fritagelse for beskatning af indkomst fra kapital og rørlige aktiver - forskelsbehandling - begrundelser)

2012/C 399/09

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved W. Mölls og C. Soulay, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Belgien (ved J.-C. Halleux og M. Jacobs, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for den anden part i sagen: Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (ved S. Behzadi-Spencer, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Traktatbrud — tilsidesættelse af artikel 49 TEUF og 63 TEUF og artikel 31 og 40 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde — beskatning af kapitalindkomst og indtægter af værdipapirer — fritagelse for investeringsselskaber — national lovgivning, hvorefter der indeholdes kildeskat af kapitalindkomst og indtægter af værdipapirer (»précompte mobilier«) — forskelsbehandling af udenlandske investeringsselskaber, som ikke har et fast driftssted på det nationale område, idet disse selskaber ikke kan anmode om tilbagebetaling af det beløb, de har erlagt i kildeskat af kapitalindkomst og indtægter af værdipapirer — manglende begrundelse

Konklusion

1)

Kongeriget Belgien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 49 TEUF og 63 TEUF samt artikel 31 og 40 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992, idet det har opretholdt regler om beskatning af indkomst fra kapital og rørlige aktiver, der er forskellige, alt efter om indkomsten er oppebåret af hjemmehørende investeringsselskaber eller af ikke-hjemmehørende investeringsselskaber uden et fast forretningssted i Belgien.

2)

Kongeriget Belgien betaler sagens omkostninger.

3)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 305 af 15.10.2011.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/7


Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 25. oktober 2012 — Bernhard Rintisch mod Klaus Eder (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland)

(Sag C-553/11) (1)

(Varemærker - direktiv 89/104/EØF - artikel 10, stk. 1 og 2, litra a) - reel brug - brug i en form, som selvstændigt er registreret som varemærke, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer varemærkets særpræg, afviger fra varemærket - en doms tidsmæssige virkninger)

2012/C 399/10

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Bernhard Rintisch

Sagsøgt: Klaus Eder

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Bundesgerichtshof — fortolkning af artikel 10, stk. 1 og 2, litra a), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) — begrebet »brugen af varemærket« — national ordning, der tillader, at brugen af et varemærke i en form, som afviger fra den form, hvori det blev registeret, ligeledes anses for at være brug af et registreret varemærke på den betingelse, at afvigelsen ikke påvirker varemærkets særpræg — registrering af et varemærke for at sikre eller udvide andet registreret varemærkes beskyttelsesområde — berettiget forventning — anvendeligheden af en retlig ændring på faktiske omstændigheder, der allerede var afsluttet på tidspunktet for afsigelsen af dommen

Konklusion

1)

Artikel 10, stk. 2, litra a), i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at indehaveren af et registreret varemærke med henblik på at godtgøre brugen af varemærket som omhandlet i denne bestemmelse kan påberåbe sig at have gjort brug af mærket i en form, der afviger fra den form, hvori mærket er blevet registreret, uden at afvigelserne mellem disse to former forandrer mærkets særpræg, og uagtet den omstændighed, at denne afvigende form selvstændigt er blevet registreret som varemærke.

2)

Artikel 10, stk. 2, litra a), i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at den er til hinder for en fortolkning af den nationale forskrift, som har til formål at gennemføre artikel 10, stk. 2, litra a), i den interne lovgivning, hvorefter sidstnævnte bestemmelse ikke finder anvendelse på et »defensivt« varemærke, som kun er registreret med det formål at sikre eller udvide beskyttelsen af et andet registreret varemærke, som er registreret i den form, hvori det bruges.


(1)  EUT C 80 af 17.3.2012.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/7


Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 25. oktober 2012 — Maria Kozak mod Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Naczelny Sąd Administracyjny — Polen)

(Sag C-557/11) (1)

(Moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 306-310 - særordning for rejsebureauer - befordringsydelse, der foretages af et rejsebureau, som handler i eget navn - begrebet én enkelt ydelse - artikel 98 - nedsatte momssatser)

2012/C 399/11

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Maria Kozak

Sagsøgt: Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Naczelny Sąd Administracyjny — fortolkning af artikel 306-310, samt artikel 98, sammenholdt med nr. 5) i bilag III til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347, s. 1) — anvendelsesområdet for særordningen vedrørende beskatning af rejsebureauer — afvisning af at anvende den nedsatte momssats, der finder anvendelse på transportydelser, på en transportydelse, der udføres af et rejsebureau, som handler på egne vegne indenfor rammerne af en sammensat rejseydelse — kvalifikation som samlet ydelse

Konklusion

Artikel 306-310 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at når et rejsebureau i forbindelse med en turistmæssig ydelse, der leveres til en rejsende mod betaling af et fast beløb, som beskattes i henhold til disse bestemmelser, til denne rejsende leverer en egen befordringsydelse, der udgør et af denne turistmæssige ydelses elementer, er nævnte befordringsydelse, bl.a. for så vidt angår beskatningssatsen, omfattet af det fælles merværdiafgiftssystem og ikke af den merværdiafgiftssærordning, som finder anvendelse på transaktioner udført af rejsebureauer. Hvis medlemsstaterne har fastsat en nedsat merværdiafgiftssats for befordringsydelser, finder denne nedsatte sats i henhold til dette direktivs artikel 98 anvendelse på nævnte ydelse.


(1)  EUT C 25 af 28.1.2012.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/8


Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 25. oktober 2012 — Anssi Ketelä (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland)

(Sag C-592/11) (1)

(Landbrug - forordning (EF) nr. 1698/2005 og nr. 1974/2006 - etableringsstøtte til unge landbrugere - betingelser for tildeling - etablering på en landbrugsbedrift for første gang som driftsleder - betingelserne for anvendelse, når etableringen finder sted ved hjælp af en juridisk person)

2012/C 399/12

Processprog: finsk

Den forelæggende ret

Korkein hallinto-oikeus

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Anssi Ketelä

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Korkein hallinto-oikeus — fortolkning af artikel 22, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 277, s. 1) og artikel 13, stk. 4 og 6, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 368, s. 15) — betingelserne for ydelse af støtte til fremme af unge landbrugeres etablering — etablering på en landbrugsbedrift for første gang som driftsleder — etableringsstøtte ydet til fysisk person på grundlag af erhvervelsen af en familiegård — afbrydelse af betalingen af støtten med den begrundelse, at støttemodtageren efterfølgende er blevet mindretalsaktionær og administrerende direktør i et aktieselskab, der bl.a. driver svineopdræt

Konklusion

Artikel 22, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) skal fortolkes således, at det krav, der opstilles i denne bestemmelse, om, at den pågældende person skal etablere sig på en landbrugsbedrift for første gang »som driftsleder«, indebærer, at den berørte, når han etablerer sig ved hjælp af et aktieselskab, har faktisk og varig kontrol over såvel landbrugsbedriften som driften heraf.

Selv om medlemsstaterne fortsat detaljeret kan konkretisere de betingelser, under hvilke det kan fastslås, at en ansøger har en sådan stilling som driftsleder, forudsættes det, at sådanne betingelser ikke går ud over den ramme, som de har til formål at præcisere, og derfor under iagttagelse af formålene med forordning nr. 1698/2005 søger at sikre, at den nævnte ansøger har faktisk og varig kontrol over landbrugsbedriften og driften heraf. Nationale bestemmelser som de i hovedsagen omhandlede opfylder disse betingelser, for så vidt som de bestemmer, at når en ung landbruger etablerer sig ved hjælp af et aktieselskab, er opnåelsen af støtten bl.a. betinget af, at landbrugeren har kontrollen i denne juridiske person, hvilket kræver, at han ejer over halvdelen af aktierne, og at disse aktier repræsenterer over halvdelen af stemmerne.


(1)  EUT C 49 af 18.2.2012.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/8


Appel iværksat den 27. februar 2012 af Stefan Städter til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 16. december 2011 i sag T-532/11, Stefan Städter mod Den Europæiske Centralbank

(Sag C-102/12 P)

2012/C 399/13

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Stefan Städter (ved Rechtsanwalt M.C. Kerber)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Centralbank

Den Europæiske Unions Domstol (Sjette Afdeling) har ved kendelse af 15. november 2012 afvist appellen og fastslået, at appellanten bærer sine egne omkostninger.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/9


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Patent- und Markensenat (Østrig) den 6. september 2012 — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH mod Pfahnl Backmittel GmbH

(Sag C-409/12)

2012/C 399/14

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberster Patent- und Markensenat

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

Sagsøgt: Pfahnl Backmittel GmbH

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er et varemærke blevet til »en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 12, stk. 2, litra a), i direktiv 2008/95/EF (1), hvis

a)

de erhvervsdrivende, selv om de er vidende om, at der er tale om en oprindelsesangivelse, dog som regel ikke gør dette klart for de endelige forbrugere, og

b)

de endelige forbrugere (også) af denne grund ikke længere opfatter varemærket som en oprindelsesangivelse, men som almindelig betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret?

2)

Foreligger der allerede »passivitet« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 12, stk. 2, litra a), i direktiv 2008/95/EF, hvis varemærkeindehaveren forholder sig passiv, selv om de erhvervsdrivende ikke gør kunderne opmærksom på, at der er tale om et registreret varemærke?

3)

Skal rettighederne til et varemærke, der som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet til en almindelig betegnelse for de endelige forbrugere, men ikke inden for handelen, anses for at være fortabt, hvis — og kun hvis — de endelige forbrugere er afhængige af denne betegnelse, fordi der ikke findes ligeværdige alternativer?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) (EUT L 299, s. 25).


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/9


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nederlandene) den 18. september 2012 — X mod Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

(Sag C-426/12)

2012/C 399/15

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Parter i hovedsagen

Sagsøger: X

Sagsøgt: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er der tale om dobbelt anvendelse som omhandlet i direktivets artikel 2, stk. 4, litra b) (1), når kul (varer under KN-kode 2701, 2702 og 2704) anvendes som brændsel til opvarmning i en kalkovn, og den kuldioxid, der frembringes af kullet (og kalksten) i denne kalkovn, tjener til produktion af kalkovngas, som derefter anvendes til rensning af råsaft udvundet af sukkeroer, til hvilket formål kalkovngas er uundværlig?

2)

Er der tale om dobbelt anvendelse som omhandlet i direktivets artikel 2, stk. 4, litra b), når kul (varer under KN-kode 2701, 2702 og 2704) anvendes som brændsel til opvarmning, og den ved opvarmningen fremkomne kuldioxid, der er optaget i kalkovngassen, ved den førnævnte efterfølgende rensning for 66 %’s vedkommende optages i kalkslammet, der herefter sælges til agrarsektoren som kalkgødning?

3)

Såfremt der er tale om dobbelt anvendelse som omhandlet i direktivets artikel 2, stk. 4, litra b), finder direktivet da ikke anvendelse i betragtning af den (bogstavelige) affattelse af dets artikel 2, stk. 4, således at den pågældende ikke [ved fortolkningen af det nationalretlige begreb for dobbelt anvendelse i Wbm’s (2) artikel 20, litra e)] kan påberåbe sig direktivets direkte virkning?

4)

Såfremt der er tale om dobbelt anvendelse som omhandlet i direktivets artikel 2, stk. 4, litra b), og direktivet (følgelig) ikke finder anvendelse, er EU-retten da til hinder for en efter national ret mere snæver fortolkning af begrebet dobbelt anvendelse end en fortolkning efter direktivet ved opkrævning af en afgift som den foreliggende brændstofafgift?


(1)  Rådets direktiv 2003/96/EF af 27.10.2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EUT L 283, s. 51).

(2)  Wet belastingen op milieugrondslag (lov om forbrugsafgifter til beskyttelse af miljøet).


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/10


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bacău (Rumænien) den 21. september 2012 — Elena Luca mod Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

(Sag C-430/12)

2012/C 399/16

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea de Apel Bacău

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Elena Luca

Sagsøgt: Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er artikel 56 [TEUF] (tidligere artikel 49 EF) og artikel 22 i forordning nr. 1408/71 (1) til hinder for en national forskrift som den i artikel 40, stk. 1, litra b), og artikel 45 og 46 i dekret nr. 592/2008 fastsatte, hvorefter en arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende eller dennes respektive familiemedlemmer kun er berettiget til refusion af de samlede udgifter til lægebehandling i udlandet, hvis der er opnået en forhåndsgodkendelse hertil?

2)

Udgør en delvis refusion af udgifterne til medicinsk behandling i Den Europæiske Union, som er beregnet i overensstemmelse med forsikringsmedlemsstatens takster og i den foreliggende sag i henhold til artikel 7a i dekret nr. 122/2007 (nu ophævet ved dekret nr. 729/2009), en restriktion som omhandlet i artikel 56 [TEUF] (tidligere artikel 49 EF)?

3)

Såfremt ovenstående spørgsmål besvares bekræftende, hvor ligger da grænsen for refusion af udgifter afholdt af den forsikrede i de tilfælde, hvor det beløb, der er fastlagt i bopælslandets lovgivning, adskiller sig fra det beløb for ydelserne, som er fastlagt i lovgivningen i den medlemsstat, hvor den pågældende lægehjælp er ydet?


(1)  Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14.6.1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT 1971, II s. 366).


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/10


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumænien) den 24. september 2012 — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili mod SC Rafinăria Steaua Română SA

(Sag C-431/12)

2012/C 399/17

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Sagsøgt: SC Rafinăria Steaua Română SA

Præjudicielt spørgsmål

Er en fortolkning af bestemmelserne i artikel 124 i Cod de procedură fiscală, hvorefter staten ikke er pligtig at betale renter af de i momsangivelserne krævede beløb for perioden fra datoen for modregning af disse beløb til datoen for annullation af modregningsforanstaltningerne ved retsafgørelse, i strid med bestemmelserne i artikel 183 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1)?


(1)  EUT L 347, s. 1.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/10


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 26. september 2012 — ACI Adam BV m.fl. mod Stichting de Thuiskopie m.fl.

(Sag C-435/12)

2012/C 399/18

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i hovedsagen

Sagsøger: ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, BAS Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexxon Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV og Verbatim GmbH

Sagsøgt: Stichting de Thuiskopie og Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal ophavsretsdirektivets (1) artikel 5, stk. 2, litra b), — alene eller i forbindelse med dets artikel 5, stk. 5, — fortolkes således, at den der omhandlede indskrænkning af ophavsretten gælder for reproduktioner, der opfylder de krav, der omhandles i bestemmelsen, uden hensyn til om de eksemplarer af det værk, som reproduktionerne er fremstillet af, er erhvervet retmæssigt — dvs. uden krænkelse af den berettigedes ophavsrettigheder — af den pågældende fysiske person, eller gælder indskrænkningen kun for reproduktioner, som er fremstillet af eksemplarer, som den pågældende person har erhvervet uden krænkelse af ophavsretten

2)

a)

Såfremt besvarelsen af spørgsmål 1 lyder som anført i slutningen af spørgsmålet, kan anvendelsen af »tretrinsprøvelsen« i ophavsretsdirektivets artikel 5, stk. 5, da give anledning til at udvide anvendelsesområdet for indskrænkningen i henhold til artikel 5, stk. 2, eller kan anvendelsen kun føre til, at indskrænkningens rækkevidde begrænses?

b)

Såfremt besvarelsen af spørgsmål 1 lyder som anført i slutningen af spørgsmålet, er det da i strid med ophavsretsdirektivets artikel 5 eller med andre EU-retlige regler, såfremt det af en regel i national ret følger, at der skal ydes en rimelig kompensation for reproduktioner, som en fysisk person har fremstilet til privat brug uden noget direkte eller indirekte kommercielt formål, uden hensyn til om fremstillingen af reproduktionerne er tilladt i henhold til ophavsretsdirektivets artikel 5, stk. 2, og uden at denne regel krænker rettighedshaverens forbudsret og dennes ret til skadeserstatning?

Er det i lyset af »tretrinsprøvelsen« i ophavsretsdirektivets artikel 5, stk. 5, af betydning for besvarelsen af dette spørgsmål, at der (endnu) ikke er tekniske midler til rådighed til at forhindre privatkopiering uden tilladelse?

3)

Finder håndhævelsesdirektivet (2) anvendelse på en tvist som den foreliggende, i hvilken — efter at en medlemsstat i medfør af ophavsretsdirektivets artikel 5, stk. 2, litra b), har forpligtet fabrikanter og importører af medier, der er egnet og bestemt til reproduktion af værker, til at indbetale den rimelige kompensation, der omhandles i bestemmelsen, til en organisation, som denne medlemsstat har udpeget til at indkræve og fordele kompensationen — de til betaling forpligtede personer har nedlagt påstand om, at retten tilpligter den omhandlede organisation, der har taget til genmæle, at anerkende visse omstridte omstændigheder, der har betydning for fastsættelsen af den rimelige kompensation?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22.5.2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167, s. 10).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29.4.2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT L 157, s. 45).


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/11


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nederlandene) den 1. oktober 2012 — X mod Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

(Sag C-437/12)

2012/C 399/19

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Parter i hovedsagen

Sagsøger: X

Den anden part: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

Præjudicielle spørgsmål

1)

Ved afgørelsen af det spørgsmål inden for rammerne af artikel 110 TEUF, om afgiften i 2010 for registrering af den (her) omhandlede personbil (ikke) er højere end det residuelle afgiftsbeløb, der indeholdes i værdien af lignende brugte personbiler, der allerede var registreret på det nationale område, skal følgende personbiler da betragtes som lignende ved beregningen af dette residuelle beløb:

en tilsvarende personbil, der i året for den første ibrugtagning af den (her) omhandlede personbil (2006) blev registreret som ubrugt (2006), eller

ligeledes også de (andre) personbiler, der i 2010 fandtes på markedet for brugte biler, og som den (her) omhandlede personbil blev taget i brug første gang den 30. maj 2006, og som i øvrigt svarer til denne, men som blev (indført og) registreret som brugte efter 30. maj 2006 (efter 30. maj 2006 til udgangen af 2009), og/eller

ligeledes også de (andre) personbiler, der i 2010 fandtes på markedet for brugte biler, og som i modsætning til den (her) omhandlede personbil blev taget i brug første gang efter den 30. maj 2006, og som i øvrigt svarer til denne, og som blev (indført og) og registreret som ubrugte og brugte efter 30. maj 2006 (efter 30. maj 2006 til udgangen af 2009)?

2)

Ved afgørelsen af spørgsmålet, om artikel 110 TEUF er til hinder for BPM (1)-afgiften for registrering af personbiler i 2010 i det omfang, denne afgift afhænger af CO2-udstødningen (i henhold til tabellerne i artikel 9, stk. 1, i BPM-loven), skal denne del af afgiften da betragtes som en ny afgift, der må holdes adskilt fra den BPM, der gjaldt indtil 1. februar 2008, og som kun afhang af katalogprisen, således at en sammenligning med (lignende) brugte personbiler, der blev registreret før den 1. januar 2010, ikke er relevant i det omfang, afgiften afhænger af CO2-udstødningen?

3)

Såfremt der ikke er tale om en ny afgift som omhandlet i spørgsmål II: Følger det af artikel 110 TEUF, at der ikke måtte opkræves BPM ved registrering af personbiler i 2010, for så vidt som denne afgift afhænger af CO2-udstødningen (i henhold til tabellerne i artikel 9, stk. 1, i BPM loven), idet tilsvarende personbiler som den (her) omhandlede, der blev taget i brug første gang før den 1. februar 2008, og som mellem 1. februar 2008 og 31. december 2009 blev indført og registreret som brugte personbiler, ikke var pålagt nogen afgift, der var afhængig af CO2-udstødningen (i henhold til den i denne perioden gældende artikel 9ba i BPM-loven), mens den af CO2-udstødningen afhængige afgift imidlertid blev opkrævet i den nævnte periode ved registrering af personbiler, som blev taget i brug første gang efter den 1. februar 2008, og som i øvrigt svarer til den (her) omhandlede personbil?


(1)  Belasting personenauto’s en motorrijwielen (afgift på personbiler og motorcykler).


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/12


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Salamanca (Spanien) den 8. oktober 2012 — Josune Esteban Garcia

(Sag C-451/12)

2012/C 399/20

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Audiencia Provincial de Salamanca

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Josune Esteban Garcia

Præjudicielt spørgsmål

1)

Skal artikel 4, 12, 114 og 169 i traktaten og artikel 38 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, sammenholdt med direktiv 93/13 (1) og Domstolens retspraksis vedrørende det høje forbrugerbeskyttelsesniveau, samt den effektive virkning af direktiverne og principperne om ækvivalens og effektivitet, fortolkes således, at Audiencia Provincial, i sin egenskab af national appelret og til trods for, at der ikke er hjemmel hertil i den nationale lovgivning, kan behandle den iværksatte appel af den af førsteinstansretten trufne afgørelse, hvorefter en ret ved sagsøgtes hjemsted tillægges stedlig kompetence til at behandle et søgsmål med påstand om erstatning som følge af sagsøgtes formodede misligholdelse af en aftale indgået via internettet?


(1)  Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT L 95, s. 29).


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/12


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 10. oktober 2012 — Pro Med Logistik GmbH mod Finanzamt Dresden-Süd

(Sag C-454/12)

2012/C 399/21

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesfinanzhof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Pro Med Logistik GmbH

Sagsøgt: Finanzamt Dresden-Süd

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er artikel 12, stk. 3, litra a), tredje afsnit, sammenholdt med bilag H, kategori 5 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter (1) og artikel 98, stk. 1, sammenholdt med bilag III, kategori 5, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (2) (EUT L 347, s. 1), henset til neutralitetsprincippet til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter befordring af personer med taxi i nærtrafikken pålægges reduceret moms, hvorimod den normale momssats gælder ved befordring af personer med »udlejningsbil« i nærtrafikken?

2)

Har det ved besvarelsen af første spørgsmål nogen betydning, om kørsler udføres på grundag af særaftaler med storkunder på nærmest enslydende betingelser af drosche- eller taxivirksomheder og biludlejningsfirmaer?


(1)  Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17.5.1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145, s. 1) med senere ændringer.

(2)  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347, s. 1).


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/13


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 10. oktober 2012 — Karin Oertel mod Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

(Sag C-455/12)

2012/C 399/22

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesfinanzhof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Karin Oertel

Sagsøgt: Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 12, stk. 3, litra a), tredje afsnit, sammenholdt med bilag H, kategori 5, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 (1), henset til neutralitetsprincippet til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter befordring af personer med taxi i nærtrafikken pålægges reduceret moms, hvorimod den normale momssats gælder ved befordring af personer med »udlejningsbil« i nærtrafikken?


(1)  Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17.5.1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145, s. 1).


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/13


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 16. oktober 2012, Copydan Båndkopi mod Nokia Danmark A/S

(Sag C-463/12)

2012/C 399/23

Processprog: dansk

Den forelæggende ret

Østre Landsret

Parter

Sagsøger: Copydan Båndkopi

Sagsøgte: Nokia Danmark A/S

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er det foreneligt med direktiv 2001/29/EF (1), at medlemsstaterne har en lovgivning, der sikrer kompensation til rettighedshaverne for reproduktioner foretaget på baggrund af følgende kilder:

1)

Filer, hvor den pågældende brug er godkendt af rettighedshavere, og som kunden betaler for (licenseret indhold fra f.eks. internetbutikker)

2)

Filer, hvor den pågældende brug er godkendt af rettighedshaverne, og som kunden ikke betaler for (licenseret indhold f.eks. i forbindelse med marketingstiltag)

3)

Brugerens egen dvd, cd, MP3-afspiller, computer mv., hvor der ikke anvendes effektive tekniske foranstaltninger

4)

Brugerens egen dvd, cd, MP3-afspiller, computer mv., hvor der anvendes effektive tekniske foranstaltninger

5)

Tredjemands dvd, cd, MP3-afspiller, computer eller lignende

6)

Ulovligt kopierede værker fra internettet eller andre kilder

7)

Filer, der på anden måde kopieres lovligt fra f.eks. internettet (fra lovlige kilder, hvor der ikke er givet licens)?

2)

Hvordan skal der tages hensyn til effektive tekniske foranstaltninger, jf. direktivets artikel 6, i medlemsstaternes lovgivning om kompensation til rettighedshaverne, jf. direktivets artikel 5(2)(b)?

3)

Ved beregningen af kompensation for privatkopiering, jf. direktivets artikel 5(2)(b), hvad udgør så »situationer, hvor skaden for rettighedshaveren er minimal« i direktivets Betragtning 35 med den konsekvens, at det ikke vil være foreneligt med direktivet, at medlemsstaterne har en lovgivning, som indebærer kompensation til rettighedshaverne for denne kopiering til privat brug, jf. herved den i pkt. 2 nævnte undersøgelse?

4)

a)

Hvis det lægges til grund, at mobiltelefoners hukommelseskorts primære eller væsentligste funktion ikke er privatkopiering, er det så foreneligt med direktivet, at medlemsstaterne har en lovgivning, der sikrer kompensation til rettighedshaverne for kopiering på mobiltelefoners hukommelseskort?

b)

Hvis det lægges til grund, at privatkopiering er en blandt flere af de primære eller væsentligste funktioner i mobiltelefoners hukommelseskort, er det så foreneligt med direktivet, at medlemsstaterne har en lovgivning, der sikrer kompensation til rettighedshaverne for kopiering på mobiltelefoners hukommelseskort?

5)

Er det foreneligt med begrebet »rimelig balance« i Betragtning 31 i direktivet og med den ensartede fortolkning af begrebet »rimelig kompensation«, jf. direktivets artikel 5(2)(b), som skal være baseret på »skaden«, at medlemsstaterne har en lovgivning, hvorefter der opkræves vederlag for hukommelseskort, hvorimod der ikke opkræves vederlag for intern hukommelse såsom MP3-afspillere eller iPods, der er beregnet til og primært anvendes til lagring af private kopier?

6)

a)

Er direktivet til hinder for, at medlemsstaterne har en lovgivning, der indebærer opkrævning af vederlag for privatkopiering fra en producent og/eller importør, der sælger hukommelseskort til erhvervsvirksomheder, som videresælger hukommelseskortene til både privat- og erhvervskunder, uden at producenten og/eller importøren har kendskab til, om hukommelseskortene er solgt til privat- eller erhvervskunder?

b)

Påvirker det svaret på spørgsmål 6(a), hvis der i medlemsstatens lovgivning er fastsat bestemmelser, som sikrer, at producenter, importører og/eller distributører ikke skal indbetale vederlag for hukommelseskort, der anvendes til professionelle formål, at producenter, importører og/eller distributører, såfremt vederlaget alligevel er indbetalt, kan få tilbagebetalt vederlag for hukommelseskort i det omfang, de anvendes til professionelle formål, og at producenter, importører og/eller distributører kan sælge hukommelseskort til andre virksomheder, der er anmeldt til den organisation, der administrerer vederlagsordningen, uden indbetaling af vederlag?

c)

Påvirker det svaret på spørgsmål 6(a) og 6(b)

1)

hvis der i medlemsstatens lovgivning er fastsat bestemmelser, som sikrer, at producenter, importører og/eller distributører ikke skal indbetale vederlag for hukommelseskort, der anvendes til professionelle formål, men begrebet »professionelle formål« fortolkes som værende en fradragsmulighed, der kun finder anvendelse for virksomheder, der er godkendt af Copydan, hvorimod vederlag skal betales for hukommelseskort, der anvendes professionelt af andre erhvervskunder, som ikke er godkendt af Copydan,

2)

hvis der i medlemsstatens lovgivning er fastsat bestemmelser, som sikrer, at producenter, importører og/eller distributører, såfremt vederlaget alligevel er indbetalt (teoretisk) kan få tilbagebetalt vederlag for hukommelseskort i det omfang, de anvendes til professionelle formål, men (a) det i praksis alene er køberen af hukommelseskortet, der kan få tilbagebetalt vederlag, og (b) køberen af hukommelseskort skal sende en anmodning om tilbagebetaling af vederlag til Copydan,

3)

hvis der i medlemsstatens lovgivning er fastsat bestemmelser, som sikrer, at producenter, importører og/eller distributører kan sælge hukommelseskort til andre virksomheder, der er anmeldt til den organisation, der administrerer vederlagsordningen, uden indbetaling af vederlag, men (a) Copydan er organisationen, der administrerer vederlagsordningen og (b) de anmeldte virksomheder ikke har kendskab til, om hukommelseskortene er solgt til privat- eller erhvervskunder?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådes direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167, s. 10)


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/14


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Consenza (Italien) den 19. oktober 2012 — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza mod Fallimento CIESSE SRL

(Sag C-468/12)

2012/C 399/24

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale di Consenza

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza

Sagsøgt: Fallimento CIESSE SRL

Præjudicielt spørgsmål

Er den italienske lovgivning angående metoderne for opgørelse af årsafgiften for alle erhvervsdrivende — for så vidt angår den del, hvor det bestemmes, at enkeltmandsvirksomheder betaler en fast årsafgift (200 EUR for de i den almindelige sektion registrerede virksomheder og 88 EUR for de i den særlige sektion registrerede virksomheder), at ikke-handelsdrivende interessentskaber inden for landbrug betaler en fast årsafgift på 100 EUR (derudover 20 EUR pr. lokal enhed), at de lokale enheder og/eller sekundære driftssteder til virksomheder med hjemsted i udlandet betaler en fast afgift på 110 EUR, at ikke-handelsdrivende interessentskaber uden for landbrug betaler en fast afgift på 200 EUR, at advokatselskaber betaler en fast afgift på 200 EUR, og at alle øvrige kollektive økonomiske aktører (selskaber, konsortier m.fl.) betaler en »afgift, der står i forhold til omsætningen for foregående år« (og således kan udgøre op til 40 000 EUR) — i strid med artikel 5 i direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 (1), idet kapitalselskaber (opfattet i bred forstand jf. det nævnte direktiv) er omfattet af en mere tyngende byrde for udøvelsen af erhvervsaktivitet end en enkeltmandsvirksomhed?


(1)  Rådets Direktiv 2008/7/EF af 12.2.2008 om kapitaltilførselsafgifter (EUT L 46, s. 11).


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/15


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte Suprema di Cassazione (Italien) den 22. oktober 2012 — Panasonic Italia SpA mod Agenzia delle Dogane

(Sag C-472/12)

2012/C 399/25

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Corte Suprema di Cassazione

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Panasonic Italia SpA

Sagsøgt: Agenzia delle Dogane

Præjudicielle spørgsmål

1)

Principalt: Skulle en farve-plasmaskærm med diagonalmål på 106,6 cm med to højttalere, en fjernbetjening og en indgang, der allerede er klargjort til indsættelse af et videokort (som er billigt, nemt kan købes på markedet og nemt kan indsættes), der ikke importeres sammen med skærmen, og som efter sin indsættelse muliggør, at skærmen kan modtage lyd- og kompositvideosignaler og sluttes til dels automatiske databehandlingsmaskiner og dels billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere, dvd-afspillere, videokameraer og satellitmodtagere — inden ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 754/2004 (1) — tariferes i pos. 8471 eller 8528?

2)

Hvis det første spørgsmål besvares benægtende, anmodes Domstolen om at vurdere og fastslå, om en sådan skærm alligevel skal tariferes i pos. 8528 i medfør af forordning nr. 754/2004?

3)

Såfremt dette spørgsmål besvares bekræftende, ønskes oplyst, om den nævnte forordnings bestemmelser på området opfattes som bestemmelser af fortolkende karakter, der derfor finder anvendelse med tilbagevirkende gyldighed, uden at dette berører andre tidligere anvendelige bestemmelser med modsat indhold?


(1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 754/2004 af 21.4.2004 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (EUT L 118, s. 32).


Retten

22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/16


Rettens dom af 7. november 2012 — Syndicat des thoniers méditerranéens m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-574/08) (1)

(Ansvar uden for kontraktforhold - fiskeri - bevarelse af fiskeressourcerne - genopretning af bestanden af almindelig tun - hasteforanstaltninger om forbud mod fiskeri med notfartøjer - usædvanligt tab)

2012/C 399/26

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Syndicat des thoniers méditerranéens (Marseille, Frankrig), Marc Carreno (Sète, Frankrig), Jean-Louis Donnarel (Lourmarin, Frankrig), Jean-François Flores (Sète), Gérald Lubrano (Balaruc-les-Bains, Frankrig), Hervé Marin (Balaruc-le-Vieux, Frankrig), Nicolas Marin (Frontignan, Frankrig), Sébastien Marin (Bouzigues, Frankrig), Jean-Marc Penniello (Collioure, Frankrig), Serge Antoine José Perez (Sorède, Frankrig) (ved advokat C. Bonnefoi), Jean-Luc Buono (Agde, Frankrig), Gérard Buono (Agde), Roger Louis Paul Del Ponte (Balaruc-les-Bains), Serge Antoine Di Rocco (Frontignan), Jean Gérald Lubrano (Balaruc-les-Bains), Jean Lubrano (Port-Vendres, Frankrig), Jean Lucien Lubrano (Saleilles, Frankrig), Fabrice Marin (Frontignan) og Robert Marin (Balaruc-les-Bains) (først ved C. Bonnefoi, derefter ved advokaterne A. Arnaud og P.-O. Koubi-Flotte)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved K. Banks, F. Clotuche-Duvieusart og A. Bouquet, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Erstatningssøgsmål med påstand om erstatning for det tab, som sagsøgerne angiveligt har lidt som følge af vedtagelsen af Kommissionens forordning (EF) nr. 530/2008 af 12. juni 2008 om indførelse af hasteforanstaltninger gældende for notfartøjer, der fisker efter tun i Atlanterhavet øst for 45° V og i Middelhavet (EUT L 155, s. 9).

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Sagsøgerne betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 69 af 21.3.2009.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/16


Rettens dom af 14. november 2012 — Nexans France og Nexans mod Kommissionen

(Sag T-135/09) (1)

(Konkurrence - administrativ procedure - annullationssøgsmål - retsakter vedtaget under en kontrolundersøgelse - foreløbige foranstaltninger - afvisning - beslutning om iværksættelse af en kontrolundersøgelse - begrundelsespligt - beskyttelse af privatlivets fred - tilstrækkeligt tungtvejende indicier - domstolskontrol)

2012/C 399/27

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Nexans France SAS (Paris, Frankrig) og Nexans SA (Paris) (ved solicitor M. Powell, advokat J.-P. Tran-Thiet, og barrister G. Forwood)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved X. Lewis og N. von Lingen, derefter ved N. von Lingen og V. Di Bucci, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

For det første en påstand om annullation af Kommissionens beslutning K(2009) 92/1 af 9. januar 2009, hvorved den pålagde Nexans SA og selskabets datterselskab Nexans France SAS at underkaste sig en kontrolundersøgelse i henhold til artikel 20, stk. 4, i Rådets forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i artikel 81 [EF] og 82 [EF] (EFT 2003 L 1, s. 1) (sag COMP/39.610); for det andet en påstand om, at den beslutning, som Kommissionen traf under denne kontrolundersøgelse, om at kopiere al indholdet af visse computerfiler med henblik på at undersøge dem i institutionens kontorer, kendes retsstridig, for det tredje en påstand om annullation af Kommissionens beslutning om at udspørge en ansat ved Nexans France under kontrolundersøgelsen og for det fjerde en påstand om, at Retten træffer bestemmelse om visse pålæg til Kommissionen.

Konklusion

1)

Kommissionens beslutning K(2009) 92/1 af 9. januar 2009, hvorved den pålagde Nexans SA og alle de virksomheder, som Nexans SA direkte eller indirekte kontrollerer, herunder Nexans France SAS, at underkaste sig en kontrolundersøgelse i henhold til artikel 20, stk. 4, i Rådets forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i artikel 81 [EF] og 82 [EF] annulleres, for så vidt som den vedrører andre højspændingsledninger end undersøiske og underjordiske højspændingsledninger og materiel i tilknytning til disse andre højspændingsledninger.

2)

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

3)

Nexans og Nexans France bærer deres egne omkostninger og betaler halvdelen af Europa-Kommissionens omkostninger.

4)

Kommissioner bærer halvdelen af sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 141 af 20.6.2009.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/17


Rettens dom af 14. november 2012 — Prysmian og Prysmian Cavi e Sistemi Energia mod Kommissionen

(Sag T-140/09) (1)

(Konkurrence - administrativ procedure - annullationssøgsmål - retsakter vedtaget under en kontrolundersøgelse - foreløbige foranstaltninger - afvisning - beslutning om iværksættelse af en kontrolundersøgelse - begrundelsespligt - beskyttelse af privatlivets fred - tilstrækkeligt tungtvejende indicier - domstolskontrol)

2012/C 399/28

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøgere: Prysmian SpA (Milano, Italien) og Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl (Milano) (ved advokaterne A. Pappalardo, F. Russo, L. Stasi, C. Tesauro og L. Armati)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved V. Di Bucci og X. Lewis, derefter ved V. Di Bucci og N. von Lingen, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

For det første en påstand om annullation af Kommissionens beslutning K(2009) 92/2 af 9. januar 2009, hvorved den pålagde Prysmia SpA og alle de virksomheder, som Prysmia SpA direkte eller indirekte kontrollerer, herunder Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, at underkaste sig en kontrolundersøgelse i henhold til artikel 20, stk. 4, i Rådets forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i artikel 81 [EF] og 82 [EF] (EFT 2003 L 1, s. 1) (sag COMP/39.610); for det andet en påstand om, at den beslutning, som Kommissionen traf under denne kontrolundersøgelse, om at kopiere visse computerfiler med henblik på at undersøge dem i institutionens kontorer, kendes retsstridig, og for det tredje en påstand om, at Kommissionen pålægges at afholde sig fra at anvende alle de retsstridigt tilegnede dokumenter og at tilbagelevere de retsstridigt tilegnede dokumenter til Prysmian Cavi e Sistemi Energia.

Konklusion

1)

Kommissionens beslutning K(2009) 92/2 af 9. januar 2009, hvorved den pålagde Prysmia SpA og alle de virksomheder, som Prysmia SpA direkte eller indirekte kontrollerer, herunder Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, at underkaste sig en kontrolundersøgelse i henhold til artikel 20, stk. 4, i Rådets forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i artikel 81 [EF] og 82 [EF] annulleres, for så vidt som den vedrører andre højspændingsledninger end undersøiske og underjordiske højspændingsledninger og materiel i tilknytning til disse andre højspændingsledninger.

2)

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen

3)

Prysmian SpA og Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl bærer deres egne omkostninger og betaler halvdelen af Europa-Kommissionens omkostninger.

4)

Kommissionen bærer halvdelen af sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 141 af 20.6.2009.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/17


Rettens dom af 15. november 2012 — Verband Deutscher Prädikatsweingüter eV mod KHIM (GG)

(Sag T-278/09) (1)

(EF-varemærker - ansøgning om EF-ordfællesmærket GG - absolut registreringshindring - beskrivende karakter - mangel på fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b), og c), i forordning (EF) nr. 207/2009 - begrundelsespligt - artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

2012/C 399/29

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Verband Deutscher Prädikatsweingüter eV, tidligere Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter eV (Mainz, Tyskland) (ved advokat N. Schindler)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (først ved B. Schmidt, derefter ved G. Schneider og endelig ved D. Walicka, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 30. april 2009 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1568/2008-1) vedrørende en ansøgning om registrering af ordmærket GG som EF-varemærke

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Verband Deutscher Prädikatsweingüter eV betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 220 af 12.9.2009.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/18


Rettens dom af 7. november 2012 — CBI mod Kommissionen

(Sag T-137/10) (1)

(Statsstøtte - offentlige sygehuse - støtte ydet af de belgiske myndigheder til de offentlige sygehuse i sammenslutningen IRIS - beslutning truffet ved afslutningen af den indledende undersøgelsesfase - beslutning, der erklærer støtten forenelig med det indre marked - tjenesteydelse af almen økonomisk interesse - definition af den offentlige tjenesteydelsesopgave - forholdsmæssigheden af kompensation til offentlig tjenesteydelse)

2012/C 399/30

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Coordination bruxelloise d’Institutions sociales et de santé (CBI) (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne D. Waelbroeck og D. Slater)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved B. Stromsky, C. Urraca Caviedes og S. Thomas, som befuldmægtigede)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Den Franske Republik (ved G. de Bergues og J. Gstalter, som befuldmægtigede), Kongeriget Nederlandene (først ved M. Noort og M. de Ree, derefter ved M. Noort, C. Wissels og J. Langer, som befuldmægtigede), Région de Bruxelles-Capitale (Belgien), Commune d’Anderlecht (Belgien), Commune d’Etterbeek (Belgien), Commune d’Ixelles (Belgien), Ville de Bruxelles (Belgien) og Commune de Saint-Gilles (Belgien) (ved advokaterne P. Slegers og A. Lepièce)

Sagens genstand

Påstand om annullation Kommissionens beslutning K(2009) 8120 af 28. oktober 2009 vedrørende statsstøtte NN 54/09 gennemført af Kongeriget Belgien til fordel for finansieringen af de offentlige hospitaler, der indgår i IRIS-samarbejdet i Hovedstadsregionen Bruxelles.

Konklusion

1)

Kommissionens beslutning K(2009) 8120 af 28. oktober 2009, vedrørende statsstøtte NN 54/09 gennemført af Kongeriget Belgien til fordel for finansieringen af de offentlige hospitaler, der indgår i IRIS-samarbejdet i hovedstadsregionen Bruxelles, annulleres.

2)

Europa-Kommisionen bærer sine egne omkostninger og betaler de af Coordination bruxelloise d’Institutions sociales et de santé (CBI) afholdte udgifter.

3)

Den Franske Republik, Kongeriget Nederlandene, Région Bruxelles-Capitale (Belgien), Commune d’Anderlecht (Belgien), Commune d’Etterbeek (Belgien), Commune d’Ixelles (Belgien), Ville de Bruxelles (Belgien) og Commune de Saint-Gilles bærer deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 148 af 5.6.2010.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/18


Rettens dom af 8. november 2012 — Ungarn mod Kommissionen

(Sag T-194/10) (1)

(Annullationssøgsmål - forordning (EF) nr. 1234/2007 - forordning (EF) nr. 607/2009 - »E-Bacchus« - registrering af den beskyttede oprindelsesbetegnelse »vinohradnícha oblas’ Tokaj’« med Slovakiet som oprindelsesland - retsakt der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål - afvisning)

2012/C 399/31

Processprog: ungarsk

Parter

Sagsøger: Ungarn (først ved J. Fazekas, M. Fehér og K. Szíjjártó, derefter ved M. Fehér og K. Szíjjártó, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved B. Schima, V. Bottka og M. Vollkommer, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Den Slovakiske Republik (ved B. Ricziová, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Annullation af registreringen af den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Vinohradnícka oblas’ Tokaj’«, der figurerer med oprindelseslandet Slovakiet, i det elektroniske register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser for vine (databasen »E-Bacchus«).

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

Ungarn bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

3)

Den Slovakiske Republik bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 195 af 17.7.2010.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/19


Rettens dom af 13. november 2012 — Antrax It mod KHIM — THC (Radiateurs de chauffage)

(Forenede sager T-83/11 og T-84/11) (1)

(EF-design - ugyldighedssag - registrerede EF-design, der gengiver termosifoner til radiatorer - ældre design - ugyldighedsgrund - manglende individuel karakter - andet helhedsindtryk foreligger ikke - artikel 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), forordning (EF) nr. 6/2002 - mættet kunstform - begrundelsespligt)

2012/C 399/32

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Antrax It Srl (Resana, Italien) (ved advokat L. Gazzola)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (først ved G. Mannucci og A. Folliard-Monguiral, derefter ved A. Folliard-Monguiral og F. Mattina)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: The Heating Company (THC) (Dilsen, Belgien) (ved advokat J. Haber)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 2. november 2010 af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sagerne R 1451/2009-3 og R 1452/2009-3) vedrørende en ugyldighedssag mellem The Heating Company (THC) og Antrax It Srl.

Konklusion

1)

Afgørelserne, der blev truffet af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) den 2. november 2010 (sagerne R 1451/2009-3 og R 1452/2009-3) annulleres, for så vidt som design nr. 000593959-0001 og 000593959-0002 derved erklæres ugyldige.

2)

I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

3)

Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, som Antrax It Srl har afholdt i forbindelse med sagen for Retten.

4)

The Heating Company (THC) bærer sine egne omkostninger i forbindelse med sagen for Retten og betaler de omkostninger, som Antrax It Srl har afholdt i forbindelse med sagerne for appelkammeret.


(1)  EUT C 113 af 9.4.2011.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/19


Rettens dom af 7. november 2012 — Giordano mod Kommissionen

(Sag T-114/11) (1)

(Ansvar uden for kontraktforhold - fiskeri - bevarelse af fiskeressourcer - genopretning af bestanden af almindelig tun - hasteforanstaltninger om forbud mod fiskeri med notfartøjer - ulovlig adfærd - årsagsforbindelse)

2012/C 399/33

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Jean-François Giordano (Sète, Frankrig) (ved advokaterne D. Rigeade og J. Jeanjean)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved A. Bouquet og D. Nardi, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål med påstand om erstatning for den skade, som angiveligt er lidt som følge af vedtagelsen af Kommissionens forordning (EF) nr. 530/2008 af 12. juni 2008 om indførelse af hasteforanstaltninger gældende for notfartøjer, der fisker efter tun i Atlanterhavet øst for 45° V og i Middelhavet (EUT L 155, s. 9).

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Jean-François Giordano betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 139 af 7.5.2011.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/19


Rettens dom af 8. november 2012 — Kommisionen mod Guido Strack

(Sag T-268/11 P) (1)

(Appel - personalesag - tjenestemænd - ferie - sygeorlov - annullation i første instans af Kommissionens afgørelse om at afvise overførsel af årlige feriedage, som tjenestemanden ikke har afholdt - artikel 4 i bilag V til vedtægten - vedtægtens artikel 1e, stk. 2 - direktiv 2003/88 EF - medhold i appellen - tvist, der er moden til afgørelse - frifindelse)

2012/C 399/34

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Europa-Kommisionen (ved B. Eggers og J. Currall, som befuldmægtigede)

Den anden part i appelsagen: Guido Strack (Køln, Tyskland) (ved advokat H. Tettenborn)

Sagens genstand

Appel af dom afsagt af EU-Personaleretten (Anden Afdeling) den 15. marts 2011 i sag F-120/07, Strack mod Kommissionen, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, med påstand om delvis ophævelse af denne dom

Konklusion

1)

Dom afsagt af EU-Personaleretten (Anden Afdeling) den 15. marts 2011 i sag F-120/07, Strack mod Kommissionen, ophæves.

2)

Den sag, som Guido Strack har anlagt ved Personaleretten i sag F-120/07, afvises.

3)

Guido Strack og Europa-Kommissionen bærer deres egne omkostning både i forbindelse med sagen for Personaleretten og for Retten.


(1)  EUT C 232 af 6.8.2011.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/20


Rettens dom af 8. november 2012 — Hartmann mod KHIM — (Nutriskin Protection Complex)

(Sag T-415/11) (1)

(EF-varemærker - ansøgning om EF-ordmærket Nutriskin Protection Complex - absolutte registreringshindringer - beskrivende karakter - artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 - mangel på fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 - Harmoniseringskontorets afgørelsespraksis - begrundelsespligt - artikel 75 i forordning (EF) nr. 207/2009)

2012/C 399/35

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Paul Hartmann AG (Heidenheim an der Brenz, Tyskland) (ved advokat N. Aicher)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved K. Klüpfel og A. Poch, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 26. maj 2011 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1524/2010) vedrørende en ansøgning om registrering af tegnet Nutriskin Protection Complex som EF-varemærke.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Paul Hartmann AG betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 298 af 8.10.2011.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/20


Rettens dom af 14. november 2012 — Evonik Industries mod KHIM — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador)

(Sag T-529/11) (1)

(EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-ordmærket Impulso creador - det ældre EF-figurmærke IMPULSO - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - lighed mellem tegnene - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009)

2012/C 399/36

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Evonik Industries AG (Essen, Tyskland) (ved advokat J. Albrecht)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved P. Bullock, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Impulso Industrial Alternativo, SA (Madrid, Spanien) (ved advokaterne F. Brandolini Kujman og J. Devaureix)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 20. juni 2011 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1101/2010-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Impulso Industrial Alternativo, SA og Evonik Industries AG

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Evonik Industries AG betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 362 af 10.12.2011.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/21


Rettens dom af 13. november 2012 — tesa mod KHIM — Superquímica (tesa TACK)

(Sag T-555/11) (1)

(EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-figurmærket tesa TACK - det ældre nationale figurmærke TACK Ceys - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - lighed mellem tegnene - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

2012/C 399/37

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: tesa SE (Hamborg, Tyskland) (ved advokat F. Schwab)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved A. Folliard-Monguiral og O. Mondéjar Ortuño, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: La Superquímica, SA (L’Hospitalet de Llobregat, Spanien) (ved advokat A. Canela Giménez)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 5. juli 2011 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 866/2010-1) vedrørende en indsigelsessag mellem La Superquímica, SA og tesa SE.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

tesa SE betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 6 af 7.1.2012.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/21


Rettens kendelse af 24. oktober 2012 — Harman International Industries mod KHIM — Becker (Barbara Becker)

(Sag T-212/07 REV) (1)

(EF-varemærker - indsigelse - tilbagetagelse af indsigelsen - ufornødent at træffe afgørelse)

2012/C 399/38

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Harman International Industries, Inc. (Northridge, Californien, De Forenede Stater) (ved barrister M. Vanhegan)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved G. Schneider, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Barbara Becker (Miami, Florida, De Forenede Stater) (ved advokat P. Baronikians)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 7. marts 2007 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 502/2006-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Harman International Industries, Inc. og Barbara Becker.

Konklusion

1)

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen.

2)

Harman International Industries, Inc. og Barbara Becker bærer deres egne omkostninger og betaler hver især halvdelen af omkostningerne afholdt af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design).


(1)  EUT C 183 af 4.8.2007.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/21


Rettens kendelse af 23. oktober 2012 — Chivas mod KHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY)

(Sag T-180/11) (1)

(EF-varemærker - indsigelse - tilbagetagelse af indsigelsen - ufornødent at træffe afgørelse)

2012/C 399/39

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Chivas Holdings (IP) Ltd (Paisley, Renfrewshire, Det Forenede Kongerige) (ved solicitor A. Carboni)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved A. Folliard Monguiral, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Det Forenede Kongerige) (ved solicitor K. Lumsdaine)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 12. januar 2011 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1262/2010-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd og Chivas Holdings (IP) Ltd.

Konklusion

1)

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen.

2)

Chivas Holdings (IP) Ltd og Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd bærer deres egne omkostninger og betaler hver især halvdelen af omkostningerne afholdt af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design).


(1)  EUT C 152 af 21.5.2011.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/22


Rettens kendelse af 23. oktober 2012 — Chivas mod KHIM — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY)

(Sag T-181/11) (1)

(EF-varemærker - indsigelse - tilbagetagelse af indsigelsen - ufornødent at træffe afgørelse)

2012/C 399/40

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Chivas Holdings (IP) Ltd (Paisley, Renfrewshire, Det Forenede Kongerige) (ved advokat A. Carboni)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Det Forenede Kongerige) (ved advokat K. Lumsdaine)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 12. januar 2011 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1263/2010-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd og Chivas Holdings (IP) Ltd.

Konklusion

1)

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen.

2)

Chivas Holdings (IP) Ltd og Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd bærer deres egne omkostninger og betaler hver især halvdelen af omkostningerne afholdt af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design).


(1)  EUT C 152 af 21.5.2011.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/22


Rettens kendelse af 24. oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen

(Sag T-442/11) (1)

(Annullationssøgsmål - retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål - delvis bekræftende, delvis oplysende retsakt - afvisning - erstatningssøgsmål - manglende identifikation af den kritiserede adfærd eller opgørelse af det påståede tab - afvisning - erstatningssøgsmål - manglende bevis for tabet - sagen åbenbart ugrundet)

2012/C 399/41

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athen, Grækenland) (ved advokaterne N. Korogiannakis og M. Dermitzakis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved S. Delaude og D. Calciu, som befuldmægtigede, bistået af advokat P. Wytinck)

Sagens genstand

For det første påstand om annullation af Kommissionens skrivelse af 27. maj 2011, for det andet påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale erstatning, og for det tredje påstand om, at samme institution tilpligtes at offentliggøre en meddelelse.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.


(1)  EUT C 290 af 1.10.2011.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/22


Rettens kendelse af 23. oktober 2012 — Chivas mod KHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)

(Sag T-530/11) (1)

(EF-varemærker - indsigelse - tilbagetagelse af indsigelsen - ufornødent at træffe afgørelse)

2012/C 399/42

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Chivas Holdings (IP) Ltd (Paisley, Renfrewshire, Det Forenede Kongerige) (ved solicitor A. Carboni)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved A. Folliard Monguiral, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Det Forenede Kongerige)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 14. juli 2011 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2334/2010-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd og Chivas Holdings (IP) Ltd.

Konklusion

1)

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen.

2)

Chivas Holdings (IP) Ltd bærer sine egne omkostninger og betaler omkostningerne afholdt af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design).


(1)  EUT C 362 af 10.12.2011.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/23


Rettens kendelse af 13. september 2012 — Bäßler mod KHIM (MAX)

(Sag T-187/12)

(Stævning - formkrav - åbenbart afvisningsgrundlag)

2012/C 399/43

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Uwe Bäßler (Gmunden, Østrig) (ved advokat M.)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 2. februar 2012 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 0909/2011) vedrørende en ansøgning om registrering af ordmærket MAX som EF-varemærke.

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

Uwe Bäßler bærer sine egne omkostninger.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/23


Kendelse afsagt af Rettens præsident den 24. oktober 2012 — Saobraćajni institut CIP mod Kommissionen

(Sag T-219/12 R)

(Særlige rettergangsformer - offentlige tjenesteydelsesaftaler - udbud vedrørende udarbejdelsen af den tekniske dokumentation til jernbanemoderniseringsprojekt - sagsøgerens udelukkelse fra deltagelse i dette udbud - annullation af udbudsproceduren efter søgsmålets anlæggelse - ufornødent at træffe afgørelse)

2012/C 399/44

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Saobraćajni institut CIP d.o.o. (Beograd, Serbien) (ved advokat A. Lojpur)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved F. Erlbacher og E. Georgieva, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand i det væsentlige om, at der anordnes foreløbige foranstaltninger om udsættelse af udbudsproceduren inden for rammerne af udbudsbekendtgørelsen, der blev offentliggjort den 27. marts 2012, vedrørende udarbejdelsen af den tekniske dokumentation til et jernbanemoderniseringsprojekt, hvorved sagsøgeren blev udelukket fra udbuddet.

Konklusion

1)

Det er ufornødent at træffe afgørelse om begæringen om foreløbige forholdsregler.

2)

Europa-Kommissionen betaler sagens omkostninger.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/23


Kendelse afsagt af Rettens præsident den 24. oktober 2012 — Saobraćajni institut CIP mod Kommissionen

(Sag T-227/12 R)

(Særlige rettergangsformer - offentlige tjenesteydelsesaftaler - udbud vedrørende udarbejdelsen af den tekniske dokumentation til jernbanemoderniseringsprojekt - sagsøgerens udelukkelse fra deltagelse i dette udbud - annullation af udbudsproceduren efter søgsmålets anlæggelse - ufornødent at træffe afgørelse)

2012/C 399/45

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Saobraćajni institut CIP d.o.o. (Beograd, Serbien) (ved advokat A. Lojpur)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved F. Erlbacher og E. Georgieva, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand i det væsentlige om, at der anordnes foreløbige foranstaltninger om udsættelse af udbudsproceduren inden for rammerne af udbudsbekendtgørelsen, der blev offentliggjort den 27. marts 2012, vedrørende udarbejdelsen af den tekniske dokumentation til et jernbanemoderniseringsprojekt, hvorved sagsøgeren blev udelukket fra udbuddet.

Konklusion

1)

Det er ufornødent at træffe afgørelse om begæringen om foreløbige forholdsregler.

2)

Europa-Kommissionen betaler sagens omkostninger.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/24


Sag anlagt den 8. oktober 2012 — Novartis mod KHIM — Tenimenti Angelini (LINEX)

(Sag T-444/12)

2012/C 399/46

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Novartis AG (Basel, Schweiz) (ved advokat M. Douglas)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Tenimenti Angelini SpA (Montalcino, Italien)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 6. august 2012 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 414/2011-4) annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Novartis AG

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »LINEX« for varer og tjenesteydelser i klasse 5 — EF-varemærkeansøgning nr. 8122863

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Tenimenti Angelini SpA

De i indsigelsessagen påberåbte varemærker eller tegn: italiensk varemærkeregistrering nr. 1281035 af ordmærket »LINES PERLA« for varer i klasse 5, 16 og 25, italiensk varemærkeregistrering nr. 245598 af ordmærket »LINES LADY« for varer i klasse 5, italiensk varemærkeregistrering nr. 311801 af ordmærket »LINES INTERVALLO« for varer i klasse 5, italiensk varemærkeregistrering nr. 414841 af ordmærket »LINES IDEA« for varer i klasse 5, italiensk varemærkeregistrering nr. 584405 for ordmærket »LINES SETA« for varer i klasse 5, 16 og 25, italiensk varemærkeregistrering nr. 607537 af ordmærket »LINES SETA ALI« for varer i klasse 5, 16 og 25, italiensk varemærkeregistrering nr. 643382 af ordmærket »LINES SETA ULTRA« for varer i klasse 5, 16 og 25, italiensk varemærkeregistrering nr. 980294 af figurmærket »VELO« for varer i klasse 3, 5 og 16, italiensk varemærkeregistrering nr. 980295 af figurmærket »LINES« for varer i klasse 3, 5 og 16, italiensk varemærkeregistrering nr. MI2007C011896 af figurmærket »LINES SETA« for varer i klasse 5, 16 og 25 og det i Italien vitterligt kendte mærke »LINES« for varer i klasse 5

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen taget til følge

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde:

Tilsidesættelse af artikel 76, stk. 1, i Rådets forordning nr. 207/2009.

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning nr. 207/2009.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/24


Sag anlagt den 11. oktober 2012 — Anagnostakis mod Kommissionen

(Sag T-450/12)

2012/C 399/47

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Alexios Anagnostakis (Athen, Grækenland) (ved advokat A. Anagnostakis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Europa-Kommissionens afgørelse af 6. september 2012 vedrørende afslag på en ansøgning om registrering af borgerinitiativet med overskriften »EN MILLION UNDERSKRIFTER FOR ET SOLIDARISK EUROPA« annulleres.

Kommissionen pålægges at registrere det ovenfor nævnte initiativ i henhold til gældende ret og at træffes enhver foranstaltning som krævet ved lov.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

1)

Det første anbringende vedrører artikel 122 TEUF.

Ifølge sagsøgeren kan Europa-Kommissionen ikke med føje hævde, at den ikke har kompetence til at fremsætte et forslag om vedtagelse af en retsakt vedrørende det nævnte initiation om anvendelse af »nødretsprincippet«. I henhold til artikel 122, stk. 1, TEUF (tidligere artikel 100 EF) fremsætter Kommissionen (og Rådet træffer afgørelse) i en ånd af solidaritet mellem medlemsstaterne forslag om de foranstaltninger, der er afpasset den økonomiske situation. Integrationen af nødretsprincippet i EU-traktater udgør en sådan foranstaltning på samme måde som vedtagelsen af andre foranstaltninger og politikken i denne retning. Nødretsprincippet er en sådan retningslinie ved udarbejdelsen af sådanne politikker.

2)

Det andet anbringende vedrører artikel 136, stk. 1, TEUF

Ifølge sagsøgeren kan Kommissionen i sin afgørelse ikke med rette hævde, at artikel 136, stk. 1, TEUF kun kan påberåbes som retsgrundlag, såfremt foranstaltningerne har til formål af styrke overvågningen af budgetdisciplinen, og såfremt de begrænser sig til dette formål. I henhold til artiklens stk. 1, litra b), kan de foreslåede foranstaltninger også vedrøre udarbejdelsen af økonomiske-politiske retningslinier for de omhandlede medlemsstater.

3)

Tredje anbringende vedrører artikel 136, stk. 1, TEUF

Sagsøgeren har gjort gældende, at Kommissionen i sin afgørelse ikke med rette kan gøre gældende, at artikel 136, stk. 1, TEUF ikke giver Den Europæiske Union hjemmel til at træffe foranstaltninger på området for medlemsstaterne budgetmæssige suverænitet og angående medlemsstaternes opgaver i forbindelse med deres indtægter og udgifter. Rådet kan i henhold til proceduren i artikel 121-126 TEUF vedtage foranstaltninger for de medlemsstater, der har euroen som valuta, hvilket tydeligt fremgår af artikel 136, stk. 1, TEUF. Denne artikel fastsætter ikke nogen begrænsning for anvendelsen af foranstaltninger, der kan udledes af medlemsstaternes budgetmæssige suverænitet.

4)

Fjerde anbringende vedrører artikel 222 TEUF

Sagsøgeren har gjort gældende, at Kommissionens afgørelse er i direkte strid med solidaritetsbestemmelsen i artikel 222 TEUF.


22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/25


Sag anlagt den 12. oktober 2012 — Zoo Sport mod KHIM — K-2 (zoo sport)

(Sag T-455/12)

2012/C 399/48

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Zoo Sport Ltd (Leeds, Det Forenede Kongerige) (ved advokat I. Rungg)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: K-2 Corp. (Seattle, De Forenede Stater)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 9. august 2012 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1395/2011-4) ændres, således at indsigelsen forkastes i sin helhed

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Zoo Sport Ltd

Det omhandlede EF-varemærke: Figurmærket »zoo sport« i sort og hvid for varer og tjenesteydelser i klasse 18, 25 og 35 — EF-varemærkeansøgning nr. 8909293

Indehaver af de i indsigelsessagen påberåbte varemærker eller tegn: K-2 Corp.

De i indsigelsessagen påberåbte varemærker eller tegn: EF-varemærkeregistrering nr. 5233119 af ordmærket »ZOOT« for varer i klasse 9 og 25, og EF-varemærkeregistrering nr. 4719316 af figurmærket i sort og hvid »SPORTS ZOOT SPORTS« for varer og tjenesteydelser i klasse 25, 35, 36 og 41

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen taget til følge for en del af de omtvistede varer og tjenesteydelser

Appelkammerets afgørelse: Delvis annullation af den anfægtede afgørelse

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b) i Rådets forordning nr. 207/2009.